EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0032

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/32/UE tal- 25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE dwar it-tagħmir marittimu Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 312, 10.11.2012, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 75 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; Imħassar b' 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj

10.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 312/1


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/32/UE

tal-25 ta’ Ottubru 2012

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE dwar it-tagħmir marittimu

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE tal-20 ta’ Diċembru 1996 dwar it-tagħmir marittimu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 17 tagħha,

Billi:

(1)

Għall-finijiet tad-Direttiva 96/98/KE, il-konvenzjonijiet internazzjonali u l-istandards tal-ittestjar għandhom japplikaw fil-verżjonijiet aġġornati tagħhom.

(2)

Għadd ta’ emendi għall-konvenzjonijiet internazzjonali u l-istandards tal-ittestjar applikabbli daħlu fis-seħħ mill-adozzjoni tal-aħħar att ta’ emenda għad-Direttiva 96/98/KE. Dawk l-emendi għandhom jiġu inkorporati fid-Direttiva 96/98/KE.

(3)

Fl-istess perjodu l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u l-organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni ukoll adottaw standards, fosthom standards dettaljati tal-ittestjar għal għadd ta’ oġġetti ta’ tagħmir li huma elenkati fl-Anness A.2 għad-Direttiva 96/98/KE jew li, għalkemm mhux elenkati, jitqiesu rilevanti għall-għanijiet ta’ dik id-Direttiva. Għalhekk oġġetti ta’ tagħmir bħal dawn għandhom jiġu inklużi fl-Anness A.1 jew trasferiti mill-Anness A.2 għall-Anness A.1, kif xieraq.

(4)

Għalhekk, id-Direttiva 96/98/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(5)

Huwa raġonevoli li t-tagħmir li qed jiġi suġġett għall-ewwel darba reċentement għal rekwiżiti armonizzati skont din id-Direttiva u mmanifatturati qabel l-iskadenza tal-limitu taż-żmien għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva jitħalla jitqiegħed fis-suq u abbord vapur tal-Komunità matul perjodu ta’ tranżizzjoni.

(6)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar Ibħra Sikuri u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Vapuri (COSS),

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness A għad-Direttiva 96/98/KE għandu jinbidel bit-test fl-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

It-tagħmir elenkat fil-kolonna 1 tal-Anness A.1 bħala “oġġett ġdid” jew li ġie ttrasferit mill-Anness A.2 li kien manifatturat qabel it-30 ta’ Novembru 2013 f’konformità mal-proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip li diġà kienu fis-seħħ qabel dik id-data fit-territorju ta’ Stat Membru jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u abbord vapur tal-Komunità sat-30 ta’ Novembru 2015.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Novembru 2013, il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f’konformità ma’ din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mit-30 ta’ Novembru 2013

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi pubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 46, 17.2.1997, p. 25.


ANNESS

ANNESS A

Nota ġenerali għall-Anness A: Ir-Regolamenti SOLAS jirreferu għall-verżjoni SOLAS ikkonsolidata tal-2009.

Nota ġenerali għall-Anness A: Il-kolonna 5 turi xi varjanti possibbli tal-prodott taħt l-istess titlu tal-oġġett fi ħdan ċerti titli tal-oġġett. Il-varjanti fil-prodotti huma mogħtija u separati b’mod indipendenti minn xulxin permezz ta’ linja bit-tikek. Għall-fini taċ-ċertifikazzjoni għandu jintgħażel biss il-varjant relevanti tal-prodott, kif inhu xieraq (Pereżempju: A.1/3.3).

Lista ta’ akronimi użati

 

A.1, Emenda 1 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

 

A.2, Emenda 2 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

 

AC, Rettifika ta’ Emenda li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

 

CAT, Kategorija għat-tagħmir tar-radar kif iddefinit fit-taqsima 1.3 tal-IEC 62388 (2007).

 

Ċirk., Ċirkulari.

 

COLREG, Regolamenti Internazzjonali għall-Prevenzjoni tal-Kolliżjonijiet fuq il-Baħar.

 

COMSAR, is-Sottokumitat tal-IMO dwar ir-Radjukomunikazzjoni u t-Tiftix u s-Salvataġġ.

 

EN, Standard Ewropew.

 

ETSI, l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni.

 

FSS, il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sistemi tas-Sikurezza min-Nirien.

 

FTP, il-Kodiċi Internazzjonali għall-Proċeduri tal-Ittestjar tan-Nirien.

 

HSC, il-Kodiċi għall-Inġeniji b’Veloċità Għolja.

 

IBC, il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta’ Volumi Kbar ta’ Kimika.

 

ICAO, l-Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

 

IEC, il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali.

 

IGC, Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta’ Bastimenti li Jġorru Gassijiet Likwifikati bl-Ingrossa

 

IMO, Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

 

ISO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni.

 

ITU, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.

 

LSA, Apparat għas-Salvataġġ tal-Ħajja.

 

MARPOL, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Bastimenti

 

MEPC, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar.

 

MSC, il-Kumitat għas-Sikurezza Marittima.

 

NOx, Ossidi tan-Nitroġenu.

 

SOLAS, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar.

 

SOx, Ossidi tal-Kubrit.

 

Reg., Regolament.

 

Riz., Riżoluzzjoni.

ANNESS A.1

IT-TAGĦMIR LI GĦALIH DIĠÀ JESIŻTU STANDARDS DETTALJATI TA’ TTESTJAR FI STRUMENTI INTERNAZZJONALI

Noti applikabbli għall-Anness A.1 kollu

(a)

Ġenerali: flimkien mal-istandards tal-ittestjar speċifikament imsemmija, għadd ta’ dispożizzjonijiet, li għandhom jiġu vverifikati waqt l-eżami tat-tip (l-approvazzjoni tat-tip) kif imsemmi fil-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità fl-Anness B, għandhom jinstabu fir-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet rilevanti u ċ-ċirkularijiet tal-IMO.

(b)

Kolonna 1: L-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/68/UE (1) jista’ japplika (is-6 Emenda tal-Anness A MED).

(c)

Kolonna 1: L-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/75/UE (2) jista’ japplika (is-7 Emenda tal-Anness A MED).

(d)

Kolonna 2: Meta jintuża t-terminu ‘komponenti ta’ sistemi’, jista’ jkun li komponent wieħed, grupp ta’ komponenti jew sistema sħiħa jeħtieġ li jiġu ttestjati sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-istandards internazzjonali.

(e)

Kolonna 5: Meta jiġu ċċitati Riżoluzzjonijiet tal-IMO, huma biss l-istandards tal-ittestjar li jinsabu fil-partijiet rilevanti tal-Annessi tar-Riżoluzzjonijet li huma applikabbli u jeskludu d-dispożizzjonijiet tar-Riżoluzzjonijiet infushom.

(f)

Kolonna 5: Il-konvenzjonijiet internazzjonali u l-istandards tal-ittestjar japplikaw fil-verżjoni aġġornata tagħhom. Bil-għan li jiġu identifikati tajjeb l-istandards rilevanti, ir-rapporti tat-test, iċ-ċertifikati tal-konformità u d-dikjarazzjonijiet tal-konformità għandhom jidentifikaw l-istandard speċifiku tal-ittestjar applikat u l-verżjoni tiegħu.

(g)

Kolonna 5: Fejn żewġ settijiet ta’ standards ta’ identifikazzjoni jkunu separati b’‘jew’, kull sett jissodisfa r-rekwiżiti ta’ ttestjar kollha sabiex jissodisfa l-Istandards ta’ Prestazzjoni tal-IMO; għalhekk l-ittestjar ta’ wieħed minn dawn is-settijiet huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżiti tal-Istrumenti Internazzjonali rilevanti. Min-naħa l-oħra, meta jintużaw separaturi oħra (virgoli) ir-referenzi kollha elenkati japplikaw.

(h)

Kolonna 6: Meta jidher il-modulu H, għandu jinftiehem il-modulu H u ċ-ċertifikat tal-eżami tad-disinn tiegħu.

(i)

Ir-rekwiżiti stipulati f’dan l-Anness għandhom ikunu bla ħsara għar-rekwiżiti tal-ġarr fil-konvenzjonijiet internazzjonali.

1.   Apparat għas-salvataġġ tal-ħajja

Kolonna 4: Iċ-Ċirkulari 980/IMO MSC għandha tapplika minbarra fejn jieħdu l-preċedenza l-istrumenti speċifiċi msemmija fil-Kolonna 4.

Nru

Id-denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, fejn ‘l-approvazzjoni tat-tip’ hija meħtieġa

Ir-Regolamenti applikabbli tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkularijiet rilevanti tal-IMO

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Salvawomi

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, II,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta’ salvataġġ:

(a)

għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes ta’ salvataġġ,

(b)

għas-salvawomi,

(c)

għall-ġkieket tas-salvataġġ.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Salvawomi, sinjali tad-duħħan attivati awtomatikament

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, II,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Ġkieket tas-salvataġġ

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, II,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.922,

IMO MSC.1/Ċirk.1304.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Tuti tal-immersjoni u tuti ta’ protezzjoni kontra l-esponiment mhux ikklassifikati bħala ġkieket tas-salvataġġ:

Bl-insulazzjoni jew mingħajrha.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, II,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Tuti tal-immersjoni u tuti ta’ protezzjoni kontra l-esponiment ikklassifikati bħala ġkieket tas-salvataġġ:

Bl-insulazzjoni jew mingħajrha.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, II,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Aċċessorji termali protettivi

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, II,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, III,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Flares tal-idejn (pirotekniċi)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, III,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Sinjali tad-duħħan li jżommu f’wiċċ l-ilma (pirotekniċi)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, III.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Tagħmir għat-tfigħ tal-ħbula

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VII,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Ċattri tas-salvataġġ li jintefħu

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.811.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Ċattri tas-salvataġġ riġidi

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.811.

IMO Riż. MSC.81(70),

IMO MSC/Ċirk.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Ċattri tas-salvataġġ li jiddrittaw lilhom infushom awtomatikament

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC 48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.809,

IMO MSC/Ċirk.811.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Ċattri tas-salvataġġ, riversibbli bit-tinda

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.809,

IMO MSC/Ċirk.811.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Apparat li jeħles iċ-ċattri fl-ilma awtomatikament (unitajiet ta’ rilaxx idrostatiku)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.811.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Dgħajjes tas-salvataġġ:

(a)

Dgħajjes tas-salvataġġ varati minn parank:

magħluqa b’mod parzjali,

magħluqa totalment.

(b)

Dgħajjes tas-salvataġġ li jaqgħu fil-baħar bis-saħħa tal-gravitazzjoni mingħajr għajnuna:

magħluqa totalment.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70),

IMO MSC/Ċirk.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, V,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70),

IMO MSC/Ċirk.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Dgħajjes tas-salvataġġ li jintefħu

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, V,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Dgħajjes veloċi ta’ salvataġġ:

(a)

li jintefħu

(b)

riġidi

(c)

li huma riġidi u jintefħu

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, V,

IMO MSC/Ċirk.1016,

IMO MSC/Ċirk.1094.

IMO Riż. MSC.81(70),

IMO MSC/Ċirk.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Tagħmir għall-varar bi ħbula għall-inżul fl-ilma (paranki)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Tagħmir li jeħles l-inġenji ta’ salvataġġ awtomatikament

Trasferit għal-A.2/1.3

A.1/1.23

Tagħmir għall-varar bi ħbula għall-inżul fl-ilma tad-dgħajjes ta’ salvataġġ

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Tagħmir għall-varar taċ-ċattri tas-salvataġġ

(Paranki)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Tagħmir għall-varar ta’ dgħajjes veloċi tas-salvataġġ

(Paranki)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Mekkaniżmu għar-rilaxx ta’

(a)

Dgħajjes tas-salvataġġ u tal-għoti tal-għajnuna (varati minn tagħmir bi ħbula għall-inżul fl-ilma)

(b)

Ċattri tas-salvataġġ (varati minn tagħmir bi ħbula għall-inżul fl-ilma)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI (3),

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Sistemi ta’ evakwazzjoni fuq il-baħar

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mezzi ta’ salvataġġ

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI.

IMO Riż. MSC.81(70),

IMO MSC/Ċirk.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Slielem għall-imbark

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA),

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000),

IMO MSC.1/Ċirk.1285.

IMO Riż. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Materjali retroriflettivi

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Apparat bidirezzjonali VHF bit-telefown-radju għall-inġenji tas-salvataġġ.

Trasferit għal A.1/5.17 u A.1/5.18.

A.1/1.32

9 GHz SAR transponder (SART)

Trasferit għal A.1/4.18.

A.1/1.33

Riflettur tar-radar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta’ rkupru

(passiv)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV, V,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8,

IMO Riż. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

Jew

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

Jew

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

Jew,

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Boxxla għad-dgħajjes tas-salvataġġ u għad-dgħajjes ta’ rkupru

Trasferit għal A.1/4.23.

A.1/1.35

Apparat portabbli għat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta’ rkupru

Trasferit għal A.1/3.38.

A.1/1.36

Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, V.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ- Outboard

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-salvataġġ

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV, V,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Ċattri tas-salvataġġ, riversibbli miftuħa

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, Anness 10,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8, Anness 11.

IMO Riż. MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota

Trasferit għal A.1/4.48.

A.1/1.41

Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ

(a)

Dgħajjes tas-salvataġġ varati minn parank,

(b)

Dgħajjes tas-salvataġġ li jaqgħu fil-baħar bis-saħħa tal-gravitazzjoni mingħajr għajnuna,

(c)

ċattri tas-salvataġġ,

(d)

dgħajjes tal-għoti tal-għajnuna,

(e)

dgħajjes tas-salvataġġ veloċi.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, VI,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Sellum għall-pilota

Trasferit għal A.1/4.49.

A.1/1.43

Irreferi għan-nota b) ta’ dan l-Anness A.1

Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi/li jintefħu

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, V,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 8.

IMO Riż. MSC.81(70),

IMO MSC/Ċirk.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar

Nru

Id-denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolament tas-MARPOL 73/78 kif emendat, fejn ‘l-approvazzjoni tat-tip’ hija meħtieġa

Ir-Regolamenti applikabbli tas-MARPOL 73/78 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkularijiet rilevanti tal-IMO

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Tagħmir għall-iffiltrar taż-żejt (għal kontenut ta’ -żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.)

Anness I, Reg 14. Anness I, Reg.

14,

IMO MEPC.1/Ċirk.643.

IMO Riż. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Ċirk.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Ditekters tal-interfaċċja żejt/ilma

Anness I, Reg 32.

Anness I, Reg 32.

IMO Riż. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Miters tal-kontenut taż-żejt

Anness I, Reg 14.

14,

IMO MEPC.1/Ċirk.643.

IMO Riż. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Ċirk.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Unitajiet ta’ proċessar intenzjonati biex jitwaħħlu ma’ tagħmir eżistenti għas-separazzjoni ta’ ilma żejtni (għall-kontenut taż-żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.)

Spazju mħalli vojt apposta

A.1/2.5

Sistema għall-monitoraġġ u l-kontroll tar-rilaxx taż-żejt mit-tankers taż-żejt

Anness I, Reg 31.

Anness I, Reg 31.

IMO Riż. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Sistemi ta’ dranaġġ

Anness IV, Reg. 9.

Anness IV, Reg. 9.

IMO Riż. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Inċineraturi ta’ abbord

Anness VI, Reg. 16.

Anness VI, Reg.16.

IMO Riż. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Analizzaturi ta’ NOx abbord bl-użu tal-Metodu ta’ Kejl u Monitoraġġ Dirett tal-Kodiċi Tekniku tal-NOx tal-2008

IMO Riż. MEPC.176(58) – (Anness VI MARPOL Rivedut, Reg. 13)

IMO Riż. MEPC.176(58) – (Anness VI MARPOL Rivedut, Reg. 13);

IMO Riż. MEPC.177(58) (Kodiċi Tekniku NOx 2008)

IMO MEPC.1/Ċirk.638.

IMO Riż. MEPC.177(58) (Kodiċi Tekniku NOx 2008)

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

Jew,

IMO Riż. MEPC.177(58) (Kodiċi Tekniku NOx 2008)

IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi oħra għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx

Trasferit għal-A.2/2.4

A.1/2.10

Irreferi għan-nota c) ta’ dan l-Anness A.1

Sistemi ta’ abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost

IMO Riż. MEPC.176(58) – (Anness VI MARPOL Rivedut, Reg. 4),

IMO Riż. MEPC.184(59).

IMO Riż. MEPC.176(58) – (Anness VI MARPOL Rivedut, Reg. 4).

IMO Riż. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Tagħmir għall-protezzjoni min-nar

Nru

Id-denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, fejn ‘l-approvazzjoni tat-tip’ hija meħtieġa

Ir-Regolamenti applikabbli tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkularijiet rilevanti tal-IMO

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Il-kopertura tal-gverta primarja

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010),

IMO MSC/Ċirk.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Tagħmir portabbli għat-tifi tan-nar

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Riż. A.951(23),

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.

IMO MSC/Ċirk.1239,

IMO MSC/Ċirk.1275.

EN 3-7 (2004) inkluża A.1 (2007),

EN 3-8 (2006) inkluża AC (2007),

EN 3-9 (2006) inkluża AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies għal qrib in-nar)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar:

EN 469 (2005) inklużi A1(2006) u AC (2006)

Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar – Ilbies li jirrifletti għal tifi tan-nar speċjalizzat:

EN 1486 (2007).

Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar – Ilbies protettiv bin-naħa ta’ barra tirrifletti:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ilbies għat-tifi tan-nar: stivali

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 659 (2003) inklużi A1(2008) u AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kumpressata

Nota: Għall-użu f’inċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi tkun meħtieġa maskra tat-tip ‘pressjoni pożittiva’

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

U fejn l-apparat huwa għall-użu f’inċidenti bil-merkanzija:

IMO Riż. MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14,

IMO Riż. MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14.

EN 136 (1998) inkluża AC (2003),

EN 137 (2006).

U fejn l-apparat huwa għall-użu f’inċidenti bil-merkanzija:

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Tagħmir tan-nifs b’linja tal-arja kumpressata

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7.

Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji b’veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005) inkluża AC (2005),

EN 14594 (2005) inkluża AC (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenti tas-sistemi bexxiexa għall-ispazji ta’ akkomodazzjoni u ta’ servizz kif ukoll għal stazzjonijiet ta’ kontroll, ekwivalenti għal kif jissemma f’SOLAS 74 Reg. II-2/12 (limitat għaż-żennuni u r-rendiment tagħhom)

(Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta’ veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.44(65),

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8,

IMO MSC/Ċirk.912.

IMO Riż. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressa fissa fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

IMO MSC/Ċirk.1165, Appendiċi A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Separaturi kontra n-nar tal-Klassi ‘A’ u ‘B’

(a)

Separaturi tal-klassi ‘A’,

(b)

Separaturi tal-klassi ‘B’.

Klassi ‘A’:

Reg. II-2/3.2.

Klassi ‘B’:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, u,

Klassi ‘A’:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Ċirk. 1005 (għal kostruzzjonijiet ta’ piż ħafif).

Klassi ‘B’:

Reg. II-2/3.4.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Ċirk.677.

Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Għall-valvijiet:

B + F

A.1/3.13

Materjali mhux kombustibbli

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materjali minbarra l-azzar għall-pajpijiet li jippenetraw id-Diviżjoni tal-Klassi ‘A’ jew ‘B’

Oġġett inkluż f’A.1/3.26 u A.1/3.27

A.1/3.15

Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil

(a)

pajpijiet u fittings,

(b)

valvijiet,

(c)

assemblaġġi ta’ pajpijiet flessibbli,

(d)

komponenti tal-pajp metalliċi b’siġilli b’saħħithom u elastomeriċi

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Riż. MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, 10,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, 10,

IMO MSC/Ċirk.1120.

Pajpijiet u fittings:

IMO Riż. A.753(18).

Valvijiet:

ISO 10497 (2010).

Assemblaġġi ta’ pajpijiet flessibbli

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Komponenti tal-pajp metalliċi b’siġilli b’saħħithom u elastomeriċi

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Bibien kontra n-nar

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

IMO MSC.1/Ċirk.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenti ta’ sistemi ta’ kontroll għall-bibien kontra n-nar

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materjali tas-superfiċje u l-kisi tal-art b’karatterstiċi kontra t-tixrid tal-fjammi

(a)

fuljetti dekorattivi

(b)

sistemi ta’ żebgħa,

(c)

kisi għall-art,

(d)

kisi għall-insulazzjoni tal-pajpijiet,

(e)

adeżivi li jintużaw fil-bini tad-diviżjonijiet tal-klassi ‘A’‘B’ u ‘C’,

(f)

kanali kombustibbli.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO MSC/Ċirk.1120.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Drappijiet, purtieri u materjali tessili mdendlin oħra u films

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010),

IMO MSC/Ċirk.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Għamara tappizzata

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010),

IMO MSC/Ċirk.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Komponenti tas-sodod

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010),

IMO MSC/Ċirk.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Mewwieta tan-nar

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Penetrazzjonijiet ta’ kanali li mhumiex kombustibbli, mid-diviżjonijiet tal-klassi ‘A’

Trasferit għal A.1/3.26.

A.1/3.24

Mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku mid-diviżjonijiet tal-klassi ‘A’

Trasferit għal A.1/3.26(a)

A.1/3.25

Twieqi u aperturi tal-ġenb tal-klassi ‘A’ u ‘B’ reżistenti għan-nar

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Ċirk.1120.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Penetrazzjonijiet għal ġewwa diviżjonijiet tal-klassi ‘A’

(a)

mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku,

(b)

penetrazzjonijiet ta’ pajpijiet, kanali, trunkijiet.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Ċirk.1276.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Penetrazzjonijiet għal ġewwa diviżjonijiet tal-klassi ‘B’

(a)

mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku,

(b)

penetrazzjonijiet ta’ pajpijiet, kanali, trunkijiet.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sistemi ta’ tbexxix (limitati għall-iżbokki tal-bexxiexa).

(Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta’ veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.44(65),

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8.

IMO MSC/Ċirk.912.

ISO 6182-1 (2004).

Jew,

EN 12259-1 (1999) inklużi A1(2001), A2(2004) u A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Manki għat-tifi tan-nar

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

EN 14540 (2004) inkluża A.1(2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġnu u l-iskoperta tal-preżenza tal-gass

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008) jew IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inkluża IEC 60092-504 r-Rettifika 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

u, kif applikabbli, għal:

(a)

Kategorija 1: (żona sikura):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007).

(b)

Kategorija 2: (atmosferi ta’ gassijiet splussivi):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007) inkluża IEC 60079-1 r-Rettifika 1 (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal dgħajjes ta’ veloċità għolja (HSC)

Oġġett imneħħi peress li hu kopert minn A.1/3.9 u A.1/3.28

A.1/3.32

Materjali li jirrestrinġu n-nar (minbarra għamara) għal dgħajjes ta’ veloċità għolja

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materjali li jirrestrinġu n-nar għall-għamara ta’ inġenji b’veloċità għolja

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO MSC/Ċirk.1102.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Diviżjonijiet li jirreżistu n-nar għall-inġenji b’veloċità għolja

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Bibien kontra n-nar għall-inġenji b’veloċità għolja

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Mewwieta tan-nar fuq inġenji b’veloċità għolja

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO MSC/Ċirk.1102.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Penetrazzjonijiet minn ġewwa diviżjonijiet li jirreżistu n-nar għall-inġenji b’veloċità għolja

(a)

mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku,

(b)

penetrazzjonijiet ta’ pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ.

Reg. X/3.

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Apparat portabbli għat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta’ rkupru

Reg. III/4,

Reg. X/3

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.

Reg. III/34,

IMO Riż. A.951(23),

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

IMO Riż. MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, IV, V,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000).’

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

EN 3-7 (2004) inkluża A1 (2007),

EN 3-8 (2006) inkluża AC (2007),

EN 3-9 (2006) inkluża AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Żennuni għal sistemi ekwivalenti tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx ta’ raxx tal-ilma fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

IMO MSC/Ċirk.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Sistemi tad-dawl għall-installazzjoni fil-baxx (komponenti biss)

Reg. II-2/13,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Riż. A.752(18),

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.

IMO Riż. A.752(18)

jew

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Apparat għan-nifs għall- evakwazzjoni ta’ emerġenza (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

IMO MSC/Ċirk.849.

ISO 23269-1 (2008), u b ‘mod alternattiv:.

Għal tagħmir issiġillat għat-teħid tan-nifs b’awtonomija ta’ arja kumpressata b’maskla sħiħa jew assemblaġġ tal-parti tal-ħalq għall-ħrib:

EN 402 (2003).

Għal tagħmir issiġillat għat-teħid tan-nifs b’awtonomija ta’ arja kumpressata b’hood

EN 1146 (2005).

Għal tagħmir issiġillat b’ċirkwitu magħluq għat-teħid tan-nifs ta’ arja kumpressata

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenti ta’ sistemi b’gassijiet mhux reattivi

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Riż. A.567(14),

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.

IMO MSC/Ċirk.353,

IMO MSC/Ċirk.387,

IMO MSC/Ċirk.485,

IMO MSC/Ċirk.450 Rev.1,

IMO MSC/Ċirk.731,

IMO MSC/Ċirk.1120.

IMO MSC/Ċirk.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tal-qali fix-xaħmijiet (awtomatiċi jew manwali).

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ilbies għat-tifi tan-nar - linja tas-salvataġġ

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvijiet tal-blokka, u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.

IMO MSC/Ċirk.848,

IMO MSC.1/Ċirk.1313,

IMO MSC.1/Ċirk.1316,

IMO MSC.1/Ċirk.1317.

IMO MSC/Ċirk.848,

IMO MSC.1/Ċirk.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi tal-erosol)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.

IMO MSC.1/Ċirk.1270,

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

IMO MSC.1/Ċirk.1270 inkluża r-Rettifika 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Konċentrat għal Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar bir-Ragħwa ta’ Espansjoni Għolja għall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Kmamar tal-Pompi tal-Merkanzija

Nota: Is-sistemi fissi għat-tifi tan-nar bir-ragħwa ta’ espansjoni għolja (inklużi dawk is-sistemi li jużaw l-arja interna mill-ispazji tax-xogħol tagħhom għall-prestazzjoni tagħhom), għall-ispazji tal-makkinarju u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6.

IMO MSC/Ċirk.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Komponenti ta’ sistemi tat-tifi tan-nar bl-ilma, fissi u għall-applikazzjoni lokali għall-użu fl-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija ‘A’

(Testijiet fuq iż-żennuni u fuq il-prestazzjoni)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO MSC.1/Ċirk.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Żennuni għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar abbażi tal-ilma għal spazji ro-ro u spazji ta’ kategoriji speċjali, ekwivalenti għal dawk imsemmija fir-riżoluzzjoni A.123(V)

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

A.123(V),

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

IMO MSC.1/Ċirk.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ilbies protettiv reżistenti għall-attakki kimiċi

Trasferit għal-A.2/3.9

A.1/3.51

Komponenti ta’ sistemi fissi għall-iskoperta u l-allarm fil-każ ta’ nar għall-istazzjonijiet ta’ kontroll, l-ispazji ta’ servizz, ta’ akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, l-ispazji tal-makkinarju, kif ukoll tal-makkinarju mhux mgħasses

Reg. II-2/7,

Reg. X/3

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.

IMO MSC.1/Ċirk.1242,

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

Tagħmir ta’ kontroll u ta’ indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:

EN 54-2 (1997) inklużi AC(1999) u A1(2006).

Tagħmir tal-provvista tal-elettriku:

EN 54-4 (1997) inklużi AC(1999), A1(2002) u A2(2006).

Ditekters tas-sħana – Point detectors:

EN 54-5 (2000) inkluża A1(2002).

Ditekters tad-duħħan – Point detectors li jużaw raġġi tad-dawl diffużi, dawl trażmess jew jonizzazzjoni:

EN 54-7 (2000) inklużi A1(2002) u A2(2006).

Ditekters tal-fjammi – Point detectors:

EN 54-10 (2002) inkluża A1(2005).

Punti tas-sejħa manwali:

EN 54-11 (2001) inkluża A1(2005).

Iżolaturi b’ċirkwit qasir:

EN 54-17 (2007) inkluża AC (2007).

Tagħmir ta’ Input/output:

EN 54-18 (2005) inkluża AC (2007).

Kejbils:

EN 60332-1-1 (2004).

U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:

IEC 60092-504 (2001) inkluża IEC 60092-504 r-Rettifika 1 (2011),

IEC 60533(1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Apparat mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

EN 1866-1 (2007).

Jew,

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Apparat tal-allarm fil-każ tan-nar – Allarmi akustiċi

Reg. II-2/7,

Reg. X/3

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

Allarmi akustiċi

EN 54-3 (2001) inklużi A1(2002) u A2(2006),

IEC 60092-504 (2001) inkluża IEC 60092-504 r-Rettifika 1 (2011),

IEC 60533(1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġnu u l-iskoperta tal-gass

Reg. II-2/4,

VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008) jew IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inkluża IEC 60092-504 r-Rettifika 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

u, kif applikabbli, għal:

(a)

Kategorija 4: (żona sikura)

EN 50104 (2010).

(b)

Kategorija 3: (atmosferi ta’ gassijiet splussivi)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Żennuni b’żewġ tipi ta’ bexx

(tip sprej/ġett)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

Pajpijiet (branchpipes) li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet ikkombinati PN 16:

EN 15182-1 (2007) inkluża A1(2009),

EN 15182-2 (2007) inkluża A1(2009).

Pajpijiet li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar – pajpijiet bit-toqba ġett u/jew sprej waħda fissa b’angolu ta’ ġett PN 16:

EN 15182-1 (2007) inkluża A1(2009),

EN 15182-3 (2007) inkluża A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Manki tat-tifi tan-nar(tat-tip bir-rukkell)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 7.

EN 671-1 (2001) inkluża AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Komponenti ta’ Sistemi għat-Tifi tan-Nar permezz ta’ Ragħwa b’Espansjoni Medja - Ragħwa Fissa fuq il-Gverta għat-Tankers

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14.

IMO MSC.1/Ċirk.1239,

IMO MSC.1/Ċirk.1276.

IMO MSC/Ċirk.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Komponenti ta’ Sistemi fissi għat-Tifi tan-Nar permezz ta’ Ragħwa b’Espansjoni Baxxa għall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Protezzjoni tal-Gverta tat-Tankers

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, 14,

IMO MSC.1/Ċirk.1239,

IMO MSC.1/Ċirk.1276,

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

IMO MSC.1/Ċirk.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Ragħwa li tespandi għal Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar għal Tankers tal-Kimika

Reg. II-2/1,

IMO Riż. MSC.4(48)-(Kodiċi IBC).

IMO Riż. MSC.4(48)-(Kodiċi IBC),

IMO MSC/Ċirk.553.

IMO MSC.1/Ċirk.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressa fissa għall-gallariji tal-kabini

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

IMO MSC.1/Ċirk.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Sistemi bl-arja interna u ragħwa ta’ espansjoni għolja għall-protezzjoni ta’ spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija

Nota: Sistemi bl-arja interna u ragħwa ta’ espansjoni għolja għall-protezzjoni ta’ spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Ċirk.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Irreferi għan-nota (c) ta’ dan l-Anness A.1

Sistemi tat-tifi tan-nar bi trab kimiku niexef

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta’ Bastimenti li Jġorru Gassijiet Likwifikati bl-Ingrossa: Kapitolu 11.

IMO MSC.1/Ċirk.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex. A.2/3.15

Komponenti tas-sistemi tad-ditezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.

u għal:

Tagħmir ta’ kontroll u ta’ indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti:

EN 54-2 (1997) inklużi AC(1999) u A1(2006).

Tagħmir tal-provvista tal-elettriku:

EN 54-4 (1997) inklużi AC(1999), A1(2002) u A2(2006).

Ditekters tad-duħħan li jiġbdu d-duħħan:

EN 54-20 (2006) inkluż AC(2008).

U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti:

IEC 60092-504 (2001) inkluża IEC 60092-504 r-Rettifika 1 (2011),

IEC 60533(1999).

U kif applikabbli għal atmosferi splussivi:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

Diviżjonjiet tal-klassi C

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Riż. MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Element ġdid)

Sistemi fissi għad-detezzjoni tal-gass idrokarbonju

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Riż. MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16.

IMO MSC.1/Ċirk.1370.

IMO MSC.1/Ċirk.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001) inkluża IEC 60092-504 r-Rettifika 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Element ġdid)

Sistemi ta’ gwida għall-evakwazzjoni użati bħala alternattivi għas-sistemi ta’ dwal f’siti baxxi

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Ċirk.1168.

IMO MSC.1/Ċirk.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Tagħmir għan-navigazzjoni

Noti li japplikaw għat-taqsima 4: Tagħmir tan-navigazzjoni.

Kolonna 5:

 

Is-serje IEC 61162 tirreferi għall-istandards ta’ referenza li ġejjin għat-tagħmir u s-sistemi ta’ navigazzjoni u radjukomunikazzjoni Marittimi – Interfaċċji diġitali:

(a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Parti 1: Punt ta’ emissjoni wieħed b’riċevituri multipli

(b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Parti 2: Punt ta’ emissjoni wieħed b’riċevituri multipli, trażmissjoni b’veloċità għolja

(c)

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. bi am1 (2010-11) - Parti 3: Netwerk tal-istrumenti tad-dejta serjali

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Parti 3: Netwerk tal-istrumenti tad-dejta serjali

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Emenda 1 - Parti 3: Netwerk tal-istrumenti tad-dejta serjali

(d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Parti 400: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli –Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Introduzzjoni u prinċipji ġenerali

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Parti 401: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli –Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Profil ta’ applikazzjoni

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Parti 402: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli –Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Dokumentazzjoni u rekwiżiti tat-test

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Parti 410: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli –Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Rekwiżiti tal-profil tat-trasport u profil tat-trasport bażiku

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Parti 420: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli –Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Rekwiżiti standard ta’ akkumpanjament u standards ta’ akkumpanjament bażiku

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Parti 450: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli – interkonnessjoni tal-ethernet

 

Is-serje EN 61162 tirreferi għall-istandards ta’ referenza li ġejjin għat-tagħmir u s-sistemi ta’ navigazzjoni u radjukomunikazzjoni Marittimi – Interfaċċji diġitali:

(a)

EN 61162-1 (2011) - Parti 1: Punt ta’ emissjoni wieħed b’riċevituri multipli

(b)

EN 61162-2 (1998) - Parti 2: Punt ta’ emissjoni wieħed b’riċevituri multipli, trażmissjoni b’veloċità għolja

(c)

EN 61162-3 (2008) - Parti 3: Netwerk tal-istrumenti tad-dejta serjali

EN 61162-3-am1 (2010) Emenda 1 - Parti 3: Netwerk tal-istrumenti tad-dejta serjali

(d)

EN 61162-400 (2002) - Parti 400: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli –Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Introduzzjoni u prinċipji ġenerali

EN 61162-401 (2002) - Parti 401: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli – Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Profil ta’ applikazzjoni

EN 61162-402 (2005) - Parti 402: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli – Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Dokumentazzjoni u rekwiżiti tat-test

EN 61162-410 (2002) - Parti 410: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli – Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Rekwiżiti tal-profil tat-trasport u profil tat-trasport bażiku

EN 61162-420 (2002) - Parti 420: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli – Sistemi ta’ interkonnessjoni tal-vapuri – Rekwiżiti standard ta’ akkumpanjament u standards ta’ akkumpanjament bażiku

EN 61162-450 (2011) - Parti 450: Punti ta’ emissjoni multipli u riċevituri multipli – interkonnessjoni tal-ethernet

Nru

Id-denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, fejn ‘l-approvazzjoni tat-tip’ hija meħtieġa

Ir-Regolamenti applikabbli tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkularijiet rilevanti tal-IMO

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Boxxla manjetika

(a)

Klassi A għall-vapuri

(b)

Klassi B għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta’ rkupru

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Riż. A.382(X),

IMO Riż. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862(2009),

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

Jew,

ISO 1069 (1973),

ISO 25862(2009),

IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu manjetiku)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 13,

IMO Riż. MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 13.

Reg. V/19,

IMO Riż. A.694(17),

IMO Riż. MSC.36(63)–(Kodiċi HSC tal-1994) 13,

IMO Riż. MSC.97(73)–(Kodiċi HSC tas-sena 2000) 13,

IMO Riż. MSC.116(73),

IMO Riż. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008),

is-serje EN 61162;

ISO 22090-2 (2004), inkluża r-Rettifika 2005,

EN 62288 (2008).

Jew,

IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008),

is-serje IEC 61162.

ISO 22090-2 (2004), inklużA r-Rettifika 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Boxxla gyro

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Riż. A.424(XI),

IMO Riż. A.694(17),

IMO Riż. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008),

is-serje EN 61162,

EN 62288 (2008).

Jew,

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) inkluża IEC 60945 r-Rettifika 1 (2008),

is-serje IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Tagħmir tar-radar