EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0735

2012/735/UE: Deċiżjoni tal-Kunsill tal- 31 ta’ Mejju 2012 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja, tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra

ĠU L 354, 21.12.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/735/oj

Related international agreement

21.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-31 ta’ Mejju 2012

dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja, tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra

(2012/735/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 91, l-Artikolu 100(2) l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fid-19 ta’ Jannar 2009, il-Kunsill awtorizza l-Kummissjoni biex tinnegozja ftehim dwar il-kummerċ multipartitiku f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha mal-Pajjiżi Membri tal-Komunità Andina li kellhom l-istess objettiv li jilħqu ftehim ambizzjuż, komprensiv u bilanċjat.

(2)

Dawk in-negozjati ġew konklużi u l-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra (minn issa ’l quddiem “il-Ftehim”) kien inizjalat fit-23 ta’ Marzu 2011.

(3)

L-Artikolu 330(3) tal-Ftehim jipprevedi l-applikazzjoni proviżorja tiegħu.

(4)

Il-Ftehim għandu jkun iffirmat f’isem l-Unjoni u applikat fuq bażi proviżorja, pendenti l-kompletament tal-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu.

(5)

Il-Ftehim ma jaffettwax id-drittijiet tal-investituri tal-Istati Membri tal-Unjoni milli jibbenefikaw minn kwalunkwe trattament aktar favorevoli previst fi kwalunkwe ftehim marbut mal-investiment li għalih Stat Membru Pajjiż Andin firmatarju huma parti.

(6)

L-applikazzjoni proviżorja prevista f’din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax l-allokazzjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha f’konformità mat-Trattati.

(7)

Skont l-Artikolu 218(7) tat-Trattat, huwa f’loku li l-Kunsill jawtorizza l-Kummissjoni tapprova ċerti modifiki limitati għall-Ftehim rigward indikazzjonijiet ġeografiċi li jiġu adottati mill-Kumitat Kummerċjali, kif propost mis-Subkumitat dwar il-Proprjetà Intellettwali skont l-Artikolu 209(2) tal-Ftehim.

(8)

Huwa f’loku li jiġu stabbiliti l-proċeduri rilevanti biex jitħarsu dawk l-indikazzjonijiet ġeografiċi li huma protetti skont il-Ftehim.

(9)

Il-Ftehim ma għandux jiġi interpretat bħala wieħed li jagħti xi drittijiet jew li jimponi xi obbligi li jistgħu jitqajmu direttament fil-qrati u t-tribunali tal-Unjoni jew tal-Istati Membri,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, huwa b’dan awtorizzat f’isem l-Unjoni, suġġett għall-konklużjoni tal-imsemmi Ftehim.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat li jaħtar il-persuna(i) mogħtija s-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Ftehim f’isem l-Unjoni soġġett.

Artikolu 3

1.   Il-Ftehim, b’eċċezzjoni għall-Artikoli 2, 202(1), 291 u 292 tiegħu, għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mill-Unjoni kif previst fl-Artikolu 330(3) tiegħu, sakemm jitlestew il-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu.

2.   Sabiex jiddetermina d-data tal-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim, il-Kunsill għandu jiffissa d-data sa liema n-notifika msemmija fl-Artikolu 330(3) tiegħu għandha tintbagħat lill-Kolombja u lill-Peru. Dik in-notifika għandha tinkludi referenzi għal dawk id-dispożizzjonijiet li m’għandhomx jiġu applikati proviżorjament.

3.   Id-data minn meta l-Ftehim ser jiġi applikat proviżorjament għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

Artikolu 4

Għall-finijiet tal-Artikolu 209(2) tal-Ftehim, modifiki tal-Ftehim rigward indikazzjonijiet ġeografiċi li jiġu adottati mill-Kumitat tal-Kummerċ kif proposti mis-Subkumitat dwar il-Proprjetà Intellettwali, għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni. Fejn xi partijiet interessati ma jirnexxilhomx jilħqu qbil wara oġġezzjonijiet marbuta ma’ xi indikazzjoni ġeografika, il-Kummissjoni għandha tadotta tali pożizzjoni abbażi tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 15(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1).

Artikolu 5

1.   Kull operatur li jikkummerċjalizza prodotti agrikoli, tal-ikel, inbejjed, inbejjed u spirti aromatiċi li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni korrispondenti jista’ juża isem protett skont l-Appendiċi 1 tal-Anness XIII (Listi tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi) tal-Ftehim.

2.   L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jinfurzaw il-protezzjoni prevista fl-Artikolu 210 tal-Ftehim, inkluż fuq talba minn parti interessata.

Artikolu 6

Id-dispożizzjoni applikabbli għall-finijiet tal-adozzjoni tar-regoli ta’ implimentazzjoni neċessarji għall-applikazzjoni tar-regoli li jinsabu fl-Appendiċi 2A u l-Appendiċi 5 tal-Anness II li jikkonċerna d-Definizzjoni tal-Kunċett ta “Prodotti li Joriġinaw” u l-Metodi ta’ Kooperazzjoni Amminsitrattiva, u l-Appendiċi 1 tal-Anness I li jikkonċerna t-Tneħħija tad-Dazji Doganali tal-Ftehim huwa l-Artikolu 247a tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

Artikolu 7

Il-ftehim ma għandux jiġi interpretat bħala wieħed li jagħti xi drittijiet jew li jimponi xi obbligi li jistgħu jitqajmu direttament fil-qrati u t-tribunali tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ dakinhar li tiġi adottata.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

P. OLSEN DYHR


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


Top