EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0391

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/391/PESK tat- 22 ta’ Lulju 2013 b’appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtá tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom

OJ L 198, 23.7.2013, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/391/oj

23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/40


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/391/PESK

tat-22 ta’ Lulju 2013

b’appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtá tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 26(2) u 31(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-12 ta’ Diċembru 2003, il-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva, li l-Kapitolu III tagħha fih lista ta’ miżuri biex tiġi miġġielda tali proliferazzjoni li jeħtieġ li jittieħdu kemm fl-Unjoni kif ukoll f’pajjiżi terzi.

(2)

L-Unjoni qiegħda timplimenta din l-Istrateġija attivament u qiegħda tagħti effett lill-miżuri elenkati fil-Kapitolu III tagħha, b’mod partikolari billi tagħmel disponibbli riżorsi finanzjarji b’appoġġ għal proġetti speċifiċi mmexxijin minn istituzzjonijiet multilaterali, b’hekk l-Istati fil-bżonn jingħataw assistenza teknika u ħila esperta fir-rigward ta’ firxa wiesgħa ta’ miżuri ta’ nonproliferazzjoni, u l-promozzjoni tar-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU).

(3)

Fit-28 ta’ April 2004, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta ir-Riżoluzzjoni 1540 (2004) (“UNSCR 1540 (2004)”), li kienet l-ewwel strument internazzjonali biex jiġu ttrattati b’mod integrat u komprensiv l-armi ta’ qerda massiva, il-mezzi ta’ kunsinna tagħhom u l-materjal relatat. UNSCR 1540 (2004) stabbilixxiet obbligi vinkolanti għall-Istati kollha li kellhom l-għan li jimpedixxu u jiskoraġġixxu lill-atturi li mhumiex Stati milli jaċċedu għal tali armi u materjal relatat mal-armi. Hija appellat ukoll lill-Istati biex jippreżentaw rapport lill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà stabbilit bir-Riżoluzzjoni 1540 (2004) (“il-Kumitat 1540”) dwar il-passi li ħadu jew li biħsiebhom jieħdu sabiex jimplimentaw il-UNSCR 1540 (2004).

(4)

Fis-27 ta’ April 2006, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 1673 (2006) u ddeċieda li l-Kumitat 1540 għandu jintensifika l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa tal-UNSCR 1540 (2004) permezz ta’ programmi ta’ ħidma, attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, assistenza, djalogu u kooperazzjoni. Huwa stieden ukoll lill-Kumitat 1540 biex jesplora mal-Istati u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u subreġjonali l-possibbiltà ta’ kondiviżjoni tal-esperjenzi u l-lezzjonijiet meħuda, u d-disponibbiltà ta’ programmi li jistgħu jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004).

(5)

Fl-20 ta’ April 2011, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 1977 (2011) u ddeċieda li jestendi l-mandat tal-Kumitat 1540 għal perijodu ta’ 10 snin sal-25 ta’ April 2021. Huwa ddeċieda wkoll li l-Kumitat 1540 kellu jkompli jintensifika l-isforzi tiegħu biex jippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa mill-Istati kollha tal-UNSCR 1540 (2004), b’mod partikolari fir-rigward ta’ oqsma bħal: (a) iż-żamma ta’ kontijiet, (b) il-protezzjoni fiżika, (c) il-kontrolli fil-fruntieri u l-isforzi tal-infurzar tal-liġi u (d) il-kontrolli nazzjonali tal-esportazzjonijiet u t-trasbordjar inklużi l-kontrolli fuq l-għoti ta’ fondi u servizzi bħall-finanzjament għal tali esportazzjonijiet u trasbordjar.

(6)

L-implimentazzjoni tal-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/419/PESK tat-12 ta’ Ġunju 2006 b’appoġġ għall-implementazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà 1540 (2004) tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-qafas tal-implementazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Distruzzjoni Massiva (1) u l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/368/PESK tal-14 ta’ Mejju 2008 b’appoġġ għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Distruzzjoni Massiva (2) kkontribwixxiet għat-tnaqqis sinifikanti tal-għadd ta’ Stati li ma jirrappurtawx u l-għadd ta’ Stati li ma ppreżentawx l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa mill-Kumitat 1540 b’segwitu għall-preżentazzjoni ta’ rapporti mhux kompluti.

(7)

L-Uffiċċju għad-Diżarm fi ħdan is-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti, li huwa responsabbli għall-għoti ta’ appoġġ sostantiv u loġistiku lill-Kumitat 1540 u lill-esperti tiegħu, għandu jiġi fdat bl-implimentazzjoni teknika tal-proġetti li għandhom jitwettqu taħt din id-Deċiżjoni.

(8)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi implimentata f’konformità mal-Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv, konkluż mill-Kummissjoni Ewropea man-Nazzjonijiet Uniti dwar l-amministrazzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Unjoni għal programmi jew proġetti amministrati min-Nazzjonijiet Uniti,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   F’konformità mal-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva, li tistabbilixxi l-objettiv tal-promozzjoni tar-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u tat-tisħiħ tal-ħila esperta tiegħu sabiex jaffronta l-isfidi tal-proliferazzjoni, l-Unjoni għandha tappoġġa wkoll l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (“UNSCR 1540 (2004)”) u r-Riżoluzzjoni 1977 (2011) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

2.   Il-proġetti b’appoġġ għall-UNSCR 1540 (2004), li jikkorrispondu għal miżuri tal-Istrateġija tal-UE, għandhom jikkonsistu f’workshops subreġjonali, żjarat fil-pajjiż, laqgħat, avvenimenti, taħriġ u sforzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi.

3.   L-għanijiet tal-proġetti għandhom jikkonsistu fi:

it-tisħiħ tal-isforzi u l-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali rilevanti primarjament permezz tal-bini ta’ kapaċità u l-faċilitazzjoni tal-assistenza;

kontribut għall-implimentazzjoni prattika ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 tal-istat ta’ implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004), b’mod partikolari fl-oqsma tal-assistenza teknika, il-kooperazzjoni internazzjonali u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku;

it-tnedija, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Pjani ta’ Azzjoni Nazzjonali fuq talba tal-Istati.

4.   Deskrizzjoni dettaljata tal-proġetti hija mniżżla fl-Anness.

Artikolu 2

1.   Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ “ir-Rappreżentant Għoli”) għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   L-implimentazzjoni teknika tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandha titwettaq mis-Segretarjat tan-NU (Uffiċċju għall-Affarijiet ta’ Diżarm) (“Segretarjat tan-NU (ODA)”). Huwa għandu jwettaq dan il-kompitu taħt ir-responsabbiltà u l-kontroll tar-Rappreżentant Għoli.

3.   Għal dan il-għan, ir-Rappreżentant Għoli għandu jidħol fl-arranġamenti meħtieġa mas-Segretarjat tan-NU (ODA).

Artikolu 3

1.   L-ammont ta’ referenza finanzjarja għall-implementazzjoni tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandu jkun ta’ EUR 750 000, li għandu jiġi ffinanzjat mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-infiq iffinanzjat mill-ammont stipulat fil-paragrafu 1 għandu jiġi amministrat f’konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-amministrazzjoni tajba tal-infiq imsemmi fil-paragrafu 2. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim ta’ finanzjament mas-Segretarjat tan-NU (ODA). Dak il-ftehim ta’ finanzjament għandu jistipula li s-Segretarjat tan-NU (ODA) għandu jiżgura l-viżibbiltà tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, skont id-daqs tagħha.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tikkonkludi l-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fil-paragrafu 3 malajr kemm jista’ jkun wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Hija għandha tinforma lill-Kunsill bi kwalunkwe diffikultà f’dak il-proċess u bid-data tal-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament.

Artikolu 4

Ir-Rappreżentant Għoli għandu jirrapporta lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni abbażi ta’ rapporti regolari mħejjija mis-Segretarjat tan-NU (ODA). Dawk ir-rapporti għandhom jiffurmaw il-bażi għall-evalwazzjoni mwettqa mill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-aspetti finanzjarji tal-proġetti msemmijin fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 5

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi 24 xahar wara l-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fl-Artikolu 3(3), jew tliet xhur wara d-data tal-adozzjoni tagħha jekk l-ebda ftehim ta’ finanzjament ma jiġi konkluż f’dak il-perijodu.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 165, 17.6.2006, p. 30. Edizzjoni Speċjali bil-Malti, ĠU L 294M, 25.10.2006, p. 223.

(2)  ĠU L 127, 15.5.2008, p. 78.


ANNESS

1.   OBJETTIVI

L-objettivi ġenerali ta’ din id-Deċiżjoni huma l-promozzjoni tal-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) (“UNSCR 1540 (2004)”) u 1977 (2011) (“UNSCR 1977 (2011)”) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva permezz ta’ miżuri speċifiċi bl-għanijiet speċifiċi li ġejjin: it-tisħiħ tal-isforzi u l-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali rilevanti primarjament permezz tal-bini ta’ kapaċità u l-faċilitazzjoni tal-assistenza; il-kontribut għall-implimentazzjoni prattika ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 tal-istat ta’ implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004), b’mod partikolari fl-oqsma tal-assistenza teknika, il-kooperazzjoni internazzjonali u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku.

2.   DESKRIZZJONI TAL-MIŻURI

2.1.   Tisħiħ tal-kapaċitajiet għall-implimentazzjoni nazzjonali u l-koordinazzjoni subreġjonali

2.1.1.   Objettiv tal-miżura

L-għoti ta’ appoġġ għall-attivitajiet ta’ implimentazzjoni speċifiċi għall-pajjiż, inkluż l-iżvilupp ta’ pjani ta’ azzjoni nazzjonali u ta’ proċess ta’ implimentazzjoni sostnut nazzjonali u subreġjonali;

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali inkluż r-rwol tal-Kumitat 1540 fl-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004).

2.1.2.   Deskrizzjoni tal-miżura

Il-faċilitazzjoni mill-UNODA, f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u entitajiet oħrajn internazzjonali, reġjonali u subreġjonali, kif adatt, ta’ passi prattiċi biex jiġu implimentati r-rekwiżiti prinċipali tal-UNSCR1540 (2004) f’livell nazzjonali, b’mod partikolari permezz tal-appoġġ ta’ żjarat fil-pajjiżi u attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż li għandhom jitwettqu mill-Kumitat 1540, bil-kunsens tal-Istati kkonċernati. Hu previst li jiġu appoġġati ħames żjarat fil-pajjiż (kull waħda ddum erbat ijiem). Skont il-pajjiż speċifiku u d-deċiżjonijiet tal-Kumitat 1540, iż-żjara fil-pajjiż jew l-attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż ser jikkontribwixxu għall-proċess ta’ implimentazzjoni nazzjonali permezz ta’: (a) kontributi għas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku permezz ta’ djalogi adattati ma’ atturi differenti involuti fl-implimentazzjoni nazzjonali tal-UNSCR 1540 (2004); (b) eżami tal-miżuri u l-mekkaniżmi nazzjonali użati għall-implimentazzjoni ta’ dik ir-riżoluzzjoni u l-identifikazzjoni tal-isfidi speċifiċi li jaffrontaw l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll opzjonijiet possibbli biex jirrimedjawhom; u (c) faċilitazzjoni tat-tħejjija ta’ pjani ta’ azzjoni nazzjonali volontarji u miżuri oħrajn deċiżi mill-pajjiż miżjur.

L-organizzazzjoni mill-UNODA, f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u entitajiet oħrajn internazzjonali, reġjonali u subreġjonali, kif adatt, ta’ laqgħat f’subreġjuni speċifiċi abbażi tal-eżitu tal-workshops preċedenti dwar il-bini ta’ kapaċità fis-subreġjuni speċifiċi. Hu previst li jitwettqu tliet laqgħat ta’ segwitu fis-subreġjuni magħżulin (l-Afrika, il-Golf u l-Lvant Nofsani, ix-Xlokk tal-Ewropa u l-Amerika Latina). Kull laqgħa ser tiġi adattata għar-rekwiżiti attwali tas-subreġjun b’attenzjoni fuq oqsma li x’aktarx li jiksbu riżultati prattiċi. Il-laqgħat ser jitwettqu flimkien ma’ diskussjonijiet tekniċi fil-pajjiżi biex jiġu esplorati miżuri speċifiċi b’sostenn għal progress fl-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004). Id-diskussjonijiet fil-pajjiżi ser jiġu organizzati b’rispons għall-istediniet mill-Istati Membri interessati.

L-UNODA ser jiżviluppa attivitajiet relatati mal-UNSCR 1540 (2004) f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji internazzjonali oħrajn, inklużi l-OSKE, l-IAEA, l-OPCW, il-WHO, il-FAO u l-OIE, biex jiġu żgurati sinerġiji effettivi u tiġi evitata d-duplikazzjoni.

Kif adatt, ser jiġu esplorati sinerġiji mal-attivitajiet taċ-“Ċentri ta’ Eċċellenza” Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi u Nukleari (CBRN) reġjonali, li qegħdin jiġu stabbiliti attwalment taħt l-Istrument għall-Istabbiltà kif ukoll ma’ programmi oħrajn sponsorjati mill-UE f’dan il-qasam.

2.1.3.   Riżultati tal-miżura

It-titjib tal-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004) permezz ta’ passi addizzjonali li għandhom jittieħdu mill-Istati għall-implimentazzjoni sħiħa tagħha; l-iżvilupp ta’ pjani ta’ azzjoni jew pjani direzzjonali nazzjonali effettivi u realistiċi għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti prinċipali ta’ dik ir-riżoluzzjoni; approċċi reġjonali kkoordinati msaħħin għall-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004); u l-istabbiliment ta’ sħubiji effettivi bejn l-Istati parteċipanti u l-fornituri ta’ assistenza.

2.2.   Aktar bini ta’ kapaċità biex jiġu stabbiliti u miżmuma l-protezzjoni fiżika u jinżamm kont ta’ materjal sensittiv b’użu doppju

2.2.1.   Objettiv tal-miżura

Il-promozzjoni tal-bini ta’ kapaċità fil-livell nazzjonali u reġjonali biex isir progress fl-implimentazzjoni sħiħa tal-UNSCR 1540 (2004) permezz ta’ attenzjoni fuq waħda mill-oqsma prinċipali tar-riżoluzzjoni, jiġifieri, il-protezzjoni fiżika u li jinżamm kont ta’ “materjal relatat”. L-UNSCR 1540 (2004) fiha dispożizzjonijiet speċifiċi (is-subparagrafi a) u b) tal-paragrafu 3 operattiv) li jobbligaw lill-Istati kollha biex jistabbilixxu kontrolli adatti fuq materjal, tagħmir u teknoloġija li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta’ armi nukleari, kimiċi u bijoloġiċi u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom. Għal dan l-għan, l-Istati huma meħtieġa li: (a) jiżviluppaw u jżommu miżuri effettivi adatti biex jinżamm kont ta’ tali oġġetti u jinżammu taħt sigurtà fil-produzzjoni, l-użu, il-ħżin jew it-trasport; u (b) jiżviluppaw u jżommu miżuri ta’ protezzjoni fiżika effettivi u adatti.

2.2.2.   Deskrizzjoni tal-miżura

L-organizzazzjoni mill-UNODA ta’ żewġ workshops subreġjonali (l-Amerika Ċentrali, ix-Xlokk tal-Asja u l-Amerika Latina) li jiffukaw fuq il-protezzjoni fiżika u li jinżamm kont ta’ “materjal relatat”. Permezz tal-kondiviżjoni ta’ esperjenza rigward linji ta’ politika u prattiki nazzjonali relatati maż-żamma tal-kontijiet, iż-żamma taħt sigurtà u l-protezzjoni ta’ materjal bijoloġiku, kimiku u nukleari rilevanti, il-miżura ser tippromwovi approċċi nazzjonali integrati bbażati fuq prattiki tajba u l-esperjenza miksuba.

Ser tiġi enfasizzata, kif adatt, l-importanza ta’ kooperazzjoni u interazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-IAEA, l-OPCW, il-WHO, il-FAO, l-OIE u l-OSKE. Kull workshop ser jiġi organizzat flimkien ma’ ċikli ta’ diskussjonijiet tekniċi rilevanti mal-pajjiżi parteċipanti filwaqt li jittieħed kont sħiħ tal-ispeċifiċitajiet nazzjonali. Id-diskussjonijiet fil-pajjiżi ser jiġu organizzati b’rispons għall-istediniet mill-Istati Membri interessati f’subreġjuni rilevanti.

Kif adatt, ser jiġu esplorati sinerġiji mal-attivitajiet taċ-“Ċentri ta’ Eċċellenza” CBRN reġjonali, li qegħdin jiġu stabbiliti attwalment taħt l-Istrument għall-Istabbiltà kif ukoll ma’ programmi oħrajn sponsorjati mill-UE f’dan il-qasam.

2.2.3.   Riżultati tal-miżura

Sforzi nazzjonali mtejba u kapaċitajiet imsaħħa għall-implimentazzjoni ta’ verifiki adatti ta’ materjal, tagħmir u teknoloġija li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta’ armi nukleari, kimiċi u bijoloġiċi u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom; l-identifikazzjoni ta’ prattiki effettivi u effiċjenti għaż-żamma ta’ kontijiet, iż-żamma taħt sigurtà u l-protezzjoni ta’ “materjal relatat”; aktar sigurtà ta’ materjal rilevanti fil-livelli nazzjonali u reġjonali; aktar sħubiji reġjonali u internazzjonali f’oqsma rilevanti; u kontribut għall-isforzi biex tiżdied is-sigurtà CBRN globali.

2.3.   Appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-rakkomandazzjonijiet tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 tal-istat ta’ implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004)

2.3.1.   Objettiv tal-miżura

L-għoti ta’ appoġġ għall-implimentazzjoni prattika tar-rakkomandazzjonijiet tar-Rieżami Komprensiv tal-2009;

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali u sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-importanza tal-implimentazzjoni tal-UNSCR 1540 (2004).

2.3.2.   Deskrizzjoni tal-miżura

L-UNSCR 1977(2011) u d-Dokument Finali tar-Rieżami Komprensiv tal-2009 jipprevedu għadd ta’ attivitajiet speċifiċi fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti prinċipali tal-UNSCR 1540 (2004). Il-miżura tinkludi proġetti speċifiċi b’appoġġ għal tali attivitajiet inkluż permezz tal-isponsorjar ta’ laqgħat/avvenimenti, taħriġ u sforzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi. Soġġetti, kif adatt, għad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 1540, il-proġetti jinkludu:

l-organizzazzjoni mill-UNODA ta’ avvenimenti li jlaqqgħu lil dawk li joffru u jfittxu assistenza u laqgħat ta’ sħab attwali u prospettivi (Stati, organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali);

laqgħat organizzati mill-UNODA b’appoġġ għal sforzi għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-Kumitat 1540 ma’ mekkaniżmi internazzjonali ta’ nonproliferazzjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali oħrajn;

l-organizzazzjoni u l-isponsorjar mill-UNODA ta’ workshop tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, tad-dinja akkademika u l-industrija;

l-isponsorjar mill-UNODA tal-parteċipazzjoni ta’ uffiċjali nazzjonali f’korsijiet ta’ taħriġ u attivitajiet oħrajn ta’ bini ta’ kapaċità;

l-isponsorjar ta’ ġurnal elettroniku dwar kwistjonjiet ta’ implimentazzjoni rigward l-UNSCR 1540 (2004).

Kif adatt, ser jiġu esplorati sinerġiji mal-attivitajiet taċ-“Ċentri ta’ Eċċellenza” CBRN reġjonali, li qegħdin jiġu stabbiliti attwalment taħt l-Istrument għall-Istabbiltà kif ukoll ma’ programmi oħrajn sponsorjati mill-UE f’dan il-qasam.

2.3.3.   Riżultati tal-miżura

L-implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi maqbula fir-Rieżami Komprensiv tal-2009; aktar mezzi varji għall-faċilitazzjoni tal-assistenza teknika; il-forniment ta’ taħriġ iffukat fuq l-UNSCR 1540 (2004) lill-uffiċjali nazzjonali; involviment akbar tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, id-dinja akkademika u l-industrija fl-isforzi ta’ implimentazzjoni internazzjonali, reġjonali u nazzjonali tal-UNSCR 1540 (2004); sensibilizzazzjoni tal-pubbliku msaħħa rigward l-importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tal-UNSCR 1540 (2004).

3.   SĦAB FIL-MIŻURI

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-Kumitat 1540 tiegħu;

Il-gvernijiet parteċipanti mis-subreġjuni rispettivi;

Il-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet li joffru assistenza;

In-Nazzjonijiet Uniti, l-organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u subreġjonali rilevanti;

L-organizzazzjonijiet nongovernattivi u l-entitajiet tas-soċjetà ċivili.

4.   BENEFIĊJARJI TAL-MIŻURI

L-Istati Membri, l-uffiċjali tal-gvern;

Il-Kumitat 1540 u entitajiet oħrajn tan-NU;

L-organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u subreġjonali;

Il-gvernijiet u organizzazzjonijiet li jipprovdu u jirċievu assistenza teknika taħt l-UNSCR 1540 (2004);

Is-soċjetà ċivili, id-dinja akkademika u l-industriji rilevanti.

5.   POST

L-UNODA ser tagħżel postijiet potenzjali għal-laqgħat, il-workshops u avvenimenti oħrajn. Il-kriterji użati għall-għażla tal-postijiet ser jinkludu r-rieda u l-impenn ta’ Stat rilevanti f’reġjun partikolari li jospita l-avveniment. Il-postijiet speċifiċi ta’ żjarat fil-pajjiż jew attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż ser jiddependu fuq l-istediniet minn Stati Membri interessati u, kif adatt, fuq deċiżjonijiet tal-Kumitat 1540.

6.   TUL TA’ ŻMIEN

It-tul ta’ żmien totali ppjanat tal-proġett huwa ta’ 24 xahar.


Top