EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1178

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat- 3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 311, 25.11.2011, p. 1–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 102 - 294

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj

25.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 311/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1178/2011

tat-3 ta’ Novembru 2011

li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 7(6), 8(5) u 10(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-għan tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 huwa li jiġi stabbilit u miżmum livell uniformi għoli ta’ sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fl-Ewropa. Dak ir-Regolament jistipola l-mezzi għall-ilħuq ta’ dak l-għan u għanijiet oħra fil-kamp tal-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili.

(2)

Il-bdoti involuti fit-tħaddim ta’ ċerti inġenji tal-ajru, kif ukoll l-apparat ta’ taħriġ fis-simulazzjoni tat-titjir, il-persuni u l-organizzazzjonijiet involuti fit-taħriġ, fit-testijiet u l-kontrolli ta’ dawk il-bdoti, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti stipulati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 216/2008. Skont dak ir-Regolament, il-bdoti kif ukoll il-persuni u l-organizzazzjonijiet involuti fit-taħriġ tagħhom għandhom jiġu ċċertifikati ladarba jinstab li huma konformi mar-rekwiżiti essenzjali.

(3)

Bl-istess mod, il-bdoti għandu jinħarġilhom ċertifikat mediku u l-eżaminaturi ajrumediċi, responsabbli mill-valutazzjoni tal-istat mediku tal-bdoti, għandhom jiġu ċċertifikati ladarba jinstab li huma konformi mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 jipprevedi l-possibbiltà li tobba ġeneralisti jaġixxu bħala eżaminaturi ajrumediċi b'ċerti kundizzjonijiet u jekk ikun permess fil-liġi nazzjonali.

(4)

L-ekwipaġġ tal-kabina involut fit-tħaddim ta’ ċerti inġenji tal-ajru għandu jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti stipulati fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 216/2008. Skont dak ir-Regolament, il-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina għandha ssirilhom valutazzjoni perjodika tal-istat mediku tagħhom li turi jekk humiex b'saħħithom biżżejjed biex jaqdu d-dmirijiet tagħhom ta’ sikurezza. Il-konformità għandha tintwera permezz ta’ valutazzjoni adattata bbażata fuq l-aħjar prattika ajrumedika.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 jirrikjedi li l-Kummissjoni tadotta r-regoli ta’ implimentazzjoni neċessarji biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għaċ-ċertifikazzjoni tal-bdoti kif ukoll tal-persuni involuti fit-taħriġ, it-testijiet u l-kontrolli tagħhom, għall-attestazzjoni tal-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina u għall-valutazzjoni tal-istat mediku tagħhom.

(6)

Għandhom jiġu stabbiliti r-rekwiżiti u l-proċeduri għall-konverżjoni tal-liċenzji nazzjonali tal-bdoti u tal-liċenzji nazzjonali ta’ inġiniera tat-titjira f'liċenzji tal-bdoti, biex jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom f'kundizzjonijiet armonizzati; il-kwalifiki tat-testijiet tat-titjira għandhom ukoll jiġu kkonvertiti skont dan ir-Regolament.

(7)

Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jaċċettaw liċenzji maħruġa minn pajjiżi terzi meta jkun jista' jiġi garantit livell ta’ sikurezza ekwivalenti għal dak speċifikat fir-Regolament (KE) Nru 216/2008; għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni ta’ liċenzji maħruġa minn pajjiżi terzi.

(8)

Sabiex jiġi żgurat li t-taħriġ mibdi qabel l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ikun jista' jittieħed inkunsiderazzjoni għall-fini tal-ksib ta’ liċenzji tal-bdoti, għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent tat-taħriġ diġà kkompletat; għandhom jiġu stabbiliti wkoll il-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ liċenzji militari.

(9)

Jeħtieġ li jingħata żmien biżżejjed biex l-industrija ajrunawtika u l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri jadattaw ruħhom għall-qafas regolatorju l-ġdid, li l-Istati Membri jingħataw iż-żmien biex joħorġu tipi speċifiċi ta’ liċenzji tal-bdoti u ċertifikati mediċi mhux koperti mil-“JAR”, u li tiġi rikonoxxuta f'ċerti kundizzjonijiet il-validità tal-liċenzji u ċ-ċertifikati li jkunu nħarġu, kif ukoll il-valutazzjonijiet ajrumediki mwettqa, qabel ma japplika dan ir-Regolament;

(10)

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar l-aċċettazzjoni reċiproka ta’ liċenzji tal-persunal għall-eżerċizzju ta’ funzjonijiet fl-avjazzjoni ċivili (2) ġiet revokata f'konformità mal-Artikolu 69(2) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(11)

Sabiex jiġu żgurati tranżizzjoni mingħajr problemi u livell uniformi għoli ta’ sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fl-Unjoni, il-miżuri ta’ implimentazzjoni għandhom jirriflettu l-aktar għarfien modern, inklużi l-aħjar prassi, u l-progress xjentifiku u tekniku fil-qasam tat-taħriġ tal-bdoti u l-istat ajrumediku tal-ekwipaġġi tal-ajruplani. Skont dan, ir-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri amministrattivi maqbula mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) u l-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni sat-30 ta’ Ġunju 2009, kif ukoll il-leġiżlazzjoni eżistenti b'rabta ma’ ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi, għandhom jiġu kkunsidrati.

(12)

L-Aġenzija ħejjiet abbozz ta’ regoli ta’ implimentazzjoni u ssottomettietu bħala opinjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(13)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ddettaljati għal:

1.

il-klassifikazzjonijiet differenti tal-liċenzji tal-bdoti, il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, il-limitazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ liċenzji, il-privileġġi u r-responsabbiltajiet tad-detenturi ta’ liċenzji, il-kundizzjonijiet għall-konverżjoni tal-liċenzji nazzjonali tal-bdoti u tal-liċenzji nazzjonali tal-inġiniera tat-titjira eżistenti f'liċenzji ta’ bdoti, kif ukoll il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni ta’ liċenzji minn pajjiżi terzi;

2.

iċ-ċertifikazzjoni ta’ persuni responsabbli biex jipprovdu taħriġ fit-titjir jew taħriġ fis-simulazzjoni tat-titjir u biex jivvalutaw il-ħiliet tal-bdoti;

3.

ċertifikati mediċi differenti għall-bdoti, il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, il-limitazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ ċertifikati mediċi, il-privileġġi u r-responsabbiltajiet tad-detenturi ta’ ċertifikati mediċi kif ukoll il-kundizzjonijiet għall-konverżjoni ta’ ċertifikati mediċi nazzjonali f'ċertifikati mediċi rikonoxxuti b'mod komuni;

4.

iċ-ċertifikazzjoni ta’ eżaminaturi ajrumediċi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li fihom tobba ġeneralisti jistgħu jaġixxu bħala eżaminaturi ajrumediċi;

5.

il-valutazzjoni ajrumedika perjodika tal-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina, kif ukoll il-kwalifiki tal-persuni responsabbli minn din il-valutazzjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“liċenzja skont il-Parti-FCL” tfisser liċenzja tal-ekwipaġġ tal-ajru li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Anness I;

2.

“JAR” tfisser rekwiżiti konġunti dwar l-avjazzjoni adottati mill-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni kif applikabbli fit-30 ta’ Ġunju 2009;

3.

“Liċenzja ta’ bdot ta’ inġenji tal-ajru żgħar (LAPL)” tfisser il-liċenzja ta’ bdot għal titjir rikreattiv imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008;

4.

“Liċenzja konformi mal-JAR” tfisser il-liċenzja ta’ bdot u l-klassifikazzjonijiet, iċ-ċertifikati, l-awtorizzazzjonijiet u/jew il-kwalifiki relatati, maħruġa jew rikonoxxuti, f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrifletti l-JAR u l-proċeduri, minn Stat Membru li jkun implimenta l-JAR rilevanti u li jkun ġie rrakkomandat għal rikonoxximent reċiproku fis-sistema tal-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni b'rabta ma’ tali JAR;

5.

“Liċenzja mhux konformi mal-JAR” tfisser il-liċenzja ta’ bdot maħruġa jew rikonoxxuta minn Stat Membru f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u li ma tkunx ġiet irrakkomandata għal rikonoxximent reċiproku b'rabta mal-JAR rilevanti;

6.

“Kreditu” tfisser ir-rikonoxximent ta’ esperjenza preċedenti jew kwalifiki;

7.

“Rapport tal-kreditu” tfisser rapport li abbażi tiegħu tista' tiġi rikonoxxuta esperjenza preċedenti jew kwalifiki;

8.

“Rapport dwar il-konverżjoni” tfisser rapport li abbażi tiegħu liċenzja tista' tiġi kkonvertita f'liċenzja skont il-Parti-FCL;

9.

“Ċertifikat mediku tal-bdoti u ċertifikat tal-eżaminaturi ajrumediċi konformi mal-JAR” tfisser ċertifikat maħruġ jew rikonoxxut, f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrifletti l-JAR u l-proċeduri, minn Stat Membru li jkun implimenta l-JAR rilevanti u li jkun ġie rrakkomandat għal rikonoxximent reċiproku fis-sistema tal-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni b'rabta ma’ tali JAR;

10.

“Ċertifikat mediku tal-bdoti u ċertifikat tal-eżaminaturi ajrumediċi mhux konformi mal-JAR” tfisser iċ-ċertifikat maħruġ jew rikonoxxut minn Stat Membru f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u li ma jkunx ġie rrakkomandat għal rikonoxximent reċiproku b'rabta mal-JAR rilevanti.

Artikolu 3

Il-liċenzjar u ċ-ċertifikazzjoni medika tal-bdoti

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 7, il-bdoti tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) u (c) u l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri amministrattivi stabbiliti fl-Anness I u l-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Il-liċenzji nazzjonali eżistenti tal-bdoti

1.   Liċenzji konformi mal-JAR maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru qabel it-8 ta’ April 2012 għandhom jitqiesu li jkunu nħarġu skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jissostitwixxu dawn il-liċenzji b'liċenzji konformi mal-format stabbilit fil-Parti-ARA mhux aktar tard mit-8 ta’ April 2017.

2.   Liċenzji mhux konformi mal-JAR, inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, ċertifikati, awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru qabel l-applikabbiltà ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu kkonvertiti f'liċenzji skont il-Parti-FCL mill-Istat Membru li jkun ħareġ il-liċenzja.

3.   Liċenzji mhux konformi mal-JAR għandhom jiġu kkonvertiti f'liċenzji skont il-Parti-FCL u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati skont:

(a)

id-dispożizzjonijiet tal-Anness II; jew

(b)

l-elementi stabbiliti fir-rapport dwar il-konverżjoni.

4.   Ir-rapport ta’ konverżjoni għandu:

(a)

jiġi stabbilit mill-Istat Membru li jkun ħareġ il-liċenzja ta’ bdot b'konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (“l-Aġenzija”);

(b)

jiddeskrivi r-rekwiżiti nazzjonali li abbażi tagħhom ikunu nħarġu l-liċenzji tal-bdoti;

(c)

jiddeskrivi l-firxa tal-privileġġi mogħtija lill-bdoti;

(d)

jindika għal liema rekwiżiti fl-Anness I għandu jingħata l-kreditu;

(e)

jindika kwalunkwe limitazzjonijiet li għandhom jiġu inklużi fil-liċenzji skont il-Parti-FCL u kwalunkwe rekwiżiti li l-bdot għandu jikkonforma magħhom sabiex jitneħħew dawk il-limitazzjonijiet.

5.   Ir-rapport dwar il-konverżjoni għandu jinkludi kopji tad-dokumenti kollha neċessarji biex jagħtu prova tal-elementi stipulati fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 4, inklużi kopji tar-rekwiżiti u l-proċeduri nazzjonali rilevanti. Fl-iżvilupp tar-rapport dwar il-konverżjoni, l-Istati Membri għandhom ifittxu li jippermettu lill-bdoti, sakemm ikun possibbli, iżommu l-firxa tal-attivitajiet attwali tagħhom.

6.   Minkejja l-paragrafi 1 u 3, id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ għalliem għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew ta’ ċertifikat ta’ eżaminatur li jkollhom privileġġi b'rabta ma’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed għandu jkollhom dawk il-privileġġi kkonvertiti f'ċertifikat ta’ għalliem għall-klassifikazzjoni tat-tip jew ċertifikat ta’ eżaminatur għal ajruplani bi bdot wieħed.

7.   Stat Membru jista' jawtorizza bdot student biex jeżerċita privileġġi limitati mingħajr superviżjoni qabel ma jkun issodisfa r-rekwiżiti kollha neċessarji għall-ħruġ ta’ LAPL, bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-privileġġi għandhom ikunu limitati għat-territorju nazzjonali tiegħu jew għal parti minnu;

(b)

il-privileġġi għandhom ikunu ristretti għal żona ġeografika limitata u għal ajruplani b'magna b'pistin wieħed b'massa ta’ tluq massima li ma tkunx teċċedi l-2 000 kg, u ma għandhom jinkludu l-ġarr ta’ passiġġieri;

(c)

dawk l-awtorizzazzjonijiet għandhom jinħarġu abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskji għas-sikurezza individwali li ssir minn għalliem wara valutazzjoni tar-riskji tas-sikurezza kunċettwali li tkun saret mill-Istat Membru;

(d)

l-Istat Membru għandu jibgħat rapporti perjodiċi lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija kull tliet snin.

Artikolu 5

Iċ-ċertifikati mediċi tal-bdoti u ċ-ċertifikati tal-eżaminaturi ajrumediċi nazzjonali eżistenti

1.   Iċ-ċertifikati mediċi tal-bdoti u ċ-ċertifikati tal-eżaminaturi ajrumediċi konformi mal-JAR maħruġa jew rikonoxxuti minn Stat Membru qabel jibda japplika dan ir-Regolament għandhom jitqiesu li nħarġu f'konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jissostitwixxu ċ-ċertifikati mediċi tal-bdoti u ċ-ċertifikati tal-eżaminaturi ajrumediċi b'ċertifikati konformi mal-format stabbilit fil-Parti-ARA sa mhux aktar tard mit-8 ta’ April 2017.

3.   Iċ-ċertifikati mediċi tal-bdoti u ċ-ċertifikati tal-eżaminaturi ajrumediċi mhux konformi mal-JAR maħruġa minn Stat Membru qabel ma japplika dan ir-Regolament għandhom jibqgħu validi sad-data tar-rivalidazzjoni tagħhom li jkun imiss jew sat-8 ta’ April 2017, skont liema minnhom tiġi l-ewwel.

4.   Ir-rivalidazzjoni taċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Anness IV.

Artikolu 6

Il-konverżjoni tal-kwalifiki tat-testijiet tat-titjira

1.   Il-bdoti li, qabel ma tibda tapplika dan ir-Regolament, ikunu wettqu testijiet tat-titjira tal- kategoriji 1 u 2 kif iddefiniti fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 (3), jew għallmu lil bdoti tat-testijiet tat-titjira, għandu jkollhom il-kwalifiki tagħhom tat-testijiet tat-titjira kkonvertiti fi klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjira skont l-Anness I ta’ dan ir-Regolament u, fejn ikun applikabbli, f’ċertifikati ta’ għalliem tat-testijiet tat-titjira mill-Istat Membru li jkun ħareġ il-kwalifiki tat-testijiet tat-titjira.

2.   Din il-konverżjoni għandha ssir skont l-elementi stabbiliti f'rapport dwar il-konverżjoni li jkun jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 4(4) u (5).

Artikolu 7

Il-liċenzji nazzjonali eżistenti tal-inġiniera tat-titjira

1.   Sabiex jiġu kkonvertiti l-liċenzji tal-inġiniera tat-titjira, maħruġa skont l-Anness 1 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago, f'liċenzji skont il-Parti-FCL, id-detenturi għandhom japplikaw għand l-Istat Membru li jkun ħareġ il-liċenzja.

2.   Il-liċenzji tal-inġiniera tat-titjira għandhom jiġu kkonvertiti f'liċenzji skont il-Parti-FCL, b'konformità ma’ rapport dwar il-konverżjoni li jkun konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 4(4) u (5).

3.   Meta ssir applikazzjoni għal liċenzja ta’ bdot tal-linji tal-ajru (ATPL) għall-ajruplani, id-dispożizzjonijiet dwar il-kreditu fl-FCL.510.A(c)(2) tal-Anness I għandhom jiġu osservati.

Artikolu 8

Il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni ta’ liċenzji minn pajjiżi terzi

1.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, u fejn ma jkun hemm l'ebda ftehim bejn l-Unjoni u pajjiż terz li jkopri l-liċenzjar tal-bdoti, l-Istati Membri jistgħu jaċċettaw liċenzji ta’ pajjiżi terzi, u ċertifikati mediċi relatati maħruġa minn pajjiżi terzi jew f'isimhom, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

2.   Applikanti għal liċenzji skont il-Parti-FCL li diġà għandhom tal-anqas liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat ekwivalenti maħruġ skont l-Anness 1 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago minn pajjiż terz għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni li r-rekwiżiti tat-tul tal-kors, l-għadd ta’ lezzjonijiet u s-sigħat ta’ taħriġ speċifiku jistgħu jitnaqqsu.

3.   Il-kreditu li jingħata lill-applikant għandu jiġi ddeterminat mill-Istat Membru fejn japplika l-bdot abbażi ta’ rakkomandazzjoni mingħand organizzazzjoni approvata tat-taħriġ.

4.   Id-detenturi ta’ ATPL, maħruġa minn pajjiż terz jew f'ismu skont l-Anness 1 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago, li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti tal-esperjenza għall-ħruġ tal-ATPL fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru rilevanti kif stipulat fis-Subparti F tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament, jistgħu jingħataw kreditu sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti li jagħmlu kors ta’ taħriġ qabel ma jagħmlu l-eżamijiet tal-għarfien teoriku u t-test tal-ħiliet, sakemm il-liċenzja tal-pajjiż terz ikun fiha klassifikazzjoni ta’ tip validu tal-inġenju tal-ajru li jkun se jintuża fit-test tal-ħiliet għal ATPL.

5.   Klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ ajruplani jew ħelikopters jistgħu jinħarġu lid-detenturi ta’ liċenzji skont il-Parti-FCL li jkunu konformi mar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ dawk il-klassifikazzjonijiet stabbiliti minn pajjiż terz. Dawn il-klassifikazzjonijiet għandhom ikunu ristretti għall-inġenji tal-ajru rreġistrati f'dak il-pajjiż terz. Din ir-restrizzjoni tista' titneħħa meta l-bdot jikkonforma mar-rekwiżiti tal-punt C.1 tal-Anness III.

Artikolu 9

Kreditu għal taħriġ mibdi qabel l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament

1.   Rigward il-ħruġ ta’ liċenzji skont il-Parti-FCL f'konformità mal-Anness I, taħriġ mibdi qabel ma tibda tapplika dan ir-Regolament skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri tal-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni, taħt is-sorveljanza regolatorja tal-Istat Membru rrakkomandat għal rikonoxximent reċiproku fis-sistema tal-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni b'rabta mal-JAR rilevanti, għandu jingħata kreditu sħiħ sakemm it-taħriġ u t-testijiet ikunu ġew ikkompletati mhux aktar tard mit-8 ta’ April 2016.

2.   It-taħriġ mibdi qabel ma tibda tapplika dan ir-Regolament skont l-Anness 1 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago għandu jingħata kreditu għall-fini ta’ ħruġ ta’ liċenzji skont il-Parti-FCL abbażi ta’ rapport tal-kreditu stabbilit mill-Istat Membru b'konsultazzjoni mal-Aġenzija.

3.   Ir-rapport tal-kreditu għandu jiddeskrivi l-firxa tat-taħriġ, jindika għal liema rekwiżiti tal-liċenzji skont il-Parti-FCL ikun qiegħed jingħata kreditu u, jekk ikun applikabbli, ma’ liema rekwiżiti l-applikanti għandhom jikkonformaw sabiex tingħatalhom il-liċenzja skont il-Parti-FCL. Dan għandu jinkludi kopji tad-dokumenti kollha neċessarji li juru l-firxa tat-taħriġ u tar-regolamenti u l-proċeduri nazzjonali li skonthom ikun inbeda it-taħriġ.

Artikolu 10

Kreditu għal liċenzji tal-bdoti miksuba matul is-servizz militari

1.   Sabiex id-detenturi ta’ liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjir militari jiksbu liċenzji skont il-Parti-FCL, għandhom japplikaw fl-Istat Membru fejn ikunu għamlu s-servizz militari.

2.   L-għarfien, l-esperjenza u l-ħiliet miksuba fis-servizz militari għandhom jingħataw kreditu għall-fini tar-rekwiżiti rilevanti tal-Anness I skont l-elementi ta’ rapport tal-kreditu stabbiliti mill-Istat Membru b'konsultazzjoni mal-Aġenzija.

3.   Ir-rapport tal-kreditu għandu:

(a)

jiddeskrivi r-rekwiżiti nazzjonali li abbażi tagħhom ikunu nħarġu l-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet, iċ-ċertifikati, l-awtorizzazzjonijiet u/jew il-kwalifiki militari;

(b)

jiddeskrivi l-firxa tal-privileġġi mogħtija lill-bdoti;

(c)

jindika għal liema rekwiżiti tal-Anness I għandu jingħata kreditu;

(d)

jindika kwalunke limitazzjonijiet li għandhom jiġu inklużi fil-liċenzji skont il-Parti-FCL u jindika kwalunkwe rekwiżiti li l-bdoti għandhom jikkonformaw magħhom biex jitneħħew dawk il-limitazzjonijiet;

(e)

jinkludi kopji tad-dokumenti kollha neċessarji biex jagħtu prova tal-elementi msemmija hawn fuq, akkumpanjati b'kopji tar-rekwiżiti u l-proċeduri nazzjonali rilevanti.

Artikolu 11

Is-saħħa medika tal-ekwipaġġ tal-kabina

1.   Il-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina involuti fit-tħaddim tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri amministrattivi stabbiliti fl-Anness IV.

2.   L-eżamijiet jew il-valutazzjonijiet mediċi tal-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina magħmula skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (4) u li jkunu għadhom validi fid-data tal-applikabbiltà ta’ dan ir-Regolament għandhom jitqiesu li jkunu validi skont dan ir-Regolament sal-iktar data kmieni minn dawn it-tnejn:

(a)

tmiem il-perjodu ta’ validità stabbilit mill-awtorità kompetenti skont ir-Regolament (KEE) Nru 3922/91; jew

(b)

tmiem il-perjodu ta’ validità stipulat fil-punt MED.C.005 tal-Anness IV.

Il-perjodu ta’ validità għandu jibda jgħodd mid-data tal-aħħar eżami jew valutazzjoni mediċi.

Sa tmiem il-perjodu ta’ validità, kwalunkwe rivalutazzjoni ajrumedika sussegwenti għandha ssir skont l-Anness IV.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mit-8 ta’ April 2012.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, sat-8 ta’ April 2015 l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tal-Anness I li ġejjin:

(a)

id-dispożizzjonijiet relatati mal-liċenzji tal-bdoti ta’ inġenji tal-ajru bil-powered-lift, airships, blalen tal-arja u gliders;

(b)

id-dispożizzjonijiet tas-Subparti B (LAPL);

(c)

id-dispożizzjonijiet tal-punti FCL.800, FCL.805, FCL.815 u FCL.820;

(d)

fil-każ tal-ħelikopters, id-dispożizzjonijiet tat-taqsima 8 (MCCI) tas-Subparti J;

(e)

id-dispożizzjonijiet tat-taqsimiet 10 u 11 tas-Subparti J.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1, sat-8 ta’ April 2014 l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jikkonvertux liċenzji ta’ ajruplani u ħelikopters mhux konformi mal-JAR li jkunu nħarġu.

4.   B'deroga mill-paragrafu 1, sat-8 ta’ April 2014 l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għall-bdoti li jkollhom liċenzja u ċertifikat mediku assoċjat maħruġa minn pajjiż terz li jkunu involuti fit-tħaddim ta’ inġenji tal-ajru għat-trasport mhux kummerċjali speċifikati fl-Artikolu 4(1)(b) jew (c) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

5.   B'deroga mill-paragrafu 1, sat-8 ta’ April 2015 l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 3 tas-Subparti B tal-Anness IV.

6.   B'deroga mill-paragrafu 1, sat-8 ta’ April 2014 l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tas-Subparti C tal-Anness IV.

7.   Meta Stat Membru jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 sa 6, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija. F'din in-notifika għandhom jissemmew ir-raġunijiet tad-deroga kif ukoll il-programm tal-implimentazzjoni bl-azzjonijiet previsti u l-iskedar relatat tagħhom.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 21.

(3)  ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6.

(4)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.


ANNESS I

[PARTI-FCL]

SUBPARTI A

REKWIŻITI ĠENERALI

FCL.001   L-awtorità kompetenti

Għall-finijiet ta’ din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun awtorità, maħtura mill-Istat Membru, li lilha jintbagħtu l-applikazzjonijiet għall-ħruġ ta’ liċenzji ta’ bdot jew klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati.

FCL.005   Kamp ta’ applikazzjoni

Din il-Parti tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-ħruġ tal-liċenzji ta’ bdot u klassifikazzjonijiet u ċertifikati assoċjati u l-kundizzjonijiet għall-validità u l-użu tagħhom.

FCL.010   Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Parti, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

 

“Titjira ajrubatika” tfisser manuvra intenzjonali li tinvolvi bidla f'daqqa fil-pożizzjonament tal-inġenju tal-ajru, pożizzjonament anormali, jew aċċellerazzjoni anormali, mhux meħtieġa għal titjir normali jew għal tagħlim għal liċenzji jew klassifikazzjonijiet għajr il-klassifikazzjoni ajrubatika.

 

“Ajruplan” tfisser inġenju tal-ajru bi ġwienaħ fissi li jaħdem bil-magna, li huwa itqal mill-ajru u li jżomm fl-ajru permezz tar-reazzjoni dinamika tal-arja mal-ġwienaħ tiegħu.

 

“Ajruplan li għandu jitħaddem b'kopilota” tfisser tip ta’ ajruplan li għandu jitħaddem b'kopilota kif speċifikat fil-manwal tat-titjira jew fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru.

 

“Inġenju tal-ajru” tfisser kwalunkwe magna li tista' tiġi sostnuta fl-atmosfera permezz tar- reazzjonijiet tal-arja li ma jkunux ir-reazzjonijiet tal-arja mas-superfiċje tad-dinja.

 

“Ħila fit-titjir” tfisser l-użu konsistenti ta’ ġudizzju tajjeb u għarfien, ħiliet u attitudnijiet żviluppati sew sabiex jintlaħqu l-għanijiet tat-titjira.

 

“Airship” tfisser inġenju tal-ajru bil-magna li huwa eħfef mill-arja, bl-eċċezzjoni ta’ airships li jaħdmu b'arja sħuna, li, għall-finijiet ta’ din il-Parti, huma inklużi fid-definizzjoni ta’ ballun tal-arja.

 

“Ballun tal-arja” tfisser inġenju tal-ajru mhux bil-magna li huwa eħfef mill-ajru u li jtir permezz tal-gass jew ta’ sistema ta’ tisħin fl-ajru. Għall-finijiet ta’ din il-Parti, airship li jaħdem b'arja sħuna, għalkemm bil-magna, huwa meqjus ukoll bħala ballun tal-arja.

 

“Apparat għat-Taħriġ Bażiku fl-Istrumenti” (BITD - Basic Instrument Training Device) tfisser apparat tat-taħriġ ibbażat fuq l-art li jirrappreżenta l-istazzjon tal-bdot student ta’ klassi ta’ ajruplani. Dan jista' juża panewijiet ta’ strumenti bbażati fuq skrins u kontrolli tat-titjir li jittellgħu b'molla, li jipprovdu pjattaforma ta’ taħriġ għall-inqas għall-aspetti proċedurali tat-titjir bl-istrumenti.

 

“Kategorija tal-inġenji tal-ajru” tfisser il-kategorizzazzjoni ta’ inġenju tal-ajru skont karatteristiċi bażiċi speċifikati, pereżempju ajruplan, powered-lift, ħelikopter, airship, glider, ballun tal-arja ħieles.

 

“Klassi ta’ ajruplan” tfisser kategorizzazzjoni ta’ ajruplani bi bdot wieħed li ma jeħtiġux klassifikazzjoni tat-tip.

 

“Klassi ta’ ballun tal-arja” tfisser kategorizzazzjoni ta’ blalen tal-arja b'kunsiderazzjoni tal-mezzi tat-tlugħ li jintużaw biex issir it-titjira.

 

“Trasport kummerċjali bl-ajru” tfisser it-trasport ta’ passiġġieri, merkanzija jew posta b'remunerazzjoni jew kiri.

 

“Kompetenza” tfisser taħlita ta’ ħiliet, għarfien u attitudni li huma meħtieġa biex jitwettaq kompitu skont l-istandard preskritt.

 

“Element ta’ kompetenza” tfisser azzjoni li tikkostitwixxi kompitu b'avveniment li jiskattah u avveniment li jitterminah, li jiddefinixxi b'mod ċar il-limiti tiegħu, u riżultat osservabbli.

 

“Unità ta’ kompetenza” tfisser funzjoni diskreta li tikkonsisti f'għadd ta’ elementi ta’ kompetenza.

 

“Kopilota” tfisser bdot li ma jaħdimx bħala l-bdot kmandant, fuq inġenju tal-ajru li jirrikjedi aktar minn bdot wieħed, iżda teskludi l-bdot li jkun abbord l-inġenju tal-ajru unikament biex jingħata tagħlim fit-titjir għal liċenzja jew klassifikazzjoni.

 

“Cross-country” tfisser titjira bejn punt tat-tluq u punt tal-wasla li ssegwi rotta ppjanata minn qabel, permezz ta’ proċeduri standard ta’ navigazzjoni.

 

“Kopilota għal cruise relief” tfisser bdot li jserraħ lill-kopilota mid-dmirijiet tiegħu fil-kmand waqt il-fażi ta’ cruise ta’ titjira f'operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed 'il fuq minn FL 200.

 

“Ħin ta’ tagħlim doppju” tfisser ħin ta’ titjir jew ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art li matulu persuna tingħata tagħlim fit-titjir minn għalliem awtorizzat.

 

“Żball” tfisser azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni mwettqa mill-ekwipaġġ tat-titjira li twassal għal devjazzjonijiet mill-intenzjonijiet jew l-aspettattivi organizzattivi jew tat-titjira.

 

“Ġestjoni ta’ żball” tfisser il-proċess tal-identifikazzjoni ta’ żbalji u r-reazzjoni għalihom permezz ta’ kontromiżuri li jnaqqsu jew jeliminaw il-konsegwenzi tal-iżbalji, u jtaffu l-probabbiltà tal-iżbalji jew stati mhux mixtieqa tal-inġenju tal-ajru.

 

“Simulatur ta’ Titjira Sħiħa” (FFS - Full Flight Simulator) tfisser replika fuq skala reali tat-tip, il-mudell u s-serje speċifiċi ta’ kabina tal-pilota, inklużi l-assemblaġġ tat-tagħmir u l-programmi informatiċi kollha meħtieġa biex jirrappreżentaw l-inġenju tal-ajru waqt operazzjonijiet fuq l-art u fl-ajru, sistema viżiva li tipprovdi veduta ta’ barra mill-kabina, u sistema ta’ riproduzzjoni tal-movimenti.

 

“Ħin ta’ titjir”:

 

għal ajruplani, touring motor gliders u sistemi ta’ powered-lift, tfisser il-ħin totali mill-mument meta inġenju tal-ajru jibda jiċċaqlaq sabiex jinqata' mill-art sal-mument meta finalment jieqaf fi tmiem it-titjira;

 

għal ħelikopters, tfisser il-ħin totali minn meta l-iskrejjen tal-ħelikopter jibdew iduru sakemm il-ħelikopter finalment jieqaf fi tmiem it-titjira, u jitwaqqfu l-iskrejjen;

 

għal airships, tfisser il-ħin totali minn meta l-airship jinħall minn mal-arblu biex jinqata' mill-art sa meta l-airship finalment jieqaf fi tmiem it-titjira, u jintrabat mal-arblu;

 

għal gliders, tfisser il-ħin totali minn meta l-glider jibda r-rankatura fuq l-art fil-proċess biex jinqata' mill-art sa meta l-glider finalment jieqaf fi tmiem it-titjira;

 

għal blalen tal-arja, tfisser il-ħin totali minn meta l-qoffa tinqata' mill-art għall-finijiet tat-tlugħ sa meta finalment tieqaf fi tmiem it-titjira.

 

“Ħin ta’ Titjir skont ir-Regoli ta’ Titjir bl-Istrumenti” (IFR - Instrument Flight Rules) tfisser il-ħin kollu ta’ titjir li matulu l-inġenju tal-ajru jitħaddem skont ir-Regoli ta’ Titjir bl-Istrumenti.

 

“Apparat tat-Taħriġ fit-Titjir” (FTD - Flight Training Device) tfisser replika fuq skala reali tal-istrumenti, it-tagħmir, il-panewijiet u l-kontrolli ta’ tip speċifiku ta’ inġenju tal-ajru f'żona ta’ kabina tal-pilota miftuħa jew magħluqa fuq inġenju tal-ajru, inklużi l-assemblaġġ tat-tagħmir u l-programmi informatiċi meħtieġa biex jirrappreżentaw l-inġenju tal-arju f'kundizzjonijiet fuq l-art u fl-ajru skont is-sistemi installati fl-apparat. Dan ma jeħtieġx sistema ta’ riproduzzjoni tal-movimenti jew sistema viżiva, minbarra fil-każ tal-livelli FTD 2 u 3 tal-ħelikopters, fejn ikunu meħtieġa sistemi viżivi.

 

“Għalliem għal Taħriġ fi Proċeduri ta’ Titjir u Navigazzjoni” (FNPT - Flight and Navigation Procedures Trainer) tfisser apparat ta’ taħriġ li jirrappreżenta l-ambjent tal-kabina tal-pilota, inklużi l-assemblaġġ ta’ tagħmir u programmi tal-kompjuter meħtieġa biex jirrappreżentaw tip jew klassi ta’ inġenju tal-ajru f'operazzjonijiet ta’ titjiriet sal-punt li s-sistemi jidhru li jiffunzjonaw bħal f'inġenju tal-ajru.

 

“Grupp ta’ blalen tal-arja” tfisser kategorizzazzjoni ta’ blalen tal-arja, filwaqt li jitqies id-daqs jew il-kapaċità tal-envelop tagħhom.

 

“Ħelikopter” tfisser inġenju tal-ajru itqal mill-ajru u li primarjament iżomm fl-ajru permezz tar-reazzjonijiet tal-arja fuq skrun b'mutur wieħed jew aktar fuq assi sostanzjalment vertikali.

 

“Ħin ta’ titjir bl-istrumenti” tfisser il-ħin li matulu l-bdot jikkontrolla inġenju tal-ajru waqt it-titjira permezz ta’ strumenti biss.

 

“Ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art” tfisser il-ħin li matulu l-bdot jingħata tagħlim fit-titjir bl-istrumenti simulat, f'apparat ta’ taħriġ ta’ simulazzjoni tat-titjir (FSTD - Flight Simulation Training Devices).

 

“Ħin ta’ titjir bl-istrumenti” tfisser ħin ta’ titjir bl-istrumenti jew ħin bl-istrumenti fuq l-art.

 

“Operazzjoni b'aktar minn bdot wieħed”:

 

għal ajruplani, tfisser operazzjoni li tirrikjedi mill-inqas 2 bdoti b'kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed f'ajruplani b'aktar minn bdot wieħed jew bi bdot wieħed;

 

għal ħelikopters, tfisser operazzjoni li tirrikjedi mill-inqas 2 bdoti b'kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed fuq ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed.

 

“Kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed” (MCC - Multi-Crew Cooperation) tfisser il-funzjonament ta’ ekwipaġġ ta’ titjira bħala tim ta’ membri li jikkoperaw bejniethom, immexxija mill-bdot kmandant.

 

“Inġenju tal-ajru b'aktar minn bdot wieħed”:

 

għal ajruplani, tfisser ajruplani ċċertifikati biex jaħdmu b'ekwipaġġ minimu ta’ mill-inqas żewġ bdoti;

 

għal ħelikopters, airships u inġenji tal-ajru ta’ powered-lift, tfisser it-tip ta’ inġenji tal-ajru li għandu jitħaddem b'kopilota kif speċifikat fil-manwal tat-titjira jew skont iċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew dokument ekwivalenti.

 

“Lejl” tfisser il-perjodu bejn it-tmiem tal-għabex ċivili ta’ filgħaxija u l-bidu tas-sebħ ċivili ta’ filgħodu jew perjodu ieħor bħal dan bejn tlugħ ix-xemx u nżul ix-xemx kif jista' jiġi preskritt mill-awtorità xierqa, kif definit mill-Istat Membru.

 

“Apparat ieħor ta’ taħriġ” (OTD - Other Training Devices) tfisser għajnuniet ta’ taħriġ li mhumiex simulaturi ta’ titjir, apparat ta’ taħriġ fit-titjiriet jew trejners li jipprovdu taħriġ fi proċeduri ta’ titjir u navigazzjoni; tali għajnuniet jipprovdu mezz ta’ taħrig meta ma jkunx meħtieġ ambjent komplut ta’ kabina tal-pilota.

 

“Kriterji ta’ eżekuzzjoni” tfisser dikjarazzjoni ta’ evalwazzjoni sempliċi dwar ir-riżultat meħtieġ tal-element ta’ kompetenza u deskrizzjoni tal-kriterji użati biex jiġi evalwat jekk il-livell meħtieġ tal-eżekuzzjoni jkunx intlaħaq.

 

“Bdot kmandant” (PIC - Pilot-in-command) tfisser il-bdot maħtur bħala kmandant u bil-kompitu li jwettaq titjira sigura.

 

“Bdot kmandant taħt sorveljanza” (PICUS - Pilot-in-command under supervision) tfisser kopilota li, taħt is-sorveljanza tal-bdot kmandant, iwettaq id-dmirjiet u l-funzjonijiet ta’ bdot kmandant.

 

“Inġenju tal-ajru ta’ powered-lift” tfisser kwalunkwe inġenju tal-ajru li jwettaq refgħa vertikali u propulsjoni/refgħa waqt it-titjir minn skrejjen ġeometriċi varjabbli jew magni/tagħmir ta’ propulsoni mwaħħla jew fil-qafas tal-ajruplan jew fil-ġwienaħ.

 

“Glider bil-mutur” tfisser inġenju tal-ajru mgħammar b'magna waħda jew aktar li, meta l-magni ma jkunux qed jaħdmu, ikollu l-karatteristiċi ta’ glider.

 

“Bdot privat” tfisser bdot li għandu liċenzja li timpedixxi l-pilotaġġ ta’ inġenju tal-ajru f'operazzjonijiet li għalihom tingħata remunerazzjoni, esklużi l-attivitajiet ta’ tagħlim jew eżaminazzjoni, kif stabbilit f'din il-Parti.

 

“Kontroll tal-profiċjenza” tfisser il-wiri ta’ kompetenza biex jiġu vvalidati mill-ġdid jew imġedda l-klassifikazzjonijiet, u dan jinkludi kwalunkwe eżami orali li jista' jkun meħtieġ.

 

“Tiġdid” (pereżempju ta’ klassifikazzjoni jew ċertifikat) tfisser l-azzjoni amministrattiva mwettqa wara li jiskadu klassifikazzjoni jew ċertifikat għall-finijiet tat-tiġdid tal-privileġġi tal-klassifikazzjoni jew ċertifikat għal perjodu speċifiku ulterjuri wara li jiġu sodisfatti rekwiżiti speċifiċi.

 

“Validazzjoni mill-ġdid” (pereżempju ta’ klassifikazzjoni jew ċertifikat) tfisser l-azzjoni amministrattiva mwettqa fil-perjodu ta’ validità ta’ klassifikazzjoni jew ċertifikat li jippermetti li l-utent ikompli jeżerċita l-privileġġi ta’ klassifikazzjoni jew ċertifikat għal perjodu speċifiku ulterjuri wara li jiġu sodisfatti rekwiżiti speċifiċi.

 

“Settur tar-rotta” tfisser titjira li tinkludi l-fażijiet tat-tlugħ, it-tluq, tajran ta’ mhux inqas minn 15-il minuta, il-wasla, l-avviċinament u l-inżul.

 

“Glider” tfisser inġenju tal-ajru itqal mill-ajru li jżomm fl-ajru permezz tar-reazzjoni dinamika tal-arja mas-superfiċji fissi tar-refgħa tiegħu, li t-titjir ħieles tiegħu ma jiddependix minn magna.

 

“Inġenju tal-ajru bi bdot wieħed” tfisser inġenju tal-ajru ċċertifikat biex jaħdem bi bdot wieħed.

 

“Test tal-ħiliet” tfisser il-wiri ta’ ħiliet b'rabta ma’ liċenzja jew klassifikazzjoni, inkluż kwalunkwe eżami orali li jista' jkun meħtieġ.

 

“Ħin ta’ titjir bi bdot wieħed” tfisser ħin ta’ titjir li matulu l-bdot student ikun l-uniku okkupant ta’ inġenju tal-ajru.

 

“Bdot kmandant student” (SPIC - Student pilot-in-command) tfisser bdot student li jaġixxi bħala bdot kmandant f'titjira b'għalliem fejn dan tal-aħħar josserva biss lill-bdot student u la jinfluwenza u lanqas jikkontrolla t-titjira tal-inġenju tal-ajru.

 

“Theddida” tfisser avvenimenti jew żbalji li jseħħu barra mill-influwenza tal-ekwipaġġ tat-titjira, iżidu l-kumplessità operattiva, u li għandhom jiġu mmaniġjati sabiex jinżamm il-marġni tas-sikurezza.

 

“Ġestjoni tat-theddida” tfisser il-proċess ta’ identifikazzjoni ta’ theddidiet u r-reazzjoni għalihom permezz ta’ kontromiżuri li jnaqqsu jew jeliminaw il-konsegwenzi tat-theddid, u jtaffu l-probabbiltà ta’ żbalji jew stati mhux mixtieqa tal-inġenju tal-ajru.

 

“Touring Motor Glider” (TMG) tfisser klassi speċifika ta’ gliders bil-mutur li jkollhom magna mgħammra b'mod integrali li ma tistax titreġġa' lura u skrun li ma jistax jitreġġa' lura. Dan għandu jkun kapaċi jagħmel tlugħ mill-art u fl-ajru bil-qawwa tiegħu biss skont il-manwal tat-titjira.

 

“Tip ta’ inġenju tal-ajru” tfisser kategorizzazzjoni ta’ inġenju tal-ajru li jeħtieġ klassifikazzjoni tat-tip kif stabbilit fid-dejta dwar l-adegwatezza operattiva stabbilita f'konformità mal-Parti 21, u li jinkludi l-inġenju tal-ajru kollu tal-istess disinn bażiku, inkluż it-tibdil kollu tiegħu, għajr dawk li jirriżultaw f'bidla fil-karatteristiċi tal-ġestjoni u tat-titjira.

FCL.015   Applikazzjoni u ħruġ ta’ liċenzji, klassifikazzjonijiet u ċertifikati

(a)   Applikazzjoni għall-ħruġ, għall-validazzjoni mill-ġdid jew għat-tiġdid tal-liċenzji tal-bdoti u klassifikazzjonijiet u ċertifikati assoċjati għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità kompetenti b'mod u manjiera stabbiliti minn din l-awtorità. L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn evidenza li turi li l-applikant jikkonforma mar-rekwiżiti għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-liċenzja jew taċ-ċertifikat kif ukoll klassifikazzjonijiet jew approvazzjonijiet assoċjati, stabbiliti f'din il-Parti u fil-Parti Medika.

(b)   Kwalunkwe limitu jew estensjoni tal-privileġġi mogħtija b'liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat għandhom jiġu approvati fil-liċenzja jew fiċ-ċertifikat mill-awtorità kompetenti.

(c)   Ebda persuna ma għandu jkollha f'ebda ħin aktar minn liċenzja waħda għal kull kategorija tal-inġenju tal-ajru maħruġa skont din il-Parti.

(d)   Applikazzjoni għall-ħruġ ta’ liċenzja għal kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru, jew għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet jew ċertifikati ulterjuri, kif ukoll emenda, validazzjoni mill-ġdid jew tiġdid ta’ dawk il-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet jew iċ-ċertifikati għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità kompetenti li inizjalment ħarġet il-liċenzja tal-bdot, għajr meta l-bdot ikun talab bidla fl-awtorità kompetenti u trasferiment tar-reġistri ta’ liċenzjar u mediċi tiegħu lil dik l-awtorità.

FCL.020   Bdot student

Bdot student m'għandux itir waħdu sakemm ma jkunx awtorizzat li jagħmel dan u jkun issorveljat minn għalliem tat-titjir.

Qabel l-ewwel titjira waħdu, bdot student għandu mill-inqas:

 

fil-każ ta’ ajruplani, ħelikopters u airships: ikollu 16-il sena;

 

fil-każ ta’ gliders u blalen tal-arja: ikollu 14-il sena.

FCL.025   Eżamijiet tal-għarfien teoriku għall-ħruġ ta’ liċenzji

(a)   Responsabbiltajiet tal-applikant

(1)

L-applikanti għandhom jagħmlu s-sett kollu tal-eżamijiet għal liċenzja jew klassifikazzjoni speċifika taħt ir-responsabbiltà ta’ Stat Membru wieħed.

(2)

L-applikanti għandhom iwettqu l-eżami biss meta jkunu rrakkomandati mill-organizzazzjoni approvata tat-taħriġ (ATO - Approved Training Organisation) responsabbli għat-taħriġ tagħhom, ladarba jkunu kkompletaw il-komponenti xierqa tal-kors ta’ taħriġ tat-tagħlim tal-għarfien teoriku sa livell sodisfaċenti.

(3)

Ir-rakkomandazzjoni minn ATO hija valida għal 12-il xahar. Jekk l-applikant ma jkunx ipprova jagħmel mill-inqas eżami wieħed fl-għarfien teoriku f'dan il-perjodu ta’ validità, il-ħtieġa għal taħriġ ulterjuri għandha tiġi stabbilita mill-ATO, skont il-ħtiġijiet tal-applikant.

(b)   Standards ta’ punti minimi meħtieġa

(1)

Il-punti minimi meħtieġa f'karta tal-eżami jingħataw lill-applikant li jikseb mill-inqas 75 % tal-marki allokati f'dik il-karta. Ma jitnaqqsux punti minħabba żbalji.

(2)

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor f'din il-Parti, applikant ikun għadda mill-eżami tal-għarfien teoriku li huwa rikjest għal-liċenzja jew għall-klassifikazzjoni xierqa ta’ bdot meta jkun għadda mill-eżamiijiet meħtieġa kollha f'perjodu ta’ 18-il xahar li jibdew minn tmiem ix-xahar kalendarju meta l-applikant ikun għamel l-ewwel eżami.

(3)

Jekk applikant ma jgħaddix minn wieħed mill-eżamijiet wara erba' darbiet, jew ma għaddiex mill-eżamijiet kollha f'sitt darbiet jew fil-perjodu msemmi fil-paragrafu (2), għandu jerġa' jagħmel is-sett kollu tal-eżamijiet.

Qabel ma jerġa' jagħmel l-eżamijiet, l-applikant għandu jwettaq taħriġ ulterjuri f'ATO. Il-firxa u l-ambitu tat-taħriġ meħtieġ għandu jiġi stabbilit mill-organizzazzjoni tat-taħriġ, skont il-ħtiġijiet tal-applikant.

(c)   Perjodu ta’ validità

(1)

It-twettiq b'suċċess tal-eżamijiet tal-għarfien teoriku għandu jkun validu:

(i)

għall-ħruġ tal-liċenzja ta’ bdot ta’ inġenju tal-ajru ħafif, liċenzja ta’ bdot privat, liċenzja ta’ bdot ta’ glider jew liċenzja ta’ bdot ta’ ballun tal-arja, għal perjodu ta’ 24 xahar;

(ii)

għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ bdot kummerċjali jew klassifikazzjoni tat-titjir bl-istrumenti (IR – Instrument Rating), għal perjodu ta’ 36 xahar;

(iii)

il-perjodi f'(i) u (ii) għandhom jingħaddu mill-ġurnata meta l-bdot jgħaddi mill-eżami tal-għarfien teoriku, skont (b)(2).

(2)

It-tlestija tal-eżamijiet tal-għarfien teoriku għal-liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru (ATPL - Airline Transport Pilot Licence) tibqa' valida għall-ħruġ ta’ ATPL għal perjodu ta’ seba' snin mill-aħħar data ta’ validità ta':

(i)

IR imdaħħla fil-liċenzja;

(ii)

fil-każ ta’ ħelikopters, klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter imdaħħla f'dik il-liċenzja.

FCL.030   Test tal-ħila prattika

(a)   Qabel ma jsir test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat, l-applikant għandu jkun għadda mill-eżami meħtieġ tal-għarfien teoriku, minbarra fil-każ ta’ applikanti li jkunu qed isegwu kors ta’ taħriġ integrat tat-titjir.

F'kull każ, it-tagħlim tal-għarfien teoriku għandu dejjem ikun tlesta qabel ma jsiru t-testijiet tal-ħiliet.

(b)   Għajr għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru, applikant għal test tal-ħiliet għandu jiġi rrakkomandat għat-test mill-organizzazzjoni/persuna responsabbli għat-taħriġ, ladarba jitlesta t-taħriġ. Ir-rekords tat-taħriġ għandhom ikunu disponibbli għall-eżaminatur.

FCL.035   Ikkreditar tal-ħin ta’ titjir u l-għarfien teoriku

(a)   Ikkreditar tal-ħin ta’ titjir

(1)

Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor f'din il-Parti, il-ħin ta’ titjir li għandu jiġi kkreditat għal liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat għandu jkun sar fl-istess kategorija ta’ inġenju tal-ajru li għalih qed tintalab liċenzja jew klassifikazzjoni.

(2)

Bdot kmandant jew li qed jitgħallem

(i)

Applikant għal liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat għandu jiġi kkreditat b'mod sħiħ bil-ħin kollu ta’ tagħlim fit-titjir waħdu, ma’ bdot ieħor jew ħin ta’ titjir bħala PIC biex jakkumula l-ħin totali ta’ titjir meħtieġ għal-liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat.

(ii)

Gradwat ta’ kors ta’ taħriġ integrat tal-ATP huwa intitolat li jiġi kkreditat b'massimu ta’ 50 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bl-istrumenti bħala bdot kmandant student biex jakkumula l-ħin bħala PIC meħtieġ għall-ħruġ tal-liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru, liċenzja ta’ bdot kummerċjali u klassfikazzjoni tat-tip jew tal-klassi ta’ aktar minn magna waħda.

(iii)

Gradwat ta’ kors ta’ taħriġ integrat tal-CPL/IR huwa intitolat li jiġi kkreditat b'massimu ta’ 50 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bl-istrumenti bħala bdot kmandant student biex jakkumula l-ħin bħala PIC meħtieġ għall-ħruġ tal-liċenzja ta’ bdot kummerċjali u klassifikazzjoni tat-tip jew tal-klassi ta’ aktar minn magna waħda.

(3)

Ħin ta’ titjir bħala kopilota. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor f'din il-Parti, id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot, meta jaġixxi bħala kopilota jew PICUS, huwa intitolat li jiġi kkreditat bil-ħin kollu bħala kopilota biex jakkumula l-ħin totali ta’ titjir meħtieġ għal grad ogħla ta’ liċenzja ta’ bdot.

(b)   Ikkreditar tal-għarfien teoriku

(1)

Applikant li jkun għadda mill-eżami tal-għarfien teoriku għal liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru għandu jiġi kkreditat bir-rekwiżiti ta’ għarfien teoriku għal-liċenzja ta’ bdot tal-inġenji tal-ajru ħfief, il-liċenzja ta’ bdot privat, il-liċenzja ta’ bdot kummerċjali u, għajr fil-każ tal-ħelikopters, l-IR fl-istess kategorija tal-inġenju tal-ajru.

(2)

Applikant li jkun għadda mill-eżami tal-għarfien teoriku għal-liċenzja ta’ bdot kummerċjali għandu jiġi kkreditat bir-rekwiżit tal-għarfien teoriku għal liċenzja ta’ bdot ta’ inġenji tal-ajru ħfief jew liċenzja ta’ bdot privat fl-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru.

(3)

Id-detentur ta’ IR jew applikant li jkun għadda mill-eżami tal-għarfien teoriku dwar l-istrumenti għal kategorija ta’ inġenji tal-ajru għandu jiġi kkreditat b'mod sħiħ biex ikun jista' jissodisfa r-rekwiżiti tat-tagħlim u l-eżami tal-għarfien teoriku għal IR f'kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru.

(4)

Id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot għandu jiġi kkreditat biex ikun jista' jissodisfa r-rekwiżiti għat-tagħlim u l-eżami tal-għarfien teoriku għal liċenzja f'kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru skont l-Appendiċi 1 ta’ din il-Parti.

Dan il-kreditu japplika wkoll għall-applikanti għal liċenzja ta’ bdot li diġà għaddew mill-eżamijiet tal-għarfien teoriku għall-ħruġ ta’ dik il-liċenzja f'kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru, sakemm ikun fil-perjodu ta’ validità speċifikat fl-FCL.025(c).

FCL.040   L-eżerċitar tal-privileġġi tal-liċenzji

L-eżerċizzju tal-privileġġi mogħtija minn liċenzja għandu jiddependi fuq il-validità tal-klassifikazzjonijiet inklużi fiha, jekk applikabbli, u taċ-ċertifikat mediku.

FCL.045   L-obbligu tal-ġarr u l-preżentazzjoni tad-dokumenti

(a)   Il-bdot għandu dejjem iġorr liċenzja valida u ċertifikat mediku validu meta jkun qed jeżerċita l-privileġġi tal-liċenzja.

(b)   Il-bdot għandu jġorr ukoll dokument ta’ identifikazzjoni personali li jkun fih ir-ritratt tiegħu.

(c)   Bdot jew bdot student għandu jippreżenta r-rekords tal-ħin ta’ titjir tiegħu, mingħajr dewmien bla bżonn, għal spezzjoni fuq talba ta’ rappreżentant awtorizzat ta’ awtorità kompetenti.

(d)   Bdot student għandu jġorr, fuq it-titjiriet cross-country kollha li jagħmel waħdu, evidenza tal-awtorizzazzjoni rikjesta fl-FCL.020(a).

FCL.050   Reġistrazzjoni tal-ħin ta’ titjir

Il-bdot għandu jżomm rekord affidabbli tad-dettalji tat-titjiiriet kollha li jkunu saru b'mod u manjiera stabbilita mill-awtorità kompetenti.

FCL.055   Profiċjenza fil-lingwa

(a)   Ġenerali. Bdoti ta’ ajruplani, ħelikopters, powered-lift u airships li huma rikjesti jużaw it-telefon bir-radju m'għandhomx jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzji u l-klassifikazzjonijiet tagħhom sakemm ma jkollhomx approvazzjoni tal-profiċjenza fil-lingwa fil-liċenzja tagħhom bl-Ingliż jew bil-lingwa użata għall-komunikazzjonijiet bir-radju involuti fit-titjira. L-approvazzjoni għandha tindika l-lingwa, il-livell tal-profiċjenza u d-data tal-validità.

(b)   L-applikant għal approvazzjoni tal-profiċjenza fil-lingwa għandu juri, skont l-Appendiċi 2 ta’ din il-Parti, mill-inqas livell operattiv ta’ profiċjenza fil-lingwa kemm fl-użu ta’ frażijiet kif ukoll fil-lingwa komuni. Sabiex jagħmel dan, l-applikant għandu juri l-kapaċità tiegħu li:

(1)

jikkomunika b'mod effettiv f'sitwazzjonijiet fejn tintuża l-vuċi biss u f'sitwazzjonijiet wiċċ imb wiċċ;

(2)

jikkomunika dwar suġġetti komuni u relatati max-xogħol b'mod preċiż u ċar;

(3)

juża strateġiji xierqa ta’ komunikazzjoni għall-iskambju ta’ messaġġi u sabiex jagħraf u jsolvi nuqqas ta’ ftehim f'kuntest ġenerali jew relatat max-xogħol;

(4)

jegħleb l-isfidi lingwistiċi li jitfaċċaw minħabba kumplikazzjonijiet jew avvenimenti mhux mistennija li jseħħu fil-kuntest tar-rutina tax-xogħol jew waqt kompitu ta’ komunikazzjoni li normalment ikun familjari magħhom;

(5)

juża djalett jew aċċent li jiftiehem fil-komunità ajrunawtika.

(c)   Għajr għall-bdoti li jkunu wrew profiċjenza fil-lingwa fil-livell ta’ esperti skont l-Appendiċi 2 ta’ din il-Parti, l-approvazzjoni tal-profiċjenza fil-lingwa għandha tiġi evalwata mill-ġdid kull:

(1)

4 snin, jekk il-livell muri jkun livell operattiv;

(2)

6 snin, jekk il-livell muri jkun livell estiż.

(d)   Rekwiżiti speċifiċi għad-detenturi tal-klassifikazzjoni tat-titjir bl-istrumenti (IR). Bla ħsara għall-paragrafi ta’ hawn fuq, id-detenturi ta’ IR għandhom ikunu wrew il-kapaċità li jużaw il-lingwa Ingliża f'livell li jippermettilhom:

(1)

jifhmu l-informazzjoni kollha rilevanti għat-twettiq tal-fażijiet kollha ta’ titjira, inkluża l-preparazzjoni għal titjira;

(2)

jużaw it-telefonija bir-radju fil-fażijiet kollha tat-titjira, inklużi sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(3)

jikkomunikaw ma’ membri oħra tal-ekwipaġġ matul il-fażijiet kollha ta’ titjira, inkluża l-preparazzjoni għal titjira.

(e)   Il-wiri ta’ profiċjenza fil-lingwa u tal-użu tal-Ingliż għal detenturi tal-IR għandu jsir permezz ta’ metodu ta’ valutazzjoni stabbilit mill-awtorità kompetenti.

FCL.060   Esperjenza reċenti

(a)   Blalen tal-arja. Bdot m'għandux iħaddem ballun tal-arja fit-trasport kummerċjali bl-ajru jew iġorr passiġġieri sakemm fil-180 jum ta’ qabel ma jkunx wettaq:

(1)

mill-inqas 3 titjiriet bħala bdot li jsuq ballun tal-arja, li mill-inqas waħda minnhom għandha tkun f'ballun tal-arja tal-klassi u tal-grupp rilevanti;

(2)

titjira waħda fil-klassi u l-grupp rilevanti tal-ballun tal-arja taħt is-sorveljanza ta’ għalliem ikkwalifikat skont is-Subparti J.

(b)   Ajruplani, ħelikopters, powered-lift, airships u gliders. Bdot m'għandux iħaddem inġenju tal-ajru għat-trasport kummerċjali bl-ajru jew biex iġorr passiġġieri:

(1)

bħala PIC jew kopilota sakemm, fid-90 jum ta’ qabel, ma jkunx wettaq mill-inqas 3 telgħat, avviċinamenti, inżulijiet f'inġenju tal-ajru tal-istesss tip jew klassi jew FFS li tirrappreżenta dak it-tip jew klassi. It-3 telgħat u nżulijiet għandhom isiru f'operazzjoni bi bdot wieħed jew aktar, skont il-privileġġi li jkollu l-bdot;

(2)

bħala PIC billejl sakemm:

(i)

fid-90 jum ta’ qabel ma jkunx wettaq mill-inqas telgħa, avviċinament u nżul wieħed billejl bħala bdot li jsuq inġenju tal-ajru tal-istess tip jew klassi jew FFS li jirrappreżenta dak it-tip jew klassi;

(ii)

ikollu IR;

(3)

bħala kopilota għal cruise relief sakemm:

(i)

ma jkunx ikkonforma mar-rekwiżiti f'(b)(1);

(ii)

fid-90 jum ta’ qabel ma jkunx wettaq mill-inqas 3 setturi bħala bdot għal cruise relief fuq l-istess tip jew klassi ta’ inġenju tal-ajru;

(iii)

ma jkunx wettaq taħriġ reċenti u ta’ aġġornament fit-titjir f'FFS f'intervalli li ma jaqbżux 90 jum. Dan it-taħriġ ta’ aġġornament jista' jiġi kkombinat mat-taħriġ ta’ aġġornament tal-operatur preskritt fil-Parti OR.OPS.

(4)

Meta bdot ikollu l-privileġġ li jħaddem aktar minn tip ta’ ajruplan wieħed b'karatteristiċi ta’ ġestjoni u tħaddim simili, it-3 telgħat, avviċinamenti u nżulijiet meħtieġa f'(1) jistgħu jitwettqu kif definit fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21.

(5)

Meta bdot ikollu l-privileġġ li jħaddem aktar minn tip wieħed ta’ ħelikopter mhux kumpless b'karatteristiċi simili ta’ ġestjoni u tħaddim, kif definit fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21, it-3 telgħat, avviċinamenti u nżulijiet meħtieġa f'(1) jistgħu jitwettqu f'wieħed biss mit-tipi, sakemm il-bdot ikun lesta mill-inqas sagħtejn tat-titjira f'kull wieħed mit-tipi tal-ħelikopters, matul is-6 xhur ta’ qabel.

(c)   Rekwiżiti speċifiċi għat-trasport kummerċjali bl-ajru:

(1)

Fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, il-perjodu ta’ 90 jum preskritt fis-subparagrafi (b)(1) u (2) hawn fuq jista' jiġi estiż sa massimu ta’ 120 jum, sakemm il-bdot iwettaq titjir fuq linja taħt is-sorveljanza ta’ eżaminatur jew għalliem tal-klassifikazzjoni tat-tip.

(2)

Meta l-bdot ma jikkonformax mar-rekwiżit f'(1), hu għandu jlesti titjira ta’ taħriġ f'inġenju tal-ajru jew FFS tat-tip ta’ inġenju tal-ajru li għandu jintuża, fatt li għandu jinkludi mill-inqas ir-rekwiżiti deskritti f'(b)(1) u (2) qabel ma jkun jista' jeżerċita l-privileġġi tiegħu.

FCL.065   Tnaqqis tal-privileġġi tad-detenturi tal-liċenzja li jkolllhom 60 sena jew aktar fit-trasport kummerċjali bl-ajru

(a)   Età bejn is-60 u l-64 sena. Ajruplani u ħelikopters. Id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot li għalaq 60 sena m'għandux jaġixxi bħala bdot ta’ inġenju tal-ajru involut fit-trasport kummerċjali bl-ajru sakemm:

(1)

ma jkunx membru ta’ ekwipaġġ b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

sakemm tali detentur ikun l-uniku bdot fl-ekwipaġġ tat-titjira li għalaq 60 sena.

(b)   Età ta’ 65 sena. Id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot li għalaq 65 sena m'għandux jaġixxi bħala bdot ta’ inġenju tal-ajru involut fit-trasport kummerċjali bl-ajru.

FCL.070   Revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati

(a)   Il-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati maħruġa skont din il-Parti jistgħu jiġu limitati, sospiżi jew revokati mill-awtorità kompetenti meta l-bdot ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta’ din il-Parti, il-Parti Medika jew ir-rekwiżiti operattivi applikabbli, skont il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fil-Parti-ARA.

(b)   Meta l-liċenzja tal-bdot tiġi sospiża jew revokata, il-bdot għandu jrodd lura minnufih il-liċenzja jew iċ-ċertifikat lill-awtorità kompetenti.

SUBPARTI B

LIĊENZJA TA' BDOT TA' INĠENJI TAL-AJRU ĦFIEF — LAPL

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.100   LAPL — Età minima

L-applikanti għal-LAPL għandu jkollhom:

(a)

fil-każ ta’ ajruplani u ħelikopters, mill-inqas 17-il sena;

(b)

fil-każ ta’ gliders u blalen tal-arja, mill-inqas 16-il sena.

FCL.105   LAPL — Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Ġenerali. Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL huma li jaġixxi mingħajr remunerazzjoni bħala PIC f'operazzjonijiet mhux kummerċjali fil-kategorija adattata tal-inġenji tal-ajru.

(b)   Kundizzjonijiet. L-applikanti għal-LAPL għandhom ikunu ssodisfaw ir-rekwiżiti għall-kategorija rilevanti tal-inġenju tal-ajru u, fejn applikabbli, għall-klassi jew it-ip ta’ inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet.

FCL.110   LAPL — Ikkreditar għall-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru

(a)   L-applikanti għal LAPL li kellhom liċenzja oħra fl-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru għandhom jiġu kkreditati bis-sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti tal-LAPL f'dik il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru.

(b)   Bla ħsara għall-paragrafu ta’ hawn fuq, jekk il-liċenzja tkun skadiet, l-applikant għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet skont FCL.125 għall-ħruġ ta’ LAPL fil-kategorija adattata ta’ inġenji tal-ajru.

FCL.115   LAPL — Kors ta’ taħriġ

L-applikanti għal LAPL għandhom ilestu kors ta’ taħriġ f'ATO. Il-kors għandu jinkludi għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir adattati għal l-privileġġi mogħtija.

FCL.120   LAPL — Eżami tal-għarfien teoriku

L-applikanti għal LAPL għandhom juru livell ta’ għarfien teoriku adattat għall-privileġġi mogħtija, permezz ta’ eżamijiet dwar dawn li ġejjin:

(a)

suġġetti komuni:

Il-Liġi tal-ajru,

Il-Prestazzjoni umana,

Il-Meteoroloġija, u

Il-Komunikazzjonijiet;

(b)

suġġetti speċifiċi li jikkonċernaw il-kategoriji differenti ta’ inġenji tal-ajru:

Il-prinċipji tat-titjir,

Il-proċeduri operattivi,

L-eżekuzzjoni u l-ippjanar tat-titjiriet,

Għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru, u

In-navigazzjoni.

FCL.125   LAPL — Test tal-ħiliet

(a)   Permezz tat-twettiq ta’ test tal-ħiliet, l-applikanti għal LAPL għandhom juru l-kapaċità li, bħala PIC fil-kategorija adattata ta’ inġenji tal-ajru, iwettqu l-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija.

(b)   L-applikanti għat-test tal-ħiliet għandhom ikunu rċevew tagħlim fit-titjir dwar l-istess klassi kew tip ta’ inġenju tal-ajru li għandu jintuża għat-test tal-ħila. Il-privileġġi għandhom ikunu limitati għall-klassi jew it-tip użati għat-test tal-ħila sakemm ma jiġux approvati estensjonijiet ulterjuri għal-liċenzja, skont din is-Subparti.

(c)   Punti minimi meħtieġa

(1)

It-test tal-ħiliet għandu jinqasam f'taqsimiet differenti, li jirrappreżentaw il-fażijiet differenti kollha tat-titjira xierqa skont il-kategorija tal-inġenju tal-ajru użat fit-titjir.

(2)

Jekk l-applikant ma jiksibx il-punti minimi meħtieġa fi kwalunkwe punt fit-taqsima, dan ifisser li l-applikant jeħel fit-taqsima kollha. Jekk l-applikant jeħel biss minn taqsima waħda, għandu jirrepeti dik it-taqsima biss. Jekk dan ma jiksibx il-punti minimi meħtieġa f'aktar minn taqsima waħda, l-applikant ikun weħel mit-test kollu.

(3)

Meta jkun meħtieġ li t-test jiġi rripetut skont (2), nuqqas ta’ kisba tal-punti meħtieġa fi kwalunkwe taqsima, inklużi dawk li għadda minnhom f'tentattiv preċedenti, se jfisser li l-applikant ikun weħel mit-test kollu.

(4)

Jekk ma jirnexxilux jgħaddi mit-taqsimiet kollha tat-test f'żewġ tentattivi, l-applikant ikun jeħtieġ aktar taħriġ prattiku.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għall-ajruplani — LAPL(A)

FCL.105.A   LAPL(A) — Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-ajruplani huma li jaġixxi bħala PIC fuq ajruplani b'magna waħda bil-pistin tal-art jew TMG b'massa ta’ tluq massima ċċertifikata ta’ 2 000 kg jew inqas, li jġorr massimu ta’ 3 passiġġieri, b'tali mod li qatt ma jkun hemm aktar minn 4 persuni abbord l-inġenju tal-ajru.

(b)   Id-detenturi ta’ LAPL(A) għandhom iġorru passiġġieri biss jekk, wara l-ħruġ tal-liċenzja, ikunu lestew 10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq ajruplani jew TMG.

FCL.110.A   LAPL(A) – Rekwiżiti u kkreditar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal LAPL(A) għandhom ikunu kkompletaw mill-inqas 30 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fuq ajruplani jew TMGs, li jinkludu mill-inqas:

(1)

15-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir ma’ bdot ieħor fil-klassi li fiha jsir it-test tal-ħiliet;

(2)

6 sigħat ta’ ħin ta’ titjir tal-bdot waħdu ssorvjelat, inklużi mill-inqas 3 sigħat ta’ ħin ta’ titjir cross-country b'mill-inqas titjira waħda cross-country ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li fiha għandu jsir inżul wieħed ta’ waqfien totali f'ajrudrom differenti mill-ajrudrom tat-tluq.

(b)   Rekwiżiti speċifiċi għall-applikanti li jkollhom LAPL(S) b'estensjoni għal TMG. L-applikanti għal LAPL(A) li jkollhom LAPL(S) b'estensjoni għal TMG għandhom ikunu lestew mill-inqas 21 siegħa ta’ ħin ta’ titjir fuq it-TMGs wara l-approvazzjoni tal-estensjoni tat-TMG u kkonformaw mar-rekwiżiti ta’ FCL.135. A(a) dwar l-ajruplani.

(c)   Ikkreditar. L-applikanti b'esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti f'(a).

L-ammont ta’ kreditu għandu jiġi deċiż mill-ATO fejn il-bdot iwettaq il-kors ta’ taħriġ, fuq il-bażi ta’ test tat-titjir qabel id-dħul, iżda fi kwalunkwe każ:

(1)

m'għandux jaqbeż il-ħin totali ta’ titjir bħala PIC;

(2)

m'għandux jaqbeż 50 % tas-sigħat meħtieġa f'(a);

(3)

ma jinkludix ir-rekwiżiti ta’ (a)(2).

FCL.135.A   LAPL(A) — Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra jew varjant tal-ajruplan

(a)   Il-privileġġi ta’ LAPL(A) għandhom ikunu limitati għall-klassi u l-varjant tal-ajruplani jew TMG li fihom ikun twettaq it-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot ikun lesta r-rekwiżiti ta’ hawn taħt fi klassi oħra:

(1)

3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir, inklużi:

(i)

10 telgħat u nżulijiet ma’ bdot ieħor, u

(ii)

10 telgħat u nżulijiet issorveljati tal-bdot waħdu.

(2)

test tal-ħiliet li juri l-livell adegwat tal-ħila prattika fil-klassi l-ġdida. Matul dan it-test tal-ħiliet, l-applikant għandu juri wkoll lill-eżaminatur livell xieraq ta’ għarfien teoriku għall-klassi l-oħra f'dawn is-suġġetti:

(i)

Il-proċeduri operattivi,

(ii)

L-eżekuzzjoni u l-ippjanar tat-titjiriet,

(iii)

Għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru.

(b)   Qabel ma d-detentur ta’ LAPL ikun jista' jeżerċita l-privileġġi tal-liċenzja fuq varjant ta’ ajruplan differenti minn dak użat fit-test tal-ħiliet, il-bdot għandu jwettaq taħriġ fid-differenzi jew taħriġ ta’ familjarizzazzjoni. It-taħriġ dwar id-differenzi għandu jitniżżel fil-ġurnal ta’ abbord jew f'dokument ekwivalenti tal-bdot u jiġi ffirmat mill-għalliem.

FCL.140.A   LAPL(A) — Rekwiżiti ta’ attività riċenti

(a)   Id-detenturi ta’ LAPL(A) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom meta, fl-aħħar 24 xahar, ikunu għamlu bħala bdoti ta’ ajruplani jew TMG:

(1)

mill-inqas 12-il siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC, inklużi 12-il launch u nżul;

(2)

taħriġ ta’ aġġornament ta’ mill-inqas siegħa tal-ħin totali ta’ titjir ma’ għalliem.

(b)   Id-detenturi ta’ LAPL(A) li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti f'(a) għandhom:

(1)

iwettqu kontroll tal-profiċjenza ma’ eżaminatur qabel ma jkomplu jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom;

(2)

iwettqu l-ħin ta’ titjir addizzjonali jew it-tlugħ u l-inżul, titjir b'żewġ bdoti jew titjir bi bdot waħdu taħt is-sorveljanza ta’ għalliem, sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti f'(a).

TAQSIMA 3

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għall-ħelikopters — LAPL(H)

FCL.105.H   LAPL(H) — Privileġġi

Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-ħelikopters huma li jaġixxi bħala PIC fuq ħelikopters b'magna waħda b'massa massima ċċertifikata tat-tlugħ ta’ 2 000 kg jew inqas, li jġorru massimu ta’ 3 passiġġieri, b'tali mod li qatt ma jkun hemm aktar minn 4 persuni abbord.

FCL.110.H   LAPL(H) — Rekwiżiti u kkreditar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal-LAPL(H) għandhom ikunu lestew 40 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir dwar il-ħelikopters. Mill-inqas 35 siegħa minnhom għandhom ikunu titjiriet fuq it-tip ta’ ħelikopter li jintuża għat-test tal-ħiliet. It-tagħlim fit-titjir għandu jinkludi mill-inqas:

(1)

20-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir ta’ bdot waħdu ssorveljat, inklużi mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ titjir cross-country tal-bdot waħdu b'mill-inqas titjira waħda cross-country ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li matulha għandu jsir inżul wieħed b'waqfien totali f'ajrudrom differenti mill-ajrudrom tat-tluq.

(b)   Ikkreditar. L-applikanti b'esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti f'(a).

L-ammont ta’ kreditu għandu jiġi deċiż mill-ATO fejn il-bdot iwettaq il-kors ta’ taħriġ, fuq il-bażi ta’ test tat-titjir qabel id-dħul, iżda fi kwalunkwe każ:

(1)

m'għandux jaqbeż il-ħin totali ta’ titjir bħala PIC;

(2)

m'għandux jaqbeż 50 % tas-sigħat meħtieġa f'(a);

(3)

ma jinkludix ir-rekwiżiti f'(a)(2).

FCL.135.H   LAPL(H) — Estensjoni tal-privileġġi għal tip ieħor jew varjant tal-ħelikopter

(a)   Il-privileġġi ta’ LAPL(H) għandhom ikunu limitati għat-tip jew il-varjant speċifiku tal-ħelikopter li fih ikun sar it-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot ikun lesta:

(1)

5 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir, inklużi:

(i)

15-il telgħa, avviċinament u nżul l-art b'żewġ bdoti;

(ii)

15-il telgħa, avviċinament u nżul l-art bi bdot waħdu ssorveljat;

(2)

test tal-ħiliet li juri l-livell adegwat tal-ħiliet prattiċi fit-tip il-ġdid. Matul dan it-test tal-ħiliet, l-applikant għandu juri wkoll lill-eżaminatur livell adegwat ta’ għarfien teoriku għat-tip l-ieħor fis-suġġetti li ġejjin:

Il-proċeduri operattivi,

L-eżekuzzjoni u l-ippjanar tat-titjiriet,

Għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru.

(b)   Qabel ma d-detentur ta’ LAPL(H) ikun jista' jeżerċita l-privileġġi tal-liċenzja f'varjant tal-ħelikopter differenti minn dak użat għat-test tal-ħiliet, il-bdot għandu jwettaq taħriġ fid-differenzi jew taħriġ ta’ familjarizzazzjoni, kif stabbilit fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21.

FCL.140.H   LAPL(H) — Rekwiżiti ta’ attività riċenti

(a)   Id-detenturi ta’ LAPL(H) għandhom jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom fuq tip speċifiku biss meta, fl-aħħar 12-il xahar, ikunu lestew fuq ħelikopters ta’ dak it-tip:

(1)

mill-inqas 6 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC, inklużi 6 telgħat, avviċinamenti u nżulijiet;

(2)

taħriġ ta’ aġġornament ta’ mill-inqas siegħa sħiħa ta’ ħin ta’ titjir ma’ għalliem.

(b)   Id-detenturi ta’ LAPL(H) li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti f'(a) għandhom:

(1)

jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza ma’ eżaminatur dwar it-tip speċifiku qabel ma jkomplu jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom;

(2)

iwettqu l-ħin ta’ titjir addizzjonali jew it-tlugħ u l-inżul, titjir b'żewġ bdoti jew titjir bi bdot waħdu taħt is-sorveljanza ta’ għalliem, sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti f'(a).

TAQSIMA 4

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għal gliders – LAPL(S)

FCL.105.S   LAPL(S) — Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-gliders huma li jaġixxi bħala PIC fuq gliders u gliders bil-mutur. Sabiex jeżerċita l-privileġġi fuq TMG, id-detentur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti fl-FCL.135.S.

(b)   Id-detenturi ta’ LAPL(S) għandhom iġorru passiġġieri biss jekk, wara l-ħruġ tal-liċenzja, ikunu lestew 10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir jew 30 launch bħala PIC fuq gliders jew gliders bil-mutur.

FCL.110.S   LAPL(S) — Rekwiżiti u kkreditar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal LAPL(S) għandhom ikunu kkompletaw mill-inqas 15-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fil-gliders, jew gliders bil-mutur, inkluż mill-inqas:

(1)

10-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

sagħtejn ta’ ħin ta’ titjir bi bdot wieħed issorveljat;

(3)

45 telgħa u nżul l-art;

(4)

titjira waħda cross-country bi bdot waħdu ta’ mill-inqas 50 km (27 NM) jew titjira waħda cross-country b'żewġ bdoti ta’ mill-inqas 100 km (55 NM).

(b)   Mill-15-il siegħa meħtieġa f'(a), massimu ta’ 7 jistgħu jiġu kkompletati f'TMG.

(c)   Ikkreditar. L-applikanti b'esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti f'(a).

L-ammont ta’ kreditu għandu jiġi deċiż mill-ATO fejn il-bdot iwettaq il-kors ta’ taħriġ, fuq il-bażi ta’ test tat-titjir qabel id-dħul, iżda fi kwalunkwe każ:

(1)

m'għandux jaqbeż il-ħin totali ta’ titjir bħala PIC;

(2)

m'għandux jaqbeż 50 % tas-sigħat meħtieġa f'(a);

(3)

m'għandux jinkludi r-rekwiżiti f'(a)(2) sa (a)(4).

FCL.130.S   LAPL(S) — Metodi li jirrigwardaw il-launch

(a)   Il-privileġġi tal-LAPL(S) għandhom ikunu limitati għall-metodu li jirrigwarda l-launch inkluż fit-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot ikun lesta:

(1)

fil-każ ta’ launch permezz ta’ vinċ (winch launch) u launch permezz ta’ karozza (car launch), minimu ta’ 10 launch f'tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti, u 5 telgħat mill-art bi bdot waħdu taħt sorveljanza;

(2)

fil-każ ta’ ġbid permezz ta’ inġenju tal-ajru ieħor (aero tow) jew launch waħdu, minimu ta’ 5 launches f'tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti, u 5 telgħat mill-art bi bdot waħdu taħt sorveljanza. Fil-każ ta’ launch waħdu, it-tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti jista' jsir f'TMG;

(3)

fil-każ ta’ bungee launch, minimu ta’ 3 telgħat imwettqa f'tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti jew bi bdot wieħed taħt sorveljanza.

(b)   It-tlestija tal-launches ta’ taħriġ addizzjonali għandha titniżżel fil-ġurnal ta’ abbord u tiġi ffirmata mill-għalliem.

(c)   Sabiex iżommu l-privileġġi tagħhom f'kull metodu li jirrigwarda l-launch, il-bdoti għandhom iwettqu 5 launches tul l-aħħar 24 xahar, għajr għall-bungee launch, f'liema każ il-bdoti għandhom ikunu wettqu biss 2 launches.

(d)   Meta l-bdot ma jikkonformax mar-rekwiżit f'(c), hu għandu jwettaq numru addizzjonali ta’ launches billi jtir ma’ bdot ieħor jew waħdu taħt is-sorveljanza ta’ għalliem sabiex iġedded il-privileġġi tiegħu.

FCL.135.S   LAPL(S) — Estensjoni tal-privileġġi għal TMG

Il-privileġġi ta’ LAPL(S) għandhom jiġu estiżi għal TMG meta l-bdot ikun ikkompleta f'ATO, mill-inqas:

(a)

6 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fuq TMG, inklużi:

(1)

4-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

titjira waħda cross-country bi bdot waħdu ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li waqtha jsir inżul wieħed ta’ waqfien totali f'ajrudrom differenti mill-ajrudrom tat-tluq;

(b)

test tal-ħiliet li juri livell adegwat ta’ ħiliet prattiċi f'TMG. Matul dan it-test tal-ħiliet, l-applikant għandu juri wkoll lill-eżaminatur livell adegwat ta’ għarfien teoriku għat-TMG f'dawn is-suġġetti li ġejjin:

Il-prinċipji tat-titjir,

Il-proċeduri operattivi,

L-eżekuzzjoni u l-ippjanar tat-titjiriet,

Għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru,

In-navigazzjoni.

FCL.140.S   LAPL(S) — Rekwiżiti ta’ attivitajiet riċenti

(a)   Gliders u gliders bil-mutur. Id-detenturi ta’ LAPL(S) għandhom jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom fuq gliders u gliders bil-mutur biss meta jkunu kkompletaw fuq gliders jew gliders bil-mutur, esklużi TMGs, fl-aħħar 24 xahar, mill-inqas:

(1)

5 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC, inklużi 15-il launch;

(2)

2 titjiriet ta’ taħriġ ma’ għalliem;

(b)   TMG. Id-detenturi ta’ LAPL(S) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom fuq TMG meta jkunu:

(1)

ikkompletaw fuq TMGs fl-aħħar 24 xahar:

(i)

mill-inqas 12-il siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC, inklużi 12-il launch u nżul;

(ii)

taħriġ ta’ aġġornament ta’ mill-inqas siegħa sħiħa ta’ ħin ta’ titjir ma’ għalliem.

(2)

Meta d-detentur tal-LAPL(S) ikollu wkoll il-privileġġi li jtajjar l-ajruplani, ir-rekwiżiti f'(1) jistgħu jitwettqu fuq l-ajruplani.

(c)   Id-detenturi ta’ LAPL(S) li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti f'(a) jew (b) għandhom, qabel ikomplu jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom:

(1)

jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza ma’ eżaminatur fuq glider jew TMG, kif xieraq;

(2)

iwettqu ħin ta’ titjir addizzjonali jew tlugħ u nżul l-art, billi jtiru ma’ bdot ieħor jew waħedhom taħt is-sorveljanza ta’ għalliem, sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti f'(a) jew (b).

TAQSIMA 5

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għall-blalen tal-arja — LAPL(B)

FCL.105.B   LAPL(B) — Privileġġi

Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-blalen tal-arja huma li jaġixxi bħala PIC fuq blalen tal-arja sħuna jew airships li jaħdmu b'arja sħuna b'massimu ta’ kapaċità tal-envelopp ta’ 3 400m3 jew blalen tal-gass b'massimu ta’ kapaċità tal-envelopp ta’ 1 200 m3, li jġorru mhux aktar minn 3 passiġġieri, b'tali mod li qatt ma jkun hemm aktar minn 4 persuni abbord l-inġenju tal-ajru.

FCL.110.B   LAPL(B) — Rekwiżiti tal-esperjenza

(a)   L-appplikanti għal LAPL(B) għandhom ikunu kkompletaw mill-inqas 16-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fuq blalen tal-arja tal-istess klassi, inklużi mill-inqas:

(1)

12-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

10 inflazzjonijiet u 20 telgħa u nżul l-art;

(3)

titjira waħda bi bdot waħdu ssorveljat b'ħin minimu ta’ titjir ta’ mill-inqas 30 minuta.

(b)   Ikkreditar. L-applikanti b'esperjenza preċedenti bħala PIC fuq blalen tal-arja jistgħu jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti f'(a).

L-ammont ta’ kreditu għandu jiġi deċiż mill-ATO fejn il-bdot iwettaq il-kors ta’ taħriġ, fuq il-bażi ta’ test tat-titjir qabel id-dħul, iżda fi kwalunkwe każ:

(1)

m'għandux jaqbeż il-ħin totali ta’ titjir bħala PIC fuq blalen tal-arja;

(2)

m'għandux jaqbeż 50 % tas-sigħat meħtieġa f'(a);

(3)

m'għandux jinkludi r-rekwiżiti ta’ (a)(2) u (a)(3).

FCL.130.B   LAPL(B) — Estensjoni tal-privileġġi għal titjiriet marbutin mal-art

(a)   Il-privileġġi tal-LAPL(B) għandhom ikunu limitati għal titjiriet mhux marbutin mal-art. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot ikun lesta mill-inqas 3 titjiriet ta’ tagħlim marbutin mal-art.

(b)   Meta jitlesta t-taħriġ addizzjonali, dan għandu jitniżżel fil-ġurnal ta’ abbord u jiġi ffirmat mill-għalliem.

(c)   Sabiex iżommu dan il-privileġġ, il-bdoti għandhom ilestu minimu ta’ 2 titjiriet marbutin mal-art matul l-aħħar 24 xahar.

(d)   Meta l-bdot ma jikkonformax mar-rekwiżit f'(c), għandu jwettaq numru addizzjonali ta’ titjiriet marbutin mal-art ma’ bdot ieħor jew waħdu taħt sorveljanza tal-għalliem sabiex iġedded il-privileġġi.

FCL.135.B   LAPL(B) — Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra tal-blalen tal-arja

Il-privileġġi tal-LAPL(B) għandhom ikunu limitati għall-klassi tal-blalen tal-arja li jkun sar test tal-ħiliet fihom. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot ikun lesta fi klassi oħra, f'ATO, mill-inqas:

(a)

5 titjiriet ta’ tagħlim b'żewġ bdoti;

(b)

fil-każ ta’ LAPL(B) għall-blalen tal-arja sħuna li jixtiequ jestendu l-privileġġi tagħhom għal airships li jaħdmu bl-ajra sħuna, 5 sigħat ta’ ħin ta’ tagħlim fit-titjir ma’ bdot ieħor;

(c)

test tal-ħiliet li matulu dawn għandhom juru lill-eżaminatur livell adegwat ta’ għarfien teoriku għall-klassi l-oħra fis-suġġetti li ġejjin:

Il-prinċipji tat-titjir,

Il-proċeduri operattivi,

L-eżekuzzjoni u l-ippjanar tat-titjiriet, u

Għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru.

FCL.140.B   LAPL(B) — Rekwiżiti ta’ attività riċenti

(a)   Id-detenturi ta’ LAPL(B) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom meta jkunu lestew, fi klassi waħda ta’ blalen tal-arja, fl-aħħar 24 xahar, mill-inqas:

(1)

6 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC, inklużi 10 telgħat u nżulijiet l-art;

(2)

titjira waħda ta’ taħriġ ma’ għalliem;

(3)

barra minn hekk, jekk il-bdot ikun ikkwalifikat biex itajjar aktar minn klassi waħda ta’ blalen tal-arja, sabiex jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom fi klassi oħra, dawn għandhom ikunu ikkompletaw mill-inqas 3 sigħat ta’ ħin ta’ titjir f'dik il-klassi fl-aħħar 24 xahar, inklużi 3 telgħa u nżul l-art.

(b)   Id-detenturi ta’ LAPL(B) li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti f'(a) għandhom, qabel ikomplu jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom:

(1)

jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza ma’ eżaminatur fil-klassi adegwata;

(2)

iwettqu l-ħin ta’ titjir addizzjonali jew it-tlugħ u l-inżul, titjir b'żewġ bdoti jew titjir bi bdot waħdu taħt is-sorveljanza ta’ għalliem, sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti f'(a).

SUBPARTI C

LIĊENZJA TA' BDOT PRIVAT (PPL), LIĊENZJA TA' BDOT TA' GLIDER (SPL) u LIĊENZJA TA' BDOT TA' BALLUN TAL-ARJA (BPL)

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.200   Età minima

(a)   Applikant għal PPL għandu jkollu mill-inqas 17-il sena;

(b)   Applikant għal BPL jew SPL għandu jkollu mill-inqas 16-il sena.

FCL.205   Kundizzjonijiet

L-applikanti għall-ħruġ ta’ PPL għandhom ikunu ssodisfaw ir-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip ta’ inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet, kif stabbilit fis-Subparti H.

FCL.210   Kors ta’ taħriġ

L-applikanti għal BPL, SPL jew PPL għandhom ilestu kors ta’ taħriġ f'ATO. Il-kors għandu jinkludi għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir adattati għal l-privileġġi mogħtija.

FCL.215   Eżami tal-għarfien teoriku

L-applikanti għal BPL, SPL jew PPL għandhom juru livell ta’ għarfien teoriku adattat għall-privileġġi mogħtija permezz ta’ eżamijiet f'dawn is-suġġetti li ġejjin:

(a)

suġġetti komuni:

Il-Liġi tal-ajru,

Il-Prestazzjoni umana,

Il-Meteoroloġija, u

Il-Komunikazzjonijiet;

(b)

suġġetti speċifiċi li jikkonċernaw il-kategoriji differenti ta’ inġenji tal-ajru:

Il-prinċipji tat-titjir,

Il-proċeduri operattivi,

L-eżekuzzjoni u l-ippjanar tat-titjiriet,

Għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru, u

In-navigazzjoni.

FCL.235   Test tal-ħiliet

(a)   L-applikanti għal BPL, SPL jew PPL, billi jwettqu test tal-ħiliet, għandhom juru l-kapaċità li, bħala PIC fil-kategorija xierqa tal-inġenji tal-ajru, ikunu kapaċi jwettqu l-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza xierqa għall-privileġġi mogħtija.

(b)   Applikant għat-test tal-ħiliet għandu jkun ingħata tagħlim fit-titjir dwar l-istess klassi jew tip ta’ inġenju tal-ajru, jew grupp ta’ blalen tal-arja li għandhom jintużaw għat-test tal-ħiliet.

(c)   Punti minimi meħtieġa

(1)

It-test tal-ħiliet għandu jinqasam f'taqsimiet differenti, li jirrappreżentaw il-fażijiet differenti kollha tat-titjira xierqa skont il-kategorija tal-inġenju tal-ajru użat fit-titjir.

(2)

Jekk l-applikant ma jiksibx il-punti minimi meħtieġa fi kwalunkwe punt fit-taqsima, dan ifisser li l-applikant jeħel fit-taqsima kollha. Jekk dan ma jiksibx il-punti minimi meħtieġa f'aktar minn taqsima waħda, l-applikant ikun weħel mit-test kollu. Jekk l-applikant jeħel biss minn taqsima waħda, għandu jirrepeti dik it-taqsima biss.

(3)

Meta jkun meħtieġ li t-test jiġi rripetut skont (2), nuqqas ta’ kisba tal-punti meħtieġa fi kwalunkwe taqsima, inklużi dawk li għadda minnhom f'tentattiv preċedenti, se jfisser li l-applikant ikun weħel mit-test kollu.

(4)

Jekk l-applikant ma jiksibx il-punti minimi meħtieġa fit-taqsimiet kollha tat-test f'2 tentattivi, se jkun jeħtieġ taħriġ ulterjuri.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għal ajruplani ta’ PPL - PPL(A)

FCL.205.A   PPL(A) - Privileġġi

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ PPL(A) huma li jaġixxi mingħajr remunerazzjoni bħala PIC jew kopilota fuq ajruplani jew TMGs involuti f'operazzjonijiet mhux kummerċjali.

(b)   Minkejja l-paragrafu ta’ hawn fuq, id-detentur ta’ PPL(A) bi privileġġi ta’ għalliem jew eżaminatur jista' jirċievi remunerazzjoni:

(1)

għall-provvista ta’ tagħlim fit-titjiet għal-LAPL(A) jew il-PPL(A);

(2)

għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-profiċjenza għal dawn il-liċenzji;

(3)

għall-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenzji.

FCL.210.A   PPL(A) – Rekwiżiti u kkreditar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal PPL(A) għandhom ikunu kkompletaw mill-inqas 45 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fl-ajruplani, li 5 minnhom għandhom ikunu saru f'FSTD, inklużi mill-inqas:

(1)

25-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bi bdot waħdu ssorveljat, inklużi mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ titjir cross-country bi bdot waħdu b'mill-inqas titjira waħda cross-country ta’ mill-inqas 270 km (150 NM), li waqtha għandu jsir inżul b'waqfien sħiħ f'2 ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq.

(b)   Rekwiżiti speċifiċi għal applikanti li għandhom LAPL(A). L-applikanti għal PPL(A) li għandhom LAPL(A) għandhom ikunu lestew mill-inqas 15-il siegħa ta’ ħin ta’ titjir fuq ajruplani wara l-ħruġ tal-LAPL(A), li minnhom mill-inqas 10 għandhom ikunu tagħlim fit-titjir imwettqa f'kors ta’ taħriġ f'ATO. Dan il-kors ta’ taħriġ għandu jinkludi mill-inqas 4 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bi bdot waħdu ssorveljat, inklużi mill-inqas sagħtejn ta’ ħin ta’ titjir cross-country bi bdot waħdu b'mill-inqas titjira waħda cross-country ta’ mill-inqas 270 km (150 NM), li matulha għandu jsir inżul ta’ waqfien sħiħ f'żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq.

(c)   Rekwiżiti speċifiċi għal applikanti li għandhom LAPL(S) b'estensjoni għal TMG. L-applikanti għal PPL(A) li għandhom LAPL(S) b'estensjoni għal TMG għandhom ikunu lestew:

(1)

mill-inqas 24 siegħa tal-ħin ta’ titjir fuq TMG wara l-approvazzjoni tal-estensjoni tat-TMG;

(2)

15-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir f'ajruplani f'kors ta’ taħriġ f'ATO, inklużi mill-inqas ir-rekwiżiti ta’ (a)(2).

(d)   Ikkreditar. L-applikanti li jkollhom liċenzja ta’ bdot għal kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, għajr għall-blalen tal-ajra, għandhom jiġu kkreditati b'10 % tal-ħin totali tat-titjir tagħhom bħala PIC fuq tali inġenju tal-ajru sa massimu ta’ 10 sigħat. L-ammont ta’ kreditu mogħti, fi kwalunkwe każ, m'għandux jinkludi r-rekwiżiti f'(a)(2).

TAQSIMA 3

Rekwiżiti speċifiċi għal ħelikopters ta’ PPL – PPL(H)

FCL.205.H   PPL(H) – Privileġġi

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ PPL(H) huma li jaġixxi mingħajr remunerazzjoni bħala PIC jew kopilota ta’ ħelikopters involuti f'operazzjonijiet mhux kummerċjali.

(b)   Minkejja l-paragrafu ta’ hawn fuq, id-detentur ta’ PPL(H) bi privileġġi ta’ għalliem jew eżaminatur jista' jirċievi remunerazzjoni:

(1)

għall-provvista ta’ tagħlim fit-titjir għal-LAPL(H) jew il-PPL(H);

(2)

għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-profiċjenza għal dawn il-liċenzji;

(3)

għall-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenzji.

FCL.210.H   PPL(H) – Rekwiżiti u kkreditjar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal PPL(H) għandhom ikunu lestew mill-inqas 45 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fuq ħelikopters, li 5 minnhom jistgħu jkunu saru f'FNPT jew FFS, inkluż mill-inqas:

(1)

25-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bi bdot waħdu taħt sorveljanza, inklużi mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ titjir cross-country bi bdot waħdu b'mill-inqas titjira waħda cross-country ta’ mill-inqas 185 km (100 NM), bi nżul ta’ waqfien sħiħ f'żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq.

(3)

35 mill-45 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir għandhom isiru fuq l-istess tip ta’ ħelikopter bħal dak użat għat-test tal-ħiliet.

(b)   Rekwiżiti speċifiċi għal applikant li għandu LAPL(H). L-applikanti għal PPL(H) li għandhom LAPL(H) għandhom ilestu kors ta’ taħriġ f'ATO. Dan il-kors ta’ taħriġ għandu jinkludi mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti u mill-inqas titjira waħda cross-country ta’ mill-inqas 185 km (100 NM), bi nżul ta’ waqfien totali f'2 ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq.

(c)   L-applikanti li jkollhom liċenzja ta’ bdot għal kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, għajr għall-blalen tal-ajra, għandhom jiġu kkreditati b'10 % tal-ħin totali tat-titjir tagħhom bħala PIC fuq tali inġenju tal-ajru sa massimu ta’ 6 sigħat. L-ammont ta’ kreditu mogħti, fi kwalunkwe każ, m'għandux jinkludi r-rekwiżiti f'(a)(2).

TAQSIMA 4

Rekwiżiti speċifiċi għall-airships bil-PPL – PPL(As)

FCL.205.As   PPL(As) - Privileġġi

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ PPL(As) huma li jaġixxi mingħajr remunerazzjoni bħala PIC jew kopilota fuq airships involuti f'operazzjonijiet mhux kummerċjali.

(b)   Minkejja l-paragrafu ta’ hawn fuq, id-detentur ta’ PPL(As) bi privileġġi ta’ għalliem jew eżaminatur jista' jirċievi remunerazzjoni:

(1)

għall-provvista ta’ tagħlim fit-titjir għall-PPL(As);

(2)

għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-profiċjenza għal din il-liċenzja;

(3)

għall-klassifikazzjonijiet jew iċ-ċertifikati mehmuża ma’ din il-liċenzja.

FCL.210.As   PPL(As) – Rekwiżiti u kkreditar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal PPL(As) għandhom ikunu lestew mill-inqas 35 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir f'airships, li 5 minnhom jistgħu jkunu tlestew f'FSTD, inklużi mill-inqas:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti, inklużi:

(i)

3 sigħat ta’ taħriġ fit-titjir cross-country, inkluża titjira cross-country waħda ta’ mill-inqas 65 km (35 NM);

(ii)

3 sigħat ta’ tagħlim strumentali;

(2)

8 telgħat u nżulijiet f'ajrudrom, inklużi l-proċeduri tal-irbit u l-ħall tal-irbit mal-arblu;

(3)

8 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bi bdot waħdu taħt sorveljanza.

(b)   L-applikanti li jkollhom BPLu huma kkwalifikati biex isuqu airships li jaħdmu bl-arja sħuna għandhom jiġu kkreditati b'10 % tal-ħin totali tat-titjir tagħhom bħala PIC fuq tali airships sa massimu ta’ 5 sigħat.

TAQSIMA 5

Rekwiżiti speċifiċi għal-liċenzja ta’ bdot ta’ glider (SPL)

FCL.205.S   SPL – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ SPL huma li jaġixxi bħala PIC fuq gliders u gliders bil-mutur. Sabiex jeżerċita l-privileġġi fuq TMG, id-detentur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti fl-FCL.135.S.

(b)   Id-detenturi ta’ SPL għandhom:

(1)

iġorru passiġġieri biss meta jkunu wettqu, wara l-ħruġ tal-liċenzja, mill-inqas 10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir jew 30 launch bħala PIC fuq gliders jew gliders bil-mutur;

(2)

ikunu ristretti li jaġixxu mingħajr remunerazzjoni f'operazzjonijiet mhux kummerċjali sakemm ikunu:

(i)

għalqu t-18-il sena;

(ii)

ikkompletaw, wara l-ħruġ tal-liċenzja, 75 siegħa ta’ ħin ta’ titjir jew 200 launch bħala PIC fuq gliders jew gliders bil-mutur;

(iii)

għaddew minn kontroll tal-profiċjenza mwettaq minn eżaminatur.

(c)   Minkejja (b)(2), id-detentur ta’ SPL bi privileġġi ta’ għalliem jew eżaminatur jista' jirċievi remunerazzjoni:

 

għall-provvista ta’ tagħlim fit-titjir għal-LAPL(S) jew l-SPL;

 

għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-profiċjenza għal dawn il-liċenzji;

 

għall-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenzji.

FCL.210.S   SPL – Rekwiżiti u kkreditjar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal SPL għandhom ikunu lestew mill-inqas 15-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fuq gliders jew gliders bil-mutur, inklużi mill-inqas ir-rekwiżiti speċifikati fl-FCL.110.S.

(b)   L-applikanti għal SPL li għandhom LAPL(S) għandhom jiġu kkreditati totalment fir-rigward tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ SPL.

L-applikanti għal SPL li kellhom LAPL(S) fil-perjodu ta’ sentejn qabel l-applikazzjoni għandhom jiġu kkreditati bis-sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoriku u t-tagħlim fit-titjir.

Ikkreditar. L-applikanti li jkollhom liċenzja ta’ bdot għal kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, għajr għall-blalen tal-ajra, għandhom jiġu kkreditati b'10 % tal-ħin totali tat-titjir tagħhom bħala PIC fuq tali inġenju tal-ajru sa massimu ta’ 7 sigħat. L-ammont ta’ kreditu mogħti, fi kwalunkwe każ, m'għandux jinkludi r-rekwiżiti ta’ FCL.110.S (a)(2) sa (a)(4).

FCL.220.S   SPL – Metodi li jirrigwardaw il-launches

Il-privileġġi tal-SPL għandhom ikunu limitati għall-metodu li jirrigwarda l-launches inkluż fit-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa u l-privileġġi l-ġodda jiġu eżerċitati meta l-bdot jikkonforma mar-rekwiżiti fl-FCL.130.S.

FCL.230.S   SPL – Rekwiżiti ta’ attività riċenti

Id-detenturi ta’ SPL għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom meta jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ attività riċenti fl-FCL.140.S.

TAQSIMA 6

Rekwiżiti speċifiċi għal-liċenzja ta’ bdot tal-blalen tal-arja (BPL)

FCL.205.B   Privileġġi u kundizzjonijiet tal-BPL

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ BPL huma li jaġixxi bħala PIC fuq blalen tal-arja u airships li jaħdmu bl-arja sħuna.

(b)   Id-detenturi ta’ BPL għandhom ikunu limitati li jaġixxu mingħajr remunerazzjoni f'operazzjonijiet mhux kummerċjali sakemm ikunu:

(1)

għalqu t-18-il sena;

(2)

lestew 50 siegħa ta’ ħin ta’ titjir u 50 telgħa u nżul l-art bħala PIC fuq blalen tal-arja;

(3)

għaddew minn kontroll tal-profiċjenza mwettqa minn eżaminatur fuq ballun tal-arja fil-klassi speċifika.

(c)   Minkejja l-paragrafu (b), id-detentur ta’ BPL bi privileġġi ta’ għalliem jew eżaminatur jista' jirċievi remunerazzjoni:

(1)

għall-provvista ta’ tagħlim fit-titjir għal-LAPL(B) jew il-BPL;

(2)

għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-profiċjenza għal dawn il-liċenzji;

(3)

għall-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenzji.

FCL.210.B   BPL – Rekwiżiti u kkreditjar tal-esperjenza

(a)   L-applikanti għal BPL għandhom ikunu wettqu, fuq il-blalen tal-arja fl-istess klassi u grupp, mill-inqas 16-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir, inklużi mill-inqas:

(1)

12-il siegħa ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti;

(2)

10 inflazzjonijiet u 20 telgħa u nżul l-art;

(3)

titjira waħda bi bdot waħdu ssorveljat b'ħin minimu ta’ titjir ta’ mill-inqas 30 minuta.

(b)   L-applikanti għal BPL li għandhom LAPL(B) għandhom jiġu kkreditati totalment fir-rigward tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ BPL.

L-applikanti għal BPL li kellhom LAPL(B) fil-perjodu ta’ sentejn qabel l-applikazzjoni għandhom jiġu kkreditati totalment fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoriku u t-tagħlim fit-titjir.

FCL.220.B   BPL – Estensjoni tal-privileġġi għal titjiriet marbuta ml-art

Il-privileġġi tal-BPL għandhom ikunu limitati għal titjiriet mhux marbuta mal-art. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot jikkonforma mar-rekwiżiti fl-FCL.130.B.

FCL.225.B   BPL – Estensjoni tal-privileġġi fi klassi jew grupp ieħor tal-blalen tal-arja

Il-privileġġi tal-BPL għandhom ikunu limitati għall-klassi u l-grupp ta’ blalen tal-arja li jkun ittieħed it-test tal-ħiliet fuqhom. Din il-limitazzjoni tista' titneħħa meta l-bdot ikun:

(a)

fil-każ ta’ estensjoni għal klassi oħra fl-istess grupp, ikkonforma mar-rekwiżiti fl-FCL.135.B;

(b)

fil-każ ta’ estensjoni għal grupp ieħor fl-istess klassi tal-blalen tal-arja, wettaq mill-inqas:

(1)

2 titjiriet ta’ tagħlim fuq ballun tal-arja tal-grupp rilevanti;

(2)

is-sigħat li ġejjin ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq blalen tal-arja:

(i)

għall-blalen tal-arja b'kapaċità tal-envelopp bejn 3 401 m3 u 6 000 m3, mill-inqas 100 siegħa;

(ii)

għall-blalen tal-arja b'kapaċità tal-envelopp bejn 6 001 m3 u 10 500 m3, mill-inqas 200 siegħa;

(iii)

għall-blalen tal-arja b'kapaċità tal-envelopp ta’ aktar minn 10 500 m3, mill-inqas 300 siegħa;

(iv)

għall-blalen tal-gass b'kapaċità tal-envelopp ta’ aktar minn 1 260 m3, mill-inqas 50 siegħa.

FCL.230.B   BPL – Rekwiżiti ta’ attività riċenti

(a)   Id-detenturi ta’ BPL għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom meta, fi klassi waħda ta’ blalen tal-arja, ikunu kkompletaw fl-aħħar 24 xahar mill-inqas:

(1)

6 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC, inklużi 10 telgħat u nżulijiet l-art;

(2)

titjira waħda ta’ taħriġ ma’ għalliem f'ballun tal-arja fil-klassi xierqa u bil-kapaċità tal-envelopp massima li għandhom privileġġi għaliha;

(3)

barra minn hekk, fil-każ ta’ bdoti kkwalifikati biex isuqu aktar minn klassi waħda ta’ blalen tal-arja, sabiex jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom fil-klassi l-oħra, għandhom ikunu lestew mill-inqas 3 sigħat ta’ ħin ta’ titjir f'dik il-klassi fl-aħħar 24 xahar, inklużi 3 telgħat u nżulijiet.

(b)   Id-detenturi ta’ BPL li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti f'(a), qabel ikomplu jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom, għandhom:

(1)

jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza mwettaq minn eżaminatur f'ballun tal-arja fil-klassi adattata u bil-kapaċità massima tal-envelopp li għandhom privileġġi għaliha;

(2)

iwettqu l-ħin ta’ titjir addizzjonali jew it-tlugħ u l-inżul, titjir b'żewġ bdoti jew titjir bi bdot waħdu taħt is-sorveljanza ta’ għalliem, sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti f'(a).

SUBPARTI D

LIĊENZJA TA’ BDOT KUMMERĊJALI - CPL

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.300   CPL – Età minima

Applikant għal CPL għandu jkollu mill-inqas 18-il sena.

FCL.305   CPL – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Privileġġi. Il-privileġġi tad-detentur ta’ CPL huma, fil-kategorija xierqa tal-inġenju tal-ajru, li:

(1)

jeżerċita l-privileġġi kollha tad-detentur ta’ LAPL u PPL;

(2)

jaġixxi bħala PIC jew kopilota ta’ kwalunkwe inġenju tal-ajru involut f'operazzjonijiet differenti mit-trasport kummerċjali bl-ajru;

(3)

jaġixxi bħala PIC fit-trasport kummerċjali bl-ajru ta’ kwalunkwe inġenju tal-ajru bi bdot wieħed suġġett għar-restrizzjonijiet speċifikati fl-FCL.060 u f'din is-Subparti;

(4)

jaġixxi bħala kopilota fit-trasport kummerċjali bl-ajru suġġett għar-restrizzjonijiet speċifikati fl-FCL.060.

(b)   Kundizzjonijiet. Applikant għall-ħruġ ta’ CPL għandu jkun issosidfa r-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tip tal-inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet.

FCL.310   CPL – Eżamijiet ta’ għarfien teoriku

Applikant għal CPL għandu juri livell ta’ għarfien adattat għall-privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:

Il-Liġi tal-Ajru,

Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-Ajru – Qafas tal-Inġenju tal-Ajru/Sistemi/Impjant tal-Enerġija,

Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-Ajru – Strumentalizzazzjoni,

Il-Massa u l-Bilanċ,

L-Eżekuzzjoni,

L-Ippjanar u l-Monitoraġġ tat-Titjira,

Il-Prestazzjoni Umana,

Il-Meteoroloġija,

In-Navigazzjoni Ġenerali,

In-Navigazzjoni bir-Radju,

Il-Proċeduri Operattivi,

Il-Prinċipji tat-Titjir,

Il-Komunikazzjonijiet ta’ Regoli tat-Titjir Viżiv (VFR).

FCL.315   CPL – Kors ta’ taħriġ

Applikant għal CPL għandu jkun lesta tagħlim fl-għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir f'ATO, skont l-Appendiċi 3 ta’ din il-Parti.

FCL.320   CPL – Test tal-ħiliet

Applikant għal CPL għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 4 ta’ din il-Parti sabiex juri l-kapaċità li, bħala PIC tal-kategorija xierqa tal-inġenju tal-ajru, iwettaq il-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplani – CPL(A)

FCL.325.A   CPL(A) – Kundizzjonijiet speċifiċi għal detenturi ta’ MPL

Qabel ma jeżerċita l-privileġġi ta’ CPL(A), id-detentur ta’ MPL għandu jkun wettaq fuq l-ajruplani:

(a)

70 siegħa ta’ ħin ta’ titjir:

(1)

bħala PIC;

(2)

għamel mill-inqas 10 sigħat bħala PIC u ħin ta’ titjir addizzjonali bħala PIC taħt sorveljanza (PICUS).

Minn dawn is-70 siegħa, 20 għandhom ikunu ta’ ħin ta’ titjir cross-country skont il-VFR bħala PIC, jew ħin ta’ titjir cross-country magħmul minn mill-inqas 10 sigħat bħala PIC u 10 sigħat bħala PICUS. Dan għandu jinkludi titjira cross-country skont il-VFR ta’ mill-inqas 540 km (300 NM) li matulha għandu jsir inżul b'waqfien sħiħ f'żewġ ajrudromi differenti bħala PIC;

(b)

l-elementi tal-kors modulari CPL(A) kif speċifikat fil-paragrafi 10(a) u 11 tal-Appendiċi 3, E ta’ din il-Parti;

(c)

it-test tal-ħiliet CPL(A), skont FCL.320.

SUBPARTI E

LIĊENZJA TA' BDOT B'AKTAR MINN EKWIPAĠĠ WIEĦED – MPL

FCL.400.A   MPL – Età minima

Applikant għal MPL għandu jkollu mill-inqas 18-il sena.

FCL.405.A   MPL – Privileġġi

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ MPL huma li jaġixxi bħala kopilota f'ajruplan li jeħtieġ li jiġi mħaddem b'kopilota.

(b)   Id-detentur ta’ MPL jista' jikseb il-privileġġi żejda ta':

(1)

id-detentur ta’ PPL(A), sakemm ir-rekwiżiti għall-PPL(A) speċifikati fis-Subparti C jiġu ssodisfati;

(2)

CPL(A), sakemm ir-rekwiżiti speċifikati fl-FCL.325.A jiġu ssodisfati.

(c)   Id-detentur ta’ MPL għandu jkollu l-privileġġi tal-IR(A) tiegħu limitati għal ajruplani li jeħtieġ li jiġu mħaddma b'kopilota. Il-privileġġi tal-IR(A) jistgħu jiġu estiżi għal operazzjonijiet ta’ bdot wieħed fl-ajruplani, sakemm id-detentur ta’ liċenzja ikun wettaq it-taħriġ meħtieġ biex jaġixxi bħala PIC f'operazzjonijiet ta’ bdot wieħed eżerċitati biss b'referenza għal strumenti u jkun għadda mit-test tal-ħiliet tal-IR(A) bħala bdot wieħed.

FCL.410.A   MPL – Kors ta’ taħriġ u eżamijiet ta’ għarfien teoriku

(a)   Kors. Applikant għal MPL għandu jkun lesta kors ta’ taħriġ dwar għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir f'ATO skont l-Appendiċi 5 ta’ din il-Parti.

(b)   Eżami. Applikant għal MPL għandu jkun wera livell ta’ għarfien adattat għad-detentur ta’ ATPL(A), skont FCL.515, u ta’ klassifikazzjoni tat-tip b'aktar minn bdot wieħed.

FCL.415.A   MPL – Ħila prattika

(a)   Applikant għal MPL, permezz ta’ valutazzjoni kontinwa, għandu jkun wera l-ħiliet meħtieġa biex jissodisfa l-unitajiet kollha ta’ kompetenza speċifikati fl-Appendiċi 5 ta’ din il-Parti, bħala bdot fl-arja u bdot fuq l-art, f'ajruplan b'aktar minn magna waħda mħaddma bit-turbini u b'aktar minn bdot wieħed skont il-VFR u l-IFR.

(b)   Meta jlesti l-kors ta’ taħriġ, l-applikant għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti, sabiex juri l-kapaċità li jwettaq il-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija. It-test tal-ħiliet għandu jsir fit-tip ta’ ajruplan użat fil-fażi avvanzata tal-kors ta’ taħriġ integrat tal-MPL jew f'FFS li jirrappreżenta l-istess tip.

SUBPARTI F

LIĊENZJA TA' BDOT TA' TRASPORT B'LINJA TAL-AJRU - ATPL

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.500   ATPL – Età minima

L-applikanti għal ATPL għandu jkollhom mill-inqas 21 sena.

FCL.505   ATPL - Privileġġi

(a)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ ATPL huma, fil-kategorija adattata tal-inġenju tal-ajru, li:

(1)

jeżerċita l-privileġġi kollha tad-detentur ta’ LAPL, PPL u CPL;

(2)

jaġixxi bħala PIC ta’ inġenju tal-ajru involut fit-trasport kummerċjali bl-ajru.

(b)   L-applikanti għall-ħruġ ta’ ATPL għandhom ikunu ssodisfaw ir-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni tat-tip ta’ inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet.

FCL.515   ATPL – Kors ta’ taħriġ u eżaminijiet fl-għarfien teoriku

(a)   Kors. L-applikanti għal ATPL għandhom ikunu lestew kors ta’ taħriġ f'ATO. Il-kors għandu jkun kors ta’ taħriġ integrat jew kors modulari, skont l-Appendiċi 3 ta’ din il-Parti.

(b)   Eżami. L-applikanti għal ATPL għandhom juru livell ta’ għarfien adattat skont il-privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:

Il-Liġi tal-Ajru,

Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenju tal-Ajru – Qafas tal-Inġenju tal-Ajru/Sistemi/Impjant tal-Enerġija,

Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-Ajru – Strumentalizzazzjoni,

Il-Massa u l-Bilanċ,

L-Eżekuzzjoni,

L-Ippjanar u l-Monitoraġġ tat-Titjira,

Il-Prestazzjoni Umana,

Il-Meteoroloġija,

In-Navigazzjoni Ġenerali,

In-Navigazzjoni bir-Radju,

Il-Proċeduri Operattivi,

Il-Prinċipji tat-Titjir,

Il-Komunikazzjonijiet VFR,

Il-Komunikazzjonijiet tal-IFR.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplan – ATPL(A)

FCL.505.A   ATPL(A) – Restrizzjoni tal-privileġġi għal bdoti li qabel kellhom MPL

Meta d-detentur ta’ ATPL(A) preċedentement kellu biss MPL, il-privileġġi tal-liċenzja għandhom jiġu ristretti għal operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed, sakemm id-detentur ma jkunx ikkonforma ma’ FCL.405.A (b)(2) u (c) għal operazzjonijiet bi bdot wieħed.

FCL.510.A   ATPL(A) – Prerekwiżiti, esperjenza u kkreditar

(a)   Prerekwiżiti. L-applikanti għal ATPL(A) għandu jkollhom:

(1)

MPL;

(2)

CPL(A) u IR b'aktar minn magna waħda għall-ajruplani. F'dan il-każ, l-applikant għandu jkun ingħata wkoll tagħlim fl-MCC.

(b)   Esperjenza. L-applikanti għal ATPL(A) għandhom ikunu wettqu minimu ta’ 1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir fuq l-ajruplani, inklużi mill-inqas:

(1)

500 siegħa f'operazzjonijiet b’ ħafna bdoti fuq l-ajruplani;

(2)

(i)

500 siegħa bħala PIC taħt sorveljanza;

(ii)

250 siegħa bħala PIC;

(iii)

250 siegħa, inkluż mill-inqas 70 siegħa bħala PIC, u dak li jifdal bħala PIC taħt sorveljanza;

(3)

200 siegħa ta’ ħin ta’ titjir cross-country li minnhom mill-inqas 100 siegħa għandhom ikunu bħala PIC jew PIC taħt sorveljanza;

(4)

75 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bl-istrumenti li minnhom mhux aktar minn 30 sigħat jistgħu jkunu ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art; u

(5)

100 siegħa ta’ titjir billejl bħala PIC jew kopilota.

Mill-1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir, sa 100 siegħa ta’ ħin ta’ titjir jistgħu jkunu twettqu f'FFS u FNPT. Minn dawn il-100 siegħa, massimu ta’ 25 siegħa biss jistgħu jkunu twettqu f'FNPT.

(c)   Ikkreditar.

(1)

Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot għal kategoriji oħra ta’ inġenju tal-ajru għandhom jiġu kkreditati b'ħin ta’ titjir sa massimu ta':

(i)

għal TMG jew gliders, 30 siegħa misjuqa bħala PIC;

(ii)

għall-ħelikopters, 50 % tar-rekwiżiti kollha tal-ħin ta’ titjir tal-paragrafu (b).

(2)

Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ inġinier tat-titjir maħruġa skont ir-regoli nazzjonali applikabbli għandhom jiġu kkreditati b'50 % tal-ħin tal-inġinier tat-titjira sa kreditu massimu ta’ 250 siegħa. Dawn il-250 siegħa jistgħu jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżit ta’ 1 500 siegħa tal-paragrafu (a), u r-rekwiżit ta’ 500 siegħa tal-paragrafu (b)(1), sakemm il-kreditu totali mogħti fir-rigward ta’ kwalunkwe minn dawn il-paragrafi ma jaqbiżx il-250 siegħa.

(d)   L-esperjenza meħtieġa f'(b) għandha titwettaq qabel ma jsir it-test tal-ħiliet għall-ATPL(A).

FCL.520.A   ATPL(A) – Test tal-ħiliet

L-applikanti għal ATPL(A) għandhom jgħaddu minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti sabiex juru l-kapaċità li, bħala PIC ta’ ajruplan b'aktar minn bdot wieħed skont IFR, iwettqu l-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija.

It-test tal-ħiliet għandu jsir fl-ajruplan jew FFS ikkwalifikat b'mod adegwat li jirrappreżenta l-istess tip.

TAQSIMA 3

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ħelikopters – ATPL(H)

FCL.510.H   ATPL(H) – Prerekwiżiti, esperjenza u kkreditjar

L-applikanti għal ATPL(H) għandu:

(a)

ikollhom CPL(H) u klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter b'aktar minn bdot wieħed u jkunu ngħataw tagħlim fl-MCC;

(b)

ikunu wettqu, bħala bdot tal-ħelikopters, minimu ta’ 1 000 siegħa ta’ ħin ta’ titjir inklużi mill-inqas:

(1)

350 siegħa f'ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

(i)

250 siegħa bħala PIC;

(ii)

100 siegħa bħala PIC u 150 siegħa bħala PIC taħt sorveljanza;

(iii)

250 siegħa bħala PIC taħt sorveljanza f'ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed. F'dan il-każ, il-privileġġi tal-ATPL(H) għandhom ikunu limitati għal operazzjoni b'aktar minn bdot wieħed biss, sakemm ikunu twettqu 100 siegħa bħala PIC;

(3)

200 siegħa ta’ ħin ta’ titjir cross-country li minnhom mill-inqas 100 siegħa għandhom ikunu bħala PIC jew PIC taħt sorveljanza;

(4)

30 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bl-istrumenti li minnhom mhux aktar minn 10 sigħat jistgħu jkunu ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art;

(5)

100 siegħa ta’ titjir billejl bħala PIC jew bħala kopilota.

Mill-1 000 siegħa, massimu ta’ 100 siegħa jistgħu jkunu twettqu f'FSTD, li minnhom mhux aktar minn 25 jistgħu jitwettqu f'FNPT.

(c)

Il-ħin ta’ titjir fl-ajruplani għandu jiġi kkreditat sa 50 % fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ħin ta’ titjir tal-paragrafu (b).

(d)

L-esperjenza meħtieġa f'(b) għandha titwettaq qabel ma jsir it-test tal-ħiliet għall-ATPL(H).

FCL.520.H   ATPL(H) – Test tal-ħiliet

L-applikanti għal ATPL(H) għandhom jgħaddu minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti sabiex juru l-kapaċità li, bħala PIC ta’ ħelikopter b'aktar minn bdot wieħed, iwettqu l-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija.

It-test tal-ħiliet għandu jsir fil-ħelikopter jew f'FFS ikkwalifikat b'mod adegwat li jirrappreżenta l-istess tip.

SUBPARTI G

KLASSIFIKAZZJONI TAT-TITJIR BL-ISTRUMENTI - IR

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.600   IR - Ġenerali

L-operazzjonijiet skont l-IFR fuq ajruplan, ħelikopter, airship jew inġenju tal-ajru bil-powered-lift għandhom jitwettqu biss minn detenturi ta’ PPL, CPL, MPL u ATPL b'IR adattata għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru jew meta jwettqu testijiet tal-ħiliet jew tagħlim b'żewġ bdoti.

FCL.605   IR - Privileġġi

(a)   Il-privileġġi ta’ detentur ta’ IR huma li jsuq inġenju tal-ajru skont l-IFR b'altitudni minima deċiżjonali ta’ 200 pied (60 m).

(b)   Fil-każ ta’ IR b'aktar minn magna waħda, dawn il-privileġġi jistgħu jiġu estiżi għal altitudnijiet deċiżjonali inqas minn 200 pied (60 m) meta l-applikant ikun wettaq taħriġ speċifiku f'ATO u jkun għadda mit-taqsima 6 tat-test tal-ħiliet preskritt fl-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti f'inġenju tal-ajru b'aktar minn bdot wieħed.

(c)   Id-detenturi ta’ IR għandhom jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 8 ta’ din il-Parti.

(d)   Ħelikopters biss. Sabiex jeżerċita privileġġi bħala PIC taħt IFR f'ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed, id-detentur ta’ IR(H) għandu jkollu mill-inqas 70 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bl-istrumenti li minnhom sa 30 siegħa jistgħu jkunu ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art.

FCL.610   IR – Prerekwiżiti u kkreditar

L-applikanti għal IR:

(a)

għandu jkollhom:

(1)

mill-inqas PPL fil-kategorija xierqa tal-inġenju tal-ajru, u:

(i)

il-privileġġi li jsuqu billejl skont FCL.810;

(ii)

ATPL f'kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru;

(2)

CPL, f'kategorija xierqa ta’ inġenji tal-ajru.

(b)

għandhom ikunu wettqu mill-inqas 50 siegħa ta’ ħin ta’ titjir cross-country bħala PIC fuq ajruplani, ħelikopters jew airships li minnhom mill-inqas 10 sigħat jew, fil-każ ta’ airships, 20 siegħa għandhom ikunu fil-kategorija rilevanti tal-inġenju tal-ajru.

(c)

Ħelikopters biss. L-applikanti li wettqu kors ta’ taħriġ integrat ta’ ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR jew CPL(H) għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżit f'(b).

FCL.615   IR – Għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir

(a)   Kors. L-applikanti għal IR għandhom ikunu rċevew kors ta’ għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir f'ATO. Il-kors għandu jkun:

(1)

kors ta’ taħriġ integrat li jinkludi taħriġ għall-IR, skont l-Appendiċi 3 ta’ din il-Parti;

(2)

kors modulari skont l-Appendiċi 6 ta’ din il-Parti.

(b)   Eżami. L-applikanti għandhom juru livell ta’ għarfien teoriku xieraq skont il-privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:

Il-Liġi tal-Ajru,

Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-Ajru – Strumentalizzazzjoni,

L-Eżekuzzjoni u l-Monitoraġġ tat-Titjir,

Il-Prestazzjoni Umana,

Il-Meteoroloġija,

In-Navigazzjoni bir-Radju,

Il-Komunikazzjonijiet tal-IFR.

FCL.620   IR – Test tal-ħiliet

(a)   L-applikanti għal IR għandhom jgħaddu minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 7 ta’ din il-Parti sabiex juru l-kapaċità li jwettqu l-proċeduri u l-manuvri rilevanti b'livell ta’ kompetenza adattat għall-privileġġi mogħtija.

(b)   Għal IR b'aktar minn magna waħda, it-test tal-ħiliet għandu jsir f'inġenju tal-ajru b'aktar minn magna waħda. Għal IR b'magna waħda, it-test għandu jsir f'inġenju tal-ajru b'magna waħda. Ajruplan b'aktar minn magna waħda fiż-żaqq għandu jiġi meqjus bħala ajruplan b'magna waħda għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu.

FCL.625   IR - Validità, validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Validità. IR għandha tkun valida għal sena.

(b)   Validazzjoni mill-ġdid.

(1)

IR għandha tiġi vvalidata mill-ġdid fi żmien 3 xhur immedjatament qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni.

(2)

L-applikanti li ma jgħaddux mit-taqsima rilevanti ta’ kontroll tal-profiċjenza tal-IR qabel id-data ta’ skadenza tal-IR m'għandhomx jeżerċitaw il-privileġġi tal-IR qabel ma jkunu għaddew mill-kontroll tal-profiċjenza.

(c)   Tiġdid. Jekk IR tkun skadiet, sabiex iġeddu l-privileġġi tagħhom, l-applikanti għandhom:

(1)

iwettqu taħriġ ta’ aġġornament f'ATO sabiex jilħqu l-livell ta’ profiċjenza meħtieġ biex jgħaddu mill-element tat-tijir bl-istrumenti tat-test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti;

(2)

iwettqu kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti, fil-kategorija rilevanti tal-inġenju tal-ajru.

(d)   Jekk l-IR ma tkunx ġiet ivvalidata mill-ġdid jew imġedda fis-7 snin preċedenti, id-detentur se jkun meħtieġ li jerġa' jgħaddi mill-eżami tal-għarfien teoriku u mit-test tal-ħiliet tal-IR.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru

FCL.625.A   IR(A) – Validazzjoni mill-ġdid

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. L-applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(A):

(1)

meta kkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip, għandhom jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti;

(2)

meta ma tkunx ikkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip, għandhom:

(i)

għal ajruplani bi bdot wieħed, jikkompletaw it-taqsima 3b u dawk il-partijiet tat-taqsima 1 rilevanti għat-titjira maħsuba tal-kontroll tal-profiċjenza preskritta fl-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti;

(ii)

għal ajruplani b'aktar minn magna waħda, jikkompletaw it-taqsima 6 tal-kontroll tal-profiċjenza għal ajruplani bi bdot wieħed skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti b'referenza unika għall-istrumenti.

(3)

FNPT II jew FFS li jirrappreżenta l-klassi jew it-tip rilevanti ta’ ajruplan jista' jintuża fil-każ tal-paragrafu (2), iżda mill-inqas kull kontroll tal-profiċjenza alternattiv għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(A) f'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jsir f'ajruplan.

(b)   Il-kreditu trasversali għandu jingħata skont l-Appendiċi 8 ta’ din il-Parti.

TAQSIMA 3

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ ħelikopters

FCL.625.H   IR(H) – Validazzjoni mill-ġdid

(a)   L-applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(H):

(1)

meta kkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-tip, għandhom iwettqu kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti, għat-tip ta’ ħelikopter rilevanti.

(2)

meta mhux ikkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, għandhom jikkompletaw biss it-Taqsima 5 u l-partijiet rilevanti tat-Taqsima 1 tal-kontroll tal-profiċjenza stabbilita fl-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti għat-tip tal-ħelikopter rilevanti. F'dan il-każ, jista' jintuża FTD II/III jew FFS li jirrappreżenta t-tip tal-ħelikopter, iżda mill-inqas kull kontroll tal-profiċjenza alternattoiv għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(H) f'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jitwettaq f'ħelikopter.

(b)   Il-kreditu trasversali għandu jingħata skont l-Appendiċi 8 ta’ din il-Parti.

FCL.630.H   IR(H) – Estensjoni tal-privileġġi minn ħelikopters b'magna waħda għal ħelikopters b'aktar minn magna waħda

Id-detenturi ta’ IR(H) valida għal ħelikopters b'magna waħda li jixtiequ jestendu l-IR(H) għall-ewwel darba għal ħelikopters b'aktar minn magna waħda għandhom iwettqu:

(a)

kors ta’ taħriġ f'ATO li jinvolvi mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ tagħlim fit-titjir bl-istrumenti b'żewġ bdoti, li 3 sigħat minnhom jistgħu jkunu f'FFS jew FTD 2/3 jew FNPT II/III;

(b)

it-Taqsima 5 tat-test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti dwar il-ħelikopters b'aktar minn magna waħda.

TAQSIMA 4

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ airship

FCL.625.As   IR(As) – Validazzjoni mill-ġdid

L-applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(As):

(a)

meta kkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, għandhom iwettqu kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti, għat-tip ta’ airship rilevanti;

(b)

meta mhux ikkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, dawn għandhom jikkompletaw taqsima 5 u dawk il-partijiet tat-Taqsima 1 rilevanti għat-titjira maħsuba tal-kontroll tal-profiċjenza għall-airships skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-parti. F'dan il-każ, FTD 2/3 jew FFS li jirrappreżenta t-tip rilevanti jista' jintuża, iżda mill-inqas kull kontroll tal-profiċjenza alternattiv għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(As) f'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jsir f'airship.

SUBPARTI H

KLASSIFIKAZZJONI TAL-KLASSI U TAT-TIP

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.700   Ċirkustanzi li fihom huma meħtieġa klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip

(a)   Minbarra fil-każ tal-LAPL, l-SPL u l-BPL, id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot m'għandhomx jaġixxu fi kwalunkwe kapaċità bħala bdoti ta’ inġenju tal-ajru sakemm ma jkollhomx klassifikazzjoni valida u xierqa tal-klassi jew tat-tip, għajr meta jkunu qed iwettqu testijiet tal-ħiliet jew kontrolli tal-profiċjenza għat-tiġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip, jew meta jingħataw tagħlim fit-titjir.

(b)   Minkejja (a), fil-każ ta’ titjiriet relatati mal-introduzzjoni jew il-modifika tat-tipi tal-inġenji tal-ajru, il-bdoti jista' jkollhom ċertifikat speċjali mogħti mill-awtorità kompetenti, li jawtorizzahom iwettqu t-titjiriet. Din l-awtorizzazzjoni għandu jkollha l-validità tagħha limitata għat-titjiriet speċifiċi.

(c)   Bla ħsara għal (a) u (b), fil-każ ta’ titjiriet relatati mal-introduzzjoni jew il-modifika tat-tipi tal-inġenju tal-ajru mwettqa minn organizzazzjonijiet ta’ disinn jew ta’ produzzjoni fl-ambitu tal-privileġġi tagħhom, kif ukoll titjiriet ta’ tagħlim għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-test tat-titjir, meta jista' ma jkunx hemm konformità mar-r-rekwiżiti ta’ din is-Subparti, il-bdoti jista' jkollhom klassifikazzjoni tat-test tat-titjira maħruġa skont FCL.820.-

FCL.705   Privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip

Il-privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip huma li jaġixxi bħala bdot fil-klassi jew fit-tip ta’ inġenju tal-ajru speċifikat fil-klassifikazzjoni.

FCL.710   Klassifikazzjoni tal-klassi u tat-tip - varjanti

(a)   Sabiex jestendi l-privileġġi tiegħu għal varjant ieħor ta’ inġenju tal-ajru fi klassifikazzjoni waħda tal-klassi jew tat-tip, il-bdot għandu jwettaq it-taħriġ fid-differenzi jew ta’ familjarizzazzjoni. Fil-każ ta’ varjanti fi klassifikazzjoni tat-tip, it-taħriġ fid-differenzi jew ta’ familjarizzazzjoni għandu jinkludi l-elementi rilevanti ddefiniti fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21.

(b)   Jekk il-varjant ma jkunx ġie mtajjar fi żmien sentejn wara t-taħriġ fid-differenzi, aktar taħriġ fid-differenzi jew kontroll tal-profiċjenza f'dak il-varjant għandhom ikunu meħtieġa biex jinżammu l-privileġġi, għajr għal tipi jew varjanti fil-klassifikazzjoni tal-klassi ta’ magna waħda bil-pistin u tat-TMG.

(c)   It-taħriġ fid-differenzi għandhom jitniżżlu fil-ġurnal ta’ abbord jew fir-rekord ekwivalenti tal-bdot iffirmat mill-għalliem kif xieraq.

FCL.725   Rekwiżiti għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip

(a)   Kors ta’ taħriġ. Applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jwettaq kors ta’ taħriġ f'ATO. Il-kors ta’ taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip għandu jinkludi l-elementi obbligatorji tat-taħriġ għat-tip rilevanti ddefinit fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21.

(b)   Eżami fl-għarfien teoriku. L-applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jgħaddi minn eżami tal-għarfien teoriku organizzat mill-ATO biex juri l-livell tal-għarfien teoriku meħtieġ għat-tħaddim sikur tal-klassi jew tat-tip ta’ inġenju tal-ajru applikabbli.

(1)

Għal inġenju tal-ajru b'aktar minn bdot wieħed, l-eżami tal-għarfien teoriku għandu jkun bil-miktub u jinvolvi mill-inqas 100 mistoqsija b'għażla multipla mqassma kif xieraq bejn is-suġġetti ewlenin tas-sillabu.

(2)

Għal inġenju tal-ajru b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, l-eżami tal-għarfien teoriku għandu jkun bil-miktub u n-numru tal-mistoqsijiet b'għażla multipla għandu jiddependi fuq il-kumplessità tal-inġenju tal-ajru.

(3)

Għal inġenju tal-ajru b'magna waħda, l-eżami tal-għarfien teoriku għandu jiġi mwettaq verbalment mill-eżaminatur matul it-test tal-ħiliet sabiex jiġi stabbilit jekk intlaħaqx livell sodisfaċenti ta’ għarfien jew le.

(4)

Għall-ajruplani bi bdot wieħed li huma kklassifikati bħala ajruplani ta’ prestazzjoni għolja, l-eżami għandu jkun bil-miktub u għandu jinvolvi mill-inqas 60 mistoqsija ta’ għażla multipla mqassma kif xieraq bejn is-suġġetti ewlenin tas-sillabu.

(c)   Test tal-ħiliet. Applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti sabiex juri l-ħiliet meħtieġa għat-tħaddim sikur tal-klassi jew tat-tip applikabbli tal-inġenju tal-ajru.

L-applikant għandu jgħaddi mit-test tal-ħiliet fi żmien 6 xhur wara l-bidu tal-kors ta’ taħriġ tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip u f'perjodu ta’ 6 xhur qabel l-applikazzjoni għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip.

(d)   Applikant li diġà għandu klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta’ inġenju tal-ajru, bil-privileġġ għal operazzjonijiet ta’ bdot wieħed jew b'aktar minn bdot wieħed, għandu jiġi kkunsidrat bħala li diġà ssodisfa r-rekwiżiti teoretiċi meta japplika biex iżid il-privileġġ għall-forma l-oħra ta’ operazzjoni fuq l-istess tip ta’ inġenju tal-ajru.

(e)   Minkejja l-paragrafi ta’ hawn fuq, il-bdoti li għandhom klassifikazzjoni tat-test tat-titjir maħruġa skont FCL.820 li kienu involuti fit-testijiet tat-titjir tal-iżvilupp, iċ-ċertifikazzjoni jew il-produzzjoni għal tip ta’ inġenju tal-ajru, u li wettqu 50 siegħa ta’ ħin totali ta’ titjir jew 10 sigħat ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq titjiriet ta’ ttestjar f'dak it-tip, għandhom ikunu intitolati biex japplikaw għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip rilevanti, sakemm ikunu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-esperjenza u l-prerekwiżiti għall-ħruġ ta’ dik il-klassifikazzjoni tat-tip, kif stabbilit f'din is-Subparti għall-kategorija rilevanti tal-inġenju tal-ajru.

FCL.740   Validità u tiġdid tal-klassifikazzjoni tal-klassi u tat-tip

(a)   Il-perjodu ta’ validità tal-klassifikazzjoni tal-klassi u tat-tip għandu jkun ta’ sena, għajr għall-klassifikazzjoni tal-klassi ta’ bdot wieħed u magna waħda, li għaliha l-perjodu ta’ validità għandu jkun ta’ sentejn, sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor mid-dejta tal-adegwatezza operattiva, stabbilita skont il-Parti 21.

(b)   Tiġdid. Jekk klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip tkun skadiet, l-applikant għandu:

(1)

iwettaq taħriġ ta’ tiġdid f'ATO, meta jkun meħtieġ biex jilħaq il-livell ta’ profiċjenza meħtieġ biex iħaddem b'mod sikur il-klassi jew it-tip rilevanti tal-inġenju tal-ajru;

(2)

jgħaddi minn kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru

FCL.720.A   Rekwiżiti tal-esperjenza u prerekwiżiti għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip - ajruplani

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor mid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21, applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-esperjenza u l-prerekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni rilevanti ta’ hawn taħt:

(a)

Ajruplani b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed. Applikant għall-ewwel klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip fuq ajruplan bi bdot wieħed u b'aktar minn magna waħda għandu jkun wettaq mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq l-ajruplani.

(b)

Ajruplani mhux kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed. Qabel ma jibda t-taħriġ fit-titjir, applikant għall-ewwel klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għal ajruplan bi bdot wieħed ikklassifikat bħala ajruplan ta’ prestazzjoni għolja għandu:

(1)

ikollu mill-inqas 200 siegħa esperjenza ta’ titjiriet totali, li minnhom 70 siegħa jkunu bħala PIC fuq l-ajruplani;

(2)

(i)

ikollu ċertifikat ta’ tlestija sodisfaċenti ta’ kors għal għarfien teoriku addizzjonali mwettaq f'ATO;

(ii)

ikun għadda mill-eżamijiet tal-għarfien teoriku tal-ATPL(A) skont din il-Parti;

(iii)

ikollu, flimkien ma’ liċenzja maħruġa skont din il-Parti, ATPL(A) jew CPL(A)/IR bi kreditu ta’ għarfien teoriku għal ATPL(A), maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO;

(3)

barra minn hekk, il-bdoti li japplikaw għall-privileġġ biex iħaddmu l-ajruplan f'operazzjonjiet b'aktar minn bdot wieħed għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ (d)(4).

(c)

Ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed. L-applikanti għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan kumpless bi bdot wieħed ikklassifikat bħala ajruplan ta’ prestazzjoni għolja għandu, minbarra jissodisfa r-rekwiżiti ta’ (b), ikun issodisfa r-rekwiżiti għall-IR(A) b'aktar minn magna waħda, kif stabbilit fis-Subparti G.

(d)

Ajruplani b'aktar minn bdot wieħed. Applikant għall-ewwel kors ta’ klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan b'aktar minn bdot wieħed għandu jkun bdot student li attwalment ikun qed iwettaq taħriġ f'kors ta’ taħriġ tal-MPL jew jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(1)

ikollu mill-inqas 70 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir bħala PIC fuq ajruplani;

(2)

ikollu IR(A) b'aktar minn magna waħda;

(3)

ikun għadda mill-eżamijiet tal-għarfien teoriku tal-ATPL(A) skont din il-Parti;

(4)

għajr meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip ikun kombinat ma’ kors tal-MCC:

(i)

ikollu ċertifikat ta’ tlestija sodisfaċenti ta’ kors MCC f'ajruplani;

(ii)

ikollu ċertifikat ta’ tlestija sodisfaċenti ta’ MCC f'ħelikopters u jkollu aktar minn 100 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir bħala bdot fuq ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(iii)

ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot fuq ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(iv)

ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot f'operazzjonijiet ta’ aktar minn bdot wieħed fuq ajruplani b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, fi trasport kummerċjali bl-ajru skont ir-rekwiżiti applikabbli tal-operazzjonijiet tal-ajru.

(e)

Minkejja l-paragrafu (d), Stat Membru jista' joħroġ klassifikazzjoni tat-tip bi privileġġi limitati għal ajruplan b'aktar minn bdot wieħed li jippermetti li d-detentur ta’ tali klassifikazzjoni jaġixxi bħala kopilota għal cruise relief 'il fuq mil-Livell 200 ta’ Titjira, sakemm iż-żewġ membri l-oħra tal-ekwipaġġ ikollhom klassifikazzjoni tat-tip skont il-paragrafu (d).

(f)

Klassifikazzjonijiet addizzjonali tat-tip ta’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja b'aktar minn bdot wieħed u bi bdot wieħed. Applikant għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet addizzjonali tat-tip għal aktar minn bdot wieħed u klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed għandu jkollhom IR(A) għal aktar minn magna waħda.

(g)

Meta jiġi stabbilit hekk fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21, l-eżerċizzju tal-privileġġi ta’ klassifikazzjoni tat-tip jista' inizjalment ikun limitat għal titjira taħt is-sorveljanza ta’ għalliem. Is-sigħat ta’ titjir taħt sorveljanza għandhom jitniżżlu fil-ġurnal ta’ abbord jew f'rekord ekwivalenti tal-bdot u dan jiġi ffirmat mill-għalliem. Il-limitazzjoni għandha titneħħa meta l-bdot juri li jkun wettaq is-sigħat ta’ titjir taħt sorveljanza meħtieġa mid-dejta tal-adegwatezza operattiva.

FCL.725.A   Għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tal-klassi u tat-tip - ajruplani

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor fid-dejta tal-adattabbiltà operattiva stabbilita skont il-Parti 21:

(a)

Ajruplani b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed.

(1)

Il-kors tal-għarfien teoriku għal klassifikazzjoni tal-klassi b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed għandha tinkludi mill-inqas 7 sigħat ta’ tagħlim f'operazzjonijiet ta’ ajruplani b'aktar minn magna waħda.

(2)

Il-kors ta’ taħriġ fit-titjir għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed għandha tinkludi mill-inqas sagħtejn u nofs ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti taħt kundizzjonijiet normali ta’ operazzjonijiet f'ajruplani b'aktar minn magna waħda, u mhux inqas minn 3 sigħat u nofs ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti fi proċeduri ta’ ħsara fil-magna u tekniki tat-titjir assimetriku.

(b)

Ajruplani bi bdot wieħed–fuq il-baħar. Il-kors ta’ taħriġ għal klassifikazzjoni ta’ ajruplan bi bdot wieħed fuq il-baħar għandu jinkludi għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir. It-taħriġ fit-titjir għal klassifikazzjoni ta’ klassi jew tat-tip fuq il-baħar għal ajruplani bi bdot wieħed fuq il-baħar għandhom jinkludu mill-inqas 8 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir b'żewġ bdoti jekk l-applikant ikollu l-verżjoni tal-art tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip, jew 10 sigħat jekk l-applikant ma jkollux tali klassifikazzjoni.

FCL.730.A   Rekwiżiti speċifiċi għal bdoti li jwettqu kors ta’ klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħin ta’ titjir żero (ZFTT) - ajruplani

(a)   Bdot li jkun qed jiġi mgħallem f'kors ta’ ZFTT għandu jkun lesta, fuq ajruplan turboġett b'aktar minn bdot wieħed iċċertifikat skont l-istandards ta’ CS-25 jew kodiċi ekwivalenti ta’ ajrunavigabbiltà jew fuq ajruplan turbopropp b'aktar minn bdot wieħed li jkollu massa massima ċċertifikata ta’ tlugħ ta’ mhux inqas minn 10 tunnellati jew konfigurazzjoni ċċertifikata ta’ postijiet għall-passiġġiera ta’ aktar minn 19-il passiġġier, mill-inqas:

(1)

jekk jintuża FFS ikkwalifikat għal-livell CG, C jew interim C matul il-kors, 1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir jew 250 settur tar-rotot;

(2)

jekk jintuża FFS ikkwalifikat għal-livell DG jew D matul il-kors, 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir jew 100 settur tar-rotot.

(b)   Meta bdot ikun qed jibdel minn ajruplan turbopropp għal wieħed turboġett jew minn ajruplan turboġett għal wieħed turbopropp, għandu jkun meħtieġ taħriġ addizzjonali b'simulatur.

FCL.735.A   Kors ta’ taħriġ b'kooperazzjoni bejn ħafna ekwipaġġi - ajruplani

(a)   Il-kors ta’ taħriġ f'MCC għandu jkun fih mill-inqas:

(1)

25-il siegħa ta’ tagħlim u eżerċizzji ta’ għarfien teoriku;

(2)

20 siegħa ta’ taħriġ prattiku tal-MCC, jew 15-il siegħa fil-każ ta’ bdoti studenti li jattendu kors integrat tal-ATP.

Għandu jintuża FNPT II MCC jew FFS. Meta t-taħriġ tal-MCC jingħaqad mat-taħriġ inizjali tal-klassifikazzjoni tat-tip, it-taħriġ prattiku tal-MCC jista' jitnaqqas għal mhux inqas minn 10 sigħat jekk jintuża l-istess FFS għall-MCC u għat-taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip.

(b)   Il-kors ta’ taħriġ f'MCC għandu jitlesta fi żmien 6 xhur għand ATO.

(c)   Sakemm il-kors tal-MCC ma jkunx ġie kkombinat ma’ kors ta’ klassifikazzjoni tat-tip, meta jlesti kors ta’ taħriġ tal-MCC l-applikant għandu jingħata ċertifikat ta’ tlestija.

(d)   Applikant li jkun lesta taħriġ tal-MCC għal kwalunkwe kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru għandu jkun eżentat mir-rekwiżit f'(a)(1).

FCL.740.A   Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tal-klassi u tat-tip - ajruplani

(a)   Validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi u klassifikazzjoni tat-tip ta’ aktar minn magna waħda. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi u validazzjonijiet tat-tip ta’ aktar minn magna waħda, l-applikant għandu:

(1)

jgħaddi minn kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti fil-klassi jew fit-tip rilevanti ta’ ajruplan jew FSTD li jirrappreżenta dik il-klassi jew tip, fi żmien 3 xhur immedjatament qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni;

(2)

ilesti matul il-perjodu ta’ validità tal-klassifikazzjoni, mill-inqas:

(i)

10 setturi tar-rotot bħala bdot tal-klassi jew tat-tip rilevanti tal-ajruplan;

(ii)

settur tar-rotot wieħed bħala bdot tal-klassi jew tat-tip rilevanti tal-ajruplan jew FFS, imtajjar ma’ eżaminatur. Dan is-settur tar-rotot jista' jittajjar matul il-kontroll tal-profiċjenza.

(3)

Bdot li jaħdem għal operatur tat-trasport kummerċjali bl-ajru approvat skont ir-rekwiżiti applikabbli għall-operazzjonijiet tal-ajru li jkun għadda mill-kontroll tal-profiċjenza tal-operaturi kkombinat mal-kontroll tal-profiċjenza għall-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jkun eżentat milli jikkonforma mar-rekwiżiti f'(2).

(4)

Il-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(A), jekk tinżamm, tista' tiġi kkombinata ma’ kontroll tal-profiċjenza għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip.

(b)   Validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi ta’ magna waħda u bi bdot wieħed.

(1)

Klassifikazzjonijiet tal-klassi ta’ ajruplani b'magna waħda bil-pistin u klassifikazzjoni tat-TMG. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi ta’ ajruplani bi bdot wieħed u b'magna waħda bil-pistin jew klassifikazzjoni tal-klassi tat-TMG, l-applikant għandu:

(i)

fi żmien 3 xhur qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni, jgħaddi minn kontroll tal-profiċjenza fil-klassi rilevanti skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti ma’ eżaminatur;

(ii)

fi żmien 12-il xahar qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni, iwettaq 12-il siegħa ta’ ħin ta’ titjir fil-klassi rilevanti, inklużi:

6 siegħa bħala PIC;

12-il telgħa u 12-il inżul l-art;

titjira ta’ taħriġ ta’ mill-inqas siegħa ma’ għalliem tat-titjir (FI) jew ma’ għalliem tal-klassifikazzjoni tal-klassi (CRI). L-applikanti għandhom ikunu eżentat minn din it-titjira jekk ikunu għaddew minn kontroll tal-profiċjenza jew test tal-ħiliet tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip fi kwalunkwe klassi jew tip ta’ ajruplan ieħor.

(2)

Meta l-applikanti jkollhom kemm klassifikazzjoni tal-klassi ta’ ajruplan fuq l-art b'magna waħda bil-pistin u klassifikazzjoni ta’ TMG, dawn jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ (1) f'kull klassi, u jiksbu validazzjoni mill-ġdid taż-żewġ klassifikazzjonijiet.

(3)

Ajruplani turbopropp bi bdot wieħed u b'magna waħda. Għall-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi ta’ turbopropp b'magna waħda, l-applikanti għandhom jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza dwar il-klassi rilevanti skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti ma’ eżaminatur, fi żmien 3 xhur qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni.

(c)   L-applikanti li ma jirnexxilhomx jgħaddu mit-taqsimiet kollha tal-kontroll tal-profiċjenza qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip m'għandhomx jeżerċitaw il-privileġġi ta’ dik il-klassifikazzjoni qabel ma jiksbu l-punti minimi meħtieġa f'dak il-kontroll tal-profiċjenza.

TAQSIMA 3

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ ħelikopters

FCL.720.H   Rekwiżiti tal-esperjenza u prerekwiżiti għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip - ħelikopters

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21, applikant għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-esperjenza u l-prerekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni rilevanti li ġejjin:

(a)

Ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed. Applikant għall-ewwel kors tal-klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta’ ħelikopter b'aktar minn bdot wieħed għandu:

(1)

ikollu mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters;

(2)

għajr meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip ikun kombinat ma’ kors tal-MCC:

(i)

ikollu ċertifikat ta’ tlestija sodisfaċenti ta’ kors tal-MCC fil-ħelikopters;

(ii)

ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot fuq ajruplani b'aktar minn bdot wieħed;

(iii)

ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot f'operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed fuq ħelikopters b'aktar minn magna waħda;

(3)

ikun għadda mill-eżamijiet tal-għarfien teoriku tal-ATPL(H).

(b)

Applikant għall-ewwel kors tal-klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta’ ħelikopter b'aktar minn bdot wieħed li huwa gradwat minn kors integrat ta’ ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR jew CPL(H) u li ma jikkonformax mar-rekwiżit ta’ (a)(1) għandu jkollu l-klassifikazzjoni tat-tip maħruġa bil-privileġġi limitati għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet bħala kopilota biss. Il-limitazzjoni għandha titneħħa ladarba l-bdot ikun:

(1)

għamel 70 siegħa bħala PIC jew bdot kmandant taħt sorveljanza tal-ħelikopters;

(2)

għadda mit-test tal-ħiliet ta’ aktar minn bdot wieħed fit-tip applikabbli ta’ ħelikopter bħala PIC.

(c)

Ħelikopters b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed. Applikant għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopter b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed għandu:

(1)

qabel ma jibda t-taħriġ fit-titjir:

(i)

ikun għadda mill-eżamijiet tal-għarfien teoriku tal-ATPL(H);

(ii)

ikollu ċertifikat tat-tlestija ta’ kors ta’ qabel id-dħul imwettaq mill-ATO. Il-kors għandu jkopri s-suġġetti li ġejjin tal-kors tal-għarfien teoriku tal-ATPL(H):

Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenju tal-Ajru: qafas tal-inġenju tal-ajru/sistemi/impjant tal-enerġija u strument/elettronika,

Eżekuzzjoni u Ppjanar tat-Titjir: massa u bilanċ, eżekuzzjoni;

(2)

fil-każ ta’ applikanti li ma lestewx kors ta’ taħriġ integrat ta’ ATP(H)/IR, ATP(H), jew CPL(H)/IR, ikunu wettqu mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters.

FCL.735.H   Kors ta’ taħriġ ta’ kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed - ħelikopters

(a)   Il-kors ta’ taħriġ f'MCC għandu jkun fih mill-inqas:

(1)

għal MCC/IR:

(i)

25-il siegħa ta’ tagħlim u eżerċizzji ta’ għarfien teoriku;

(ii)

20 siegħa ta’ taħriġ prattiku tal-MCC jew 15-il siegħa, fil-każ ta’ bdoti studenti li jattendu kors integrat ta’ ATP(H)/IR. Meta t-taħriġ tal-MCC ikun ikkombinat ma’ taħriġ inizjali ta’ klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopter b'aktar minn bdot wieħed, it-taħriġ prattiku tal-MCC jista' jitnaqqas għal mhux inqas minn 10 sigħat jekk jintuża l-istess FSTD għall-MCC u għall-klassifikazzjoni tat-tip;

(2)

għal MCC/VFR:

(i)

25-il siegħa ta’ tagħlim u eżerċizzji ta’ għarfien teoriku;

(ii)

15-il siegħa ta’ taħriġ prattiku tal-MCC jew 10 sigħat, fil-każ ta’ bdoti studenti li jattendu kors integrat ta’ ATP(H)/IR. Meta t-taħriġ tal-MCC ikun ikkombinat mat-taħriġ inizjali tal-klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopter b'aktar minn bdot wieħed, it-taħriġ prattiku tal-MCC jista' jitnaqqas għal mhux inqas minn 7 sigħat jekk jintuża l-istess FSTD għall-MCC u għall-klassifikazzjoni tat-tip.

(b)   Il-kors ta’ taħriġ f'MCC għandu jitlesta fi żmien 6 xhur għand ATO.

Għandhom jintużaw FNPT II jew III ikkwalifikat għal MCC, FTD 2/3 jew FFS.

(c)   Sakemm il-kors MCC ma jkunx ikkombinat ma’ kors ta’ taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip ta’ aktar minn bdot wieħed, mat-tlestija tal-kors ta’ taħriġ f'MCC l-applikant għandu jingħata ċertifikat ta’ tlestija.

(d)   Applikant li jkun wettaq taħriġ f'MCC għal kwalunkwe kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru għandu jkun eżentat mir-rekwiżit f'(a)(1)(i) jew (a)(2)(i), kif applikabbli.

(e)   Applikant għal taħriġ f'MCC/IR li jkun wettaq taħriġ f'MCC/VFR għandu jkun eżentat mir-rekwiżit f'(a)(1)(i), u għandu jlesti 5 sigħat ta’ taħriġ prattiku ta’ MCC/IR.

FCL.740.H   Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-tip – ħelikopters

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip għall-ħelikopters, l-applikant għandu:

(1)

jgħaddi minn kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti fit-tip rilevanti ta’ ħelikopter jew FSTD li jirrappreżenta dak it-tip fi żmien 3 xhur immedjatament qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni;

(2)

iwettaq mill-inqas sagħtejn bħala bdot tat-tip rilevanti ta’ ħelikopter fil-perjodu ta’ validità tal-klassifikazzjoni. It-tul taż-żmien tal-kontroll tal-profiċjenza jista' jingħadd mas-sagħtejn.

(3)

Meta l-applikanti jkollhom aktar minn klassifikazzjoni waħda tat-tip għal ħelikopters b'magna waħda bil-pistin, dawn jistgħu jiksbu validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet kollha rilevanti tat-tip billi jwettqu kontroll tal-profiċjenza f'wieħed biss mit-tipi rilevanti miżmuma, sakemm dawn ikunu wettqu mill-inqas sagħtejn ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq it-tipi l-oħra matul il-perjodu ta’ validità.

Il-kontroll tal-profiċjenza għandu jsir kull darba fuq tip differenti.

(4)

Meta l-applikanti jkollhom aktar minn klassifikazzjoni tat-tip waħda għal ħelikopters b'magna waħda b'turbina b'massa massima ċċertifikata ta’ tlugħ sa 3 175 kg, dawn jistgħu jiksbu validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet rilevanti kollha tat-tip billi jwettqu l-kontroll tal-profiċjenza f'wieħed biss mit-tipi rilevanti li għandhom, sakemm ikunu wettqu:

(i)

300 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters;

(ii)

15-il siegħa fuq kull wieħed mit-tipi li għandhom;

(iii)

mill-inqas sagħtejn ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq kull wieħed mit-tipi l-oħra matul il-perjodu ta’ validità.

Il-kontroll tal-profiċjenza għandu jsir kull darba fuq tip differenti.

(5)

Bdot li jlesti b'suċċess test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni addizzjonali tat-tip għandu jikseb validazzjoni mill-ġdid għall-klassifikazzjoni rilevanti tat-tip fi gruppi komuni, skont (3) u (4).

(6)

Il-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(H), għal min għandu, tista' tiġi kkombinata ma’ kontroll tal-profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip.

(b)   Applikant li ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-profiċjenza qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni tat-tip m'għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dik il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddix mill-kontroll tal-profiċjenza. Fil-każ ta’ (a)(3) u (4), l-applikant m'għandux jeżerċita l-privileġġi tiegħu fi kwalunkwe wieħed mit-tipi.

TAQSIMA 4

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ inġenji tal-ajru bil-powered-lift

FCL.720.PL   Rekwiżiti tal-esperjenza u prerekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip – inġenju tal-ajru bil-powered-lift

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21, applikant għall-ewwel ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip tal-powered-lift għandu jikkonforma mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza li ġejjin:

(a)

għall-bdoti tal-ajruplani:

(1)

ikollhom CPL/IR(A) bl-għarfien teoriku ta’ ATPL jew ATPL(A);

(2)

ikollhom ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors MCC;

(3)

ikunu lestew aktar minn 100 siegħa bħala bdot f'ajruplani b'aktar minn bdot wieħed;

(4)

ikunu lestew 40 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fil-ħelikopters;

(b)

għall-bdoti tal-ħelikopters:

(1)

ikollhom CPL/IR(H) bl-għarfien teoriku ta’ ATPL jew ATPL/IR(H);

(2)

ikollhom ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors MCC;

(3)

ikunu lestew aktar minn 100 siegħa bħala bdot f'ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(4)

ikunu lestew 40 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fl-ajruplani;

(c)

għal bdoti kkwalifikati biex itajru l-ajruplani u l-ħelikopters:

(1)

ikollhom mill-inqas CPL(H);

(2)

ikollhom IR u għarfien teoriku ta’ ATPL jew ATPL fl-ajruplani jew fil-ħelikopters;

(3)

ikollhom ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors MCC fl-ajruplani jew fil-ħelikopters;

(4)

ikunu lestew mill-inqas 100 siegħa bħala bdot f'ħelikopters jew ajruplani b'aktar minn bdot wieħed;

(5)

ikunu lestew 40 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fl-ajruplani jew fil-ħelikopters, kif ikun applikabbli, jekk il-bdot m'għandu l-ebda esperjenza bħala ATPL jew fuq inġenji tal-ajru b'aktar minn bdot wieħed.

FCL.725.PL   Tagħlim fit-titjir għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip – inġenji tal-ajru bil-powered-lift

Il-parti tat-tagħlim fit-titjir tal-kors ta’ taħriġ għal klassifikazzjoni tat-tip bil-powered-lift għandha titlesta fl-inġenji tal-ajru u FSTD li jirrappreżentaw l-inġenju tal-ajru u li huma kkwalifikati b'mod adegwat għal dan l-iskop.

FCL.740.PL   Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-tip – inġenji tal-ajru bil-powered-lift

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-tip ta'l-powered-lift, l-applikant għandu:

(1)

jgħaddi minn kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fit-tip rilevanti ta’ powered-lift fit-3 xhur li jiġu immedjatament qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni;

(2)

ilesti matul il-perjodu ta’ validità tal-klassifikazzjoni, mill-inqas:

(i)

10 setturi tar-rotot bħala bdot tat-tip rilevanti ta’ inġenji tal-ajru bil-powered-lift;

(ii)

settur tar-rotot wieħed bħala bdot tat-tip rilevanti ta’ inġenji tal-ajru bil-powered-lift jew FFS, imtajra ma’ eżaminatur. Dan is-settur tar-rotot jista' jittajjar matul il-kontroll tal-profiċjenza.

(3)

Bdot li jaħdem għal operatur fit-trasport kummerċjali bl-ajru approvat skont ir-rekwiżiti tal-operazzjonijiet bl-ajru applikabbli li għadda mill-kontroll tal-profiċjenza tal-operaturi kkombinat mal-kontroll tal-profiċjenza għall-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-tip għandu jkun eżentat milli jikkonforma mar-rekwiżit f'(2).

(b)   Applikant li ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-profiċjenza qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni tat-tip m'għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dik il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddix mill-kontroll tal-profiċjenza.

TAQSIMA 5

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ airship

FCL.720.As   Prerekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-tip - airships

Sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti 21, applikant għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip ta’ airship għandu jikkonforma mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza li ġejjin:

(a)

għal airships b'aktar minn bdot wieħed:

(1)

ikun lesta 70 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir bħala PIC fuq l-airships;

(2)

ikollu ċertifikat ta’ tlestija sodisfaċenti ta’ MCC fl-airships.

(3)

Applikant li ma jkunx konformi mar-rekwiżit f'(2) għandha tinħariġlu l-klassifikazzjoni tat-tip bil-privileġġi limitati għat-twettiq tal-funzjonijiet bħala kopilota biss. Il-limitazzjoni għandha titneħħa meta l-bdot ikun lesta 100 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC jew bdot kmandant taħt sorveljanza tal-airships.

FCL.735.As   Kors ta’ taħriġ fil-kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed - airships

(a)   Il-kors ta’ taħriġ f'MCC għandu jkun fih mill-inqas:

(1)

12-il siegħa ta’ tagħlim u eżerċizzji ta’ għarfien teoriku;

(2)

5 sigħat ta’ taħriġ f'MCC prattiku;

(3)

Għandu jintuża FNPT II jew III kkwalifikat għal MCC, FTD 2/3 jew FFS.

(b)   Il-kors ta’ taħriġ f'MCC għandu jitlesta fi żmien 6 xhur għand ATO.

(c)   Sakemm il-kors MCC ma jkunx ikkombinat ma’ kors ta’ taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip ta’ aktar minn bdot wieħed, mat-tlestija tal-kors ta’ taħriġ f'MCC l-applikant għandu jingħata ċertifikat ta’ tlestija.

(d)   Applikant li jlesti taħriġ f'MCC għal kwalunkwe kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru għandu jkun eżentat mir-rekwiżiti f'(a).

FCL.740.As   Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip - airships

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip għall-airships, l-applikant għandu:

(1)

jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fit-tip rilevanti ta’ airship fit-3 xhur li jiġu immedjatament qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni;

(2)

ilesti mill-inqas sagħtejn bħala bdot tat-tip ta’ airship rilevanti fil-perjodu ta’ validità tal-klassifikazzjoni. It-tul taż-żmien tal-kontroll tal-profiċjenza jista' jingħadd mas-sagħtejn.

(3)

Il-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(As), għal min għandu, tista' tkun ikkombinata mal-kontroll tal-profiċjenza għall-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip.

(b)   Applikant li ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-profiċjenza qabel id-data ta’ skadenza tal-klassifikazzjoni tat-tip m'għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dik il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddix mill-kontroll tal-profiċjenza.

SUBPARTI I

KLASSIFIKAZZJONIJIET ADDIZZJONALI

FCL.800   Klassifikazzjoni ajrubatika

(a)   Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot għall-ajruplani, it-TMGs jew il-gliders għandhom iwettqu titjiriet aerobatiċi biss meta jkollhom il-klassifikazzjoni adattata.

(b)   L-applikanti għal klassifikazzjoni ajrubatika għandhom ikunu lestew:

(1)

mill-inqas 40 siegħa ta’ ħin ta’ titjir jew, fil-każ tal-gliders, 120 launch bħala PIC fil-kategoriija tal-inġenji tal-ajru adattata, li jitlestew wara l-ħruġ tal-liċenzja;

(2)

kors ta’ taħriġ għand ATO, li jinkludi:

(i)

tagħlim ta’ għarfien teoriku adattat għall-klassifikazzjoni;

(ii)

mill-inqas 5 sigħat jew 20 titjira ta’ tagħlim ajrubatiku fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata.

(c)   Il-privileġġi tal-klassifikazzjoni ajrubatika għandhom ikunu limitati għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru li fiha tlesta t-tagħlim fit-titjir. Il-privileġġi jkunu estiżi għal kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru jekk il-bdot ikollu liċenzja għal dik il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru u jkun lesta b'suċċess mill-inqas 3 titjiriet ta’ taħriġ ma’ bdot ieħor li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ ajrubatiku f'dik il-kategorija ta’ inġenju tal-ajru.

FCL.805   Klassifikazzjonijiet tal-ġbid ta’ gliders u l-ġbid ta’ strixxuni

(a)   Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot bil-privileġġi li jtajru l-ajruplani jew TMGs għandhom jiġbdu l-gliders jew l-istrixxuni biss meta jkollhom il-klassifikazzjoni tal-ġbid ta’ gliders u l-ġbid ta’ strixxuni adattata.

(b)   L-applikanti għal klassifikazzjoni tal-ġbid ta’ gliders għandhom ikunu lestew:

(1)

mill-inqas 30 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC u 60 telgħa u nżul l-art fl-ajruplani, jekk l-attività se titwettaq fl-ajruplani, jew f'TMGs, jekk l-attività se titwettaq f'TMGs, li jitlestew wara l-ħruġ tal-liċenzja;

(2)

kors ta’ taħriġ għand ATO li jinkludi:

(i)

tagħlim ta’ għarfien teoriku dwar l-operazzjonijiet u l-proċeduri tal-ġbid;

(ii)

mill-inqas 10 titjiriet ta’ tagħlim ta’ ġbid ta’ glider, inklużi mill-inqas 5 titjiriet ta’ tagħlim ma’ bdot ieħor, u

(iii)

għajr għad-detenturi ta’ LAPL(S) jew SPL, 5 titjiriet ta’ familjarizzazzjoni fi glider li jiġi llanċjat minn inġenju tal-ajru.

(c)   L-applikanti għal klassifikazzjoni tal-ġbid ta’ strixxun għandhom ikunu lestew:

(1)

mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin ta’ titjir u 200 telgħa u nżul l-art bħala PIC fuq l-ajruplani jew TMGs, wara l-ħruġ tal-liċenzja. Mill-inqas 30 minn dawn is-sigħat għandhom jitwettqu fl-ajruplani, jekk l-attività se titwettaq fl-ajruplani, jew f'TMGs, jekk l-attività se titwettaq f'TMGs;

(2)

kors ta’ taħriġ għand ATO li jinkludi:

(i)

tagħlim ta’ għarfien teoriku dwar l-operazzjonijiet u l-proċeduri tal-ġbid;

(ii)

mill-inqas 10 titjiriet ta’ tagħlim dwar il-ġbid ta’ strixxun, inklużi mill-inqas 5 titjiriet ta’ tagħlim ma’ bdot ieħor.

(d)   Il-privileġġi tal-klassifikazzjonijiet tal-ġbid ta’ gliders u strixxuni għandhom ikunu limitati għal ajruplani jew TMGs, skont fuq liema inġenju tal-ajru tlesta t-tagħlim fit-titjir. Il-privileġġi jkunu estiżi jekk il-bdot ikollu liċenzja għall-ajruplani jew it-TMGs u jkun lesta b'suċċess mill-inqas 3 titjiriet ta’ taħriġ ma’ bdot ieħor li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ fil-ġbid f'dawk it-tipi ta’ inġenji tal-ajru, skont kif ikun rilevanti.

(e)   Sabiex ikunu eżerċitati l-privileġġi tal-klassifikazzjonijiet tal-ġbid tal-gliders jew tal-istrixxuni, id-detentur tal-klassifikazzjoni għandu jkun lesta mill-inqas 5 irmunkaturi matul l-aħħar 24 xahar.

(f)   Meta l-bdot ma jikkonformax mar-rekwiżit f'(e), qabel ikun jista' jeżerċita mill-ġdid il-privileġġi tiegħu, il-bdot għandu jlesti l-irmunkaturi nieqsa ma’ għalliem jew taħt is-sorveljanza ta’ dan.

FCL.810   Klassifikazzjoni ta’ billejl

(a)   Ajruplani, TMGs u airships.

(1)

Jekk il-privileġġi ta’ LAPL jew PPL għall-ajruplani, it-TMGs jew l-airships għandhom ikunu eżerċitati f'kundizzjonijiet VFR billejl, l-applikanti għandhom ikunu lestew kors ta’ taħriġ fi ħdan ATO. Il-kors għandu jinkludi:

(i)

tagħlim fl-għarfien teoriku;

(ii)

mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim ma’ bdot ieħor, inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni cross-country b'mill-inqas titjira cross-country ma’ bdot ieħor ta’ mill-inqas 50 km u 5 telgħat bi bdot waħdu u 5 inżulijiet l-art b'waqfa sħiħa bi bdot waħdu.

(2)

Qabel ilestu t-taħriġ billejl, id-detenturi ta’ LAPL għandhom ikunu lestew it-taħriġ bażiku fit-titjir bl-istrumenti meħtieġ għall-ħruġ tal-PPL.

(3)

Meta l-applikanti jkollhom kemm klassifikazzjoni tal-klassi tal-ajruplani (tal-art) b'magna waħda bil-pistin u klassifikazzjoni tat-TMGs, huma jistgħu jlestu r-rekwiżiti f'(1) ta’ hawn fuq fil-klassijiet individwali jew fiż-żewġ klassiijiet.

(b)   Ħelikopters. Jekk il-privileġġi ta’ PPL għall-ħelikopters għandhom ikunu eżerċitati f'kundizzjonijiet VFR billejl, l-applikanti għandhom ikunu:

(1)

lestew mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdoti f'ħelikopters wara l-ħruġ tal-liċenzja, inklużi mill-inqas 60 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters u 20 siegħa ta’ titjir cross-country;

(2)

lestew kors ta’ taħriġ f'ATO. Il-kors għandu jitlesta fi żmien 6 xhur u jkun fih:

(i)

5 sigħat ta’ tagħlim fl-għarfien teoriku;

(ii)

10 sigħat ta’ ħin ta’ tagħlim tal-istrumenti tal-ħelikopters ma’ bdot ieħor;

(iii)

5 sigħat ta’ ħin ta’ titjir billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim ma’ bdot ieħor, inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni cross-country u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi tlugħ u nżul.

(3)

Applikant li għandu jew kellu IR f'ajruplan jew TMG, għandu jkun ikkreditat b'5 sigħat fir-rigward tar-rekwiżiti f'(2)(ii) ta’ hawn fuq.

(c)   Blalen tal-arja. Jekk il-privileġġi ta’ LAPL għall-blalen tal-arja jew BPL għandhom ikunu eżerċitati f'kundizzjonijiet VFR billejl, l-applikanti għandhom ikunu lestew mill-inqas 2 titjiriet ta’ tagħlim billejl ta’ mill-inqas siegħa kull waħda.

FCL.815   Klassifikazzjoni tat-tijir fil-muntanji

(a)   Privileġġi. Il-privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji huma li jitwettqu titjiriet b'ajruplani jew TMGs għal u minn uċuħ indikati bħala li jeħtieġu tali klassifikazzjoni mill-awtoritajiet adattati maħtura mill-Istati Membri.

Il-klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji inizjali tista' tinkiseb fuq:

(1)

ir-roti, biex jingħata l-privileġġ li jsiru titjiriet lejn u minn tali uċuħ meta ma jkunux miksijin bil-borra;

(2)

l-iskis, biex jingħata l-privileġġ li jsiru titjiriet lejn u minn tali uċuħ meta jkunu miksijin bil-borra.

(3)

Il-privileġġi tal-klassifikazzjoni inizjali jistgħu jkunu estiżi għall-privileġġi tar-roti jew tal-iskis meta l-bdot ikun wettaq kors ta’ familjarizzazzjoni addizzjonali adattat, inklużi tagħlim fl-għarfien teoriku u taħriġ fit-titjir ma’ għalliem tat-titjir tal-muntanji.

(b)   Kors ta’ taħriġ. L-applikanti għal klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji għandhom ikunu lestew, fi żmien 24 xahar, kors ta’ tagħlim fl-għarfien teoriku u taħriġ fit-titjir f'ATO. Il-kontenut tal-kors għandu jkun adattat għall-privileġġi mixtieqa.

(c)   Test tal-ħiliet. Mat-tlestija tat-taħriġ, l-applikant għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet b'FE kkwalifikat b'mod adegwat għal dan l-iskop. It-test tal-ħiliet għandu jkun fih:

(1)

eżami verbali tal-għarfien teoriku;

(2)

6 inżulijiet fuq mill-inqas 2 uċuħ differenti, ikklassifikati bħala li jeħtieġu klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji, differenti mill-wiċċ tat-tluq.

(d)   Validità. Klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji għandha tkun valida għal 24 xahar.

(e)   Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji, l-applikant għandu:

(1)

ikun lesta mill-inqas 6 inżulijiet tal-muntanji fl-aħħar 24 xahar;

(2)

jgħaddi minn kontroll tal-profiċjenza. Il-kontroll tal-profiċjenza għandu jkun konformi mar-rekwiżiti li hemm f'(c).

(f)   Tiġdid. Jekk il-klassifikazzjoni tkun skadiet, l-applikant għandu jikkonforma mar-rekwiżit f'(e)(2).

FCL.820   Klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir

(a)   Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot għall-ajruplani jew il-ħelikopters għandhom jaġixxu biss bħala PIC f'testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 jew 2, kif iddefiniti fil-Parti 21, meta jkollhom klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir.

(b)   L-obbligu li jkollhom klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir stabbilit f'(a) għandu japplika biss għal testijiet tat-titjir imwettqa fuq:

(1)

ħelikopters iċċertifikati jew li se jkunu ċċertifikati skont l-istandards ta’ CS-27 jew CS-29 jew kodiċi tal-ajrunavigabbiltà ekwivalenti;

(2)

ajruplani ċċertifikati jew li se jkunu ċċertifikati skont:

(i)

l-istandards ta’ CS-25 jew kodiċi tal-ajrunavigabbiltà ekwivalenti;

(ii)

l-istandards ta’ CS-23 jew kodiċi tal-ajrunavigabbiltà ekwivalenti, għajr għall-ajruplani b'massa tat-tlugħ massima ta’ inqas minn 2 000 kg.

(c)   Il-privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir huma li, fi ħdan il-kategorija rilevanti tal-inġenju tal-ajru:

(1)

fil-każ ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir tal-kategorija 1, iwettaq il-kategoriji kollha ta’ testijiet tat-titjir, kif iddefiniti fil-Parti 21, bħala PIC jew bħala kopilota;

(2)

fil-każ ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir tal-kategorija 2:

(i)

iwettaq testijiet tat-titjir tal-kategorija 1, kif iddefiniti fil-Parti 21:

bħala kopilota;

bħala PIC, fil-każ tal-ajruplani msemmija f'(b)(2)(ii), għajr għal dawk fi ħdan il-kategorija ta’ dawk li jġorru lil dawk li jużaw it-trasport biex imorru x-xogħol jew li għandhom il-veloċità tal-għadis tad-disinn akbar minn 0,6 mach jew għoli massimu ta’ aktar minn 25 000 pied;

(ii)

iwettaq il-kategoriji l-oħra kollha tat-testijiet tat-titijir, kif iddefinit fil-Parti 21, bħala PIC jew bħala kopilota;

(3)

barra minn hekk, għall-klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 jew 2, iwettaq titjiriet speċifikament relatati mal-attività tal-organizzazzjonijiet tad-disinn u tal-produzzjoni, fi ħdan l-ambitu tal-privileġġi tagħhom, meta jista' ma jkunx hemm konformità mar-rekwiżiti tas-Subparti H.

(d)   L-applikanti għall-ewwel ħruġ ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir għandhom:

(1)

ikollhom mill-inqas CPL u IR fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata;

(2)

ikunu lestew mill-inqas 1 000 siegħa ta’ ħin ta’ titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata, li minnhom mill-inqas 400 siegħa bħala PIC;

(3)

ikunu lestew kors ta’ taħriġ f'ATO adattata għall-inġenju tal-ajru u l-kategorija tat-titjiriet intiżi. It-taħriġ għandu jkopri mill-inqas is-suġġetti li ġejjin:

Il-Prestazzjoni;

L-Istabbiltà u l-kontroll/il-Kwalitajiet tal-immaniġġjar;

Is-Sistemi;

Il-Ġestjoni tat-testijiet;

Il-Ġestjoni tar-riskji/is-sigurtà.

(e)   Il-privileġġi tad-detenturi ta’ klassifikazzjoni ta’ testijiet tat-titjir jistgħu jkunu estiżi għal kategorija oħra ta’ testijiet tat-titjir u kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru meta jkunu lestew kors ta’ taħriġ addizzjonali f'ATO.

SUBPARTI J

GĦALLIEMA

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.900   Ċertifikati tal-għalliema

(a)   Ġenerali. Persuna għandha twettaq biss:

(1)

tagħlim fit-titjir fl-ajruplani jekk hija għandha:

(i)

liċenzja ta’ bdot maħruġa jew aċċettata skont dan ir-Regolament;

(ii)

ċertifikat ta’ għalliem adattat għat-tagħlim mogħti, maħruġ skont din is-Subparti;

(2)

tagħlim fit-titjir sintetiku jew tagħlim MCC meta hija għandha ċertifikat ta’ għalliem adattat għat-tagħlim mogħti, maħruġ skont din is-Subparti.

(b)   Kundizzjonijiet speċjali

(1)

Fil-każ tal-introduzzjoni ta’ inġenji tal-ajru ġodda fl-Istati Membri jew fil-flotta ta’ operatur, meta l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'din is-Subparti mhijiex possibbli, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ ċertifikat speċifiku li jagħti privileġġi għat-tagħlim fit-titjir. Tali ċertifikat għandu jkun limitat għat-titjiriet ta’ tagħlim meħtieġa għall-introduzzjoni tat-tip ġdid ta’ inġenju tal-ajru u l-validità tiegħu m'għandhiex, fi kwalunkwe każ, taqbeż sena.

(2)

Id-detenturi ta’ ċertifikat maħruġ f'konformità ma’ (b)(1) li jixtiequ japplikaw għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ għalliem għandhom jikkonformaw mal-prerekwiżiti u r-rekwiżiti tal-validazzjoni mill-ġdid stabbiliti għal dik il-kategorija ta’ għalliem. Minkejja FCL.905.TRI (b), ċertifikat TRI maħruġ skont dan il-paragrafu/subparagrafu għandu jinkludi l-privileġġ tat-tagħlim għall-ħruġ ta’ ċertifikat TRI jew SFI għat-tip rilevanti.

(c)   Tagħlim barra t-territorju tal-Istati Membri

(1)

Minkejja l-paragrafu (a), fil-każ ta’ tagħlim fit-titjir ipprovdut f'ATO li tinsab barra t-territorju tal-Istati Membri, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ ċertifikat ta’ għalliem lil applikant li jkollu liċenzja ta’ bdot maħruġa minn pajjiż terz skont l-Anness 1 tal-ICAO, sakemm l-applikant:

(i)

ikollu mill-inqas liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat ekwivalenti għal dak li għalih huma awtorizzati li joħorġu tagħlim u fi kwalunkwe każ mill-inqas CPL.

(ii)

ikun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f'din is-Subparti għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ għalliem rilevanti;

(iii)

juri lill-awtorità kompetenti livell adegwat ta’ għarfien rigward ir-regoli Ewropej tas-sigurtà fl-avjazzjoni biex ikun jista' jeżerċita l-privileġġi ta’ tagħlim skont din il-Parti.

(2)

Iċ-ċertifikat għandu jkun limitat għall-provvista ta’ tagħlim fit-titjir:

(i)

f'ATOs li jinsabu barra t-territorju tal-Istati Membri;

(ii)

lil bdoti studenti li għandhom għarfien biżżejjed tal-lingwa li biha jingħata t-tagħlim fit-titjir.

FCL.915   Ir-rekwiżiti u l-prerekwiżiti ġenerali għall-għalliema

(a)   Ġenerali. Applikant għal ċertifikat ta’ għalliem għandu jkollu mill-inqas 18-il sena.

(b)   Rekwiżiti addizzjonali għall-għalliema li jipprovdu tagħlim fit-titjir fl-inġenji tal-ajru. Applikant għal ta’ ċertifikat ta’ għalliem jew id-detentur ta’ dan iċ-ċertifikat bil-privileġġi li jipprovdi tagħlim fit-titjir f'inġenju tal-ajru għandu:

(1)

ikollu mill-inqas il-liċenzja u, fejn hu rilevanti, il-klassifikazzjoni li se jingħata t-tagħlim fit-titjir fiha;

(2)

għajr fil-każ ta’ għalliem fit-testijiet tat-titjir, ikun:

(i)

lesta mill-inqas 15-il siegħa ta’ titjir bħala bdot fil-klassi jew fit-tip ta’ inġenju tal-ajru li fuqu se jingħata t-tagħlim fit-titjir, li minnhom massimu ta’ 7 sigħat jistgħu jkunu f'FSTD li jirrappreżentaw il-klassi jew it-tip ta’ inġenju tal-ajru, jekk ikun applikabbli;

(ii)

għadda minn valutazzjoni tal-kompetenza għall-kategorija ta’ għalliem rilevanti fuq dik il-klassi jew it-tip ta’ inġenju tal-ajru;

(3)

intitolat li jaġixxi bħala PIC fuq l-inġenju tal-ajru matul tali tagħlim fit-titjir.

(c)   Kreditu biex jinkisbu aktar klassifikazzjonijiet u għal validazzjoni mill-ġdid

(1)

L-applikanti għal aktar ċertifikati ta’ għalliem jistgħu jkunu kkreditati bil-ħiliet tat-tagħlim li diġà ntwerew għaċ-ċertifikat ta’ għalliem li għandhom.

(2)

Is-sigħat tat-titjir bħala eżaminatur matul it-testijiet tal-ħiliet jew il-kontrolli tal-profiċjenza għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti tal-validazzjoni mill-ġdid għaċ-ċertifikati ta’ għalliem kollha li għandhom.

FCL.920   Kompetenzi u valutazzjoni ta’ għalliem

L-għalliema kollha għandhom ikunu mħarrġa biex jiksbu l-kompetenzi li ġejjin:

Iħejju r-riżorsi,

Joħolqu klima li twassal għal tagħlim,

Jippreżentaw l-għarfien,

Jintegraw il-Ġestjoni tat-Theddid u l-Iżbalji (TEM) u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ekwipaġġ,

Jimmaniġġjaw il-ħin biex jinkisbu l-għanijiet tat-taħriġ,

Iħaffu t-tagħlim,

Jevalwaw il-prestazzjoni ta’ min qed jitħarreġ,

Jikkontrollaw u janalizzaw il-progress,

Jivvalutaw is-sessjonijiet tat-taħriġ,

Jirrappurtaw dwar ir-riżultati.

FCL.925   Rekwiżiti addizzjonali għall-għalliema għall-MPL

(a)   Għalliema li jwettqu taħriġ għall-MPL għandhom:

(1)

ikunu lestew b'suċċess kors ta’ taħriġ għall-għalliema tal-MPL f'ATO;

(2)

addizzjonalment, għall-fażijiet bażiċi, intermedji u avvanzati tal-kors ta’ taħriġ integrat għall-MPL:

(i)

ikollhom esperjenza f'operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed;

(ii)

ikunu lestew taħriġ inizjali fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ekwipaġġ għal operatur fit-trasport kummerċjali bl-ajru approvat skont ir-rekwiżiti tal-operazzjonijiet bl-ajru applikabbli.

(b)   MPL instructors training course

(1)

The MPL instructor training course shall comprise at least 14 hours of training.

Upon completion of the training course, the applicant shall undertake an assessment of instructor competencies and of knowledge of the competency-based approach to training.

(2)

The assessment shall consist of a practical demonstration of flight instruction in the appropriate phase of the MPL training course. This assessment shall be conducted by an examiner qualified in accordance with Subpart K.

(3)

Upon successful completion of the MPL training course, the ATO shall issue an MPL instructor qualification certificate to the applicant.

(c)   Sabiex jinżammu l-privileġġi, l-għalliem għandu jwettaq, fit-12-il xahar preċedenti, fi ħdan il-kors ta’ taħriġ tal-MPL:

(1)

sessjoni ta’ simulatur ta’ mill-inqas 3 sigħat;

(2)

eżerċizzju tal-arja ta’ mill-inqas siegħa li jinkludi mill-inqas 2 telgħat u nżulijiet l-art.

(d)   Jekk l-għalliem ma jkunx issodisfa r-rekwiżiti ta’ (c), qabel jeżerċita l-privileġġi li jipprovdi tagħlim fit-titjir għall-MPL huwa għandu:

(1)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament f'ATO biex jilħaq il-livell ta’ kompetenza meħtieġa biex jgħaddi mill-valutazzjoni tal-kompetenzi ta’ għalliem;

(2)

jgħaddi mill-valutazzjoni tal-kompetenzi ta’ għalliem kif stipulati f'(b)(2).

FCL.930   Kors ta’ taħriġ

Applikant għal ċertifikat ta’ għalliem għandu jkun lesta kors ta’ għarfien teoriku u tagħlim fit-titjir f'ATO. Minbarra l-elementi speċifiċi preskritti f'din il-Parti għal kull kategorija ta’ għalliem, il-kors għandu jkun fih l-elementi meħtieġa fl-FCL.920.

FCL.935   Valutazzjoni tal-kompetenza

(a)   Għajr għall-għalliem tal-kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed (MCCI), l-għalliem tat-taħriġ sintetiku (STI), l-għalliem tal-klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji (MI) u l-għalliem tat-testijiet tat-titjir (FTI), applikant għal ċertifikat ta’ għalliem għandu jgħaddi minn valutazzjoni tal-kompetenza fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata biex juri lil eżaminatur ikkwalifikat skont is-Subparti K il-kapaċità li jgħallem lil bdot student sal-livell meħtieġ għall-ħruġ tal-liċenzja, il-klassifikazzjoni jew iċ-ċertifikat rilevanti.

(b)   Din il-valutazzjoni għandha tinkludi:

(1)

il-wiri tal-kompetenzi deskritti fl-FCL.920, matul it-tagħlim qabel it-titjir, wara t-titjir u tal-għarfien teoriku;

(2)

eżamijiet teoriċi orali rigward il-laqgħat ta’ informazzjoni (briefings) fuq l-art, qabel it-titjir u wara t-titjir u wirjiet waqt it-titjir matul it-testijiet tal-ħiliet fil-klassi ta’ inġenju tal-ajru, it-tip ta’ inġenju tal-ajru jew FSTD adattata;

(3)

eżerċizzji adegwati għall-valutazzjoni tal-kompetenzi tal-għalliem.

(c)   Il-valutazzjoni għandha titwettaq fl-istess klassi jew tip ta’ inġenju tal-ajru jew FSTD użata għat-tagħlim fit-titjir.

(d)   Meta valutazzjoni tal-kompetenza hija meħtieġa għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ għalliem, applikant li ma jgħaddix mill-valutazzjoni qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat tal-għalliem m'għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dak iċ-ċertifikat sakemm ma jlestix b'suċċess il-valutazzjoni.

FCL.940   Il-validità taċ-ċertifikati tal-għalliema

Bl-eċċezzjoni tal-MI, u mingħajr preġudizzju għal FCL.900(b)(1), iċ-ċertifikati tal-għalliema għandhom ikunu validi għal perjodu ta’ 3 snin.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem fit-titjir – FI

FCL.905.FI   FI – Privileġġi u kundizzjonijiet

Il-privileġġi ta’ FI huma li jipprovdi tagħlim fit-titjir għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta':

(a)

PPL, SPL, BPL u LAPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata;

(b)

klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għal inġenji tal-ajru b'magna waħda u bi bdot wieħed, għajr għall-ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed; estensjonijiet tal-klassi u l-grupp għall-blalen tal-ajra u estensjonijiet tal-klassi għal gliders;

(c)

klassifikazzjonijiet tat-tip għal airships bi bdot wieħed jew b'aktar minn bdot wieħed;

(d)

CPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata, sakemm l-FI ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot f'dik il-kategorija tal-inġenju tal-ajru, inklużi mill-inqas 200 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir;

(e)

il-klassifikazzjoni ta’ billejl, sakemm l-FI:

(1)

huwa kkwalifikat biex itir billejl fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata;

(2)

wera l-kapaċità li jgħallem billejl lil FI kkwalifikat skont (i) hawn taħt;

(3)

jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ esperjenza billejl ta’ FCL.060(b)(2).

(f)

klassifikazzjoni tal-ġbid jew dik ajrubatika, sakemm tali privileġġi jkunu għandu u l-FI ikun wera l-kapaċità li jgħallem għal dik il-klassifikazzjoni lil FI kkwalifikat skont (i) hawn taħt;

(g)

IR fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata, sakemm l-FI:

(1)

ikollu mill-inqas 200 siegħa ta’ ħin ta’ titjir skont l-IFR, li minnhom sa 50 siegħa jistgħu jkun ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art f'FFS, FTD 2/3 jew FNPT II;

(2)

lesta bħala bdot student il-kors ta’ taħriġ tal-IRI u jkun għadda minn valutazzjoni ta’ kompetenza għaċ-ċertifikat tal-IRI;

(3)

barra minn hekk:

(i)

għall-ajruplani b'aktar minn magna waħda, issodisfa r-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ CRI;

(ii)

għall-ħelikopters b'aktar minn magna waħda, issodisfa r-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ TRI.

(h)

klassifikazzjonijiet tal-klassi jew tat-tip b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, minbarra l-ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, sakemm l-FI jissodisfa:

(1)

fil-każ tal-ajruplani, il-prerekwiżiti għall-kors ta’ taħriġ ta’ CRI stabbiliti fl-FCL.915.CRI (a) u r-rekwiżiti ta’ FCL.930.CRI u FCL.935;

(2)

fil-każ tal-ħelikopters, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-FCL.910.TRI (c)(1) u l-prerekwiżiti għall-kors ta’ taħriġ ta’ TRI(H) stabbiliti fl-FCL.915.TRI (b)(2);

(i)

ċertifikat ta’ FI, IRI, CRI, STI jew MI sakemm l-FI ikun:

(1)

lesta mill-inqas:

(i)

fil-każ ta’ FI(S), mill-inqas 50 siegħa jew 150 launch ta’ tagħlim fit-titjir fuq gliders;

(ii)

fil-każ ta’ FI(B), mill-inqas 50 siegħa jew 50 tlugħ mill-art ta’ tagħlim fit-titjir fuq blalen tal-arja;

(iii)

fil-każijiet l-oħra kollha, 500 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata;

(2)

għadda minn valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata biex juri lil Eżaminatur tal-Għalliema tat-Titjir (FIE) il-kapaċità li jgħallem għaċ-ċertifikat ta’ FI;

(j)

MPL, sakemm l-FI ikun:

(1)

għall-fażi tat-titjir ewlenija tat-taħriġ, ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq l-ajruplani, inklużi mill-inqas 200 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir;

(2)

għall-fażi bażika tat-taħriġ:

(i)

ikollu IR ta’ ajruplan b'aktar minn magna waħda u l-privileġġ li jgħallem għal IR;

(ii)

ikollu mill-inqas 1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir f'operazzjonijiet ta’ aktar minn ekwipaġġ wieħed.

(3)

fil-każ ta’ FI diġà kkwalifikat biex jgħallem f'korsijiet integrati ATP(A) jew CPL(A)/IR, ir-rekwiżit ta’ (2)(ii) jista' jiġi ssostitwit bit-tlestija ta’ kors ta’ taħriġ strutturat li jkun fih:

(i)

kwalifika ta’ MCC;

(ii)

l-osservazzjoni ta’ 5 sessjonijiet ta’ tagħlim fit-titjir fil-Fażi 3 ta’ kors ta’ MPL;

(iii)

l-osservazzjoni ta’ 5 sessjonijiet ta’ tagħlim fit-titjir fil-Fażi 4 ta’ kors ta’ MPL;

(iv)

l-osservazzjoni ta’ 5 sessjonijiet ta’ taħriġ fit-titjir orjentati lejn linja rikorrenti tal-operatur;

(v)

il-kontenut tal-kors ta’ għalliem tal-MCCI.

F'dan il-każ, il-FI għandu jwettaq l-ewwel 5 sessjonijiet ta’ għalliem taħt is-sorveljanza ta’ TRI(A), MCCI(A) jew SFI(A) ikkwalifikat għal tagħlim fit-titjir ta’ MPL.

FCL.910.FI   FI – Privileġġi ristretti

(a)   FI għandu jkollu l-privileġġi tiegħu limitati għat-twettiq ta’ tagħlim fit-titjir taħt is-sorveljanza ta’ FI għall-istess kategorija ta’ inġenju tal-ajru maħtur mill-ATO għal dan il-għan, fil-każijiet li ġejjin:

(1)

għall-ħruġ tal-PPL, SPL, BPL u LAPL;

(2)

fil-korsijiet integrati kollha fil-livell ta’ PPL, fil-każ ta’ ajruplani u ħelikopters;

(3)

għall-klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għal inġenji tal-ajru b'magna waħda u bi bdot wieħed, estensjonijiet tal-klassi u l-grupp fil-każ ta’ blalen tal-arja u estensjonijiet tal-klassi fil-każ ta’ gliders;

(4)

għall-klassifikazzjonijiet ta’ billejl, l-irmunkar jew dawk aerobatiċi.

(b)   Waqt li jwettaq taħriġ taħt sorveljanza, skont (a), FI m'għandux ikollu l-privileġġ li jawtorizza lil bdoti studenti li jwettqu l-ewwel titjiriet waħedhom u l-ewwel titjiriet cross-country waħedhom.

(c)   Il-limitazzjonijiet f'(a) u (b) għandhom jitneħħew miċ-ċertifikat ta’ FI meta FI ikun lesta mill-inqas:

(1)

għall-FI(A), 100 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir f'ajruplani jew TMGs u, barra minn hekk ikun issorvelja mill-inqas 25 titjira ta’ studenti waħedhom;

(2)

għall-FI(H) 100 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir f'ħelikopters u, barra minn hekk ikun issorvelja mill-inqas 25 eżerċizzju tal-ajru ta’ titjiriet ta’ studenti waħedhom;

(3)

għall-FI(As), l-FI(S) u l-FI(B), 15-il siegħa jew 50 tagħlim ta’ titjir bi tlugħ mill-art li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ għall-ħruġ ta’ PPL(As), SPL jew BPL fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata.

FCL.915.FI   FI – Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ FI għandu:

(a)

fil-każ tal-FI(A) u l-FI(H):

(1)

ikun ingħata mill-inqas 10 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir bl-istrumenti fuq il-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata, li minnhom mhux aktar minn 5 sigħat jistgħu jkunu ħin ta’ titjir bl-istrumenti fuq l-art f'FSTD;

(2)

ikun lesta mill-inqas 20 siegħa ta’ ħin ta’ titjir cross-country VFR fuq il-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata bħala PIC;

(b)

addizzjonalment, għall-FI(A):

(1)

ikollu mill-inqas CPL(A);

(2)

ikollu mill-inqas PPL(A) u jkun:

(i)

issodisfa r-rekwiżiti għall-għarfien teoriku tas-CPL, għajr għal FI(A) li jipprovdi taħriġ għal-LAPL(A) biss, u

(ii)

lesta mill-inqas 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq ajruplani jew TMGs, li minnhom 150 siegħa bħala PIC;

(3)

lesta mill-inqas 30 siegħa fuq ajruplani b'magna waħda bil-pistin li minnhom mill-inqas 5 sigħat għandhom ikunu tlestew matul is-6 xhur li jiġu qabel it-test tat-titjir qabel id-dħul stabbilit fl-FCL.930.FI(a);

(4)

lesta titjira cross-country VFR bħala PIC, inkluża titjira ta’ mill-inqas 540 km (300 NM) li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ bi nżul f'2 ajrudromi differenti;

(c)

addizzjonalment, għall-FI(H), ikun lesta 250 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-ħelikopters li minnhom:

(1)

mill-inqas 100 siegħa ħandhom ikunu bħala PIC, jekk l-applikant ikollu mill-inqas CPL(H);

(2)

mill-inqas 200 siegħa bħala PIC, jekk l-applikant ikollu mill-inqas PPL(H) u jkun issodisfa r-rekwiżiti għall-għarfien teoriku ta’ CPL;

(d)

għal FI(As), ikun lesta 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq airships bħala PIC, li minnhom 400 siegħa għandhom ikunu bħala PIC li għandu CPL(As);

(e)

għal FI(S), ikun lesta 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir u 200 launch bħala PIC fuq gliders. Addizzjonalment, meta l-applikant jixtieq jipprovdi tagħlim fit-titjir fuq TMGs, huwa għandu jkun lesta 30 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq TMGs u valutazzjoni tal-kompetenza addizzjonali fuq TMG skont FCL.935 ma’ FI kkwalifikat skont FCL.905.FI(j);

(f)

għal FI (B), ikun lesta 75 siegħa ta’ ħin tat-titjir bil-blalen tal-arja bħala PIC, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa għandhom ikunu fil-klassi li fuqha se jingħata t-tagħlim fit-titijr.

FCL.930.FI   FI – Kors ta’ taħriġ

(a)   L-applikanti għaċ-ċertifikat ta’ FI għandhom ikunu għaddew minn test tat-titjir qabel id-dħul speċifiku ma’ FI kkwalifikat skont FCL.905.FI (i) fis-6 xhur li jiġu qabel il-bidu tal-kors, biex tkun ivvalutata l-kapaċità tagħhom li jwettqu l-kors. It-test tat-titjir qabel id-dħul għandu jkun ibbażat fuq kontroll tal-profiċjenza għall-klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip kif stabbilit fl-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti.

(b)   Il-kors ta’ taħriġ ta’ FI għandu jinkludi:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim mogħti u riċevut;

(2)

(i)

fil-każ ta’ FI (A), (H) u (As), mill-inqas 100 siegħa ta’ tagħlim fl-għarfien teoriku, inklużi t-testijiet tal-progress;

(ii)

fil-każ ta’ FI(B) jew FI(S), mill-inqas 30 siegħa ta’ tagħlim fl-għarfien teoriku, inklużi t-testijiet tal-progress;

(3)

(i)

fil-każ ta’ FI (A) u (H), mill-inqas 30 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir, li minnhom 25 siegħa għandhom ikunu tagħlim fit-titjir ma’ bdot ieħor, li minnhom 5 sigħat jistgħu jitwettqu f'FFS, FNPT I jew II jew FTD 2/3;

(ii)

fil-każ ta’ FI(As), mill-inqas 20 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir, li minnhom 15-il siegħa għandhom ikunu tagħlim fit-titjir ma’ bdot ieħor;

(iii)

fil-każ ta’ FI (S), mill-inqas 6 sigħat jew 20 tlugħ mill-art ta’ tagħlim fit-titjir;

(iv)

fil-każ ta’ FI(S) li jipprovdi taħriġ fuq TMGs, mill-inqas 6 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir ma’ bdot ieħor fuq TMG;

(v)

fil-każ ta’ FI(B), mill-inqas 3 sigħat li jinkludu 3 telgħat mill-art ta’ tagħlim fit-titjir.

Meta japplikaw għal ċertifikat ta’ FI f'kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, il-bdoti li għandhom jew kellhom:

(1)

FI(A), (H) jew (As) għandhom ikunu kkreditati b'55 siegħa fir-rigward tar-rekwiżit f'(b)(2)(i) jew bi 18-il siegħa fir-rigward tar-rekwiżiti f'(b)(2)(ii);

FCL.940.FI   FI – Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat FI, id-detentur għandu jissodisfa 2 mit-3 rekwiżiti li ġejjin:

(1)

ilesti:

(i)

fil-każ ta’ FI(A) u (H), mill-inqas 50 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat bħala FI, TRI, CRI, IRI, MI jew eżaminatur. Jekk il-privileġġi biex jiġi pprovdut tagħlim għall-IR għandhom jiġu vvalidati mill-ġdid, 10 minn dawn is-sigħat għandhom ikunu tagħlim fit-titjir għal IR u għandhom ikunu tlestew fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ FI;

(ii)

fil-każ ta’ FI(As), mill-inqas 20 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir f'airships bħala FI, IRI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat. Jekk il-privileġġi biex jiġi pprovdut tagħlim għall-IR għandhom jiġu vvalidati mill-ġdid, 10 minn dawn is-sigħat għandhom ikunu tagħlim fit-titjir għal IR u għandhom ikunu tlestew fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ FI;

(iii)

fil-każ ta’ FI(S), mill-inqas 30 siegħa jew 60 tlugħ mill-art ta’ tagħlim fit-titjir fi gliders, gliders bil-mutur jew TMGs bħala FI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat;

(iv)

fil-każ ta’ FI(B), mill-inqas 6 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fi blalen tal-arja bħala FI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat;

(2)

jattendi seminar ta’ aġġornament tal-għalliema, fil-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ FI;

(3)

jgħaddi minn valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935, fit-12-il xahar li jiġu qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ FI.

(b)   Għal kull validazzjoni mill-ġdid sussegwenti alternata fil-każ ta’ FI(A) jew FI(H), jew kull tielet validazzjoni mill-ġdid, fil-każ ta’ FI(As), (S) u (B), id-detentur għandu jgħaddi minn valutzzjoni tal-kompetenza skont FCL.935.

(c)   Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ FI jkun skada, l-applikant għandu, f'perjodu ta’ 12-il xahar qabel it-tiġdid:

(1)

jattendi seminar ta’ aġġornament tal-għalliema;

(2)

jgħaddi minn valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935.

TAQSIMA 4

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem tal-klassifikazzjoni tat-tip - TRI

FCL.905.TRI   TRI – Privileġġi u kundizzjonijiet

Il-privileġġi ta’ TRI huma li jipprovdi tagħlim għal:

(a)

il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ IRs, sakemm it-TRI jkollu IR valida;

(b)

il-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ TRI jew SFI, sakemm id-detentur ikollu 3 snin esperjenza bħala TRI;

(c)

fil-każ tat-TRI għal ajruplani bi bdot wieħed:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed meta l-applikant jitlob privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet bi bdot wieħed.

Il-privileġġi tat-TRI(SPA) jistgħu jkunu estiżi għal tagħlim fit-titjir għal klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed f'operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed, sakemm it-TRI:

(i)

ikollu ċertifikat ta’ MCCI;

(ii)

ikollu jew kellu ċertifikat ta’ TRI għal ajruplani b'aktar minn bdot wieħed.

(2)

il-kors ta’ MPL dwar il-fażi bażika, sakemm huwa għandu l-privileġġi estiżi għal operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed u għandu jew kellu ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A).

(d)

fil-każ tat-TRI għal ajruplani b'aktar minn bdot wieħed:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal:

(i)

ajruplani b'aktar minn bdot wieħed;

(ii)

ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed meta l-applikant jitlob privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

taħriġ f'MCC;

(3)

il-kors ta’ MPL dwar il-fażi bażika, intermedja u avvanzata, sakemm, għall-fażi bażika, huma għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A);

(e)

fil-każ tat-TRI għall-ħelikopters:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip tal-ħelikopters;

(2)

taħriġ f'MCC, sakemm huwa jkollu klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(3)

l-estensjoni tal-IR(H) b'magna waħda għal IR(H) b'aktar minn magna waħda.

(f)

fil-każ tat-TRI għal inġenji tal-ajru bil-powered-lift:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip tal-powered-lift;

(2)

taħriġ f'MCC.

FCL.910.TRI   TRI - Privileġġi ristretti

(a)   Ġenerali. Jekk it-taħriġ ta’ TRI jitwettaq f'FFS biss, il-privileġġi tat-TRI għandhom ikunu ristretti għal taħriġ fl-FFS.

F'dan il-każ, it-TRI jista' jwettaq titjir tal-linja taħt sorveljanza, sakemm il-kors ta’ taħriġ ta’ TRI jkun inkluda taħriġ addizzjonali għal dan il-għan.

(b)   TRI għal ajruplani u għal inġenji tal-ajru bil-powered-lift - TRI(A) u TRI(PL). Il-privileġġi ta’ TRI huma ristretti għat-tip ta’ ajruplan jew inġenju tal-ajru bil-powered-lift li fih kienu saru t-taħriġ u l-valutazzjoni tal-kompetenza. Il-privileġġi tat-TRI għandhom ikunu estiżi għal aktar tipi meta t-TRI jkun:

(1)

lesta fi żmien 12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, mill-inqas 15-il settur tar-rotot, inklużi tlugħ u nżul fuq it-tip ta’ inġenju tal-ajru applikabbli, li minnhom 7 setturi jistgħu jitlestew f'FFS;

(2)

lesta l-partijiet tat-taħriġ tekniku u t-tagħlim fit-titjir tal-kors ta’ TRI rilevanti;

(3)

għadda mit-taqsimiet rilevanti tal-valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 sabiex juri lil FIE jew TRE kkwalifikat skont is-Subparti K il-kapaċità tiegħu li jipprovdi tagħlim lil bdot sal-livell meħtieġ għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip, inkluż it-tagħlim ta’ qabel it-titjir, ta’ wara t-titjir u tal-għarfien teoriku.

(c)   TRI għall-ħelikopters - TRI(H).

(1)

Il-privileġġi ta’ TRI(H) huma ristretti għat-tip ta’ ħelikopter li fih sar it-test tal-ħiliet għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ TRI. Il-privileġġi tat-TRI għandhom ikunu estiżi għal aktar tipi meta t-TRI jkun:

(i)

lesta l-parti teknika tat-tip adattata tal-kors ta’ TRI fuq it-tip ta’ ħelikopter applikabbli jew FSTD li jirrappreżentaw dak it-tip;

(ii)

wettaq mill-inqas sagħtejn ta’ tagħlim fit-titjir fuq it-tip applikabbli, taħt is-sorveljanza ta’ TRI(H) ikkwalifikat b'mod adegwat;

(iii)

għadda mit-taqsimiet rilevanti tal-valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 sabiex juri lil FIE jew TRE kkwalifikat skont is-Subparti K il-kapaċità tiegħu li jipprovdi tagħlim lil bdot sal-livell meħtieġ għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip, inkluż it-tagħlim ta’ qabel it-titjir, ta’ wara t-titjir u tal-għarfien teoriku.

(2)

Qabel ma l-privileġġi ta’ TRI(H) ikunu estiżi minn privileġġi ta’ bdot wieħed għal dawk ta’ aktar minn bdot wieħed fuq l-istess tip ta’ ħelikopter, id-detentur għandu jkollu mill-inqas 100 siegħa f'operazzjonijiet ta’ aktar minn bdot wieħed fuq dan it-tip.

(d)   Minkejja l-paragrafi ta’ hawn fuq, id-detenturi ta’ ċertifikat TRI li nħarġitilhom il-klassifikazzjoni tat-tip skont FCL.725 (e) għandhom ikunu intitolati li jkollhom il-privileġġi TRI tagħhom estiżi għal dak it-tip il-ġdid ta’ inġenji tal-ajru.

FCL.915.TRI   TRI - Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ TRI għandu:

(a)

ikollu liċenzja ta’ bdot CPL, MPL jew ATPL fil-kategorija ta’ inġenji tal-ajru applikabbli;

(b)

għal ċertifikat ta’ TRI(MPA):

(1)

ikun lesta 1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq ajruplani ta’ aktar minn bdot wieħed;

(2)

ikun lesta, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, 30 settur tar-rotot, inklużi tlugħ u nżul, bħala PIC jew kopilota fuq it-tip ta’ ajruplan applikabbli, li minnhom 15-il settur jistgħu jitlestew f'FFS li jirrappreżenta dak it-tip;

(c)

għal ċertifikat ta’ TRI(SPA):

(1)

ikun lesta, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, 30 settur tar-rotot, inklużi tlugħ u nżul, bħala PIC fuq it-tip ta’ ajruplan applikabbli, li minnhom 15-il settur jistgħu jitlestew f'FFS li jirrappreżenta dak it-tip;

(2)

(i)

ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq l-ajruplani, inklużi 30 siegħa bħala PIC fuq it-tip ta’ ajruplan applikabbli;

(ii)

ikollu jew kellu ċertifikat ta’ FI għal ajruplani b'aktar minn magna waħda bil-privileġġi IR(A);

(d)

għal TRI(H):

(1)

għal ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b'magna waħda u bi bdot wieħed, ikun lesta 250 siegħa bħala bdot fuq il-ħelikopters;

(2)

għal ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, ikun lesta 500 siegħa bħala bdot fuq il-ħelikopters, inklużi 100 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed;

(3)

għal ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed, ikun lesta 1 000 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq il-ħelikopters, inklużi:

(i)

350 siegħa bħala bdot f'ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(ii)

għal applikanti li diġà għandhom ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, 100 siegħa bħala bdot fuq dak it-tip f'operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed.

(4)

Id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ FI(H) għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ (1) u (2) fil-ħelikopter bi bdot wieħed rilevanti;

(e)

għal TRI(PL):

(1)

ikun lesta 1 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ajruplani b'aktar minn bdot wieħed, bil-powered-lift, jew ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

ikun lesta, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, 30 settur tar-rotot, inklużi tlugħ u nżul, bħala PIC jew kopilota fuq it-tip tal-powered-lift applikabbli, li minnhom 15-il settur jistgħu jitlestew f'FFS li jirrappreżenta dak it-tip.

FCL.930.TRI   TRI - Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ ta’ TRI għandu jkun fih, mill-inqas:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim mogħti u riċevut;

(2)

10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tal-għarfien tekniku, it-tħejjija tal-pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ tagħlim fil-klassi/f'simulatur;

(3)

5 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fuq l-inġenju tal-ajru adattat jew simulatur li jirrappreżenta lil dak l-inġenju tal-ajru bi bdot wieħed u 10 sigħat għal inġenji tal-ajru b'aktar minn bdot wieħed jew simulatur li jirrappreżenta lil dak l-inġenju tal-ajru.

(b)   L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1).

(c)   Applikant għal ċertifikat ta’ TRI li għandu ċertifikat ta’ SFI għat-tip rilevanti għandu jkun ikkreditat b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ TRI ristrett għal tagħlim fit-titjir f'simulaturi.

FCL.935.TRI   TRI - Valutazzjoni tal-kompetenza

Jekk il-valutazzjoni tal-kompetenza ta’ TRI titwettaq f'FFS, iċ-ċertifikat ta’ TRI għandu jkun ristrett għal tagħlim fit-titjir f'FFS.

Ir-restrizzjoni għandha titneħħa meta t-TRI jkun għadda mill-valutazzjoni tal-kompetenza fuq inġenju tal-ajru.

FCL.940.TRI   TRI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Validazzjoni mill-ġdid.

(1)

Ajruplani. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ TRI(A), l-applikant għandu, matul l-aħħar 12-il xahar qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat, jissodisfa 1 mit-3 rekwiżiti li ġejjin:

(i)

iwettaq waħda mill-partijiet li ġejjin ta’ kors ta’ taħriġ komplut ta’ klassifikazzjoni tat-tip, sessjoni ta’ simulazzjoni ta’ mill-inqas 3 sigħat u eżerċizzju wieħed fl-ajru ta’ mill-inqas siegħa li tinkludi minimu ta’ 2 telgħat u nżulijiet l-art;

(ii)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala TRI f'ATO;

(iii)

jgħaddi mill-valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935.

(2)

Ħelikopters u powered lift. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ TRI (H) jew TRI(PL), l-applikant għandu, matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ TRI, jissodisfa 2 mit-3 rekwiżiti li ġejjin:

(i)

ilesti 50 siegħa ta’ tagħlim fit-titjir fuq kull wieħed mit-tipi ta’ inġenji tal-ajru li fuqhom għandu l-privileġġi li jipprovdi tagħlim jew f'FSTD li jirrappreżentaw dawk it-tipi, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa għandhom ikunu tlestew fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ TRI.

Fil-każ ta’ TRI(PL), dawn is-sigħat ta’ tagħlim fit-titjir għandhom jittajru bħala TRI jew eżaminatur tal-klassifikazzjoni tat-tip (TRE), jew SFI jew eżaminatur ta’ titjir sintetiku (SFE). Fil-każ ta’ TRI(H), il-ħin ta’ titjir bħala FI, għalliem tal-klassifikazzjoni tat-titjir bl-istrumenti (IRI), għalliem tat-taħriġ sintetiku (STI) jew bħala kwalunkwe tip ta’ eżaminatur għandu jkun rilevanti għal dan l-għan;

(ii)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala TRI f'ATO;

(iii)

jgħaddi mill-valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935.

(3)

Għal mill-inqas kull validazzjoni mill-ġdid alternata ta’ ċertifikat ta’ TRI, id-detentur għandu jkun konformi mar-rekwiżit ta’ FCL.935.

(4)

Jekk persuna jkollha ċertifikat ta’ TRI fuq aktar minn tip wieħed ta’ inġenju tal-ajru fi ħdan l-istess kategorija, il-valutazzjoni tal-kompetenza mwettqa fuq wieħed minn dawk it-tipi għandha tivvalida mill-ġdid iċ-ċertifikat ta’ TRI għat-tipi l-oħra li għandha fi ħdan l-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru.

(5)

Rekwiżiti speċifiċi għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ TRI(H). TRI(H) li għandu ċertifikat ta’ FI(H) fuq it-tip rilevanti għandu jkollu kreditu sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti f'(a) ta’ hawn fuq. F'dan il-każ, iċ-ċertifikat ta’ TRI(H) se jkun validu sad-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ FI(H).

(b)   Tiġdid.

(1)

Ajruplani. Jekk iċ-ċertifikat ta’ TRI (A) ikun skada, l-applikant għandu:

(i)

ikun lesta fl-aħħar 12-il xahar qabel l-applikazzjoni, mill-inqas 30 settur tar-rotot, li jinkludu tlugħ u nżul fit-tip ta’ ajruplan applikabbli, li minnhom mhux aktar minn 15-il settur għandhom isiru f'simulatur tat-titjir;

(ii)

ikun lesta l-partijiet rilevanti ta’ kors ta’ TRI f'ATO approvata;

(iii)

ikun wettaq f'kors sħiħ tal-klassifikazzjoni tat-tip mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fuq it-tip ta’ ajruplan applikabbli taħt is-sorveljanza ta’ TRI(A).

(2)

Ħelikopters u powered lift. Jekk iċ-ċertifikat ta’ TRI (H) jew TRI(PL) ikun skada, l-applikant għandu, fi żmien 12-il xahar qabel it-tiġdid:

(i)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala TRI f'ATO, liema taħriġ għandu jkopri l-elementi rilevanti tal-kors ta’ taħriġ ta’ TRI;

(ii)

jgħaddi minn valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 f'kull wieħed mit-tipi ta’ inġenji tal-ajru li għalihom jintalab it-tiġdid tal-privileġġi ta’ tagħlim.

TAQSIMA 5

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem tal-klassifikazzjoni tat-tip - CRI

FCL.905.CRI   CRI – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi ta’ CRI huma li jipprovdi tagħlim għal:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għal ajruplani mhux kumplessi u mhux ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, meta l-privileġġi mitluba mill-applikant huma li jtir f'operazzjonijiet bi bdot wieħed;

(2)

klassifikazzjoni tal-ġbid jew dik ajrubatika għall-kategorija tal-ajruplan, sakemm is-CRI għandu l-klassifikazzjoni rilevanti u jkun wera l-kapaċità li jipprovdi tagħlim għal dik il-klassifikazzjoni lil FI kkwalifikat skont FCL.905.FI(i).

(b)   Il-privileġġi ta’ CRI huma ristretti għall-klassi jew it-tip ta’ ajruplan li fih kienet saret il-valutazzjoni tal-kompetenza ta’ għalliem. Il-privileġġi tas-CRI għandhom ikunu estiżi għal aktar klassijiet jew tipi meta s-CRI ikun lesta, fl-aħħar 12-il xahar:

(1)

15-il siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq ajruplani tal-klassi jew tat-tip ta’ ajruplan applikabbli;

(2)

titjira ta’ taħriġ mill-post tan-naħa tal-lemin taħt is-sorveljanza ta’ CRI ieħor jew FI kkwalifikat għal dik il-klassi jew it-tip li jokkupa l-post tal-bdot l-ieħor.

FCL.915.CRI   CRI – Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ CRI għandu jkun lesta mill-inqas:

(a)

għall-ajruplani b'aktar minn magna waħda:

(1)

500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq l-ajruplani;

(2)

30 siegħa bħala PIC fuq il-klassi jew it-tip ta’ ajruplan applikabbli;

(b)

għall-ajruplani b'magna waħda:

(1)

300 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq l-ajruplani;

(2)

30 siegħa bħala PIC fuq il-klassi jew it-tip ta’ ajruplan applikabbli.

FCL.930.CRI   CRI - Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ ta’ CRI għandu jkun fih, mill-inqas:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim mogħti u riċevut;

(2)

10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tal-għarfien tekniku, it-tħejjija tal-pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ tagħlim fil-klassi/f'simulatur;

(3)

5 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir dwar ajruplani b'aktar minn magna waħda, jew 3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir dwar ajruplani b'magna waħda, mogħtija minn FI(A) ikkwalifikat skont FCL.905.FI (i).

(b)   L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1).

FCL.940.CRI   CRI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ CRI, l-applikant għandu, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ CRI:

(1)

iwettaq mill-inqas 10 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fl-irwol ta’ CRI. Jekk l-applikant għandu l-privileġġi ta’ CRI fuq ajruplani kemm b'magna waħda kif ukoll b'aktar minn magna waħda, l-10 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir għandhom jinqasmu b'mod ugwali bejn l-ajruplani b'magna waħda u l-ajruplani b'aktar minn magna waħda;

(2)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament bħala CRI f'ATO;

(3)

jgħaddi mill-valutazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 għal ajruplani b'aktar minn magna waħda jew ajruplani b'magna waħda, kif ikun rilevanti.

(b)   Għal mill-inqas kull validazzjoni mill-ġdid alternata ta’ ċertifikat ta’ CRI, id-detentur għandu jkun konformi mar-rekwiżit ta’ (a)(3).

(c)   Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ CRI jkun skada, l-applikant għandu, f'perjodu ta’ 12-il xahar qabel it-tiġdid:

(1)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament bħala CRI f'ATO;

(2)

jgħaddi mill-valutazzjoni tal-kompetenza stabbilita fl-FCL.935.

TAQSIMA 6

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem tal-klassifikazzjoni tat-titjir bl-istrumenti - IRI

FCL.905.IRI   IRI – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi ta’ IRI huma li jipprovdu tagħlim għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ IR fuq il-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata.

(b)   Rekwiżiti speċifiċi għall-kors MPL. Biex jipprovdi tagħlim għall-fażi bażika tat-taħriġ fil-kors tal-MPL, l-IRI(A) għandu:

(1)

ikollu IR għal ajruplani b'aktar minn magna waħda;

(2)

ikun lesta mill-inqas 1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir f'operazzjonijiet ta’ aktar minn ekwipaġġ wieħed.

(3)

Fil-każ ta’ IRI diġà kkwalifikat biex jipprovdi tagħlim f'korsijiet integrati ATP(A) jew CPL(A)/IR, ir-rekwiżit ta’ (b)(2) jista' jiġi issostitwit bit-tlestija tal-kors previst fil-paragrafu FCL.905.FI(j)(3).

FCL.915.IRI   IRI - Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ IRI għandu:

(a)

għal IRI(A):

(1)

ikun lesta mill-inqas 800 siegħa ta’ ħin ta’ titjir skont l-IFR, li minnhom mill-inqas 400 siegħa għandhom ikunu fl-ajruplani;

(2)

fil-każ tal-applikanti ta’ IRI(A) għal ajruplani b'aktar minn magna waħda, jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu fl-FCL.915.CRI (a);

(b)

għal IRI(H):

(1)

ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir skont l-IFR, li minnhom mill-inqas 250 siegħa għandhom ikunu ħin ta’ titjir bl-istrumenti fil-ħelikopters;

(2)

fil-każ ta’ applikanti għal IR(H) għal ħelikopters b'aktar minn magna waħda, jissodisfa r-rekwiżiti ta’ FCL.905.FI (g)(3)(ii);

(c)

għal IRI(As), ikun lesta mill-inqas 300 siegħa ta’ ħin ta’ titjir skont l-IFR, li minnhom mill-inqas 100 siegħa għandhom ikunu ħin ta’ titjir bl-istrumenti fl-airships.

FCL.930.IRI   IRI - Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ għall-IRI għandu jkun fih, mill-inqas:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim mogħti u riċevut;

(2)

10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tal-għarfien teoriku dwar l-istrumenti, it-tħejjija ta’ pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ tagħlim fil-klassi;

(3)

(i)

għall-IRI(A), mill-inqas 10 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fuq ajruplan, FFS, FTD 2/3 jew FPNT II. Fil-każ ta’ applikanti li għandhom ċertifikat ta’ FI(A), dawn is-sigħat jitnaqqsu għal 5;

(ii)

għall-IRI(H), mill-inqas 10 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fuq ħelikopter, FFS, FTD 2/3 jew FNPT II/III;

(iii)

għall-IRI(As), mill-inqas 10 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir fuq airship, FFS, FTD 2/3 jew FNPT II.

(b)   Tagħlim fit-titjir għandha tingħata minn FI kkwalifikat skont FCL.905.FI (i).

(c)   L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1).

FCL.940.IRI   IRI – Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

Għall-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ ċertifikat ta’ IRI, id-detentur għandu jissodisfa r-rekwiżiti għall-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ ċertifikat ta’ FI, skont FCL.940.FI.

TAQSIMA 7

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem ta’ titjir sintetiku - SFI

FCL.905.SFI   SFI – Privileġġi u kundizzjonijiet

Il-privileġġi ta’ SFI huma li jipprovdi tagħlim fit-titjir sintetiku, fi ħdan il-kategorija rilevanti tal-inġenju tal-ajru, għal:

(a)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ IR, sakemm huwa għandu jew kellu IR fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru rilevanti u lesta kors ta’ taħriġ ta’ IRI;

(b)

fil-każ ta’ SFI għal ajruplani bi bdot wieħed:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, meta l-applikant jitlob privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet bi bdot wieħed.

Il-privileġġi tal-SFI (SPA) jistgħu jkunu estiżi għal tagħlim fit-titjir għal klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed f'operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed, sakemm huwa:

(i)

ikollu ċertifikat ta’ MCCI;

(ii)

ikollu jew kellu ċertifikat ta’ TRI għal ajruplani b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

sakemm il-privileġġi tal-SFI(SPA) kienu estiżi għal operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed skont (1):

(i)

MCC;

(ii)

il-kors ta’ MPL dwar il-fażi bażika;

(c)

fil-każ ta’ SFI għal ajruplani b'aktar minn bdot wieħed:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal:

(i)

ajruplani b'aktar minn bdot wieħed;

(ii)

ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed meta l-applikant jitlob privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

MCC;

(3)

il-kors ta’ MPL dwar il-fażi bażika, intermedja u avvanzata, sakemm, għall-fażi bażika, huwa għandu jew kellu ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A).

(d)

fil-każ ta’ SFI għall-ħelikopters:

(1)

il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip tal-ħelikopters;

(2)

taħriġ f'MCC, meta t-TRI għandu l-privileġġi għal tagħlim għal ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

FCL.910.SFI   SFI – Privileġġi Ristretti

Il-privileġġi ta’ SFI għandhom ikunu ristretti għall-FTD 2/3 jew l-FFS tat-tip ta’ inġenji tal-ajru li fih kien sar il-kors ta’ taħriġ ta’ SFI.

Il-privileġġi jistgħu jkunu estiżi għal FSTDs oħra li jirrappreżentaw tipi oħra tal-istess kategorija ta’ inġenju tal-ajru meta d-detentur ikun:

(a)

lesta b'mod sodisfaċenti l-kontenut tas-simulatur tal-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip rilevanti;

(b)

wettaq fuq kors sħiħ tal-klassifikazzjonijiet tat-tip mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir relatati mad-dmirijiet ta’ SFI fuq it-tip applikabbli taħt is-sorveljanza u għas-sodisfazzjon ta’ TRE kkwalifikat għal dan il-għan.

FCL.915.SFI   SFI Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ SFI għandu:

(a)

ikollu jew ikun kellu CPL, MPL jew ATPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata;

(b)

ikun lesta l-kontroll tal-profiċjenza għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru speċifika f'FFS li jirrappreżenta t-tip applikabbli, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni;

(c)

addizzjonalment, għal SFI(A) għal ajruplani b'aktar minn bdot wieħed jew SFI(PL), ikollu:

(1)

mill-inqas 1 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala bdot fuq ajruplani ta’ aktar minn bdot wieħed jew bil-powered-lift, kif ikun applikabbli;

(2)

lesta, bħala bdot jew osservatur, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, mill-inqas:

(i)

3 setturi tar-rotot fil-kokpit tat-tip ta’ inġenju tal-ajru applikabbli;

(ii)

2 sessjonijiet ta’ simulatur ibbażati fuq it-taħriġ għal titjir orjentat lejn il-linja mwettaq minn ekwipaġġ tat-titjir ikkwalifikat fil-kokpit tat-tip applikabbli. Dawn is-sessjonijiet ta’ simulatur għandhom jinkludu 2 titjiriet ta’ mill-inqas sagħtejn kull waħda bejn 2 ajrudromi differenti u l-ippjanar ta’ qabel it-titjira u d-debriefing assoċjati;

(d)

addizzjonalment, għal SFI(A) għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed:

(1)

lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC fuq ajruplani bi bdot wieħed;

(2)

ikollu jew kellu klassifikazzjoni IR(A) ta’ aktar minn magna waħda;

(3)

issodisfa r-rekwiżiti f'(c)(2);

(e)

addizzjonalment, għal SFI(H), ikun:

(1)

lesta, bħala bdot jew osservatur, mill-inqas siegħa ta’ ħin ta’ titjir f'kokpit tat-tip applikabbli, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni;

(2)

fil-każ ta’ ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed, mill-inqas 1 000 siegħa ta’ esperjenza ta’ titjir bħala bdot fuq il-ħelikopters, inklużi mill-inqas 350 siegħa bħala bdot fuq ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed;

(3)

fil-każ ta’ ħelikopters b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, lesta 500 siegħa bħala bdot tal-ħelikopters, inklużi 100 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters b'aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed;

(4)

fil-każ ta’ ħelikopters b'magna waħda u bi bdot wieħed, lesta 250 siegħa bħala bdot fuq il-ħelikopters.

FCL.930.SFI   SFI - Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ għall-SFI għandu jinkludi:

(1)

il-kontenut FSTD tal-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip applikabbli;

(2)

il-kontenut tal-kors ta’ taħriġ ta’ TRI.

(b)   Applikant għal ċertifikat ta’ SFI li għandu ċertifikat ta’ TRI għat-tip rilevanti għandu jkun ikkreditat b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu.

FCL.940.SFI   SFI – Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ SFI, l-applikant għandu, matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ SFI, jissodisfa 2 mit-3 rekwiżiti li ġejjin:

(1)

jikkompleta 50 siegħa bħala għalliem jew eżaminatur f'FSTDs, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa għandhom ikunu fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat SFI;

(2)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala SFI f'ATO;

(3)

jgħaddi mit-taqsimiet rilevanti tal-valutazzjoni tal-kompetenza skont l-FCL.935;

(b)   Addizzjonalment, l-applikant għandu jkun ikkompleta, f'FFS, il-kontrolli tal-profiċjenza għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ inġenji tal-ajru speċifiċi li jirrappreżentaw it-tipi li għalihom ikollu privileġġi.

(c)   Għal mill-inqas kull validazzjoni mill-ġdid alternata ta’ ċertifikat ta’ SFI, id-detentur għandu jkun konformi mar-rekwiżit ta’ (a)(3).

(d)   Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ SFI ikun skada, l-applikant għandu, fil-perjodu ta’ 12-il xahar ta’ qabel l-applikazzjoni:

(1)

jikkompleta l-kontenut tas-simulatur tal-kors ta’ taħriġ ta’ SFI;

(2)

jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati f'(a)(2) u (3).

TAQSIMA 8

Rekwiżit speċifiċi għal għalliem tal-kooperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed - MCCI

FCL.905.MCCI   MCCI – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi ta’ MCCI huma li jwettaq it-tagħlim fit-titjir matul:

(1)

il-parti prattika tal-korsijiet tal-MCC meta ma jkunux ikkombinati mat-taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip;

(2)

fil-każ ta’ MCCI(A), il-fażi bażika tal-kors ta’ taħriġ integrat ta’ MPL, sakemm huwa jkollu jew kellu ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A).

FCL.910.MCCI   MCCI – Privileġġi Ristretti

Il-privileġġi tad-detentur ta’ ċertifikat MCCI għandhom ikunu ristretti għall-FNPT II/III MCC, FTD 2/3 jew FFS li fih ikun ittieħed il-kors ta’ taħriġ f'MCCI.

Il-privileġġi jistgħu jkunu estiżi għal FSTDs oħra li jirrappreżentaw tipi oħra ta’ inġenji tal-ajru meta d-detentur ikun ikkompleta t-taħriġ prattiku tal-kors tal-MCCI fuq dak it-tip ta’ FNPT II/III MCC, FTD 2/3 jew FFS.

FCL.915.MCCI   MCCI - Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ MCCI għandu:

(a)

ikollu jew ikun kellu CPL, MPL jew ATPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata;

(b)

ikollu mill-inqas:

(1)

fil-każ ta’ ajruplani, airships u inġenji tal-ajru bil-powered-lift, 1 500 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir bħala bdot fuq operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed;

(2)

fil-każ ta’ ħelikopters, 1 000 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir bħala bdot f'operazzjonijiet ta’ aktar minn ekwipaġġ wieħed, li minnhom mill-inqas 350 siegħa fuq ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed.

FCL.930.MCCI   MCCI – Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ għall-MCCI għandu jkun fih, mill-inqas:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim mogħti u riċevut;

(2)

taħriġ tekniku relatat mat-tip ta’ FSTD fejn l-applikant ikun jixtieq jgħallem;

(3)

3 sigħat ta’ tagħlim prattiku, li jistgħu jkunu tagħlim fit-titjir jew tagħlim fl-MCC dwar FNPT II/III MCC, FTD 2/3 jew FFS rilevanti, taħt is-sorveljanza ta’ TRI, SFI jew MCCI maħtur mill-ATO għal dak l-għan. Dawn is-sigħat ta’ tagħlim fit-titjir taħt sorveljanza għandhom jinkludu l-valutazzjoni tal-kompetenza tal-applikant kif deskritt fl-FCL.920.

(b)   L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ FI, TRI, CRI, IRI jew SFI għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1).

FCL.940.MCCI   MCCI – Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ MCCI, l-applikant għandu jkun ikkompleta r-rekwiżiti tal-FCL.930.MCCI (a)(3) dwar it-tip rilevanti ta’ FNPT II/III, FTD 2/3 jew FFS, fl-aħħar 12-il xahar tal-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ MCCI.

(b)   Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat MCCI jkun skada, l-applikant għandu jikkompleta r-rekwiżiti tal-FCL.930.MCCI (a)(2) u (3) dwar it-tip rilevanti ta’ FNPT II/III MCC, FTD 2/3 jew FFS.

TAQSIMA 9

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem tat-taħriġ sintetiku - STI

FCL.905.STI   STI – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi ta’ STI huma li jiprpovdi tagħlim fit-titjir sintetiku fil-kategorija adattata tal-inġenju tal-ajru bl-iskop ta':

(1)

ħruġ ta’ liċenzja;

(2)

ħruġ, validazzjoni mill-ġdid jew tiġdid ta’ IR u klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għal inġenji tal-ajru bi bdot wieħed, minbarra għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed.

(b)   Privileġġi addizzjonali għall-STI(A). Il-privileġġi ta’ STI(A) għandhom jinkludu t-tagħlim fit-titjir sintetiku matul it-taħriġ fil-ħiliet ewlenin tat-titjir tal-kors ta’ taħriġ integrat tal-MPL.

FCL.910.STI   STI – Privileġġi Ristretti

Il-privileġġi ta’ STI għandhom ikunu ristretti għall-FNPT II/III, l-FTD 2/3 jew l-FFS li fih ikun ittieħed il-kors ta’ taħriġ ta’ STI.

Il-privileġġi jistgħu jiġu estiżi għal FSTDs oħra li jirrappreżentaw tipi ulterjuri ta’ inġenji tal-ajru meta d-detentur ikun:

(a)

ikkompleta l-kontenut tal-FFS tal-kors tat-TRI dwar it-tip applikabbli;

(b)

għadda mill-kontroll tal-profiċjenza għall-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru speċifiku f'FFS tat-tip applikabbli, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni;

(c)

wettaq, f'kors tal-klassifikazzjoni tat-tip, mill-inqas sessjoni FSTD waħda relatata mad-dmirijiet ta’ STI b'tul ta’ ħin minimu ta’ 3 sigħat fuq it-tip applikabbli ta’ inġenju tal-ajru, taħt is-sorveljanza ta’ eżaminatur tal-għalliema tat-titjir (FIE).

FCL.915.STI   STI - Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ STI għandu:

(a)

ikollu, jew ikun kellu, fl-aħħar 3 snin qabel l-applikazzjoni, liċenzja ta’ bdot u privileġġi ta’ tagħlim adattati għall-korsijiet li għalihom ikun intiż it-tagħlim;

(b)

ikun lesta f'FNPT il-kontroll tal-profiċjenza rilevanti għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip, fi żmien it-12-il xahar ta’ qabel l-applikazzjoni.

Applikant għal STI(A) li jixtieq jgħallem fuq il-BITDs biss għandu jikkompleta biss l-eżerċizzji adattati għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ PPL(A);

(c)

barra minn hekk, għal STI(H), ikun ikkompleta mill-inqas siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala osservatur fil-kokpit tat-tip applikabbli ta’ ħelikopter, fit-12-il xahar ta’ qabel l-applikazzjoni.

FCL.930.STI   STI – Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ għall-STI għandu jinkludi mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir relatat mad-dmirijiet ta’ STI f'FFS, FTD 2/3 jew FNPT II/III, taħt is-sorveljanza ta’ FIE. Dawn is-sigħat ta’ tagħlim fit-titjir taħt sorveljanza għandhom jinkludu l-valutazzjoni tal-kompetenza tal-applikant kif deskritt fl-FCL.920.

L-applikanti għal STI(A) li jkunu jixtiequ jgħallmu fuq BITD biss għandhom jikkompletaw it-tagħlim fit-titjir fuq BITD.

(b)   Għall-applikanti għal STI(H), il-kors għandu jinkludi wkoll il-kontenut dwar l-FFS tal-kors ta’ TRI applikabbli.

FCL.940.STI   Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid ta’ ċertifikat ta’ STI

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ STI, l-applikant għandu jkun, fl-aħħar 12-il xahar tal-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ STI:

(1)

wettaq mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir f'FFS jew FNPT II/III jew BITD, bħala parti minn kors sħiħ ta’ CPL, IR, PPL jew tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip;

(2)

għadda, fl-FFS, l-FTD 2/3 jew l-FNPT II/III li fihom is-soltu jitwettaq it-tagħlim fit-titjir, mit-taqsimiet applikabbli tal-kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti għall-klassi jew it-tip ta’ inġenju tal-ajru adattat.

Għal STI(A) li jgħallem fuq BITDs biss, il-kontroll tal-profiċjenza għandu jinkludi biss l-eżerċizzji adattati għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ PPL(A).

(b)   Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ STI jkun skada, l-applikant għandu:

(1)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament bħala STI f'ATO;

(2)

jgħaddi, fl-FFS, l-FTD 2/3 jew l-FNPT II/III li fihom is-soltu jitwettaq it-tagħlim fit-titjir, mit-taqsimiet applikabbli tal-kontroll tal-profiċjenza skont l-Appendiċi 9 ta’ din il-Parti għall-klassi jew it-tip tal-inġenju tal-ajru adattat.

Għal STI(A) li jgħallem fuq BITDs biss, il-kontroll tal-profiċjenza għandu jinkludi biss l-eżerċizzji adattati għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ PPL(A).

(3)

iwettaq, f'kors sħiħ ta’ CPL, IR, PPL jew ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip, mill-inqas 3 sigħat ta’ tagħlim fit-titjir taħt is-sorveljanza ta’ FI, CRI(A), IRI jew TRI(H) maħtura mill-ATO għal dan l-għan. Mill-inqas siegħa ta’ tagħlim fit-titjir għandha tiġi sorveljata minn FIE(A).

TAQSIMA 10

Għalliem tal-klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji - MI

FCL.905.MI   MI – privileġġi u kundizzjonijiet

Il-privileġġi ta’ MI huma li jipprovdi tagħlim fit-titjir għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji.

FCL.915.MI   MI - Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ MI għandu:

(a)

ikollu ċertifikat ta’ FI, CRI, jew TRI, bi privileġġi għall-ajruplani bi bdot wieħed;

(b)

ikollu klassifikazzjoni tat-titjir fil-muntanji.

FCL.930.MI   MI – Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ għall-MI għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-kompetenza tal-applikant kif deskritt fl-FCL.920.

(b)   Qabel jattendu l-kors, l-applikanti għandhom ikunu għaddew minn test tat-titjira ta’ qabel id-dħul ma’ MI li jkollu ċertifikat ta’ FI biex tiġi vvalutata l-esperjenza u l-kapaċità tagħhom li jwettqu l-kors ta’ taħriġ.

FCL.940.MI   Validità taċ-ċertifikat ta’ MI

Iċ-ċertifikat ta’ MI huwa validu sakemm iċ-ċertifikat ta’ FI, TRI jew CRI jkun validu.

TAQSIMA 11

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem tat-testijiet tat-titjira - FTI

FCL.905.FTI   FTI – Privileġġi u kundizzjonijiet

(a)   Il-privileġġi ta’ għalliem tat-testijiet fuq titjira (FTI) huma li jgħallem, fi ħdan il-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata, bl-iskop ta':

(1)

il-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjira tal-kategorija 1 jew 2, sakemm ikun detentur tal-kategorija rilevanti tal-klassifikazzjoni tat-testijiet tat-titjira;

(2)

il-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ FTI, fi ħdan il-kategorija rilevanti tal-klassifikazzjoni tat-testijiet tat-titjira, sakemm l-għalliem ikollu mill-inqas sentejn esperjenza fit-tagħlim għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjira.

(b)   Il-privileġġi ta’ FTI detentur ta’ klassifikazzjoni tat-testijiet tat-titjira tal-kategorija 1 jinkludu l-provvista ta’ tagħlim fit-titjir anke fir-rigward tal-klassifikazzjonijiet tat-testijiet fuq titjira tal-kategorija 2.

FCL.915.FTI   FTI - Prerekwiżiti

Applikant għal ċertifikat ta’ FTI għandu:

(a)

ikollu klassifikazzjoni tat-testijiet tat-titjira maħruġa skont l-FCL.820;

(b)

ikun ikkompleta mill-inqas 200 siegħa tat-testijiet tat-titjira tal-kategorija 1 jew 2.

FCL.930.FTI   FTI – Kors ta’ taħriġ

(a)   Il-kors ta’ taħriġ għall-FTI għandu jkun fih, mill-inqas:

(1)

25 siegħa ta’ tagħlim mogħti u riċevut;

(2)

10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tal-għarfien tekniku, it-tħejjija tal-pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ tagħlim fil-klassi/f'simulatur;

(3)

5 sigħat ta’ tagħlim prattiku fit-titjir taħt is-sorveljanza ta’ FTI kkwalifikat skont l-FCL.905.FTI (b). Dawn is-sigħat ta’ tagħlim fit-titjir għandhom jinkludu l-valutazzjoni tal-kompetenza tal-applikant, kif deskritt fl-FCL.920.

(b)   L-ikkreditar

(1)

L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1).

(2)

Barra minn hekk, l-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ FI jew ta’ TRI fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru rilevanti għandhom ikunu kkreditati b'mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ (a)(2).

FCL.940.FTI   FTI – Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid

(a)   Validazzjoni mill-ġdid. Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ FTI, l-applikant għandu, matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ FTI, jissodisfa wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin:

(1)

jikkompleta mill-inqas:

(i)

50 siegħa ta’ testijiet tat-titjira, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa għandhom ikunu fl-aħħar 12-il xahar ta’ qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ FTI;

(ii)

5 sigħat ta’ tagħlim dwar it-testijiet tat-titjira fl-aħħar 12-il xahar ta’ qabel id-data ta’ skadenza taċ-ċertifikat ta’ FTI; jew

(2)

jingħata taħriġ ta’ aġġornament bħala FTI f'ATO. It-taħriġ ta’ aġġornament għandu jkun ibbażat fuq l-element ta’ tagħlim prattiku fit-titjir tal-kors ta’ taħriġ ta’ FTI, skont l-FCL.930.FTI (a)(3), u jinkludi mill-inqas siegħa ta’ titjira ta’ tagħlim taħt is-sorveljanza ta’ FTI kkwalifikat skont l-FCL.905.FTI (b).

(b)   Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ FTI ikun skada, l-applikant għandu jingħata taħriġ ta’ aġġornament bħala FTI f'ATO. It-taħriġ ta’ aġġornament għandu jkun konformi mill-inqas mar-rekwiżiti tal-FCL.930.FTI (a)(3).

SUBPARTI K

EŻAMINATURI

TAQSIMA 1

Rekwiżiti komuni

FCL.1000   Ċertifikati ta’ eżaminatur

(a)   Ġenerali. Id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ eżamintaur għandu:

(1)

ikollhom liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat ekwivalenti għal dawk li għalihom huma awtorizzati jwettqu testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza jew valutazzjonijiet tal-kompetenza u l-privileġġ li jgħallmu għalihom;

(2)

ikunu kkwalifikati li jaġixxu bħala PIC fuq l-inġenji tal-ajru matul test tal-ħiliet, kontroll tal-profiċjenza jew valutazzjoni tal-kompetenza meta dawn jitwettqu fuq l-inġenju tal-ajru.

(b)   Kundizzjonijiet speċjali

(1)

Fil-każ tal-introduzzjoni ta’ inġenji tal-ajru ġodda fl-Istati Membri jew fil-flotta ta’ operatur, meta l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'din is-Subparti ma tkunx possibbli, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ ċertifikat speċifiku li jagħti privileġġi għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-profiċjenza. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun limitat għat-testijiet tal-ħiliet u l-kontrolli tal-profiċjenza meħtieġa għall-introduzzjoni tat-tip ġdid ta’ inġenju tal-ajru u l-validità tiegħu m'għandhiex, fi kwalunkwe każ, taqbeż sena.

(2)

Id-detenturi ta’ ċertifikat maħruġ f'konformità ma’ (b)(1) li jkunu jixtiequ japplikaw għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom jikkonformaw mal-prerekwiżiti u r-rekwiżiti tal-validazzjoni mill-ġdid għal dik il-kategorija ta’ eżaminatur.

(c)   Eżami barra mit-territorju tal-Istati Membri

(1)

Minkejja l-paragrafu (a), fil-każ tat-testijiet tal-ħiliet u tal-kontrolli tal-profiċjenza pprovduti f'ATO li jinsab barra mit-territorju tal-Istati Membri, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista' toħroġ ċertifikat ta’ eżaminatur lil applikant li jkollu liċenzja ta’ bdot maħruġa minn pajjiż terz f'konformità mal-Anness 1 tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), sakemm l-applikant:

(i)

ikollu mill-inqas liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat ekwivalenti għal dawk li għalihom huma awtorizzati jwettqu testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza jew valutazzjonijiet tal-kompetenza, u fi kwalunkwe każ, mill-inqas CPL.

(ii)

jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti f'din is-Subparti għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ eżaminatur rilevanti;

(iii)

juri lill-awtorità kompetenti li għandu livell adegwat ta’ għarfien tar-regoli tas-sikurezza tal-avjazzjoni Ewropea biex ikun jista' jeżerċita l-privileġġi tal-eżaminatur f'konformità ma’ din il-Parti.

(2)

Iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu (1) għandu jkun limitat għall-provvista ta’ testijiet tal-ħiliet u t-testijiet/kontrolli tal-profiċjenza:

(i)

barra mit-territorju tal-Istati Membri;

(ii)

lill-bdoti li jkollhom biżżejjed għarfien tal-lingwa li biha jsir it-test/il-kontroll.

FCL.1005   Limitazzjoni tal-privileġġi fil-każ ta’ interessi partikolari

L-eżaminaturi m'għandhomx iwettqu:

(a)

testijiet tal-ħiliet jew valutazzjonijiet tal-kompetenza ta’ applikanti għall-ħruġ ta’ liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat:

(1)

li lilhom ikunu pprovdew tagħlim fit-titjir għal-liċenzja, il-klassifikazzjoni jew iċ-ċertifikat li għalihom ikunu qed isiru t-test tal-ħiliet jew il-valutazzjoni tal-kompetenza;

(2)

meta huma stess ikunu rrakkomandawlhom li jagħmlu t-test tal-ħiliet, skont l-FCL.030 (b);

(b)

testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza jew valutazzjonijiet tal-kompetenza kull meta jħossu li l-oġġettività tagħhom tista' tiġi affettwata.

FCL.1010   Prerekwiżiti għall-eżaminaturi

L-applikanti għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom juru:

(a)

l-għarfien, it-taħriġ u l-esperjenza xierqa rilevanti relatati mal-privileġġi ta’ eżaminatur;

(b)

li ma ġew soġġetti għal ebda sanzjonijiet, inklużi s-sospensjoni, il-limitazzjoni jew ir-revoka ta’ kwalunkwe waħda/wieħed mil-liċenzji, klassifikazzjonijiet jew ċertifikat tagħhom maħruġa skont din il-Parti, minħabba nuqqas ta’ konformità mar-Regolament Bażiku u mar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tiegħu matul l-aħħar 3 snin.

FCL.1015   Standardizzazzjoni tal-eżaminaturi

(a)   L-applikanti għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom jagħmlu kors ta’ standardizzazzjoni pprovdut mill-awtorità kompetenti jew minn ATO u approvat mill-awtorità kompetenti.

(b)   Il-kors ta’ standardizzazzjoni għandu jikkonsisti minn tagħlim teoriku u prattiku u għandu jinkludi, mill-inqas:

(1)

it-twettiq ta’ 2 testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza jew valutazzjonijiet tal-kompetenza għal-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet jew iċ-ċertifikati li għalihom l-applikant jixtieq il-privileġġ li jwettaq testijiet u kontrolli;

(2)

tagħlim fuq ir-rekwiżiti applikabbli f'din il-parti u r-rekwiżiti applikabbli tal-operazzjonijiet tal-ajru, it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza u valutazzjonijiet tal-kompetenza, u d-dokumentazzjoni u r-rappurtaġġ tagħhom;

(3)

briefing dwar il-proċeduri amministrattivi nazzjonali, ir-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-dejta personali, ir-responsabbiltà, l-assigurazzjoni għall-inċidenti u t-tariffi.

(c)   Id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ eżaminatur m'għandhomx iwettqu testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza jew valutazzjonijiet tal-kompetenza ta’ applikant li għalihom l-awtorità kompetenti ma tkunx l-istess waħda li tkun ħarġet iċ-ċertifikat ta’ eżaminatur, sakemm:

(1)

huma ma jkunux infurmaw lill-awtorità kompetenti tal-applikant rigward l-intenzjoni tagħhom li jwettqu t-test tal-ħiliet, il-kontroll tal-profiċjenza jew il-valutazzjoni tal-kompetenza u l-firxa tal-privileġġi tagħhom bħala eżaminaturi;

(2)

ma jkunux ingħataw briefing mingħand l-awtorità kompetenti tal-applikant rigward l-elementi msemmija f'(b)(3).

FCL.1020   Valutazzjoni tal-kompetenza tal-eżaminaturi

L-applikanti għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom juru l-kompetenza tagħhom lil spettur mill-awtorità kompetenti jew eżaminatur aktar esperjenzat awtorizzat speċifikament biex jagħmel dan mill-awtorità kompetenti responsabbli għaċ-ċertifikat tal-eżaminatur permezz tat-twettiq ta’ test tal-ħiliet, kontroll tal-profiċjenza jew valutazzjoni tal-kompetenza fir-rwol ta’ eżaminatur li għalih jintalbu l-privileġġi, inklużi l-briefing, it-twettiq ta’ test tal-ħiliet, kontroll tal-profiċjenza jew valutazzjoni tal-kompetenza, u valutazzjoni tal-persuna li lilha jsirilha t-test, il-kontroll jew il-valutazzjoni, id-debriefing u r-reġistrazzjoni tad-dokumentazzjoni.

FCL.1025   Validità, validazzjoni mill-ġdid u tiġdid taċ-ċertifikati ta’ eżaminatur

(a)   Validità. Ċertifikat ta’ eżaminatur għandu jkun validu għal 3 snin.

(b)   Validazzjoni mill-ġdid. Ċertifikat ta’ eżaminatur għandu jiġi vvalidat mill-ġdid meta d-detentur ikun, matul il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat:

(1)

wettaq mill-inqas 2 testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-profiċjenza jew valutazzjonijiet tal-kompetenza kull sena;

(2)

attenda seminar ta’ aġġornament tal-eżaminaturi pprovdut mill-awtorità kompetenti jew minn ATO u approvat mill-awtorità kompetenti, matul l-aħħar sena tal-perjodu ta’ validità.