EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0305

Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE Test b’relevanza għaż-ŻEE

ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj

4.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/5


REGOLAMENT (UE) Nru 305/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-9 ta’ Marzu 2011

li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-regoli tal-Istati Membri jeħtieġu li x-xogħlijiet ta’ bini jitfasslu u jiġu eżegwiti sabiex ma jkunx hemm periklu għas-sikurezza ta’ persuni, annimali domestiċi u proprjetà kif ukoll ma ssirx ħsara lill-ambjent.

(2)

Dawk ir-regoli għandhom influwenza diretta fuq ir-rekwiżiti tal-prodotti għall-bini. Dawk ir-rekwiżiti huma konsegwentement riflessi fl-istandards għall-prodotti nazzjonali, fl-approvazzjonijiet tekniċi nazzjonali u fi speċifikazzjonijiet u dispożizzjonijiet tekniċi nazzjonali oħrajn relatati mal-prodotti għall-bini. Minħabba d-disparità tagħhom, dawk ir-rekwiżiti jfixklu l-kummerċ fl-Unjoni.

(3)

Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri li jispeċifikaw ir-rekwiżiti li jqisu neċessarji biex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa, l-ambjent u l-ħaddiema meta jintużaw prodotti għall-bini.

(4)

L-Istati Membri introduċew dispożizzjonijiet, inklużi rekwiżiti, relatati mhux biss mas-sigurtà tal-bini u ta’ xogħlijiet ta’ bini oħra iżda wkoll mas-saħħa, id-durabbiltà, l-ekonomija tal-enerġija, il-protezzjoni tal-ambjent, aspetti ekonomiċi, u aspetti oħra fl-interess pubbliku. Il-liġijiet, ir-regolamenti, il-miżuri amministrattivi jew il-każistika, stabbiliti jew fil-livell tal-Unjoni jew f’dak tal-Istat Membru, fir-rigward tax-xogħlijiet ta’ bini jista’ jkollhom impatt fuq ir-rekwiżiti tal-prodotti għall-bini. Minħabba li l-effett tagħhom fuq il-funzjonament tas-suq intern x’aktarx li ser ikun simili ħafna, huwa xieraq li dawn il-liġijiet, regolamenti, miżuri amministrattivi jew każistika jitqiesu bħala “dispożizzjonijiet” għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(5)

Meta applikabbli, id-dispożizzjonijiet għall-użu jew l-użi intiżi ta’ prodott għall-bini fi Stat Membru, bil-għan li jiġu rispettati r-rekwiżiti bażiċi għall-prodotti għall-bini, jiddeterminaw il-karatteristiċi essenzjali li għandha tiġi dikjarata l-prestazzjoni tagħhom. Sabiex tiġi evitata dikjarazzjoni vojta ta’ prestazzjoni, għandhom jiġu dikjarati talanqas waħda mill-karatteristiċi ewlenin ta’ prodott għall-bini li huma rilevanti għall-użu jew għall-użi ddikjarati.

(6)

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-prodotti għall-bini (3), immirata li tneħħi l-ostakli tekniċi għall-kummerċ fil-qasam tal-prodotti għall-bini, sabiex jissaħħaħ il-moviment liberu tagħhom fis-suq intern.

(7)

Sabiex tilħaq dak l-objettiv, id-Direttiva 89/106/KEE pprevediet l-istabbiliment ta’ standards armonizzati għall-prodotti għall-bini u pprevediet l-għoti ta’ approvazzjonijiet tekniċi Ewropej.

(8)

Id-Direttiva 89/106/KEE għandha tkun issostitwita sabiex ikun issimplifikat u ċċarat il-qafas eżistenti, u jittejbu t-trasparenza u l-effikaċja tal-miżuri eżistenti.

(9)

Dan ir-Regolament għandu jieħu kont tal-qafas legali orizzontali għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti fis-suq intern, stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti (4) kif ukoll bid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti (5).

(10)

It-tneħħija tal-ostakli tekniċi fil-qasam tal-bini tista’ tinkiseb biss bl-istabbiliment ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini.

(11)

Dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għandhom jinkludu l-ittestjar, il-kalkolu u mezzi oħrajn, definiti fl-istandards armonizzati u d-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni rigward il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini.

(12)

Il-metodi użati mill-Istati Membri fir-rekwiżiti tagħhom għax-xogħlijiet, kif ukoll regoli nazzjonali oħrajn rigward il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini, għandhom ikunu f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

(13)

Fejn ikun il-każ, għandu jkun inkoraġġit l-użu ta’ klassijiet tal-prestazzjoni marbuta mal-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini fl-istandards armonizzati, sabiex jitqiesu l-livelli differenti tar-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni kif ukoll id-differenzi fil-klima, il-ġeoloġija u l-ġeografija u kondizzjonijiet oħrajn differenti prevalenti fl-Istati Membri. Fuq bażi ta’ mandat rivedut, il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandu jkollhom id-dritt li jistabbilixxu dawn il-klassijiet f’xi każijiet, meta l-Kummissjoni ma tkunx diġà stabbiliethom.

(14)

Meta l-użu intiż ikun jeħtieġ livelli ta’ limitu fir-rigward ta’ kwalunkwe karatteristika essenzjali li għandhom jiġu rispettati mill-prodotti għall-bini fl-Istati Membri, dawk il-livelli għandhom ikunu stabbiliti fi speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

(15)

Meta tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta’ prodott għall-bini, għandhom jitqiesu wkoll l-aspetti tas-saħħa u s-sikurezza marbuta mal-użu tiegħu fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja tiegħu.

(16)

Il-livelli ta’ limitu determinati mill-Kummissjoni f’konformità ma’ dan ir-Regolament għandhom ikunu valuri ġeneralment rikonoxxuti għall-prodotti għall-bini fir-rigward tad-dispożizzjonijiet fl-Istati Membri u għandhom jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(17)

Il-livelli ta’ limitu jistgħu jkunu ta’ karattru tekniku jew regolatorju, u jistgħu jkunu applikabbli għal karatteristika waħda jew għal sett ta’ karatteristiċi.

(18)

Il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC) huma rikonoxxuti bħala l-organizzazzjonijiet kompetenti għall-adozzjoni ta’ standards armonizzati f’konformità mal-linji gwida ġenerali għall-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u dawk iż-żewġ organizzazzjonijiet iffirmati fit-28 ta’ Marzu 2003. Il-manifatturi għandhom jużaw dawk l-istandards armonizzati meta referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u skont il-kriterji stabbiliti f’konformità mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (6). Meta jintlaħaq livell suffiċjenti ta’ kompetenza teknika u xjentifika dwar l-aspetti rilevanti kollha, għandu jkun hemm użu akbar tal-istandards armonizzati fir-rigward ta’ prodotti għall-bini, inkluż, fejn xieraq, u wara li jiġi kkonsultat il-Kumitat Permanenti dwar il-Bini, billi jkun meħtieġ, permezz ta’ mandati, li dawk l-istandards jiġu żviluppati fuq il-bażi ta’ Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni eżistenti.

(19)

Il-proċeduri skont id-Direttiva 89/106/KEE għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni rigward il-karatteristiċi essenzjali ta’ prodotti għall-bini mhux koperti minn standard armonizzat għandhom ikunu ssimplifikati sabiex isiru aktar trasparenti u biex jitnaqqsu l-ispejjeż għall-manifatturi tal-prodotti għall-bini.

(20)

Sabiex manifattur tal-prodotti għall-bini jkun jista’ jfassal dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għal prodott għall-bini li mhuwiex kopert jew li mhuwiex kopert kompletament minn standard armonizzat, huwa meħtieġ li tkun prevista Valutazzjoni Teknika Ewropea.

(21)

Il-manifatturi ta’ prodotti għall-bini għandhom ikunu jistgħu jitolbu li jsiru Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej fuq il-prodotti tagħhom abbażi tal-linji gwida għall-approvazzjoni teknika Ewropea stabbiliti skont id-Direttiva 89/106/KEE. Id-dritt li jintużaw dawk il-linji gwida bħala Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni għalhekk għandu jiġi żgurat.

(22)

L-istabbiliment ta’ abbozzi ta’ Dokumenti Ewropej tal-Valutazzjoni u l-ħruġ ta’ Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej għandhom ikunu fdati lill-Korpi għal Valutazzjoni Teknika (minn hawn ’il quddiem “korpi VT”) maħturin mill-Istati Membri. Sabiex ikun żgurat li l-korpi VT ikollhom il-kompetenza meħtieġa biex iwettqu dawk il-kompiti, ir-rekwiżiti għall-ħatra tagħhom għandhom ikunu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni.

(23)

Il-korpi VT għandhom jistabbilixxu organizzazzjoni (minn hawn ’il quddiem “organizzazzjoni ta’ korpi VT”), sostnuta, fejn applikabbli, mill-finanzjament tal-Unjoni, sabiex tikkoordina l-proċeduri għall-istabbiliment tal-abbozz ta’ Dokumenti Ewropej tal-Valutazzjoni u sabiex toħroġ il-Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej, filwaqt li tiżgura t-trasparenza u l-kunfidenzjalità meħtieġa ta’ dawk il-proċeduri.

(24)

Ħlief f’każijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, it-tqegħid fuq is-suq ta’ prodott għall-bini li huwa kopert minn standard armonizzat jew li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea għandu jkun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni rigward il-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati rilevanti.

(25)

Fejn ikun applikabbli, id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn informazzjoni dwar il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi fil-prodott għall-bini sabiex jitjiebu l-possibiltajiet għal bini sostenibbli u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ prodotti ekoloġiċi. Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta mingħajr preġudizzju għall-obbligi, partikolarment fir-rigward tal-ittikkettar, stabbiliti fi strumenti oħra tal-liġi tal-Unjoni applikabbli għal sustanzi perikolużi u għandha tkun disponibbli fl-istess żmien u fl-istess forma bħad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni biex tilħaq lill-utenti potenzjali kollha tal-prodotti għall-bini. L-informazzjoni dwar il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi għall-ewwel għandha tkun limitata għas-sustanzi msemmija fl-Artikoli 31 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (7). Madankollu, il-ħtieġa speċifika għal informazzjoni dwar il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi fil-prodotti għall-bini għandhom ikomplu jiġu investigati bil-ħsieb li l-firxa ta’ sustanzi koperti tiġi kkompletata sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema li jużaw prodotti għall-bini u tal-utenti ta’ xogħlijiet ta’ bini, inkluż fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ riċiklaġġ u/jew tal-użu mill-ġdid ta’ partijiet jew materjali. Dan ir-Regolament huwa bla ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri skont strumenti oħra tal-liġi tal-Unjoni li jistgħu japplikaw għal sustanzi perikolużi, b’mod partikolari d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (8), id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (9), ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart (10) u r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (11).

(26)

Għandu jkun hemm il-possibbiltà li d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tiġi nnumerata f’konformità man-numru ta’ referenza tat-tip ta’ prodott.

(27)

Huwa meħtieġ li jkunu previsti proċeduri simplifikati biex jitfasslu d-dikjarazzjonijiet ta’ prestazzjoni sabiex jitnaqqas il-piż finanzjarju tal-intrapriżi, b’mod partikolarti tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs).

(28)

Sabiex ikun żgurat li d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tkun eżatta u affidabbli, il-prestazzjoni tal-prodott għall-bini għandha tkun ivvalutata u l-produzzjoni fil-fabbrika għandha tkun ikkontrollata f’konformità ma’ sistema adatta ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini. Jista’ jintgħażel li jiġu applikati diversi sistemi għal ċertu prodott għall-bini, sabiex titqies ir-relazzjoni speċifika ta’ xi wħud mill-karatteristiċi essenzjali għar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħol tal-bini.

(29)

Minħabba l-ispeċifiċità tal-prodotti għall-bini u l-fokus partikolari tas-sistema għall-valutazzjoni tagħhom, il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità previsti fid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE, u l-moduli stabbiliti fiha, mhumiex adatti. Għalhekk, għandhom ikunu stabbiliti metodi speċifiċi għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni rigward il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini.

(30)

Minħabba d-differenza fit-tifsira tal-marka CE għall-prodotti għall-bini, meta mqabbla mal-prinċipji ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 765/2008, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li jiżguraw iċ-ċarezza tal-obbligu li titwaħħal il-marka CE ma’ prodotti għall-bini u l-konsegwenzi tagħha.

(31)

Bit-twaħħil jew b’ordni għat-twaħħil tal-marka CE għal prodott għall-bini, il-manifatturi għandhom jindikaw li jassumu r-responsabbiltà għall-konformità ta’ dak il-prodott mal-prestazzjoni ddikjarata tiegħu.

(32)

Il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodotti għall-bini kollha li għalihom il-manifattur ikun fassal dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Jekk ma tfasslitx dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni, il-marka CE ma għandhiex titwaħħal.

(33)

Il-marka CE għandha tkun l-unika marka ta’ konformità tal-prodott għall-bini mal-prestazzjoni ddikjarata u l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli rigward il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni. Madankollu, jistgħu jintużaw marki oħra, sakemm jgħinu biex itejbu l-protezzjoni tal-utenti tal-prodotti għall-bini u ma jkunux koperti mil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

(34)

Sabiex ikun evitat l-ittestjar mhux meħtieġ ta’ prodotti għall-bini li l-prestazzjoni tagħhom tkun ġiet diġà suffiċjentement murija minn riżultati stabbli ta’ testijiet jew minn data eżistenti oħra, il-manifattur għandu jitħalla, skont kondizzjonijiet stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati jew f’Deċiżjoni tal-Kummissjoni, jiddikjara ċertu livell jew klassi ta’ prestazzjoni mingħajr l-ittestjar jew mingħajr aktar ittestjar.

(35)

Sabiex tkun evitata duplikazzjoni ta’ testijiet li jkunu diġà twettqu, manifattur ta’ prodott għall-bini għandu jitħalla juża r-riżultati tat-test miksuba minn parti terza.

(36)

Għandhom ikunu definiti kondizzjonijiet għall-użu ta’ proċeduri simplifikati għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ prodotti għall-bini, biex titnaqqas kemm jista’ jkun l-ispiża tat-tqegħid tagħhom fis-suq, mingħajr ma jonqos il-livell ta’ sikurezza. Il-manifatturi li jużaw dan it-tip ta’ proċeduri simplifikati għandhom juru kif jixraq li dawk il-kondizzjonijiet ikunu ġew sodisfatti.

(37)

Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-miżuri għas-sorveljanza tas-suq, il-proċeduri simplifikati kollha previsti f’dan ir-Regolament għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ prodotti għall-bini għandhom japplikaw biss għall-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jimmanifatturaw il-prodotti li jqiegħdu fis-suq.

(38)

Sabiex tkompli titnaqqas l-ispiża tat-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-bini għall-mikrointrapriżi li jimmanifatturawhom, huwa meħtieġ li jkunu previsti proċeduri simplifikati għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni, meta l-prodotti inkwistjoni, tkun xi tkun l-oriġini tagħhom, ma jkunux jimplikaw tħassib sinifikanti dwar is-sigurtà, filwaqt li jkunu jikkonformaw mar-rekwiżiti applikabbli. L-intrapriżi li japplikaw dawn il-proċeduri simplifikati għandhom addizzjonalment juru li huma jikkwalifikaw bħala mikrointrapriżi. Barra minn hekk, huma għandhom isegwu l-proċeduri applikabbli għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni previsti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għall-prodotti tagħhom.

(39)

Għall-prodotti għall-bini ddisinjati u manifatturati individwalment, il-manifattur għandu jitħalla juża proċeduri simplifikati għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni, fejn tkun tista’ tintwera l-konformità tal-prodott imqiegħed fuq is-suq mar-rekwiżiti applikabbli.

(40)

Il-qafas interpretattiv għad-definizzjoni ta’ “proċess mhux f’serje”, li għandu jiġi applikat għall-prodotti għall-bini differenti koperti minn dan ir-Regolament, għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni b’konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti tal-Bini.

(41)

L-operaturi ekonomiċi kollha li jintervjenu fil-katina ta’ forniment u distribuzzjoni għandhom jieħdu l-miżuri adatti biex jiżguraw li jqiegħdu jew jagħmlu disponibbli fis-suq prodotti għall-bini biss li huma f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jimmiraw li jiżguraw il-prestazzjoni ta’ prodotti għall-bini u jissodisfaw ir-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet. B’mod partikolari, l-importaturi u d-distributuri tal-prodotti għall-bini għandhom ikunu konxji tal-karatteristiċi essenzjali li għalihom hemm dispożizzjonijiet fis-suq Komunitarju, u tar-rekwiżiti speċifiċi fl-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet, u jużaw dan l-għarfien fit-tranżazzjonijiet kummerċjali tagħhom.

(42)

Huwa importanti li tkun żgurata l-aċċessibbiltà tar-regoli tekniċi nazzjonali sabiex l-intrapriżi, u b’mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu jiġbru informazzjoni affidabbli u preċiża dwar il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Istat Membru fejn bi ħsiebhom jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom. L-Istati Membri għandhom għalhekk jaħtru Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini għal dan il-fini. Minbarra l-kompiti definiti fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor (12), il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini għandhom għalhekk jipprovdu wkoll informazzjoni dwar ir-regoli applikabbli għall-inkorporazzjoni, l-assemblaġġ jew l-installazzjoni ta’ tip speċifiku ta’ prodott għall-bini.

(43)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu tal-merkanzija, il-Punti tal-Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini għandhom jipprovdu, mingħajr ħlas, informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet immirati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet tal-bini applikabbli għall-użu intiż ta’ kull prodott għall-bini fit-territorju ta’ kull Stat Membru. Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini jistgħu jipprovdu wkoll lill-operaturi ekonomiċi informazzjoni addizzjonali jew osservazzjonijiet. Għal aktar informazzjoni, il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini għandhom jitħallew jitolbu miżati li jkunu proporzjonati mal-ispejjeż biex jiġu pprovduti tali informazzjoni jew osservazzjonijiet. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li jiġu allokati riżorsi suffiċjenti għall-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini.

(44)

Ladarba l-ħolqien tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini m’għandux jinterferixxi mal-allokazzjoni tal-funzjonijiet fost l-awtoritajiet kompetenti fis-sistemi regolatorji tal-Istati Membri, għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jistabbilixxu Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini skont kompetenzi reġjonali jew lokali. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jafdaw ir-rwol tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini lil punti ta’ kuntatt eżistenti stabbiliti f’konformità ma’ strumenti tal-Unjoni oħra, sabiex tiġi evitata l-proliferazzjoni bla bżonn ta’ punti ta’ kuntatt u biex jiġu simplifikati l-proċeduri amministrattivi. Sabiex ma jżidux l-ispejjeż amministrattivi għall-intrapriżi u l-awtoritajiet kompetenti, l-Istati Membri għandhom ukoll ikunu jistgħu jafdaw ir-rwol tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini -mhux biss lis-servizzi eżistenti fl-amministrazzjoni pubblika, iżda wkoll liċ-ċentri nazzjonali tas-SOLVIT, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet professjonali u korpi privati.

(45)

Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini għandhom ikunu kapaċi jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod li ma jkunx hemm kunflitti ta’ interess, b’mod partikolari rigward il-proċeduri biex tinkiseb il-marka CE.

(46)

Għall-finijiet li jkun żgurat infurzar ekwivalenti u konsistenti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, għandha tkun operata sorveljanza tas-suq effikaċi mill-Istati Membri. Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 jipprevedi l-kondizzjonijiet bażiċi għall-funzjonament ta’ din is-sorveljanza tas-suq, speċjalment għall-programmi, il-finanzjament u l-pieni.

(47)

Ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għas-sigurtà, is-saħħa u kwistjonijiet oħrajn koperti mir-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet tal-bini fit-territorju tagħhom għandha tkun rikonoxxuta fi klawżola ta’ salvagwardja li tipprevedi miżuri protettivi adatti.

(48)

Ladarba huwa meħtieġ li, fl-Unjoni kollha, ikun żgurat livell uniformi ta’ prestazzjoni ta’ korpi li jwettqu l-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini u ladarba dawn il-korpi kollha għandhom iwettqu l-funzjonijiet tagħhom fl-istess livell u taħt kondizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta, għandhom ikunu stabbiliti rekwiżiti għal dawk il-korpi li jkunu qegħdin ifittxu li jkunu notifikati għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Għandha tkun prevista wkoll dispożizzjoni għad-disponibbiltà ta’ informazzjoni adegwata dwar dawn il-korpi u għall-monitoraġġ tagħhom.

(49)

Sabiex ikun żgurat livell koerenti ta’ kwalità fil-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini, huwa meħtieġ ukoll li jkunu stabbiliti rekwiżiti applikabbli għall-awtoritajiet responsabbli biex jinnotifikaw lill-korpi li jwettqu dawn il-kompiti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn.

(50)

Skont l-Artikolu 291 TFUE, ir-regoli u l-prinċipji ġenerali għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċitar mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti minn qabel permezz ta’ regolament adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Sa meta jiġi adottat dak ir-regolament ġdid, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999, li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (13) tkompli tapplika, bl-eċċezzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, li ma tapplikax iktar.

(51)

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 290 TFUE. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti.

(52)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati li jiddeskrivu fil-qosor il-kondizzjonijiet għall-użu ta’ siti elettroniċi fejn tkun tista’ ssir disponibbli d-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni.

(53)

Ladarba huwa meħtieġ perijodu ta’ żmien biex ikun żgurat l-istabbiliment tal-qafas għall-funzjonament adatt ta’ dan ir-Regolament, l-applikazzjoni tiegħu għandha tkun diferita bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward il-ħatra tal-korpi VT, l-awtoritajiet tan-notifika u l-korpi nnotifikati, l-istabbiliment ta’ organizzazzjoni tal-korpi VT u l-istabbiliment tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini.

(54)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati, iniedu kampanji ta’ informazzjoni biex jinfurmaw lis-settur tal-bini, b’mod partikolari l-operaturi ekonomiċi u l-utenti tal-prodotti għall-bini, rigward l-istabbiliment ta’ lingwaġġ tekniku komuni, id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-operaturi ekonomiċi u l-utenti individwali, it-twaħħil tal-marka CE ma’ prodotti għall-bini, ir-reviżjoni tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet tal-bini u s-sistemi ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni.

(55)

Ir-rekwiżit bażiku għax-xogħlijiet tal-bini dwar użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali għandu b’mod partikolari jieħu kont tar-riċiklabbiltà tax-xogħlijiet ta’ bini, il-materjali u l-partijiet tagħhom wara li jitwaqqgħu, id-durabbiltà tax-xogħlijiet ta’ bini u l-użu ta’ materja prima u sekondarja kompatibbli mal-ambjent f’xogħlijiet ta’ bini.

(56)

Għall-valutazzjoni tal-użu sostenibbli ta’ riżorsi u tal-impatt ta’ xogħlijiet ta’ bini fuq l-ambjent, meta disponibbli, għandhom jintużaw Dikjarazzjonijiet tal-Prodotti Ambjentali (EPD).

(57)

Fejn hu possibbli, għandhom jiġi stabbiliti metodi Ewropej uniformi biex tiġi stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti bażiċi stipulati fl-Anness I.

(58)

Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jinkiseb il-funzjonament korrett tas-suq intern għal prodotti għall-bini permezz ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati biex tkun espressal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u għalhekk jista’, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti għall-bini bl-istabbiliment ta’ regoli armonizzati dwar kif għandha tkun espressal-prestazzjoni ta’ prodotti għall-bini rigward il-karatteristiċi essenzjali tagħhom u dwar l-użu tal-marka CE fuq dawk il-prodotti.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“prodott għall-bini” tfisser kwalunkwe prodott jew kitt li jiġi prodott u mqiegħed fis-suq għall-inkorporazzjoni b’mod permanenti f’xogħlijiet ta’ bini jew partijiet minnhom u li l-prestazzjoni tiegħu jkollha effett fuq il-prestazzjoni tax-xogħlijiet ta’ bini fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet tal-bini;

(2)

“kitt” tfisser prodott għall-bini kkumerċjalizzat minn manifattur uniku bħala sett ta’ mill-inqas żewġ komponenti separati li jeħtieġ li jingħaqdu biex jiġu inkorporati fix-xogħlijiet tal-bini;

(3)

“xogħlijiet ta’ bini” tfisser bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili;

(4)

“karatteristiċi essenzjali” tfisser dawk il-karatteristiċi tal-prodott għall-bini relatati mar-rekwiżiti bażiċi għal xogħlijiet ta’ bini;

(5)

“prestazzjoni ta’ prodott għall-bini” tfisser il-prestazzjoni relatata mal-karatteristiċi essenzjali rilevanti, espressi b’livell, klassi, jew f’deskrizzjoni;

(6)

“livell” tfisser ir-riżultat tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ prodott għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tiegħu, espress bħala valur numeriku;

(7)

“klassi” tfisser firxa ta’ livelli, delimitati permezz ta’ valur minimu u massimu, ta’ prestazzjoni ta’ prodott għall-bini;

(8)

“livell ta’ limitu” tfisser livell ta’ prestazzjoni minimu jew massimu ta’ prodott għall-bini;

(9)

“tip tal-prodott” tfisser is-sett ta’ livelli jew klassijiet ta’ prestazzjoni rappreżentattivi ta’ prodott għall-bini, fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tiegħu, prodott bl-użu ta’ kombinazzjoni partikolari ta’ materja prima jew elementi oħrajn fi proċess ta’ produzzjoni speċifiku;

(10)

“speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati” tfisser standards armonizzati u Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni;

(11)

“standard armonizzat” tfisser standard adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 98/34/KE, abbażi ta’ talba maħruġa mill-Kummissjoni, f’konformità mal-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva;

(12)

“Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni” tfisser dokument adottat mill-organizzazzjoni tal-korpi VT għall-finijiet tal-ħruġ ta’ Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej;

(13)

“Valutazzjoni Teknika Ewropea” tfisser il-valutazzjoni dokumentata tal-prestazzjoni ta’ prodott għall-bini, f’rabta mal-karatteristiċi essenzjali tiegħu, f’konformità mad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni rispettiv;

(14)

“użu intiż” tfisser l-użu intiż ta’ prodott għall-bini kif definit fl-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata li tapplika;

(15)

“Dokumentazzjoni Teknika Speċifika” tfisser dokumentazzjoni li turi li l-metodi fi ħdan is-sistema applikabbli ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni ġew sostitwiti b’metodi oħrajn, sakemm ir-riżultati miksuba permezz ta’ dawk il-metodi l-oħrajn huma ekwivalenti għar-riżultati miksuba bil-metodi ta’ ttestjar tal-istandard armonizzat korrispondenti;

(16)

“magħmula disponibbli fis-suq” tfisser kwalunkwe forniment ta’ prodott għall-bini għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq tal-Unjoni u matul attività kummerċjali, kemm jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas;

(17)

“tqegħid fis-suq” tfisser l-ewwel darba li prodott għall-bini jsir disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

(18)

“operaturi ekonomiċi” tfisser il-manifattur, l-importatur, id-distributur jew ir-rappreżentant awtorizzat;

(19)

“manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura prodott għall-bini jew li tara li tali prodott jiġi ddisinjat jew immanifatturat, u li tpoġġi jew tagħmel disponibbli fis-suq dak il-prodott f’isimha jew taħt il-marka tal-fabbrika tagħha;

(20)

“distributur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-forniment, barra mill-manifattur jew l-importatur, li tkun għamlet il-prodott għall-bini disponibbli fis-suq;

(21)

“importatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni, li tqiegħed fis-suq prodott għall-bini minn pajjiż terz fis-suq tal-Unjoni;

(22)

“rappreżentant awtorizzat” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tkun irċeviet mandat bil-miktub minn manifattur sabiex taġixxi f’ismu fir-rigward ta’ kompiti speċifikati;

(23)

“irtirar” tfisser kwalunkwe miżura li għandha l-għan li tipprevjeni li prodott għall-bini fil-katina tal-provvista jsir disponibbli fis-suq;

(24)

“teħid lura” tfisser kwalunkwe miżura li għandha l-għan li tieħu lura prodott għall-bini li jkun diġà sar disponibbli għall-utent aħħari;

(25)

“akkreditazzjoni” għandha t-tifsira assenjata lilha mir-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(26)

“kontroll tal-produzzjoni f’fabbrika” tfisser il-kontroll dokumentat, permanenti u intern tal-produzzjoni f’fabbrika, f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati rilevanti;

(27)

“mikrointrapriża” tfisser mikrointrapriża kif definita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 rigward id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (14);

(28)

“ċiklu tal-ħajja” tfisser l-istadji konsekuttivi u interkonnessi ta’ ħajjet il-prodott għall-bini, mill-akkwist tal-materja prima jew il-ġenerazzjoni minn riżorsi naturali sar-rimi finali.

Artikolu 3

Rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet ta’ bini u karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini

1.   Ir-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet ta’ bini stabbiliti fl-Anness I għandhom jikkostitwixxu l-bażi għat-tħejjija ta’ mandati għall-istandardizzazzjoni u speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

2.   Il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini għandhom ikunu stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati rigward ir-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet ta’ bini.

3.   Għal familji speċifiċi ta’ prodotti għall-bini koperti minn standard armonizzat, il-Kummissjoni għandha, fejn adatt u fir-rigward tal-użi intiżi tagħhom kif definiti fl-istandards armonizzati, tiddetermina permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 60, dawk il-karatteristiċi essenzjali li għalihom il-manifattur għandu jiddikjara l-prestazzjoni tal-prodott meta jitqiegħed fis-suq.

Fejn adatt, il-Kummissjoni għandha tiddetermina wkoll, permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 60, livelli ta’ limitu għall-prestazzjoni fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali li għandhom jiġu ddikjarati.

KAPITOLU II

DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI U L-MARKA CE

Artikolu 4

Dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni

1.   Meta prodott għall-bini jkun kopert minn standard armonizzat jew jikkonforma ma’ Valutazzjoni Teknika Ewropea li tkun inħarġet għalih, il-manifattur għandu jfassal dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għalih meta jitqiegħed fis-suq.

2.   Meta prodott għall-bini jkun kopert minn standard armonizzat jew jikkonforma ma’ Valutazzjoni Teknika Ewropea li tkun inħarġet għalih, l-informazzjoni fi kwalunkwe għamla dwar il-prestazzjoni tiegħu fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali, kif definiti fl-ispeċifikazzjoni teknika armonizzat li tapplika, tista’ tiġi pprovduta biss jekk tkun inkluża u speċifikata fid-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni ħlief fejn, f’konformità mal-Artikolu 5, ma tkun tfasslet l-ebda dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni.

3.   Permezz tat-tfassil tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni, il-manifattur għandu jassumi r-responsabbiltà għall-konformità tal-prodott għall-bini mal-prestazzjoni ddikjarata. Fin-nuqqas ta’ indikazzjonijiet oġġettivi għall-kuntrarju, l-Istati Membri għandhom jippreżumu li d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni mfassla mill-manifattur tkun preċiża u affidabbli.

Artikolu 5

Derogi mit-tfassil ta’ Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni

B’deroga mill-Artikolu 4 (1) u fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew nazzjonali li jirrikjedu d-dikjarazzjoni ta’ karatteristiċi essenzjali fejn il-prodotti għall-bini jkunu intiżi biex jintużaw, il-manifatturi jistgħu ma jfasslux dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni meta jqiegħdu fis-suq prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat, meta:

(a)

il-prodott għall-bini ikun manifatturat individwalment jew magħmul skont l-ordni fi proċess mhux f’serje, u inkorporat f’xogħol wieħed identifikat, minn manifattur li huwa responsabbli għall-inkorporazzjoni sikura tal-prodott fix-xogħlijiet ta’ bini, f’konformità mar-regoli nazzjonali applikabbli u taħt ir-responsabbiltà ta’ dawk responsabbli għall-eżekuzzjoni sikura tax-xogħlijiet innomimati taħt ir-regoli nazzjonali applikabbli;

(b)

il-prodott għall-bini huwa manifatturat fuq is-sit tal-bini għall-inkorporazzjoni tiegħu fix-xogħlijiet ta’ bini rispettivi f’konformità mar-regoli nazzjonali applikabbli u taħt ir-responsabbiltà ta’ dawk responsabbli għall-eżekuzzjoni sikura tax-xogħlijiet innominati taħt ir-regoli nazzjonali applikabbli; or

(c)

il-prodott għall-bini huwa manifatturat b’mod tradizzjonali jew b’mod xieraq għall-konservazzjoni tal-wirt storiku u fi proċess li mhuwiex industrijali biex jirrinova adegwatament xogħlijiet ta’ bini li huwa uffiċjalment protett bħala parti minn ambjent ikklassifikat jew minħabba l-mertu speċjali tiegħu, arkitettoniku jew storiku, f’konformità mar-regoli nazzjonali applikabbli.

Artikolu 6

Kontenut tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni

1.   Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għandha tesprimi l-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali ta’ dawk il-prodotti f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati rilevanti.

2.   Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għandu jkun fiha b’mod partikolari l-informazzjoni li ġejja:

(a)

ir-referenza tat-tip tal-prodott, li għalih tkun tfasslet;

(b)

is-sistema jew sistemi ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V;

(c)

in-numru ta’ referenza u d-data tal-ħruġ tal-istandard armonizzat jew il-Valutazzjoni Teknika Ewropea, li jkunu ntużaw għall-valutazzjoni ta’ kull karatteristika essenzjali;

(d)

fejn japplika, in-numru ta’ referenza tad-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika użata u r-rekwiżiti li skont il-manifattur il-prodott jikkonforma magħhom.

3.   Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għandu barra minn hekk ikun fiha wkoll:

(a)

l-użu jew l-użi intiżi għall-prodott għall-bini, f’konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli;

(b)

il-lista tal-karatteristiċi essenzjali kif determinat fl-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata għall-użu jew l-użi intiżi ddikjarati;

(c)

il-prestazzjoni ta’ mill-inqas waħda mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini, rilevanti għall-użu jew l-użi intiżi ddikjarati;

(d)

fejn applikabbli, il-prestazzjoni ta’ prodott għall-bini, b’livelli jew klassijiet, jew f’deskrizzjoni, jekk ikun meħtieġ abbażi ta’ kalkolu fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tiegħu determinati f’konformità mal-Artikolu 3(3);

(e)

il-prestazzjoni ta’ dawk il-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini li huma relatati mal-użu jew l-użi intiżi, waqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-użu jew l-użi intiżi fil-post fejn il-manifattur bi ħsiebu li l-prodott ikun disponibbli fis-suq;

(f)

għall-karatteristiċi essenzjali elenkati, li għalihom mhi ddikjarata l-ebda prestazzjoni, l-akronimu “NPD” (Ebda Prestazzjoni Determinata);

(g)

meta għal dak il-prodott tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea, il-prestazzjoni, b’livelli jew klassijiet, jew f’deskrizzjoni, tal-prodott għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali kollha li jkunu jinsabu fil-Valutazzjoni Teknika Ewropea korrispondenti.

4.   Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjonijiet għandha titfassal bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness III.

5.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 31 jew, skont il-każ, fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, għandha tiġi pprovduta flimkien mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni.

Artikolu 7

Il-provvediment tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni

1.   Ma’ kull prodott li jkun sar disponibbli fis-suq għandha tiġi pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni jew fuq karta jew b’mezz elettroniku.

Madankollu, meta lott tal-istess prodott ikun pprovdut lil utent uniku, huwa jista’ jkun akkumpanjat minn kopja unika tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew fuq karta jew b’mezz elettroniku.

2.   Il-kopja fuq karta tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għandha tkun ipprovduta jekk jitlobha min għandu jirċeviha.

3.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, il-kopja tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tista’ ssir disponibbli fuq sit tal-Internet f’konformità mal-kondizzjonijiet li jridu jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 60. Tali kondizzjonijiet għandhom, inter alia, jiggarantixxu li d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tibqa’ disponibbli tal-anqas għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2).

4.   Id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-lingwa jew il-lingwi meħtieġa mill-Istat Membru fejn il-prodott isir disponibbli.

Artikolu 8

Prinċipji ġenerali u użu tal-marka CE

1.   Il-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artiklu 30 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 għandhom japplikaw għall-marka CE.

2.   Il-marka CE għandha titwaħħal ma’ dawk il-prodotti għall-bini, li għalihom il-manifattur ikun fassal dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4 u 6.

Jekk il-manifattur ma jfassalx dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4 u 6, il-marka CE ma tistax titwaħħal.

Bit-twaħħil jew wara t-twaħħil tal-marka CE, il-manifatturi jindikaw li jieħdu r-responsabbiltà għall-konformità tal-prodott għall-bini mal-prestazzjoni ddikjarata kif ukoll għall-konformità mar-rekwiżiti kollha applikabbli u li huma stabbiliti f’dan ir-Regolament u f’leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevant dwar l-armonizzazzjoni li jipprevedu dan it-twaħħil.

Ir-regoli għat-twaħħil tal-marka CE previsti f’leġiżlazzjoni Komunitarja oħra dwar l-armonizzazzjoni għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu.

3.   Għal kwalunkwe prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat, jew li għalih saret Valutazzjoni Teknika Ewropea, il-marka CE għandha tkun l-unika marka li tiċċertifika l-konformità tal-prodott għall-bini mal-prestazzjoni ddikjarata fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali, koperti mill-istandard armonizzat jew mill-Valutazzjoni Teknika Ewropea.

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri m’għandhom jintroduċu l-ebda referenza jew għandhom jirtiraw kwalunkwe referenza fil-miżuri nazzjonali għall-marka li tiċċertifika l-konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali koperti minn standard armonizzat differenti mill-marka CE.

4.   Stat Membru ma għandux jipprojbixxi jew jimpedixxi, fit-territorju tiegħu jew taħt ir-responsabbiltà tiegħu, li jsir disponibbli fis-suq jew l-użu ta’ prodotti għall-bini li għandhom il-marka CE, meta l-prestazzjonijiet iddikjarati jkunu jikkorrispondu għar-rekwiżiti għal tali użu f’dak l-Istat Membru.

5.   Stat Membru għandu jiżgura li l-użu tal-prodotti għall-bini li għandhom il-marka CE ma għandux jixxekkel minn regoli jew kondizzjonijiet imposti minn korpi pubbliċi jew korpi privati li jaġixxu bħala intrapriża pubblika, jew li jaġixxu bħala korp pubbliku abbażi ta’ pożizzjoni ta’ monopolju jew skont mandat pubbliku, meta l-prestazzjonijiet iddikjarati jkunu jikkorrispondu għar-rekwiżiti għal tali użu f’dak l-Istat Membru.

6.   Il-metodi użati mill-Istati Membri fir-rekwiżiti tagħhom għax-xogħlijiet tal-bini, kif ukoll regoli nazzjonali oħrajn rigward il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini, għandhom ikunu f’konformità mal-istandards armonizzati.

Artikolu 9

Regoli u kondizzjonijiet għat-twaħħil tal-marka CE

1.   Il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott għall-bini jew fuq itikketta mwaħħla miegħu b’mod viżibbli, leġġibbli u indelibbli. Fejn dan mhuwiex possibbli jew mhuwiex konsiljabbli minħabba n-natura tal-prodott, hija għandha titwaħħal mal-imballaġġ jew mad-dokumenti akkumpanjanti.

2.   Il-marka CE għandha tkun segwita mill-aħħar żewġ ċifri tas-sena li fiha twaħħlet, l-isem u l-indirizz reġistrat tal-manifattur, jew il-marka ta’ identifikazzjoni li tippermetti li jiġi identifikat l-isem u l-indirizz tal-manifattur b’mod faċli u mhux ambigwu, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku tat-tip ta’ prodott, in-numru tar-referenza tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u l-prestazzjoni ddikjarata fih, il-livelli jew klassi tal-prestazzjoni dikjarata, ir-referenza għall-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikata, in-numru tal-identifikazzjoni tal-korp innotifikat, jekk applikabbli, u l-użu intiż kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikata.

3.   Il-marka CE għandha titwaħħal qabel ma l-prodott għall-bini jitqiegħed fis-suq. Hija tista’ tkun segwita minn pittogramma jew kwalunkwe marka oħra li tindika b’mod partikolari riskju jew użu speċjali.

Artikolu 10

Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini

1.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 764/2008.

2.   L-Artikoli 10 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 764/2008 għandhom japplikaw għall-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini.

3.   Rigward il-kompiti definiti fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 764/2008, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini jipprovdu informazzjoni, li tuża termini trasparenti u li jinftehmu faċilment, dwar id-dispożizzjonijiet fit-territorju tiegħu li huma mmirati sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet tal-bini applikabbli għall-użu intiż ta’ kull prodott għall-bini, kif previst fil-punt (e) tal-Artikolu 6(3) ta’ dan ir-Regolament.

4.   Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini għandhom ikunu kapaċi jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod li jevita kunflitti ta’ interess, b’mod partikolari rigward il-proċeduri ta’ aċċess għall-marka CE.

KAPITOLU III

OBBLIGI TAL-OPERATURI EKONOMIĊI

Artikolu 11

Obbligi tal-manifatturi

1.   Il-manifatturi għandhom ifasslu dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4 u 6, u jwaħħlu l-marka CE f’konformità mal-Artikoli 8 u 9.

Bħala l-bażi għad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni, il-manifatturi għandhom ifasslu dokumentazzjoni teknika li tiddeskrivi l-elementi rilevanti kollha relatati mas-sistema meħtieġa għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni.

2.   Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għal perijodu ta’ 10 snin wara li l-prodott għall-bini jkun tqiegħed fis-suq.

Fejn adatt, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 60, temenda dak il-perijodu għal familji ta’ prodotti għall-bini abbażi tal-ħajja mistennija jew ir-rwol tal-prodott għall-bini fix-xogħlijiet.

3.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ proċeduri sabiex ikun assigurat li l-produzzjoni f’serje żżomm il-prestazzjoni ddikjarata. Il-bidliet fit-tip ta’ prodott u fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati applikabbli għandhom jitqiesu adegwatament.

Il-manifatturi għandhom, meta jitqies li jkun adatt biex jiġu żgurati l-preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-istabbiltà tal-prestazzjoni ddikjarata tal-prodott għall-bini, iwettqu testijiet ta’ kampjuni ta’ prodotti għall-bini mqiegħda fis-suq jew magħmula disponibbli, jinvestigaw, u, jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta’ lmenti, ta’ prodotti mhux konformi u ta’ teħid lura ta’ prodotti, u jżommu lid-distributuri informati dwar kwalunkwe monitoraġġ bħal dan.

4.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodotti għall-bini tagħhom ikollhom numru tat-tip, tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tagħhom, jew, fejn id-daqs jew in-natura tal-prodott ma jippermettuhx, li l-informazzjoni meħtieġa tkun ipprovduta fuq imballaġġ jew f’dokument li jakkumpanja l-prodott għall-bini.

5.   Il-manifatturi għandhom jindikaw fuq il-prodott għall-bini jew, fejn dan mhux possibbli, fuq l-imballaġġ tiegħu jew f’dokument li jakkumpanja l-prodott għall-bini, isimhom, l-isem tal-kummerċ irreġistrat jew il-marka tal-fabbrika rreġistrata u l-indirizz fejn jistgħu jkunu kkuntattjati. L-indirizz għandu jindika punt uniku fejn jista’ jiġi kuntattjat il-manifattur.

6.   Meta jagħmlu l-prodott għall-bini disponibbli fis-suq, il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodott ikun akkumpanjat minn struzzjonijiet u informazzjoni dwar is-sikurezza f’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-utenti.

7.   Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li prodott għall-bini li huma jkunu qiegħdu fuq is-suq ma jkunx konformi mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament, għandhom minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott għall-bini jsir konformi, jew, jekk ikun xieraq, jirtirawh jew jieħduh lura. Barra minn hekk, fejn il-prodott ikun jippreżenta riskju, il-manifatturi għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri fejn huma jkun għamlu l-prodott disponibbli għal dak il-għan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kwalunkwe miżura korrettiva meħuda.

8.   Il-manifatturi għandhom, b’segwitu għal talba mmotivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru l-konformità tal-prodott għall-bini mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u konformità ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament, f’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ponuti mill-prodotti għall-bini li huma jkunu qiegħdu fuq is-suq.

Artikolu 12

Rappreżentanti awtorizzati

1.   Il-manifattur jista’ jaħtar, permezz ta’ mandat bil-miktub, rappreżentant awtorizzat.

It-tfassil ta’ dokumentazzjoni teknika ma għandux jagħmel parti mill-mandat tar-rappreżentant awtorizzat.

2.   Ir-rappreżentant awtorizzat għandu jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat. Il-mandat għandu jippermetti li r-rappreżentant awtorizzat iwettaq tal-anqas il-kompiti li ġejjin:

(a)

iżomm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u d-dokumentazzjoni teknika għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali għas-sorveljanza għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2);

(b)

b’segwitu għal talba mmotivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovdi lil dik l-awtorità bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juri l-konformità tal-prodott għall-bini mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u konformità ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament;

(c)

jikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, fuq talba tagħhom, fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati riskji ponuti minn prodotti għall-bini koperti mill-mandat tar-rappreżentant awtorizzat.

Artikolu 13

Obbligi tal-importaturi

1.   L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-suq tal-Unjoni dawk il-prodotti għall-bini li huma konformi mar-rekwiżiti applikabbli f’dan ir-Regolament biss.

2.   Qabel ma jqiegħdu fis-suq il-prodott għall-bini, l-importaturi għandhom jiżguraw li l-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni jkunu twettqu mill-manifattur. Huma għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun fassal id-dokumentazzjoni teknika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(1) u d-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni f’konformità mal-Artikoli 4 u 6. Huma għandhom jiżguraw ukoll li l-prodott, fejn meħtieġ, ikollu l-marka CE, li l-prodott ikun akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u li l-manifattur ikun ikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 11(4) u (5).

Fejn importatur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li l-prodott għall-bini ma jkunx konformi mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament, l-importatur m’għandux iqiegħed fis-suq il-prodott għall-bini qabel ma dan jikkonforma mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni li takkumpanjah u jikkonforma mar-rekwiżiti l-oħra applikabbli f’dan ir-Regolament jew sakemm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni ma tkunx ikkoreġuta. Barra minn hekk, fejn il-prodott jippreżenta riskju, l-importatur għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq dwar dan.

3.   L-importaturi għandhom jindikaw fuq il-prodott għall-bini jew, fejn dan ma jkunx possibbli, fuq l-imballaġġ tiegħu jew f’dokument li jakkumpanja l-prodott isimhom, l-isem tal-kummerċ irreġistrat jew il-marka tal-fabbrika rreġistrata u l-indirizz fejn jistgħu jkunu kkuntattjati.

4.   L-importaturi għandhom jiżguraw li, meta jagħmlu l-prodott għall-bini disponibbli fis-suq, il-prodott ikun akkumpanjat minn struzzjonijiet u informazzjoni dwar is-sikurezza f’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-utenti, kif iddeterminat mill-Istat Membru konċernat.

5.   L-importaturi għandhom jiżguraw li, waqt li prodott għall-bini jkun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-kondizzjonijiet tal-ħżin jew tat-trasport ma jipperikolawx il-konformità tiegħu mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u l-konformità ma’ rekwiżiti oħrajn taħt dan ir-Regolament.

6.   L-importaturi għandhom, meta jitqies li jkun adatt biex jiġu żgurati l-preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-istabbiltà tal-prestazzjoni ddikjarata tal-prodott għall-bini, iwettqu testijiet ta’ kampjuni ta’ prodotti għall-bini li tqiegħed fuq is-suq, jinvestigaw, u jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta’ lmenti, ta’ prodotti mhux konformi u ta’ teħid lura ta’ prodotti, u għandhom iżommu lid-distributuri informati dwar kwalunkwe monitoraġġ bħal dan.

7.   L-importaturi li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li prodott għall-bini li huma jkunu qiegħdu fuq is-suq ma jkunx konformi mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew mhux konformi ma’ rekwiżiti oħrajn taħt dan ir-Regolament, għandhom minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dak il-prodott għall-bini jsir konformi, jew, fejn xierqa, jirtirawh jew jiħduh lura. Barra minn hekk, fejn il-prodott jippreżenta riskju, l-importaturi għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri fejn il-prodott għall-bini jkun sar disponibbli dwar dan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kwalunkwe miżura korrettiva meħuda.

8.   L-importaturi għandhom, għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2), iżommu kopja tad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika tista’ ssir disponibbli għal dawk l-awtoritajiet, fuq talba.

9.   L-importaturi għandhom, b’segwitu għal talba mmotivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru l-konformità tal-prodott għall-bini mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u l-konformità ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament, f’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ponuti mill-prodotti għall-bini li huma jkunu qiegħdu fuq is-suq.

Artikolu 14

Obbligi tad-distributuri

1.   Meta jagħmlu l-prodott għall-bini disponibbli fis-suq id-distributuri għandhom jaġixxu bl-attenzjoni dovuta fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

2.   Qabel ma jagħmlu l-prodott għall-bini disponibbli fis-suq id-distributuri għandhom jiżguraw li l-prodott, fejn hekk ikun rekwiżit, ikollu l-marka CE u li huwa akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa skont dan ir-Regolament u minn struzzjonijiet u informazzjoni dwar is-sikurezza f’lingwa ddeterminata mill-Istat Membru kkonċernat li tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-utenti. Id-distributuri għandhom jassiguraw ukoll li l-manifattur u l-importatur ikunu kkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 11(4) u (5) u l-Artikolu 13(3) rispettivament.

Fejn distributur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott għall-bini ma jkunx konformi mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew ma jkunx konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament, id-distributur m’għandux jagħmel il-prodott disponibbli fis-suq sakemm dan ma jikkonformax mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni li takkumpanjah u ma’ jissodisfax ir-rekwiżiti applikabbli oħrajn f’dan ir-Regolament jew sakemm id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni ma tkunx ġiet ikkoreġuta. Barra minn hekk, fejn il-prodott jippreżenta riskju, id-distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur dwar dan kif ukoll lill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq.

3.   Id-distributur għandu jiżgura li, filwaqt li prodott għall-bini jkun taħt ir-responsabbiltà tiegħu, il-kondizzjonijiet tal-ħżin jew tat-trasport ma jipperikolawx il-konformità tiegħu mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u l-konformità ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament.

4.   Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li prodott għall-bini li huma jkunu għamlu disponibbli fis-suq ma jkunx konformi mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni jew ma jkunx konformi ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament, għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir konformi, jirtirawh jew jieħduh lura, jekk dan ikun meħtieġ. Barra minn hekk, fejn il-prodott ikun jippreżenta riskju, id-distributuri għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri fejn il-prodott ikun sar disponibbli dwar dan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kwalunkwe miżura korrettiva meħuda.

5.   Id-distributuri għandhom, b’segwitu għal talba mmotivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru l-konformità tal-prodott għall-bini mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni u l-konformità ma’ rekwiżiti oħrajn applikabbli f’dan ir-Regolament f’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ponuti mill-prodotti li huma jkunu għamlu disponibbli fis-suq.

Artikolu 15

Każijiet fejn l-obbligi tal-manifatturi japplikaw għall-importaturi u d-distributuri

Importaturi jew distributuri għandhom jitqiesu bħala manifatturi għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom ikunu suġġetti għall-obbligi ta’ manifattur skont l-Artikolu 11, fejn ikunu qiegħdu fis-suq prodott taħt isimhom jew taħt il-marka tal-fabbrika tagħhom jew ikunu mmodifikaw prodott għall-bini diġà mqiegħed fis-suq b’tali mod li l-konformità mad-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tista’ tkun affettwata.

Artikolu 16

Identifikazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi

Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2), l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu, fuq talba, jidentifikaw dan li ġej mal-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq:

(a)

kwalunkwe operatur ekonomiku li jkun fornihom bi prodott;

(b)

kwalunkwe operatur ekonomiku li huma jkunu fornew bi prodott.

KAPITOLU IV

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI ARMONIZZATI

Artikolu 17

Standards armonizzati

1.   L-istandards armonizzati għandhom ikunu stabbiliti mill-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 98/34/KE abbażi ta’ talbiet (minn hawn ’il quddiem “mandati”) maħruġa mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva wara konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini imsemmi fl-Artikolu 64 ta’ dan ir-Regolament (minn hawn ’il quddiem “il-Kumitat Permanenti dwar il-Bini”).

2.   Meta l-partijiet interessati jkunu involuti fil-proċess tal-iżvilupp ta’ standards armonizzati skont dan l-Artikolu, il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandhom jiżguraw li l-kategoriji diversi ta’ partijiet interessati jkunu, fil-każijiet kollha, irrappreżentati b’mod ġust u ekwu.

3.   L-istandards armonizzati għandhom jipprovdu l-metodi u l-kriterji għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tagħhom.

Meta jkun previst fil-mandat rilevanti, l-istandard armonizzat għandu jirreferi għal użu intiż tal-prodotti li ser ikopri.

L-istandards armonizzati għandhom, fejn adatt u mingħajr ma jipperikolaw il-preċiżjoni, l-affidabbiltà jew l-istabbiltà tar-riżultati, jipprevedu metodi inqas onerużi mill-ittestjar għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tagħhom.

4.   Il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandhom jiddeterminaw fl-istandards armonizzati l-kontroll li japplika għall-produzzjoni fil-fabbrika, li għandu jqis il-kondizzjonijiet speċifiċi tal-proċess tal-manifattura tal-prodott għall-bini kkonċernat.

L-istandard armonizzat għandu jinkludi d-dettalji tekniċi meħtieġa għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni.

5.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-konformità tal-istandards armonizzati stabbiliti mill-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni bil-mandat rilevanti.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l-lista ta’ referenzi ta’ standards armonizzati li huma f’konformità mal-mandati rilevanti.

Għal kull standard armonizzat fil-lista għandu jiġi indikat dan li ġej:

(a)

ir-referenzi għal speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati li m’għadhomx japplikaw, skont il-każ;

(b)

id-data tal-bidu tal-perijodu ta’ koeżistenza;

(c)

id-data tat-tmiem tal-perijodu ta’ koeżistenza.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika kwalunkwe aġġornament għal dik il-lista.

Mid-data tal-bidu tal-perijodu ta’ koeżistenza għandu jkun possibbli li jintuża standard armonizzat biex issir dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għal prodott għall-bini kopert minnu. Korpi nazzjonali għall-istandardizzazzjoni għandhom l-obbligu li jittrasponu standards armonizzati f’konformità mad-Direttiva 98/34/KE.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 36 sa 38, mid-data tat-tmiem tal-perijodu ta’ koeżistenza, l-istandard armonizzat għandu jkun l-uniku mezz użat fit-tfassil ta’ dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tal-prodott għall-bini kopert minnu.

Fl-aħħar tal-perijodu ta’ koeżistenza, l-istandards nazzjonali konfliġġenti għandhom jiġurtirati u l-Istati Membri għandhom itemmu l-validità ta’ kwalunkwe dispożizzjoni nazzjonali konfliġġenti.

Artikolu 18

Oġġezzjoni formali kontra standards armonizzati

1.   Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqisu li l-istandard armonizzat ma jissodisfax bis-sħiħ ir-rekwiżiti stabbiliti fil-mandat rilevanti, l-Istat Membru kkonċernat jew il-Kummissjoni, wara li jkunu kkonsultaw lill-Kumitat Permanenti dwar il-Bini, għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE, filwaqt li jagħtu l-argumenti tagħhom. Dak il-Kumitat għandu, wara li jkun ikkonsulta l-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

2.   Fid-dawl tal-opinjoni tal-Kumitat stabblit taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tippubblika, li ma tippubblikax, li tippubblika b’xi restrizzjoni, li żżomm, li żżomm b’xi restrizzjoni jew li tirtira r-referenzi għall-istandard armonizzat ikkonċernat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-korp Ewropew għall-istandardizzazzjoni kkonċernat bid-deċiżjoni tagħha u, jekk ikun meħtieġ, titlob ir-reviżjoni tal-istandards armonizzati kkonċernati.

Artikolu 19

Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni

1.   B’segwitu għal talba għal Valutazzjoni Teknika Ewropea minn manifattur, id-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni għandu jiġi mfassal u adottat mill-organizzazzjoni tal-korp VT għal kwalunkwe prodott għall-bini li mhuwiex kopert jew li mhuwiex kopert bis-sħiħ minn standard armonizzat, li l-prestazzjoni fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tiegħu ma tistax tiġi vvalutata bis-sħiħ skont standard armonizzat eżistenti, minħabba li inter alia:

(a)

il-prodott ma jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-ebda standard armonizzat eżistenti;

(b)

tal-inqas għal karatteristika essenzjali waħda ta’ dak il-prodott, il-metodu ta’ valutazzjoni previst fl-istandard armonizzat mhuwiex adatt; jew

(c)

l-istandard armonizzat ma jipprevedi l-ebda metodu ta’ valutazzjoni fir-rigward ta’ mill-inqas karatteristika essenzjali waħda ta’ dak il-prodott.

2.   Il-proċedura għall-adozzjoni tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni għandha tirrispetta l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 20 u ssegwi r-regoli stabbiliti fl-Artikolu 21 u fl-Anness II.

3.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-atti delegati f’konformità mal-Artikolu 60 biex temenda l-Anness II u tistabbilixxi regoli proċedurali supplementari għall-iżvilupp u l-adozzjoni tad- Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni.

4.   Meta jkun xieraq, il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat lill-Kumitat Permanenti dwar il-Bini, għandha tieħu Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni eżistenti bħala bażi għall-mandati li jinħarġu skont l-Artikolu 17(1) bil-ħsieb li jiġu żviluppati standards armonizzati rigward il-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 20

Prinċipji għall-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni

1.   Il-proċedura għall-iżvilupp u l-adozzjoni tad-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni għandha:

(a)

tkun trasparenti għall-manifatturi kkonċernati;

(b)

tiddefinixxi skadenzi ta’ żmien obbligatorji adatti sabiex jiġi evitat dewmien mhux iġġustifikat;

(c)

tqis b’mod xieraq il-protezzjoni tas-segretezza kummerċjali u l-kunfidenzjalità;

(d)

tippermetti li l-Kummissjoni tipparteċipa b’mod adegwat;

(e)

tkun kosteffettiva għall-manifattur; u

(f)

tiżgura kolleġġjalità u koordinazzjoni suffiċjenti fost il-korpi VT maħtura għall-Prodotti inkwistjoni.

2.   Il-korpi VT għandhom, flimkien mal-organizzazzjoni tal-korpi VT, ikunu responsabbli bis-sħiħ għall-ispejjeż tal-iżvilupp u l-adozzjoni tad-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni.

Artikolu 21

Obbligi tal-korp VT li jirċievi talba għal Valutazzjoni Teknika Ewropea

1.   Il-korp VT li jirċievi t-talba għal Valutazzjoni Teknika Ewropea għandu jinforma lill-manifattur jekk il-prodott għall-bini jkun kopert, kompletament jew parzjalment, minn speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati kif ġej:

(a)

jekk il-prodott ikun kopert kompletament minn standard armonizzat, il-korp VT għandu jinforma lill-manifattur li, f’konformità mal-Artikolu 19(1), ma tistax tinħareġ Valutazzjoni Teknika Ewropea;

(b)

jekk il-prodott ikun kopert kompetament minn Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, il-korp VT għandu jinforma lill-manifattur li dan id-dokument ser jintuża bħala bażi għall-Valutazzjoni Teknika Ewropea li għandha tinħareġ;

(c)

jekk il-prodott ma jkunx kopert, jew ma jkunx kopert kompletament, mill-ebda speċifikazzjoni teknika armonizzata, il-korp VT għandu japplika r-regoli proċedurali stabbiliti fl-Anness II jew stabbiliti f’konformità mal-Artikolu 19(3).

2.   Fil-każijiet imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, il-korp VT għandu jinforma lill-organizzazzjoni tal-korpi VT msemmija u lill-Kummissjoni b’dak li jinsab fit-talba u bir-referenza għad-deċiżjoni rilevanti tal-Kummissjoni għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni, li biħsiebu japplika l-korp VT għal dan il-prodott, jew dwar in-nuqqas ta’ din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

3.   Jekk il-Kummissjoni tqis li ma teżisti l-ebda deċiżjoni adatta għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni għall-prodotti għall-bini, l-Artikolu 28 għandu japplika.

Artikolu 22

Pubblikazzjoni

Id-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni adottati mill-organizzazzjoni tal-korpi VT, għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni, li għandha tippubblika lista ta’ referenzi tad-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni finali f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika kwalunkwe aġġornament ta’ dik il-lista.

Artikolu 23

Riżoluzzjoni ta’ tilwim f’każijiet ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-korpi VT

Jekk il-korpi VT ma qablux dwar id-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni fil-limiti ta’ żmien previsti, l-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha tippreżenta din il-kwistjoni lill-Kummissjoni għal riżoluzzjoni propizja.

Artikolu 24

Kontenut tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni

1.   Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni għandu jkun fih, mill-inqas, deskrizzjoni ġenerali tal-prodott għall-bini, il-lista ta’ karatteristiċi essenzjali, rilevanti għall-użu intiż tal-prodott kif previst mill-manifattur, u miftiehem bejn il-manifattur u l-organizzazzjoni tal-korpi VT, kif ukoll il-metodi u l-kriterji għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodott fir-rigward ta’ dawk il-karatteristiċi essenzjali.

2.   Il-prinċipji għall-kontroll li japplika għall-produzzjoni fil-fabbrika għandhom jkunu mniżżla fid-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, b’kont meħud tal-kondizzjonijiet tal-proċess ta’ manifattura tal-prodott għall-bini kkonċernat.

3.   Fejn il-prestazzjoni ta’ xi karatteristiċi essenzjali tal-prodott tista’ tkun ivvalutata b’mod adatt minn metodi u kriterji diġà stabbiliti fi speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati oħrajn jew fil-Linji Gwida msemmija fl-Artikolu 66(3), jew użati f’konformità mal-Artikolu 9 tad-Direttiva 89/106/KEE qabel l-1 ta’ Lulju 2013 fil-kuntest tal-ħruġ ta’ approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, dawn il-metodi u l-kriterji eżistenti għandhom ikunu inkorporati bħala partijiet tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni.

Artikolu 25

Oġġezzjonijiet formali kontra d-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni

1.   Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqisu li Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni ma jissodisfax kompletament id-domandi li għandhom jiġu rrispettati fir-rigward tal-ħiġiet bażiċi tax-xogħol, stabbiliti fl-Anness I, l-Istat Membru kkonċernat jew il-Kummissjoni għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-Bini, filwaqt li jagħtu l-argumenti tagħhom. Il-Kumitat Permanenti dawr il-Bini għandu, wara li jkun ikkonsulta mal-organizzazzjoni tal-korpi VT, jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

2.   Fid-dawl tal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tippubblika, li ma tippubblikax, li tippubblika b’xi restrizzjoni, li żżomm, li żżomm b’xi restrizzjoni jew li tirtira r-referenzi għad-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni ikkonċernati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-organizzazzjoni tal-korpi VT dwar dan u, jekk meħtieġ, titlob ir-reviżjoni tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni kkonċernat.

Artikolu 26

Valutazzjoni Teknika Ewropea

1.   Il-Valutazzjoni Teknika Ewropea (VTE) għandha tinħareġ minn Korp għall-Valutazzjoni Teknika fuq talba mill-manifattur abbażi ta’ Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni stabbilit f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 21 u fl-Anness II.

Sakemm jkun hemm Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, il-Valutazzjoni Teknika Ewropea tista’ tinħareġ anke fil-każ fejn ikun ġie maħruġ il-mandat għal standard armonizzat. Dan il-ħruġ għandu jkun possibbli sal-bidu tal-perijodu ta’ koeżistenza kif iddeterminat mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 17(5).

2.   Il-Valutazzjoni Teknika Ewropea għandha tinkludi l-prestazzjoni li għandha tiġi ddikjarata, b’livelli jew klassijiet, jew f’deskrizzjoni, ta’ dawk il-karatteristiċi essenzjali maqbula mill-manifattur u l-korp VT li jirċievi t-talba għall-Valutazzjoni Teknika Ewropea għall-użu intiż u ddikjarat, u dettalji tekniċi meħtieġa għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ valutazzjoni u verifika ta’ kostanza tal-prestazzjoni.

3.   Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex jiġi stabbilit il-format tal-Valutazzjoni Teknika Ewropea f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 64(2).

Artikolu 27

Livelli jew klassijiet ta’ prestazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 60 biex tistabbilixxi klassijiet ta’ prestazzjoni fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini.

2.   Fejn il-Kummissjoni tkun stabbiliet klassijiet ta’ prestazzjoni rigward il-karatteristiċi essenzjali ta’ prodotti għall-bini, il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandhom jużaw dawk il-klassijiet fl-istandards armonizzati. L-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha, fejn ikun rilevanti, tuża dawk il-klassijiet fid-Dikjarazzjonijiet Ewropej ta’ Valutazzjoni.

Fejn il-klassijiet ta’ prestazzjoni fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti għall-bini ma jkunux stabbiliti mill-Kummissjoni, huma jistgħu jkunu stabbiliti mill-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni fi standards armonizzati, abbażi ta’ mandat rivedut.

3.   Meta jkun previst fil-mandati rilevanti, il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandhom jistabbilixxu fl-istandards armonizzati livelli ta’ limitu fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali u, skont il-każ, għall-użi intiżi, li għandhom jiġu rispettati mill-prodotti għall-bini fl-Istati Membri.

4.   Fejn il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni jkunu stabbilixxew klassijiet ta’ prestazzjoni fi standard armonizzat, l-organizzazzjoni tal-KTV għandha tuża dawk il-klassijiet fid-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni jekk ikunu rilevanti għall-prodotti għall-bini.

Meta jitqies li jkun adatt, l-organizzazzjoni tal-korp VT tista’, bi qbil mill-Kummissjoni u wara li tikkonsulta mal-Kumitat Permanenti dwar il-bini, tistabbilixxi fid-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni klassijiet ta’ prestazzjoni u livelli ta’ limitu fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali ta’ prodott għall-bini fl-użu intiż tiegħu kif previst mill-manifattur.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 60, biex tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li fihom il-prodott għall-bini għandu jitqies li jissodisfa ċertu livell jew klassi ta’ prestazzjoni mingħajr ittestjar jew mingħajr aktar ittestjar.

Fejn dawn il-kondizzjonijiet ma jkunux stabbiliti mill-Kummissjoni, huma jistgħu jiġu stabbiliti mill-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni fi standards armonizzati, abbażi ta’ mandat rivedut.

6.   Meta l-Kummissjoni tkun stabbiliet sistemi ta’ klassifikazzjoni f’konformità mal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-livelli, jew il-klassijiet ta’ prestazzjoni, li l-prodotti għall-bini għandhom jirrispettaw fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tagħhom f’konformità biss ma’ dawk is-sistemi ta’ klassifikazzjoni.

7.   Il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni u l-organizzazzjoni tal-korpi VT għandhom jirrispettaw il-ħtiġijiet regolatorji tal-Istati Membri, meta jiddeterminaw il-livelli ta’ limitu jew il-klassijiet ta’ prestazzjoni.

Artikolu 28

Valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni

1.   Il-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni ddikjarata tal-prodotti għall-bini fir-rigward tal-karatteristiċi essenzjali tagħhom għandhom jitwettqu f’konformità ma’ waħda mis-sistemi stabbiliti fl-Anness V.

2.   Permezz tal-adozzjoni ta’ atti delegati skont l-Artikolu 60, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tista’ tirrevedi, b’kont meħud b’mod partikolari tal-effetti fis-sigutà u s-saħħa tal-bnedmin u l-ambjent, liema sistema jew sistemi huma applikabbli għal ċertu prodott għall-bini jew familja ta’ prodotti għall-bini jew ċertu karatteristika essenzjali. Meta tagħmel dan il-Kummissjoni għandha tieħu kont ukoll tal-esperjenzi dokumentati mressqa mill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tas-sorveljanza tas-suq.

Il-Kummissjoni għandha tagħżel is-sistema jew sistemi l-inqas onerużi possibbli konsistentement mar-rispett tar-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet tal-bini kollha.

3.   Is-sistema jew sistemi ddeterminati b’dan il-mod għandhom ikunu indikati fil-mandati għall-istandards armonizzati u fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

KAPITOLU V

KORPI GĦALL-VALUTAZZJONI TEKNIKA

Artikolu 29

Nomina, monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ korpi VT

1.   L-Istati Membri jistgħu jinnominaw korpi VT fit-territorji tagħhom, b’mod partikolari għal wieħed jew diversi oqsma ta’ prodotti elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness IV.

L-Istati Membri li ħatru korp VT għandhom jikkomunikaw lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni isimu u l-indirizz u l-oqsma ta’ prodotti li għalihom ikun inħatar il-korp VT.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi elettroniċi, il-lista ta’ korpi VT li tindika l-oqsma ta’ prodotti li għalihom inħatru, filwaqt li tagħmel ħilitha biex jintlaħaq l-ogħla livell possibbli ta’ trasparenza.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku kwalunkwe aġġornament għal dik il-lista.

3.   L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw l-attivitajiet u l-kompetenza tal-korpi VT li jkunu ħatru, u jevalwawhom fir-rigward tar-rekwiżiti rispettivi mniżżlin fit-Tabella 2 tal-Anness IV.

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bil-proċeduri nazzjonali tagħhom għall-ħatra tal-korpi VT, bil-monitoraġġ tal-attività u l-kompetenza tagħhom, u bi kwalunkwe tibdil f’dik l-informazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-linji gwida għat-twettiq tal-evalwazzjoni tal-korpi VT, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini.

Artikolu 30

Rekwiżiti għall-korpi VT

1.   Korp VT għandu jwettaq valutazzjoni u joħroġ il-Valutazzjoni Teknika Ewropea fil-qasam tal-prodott li għalih inħatar.

Il-korp VT għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness IV fl-ambitu tal-ħatra tiegħu.

2.   Korp VT għandu jagħmel disponibbli pubblikament l-organigramma tiegħu u l-ismijiet tal-membri tal-korpi interni deċiżjonali tiegħu.

3.   Fejn korp VT ma jibqax jikkonforma mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jirtira l-ħatra ta’ dak il-korp VT għall-qasam tal-prodott rilevanti u jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn b’dan.

Artikolu 31

Koordinazzjoni tal-korpi VT

1.   Il-korpi VT għandhom jistabbilixxu organizzazzjoni għall-valutazzjoni teknika.

2.   L-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha titqies bħala korp li għandu bħala għan l-interess Ewropew ġenerali fit-tifsira tal-Artikolu 162 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (15).

3.   L-objettivi komuni ta’ kooperazzjoni u l-kondizzjonijiet amministrattivi u finanzjarji dwar għotjiet lil l-organizzazzjoni tal-korpi VT jistgħu jkunu definiti fil-qafas ta’ ftehim ta’ sħubija ffirmat mill-Kummissjoni u dik l-organizzazzjoni, f’konformità mar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Gunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (16) (“ir-Regolament Finanzjarju”) u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiġu informati dwar il-konklużjoni ta’ kwalunkwe ftehim bħal dan.

4.   L-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha talanqas twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

torganizza l-koordinazzjoni tal-korpi VT u tiżgura l-kooperazzjoni u l-konsultazzjoni ma’ partijiet interessati oħrajn, jekk ikun meħtieġ;

(b)

tiżgura li eżempji tal-aqwa prattika jinqasmu bejn il-korpi VT għall-promozzjoni ta’ effiċjenza akbar u għall-forniment ta’ servizz aħjar għall-industrija;

(c)

tikkoordina l-applikazzjoni tar-regoli proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 21 u fl-Anness II, kif ukoll tipprovdi l-appoġġ meħtieġ għal dak il-għan;

(d)

tiżviluppa u tadotta d-Dokumenti Ewropej għall-Valutazzjoni;

(e)

tinforma lill-Kummissjoni bi kwalunkwe kwistjoni relatata mat-tħejjija tad-Dokumenti Ewropej għall-Valutazzjoni u bi kwalunkwe aspett relatat mal-interpretazzjoni tar-regoli proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 21 u fl-Anness II u tissuġġerixxi titjib lill-Kummissjoni abbażi tal-esperjenza miksuba;

(f)

tikkomunika kwalunkwe osservazzjoni rigward korp VT li ma jwettaqx il-kompiti tiegħu skont ir-regoli proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 21 u fl-Anness II lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru li jkun ħatar il-korp VT;

(g)

tiżgura li d-Dokumenti Ewropej għall-Valutazzjoni adottati u li r-referenzi għall-VTEs jibqgħu disponibbli pubblikament.

L-organizzazzjoni tal-korpi VT għandu jkollha Segretarjat sabiex iwettaq dawn il-kompiti.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi VT jikkontribwixxu għar-riżorsi finanzjarji u umani tal-organizzazzjoni tal-korpi VT.

Artikolu 32

Finanzjament mill-Unjoni

1.   Il-finanzjament mill-Unjoni jista’ jingħata lill-organizzazzjoni tal-korpi VT biex jitwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 31(4).

2.   L-approprjazzjonijiet allokati għall-attivitajiet stabbiliti fl-Artikolu 31(4) għandhom ikunu ddeterminati kull sena mill-awtorità baġitarja fil-limiti tal-qafas finanzjarju fis-seħħ.

Artikolu 33

Arranġamenti ta’ finanzjament

1.   Il-finanzjament mill-Unjoni għandu jiġi pprovdut mingħajr sejħa għal proposti, lill-organizzazzjoni tal-korpi VT twettaq l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 31(4) li għalihom jistgħu jsiru għotjiet f’konformità mar-Regolament Finanzjarju.

2.   L-attivitajiet tas-segretarjat tal-organizzazzjoni tal-korpi VT, imsemmija fl-Artikolu 31(4), jistgħu jkunu ffinanzjati abbażi ta’ għotjiet għall-operazzjonijiet. Fil-każ ta’ tiġdid, l-għotjiet għall-operazzjonijiet m’għandhomx jitnaqqsu awtomatikament.

3.   Il-ftehimiet dwar l-għotjiet jistgħu jawtorizzaw il-kopertura b’rata fissa tal-ispejjeż ġenerali tal-benefiċjarju sa mhux aktar minn 10 % tal-ispejjeż kollha diretti u eliġibbli għal azzjonijiet, ħlief meta l-ispejjeż indiretti tal-benefiċjarju jkunu koperti minn għotja għall-operazzjoni ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 34

Ġestjoni u monitoraġġ

1.   L-approprjazzjonijiet iddeterminati mill-awtorità baġitarja għall-finanzjament tal-attivitajiet stabbiliti fl-Artikolu 31(4) jistgħu jkopru wkoll l-ispejjeż amministrattivi fir-rigward tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-ispezzjoni, il-verifika u l-evalwazzjoni li jkunu meħtieġa direttament sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, u b’mod partikolari l-istudji, il-laqgħat, l-attivitajiet ta’ informazzjoni u pubblikazzjoni, l-ispejjeż relatati man-netwerks tal-informatika għall-iskambju ta’ informazzjoni u kwalunkwe infiq ieħor għal assistenza amministrattiva u teknika li l-Kummissjoni tista’ tuża għal attivitajiet relatati mal-iżvilupp u l-adozzjoni tad-Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni u l-ħruġ tal-Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej.

2.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-rilevanza tal-kompiti imniżżlin fl-Artikolu 31(4) li jirċievu finanzjament mill-Unjoni fid-dawl tar-rekwiżiti tal-linji ta’ politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-eżitu ta’ dik l-evalwazzjoni sal-1 ta’ Jannar 2017 u kull erba’ snin wara dik id-data.

Artikolu 35

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta jiġu implimentati l-attivitajiet finanzjati taħt dan ir-Regolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet oħra illegali, b’kontrolli effikaċi u bir-rifużjoni ta’ ammonti mħallsa indebitament u, jekk jinstab li jkun hemm irregolaritajiet, b’pieni effikaċi, proporzjonati u dissważivi, f’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet (17), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (18) u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (19).

2.   Għall-attivitajiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, il-kunċett ta’ irregolarità msemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 għandu jfisser kwalunkwe ksur ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni jew kwalunkwe inadempjenza ta’ xi obbligu kuntrattwali li jkunu r-riżultat ta’ att jew ommissjoni minn operatur ekonomiku, li jkollhom, jew jista’ jkollhom l-effett li jippreġudikaw il-baġit ġenerali tal-Unjoni jew baġits amministrati minnha b’nefqa mhux ġustifikata.

3.   Kwalunkwe ftehimiet u kuntratti li jirriżultaw minn dan ir-Regolament għandhom jipprovdu għall-monitoraġġ u l-kontroll finanzjarju mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe rappreżentant li hija tawtorizza u għall-verifiki mill-Qorti tal-Awdituri, li jekk ikun meħtieġ, għandhom jitwettqu fuq il-post.

KAPITOLU VI

PROĊEDURI SSIMPLIFIKATI

Artikolu 36

Użu ta’ Dokumentazzjoni Teknika Xierqa

1.   Meta l-manifattur ikun qed jiddetermina t-tip tal-prodott, huwa jista’ jissostitwixxi l-ittestjar tat-tip jew il-kalkolu tat-tip b’Dokumentazzjoni Teknika Xierqa li turi li:

(a)

għal wieħed jew aktar mill-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini, li l-manifattur jqiegħed fuq is-suq, dak il-prodott jitqies li jilħaq ċertu livell jew klassi ta’ prestazzjoni mingħajr ittestjar jew kalkolu, jew mingħajr ittestjar jew kalkolu ulterjuri, f’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata jew fid-deċiżjoni rilevanti tal-Kummissjoni;

(b)

il-prodott għall-bini, kopert minn standard armonizzat, li l-manifattur jqiegħed fuq is-suq jikkorrispondi mat-tip ta’ prodott għall-bini ieħor, immanifatturat minn manifattur ieħor u li huwa diġà ttestjat f’konformità mal-istandard armonizzat rilevanti. Meta dawn il-kondizzjonijiet jiġu rrispettati, il-manifattur ikollu d-dritt li jiddikjara prestazzjoni li tikkorrispondi għar-riżultati tat-testijiet kollha ta’ dan il-prodott l-ieħor jew għal parti minnhom. Il-manifattur jista’ juża r-riżultati tat-testijiet miksuba minn manifattur ieħor biss wara li jkun kiseb l-awtorizzazzjoni ta’ dak il-manifattur, li jibqa’ responsabbli għall-preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-istabbiltà ta’ dawk ir-riżultati tat-testijiet; jew

(c)

il-prodott għall-bini, kopert minn speċifikazzjoni teknika armonizzata, li l-manifattur jqiegħed fuq is-suq ikun sistema magħmula minn komponenti, li l-manifattur jimmonta skont struzzjonijiet preċiżi mogħtija mill-fornitur ta’ din is-sistema jew ta’ komponent tagħha, li kien diġà ttestja lil dik is-sistema jew dak il-komponent għal waħda jew aktar mill-karatteristiċi essenzjali tiegħu f’konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika rilevanti. Meta dawn il-kondizzjonijiet jiġu rrispettati, il-manifattur ikollu d-dritt li jiddikjara prestazzjoni li tikkorrispondi għar-riżultati tat-testijiet kollha għas-sistema jew il-komponent li jkun ġie fornut. Il-manifattur jista’ juża r-riżultati tat-testijiet miksuba minn manifattur jew fornitur tas-sistemi oħrajn biss wara li jkun kiseb l-awtorizzazzjoni ta’ dak il-manifattur jew tal-fornitur ta’ sistemi, li jibqa’ responsabbli għall-preċiżjoni, l-affidabbiltà u l-istabbiltà ta’ dawk ir-riżultati tat-testijiet.

2.   Jekk il-prodott għall-bini msemmi fil-paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’ prodotti għall-bini li għaliha s-sistema applikabbli għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 1 + jew 1, kif hemm imniżżel fl-Anness V, id-Dokumentazzjoni Teknika Xierqa msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ivverifikata minn korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott notifikat kif imsemmi fl-Anness V.

Artikolu 37

Użu ta’ proċeduri simplifikati minn mikrointrapriżi

Il-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw prodotti għall-bini koperti minn standard armonizzat jistgħu jissostitwixxu d-determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi tal-ittestjar tat-tip għas-sistemi 3 u 4 applikabbli, kif stabbilit fl-Anness V bl-użu ta’ metodi differenti minn dawk li jinsabu fl-istandard armonizzat applikabbli. Dawk il-manifatturi jistgħu wkoll jittrattaw il-prodotti għall-bini li għalihom tapplika s-sistema 3 f’konformità mad-dispożizzjonijiet għas-sistema 4. Meta manifattur juża dawn il-proċeduri ssimplifikati, il-manifattur għandu juri l-konformità tal-prodott għall-bini mar-rekwiżiti applikabbli permezz ta’ Dokumentazzjoni Teknika Speċifika u għandu juri l-ekwivalenza tal-proċeduri użati mal-proċeduri stipulati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

Artikolu 38

Proċeduri simplifikati oħra

1.   Fi rigward ta’ prodotti għall-bini koperti minn standard armonizzat u li huma manifatturati individwalment jew magħmula apposta fi proċess li mhuwiex parti minn serje, b’rispons għal ordni speċifika, u li huma installati f’xogħol tal-bini wieħed identifikat, il-parti dwar il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistema applikabbli, kif hemm imniżżel fl-Anness V, tista’ tiġi sostitwita mill-manifattur b’Dokumentazzjoni Teknika Speċifika li turi l-konformità ta’ dan il-prodott mar-rekwiżiti applikabbli u l-ekwivalenza tal-proċeduri użati mal-proċeduri stipulati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati.

2.   Jekk il-prodott għall-bini msemmi fil-paragrafu 1 jappartjeni għal familja ta’ prodotti għall-bini li għaliha s-sistema applikabbli għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni hija s-sistema 1 + jew 1, kif hemm imniżżel fl-Anness V, id-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika għandha tkun ivverifikata minn korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott notifikat kif imsemmi fl-Anness V.

KAPITOLU VII

AWTORITAJIET TAN-NOTIFIKA U KORPI NNOTIFIKATI

Artikolu 39

Notifika

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn dwar korpi awtorizzati biex iwettqu kompiti ta’ parti terza fil-proċess tal-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni skont dan ir-Regolament (minn hawn’il quddiem “korpi nnotifikati”).

Artikolu 40

Awtoritajiet tan-notifika

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità tan-notifika li għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u t-twettiq tal-proċeduri meħtieġa għall-valutazzjoni u n-notifika tal-korpi li ser ikunu awtorizzati li jwettqu l-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni għall-fini ta’ dan ir-Regolament, u għall-monitoraġġ tal-korpi nnotifikati, inkluża l-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 43.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu mill-korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni tagħhom fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f’konformità miegħu.

3.   Fejn l-awtorità tan-notifika tiddelega jew b’xi mod ieħor tafda l-valutazzjoni, in-notifika jew il-monitoraġġ imsemmija fil-paragrafu 1 lil korp li ma jkunx entità governattiva, dak il-korp għandu jkun entità ġuridika u għandu jikkonforma mutatis mutandis mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 41. Barra minn hekk, huwa għandu jkollu arranġamenti biex ikopri r-reponsabbiltajiet li jirriżultaw mill-attivitajiet tiegħu.

4.   L-awtorità tan-notifika għandha tieħu r-responsabbiltà sħiħa għall-kompiti mwettqin mill-korp imsemmi fil-paragrafu 3.

Artikolu 41

Rekwiżiti relatati mal-awtoritajiet tan-notifika

1.   L-awtorità tan-notifika għandha tkun stabbilita b’tali mod li ma jirriżulta l-ebda konflitt ta’ interess ma’ korpi nnotifikati.

2.   L-awtorità tan-notifika għandha tkun organizzata u operata b’mod li jkunu salvagwardjati l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tagħha.

3.   L-awtorità tan-notifika għandha tkun organizzata b’tali mod li kull deċiżjoni rigward in-notifika ta’ korp li għandu jkun awtorizzat li jwettaq il-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tittieħed minn persuni kompetenti differenti minn dawk li jkunu wettqu l-valutazzjoni.

4.   L-awtorità tan-notifika m’għandhiex toffri jew tipprovdi attivitajiet li jwettqu l-korpi nnotifikati, jew servizzi ta’ konsulenza fuq bażi kummerċjali jew kompetittiva.

5.   L-awtorità tan-notifika għandha tissalvagwardja l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miksuba.

6.   L-awtorità tan-notifika għandu jkollha numru suffiċjenti ta’ persunal kompetenti għad-dispożizzjoni tagħha biex twettaq il-kompiti tagħha b’mod adatt.

Artikolu 42

Obbligu ta’ informazzjoni għall-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bil-proċeduri nazzjonali tagħhom għall-valutazzjoni u n-notifika ta’ korpi li għandhom ikunu awtorizzati li jwettqu l-kompiti ta’ partijiet terzi fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni u l-monitoraġġ tal-korpi nnotifikati, u ta’ kwalunkwe tibdil għalihom.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 43

Rekwiżiti għal korpi nnotifikati

1.   Għall-finijiet tan-notifika, il-korp innotifikat għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 11.

2.   Korp innotifikat għandu jkun stabbilit skont il-liġi nazzjonali u għandu jkollu personalità ġuridika.

3.   Korp innotifikat għandu jkun korp ta’ parti terza indipendenti mill-organizzazzjoni jew mill-prodott għall-bini li jivvaluta.

Korp li jkun jappartjeni għal xi assoċjazzjoni kummerċjali jew federazzjoni professjonali li tkun tirrappreżenta l-intrapriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-forniment, l-immontar, l-użu jew il-manutenzjoni ta’ prodotti għall-bini li huwa jivvaluta, jista’, bil-kondizzjoni li l-indipendenza tiegħu u n-nuqqas ta’ kwalunkwe konflitt ta’ interess jiġu murija, jitqies li hu korp bħal dan.

4.   Korp innotifikat, l-ogħla livell ta’ ġestjoni tiegħu u l-persunal responsabbli biex iwettqu l-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni m’għandhomx ikunu d-disinjaturi, il-manifatturi, il-fornituri, l-installaturi, ix-xerrejja, is-sidien, l-utenti jew dawk li jagħmlu l-manutenzjoni tal-prodotti għall-bini li huma jivvalutaw, u lanqas m’għandhom ikunu r-rappreżentanti awtorizzati ta’ kwalunkwe waħda minn dawk il-partijiet. Dan ma għandux jipprekludi l-użu tal-prodotti vvalutati li huma meħtieġa għall-operazzjonijiet tal-korp innotifikat jew l-użu tal-prodotti għall-użu personali.

Il-korp innotifikat, l-ogħla livell ta’ ġestjoni tiegħu u l-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni m’għandhomx ikunu involuti direttament fid-disinn, il-manifattura jew il-bini, il-kummerċjalizzazzjoni, l-installazzjoni, l-użu jew il-manutenzjoni ta’ dawk il-prodotti għall-bini, u lanqas m’għandhom jirrappreżentaw lill-partijiet li jkunu involuti f’dawk l-attivitajiet. Huma m’għandhom ikunu involuti fl-ebda attività li tista’ tkun f’konflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju u l-integrità tagħhom relatati mal-attivitajiet li għalihom huma jkunu ġew innotifikati. Dan għandu japplika, b’mod partikolari, għas-servizzi ta’ konsulenza.

Korp innotifikat għandu jiżgura li l-attivitajiet tas-sussidjarji jew is-subkuntratturi tiegħu ma jaffettwawx il-kunfidenzjalità, l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tiegħu ta’ valutazzjoni u/jew verifika.

5.   Korp innotifikat u l-persunal tiegħu għandhom iwettqu l-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni, bl-ogħla livell ta’ integrità professjonali u kompetenza teknika meħtieġa fil-qasam speċifiku li jkun u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u tħajjir, b’mod partikolari finanzjarji, li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet ta’ valutazzjoni u/jew verifika tagħhom, speċjalment minn persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess fir-riżultati ta’ dawk l-attivitajiet.

6.   Korp innotifikat għandu jkun kapaċi jwettaq il-kompiti ta’ parti terza kollha fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni assenjati lilu f’konformità mal-Anness V u li għalihom ikun ġie nnotifikat, kemm jekk dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp innotifikat innifsu u kemm jekk f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Fi kwalunkwe ħin u għal kull sistema ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni u għal kull tip jew kategorija ta’ prodotti għall-bini, il-karatteristiċi essenzjali u l-kompiti li dwarhom ikun ġie nnotifikat, il-korp innotifikat għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-ħtiġijiet li ġejjin:

(a)

il-persunal meħtieġ b’għarfien tekniku u esperjenza suffiċjenti u adatta biex iwettaq il-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni;

(b)

id-deskrizzjoni meħtieġa ta’ proċeduri skont liema titwettaq il-valutazzjoni tal-prestazzjoni, li jiżguraw it-trasparenza u l-kapaċità ta’ riproduzzjoni ta’ dawn il-proċeduri; huwa għandu jkollu politika u proċeduri stabbiliti li jiddistingwu bejn il-kompiti li jwettaq bħala korp innotifikat u attivitajiet oħrajn;

(c)

il-proċeduri meħtieġa għat-twettiq tal-attivitajiet tiegħu, li jqisu b’mod debitu d-daqs tal-intrapriża, is-settur li fih topera, l-istruttura tagħha, il-grad ta’ kumplessità tat-teknoloġija tal-prodott inkwistjoni u n-natura massiva jew serjali tal-proċess ta’ produzzjoni.

Korp innotifikat għandu jkollu l-mezzi meħtieġa biex iwettaq il-kompiti tekniċi u amministrattivi konnessi mal-attivitajiet li għalihom jiġi nnotifikat b’mod adatt u għandu jkollu aċċess għal kull apparat jew faċilità meħtieġa.

7.   Il-persunal responsabbli biex iwettaq l-attivitajiet li l-korp ikun ġie nnotifikat dwarhom, għandu jkollu dawn li ġejjin:

(a)

taħriġ tekniku u vokazzjonali tajjeb li jkopri l-kompiti ta’ parti terza kollha fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni fl-ambitu rilevanti li għalih il-korp ikun ġie nnotifikat;

(b)

għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti tal-valutazzjonijiet u l-verifiki li jwettaq u awtorità adatta biex iwettaq dawn l-operazzjonijiet;

(c)

għarfien adatt u intendiment tal-istandards armonizzati applikabbli u tad-dispożizzjonjiet rilevanti tar-Regolment;

(d)

il-kapaċità meħtieġa biex ifassal iċ-ċertifikati, ir-rekords u r-rapporti li juru li l-valutazzjonijiet u l-verifiki jkunu saru.

8.   L-imparzjalità tal-korp innotifikat, l-ogħla livell ta’ ġestjoni u l-persunal għall-valutazzjoni tiegħu għandhom ikunu ggarantiti.

Ir-rimunerazzjoni tal-ogħla livell ta’ ġestjoni u l-persunal għall-valutazzjoni tal-korp innotifikat m’għandhiex tiddependi mill-għadd ta’ valutazzjonijiet li jkunu twettqu jew mir-riżultati ta’ dawn il-valutazzjonijiet.

9.   Korp innotifikat għandu jagħmel polza ta’ assigurazzjoni għar-responsabbiltà ċivili sakemm ir-responsabbiltà ma jeħodhiex l-Istat Membru f’konformità mal-liġi nazzjonali, jew jekk l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-valutazzjoni u/jew il-verifika mwettqa.

10.   Il-persunal tal-korp innotifikat għandu jkun marbut li josserva s-segretezza professjonali fir-rigward tal-informazzjoni kollha miksuba waqt li jkun qed iwettaq il-kompiti tiegħu skont l-Anness V, ħlief fir-rigward tal-awtoritajiet amministrattivi kompetenti tal-Istat Membru li fih l-attivitajiet tiegħu jkunu qegħdin isiru. Id-drittijiet ta’ proprjetà għandhom ikunu protetti.

11.   Korp innotifikat għandu jipparteċipa fi, jew jiżgura li l-persunal ta’ valutazzjoni tiegħu jkun informat bihom, l-attivitajiet għall-istandardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp innotifikat stabbilit skont dan ir-Regolament u għandu japplika bħala gwida ġenerali d-deċiżjonijiet amministrattivi u d-dokumenti prodotti bħala riżultat tal-ħidma ta’ dak il-grupp.

Artikolu 44

Preżunzjoni ta’ konformità

Korp innotifikat li jkun ser jiġi awtorizzat li jwettaq il-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni li juri l-konformità tiegħu mal-kriterji stabbiliti fl-istandards armonizzati rilevanti jew partijiet minnhom, li r-referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun preżunt li jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43 sakemm l-istandards armonizzati applikabbli, ikopru dawk ir-rekwiżiti.

Artikolu 45

Sussidjarji u subkuntratturi ta’ korpi nnotifikati

1.   Fejn korp innotifikat jagħti b’subappalt kompiti speċifiċi marbutin mal-kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni jew ikun jista’ jagħmel rikors għal sussidjarju, huwa għandu jiżgura li s-subkuntrattur jew is-sussidjarju jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43, u għandu jinforma lill-awtorità tan-notifika dwar dan.

2.   Il-korp tan-notifika għandu jieħu responsabbiltà sħiħa għall-kompiti mwettqa mis-subkuntratturi jew mis-sussidjarji kull fejn dawn ikunu stabbiliti.

3.   L-attivitajiet jistgħu jiġu subappaltati jew imwettqa minn sussidjarju biss meta jkun hemm il-qbil tal-klijent.

4.   Il-korp innotifikat għandu jżomm għad-dispożizzjoni tal-awtorità tan-notifika d-dokumenti rilevanti dwar il-valutazzjoni tal-kwalifiki ta’ kwalunkwe subkuntrattur jew tas-sussidjarju u dwar il-kompiti mwettqa minn dawn il-partijiet skont l-Anness V.

Artikolu 46

Użu ta’ faċilitajiet barra mil-laboratorju tal-ittestjar tal-korpi nnotifikati

1.   Fuq it-talba tal-manifattur u fejn ikun iġġustifikat minn raġunijiet tekniċi, ekonomiċi jew loġistiċi, il-korpi nnotifikati jistgħu jiddeċiedu li jwettqu t-testijiet imsemmija fl-Anness V, għas-sistemi ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni 1+, 1 u 3 jew li jordnaw li t-testijiet jitwettqu taħt is-superviżjoni tagħhom, jew fl-impjanti tal-manifattura bl-użu tat-tagħmir għat-testijiet tal-laboratorju intern tal-manifattur jew, bil-kunsens minn qabel tal-manifattur, f’laboratorju estern, bl-użu tat-tagħmir għat-testijiet ta’ dak il-laboratorju.

Il-korpi nnotifikati li jwettqu dawn it-testijiet għandhom jinħatru speċifikament bħala kompetenti li jaħdmu barra mill-faċilitajiet akkreditati tagħhom għat-testijiet.

2.   Qabel ma jwettaq dawk it-testijiet, il-korp innotifikat għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti tal-metodu tat-test ikunux ġew sodisfatti u għandu jevalwa jekk:

(a)

it-tagħmir għat-testijiet ikollux sistema ta’ kalibrazzjoni adatta u jekk it-traċċabbiltà tal-kejl tkunx iggarantita;

(b)

tkunx żgurata l-kwalità tar-riżultati tat-test.

Artikolu 47

Applikazzjoni għal notifika

1.   Biex ikun awtorizzat biex iwettaq kompiti ta’ parti terza fil-proċess ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni, il-korp għandu jippreżenta applikazzjoni għal notifika lill-awtorità tan-notifika tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit.

2.   L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-attivitajiet li ser jitwettqu, il-proċeduri għall-valutazzjoni u/jew il-verifika li għalihom il-korp jistqarr li huwa kompetenti, kif ukoll minn ċertifikat ta’ akkreditazzjoni, jekk wieħed ikun jeżisti, maħruġa mill-korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, li jiċċertifika li l-korp jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43.

3.   Jekk il-korp ikkonċernat ma jkunx jista’ joħroġ ċertifikat ta’ akkreditazzjoni, huwa għandu jipprovdi lill-awtorità tan-notifika bix-xhieda dokumentata kollha meħtieġa għall-verifika, ir-rikonoxximent u l-monitoraġġ regolari tal-konformità tiegħu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43.

Artikolu 48

Proċedura ta’ notifika

1.   L-awtoritajiet tan-notifika jistgħu jinnotifikaw biss lil korpi li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43.

2.   Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn, partikolarment bl-użu tal-għodda elettronika ta’ notifika żviluppata u ġestita mill-Kummissjoni.

Eċċezzjonalment, għall-każi stipulati fil-punt 3 tal-Anness V, li għalihom l-għodda elettronika adatta ma tkunx disponibbli, kopja stampata tan-notifika għandha tkun aċċettata.

3.   In-notifika għandha tinkludi d-dettalji kollha tal-funzjonijiet li għandhom jitwettqu, referenza għall-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata rilevanti u, għall-finijiet tas-sistema stabbilita fl-Anness V, il-karatteristiċi essenzjali li għalihom il-korp hu kompetenti.

Madankollu, referenza għall-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata rilevanti mhijiex meħtieġa fil-każijiet imniżżlin fil-punt 3 tal-Anness V.

4.   Fejn in-notifika ma tkunx ibbażata fuq iċ-ċertifikat ta’ akkreditazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 47(2), l-awtorità ta’ notifika għandha tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bix-xhieda dokumentata kollha li tafferma l-kompetenza tal-korp innotifikat kif ukoll l-arranġamenti li saru sabiex ikun żgurat li dak il-korp ikun monitorjat b’mod regolari u jkompli jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43.

5.   Il-korp ikkonċernat jista’ jwettaq l-attivitajiet ta’ korp innotifikat biss jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħrajn fi żmien ħmistax min-notifika fejn ikun intuża ċertifikat ta’ akkreditazzjoni jew fi żmien xahrejn min-notifika fejn l-akkreditazzjoni ma tkunx intużat.

Dak il-korp biss għandu jitqies bħala korp innotifikat għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

6.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħrajn għandhom ikunu nnotifikati jekk ikun hemm tibdil rilevanti sussegwenti fin-notifika.

Artikolu 49

Numri ta’ identifikazzjoni u listi ta’ korpi nnotifikati

1.   Il-Kummissjoni għandha tassenja numru ta’ identifikazzjoni lil kull korp innotifikat.

Hija għandha tassenja numru wieħed bħal dan anke fil-każ fejn il-korp ikun innotifikat skont diversi atti tal-Unjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-lista tal-korpi nnotifikati skont dan ir-Regolament, inklużi n-numri ta’ identifikazzjoni li jkunu ġew allokati lilhom u l-attivitajiet li għalihom ikunu ġew innotifikati, partikolarment bl-użu ta’ għodda elettronika ta’ notifika żviluppata u ġestita mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li din il-lista tinżamm aġġornata.

Artikolu 50

Bidliet fin-notifika

1.   Fejn awtorità tan-notifika tkun aċċertat jew tkun ġiet informata li korp innotifikat ma jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43, jew li jkun qed jonqos milli jissodisfa l-obbligi tiegħu, l-awtorità tan-notifika għandha tillimita, tissospendi jew tirtira n-notifika skont il-każ, skont kemm ikun serju n-nuqqas li jiġu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti jew li jiġu mwettqa dawk l-obbligi. Hija għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn b’dan, partikolarment bl-użu tal-għodda elettroniku ta’ notifika żviluppata u ġestita mill-Kummissjoni.

2.   Fil-każ li n-notifika tiġi irtirata, ristretta jew sospiża jew fejn il-korp innotifikat ikun temm l-attività tiegħu, l-Istat Membru tan-notifika kkonċernat għandu jieħu l-passi meħtieġa biex jiżgura li l-fajls ta’ dak il-korp jew jiġu pproċessati minn korp innotifikat ieħor jew jinżammu disponibbli għall-awtorita tan-notifika u għall-awtorità għas-sorveljanza tas-suq li jkunu responsabbli, fuq it-talba tagħhom.

Artikolu 51

Rikuża dwar il-kompetenza tal-korpi nnotifikati

1.   Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-każijiet kollha fejn ikollha dubji, jew jinġieb dubju għall-attenzjoni tagħha dwar, il-kompetenza ta’ korp innotifikat jew dwar ir-rispett kontinwu minn korp innotifikat tar-rekwiżiti u r-responsabbiltajiet li hu suġġett għalihom.

2.   Fuq talba, l-Istat Membru tan-notifika għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew dwar jekk il-korp ikkonċernat jibqax jitqies kompetenti.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni kollha sensittiva miksuba matul l-investigazzjonijiet tagħha tinżamm kunfidenzjali.

4.   Fejn il-Kummissjoni taċċerta li korp innotifikat ma jissodisfax, jew ma għadux jissodisfa, ir-rekwiżiti għan-notifika tiegħu, hija għandha tinforma lill-Istat Membru tan-notifika b’dan u titolbu jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, inkluża d-denotifikazzjoni, jekk ikun meħtieġ.

Artikolu 52

Obbligi operattivi għall-korpi nnotifikati

1.   Il-korpi nnotifikati għandhom iwettqu l-kompiti ta’ parti terza f’konformità mas-sistemi ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni previsti fl-Anness V.

2.   Il-valutazzjonijiet u l-verifiki tal-kostanza tal-prestazzjoni għandhom jitwettqu b’mod trasparenti fir-rigward tal-manifattur, u b’mod proporzjonat, biex ikun evitat piż bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi. Il-korpi nnotifikati għandhom iwettqu l-attivitajiet tagħhom billi jqisu b’mod dovut id-daqs tal-intrapriża, is-settur li fih hija topera, l-istruttura tagħha, il-grad ta’ komplessità tat-teknoloġija tal-prodott inkwistjoni u n-natura massiva jew serjali tal-proċess ta’ produzzjoni.

Huma u jagħmlu dan, il-korpi notifikati għandhom madanakollu jirrispettaw il-grad ta’ rigorożità meħtieġa għall-prodotti minn dan ir-Regolament u r-rwol tal-prodott għar-rispett tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħol tal-bini.

3.   Fejn, matul l-inspezzjoni inizjali tal-impjant ta’ manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika, il-korp innotifikat isib li l-manifattur ma jkunx żgura l-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott immanifatturat, huwa għandu jeħtieġ li l-manifattur jieħu miżuri korrettivi adatti u m’għandux joħroġ ċertifikat.

4.   Fejn, matul l-attività ta’ monitoraġġ li għandha l-għan li tivverifika l-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott immanifatturat, il-korp innotifikat isib li prodott għall-bini ma jkunx għad għandu l-istess prestazzjoni bħal dik tat-tip tal-prodott, huwa għandu jeħtieġ li l-manifattur jieħu miżuri korrettivi adatti u għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat tiegħu, jekk ikun meħtieġ.

5.   Fejn ma jittieħdux miżuri korrettivi jew fejn dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ, il-korp innotifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kwalunkwe ċertifikat, skont il-każ.

Artikolu 53

Obbligu ta’ informazzjoni għal korpi nnotifikati

1.   Il-korpi nnotifikati għandhom jinformaw lill-awtorità tan-notifika dwar dan li ġej:

(a)

kwalunkwe ċaħda, restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta’ ċertifikati;

(b)

kwalunkwe ċirkostanza li taffettwa l-ambitu tan-notifika u l-kondizzjonijiet għaliha;

(c)

kwalunkwe talba għall-informazzjoni dwar attivitajiet ta’ valutazzjoni u/jew verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni mwettqin li huma jkunu rċevew mill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq;

(d)

fuq talba, il-kompiti ta’ parti terza f’konformità mas-sistemi ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni mwettqin fl-ambitu tan-notifika tagħhom u, kwalunkwe attività oħra li ssir, inklużi l-attivitajiet transkonfinali u s-subappaltar.

2.   Il-korpi nnotifikati għandhom jipprovdu lill-korpi l-oħrajn innotifikati skont dan ir-Regolament li jkunu qegħdin iwettqu kompiti ta’ parti terza simili f’konformità mas-sistemi ta’ valutazzjoni u għal verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni u għal prodotti għall-bini koperti mill-istess speċifikazzjoni teknika armonizzata b’informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet relatati ma’ riżultati negattivi u, fuq talba, dawk pożittivi minn dawn il-valutazzjonijiet u/jew il-verifiki.

Artikolu 54

Skambju ta’ esperjenza

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għall-organizzazzjoni tal-iskambju ta’ esperjenza bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri responsabbli għall-politika dwar in-notifiki.

Artikolu 55

Koordinazzjoni ta’ korpi nnotifikati

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu stabbiliti u li joperaw b’mod xieraq il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn il-korpi nnotifikati skont l-Artikolu 39 fl-għamla ta’ grupp ta’ korpi nnotifikati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi nnotifikati minnhom jieħdu sehem fil-ħidma ta’ dawk il-gruppi, b’mod dirett jew permezz ta’ rappreżentanti maħturin, jew għandhom jiżguraw li r-rappreżentanti ta’ korpi notifikati jkunu informati bihom.

KAPITOLU VIII

SORVELJANZA TAS-SUQ U PROĊEDURI TA’ SALVAGWARDJA

Artikolu 56

Proċedura biex jiġu ttrattati fil-livell nazzjonali prodotti għall-kostruzzjoni li jippreżentaw riskju

1.   Fejn l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq ta’ Stat Membru wieħed, ikunu ħadu azzjoni skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 jew fejn ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat jew li għalih inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea, ma jilħaqx il-prestazzjoni ddikjarata u jippreżenta riskju għall-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet tal-bini koperti minn dan ir-Regolament, huma għandhom iwettqu evalwazzjoni fir-rigward tal-prodott ikkonċernat li tkun tkopri r-rekwiżiti rispettivi stabbiliti minn dan ir-Regolament. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw kif meħtieġ mal-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq.

Fejn, matul dik l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq isibu li l-prodott għall-bini ma jkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti minn dan ir-Regolament, huma għandhom mingħajr dewmien jeħtieġu li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri korrettivi adatti kollha biex il-prodott jinġieb f’konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti, b’mod partikolari mal-prestazzjoni ddikjarata jew li jirtira l-prodott mis-suq, jew jiġbruh lura fi żmien perijodu raġonevoli, li jkun jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif ikun preskritt.

L-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw lill-korp notifikat b’dan, jekk korp notifikat ikun involut.

L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 għandu japplika għall-miżuri msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

2.   Fejn l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq iqisu li n-nuqqas ta’ konformità ma jkunx limitat għat-territorju nazzjonali tagħhom, huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bir-riżultati tal-evalwazzjoni u bl-azzjonijiet li huma kienu jeħtieġu li jieħu l-operatur ekonomiku.

3.   L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li tittieħed kull azzjoni korrettiva fir-rigward tal-prodotti għall-bini kollha kkonċernati li dak l-operatur ekonomiku jkun għamel disponibbli fis-suq fl-Unjoni kollha.

4.   Fejn l-operatur ekonomiku rilevanti, fil-perijodu ta’ żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, ma jieħux azzjonijiet korrettivi adegwati, l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri proviżorji xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jillimitaw li l-prodott għall-bini jkun disponibbli fis-suq nazzjonali jew biex jirtiraw il-prodott għall-bini minn dak is-suq jew biex jiġbruh lura.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn, mingħajr dewmien, dwar dawk il-miżuri.

5.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji kollha disponibbli, partikolarment id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini li mhux konformi, l-oriġini tal-prodott għall-bini, in-natura tal-allegat nuqqas ta’ konformità u r-riskju involut, in-natura u l-perijodu tal-miżuri nazzjonali li jkunu ttieħdu kif ukoll l-argumenti ppreżentati mill-operatur ekonomiku rilevanti. B’mod partikolari, l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta’ konformità jkunx dovut għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

il-prodott naqas milli jikseb il-prestazzjoni ddikjarata u/jew ir-rekwiżiti relatati mal-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet tal-bini stabbiliti minn dan ir-Regolament;

(b)

nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati jew fid-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika.

6.   L-Istati Membri, minbarra l-Istat Membru li jkun qiegħed jibda l-proċedura għandhom, mingħajr dewmien, jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn dwar kwalunkwe miżura adottata u dwar kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom dwar in-nuqqas ta’ konformità tal-prodott għall-bini kkonċernat, u, fil-każ li ma jkunx hemm qbil mal-miżura nazzjonali nnotifikata, dwar l-oġġezzjonijiet tagħhom.

7.   Fejn, fi żmien ħmistax-il jum tax-xogħol mir-riċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni jew minn xi Stat Membru jew mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ xi miżura proviżorja meħuda minn Stat Membru fir-rigward tal-prodott għall-bini kkonċernat, dik il-miżura għandha titqies bħala waħda ġġustifikata.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri restrittivi adatti mingħajr dewmien fir-rigward tal-prodott għall-bini kkonċernat, bħal m’hu l-irtirar tal-prodott mis-suq tagħhom.

Artikolu 57

Proċedura ta’ salvagwardja segwita mill-Unjoni

1.   Fejn, wara li tkun intemmet il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 56(3) u (4), isiru oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn Stat Membru jew fejn il-Kummissjoni tqis li miżura nazzjonali tkun kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, mingħajr dewmien, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Istati Membri u mal-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti u għandha tevalwa l-miżura nazzjonali. Abbażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk il-miżura tkunx ġustifikata jew le.

Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u għandha tikkomunikaha minnufih lilhom u lill-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti.

2.   Jekk il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata, l-Istati Membri kollha għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-prodott għall-bini li ma jkunx konformi jiġi irtirat mis-swieq tagħhom, u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni skont il-każ. Jekk il-miżura nazzjonali titqies li ma tkunx ġustifikata, l-Istat Membru interessat għandu jirtira l-miżura.

3.   Fejn il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata u n-nuqqas ta’ konformità tal-prodott għall-bini jkun attribwit għal nuqqasijiet fl-istandards armonizzati kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 56(5), il-Kummissjoni għandha tinforma lill-korp jew il-korpi Ewropej rilevanti għall-istandardizzazzjoni u għandha tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE. Il-Kumitat għandu jikkonsulta mal-korp jew il-korpi Ewropew(j) rilevanti għall-istandardizzazzjoni u jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

Fejn il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata u n-nuqqas ta’ konformità tal-prodott għall-bini jkun attribwit għal nuqqasijiet fid-Dokument Ewropew tal-Valutazzjoni jew fid-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 56(5), il-Kummissjoni għandha tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-Bini u sussegwentement tadotta l-miżuri adatti.

Artikolu 58

Prodotti għall-kostruzzjoni konformi li xorta waħda jippreżentaw riskju għas-saħħa u s-sikurezza

1.   Fejn, wara li jkun wettaq evalwazzjoni skont l-Artikolu 56(1), Stat Membru jsib li għalkemm prodott għall-bini jkun konformi ma’ dan ir-Regolament, huwa jippreżenta riskju għall-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet, is-saħħa jew is-sikurezza tal-persuni jew għal kwistjonijiet oħra ta’ protezzjoni tal-interess pubbliku, huwa għandu jeħtieġ li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri kollha adatti biex jiżgura li l-prodott għall-bini kkonċernat, meta jitqiegħed fuq is-suq, ma jkunx għadu jippreżenta dak ir-riskju, li jirtira l-prodott għall-bini mis-suq, li jiġbru lura fi żmien perijodu raġonevoli li jkun jaqbel man-natura tar-riskju, li huwa jista’ jippreskrivi.

2.   L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li kwalunkwe azzjoni korrettiva tittieħed fir-rigward tal-prodotti għall-bini kollha kkonċernati li dak l-operatur ekonomiku jkun għamel disponibbli fis-suq fl-Unjoni kollha.

3.   L-Istat Membru għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi d-dettalji kollha disponibbli, partikolarment id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kkonċernat, l-oriġini u l-katina ta’ provvista tal-prodott, in-natura tar-riskju involut u n-natura u t-tul ta’ żmien tal-miżuri nazzjonali meħuda.

4.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tikkonsulta mal-Istati Membri u mal-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti u għandha tevalwa l-miżuri nazzjonali meħuda. Abbażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk il-miżura tkunx ġustifikata jew le, u fejn ikun meħtieġ, tipproponi miżuri adatti.

5.   Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u għandha tikkomunikaha minnufih lilhom u lill-operatur jew operaturi ekonomiċi rilevanti.

Artikolu 59

Nuqqas ta’ konformità formali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 56, fejn Stat Membru jkun sab wieħed minn dan li ġej, huwa għandu jesiġi li l-operatur ekonomiku rilevanti ma jkomplix bin-nuqqas tal-konformità kkonċernata:

(a)

il-marka CE tkun twaħħlet bi ksur tal-Artikolu 8 jew l-Artikolu 9;

(b)

il-marka CE ma tkunx twaħħlet, meta din tkun meħtieġa skont l-Artikolu 8(2);

(c)

bla ħsara għall-Artikolu 5, id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni ma tkunx tfasslet, meta din tkun meħtieġa skont l-Artikolu 4;

(d)

id-dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni ma tkunx tfasslet f’konformità mal-Artikoli 4, 6 u 7;

(e)

id-dokumentazzjoni teknika jew ma tkunx disponibbli jew inkella ma tkunx kompleta.

2.   Meta n-nuqqas tal-konformità msemmi fil-paragrafu 1 ikompli, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri kollha adatti biex jillimita jew jipprojbixxi li l-prodott għall-kostruzzjoni jkun disponibbli fis-suq jew jiżgura li jittieħed lura jew jiġi rtirat mis-suq.

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 60

Atti delegati

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari t-tneħħija u l-evitar tar-restrizzjonijiet fuq id-disponibbiltà fis-suq, ta’ prodotti għall-bini, il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom jiġu delegati lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 61, u suġġett għall-kondizzjonjiet fl-Artikoli 62 u 63:

(a)

id-determinazzjoni, fejn xieraq, tal-karratteristiċi essenzjali jew il-limiti massimi f’familji speċifiċi ta’ prodotti għall-bini, li fir-rigward tagħhom, f’konformità mal-Artikoli 3 sa 6 il-manifattur għandu jiddikjara, rigward l-użu intiż tagħhom, b’livelli jew klassijiet, jew f’deskrizzjoni, il-prestazzjoni tal-prodott tal-manifattur meta jitqiegħed fuq is-suq;

(b)

il-kondizzjonijiet li skonthom dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni tista’ tiġi pproċessata elettronikament, sabiex tkun disponibbli fuq sit elettroniku f’konformità mal-Artikolu 7;

(c)

l-emenda tal-perijodu li għalih il-manifattur għandu jżomm id-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni wara li l-prodott għall-bini jitqiegħed fuq is-suq, f’konformità mal-Artikolu 11, abbażi tal-ħajja mistennija jew ir-rwol tal-prodotti għall-bini fix-xogħlijiet;

(d)

l-emenda tal-Anness II u fejn meħtieġ l-adozzjoni ta’ regoli proċedurali supplimentari f’konformità mal-Artikolu 19(3) sabiex tiġi żgurata konformità mal-prinċipji fl-Artikolu 20, jew l-applikazzjoni fil-prattika tar-regoli proċedurali mniżżlin fl-Artikoli 21;

(e)

l-adattament tal-Annessi III, tabella 1 tal-Anness IV u l-Anness V b’rispons għall-progress tekniku;

(f)

l-istabbiliment u l-adattament ta’ klassijiet ta’ prestazzjoni b’rispons għall-progress tekniku f’konformità mal-Artikolu 27(1);

(g)

il-kondizzjonijiet li skonthom prodott għall-bini jitqies li jissodisfa ċertu livell jew klassi ta’ prestazzjoni mingħajr ittestjar jew mingħajr aktar ittestjar f’konformità mal-Artikolu 27(5), sakemm il-kisba tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijiet ma jiġux ippreġudikati;

(h)

l-adattament, l-istabbiliment u r-reviżjoni tas-sistema ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni f’konformità mal-Artikolu 28, rigward prodott partikolari, familja ta’ prodott partikolari jew karatteristika essenzjali partikolari, u skont:

(i)

l-importanza tar-rwol li għandu l-prodott jew dawk il-karatteristiċi essenzjali msemmija fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi tax-xogħlijet tal-bini;

(ii)

in-natura tal-prodott;

(iii)

l-effett tal-varjabbiltà tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini waqt il-ħajja mistennija tal-prodott; u

(iv)

is-suxxettibbiltà għal difetti fil-manifattura tal-prodott.

Artikolu 61

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa biex jiġu adottati atti delegati msemmija fl-Artikolu 60 għandha tkun konferita fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mill-24 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa ta’ delega mhux aktar tard minn sitt xhur qabel tmiem il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ durata identika, sakemm il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ma jirrevikawhiex f’konformità mal-Artikolu 62.

2.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati tingħata lill-Kummissjoni taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 62 u 63.

Artikolu 62

Revoka tad-delega

1.   Id-delega ta’ setgħa imsemmija fl-Artikolu 60 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2.   L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex jiġi deċiż jekk tiġix revokata d-delega ta’ setgħa għandha tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħa delegata li tista’ tkunu suġġetta għar-revoka u r-raġunijiet possibbli għal revoka.

3.   Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni. Din m’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ. Din għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 63

Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat fi żmien perijodu ta’ tliet xhur mid-data tan-notifika.

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur.

2.   Jekk, meta jiskadi dan il-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data stabbilita fih.

L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

3.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat fil-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att delegat.

Artikolu 64

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat Permanenti dwar il-Bini.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini jkunu kapaċi jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod li ma jkunx hemm kunflitti ta’ interess, b’mod partikolari rigward il-proċeduri ta’ aċċess għall-marka CE.

Artikolu 65

Tħassir

1.   Id-Direttiva 89/106/KEE hija b’dan imħassra.

2.   Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 66

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Il-prodotti għall-bini li jkunu ġew imqiegħda fuq is-suq f’konformità mad-Direttiva 89/106/KEE qabel l-1 ta’ Lulju 2013 għandhom jitqiesu li jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament.

2.   Il-manifatturi jistgħu jfasslu dikjarazzjoni tal-prestazzjoni abbażi ta’ ċertifikat ta’ konformità jew dikjarazzjoni ta’ konformità, li jkunu ħarġu qabel l-1 ta’ Lulju 2013 f’konformità mad-Direttiva 89/106/KEE.

3.   ll-linji gwida għall-approvazzjoni teknika Ewropea ppubblikati qabel l-1 ta’ Lulju 2013 f’konformità mal-Artikolu 11 tad-Direttiva 89/106/KEE jistgħu jintużaw bħala Dokumenti Ewropej ta’ Verifika.

4.   Il-manifatturi u l-importaturi jistgħu jużaw l-approvazzjonijiet tekniċi Ewropej maħruġin f’konformità mal-Artikolu 9 tad-Direttiva 89/106/KEE qabel l-1 ta’ Lulju 2013 bħala Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej matul il-perijodu kollu ta’ validità ta’ dawk l-approvazzjonijiet.

Artikolu 67

Rappurtar mill-Kummissjoni

1.   Sal-25 ta’ April 2014, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa speċifika għal informazzjoni dwar il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi fil-prodotti għall-bini u tqis l-estensjoni possibbli tal-obbligu tal-informazzjoni previst fl-Artikolu 6(5) għal sustanzi oħrajn, u għandha tagħti rapport dwar dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis, inter alia, il-ħtieġa li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema li jużaw prodotti għall-bini u tal-utenti ta’ xogħlijiet ta’ bini, inkluż fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ riċiklaġġ u/jew ta’ użu mill-ġdid ta’ partijiet jew materjali.

Jekk ikun xieraq, ir-rapport għandu, fi żmien sentejn minn meta jkun ġie ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jiġi segwit minn proposti leġiżlattivi xierqa.

2.   Sal-25 ta’ April 2016, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż dwar l-Artikoli 19, 20, 21, 23, 24 u 37 abbażi ta’ rapporti pprovduti mill-Istati Membri, kif ukoll minn partijiet interessati oħra, flimkien ma’ proposti adatti, fejn rilevanti.

Artikolu 68

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikoli 3 sa 28, l-Artikoli 36 sa 38, l-Artikoli 56 sa 63, l-Artikoli 65 u 66 kif ukoll l-Annessi I, II, III u V għandhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, id-9 ta’ Marzu 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

GYŐRI E.


(1)  ĠU C 218, 11.9.2009, p. 15.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 (ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 441), pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tat-13 ta’ Settembru 2010 (ĠU C 282 E, 19.10.2010, p. 1), pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ Jannar 2011 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċizjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2011.

(3)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.

(4)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(5)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.

(6)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(7)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(8)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(9)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

(10)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

(11)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(12)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21.

(13)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(14)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

(15)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1.

(16)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(17)  ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.

(18)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.

(19)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.


ANNESS I

REKWIŻITI BAŻIĊI FIR-RIGWARD TAX-XOGĦLIJIET TA’ BINI

B’mod ġenerali u fil-partijiet separati tagħhom, ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu tajbin għall-użu intiż tagħhom, billi jitqiesu b’mod partikolari s-saħħa u s-sikurezza tal-persuni involuti fiċ-ċiklu ta’ ħajja kollu tax-xogħlijiet. Bla preġudizzju għall-manutenzjoni normali, ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti bażiċi għax-xogħolijiet ta’ bini għal tul ta’ ħajja tax-xogħol ekonomikament raġonevoli.

1.   Reżistenza mekkanika u stabbiltà

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li l-piżijiet li x’aktarx jaġixxu fuqhom matul il-binijiet u l-użu tagħhom ma jwasslu għall-ebda każ minn dawn li ġejjin:

(a)

tiġrif tax-xogħol sħiħ jew parti minnu;

(b)

grad inammissibbli ta’ deformazzjonijiet kbar;

(c)

ħsara lil partijiet oħrajn tax-xogħlijiet ta’ bini jew lill-fittjatura jew lill-apparat installat bħala riżultat ta’ deformazzjoni kbira tal-bini li ġġorr il-piż;

(d)

ħsara minn avveniment ta’ daqs sproporzjonat mal-kawża oriġinali.

2.   Sigurtà f’każ ta’ nar

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li f’każ ta’ nar:

(a)

wieħed ikun jista’ jassumi l-kapaċità ta’ kemm il-bini jista’ jġorr piż għal perijodu speċifiku ta’ żmien;

(b)

il-ġenerazzjoni u t-tifrix tan-nar u d-duħħan fix-xogħlijiet ikunu limitati;

(c)

it-tifrix tan-nar lejn xogħlijiet ta’ bini fil-qrib ikun limitat;

(d)

l-okkupanti jistgħu jabbandunaw ix-xogħlijiet jew jiġu salvati permezz ta’ mezzi oħrajn;

(e)

tittieħed konsiderazzjoni tas-sigurtà tal-iskwadri tas-salvataġġ.

3.   Iġjene, saħħa u l-ambjent

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li ma jkunux, fiċ-ċiklu ta’ ħajja kollu tagħhom, ta’ theddida għall-iġjene jew għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema, tal-okkupanti jew il-ġirien, u lanqas ma jeżerċitaw impatt għoli żżejjed, tul iċ-ċiklu ta’ ħajja kollu tagħhom, fuq il-kwalità tal-ambjent jew fuq il-klima matul il-bini tagħhom, l-użu u t-twaqqigħ tagħhom, b’mod partikolari bħala riżultat ta’ wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

l-emissjoni ta’ gass tossiku;

(b)

l-emissjonijiet ta’ sustanzi perikolużi, komposti organiċi volatili (VOC), gassijiet serra jew partiċelli perikolużi fl-arja ta’ ġewwa jew ta’ barra;

(c)

l-emissjoni ta’ radjazzjoni perikoluża;

(d)

ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma ta’ taħt l-art, l-ilma baħar, l-ilma tal-wiċċ jew il-ħamrija;

(e)

ir-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi fl-ilma għax-xorb jew sustanzi li għandhom impatt negattiv ieħor fuq l-ilma għax-xorb;

(f)

ħsara fl-iskariku tal-ilma tal-iskart, l-emissjoni ta’ gassijiet ta’ kombustjoni jew ħsara fir-rimi ta’ skart solidu jew likwidu;

(g)

umdità f’partijiet mix-xogħlijiet ta’ bini jew fuq l-uċuħ fix-xogħlijiet ta’ bini.

4.   Sigurtà u aċċessibbiltà fl-użu

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li ma jippreżentawx riskji mhux aċċettabbli ta’ inċidenti jew dannu fis-servizz jew fl-operazzjoni bħal żliq, twaqqigħ, ħbit, ħruq, xokk elettriku, korriment minn xi splużjoni u serq. B’mod partikolari, ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom jiġu ppjanati u mibnija b’kont meħud tal-aċċessibbiltà u l-użu għall-persuni b’diżabbiltà.

5.   Protezzjoni kontra l-ħsejjes

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li l-ħoss li jinstema mill-okkupanti jew in-nies fil-qrib jinżamm f’livell li ma jippreżentax theddida għas-saħħa tagħhom u jħallihom jorqdu, jistrieħu u jaħdmu f’kondizzjonijiet sodisfaċenti.

6.   Ekonomija tal-enerġija u żamma tas-sħana

Ix-xogħlijiet ta’ bini u l-installazzjonijiet tat-tisħin, tat-tkessiħ, tad-dawl u tal-ventilazzjoni għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b’mod li l-ammont tal-enerġija li huma jeħtieġu fl-użu jkun baxx, meta wieħed iqis l-okkupanti u l-kondizzjonijiet klimatiċi tal-lokalità. Ix-xogħlijiet tal-bini għandhom ikunu wkoll effiċjenti fl-użu tal-enerġija, billi jużaw l-inqas enerġija possibbli fiċ-ċiklu tal-ħajja kollu u ż-żarmar tagħhom.

7.   Użu sostenibbli ta’ riżorsi naturali

Ix-xogħlijiet ta’ bini għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u mwaqqgħin b’tali mod li l-użu ta’ riżorsi naturali jkun sostenibbli u b’mod partikolari jiżguraw dan li ġej:

(a)

l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklabbiltà tax-xogħlijiet ta’ bini, il-materjali u l-biċċiet tagħhom wara t-twaqqigħ;

(b)

id-durabbiltà tax-xogħlijiet ta’ bini;

(c)

l-użu ta’ materjali primi u sekondarji kompatibbli mal-ambjent fix-xogħlijiet ta’ bini.


ANNESS II

PROĊEDURA GĦALL-ADOZZJONI TA' DOKUMENT EWROPEW TA' VALUTAZZJONI

1.   Talba għal Valutazzjoni Teknika Ewropea

Meta manifattur jagħmel talba għal Valutazzjoni Teknika Ewropea lil kwalunkwe korp VT għal prodott għall-bini, u wara li l-manifattur u l-korp VT (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-korp VT responsabbli”) ikunu ffirmaw ftehim ta’ segretezza u kunfidenzjalità kummerċjali, sakemm il-manifattur ma jiddeċidix mod ieħor, il-manifattur għandu jippreżenta lill-korp VT responsabbli fajl tekniku li jiddeskrivi l-prodott, l-użu tiegħu u d-dettalji tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika li l-manifattur ikun biħsiebu japplika.

2.   Kuntratt

Għal prodotti għall-bini msemmija fl-Artikolu 21(1)(c), fi żmien xahar mill-irċevitur tal-fajl tekniku, għandu jiġi konkluż kuntratt bejn il-manifattur u l-korp VT responsabbli għall-produzzjoni tal-Valutazzjoni Teknika Ewropea, li jiddefinixxi l-programm ta’ ħidma għat-tfassil tad-Dokument Ewropew ta’ Valtuazzjoni, inkluż:

l-organizzazzjoni tal-ħidma fl-organizzazzjoni tal-korpi VT;

il-kompożizzjoni tal-grupp ta’ ħidma li għandu jiġi stabbilit fl-organizzazzjoni tal-korpi VT, maħtur għall-qasam tal-prodott inkwistjoni;

il-koordinazzjoni tal-korpi VT.

3.   Programm ta’ ħidma

Wara l-konklużjoni tal-kuntratt mal-manifattur, l-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha tinforma lill-Kummissjoni bil-programm ta’ ħidma għat-tfassil tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, l-iskeda għall-eżekuzzjoni tagħha u tindika l-programm ta’ valutazzjoni. Din il-komunikazzjoni għandha ssir fi żmien tliet xhur mill-irċeviment tat-talba għall-Valutazzjoni Teknika Ewropea.

4.   L-abbozz ta’ Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni

L-organizzazzjoni ta’ korpi VT għandha tiffinalizza l-abbozz ta’ Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni permezz ta’ grupp ta’ ħidma kkoordinat mill-korp VT responsabbli u għandha tikkomunika dan l-abbozz lill-partijiet ikkonċernati fi żmien sitt xhur mid-data li fiha l-Kummissjoni tkun ġiet informata dwar il-programm ta’ ħidma.

5.   Parteċipazzjoni tal-Kummissjoni

Rappreżentant tal-Kummissjoni jista' jipparteċipa, bħala osservatur, fil-partijiet kollha tal-eżekuzzjoni tal-programm ta’ ħidma.

6.   Estensjoni taż-żmien u dewmien

Kwalunkwe dewmien fir-rigward tal-limiti ta’ żmien stabbiliti fit-taqsimiet 1 sa 4 f'dan l-Anness għandu jiġi rrappurtat mill-grupp ta’ ħidma lill-organizzazzjoni tal-korpi VT u lill-Kummissjoni.

Jekk estensjoni tal-iskadenzi ta’ żmien għall-iżvilupp tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni tista' tkun iġġustifikata, speċjalment min-nuqqas ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-sistema applikabbli ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni għall-prodotti għall-bini jew mill-ħtieġa li jiġi żviluppat metodu ġdid ta’ test, skadenza estiża għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni.

7.   Emendi u adozzjoni tad-Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni

Il-korp VT responsabbli għandu jikkomunika l-abbozz ta’ Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni lill-manifattur, li għandu jkollu ħmistax-il jum ta’ xogħol biex jirreaġixxi. Wara dan, l-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha:

(a)

skont il-każ, tinforma lill-manifatturi, dwar kif ir-reazzjonijiet tagħhom ikunu ġew ikkunsidrati;

(b)

tadotta l-abbozz ta’ Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni; u

(c)

tibgħat kopja lill-Kummissjoni.

Jekk fi żmien ħmistax-il jum mir-riċeviment, il-Kummissjoni tikkomunika lill-organizzazzjoni tal-korpi VT l-osservazzjonijiet tagħha dwar l-abbozz ta’ Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni, l-organizzazzjoni tal-korpi VT, wara li jkunu ngħataw l-opportunità li jikkummentaw, għandha temenda l-abbozz skont dak u għandha tibgħat kopja tad- Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni adottat lill-manifattur u lill-Kummissjoni.

8.   Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni finali li għandu jkun ippubblikat

Hekk kif tinħareġ l-ewwel Valtuazzjoni Teknika Ewropea mill-korp VT responsabbli abbażi tad- Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni adottat, dak id- Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni għandu jkun aġġustat, skont il-każ, abbażi tal-esperjenza miksuba. L-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha tadotta d- Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni finali u għandha tintbagħat kopja tiegħu lill-Kummissjoni, flimkien ma’ traduzzjoni tat-titolu tiegħu fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, għall-pubblikazzjoni tar-referenza tiegħu. L-organizzazzjoni tal-korpi VT għandha żżomm id- Dokument Ewropew ta’ Valutazzjoni disponibbli permezz ta’ mezzi elettroniċi hekk kif il-prodott jingħata l-marka CE.


ANNESS III

DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI

Nru …

1.

Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: …

2.

Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(4):

3.

Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f’konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

4.

Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5):

5.

Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

6.

Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

7.

Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

(isem u numru ta' identifikazzjoni tal-korp innotifikat, jekk rilevanti)

magħmula … taħt is-sistema …

(deskrizzjoni tal-kompiti tal-parti terza kif imniżżlin fl-Anness V)

u maħruġa …

(ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni, ċertifikat ta' konformità tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika, ir-rapporti tat-test/kalkolu - kif rilevanti)

8.

Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

(isem u numru ta' identifikazzjoni tal-Korp għall-Valutazzjoni Teknika, jekk rilevanti)

maħruġa …

(numru ta' referenza tal-Valutazzjoni Teknika Ewropea)

abbazi ta' …,

(numru ta' referenza tad-Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni)

magħmula … taħt is-sistema …

(deskrizzjoni tal-kompiti tal-parti terza kif imniżżlin fl-Anness V)

u maħruġa …

(ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni, ċertifikat ta' konformità tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika, ir-rapporti tat-test/kalkolu - kif rilevanti)

9.

Prestazzjoni ddikjarata

Noti għat-tabella:

1.

Kolonna 1 għandu jkun fiha l-lista ta' karatteristiċi essenzjali kif determinati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għall-użu jew użi intiżi indikati fil-punt 3 hawn fuq;

2.

Għal kull karatteristika essenzjali elenkata fil-kolonna 1 u f’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 6, il-kolonna 2 għandu jkun fiha l-prestazzjoni ddikjarata, espressa f’livell jew klassi jew f’deskrizzjoni, relatata mal-karatteristiċi essenzjali korrispondenti. L-ittri “NPD” (Ebda Prestazzjoni Determinata) għandhom ikunu indikati fejn l-ebda prestazzjoni mhija ddikjarata;

3.

Għal kull karatteristika essenzjali elenkata fil-kolonna 1, il-kolonna 3 għandu jkun fiha:

(a)

referenza datata tal-istandard armonizzat korrispondenti u, fejn rilevanti, in-numru ta' referenza tad-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika jew Xierqa użata;

jew

(b)

referenza datata tad-Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni korrispondenti fejn disponibbli u numru ta' referenza tal-Valutazzjoni Teknika Ewropea użata.

Karatteristiċi essenzjali

(ara Nota 1)

Prestazzjoni

(ara Nota 2)

Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati

(ara Nota 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta skont l-Artikolu 37 u 38 id-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika tkun ġiet użata, ir-rekwiżiti li magħhom jikkonforma l-prodott:

10.

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f’konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f’isem il-manifattur minn:

(isem u funzjoni)

… …

(post u data tal-ħruġ) (firma)


ANNESS IV

OQSMA TAL-PRODOTT U REKWIŻITI GĦALL-KORPI GĦALL-VALUTAZZJONI TEKNIKA

Tabella 1 –   Oqsma tal-prodott

KODIĊI TAL-QASAM

QASAM TAL-PRODOTT

1

PRODOTTI TAL-KONKRIT MOGĦTIJA L-FORMA MINN QABEL NORMALI/ĦFIEF/LI JINQASMU WAĦEDHOM U MOGĦTIJA L-ARJA.

2

BIBIEN, TWIEQI, KONTRAPORTI, GRADI U AĊĊESSORJI RELATATI MAL-BINI.

3

MEMBRANI, INKLUŻI DAWK APPLIKATI BĦALA LIKWIDU U KITTIJIET (GĦALL-KONTROLL TAL-ILMA U/JEW TAL-FWAR MILL-ILMA)

4

PRODOTTI TA’ IŻOLAMENT TERMALI.

KITTIJIET/SISTEMI KOMPOSTI TA’ IŻOLAMENT.

5

KUXXINETTI STRUTTURALI.

PINNIJIET GĦAL ĠONOT STRUTTURALI

6

ĊMIENI, TUBI TA’ ĠO FIHOM U PRODOTTI SPEĊIFIĊI.

7

PRODOTTI TAL-ĠIBS.

8

ĠEOTESSILI, ĠEOMEMBRANI, U PRODOTTI RELATATI.

9

KITTIJIET TA’ ĦITAN MINN BARRA/KISI/SISTEMI TA’ GLEJŻJAR SIĠILLANT STRUTTURALI.

10

TAGĦMIR FISS TA’ TIFI TAN-NAR (PRODOTTI TA’ TWISSIJA TAN-NAR/RILEVAMENT TAN-NAR, TA’ TIFI TAN-NAR FISS, TA’ KONTROLL TAN-NAR U D-DĦAĦEN U TA’ TRAŻŻIN TA’ SPLUŻJONIJIET.)

11

QASAM TAL-PRODOTT STRUMENTI SANITARJI.

12

ATTREZZATURI FISSI GĦAL ĊIRKOLAZZJONI STRADALI: TAGĦMIR GĦAT-TOROQ.

13

PRODOTTI TAL-INJAM STRUTTURALI/ELEMENTI U PRODOTTI ANĊILLARI.

14

PANNELLI TAL-INJAM U ELEMENTI.

15

SIMENT, ĠIR TAL-BINI U BINDERS IDRAWLIĊI OĦRAJN.

16

ĦADID GĦAR-RINFURZAR U L-PRESTRESSING TAL-KONKOS (U PRODOTTI ANĊILLARI),

KITTIJIET TAL-POST TENSIONING.

17

BINI BIL-ĠEBEL U PRODOTTI RELATATI.

UNITAJIET TA’ BINI BIL-ĠEBEL, TIKĦIL U PRODOTTI ANĊILLARI.

18

PRODOTTI TAL-INĠINERIJA TAL-ILMA TAL-ISKART

19

PAVIMENTAR.

20

PRODOTTI METALLIĊI STRUTTURALI U PRODOTTI ANĊILLARI.

21

KISI INTERN U ESTERN TAL-ĦITAN U TAS-SOQFA. KITTIJIET TA’ DIVIŻJONI NTERNA.

22

KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI.

KITTIJIET GĦAS-SOQFA.

23

PRODOTTI GĦALL-BINI TAT-TOROQ.

24

KODIĊI TAL-QASAM.

25

QASAM TAL-PRODOTT AGGREGATI.

26

KOLLA TAL-BINI. PRODOTTI RELATATI MAL-KONKRIT, TIKĦIL U ĦALIB TAT-TIKĦIL.

27

APPARAT LI JSAĦĦAN.

28

PAJPIJIET, TANKIJIET U PRODOTTI ANĊILLARI LI MHUMIEX F’KUNTATT MA’ ILMA MAĦSUB GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM.

29

PRODOTTI GĦALL-BINI F’KUNTATT MA’ ILMA MAĦSUB GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM.

30

PRODOTTI TA’ ĦĠIEĠ ĊATT, ĦĠIEĠ PROFILAT U BLOKOK TAL-ĦĠIEĠ.

31

KEJBILS TAL-ELETTRIKU, TA’ KONTROLL U TA’ KOMUNIKAZZJONI.

32

SIĠILLANTI GĦALL-ĠONOT.

33

FISSANTI.

34

KITTIJIET TAL-BINI, UNITAJIET U ELEMENTI PREFABBRIKATI.

35

PRODOTTI TA’ TWAQQIF TAN-NAR, SIĠILLANTI TAN-NAR U PRODOTTI GĦAL PROTEZZJONI KONTRA N-NAR.

PRODOTTI LI JITTARDJAW IN-NAR.


Tabella 2 -   Rekwiżiti għall-korpi VT

Kompetenza

Deskrizzjoni tal-kompetenza

Rekwiżit

1.

Analiżi tar-riskji

L-identifikazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji potenzjali għall-użu ta' prodotti għall-kostruzzjoni innovattivi fin-nuqqas ta' informazzjoni teknika stabbilita/konsolidata fir-rigward tal-prestazzjoni tagħhom meta dawn ikunu installati f’xogħlijiet ta' kostruzzjoni.

Korp VT għandu jkun stabbilit skont il-liġi nazzjonali u għandu jkollu personalità ġuridika. Huwa għandu jkun indipendenti mill-partijiet interessati u minn kull interess partikolari.

Barra minn hekk, korp VT għandu jkollu persunal bi:

(a)

oġġettività u ġudizzju tekniku tajjeb;

(b)

għarfien dettaljat tad-dispożizzjonijiet regolatorji u rekwiżiti oħrajn fis-seħħ fl-Istat Membru fejn jiġi maħtur, rigward l-oqsma tal-prodott li għalihom għandu jiġi maħtur;

(c)

intendiment ġenerali tal-prattika tal-bini u għarfien tekniku dettaljat dwar l-oqsma tal-prodott u/jew il-prodotti għall-bini li għalihom hu għandu jinħatar;

(d)

għarfien dettaljat tar-riskji speċifiċi involuti u l-aspetti tekniċi tal-proċess tal-bini;

(e)

għarfien dettaljat tal-istandards armonizzati eżistenti u tal-metodi tal-ittestjar fl-oqsma tal-prodott li għalihom hu għandu jinħatar;

(f)

ħiliet lingwistiċi adatti.

Ir-rimunerazzjoni tal-persunal tal-korp VT m’għandhiex tiddependi mill-għadd ta' valutazzjonijiet li jkunu twettqu jew mir-riżultati ta' dawn il-valutazzjonijiet.

2.

Stabbiliment ta' kriterji tekniċi

It-trasformazzjoni tal-eżitu tal-analiżi tar-riskju fi kriterji tekniċi għall-evalwazzjoni tal-imġiba u l-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini fir-rigward tar-rispett għar-rekwiżiti nazzjonali applikabbli;

il-provvediment tal-informazzjoni teknika meħtieġa minn dawk li qegħdin jieħdu sehem fil-proċess tal-bini bħala utenti potenzjali tal-prodotti għall-bini (il-manifatturi, id-disinjaturi, il-kuntratturi, l-installaturi).

3.

Stabbiliment ta' metodi ta' valutazzjoni

Id-disinn u l-validazzjoni ta' metodi adatti (testijiet jew kalkoli) biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni għal karatteristiċi essenzjali ta' prodotti għall-bini, b’kont meħud tal-istat attwali tat-teknoloġija.

4.

Determinazzjoni tal-kontroll speċifiku tal-produzzjoni fil-fabbrika

L-intendiment u l-evalwazzjoni tal-proċess ta' manifattura tal-prodott speċifiku sabiex jiġu identifikati miżuri adatti li jiżguraw il-kostanza tal-prodott tul il-proċess ta' manifattura partikolari.

Il-korp VT għandu jkollu persunal b’għarfien adatt tar-relazzjoni bejn il-proċessi ta' manifattura u l-karatteristiċi tal-prodott fir-rigward tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika.

5.

Valutazzjoni tal-prodott

Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni għal karatteristiċi essenzjali ta' prodotti għall-bini abbażi ta' metodi armonizzati mqabblin ma' kriterji armonizzati.

Minbarra r-rekwiżiti elenkati fil-punti 1, 2 u 3, il-korp VT għandu jkollu aċċess għall-mezzi u t-tagħmir meħtieġa għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni għal karatteristiċi essenzjali ta' prodotti għall-bini fl-oqsma tal-prodott li għalihom hu għandu jinħatar.

6.

Ġestjoni ġenerali

Tiġi żgurata konsistenza, affidabbiltà, oġġettività u traċċabbiltà permezz tal-applikazzjoni kostanti ta' metodi adatti ta' ġestjoni.

Il-korp VT għandu jkollu:

(a)

rekord ippruvat ta' rispett għal imġiba amministrattiva tajba;

(b)

il-politika u l-proċeduri ta' sostenn biex tiġi żgurata il-kunfidenzjalità ta' informazzjoni sensittiva fil-korp VT u l-imsieħba kollha tiegħu;

(c)

sistema ta' kontroll ta' dokumenti biex jiġu żgurati r-reġistrazzjoni, it-traċċabbiltà, il-manutenzjoni u l-arkivjar tad-dokumenti kollha rilevanti;

(d)

mekkaniżmu għal verifika interna u reviżjoni tal-ġestjoni biex jiġi żgurat il-monitoraġġ regolari tal-konformità ma' metodi adatti ta' ġestjoni;

(e)

proċedura biex l-appelli u l-ilmenti jiġu ttrattati b’mod oġġettiv.


ANNESS V

VALUTAZZJONI U VERIFIKA TAL-KOSTANZA TAL-PRESTAZZJONI

1.   SISTEMI TA’ VALUTAZZJONI U VERIFIKA TAL-KOSTANZA TAL-PRESTAZZJONI

1.1.

Sistema 1+ - Dikjarazzjoni tal-prestazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini mill-manifattur abbażi tal-punti li ġejjin:

(a)

il-manifattur għandu jwettaq:

(i)

il-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(ii)

l-ittestjar ulterjuri ta’ kampjuni meħudin fil-fabbrika f’konformità mal-pjan preskritt għall-ittestjar;

(b)

il-korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott innotifikat għandu joħroġ iċ-ċertifikat tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott abbażi ta’:

(i)

id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi tal-ittestjar tat-tip (inkluż il-kampjunament), kalkolu tat-tip, valuri tabulati jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott;

(ii)

l-ispezzjoni inizjali tal-impjant ta’ manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(iii)

is-sorveljanza, il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni kontinwi tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(iv)

l-ittestjar ta’ verifika ta’ kampjuni meħudin qabel ma l-prodott jitqiegħed fis- suq.

1.2.

Sistema 1 - Dikjarazzjoni tal-prestazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini mill-manifattur abbażi tal-punti li ġejjin:

(a)

il-manifattur għandu jwettaq:

(i)

il-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(ii)

l-ittestjar ulterjuri ta’ kampjuni meħudin fil-fabbrika mill-manifattur f’konformità mal-pjan preskritt għall-ittestjar;

(b)

il-korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott innotifikat għandu joħroġ iċ-ċertifikat tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott abbażi ta’:

(i)

id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi tal-ittestjar tat-tip (inkluż il-kampjunament), kalkolu tat-tip, valuri tabulati jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott;

(ii)

l-ispezzjoni inizjali tal-impjant ta’ manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(iii)

is-sorveljanza, il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni kontinwi tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika.

1.3.

Sistema 2+ - Dikjarazzjoni tal-prestazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini mill-manifattur abbażi tal-punti li ġejjin:

(a)

il-manifattur għandu jwettaq:

(i)

id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi tal-ittestjar tat-tip (inkluż il-kampjunament), kalkolu tat-tip, valuri tabulati jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott;

(ii)

il-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(iii)

l-ittestjar ta’ kampjuni meħudin mill-fabbrika f’konformità mal-pjan preskritt għall-ittestjar;

(b)

il-korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni nnotifikat għandu joħroġ iċ-ċertifikat ta’ konformità tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika abbażi ta’:

(i)

l-ispezzjoni inizjali tal-impjant ta’ manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(ii)

is-sorveljanza, il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni kontinwa tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika.

1.4.

Sistema 3 - Dikjarazzjoni tal-prestazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini mill-manifattur abbażi tal-punti li ġejjin:

(a)

il-manifattur għandu jwettaq il-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(b)

il-laboratorju għall-ittestjar innotifikat għandu jwettaq id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi tal-ittestjar tat-tip (ibbażat fuq kampjunament imwettaq mill-manifattur), kalkolu tat-tip, valuri tabulati jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott;

1.5.

Sistema 4 - Dikjarazzjoni tal-prestazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott għall-bini mill-manifattur abbażi tal-punti li ġejjin:

(a)

il-manifattur għandu jwettaq:

(i)

id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott abbażi tal-ittestjar tat-tip, kalkolu tat-tip, valuri tabulati jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott;

(ii)

il-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

(b)

m’hemm l-ebda kompitu għall-korp innotifikat.

2.   KORPI INVOLUTI FIL-VALUTAZZJONI U L-VERIFIKA TAL-KOSTANZA TAL-PRESTAZZJONI

Fir-rigward tal-funzjoni tal-korpi nnotifikati involuti fil-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini, għandha ssir distinzjoni bejn:

(1)   korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-prodott: korp governattiv jew mhux governattiv innotifikat, li għandu l-kompetenza u r-responsabbiltà meħtieġa biex iwettaq ċertifikazzjoni ta’ prodott f’konformità ma’ regoli partikolari ta’ proċedura u ġestjoni;

(2)   korp għaċ-ċertifikazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika: korp innotifikat, governattiv jew mhux governattiv, li għandu l-kompetenza u r-responsabbiltà meħtieġa biex iwettaq ċertifikazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika f’konformità ma’ regoli partikolari ta’ proċedura u ġestjoni;

(3)   laboratorju għall-ittestjar: laboratorju nnotifikat li jkejjel, jeżamina, jittestja, jikkalibra jew b’xi mod ieħor jiddetermina l-karatteristiċi jew il-prestazzjoni ta’ materjali jew prodotti għall-bini.

3.   KAŻIJIET TA’ KARATTERISTIĊI ESSENZJALI FEJN MA TKUNX MEĦTIEĠA REFERENZA GĦAL SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA ARMONIZZATA RILEVANTI

(1)

Reazzjoni għan-nar.

(2)

Reżistenza għan-nar.

(3)

Prestazzjoni esterna tan-nar.

(4)

Assorbiment tal-ħsejjes.

(5)

Emissjonijiet ta’ sustanzi perikolużi.


Top