EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0961

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 tal- 25 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2007

OJ L 281, 27.10.2010, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; Imħassar b' 32012R0267 . Latest consolidated version: 24/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/961/oj

27.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 281/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 961/2010

tal-25 ta’ Ottubru 2010

dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2007

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK tas-26 ta’ Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fis-26 ta’ Lulju 2010, il-Kunsill approva d-Deċiżjoni 2010/413/PESK li tikkonferma l-miżuri restrittivi meħuda sa mill-2007 u li tagħmel provvediment għal miżuri restrittivi addizzjonali kontra r-Repubblika Iżlamika tal-Iran ( “l-Iran”) sabiex ikunu konformi mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1929 (2010), kif ukoll mal-miżuri ta' akkumpanjament kif mitlub mill-Kunsill Ewropew fid-Dikjarazzjoni tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2010.

(2)

Dawk il-miżuri restrittivi jinkludu, b’mod partikolari, restrizzjonjiet addizzjonali fuq il-kummerċ f’oġġetti u teknoloġija b’użu doppju, u kif ukoll f'tagħmir li jista’ jintuża għal repressjoni interna, restrizzjonijiet fuq kummerċ f’tagħmir u teknoloġija ewlenin għal, u restrizzjonijiet fuq investiment fi, l-industrija Iranjana taż-żejt u l-gass, restrizzjonijiet fuq investiment Iranjan fil-minjieri tal-uranju u l-industrija nukleari, restrizzjonijiet fuq trasferimenti ta’ fondi minn u għall-Iran, restrizzjonijiet li jikkonċernaw is-settur bankarju Iranjan, restrizzjonjiet fuq l-aċċess tal-Iran għas-swieq tal-assigurazzjoni u tal-bonds tal-Unjoni u restrizzjonijiet fuq il-provvista ta’ ċerti servizzi lil bastimenti u inġenji tal-ajru tal-merkanzija Iranjani.

(3)

Id-Deċiżjoni 2010/413/PESK ipprevediet ukoll kategoriji addizzjonali ta’ persuni biex ikunu soġġetti għall-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi u għal ċerti emendi tekniċi oħra għall-miżuri eżistenti.

(4)

Dawk il-miżuri restrittivi jaqgħu fl-ambitu tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, għalhekk, partikolarment sabiex tkun assigurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha, hija meħtieġa leġislazzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex timplimentahom f’dak li jirrigwarda l-Unjoni.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 tad-19 ta’ April 2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (2) ippromulga l-miżuri restrittivi meħuda mill-Unjoni b’referenza għall-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (3). Għal raġunijiet ta’ ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 għandu jitħassar fl-intier tiegħu u jiġi ssostitwit b'dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri restrittivi riveduti li jikkonċernaw l-oġġetti b’użu doppju għandhom ikopru l-oġġetti u t-teknoloġija kollha stabbiliti fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009 tal- 5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (4), bl-eċċezzjoni ta' ċerti oġġetti fil-Kategorija 5. Dawk l-oġġetti tal-Kategorija 5 relatati ma' teknoloġija nukleari u missilistika u li bħalissa huma soġġetti għal projbizzjoni fuq it-trasferiment tagħhom lejn u mill-Iran għandhom, madankollu, jibqgħu soġġetti għal tali projbizzjoni. Barra minn hekk, għandha wkoll tiġi imposta projbizzjoni fuq it-trasferiment lejn u mill-Iran ta' ċerti oġġetti u teknoloġija li preċedentement kienu soġġetti għal rekwiżit ta' awtorizzazzjoni prealabbli ta' esportazzjoni skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 423/2007.

(7)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-projbizzjoni fuq il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni lejn l-Iran ta' ċertu tagħmir jew teknoloġija ewlenin li jistgħu jintużaw fis-setturi ewlenin tal-industriji taż-żejt u tal-gass naturali għandha tiġi pprovduta lista ta' tali tagħmir u teknoloġija.

(8)

Barra minn hekk, sabiex ikunu effettivi, ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment fis-settur Iranjan taż-żejt u l-gass għandhom ikopru ċerti attivitajiet ewlenin, bħal servizzi ta' trasmissjoni tal-gass bi kwantitajiet kbar għall-iskop ta’ transitu jew twassil lejn sistemi ta’ distribuzzjoni interkonnessi b’mod dirett u, għall-istess raġuni, għandhom japplikaw għal impriżi konġunti kif ukoll għal forom oħrajn ta' assoċjazzjonijiet u kooperazzjoni mal-Iran fis-settur tat-trasmissjoni tal-gass naturali.

(9)

Il-miżuri restrittivi m'għandhomx jaffettwaw l-importazzjoni jew l-esportazzjoni f taż-żejt jew tal-gass lejn u mill-Iran, inkluż it-twettiq tal-obbligi għall-ħlas b'konnessjoni ma' tali importazzjoni jew esportazzjoni.

(10)

Restrizzjonijiet effettivi fuq investiment Iranjan fl-Unjoni jeħtieġu li jittieħdu miżuri sabiex il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi soġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri jkunu pprojbiti milli jagħmlu possibbli jew jawtorizzaw dan l-investiment.

(11)

Huwa projbit, f'konformità mal-obbligu tal-iffriżar tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tal-Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) u ta' entitajiet innominati li huma proprjetà jew ikkontrollati mill-IRISL, li jgħabbu u jħottu tagħbijiet fuq jew minn bastimenti li huma l-proprjetà tal-IRISL jew chartered minnu jew minn tali entitajiet f'portijiet tal-Istati Membri. Madankollu, l-obbligu tal-iffriżar tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tal-IRISL u ta' entitajiet innominati li huma proprjetà jew ikkontrollati mill-IRISL ma jirrikjedix il-qbid jew iż-żamma ta' bastimenti li huma proprjetà ta' tali entitajiet jew il-merkanzija li tinġarr minnhom dment li tali merkanzija tkun proprjetà ta' partijiet terzi, u lanqas ma jirrikjedi ż-żamma tal-ekwipaġġ ikkuntrattat minnhom.

(12)

Għandu jiġi ċċarat li l-fatt li jiġu ppreżentati u li jintbagħtu d-dokumenti neċessarji lil bank għall-fini tat-trasferiment finali tagħhom għal persuna, entità jew korp li mhuwiex elenkat, sabiex isiru ħlasijiet li jkunu permessi skont l-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, ma jikkostitwixxix it-tqegħid tal-fondi għad-dispożizzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 16(3) ta' dan ir-Regolament.

(13)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u notevolment id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust, id-dritt għal proprjetà u d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat skont dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(14)

Dan ir-Regolament jirrispetta wkoll bis-sħiħ l-obbligi tal-Istati Membri skont il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u n-natura legalment vinkolanti tar-Risoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

(15)

Is-setgħa li temenda l-listi fl-Annessi VII u VIII għal dan ir-Regolament għandha tiġi eżerċitata mill-Kunsill, fid-dawl tat-theddida mill-Iran għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali kif manifestata mit-tħassib dejjem akbar dwar il-programm nukleari tiegħu sottolinjat mill-Kunsill Ewropew fis-17 ta' Ġunju 2010, u sabiex tkun żgurata l-konsistenza mal-proċess ta' emendar u rieżami tal-Annessi I u II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK.

(16)

Il-proċedura ta' emendar tal-listi fl-Annessi VII u VIII għal dan ir-Regolament għandha tinkludi l-għoti tar-raġuni għall-elenkar lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi nominati sabiex jingħataw l-opportunità li jissottomettu osservazzjonijiet. Meta jiġu ppreżentati osservazzjonijiet jew evidenza ġdida sostanzjali, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu fid-dawl ta' dawk l-osservazzjonijiet u jinforma lill-persuna, l-entità jew lill-korp ikkonċernat kif meħtieġ.

(17)

Għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u sabiex tinħoloq ċertezza legali massima fi ħdan l-Unjoni, l-ismijiet u data rilevanti oħra dwar persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tagħhom għandhom jiġu ffriżati skont ir-Regolament, għandhom jiġu ppubblikati. Kwalunkwe proċessar ta' data personali ta’ persuni fiżiċi skont dan ir-Regolament għandu jirrispetta r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (5) u d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (6).

(18)

Sabiex jiġi garantit li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“fergħa” ta' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu tfisser post ta' negozju li jifforma parti legalment dipendenti minn istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu u li jwettaq direttament it-transazzjonijiet kollha, jew parti minnhom, inerenti fin-negozju ta' istituzzjonijiet finanzjarji jew ta' kreditu;

(b)

“servizzi ta' senserija” tfisser:

(i)

in-negozjar jew l-arranġament ta' transazzjonijiet għax-xiri, il-bejgħ jew il-provvista ta' oġġetti u teknoloġija minn pajjiż terz għal kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew

(ii)

il-bejgħ jew ix-xiri ta’ oġġetti u teknoloġija li jinsabu f’pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom għal pajjiż terz ieħor.

(c)

“kuntratt jew transazzjoni” tfisser kwalunkwe transazzjoni ta’ kwalunkwe forma u tkun xi tkun il-liġi applikabbli, sew jekk tinkludi kuntratt wieħed jew aktar jew obbligi simili magħmula bejn l-istess partijiet jew partijiet differenti; għal dan il-fini, “kuntratt” jinkludi bond, garanzija jew indennizz, b’mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennizz finanzjarja, u kreditu, sew jekk legalment indipendenti jew le, kif ukoll kwalunkwe disposizzjoni relatata li taqa’ taħt it-transazzjoni, jew b'rabta magħha;

(d)

“istituzzjoni ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif definita fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-stituzzjonijiet ta' kreditu (7), inklużi l-fergħat tagħha fl-Unjoni u 'l barra minnha;

(e)

“territorju doganali” tal-Unjoni tfisser it-territorju kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (8) u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (9);

(f)

“riżorsi ekonomiċi” tfisser assi ta’ kull tip, tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi, iżda li jistgħu jintużaw għall-kisba ta’ fondi, oġġetti jew servizzi;

(g)

“istituzzjoni finanzjarja” tfisser

(i)

intrapriża, għajr istituzzjoni ta' kreditu, li twettaq operazzjoni waħda jew aktar minn dawk inklużi fil-punti 2 sa 12 u l-punti 14 u 15 tal-Anness I għad-Direttiva 2006/48/KE, inklużi l-attivitajiet ta' uffiċċji ta' kambju tal-munita (bureaux de change);

(ii)

kumpannija tal-assigurazzjoni debitament awtorizzata skont id-Direttiva 2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 li tikkonċerna l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (10), safejn twettaq attivitajiet koperti minn dik id-Direttiva;

(iii)

ditta tal-investimenti kif definita fil-punt 1 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (11);

(iv)

intrapriża ta' investiment kollettiv li tikkumerċjalizza l-unitajiet u l-ishma tagħha; u

(v)

intermedjarja tal-assigurazzjoni kif definita fl-Artikolu 2(5) tad-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (12), għajr l-intermedjarji msemmija fl-Artikolu 2(7) ta' dik id-Direttiva, meta jaġixxu fir-rigward tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja u servizzi oħrajn relatati mal-investiment;

inklużi l-fergħat tagħha fl-Unjoni u 'l barra minnha.

(h)

“iffriżar ta’ riżorsi ekonomiċi” tfisser il-prevenzjoni tal-użu ta’ riżorsi ekonomiċi għall-kisba ta’ fondi, oġġetti jew servizzi bi kwalunkwe mod, inkluż, iżda mhux limitat għal, bejgħ, kiri jew ipoteka fuqhom;

(i)

“iffriżar ta’ fondi” tfisser il-prevenzjoni ta’ kwalunkwe moviment, trasferiment, alterazzjoni, użu ta’, aċċess għal, jew trattament ta' fondi bi kwalunkwe mod li jirriżulta fi kwalunkwe bidla fil-volum, fl-ammont, fil-post, fil-proprjetà, fil-pussess, fil-karattru, fid-destinazzjoni tagħhom jew f’bidla oħra li tippermetti l-użu tal-fondi, inkluża l-amministrazzjoni ta’ portafoll;

(j)

“fondi” tfisser assi finanzjarji u benefiċċji ta’ kull xorta, li jinkludu, iżda mhux limitati għal:

(i)

flus kontanti, ċekkijiet, pretensjonijiet fuq flejjes, kambjali, money-orders u strumenti oħra ta’ ħlas;

(ii)

depożiti ma’ istituzzjonijiet finanzjarji jew entitajiet oħra, bilanċi f’kontijiet, dejn u obbligi ta’ dejn;

(iii)

titoli negozjati kemm pubblikament kif ukoll privatament u strumenti ta' dejn, inklużi stocks u ishma, ċertifikati li jirrappreżentaw titoli ta' sigurtà, bonds, noti, garanziji, obbligazzjonijiet u kuntratti ta' derivati;

(iv)

mgħax, dividend jew dħul ieħor fuq assi, jew valur akkumulat jew iġġenerat minnhom;

(v)

kreditu, dritt ta’ tpaċija, garanziji, performance bonds jew impenji finanzjarji oħra;

(vi)

ittri ta’ kreditu, poloz ta’ tagħbija, dokumenti ta’ bejgħ; u

(vii)

dokumenti li jagħtu prova ta’ interess f’fondi jew riżorsi finanzjarji;

(k)

“oġġetti” jinkludi oġġetti, materjal u tagħmir;

(l)

“assigurazzjoni” tfisser intrapriża jew impenn fejn persuna fiżika jew ġuridika waħda jew aktar ikunu obbligati, bi ħlas, li jipprovdu lil persuna waħda oħra jew aktar, fil-każ ta’ materjalizzazzjoni ta’ riskju, b’indennizz jew benefiċċju kif determinat mill-intrapriża jew l-impenn;

(m)

“persuna, entità jew korp Iranjani” tfisser:

(i)

l-Istat tal-Iran jew kwalunkwe awtorità pubblika tiegħu;

(ii)

kwalunkwe persuna fiżika Iranjana, jew residenti fih;

(iii)

kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp bl-uffiċċju rreġistrat fl-Iran;

(iv)

kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp, fl-Iran jew barra minnu, proprjetà ta' jew ikkontrollati direttament jew indirettament minn wieħed jew aktar mill-persuni jew korpi msemmija hawn fuq;

(n)

“riassigurazzjoni” tfisser l-attività li tikkonsisti fil-fatt li jiġu aċċettati r-riskji mgħoddija minn intrapriża ta’ assigurazzjoni jew minn intrapriża ta’ riassigurazzjoni oħra, jew fil-każ tal-assoċjazzjoni ta’ assiguraturi magħrufa bħala Lloyd’s, l-attività tikkonsisti fl-aċċettazzjoni ta’ riskji, mgħoddija minn kwalunkwe membru ta’ Lloyd’s, minn intrapriżi ta’ assigurazzjoni jew riassigurazzjoni għajr mill-assoċjazzjoni ta’ assiguraturi magħrufa bħala Lloyd’s;

(o)

“Kumitat ta' Sanzjonijiet” tfisser il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li kien stabbilit skont il-paragrafu 18 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (“UNSCR”) 1737 (2006);

(p)

“assistenza teknika” tfisser kwalunkwe appoġġ tekniku relatat ma’ tiswijiet, żvilupp, manifattura, muntaġġ, ittestjar, manutenzjoni, jew kwalunkwe servizz tekniku ieħor, u tista’ tieħu forom bħal istruzzjoni, pariri, taħriġ, trasmissjoni ta’ tagħrif prattiku jew ħiliet jew servizzi ta’ konsulenza; inklużi forom verbali ta’ assistenza;

(q)

“territorju tal-Unjoni” tfisser it-territorji tal-Istati Membri li għalihom huwa applikabbli t-Trattat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħhom;

(r)

“trasferiment ta’ fondi” tfisser kwalunkwe tranżazzjoni li ssir f’isem dak li jħallas permezz ta’ fornitur ta’ servizz ta’ pagamenti b’mezzi elettroniċi, bil-għan li l-flus ikunu disponibbli għal min se jirċievi l-flus għand fornitur ta’ servizz ta’ pagamenti, irrispettivament jekk min iħallas u min jirċievi l-flus humiex l-istess persuna. It-termini min iħallas, min jirċievi u fornitur ta’ servizz ta’ ħlas għandhom l-istess tifsira bħal fir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (13);

(s)

“pretensjoni” tfisser kwalunkwe talba, sew jekk asserita bi proċedimenti legali sew jekk le, magħmula qabel jew wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, skont il-kuntratt jew b'rabta miegħu jew transazzjoni, u tinkludi b'mod partikolari:

(i)

talba għal twettiq ta' kwalunkwe obbligu li jirriżulta skont kuntratt jew transazzjoni jew b'rabta magħhom;

(ii)

talba għall-estensjoni jew ħlas ta' bond, garanzija finanzjarja jew indennizz ta' kwalunkwe forma;

(iii)

talba għal kumpens rigward kuntratt jew transazzjoni;

(iv)

kontrotalba;

(v)

talba għar-rikonoxximent jew l-infurzar, inkluż bil-proċedura ta' exequatur, ta' sentenza, deċiżjoni arbitrali jew deċiżjoni ekwivalenti, irrispettivament minn fejn issir jew tingħata.

KAPITOLU II

RESTRIZZJONIJIET FUQ L-ESPORTAZZJONI U L-IMPORTAZZJONI

Artikolu 2

1.   Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, dirett jew indirett, tal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Annessi I u II, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għal użu fl-Iran; jew

(b)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, dirett jew indirett, ta’ tagħmir li jista’ jintuża għal repressjoni interna kif elenkat fl-Anness III, kemm jekk joriġina fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani, jew għal użu fl-Iran;

(c)

il-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjoni msemmija fil-punti (a) u (b).

2.   L-Anness I għandu jinkludi oġġetti u teknoloġija, inkluż software, li huma oġġetti jew teknoloġija b’użu doppju kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju, għajr għall-oġġetti u t-teknoloġija definiti fil-Kategorija 5 tal-Anness I għal dak ir-Regolament li mhumiex inklużi fil-listi tal-Grupp ta' Fornituri Nukleari u r-Reġim ta’ Kontroll tat-Teknoloġija Missilistika.

3.   L-Anness II jinkludi oġġetti u teknoloġija oħrajn li jistgħu jikkontribwixxu għal attivitajiet relatati mal-arrikkiment, l-ipproċessar mill-ġdid, jew relatati mal-ilma tqil tal-Iran, għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari, jew għat-twettiq ta’ attivitajiet relatati ma’ suġġetti oħrajn li dwarhom l-IAEA esprimiet tħassib jew identifikathom bħala pendenti, inklużi dawk determinati mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jew mill-Kumitat ta' Sanzjonijiet.

4.   L-Annessi I, II u III ma jinkludux oġġetti u teknoloġija inklużi fil-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea (14) (‘il-Lista Militari Komuni’).

Artikolu 3

1.   Il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, diretta jew indiretta, tal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness IV, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni u kemm jekk le, lil persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran, jirrekjedi awtorizzazzjoni minn qabel.

2.   Għall-esportazzjonijiet kollha li jeħtieġu awtorizzazzjoni skont dan l-Artikolu, din l-awtorizzazzjoni tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-esportatur u għandha tkun f'konformità mar-regoli dettaljati stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 428/2009. L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida fl-Unjoni kollha.

3.   L-Anness IV għandu jinkludi kwalunkwe oġġett u teknoloġija għajr dawk inklużi fl-Annessi I u II, li jistgħu jikkontribwixxu għal attivitajiet relatati mal-arrikkiment, l-ipproċessar mill-ġdid jew relatati mal-ilma tqil, għall-iżvilupp ta' sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari, jew għat-twettiq ta’ attivitajiet relatati ma’ suġġetti oħra li dwarhom l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA) esprimiet tħassib jew identifikathom bħala pendenti.

4.   L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti bl-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjoni tagħhom għal awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, m’għandhomx jagħtu awtorizzazzjoni għal kwalunkwe bejgħ, provvista, trasferiment jew esportazzjoni tal-oġġetti jew it-teknoloġija inklużi fl-Anness IV, jekk huma jkollhom raġunijiet ġustifikati biex jiddeterminaw li l-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal xi waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

(a)

l-attivitajiet tal-Iran relatati mal-arrikkiment, l-ipproċessar mill-ġdid, jew relatati mal-ilma tqil;

(b)

l-iżvilupp mill-Iran ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari; jew

(c)

it-twettiq mill-Iran ta’ attivitajiet relatati ma’ suġġetti oħrajn li dwarhom l-IAEA esprimiet tħassib jew identifikathom bħala pendenti.

6.   Bil-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 5, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu jannullaw, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni li huma jkunu diġà taw.

7.   Meta l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tiċħad li tagħti awtorizzazzjoni, jew tannulla, tissospendi, tillimita sostanzjalment jew tirrevoka awtorizzazzjoni f'konformità mal-paragrafu 5, hija għandha tinnotifika lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni dwar dan u tikkondividi l-informazzjoni rilevanti magħhom, filwaqt li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità ta' din l-informazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (15).

8.   Qabel ma Stat Membri jagħti awtorizzazzjoni skont il-paragrafu 5 għal tranżazzjoni li hija essenzjalment identika għal tranżazzjoni li hija s-soġġett ta’ ċaħda li tkun għadha valida, maħruġa minn Stat Membru ieħor jew minn Stati Membri oħra taħt il-paragrafi 6 u 7 għandu l-ewwel nett jikkonsulta lill-Istat jew Stati Membri li jkunu ħarġu ċ-ċaħda. Jekk, wara dawn il-konsultazzjonijiet, l-Istat Membru kkonċernat jiddeċiedi li jagħti l-awtorizzazzjoni, huwa għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b'dan, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha biex jispjega d-deċiżjoni.

Artikolu 4

Għandhom ikunu pprojbiti x-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport mill-Iran ta' oġġetti u teknoloġija elenkati fl-Anness I, II u III, kemm jekk l-oġġett ikkonċernat joriġina mill-Iran u kemm jekk le.

Artikolu 5

1.   Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

li tkun ipprovduta, direttament jew indirettament, assistenza teknika relatata mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fil-Lista Militari Komuni, jew relatata mal-provvista, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ oġġetti inklużi f’dik il-lista, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran;

(b)

li jkunu pprovduti, direttament jew indirettament, assistenza teknika jew servizzi ta’ senserija relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Annessi I u II, jew relatati mal-provvista, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ oġġetti elenkati fl-Annessi I u II, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran;

(c)

li jkunu pprovduti, direttament jew indirettament, assistenza teknika jew servizzi ta’ senserija relatati ma’ tagħmir li jista’ jintuża għal repressjoni interna kif elenkat fl-Anness III, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran;

(d)

li jkunu pprovduti, direttament jew indirettament, finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fil-Lista Militari Komuni jew fl-Anness I, II u III, inklużi b’mod partikolari l-għotjiet, is-self u l-assigurazzjoni fuq il-kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, provvista, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawn l-oġġetti, jew għal kwalunkwe provvista ta’ assistenza teknika relatata lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran;

(e)

il-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (d).

2.   Il-provvista ta’ dan li ġej għandha tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat:

(a)

assistenza teknika jew servizzi ta’ senserija relatati ma' oġġetti u teknoloġija elenkati fl-Anness IV u għall-provvista, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran;

(b)

finanzjament jew assistenza finanzjarja relatata mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fl-Anness IV, inklużi b’mod partikolari l-għotjiet, is-self u l-assigurazzjoni fuq il-kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, provvista, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawk l-oġġetti, jew għal kwalunkwe għoti ta’ assistenza teknika relatata, direttament jew indirettament, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, m’għandhom jagħtu l-ebda awtorizzazzjoni għat-transazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, jekk huma jkollhom raġunijiet ġustifikati biex jiddeterminaw li l-azzjoni tikkontribwixxi għal waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

(a)

l-attivitajiet tal-Iran relatati mal-arrikkiment, l-ipproċessar mill-ġdid, jew relatati mal-ilma tqil;

(b)

l-iżvilupp mill-Iran ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari; jew

(c)

it-twettiq mill-Iran ta’ attivitajiet relatati ma’ suġġetti oħrajn li dwarhom l-IAEA esprimiet tħassib jew identifikathom bħala pendenti.

Artikolu 6

L-Artikolu 2(1)(a) m'għandux japplika:

(a)

għat-trasferiment dirett jew indirett ta' oġġetti li jaqgħu taħt il-Parti B tal-Anness I, permezz tat-territorji tal-Istati Membri meta dawk l-oġġetti jinbiegħu, jkunu pprovduti, ittrasferiti jew esportati lejn, jew għall-użu fl-Iran għal reattur ta’ ilma ħafif fl-Iran li beda jinbena qabel Diċembru 2006;

(b)

għat-transazzjonijiet li l-mandat tagħhom ingħata mill-programm ta' kooperazzjoni teknika tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA);

(c)

għall-oġġetti pprovduti, ittrasferiti lejn jew għall-użu fl-Iran, minħabba l-obbligi tal-Istati Partijiet skont il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħażna u l-Użu ta' Armi Kimiċi u dwar il-Qerda tagħhom tat-13 ta' Jannar 1993.

Artikolu 7

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu jagħtu, skont dawk it-termini u l-kondizzjonjiet li huma jqisu li jkunu opportuni, awtorizzazzjoni għal transazzjoni relatata ma' oġġetti u teknoloġija msemmija fl-Artikolu 2(1) jew assistenza jew servizzi ta’ senserija msemmija fl-Artikolu 5(1), jekk huma jiddeterminaw, b'eċċezzjoni meta japplika s-subparagrafu (c), li b'mod ċar it-transazzjoni ma tikkontribwixxix għall-iżviliupp ta' teknoloġiji li jappoġġaw l-attivitajiet nukleari sensittivi tal-Iran fir-rigward tal-proliferazzjoni, jew għall-iżvilupp ta' sistemi ta' kunsinna ta' armi nukleari, inkluż fejn dawn l-oġġetti u t-teknoloġija, l-assistenza jew is-servizzi ta' senserija jkunu għall-ikel, l-agrikoltura, finijiet mediċi jew umanitarji oħrajn, u jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kuntratt għall-kunsinna tal-oġġetti jew tat-teknoloġija, jew għall-provvista ta’ assistenza jew servizzi ta' senserija, jinkludi garanziji opportuni għall-utent aħħari;

(b)

l-Iran impenja ruħu li ma jużax l-oġġetti jew it-teknoloġija kkonċernata, jew jekk applikabbli, l-assistenza jew is-servizzi ta' senserija kkonċernati, f’attivitajiet nukleari sensittivi fir-rigward tal-proliferazzjoni jew għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari; u

(c)

f’dawk il-każijiet fejn it-transazzjoni tikkonċerna oġġetti u teknoloġija li jinsabu fil-listi tal-Grupp ta’ Fornituri Nukleari u r-Reġim ta’ Kontroll tat-Teknoloġija Missilistika, il-Kumitat ta' Sanzjonijiet iddetermina bil-quddiem u fuq bażi ta’ każ b’każ li b'mod ċar it-transazzjoni ma tikkontribwixxix għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji b’appoġġ għall-attivitajiet nukleari tal-Iran fir-rigward tal-proliferazzjoni, jew għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ żvilupp ta’ armi nukleari.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni meta jirrifjuta talba għal awtorizzazzjoni.

3.   Il-Paragrafu 1 m'għandux japplika għal transazzjonijiet jew servizzi ta' senserija fir-rigward tal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fl-Anness III.

Artikolu 8

1.   Għandu jkun ipprojbit li jinbiegħu, jiġu pprovduti, trasferiti jew esportati t-tagħmir jew it-teknoloġija ewlenin elenkati fl-Anness VI, direttament jew indirettament, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran.

2.   L-Anness VI għandu jinkludi tagħmir u teknoloġija ewlenin għas-setturi ewlenin li ġejjin tal-industrija taż-żejt u l-gass fl-Iran:

(a)

l-esplorazzjoni għaż-żejt mhux raffinat u l-gass naturali;

(b)

il-produzzjoni taż-żejt mhux raffinat u l-gass naturali;

(c)

ir-raffinar;

(d)

il-likwifazzjoni ta’ gass naturali.

3.   L-Anness VI m’għandux jinkludi oġġetti inklużi fil-Lista Militari Komuni, jew fl-Anness I, l-Anness II jew l-Anness IV.

Artikolu 9

Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

li jkunu pprovduti, b'mod dirett jew indirett, assistenza teknika jew servizzi ta' senserija relatati mat-tagħmir u t-teknoloġija ewlenin elenkati fl-Anness VI, jew relatati mal-provvista, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta' oġġetti elenkati fl-Anness VI, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran.

(b)

li jkunu pprovduti, direttament jew indirettament, finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mat-tagħmir u t-teknoloġija ewlenin elenkati fl-Anness VI, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani jew għall-użu fl-Iran.

(c)

il-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b).

Artikolu 10

Il-projbizzjonijiet fl-Artikoli 8 u 9 m'għandhomx japplikaw għal transazzjonijiet meħtieġa minn kuntratt kummerċjali konkluż qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, jew minn kuntratt jew ftehim konkluż qabel is-26 ta' Lulju 2010 u relatat ma' investiment li jkun sar fl-Iran qabel is-26 ta' Lulju 2010, u lanqas għandhom jinpedixxu l-eżekuzzjoni ta' obbligu li jitqajjem minn hemm 'il-quddiem, dment li l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp impenjati fit-transazzjoni jew biex jipprovdu assistenza jkunu bagħtu notifika, mill-inqas 20 jum tax-xogħol bil-quddiem, dwar it-transazzjoni jew l-assistenza lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa jew hija huma stabbiliti, kif identifikat fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V.

KAPITOLU III

RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-FINANZJAMENT TA’ ĊERTI INTRAPRIŻI

Artikolu 11

1.   Dan li ġej għandu jiġi pprojbit:

(a)

l-għoti ta' self finanzjarju jew kreditu lil persuna, entità jew korp Iranjani msemmija fil-paragrafu (2);

(b)

il-kisba jew l-estensjoni ta' parteċipazzjoni ta' persuna, entità jew korp Iranjani msemmija fil-paragrafu (2);

(c)

il-ħolqien ta' kwalunkwe impriża konġunta ma' persuna, entità jew korp Iranjani msemmija fil-paragrafu (2);

(d)

il-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f’attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) (b) u (c).

2.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu (1) għandha tapplika għal kwalunkwe persuna, entità jew korp Iranjani involuti:

(a)

fil-manifattura ta' oġġetti jew teknoloġija elenkati fil-Lista Militari Komuni jew fl-Anness I jew II;

(b)

fil-manifattura ta' tagħmir li jista' jintuża għal repressjoni interna kif elenkat fl-Anness III;

(c)

fl-esplorazzjoni jew il-produzzjoni ta' żejt mhux raffinat u gass naturali, ir-raffinar ta' karburanti jew il-likwifazzjoni ta' gass naturali.

3.   Għall-fini tal-paragrafu 2(c) biss, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin.

(a)

“esplorazzjoni ta' żejt mhux raffinat u gass naturali” tinkludi l-esplorazzjoni għal, prospetti ta’ u l-ġestjoni tar-riservi taż-żejt mhux raffinat u l-gass naturali, kif ukoll il-forniment ta’ servizzi ġeoloġiċi marbuta ma’ tali servizzi;

(b)

“produzzjoni ta' żejt mhux raffinat u gass naturali” tinkludi servizzi ta' trasmissjoni tal-gass bi kwantitajiet kbar għall-fini ta' transitu għal sistemi ta' distribuzzjoni interkonnessi b'mod dirett;

(c)

“raffinar” tfisser l-ipproċċessar, il-kondizzjonament jew it-tħejjija għall-bejgħ finali tal-karburanti.

4.   Għandu jkun ipprojbit li tiġi stabbilita kooperazzjoni ma' persuna, entità jew korp Iranjan involuti fit-trasmissjoni ta' gass naturali kif imsemmi fil-paragrafu 3(b).

5.   Għall-fini tal-paragrafu 4, “kooperazzjoni” tfisser:

(a)

il-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-investimenti f'katina tal-forniment integrata jew ġestita għar-riċeviment jew il-konsenja ta' gass naturali minn jew lejn it-territorju tal-Iran; u

(b)

il-kooperazzjoni diretta għall-fini tal-investiment f'faċilitajiet tal-gass naturali likwifikat fit-territorju tal-Iran jew f'faċilitajiet tal-gass naturali likwifikat konnessi miegħu b'mod dirett.

Artikolu 12

1.   L-investiment permezz ta’ tranżazzjonjijiet kif imsemmi fl-Artikolu 11(1) f’persuna, entità jew korp Iranjani impenjati fil-manifattura ta’ oġġetti jew teknoloġija elenkati fl-Anness IV għandu jkun soġġett għal awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, m’għandhom jagħtu l-ebda awtorizzazzjoni għat-transazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, jekk huma jkollhom raġunijiet ġustifikati biex jiddeterminaw li l-azzjoni tikkontribwixxi għal waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

(a)

l-attivitajiet tal-Iran relatati mal-arrikkiment, l-ipproċessar mill-ġdid, jew relatati mal-ilma tqil;

(b)

l-iżvilupp mill-Iran ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari; jew

(c)

it-twettiq mill-Iran ta’ attivitajiet relatati ma’ suġġetti oħrajn li dwarhom l-IAEA esprimiet tħassib jew identifikathom bħala pendenti.

Artikolu 13

B’deroga mill-Artikolu 11(2)(a), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu, skont termini u kondizzjonijiet li huma jqisu opportuni, jagħtu awtorizzazzjoni li jsir investiment permezz ta’ tranżazzjonjiiet kif imsemmi fl-Artikolu 11(1) jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-persuna, entità jew korp Iranjani jkunu impenjaw ruħhom li japplikaw garanziji opportuni għall-utent aħħari fir-rigward tal-oġġetti jew it-teknoloġija kkonċernata;

(b)

l-Iran impenja ruħu li ma jużax l-oġġetti jew it-teknoloġija kkonċernata f’attivitajiet nukleari sensittivi fir-rigward tal-proliferazzjoni jew għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari; u

(c)

f’dawk il-każijiet fejn l-investiment isir f’persuna, entità jew korp Iranjani impenjati fil-manifattura ta’ oġġetti jew teknolġija li jinsabu fil-listi tal-Grupp ta’ Fornituri Nukleari u r-Reġim ta’ Kontroll tat-Teknoloġija Missililistika, il-Kumitat ta' Sanzjonijiet ikun iddetermina bil-quddiem u fuq bażi ta’ każ b’każ li b’mod ċar it-transazzjoni ma tikkontribwixxix għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji b’appoġġ għall-attivitajiet nukleari tal-Iran fir-rigward tal-proliferazzjoni jew għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ żvilupp ta’ armi nukleari.

Artikolu 14

L-Artikolu 11(2)(c) m'għandux japplika għall-għoti ta' self finanzjaru jew kreditu għall-kisba jew l-estensjoni ta’ parteċipazzjoni, jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-transazzjoni tkun meħtieġa minn ftehim jew kuntratt konkluż qabel is-26 ta’ Lulju 2010; u

(b)

l-awtorità kompetenti ġiet infurmata mill-inqas 20 jum tax-xogħol b'dan il-ftehim jew kuntratt.

Artikolu 15

Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

li jiġi aċċettat jew approvat, permezz ta' konklużjoni ta' ftehim jew bi kwalunkwe mezz ieħor, li l-għoti ta' kwalunkwe self finanzjarju jew kreditu, jew il-kisba jew l-estensjoni tal-parteċipazzjoni, jew il-ħolqien ta' kwalunkwe impriża konġunta jsiru minn persuni, entitajiet jew korpi Iranjani, f'intrapriża impenjata fi kwalunkwe waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

(i)

il-minjieri tal-uranju,

(ii)

l-arrikkiment tal-uranju u l-ipproċessar mill-ġdid tal-uranju;

(iii)

il-manifattura ta’ oġġetti jew teknoloġija li jinsabu inklużi fil-listi tal-Grupp ta’ Fornituri Nukleari u tar-Reġim ta’ Kontroll tat-Teknoloġija Missilistika.

(b)

il-parteċipazzjoni, konxja u intenzjonali, f'attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjoni fil-punt (a).

KAPITOLU IV

L-IFFRIŻAR TA’ FONDI U RIŻORSI EKONOMIĊI

Artikolu 16

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu, huma l-proprjetà ta’, huma miżmuma jew huma kkontrollati mill-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness VII għandhom ikunu ffriżati. L-Anness VII jinkludi l-persuni, l-entitajiet u l-korpi magħżula mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Kumitat ta' Sanzjonijiet f'konformità mal-paragrafu 12 tal-UNSCR 1737 (2006), il-paragrafu 7 tal-UNSCR 1803 (2008) jew il-paragrafu 11, 12 jew 19 tal-UNSCR1929 (2010).

2.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu, huma l-proprjetà ta’, huma miżmuma jew huma kkontrollati mill-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness VIII għandhom ikunu ffriżati. L-Anness VIII għandu jinkludi l-persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi, mhux koperti mill-Anness VII, li f'konformità mal-Artikolu 20(1)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, ġew identifikati li:

(a)

huma impenjati, huma direttament assoċjati ma', jew jipprovdu apoġġ għal attivitajiet nukleari ta' natura sensittiva fir-rigward tal-proliferazzjoni jew l-iżvilupp ta' sistemi li jwasslu l-armi nukleari mill-Iran, inkluż permezz l-involviment fl-akkwist ta' oġġetti u teknoloġija pprojbiti, jew li jkunu propjetà ta', jew ikkontrollati minn, tali persuna, entità jew korp, inkluż permezz ta' mezzi illeċiti, jew li jaġixxu f'isimhom jew taħt it-tmexxija tagħhom;

(b)

huma persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li assistew lil persuna, entità jew korp elenkati biex jevadu jew jiksru d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK jew tal-UNSCR 1737 (2006), UNSCR1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) u UNSCR 1929 (2010);

(c)

huma membru f'kariga għolja tal-Korp tal-Gwardja Rivoluzzjonarja Iżlamika jew persuna ġuridika, entità jew korp proprjetà ta' jew ikkontrollat mill-Korp tal-Gwardja Rivoluzzjonarja Iżlamika jew minn wieħed jew aktar mill-membri f'karigi għolja tiegħu;

(d)

huma persuna ġuridika, entità jew korp li huwa proprjetà ta' jew ikkontrollat mill-Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

Għandu jiġi projbit, f'konformità mal-obbligu tal-iffriżar tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tal-IRISL u ta' entitajiet innominati li huma proprjetà jew ikkontrollati mill-IRISL, li jgħabbu jew iħottu tagħbijiet fuq jew minn bastimenti li huma l-proprjetà tal-IRISL jew chartered minnu jew minn tali entitajiet f'portijiet tal-Istati Membri. Dik il-projbizzjoni m'għandhiex timpedixxi l-eżekuzzjoni ta' kuntratt konkluż qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

L-obbligu tal-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi tal-IRISL u ta' entitajiet innominati li huma l-proprjetà ta' jew ikkontrollati mill-IRISL ma għandux jirrekjedi l-qbid jew iż-żamma ta' bastimenti li huma proprjetà ta' tali entitajiet jew il-merkanziji li jinġarru minnhom dment li tali merkanzija tkun proprjetà ta' partijiet terzi, u lanqas ma jirrekjedi ż-żamma tal-ekwipaġġ ikkuntrattat minnhom.

3.   L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom ikunu disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għall-benefiċċju tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi elenkati fl-Annessi VII u VIII.

4.   Il-parteċipazzjoni, konxja u intenzjonata, f'attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom hu, direttament jew indirettament, l-evażjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandha tiġi pprojbita.

5.   L-Annessi VII u VIII għandhom jinkludu r-raġunijiet għall-elenkar ta' persuni, entitajiet u korpi elenkati, kif provduti mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet fir-rigward tal-Anness VII.

6.   L-Annessi VII u VIII għandhom jinkludu wkoll, fejn disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu identifikati l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi ikkonċernati, kif provduta mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet għall-Anness VII. Fir-rigward tal-persuni fiżiċi, tali informazzjoni tista' tinkludi l-ismijiet inkluż il-psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, iċ-ċittadinanza, in-numru tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz, jekk magħruf, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward tal-persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi, tali informazzjoni tista' tinkludi l-ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju. L-Anness VII għandu jinkludi wkoll id-data tan-nomina mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

Artikolu 17

B'deroga mill-Artikolu 16, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikat fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' rahan ġudizzjarju, amministrattiv jew arbitrali stabbilit qabel id-data li fiha l-persuna, l-entità jew il-korp imsemmijin fl-Artikolu 16 ġew nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, il-Kunsill tas-Sigurtà jew il-Kunsill jew ta' sentenza ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali li għaddiet qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklussivament biex jissodisfaw pretensjonijiet magħmula bis-saħħa ta' tali rahan jew rikonoxxuti bħala validi b'tali sentenza, fil-limiti stabbiliti minn liġijiet u regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li għandhom tali pretensjonijiet;

(c)

ir-rahan jew is-sentenza mhux għall-benefiċċju ta' persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness VII jew VIII;

(d)

ir-rikonoxximent tar-rahan jew tas-sentenza ma jmurx kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat; u

(e)

fejn japplika l-Artikolu 16(1), il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ġie nnotifikat mill-Istat Membru dwar ir-rahan jew is-sentenza.

Artikolu 18

B'deroga mill-Artikolu 16 u sakemm ħlas minn persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness VII jew VIII huwa dovut taħt kuntratt jew ftehim li kien konkluż minn, jew obbligu li rriżulta għall-persuna, entità jew korp ikkonċernat, qabel id-data meta dik il-persuna, entità jew korp kienu nnominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, il-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kunsill, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu jawtorizzaw, taħt tali kondizzjonijiet li huma jqisu adatt, ir-rilaxx ta' ċerti fondi ffriżati jew riżorsi ekonomiċi, jekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtorità kompetenti kkonċernata ddeterminat li:

(i)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi għandhom jintużaw għal pagament minn persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness VII jew VIII;

(ii)

il-kuntratt, il-ftehim jew l-obbligu mhux ser jikkontribwixxu għall-manifattura, il-bejgħ, ix-xiri, it-trasferiment, l-esportazzjoni, l-importazzjoni, it-trasport jew l-użu ta' oġġetti u teknoloġija elenkati fl-Annessi I, II, III u VI; u

(iii)

il-ħlas mhuwiex bi ksur tal-Artikolu 16(3);

(b)

fejn japplika l-Artikolu 16(1), l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet b'dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni, u l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma jkunx oġġezzjona għal dik l-azzjoni fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol min-notifika; u

(c)

fejn japplika l-Artikolu 16(2), l-Istat Membru kkonċernat għandu, mill-anaqs ġimgħatejn qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni, jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni.

Artikolu 19

1.   B'deroga mill-Artikolu 16, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu jawtorizzaw, taħt tali kondizzjonijiet li huma jqisu adatti, ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, sakemm il-kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a)

l-awtorità kompetenti kkonċernata ddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma:

(i)

meħtieġa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Anness VII jew VIII, u l-membri dipendenti tal-familji tagħhom, inklużi ħlasijiet għal ikel, kera jew ipoteka, mediċini u trattament mediku, taxxi, ħlasijiet tal-assigurazzjoni u ħlasijiet għall-użu ta' servizzi pubbliċi;

(ii)

maħsuba esklussivament għall-ħlas ta' onorarji professjonali raġonevoli u għar-rimbors ta' spejjeż li huma konnessi mal-forniment ta' servizzi legali; jew

(iii)

maħsuba esklussivament għall-pagament ta' miżati jew il-ħlasijiet ta' servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; u

(b)

fejn l-awtorizzazzjoni tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness VII, l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet b'dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni, u l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma jkunx oġġezzjona għal dik l-azzjoni fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol min-notifika.

2.   B'deroga mill-Artikolu 16, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew riżorsi ekonomiċi kkonċernati huma meħtieġa għal spejjeż straordinarji jew għall-ħlas jew it-trasferiment ta' oġġetti meta jiġu akkwistati għal reattur b'ilma ħafif fl-Iran li beda jinbena qabel Diċembru 2006 jew għall-oġġetti msemmija fl-Artikolu 6(b) u (c), bil-kondizzjoni li jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jekk l-awtorizzazzjoni tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness VII, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun ġie nnotifikat dwar dik id-determinazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat u li d-determinazzjoni tkun ġiet approvata minn dak il-Kumitat, u

(b)

fejn l-awtorizzazzjoni tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness VIII, l-awtorità kompetenti nnotifikat ir-raġunijiet li fuqhom tikkunsidra li awtorizzazzjoni speċifika għandha tingħata lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni tal-inqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni.

3.   L-Istat Membru rilevanti għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt il-paragrafi 1 jew 2.

Artikolu 20

1.   L-Artikolu 16(3) ma għandux jipprevjeni lil istituzzjonijiet finanzjarji jew ta' kreditu milli jikkreditaw kontijiet iffriżati fejn jirċievu fondi ttrasferiti fil-kont ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkati, sakemm kwalunkwe żieda għal tali kontijiet tiġi ffriżata wkoll. L-istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu għandha tgħarraf bla dewmien lill-awtoritajiet kompetenti b'tali transazzjonijiet.

2.   L-Artikolu 16(3) m'għandux japplika għaż-żieda fil-kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li ġew konklużi jew tqajmu qabel id-data li fiha l-persuna, l-entità jew il-korp imsemmi fl-Artikolu 16 ġew nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, il-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kunsill;

sakemm kwalunkwe imgħax jew dħul ieħor u ħlasijiet bħal dawn huma ffriżati skont l-Artikolu 16(1) jew (2).

3.   Dan l-Artikolu m'għandux jinftiehem bħala li jawtorizza t-trasferimenti ta' fondi msemmijin fl-Artikolu 21.

KAPITOLU V

RESTRIZZJONIJIET FUQ TRASFERIMENTI TA' FONDI U FUQ SERVIZZI FINANZJARJI

Artikolu 21

1.   It-trasferiment ta' fondi lil persuna, entità jew korp Iranjani jew mingħandhom għandu jiġi pproċessat kif ġej:

(a)

trasferimenti dovuti fuq transazzjonijiet li jirrigwardaw prodotti tal-ikel, kura tas-saħħa, tagħmir mediku, jew għal finijiet umanitarji għandhom jitwettqu mingħajr kwalunkwe awtorizzazzjoni min qabel. It-trasferiment għandu jiġi nnotifikat bil-quddiem bil-miktub lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikat fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jekk ikun aktar minn jew ekwivalenti għal EUR 10 000;

(b)

kwalunkwe trasferiment ieħor ta' inqas minn EUR 40 000 għandu jsir mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel. It-trasferiment għandu jiġi nnotifikat bil-quddiem bil-miktub lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikat fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, jekk ikun aktar minn jew ekwivalenti għal EUR 10 000;

(c)

kwalunkwe trasferiment ieħor ta' EUR 40 000 jew aktar jew euros ekwivalenti jeħtieġ l-awtorizzazzjoni minn qabel tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikat fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V.

2.   Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw indipendentement minn jekk it-trasferiment ta' fondi jkunx eżegwit f'operazzjoni waħda jew f'diversi operazzjonijiet li jidhru marbutin ma' xulxin.

3.   In-notifiki u t-talbiet għall-awtorizzazzjoni relatati mat-trasferiment ta' fondi lil persuna, entità jew korp Iranjani għandhom jiġu indirizzati mill-fornitur ta' servizzi ta' pagament, jew f'ismu, ta' min ikun qed iħallas kif imsemmi fl-Artikolu 1(r) lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun ingħatat l-ordni inizjali għall-eżekuzzjoni tat-trasferiment.

In-notifiki u t-talbiet għall-awtorizzazzjoni relatati mat-trasferiment ta' fondi minn persuna, entità jew korp Iranjani għandhom jiġu indirizzati mill-fornitur ta' servizzi ta' pagament, jew f'ismu, ta' min qed jirċievi l-ħlas kif imsemmi fl-Artikolu 1(r) lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti min qed jirċievi l-ħlas jew fejn huwa stabbilit il-fornitur tas-servizzi ta' pagament.

Jekk il-fornitur tas-servizzi ta' pagament ta' min iħallas jew ta' min jirċievi l-ħlas ma jaqax fl-ambitu tal-Artikolu 39, in-notifiki u t-talbiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jiġu indirizzati minn min iħallas jew minn min jirċievi l-ħlas lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti min iħallas jew min jirċievi l-ħlas.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(c), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif identifikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, għandhom jagħtu, skont it-termini u l-kondizzjonjiet li huma jqisu adatti, awtorizzazzjoni għal trasferiment ta' fondi li għandhom valur ta' EUR 40 000 jew aktar, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet ġustifikati li jiddeterminaw li t-trasferiment ta' fondi li għalihom intalbet l-awtorizzazzjoni, ser jikkontribwixxi għal waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

(a)

l-attivitajiet tal-Iran relatati mal-arrikkiment, l-ipproċessar mill-ġdid, jew relatati mal-ilma tqil;

(b)

l-iżvilupp mill-Iran ta' sistemi ta' kunsinna ta' armi nukleari;

(c)

it-twettiq mill-Iran ta' attivitajiet relatati ma' suġġetti oħra li dwarhom l-IAEA esprimiet tħassib jew identifikathom bħala pendenti. jew

(d)

attivitajiet projbiti relatati mal-esplorazzjoni għaż-żejt mhux raffinat u l-gass naturali, il-produzzjoni taż-żejt u l-gass naturali, ir-raffinar, jew il-likwifazzjoni ta' gass naturali kif imsemmi fl-Artikoli 8, 9 u 11 minn persuna ġuridika, entità jew korp Iranjani.

Awtorità kompetenti tista' titlob tariffa għall-valutazzjoni ta' talbiet għal awtorizzazzjoni.

Awtorizzazzjoni tkun ikkunsidrata li ngħatat, jekk awtorità kompetenti rċeviet talba bil-miktub għal awtorizzazzjoni, u fi żmien erba' ġimgħat, l-awtorità kompetenti ma tkunx oġġezzjonat bil-miktub għat-trasferiment ta' fondi. Jekk l-oġġezzjoni titqajjem minħabba li hemm investigazzjoni pendenti, l-awtorità kompetenti għandha tiddikjara dan u tikkomunika d-deċiżjoni tagħha mill-aktar fis possibbli. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikollhom aċċess f'waqtu, direttament jew indirettament, għal informazzjoni relatata mas-sitwazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi, liema informazzjoni hija meħtieġa għat-twettiq tal-investigazzjoni.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni meta jirrifjuta talba għal awtorizzazzjoni.

5.   Dan l-Artikolu m'għandux japplika fejn awtorizzazzjoni għal trasferiment tkun ingħatat skont l-Artikoli 13, 17, 18, 19 jew 20.

Artikolu 22

1.   Fergħat u sussidjarji li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 39 ta' istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu domiċiljati fl-Iran għandhom jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huma stabbiliti, kif identifikat fis-siti tal-internet imsemmija fl-Anness V, dwar it-trasferimenti kollha ta' fondi mwettqa jew irċevuti minnhom, l-ismijiet tal-partijiet u l-ammont u d-data tat-transazzjoni, fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li jkun twettaq jew ġie rċevut it-trasferiment ta' fondi kkonċernat. Jekk l-informazzjoni hija disponibbli, in-notifika għandha tispeċifika n-natura tat-transazzjoni u, fejn adatt, in-natura tal-oġġetti koperti mit-transazzjoni u għandha, b'mod partikolari, tiddikjara jekk l-oġġetti humiex koperti mill-Anness I, II, III, IV jew VI ta' dan ir-Regolament u, jekk l-esportazzjoni tagħhom hija soġġetta għal awtorizzazzjoni, tindika n-numru tal-liċenzja mogħtija.

2.   Suġġetti għal u skont l-arranġamenti dwar il-kondiviżjoni ta' informazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti nnotifikati l-oħra għandhom mingħajr dewmien jittrasmettu dik id-data, kif meħtieġ, sabiex jipprevjenu kwalunkwe transazzjoni li tista' tikkontribwixxi għal attivitajiet nukleari ta' natura sensittiva fir-rigward tal-proliferazzjoni jew għall-iżvilupp ta' sistemi ta' kunsinna ta' armi nukleari, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra fejn il-kontropartijiet għal transazzjonijiet bħal dawn huma stabbiliti.

Artikolu 23

1.   L-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jaqgħu taħt l-ambitu tal-Artikolu 39 għandhom, fl-attivitajiet tagħhom ma' istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu msemmija fil-paragrafu 2, u sabiex jipprevjenu tali attivitajiet billi jikkontribwixxu għal attivitajiet nukleari ta' natura sensittiva fir-rigward tal-proliferazzjoni jew għall-iżvilupp ta' sistemi ta' kunsinna ta' armi nukleari:

(a)

jeżerċitaw viġilanza kontinwa fuq l-attività tal-kontijiet, b'mod partikolari permezz tal-programmi tagħhom dwar l-għaqal tal-konsumatur u taħt l-obbligi tagħhom relatati mal-ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

(b)

jeħtieġu li f'istruzzjonijiet ta' ħlasijiet l-oqsma kollha tal-informazzjoni li huma relatati mal-oriġinatur u l-benefiċjarji tat-transazzjoni inkwistjoni jimtlew u jekk dik l-informazzjoni mhix ipprovduta, jirrifjutaw it-transazzjoni;

(c)

iżommu r-rekords kollha tat-transazzjonijiet għal perijodu ta' ħames snin u dawn għandhom ikunu disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali meta jintalbu;

(d)

jekk jissuspettaw jew għandhom raġunijiet ġustifikati biex jissuspettaw li l-fondi huma relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni, għandhom immedjatament jagħmlu rapport dwar is-suspetti tagħhom lill-unità tal-intelligence finanzjarja (UIF) jew lil awtorità kompetenti oħra nnominata mill-Istat Membru kkonċernat, kif indikat fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, bla ħsara għall-Artikoli 5 u 16. L-UIF jew awtorità kompetenti bħala oħra sservi bħala ċentru nazzjonali għar-riċeviment u l-analiżi ta' rapporti ta' transazzjonijiet suspettużi rigward finanzjament ta' proliferazzjoni potenzjali. L-UIF jew tali awtorità kompetenti oħra għandha jkollha aċċess, direttament jew indirettament, fuq bażi adegwata għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi li hija teħtieġ biex twettaq din il-funzjoni, inkluża l-analiżi ta' rapporti ta' transazzjonijiet suspettużi.

Ir-rekwiżiti ta' hawn fuq għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu għandhom ikunu kumplimentari għal obbligi eżistenti li joħorġu mir-Regolament (KE) 1781/2006 u mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal- money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu (16).

2.   Il-miżuri stilupati fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu fl-attivitajiet tagħhom ma':

(a)

istitizzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu domiċiljati fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran;

(b)

fergħat u sussidjarji li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 39, ta' istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu domiċiljati fl-Iran;

(c)

fergħat u sussidjarji li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 39, ta' istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu domiċiljati fl-Iran;

(d)

istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex domiċiljati fl-Iran iżda li huma kkontrollati minn persuni u entitajiet domiċiljati fl-Iran.

Artikolu 24

1.   Għandu jkun ipprojbit għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 39 li jagħmlu kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

(a)

jiftħu kont bankarju ġdid ma' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew ma kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2);

(b)

jistabbilixxu relazzjoni bankarja korrispondenti ġdida ma' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew ma kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2),

(c)

jiftħu uffiċċju rappreżentattiv ġdid fl-Iran jew jistabbilixxu fergħa jew sussidjarja ġdida fl-Iran;

(d)

jistabbilixu assoċjazzjoni ta' intrapriżi ġdida ma' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew ma kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2).

2.   Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

l-awtorizzazzjoni tal-ftuħ ta' uffiċċju rappreżentattiv jew l-istabbiliment ta' fergħa jew sussidjarja fl-Unjoni ta' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew ta' kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2);

(b)

il-konklużjoni ta' ftehimiet għal, jew f'isem, istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew għal, jew f'isem, kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2), li jagħmlu parti mill-ftuħ ta' uffiċċju rappreżentattiv, jew it-twaqqif ta’ fergħa jew sussidjarja fl-Unjoni;

(c)

l-għoti ta' awtorizzazzjoni għall-ftuħ u t-twettiq ta' negozju ta' istituzzjoni ta' kreditu jew għal kwalunkwe negozju ieħor li jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel, minn uffiċċju rappreżentattiv, fergħa jew sussidjarja ta' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew għal kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2), jekk l-uffiċċju rappreżentattiv, il-fergħa jew is-sussidjarja ma kinux operattivi qabel is-26 ta' Lulju 2010.

(d)

għall-akkwist jew l-estensjoni ta' parteċipazzjoni jew l-akkwist ta' kwalunkwe interess ieħor ta' sjieda f'istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu li jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 39 minn kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 25

Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

il-bejgħ jew ix-xiri ta' bonds pubbliċi jew bonds garantiti pubblikament maħruġa wara s-26 ta' Lulju 2010, direttament jew indirettament, lil jew mingħand kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

(i)

l-Iran jew il-Gvern tiegħu, il-korpi, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji pubbliċi tiegħu;

(ii)

istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu domiċiljata fl-Iran, inkluż il-Bank Ċentrali tal-Iran, jew ma' kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(2);

(iii)

persuna fiżika jew persuna ġuridika, entità jew korp li jaġixxu f'isem jew taħt id-direzzjoni ta' persuna ġuridika, entità jew korp imsemmija f’(i) jew (ii);

(iv)

persuna ġuridika, entità jew korp proprjetà ta' jew ikkontrollati minn persuna, entità jew korp imsemmija f’(i), (ii) jew (iii);

(b)

l-għoti ta' servizzi ta' senserija fir-rigward ta' bonds pubbliċi jew garantiti pubblikament maħruġa wara s-26 ta' Lulju 2010 lil persuna, entità jew korp imsemmija fil-punt (a);

(c)

l-għajnuna lil persuna, entità jew korp imsemmija fil-punt (a) sabiex joħorġu bonds pubbliċi jew garantiti pubblikament, billi jiġu provduti b'servizzi ta' senserija, reklamar jew kwalunkwe servizz ieħor fir-rigward ta' tali bonds.

Artikolu 26

1.   Għandhom jiġu pprojbiti:

(a)

il-provvista ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni lil:

(i)

l-Iran jew il-Gvern tiegħu, il-korpi, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji pubbliċi tiegħu;

(ii)

persuna, entità jew korp Iranjani minbarra persuna fiżika; jew

(iii)

persuna fiżika jew persuna ġuridika, entità jew korp meta jaġixxu f'isem jew taħt id-direzzjoni ta' persuna ġuridika, entità jew korp imsemmija f’(i) jew (ii);

(b)

il-parteċipazzjoni, konxja u intenzjonali, f'attivitajiet li l-objettiv jew l-effett tagħhom ikun li jaħarbu mill-projbizzjoni fil-punt (a).

2.   Il-punti (i) u (ii) tal-paragrafu 1(a) m'għandhomx japplikaw għall-forniment ta' assigurazzjoni obbligatorja jew għar-responsabbiltà ċivili lil persuni, entitajiet jew korpi Iranjani bbażati fl-Unjoni.

3.   Il-punt (iii) tal-paragrafu 1(a) m'għandux japplika għall-forniment ta' assigurazzjoni, inkluż assigurazzjoni fuq is-saħħa u dik fuq l-ivvjaġġar, lil individwi li jaġixxu fil-kapaċità privata tagħhom, ħlief il-persuni elenkati fl-Annessi VII u VIII, u r-riassigurazzjoni relatata ma' dan.

Il-punt (iii) tal-paragrafu 1(a) m'għandux jimpedixxi l-forniment ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni lill-proprjetarju ta' bastiment, inġenju tal-ajru jew vettura chartered minn persuna, entità jew korp imsemmijin fil-punt (i) jew (ii) tal-paragrafu 1(a) u li mhumiex elenkati fl-Anness VII jew VIII.

Għall-finijiet tal-punt (iii) tal-paragrafu 1(a), persuna, entità jew korp m'għandhomx ikunu kkunsidrati li qed jaġixxu taħt id-direzzjoni ta' persuna, entità jew korp imsemmijin fis-punti (i) u (ii) tal-paragrafu 1(a) fejn dik id-direzzjoni tkun għall-finijiet ta' ttrakkar, tgħabbija, ħatt jew transitu sikur ta' bastiment jew inġenju tal-ajru li jinsabu temporanjament fl-ilmijiet jew fl-ispazju tal-ajru Iranjani.

4.   Dan l-Artikolu jipprojbixxi l-estensjoni jew it-tiġdid ta' ftehimiet tal-assigurazzjoni jew ta' riassigurazzjoni milħuqa qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament iżda, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16(3), ma jipprojbixxix il-konformità ma' ftehimiet konklużi qabel dik id-data.

KAPITOLU VI

RESTRIZZJONIJIET FUQ IT-TRASPORT

Artikolu 27

1.   Għall-prevenzjoni tat-trasferiment ta' oġġetti u teknoloġija koperti mil-Lista Militari Komuni jew li l-provvista, il-bejgħ, it-trasferiment, l-esportazzjoni jew l-importazzjoni tagħhom tkun projbita minn dan ir-Regolament, l-oġġetti kollha li jiddaħħlu fi jew li joħorġu mit-territorju tad-dwana tal-Unjoni mill-Iran jew lejh, għandhom ikunu soġġetti għas-sottomissjoni ta' informazzjoni ta' qabel il-wasla jew ta' qabel it-tluq lill-awtoritajiet doganali kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

2.   Ir-regoli li jirregolaw l-obbligu li tkun ipprovduta informazzjoni ta' qabel il-wasla u ta' qabel it-tluq, b'mod partikolari rigward il-persuna li tipprovdi dik l-informazzjoni, il-limiti ta' żmien li għandhom ikunu rrispettati u d-data meħtieġa, għandhom ikunu kif determinati fid-dispożizzjonijiet rilevanti dwar id-dikjarazzjonijiet sommarji tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll dikjarazzjonijiet doganali fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 u fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

3.   Barra minn dan, il-persuna li tipprovdi l-informazzjoni msmmija fil-paragrafu 2, għandha tiddikjara jekk l-oġġetti humiex koperti mil-Lista Militari Komuni jew minn dan ir-Regolament u, fejn l-esportazzjoni hijiex soġġetta għal awtorizzazzjoni, filwaqt li tispeċifika d-dettalji tal-liċenzja għall-esportazzjoni mogħtija.

4.   Sal-31 ta' Diċembru 2010 d-dikjarazzjonijiet sommarji tad-dħul u l-ħruġ u l-elementi addizzjonali meħtieġa msemmija fil-paragrafu 3 jistgħu jiġu sottomessi bil-miktub b'informazzjoni kummerċjali, jew tal-portijiet jew tat-trasport, sakemm dawn ikollhom id-dettalji meħtieġa.

5.   Mill-1 ta’ Jannar 2011, l-elementi addizzjonali meħtieġa msemmija f'dan l-Artikolu għandhom jitressqu jew bil-miktub jew bl-użu ta' dikjarazzjoni tad-dwana kif adatt.

Artikolu 28

1.   Il-forniment minn ċittadini ta' Stati Membri jew mit-territorji ta' Stati Membri ta' servizzi ta' bunkering jew ta' servizzi ta' provvista ta' vapuri, jew kwalunkwe servizz ieħor ta' bastimenti, lil bastimenti li jappartjenu għal jew huma kkontrollati minn, direttament jew indirettament, persuna, entità jew korp Iranjani, għandu jkun ipprojbit fejn il-fornituri tas-servizz għandhom informazzjoni, inkluż mill-awtoritajiet doganali kompetenti fuq il-bażi tal-informazzjoni ta' qabel il-wasla u ta' qabel it-tluq kif imsemmi fl-Artikolu 27, li tipprovdi raġunijiet ġustifikati li jkun hemm tħassib li l-bastimenti qed iġorru oġġetti koperti mil-Lista Militari Komuni jew oġġetti li l-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huwa pprojbit taħt dan ir-Regolament, sakemm il-forniment ta' tali servizzi mhuwiex meħtieġ għal skopijiet umanitarji.

2.   Il-forniment minn ċittadini ta' Stati Membri jew mit-territorji ta' Stati Membri, ta' servizzi tal-inġinerija jew ta' manutenzjoni lil inġenji tal-ajru tal-merkanzija li jappartjenu għal jew huma kkontrollati minn, direttament jew indirettament, persuna, entità jew korp Iranjani, għandu jkun ipprojbit, fejn il-fornituri tas-servizz għandhom informazzjoni, inkluż mill-awtoritajiet doganali kompetenti fuq il-bażi tal-informazzjoni ta' qabel il-wasla u ta' qabel it-tluq kif imsemmi fl-Artikolu 27, li tipprovdi raġunijiet ġustifikati li jkun hemm tħassib li l-inġenji tal-ajru tal-merkanzija qed iġorru oġġetti koperti mil-Lista Militari Komuni jew oġġetti li l-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huwa pprojbit taħt dan ir-Regolament, sakemm il-forniment ta' tali servizzi mhuwiex meħtieġ għal skopijiet umanitarji jew ta' sigurtà.

3.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafu 1 u 2 għandhom japplikaw sakemm il-merkanzija tkun ġiet spezzjonata u, jekk meħtieġ maqbuda jew eliminata, skont il-każ.

Kwalunkwe qbid u eliminazzjoni , skont il-leġislazzjoni nazzjonali jew id-deċiżjoni ta' awtorità kompetenti, tista' titwettaq bi spejjeż għall-importatur jew jiġu irkuprati minn kwalunkwe persuna jew entità oħra responsabbli għat-tentattiv ta' forniment, bejgħ, trasferiment jew esportazzjoni illeċiti.

KAPITOLU VII

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 29

1.   Ebda pretensjoni b'konnessjoni ma' kwalunkwe kuntratt jew transazzjoni fejn il-prestazzjoni ta' dawn setgħet tkun affettwata, direttament jew indirettament, b'mod sħiħ jew parzjalment, mill-miżuri imposti mir-Regolament (KE) Nru 423/2007 jew minn dan ir-Regolament, inklużi pretensjonijiet għal indennità jew kwalunkwe pretensjoni oħra ta' dan it-tip, bħal pretensjoni għal kumpens jew pretensjoni taħt garanzija, b'mod partikolari pretensjoni għal estensjoni jew ħlas ta' bond, garanzija jew indennità, b'mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennità finanzjarja, ta' kwalunkwe għamla, ma għandha tiġi sodisfatta, jekk din issir minn:

(a)

persuni, entitajiet jew korpi nominati elenkati fl-Annessi VII u VIII;

(b)

kwalunkwe persuna, entità jew korp ieħor Iranjan, inkluż il-gvern Iranjan;

(c)

kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxi permezz ta' jew f'isem waħda mill-persuni, l-entitajiet jew il-korpi msemmija fil-punti (a) u (b).

2.   Il-prestazzjoni ta' kuntratt jew transazzjoni għandha tkun meqjusa li ġiet affettwata mill-miżuri imposti taħt ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 jew minn dan ir-Regolament fejn l-eżistenza jew il-kontenut tal-pretensjoni jirriżulta direttament jew indirettament minn dawk il-miżuri.

3.   Fi kwalunkwe proċedura għall-infurzar ta' pretensjoni, l-obbligu biex ikun pruvat li l-ilqugħ tat-talba mhux ipprojbit bil-paragrafu 1, għandu jkun fuq il-persuna li tkun qed tfittex l-infurzar ta' dik il-pretensjoni.

4.   Dan l-Artikolu huwa bla ħsara għad-dritt tal-persuni, l-entitajiet u l-korpi msemmija fil-paragrafu 1 għal reviżjoni ġudizzjarja tal-legalità tan-nuqqas ta' prestazzjoni ta' obbligi kuntrattwali skont ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 jew ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 30

Għall-finijiet tal-Artikoli 8 u 9, punt (c) tal-Artikolu 11(2), u l-Artikoli 21 u 26, kwalunkwe korp, entità jew detentur ta' drittijiet derivati minn deċiżjoni oriġinali qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament minn Gvern sovran minbarra l-Iran, ta' ftehim ta' kondiviżjoni tal-produzzjoni, m'għandux jiġi kkunsidrat bħala persuna, entità jew korp Iranjan. F'każijiet bħal dawn u b'relazzjoni mal-Artikolu 8, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista' teħtieġ garanziji għall-utent aħħari adatti minn kwalunkwe korp jew entità għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta' kwalunkwe tagħmir jew teknoloġija ewlenin elenkati fl-Anness VI.

Artikolu 31

1.   Bla ħsara għar-regoli applikabbli dwar ir-rappurtar, il-kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali, il-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi għandhom:

(a)

jipprovdu immedjatament kwalunkwe informazzjoni li tista' tiffaċilita l-konformità ma' dan ir-Regolament, bħal informazzjoni dwar kontijiet u ammonti ffriżati skont l-Artikolu 16, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, kif indikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, fejn huma residenti jew jinsabu, u għandhom jittrasmettu tali informazzjoni, direttament jew permezz tal-Istati Membri, lill-Kummissjoni;

(b)

jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti, kif indikati fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V, fi kwalunkwe verifika ta' din l-informazzjoni.

2.   Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali rċevuta direttament mill-Kummissjoni għandha tkun magħmula disponibbli lill-Istat Membru kkonċernat.

3.   Kwalunkwe informazzjoni li tingħata jew tiġi rċevuta skont dan l-Artikolu għandha tintuża biss għall-iskopijiet li għalihom tkun ġiet ipprovduta jew irċevuta.

Artikolu 32

1.   L-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li wieħed jagħmel fondi jew riżorsi ekonomiċi disponibbli, magħmula in bona fede li tali azzjoni hi konformi ma' dan ir-Regolament, ma għandux joħloq responsabbiltà ta' kwalunkwe tip minn naħa tal-persuna fiżika jew ġuridika jew l-entità jew il-korp li jkunu qed jimplimentawh, jew id-diretturi jew l-impjegati tagħhom, sakemm ma jiġix ippruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi ġew iffriżati jew miżmuma bħala riżultat ta' negliġenza.

2.   Il-projbizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament m'għandhomx iwasslu għal responsabbiltà ta' ebda xorta min-naħa tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew entitajiet ikkonċernati, jekk huma ma kinux jafu, u ma kellhom ebda raġuni valida li jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom kienu se jiksru dawn il-projbizzjonijiet.

3.   L-iżvelar in bona fide, kif previst fl-Artikoli 21, 22 u 23, minn istituzzjoni jew minn persuna koperta minn dan ir-Regolament jew impjegat jew direttur ta' tali istituzzjoni, tal-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 21, 22 u 23 ma għandux joħloq responsabbilità ta’ kwalunkwe tip għall-istituzzjoni jew il-persuna jew għad-diretturi jew l-impjegati tagħha.

Artikolu 33

1.   Stat Membru jista’ jieħu l-azzjonijiet kollha li huwa jqis meħtieġa sabiex jassigura illi l-obbligi legali relevanti internazzjonali, tal-Unjoni jew nazzjonali li jikkonċernaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u l-protezzjoni ambjentali jiġu rrispettati fejn il-kooperazzjoni ma' persuna, entità jew korp Iranjan tista' tiġi affettwara mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.   Għall-għan tal-azzjoni mittieħda taħt il-paragrafu 1, il-projbizzjonijiet fl-Artikolu 8 u 9, il-punt (c) tal-Artikolu 11(2), u l-Artikoli 16(2), 21 u 26 m'għandhomx japplikaw.

3.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-quddiem bl-azzjoni taħt il-paragrafu 1.

Artikolu 34

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom minnufih jinformaw lil xulxin bil-miżuri meħuda taħt dan ir-Regolament u għandhom ifornu lil xulxin bi kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom b'konnessjoni ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari informazzjoni fir-rigward ta' problemi ta' vjolazzjonijiet u infurzar u sentenzi mogħtija minn qrati nazzjonali.

Artikolu 35

Il-Kummissjoni għandha:

(a)

temenda l-Anness II abbażi tad-determinazzjonijiet li jsiru mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet jew abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri;

(b)

temenda l-Anness IV abbażi ta' informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri;

(c)

temenda l-Anness V abbażi ta' informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri.

Artikolu 36

1.   Meta l-Kunsill tas-Sigurtà jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jelenka persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, il-Kunsill għandu jinkludi tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fl-Anness VII.

2.   Fejn il-Kunsill jiddeċiedi li jissoġġetta persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 16(2), huwa għandu jamenda l-Anness VIII kif adatt.

3.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmi fil-paragrafi 1 u 2, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' avviż, u b'hekk tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp jingħataw l-opportunità li jippreżentaw osservazzjonijiet.

4.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew evidenza sostanzjali ġdida, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp ikkonċernat kif adatt.

5.   Fil-każ li n-Nazzjonjiet Uniti tiddeċiedi li tneħħi persuna fiżika jew ġuridika, entità, jew korp, mil-lista jew li temenda d-data ta' indentifikazzjoni ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat, il-Kunsill għandu jemenda l-Anness VII kif adatt.

6.   Il-lista fl-Anness VIII għandha tiġi riveduta f'intervalli regolari u tal-inqas kull 12-il xahar.

Artikolu 37

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għal ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implementati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk ir-regoli mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha dwar kwalunkwe emenda sussegwenti.

Artikolu 38

1.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-awtoritajiet kompetenti msemmija f'dan ir-Regolament u jidentifikawhom fis-siti tal-internet elenkati fl-Anness V. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe tibdil fl-indirizzi tas-siti tal-internet elenkati fl-Anness V.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, inklużi d-dettalji ta' kuntatt ta' dawk l-awtoritajiet kompetenti, mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha dwar kwalunkwe emenda sussegwenti.

3.   Fejn dan ir-Regolament jistipola rekwiżit li l-Kummissjoni tkun innotifikata, informata jew issir kwalunkwe forma oħra ta' komunikazzjoni magħha, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt l-oħra li għandhom jintużaw għal tali komunikazzjoni, għandhom ikunu dawk indikati fl-Anness V.

Artikolu 39

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a)

fit-territorju tal-Unjoni, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħha;

(b)

abbord kwalunkwe inġenju tal-ajru jew kwalunkwe bastiment taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru;

(c)

għal kwalunkwe persuna ġewwa jew barra t-territorju tal-Unjoni li tkun ċittadina ta' Stat Membru;

(d)

għal kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp li jkunu inkorporati jew kostitwiti taħt il-liġi ta' Stat Membru;

(e)

għal kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp fir-rigward ta' kwalunkwe kummerċ imwettaq, b'mod sħiħ jew parzjalment, ġewwa l-Unjoni.

Artikolu 40

Ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 hu b’dan mħassar. Ir-referenzi għar-regolament irrevokat għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 41

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu,il-25 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  ĠU L 103, 20.4.2007, p. 1.

(3)  ĠU L 61, 28.2.2007, p. 49.

(4)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.

(5)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(8)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(9)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(10)  ĠU L 345, 19.12.2002, p. 1.

(11)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(12)  ĠU L 9, 15.1.2003, p. 3.

(13)  ĠU L 345, 8.12.2006, p. 1.

(14)  ĠU C 69, 18.3.2010, p. 19.

(15)  ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1.

(16)  ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.


ANNESS I

PARTI A

Oġġetti u teknoloġija msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1), l-Artikoli 2(2) u 4, u l-punti (b) u (d) tal-Artikolu 5(1)

Dan l-Anness jinkludi l-oġġetti kollha u t-teknoloġija elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009, kif definiti fih, għajr għal dawn li ġejjin:

Oġġett mill-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009

Deskrizzjoni

5A001

Sistemi, tagħmir, komponenti u aċċessorji tat-telekomunikazzjoni, kif ġej:

a.

Kull tip ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni li għandu xi wieħed mill-karatteristiċi, il-funzjonijiet jew il-kwalitajiet li ġejjin:

1.

Iddisinjat apposta sabiex jirreżisti effetti elettroniċi tranżitorji jew effetti ta' impulsi elettromanjetiċi, it-tnejn ikkawżati minn splużjoni nukleari;

2.

Magħmul apposta sabiex jirreżisti r-radjazzjoni gamma, newtronika jew jonika; jew

3.

Iddisinjat apposta sabiex jaħdem barra l-medda ta' temperatura minn 218 K (-55 °C) sa 397 K (124 °C);

Nota: 5A001.a.3. japplika biss għal tagħmir elettroniku.

Nota: 5A001.a.2. u 5A001.a.3. ma jikkontrollawx tagħmir iddisinjat jew modifikat għall-użu abbord satelliti.

b.

Sistemi u tagħmir tat-telekomunikazzjoni, u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalihom, li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi, il-funzjonijiet jew il-kwalitajiet li ġejjin:

1.

Li jkunu sistemi ta' komunikazzjoni mhux marbutin (untethered) ta' taħt wiċċ l-ilma li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Frekwenza portanti akustika barra l-medda minn 20 kHz sa 60 kHz;

b.

Li jużaw frekwenza portanti elettromanjetika taħt it-30 kHz;

c.

Li jużaw metodi elettroniċi sabiex jiddirieġu r-raġġi; jew

d.

Li jużaw “lasers” jew dajowds li jarmu d-dawl (LED) b'tul ta' mewġ ta' ħruġ akbar minn 400 nm u anqas minn 700 nm, f'“netwerk ta' erja lokali”;

2.

Li jkunu tagħmir tar-radju li jaħdem fil-medda ta' frekwenzi minn 1,5 MHz sa 87,5 MHz u li jkollu dan kollu li ġej:

a.

Previżjoni u selezzjoni awtomatika tal-frekwenzi u “rati ta' trasferiment diġitali totali” għal kull kanal sabiex tiġi ottimizzata t-trażmissjoni; u

b.

Inkorporazzjoni ta' konfigurazzjoni ta' amplifikatur ta' qawwa lineari li għandha l-kapaċità li ssostni sinjali multipli simultanjament bi ħruġ ta' qawwa ta' 1 kW jew aktar fil-medda ta' frekwenzi ta' 1.5 MHz jew aktar iżda inqas minn 30 MHz, jew 250 W jew aktar fil-medda ta' frekwenzi ta' 30 MHz jew aktar iżda mhux aktar minn 87.5 MHz, fuq “faxxa tal-frekwenza istantanja” ta' ottava waħda jew aktar u b'kontenut ta' ħruġ armoniku u ta' distorsjoni aħjar minn –80 dB;

3.

Li jkunu tagħmir tar-radju li juża metodi ta’ “spettru mifrux”, inklużi metodi ta’ “qbiż fil-frekwenzi”, minbarra dawk speċifikati f’5A001.b.4. u li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Kodiċi ta' tifrix programmabbli mill-utent; jew

b.

Faxxa tal-frekwenza trażmessa totali li tkun 100 darba jew iżjed daqs il-medda ta' frekwenzi ta' xi wieħed mill-kanali ta' informazzjoni u aktar minn 50 kHz;

Nota: 5A001.b.3.b. ma jkoprix tagħmir tar-radju ddisinjat apposta għall-użu ma' sistemi ċellulari ċivili ta' komunikazzjoni bir-radju.

Nota: 5A001.b.3 ma jkoprix tagħmir iddisinjat sabiex jaħdem b'qawwa ta' ħruġ ta' 1 W jew inqas.

4.

Li jkunu tagħmir tar-radju li juża metodi ta' modulazzjoni ta' medda ta' frekwenzi ultrawiesgħa, li għandu kodiċi ta' kanalizzazzjoni programmabbli mill-utent, kodiċi ta' skrembiljar jew kodiċi ta' identifikazzjoni tan-netwerk u b'xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Faxxa tal-frekwenza ta' aktar minn 500 MHz; jew

b.

“Faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta' 20% jew aktar;

5.

Li jkunu riċevituri tar-radju kkontrollati b'mod diġitali li għandhom dan kollu li ġej:

a.

Aktar minn 1 000 kanal;

b.

“Ħin għall-bdil tal-frekwenza” ta' inqas minn 1 ms;

c.

Tiftix jew skennjar awtomatiku ta' parti mill-ispettru elettromanjetiku; u

d.

Identifikazzjoni tas-sinjali riċevuti jew tat-tip tat-trażmettitur; jew

Nota: 5A001.b.5. ma jkoprix tagħmir tar-radju ddisinjat apposta għall-użu ma' sistemi ċellulari ċivili ta' komunikazzjoni bir-radju.

6.

Li jużaw funzjonijiet ta' “proċessar tas-sinjali” diġitali sabiex jipprovdu ħruġ ta' “kodifikazzjoni tal-vuċi” b'rati ta' inqas minn 2 400 bit/s:

1.

Għal “kodifikazzjoni tal-vuċi” b'rati varjabbli, 5A001.b.6. japplika għall-ħruġ tal-“kodifikazzjoni tal-vuċi” ta' diskors kontinwu.

2.

Għall-iskopijiet ta' 5A001.b.6., “kodifikazzjoni tal-vuċi” hija definita bħala t-teknika tat-teħid ta' kampjuni tal-vuċi umana u l-konverżjoni sussegwenti ta' dawn il-kampjuni f'sinjal diġitali, b'kont meħud tal-karatteristiċi speċifiċi tad-diskors uman.

c.

Kejbils tat-telekomunikazzjoni tal-fibra ottika, fibri ottiċi u aċċessorji, kif ġej:

1.

Fibri ottiċi ta' iktar minn 500 m tul, u speċifikati mill-manifattur bħala li huma kapaċi jirreżistu għal “test ta' prova” tat-tensjoni ta' 2 x 109 N/m2 jew iżjed;

Nota Teknika:

“Test ta' Prova”: ittestjar tal-produzzjoni on-line jew off-line li japplika dinamikament tensjoni preskritta fuq tul ta' fibra ta' 0.5 sa 3 m b'rata ta' mixi ta' 2 sa 5 m/s filwaqt li tgħaddi bejn argni ta' dijametru ta' madwar 150 mm. It-temperatura tal-ambjent hija 293 K (20°C) nominali u l-umdità relattiva 40%. Standards nazzjonali ekwivalenti jistgħu jintużaw għall-eżekuzzjoni tat-test ta' prova.

2.

Kejbils tal-fibra ottika u aċċessorji, iddisinjati għal użu taħt l-ilma;

Nota: 5A001.c.2. ma jkoprix kejbils u aċċessorji tat-telekomunikazzjoni ċivili standard.

N.B. 1: Għal kejbils umbiliċi ta' taħt l-ilma, u konnetturi għalihom, ara 8A002.a.3.

N.B. 2: Għal penetraturi jew konnetturi tal-qoxra tal-fibra ottika, ara 8A002.c.

d.

“Antenni b’arranġament f’fażijiet orjentabbli elettronikament” li joperaw 'il fuq minn 31.8 GHz;

Nota: 5A001.d. ma jkoprix “antenni b’arranġament f’fażijiet orjentabbli elettronikament” għal sistemi ta’ nżul bi strumenti li jissodisfaw l-istandards ICAO li jkopru sistemi ta’ nżul microwave (MLS).

e.

Tagħmir tar-radju li jsib id-direzzjoni li jopera fuq frekwenzi ’l fuq minn 30 MHz u li jkollu dan kollu li ġej, u l-komponenti ddisinjati apposta għalih:

1.

“Faxxa tal-frekwenza istantanja” ta’ 10 MHz jew aktar; u

2.

Kapaċi jsib linja tad-direzzjoni (LOB) lejn trażmettituri tar-radju li mhumiex jikkooperaw b’durata tas-sinjal ta’ inqas minn 1 ms;

f.

Tagħmir ta' imblokkar elettroniku ddisinjat jew modifikat sabiex b'mod intenzjonali u selettiv jinterferixxi, iċaħħad, irażżan, jiddegrada jew jisseduċi servizzi ta' telekomunikazzjoni mobbli u li jwettaq xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti ddisinjati apposta għalih:

1.

Jissimula l-funzjonijiet ta' tagħmir ta' Netwerk ta' Aċċess bir-Radju (RAN);

2.

Jirrileva u jisfrutta karatteristiċi speċifiċi tal-protokoll tat-telekomunikazzjoni mobbli użat (eż., GSM); jew

3.

Jisfrutta karatteristiċi speċifiċi tal-protokoll tat-telekomunikazzjoni mobbli użat (eż., GSM);

N.B.: Għal tagħmir ta' imblokkar elettroniku GNSS ara l-Kontrolli tal-Oġġetti Militari.

g.

Sistemi jew tagħmir ta’ lokalizzazzjoni koerenti passiva (PCL – Passive Coherent Location), iddisinjat apposta sabiex jirrileva u jsegwi oġġetti li jkunu mexjin billi jkejjel ir-riflessjonijiet tal-emissjonijiet fl-ambjent tal-frekwenzi tar-radju, ipprovduti minn trażmettituri mhux tar-radar:

Trażmettituri mhux tar-radar jistgħu jinkludu stazzjonijiet bażi tar-radju kummerċjali, tat-televiżjoni jew tat-telekomunikazzjoni ċellulari.

Nota: 5A001.g. ma jikkontrolla l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Tagħmir radjuastronomiku; jew

b.

Sistemi jew tagħmir, li jeħtieġu xi trażmissjoni bir-radju mill-bersall.

h.

Tagħmir elettroniku ddisinjat jew modifikat biex jattiva qabel il-ħin jew jimpedixxi l-inizjazzjoni ta' Tagħmir Splussiv Improvvizzat Ikkontrollat bir-Radju (RCIED):

N.B.: ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-OĠĠETTI MILITARI.

5A002

“Sistemi tas-sigurtà tal-informazzjoni” u t-tagħmir u l-komponenti għalihom, kif ġej:

a.

Sistemi, tagħmir, “assemblaġġi elettroniċi” għal applikazzjoni speċifika, moduli u ċirkwiti integrati għas-“sigurtà tal-informazzjoni”, kif ġej, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

N.B.: Għall-kontroll ta' Sistemi Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) li jirċievu tagħmir li jkun fih jew juża deċifrar (jiġifieri, GPS jew GLONASS), ara 7A005.

1.

Iddisinjati jew modifikati sabiex jużaw “kriptografija” b'metodi diġitali li jeżegwixxu kwalunkwe funzjoni kriptografika minbarra awtentikazzjoni jew firma diġitali u li jkollhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Funzjonijiet ta' awtentikazzjoni u firma diġitali jinkludu l-funzjoni assoċjata tagħhom ta' ġestjoni taċ-ċwievet.

2.

Awtentikazzjoni tinkludi l-aspetti kollha tal-kontroll tal-aċċess fejn m'hemm l-ebda kodifikazzjoni ta' fajls jew test ħlief kif relatat direttament mal-protezzjoni ta' passwords, Numri ta' Identifikazzjoni Personali (PIN) jew data simili sabiex timpedixxi l-aċċess mhux awtorizzat.

3.

“Kriptografija” ma tinkludix metodi ta' kompressjoni jew kodifikazzjoni ta' data “fissa”.

Nota: 5A002.a.1. tinkludi tagħmir iddisinjat jew modifikat sabiex juża l-kriptografija bl-użu ta' prinċipji analoġiċi meta din qed titħaddem b'metodi diġitali.

a.

“Algoriżmu simetriku” li juża tul taċ-ċavetta li jaqbeż is-56 bit; jew

b.

“Algoriżmu asimmetriku” fejn is-sigurtà tal-algoriżmu tkun ibbażata fuq xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Fatturizzazzjoni ta' numri sħaħ ta' iżjed minn 512-il bit (eż., RSA);

2.

Kalkolu ta' logaritmi diskreti fi grupp multiplikattiv ta' kamp finit ta' daqs ikbar minn 512-il bit (eż., Diffie-Hellman fuq Z/pZ); jew

3.

Logaritmi diskreti fi grupp minbarra dak imsemmi f'5A002.a.1.b.2. ta' aktar minn 112-il bit (eż, Diffie-Hellman fuq kurva ellittika);

2.

Iddisinjati jew modifikati sabiex jeżegwixxu funzjonijiet kriptanalitiċi;

3.

Mhux użat;

4.

Iddisinjati jew modifikati apposta sabiex inaqqsu l-ħruġ kompromettenti ta' sinjali li jkun fihom informazzjoni lil hinn minn dak li hu meħtieġ għall-istandards ta' saħħa, sikurezza jew interferenza elettromanjetika;

5.

Iddisinjati jew modifikati sabiex jużaw metodi kriptografiċi sabiex ikun iġġenerat il-kodiċi tat-tifrix għal sistemi ta' “spettru mifrux”, minbarra dawk speċifikati f'5A002.a.6., inkluż il-kodiċi tal-qbiż għal sistemi ta' “qbiż minn frekwenza għal oħra”;

6.

Iddisinjati jew modifikati sabiex jużaw metodi kriptografiċi sabiex ikunu ġġenerati kodiċi ta' kanalizzazzjoni, kodiċi ta' skrembiljar jew kodiċi ta' identifikazzjoni tan-netwerk, għal sistemi li jużaw metodi ta' modulazzjoni ta' medda ta' frekwenzi ultrawiesgħa u b'xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Faxxa tal-frekwenza ta' aktar minn 500 MHz; jew

b.

“Faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta' 20% jew aktar;

7.

Sistemi u apparat ta' sigurtà mhux kriptografiċi relatati mat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) evalwati skont livell ta' assikurazzjoni ogħla mill-klassi EAL-6 (livell ta' assikurazzjoni għall-evalwazzjoni) tal-Kriterji Komuni (CC) jew ekwivalenti;

8.

Sistemi ta' kejbil għall-komunikazzjoni ddisinjati jew modifikati li jużaw mezzi mekkaniċi, elettriċi jew elettroniċi sabiex jirrilevaw l-intrużjonijiet li jsiru bil-moħbi;

9.

Iddisinjati jew modifikati sabiex jużaw il-“kriptografija kwantistika”.

Nota Teknika:

“Kriptografija kwantistika” hija magħrufa wkoll bħala (distribuzzjoni kwantistika taċ-ċavetta) (Quantum Key Distribution — QKD).

Nota: 5A002 ma jikkontrolla l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

“Karti intelliġenti personalizzati” li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Fejn il-kapaċità kriptografika tkun ristretta għall-użu f'tagħmir jew sistemi esklużi mill-kontroll taħt l-entrati b. sa g. ta' din in-Nota; jew

2.

Għal applikazzjonijiet ta' użu ġenerali mill-pubbliku fejn il-kapaċità kriptografika ma tkunx aċċessibbli mill-utent u tkun iddisinjata u limitata apposta sabiex tippermetti l-protezzjoni tad-data personali maħżuna fihom;

N.B. Jekk “karta intelliġenti personalizzata” jkollha aktar minn funzjoni waħda, l-istatus tal-kontroll ta' kull funzjoni jkun valutat individwalment.

b.

Tagħmir riċevitur għax-xandir bir-radju, televiżjoni bil-ħlas jew xandir simili għal udjenza ristretta tat-tip tal-konsumatur, mingħajr kodifikazzjoni diġitali ħlief dik użata esklużivament sabiex tintbagħat l-informazzjoni tal-fattura jew li għandha x'taqsam mal-programmi lura lil dawk li jipprovdu x-xandir;

c.

Tagħmir fejn il-kapaċità kriptografika ma tkunx aċċessibbli għall-utent u li jkun iddisinjat u limitat apposta sabiex jippermetti xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Eżekuzzjoni ta' “software” li jkun protett kontra l-ikkupjar;

2.

Aċċess għal xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Kontenut protett kontra l-ikkupjar maħżun fuq mezzi li jistgħu jinqraw biss; jew

b.

Informazzjoni maħżuna f'forma kodifikata fuq xi mezzi (eż., f'konnessjoni mal-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali) meta l-mezzi jkunu offruti għall-bejgħ lill-pubbliku f'settijiet identiċi;

3.

Kontroll fuq l-ikkupjar ta' data awdjo/vidjo protetta bid-dritt tal-awtur; jew

4.

Kodifikazzjoni u/jew deċifrar għall-protezzjoni ta' libreriji, attributi ta' disinn, jew data assoċjata għad-disinn ta' apparati b'semikunduttur jew ċirkwiti integrati;

d.

Tagħmir kriptografiku ddisinjat u limitat apposta għall-użu bankarju jew għal “tranżazzjonijiet ta' flus”;

Nota Teknika:

“Tranżazzjonijiet ta' flus” f'5A002 Nota d. tinkludi l-ġbir u l-ħlas ta' tariffi jew funzjonijiet ta' kreditu.

e.

Radjutelefoni portabbli jew mobbli għal użu ċivili (eż., għal użu ma' sistemi ta' komunikazzjoni bir-radju ċellulari ċivili kummerċjali) li ma jkunux kapaċi jittrażmettu data kkodifikata direttament lil radjutelefoni jew tagħmir oħrajn (minbarra t-tagħmir tan-Netwerk ta' Aċċess bir-Radju (RAN)), jew li jgħaddu data kkodifikata permezz ta' tagħmir tar-RAN (eż, il-Kontrollur tan-Netwerk tar-Radju (RNC — Radio Network Controller) jew il-Kontrollur tal-Istazzjon Bażi (BSC — Base Station Controller);

f.

Tagħmir tat-telefon bla fili li ma jkunx kapaċi jikkodifika min-naħa għall-oħra fejn il-medda effettiva massima ta' operazzjoni bla fili mhux imsaħħa (jiġifieri, qabża waħda mhux ri-trażmessa bejn it-terminal u l-istazzjon bażi) tkun inqas minn 400 metru skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur; jew

g.

Radjutelefoni portabbli jew mobbli u apparat bla fili tal-klijenti simili, għal użu ċivili, li jimplimentaw biss standards kriptografiċi ppubblikati jew kummerċjali (minbarra l-funzjonijiet kontra l-piraterija, li jistgħu ma jkunux ippubblikati) u, kif ukoll, li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi b. sa d. tan-Nota dwar il-Kriptografija (Nota 3 fil-Kategorija 5 - Parti 2) li jkunu ġew adattati għal applikazzjoni speċifika tal-industrija ċivili b'elementi li ma jaffettwawx il-funzjonalità kriptografika ta' dan l-apparat mhux adattat oriġinali.

h.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-manutenzjoni ta' radjutelefoni portabbli jew mobbli u apparat simili bla fili tal-klijenti li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet kollha tan-Nota dwar il-Kriptografija (Nota 3 fil-Kategorija 5, Parti 2), fejn it-tagħmir ta' manutenzjoni jissodisfa dan kollu li ġej:

1.

Il-funzjonalità kriptografika tat-tagħmir ta' manutenzjoni ma tistax tinbidel faċilment mill-utent tat-tagħmir;

2.

It-tagħmir tal-manutenzjoni huwa ddisinjat għall-installazzjoni mingħajr aktar sostenn sostanzjali mill-fornitur; u

3.

It-tagħmir ta' manutenzjoni ma jistax ibiddel il-funzjonalità kriptografika tal-apparat li tkun qed issirlu manutenzjoni;

i.

Tagħmir bla fili għal “netwerk ta' erja personali” li jimplimenta biss standards kriptografiċi ppubblikati jew kummerċjali u fejn il-kapaċità kriptografika hija limitata għal firxa ta' tħaddim nominali ta' mhux aktar minn 30 metru skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

5B001

Tagħmir, komponenti u aċċessorji għall-ittestjar, l-ispezzjoni jew il-produzzjoni tat-telekomunikazzjoni, kif ġej:

a.

Tagħmir u komponenti jew aċċessorji ddisinjati apposta għalih, iddisinjati apposta għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' tagħmir, funzjonijiet jew kwalitajiet, speċifikati f'5A001;

Nota: 5B001.a. ma jkoprix tagħmir ta' karatterizzazzjoni ta' fibra ottika.

b.

Tagħmir u komponenti jew aċċessorji ddisinjati apposta għalih, iddisinjati apposta għall-“iżvilupp” ta' xi tagħmir tat-trażmissjoni jew tal-iswiċċjar tat-telekomunikazzjoni minn dawn li ġejjin:

1.

Tagħmir li juża metodi diġitali ddisinjat sabiex jopera b'“rata ta' trasferiment diġitali totali” li taqbeż il-15 Gbit/s;

Għat-tagħmir tal-iswiċċjar ir-“rata ta' trasferiment diġitali totali” titkejjel fil-port jew fil-linja tal-ogħla veloċità.

2.

Tagħmir li juża “laser” u li jkollu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Tul ta' mewġa tat-trażmissjoni ta' aktar minn 1750 nm;

b.

Iwettaq “amplifikazzjoni ottika” bl-użu ta' amplifikaturi tal-fibra fluworida miżjuda bil-praseodimju (PDFFA);

c.

Juża metodi ta' trażmissjoni ottika koerenti jew individwazzjoni ottika koerenti (imsejħin ukoll metodi ottiċi eterodini jew omodini); jew

d.

Juża metodi analoġiċi u għandu faxxa tal-frekwenza ogħla minn 2.5 GHz;

Nota: 5B001.b.2.d. ma jkoprix tagħmir iddisinjat apposta għall-“iżvilupp” ta' sistemi ta' televiżjoni kummerċjali.

3.

Tagħmir li juża “swiċċjar ottiku”;

4.

Tagħmir tar-radju li juża metodi ta' Quadrature-Amplitude-Modulation (QAM) 'il fuq mil-livell 256; jew

5.

Tagħmir li juża “senjalazzjoni b'kanal komuni” li jopera f'modalità ta' operazzjoni mhux assoċjata.

5B002

Tagħmir għall-ittestjar, l-ispezzjoni u l-“produzzjoni” tas-“sigurtà tal-informazzjoni”, kif ġej:

a.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' tagħmir speċifikat f'5A002 jew 5B002.b.;

b.

Tagħmir għall-kejl iddisinjat apposta sabiex ikunu evalwati u vvalidati l-funzjonijiet tas-“sigurtà tal-informazzjoni” ta' tagħmir speċifikat f'5A002 jew ta' “software” speċifikat f'5D002.a jew 5D002.c.

5D001

“Software” kif ġej:

a.

“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' tagħmir, funzjonijiet jew elementi, speċifikati f'5A001;

b.

“Software” iddisinjat apposta jew modifikat sabiex isostni “teknoloġija” speċifikata f'5E001;

c.

“Software” speċifiku ddisinjat apposta jew modifikat sabiex jipprovdi karatteristiċi, funzjonijiet jew elementi ta' tagħmir, speċifikat f'5A001 jew 5B001;

d.

“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp” ta' xi tagħmir tat-trażmissjoni jew tal-iswiċċjar tat-telekomunikazzjoni minn dawn li ġejjin:

1.

Tagħmir li juża metodi diġitali ddisinjat sabiex jopera b'“rata ta' trasferiment diġitali totali” li taqbeż il-15 Gbit/s;

Nota Teknika:

Għat-tagħmir tal-iswiċċjar ir-“rata ta' trasferiment diġitali totali” titkejjel fil-port jew fil-linja tal-ogħla veloċità.

2.

Tagħmir li juża “laser” u li jkollu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Tul ta' mewġa tat-trażmissjoni ta' aktar minn 1,750 nm; jew

b.

Juża metodi analoġiċi u għandu faxxa tal-frekwenza ogħla minn 2.5 GHz;

Nota: 5D001.d.2.b. ma jkoprix “software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp” ta' sistemi ta' televiżjoni kummerċjali.

3.

Tagħmir li juża “swiċċjar ottiku”; jew

4.

Tagħmir tar-radju li juża metodi Quadrature-Amplitude-Modulation (QAM) 'il fuq mil-livell 256.

5D002

“Software” kif ġej:

a.

“Software” iddisinjat apposta jew modifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' tagħmir speċifikat f'5A002 jew ta' “software” speċfikat f'5D002.c.;

b.

“Software” iddisinjat apposta jew modifikat sabiex isostni “teknoloġija” speċifikata f'5E002;

c.

“Software” speċifiku, kif ġej:

1.

“Software” li jkollu l-karatteristiċi, jew li jeżegwixxi jew jissimula l-funzjonijiet ta' tagħmir, speċifikat f'5A002;

2.

“Software” sabiex jiċċertifika “software” speċifikat f'5D002.c.1.

Nota: 5D002 ma jkoprix “software” kif ġej:

a.

“Software” meħtieġ għall-“użu” ta' tagħmir eskluż mill-kontroll bin-Nota għal 5A002;

b.

“Software” li jipprovdi xi waħda mill-funzjonijiet tat-tagħmir eskluż mill-kontroll bin-Nota għal 5A002.

5E001

“Teknoloġija”, kif ġej:

a.

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” (eskluża l-operazzjoni) ta' tagħmir, funzjonijiet jew kwalitajiet speċifikati f'5A001 jew “software” speċifikat f'5D001.a.;

b.

“Teknoloġija” speċifika, kif ġej:

1.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni ddisinjat apposta sabiex jintuża abbord is-satelliti;

2.

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew l-“użu” ta' metodi ta' komunikazzjoni bil-“laser” bil-kapaċità li awtomatikament jakkwistaw u jsegwu s-sinjali u jżommu l-komunikazzjoni b'mezzi barra mill-atmosfera jew taħt wiċċ (l-ilma);

3.

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” ta' tagħmir riċevitur diġitali għal stazzjon bażi tar-radju ċellulari li l-kapaċitajiet tiegħu ta' riċezzjoni li jippermettu operazzjoni multibanda, multikanali, multimodali, b'algoritmu multikodiċi jew multiprotokoll jistgħu jiġu modifikati permezz ta' bidliet fis-“software”;

4.

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” ta' metodi “spettru mifrux”, inklużi metodi ta' “qbiż minn frekwenza għal oħra”;

c.

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Tagħmir li juża metodi diġitali ddisinjat sabiex jopera b'“rata ta' trasferiment diġitali totali” li taqbeż il-15 Gbit/s;

Nota Teknika:

Għat-tagħmir tal-iswiċċjar ir-“rata ta' trasferiment diġitali totali” titkejjel fil-port jew fil-linja tal-ogħla veloċità.

2.

Tagħmir li juża “laser” u li jkollu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Tul ta' mewġa tat-trażmissjoni ta' aktar minn 1,750 nm;

b.

Jeżegwixxi “amplifikazzjoni ottika” bl-użu ta' amplifikaturi tal-Fibra Fluworida Miżjuda bil-Praseodimju (PDFFA);

c.

Juża metodi ta' trażmissjoni ottika koerenti jew individwazzjoni ottika koerenti (imsejħin ukoll metodi ottiċi eterodini jew omodini);

d.

Juża metodi ta’ multiplazzjoni b’diviżjoni tat-tul ta’ mewġa ta’ trasportaturi ottiċi spazjati inqas minn 100 GHz; jew

e.

Juża metodi analoġiċi u għandu faxxa tal-frekwenza ogħla minn 2.5 GHz;

Nota: 5E001.c.2.e. ma jkoprix “teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ sistemi ta’ televiżjoni kummerċjali.

N.B.: Għal “teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' tagħmir bil-laser li mhux tat-telekomunikazzjoni, ara 6E.

3.

Tagħmir li juża “swiċċjar ottiku”;

4.

Tagħmir tar-radju b'xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Metodi ta' Modulazzjoni ta' Wisa' fi Kwadratura (QAM) 'il fuq mil-livell 256;

b.

Jopera fi frekwenzi ta' dħul/ħruġ ta' aktar minn 31.8 GHz; jew

Nota: 5E001.c.4.b. ma jkoprix “teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' tagħmir iddisinjat jew modifikat għal operazzjoni f'xi medda ta' frekwenzi li tkun “allokata mill-ITU” għal servizzi ta' komunikazzjoni bir-radju, iżda mhux għal-lokalizzazzjoni bir-radju.

c.

Jopera fil-medda minn 1.5 MHz sa 87.5 MHz u jinkorpora metodi adattivi li jipprovdu trażżin ta' aktar minn 15 dB ta' sinjal ta' interferenza;

5.

Tagħmir li juża “senjalazzjoni b'kanal komuni” li jopera f'modalità ta' operazzjoni mhux assoċjata; jew

6.

Tagħmir mobbli li għandu dan kollu li ġej:

a.

Jopera f'tul ta' mewġ ottiku ikbar minn jew daqs 200 nm u inqas minn jew daqs 400 nm; u

b.

Jopera bħala “netwerk ta' erja lokali”;

d.

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' amplifikaturi tal-qawwa b'Ċirkwiti Integrati Monolitiċi Microwave (MMIC) iddisinjati apposta għat-telekomunikazzjoni u li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 3.2 GHz sa u inkluż 6 GHz u b'qawwa medja ta' ħruġ akbar minn 4 W (36 dBm) b'“faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta' aktar minn 15%;

2.

Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 6 GHz sa u inkluż 16 GHz u b'qawwa medja ta' ħruġ akbar minn 1 W (30 dBm) b'“faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta' aktar minn 10%;

3.

Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 16 GHz sa u inkluż 31.8 GHz u b'qawwa medja ta' ħruġ akbar minn 0.8 W (29 dBm) b'“faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta' aktar minn 10%;

4.

Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 31.8 GHz sa u inkluż 37.5 GHz;

5.

Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 37.5 GHz sa u inkluż 43.5 GHz u b'qawwa medja ta' ħruġ akbar minn 0.25 W (24 dBm) b'“faxxa tal-frekwenza frazzjonali” ta' aktar minn 10%; jew

6.

Previsti għal tħaddim fi frekwenzi li jaqbżu 43.5 GHz;

e.

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta' apparat elettroniku u ċirkwiti, iddisinjati apposta għat-telekomunikazzjoni u li fihom komponenti manifatturati minn materjali “superkonduttivi”, iddisinjati apposta għal tħaddim f'temperaturi taħt “it-temperatura kritika” ta' mill-anqas wieħed mill-kostitwenti “superkonduttivi”, u li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Swiċċjar tal-kurrent għal ċirkwiti diġitali li jużaw bibien “superkonduttivi” bir-riżultat tal-ħin ta' dewmien għal kull bieb (f'sekondi) bil-ħela ta' qawwa għal kull bieb (f'watts) ta' anqas minn 10-14 J; jew

2.

Għażla tal-frekwenza fil-frekwenzi kollha bl-użu ta' ċirkwiti reżonanti b'valuri Q ta' aktar minn 10,000.

5E002

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' tagħmir speċifikat f'5A002, 5B002 jew ta' “software” speċifikat f'5D002.a. jew 5D002.c.

PARTI B

L-Artikolu 6 japplika għall-oġġetti li ġejjin:

Punt mill-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009

Deskrizzjoni

0A001

“Reatturi Nukleari” u tagħmir u komponenti ddisinjati jew ippreparati apposta għalihom, kif ġej:

a.

“Reatturi Nukleari”;

b.

Kontenituri tal-metall, jew partijiet ewlenin prodotti fil-fabbrika għalihom, inkluża l-parti ta' fuq tal-kontenitur tar-reattur għal kontenitur tal-pressjoni ta' reattur, iddisinjati jew ippreparati apposta sabiex jinkludu l-qalba ta' “reattur nukleari”;

c.

Tagħmir manipulattiv iddisinjat apposta jew ippreparat sabiex jinserixxi jew ineħħi l-karburant f'“reattur nukleari”;

d.

Vireg tal-kontroll iddisinjati jew ippreparati apposta għall-kontroll tal-proċess ta' fissjoni f'“reattur nukleari”, strutturi ta' appoġġ jew ta' sospensjoni għalihom, mekkaniżmi li jħaddmu l-vireg u tubi gwida tal-vireg;

e.

Tubi ta' pressjoni ddisinjati jew ippreparati apposta sabiex ikun fihom elementi ta' karburant u l-aġent tat-tkessiħ primarju f'“reattur nukleari” fi pressjoni operattiva ta' aktar minn ta' 5.1 MPa;

f.

Metall u ligi taż-żirkonju fil-forma ta' tubi jew assemblaġġi ta' tubi li fihom il-proporzjon ta' ħafnju għal żirkonju huwa inqas minn 1:500 partijiet f'piż, iddisinjati apposta jew ippreparati għall-użu f'“reattur nukleari”;

g.

Pompi ta' aġenti tat-tkessiħ iddisinjati apposta jew ippreparati għaċ-ċirkulazzjoni tal-aġent tat-tkessiħ primarju ta' “reattur nukleari”;

h.

'Interni ta' reatturi nukleari' ddisinjati jew ippreparati apposta għall-użu f'“reattur nukleari”, inklużi kolonni ta' appoġġ għall-qalba, kanali tal-karburant, tarki termali, defletturi, pjanċi tal-grilja tal-qalba, u pjanċi ta' diffużjoni;

Nota: F' 0A001.h. 'interni tar-reattur nukleari' tfisser kull struttura ewlenija fir-reċipjent tar-reattur li għandha funzjoni waħda jew aktar bħal li tappoġġa l-parti ċentrali, iżżomm l-allinjament tal-karburant, tidderieġi l-fluss tal-likwidu tat-tkessiħ primarju, tipprovdi tarki tar-radjazzjoni għar-reċipjent tar-reattur, u tiggwida l-istrumentazzjoni fil-parti ċenrali.

i.

Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana (ġeneraturi tal-istim) iddisinjati apposta jew ippreparati għal użu fiċ-ċirkwit tal-aġent tat-tkessiħ primarju ta' “reattur nukleari”;

j.

Strumenti għar-rilevament u t-tkejjil tan-newtroni ddisinjati apposta jew ippreparati sabiex jiddeterminaw il-livelli ta' fluss ta' newtroni fil-qalba ta' “reattur nukleari”.

0C002

Uranju b'konċentrazzjoni baxxa kopert b'0C002 meta jkun inkorporat f'elementi ta' fjuwils nukleari kkombinati


ANNESS II

Oġġetti u teknoloġija msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1), l-Artikoli 2(3) u 4, u l-punti (b) u (d) tal-5(1)

NOTI INTRODUTTORJI

1.

Dment li ma jkunx iddikjarat mod ieħor, in-numri ta' referenza użati fil-kolonna intitolata “Deskrizzjoni” jirreferu għal deskrizzjonijiet ta' oġġetti b'użu doppju u teknoloġija stipulati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

2.

Numru ta' referenza fil-kolonna intitolata “Punt relatat mill-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009” ifisser li l-karatteristiċi tal-oġġett deskritt fil-kolonna “Deskrizzjoni” jaqgħu barra mill-parametri mniżżla fid-deskrizzjoni tal-iskrizzjoni ta' użu doppju msemmija.

3.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti singoli’ jinsabu f'nota teknika għall-oġġett rilevanti.

4.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn “virgoletti doppji” jinsabu fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

NOTI ĠENERALI

1.

L-iskop tal-projbizzjonjiet imsemmija f'dan l-Anness m'għandux jitħassar bl-esportazzjoni ta' kwalunkwe oġġetti mhux ipprojbiti (inkluż impjant) li fihom komponent wieħed jew aktar li huma pprojbiti meta l-komponent jew il-komponenti pprojbiti jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu possibbilment jitneħħew jew jintużaw għal finijiet oħrajn.

N.B.: Waqt li jiġi vvalutat jekk il-komponent jew il-komponenti pprojbiti għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, huwa meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-għarfien teknoloġiku u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu l-komponent jew il-komponenti pprojbiti bħala l-element prinċipali tal-oġġetti li qed jiġu akkwistati.

2.

L-oġġetti speċifikati f'dan l-Anness jinkludu kemm oġġetti ġodda kif ukoll dawk użati.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

(Għandha tinqara flimkien mat-Taqsima II.B.)

1.

Il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' “teknoloġija” li hija “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' oġġetti li l-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huma ppjrobiti, fil-Parti A (Oġġetti) ta' hawn taħt, huwa pprojbit skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima II.B.

2.

It-“teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' oġġetti pprojbiti “tibqa” taħt projbizzjoni anke meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ipprojbiti.

3.

Il-projbizzjonijiet ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, l-operat, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) u t-tiswija ta' dawk l-oġġetti li mhumiex ipprojbiti jew li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata skont ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 jew dan ir-Regolament.

4.

Projbizzjonijiet fuq trasferiment ta' “teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “fl-isfera pubblika”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

II.A.   PRODOTTI

A0.   Materjali, Faċilitajiet u Tagħmir Nukleari

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A0.001

Lampi bil-katodu vojt kif ġej:

a.

Lampi tal-jodju bil-katodu vojt bi twieqi tas-silikon pur jew tal-kwarz

b.

Lampi bil-katodu vojt tal-uranju

II.A0.002

Iżolaturi Faraday fil-medda ta' tul ta' mewġ ta' 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Gradi ottiċi fil-medda ta' tul ta' mewġ ta' 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibri ottiċi fil-medda ta' tul ta' mewġ ta' 500 nm – 650 nm miksijin b'saffi li ma jirriflettux fil-medda ta' tul ta' mewġ ta' 500 nm – 650 nm u li għandhom dijametru ċentrali ta' iktar minn 0,4 mm iżda mhux iktar minn 2 mm

II.A0.005

Komponenti ta' kontenituri ta' reatturi nukleari u tagħmir tal-ittestjar, minbarra dawk speċifikati f'0A001, kif ġej:

1.

Siġilli

2.

Komponenti interni

3.

Tagħmir tal-issiġillar, tal-ittestjar u ta' kejl

0A001

II.A0.006

Sistemi ta' skoperta nukleari għall-iskoperta, l-identifikazzjoni jew il-kwantifikazzjoni ta' materjali radjuattivi u r-radjazzjoni ta' oriġini nukleari u komponenti ddisinjati b'mod speċjali għalihom, minbarra dawk speċifikati f'0A001.j jew 1A004c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valvijiet issiġillati bl-imniefaħ magħmulin minn liga tal-aluminju jew it-tip 304 jew 316 L tal-azzar inossidabbli.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix valvijiet tal-imniefaħ definiti f'0B001.c.6 u 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Mirja tal-laser, minbarra dawk speċifikati f'6A005.e, li jikkonsistu f'sottostrati li għandhom koeffiċjent ta' espansjoni termali ta' Formula jew inqas f'20°C (pereżempju silika mdewba jew żaffir).

Nota: Dan l-oġġett ma jkoprix sistemi ottiċi ddisinjati speċjalment għal applikazzjonijiet astronomiċi, għajr jekk il-mirja fihom silika mdewba.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lentijiet tal-laser, minbarra dawk speċifikati f'6A005.e.2, li jikkonsistu f'sottostrati li għandhom koeffiċjent ta' espansjoni termali ta'

Formula

jew inqas f'20°C (pereżempju silika mdewba).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Pajpijiet, sistemi ta' pajpijiet, flanġijiet, fittings magħmula minn jew infurrati bin-nikil jew liga tan-nikil li fiha iktar minn 40 % nikil fil-piż, minbarra dawk speċifikati f'2B350.h.1., fir-rigward ta' pajpijiet b'dijametru intern li jkun iżgħar minn 100 mm.

2B350

II.A0.012

Għeluq protett għall-manipulazzjoni, il-ħżin u l-immaniġġjar ta' sustanzi radjuattivi (Ċelloli jaħarqu).

0B006

II.A0.013

“Uranju naturali” jew “uranju eżawrit” jew torju fil-forma ta' metall, liga, komposti jew konċentrati kimiċi u kwalunkwe materjal ieħor li jkun fih wieħed jew aktar mill-materjali li ssemmew, minbarra dawk speċifikati f'0C001.

0C001

II.A0.014

Kmamar tad-detonazzjoni li għandhom kapaċità li jassorbu splużjoni ekwivalenti għal aktar minn 2,5 kg ta' TNT.


A1.   Materjali, kimiċi, “mikroorganiżmi” u “tossini”

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A1.001

Solvent abbażi ta' aċidu bis (2-ethylhexyl) fosforiku (HDEHP jew D2HPA) CAS 298 07-7 fi kwalunkwe kwantità, b'purezza ta' iktar minn 90 %.

II.A1.002

Gass fluworin (Numru tal-Astratt tal-Kimika (CAS): 7782-41-4), b'purezza mill-inqas ta' 95 %.

II.A1.005

Ċelluli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworu b'kapaċità ta' produzzjoni ikbar minn 100 g ta' fluworin fis-siegħa.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix ċelloli elettrolitiċi definiti fil-punt 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizzaturi, minbarra dawk ipprojbiti minn 1A225, li fihom il-platinu, il-palladju jew ir-rodju, li jistgħu jintużaw għall-promozzjoni tar-reazzjoni ta' skambju iżotopiku tal-idroġenu bejn l-idroġenu u l-ilma għall-irkuprar tat-tritju mill-ilma tqil jew għall-produzzjoni ta' ilma tqil.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminju u l-ligi tiegħu, minbarra dawk speċifikati f'1C002.b.4 jew 1C202.a, f'forma mhux raffinata jew semi-fabbrikata li għandha kwlaunkwe mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Kapaċi għal limitu ta' reżistenza għat-tensjoni ta' 460 MPa jew aktar f'293 K (20 °C); jew

b.

Reżistenza għat-tensjoni ta' 415 MPa jew aktar f'298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metalli bil-kalamita, ta' kull tip u ta' kwalunkwe forma, li għandhom permeabbiltà relattiva inizjali ta' 120 000 jew aktar u ħxuna bejn 0,05 u 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

“Materjali fibrużi jew filamentari” jew preimprenjati, kif ġej:

a.

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju jew tal-aramid li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

“Modulu speċifiku” ogħla minn 10 × 106 m; jew

2.

“Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ogħla minn 17 × 104 m;

b.

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-ħġieġ li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

“Modulu speċifiku” ogħla minn 3.18 × 106 m; jew

2.

“Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ogħla minn 76,2 × 103 m;

c.

“Ħjut”, “faxex tal-fibra”, “wajers” jew “tejps” kontinwament imprenjati bir-reżina fformata bis-sħana b'wisa' ta' 15 mm jew inqas (preimprenjati darba), magħmula mill-“materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju jew tal-ħġieġ minbarra dawk speċifikati f'II.A1.010.a. jew b.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix materjali “fibrużi jew filamentari” definiti fil-punti 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a u 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibri imprenjati mir-reżina jew miż-żift/qatran (preimprenjati), fibri tal-metall jew miksija bil-karbonju (preformati) jew “preformati tal-fibri tal-karbonju”, kif ġej:

a.

Magħmula mill-“materjali fibrużi jew filamentari” speċifikati f'II.A1.009 hawn fuq;

b.

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju imprenjati b'“matriċi” tar-reżina epossidika (preimprenjati), speċifikati f'1C010.a, 1C010.b jew 1C010.c, għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' inġenji tal-ajru, fejn id-daqs tal-folji inividwali mhuwiex aktar minn 50 cm × 90 cm;

c.

Preimprenjati speċifikati f'1C010.a, 1C010.b jew 1C010.c, meta imprenjati b'reżini fenoliċi jew epossidiċi li jkollhom temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) inqas minn 433 K (160 °C) u temperatura tal-kura aktar baxxa mit-temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ.

“Nota:” Dan il-punt ma jkoprix „materjali fibrużi jew filamentari“ definiti fil-punt 1C010.e.

1C010.e

1C210

II.A1.011

Komposti taċ-ċeramika rinfurzati bil-karbur tas-silikon, li jistgħu jintużaw għall-ponot ta' quddiem, il-vetturi tad-dħul fl-atmosfera u l-flaps taż-żennuni, li jistgħu jintużaw fil-“missili”, minbarra dawk speċifikati f'1C107.

1C107

II.A1.012

Azzar maraging, minbarra dawk speċifikati f'1C116 jew 1C216, “kapaċi għal” reżistenza tal-ġibda aħħarija ta' 2050 MPa jew aktar, f'293 K (20 °C).

Nota teknika:

Il-frażi “azzar maraging... kapaċi għal” tinkorpora azzar Maraging qabel jew wara t-trattament bis-sħana.

1C216

II.A1.013

Tungstenu, tantalu, karbid tat-tungstenu, karbid tat-tantalu u ligi, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

F'forom b'simmetrija ċilindrika jew sferika vojta (inklużi segmenti taċ-ċilindru) b'dijametru intern bejn 50 mm u 300 mm; u

b.

Massa ta' aktar minn 5 kg;

Nota: Dan il-punt ma jkoprix tungstenu, karbid tat-tungstenu u ligi definiti fil-punt 1C226.

1C226

II.A1.014

Trabijiet elementali tal-kobalt, tan-neodimju jew tas-samarju jew ligi jew taħlitiet tagħhom li fihom tal-inqas 20 % f'piż tal-kobalt, in-neodimju jew is-samarju, b'daqs tal-partikola inqas minn 200 μm.

II.A1.015

Fosfat tat-tributil pur (TBP) [CAS Nru 126-73-8] jew kwalunkwe taħlita b'kontenut tat-TBP ta' aktar minn 5 % f'piż.

II.A1.016

Azzar maraging, minbarra dawk ipprojbiti minn 1C116, 1C216 jew II.A1.012

Nota Teknika:

Azzar maraging huma ligi tal-ħadid ġeneralment karatterizzati minn kontenut għoli ta' nikil, kontenut baxx ħafna ta' karbonju u l-użu ta' elementi ta' sostituzjoni jew preċipitati sabiex jipproduċu t-tisħiħ u t-twebbis biż-żmien tal-liga.

II.A1.017

Metalli, trabijiet u materjali tal-metalli kif ġej:

a.

Tungstenu u ligi tat-tungstenu, minbarra dawk ipprojbiti minn 1C117, fil-forma ta' partikoli uniformi sferikali jew atomizzati b'dijametru ta' 500μm jew inqas b'kontenut tat-tungstenu ta' 97 % f'piż jew aktar;

b.

Molibdenu u ligi tal-molibdenu, minbarra dawk ipprojbiti minn 1C117, fil-forma ta' partikoli uniformi sferikali jew atomizzati b'dijametru ta' 500μm jew inqas b'kontenut tal-molibdenu ta' 97 % f'piż jew aktar;

c.

Materjali tat-tungstenu fil-forma solida, minbarra dawk ipprojbiti minn 1C226, jew II.A1.013 b'kompożizzjonijiet ta' materjali kif ġej:

1.

Tungstenu jew ligi li fihom 97 % f'piż jew aktar ta' tungstenu;

2.

Tungstenu infiltrat bir-ram li fih 80 % f'piż jew aktar ta' tungstenu; jew

3.

Tungstenu infiltrat bil-fidda li fih 80 % f'piż jew aktar ta' tungstenu.

II.A1.018

Ligi manjetiċi morbidi li għandhom kompożizzjoni kimika kif ġej:

a)

Kontenut tal-ħadid bejn 30 % u 60 %, u

b)

Kontenut tal-kobalt bejn 40 % u 60 %.

II.A1.019

“Materjali fibrużi jew filamentari” jew preimprenjati, li mhumiex ipprojbiti mill-Anness I jew mill-Anness II (taħt II.A1.009, II.A1.010) għal dan ir-Regolament, jew li mhumiex speċifikati mill-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 428/2009, kif ġej:

a)

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju;

Nota: II.A1.019a ma jkoprix drappijiet.

b)

“Ħjut”, “faxex tal-fibra”, “wajers”, jew “tejps” kontinwament imprenjati bir-reżina fformata bis-sħana, magħmula minn “materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju;

c)

“Ħjut”, “faxex tal-fibra”, “wajers”, jew “tejps” kontinwi tal-poliakrilonitril (PAN)


A2.   Ipproċessar ta' Materjali

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A2.001

Sistemi ta’ prova ta’ vibrazzjoni, tagħmir u komponenti tagħhom, minbarra dawk speċifikati f’2B116:

a.

Sistemi għat-test tal-vibrazzjoni li jużaw metodi ta' retroazzjoni jew ta' ċirkwit magħluq u li jinkorporaw kontrollur diġitali, li kapaċi jivvibraw sistema b'aċċellerazzjoni daqs jew akbar minn 0,1g rms bejn 0,1 Hz u 2 kHz u li jagħtu forza daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b'“mejda vojta”;

b.

Kontrolluri diġitali, flimkien ma' “software” tal-ittestjar tal-vibrazzjoni ddisinjat apposta, b'faxxa tal-frekwenza ta' kontroll f'ħin reali ta' aktar minn 5 kHz iddisinjati għall-użu mas-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati f'a.;

c.

Magni li jagħtu mbuttatura b'vibrazzjoni (unitajiet ta' vibrazzjoni), b'amplifikaturi assoċjati jew mingħajr, li kapaċi jagħtu forza ta' 50 kN jew aktar, imkejla b'“mejda vojta”, u li jistgħu jintużaw fis-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati f'a.;

d.

Strutturi li jsostnu l-parti għall-ittestjar u unitajiet elettroniċi ddisinjati sabiex jgħaqqdu unitajiet ta' vibrazzjoni multipli f'sistema li hi kapaċi tipprovdi forza effettiva kombinata daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b'“mejda vojta”, u li jistgħu jintużaw fis-sistemi ta' vibrazzjoni speċifikati f'a.

Nota teknika:

“Mejda vojta” tfisser mejda ċatta, jew wiċċ, mingħajr muntaġġi jew tagħmir imwaħħal.

2B116

II.A2.002

Għodod bil-magna u komponenti u kontrolli numeriċi għall-għodod bil-magna, kif ġej:

a.

Għodod bil-magni għat-tħin li għandhom il-preċiżjoni tal-pożizzjoni bil-“kumpens kollu disponibbli” li hu ndaqs jew inqas (aħjar) minn 15 μm skont ISO 230/2 (1988) (1) jew ekwivalenti nazzjonali matul xi wieħed mill-assi lineari;

Nota: Dan il-punt ma jkoprix għodod bil-magni għat-tħin definiti fil-punti 2B201.b u 2B001.c.

b.

Komponenti u kontrolli numeriċi, iddisinjati speċjalment għall-għodod bil-magni speċifikati f'2B001, 2B201, jew taħt a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Magni tal-ibbilanċjar u tagħmir relatat, kif ġej:

a.

Magni tal-ibbilanċjar, iddisinjati jew modifikati għal tagħmir dentali jew tagħmir mediku ieħor, li jkollhom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Mhumiex kapaċi jibbilanċjaw skrejjen/assemblaġġi li għandhom massa akbar minn 3 kg;

2.

Kapaċi jibbilanċjaw skrejjen/assemblaġġi f'veloċità akbar minn 12 500 rpm;

3.

Kapaċi jikkoreġu żbilanċ f'żewġ pjani jew aktar; u

4.

Kapaċi jibbilanċjaw sa żbilanċ speċifiku residwu ta' 0,2 g × mm għal kull kg ta' massa li ddur;

b.

Irjus indikaturi ddisinjati jew modifikati għall-użu mal-magni speċifikati f'a hawn fuq.

Nota Teknika:

Irjus indikaturi huma kultant magħrufa bħala strumentazzjoni tal-ibbilanċjar.

2B119

II.A2.004

Manipulaturi minn distanza li jistgħu jintużaw biex jipprovdu azzjonijiet minn distanza f'operazzjonijiet ta' separazzjoni radjukimika jew ċelluli jaħarqu, minbarra dawk speċifikati f'2B225, li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Kapaċi jippenetraw 0,3 m jew aktar f'ħajt ta' ċellula taħraq (operazzjoni tat-tip minn ġol-ħajt); jew

b.

Kapaċi jgħaddu minn fuq naħa għal oħra ta' ħajt ta' cellula taħraq bi ħxuna ta' 0,3 m jew aktar (operazzjoni tat-tip minn fuq il-ħajt).

2B225

II.A2.006

Fran ta' ossidazzjoni li kapaċi joperaw f'temperaturi ta' iktar minn 400 °C

Nota: Dan il-punt ma jkoprix kalkari bil-mini li jimxu fuq rollers jew permezz ta' karozza, kalkari bil-mini b'conveyor belt, kalkari tat-tip li jiġu mbuttati jew kalkari shuttle maħsuba apposta għall-produzzjoni tal-ħġieġ, ċeramika għall-mejda u ċeramika strutturali.

2B226

2B227

II.A2.007

“Apparat maħsub jaqbad il-pressjoni”, minbarra dawk definiti f'2B230, li hu kapaċi jkejjel pressjoni assoluta fi kwalunkwe punt tal-iskala 0 sa 200 kPa u li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Elementi li jħossu l-pressjoni magħmulin minn jew protetti b'“Materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-uranju eżafluworidu (UF6)”, u

b.

Li fihom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Skala sħiħa ta' inqas minn 200 kPa u “preċiżjoni” ta' aħjar minn ±1 % ta' skala sħiħ; jew

2.

Skala sħiħa ta' 200 kPa jew aktar u “preċiżjoni” ta' aħjar minn 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separaturi ċentrifugali, b'kapaċità ta' separazzjoni kontinwa mingħajr propagazzjoni ta' erosols u manifatturati minn:

1.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju f'piż;

2.

Fluworopolimeri;

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

4.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

5.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

6.

Titanju jew ligi tat-titanju; jew

7.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix separaturi ċentrifugali definiti fil-punt 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtri tal-metall magħquda mit-trab permezz tas-sħana (sintered) magħmula min-nikil jew ligi tan-nikil b'kontenut ta' nikil ta' 40% jew aktar f'piż.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix filtri definiti fil-punt 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Magni spin-forming u magni flow-forming, minbarra dawk ikkontrollati minn 2B009, 2B109 jew 2B209, li għandhom forza tar-roller ta' aktar minn 60 kN u komponenti ddisinjati speċjalment għalihom.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' II.A2.013, magni li jgħaqqdu l-funzjoni ta' spin-forming u flow-forming huma meqjusa bħala magni flow-forming.


A3.   Elettronika

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A3.001

Provvisti ta' enerġija ta' kurrent dirett ta' vultaġġ għoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Kapaċi li jipproduċu kontinwament, fuq perijodu ta' ħin ta' tmien sigħat, 10 kV jew aktar, bi produzzjoni ta' kurrent ta' 5 kW jew aktar bl-isweeping jew mingħajru; u

b.

Kurrent jew stabbiltà ta' vultaġġ aħjar minn 0,1 % fuq perijodu ta' ħin ta' erba' sigħat.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix provvisti ta' enerġija definiti fil-punti 0B001.j.5 u 3A227.

3A227

II.A3.002

Spettrometri tal-massa, minbarra dawk speċifikati f'3A233 jew 0B002.g, kapaċi jkejlu joni ta' unità ta' massa atomika daqs jew akbar minn 200 u li għandhom riżoluzzjoni ta' aħjar minn 2 partijiet f'200, kif ġej, u s-sorsi ta' joni għalihom:

a.

Spettrometri tal-massa bil-plażma b'akkoppjament induttiv (ICP/MS);

b.

Spettrometri tal-massa bi skarika inkandexxenti (GDMS);

c.

Spettrometri tal-massa b'jonizzazzjoni termika (TIMS);

d.

Spettrometri tal-massa b'bumbardament ta' elettroni li għandhom kamra tas-sors mibnija minn, miksija bi jew ibbanjata b' “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-uranju eżafluworidu UF6”;

e.

Spettrometri tal-massa b'raġġi molekulari li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Kamra tas-sors mibnija minn, miksija bi jew ibbanjata b'azzar inossidabbli jew molibdenu u mgħammra bi trappola tal-kesħa li kapaċi tkessaħ sa 193 K (– 80°C) jew anqas; jew

2.

Kamra tas-sors mibnija minn, miksija bi jew ibbanjata b' “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-uranju eżafluworidu (UF6)”;

f.

Spettrometri tal-massa mgħammra b'sors joniku ta' mikrofluworizzazzjoni ddisinjati għal aktinidi jew fluworidi tal-aktinid.

3A233

II.A3.003

Varjaturi tal-frekwenza jew ġeneraturi, minbarra dawk ipprojbiti minn 0B001 jew 3A225, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u komponenti u software ddisinajti speċjalment għalihom:

a.

Ħruġ multifażi li kapaċi jipprovdi qawwa ta' 40 W jew aktar;

b.

Kapaċi jaħdmu fil-medda ta' frekwenzi bejn 600 u 2 000  Hz; u

c.

Kontroll tal-frekwenza aħjar (anqas) minn 0,1 %.

Nota Teknika:

Varjaturi tal-frekwenza f'II.A3.003 huma magħrufa wkoll bħala konvertituri jew invertituri.


A6.   Sensuri u Lasers

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A6.001

Vireg tal-granata ta' ittriju tal-aluminju (YAG)

II.A6.002

Tagħmir ottiku u komponenti, minbarra dawk speċifikati f'6A002, 6A004.b kif ġej:

Ottiċi bl-infrared fil-medda ta' tul ta' mewġ ta' 9 000  μm – 17 000  nm u komponenti tagħhom, inkluż komponenti tal-tellurur tal-kadmju (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Sistemi ta' korrezzjoni tal-front ta' mewġa għall-użu b'raġġ tal-laser li għandu dijametru ta' iktar minn 4 mm, u komponenti ddisinjati speċjalment għalihom, inklużi sistemi ta' kontroll, sensuri għall-quddiem tal-fażi u “mirja deformabbli” inklużi mirja bimorfi.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix mirja definiti f'6A004.a, 6A005.e u 6A005.f.

6A003

II.A6.004

“Lasers” tal-argon jonizzat li għandhom saħħa tal-ħruġ medja daqs 5 W jew aktar.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix “lasers” tal-argon jonizzat definiti fil-punti 0B001.g.5., 6A005 u 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

“Lasers” semikondutturi u komponenti tagħhom, kif ġej:

a.

“Lasers” semikondutturi individwali b'qawwa medja tal-ħruġ iżjed minn 200 mW kull wieħed, fi kwantitajiet ikbar minn 100;

b.

Arranġamenti individwali ta' “lasers” semikondutturi b'qawwa medja tal-ħruġ iżjed minn 20 W.

1.

“Lasers” semikondutturi normalment jissejħu dijodi “laser”.

2.

Dan il-punt ma jkoprix “lasers” definiti fil-punti 0B001.g.5., 0B001.h.6 u 6A005.b.

3.

Dan il-punt ma jkoprix dijodi “laser” b'tul ta' mewġa fil-medda 1 200  nm – 2 000  nm.

6A005.b

II.A6.006

“Lasers” semikondutturi li jistgħu jiġu kkurdati u arranġamenti ta' “lasers” semikondutturi li jistgħu jiġu kkurdati, ta' tul ta' mewġ bejn 9 μm u 17 μm, kif ukoll gruppi ta' arranġamenti ta' “lasers” semikondutturi li fihom tal-inqas arranġament wieħed ta' “lasers” semikondutturi li jistgħu jiġu kkurdati ta' tali tul ta' mewġ.

1.

“Lasers” semikondutturi normalment jissejħu dijodi “laser”.

2.

Dan il-punt ma jkoprix “lasers” semikondutturi definiti fil-punti 0B001.h.6 u 6A005.b

6A005.b

II.A6.007

“Lasers” fl-istat solidu “li jistgħu jiġu kkurdati” u komponeneti ddisinjati apposta għalihom kif ġej:

a.

Lasers taż-żaffir titanju,

b.

Lasers alessandriti.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix lasers taż-żaffir titanju u lasers alessandriti definiti fil-punti 0B001.g.5, 0B001.h.6 u 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

“Lasers” iddopati bin-neodimju (għajr ħġieġ), b'tul ta' mewġ tal-ħruġ li jaqbeż l-1 000  nm iżda ta' mhux iżjed minn 1 100  nm u enerġija ta' ħruġ li teċċedi 10 J kull impuls.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix “lasers” iddopati bin-neodimju (għajr ħġieġ) definiti fil-punt 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Komponenti ta' akustiċiottiċi, kif ġej:

a.

Tubi għall-iffrejmjar u għodda għall-immaġni fl-istat solidu li għandhom frekwenza ta' rikorrenza daqs 1kHz jew akbar;

b.

Provvisti ta' frekwenza ta' rikorrenza;

c.

Ċelloli ta' Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Kameras reżistenti għar-radjazzjoni, jew lentijiet tagħhom, minbarra dawk speċifikati f'6A203.c, iddisinjati apposta, jew previsti bħala reżistenti għal doża ta' radjazzjoni totali ogħla minn 50 × 103 Gy(silikon) (5 × 106 rad (silikon)) mingħajr degradazzjoni operattiva.

Nota teknika:

It-terminu Gy(silikon) jirreferi għall-enerġija f'Joules għal kull kilogramm li hija assorbita minn kampjun mhux protett tas-silikon meta espost għar-radjazzjoni jonizzanti.

6A203.c

II.A6.011

Amplifikaturi u oxxillaturi laser bl-impulsi b'koloranti li jistgħu jiġu kkurdati, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Jaħdmu f'tul ta' mewġ bejn 300 nm u 800 nm;

2.

Għandhom qawwa medja ta' ħruġ ogħla minn 10 W iżda li ma taqbiżx it-30 W;

3.

Rata ta' ripetizzjoni ogħla minn 1 kHz; u

4.

Wisa' tal-impuls inqas minn 100 ns.

1.

Dan il-punt ma jkoprix l-oxxillaturi b'modalità waħda.

2.

Dan il-punt ma jkoprix amplifikaturi u oxxillaturi laser bl-impulsi b'koloranti li jistgħu jiġu kkurdati definiti fil-punti 6A205.c, 0B001.g.5 u 6A005.

6A205.c

II.A6.012

“Lasers” bl-impulsi tad-diossidu tal-karbonju li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Jaħdmu f'tul ta' mewġ bejn 9 000  nm u 11 000  nm;

2.

Rata ta' repetizzjoni ogħla minn 250 Hz;

3.

Għandhom qawwa medja ta' ħruġ ogħla minn 100 W iżda li ma taqbiżx il-500 W; u

4.

Wisa' tal-impuls inqas minn 200 ns.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix amplifikaturi u oxxillaturi laser bl-impulsi tad-diossidu tal-karbonju definiti fil-punti 6A205.d, 0B001.h.6 u 6A005.d.

6A205.d


A7.   Navigazzjoni u Avjoniċi

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A7.001

Sistemi inerzjali ta' navigazzjoni u komponenti ddisinjati apposta għalihom, kif ġej:

I.

Sistemi inerzji ta' navigazzjoni li huma ċċertifikati għall-użu minn “ajruplani ċivili” mill-awtoritajiet ċivili ta' Stat li jagħmel parti mill-Arranġament ta' Wassenaar, u komponenti ddisinjati apposta għalihom, kif ġej:

a.

Sistemi inerzjali ta' navigazzjoni (INS) (gimballed jew strapdown) u tagħmir inerzjali, iddisinjat għal “inġenji tal-ajru”, vetturi tal-art, bċejjeċ tat-tbaħħir (tal-wiċċ jew ta' taħt wiċċ l-ilma) jew “vetturi spazjali” għall-attitudni, il-gwida jew il-kontroll, u li għandhom xi wieħed mill-karatteristiċi li ġejjin, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

1.

Żball ta' navigazzjoni (liberu inerzjali) sussegwenti għal allinjament normali ta' 0,8 mili nawtiċi fis-siegħa (nm/hr) “CEP” (Probabbiltà ta' Żball Ċirkulari) jew anqas (aħjar); jew

2.

Speċifikati sabiex jaħdmu f'livelli ta' aċċellerazzjoni lineari li jeċċedu l-10 g;

b.

Sistemi Inerzjali Ibridi ta' Navigazzjoni integrati f'Sistema/i Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) jew f'Sistema/i ta' “Navigazzjoni b'Riferiment għal Bażijiet ta' Data” (“DBRN”) għall-attitudni, il-gwida jew il-kontroll, sussegwenti għal allinjament normali u bi preċiżjoni tal-pożizzjonament tan-navigazzjoni INS, wara telf tal-GNSS jew id-“DBRN” għal perijodu sa erba' minuti, ta' inqas (aħjar) minn 10 metri “Probabbiltà ta' Żball Ċirkulari” (CEP);-7A003

c.

Tagħmir inerzjali għall-Indikazzjoni tal-Ażimut, ir-Rotta, jew it-Tramuntana li għandhom xi wieħed minn dawn il-karatteristiċi li ġejjin, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

1.

Iddisinjat sabiex ikollu preċiżjoni tal-indikazzjoni tal-Ażimut, ir-Rotta, jew it-Tramuntana ugwali għal, jew inqas (aħjar) minn 6 minuti ta' arkata/minuti RMS f'latitudni ta' 45 grad; jew

2.

Iddisinjat għal livell ta' skoss non-operattiv ta' 900 g jew aktar għal durata ta' 1 msec jew iżjed;

Nota: Il-parametri ta' I.a. u I.b. huma applikabbli ma' kull waħda mill-kondizzjonijiet ambjentali li ġejjin:

1.

Vibrazzjoni każwali tad-dħul ta' manjitudni globali ta' 7,7 g rms fl-ewwel nofs siegħa u durata totali tat-test ta' siegħa u nofs għal kull assi f'kull wieħed mit-tliet assi perpendikolari, meta l-vibrazzjoni każwali tissodisfa dan kollu li ġej:

a.

Valur kostanti tad-densità spettrali tal-qawwa (PSD) ta' 0,04 g2/Hz tul intervall ta' frekwenza ta' 15 sa 1 000  Hz; u

b.

Il-PSD tonqos mal-frekwenza minn 0,04 g2/Hz sa 0,01 g2/Hz tul intervall ta' frekwenza minn 1 000 sa 2 000  Hz;

2.

Rata ta' roll u tgħawwiġ (yaw) daqs + 2,62 radian/s (150 deg/s) jew aktar; jew

3.

Skont l-istandards nazzjonali ekwivalenti għal 1. jew 2. hawn fuq.

1.

I.b. jirreferi għal sistemi li fihom jiġu integrati f'unità waħda INS u għajnuniet indipendenti oħra għan-navigazzjoni sabiex tinkiseb prestazzjoni aħjar.

2.

“Probabbiltà ta' Żball Ċirkulari” (CEP) — F'distribuzzjoni normali ċirkolari, ir-raġġ taċ-ċirku li fih 50 fil-mija tal-kejl individwali li jkunu qed jittieħdu, jew ir-raġġ taċ-ċirku li fih hemm probabbiltà ta' lokalizzazzjoni ta' 50 fil-mija.

II.

Sistemi ta' teodolit li jinkorporaw tagħmir inerzjali ddisinjat apposta għal skopijiet ta' surveying ċivili u ddisinjat sabiex ikollu preċiżjoni tal-indikazzjoni tal-Ażimut, ir-Rotta, jew it-Tramuntana ugwali għal, jew inqas (aħjar) minn 6 minuti ta' arkata RMS f'latitudni ta' 45 grad), u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

III.

Tagħmir inerzjali jew tagħmir ieħor li juża aċċellerometri speċifikati f'7A001 jew 7A101, fejn tali aċċellerometri huma ddisinjati u żviluppati apposta bħala sensuri MWD (Kejl Waqt it-Tħaffir) għall-użu f'operazzjonijiet ta' tħaffir.

7A003

7A103


A9.   Aerospazju u Propulsjoni

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A9.001

Bolts splussivi.

II.B.   TEKNOLOĠIJA

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.B.001

Teknolġija meħtieġa għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu tal-oġġetti fil-Parti II.A. (Oġġetti) haw fuq.

II.B.002

Teknoloġija meħtieġa għall-iżvilupp jew il-produzzjoni tal-oġġetti fil-Parti IV A. (Oġġetti) tal-Anness IV.

Nota Teknika:

It-terminu “teknoloġija” jinkludi software.


ANNESS III

Lista ta' tagħmir li jista' jintuża għar-repressjoni interna kif imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(1), il-punt (c) tal-Artikolu 5(1) u l-punt € tal-Artikolu 5(1)

1.

Armi tan-nar, munizzjon u aċċessorji relatati magħhom, kif ġej:

1.1

Armi tan-nar mhux ikkontrollati mill-ML 1 u l-ML 2 tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea (“il-Lista Militari Komuni”) (1);

1.2

Munizzjon iddisinjat speċjalment għall-armi tan-nar elenkati fil-punt 1.1 u komponenti ddisinjati apposta;

1.3

Armi tal-mira mhux ikkontrollati mil-Lista Militari Komuni.

2.

Bombi u granati mhux ikkontrollati mil-Lista Militari Komuni.

3.

Vetturi kif ġej:

3.1

Vetturi mgħammra b'kanun tal-ilma, iddisinjati jew immodifikati apposta għall-fini tal-kontroll ta' rewwixta;

3.2

Vetturi ddisinjati jew immodifikati apposta biex ikunu elettrifikati biex jimbuttaw lill-attakkanti;

3.3

Vetturi ddisinjati jew immodifikati apposta biex ineħħu barrikati, inkluż tagħmir ta' kostruzzjoni bi protezzjoni ballistika;

3.4

Vetturi ddisinjati apposta għat-trasport jew it-trasferiment ta' priġunieri u/jew detenuti;

3.5

Vetturi ddisinjati apposta biex jiskjeraw barrieri mobbli;

3.6

Komponenti għall-vetturi speċifikati fil-punti 3.1 sa 3.5 maħsuba speċjalment bil-fini ta' kontroll ta' rewwixta.

Nota 1 Dan il-punt ma jkoprix il-vetturi ddisinjat apposta għall-finijiet ta' tifi tan-nar.

Nota 2 Għall-finijiet tal-punt 3.5 it-terminu “vetturi” jinkludi l-karrijiet.

4.

Sustanzi splussivi u tagħmir relatat kif ġej:

4.1

Tagħmir u apparat iddisinjat apposta biex iqabbad splużjonijiet b'mezzi elettriċi jew mhux elettriċi, inklużi settijiet tal-isparar, detonaturi, igniters, aċċelleraturi tal-isplużjoni u fil detonatur, u komponenti ddisinjati apposta għalihom; minbarra dawk iddisinjati apposta għal użu kummerċjali speċifiku li jikkonsistu fl-attwazzjoni jew l-operat b'mezzi esplożivi ta' tagħmir jew apparat ieħor li l-funzjoni tagħhom mhijiex il-ħolqien ta' splużjonijiet (pereżempju, in-neffieħa tal-air-bags tal-karozzi, apparat li jipprevjeni ż-żieda f'daqqa tal-elettriku ta' attivaturi ta' bexxiexa għat-tifi tan-nar);

4.2

Kargi splussivi ta' qtugħ lineari mhux ikkontrollati mil-Lista Militari Komuni tal-UE;

4.3

Splussivi oħrajn mhux ikkontrollati mil-Lista Militari Komuni u sustanzi relatati kif ġej:

a.

amatol;

b.

nitroċelluloża (li fiha aktar minn 12.5 % nitroġenu);

c.

nitroglikol;

d.

tetranitrat tal-penteritritol (PETN);

e.

klorur tal-pikril;

f.

2,4,6-trinitrutolwin (TNT).

5.

Tagħmir protettiv mhux ikkontrollat mill-ML 13 tal-Lista Militari Komuni kif ġej:

5.1

Korazzi tal-persuna li jipprovdu protezzjoni ballistika u/jew kontra ferimenti b'arma bil-ponta jew li taqta';

5.2

Elmi li jipprovdu protezzjoni ballistika u/jew mill-frammenti, elmi għal kontra r-rewwixti, tarki għal kontra r-rewwixti u tarki ballistiċi.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix:

tagħmir iddisinjat apposta għal attivitajiet sportivi;

tagħmir iddisinjat apposta sabiex jissodisfa rekwiżiti ta' sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

6.

Simulaturi, minbarra dawk ikkontrollati mill-ML 14 tal-Lista Militari Komuni, għal taħriġ fl-użu ta' armi tan-nar, u software imfassal apposta għalihom.

7.

Tagħmir ta' viżjoni ta' bil-lejl, tal-ħolqien ta' immaġni termali u tubi tal-intensifikazzjoni tal-immaġni, minbarra dawk ikkontrollati mil-Lista Militari Komuni.

8.

Fildiferru mxewwek (barbed wire) li jaqta'.

9.

Skieken militari, skieken tal-ġlied u bajunetti b'xafra itwal minn 10 cm.

10.

Tagħmir ta' produzzjoni ddisinjat apposta għall-oġġetti speċifikati f'din il-lista.

11.

Teknoloġija speċifika għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu tal-oġġetti speċifikati f'din il-lista.


(1)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 58.


ANNESS IV

Oġġetti u teknoloġija msemmija fl-Artikoli 3 u 5(2)

NOTI INTRODUTTORJI

1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, in-numri ta' referenza li jidhru fil-kolonna intitolata “Deskrizzjoni” jirreferu għad-deskrizzjonijiet tal-oġġetti u t-teknoloġija b'użu doppju stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

2.

Numru ta' referenza li jidher fil-kolonna intitolata “Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009” ifisser li l-karatteristiċi tal-oġġett deskritt fil-kolonna “Deskrizzjoni” huma barra mill-parametri tad-deskrizzjoni tal-annotazzjoni b'użu doppju li għaliha qed issir referenza.

3.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti singoli’ jinsabu f'nota teknika għall-oġġett rilevanti.

4.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn “virgoletti doppji” jinsabu fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

NOTI ĠENERALI

1.

L-iskop tal-kontrolli f'dan l-Anness m'għandux jingħeleb bl-esportazzjoni ta' kwalunkwe oġġett mhux ikkontrollat (li jinkludi impjanti) li jkun fih komponent ikkontrollat wieħed jew aktar, meta l-komponent jew komponenti kkontrollati jkunu l-elementi prinċipali tal-oġġetti u jkunu jistgħu jitneħħew jew jintużaw għal għanijiet oħra.

N.B.: Waqt li jiġi vvalutat jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jiġu evalwati l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika involuti u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu l-komponent jew komponenti kkontrollati bħala l-element prinċipali tal-oġġetti miksuba.

2.

L-oġġetti speċifikati f'dan l-Anness jinkludu kemm oġġetti ġodda kif ukoll dawk użati.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

(Għandha tinqara flimkien mat-Taqsima IV.B)

1.

Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tat-“teknoloġija” li huma “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, għall-“produzzjoni” jew għall-“użu” ta' oġġetti li l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huma kkontrollati fil-Parti A (Oġġetti) hawn taħt, huwa kkontrollat skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima IV.B.

2.

It-“teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' oġġetti taħt kontroll tibqa' taħt kontroll anke meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

3.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (iċċekkjar) u t-tiswija ta' dawk l-oġġetti li mhumiex ikkontrollati jew l-esportazzjoni tagħhom li ġiet awtorizzata skont ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 jew dan ir-Regolament.

4.

Il-kontrolli fuq trasferiment ta' “teknoloġija” ma japplikawx għall-informazzjoni “ta' dominju pubbliku”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għall-applikazzjonijiet ta' privattivi.

IV.A.   OĠĠETTI

A0.   Materjali, Faċilitajiet u Tagħmir Nukleari

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IV.A0.010

Pajpijiet, sistemi ta' pajpijiet, flanġijiet, aċċessorji magħmulin minn jew miksija bin-nikil jew b'liga tan-nikil li jkun fiha aktar minn 40 % nikil bil-piż, barra minn dawk speċifikati f'2B350.h.1. fir-rigward ta’ pajpijiet li għandhom dijametru intern akbar minn 100 mm.

2B350

IV.A0.011

Pompi tal-vakwu, barra minn dawk speċifikati f'0B002.f.2 jew 2B231, kif ġej:

 

Pompi turbomolekulari li jkollhom rata ta' fluss ta' 400 l/s jew aktar,

 

Pompi tal-vakwu li jduru tat-tip “roots” li għandhom rata ta' fluss aspirattiva volumetrika akbar minn 200m3/h.

Kumpressuri tax-xott f'forma ta' spiral bil-minfaħ u pompi vojta minn ġewwa f'forma ta' spiral bil-minfaħ.

0B002.f.2, 2B231


A1.   Materjali, kimiċi, “mikroorganiżmi” u “tossini”

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IV.A1.003

Siġilli u gaskits f'forma ta' ċrieki, b'dijametru intern ta' 400 mm u anqas, magħmula minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.

Kopolimeri ta' fluworur tal-vinilidin li għandhom 75 % jew aktar ta' struttura kristallina beta mingħajr tiġbid;

b.

Polimidi fluworati li fihom 10 % f'piż jew aktar ta' fluworu kkombinat;

c.

Elastomeri tal-fosfażin fluworinat li għandhom 30 % jew aktar f'piż ta' fluworu kkombinat;

d.

Poliklorotrifloretilene (PCTFE, eż. Kel-F ®);

e.

Fluworoelastomeri (eż., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

Politetrafluworoetilen (PTFE).

 

IV.A1.004

Tagħmir personali għas-sejba ta' radjazzjoni ta' oriġini nukleari, inklużi dożimetri personali.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix sistemi ta' sejba nukleari kif iddefiniti fl-oġġett 1A004.c.

1A004.c


A2.   Ipproċessar ta' Materjali

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IV.A2.005

Fran għat-trattament bis-sħana f'atmosfera kkontrollata, kif ġej:

2B226

Fran li kapaċi jaħdmu f'temperaturi ta' aktar minn 400 °C.

2B227

IV.A2.008

Kuntatturi likwidu-likwidu (mixxelaturi separaturi, kolonni pulsati, kuntatturi ċentrifugi); u distributuri ta' likwidi, distributuri ta' fwar jew oġġetti għall-ġbir ta' likwidu mfassla għal tagħmir bħal dan, fejn kull wiċċ li jiġi f'kuntatt dirett mal-kimika/kimiki taħt proċess tkun magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju f'piż;

2.

Fluworopolimeri;

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

4.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

5.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil fil-piż;

6.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

7.

Titanju jew ligi tat-titanju;

8.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju; jew

9.

Azzar inossidabbli.

Nota Teknika:

“Grafit tal-karbonju” hi kompożizzjoni ta' karbonju u grafit amorfu, li fiha l-kontenut ta' grafit hu ta' 8 % jew aktar f'piż.

2B350.e

IV.A2.009

Tagħmir industrijali u l-komponenti tiegħu, minbarra dawk speċifikati fi 2B350.d., kif ġej:

Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi b'wiċċ għat-trasferiment tas-sħana ikbar minn 0.05 m2, u inqas minn 30 m2; u tubi, folji, serpentini jew blokki (nuklei) ddisinjati għal dan it-tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha f'kuntatt dirett mal-fluwidu/i jkunu magħmulin minn xi materjal minn dawn li ġejjin:

1.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju f'piż;

2.

Fluworopolimeri;

3.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

4.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

5.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

6.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

7.

Titanju jew ligi tat-titanju;

8.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju;

9.

Karbur tas-silikon;

10.

Karbur tat-titanju; jew

11.

Azzar inossidabbli.

Nota: Dan il-punt ma jkoprix ir-radjaturi tal-vetturi.

Noti Tekniċi:

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta' funzjonijiet ta' ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta' kontroll tat-tagħmir għat-trasferiment tas-sħana.

2B350.d

IV.A2.010

Pompi b'siġilli multipli jew bla siġill, minbarra dawk speċifikati fi 2B350.i, adatti għal fluwidi korrożivi, bir-rata tal-fluss speċifikata mill-manifattur ikbar minn 0.6 m3/hour, jew pompi tal-vakwu bir-rata tal-fluss speċifikata mill-manifattur ikbar minn 5 m3/hour [imkejla taħt kondizzjonijiet ta' temperatura standard (273 K jew 0 °C) u pressjoni standard (101.3kPa)]; u kisi (pump bodies), kisjiet ta' kisi preformati, impellers, rotors jew pompi tal-merżuq biż-żennuna mfassla għal pompi bħal dawn, fejn kull wiċċ li jkollu kuntatt dirett mal-kimika/kimiki taħt proċess ikun magħmul minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju f'piż;

2.

Ċeramiki;

3.

Ferrosilikon;

4.

Fluworopolimeri;

5.

Ħġieġ (inklużi kisjiet vitrifikati jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

6.

Grafit jew “grafit tal-karbonju”;

7.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

8.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

9.

Titanju jew ligi tat-titanju;

10.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju;

11.

Nijobju (columbium) jew ligi tan-nijobju;

12.

Azzar inossidabbli; jew

13.

Ligi ta' aluminju.

Noti Tekniċi:

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta' funzjonijiet ta' ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta' kontroll tal-pompa.

2B350.d


A3.   Elettronika

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IV.A3.004

Spettrometri u diffrattometri, iddisinjati għat-test indikattiv jew l-analiżi kwantitattiva tal-kompożizzjoni elementali tal-metalli jew il-ligi mingħajr dekompożizzjoni kimika tal-materjal.

 

IV.B.   TEKNOLOĠIJA

Nru

Deskrizzjoni

Punt relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

IV.B.001

Teknoloġija meħtieġa għall-użu tal-oġġetti fil-Parti IV A. (Oġġetti) hawn fuq.

Nota Teknika:

It-terminu “teknoloġija” jinkludi software.

 


ANNESS V

Is-siti elettroniċi li fihom informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 3(5) u (6), 5(3), 7(1), 10, 12(2), 13, 17, 18, 19(1) u (2), 21(1), 23(1), 31(1) u 38(1), u l-indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

BELĠJU

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLIKA ĊEKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ĠERMANJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREĊJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANZA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

ĊIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWANJA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGU

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAJJIŻI BAXXI

http://www.minbuza.nl/sancties

AWSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMANIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZJA

http://www.ud.se/sanktioner

RENJU UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea:

Il-Kummissjoni Ewropea

DĠ Relazzjonijiet Esterni

Direttorat A Pjattaforma ta' Kriżijiet — Koordinazzjoni politika fil-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)

Unità A.2. Ġestjoni ta' Kriżijiet u Konsolidazzjoni tal-Paċi

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussell (Belġju)

Posta elettronika: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73


ANNESS VI

Lista ta' tagħmir u teknoloġija ewlenin mesmmija fl-Artikolu 8

NOTI ĠENERALI

1.

L-iskop tal-projbizzjonjiet imsemmija f’dan l-Anness m’għandux jiġi nnewtralizzat mill-esportazzjoni ta’ kwalunkwe oġġetti mhux ipprojbiti (inkluż impjant) li fihom komponent wieħed jew aktar li huma pprojbiti meta l-komponent jew il-komponenti pprojbiti jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu possibbilment jitneħħew jew jintużaw għal finijiet oħrajn.

N.B.: Waqt li jiġi vvalutat jekk il-komponent jew il-komponenti pprojbiti għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, huwa meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-għarfien teknoloġiku u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu l-komponent jew il-komponenti pprojbiti bħala l-element prinċipali tal-oġġetti li qed jiġu akkwistati.

2.

L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu kemm oġġetti ġodda kif ukoll dawk użati.

3.

Id-definizzjonijiet ta' termini bejn ‘virgoletti singoli’ jingħataw f'nota teknika għall-punt rilevanti.

4.

Id-definizzjonijiet ta' termini bejn “virgoletti doppji” jinstabu fl-Anness 1 għar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

1.

It-“teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti pprojbiti tibqa’ taħt projbizzjoni anke meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ipprojbiti.

2.

Il-projbizzjonijiet ma japplikawx għal dik it-"teknoloġija" li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, l-operat, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) u t-tiswija ta’ dawk l-oġġetti li mhumiex ipprojbiti jew li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata skont ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 jew dan ir-Regolament.

3.

Projbizzjonijiet fuq trasferiment ta’ "teknoloġija" ma japplikawx għal informazzjoni "fl-isfera pubblika", għal "riċerka xjentifika bażika" jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

ESPLORAZZJONI U PRODUZZJONI TAŻ-ŻEJT MHUX RAFFINAT U L-GASS NATURALI

1.A   Tagħmir

1.

Tagħmir, vetturi, bastimenti u inġenji tal-ajru għall-analiżi ġeofiżiku li tfasslu jew ġew adattati b'mod speċjali sabiex jiksbu dejta għall-esplorazzjoni taż-żejt u tal-gass u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

2.

Sensuri mfassla b'mod speċjali għal operazzjonijiet fi ħdan il-bjar taż-żejt u tal-gass, inklużi sensuri użati għall-kejl matul it-tħaffir u t-tagħmir assoċjat imfassal b'mod speċjali sabiex tinkiseb u tinħażen dejta minn tali sensuri.

3.

Tagħmir ta' tħaffir imfassal għat-tħaffir ta' formazzjonijiet tal-blat, speċifikament għall-finijiet ta' esplorazzjoni għal, jew il-produzzjoni taż-żejt, gass u materjali idrokarburi oħrajn ta' oriġini naturali.

4.

Golji, pajp għat-tħaffir, kullar tal-golja għat-tħaffir, ċentralizzaturi u tagħmir ieħor, imfassal b'mod speċjali għall-użu fit-tagħmir għat-tħaffir tal-bjar taż-żejt u tal-gass u miegħu.

5.

Drilling wellheads (l-istruttura fil-wiċċ tal-bir), “blowout preventers” (tagħmir li jipprevjeni l-iżbroffi), u l-hekk imsejħa “Christmas trees” jew “production trees” (muntaġġ ta' tagħmir għall-kontroll tal-fluss tal-fluwidi) u l-komponenti tagħhom imfassla b'mod speċjali, li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tal-‧API‧ u tal-‧ISO‧ għall-użu mal-bjar taż-żejt u tal-gass.

Noti Tekniċi:

a.

“Blowout preventer” huwa apparat li normalment jintuża mal-livell tal-art (jew jekk isir tħaffir taħt l-ilma, mal-livell ta' qiegħ il-baħar) matul it-tħaffir sabiex jiġi pprevenut il-ħruġ mhux ikkontrollat taż-żejt u/jew tal-gass mill-bir.

b.

“Christmas tree” jew “production tree” huwa apparat li normalment jintuża sabiex jikkontrolla l-fluss ta' fluwidi mill-bir meta dan jitlesta u tkun bdiet il-produzzjoni taż-żejt u/jew tal-gass.

c.

Għall-fini ta' dan il-punt, l-“ispeċifikazzjonijiet tal-API u tal-ISO” tirreferi għall-speċifikazzjoni 6A, 16A, 17D u 11IW tal-American Petroleum Institute u/jew l-ispeċifikazzjoni 10423 u 13533 tal-Korp Internazzjonali ta' Standardizzazzjoni blowout preventers, wellhead u christmas trees għall-użu fuq il-bjar taż-żejt u/jew tal-gass.

6.

Pjattaformi għat-tħaffir u għall-produzzjoni taż-żejt mhux raffinat u tal-gass naturali.

7.

Bastimenti u braken li jinkorporaw tagħmir għat-tħaffir u/jew għall-ipproċessar taż-żejt, tali tagħmir jintuża għall-produzzjoni taż-żejt, gass u materjal ieħor li jieħu n-nar b'mod naturali.

8.

Separaturi ta' likwidu/gass li jissodisfaw l-ispeċifikazzjoni 12J tal-API, imfassla b'mod speċjali sabiex jipproċessaw il-produzzjoni minn bir taż-żejt jew tal-gass, sabiex jisseparaw il-likwidi taż-żejt minn kwalunkwe ilma jew kwalunkwe gass mil-likwidi.

9.

Kumpressuri tal-gass bi pressjoni mfassla ta' 40 bar (PN 40 u/jew ANSI 300) jew aktar u b'kapaċità ta' volum ta' ġbid ta' 300 000 Nm3/siegħa jew aktar, għall-ipproċessar inizjali u t-trasmissjoni ta' gass naturali, esklużi kumpressuri tal-gass għall-pompi tal-mili ta' CNG (Gass Naturali Kkompressat), u l-komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

10.

Tagħmir għall-kontroll tal-produzzjoni ta' taħt il-baħar u l-komponenti għalih li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tal-API u tal-ISO għall-użu fi bjar taż-żejt u tal-gass.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' din l-iskrizzjoni, ‧speċifikazzjonijiet tal-API u tal-ISO‧ tirreferi għall-ispeċifikazzjon 17F tal-American Petroleum Institute u/jew għall-ispeċifikazzjoni 13268 tal-Korp Internazzjonali ta' Standardizzazzjoni għas-sistemi ta' kontroll tal-produzzjoni ta' taħt il-baħar.

11.

Pompi, kapaċità tipikament għolja u/jew pressjoni għolja (iżjed minn 0,3 m3 kull minuta u/jew 40 bar), imfassla b'mod speċjali għall-ippumpjar ta' tajn u/jew siment fi bjar taż-żejt jew tal-gass.

1.B   Tagħmir għall-ittestjar u l-ispezzjoni tat-tagħmir

1.

Tagħmir imfassal b'mod speċjali sabiex jittieħdu kampjuni u jsiru testijiet u analiżi tal-proprjetajiet tal-tajn tat-tħaffir, tas-siment għall-bir taż-żejt u materjali oħrajn imfassla b'mod speċjali u/jew ifformulati għall-użu fil-bjar taż-żejt u tal-gass.

2.

Tagħmir imfassal b'mod speċjali sabiex jittieħdu kampjuni u jsiru testijiet u analiżi tal-proprjetajiet tal-kampjuni tal-blat, kampjuni f'forma likwida u f'forma ta' gass u materjali oħrajn meħuda minn bir taż-żejt u/jew tal-gass jew matul u wara t-tħaffir, jew mill-faċilitajiet għall-ipproċessar inizjali marbuta magħhom.

3.

Tagħmir imfassal b'mod speċjali għall-ġbir u l-interpretazzjoni ta' informazzjoni dwar il-kundizzjoni fiżika u mekkanika ta' bir taż-żejt u/jew tal-gass, u sabiex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet in situ tal-formazzjoni tal-blat u tal-ġibjun.

1.C   Materjali

1.

Tajn għat-tħaffir, addittivi tat-tajn tat-tħaffir u l-komponenti tagħhom, li ġew ifformulati sabiex jiġu stabbilizzati l-bjar taż-żejt u tal-gass matul it-tħaffir, sabiex jittella' t-terrapien imħaffer (drill cuttings) għal fuq l-art u sabiex jiġi llubrifikat u jitkessaħ it-tagħmir ta' tħaffir fil-bir.

2.

Simenti u materjali oħrajn li jissodisfaw l-“ispeċifikazzjonijiet tal-API u tal-ISO” għall-użu fil-bjar taż-żejt u tal-gass.

Nota Teknika:

“L-ispeċifikazzjoni tal-API u tal-ISO” tirreferi għall-ispeċifikazzjoni 10A tal-American Petroleum Institute jew għall-ispeċifikazzjoni 10426 tal-Korp Internazzjonali ta' Standardizzazzjoni għas-siment għall-bir taż-żejt u materjali oħrajn li huma fformulati b'mod speċjali għall-użu fl-issimentar tal-bjar taż-żejt u tal-gass.

3.

Aġenti għat-twaqqif tal-korrużjoni, għat-trattament ta' emulsjoni, għat-twaqqif tar-ragħwa u kimiki oħrajn li huma fformulati b'mod speċjali għall-użu fit-tħaffir għal u l-ipproċessar inizjali taż-żejt prodott minn bir taż-żejt u/jew tal-gass.

1.D   Software

1.

“Software” imfassal b'mod speċjali għall-ġbir u l-interpretazzjoni tad-dejta miksuba minn analiżi sismika, elettromanjetika, manjetika jew tal-gravità għall-fini li tiġi stabbilita l-prospettività taż-żejt jew tal-gass.

2.

“Software” imfassal b'mod speċjali għaż-żamma, l-analiżi u l-interpretazzjoni tal-informazzjoni miksuba matul it-tħaffir u l-produzzjoni sabiex jiġu vvalutati l-karattarestiċi fiżiċi u l-imġiba tal-ġibjuni taż-żejt jew tal-gass.

3.

“Software” imfassal b'mod speċjali għall-“użu” tal-faċilitajiet għall-produzzjoni u l-ipproċessar taż-żejt jew subunitajiet speċifiċi ta' tali faċilitajiet.

1.E.   Teknoloġija

1.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” u l-“użu” tat-tagħmir speċifikat f'1.A.01 - 1.A.11.

RAFFINAR TA' ŻEJT MHUX RAFFINAT U LIKWEFAZZJONI TA' GASS NATURALI

2.A   Tagħmir

1.

Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana kif ġej u l-komponenti mfassla b'mod speċjali għalih:

a.

Tagħmir b'aletti għat-trasferiment tas-sħana b'superfiċe/proporzjon tal-volum akbar minn 500 m2/m3, imfassal b'mod speċjali sabiex il-gass naturali jitkessaħ minn qabel;

b.

Tagħmir b'koljaturi għat-trasferiment tas-sħana mfassal b'mod speċjali għal-likwefazzjoni jew sabiex il-gass naturali jitkessaħ minn qabel.

2.

Krijopompi għat-trasport tal-materja f'temperatura ta' inqas minn – 120°C li jkollhom kapaċità ta' trasport għal aktar minn 500 m3/h u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom;

3.

“Coldbox” u tagħmir għall-“coldbox” mhux speċifikat mit-2.A.1;

Nota Teknika:

it-tagħmir għall-“coldbox” jirreferi għal kostruzzjoni mfassla b'mod speċjali, li hija speċifika għall-impjanti tal-LNG u li tinkorpora l-istadju tal-proċess tal-likwefazzjoni. Il-“coldbox” jinkorpora tagħmir għat-trasferiment tas-sħana, sistemi ta' pajpijiet, strumentazzjoni oħra u iżolaturi termiċi. It-temperatura ġewwa l-“coldbox” hija taħt – 120 °C (kondizzjonijiet għall-kondensazzjoni tal-gass naturali). Il-funzjoni tal-“coldbox” hija l-iżolazzjoni termika tat-tagħmir imsemmi hawn fuq.

4.

Tagħmir għat-terminals tat-trasport bil-baħar ta' gassijiet likwefatti li jkollhom. temperatura inqas minn – 120 °C u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

5.

Linja flessibbli u mhux flessibbli ta' trasferiment li għandha dijametru akbar minn 50 mm għat-trasport tal-materja li jkollha temperatura inqas minn – 120 °C.

6.

Bastimenti marittimi mfassla b'mod speċjali għat-trasport tal-LNG.

7.

Tagħmir li jneħħi l-melħ bi proċess elettrostatiku mfassal b'mod speċjali sabiex ineħħi kontaminanti bħal imluħ, solidi u ilma miż-żejt mhux raffinat u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

8.

Il-crackers kollha, (tagħmir għall-qsim tal-molekoli) inklużi l-hydrocrackers (tagħmir għall-qsim tal-molekoli tal-idrokarburi), u l-cokers, imfassla b'mod speċjali għall-bidla ta' żjut tal-gass ta' vakum jew ta' residwu ta' vakum, u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

9.

Hydrotreaters mfassla b'mod speċjali għat-tneħħija tal-kubrit mill-gażolina, minn terrapien imħaffer ta' diżil u mill-pitrolju u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

10.

Riformaturi katalitiċi mfassla b'mod speċjali sabiex il-gażolina li jkun tneħħielha l-kubrit tinbidel f'gażolina b'livell għoli ta' ottanu, u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

11.

Unitajiet ta' raffinerija għall-iżomerizzazzjoni ta' terrapien imħaffer ta' tip C5-C6, u unitajiet ta' raffinerija għall-alkilazzjoni ta' olefini ħfief, biex jittejjeb l-indiċi tal-ottan tat-terrapien imħaffer tal-idrokarburi.

12.

Pompi mfassla b'mod speċjali għat-trasport ta' żejt mhux raffinat u fjuwils, li għandhom kapaċità ta' 50 m3/h jew aktar u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

13.

Tubi b'dijametru ta' barra ta' 0,2 m jew aktar u magħmula minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.

Azzar li ma jissaddadx (stainless steel) bi 23% ta' kromju jew aktar f'piż;

b.

Azzar li ma jissaddadx u ligi fuq bażi ta' nikil b'numru ta' fattur ekwivalenti tar-reżistenza għat-tħaffir (Pitting resistance equivalent) ogħla minn 33.

Nota Teknika:

In-numru tal-‧fattur ekwivalenti tar-reżistenza għat-tħaffir‧ (Pitting resistance equivalent-PRE) jikkaratterizza r-reżistenza tal-korrużjoni tal-azzar li ma jissaddadx u tal-ligi tan-nikil meta mqabbla mal-korrużjoni li tħaffer jew dik interstizzjali. Ir-reżistenza għat-tħaffir tal-azzar li ma jissaddadx u tal-ligi tan-nikil hija ddeterminata primarjament bil-kompożizzjonijiet tagħhom, primarjament: kromju, molibdenum, u nitroġenu. Il-formula sabiex jiġi kkalkulat in-numru tal-PRE hija: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N

14.

‧Pigs‧ (Pipeline inspection gauge(s)) u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom

Nota teknika:

Il-Pig huwa apparat li normalment jintuża fuq in-naħa ta' ġewwa tal-pipeline għat-tindif jew l-ispezzjoni (l-istat tal-korrużjoni jew il-formazzjoni ta' xi qasma) u jiġi mbuttat bil-pressa tal-prodott ta' ġol-pipeline.

15.

Pig launchers sabiex il-pig jiddaħħal ġol-pipeline u pig catchers sabiex jitneħħa mill-pipeline.

16.

Tankijiet għall-ħażna ta' żejt mhux raffinat u fjuwils b'volum akbar minn 1 000 m3 (1 000 000 litru) kif ġejjin, u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom:

a.

tankijiet b'saqaf fiss;

b.

tankijiet b'saqaf li jżomm fil-wiċċ.

17.

Pajpijiet flessibbli għal taħt il-baħar imfassla b'mod speċjali għat-trasport ta' idrokarburi u fluwidi ta' injezzjoni, ilma jew gass, b'dijametru ta' aktar minn 50 mm.

18.

Pajp flessibbli sabiex jintuża għal pressjoni għolja għal applikazzjoni ta' fuq u taħt il-baħar.

19.

Tagħmir ta' iżomerizzazzjoni mfassal b'mod speċjali għall-produzzjoni ta' gażolina b'livell għoli ta' ottan abbażi ta' idrokarburi ħfief "as feed", u komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom.

2.B   Tagħmir ta' ttestjar u spezzjoni

1.

Tagħmir imfassal b'mod speċjali għall-ittestjar u l-analiżi tal-kwalità (proprjetajiet) ta' żejt mhux raffinat u fjuwils.

2.

Sistemi ta' kontroll interfaċċja mfassla b'mod speċjali biex jiġi kkontrollat u jsir l-aħjar użu mill-proċess tat-tneħħija tal-melħ.

2.C   Materjali

1.

Diethyleneglycol (CAS Nru: 111-46-6), Triethylene glycol (CAS Nru 112-27-6)

2.

N-Metilpirrolidon (CAS Nru: 872-50-4), Sulfolane (CAS 126-33-0)

3.

Żeoliti, ta' oriġini naturali jew sintetik, mfassla b'mod speċjali għal cracking (qsim ta' molekoli) katalitiku fluwidu jew għall-purifikazzjoni u/jew id-deidratazzjoni ta' gassijiet, inklużi gassijiet naturali.

4.

Katalisti għall-cracking u għall-bidla ta' idrokarburi kif ġejjin:

a.

Metall singolu (grupp tal-platinu) fuq tip ta' allumina jew fuq żeoliti, mfassal b'mod speċjali għall-proċess ta' riforma katalitika;

b.

Speċijiet ta' metall imħallat (platinu flimkien a metalli nobbli) fuq tip ta' allumina jew fuq żeoliti mfassal b'mod speċjali għall-proċess ta' riforma katalitika;

c.

Katalisti tal-kobalt u tan-nikil trattati bil-molibdenum fuq tip ta' allumina jew fuq żeoliti mfassla b'mod speċjali għall-proċess tat-tneħħija tal-kubrit;

d.

Katalisti tal-palladju, nikil, kromju u tangstin fuq tip ta' allumina jew fuq żeoliti mfassla b'mod speċjali għall-proċess ta' hydrocracking katalitiku;

5.

Addittivi tal-gażolina formulati b'mod speċjali sabiex iżidu n-numru ta' ottanu tal-gażolina.

Nota:

Din l-annotazzjoni tinkludi Etil terzjarju butil eteru (ETBE) (CAS 637-92-3) u Metil butil terzjarju eteru (MTBE) CAS 1634-04-4).

2.D   Software

1.

“Software” imfassal b'mod speċjali għall-“użu” mill-impjanti tal-LNG jew subunitajiet speċifiċi ta' tali impjanti.

2.

“Software” imfassal b'mod speċjali għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” mill-impjanti (inklużi is-subunitajiet tagħhom) għar-raffinar taż-żejt.

2.E   Teknoloġija

1.

“Teknoloġija” għall-kondizzjonament u l-purifikazzjoni tal-gass naturali mhux raffinat (deidratazzjoni, taħlil, tneħħija ta' impuritajiet).

2.

“Teknoloġija” għal-likwefazzjoni tal-gass naturali, inkluża “teknoloġija” meħtieġa għall-“iżvilupp”, għall-“produzzjoni” jew għall-“użu” f'impjanti tal-LNG.

3.

“Teknoloġija” għat-trasport bil-baħar tal-gass naturali likwefatt.

4.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” u għall-“użu” minn bastimenti tal-baħar imfassla b'mod speċjali għat-trasport ta' gass naturali likwefatt.

5.

“Teknoloġija” għall-ħażna ta' żejt mhux raffinat u fjuwils.

6.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' impjant ta' raffinerija bħal:

6.1.

“Teknoloġija” li tibdel olefin ħafif f'gażolina;

6.2.

Teknoloġija ta' riformar katalittiku u ta' isomerizzazzjoni;

6.3.

Teknoloġija ta' cracking termali u katalittiku.


ANNESS VII

Lista ta’ persuni, entitatjiet u korpi msemmija fl-Artikolu 16(1)

A.   Persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-inklużjoni fil-lista

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (magħrufa wkoll bħala BK Co.)

 

Involut fil-produzzjoni ta’ komponenti taċ-ċentrifugi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

2.

Amin Industrial Complex (magħruf ukoll bħala (a) Amin IndustrialCompound, (b) Amin Industrial Company)

Indirizz:

(a)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

(b)

Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;

(c)

Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

(a)

Amin Industrial Complex fittxet kontrolluri tat-temperatura li jistgħu jintużaw fir-riċerka nukleari u faċilitajiet operazzjonali/ta' produzzjoni;

(b)

Amin Industrial Complex huwa proprjetà ta' jew huwa kkontrollat minn, jew jaġixxi f'isem, l-Organizzazzjoni tal-Industrija tad-Difiża (DIO), li kienet intgħażlet fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1737 (2006).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

3.

Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group)

 

(a)

AMIG jikkontrolla s-7 Tir;

(b)

AMIG huwa proprjetà jew huwa kkontrollat mill-Organizzazzjoni tal-Industrija tad-Difiża (DIO).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

4.3.2007

4.

Armament Industries Group

Indirizz:

(a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

(b)

Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

(a)

Armament Industries Group (AIG) jimmanifattura u jipprovdi servizzi għal diversi armi żgħar u armamenti ħfief, inkluż xkubetti ta' kalibru żgħir u medju u teknoloġija relatata;

(b)

L-AIG imexxi l-parti l-kbira tal-attività ta' akkwist tiegħu permezz tal-Kumpless tal-Industriji ta' Hadid.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 9.6.2010)

5.

Organizzazzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran (AEOI)

 

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

6.

Bank Sepah u Bank Sepah International

 

Il-Bank Sepah jipprovdi appoġġ lill-Aerospace Industries Organisation (AIO) u lis-subordinati, inkluż ix-Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) u x-Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

7.

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies.

 

(a)

sussidjarji ta' Saccal System companies;

(b)

din il-kumpanija ppruvat tixtri oġġetti sensittivi għal entità elenkata fir-riżoluzzjoni 1737 (2006).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

8.

Cruise Missile Industry Group (magħruf wkoll bħala Naval Defence Missile Industry Group)

 

 

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

9.

Organizzazzjoni tal-Industriji tad-Difiża (DIO)

 

(a)

Entità globali kkontrollata mill-MODAFL, li xi wħud mis-subordinati tagħha kienu involuti fil-produzzjoni ta’ komponenti għall-programm taċ-ċentrifugi, u fil-programm missilistiku;

(b)

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

10.

Ċentru tat-Teknoloġija tad-Difiża u r-Riċerka Xjentifika

Indirizz:

Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Iċ-Ċentru tat-Teknoloġija tad-Difiża u r-Riċerka Xjentifika (DTSRC) huwa proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Ministeru tad-Difiża u l-Loġistika tal-Forzi Armati (MODAFL), li jissorvelja r-R&Ż, il-produzzjoni, il-manutenzjoni, l-esportazzjoni u l-akkwist tad-difiża tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 9.6.2010)

11.

Doostan International Company.

 

Doostan International Company (DICO) tforni elementi għall-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

12.

Electro Sanam Company (magħrufa wkoll bħala (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.)

 

Kumpannija fittizja tal-AIO, involuta fil-programm tal-missili ballistiċi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

13.

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) u Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC)

 

Dawn jagħmlu parti mill-Kumpannija ta’ Produzzjoni u Akkwist ta’ Karburant Nukleari tal-Organizzazzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran (AEOI).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

14.

Ettehad Technical Group

 

Kumpannija fittizja tal-AIO, involuta fil-programm tal-missili ballistiċi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

15.

Fajr Industrial Group

 

(a)

Preċedentment magħruf bħala Instrumentation Factory Plant;

(b)

Entità subordinata ta' AIO;

(c)

Involut fil-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

16.

Farasakht Industries

Indirizz:

P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Farasakht Industries hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem l-Iran Aircraft Manufacturing Company, li min-naħa tagħha hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn MODAFL.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

17.

Farayand Technique

 

(a)

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran (programm taċ-ċentrifuga);

(b)

Identifikata fir-rapporti tal-IAEA.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

18.

Fater (jew Faater) Institute

 

(a)

Sussidjarju tal-Khatam al-Anbiya (KAA);

(b)

Fater ħadem ma' fornituri barranin, x'aktarx f'isem kumpanniji oħrajn tal-KAA fuq proġetti ta' IRGC fl-Iran;

(c)

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

19.

First East Export Bank, P.L.C.

Indirizz:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malasja.

(a)

First East Export Bank, PLC huwa proprjetà ta' jew huwa ikkontrollat minn, jew jaġixxi f'isem, Bank Mellat;

(b)

Tul dawn l-aħħar seba' snin, il-Bank Mellat iffaċilita mijiet ta' miljuni ta' dollari fi transazzjonijiet għal entitajiet nukleari, missilistiċi, u tad-difiża Iranjani;

(c)

Numru tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju LL06889 (Malasja).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

20.

Gharagahe Sazandegi Ghaem

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Il-Gharagahe Sazandegi Ghaem hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-KAA (ara hawn taħt).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

21.

Ghorb Karbala

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Il-Ghorb Karbala hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-KAA (ara hawn taħt).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

22.

Ghorb Nooh

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Il-Ghorb Nooh hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-KAA (ara hawn taħt).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

23.

Hara Company

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn Ghorb Nooh.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

24.

Imensazan Consultant Engineers Institute

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-KAA (ara taħt).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

25.

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (magħrufa wkoll bħala Instrumentation Factories Plant).

 

Użat mill-AIO għal xi tentattivi ta’ akkwiżizzjoni.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

26.

Irano Hind Shipping Company

Indirizz:

(a)

18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran;

(b)

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem l-Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

27.

IRISL Benelux NV

Indirizz:

Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium. V.A.T. Number BE480224531 (Belġju).

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem l-Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

28.

Jabber Ibn Hayan

 

Laboratorju tal-AEOI involut f’attivitajiet taċ-ċiklu tal-karburant.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

29.

Joza Industrial Co.

 

Kumpannija fittizja tal-AIO, involuta fil-programm tal-missili ballistiċi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

30.

Kala-Electric (magħrufa wkoll bħala Kalaye Electric).

 

(a)

Fornitriċi għal PFEP — Natanz;

(b)

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

31.

Karaj Nuclear Research Centre

 

Parti mit-taqsima tar-riċerka tal-AEOI.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

32.

Kaveh Cutting Tools Company

Indirizz:

(a)

3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran;

(b)

Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran;

(c)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

(d)

Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

(e)

Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Il-Kaveh Cutting Tools Company hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem id-DIO.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

33.

Kavoshyar Company

 

Kumpannija sussidjarja tal-AEOI.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

34.

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) hija kumpannija li hija proprjetà tal-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi (IRGC) involuta fi proġetti kbar ta’ kostruzzjoni ċivili u militari u attivitajiet oħra ta’ inġinerija. Hija twettaq ammont sinifikanti ta' xogħol fuq proġetti ta' Organizzazzjoni ta' Difiża Passivi. B'mod partikolari, is-sussidjarji tal-KAA kienu involuti ħafna fil-kostruzzjoni tas-sit tal-arrikiment tal-uranju f'Qom/Fordow.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.6.2008

(NU: 9.6.2010)

35.

Khorasan Metallurgy Industries

 

(a)

Sussidjarji tal-Ammunition Industries Group (AMIG) li jiddependu fuq id-DIO;

(b)

involuti fil-produzzjoni ta’ komponenti taċ-ċentrifugi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

36.

M. Babaie Industries

Indirizz:

P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

(a)

M. Babaie Industries huma subordinati għal Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (preċedentement magħruf bħala Air Defense Missile Industries Group) tal-Organizzazzjoni tal-Industriji tal-Aerospazju tal-Iran (AIO);

(b)

AIO tikkontrolla l-organizzazzjoni missilistiċi Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) u l-Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), li t-tnejn li huma ġew indikati fir-riżoluzzjoni 1737.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010.

37.

Makin

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Makin hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem il-KAA, u hija sussidjarja tal-KAA.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010.

38.

Università ta’ Malek Ashtar

Indirizz:

Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

(a)

subordinata tad-DTRSC fi ħdan il-MODAFL;

(b)

din tinkludi gruppi ta' riċerka li preċedentement kienu jaqgħu taħt iċ-Ċentru ta' Riċerka tal-Fiżika (PHRC);

(c)

L-ispetturi tal-IAEA ma tħallewx jintervistaw persunal jew jaraw dokumenti taħt il-kontroll ta' din l-organizzazzjoni biex isolvu l-kwistjoni pendenti tal-possibbiltà tad-dimensjoni militari tal-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.6.2008

(NU: 9.6.2010)

39.

Mesbah Energy Company

 

(a)

Fornitur ta' reattur ta' riċerka A40 – Arak;

(b)

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

40.

Ministeru tal-Esportazzjoni tal-Loġistika għad-Difiża.

Indirizz:

(a)

PO Box 16315-189, Tehran, Iran;

(b)

located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Il-Ministeru tal-Esportazzjoni tal-Loġistika għad-Difiża (MODLEX) ibigħ armamenti prodotti fl-Iran lil klijenti madwar id-dinja bi ksur tar-Riżoluzzjoni 1747 (2007) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li tipprojbixxi lill-Iran milli jbigħ armi jew materjal relatat.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.6.2008

(NU: 9.6.2010)

41.

Mizan Machinery Manufacturing (magħrufa wkoll bħala 3MG).

Indirizz:

P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

Mizan Machinery Manufacturing (3M) hija proprjetà ta' jew ikontrollata minn, jew taġixxi f'isem is-SHIG.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.6.2008

(NU: 9.6.2010)

42.

Modern Industries Technique Company (magħrufa wkoll bħala (a) Rahkar Company, (b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin).

Indirizz:

Arak, Iran.

(a)

Modern Industries Technique Company (MITEC) hija responsabbli għad-disinn u l-kostruzzjoni tar-reattur ta' ilma tqil IR-40 f'Arak;

(b)

Il-MITEC mexxiet akkwist għall-kostruzzjoni tar-reattur tal-ilma tqil IR-40.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

43.

Niru Battery Manufacturing Company

 

(a)

sussidjarja tad-DIO;

(b)

ir-rwol tagħha hu li timmanifattura unitajiet ta’ enerġija għall-armata Iranjana inklużi s-sistemi tal-missili.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

44.

Novin Energy Company (magħrufa wkoll bħala Pars Novin)

 

Tiffunzjona fi ħdan l-AEOI.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

45.

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (magħruf ukoll bħala (a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, (b) Karaji Agricultural and Medical Research Center).

Indirizz:

P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

(a)

in-Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) huwa komponent ta' riċerka kbir fl-Organizzazzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran (AEOI), li ġie indikat fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1737 (2006);

(b)

l-NFRPC huwa ċ-ċentru tal-AEOI għall-iżvilupp ta' karburant nukleari u huwa involut f'attivitajiet relatati mal-arrikkiment

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

46.

Omran Sahel

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn Ghorb Nooh.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

47.

Oriental Oil Kish

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. L-Oriental Oil Kish hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem il-KAA.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

48.

Parchin Chemical Industries

 

Fergħa tad-DIO

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

49.

Pars Aviation Services Company

 

Twettaq manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

50.

Pars Trash Company

 

(a)

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran (programm taċ-ċentrifuga);

(b)

Identifikata fir-rapporti tal-IAEA

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

51.

Pejman Industrial Services Corporation

Indirizz:

P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

Il-Pejman Industrial Services Corporation hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem is-SBIG

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

52.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries

 

Ipparteċipat fil-kostruzzjoni tal-Faċilità għall-Konverżjoni tal-Uranju f’Esfahan.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

53.

Qods Aeronautics Industries

 

Tipproduċi vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ (UAVs), parachutes, paragliders, paramuturi, eċċ.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

54.

Rah Sahel

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Rah Sahel hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem il-KAA.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

55.

Rahab Engineering Institute

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Rahab huwa proprjetà ta' jew ikkontrollat minn jew jaġixxi f'isem il-KAA, u huwa sussidjarju tal-KAA.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

56.

Sabalan Company

Indirizz:

P.O. Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Sabalan huwa psewdonimu għas-SHIG.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

57.

Sanam Industrial Group

 

Subordinat tal-AIO.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

58.

Safety Equipment Procurement (SEP)

 

Kumpannija fittizja tal-AIO, involuta fil-programm tal-missili ballistiċi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

59.

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

Indirizz:

P.O. Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

SAPICO huwa psewdonimu għas-SHIG.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

60.

Sahel Consultant Engineers

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn Ghorb Nooh.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

61.

Sepanir

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollat minn, jew jaġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Sepanir hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f’isem il-KAA

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

62.

Sepasad Engineering Company

 

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem il-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iżlamiċi. Sepasad Engineering Company hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem il-KAA.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

63.

7th of Tir.

 

(a)

Subordinata għad-DIO, rikonoxxuta b'mod ġenerali bħala li hija involuta direttament mal-programm nukleari tal-Iran;

(b)

Involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006.

64.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

 

(a)

Entità subordinata ta' AIO;

(b)

Involut fil-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006.

65.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)

 

(a)

Entità subordinata ta' AIO;

(b)

Involut fil-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006.

66.

Shahid Karrazi Industries.

Indirizz:

P.O. Tehran, Iran.

Shahid Karrazi Industries hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem is-SBIG.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

67.

Shahid Satarri Industries (magħrufa wkoll bħala Shahid Sattari Group Equipment Industries)

Indirizz:

P.O. Southeast Tehran, Iran.

Shahid Sattari Industries hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem is-SBIG.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

68.

Shahid Sayyade Shirazi Industries

Indirizz: P.O.

(a)

Ħdejn Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran;

(b)

Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran,

(c)

Babaei Highway — Ħdejn Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) hija proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem id-DIO.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

69.

Sho’a’ Aviation

 

Tipproduċi microlights.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

70.

South Shipping Line Iran (SSL)

Indirizz:

(a)

P.O. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran;

(b)

Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f’isem l-Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

71.

Special Industries Group

Indirizz:

P.O. Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Special Industries Group (SIG) hija subordinata tad-DIO.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 9.6.2010)

72.

TAMAS Company

 

(a)

involuta f'attivitajiet relatati mal-arrikkiment;

(b)

TAMAS hi korp li jikkontrolla u li taħtu ġew stabbiliti erba’ kumpanniji sussidjarji, inkluża waħda mill-estrazzjoni sal-konċentrazzjoni tal-uranju u oħra responsabbli mill-ipproċessar, l-arrikkiment u l-iskart tal-uranju.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

73.

Tiz Pars

Indirizz:

P.O. Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

(a)

Tiz Pars huwa psewdonimu għas-SHIG;

(b)

Bejn April u Lulju 2007, it-Tiz Pars ippruvat takkwista magna tal-welding bil-lażer u tal-qtugħ b’ħames assi, li tista’ tagħti kontribut materjali għall-programm missilistiku tal-Iran, f’isem is-SHIG.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010

74.

Ya Mahdi Industries Group

 

Subordinat tal-AIO.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

75.

Yazd Metallurgy Industries (magħrufa wkoll bħala (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)

Indirizz: P.O.

(a)

Pasdaran Avenue, Ħdejn Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran;

(b)

Postal Box 89195/878, Yazd, Iran.

(c)

P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran,

(d)

Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Metallurgy Industries (YMI) hija subordinata tad-DIO.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

9.6.2010


B.   Persuni fiżiċi

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data ta' inklużjoni fil-lista

1.

Fereidoun ABBASI-DAVANI

 

Xjenzjat Anzjan mal-Ministeru tad-Difiża u l-Loġistika tal-Forzi Armati (MODAFL), b’rabtiet mal-Istitut tal-Fiżika Applikata. Jaħdem mill-qrib ma’ Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

2.

Dawood AGHA-JANI

 

Funzjoni: Kap tal-PFEP – Natanz.

Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

3.

Ali Akbar AHMADIAN

 

Titolu: Viċi Ammiral.

Funzjoni: Kap tal-Korpi tal-Gwardji Rivoluzzjonarji Iranjani (IRGC) Persunal Konġunt

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

4.

Amir Moayyed ALAI

 

Involut fil-ġestjoni tal-assemblaġġ u l-inġinerija taċ-ċentrifugi.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

5.

Behman ASGARPOUR

 

Funzjoni: Maniġer Operattiv (Arak)

Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

6.

Mohammad Fedai ASHIANI

 

Involut fil-produzzjoni tal-karbonat tal-uranil tal-ammonju u l-ġestjoni tal-kumpless ta’ arrikkiment ta’ Natanz.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

7.

Abbas Rezaee ASHTIANI

 

Uffiċjal għoli fl-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Esplorazzjoni u t-Tħaffir tal-Minjieri tal-AEOI.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

8.

Bahmanyar Morteza BAHMANYAR

 

Funzjoni: Kap tad-Dipartiment tal-Finanzi u Baġit, Aerospace Industries Organisation (AIO). Persuna involuta fil-programm ta' missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

9.

Haleh BAKHTIAR

 

Involut fil-produzzjoni tal-manjesju f’konċentrazzjoni ta’ 99.9 %.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

10.

Morteza BEHZAD

 

Involut fil-fabbrikazzjoni ta’ komponenti taċ-ċentrifugi.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

11.

Ahmad Vahid DASTJERDI

 

Funzjoni: Kap tal-Aerospace Industries Organisation (AIO).

Persuna involuta fil-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

12.

Ahmad DERAKHSHANDEH

 

Funzjoni: President u Direttur Maniġerjali tal-Bank Sepah.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

13.

Mohammad ESLAMI

Titolu: Dr.

Kap tad-Defence Industries Training and Research Institute.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

14.

Reza-Gholi ESMAELI

 

Funzjoni: Kap tad-Dipartiment tal-Kummerċ u l-Affarijiet Internazzjonali, Aerospace Industries Organisation (AIO).

Persuna involuta fil-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

15.

Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI

 

Xjenzjat anzjan tal-MODAFL u eks kap taċ-Ċentru tar-Riċerka Fiżika (PHRC).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

16.

Mohammad HEJAZI

 

Titolu: Brigadier Ġenerali. Funzjoni: Kmandant tal-forza ta’ reżistenza ta’ Bassij.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

17.

Mohsen HOJATI

 

Funzjoni: Kap tal-Fajr Industrial Group.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

18.

Seyyed Hussein HOSSEINI

 

Uffiċjal tal-AEOI involut fil-proġett ta’ reattur ta’ riċerka b’ilma tqil f’Arak.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

19.

M. Javad KARIMI SABET

 

Kap tan-Novin Energy Company, indikata fir-riżoluzzjoni 1747 (2007).

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

20.

Mehrdada Akhlaghi KETABACHI

 

Funzjoni: Kap tas-Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

21.

Ali Hajinia LEILABADI

 

Funzjoni: Direttur Ġenerali tal-Mesbah Energy Company.

Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

22.

Naser MALEKI

 

Funzjoni: Kap tax-Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

Naser Maleki huwa wkoll uffiċjal tal-MODAFL li jissorvelja xogħol fuq il-programm tal-missili ballistiċi Shahab-3. Shahab-3 hija l-missila ballistika ta’ medda twila tal-Iran attwalment fis-servizz.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

23.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Involut fil-ġestjoni tal-produzzjoni tal-Faċilità għall-Konverżjoni tal-Uranju (UCF) f’Esfahan.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

24.

Jafar MOHAMMADI

 

Funzjoni: Konsulent Tekniku għall-Organizzazzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran (AEOI) (inkarigat mill-ġestjoni tal-produzzjoni ta’ valvijiet għaċ-ċentrifugi).

Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

25.

Ehsan MONAJEMI

 

Funzjoni: Maniġer tal-Proġett ta’ Kostruzzjoni, Natanz. Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

26.

Mohammad Reza NAQDI

Titolu: Brigadier Ġenerali.

Eks Viċi Kap tal-Istat Maġġur tal-Forzi Armati għal-Loġistika u r-Riċerka Industrijali/Kap tal-Kwartieri Ġenerali tal-Istat Kontra l-Kuntrabandu, impenjat fi sforzi biex jiġu evitati s-sanzjonijiet imposti bir-riżoluzzjonijiet 1737 (2006) u 1747 (2007).

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

27.

Houshang NOBARI

 

Involut fil-ġestjoni tal-kumpless għall-arrikkiment ta’ Natanz.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

28.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

Titolu: Ten Ġen.

Funzjoni: Rettur tal-Università Malek Ashtar għat-Teknoloġija tad-Difiża. Id-dipartiment tal-kimika tal-Università ta’ Ashtar għat-Teknoloġija tad-Difiża huwa affiljat mal-MODALF u wettaq esperimenti bil-berillju. Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

29.

Mohammad QANNADI

 

Funzjoni: Viċi President tal-AEOI għar-Riċerka u l-Iżvilupp. Persuna involuta fil-programm nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

30.

Amir RAHIMI

 

Funzjoni: Kap taċ-Ċentru ta’ Riċerka u Produzzjoni ta’ Fjuwil Nukleari ta’ Esfahan. Iċ-Ċentru ta’ Riċerka u Produzzjoni ta’ Fjuwil Nukleari ta’ Esfahan huwa parti mill-Kumpannija ta’ Produzzjoni u Akkwist ta’ Karburant Nukleari tal-AEOI, li hija involuta f’attivitajiet relatati mal-arrikkiment.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

31.

Javad RAHIQI

 

Data tat-twelid:

24.4.1954.

 

Post tat-twelid:

Marshad.

Funzjoni: Kap tal-Organizzazzjoni għall-Enerġija Atomika tal-Iran (AEOI) Ċentru għat-Teknoloġija Nukleari ta’ Esfahan

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 9.6.2010)

32.

Abbas RASHIDI

 

Involut f’ħidma ta’ arrikkiment f’Natanz.

Data tal-indikazzjoni tal-UE:

24.4.2007

(NU: 3.3.2008)

33

Morteza REZAIE

Titolu: Brigadier Ġenerali. Funzjoni: Viċi Kmandant tal-IRGC.

 

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

34.

Morteza SAFARI

Titolu: Viċi Ammiral.

Funzjoni: Kmandant tal-qawwa Navali tal-IRGC.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

35.

Yahya Rahim SAFAVI

Titolu: Maġġ Ġen.

Funzjoni: Kmandant, IRGC (Pasdaran). Persuna involuta kemm fil-programm tal-missili ballistiċi kif ukoll dak nukleari tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

36.

Seyed Jaber SAFDARI

 

Maniġer tal-Faċilitajiet ta’ Arrikkiment ta’ Natanz.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

37.

Hosein SALIMI

Titolu: Ġeneral.

Funzjoni: Kmandant tal-Forza tal-Ajru, IRGC (Pasdaran). Persuna involuta fil-programm tal-missili ballistiċi tal-Iran.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

23.12.2006

38.

Qasem SOLEIMANI

Titolu: Brigadier Ġenerali.

Funzjoni: Kmandant tal-forza Qods.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

39.

Ghasem SOLEYMANI

 

Direttur tal-Operazzjonijiet ta’ Tħaffir tal-Minjieri tal-Uranju fil-Minjiera tal-Uranju ta’ Saghand.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

3.3.2008

40.

Mohammad Reza ZAHEDI

Titolu: Brigadier Ġenerali.

Funzjoni: Kmandant tal-Forzi tal-Art tal-IRGC.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007

41.

General ZOLQADR

 

Funzjoni: Viċi Ministru tal-Intern għall-Affarijiet tas-Sigurtà, uffiċjal tal-IRGC.

Data tal-indikazzjoni tan-NU:

24.3.2007


ANNESS VIII

Lista ta’ persuni, entitatjiet u korpi msemmija fl-Artikolu 16(2)

A.   Persuni fiżiċi

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-inklużjoni fil-lista

1.

Reza AGHAZADEH

DtT: 15/3/1949 Numru tal-Passaport: S4409483 validu 26/4/2000 – 27/4/2010: Maħruġ: Teħeran, Numru tal-passaport diplomatiku: D9001950, maħruġ fit-22/1/2008 validu sal-21/1/2013, Post tat-twelid: Khoy

Ex Kap tal-Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). L-AEOI tissorvelja l-programm nukleari tal-Iran u hija imsemmija taħt il-UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND

 

Ġeneral Brigadier tal-IRGC. MODAFL, Deputat għall-Ispezzjoni. Responsabbli għall-faċilitajiet u l-installazzjonijiet kollha tal-MODAFL

23.6.2008

3.

Ali DIVANDARI (magħruf ukoll bħala DAVANDARI)

 

Kap tal-Bank Mellat (ara Parti B, nru 4)

26.7.2010

4.

Viċi Ammiral Ali FADAVI

 

Kmandant tal-flotta tal-IRGC

26.7.2010

5.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizz tal-NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Deputat u Direttur-Ġenerali tal-Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (ara Parti B, nru 30), parti mill-AEOI. L-AEOI tissorvelja l-programm nukleari tal-Iran u hija imsemmija taħt il-UNSCR 1737 (2006). L-NFPC hija involuta f'attivitajiet marbutin mal-arrikkiment li l-Iran huwa rikjest jissospendi mill-Bord tal-IAEA u l-Kunsill tas-Sigurtà.

23.4.2007

6.

Seyyed Mahdi FARAHI

 

Ġeneral Brigadier tal-IRGC. Direttur Maniġerjali tad-Defence Industries Organisation (DIO) li hija indikata fil-UNSCR 1737 (2006)

23.6.2008

7.

Parviz FATAH

imwieled fl-1961

In-numru tnejn ta' Khatam al Anbiya

26.7.2010

8.

Inġinier Mojtaba HAERI

 

MODAFL, Deputat għall-Industrija. Rwol superviżorju fuq l-AIO u d-DIO

23.6.2008

9.

Ali HOSEYNITASH

 

Ġeneral Brigadier tal-IRGC. Kap tad-Dipartiment Ġenerali tal-Kunsill Suprem tas-Sigurtà Nazzjonali u involut fit-tfassil tal-politika dwar il-kwistjoni nukleari

23.6.2008

10.

Mohammad Ali JAFARI

 

Kmandant tal-IRGC

23.6.2008

11.

Mahmood JANNATIAN

DtT 21/4/1946, numru tal-passaport: T12838903

Viċi Kap tal-Atomic Energy Organisation of Iran

23.6.2008

12.

Said Esmail KHALILIPOUR (magħruf ukoll bħala: LANGROUDI)

DtT: 24/11/1945, PtT: Langroud

Viċi Kap tal-AEOI. L-AEOI tissorvelja l-programm nukleari tal-Iran u hija imsemmija taħt il-UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

13.

Ali Reza KHANCHI

Indirizz tal-NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Kap ta' Tehran Nuclear Research Centre tal-AEOI. L-IAEA għadha tfittex kjarifika mill-Iran dwar esperimenti ta' separazzjoni tal-plutonju mwettqin fit-TNRC, inkluż dwar il-preżenza ta' partiċelli ta' HEU fil-kampjuni ambjentali meħudin mill-Karaj Waste Storage Facility fejn jinsabu kontenituri użati għall-ħażna ta' miri tal-uranju eżawrit f'dawk l-esperimenti. L-AEOI tissorvelja l-programm nukleari tal-Iran u hija imsemmija

23.4.2007

14.

Fereydoun MAHMOUDIAN

imwieled fis-7/11/1943 fl-Iran. Nru tal-Passaport 05HK31387 maħruġ fl-1/1/2002 fl-Iran, validu sas-7/8/2010

Naturalizzat Franċiż fis-7/5/2008

Direttur ta' Fulmen (ara Parti B, nru 13)

26.7.2010

15.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Direttur Maniġerjali ta' Iran Electronic Industries (ara Parti B, nru 20)

23.6.2008

16.

Brigadier Ġenerali Beik MOHAMMADLU

 

Deputat ta' MODAFL għall-Provvisti u l-Loġistika (ara Parti B, nru 29)

23.6.2008

17.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No39 Ghandi street Tehran

Iran 1517883115

President tal-Fondazzjoni Setad Ejraie, fond ta' investiment marbut ma' Ali Khameneï, il-gwida suprema. Membru tal-Kunsill ta' Amministrazzjoni tal-Bank Sina.

26.7.2010

18.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Kap tal-Grupp Industrijali Samen Al A’Emmeh (SAIG) magħruf ukoll bħala Cruise Missile Industry Group. Din l-organizzazzjoni ġiet indikata taħt il-UNSCR 1747 u elenkata fl-Anness I għall-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK.

26.7.2010

19.

Anis NACCACHE

 

Amministratur tal-kumpanniji Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; il-kumpannija tiegħu ppruvat tipprokura oġġetti sensittivi għal entitajiet indikati taħt ir-Riżoluzzjoni 1737 (2006).

23.6.2008

20.

Brigadier-Ġenerali Mohammad NADERI

 

Kap ta' Aerospace Industries Organisation (AIO) (ara Parti B, nru1). AIO ħadet sehem fi programmi sensittivi Iranjani.

23.6.2008

21.

Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ġeneral Brigadier tal-IRGC. Ministru tal-Intern u Ex Ministru tal-MODAFL, responsabbli għall-programmi militari kollha, inklużi l-programmi tal-missili ballistiċi.

23.6.2008

22.

Mohammad Reza NAQDI

Imwieled fl-1953, Nadjaf (Iraq)

Brigadier Ġenerali, Kmandant tal-Forza ta' Reżistenza ta' Basij

26.7.2010

23.

Mohammad PAKPUR

 

Brigadier Ġenerali, Kmandant tal-Forzi tal-Art tal-IRGC

26.7.2010

24.

Rostam QASEMI (magħruf wkoll bħala Rostam GHASEMI)

Imwieled fl-1961

Kmandant tal-Khatam al-Anbiya

26.7.2010

25.

Hossein SALAMI

 

Brigadier Ġenerali, Deputat Kmandant tal-IRGC

26.7.2010

26.

Ali Akbar SALEHI

 

Kap tal-Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). L-AEOI tissorvelja l-programm nukleari tal-Iran u hija msemmija taħt il-UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

27.

Viċi Ammirall Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Ex Deputat ta' MODAFL għall-Koordinazzjoni (ara Parti B, nru 29)

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI

 

Ġeneral Brigadier tal-IRGC. MODAFL, Deputat għall-Kontro-Intelligence, responsabbli għas-sigurtà tal-persunal u l-Installazzjonijiet tal-MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Direttur Maniġerjali ta' Uranium Conversion Facility (UCF) f'Esfahan. Din hija l-faċilità li tipproduċi l-materja prima (UF6) għall-faċilitajiet ta' arrikkiment f'Natanz. Fis-27 ta' Awwissu 2006, Solat Sana rċieva onorifiċenza speċjali mill-President Ahmadinejad għar-rwol tiegħu.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI

 

Brigadier Ġenerali tal-IRGC, Ministru tal-MODAFL u ex Viċi Kap tal-MODAFL

23.6.2008


B.   Persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-inklużjoni fil-lista

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street;

Nobonyad Square, Tehran, Iran

L-AIO tissorvelja l-produzzjoni Iranjana tal-missili, inkluż ix-Shahid Hemmat Industrial Group, ix-Shahid Bagheri Industrial Group u l-Fajr Industrial Group, li kollha kienu indikati fil-UNSCR 1737 (2006). Il-kap tal-AIO u żewġ uffiċjali anzjani oħra kienu wkoll imsemmija fil-UNSCR 1737 (2006)

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Ivvalutata li tipprovdi data ġeospazjali għall-programm tal-Missili Ballistiċi

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Intrapriża fis-settur tal-enerġija li tipprovdi appoġġ fil-manifattura tal-programm nukleari, inkluża l-proliferazzjoni ta' attivitajiet sensittivi indikati. Involuta fil-bini tar-reattur ta' ilma tqil Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Il-Bank Mellat jimpenja ruħu fi stil ta' mġiba li tappoġġa u tiffaċilita l-programmi fir-rigward tal-missili nukleari u ballistiċi tal-Iran. Huwa pprovda servizzi bankarji lill-entitajiet elenkati min-NU u l-UE jew lil entitajiet li jaġixxu għan-nom tagħhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew lil entitajiet ipposeduti jew ikkontrollati minnhom. Huwa l-bank matriċi tal-First East Export Bank li huwa indikat taħt il-UNSCR 1929.

26.7.2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Repubblika tal-Armenja

Ipposedut 100 % mill-Bank Mellat

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Kodiċi Postali: EC2R 7HH, Renju Unit

Ipposedut 60 % mill-Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Jipprovdi jew jipprova jipprovdi appoġġ finanzjarju lil kumpanniji li huma involuti fi jew li jakkwistaw merkanzija għall-programmi nukleari u tal-missili tal-Iran (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company u d-DIO). Il-Bank Melli jagħmilha ta' faċilitatur għall-attivitajiet sensittivi tal-Iran. Huwa ffaċilita bosta akkwisti ta' materjali sensittivi għall-programmi nukleari u tal-missili tal-Iran. Huwa pprovda firxa ta' servizzi finanzjarji f'isem entitajiet marbuta mal-industriji nukleari u tal-missili tal-Iran, inkluż il-ftuħ ta' ittri ta' kreditu u ż-żamma tal-kontijiet. Ħafna mill-kumpanniji t'hawn fuq ġew indikati fil-UNSCR 1737 (2006) u 1747 (2007).

Bank Melli jkompli f'dan ir-rwol, billi jimpenja ruħu f'mudell ta' aġir li jappoġġa u jiffaċilita l-attivitajiet sensittivi tal-Iran. Bl-użu tar-relazzjonijiet bankarji tiegħu, huwa jkompli jipprovdi appoġġ għal, u servizzi finanzjarji lil, entitajiet elenkati min-NU u l-UE f'konnessjoni ma' tali attivitajiet. Huwa jaġixxi wkoll f'isem, u taħt id-direzzjoni ta' tali entitajiet, inkluż Bank Sepah, billi spiss jopera permezz tas-sussidjarji u l-assoċjati tagħhom.

23.6.2008

(a)

Arian Bank (magħrufa wkoll bħala Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank huwa impriża konġunta bejn il-Bank Melli u l-Bank Saderat.

26.7.2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, Stati Uniti;

Nru tal-Identità tat-Taxxa 1368932 (Stati Uniti)

Assa Corporation hija kumpannija ta' kopertura maħluqa u kkontrollata mill-Bank Melli. Hija ġiet stabbilita mill-Bank Melli biex tgħaddi l-flus mill-Istati Uniti lejn l-Iran.

26.7.2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd hija l-organizzazzjoni matriċi tal-Assa Corporation. Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-Bank Melli

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie ( magħruf ukoll bħala Bank Kargoshaee, magħruf ukoll bħala Kargosai Bank, magħruf ukoll bħala Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Il-Bank Kargoshaee huwa proprjetà tal-Bank Melli.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran;

Indirizz Alternattiv: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;;

Indirizz Alternattiv: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;;

Indirizz Alternattiv: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Numru tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju: 89584.

Affiljata ma' entitajiet li ilhom sanzjonati mill-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea jew in-Nazzjonijiet Uniti mill-2000. Indikata mill-Istati Uniti bħala li hija pposeduta jew ikkontrollata mill-Bank Melli

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

Indirizz Alternattiv:

Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;;

Indirizz Alternattiv: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;;

Numru tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju:

Indikata mill-Istati Uniti għax ipposeduta jew ikkontrollata mill-Bank Melli

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (magħrufa wkoll bħala: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Ipposeduta kompletament mill-Bank Melli Investment Co. Holding Company biex tamministra l-kumpanniji kollha tas-siment ipposeduti minn BMIIC

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Gżejjer Kajman;

Indirizz Alternattiv: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Gżejjer Kajman;

Indirizz Alternattiv: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Ibbażata f'Cayman, b'fondi liċenzjati mill-Gvern Iranjan għall-investiment barrani fit-Teheran Stock Exchange

26.7.2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran

Indirizz Alternattiv: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Indirizz Alternattiv: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Ikkontrollata minn Bank Melli Iran

26.7.2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Gżejjer Kajman; Numru tar-Reġistrazzjoni Kummerċjali 188926 (Gżejjer Kajman)

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-Bank Melli

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (magħrufa wkoll bħala: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Indirizz Alternattiv: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-Bank Melli

26.7.2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Renju Unit

 

23.6.2008

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emirati Għarab Magħquda;

Numru taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni (Dubai) 0107 maħruġ fit-30 ta' Novembru 2005.

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-Bank Melli

26.7.2010

(o)

Shemal Cement Company (magħrufa wkoll bħala: Siman Shomal, magħrufa wkoll bħala Shomal Cement Company )

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Indirizz Alternattiv: Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Indirizz Alternattiv: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Ikkontrollata mill-Bank Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Il-Bank Refah ħa f'idejh operazzjonijiet li kienu għaddejjin mill-Bank Melli b'segwitu tas-sanzjonijiet imposti mill-Unjoni Ewropea fuq dan tal-aħħar

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran..

Il-Bank Saderat huwa bank Iranjan li huwa proprjetà parzjali tal-Gvern Iranjan. Il-Bank Saderat ipprovda servizzi finanzjarji għal entitajiet li jipprokuraw f'isem il-programmi nukleari u ta' missili ballistiċi tal-Iran, inklużi entitajiet indikati taħt il-UNSCR 1737. Il-Bank Saderat ittratta ħlasijiet u ittri ta' kreditu ta' DIO (sanzjonata fil-UNSCR 1737) u Iran Electronics Industries sad-data reċenti ta' Marzu 2009. Fl-2003 l-Bank Saderat ittratta ittri ta’ kreditu f’isem Mesbah Energy Company tal-Iran relatata man-nukleari (sussegwentement sanzjonata fil-UNSR 1737).

26.7.2010

(a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Renju Unit

Sussidjarja li hi proprjetà 100 % tal-Bank Saderat

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Dan il-bank huwa marbut ħafna mal-interessi ta' “Daftar” (Uffiċċju tal-Gwida Suprem, b'amministrazzjoni magħmula minn madwar 500 kollaboratur). B'hekk huwa jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-interessi strateġiċi tar-reġim.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Jipprokura merkanzija industrijali, speċifikament għall-attivitajiet tal-programm nukleari mwettaq minn AEOI, Novin Energy u Kalaye Electric Company (kollha indikati taħt il-UNSCR 1737). Id-Direttur ta’ ESNICO huwa Haleh Bakhtiar (indikat taħt l-UNSCR 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Qrib Naftar u Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-interessi strateġiċi tar-reġim u tal-Istat parallell Iranjan.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

maġenb maġenb15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, kantuniera ma' 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

Nru 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

C.R. Nru 86936

(Iran)

L-Export Development Bank of Iran (EDBI) kien involut fil-provvista ta’ servizzi finanzjarji lill-kumpanniji marbutin mal-programmi tal-Iran relatati mal-proliferazzjoni u għen entitajiet indikati min-NU biex jiskansaw u jiksru s-sanzjonijiet. Huwa jipprovdi servizzi finanzjarji lil entitajiet subordinati tal-MODAFL u lill-kumpanniji ta' kopertura tagħhom li jappoġġaw il-programmi tal-Iran fir-rigward tal-missili nukleari u ballistiċi. Huwa kompla jittratta ħlasijiet għall-Bank Sepah, wara n-nomina min-NU, inklużi ħlasijiet relatati mal-programmi tal-Iran fir-rigward tal-missili nukleari u ballistiċi. L-EDBI ttratta transazzjonijiet b'rabta mal-entitajiet tal-Iran tad-difiża u tal-missili, li ħafna minnhom ġew sanzjonati mill-UNSCR. L-EDBI serva bħala intermedjarju prinċipali li ttratta l-finanzjament tal-Bank Sepah (sanzjonat mill-UNSCR mill-2007), inklużi ħlasijiet relatati mal-AQM. L-EDBI jipprovdi servizzi finanzjarji lil diversi entitajiet tal-MODAFL u ffaċilita attivitajiet ta' prokura dejjem għaddejjin ta' kumpanniji ta' kopertura assoċjati ma' entitajiet tal-MODAFL.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company (magħrufa wkoll bħala Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Indirizz Alternattiv: Tose’e Tower, kantuniera ma' 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Ibbażata f'Tehran, l-EDBI Exchange Company hija pposeduta 70% mill-Export Development Bank tal-Iran (EDBI). Hija ġiet indikata mill-Istati Uniti f'Ottubru 2008 għax hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-EDBI.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, kantuniera ma' 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Ibbażata f'Tehran, l-EDBI Stock Brokerage Company hija sussidjarja li hi proprjetà totali tal-Export Development Bank of Iran (EDBI). Hija ġiet indikata mill-Istati Uniti f'Ottubru 2008 għax hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-EDBI.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060,Venezwela

Banco Internacional De Desarrollo CA huwa proprjetà tal-Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Sussidjarja tal-IAIO fi ħdan il-MODAFL (ara nru 29), li primarjament tipproduċi materjali komposti għall-industrija tal-inġenji tal-ajru, iżda wkoll b'rabta mal-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' carbon fibre għall-applikazzjonijiet nukleari u tal-missili. Marbuta mat-Technology Cooperation Office. L-Iran ħabbar reċentement l-intenzjoni tiegħu li jipproduċi bil-massa ġenerazzjoni ġdida ta' centrifuges li ser jeħtieġu kapaċitajiet ta' produzzjoni ta' carbon fibre FACI.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran..

Fulmen kien involut fl-istallazzjoni ta' tagħmir elettroniku fuq is-sit ta' Qom/Fordoo qabel ma ġiet mikxufa l-eżistenza tiegħu.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik hija kumpannija ta' kopertura użata minn Fulmen għal uħud mill-operazzjonijiet tiegħu.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Dokument 2k tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju: 54514-1 (Baħrejn) jiskadi fid-9 ta' Ġunju 2009; Nru tal-Liċenzja tal-Kummerċ 13388 (Baħrejn)

Żewġ terzi mill-Future Bank ibbażat f’Baħrejn huma proprjetà tal-banek Iranjani. Il-Bank Melli u l-Bank Saderat, indikati mill-UE, għandhom kull wieħed terz mill-ishma, bit-terz li jifdal proprjetà tal-Ahli United Bank (AUB) tal-Baħrejn. Għalkemm l-AUB għad għandu l-ishma tiegħu tal-Future Bank, skont ir-rapport annwali tiegħu tal-2007, l-AUB m'għadux jeżerċita influwenza sinifikanti fuq il-bank li hu effettivament ikkontrollat mill-matriċi Iranjani, t-tnejn li huma msemmija fil-UNSCR 1803 bħala banek Iranjani li jeħtieġu 'viġilanza' partikolari. Ir-rabtiet stretti bejn il-Future Bank u l-Iran hemm aktar evidenza tagħhom fil-fatt li l-President tal-Bank Melli kellu wkoll fl-istess żmien il-pożizzjoni ta' President tal-Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Korp tal-Gvern responsabbli għall-aċċellerazzjoni tal-industrijalizzazzjoni tal-Iran. Jikkontrolla diversi kumpanniji involuti fil-ħidma għall-programmi nukleari u tal-missili u involut fit-teknoloġija tal-manifattura avvanzata għall-prokurament barrani sabiex jappoġġahom.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Sussidjarja tal-IAIO fi ħdan MODAFL (ara nru 29). Timmanifattura, issewwi, u twettaq eżaminazzjonijiet bir-reqqa ta’ ajruplani u magni tal-inġenji tal-ajru u tipprokura partijiet relatati mal-avjazzjoni spiss ta’ oriġini mill-Istati Uniti, tipikament permezz ta’ intermedjarji barranin. L-IACI u s-sussidjarji tagħha nqabdu wkoll jużaw netwerk dinji ta' sensara li jfittxu li jipprokuraw merkanzija relatata mal-avjazzjoni.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (magħrufa wkoll bħala: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi għan-nom ta' MODAFL (ara nru 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (magħrufa wkoll bħala TSA jew TESA)

 

It-TESA ħadet f'idejha l-attivitajiet tal-Farayand Technique (indikata taħt il-UNSCR 1737). Hija timmanifattura partijiet ta' centrifuge għall-arrikkiment tal-uranju, u qed tappoġġa direttament attivitajiet sensittivi għall-proliferazzjoni li l-Iran huwa meħtieġ li jissospendi mill-UNSCRs. Hija twettaq ħidma għall-Kalaye Electric Company (indikati taħt il-UNSCR 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Indirizz Alternattiv: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Indirizz Alternattiv: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries, sussidjarja ta' Iran Electronics Industries (ara nru 20), tipproduċi diversi oġġetti, inklużi sistemi ta' komunikazzjoni, avionics, tagħmir ta' optics u electro-optics, micro-electronics, teknoloġija tal-informazzjoni, test u measurement, sigurtà tat-telekomunikazzjoni, tagħmir elettroniku tal-gwerra, manifattura u tiġdid ta' radar tube, u missile launchers. Dawn l-oġġetti jistgħu jintużaw fi programmi li jinsabu taħt sanzjoni skont il-UNSCR 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronic Industries (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Sussidjarja sħiħa ta' proprjetà ta' MODAFL (u għaldaqstant organizzazzjoni li tagħmel parti mill-istess grupp bħall-AIO, l-AvIO u d-DIO). Ir-rwol tagħha hu li timmanifattura komponenti elettroniċi għas-sistemi Iranjani tal-armi.

23.6.2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Proprjetà ta', ikkontrollata minn, jew taġixxi għan-nom ta' Iran Electronics Industries

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (magħrufa wkoll bħala: Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company assigurat ix-xiri ta' diversi oġġetti li jistgħu jintużaw fi programmi li huma sanzjonati mill-UNSCR 1737. L-oġġetti mixtrijin assigurati jinkludu partijiet għall-elikotteri, electronics, u kompjuters b'applikazzjonijiet f'inġenji tal-ajru u n-navigazzjoni tal-missili.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

Organizzazzjoni ta' MODAFL (ara nru 29) responsabbli għall-ippjanar u l-ġestjoni tal-industrija tal-avjazzjoni militari tal-Iran.

26.7.2010

23.

IRGC Air Force

 

Tħaddem l-inventarju tal-Iran tal-missili ballistiċi ta' firxa qasira u medja. Il-kap tal-forza tal-ajru tal-IRGC kien indikat fil-UNSCR 1737 (2006)

23.6.2008

24.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

Il-Missile Command Al-Ghadir tal-Forzi tal-Ajru tal-IRGC huwa element speċifiku fi ħdan il-Forzi tal-Ajru tal-IRGC li kien qed jaħdem mas-SBIG (indikati taħt il-UNSCR 1737) mal-FATEH 110, missili ballistiċi b'medda qasira kif ukoll il-missila ballistika ta' medda medja Ashura. Dan il-kmand jidher li hu entità li fir-realtà għandha l-kontroll operattiv tal-missili.

26.7.2010

25.

IRGC Qods Force

Tehran, Iran

L-Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force hija responsabbli għall-operazzjonijiet barra l-Iran u hija l-għodda tal-politika barranija pr