EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1223

Regolament (KE) 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi Test b’rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 342, 22.12.2009, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 152 - 302

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

22.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/59


REGOLAMENT (KE) 1223/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-30 ta' Novembru 2009

dwar il-prodotti kożmetiċi

(tfassil mill-ġdid)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kożmetiċi (3) ġiet emendata sostanzjalment bosta drabi. Billi għandhom isiru aktar emendi, f’dan il-każ partikolari għandha tiġi mfassla mill-ġdid f’test wieħed fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Regolament huwa l-aħjar strument legali billi jimponi regoli ċari u dettaljati li ma jagħtux lok għal traspożizzjoni li tvarja lbejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, Regolament jiżgura li r-rekwiżiti legali jiġu implimentati fl-istess ħin fil-Komunità kollha.

(3)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jissimplifika l-proċeduri u t-terminoloġija sabiex b’hekk inaqqas il-piżijiet u l-ambigwitajiet amministrattivi. Barra minn hekk, ir-Regolament isaħħaħ ċerti elementi tal-qafas regolatorju għall-kożmetiċi, bħall-kontrolli fis-suq, bil-għan li jiġi garantit livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem.

(4)

Dan ir-Regolament jarmonizza b’mod komprensiv ir-regoli fil-Komunità sabiex jinkiseb suq intern għall-prodotti kożmetiċi filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(5)

Il-tħassib ambjentali li jista' jitqajjem minħabba s-sustanzi użati fi prodotti kożmetiċi huwa meqjus permezz tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Kimiċi (4), li tippermetti l-evalwazzjoni tas-sikurezza ambjentali f'dimensjoni trans-settorjali.

(6)

Dan ir-Regolament għandu x’jaqsam biss ma’ prodotti kożmetiċi u mhux ma’ prodotti mediċinali, tagħmir mediku jew prodotti bijoċidali. Id-delimitazzjoni toħroġ b’mod partikolari mid-definizzjoni dettaljata ta’ prodotti kożmetiċi, li tirreferi kemm għall-oqsma ta’ applikazzjoni tagħhom u kemm għall-għanijiet tal-użu tagħhom.

(7)

Il-valutazzjoni dwar jekk prodott huwiex prodott kożmetiku għandha tiġi magħmula fuq il-bażi ta’ valutazzjoni każ b’każ, bil-kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi kollha tal-prodott. Prodotti kożmetiċi jistgħu jinkludu kremiet, emulsjonijiet, lotions, ġels u żjut għall-ġilda, face masks, bażijiet mogħtija kulur (likwidi, pastes, trab), trab tal-make-up, trab ta’ wara l-banju, trab tal-iġjene, sapun tal-banju, sapun deodorant, fwejjaħ, fwejjaħ ta’ wara l-banju u eau de cologne, preparazzjonijiet tal-banju u tax-xawer (imluħa, ragħwa, żjut, ġels), prodotti tad-depilazzjoni, deodoranti u prodotti kontra l-għaraq, koloranti tax-xagħar, prodotti għal xagħar imġiegħed, lixx u sabiex jiffissaw ix-xagħar, prodotti tas-setting tax-xagħar, prodotti ta’ tindif tax-xagħar (lotions, trab u xampu), prodotti ta’ conditioning tax-xagħar (lotions, krema, żjut), prodotti tal-hairdressing (lotions, lacquers, brilliantini), prodotti tat-tqaxxir (krema, ragħwa, lotions), make-up u prodotti biex jitneħħa l-make-up, prodotti maħsuba sabiex jiġu applikati fuq ix-xufftejn, prodotti għall-kura tas-snien u tal-ħalq, prodotti għall-kura u make-up tad-dwiefer, prodotti għall-iġjene intima esterna, prodotti għat-tixmix, prodotti biex tismar mingħajr ix-xemx, prodotti li jbajdu l-ġilda u prodotti kontra t-tikmix.

(8)

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-kategoriji ta' prodotti kożmetiċi li huma rilevanti għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(9)

Il-prodotti kożmetiċi għandhom ikunu sikuri f’kundizzjonijiet ta’ użu normali jew li jistgħu jiġu raġonevolment imbassra. B’mod partikolari raġunament ta’ riskju u benefiċċju ma għandux jiġġustifika riskju għas-saħħa tal-bniedem.

(10)

Il-preżentazzjoni ta' prodott kożmetiku u b'mod partikolari l-forma, ir-riħa, il-kulur, id-dehra, l-imballaġġ, it-tikketta, il-volum jew id-daqs m'għandhomx jipperikolaw is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi minħabba konfużjoni mal-oġġetti, skont Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE tal-25 ta' Ġunju 1987 għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar prodotti li, minħabba li jidhru li huma dak li mhumiex, jipperikolaw is-saħħa jew sigurtà tal-konsumaturi (5).

(11)

Sabiex jiġu stabbiliti responsabbiltajiet ċari, kull prodott kożmetiċi għandu jkun marbut ma’ persuna responsabbli li tkun stabbilita fil-Komunità.

(12)

L-iżgurar tat-traċċabilità ta' prodott kożmetiku matul il-katina kollha ta' forniment jgħin biex is-sorveljanza tas-suq tkun aktar sempliċi u effiċjenti. Sistema effiċjenti ta' traċċabilità tħaffef il-ħidma tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza fl-intraċċar tal-operaturi ekonomiċi.

(13)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit taħt liema kundizzjonijiet distributur għandu jiġi kkunsidrat bħala l-persuna responsabbli.

(14)

Il-persuni kollha fiżiċi jew ġuridiċi fil-kummerċ bl-ingrossa kif ukoll il-bejjiegħa bl-imnut li jbigħu direttament lill-konsumatur huma koperti permezz ta’ referenza lid-distributur. L-obbligi tad-distributur għandhom għalhekk jiġu adattati għall-irwol u għall-parti tal-attività rispettivi ta' kull wieħed minn dawn l-operaturi.

(15)

Il-qasam Ewropew tal-kożmetiċi huwa wieħed mill-attivitajiet industrijali ewlenin milquta mill-kontrafazzjoni, li tista’ żżid ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem. L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja orizzontali u għall-miżuri rigward il-prodotti foloz fil-qasam tal-prodotti kożmetiċi, pereżempju r-Regolament tal-Kunsill (KE) 1383/2003 tat-22 ta’ Lulju 2003 li jikkonċerna azzjoni doganali kontra merkanzija suspettata li tikser ċerti drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanzija li tinsab li tkun kisret dawn id-drittijiet (6) u d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-infurzar ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali (7). Il-kontrolli fis-suq jirrappreżentaw mezz b'saħħtu biex jiġu identifikati prodotti li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

(16)

Biex is-sikurezza tagħhom tkun garantita, il-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq għandhom jiġu manifatturati skont prassi tal-manifattura tajba.

(17)

Għall-iskop tas-sorveljanza effettiva tas-suq, għandu jkun hemm fajl tal-informazzjoni ta’ prodott aċċessibbli faċilment f’indirizz wieħed fil-Komunità għall-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-fajl.

(18)

Sabiex ikunu komparabbli u ta’ kwalità għolja, ir-riżultati tal-istudji ta’ sikurezza li mhux kliniċi u li jkunu saru għall-iskopijiet tal-valutazzjoni tas-sikurezza ta’ prodott kożmetiku għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti.

(19)

Għandu jkun ċar liema informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi l-partikularitajiet kollha meħtieġa dwar l-identità, il-kwalità, is-sikurezza għal saħħet il-bniedem u l-effetti li jgħidu li għandhom il-prodotti kożmetiċi. Din l-informazzjoni tal-prodott għandha tinkludi partikolarment rapport tas-sikurezza tal-prodott li juri li saret valutazzjoni tas-sikurezza.

(20)

Biex ikunu żgurati l-applikazzjoni u l-kontroll uniformi tar-restizzjonijiet għas-sustanzi, it-teħid tal-kampjuni u l-analiżiji għandhom isiru b’mod riproduċibbli u standardizzat.

(21)

It-terminu “taħlita” kif definit f'dan ir-Regolament għandu jkollu l-istess tifsira bħat-terminu “preparazzjoni” kif użat qabel fil-leġislazzjoni Komunitarja.

(22)

Għal raġunijiet ta' sorveljanza effettiva tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu notifikati b’ċerta informazzjoni dwar il-prodott kożmetiku mqiegħed fis-suq.

(23)

Sabiex ikun hemm trattament rapidu u xieraq fil-każ tad-diffikultajiet, l-informazzjoni meħtieġa dwar il-formolazzjoni tal-prodott għandha tkun sottomessa liċ-ċentri tal-kontroll tal-veleni u lil korpi assimilati, fejn ċentri bħal dawn ikun ġew stabbiliti mill-Istati Membri għal dak il-għan.

(24)

Sabiex il-piżijiet amministrattivi jinżammu f’livell baxx kemm jista’ jkun, l-informazzjoni notifikata għall-awtoritajiet kompetenti, iċ-ċentri tal-kontroll tal-velenu u entitajiet assimilati għandha tintbgħat ċentralment lill-Komunità permezz ta’ interface elettroniku.

(25)

Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel għall-interface elettroniku ġdid, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu permessi li jinnotifikaw l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament qabel id-data ta' applikazzjoni tiegħu.

(26)

Il-prinċipju ġenerali tar-responsabbiltà tal-manifattur jew l-importatur għas-sikurezza tal-prodott għandu jiġi appoġġjat b’restrizzjonijiet ta’ xi sustanzi fl-Annessi II u III. Barra minn hekk, is-sustanzi maħsuba li jintużaw bħala koloranti, preservattivi u filtri tal-UV għandhom jiġu elenkati fl-Annessi IV, V u VI rispettivament sabiex ikunu permessi għal dawn l-użi.

(27)

Biex ma jkunx hemm ambigwitajiet, għandu jiġi ċċarat li l-lista ta’ koloranti permessi li tinsab fl-Anness IV tinkludi biss sustanzi li jagħtu l-kulur bl-assorbiment u r-riflesssjoni u mhux sustanzi li jagħtu l-kulur bil-fotoluminexxenza, l-interferenza jew reazzjoni kimika.

(28)

Biex jiġi indirizzat it-tħassib imqajjem dwar is-sikurezza, l-Anness IV, li bħalissa huwa ristrett għall-koloranti tal-ġilda, għandu jinkludi wkoll il-koloranti tax-xagħar ladarba l-valutazzjoni tar-riskju ta’ dawn is-sustanzi tkun ġiet finalizzata mill-Kumitat Xjentifiku għas-Sigurtà tal-Konsumatur (SCCS) imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/721/KE tal-5 ta' Settembru 2008 li twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u l-ambjent (8). Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tinkludi l-koloranti tax-xagħar fl-ambitu ta’ dak l-Anness bil-proċedura tal-komitoloġija.

(29)

L-użu ta' nanomaterjali fil-prodotti kożmetiċi jista' jiżdied b'iżjed żvilupp fit-teknoloġija. Sabiex jiġi żgurat livell għoli tal-ħarsien tal-konsumatur, ta' moviment ħieles tal-prodotti u ta' ċertezza legali għall-produtturi, jenħtieġ li tiġi żviluppata definizzjoni uniformi għan-nanomaterjali fil-livell internazzjonali. Il-Komunità għandha tfittex li tilħaq ftehim dwar definizzjoni fil-fora internazzjonali xierqa. Jekk jintlaħaq ftehim bħal dan, id-definizzjoni tan-nanomaterjali f'dan ir-Regolament għandha tiġi adattata kif xieraq.

(30)

Fil-preżent, mhemmx informazzjoni adegwata dwar ir-riskji assoċjati man-nanomaterjali. Sabiex tiġi evalwata aħjar is-sikurezza tagħhom l-SCCS għandha tipprovdi gwida f'koperazzjoni mal-korpi relevanti dwar metodoloġiji ta’ ittestjar li jqisu l-karatteristiċi speċifiċi ta’ nanomaterjali.

(31)

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi regolarment id-dispożizzjonijiet dwar in-nanomaterjali fid-dawl tal-progress xjentifiku.

(32)

Fid-dawl tal-karatteristiċi perikolużi tas-sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), kategoriji 1A, 1B u 2, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettjar u l-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet (9), l-użu tagħhom għandu jiġi pprojbit fil-prodotti kożmetiċi. Madankollu, billi karatteristika perikoluża ta’ sustanza mhux neċessarjament timplika riskju, għandu jkun hemm il-possibilità li l-użu tas-sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR 2 jkun permess fejn, fid-dawl tal-esponiment u l-konċentrazzjoni, ikunu nstabu li huma sikuri għall-użu fil-prodotti kożmetiċi mill-SCCS u jkunu rregolati mill-Kummissjoni fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament. Fir-rigward ta’ sustanzi li huma kklassifikati bħala sustanzi CMR 1A jew 1B, għandu jkun hemm il-possibbiltà, fil-każ eċċezzjonali meta dawn is-sustanzi jkunu jikkonformaw mal-ħtiġiet tas-sigurtà tal-ikel, inter alia bħala riżultat li huma jseħħu b'mod naturali fl-ikel u li ma jkunux jeżistu sustanzi alternattivi xierqa, li dawn is-sustanzi jintużaw fil-prodotti kożmetiċi bil-kundizzjoni li dan l-użu jkun instab li huwa sikur mill-SCCS. Fejn kondizzjonijiet bħal dawn japplikaw, il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi relevanti għal dan ir-Regolament fi żmien 15-il xahar mill-klassifikazzjoni ta' sustanzi bħala sustanzi CMR 1A jew 1B skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Dawn is-sustanzi għandhom ikunu riveduti kontinwament mill-SCCS.

(33)

Evalwazzjoni tas-sikurezza tas-sustanzi, b'mod partikolari dawk klassifikati bħala sustanzi CMR tal-kategorija 1A jew 1B, għandha tqis l-esponiment ġenerali għal sustanzi bħal dawn li joħorġu mis-sorsi kollha. Fl-istess ħin, għal dawk involuti biex jagħmlu evalwazzjonijiet tas-sikurezza, huwa essenzjali li jkun hemm approċċ armonizzat għall-iżvilupp u l-użu ta' estimi tal-espożizzjoni ġenerali bħal dawn. Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-SCCS, l-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (EFSA) u parteċipanti relevanti oħra, għandha, bħala fatt ta' urġenza, tirrevedi u tiżviluppa gwida dwar il-produzzjoni u l-użu tal-estimi tal-espożizzjoni ġenerali għal dawn is-sustanzi.

(34)

L-evalwazzjoni mill-SCCS tal-użu ta' sustanzi klassifikati bħala CMR 1A u 1B fi prodotti kożmetiċi għandha wkoll tqis l-esponiment għal dawk is-sustanzi ta’ gruppi ta' popolazzjoni vulnerabbli, bħat-tfal taħt it-tliet snin, l-anzjani, in-nisa tqal u li jreddgħu u persuni b' risponsi immuni kompromessi.

(35)

L-SCCS għandha tagħti opinjonijiet fejn xieraq dwar is-sigurtà tal-użu tan-nanomaterjali fil-prodotti kożmetiċi. Dawn l-opinjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq informazzjoni sħiħa li qed titpoġġa għad-dispożizzjoni mill-persuna responsabbli.

(36)

Azzjoni mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri rigward il-protezzjoni tas-saħħa umana għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni.

(37)

Sabiex tkun garantita s-sikurezza tal-prodott, is-sustanzi pprojbiti għandhom ikunu aċċettabbli biss f’livelli minuskoli (trace) jekk dan ikun teknoloġikament inevitabbli bi proċessi ta’ fabbrikazzjoni korretti u sakemm il-prodott ikun sikur.

(38)

Il-Protokoll dwar il-protezzjoni u l-benesseri tal-annimali anness mat-Trattat jipprovdi li l-Komunità u l-Istati Membri għandhom iqisu sewwa l-ħtiġijiet tal-benesseri tal-annimali fl-implimentazzjoni tal-politiki Komunitarji, b'mod partikolari rigward is-suq intern.

(39)

Id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE tal-24 ta' Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għall-għanijiet sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi (10) stabbiliet regoli komuni rigward l-użu tal-annimali għal skopijiet sperimentali ġewwa l-Komunità u stabbiliet il-kundizzjonijiet li taħthom dawn l-esperimenti jistgħu jitwettqu fit-territorju tal-Istati Membri. B'mod partikolari, l-Artikolu 7 ta' din id-Direttiva jeħtieġ li l-esperimenti fuq l-annimali jiġu mibdula b'metodi alternattivi, meta jeżistu dawn il-metodi u jkunu xjentifikament sodisfaċenti.

(40)

Is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi u tal-ingredjenti tagħhom tista' tiġi żgurata permezz tal-użu ta' metodi alternattivi li ma japplikawx bi ħtieġa għall-użi kollha tal-ingredjenti kimiċi. Għalhekk, għandu jitmexxa l'quddiem l-użu ta' dawn il-metodi mill-industrija kożmetika kollha u għandha tiġi żgurata l-adozzjoni tagħhom fil-livell Komunitarju, meta dawn il-metodi joffru livell ekwivalenti għall-protezzjoni tal-konsumaturi.

(41)

Is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mlestija tista' diġà tiġi żgurata fuq il-bażi tat-tagħrif dwar is-sikurezza tal-ingredjenti li jkun fihom. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet li jipprojbixxu t-testijiet bl-annimali tal-prodotti kożmetiċi mlestija għandhom ikunu stabbiliti. L-applikazzjoni, b'mod partikolari mill-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, kemm tal-metodi ta' ttestjar kif ukoll tal-proċeduri ta' evalwazzjoni għal dejta rilevanti disponibbli, inkluż l-użu tal-approċċi read-across u weight-of evidence, li ma jinvolvux l-użu tal-annimali sabiex jistmaw is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mlestija tista’ tiġi ffaċilitata mil-linji gwida tal-Kummissjoni.

(42)

Għandu jsir bil-mod il-mod possibbli li tiġi żgurata s-sikurezza tal-ingredjenti wżati fil-prodotti kożmetiċi bl-użu tal-metodi alternattivi li ma jużawx l-annimali, ivvalidati fil-livell Komunitarju, jew approvati bħala vvalidati xjentifikament, miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni tal-Metodi Alternattivi (ECVAM) u b'kunsiderazzjoni debita għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD). Wara li tikkonsulta l-SCCS dwar kif jistgħu jiġu applikati l-metodi alternattivi vvalidati fil-kamp tal-prodotti kożmetiċi, il-Kummissjoni għandha minnufih tippubblika l-metodi vvalidati jew approvati kkonoxxuti bħala li japplikaw għal dawn l-ingredjenti. Sabiex jinkiseb l-ogħla grad possibbli tal-protezzjoni tal-annimali, għandha tiġi ffissata skadenza għad-dħul ta' projbizzjoni definittiva.

(43)

Il-Kummissjoni stabbiliet l-iskedi taż-żmien tal-iskadenzi sal-11 ta’ Marzu 2009 għall-projbizzjoni tal-marketing tal-prodotti kożmetiċi, tal-formolazzjoni finali, tal-ingredjenti jew tal-għaqdiet tal-ingredjenti li jkunu ġew ittestjati fuq l-annimali, u għall-projbizzjoni ta' kull test li bħalissa jitwettaq bl-użu tal-annimali. Madankollu, bil-ħsieb għat-testijiet li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, tat-tossiċità riproduttiva u tat-tossikokinetika, huwa xieraq li l-iskadenza finali għall-projbizzjoni tal-marketing tal-prodotti kożmetiċi li għalihom jintużaw dawn it-testijiet tkun il-11 ta’ Marzu 2013. Fuq il-bażi tar-rapporti annwali, il-Kummissjoni għandha tiġi awtorizzata li tadatta l-iskedi taż-żmien ġewwa l-limiti taż-żmien massimi msemmija hawn fuq.

(44)

Il-kordinament aħjar tar-riżorsi fil-livell Komunitarju għandu jikkontribwixxi għaż-żieda fl-għerf xjentifiku indispensabbli għall-iżvilupp tal-metodi alternattivi. Għal dan il-għan, huwa essenzjali li l-Komunità tissokta u żżid l-isforzi tagħha u tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tippromwovi r-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi alternattivi ġodda li ma jużawx l-annimali b'mod partikolari fil-Programmi ta’ Qafas għar-riċerka.

(45)

Għandu jiġi inkoraġġit ir-rikonoxximent minn pajjiżi terzi tal-metodi alternattivi żviluppati fil-Komunità. Sabiex jiksbu dan il-għan, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi approprjati kollha sabiex jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni ta' dawn il-metodi mill-OECD. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha wkoll, fil-kwadru tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-Komunità Ewropea, li tikseb ir-rikonoxximent tar-riżultati tat-testijiet tas-sikurezza mwettqa fil-Komunità bl-użu ta' metodi alternattivi sabiex tiżgura li l-esportazzjoni tal-prodotti kożmetiċi li għalihom kienu ntużaw dawn il-metodi ma tiġix imfixkla u li tipprevjeni jew tevita lill-pajjiżi terzi milli jeħtieġu t-tennija ta' dawn it-testijiet li jużaw l-annimali.

(46)

Hija meħtieġa trasparenza akbar fir-rigward tal-ingredjenti użati fil- prodotti kożmetiċi. Din it-trasparenza għandha tinkiseb bl-indikazzjoni tal-ingredjenti użati fi prodott kożmetiku fuq l-imballaġġ tiegħu. Fejn għal raġunijiet prattiċi huwa impossibbli li jindikaw l-ingredjenti fuq il-kontenitur jew l-imballaġġ, din l-informazzjoni għandha tkun magħluqa mal-prodott hekk li l-konsumatur jista' jkollu aċċess għal din l-informazzjoni.

(47)

Għandu jiġi kompilat glossarju ta’ ismijiet komuni tal-ingredjenti mill-Kummissjoni biex ikun hemm tikketti uniformi u biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni tal-ingredjenti tal-kożmetiċi. Dan il-glossarju ma għandux ikun intiż li jikkostitwixxi elenku limitattiv ta' sustanzi użati fil-prodotti kożmetiċi.

(48)

Sabiex il-konsumaturi jiġu infurmati, il-prodotti kożmetiċi għandhom iġorru indikazzjonijiet preċiżi u li jinftiehmu faċilment li jirrigwardaw it-tul taż-żmien tal-użu tagħhom. Peress li l-konsumaturi għandhom ikunu infurmati bid-data sa liema l-prodott kożmetiku ser ikompli jwettaq il-funzjoni inizjali tiegħu u jibqa' sikur, huwa importanti li tkun magħrufa d-data ta' durabilità minima, jiġifieri d-data sa meta huwa l-aħjar li jintuża l-prodott. Meta durabbiltà minima hija aktar minn 30 xahar, il-konsumatur għandu jiġi infurmat dwar il-perjodu ta' żmien wara l-ftuħ li matulu l-prodott kożmetiku jista' jintuża mingħajr ħsara għall-konsumatur. Madanakollu, din il-ħtieġa ma tapplikax meta l-kunċett tad-durabilità wara l-ftuħ ma jkunx rilevanti, jiġifieri għall-prodotti li jintużaw darba, prodotti mhux fir-riskju ta' deterjorazzjoni jew prodotti li ma jinfetħux.

(49)

L-SCCS identifikat numru ta' sustanzi li x'aktarx jikkaġunaw reazzjonijiet allerġiċi user ikun meħtieġ li jiġi ristrett l-użu tagħhom u/jew li jiġu imposti ċerti kundizzjonijiet li jirrigwardawhom. Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jiġu mgħarrfa adegwatament, il-preżenza ta' dawn is-sustanzi għandha tissemma fil-lista tal-ingredjenti u l-attenzjoni tal-konsumaturi għandha tinġibed għall-preżenza ta' dawn l-ingredjenti. Dan it-tagħrif għandu jtejjeb id-dijanjosi tal-allerġiji bil-kuntatt fost il-konsumaturi u għandu jgħinhom li jevitaw l-użu tal-prodotti kożmetiċi li ma jifilħux jittolleraw. Għal sustanzi li x'aktarx jikkawżaw allerġija għal parti sinifikanti tal-popolazzjoni, għandhom jiġu kkunsidrati miżuri restrittivi oħra bħall-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni tal-konċentrazzjoni.

(50)

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' prodott kożmetiku, għandu jkun possibbli li jitqiesu r-riżultati tal-evalwazzjonijiet tar-riskju li jkunu saru f'oqsma rilevanti oħra. L-użu ta' dejta bħal din għandu jkun sostanzjat u ġustifikat kif xieraq.

(51)

Il-konsumatur għandu jkun imħares minn stqarrijiet qarrieqa dwar l-effikaċja u karatteristiċi oħra tal-prodotti kożmetiċi. B'mod partikolari d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (11) hija applikabbli. Barra dan, il-Kummissjoni, f'koperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiddefinixxi l-kriterji komuni b'relazzjoni għal talbiet speċifiċi għall-prodotti kożmetiċi.

(52)

Għandu jkun possibbli li ssir affermazzjoni dwar prodott kożmetiku li ma ġie mwettaq l-ebda test fuq l-annimali fejn jidħol l-iżvilupp tal-prodott. Il-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-Istati Membri, żviluppat linji gwida sabiex tiżura li jiġu applikati kriterji komuni fl-użu tal-affermazzjonijiet u li jintlaħaq ftehim allineat tal-affermazzjonijiet, u b'mod partikolari li dawn l-affermazzjonijiet ma jqarrqux bil-konsumatur. Fl-iżvilupp ta' dawn il-linji gwida, il-Kummissjoni qieset ukoll il-fehmiet tal-ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li jagħmlu l-maġġoranza tal-produtturi tat-“testijiet mingħajr annimali”, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi rilevanti, u l-ħtieġa li l-konsumaturi jkunu kapaċi jagħmlu distinzjonijiet prattiċi bejn il-prodotti fuq il-bażi tal-kriterji tat-testijiet fuq l-annimali.

(53)

Barra mill-informazzjoni fuq it-tikketta, il-konsumaturi għandha tingħatalhom il-possibbiltà li jitolbu ċerta informazzjoni marbuta mal-prodotti mill-persuna responsabbli sabiex jagħmlu għażliet infurmati fost il-prodotti.

(54)

Tinħtieġ sorveljanza effettiva tas-suq sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jiġu rispettati. Għal dan il-għan, l-effetti serji li mhux mixtieqa għandhom jiġu notifikati u l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-possibbiltà li jitolbu, mingħand il-persuna responsabbli, lista tal-prodotti kożmetiċi li jkunu qajmu dubji serji fir-rigward tas-sikurezza.

(55)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà għall-Istati Membri li jirregolaw, b'konformita' mal-liġi Komunitarja, in-notifika minn professjonisti tas-saħħa jew minn konsumaturi ta' effetti serji mhux mixtieqa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(56)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà għall-Istati Membri li jirregolaw, b'konformita' mal-liġi Komunitarja, l-istabbiliment ta' operaturi ekonomiċi fil-qasam tal-prodotti kożmetiċi.

(57)

Fil-każ tan-nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament, tista’ tinħtieġ proċedura ċara u effiċjenti għall-irtirar u l-ġbir lura tal-prodotti. Kull fejn ikun possibbli, din il-proċedura għandha tissejjes fuq ir-regoli Komunitarji eżistenti għal prodotti perikolużi.

(58)

Sabiex jiġu indirizzati prodotti kożmetiċi li, minkejja li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, jistgħu jpoġġu fil-perikolu s-saħħa tal-bniedem, għandha tiġi introdotta proċedura ta’ salvagwardja.

(59)

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-indikazzjonijiet għall-interpretazzjoni u għall-applikazzjoni uniformi tal-kunċett ta' riskji serji sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni konsistenti ta' dan ir-Regolament.

(60)

Sabiex tikkonforma mal-prinċipji tal-prassi amministrattiva tajba, kull deċiżjoni minn awtorità kompetenti fil-qafas tas-sorveljanza tas-suq għandha tiġi sostanzjata.

(61)

Sabiex ikun hemm kontrolli effettivi fis-suq, jinħtieġ livell għoli ta’ kooperazzjoni amministrattiva fost l-awtoritatjiet kompetenti. Dan jikkonċerna partikolarment l-għajnuna reċiproka fil-verifika tal-fajls tal-informazzjoni ta’ prodott li jkunu jinsabu fi Stat Membru ieħor.

(62)

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-SCCS, korp indipendenti għall-valutazzjoni tar-riskju.

(63)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni kkonferiti fuq il-Kummissjoni (12).

(64)

B’mod partikolari, għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadatta l-Annessi ta’ dan ir-Regolament skont il-progress tekniku. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(65)

Meta, minħabba raġunijiet imperattivi ta' urġenza, l-iskadenzi normali għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ma jkunux jistgħu jiġu rispettati, il-Kummissjoni għandha tkun f'pozizzjoni li tapplika l-proċedura ta' urġenza prevista fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri relatati mas-CMRs, in-nanomaterjali u r-riskji potenzjali għas-saħħa umana.

(66)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(67)

L-operaturi ekonomiċi kif ukoll l-Istati Membri u l-Kummissjoni jeħtiġilhom biżżejjed żmien biex jadattaw għall-bidliet li jintroduċi dan ir-Regolament. Għalhekk huwa xieraq li jiġi provdut perjodu transitorju suffiċjenti għal dak l-adattament. Madanakollu, sabiex tiġi żgurata transizzjoni bla xkiel, l-operaturi ekonomiċi għandhom jitħallew iqiegħdu fis-suq prodotti kożmetiċi li jikkonformaw ma' dan ir-Regolament qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu transitorju.

(68)

Sabiex tissaħħaħ is-sikurezza ta' prodotti kożmetiċi u s-sorveljanza tas-suq, il-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jikkonformaw mal-obbligi tiegħu dwar l-evalwazzjoni tas-sikurezza, il-fajl u n-notifika tal-informazzjoni tal-prodott, anki jekk obbligi simili jkunu diġà ġew sodisfatti skont id-Direttiva 76/768/KEE.

(69)

Id-Direttiva 76/768/KEE għandha titħassar. Madankollu, sabiex jiġi assigurat trattament mediku xieraq f'każ ta' diffikultajiet u biex tiġi żgurata sorveljanza tas-suq, l-informazzjoni riċevuta skont l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a(4) tad-Direttiva 76/768/KEE li tikkonċerna l-prodotti kożmetiċi għandha tinżamm mill-awtoritajiet kompetenti matul ċertu perjodu ta' żmien u l-informazzjoni miżmuma mill-persuna responsabbli għandha tibqa' disponibbli għall-istess perjodu ta' żmien.

(70)

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għat-trasponiment fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness IX.

(71)

Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-kisba tas-suq intern u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa umana permezz tal-konformità tal-prodotti kożmetiċi mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lilhinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

AMBITU, DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Ambitu u għan

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li kull prodott kożmetiku disponibbli fis-suq għandu jkun konformi magħhom, sabiex is-suq intern jaħdem tajjeb u jkun hemm livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“prodott kożmetiku” tfisser kull sustanza jew taħlita intiża biex titqiegħed f'kuntatt ma' partijiet esterni tal-ġisem tal-bniedem (il-ġilda, sistema tax-xagħar, dwiefer, xuftejn u organi ġenitali esterni) jew mas-snien u l-membrani mukkużi tal-kavità orali bil-ħsieb esklussiv jew prinċipali biex tnaddafhom, tfewwaħhom, tbiddel id-dehra tagħhom, tħarishom, iżżommhom f'kundizzjoni tajba jew tikkoreġi l-irwejjaħ tal-ġisem;

(b)

“sustanza” tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat naturali jew miksuba bi kwalunkwe proċess ta' manifattura, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ sabiex jippriżerva l-istabbiltà tagħha u kwalunkwe impurità dderivata mill-proċess użat, iżda eskluż kwalunkwe solvent li jista' jiġi sseparat mingħajr ma jaffettwa l-istabbilità tas-sustanza jew ibiddel il-komposizzjoni tagħha;

(c)

“taħlita” tfisser taħlita jew soluzzjoni komposta minn żewġ sustanzi jew aktar;

(d)

“manifattur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura prodott kożmetiku jew li f'ismu jew bit-trejdmark tiegħu jiġi ddisinjat jew immanifatturat, u jikkummerċjalizza l-prodott kożmetiku;

(e)

“distributur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-fornimnent, minbarra l-manifattur jew l-importatur, li jpoġġi l-prodott kożmetiku disponibbli fis-suq Komunitarju;

(f)

“utent aħħari” tfisser jew konsumatur jew professjonista li juża l-prodott kożmetiku;

(g)

“jsir disponibbli fis-suq” tfisser kull provvista ta’ prodott kożmetiku għat-tqassim, il-konsum jew l-użu fis-suq Komunitarju matul attività kummerċjali, sew għall-ħlas jew b’xejn;

(h)

“tqiegħid fis-suq” tfisser meta prodott kożmetiku l-ewwel isir disponibbli fis-suq Komunitarju;

(i)

“importatur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità, li tqiegħed prodott kożmetiku minn pajjiż terz fis-suq Komunitarju;

(j)

“standard armonizzat” tfisser standard adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni (13), fuq bażi ta’ talba magħmula mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva;

(k)

“nanomaterjal” tfisser materjal insolubbli jew bijopersistenti u mmanifatturat intenzjonalment b'dimensjoni esterna waħda jew iżjed, jew bi struttura interna, fuq l-iskala minn 1 sa 100 nm;

(l)

“preservattivi” tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex jimpedixxu l-iżvilupp ta’ mikroorganiżmi fil-prodott kożmetiku;

(m)

“koloranti” tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex jagħtu kulur lill-prodott kożmetiku, lill-ġisem kollu jew partijiet minnu, bl-assorbiment jew ir-riflessjoni tad-dawl viżibbli; barra minn hekk, il-prekursuri tal-koloranti ossidattivi tax-xagħar għandhom jitqiesu li huma koloranti;

(n)

“filtri tal-UV” tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex iħarsu lill-ġilda minn ċertu radjazzjoni tal-UV billi jassorbu, jirriflettu jew iferrxu r-radjazzjoni tal-UV;

(o)

“effett mhux mixtieq” tfisser reazzjoni negattiva għas-saħħa tal-bniedem li tiġi attribwita lill-użu normali jew raġonevolment prevedibbli ta’ prodott kożmetiku speċifiku;

(p)

“effett serju mhux mixtieq” tfisser effett mhux mixtieq li jirriżulta fl-effetti temporanji jew permanenti ta’ inkapaċità funzjonali, diżabilità, rikoverazzjoni fl-isptar, anormalitajiet konġenitali jew riskju vitali immedjat jew mewt;

(q)

“irtirar” tfisser kull miżura bil-għan li tipprevjeni li prodott kożmetiku fil-katina tal-provvista jsir disponibbli fis-suq;

(r)

“ġbir lura” tfisser kull miżura bil-għan li jerġa’ jinġbar lura prodott kożmetiku li jkun diġà sar disponibbli lill-utent aħħari;

(s)

“formolazzjoni ta’ qafas” tfisser formulazzjoni li telenka l-kategorija jew il-funzjoni tal-ingredjenti u tal-konċentrazzjoni massima fil-prodott kożmetiku jew tagħti informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti kull meta prodott kożmetiku ma jkunx kopert jew ikun biss parzjalment kopert minn din il-formulazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi indikazzjonijiet li jippermettu l-istabbiliment tal-formolazzjoni ta’ qafas u tadattahom regolarment għall-progress tekniku u xjentifiku.

2.   Għall-iskopijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 1, sustanza jew taħlita intiża li tinbela’, li tidħol mill-imnifsejn, li tiġi injettata jew li tiġi impjantata fil-ġisem tal-bniedem ma għandhiex titqies li hija prodott kożmetiku.

3.   Fid-dawl tad-definizzjonijiet varji ta' nanomaterjali ppubblikati minn korpi differenti u l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi kostanti fil-qasam tan-nanoteknoloġiji, il-Kummissjoni għandha taġġusta u tadatta l-punt (k) tal-paragrafu 1 għall-progress tekniku u xjentifiku u mad-definizzjonijiet miftiehma sussegwentement fuq livell internazzjonali. Billi din il-miżura hija maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 32(3).

KAPITOLU II

SIKUREZZA, RESPONSABILITÀ, MOVIMENT ĦIELES

Artikolu 3

Sikurezza

Prodott kożmetiku li jsir disponibbli fis-suq għandu jkun sikur għal saħħet il-bniedem meta użat f'kundizzjonijiet ta' użu normali jew raġonevolment prevedibbli, waqt li jiġu kkunsidrati, b'mod partikulari, dawn li ġejjin:

(a)

preżentazzjoni inkluża l-konformità mad-Direttiva 87/357/KEE;

(b)

it-tikketta;

(c)

struzzjonijiet għall-użu u r-rimi tiegħu;

(d)

kull indikazzjoni jew informazzjoni oħra pprovduta mill-persuna responsabbli definita fl-Artikolu 4.

Il-provvediment ta' avvertenzi ma għandux jeżenta persuna definita skont l-Artikoli 2 u 4 milli tkun konformi mal-ħtiġijiet l-oħra stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Persuna responsabbli

1.   Prodotti kożmetiċi li għalihom persuna fiżika jew ġuridika hija nominata fi ħdan il-Komunità bħala persuna responsabbli biss għandhom jitqiegħdu fis-suq.

2.   Għal kull prodott kożmetiku mqiegħed fis-suq, il-persuna responsabbli għandha tiżgura l-konformità mal-obbligi relevanti stipulati f’dan ir-Regolament.

3.   Għal prodott kożmetiku mmanifatturat fil-Komunità, u mhux sussegwentement esportat u importat lura fil-Komunità, il-manifattur stabbilit fil-Komunità għandu jkun il-persuna responsabbli.

Il-manifattur jista’ jaħtar, b’mandat bil-miktub, persuna stabbilita fil-Komunità bħala l-persuna responsabbli li għandha taċċetta bil-miktub.

4.   Fil-każ ta' prodott kożmetiku mmanifatturat fil-Komunità, u mhux sussegwentement esportat u importat lura fil-Komunità, li l-manifattur tiegħu jkun stabbilit barra mill-Komunità, huwa għandu jaħtar, b’mandat bil-miktub, persuna stabbilita fil-Komunità bħala l-persuna responsabbli li għandha taċċetta bil-miktub.

5.   Għal prodott kożmetiku importat, kull importatur għandu jkun il-persuna responsabbli għall-prodott kożmetiku speċifiku li hu jqiegħed fis-suq.

L-importatur jista’ jaħtar, b’mandat bil-miktub, persuna stabbilita fil-Komunità bħala l-persuna responsabbli li għandha taċċetta bil-miktub.

6.   Id-distributur għandu jkun il-persuna responsabbli fejn hu jqiegħed prodott fis-suq taħt ismu jew trademark tiegħu jew jimmodifika prodott li diġà tqiegħed fis-suq b'tali mod li l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli jistgħu jiġu affettwati.

Traduzzjoni ta' informazzjoni relatata ma' prodott kożmetiku diġà mqiegħed fis-suq m'għandhiex tkun ikkunsidrata bħala modifka ta' dan il-prodott ta' tali natura li l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu affettwati.

Artikolu 5

Obbligi tal-persuni responsabbli

1.   Il-persuni responsabbli għandhom jiżguraw il-konformità mal-Artikoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Artikolu 19 paragrafi (1), (2) u (5), kif ukoll Artikolu 20, 21, 23 u 24.

2.   Persuni responsabbli li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jaħsbu li prodott kożmetiku li huma jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi ma' dan ir-regolament għandhom immedjatament jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir konformi jew jiġi rtirat jew jissejjaħ lura, jekk ikun xieraq.

Barra minn hekk, meta l-prodott kożmetiku jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, il-persuni responsabbli għandhom minnufih jinfurmaw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott disponibbli u tal-Istat Membru fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott huwa faċilment aċċessibbli, billi jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, tan-nuqqas ta’ konformità u tal-miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

3.   Il-persuni responsabbli għandhom jikkoperaw ma' dawn l-awtoritajiet, fuq talba ta' dawn tal-aħħar, dwar kull azzjoni biex jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-prodotti kożmetiċi li huma jkunu qiegħdu fis-suq. B'mod partikolari, persuni responsabbli għandhom, wara talba motivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni kollha u d-dokumentazzjoni neċessarja biex juru l-konformità ta' aspetti speċifiċi tal-prodott, f'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità.

Artikolu 6

Obbligi tad-distributuri

1.   Fil-kuntest tal-attivitajiet tagħhom, meta jagħmlu prodott kożmetiku disponibbli fis-suq, is-distributuri għandhom jaġixxu b'attenzjoni kif imiss fir-rigward tal-ħtiġijiet applikabbli.

2.   Qabel ma jagħmlu prodott kożmetiku disponibbli fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li:

l-informazzjoni tal-ittikkettjar li hemm dispożizzjoni għaliha fl-Artikolu 19 (1)(a), (e) u (g) u l-Artikolu 19(3) u (4) hija preżenti,

ir-rekwiżiti tal-lingwi pprovduti mill-Artikolu 19(5) huma ssodisfatti,

id-data tad-durabilità minima speċifikata, meta applikabbli taħt l-Artikolu 19(1) ma tkunx għaddiet.

3.   Meta d-distributuri jqisu jew jkollhom raġuni biex jemmnu li:

prodott kożmetiku ma jkunx konformi mar-rekwiżiti provduti minn dan ir-Regolament, m'għandhomx jagħmlu l-prodott disponibbli fis-suq sakemm dan ikun sar konformi mal-ħtiġijiet applikabbli,

prodott kożmetiku li jkunu għamlu disponibbli fis-suq ma jkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, huma għandhom jaċċertaw li jittieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir konformi, ikun irtirat jew jissejjaħ lura, jekk ikun xieraq.

Barra minn hekk, meta l-prodott kożmetiku jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, id-distributuri għandhom minnufih jinfurmaw lill-persuna responsabbli u lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott disponibbli u tal-Istat Membru fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott huwa faċilment aċċessibbli, billi jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, tan-nuqqas ta’ konformità u tal-miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

4.   Id-distributuri għandhom jiżguraw li waqt li prodott ikun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-ħażna jew il-kundizzjonijiet tat-trasport ma jippreġudikawx il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament.

5.   Id-distributuri għandhom jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti, fuq talba ta' dawn tal-aħħar, dwar kull azzjoni biex jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-prodotti li huma jkunu qiegħdu fis-suq. B'mod partikolari, id-distributuri għandhom, wara talba motivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni kollha u d-dokumentazzjoni neċessarja biex juru l-konformità tal-prodott mar-rekwiżiti elenkati fil-paragrafu 2, f'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità.

Artikolu 7

Identifikazzjoni fi ħdan il-katina tal-forniment

Fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti:

il-persuni responsabbli għandhom jidentifikaw id-distributuri li lilhom ikunu fornew il-prodotti kożmetiċi,

id-distributur għandu jidentifika id-distributur jew il-persuna responsabbli minn liema, u d-distributuri li lilhom, il-prodott kożmetiku kien fornut.

Dan l-obbligu għandu japplika għal perjodu ta' 3 snin wara d-data meta l-lott tal-prodott kożmetiku ġie magħmul disponibbli għad-distributur.

Artikolu 8

Prassi tajba tal-manifattura

1.   Il-manifattura tal-prodotti kożmetiċi għandha tkun konformi mal-prassi tajba tal-manifattura bil-għan li jiġu garantiti l-għanijiet tal-Artikolu 1.

2.   Il-konformità mal-prassi tajba tal-manifattura għandha tiġi preżunta meta l-manifattura tkun konformi mal-istandards armonizzati relevanti, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Moviment ħieles

L-Istati Membri ma għandhomx, għal raġunijiet relatati mal-ħtiġijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu kwalunkwe prodott kożmetiku li jikkonforma mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament milli jsir disponibbli fis-suq.

KAPITOLU III

VALUTAZZJONI TAS-SIKUREZZA, IL-FAJL TAL-INFORMAZZJONI TAL-PRODOTT, NOTIFIKA

Artikolu 10

Valutazzjoni tas-sikurezza

1.   Sabiex turili l-prodott kożmetiku jikkonforma mal-Artikolu 3, il-persuna responsabbli għandha tiżgura li l-prodott kożmetiku tkun saritlu evalwazzjoni tas-sikurezza fuq il-bażi tal-informazzjoni relevanti u li jkun sar rapport dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku skont l-Anness I.

Il-persuna responsabbli għandha tiżgura li:

(a)

l-użu intenzjonat tal-prodott kożmetiku u l-esponiment sistemiku antiċipat għall-ingredjenti individwali f’formulazzjoni finali jitqiesu fl-evalwazzjoni tas-sikurezza;

(b)

jintuża approċċ weight-of evidence xieraq fl-evalwazzjoni tar-riskju għar-reviżjoni ta’ dejta mis-sorsi eżistenti kollha;

(c)

ir-rapport dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku jinżamm aġġornat minħabba informazzjoni rilevanti addizzjonali ġġenerata wara t-tqegħid fis-suq tal-prodott.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll għal prodotti kożmetiċi li ġew innotifikati skont id-Direttiva 76/768/KEE.

Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni mill-qrib mal-parteċipanti kollha, għandha tadotta linji gwida xierqa biex tippermetti lill-intrapriżi, b'mod partikulari intrapriżi zgħar u ta' daqs medju, li jikkonformaw mal-ħtiġijiet stipulati fl-Anness I. Dawk il-linji gwida għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 32(2).

2.   L-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ prodott kożmetiku, kif stipulat fil-Parti B tal-Anness I għandha ssir minn persuna li jkollha diploma jew evidenza oħra ta' kwalifiki formali mogħtija wara t-tlestija ta' kors ta' studju universitarju ta’ studju teoretiku u prattiku fil-farmaċija, it-tossikoloġija, il-mediċina jew dixxiplina simili, jew ta' kors rikonoxxut bħala ekwivalenti minn Stat Membru.

3.   L-istudji mhux kliniċi msemmija fil-valutazzjoni tas-sikurezza skont il-paragrafu 1 u mwettqa wara t-30 ta' Ġunju 1988 bl-iskop li tiġi vvalutata s-sikurezza ta' prodott kożmetiku, għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-prinċipji ta’ prassi laboratorja tajba, kif applikabbli fil-waqt meta sar l-istudju, jew ma’ standards internazzjonali oħra rikonoxxuti bħala ekwivalenti mill-Kummissjoni jew l-ECHA.

Artikolu 11

Fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott

1.   Meta l-prodott kożmetiku jitqiegħed fis-suq, il-persuna responsabbli għandha żżomm fajl għalih. Il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott għandu jinżamm matul perjodu ta' 10 snin wara d-data meta l-lott tal-prodott kożmetiku tqiegħed fis-suq.

2.   Il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott għandu jkun fih l-informazzjoni u d-dejta li ġejja, li għandhom jiġu aġġornati meta jkun meħtieġ:

(a)

deskrizzjoni tal-prodott kożmetiku li tippermetti li l-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott jiġi attribwit b’mod ċar lill-prodott kożmetiku;

(b)

ir-rapport tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku msemmi fl-Artikolu 10(1);

(c)

deskrizzjoni tal-metodu tal-manifattura u stqarrija dwar il-konformità mal-prassi tal-manifattura tajba msemmija fl-Artikolu 8;

(d)

fejn iġġustifikat min-natura jew l-effett tal-prodott kożmetiku, prova tal-effett mistqarr għall-prodott kożmetiku;

(e)

l-informazzjoni dwar kull test fuq l-annimali mwettaq mill-manifattur, l-aġenti jew il-fornituri tiegħu, li jkollha x’taqsam mal-valutazzjoni tal-iżvilupp jew is-sikurezza tal-prodott kożmetiku jew l-ingredjenti tiegħu, inkluż kull test fuq l-annimali mwettaq sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet leġiżlattivi jew regolatorji tal-pajjiżi terzi.

3.   Il-persuna responsabbli għandha tagħmel il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott aċċessibbli faċilment f'għamla elettronika jew mod ieħor fl-indirizz tiegħu indikat fuq it-tiketta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jinżamm il-fajl.

L-informazzjoni fil-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott għandha tkun disponibbli f'lingwa li tinftiehem faċilment mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru.

4.   Ir-rekwiżiti provduti fil-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll għal prodotti kożmetiċi li ġew innotifikati skont id-Direttiva 76/768/KEE.

Artikolu 12

Teħid ta’ kampjuni u analiżi

1.   It-teħid tal-kampjuni u l-analiżi tal-prodotti kożmetiċi għandhom isiru b’mod affidabbli u riproduċibbli.

2.   Fin-nuqqas ta’ kull leġiżlazzjoni applikabbli, l-affidabbiltà u r-riproduċibbiltà għandhom jiġu preżunti jekk il-metodu li jintuża jkun konformi mal-istandards armonizzati relevanti, li r-referenzi tagħhom ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

Notifika

1.   Qabel ma tqiegħed il-prodott kożmetiku fis-suq, il-persuna responsabbli għandha tibgħat l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni permezz ta’ mezz elettroniku:

(a)

il-kategorija tal-prodott kożmetiku u l-isem jew ismijiet tiegħu li jippermettu l-identifikazzjoni speċifika tiegħu;

(b)

l-isem u l-indirizz tal-persuna responsabbli fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott ikun sar aċċessibbli faċilment;

(c)

il-pajjiż ta' oriġini f'każ ta' importazzjoni;

(d)

l-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun tqiegħed fis-suq;

(e)

id-dettalji tal-kuntatt ta' persuna fiżika biex tiġi kkuntattjata fil-każ ta' bżonn;

(f)

il-preżenza tas-sustanzi fil-forma ta' nanomaterjali u:

(i)

l-identifikazzjoni tagħhom inkluż l-isem kimiku (IUPAC) u deskritturi oħrajn kif speċifikat fil-punt 2 tal-Preambolu għall-Annessi II sa VI għal dan ir-Regolament;

(ii)

b'mod raġjonevoli, il-kundizzjonijiet futuri ta' esponiment mistennija;

(g)

l-isem u s-Servizz tal-Astratti Kimiċi (CAS) jew in-numru KE tas-sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), tal-kategorija 1A jew 1B, skont il-parti 3 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(h)

il-formolazzjoni ta’ qafas li tippermetti li jkun hemm trattament mediku minnufih u xieraq fil-każ ta’ diffikultajiet.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll għal prodotti kożmetiċi nnotifikati skont id-Direttiva 76/768/KEE.

2.   Meta l-prodott kożmetiku jitqiegħed fis-suq, il-persuna responsabbli għandha tinnotifika lill-Kummissjoni dwar it-tikkettar oriġinali, u, fejn raġonevolment leġġibbli, ritratt tal-ippakkjar korrispondenti.

3.   Sa minn 11 ta' Lulju 2013, distributur li jagħmel disponibbli fi Stat Membru prodott kożmetiku diġà mqiegħed fis-suq fi Stat Membru ieħor u jittraduċi, fuq inizjattiva tiegħu stess, kull element tal-ittikkettar ta' dak il-prodott sabiex jikkonforma mal-liġi nazzjonali, għandu jibgħat, permezz ta' mezzi elettroniċi, l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

(a)

il-kategorija ta' prodott kożmetiku, ismu fl-Istat Membru tad-dispaċċ u ismu fl-Istat Membru fejn huwa disponibbli, li jippermetti l-identifikazzjoni speċifika;

(b)

l-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun ġie magħmul disponibbli;

(c)

ismu u l-indirizz;

(d)

l-isem u l-indirizz tal-persuna responsabbli fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott ikun sar aċċessibbli faċilment.

4.   Fejn prodott kożmetiku ġie mqiegħed fis-suq qabel 11 ta' Lulju 2013 iżda m'għadux fis-suq minn dik id-data, u distributur jintroduċi dak il-prodott fi Stat Membru wara dik id-data, dak id-distributur għandu jikkomunika dan li ġej lill-persuna responsabbli:

(a)

il-kategorija ta' prodott kożmetiku, ismu fl-Istat Membru tad-dispaċċ ismu fl-Istat Membru fejn huwa disponibbli, li jippermetti l-identifikazzjoni speċifika;

(b)

l-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun ġie magħmul disponibbli;

(c)

ismu u l-indirizz.

Fuq il-bażi ta' din il-komunikazzjoni, il-persuna responsabbli għandha tippreżenta lill-Kummissjoni, b'mezzi elettroniċi, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, meta n-notifiki skont l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a (4) tad-Direttiva 76/768/KEE ma jkunux ġewx imwettqa fl-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun disponibbli.

5.   Il-Kummissjoni għandha, bla dewmien, tagħmel l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1, u fil-paragrafi 2 u 3 disponibbli elettronikament lill-awtoritajiet kompetenti kollha.

L-awtoritajiet kompetenti biss jistgħu jużaw l-informazzjoni għal skopijiet ta’ sorveljanza tas-suq, analiżi tas-suq, evalwazzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi fil-kuntest tal-Artikoli 25, 26 u 27.

6.   Il-Kummissjoni għandha, bla dewmien, tagħmel l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 disponibbli elettronikament liċ-ċentri tal-veleni jew korpi simili, fejn ċentri u korpi bħal dawn ikunu ġew stabbiliti mill-Istati Membri.

Dik l-informazzjoni tista’ tintuża biss minn dawk il-korpi għall-iskopijiet tat-trattamenti mediċi.

7.   Meta tinbidel kwalunkwe parti mill-informazzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 3 u 4, il-persuna responsabbli u d-distributur għandhom jipprovdu aġġornament mingħajr dewmien.

8.   Il-Kummissjoni tista', fil-waqt li tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku u ħtiġijiet speċifiċi marbuta mas-sorveljanza tas-suq, temenda l-paragrafi 1 sa 7 billi żżid rekwiżiti.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

KAPITOLU IV

RESTRIZZJONIJIET FUQ ĊERTI SUSTANZI

Artikolu 14

Restrizzjonijiet fuq sustanzi elenkati fl-Annessi

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 3, il-prodotti kożmetiċi ma għandux ikun fihom ebda waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

sustanzi pprojbiti

sustanzi pprojbiti elenkati fl-Anness II;

(b)

sustanzi ristretti

sustanzi ristretti li ma jintużawx skont ir-restrizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III;

(c)

koloranti

(i)

koloranti apparti dawk elenkati fl-Anness IV u koloranti elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness, ħlief għal prodotti li jagħtu kulur lix-xagħar imsemmija fil-paragrafu 2;

(ii)

bla ħsara għall-punti (b), (d)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness IV iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala koloranti, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

(d)

preservattivi

(i)

preservattivi għajr dawk elenkati fl-Anness V u preservattivi elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness;

(ii)

bla ħsara għall-punti (b), (c)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness V iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala preservattivi, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness;

(e)

filtri tal-UV

(i)

filtri tal-UV minbarra dawk elenkati fl-Anness VI u filtri tal-UV elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness;

(ii)

bla ħsara għall-punti (b) (c)(i) and (d)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness VI iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala filtri tal-UV, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

2.   Bla ħsara għal deciżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness IV għal prodotti li jiżbgħu x-xagħar, dawn il-prodotti m'għandux ikun fihom koloranti maħsuba biex jiżbgħu ix-xagħar, għajr dawk elenkati fl-Anness IV u koloranti biex jiżbgħu x-xagħar li huma elenkati hemm iżda li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, imfassla sabiex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

Artikolu 15

Sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR

1.   L-użu fil-prodotti kożmetiċi tas-sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR, tal-kategorija 2, skont il-parti 3 tal-Anness VI tad-Direttiva (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi pprojbit. Madankollu sustanza kklassifikata fil-kategorija 2 tista' tintuża fil-prodotti kożmetiċi jekk is-sustanza tkun ġiet ivvalutata mill-SCCS u misjuba sikura għall-użu fil-prodotti kożmetiċi. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3) ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-użu fil-prodotti kożmetiċi tas-sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR, tal-kategoriji 1A jew 1B, skont il-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi pprojbbit.

Madankollu, dawn is-sustanzi jistgħu jintużaw fil-prodotti kożmetiċi permezz ta’ eċċezzjoni jekk, wara li jkunu kklassifikati bħala sustanzi CMR tal-kategoriji 1A jew 1B, skont il-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

ikunu konformi mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-ikel kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sikurezza tal-ikel (14);

(b)

ma jkunx hemm alternattivi vijabbli disponibbli, kif iddokumentat f’analiżi tal-alternattivi;

(c)

l-applikazzjoni tkun magħmula għal użu partikolari tal-kategorija tal-prodott ma' espożizzjoni magħrufa; u

(d)

ġew evalwati u nstabu sikuri għall-użu mill-SCCS fi prodotti kożmetiċi b'mod partikolari fid-dawl tal-esposizzjoni għal dawn il-prodotti u jqisu l-esponiment ġenerali minn sorsi oħra, waqt li jiġu kkunsidrati b'mod partikolari gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni.

Għandu jkun hemm tikketta speċifika biex ma jsirx użu ħażin mill-prodott kożmetiku skont l-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament, bil-kunsiderazzjoni tar-riskji possibbli marbuta mal-preżenza ta' sustanzi perikolużi u l-modi ta' kif isir l-esponiment.

Sabiex dan il-paragrafu jiġi implimentat, il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi ta’ dan ir-Regolament skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3) ta’ dan ir-Regolament fi żmien 15-il xahar wara l-inklużjoni tas-sustanzi kkonċernati fil-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 32(4) ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tagħti mandat lill-SCCS biex jevalwa mill-ġdid dawk is-sustanzi ladarba jitqajjem tħassib dwar is-sikurezza u l'aktar tard ħames snin wara l-inklużjoni tagħhom fl-Annessi III sa VI għal dan ir-Regolament, u mill-anqas kull ħames snin sussegwenti

3.   Sa 11 ta' Jannar 2012, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tiġi żviluppata gwida xierqa bl-għan li tippermetti approċċ armonizzat għall-iżvilupp u l-użu ta' estimi ta’ esposizzjoni ġenerali fl-evalwazzjoni tal-użu sikur ta' sustanzi CMR. Din ir-reviżjoni għandha tiġi żviluppata b'konsultazzjoni mal-SCCS, l-ECHA, l-EFSA u parteċipanti oħra relevanti, li tieħu, kif xieraq, mill-aħjar prattika relevanti.

4.   Meta jkunu disponibbli kriterji li jkun hemm qbil Komunitarju jew internazzjonali dwarhom għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi b’karatteristiċi li jħarbtu s-sistema endokrinali, jew sa mhux aktar tard minn 11 ta' Jannar 2015, il-Kummissjoni għandha tirrevedi r-Regolament fir-rigward tas-sustanzi b’karatteristiċi li jħarbtu s-sistema endokrinali.

Artikolu 16

In-nanomaterjali

1.   Għal kull prodott kożmetiku li jkun fih in-nanomaterjali kif definit fl-Artikolu 2 għandu jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu ma japplikawx għan-nanomaterjali użati bħala koloranti, filtri tal-UV jew preservattivi rregolati taħt l-Artikolu 14 sakemm ma jkunx speċifikat b'mod dirett.

3.   Minbarra n-notifika fl-Artikolu 13, prodotti kożmetiċi li jkun fihom nanomaterjali għandhom jiġu notifikati mill-persuna responsabbli lill-Kummissjoni b'mezz elettroniku sitt xhur qabel ma jitqiegħdu fis-suq, għajr fejn dawn diġà jkunu tqiegħdu fis-suq mill-istess persuna responsabbli qabel 11 ta' Jannar 2013.

F'dan l-aħħar każ, prodotti kożmetiċi li jkun fihom nanomaterjali li tqiegħdu fis-suq għandhom jiġu notifikati mill-persuna responsabbli lill-Kummissjoni bejn 11 ta' Jannar 2013 u 11 ta' Lulju 2013 b'mezz elettroniku, waqt li ssir wkoll in-notifika tal-Artikolu 13.

L-ewwel u t-tieni subparagrafi ma japplikawx għal prodotti kożmetiċi li fihom nanomaterjali b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness III.

L-informazzjoni notifikata lill-Kummissjoni għandha tinkludi tal-anqas dan li ġej:

(a)

l-identifikazzjoni tan-nanomaterjal inkluż l-isem kimiku tiegħu (IUPAC) u deskritturi oħrajn kif speċifikat fil-punt 2 tal-Preambolu għall-Annessi II sa VI;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet tan-nanomaterjal, inkluż id-daqs tal-partiċelli u l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi;

(c)

stima tal-kwantità tan-nanomaterjali li jinsabu fil-prodotti kożmetiċi maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq kull sena;

(d)

profil tossikoloġiku tan-nanomaterjal;

(e)

dejta rigward sikurezza tan-nanomaterjali li tirrigwarda l-kategorija tal-prodott kosmetiku kif użat f'tali prodotti;

(f)

b'mod ragjonevoli, il-kundizzjonijiet futuri ta' esponiment mistennija.

Il-persuna responsabbli tista' taħtar persuna fiżika jew ġuridika oħra b'mandat bil-miktub għan-notifika ta' nanomaterjali u għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar dan.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi numru ta' referenza għas-sottomissjoni tal-profil tossikoloġiku li jista' jissostitwixxi l-informazzjoni li għandha tiġi notifikata taħt il-punt (d).

4.   Fil-każ li l-Kummissjoni tkun imħassba dwar is-sikurezza tan-nanomaterjal, għandha titlob mingħajr dewmien lill-SCCS biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar is-sikurezza ta' dawn in-nanomaterjali għall-kategoriji relevanti ta' prodotti kożmetiċi, kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi raġjonevoli ta' esponiment mistennija. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli pubblikament. L-SCCS għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien sitt xhur mit-talba tal-Kummissjoni. Fejn l-SCCS isib li xi informazzjoni neċessarja tkun nieqsa, il-Kummissjoni għandha teżiġi li l-persuna risponsabbli tipprovdiha fi żmien raġonevoli espliċitament iddikkjarat, li ma jkunx jista' jiġġedded. L-SCCS għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien sitt xhur minn meta tiġi sottomessa l-informazzjoni addizzjonali. L-opinjoni tal-SCCS għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

5.   Fi kwalunkwe żmien il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura tal-paragrafu preċedenti jekk ikollha xi tħassib rigward sikurezza, pereżempju minħabba informazzjoni pprovduta minn xi parti terza.

6.   Fil-waqt li tieħu l-opinjoni tal-SCCS u fejn ikun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, inkluż meta jkun hemm informazzjoni insuffiċjenti, il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi II u III.

7.   Il-Kummissjoni tista', fil-waqt li tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku, temenda l-paragrafu 3 billi żżid rekwiżiti.

8.   Il-miżuri li jirreferu għalihom il-paragrafi 6 u 7, li huma maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju li jirreferi għaliha l-Artikolu 32(3).

9.   Għal raġunijiet imperattivi u urġenti, il-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 32(4).

10.   L-informazzjoni li ġejja għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni:

(a)

Sa 11 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli katalgu tan-nanomaterjali kollha li jintużaw fil-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq, inklużi dawk li jintużaw bħala koloranti, filtri tal-UV u preservattivi f'sezzjoni separata, b'indikazzjoni tal-kategoriji tal-prodotti kożmetiċi u l-kundizzjonijiet raġonevoli ta' esponiment mistennija. Il-katalgu għandu wara jiġi aġġornat regolarment u mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(b)

Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali tas-sitwazzjoni li jagħti informazzjoni dwar żviluppi fl-użu tan-nanomaterjali fi prodotti kożmetiċi fil-Komunità, inklużi dawk użati bħala koloranti, filtri tal-UV u preservattivi f'sezzjoni separata. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat sa 11 ta' Lulju 2014. Ir-rapport ta' aġġornament għandu jagħti sommarju, b'mod partikulari, tan-nanomaterjali ġodda u tal-kategoriji ġodda tal-prodotti kożmetiċi, tal-progress li sar fl-iżvilupp ta' metodi ta' evalwazzjoni nanospeċifiċi u ta' linji gwida dwar l-evalwazzjoni tas-sikurezza, kif ukoll informazzjoni dwar programmi ta' koperazzjoni internazzjonali.

11.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi regolarment id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar in-nanomaterjali fid-dawl tal-progress xjentifiku u, meta meħtieġ, għandha tipproponi emendi xierqa għal dawn id-dispożizzjonijiet.

L-ewwel evalwazzjoni għandha ssir sa 11 ta' Lulju 2018.

Artikolu 17

Traċċi ta' sustanzi pprojbiti

Il-preżenza mhux intenzjonali ta' kwantitajiet żgħar ta' sustanzi pprojbiti li jirriżultaw minn impuritajiet ta' ingredjenti naturali jew sintetiċi, mill-proċess ta' manifattura, ħażna u rilaxx minn imballaġġ, li huma teknikament inevitabbli fi prassi tajba tal-manifattura, għandha tkun permessa sakemm din il-preżenza tkun konformi mal-Artikolu 3.

KAPITOLU V

ITTESTJAR FUQ L-ANNIMALI

Artikolu 18

Ittestjar fuq l-Annimali

1.   Bla ħsara għall-obbligi ġenerali li jidderivaw mill-Artikolu 3, dawn li ġejjin m'għandhomx jiġu permessi:

(a)

it-tqegħid fis-suq tal-prodotti kożmetiċi meta l-formolazzjoni finali, sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament, kienet is-suġġett tal-ittestjar fuq l-annimali bl-użu ta' metodu ieħor għajr il-metodu alternattiv wara li dan il-metodu alternattiv jkun ġie vvalidat u adottat fil-livell Komunitarju b'kunsiderazzjoni debita għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD;

(b)

it-tqegħid fis-suq tal-prodotti kożmetiċi li jkun fihom l-ingredjenti jew il-għaqdiet tal-ingredjenti li, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament kienu s-suġġett li l-annimali jiġu ttestjati bl-użu ta’ metodu ieħor għajr il-metodu alternattiv wara li dan il-metodu alternattiv kien ġie vvalidat u adottat fil-livell Komunitarju, b’rigward xieraq għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD;

(c)

it-twettieq fil-Komunità ta' testijiet fuq l-annimali tal-prodotti kożmetiċi mlestija sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament;

(d)

it-twettiq fil-Komunità ta' testijiet fuq l-annimali tal-ingredjenti jew it-tagħqid tal-ingredjenti sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament, wara d-data li dawn it-testijiet jinħtieġu li jinbidlu b'metodu alternattiv jew metodi alternattivi vvalidati u elenkati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jistipula l-metodi tat-testijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi (REACH) (15) jew fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-SCCS u ċ-Ċentru Ewropew tal-Validazzjoni tal-Metodi Alternattivi (ECVAM), u b'kunsiderazzjoni debita għall-iżvilupp tal-validazzjoni fi ħdan l-OECD, stabbiliet l-iskedi taż-żmien sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet skont il-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1, inklużi l-iskadenzi sabiex it-testijiet varji ma jibqgħux jintużaw. L-iskedi taż-żmien saru disponibbli għall-pubbliku fl-1 ta’ Ottubru 2004 u ntbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-perjodu taż-żmien tal-implimentazzjoni ġie limitat sal-11 ta’ Marzu 2009 fir-rigward tal-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1.

Fejn jidħlu t-testijiet li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, it-tossiċità tar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika, li għalihom ebda alternattiva m'hi qed tkun ikkunsidrata, il-perjodu taż-żmien sabiex jiġi implimentat il-paragrafu 1 (a) u (b) għandu jkun limitat sal-11 ta’ Marzu 2013.

Il-Kummissjoni għandha tistudja d-diffikultajiet tekniċi possibbli sabiex titħares il-projbizzjoni fejn għandhom x'jaqsmu t-testijiet, u b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, it-tossiċità tar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika, li għalihom ebda alternattiva m'hi qed tkun ikkunsidrata. It-tagħrif dwar ir-riżultati provviżorji u finali ta’ dawn l-istudji jifforma parti mir-rapporti ta’ kull sena ppreżentati skont l-Artikolu 35.

Fuq il-bażi ta' dawn ir-rapporti annwali, l-iskedi taż-żmien kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu jiġu adattati sal-11 ta’ Marzu 2009 fir-rigward tal-ewwel sottoparagrafu u jistgħu jiġu adottati sal-11 ta’ Marzu 2013 fir-rigward tat-ttieni subparagrafu u wara konsultazzjoni mal-entitajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha tistudja l-progress u t-tħaris tat-termini taż-żmien kif ukoll id-diffikutajiet tekniċi possibbli sabiex titħares il-projbizzjoni. It-tagħrif dwar ir-riżultati provviżorji u finali tal-istudji tal-Kummissjoni jifforma parti mir-rapporti ta' kull sena ppreżentati skont l-Artikolu 35. Jekk dawn l-istudji jikkonkludu, l-iktar tard sa sentejn qabel it-tmiem tal-perjodu massimu taż-żmien riferit fit-tieni subparagrafu, li għal raġunijiet tekniċi test jew iktar riferiti f’dak it-tieni subparagrafu ma jiġux żviluppati u vvalidati qabel ma jiskadi l-perjodu taż-żmien riferit fih, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tressaq proposta leġiżlattiva skont l-Artikolu 251 tat-Trattat.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta jqum tħassib gravi rigward is-sikurezza ta' ingredjent kożmetiku eżistenti, Stat Membru jista' jitlob lill-Kummissjoni li tikkonċedi deroga mill-paragrafu 1. It-talba għandu jkun fiha valutazzjoni tas-sitwazzjoni u tindika l-miżuri meħtieġa. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-  SCCS u permezz ta’ deċiżjoni raġjonata, tawtorizza d-deroga. Din l-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet assoċjati ma’ din id-deroga f’termini ta’ għanijiet speċifiċi, it-tul taż-żmien u r-rappurtaġġ tar-riżultati.

Deroga tista’ tiġi konċessa biss jekk:

(a)

l-ingredjent ikun jintuża ħafna u ma jistax jiġi mibdul b’ingredjent ieħor kapaċi li jwettaq funzjoni simili;

(b)

tiġi ssostanzjata l-problema speċifika tas-saħħa tal-bniedem u tiġi ġġustifikata l-ħtieġa li jitwettqu t-testijiet fuq l-annimali u tkun appoġġjata bi Protokoll iddettaljat ta’ riċerka propost bħala bażi għall-valutazzjoni.

Id-deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni, il-kundizzjonijiet assoċjati magħha u r-riżultat finali miksub għandhom jagħmlu parti mir-rapport annwali ppreżentat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 35.

Il-miżuri msemmija fis-sitt subparagrafu, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

3.   Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 20:

(a)

“prodott kożmetiku mlesti” jfisser il-prodott kożmetiku fil-formolazzjoni finali tiegħu, kif imqiegħed fis-suq u magħmul disponibbli lill-utent finali, jew il-prototip tiegħu;

(b)

“prototip” ifisser l-ewwel mudell jew disinn li ma jkunx ġie prodott f’lottijiet u li minnu jiġi kkopjat il-prodott kożmetiku mlesti jew żviluppat finalment.

KAPITOLU VI

TAGĦRIF GĦALL-KONSUMATUR

Artikolu 19

Tikketti

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-Artikolu, prodotti kożmetiċi jitqiegħdu fis-suq biss jekk il-kontenitur u l-imballaġġ tal-prodotti kożmetiċi jkunu juru t-tagħrif li ġej f'karattri li ma jitħassrux, li jinqraw faċilment u li jidhru sewwa:

(a)

l-isem jew l-isem irreġistrat u l-indirizz tal-persuna responsabbli. Din l-informazzjoni tista’ titqassar sakemm it-taqsira tagħmilha possibbli li tkun identifikata dik il-persuna u l-indirizz tagħha. Jekk jiġu indikati bosta indirizzi, dak fejn il-persuna responsabbli tagħmel il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott faċilment aċċessibbli għandu jiġi enfasizzat. Il-pajjiż ta' oriġini għandu jkun speċifikat għal prodotti kożmetiċi impurtati;

(b)

il-kontenut nominali fil-ħin tal-imballaġġ, mogħti bil-piż jew bil-volum, ħlief fil-każ ta' imballaġġ li jkun fih anqas minn ħames grammi jew ħames millilitri, kampjuni bla ħlas u pakketti ta' applikazzjoni waħda; għal oġġetti imballati minn qabel normalment mibjugħa bħala għadd ta’ oġġetti, li għalihom id-dettalji tal-piż jew ta’ volum ma jkunux sinifikanti, il-kontenut mhux meħtieġ li jingħata kemm-il darba l-għadd tal-oġġetti jkun jidher fuq l-imballaġġ. Din l-informazzjoni mhix meħtieġa li tingħata jekk l-għadd tal-oġġetti jkun faċli li jidher minn barra jew jekk il-prodott normalment ikun jinbiegħ biss individwalment;

(c)

id-data sakemm il-prodott kożmetiku, maħżun f’kundizzjonijiet xierqa, jkompli jaqdi l-funzjoni inizjali tiegħu u, b'mod partikolari, jibqa' konformi mal-Artikolu 3 (“id-data tad-durabilità minima”).

Id-data nnifisha jew dettalji dwar fejn tidher fuq l-imballaġġ għandu jkollha quddiemha is-simbolu li hu indikat fil-punt 3 tal-Anness VII, jew il-kliem: “l-aħjar użat qabel it-tmiem ta'”.

Id-data tad-durabilità minima għandha tkun espressa biċ-ċar u għandu jkun fiha jew ix-xahar u s-sena jew il-jum, ix-xahar u s-sena f'din l-ordni. Jekk meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jkun issupplimentat b’indikazzjoni tal-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssoddisfatti sabiex jiggarantixxu t-tul taż-żmien iddikjarat.

L-indikazzjoni tad-data tad-durabilità minima ma għandhiex tkun mandatorja għall-prodotti kożmetiċi b'tul taż-żmien minimu ta' iktar minn 30 xahar. Għal dawn il-prodotti, għandu jkun hemm indikazzjoni tal-perjodu taż-żmien għal wara l-ftuħ li fih il-prodott huwa sikur u jista' jintuża mingħajr ħsara għall-konsumatur. Dan it-tagħrif għandu jiġi indikat, ħlief meta l-kunċett ta' durabilità wara li jinfetaħ ma jkunx relevanti, bis-simbolu stabbilit fil-punt 2 tal-Anness VII segwit bil-perjodu taż-żmien (f’xhur u/jew snin);

(d)

il-prekawzjonijiet partikulari li għandhom jiġu osservati waqt l-użu, u għallinqas dawk elenkati fl-Annessi III sa VI u kull informazzjoni speċjali prekawzjonarja fuq il-prodotti kożmetiċi għal użu professjonali;

(e)

in-numru tal-lott tal-manifattura jew ir-referenza għall-identifikazzjoni tal-prodott kożmetiku. Meta dan ikun impossibbli għal raġunijiet prattiċi minħabba li l-prodotti kożmetiċi huma żgħar wisq, ikun biżżejjed jekk din l-informazzjoni tidher biss fuq l-imballaġġ;

(f)

il-funzjoni tal-prodott kożmetiku, sakemm din ma tkunx ċara mill-preżentazzjoni tiegħu;

(g)

elenku tal-ingredjenti. Din l-informazzjoni tista’ tiġi indikata fuq l-imballaġġ biss. Il-lista għandu jkollha qabilha t-terminu “ingredjenti”.

Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, “ingredjent” tfisser kull sustanza jew taħlita miżjuda intenzjonalment ma’ prodott kożmetiku fil-proċess tal-manifattura. Dawn li ġejjin, b'danakollu, ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala ingredjenti:

(i)

impuritajiet fil-materjal mhux maħdum li jintuża,

(ii)

materjali tekniċi sussidjarji użati fit-taħlita iżda li ma jkunux preżenti fil-prodott finali,

Il-kompożizzjonijiet tal-fwieħa u aromatiċi u l-materji prima tagħhom għandhom jiġu riferiti bit-termini “parfum” jew “aroma”. Barra minn hekk, il-preżenza tas-sustanzi, li jeħtieġ li tissemma' taħt il-kolonna “Oħrajn” fl-Anness III, għandha tiġi indikata fil-lista tal-ingredjenti flimkien mat-termini parfum jew aroma.

Il-lista ta’ ingredjenti għandha tiġi stabbilita f’ordni dixxendenti tal-piż tal-ingredjenti meta dawn jiżdiedu mal-prodott kożmetiku. L-ingredjenti f’konċentrazzjonijiet ta’ inqas minn 1 % jistgħu jiġu elenkati f’kull ordni wara dawk ta’ konċentrazzjonijiet ta’ iktar minn 1 %.

L-ingredjenti kollha preżenti fil-forma ta’ nanomaterjali għandhom ikunu indikati b’mod ċar fil-lista tal-ingredjenti. Qabel l-ismijiet ta’ dawn l-ingredjenti għandu jkun hemm parentesi bil-kelma “nano”.

Koloranti barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar jistgħu jiġu elenkati f'kull ordni wara l-ingredjenti kożmetiċi l-oħra. Għall-prodotti kożmetiċi dekorattivi mqiegħda fis-suq f’numru ta’ skali tal-kulur, jistgħu jiġu elenkati l-koloranti kollha barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar fil-filliera, sakemm jiġu miżjuda l-kliem “jista’ jkun fih” jew is-simbolu “+/-”. Meta tkun applikabbli, għandha tintuża n-nomenklatura CI (l-Indiċi tal-Kulur).

2.   Fejn ma jkunx possibbli għal raġunijiet prattiċi li l-informazzjoni msemmija fil-punti (d) u (g) tal-paragrafu 1 titpoġġja fuq it-tikketta kif previst, japplika dan li ġej:

l-informazzjoni għandha tissemma fuq fuljett, tikketta, tejp, lametta jew biljett inkluż jew mehmuż.

sakemm ma jkunx imprattiku, din l-informazzjoni għandha tissemma fl-informazzjoni mqassra jew is-simboli fil-punt 1 tal-Anness VII, li għandhom ikunu fuq il-kontenitur jew l-imballaġġ għall-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 u fuq l-imballaġġ għall-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1.

3.   Fil-każ ta' sapun, boċċi għall-banju u prodotti żgħar oħra fejn ma jkunx possibbli għal raġunijiet prattiċi għall-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1 biex ikunu fuq it-tikketta, lametta, żigarella jew biljett jew f'fuljett magħluq ġewwa, din l-informazzjoni għandha tidher f'avviż jew qrib ħafna tal-kontenitur li fih il-prodott kożmetiku jkun espost għall-bejgħ.

4.   Għall-prodotti kożmetiċi li mhumiex imballati minn qabel, li huma mballati waqt il-ħin tal-bejgħ fuq talba tax-xerrej, jew huma mballati minn qabel għall-bejgħ immedjat, l-Istati Membri għandhom jadottaw regoli dettaljati għall-indikazzjoni tal-informazzjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1.

5.   Il-lingwa tal-informazzjoni msemmija fil-punti (b), (c), (d) u (f) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafi (2), (3) u (4) għandha tiġi ddeterminata mil-liġi tal-Istati Membri fejn il-prodott ikun sar disponibbli għall-utent aħħari.

6.   L-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1 għandha tiġi espressa billi jintuża l-isem komuni tal-ingredjent stipulat fil-glossarju msemmi fl-Artikolu 33. Jekk ingredjent ma jkollux isem komuni, għandu jintuża terminu li jinsab f’nomenklatura aċċettata b’mod ġenerali.

Artikolu 20

Klejms tal-prodotti

1.   Fl-ittikkettjar, meta jsir disponibbli fis-suq u jsir reklamar tal-prodotti kożmetiċi, it-testi, l-ismijiet, it-trejdmarks, l-istampi u s-sinjali figurattivi jew sinjali oħrajn ma għandhomx jintużaw biex jimplikaw li dawn il-prodotti għandhom karatteristiċi jew funzjonijiet li ma għandhomx.

2.   Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tistabbilixxi pjan ta' azzjoni dwar l-affermazzjonijiet li jintużaw fil-prodotti kożmetiċi u tfassal prijoritajiet sabiex jiġu stabbiliti kriterji komuni li jiġġustifkaw l-użu ta' affermazzjoni.

Wara konsultazzjoni mal-SCCS jew ma' awtoritajiet rilevanti oħra, il-Kummissjoni għandha tadotta lista ta' kriterji komuni għal affermazzjonijiet li jistgħu jintużaw fir-rigward tal-prodotti kożmetiċi, skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3) ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/29/KE.

Sa 11 ta' Lulju 2016, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-użu ta' affermazzjonijiet fuq il-bażi tal-kriterji komuni adottati skont id-dispożizzjonijiet tat-tieni subparagrafu. Jekk ir-rapport jikkonkludi li l-affermazzjonijiet li jintużaw fir-rigward tal-prodotti kożmetiċi mhumiex konformi mal-kriterji komuni, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tiżgura l-konformità bil-koperazzjoni tal-Istati Membri.

3.   Il-persuna responsabbli tista' tirreferi, fuq l-imballaġġ tal-prodott jew f’kull dokument, avviż, tikketta, ċirku jew kullar li jakkumpanjaw il-prodott kożmetiku jew jirreferu għalih, għall-fatt li ma jkunu twettqu l-ebda testijiet fuq l-annimali biss jekk il-manifattur jew il-fornituri tiegħu ma jkunu wettqu jew ikkummissjonaw l-ebda testijiet fuq l-annimali fuq il-prodott kożmetiku lest, jew il-prototip tiegħu, jew f’ebda ingredjent fih, jew ma wżaw l-ebda ingredjent li jkun ġie ttestjat fuq l-annimali minn oħrajn bil-għan li jiġu żviluppati prodotti kożmetiċi ġodda.

Artikolu 21

Aċċess għall-informazzjoni għall-pubbliku

Bla ħsara għall-protezzjoni, b’mod partikolari, tas-segretezza kummerċjali u tal-proprjetà intellettwali, il-persuna responsabbli għandha tiżgura li l-kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-prodott kożmetiku u, fil-każ ta’ ta’ fwieħa u ta’ kompożizzjonijiet aromatiċi, l-isem u l-kodiċi tal-kompożizzjoni u l-identità tal-fornitur, kif ukoll id-dejta eżistenti dwar effetti mhux mixtieqa u effetti serji mhux mixtieqa li jirriżultaw mill-użu tal-prodott kożmetiku jkunu aċċesibbli faċilment għall-pubbliku b’kull mezz approprjat.

It-tagħrif kwantitattiv fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-prodott kożmetiku li hu meħtieġ li jsir aċċessibbli għall-pubbliku għandu jkun limitat għas-sustanzi perikolużi skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

KAPITOLU VII

SORVELJANZA TAS-SUQ

Artikolu 22

Il-kontroll fis-suq

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament permezz ta’ kontrolli fis-suq tal-prodotti kożmetiċi li jsiru disponibbli fis-suq. Huma għandhom jagħmlu verifiki xierqa ta' prodotti kożmetiċi u ta' kontrolli fuq operaturi ekonomiċi fuq skala adegwata permezz tal-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodotti u, fejn ikun xieraq, verifiki fiżiċi fil-laboratorji abbażi ta' kampjuni adegwati.

L-Istati Membri għandhom ukoll jimmonitorjaw li jkun hemm konformità mal-prinċipji ta' prassi tajba tal-manifattura.

Stati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq bis-setgħat meħtieġa, bir-riżorsi u bl-għarfien biex jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom sewwa.

L-Istati Membri għandhom jirrevedu perjodikament u jevalwaw l-operat tal-attività ta' sorveljanza tagħhom. Reviżjonijiet u evalwazzjonijiet bħal dawn għandhom isiru tal-anqas kull erba' snin u r-riżultati tagħhom għandhom jiġu komunikati lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta' komunikazzjoni elettronika, u fejn ikun xieraq, b'mezzi oħrajn.

Artikolu 23

Komunikazzjoni ta’ effetti serji mhux mixtieqa

1.   Fil-każ ta' effetti serji mhux mixtieqa, il-persuna responsabbli u d-distributuri għandhom jinformaw mingħajr dewmien dan li ġej lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn l-effett serju mhux mixtieq ikun seħħ:

(a)

l-effetti serji mhux mixtieqa kollha li taf bihom hi jew li tista’ tkun raġonevolment mistenni li tkun taf bihom;

(b)

l-isem tal-prodott kożmetiku konċernat, hekk li jkun jista' jiġi identifikat;

(c)

il-miżuri korrettivi kollha li ħadet, jekk relevanti.

2.   Meta l-persuna responsabbli tirrapporta effetti serja mhux mixtieqa lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn ikun seħħ l-effett, din l-awtorità kompetenti konċernata għandha tibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

3.   Meta d-distributuri jirrapportaw effetti serja mhux mixtieqa lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn l-effett ikun seħħ, din l-awtorità kompetenti konċernata għandha tibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-persuna responsabbli.

4.   Meta utenti aħħarin jew professjonisti tas-saħħa jirrapportaw effetti serja mhux mixtieqa lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn l-effett ikun seħħ, din l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tibgħat l-informazzjoni dwar il-prodott kożmetiku kkonċernat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-persuna responsabbli.

5.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jużaw l-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għal skopijiet ta’ sorveljanza fis-suq, analiżi tas-suq, evalwazzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi fil-kuntest tal-Artikoli 25, 26 u 27.

Artikolu 24

Informazzjoni dwar sustanzi

Fil-każ ta’ dubju serju fir-rigward tas-sikurezza ta’ kwalunkwe sustanza li tinsab fil-prodotti kożmetiċi, l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru fejn prodott li jkun fih tali sustanza jkun sar disponibbli fis-suq, permezz ta’ talba motivata, jista’ jirrikjedi li l-persuna responsabbli tibgħat lista tal-prodotti kożmetiċi kollha li hi tkun responsabbli għalihom u li jkun fihom din is-sustanza. Il-lista għandha tindika l-konċentrazzjoni ta’ din is-sustanza fil-prodotti kożmetiċi.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jużaw l-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għal skopijiet ta’ sorveljanza fis-suq, analiżi tas-suq, evalwazzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi fil-kuntest tal-Artikoli 25, 26 u 27.

KAPITOLU VIII

IN-NUQQAS TA' KONFORMITÀ, KLAWŻOLA TA' SALVAGWARDJA

Artikolu 25

Nuqqas ta' konformità mill-persuna responsabbli

1.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrikjedu lill-persuna responsabbli li tieħu l-miżuri xierqa kollha, inklużi azzjonijiet korrettivi biex il-prodott kożmetiku isir konformi, l-irtirar tal-prodott mis-suq jew il-ġbir lura f’limitu ta’ żmien iddikjarat speċifikament, skont in-natura tar-riskju, meta ma jkunx hemm konformità ma kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-prassi ta’ manifattura tajba msemmija fl-Artikolu 8;

(b)

l-evalwazzjoni ta' sikurezza msemmija fl-Artikolu 10;

(c)

ir-rekwiżiti għall-informazzjoni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 11;

(d)

dispożizzjonijiet rigward kampjuni u analiżi msemmija fl-Artikolu 12;

(e)

ir-rekwiżiti tan-notifika msemmija fl-Artikolu 13 u 16;

(f)

ir-restrizzjonijiet fuq is-sustanzi msemmija fl-Artikoli 14, 15 u 17;

(g)

ir-rekwiżiti dwar l-ittestjar fuq l-annimali msemmija fl-Artikolu 18;

(h)

ir-rekwiżiti dwar it-tikketti msemmija fl-Artikolu 19(1), (2),(5) u (6);

(i)

ir-rekwiżiti marbuta mal-istqarrijiet tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 20;

(j)

l-aċċess għall-informazzjoni għall-pubbliku msemmi fl-Artikolu 21;

(k)

il-komunikazzjoni ta' effetti serja mhux mixtieqa msemmija fl-Artikolu 23;

(l)

ir-rekwiżiti rigward informazzjoni dwar sustanzi msemmija fl-Artikolu 24.

2.   Fejn ikun applikabbli, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-persuna responsabbli għandha l-istabbilment tagħha, dwar il-miżuri li hi eżiġiet li l-persuna responsabbli għandha tieħu.

3.   Il-persuna responsabbli għandha tiżgura li l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jsiru fir-rigward tal-prodotti kollha kkonċernati li jsiru disponibbli fis-suq madwar il-Komunità.

4.   Fil-każ ta’ riskji serji għas-saħħa tal-bniedem, meta l-awtorità kompetenti tqis li n-nuqqas ta’ konformità ma tkunx limitata għat-territorju tal-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku ikun sar disponibbli fis-suq, din għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li obbligat lill-persuna responsabbli sabiex tieħu.

5.   L-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri kollha xierqa biex tipprojbixxi jew tirrestrinġi li l-prodott kożmetiku jsir disponibbli fis-suq jew li tirtira l-prodott mis-suq jew tiġbru lura fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta tkun tinħtieġ azzjoni minnufih fil-każ ta' riskju serju għas-saħħa tal-bniedem; jew

(b)

meta l-persuna responsabbli, fil-limitu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 1, ma tiħux il-miżuri kollha xierqa.

Fil-każ ta’ riskji serji għas-saħħa tal-bniedem, dik l-awtorità kompetenti għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miżuri meħuda.

6.   Jekk ma jkunx hemm riskju serju għas-saħħa tal-bniedem, fil-każ fejn il-persuna risponsabbli ma tapplikax il-miżuri kollha xierqa, l-awtorità kompetenti għandha tinforma bla dewmien lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-persuna responsabbli għandha l-istabbilment tagħha dwar il-miżuri li ttieħdu.

7.   Għall-iskop tal-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu, għandha tintuża s-sistema tal-iskambju tal-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (16).

L-Artikoli 12(2), (3) u (4) tad-Diretttiva 2001/95/KE u l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistipulaw ir-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza tas-suq rigward kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti (17) għandhom japplikaw ukoll.

Artikolu 26

Nuqqas ta' konformità mid-distributuri

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrikjedu li d-distributuri jieħdu l-miżuri kollha xierqa, inklużi azzjonijiet korrettivi biex il-prodott kożmetiku isir konformi, l-irtirar tal-prodott mis-suq jew il-ġbir lura f’limitu ta’ żmien raġonevoli, skont in-natura tar-riskju, meta ma jkunx hemm konformità mal-obbligi stipulati fl-Artikolu 6.

Artikolu 27

Klawżola ta' salvagwardja

1.   Fil-każ ta' prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti mniżżla fil-lista fl-Artiklu 25(1) meta awtorità kompetenti ssib, jew għandha raġunijiet raġonevoli sabiex titħasseb, li prodott kożmetiku jew prodotti mqiegħda fis-suq huma ta' riskju jew x'aktarx jistgħu jkunu ta’ riskju serju għas-saħħa tal-bniedem, din għandha tieħu l-miżuri provviżorji xierqa kollha sabiex tiżgura li l-prodott kożmetiku jew prodotti kożmetiċi konċernati jiġu rtirati, miġbura lura jew li id-disponibilità tagħhom tiġi ristretta b’xi mod ieħor.

2.   L-awtorità kompetenti għandha minnufih tikkomunika lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miżuri meħuda u b'kull dejta ta' appoġġ.

Għall-iskop tal-ewwel subparagrafu, għandha tintuża s-sistema tal-iskambju tal-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2001/95/KE.

Għandhom japplikaw l-Artikoli 12 (2), (3) u (4) tad-Direttiva 2001/95/KE.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiddeterimina kemm jista' jkun malajr jekk il-miżuri provviżorji msemmija fil-paragrafu 1 humiex iġġustifikati jew le. Għal dak il-għan, kull meta jkun possibbli, għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati, lill-Istati Membri u lill-SCCS.

4.   Jekk il-miżuri provviżorji jkunu ġustifikati, għandu japplika l-Artikolu 31(1).

5.   Jekk il-miżuri provviżorji ma jkunux ġustifikati, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b’dan u l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tirrevoka l-miżuri provviżorji kkonċernati.

Artikolu 28

Prassi amministrattiva tajba

1.   Kull deċiżjoni meħuda skont l-Artikoli 25 u 27 għandha tagħti r-raġunijiet li tkun ibbażata fuqhom. Din id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata mill-awtorità kompetenti lill-persuna responsabbli li, fl-istess ħin, għandha tiġi mgħarrfa bir-rimedji legali disponibbli għaliha skont il-liġi tal-Istat Membru kkonċernat u fil-limiti taż-żmien li għalihom dawn ir-rimedji jkunu soġġetti.

2.   Ħlief f’każijiet fejn tinħtieġ azzjoni immedjata għal raġunijiet ta’ riskju serju lis-saħħa tal-bniedem, il-persuna responsabbli għandu jkollha l-opportunità li tagħti l-fehma tagħha qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni.

3.   Fejn ikun applikabbli, id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw fir-rigward tad-distributur għal kwalunkwe deċiżjoni li tirriżulta mill-Artikoli 26 u 27.

KAPITOLU IX

KOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 29

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni sabiex jiżguraw l-applikazzjoni xierqa u l-infurzar dovut ta' dan ir-Regolament u għandhom jibagħtu lil xulxin l-informazzjoni kollha meħtieġa biex dan ir-Regolament jiġi applikat b’mod uniformi.

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għall-organizzazzjoni ta' skambju tal-esperjenzi bejn l-awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi kkoordinata l-applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-Regolament.

3.   Il-koperazzjoni tista’ tkun parti minn inizjattivi żviluppati fil-livell internazzjonali.

Artikolu 30

Koperazzjoni fir-rigward tal-verifika tal-fajl tal-informazzjoni tal-prodott

L-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru fejn il-prodott kożmetiku jsir disponibbli tista’ titlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott ikun aċċessibbli faċilment biex tivverifika li l-fajl tal-informazzjoni tal-prodott jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 11(2) u jekk l-informazzjoni stipulata fih tagħtix evidenza tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku.

L-awtorità kompetenti li tkun qed tagħmel din ir-rikjesta għandha tipprovdi r-raġunijiet għaliha.

Malli ssirilha rikjesta bħal din, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien u fil-waqt li tqis il-livell ta' urġenza, twettaq il-verifika u għandha tinforma lill-awtorità kompetenti li talbitha bis-sejbiet tagħha.

KAPITOLU X

MIŻURI IMPLIMENTATTIVI, DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Emendi għall-Annessi

1.   Meta jkun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fil-prodotti kożmetiċi, u li jeħtieġ jiġi indirizzat fuq bażi Komunitarja, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-SCCS, tista’ temenda l-Annessi II sa VI.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

F'każijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 32(4).

2.   Wara li tikkonsulta l- SCCS , il-Kummissjoni tista’ temenda l-Annessi III sa VI u VIII biex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

3.   Meta jidher li jkun meħtieġ, sabiex tkun żgurata s-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-SCCS, tista’ temenda l-Anness I.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

Artikolu 32

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Kożmetiċi.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Iż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

4.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a, paragrafi 1, 2, 4 u 6, u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 33

Glossarju tal-ismijiet komuni tal-ingredjenti

Il-Kummissjoni għandha tiġbor u taġġorna glossarju ta’ ismijiet komuni tal-ingredjenti. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tqis in-nomenklatura rikonoxxuta internazzjonalment, inkluża n-Nomenklatura Internazzjonali tal-Ingredjenti Kożmetiċi (INCI). Il-glossarju mhux se jikkostitwixxi lista tas-sustanzi awtorizzati għall-użu fil-prodotti kożmetiċi.

L-isem komuni tal-ingredjenti għandu jintuża fuq it-tikketti tal-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq mhux iktar tard minn 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-glossarju fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 34

Awtoritajiet kompetenti, ċentri tal-kontroll tal-veleni jew korpi assimilati

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dettalji tal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u taċ-ċentri tal-veleni u korpi simili msemmija fl-Artikolu 13(6) lill-Kummissjoni. Meta jkun il-każ, għandhom jikkomunikaw l-aġġornamenti ta’ dawn id-dettalji.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiġbor u taġġorna lista ta’ awtoritajiet u korpi msemmija fil-paragrafu 2 u għandhom jippubblikawha.

Artikolu 35

Rapport annwali dwar l-ittestjar ta' annimali

Kull sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar:

(1)

il-progress magħmul fl-iżvilupp, il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi. Ir-rapport għandu jkun fih informazzjoni preċiża dwar l-għadd u t-tip ta' esperimenti li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti kożmetiċi mwettqa fuq l-annimali. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jiġbru dan it-tagħrif b’żieda mal-ġbir tal-istatistika stabbilita bid-Direttiva 86/609/KEE. Il-Kummissjoni għandha b’mod partikolari tiżgura l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi tat-testijiet li ma jużawx annimali ħajjin;

(2)

il-progress magħmul mill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha sabiex tikseb l-aċċettazzjoni mill-OECD tal-metodi alternattivi vvalidati fil-livell Komunitarju u r-rikonoxximent mill-pajjiżi terzi tar-riżultati tat-testijiet tas-sikurezza mwettqa fil-Komunità bl-użu tal-metodi alternattivi, b'mod partikolari, fil-kwadru tal-ftehimiet ta' koperazzjoni bejn il-Komunità u dawn il-pajjiżi;

(3)

il-manjiera li fiha jkunu tqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju.

Artikolu 36

Oġġezzjoni formali għall-istandards armonizzati

1.   Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqisu li standard ma jissodisfax kompletament ir-rekwiżiti stipulati fid-dispożizzjonijiet relevanti ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jew l-Istat Membru kkonċernat għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kumitat imwaqqaf mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE u jagħtu l-argumenti tagħhom. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

2.   Fid-dawl tal-opinjoni ta' dak il-Kumitat, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tippubblika, li ma tippubblikax, li tippubblika bir-restrizzjonijiet, li żżomm, li żżomm bir-restrizzjonijiet jew li tirtira r-referenzi għall-istandard armonizzat ikkonċernat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri u lill-korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni kkonċernat. Jekk ikun meħtieġ, għandha titlob li ssir reviżjoni tal-istandards armonizzati kkonċernati.

Artikolu 37

Penalitajiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet dwar il-penalitajiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li jiġu implimentati. Il-penalijiet previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotikaw lill-Kummissjoni dwar dawn id-dispożizzjonijiet mhux aktar tard minn 11 ta' Lulju 2013 u għandhom jinnotifikawha bla dewmien dwar kwalunkwe emendi li jsiru wara li jistgħu jaffettwawhom.

Artikolu 38

Tħassir

Id-Direttiva 76/768/KEE hija rrevokata b'effett minn 11 ta' Lulju 2013, b'eċċezzjoni għall-Artikolu 4b li jiġi revokat mill-1 ta' Diċembru 2010.

Ir-referenzi għad-Direttiva revokata għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness IX.

Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu disponibbli l-informazzjoni li jirċievu skont l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a(4) tad-Direttiva 76/768/KEE u persuni responsabbli għandhom ikomplu jħallu faċilment aċċessibbli l-informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 7a tad-Direttiva sa 11 ta' Lulju 2020.

Artikolu 39

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Bħala deroga għad-Direttiva 76/768/KEE, prodotti kożmetiċi li jikkonformaw mar-Regolament jistgħu jitqiegħdu fis-suq qabel 11 ta' Lulju 2013.

Minn 11 ta' Jannar 2012, bħala deroga għad-Direttiva 76/768/KEE, notifika li tkun saret skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament għandha titqies bħala konformi mal-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a(4) ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 40

Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ [fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea].

2.   Huwa għandu jibda jappplika minn 11 ta' Lulju 2013, għajr għal:

l-Artikolu 15(1) u (2) li għandu jibda japplika mill-1 ta' Diċembru 2010, kif ukoll l-Artikoli 14, 31 u 32 safejn dawn ikunu meħtieġa sabiex jiġi applikat l-Artikolu 15(1) u (2); u

l-Artikolu 16(3) it-tieni subparagrafu, li għandu jibda japplika minn 11 ta' Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 30 ta' Novembru 2009

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU C 27, 3.2.2009, p. 34.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Marzu 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2009.

(3)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.

(4)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 192, 11.7.1987, p. 49.

(6)  ĠU L 196, 2.8.2003, p. 7.

(7)  ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45.

(8)  ĠU L 241, 10.9.2008, p. 21.

(9)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(10)  ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1.

(11)  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

(12)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(13)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(14)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(15)  ĠU L 142, 31.5.2008, p. 1.

(16)  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

(17)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.


ANNESS I

RAPPORT TAS-SIKUREZZA TA’ PRODOTT KOŻMETIKU

Ir-rapport tas-sikurezza ta’ prodott kożmetiku għandu għallinqas ikun fiħ dan li ġej:

PARTI A –   Informazzjoni dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku

1.   Kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-prodott

Il-kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-prodott, inklużi l-identità kimika tas-sustanzi (inkluż l-isem kimiku, INCI, CAS, EINECS/ELINCS fejn ikun possibbli) u l-funzjoni intiża tagħhom. Fil-każ ta' kompożizzjonijiet tal-fwieħa u aromatiċi, id-deskrizzjoni tal-isem u n-numru tal-kodiċi tal-kompożizzjoni u l-identità tal-fornitur.

2.   Karatteristiċi fiżiċi/kimiċi u l-istabbiltà tal-prodott kożmetiku

Il-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tas-sustanzi, il-materja prima kif ukoll il-prodott kożmetiku.

L-istabilità tal-prodott kożmetiku f’kundizzjonijiet ta’ ħżin raġonevolment prevedibbli.

3.   Kwalità mikrobijoloġika

L-ispeċifikazzjonijiet mikrobijoloġiċi tas-sustanza jew tat-taħlita u l-prodott kożmetiku. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-kożmetiċi għal madwar l-għajnejn jew fuq il-membrani mukużi b'mod ġenerali, fuq ġilda bil-ħsara, għal tfal taħt it-tliet snin, għal anzjani u persuni b'reazzjonijiet immunoloġiċi kompromessi.

Ir-riżultati tat-test tal-isfida tal-preżervazzjoni.

4.   Impuritajiet, traċċi, informazzjoni dwar il-materjal tal-imballaġġ

Il-purità tas-sustanzi u tat-taħlitiet

Fil-każ ta’ traċċi ta’ sustanzi projbiti, l-evidenza għal kif ma kienx possibbli teknikament li jiġu evitati.

Il-karatteristiċi relevanti tal-materjal tal-imballaġġ, partikolarment il-purità u l-istabilità.

5.   Użu normali u raġonevolment prevedibbli

L-użu normali u raġonevolment prevedibbli għall-prodott. Ir-raġunament għandu jiġi ġġustifikat partikolarment fid-dawl tat-twissijiet u l-ispjegazzjonijiet l-oħra fuq it-tikketta tal-prodott.

6.   Esponiment għall-prodott kożmetiku

Data dwar l-esponiment għall-prodott kożmetiku bil-kunsiderazzjoni tas-sejbiet tat-Taqsima 5 fir-rigward ta’

(1)

Is-sit(i) tal-applikazzjoni;

(2)

L-erja(s) superfiċjali tal-applikazzjoni;

(3)

L-ammont ta’ prodott applikat;

(4)

Id-dewmien u l-frekwenza tal-użu;

(5)

Il-mod tal-applikazzjoni normali u raġonevolment prevedibbli;

(6)

Il-popolazzjoni(jiet) fil-mira (jew esposta/esposti għalih). L-esponiment potenzjali ta’ popolazzjoni speċifika għandu jitqies ukoll.

Il-kalkolu tal-esponiment għandu jqis ukoll l-effetti tossikoloġiċi li għandhom jiġu kkunsidrati (eż. l-esponiment jeħtieġ jiġi kkalkolat għal kull unità ta’ erja jew għal kull unità ta’ piż korporali). Għandha titqies ukoll il-possibbiltà ta’ esponiment sekondarju b’modi differenti minn dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni diretta (eż. sprejs li jinġibdu bla ħsieb mill-imnifsejn, prodotti tax-xofftejn li jinbelgħu, eċċ.).

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil kull impatt possibbli fuq l-esponiment minħabba d-daqsijiet tal-partikoli.

7.   Esponiment għas-sustanzi

Informazzjoni dwar l-esponiment għas-sustanzi li jkun fih il-prodott kożmetiku għal-limiti tossikoloġiċi relevanti bil-kunsiderazzjoni tal-informazzjoni fit-Taqsima 6.

8.   Profil tossikoloġiku tas-sustanzi

Bla ħsara għall-Artikolu 18, deskrizzjoni tal-profil tossikoloġiku ta' sustanza li tinsab fil-prodott kożmetiku għall-limiti tossikoloġiċi relevanti kollha. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-valutazzjoni tat-tossiċità lokali (irritazzjoni tal-ġilda u l-għajnejn), is-sensitizzazzjoni tal-ġilda, u, fil-każ tal-assorbiment tal-UV, it-tossiċità riżultat tad-dawl.

Ir-rotot tossikoloġiċi sinifkanti kollha ta’ assorbiment għandhom jitqiesu, kif ukoll l-effetti sistemiċi u l-marġini tas-sikurezza (MOS) bbażata fuq livell ta’ osservanza ta’ ebda effetti avversi (NOAEL) għandhom jiġu kkalkulati. F’każ li dawn ma jiġux ikkunsidrati, għandha tingħata l-ġustifikazzjoni adatta.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil kull impatt possibbli fuq il-profil tossikoloġiku minn

id-daqs tal-partiċelli, inklużi n-nanomaterjali;

l-impuritajiet tas-sustanzi u l-materja prima użata; u

l-interazzjoni tas-sustanzi.

Kull read-across għandu jiġi sostanzjat u ġustifikat kif suppost.

Is-sors tal-informazzjoni għandu jiġi identifikat biċ-ċar.

9.   Effetti mhux mixtieqa u effetti serji mhux mixtieqa

Id-data kollha disponibbli dwar l-effetti mhux mixtieqa u l-effetti serji mhux mixtieqa tal-prodott kożmetiku jew, fejn ikun il-każ, ta' prodotti kożmetiċi oħra. Din tinkludi statistika.

10.   Informazzjoni dwar il-prodott kożmetiku

Informazzjoni rilevanti oħra, eż. studji eżistenti minn voluntiera umani jew ir-riżultati sostanzjati u kkonfermati kif xieraq tal-evalwazzjonijiet tar-riskju li saru f'oqsma rilevanti oħra.

PARTI B –   Valutazzjoni tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku

1.   Konklużjonijiet tal-valutazzjoni

Stqarrija dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku fir-rigward tal-Artikolu 3.

2.   Twissijiet u struzzjonijiet għall-użu fuq it-tikketta

Stqarrija dwar il-ħtieġa li jkun hemm twissijiet u struzzjonijiet tal-użu partikolari fuq it-tikketta skont l-Artikolu 19(1)(d).

3.   Raġunament

Spjegazzjoni tar-raġunament xjentifiku li wassal għall-konklużjoni tal-valutazzjoni stipulata fit-Taqsima 1 u l-istqarrija stipulata fit-Taqsima 2. Din l-ispjegazzjoni għandha tiġi bbażata fuq id-deskrizzjonijiet stipulati fil-Parti A. Kull fejn relevanti, għandhom jiġu evalwati u diskussi l-marġnijiet tas-sikurezza.

Għandu jkun hemm inter alia valutazzjoni speċifika tal-prodotti kożmetiċi maħsuba għall-użu fuq it-tfal taħt it-tliet snin u tal-prodotti kożmetiċi maħsuba esklussivament għall-użu fl-iġjene intima esterna.

Għandhom jiġu vvalutati l-interazzjonijiet possibbli tas-sustanzi li jkun fih il-prodott kożmetiku.

Il-kunsiderazzjoni jew in-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni tal-profili tossikoloġiċi differenti għandhom jiġu ġustifikati b’mod xieraq.

L-impatti tal-istabbiltà tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku għandhom jitqiesu b’mod xieraq.

4.   Kredenzjali tal-valutatur u l-approvazzjoni tal-Parti B

L-isem u l-indirizz tal-valutatur tas-sikurezza.

Prova tal-kwalifika tal-valutatur tas-sikurezza.

Id-data u l-firma tal-valutatur tas-sikurezza.


Preambolu tal-Annessi II sa VI

(1)

Għall-finijiet tal-Annessi II sa VI:

(a)

“Prodott li jitlaħlaħ” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jitneħħa wara applikazzjoni mal-ġilda, max-xagħar jew mal-membrani mukużi għal żmien twil;

(b)

“Prodott li ma jitlaħlaħx” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jibqa’ f’kuntatt mal-ġilda, max-xagħar jew mal-membrani mukużi għal żmien twil;

(c)

“Prodott tax-xagħar” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lix-xagħar tar-ras jew tal-wiċċ, apparti x-xagħar tax-xfar il-għajn;

(d)

“Prodott tal-ġilda” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lill-ġilda;

(e)

“Prodott tax-xofftejn” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lix-xofftejn;

(f)

“Prodott tal-wiċċ” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lill-ġilda tal-wiċċ;

(g)

“Prodott tad-dwiefer” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lid-dwiefer;

(h)

“Prodott orali” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lis-snien jew lill-membrani mukużi tal-kavità orali;

(i)

“Prodott applikat fuq il-membrani mukużi” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lill-membrani mukużi

tal-kavità orali,

fi xfar l-għajnejn,

jew tal-organi ġenitali esterni;

(j)

“Prodott tal-għajnejn” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat fil-viċinanza tal-għajnejn;

(k)

“Użu professjonali” tfisser l-applikazzjoni u l-użu tal-prodotti kożmetiċi minn persuni li jkunu qed jeżerċitaw l-attività professjonali tagħhom.

(2)

Sabiex l-identifikazzjoni tiġi ffaċilitata, jintużaw id-deskritturi li ġejjin:

In-Non-proprietary Names (INN) għall-prodotti farmaċewtiċi, WHO, Ġinevra, Awwissu 1975.

In-Numru tas-Servizz tal-Astratti Kimiċi (CAS).

In-numru tal-EC li jikkorrispondi jew man-numri tal-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Inventarju Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti) jew man-numri tal-European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) (Lista Ewropea ta' Sustanzi Kimiċi Notifikati) jew in-numru ta' reġistrazzjoni mogħti skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

Il-XAN li hu l-isem approvat minn pajjiż speċifiku (X), pereżempju USAN li jikkorrispondi mal-isem approvat fl-Istati Uniti;

L-isem fil-Glossarju ta’ Ismijiet Komuni tal-Ingredjenti li jirrreferi għalih l-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament.

(3)

Sustanzi fil-listi tal-Annessi III sa VI ma jkoprux nanomaterjali, għajr fejn jissemma speċifikament.


ANNESS II

LISTA TA’ SUSTANZI PPROJBITI FIL-PRODOTTI KOŻMETIĊI

Numru ta’ Referenza

Identifikazzjoni tas-sustanza

Isem kimiku/INN

Numru CAS

Numru KE

a

b

c

d

1

N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide

35783-57-4

 

2

(2-Acetoxyethyl)trimethylammonium hydroxide (Acetylcholine) u l-melħ tiegħu

51-84-3

200-128-9

3

Deanol aceglumate (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolactone (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid (Tiratricol (INN)) u l-melħ tiegħu

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexate (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminocaproic acid (INN) u l-melħ tiegħu

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophen (INN), il-melħ tiegħu, id-derivattivi tiegħu u melħ ta’ dawn id-derivattivi

132-60-5

205-067-1

9

Thyropropic acid (INN) u l-melħ tiegħu

51-26-3

 

10

Trichloroacetic acid

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (weraq, għeruq u preparazzjonijiet galenikali)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitine (alkaloid prinċipali ta’ Aconitum napellus L.) u l-melħ tiegħu

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

84649-73-0

283-458-6

14

Epinephrine (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloids u l-melħ tiegħu

90106-13-1

290-234-1

16

Alkyne alcoħols, l-esteri, l-eteri u l-melħ tagħhom

 

 

17

Isoprenaline (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allyl isothiocyanate

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamide (INN) u l-melħ tiegħu

5486-77-1

 

20

Nalorphine (INN), u l-melħ u l-eteri tiegħu

62-67-9

200-546-1

21

Sympathicomimetic amines li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali: kwalunkwe sustanza mniżżla fl-ewwel lista ta’ mediċini li huma soġġetti għal preskrizzjoni medika u hemm referenza għalihom fir-riżoluzzjoni AP (69) 2 tal-Kunsill tal-Ewropa

300-62-9

206-096-2

22

Aniline, il-melħ tiegħu u d-derivattivi aloġenati u sulfonati tiegħu

62-53-3

200-539-3

23

Betoxycaine (INN) u l-melħ tiegħu

3818-62-0

 

24

Zoxazolamine (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Procainamide (INN), il-melħ u d-derivattivi tiegħu

51-06-9

200-078-8

26

Benżidina

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptane (INN), u l-iżomeri u l-melħ tiegħu

123-82-0

204-655-5

28

Octodrine (INN) u l-melħ tiegħu

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol u l-melħ tiegħu

530-34-7

 

30

1,3-Dimethylpentylamine u l-melħ tiegħu

105-41-9

203-296-1

31

4-Aminosalicylic acid u l-melħ tiegħu

65-49-6

200-613-5

32

Toluidines, l-iżomeri, il-melħ u derivattivi aloġenati u sulfonati tagħhom

26915-12-8

248-105-2

33

Xylidines, l-iżomeri, il-melħ u derivattivi aloġenati u sulfonati tagħhom,

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy) furo [3,2-g] chromen-7-one)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Dichloro-2-methylbutane

507-45-9

 

37

Sustanzi b’effett androġeniku

 

 

38

Żejt tal-antraċene

120-12-7

204-371-1

39

Antibijotiċi

 

 

40

Antimonju u l-komposti tiegħu

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorphine ((R) (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de, g]= quinoline-10,11-dihydric alkoħol) u l-melħ tiegħu

58-00-4

200-360-0

43

Arseniku u l-komposti tiegħu

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

8007-93-0

232-365-9

45

Atropine, il-melħ u d-derivattivi tiegħu

51-55-8

200-104-8

46

Melħ tal-barju, bl-eċċezzjoni ta' barium sulphide taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III, u ta' barium sulfate, lakki, melħ u pigmenti ppreparati minn aġenti li jagħtu kulur elenkati fl-Anness IV

 

 

47

Benżina

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-one

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepines u benzodiazepines

12794-10-4

 

50

1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) u l-melħ tiegħu

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) u l-melħ tiegħu

500-34-5

 

52

Isocarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazide (INN) u d-derivattivi tiegħu

73-48-3

200-800-1

54

Berillju u l-komposti tiegħu

7440-41-7

231-150-7

55

Bromu, elementali

7726-95-6

231-778-1

56

Bretylium tosilate (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brompheniramine (INN) u l-melħ tiegħu

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonium bromide (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammonium bromide (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucine

357-57-3

206-614-7

63

Tetracaine (INN) u l-melħ tiegħu

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazone (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamide (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamide (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Phenylbutazone (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmju u l-komposti tiegħu

7440-43-9

231-152-8

69

Cantharides, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantharidine

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamate (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nitroderivattivi ta' carbazole

 

 

73

Disulfid tal-karbonju

75-15-0

200-843-6

74

Catalase

9001-05-2

232-577-1

75

Cephaeline u l-melħ tiegħu

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (żejt essenzjali)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Kloru

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamide (INN)

94-20-2

202-314-5

80.

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

81

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazone (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixene (INN) u l-melħ tiegħu

113-59-7

204-032-8

85

Clofenamide (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N N-bis (2-chloroethyl) methylamine N-oxide u l-melħ tiegħu

126-85-2

 

87

Chlormethine (INN) u l-melħ tiegħu

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamide (INN) u l-melħ tiegħu

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustine (INN) u l-melħ tiegħu

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicaine (INN) u l-melħ tiegħu

3785-21-5

 

91

Chlormezanone (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphenoxamine (INN)

77-38-3

 

95

Phenaglycodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chloroethane

75-00-3

200-830-5

97

Kromju; aċidu kromiku u l-melħ tiegħu

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., l-alkaloids u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (frott, trab, preparazzjonijiet galenikali)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyclamide (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Cobalt benzenesulphonate

23384-69-2

 

102

Colchicine, il-melħ u d-derivattivi tiegħu

64-86-8

200-598-5

103

Colchicoside u d-derivattivi tiegħu

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatoxin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (frott)

 

 

107

Croton tiglium (żejt)

8001-28-3

 

108

1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea

52964-42-8

 

109

Curare u curarine

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Curarizants sintetiċi

 

 

111

Ċjanur tal-idroġenu u l-melħ tiegħu

74-90-8

200-821-6

112

Feclemine (INN); 2-(alpha-Cyclohexylbenzyl)-N,N,N',N'-tetraethyl-1,3-propanediamine

3590-16-7

 

113

Cyclomenol (INN) u l-melħ tiegħu

5591-47-9

227-002-6

114

Sodium hexacyclonate (INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymate (INN)

358-52-1

206-618-9

116.

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

117

O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine

2748-74-5

 

118

Pipazetate (INN) u l-melħ tiegħu

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin

511-75-1

208-133-8

120

Melħ ta' N,N'-Pentamethylenebis(trimethylammonium), eż. pentamethonium bromide (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Melħ ta' N,N'-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium), eż. azamethonium bromide (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyclarbamate (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clofenotane (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Melħ ta' N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium), eż. hexamethonium bromide (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dichloroethanes (ethylene chlorides) eż. 1,2-Dichloroethane

107-06-2

203-458-1

126

Dichloroethylenes (acetylene chlorides) eż. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergide (INN)(LSD)) u l-melħ tiegħu

50-37-3

200-033-2

128

2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate u l-melħ tiegħu

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocaine (INN) u l-melħ tiegħu

85-79-0

201-632-1

130

3-Diethylaminopropyl cinnamate

538-66-9

 

131

O,O'-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (Parathion-ISO)

56-38-2

200-271-7

132

Melħ ta' [Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium], eż. ambenonium chloride (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Methyprylon (INN) u l-melħ tiegħu

125-64-4

204-745-4

134

Digitaline u l-heterosides kollha ta’ Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl]theophylline (xanthinol)

2530-97-4

 

136

Dioxethedrin (INN) u l-melħ tiegħu

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurarium iodide (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyphenazone (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazine (INN) u l-melħ tiegħu

58-46-8

200-383-6

140

Captodiame (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeclorazine (INN) u l-melħ tiegħu

1243-33-0

 

142

Dimethylamine

124-40-3

204-697-4

143

1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) u l-melħ tiegħu

963-07-5

213-512-6

144

Methapyrilene (INN) u l-melħ tiegħu

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramone (INN) u l-melħ tiegħu

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptyline (INN) u l-melħ tiegħu

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) u l-melħ tiegħu

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbide dinitrate (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitrile

109-77-3

203-703-2

150

Succinonitrile

110-61-2

203-783-9

151

Iżomeri ta’ dinitrophenol

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inproquone (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamide (INN) u l-melħ tiegħu

60-46-8

200-479-8

154

Diphenylpyraline (INN) u l-melħ tiegħu

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazone (INN)

57-96-5

200-357-4

156

Melħ ta' N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethyl-ammonium, eż. isopropamide iodide (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benactyzine (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropine (INN) u l-melħ tiegħu

86-13-5

 

159

Cyclizine (INN) u l-melħ tiegħu

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); thiram (INN)

97-77-8;/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetine, il-melħ u d-derivattivi tiegħu

483-18-1

207-592-1

164

Ephedrine u l-melħ tiegħu

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamide (INN) u d-derivattivi tiegħu

126-93-2

 

166

Eserine jew physostigmine u l-melħ tiegħu

57-47-6

200-332-8

167

Esteri ta’ 4-aminobenzoic acid, bil-grupp ta’ ammino ħieles, għajr dak mogħti fl-Anness VI

 

 

168

Melħ tal-choline u l-esteri tagħhom, eż. choline chloride (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Caramiphen (INN) u l-melħ tiegħu

77-22-5

201-013-6

170

Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metethoheptazine (INN) u l-melħ tiegħu

509-84-2

 

172

Oxpheneridine (INN) u l-melħ tiegħu

546-32-7

 

173

Ethoheptazine (INN) u l-melħ tiegħu

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazine (INN) u l-melħ tiegħu

469-78-3

 

175

Methylphenidate (INN) u l-melħ tiegħu

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamine (INN) u l-melħ tiegħu

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxane (INN)

2430-46-8

 

178

4-Benzyloxyphenol u 4-ethoxyphenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Parethoxycaine (INN) u l-melħ tiegħu

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolone (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutethimide (INN) u l-melħ tiegħu

77-21-4

201-012-0

182

Ossidu tal-etilene

75-21-8

200-849-9

183

Bemegride (INN) u l-melħ tiegħu

64-65-3

200-588-0

184

Valnoctamide (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paramethasone (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisone (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluoresone (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Aċidu idrofluworiku, il-melħ normali tiegħu, il-komplessi u l-idrofluworidi tiegħu bl-eċċezzjoni ta’ dawk mogħtija fl-Anness III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryltrimethylammonium salts, eż. furtrethonium iodide (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamine (INN)

357-70-0

 

194

Proġestoġeni

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hesakloroetan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene (isodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastine, hydrastinine u l-melħ tagħhom

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazides u l-melħ tiegħu eż. Isoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazine, id-derivattivi tiegħu u l-melħ tagħhom

302-01-2

206-114-9

202

Octamoxin (INN) u l-melħ tiegħu

4684-87-1

 

203

Warfarin (INN) u l-melħ tiegħu

81-81-2

201-377-6

204

Ethyl bis(4-hydoxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate u l-melħ tal-aċidu

548-00-5

208-940-5

205

Methocarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitrate (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin

 

 

208

Fenadiazole (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxoline (INN) u l-melħ tiegħu

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamine, il-melħ u d-derivattivi tiegħu

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (weraq, żrieragħ, trab u preparazzjonijiet galenikali)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemoline (INN) u l-melħ tiegħu

2152-34-3

218-438-8

213

Jodju

7553-56-2

231-442-4

214

Melħ ta' Decamethylenebis(trimethylammonium), eż. decamethonium bromide (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. u speċi relatati) (għeruq, trab u preparazzjonijiet galenikali)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Isopropylpent4-enoyl)urea (apronalide)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

84696-23-1

283-642-6

219

Lobeline (INN) u l-melħ tiegħu

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturati

 

 

221

Merkurju u l-komposti tiegħu, għajr dawk il-każijiet speċjali inklużi fl-Anness V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) u l-melħ tiegħu

54-04-6

200-190-7

223

Metaldeide

9002-91-9

 

224

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide u l-melħ tiegħu

305-13-5

 

225

Coumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextromethorphan (INN) u l-melħ tiegħu

125-71-3

204-752-2

227

2-Methylheptylamine u l-melħ tiegħu

540-43-2

 

228

Isometheptene (INN) u l-melħ tiegħu

503-01-5

207-959-6

229

Mecamylamine (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dicoumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Phenmetrazine (INN), id-derivattivi u l-melħ tiegħu

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazole (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Carisoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamate (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazoline (INN) u l-melħ tiegħu

1082-56-0

 

238

Arecoline

63-75-2

200-565-5

239

Poldine metilsulfate (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzine (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naphthol

135-19-3

205-182-7

242

1-u 2-Naphthylamines u l-melħ tagħhom

134-32-7; / 91-59-8

205-138-7; / 202-080-4

243

3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin

39923-41-6

 

244

Naphazoline (INN) u l-melħ tiegħu

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmine u l-melħ tiegħu eż. neostigmine bromide (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotina u l-melħ tagħha

54-11-5

200-193-3

247

Amyl nitrites

110-46-3

203-770-8

248

Nitriti inorganiċi, bl-eċċezzjoni ta’ sodium nitrite

14797-65-0

 

249

Nitrobenzene

98-95-3

202-716-0

250

Nitrocresols u l-melħ alkali tagħhom

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidone (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglycerin; Propane-1,2,3-triyl trinitrate

55-63-0

200-240-8

254

Acenocoumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-) eż.

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbenes, l-omologi tagħhom u d-derivattivi tagħhom

 

 

257

Noradrenaline u l-melħ tiegħu

51-41-2

200-096-6

258

Noscapine (INN) u l-melħ tiegħu

128-62-1

204-899-2

259

Guanethidine (INN) u l-melħ tiegħu

55-65-2

200-241-3

260

Oestrogens

 

 

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidone (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierine u l-melħ tiegħu

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentakloroetanu

76-01-7

200-925-1

265

Pentaerithrityl tetranitrate (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloral (INN)

78-12-6

 

267

Octamylamine (INN) u l-melħ tiegħu

502-59-0

207-947-0

268

Aċidu pikriku

88-89-1

201-865-9

269

Phenacemide (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difencloxazine (INN)

5617-26-5

 

271

2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Ethylphenacemide (pheneturide (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Phenprocoumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterene (INN) u l-melħ tiegħu

396-01-0

206-904-3

276

Tetraethylpyrophosphate; (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolyl phosphate

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybine (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosforu u fosfidi tal-metall

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomide (INN) u l-melħ tiegħu

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Picrotoxin

124-87-8

204-716-6

283

Pilocarpine u l-melħ tiegħu

92-13-7

202-128-4

284

α-Piperidin-2-ylbenzyl acetate, laevorotatory threoform (levofacetoperane (INN)) u l-melħ tiegħu

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) u l-melħ tiegħu

467-60-7

207-394-5

286

Azacyclonol (INN) u l-melħ tiegħu

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverine (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprine (INN) u l-melħ tiegħu

55837-15-5

259-848-7

289

Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

7439-92-1

231-100-4

290

Coniine

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (“cherry laurel water”)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapone (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Is-sustanzi radjoattivi, kif definiti mid-Direttiva 96/29/Euratom (1) li tistabbilixxi l-istandards bażiċi tas-sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku in ġenerali kontra l-perikoli li jinħolqu mir-radjazzjoni jonizzanti

 

 

294

Juniperus sabina L. (weraq, żjut essenzjali u preparazzjonijiet galenikali)

90046-04-1

289-971-1

295

Hyoscine, l-melħ u d-derivattivi tiegħu

51-34-3

200-090-3

296

Melħ tad-deheb

 

 

297

Selenium u l-komposti tiegħu bl-eċċezzjoni tad-disulfid tas-selenium fil-kondizzjonijiet elenkati taħt numru ta' referenza 49 fl-Anness III

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteine (INN) u l-melħ tiegħu

90-39-1

201-988-8

300

Glucocorticoids (Corticosteroids)

 

 

301

Datura stramonium L. u l-preparazzjonijiet galenikali tagħha

84696-08-2

283-627-4

302

Strophantines, l-aglucones tagħhom u d-derivattivi rispettivi tagħhom

11005-63-3

234-239-9

303

Speċijiet ta’ Strophantus u l-preparazzjonijiet galenikali tagħhom

 

 

304

Strychnine u l-melħ tiegħu

57-24-9

200-319-7

305

Speċijiet ta’ Strychnos u l-preparazzjonijiet galenikali tagħhom

 

 

306

Narkotiċi, naturali u sintetiċi: Is-sustanzi kollha elenkati fit-Tabelli I u II tal-Konvenzjoni l-waħdanija dwar drogi narkotiċi ffirmata fi New York nhar it-30 ta’ Marzu 1961

 

 

307

Sulphonamides (sulphanilamide u d-derivati tiegħu miksubin billi tkun mibdula H-atom waħda jew aktar tal-gruppi -NH2) u l-melħ tagħhom

 

 

308

Sultiame (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodymium u l-melħ tiegħu

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

84696-42-4

283-649-4

312

Tellurium u l-komposti tiegħu

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazoline (INN) u l-melħ tiegħu

526-36-3

208-390-6

314

Tetrachloroethylene

127-18-4

204-825-9

315

Carbon tetrachloride

56-23-5

200-262-8

316

Hexaethyl tetraphosphate

757-58-4

212-057-0

317

Thallium u l-komposti tiegħu

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., estratt tal-glycoside

90147-54-9

290-446-4

319

Ethionamide (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Phenothiazine (INN) u l-komposti tiegħu

92-84-2

202-196-5

321

Thiourea u d-derivattivi tiegħu, bl-eċċezzjoni ta' dak elenkat fl-Anness III

62-56-6

200-543-5

322

Mephenesin (INN) u l-esteri tiegħu

59-47-2

200-427-4

323

Vaċċini, tossini jew serums definiti bħala prodotti immunoloġiċi mediċinali skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 2001/83/KE

 

 

324

Tranylcypromine (INN) u l-melħ tiegħu

155-09-9

205-841-9

325

Trichloronitromethane (chloropicrine)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)

75-80-9

200-903-1

327

Trich l ormethine (INN) u l-melħ tiegħu

817-09-4

212-442-3

328

Tretamine (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamine triethiodide (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. u l-preparazzjonijiet galenikali tagħha

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrine, il-melħ u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon o f ficinale Lind (żerriegħa u preparazzjonijiet galenikali)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. u l-preparazzjonijiet tiegħu,

90131-91-2

290-407-1

334

Vinyl chloride monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergocalciferol (INN) u cholecalciferol (vitamini D2 u D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Melħ ta' O-alkyldithiocarbonic acids (xanthates)

 

 

337

Yohimbine u l-melħ tiegħu

146-48-5

205-672-0

338

Dimethyl sulfoxide (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Diphenhydramine (INN) u l-melħ tiegħu

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Butylphenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butylpyrocatechol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxane

123-91-1

204-661-8

344

Morpholine u l-melħ tiegħu

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

 

 

346

2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennamine (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrachlorosalicylanilides

7426-07-5

 

349

Dichlorosalicylanilides

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalicylanilides

 

 

351

Dibromosalicylanilides

 

 

352

Bithionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Thiuram monosulphides

97-74-5

202-605-7

354

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

355

Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide)

68-12-2

200-679-5

356

4-Phenylbut-3-en-2-one ((Benzylidene acetone)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoates ta’ 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alkoħol (coniferyl alcohol) għajr għall-kontenut normali f’essenzi naturali użati

 

 

358

Furocoumarines (eż. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) minbarra l-kontenut normali fl-essenzi naturali użati.

Fi prodotti ta’ protezzjoni kontra x-xemx u fi prodotti għas-smurija, il-furocoumarines għandhom ikunu inqas minn 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Żejt miż-żrieragħ ta’ Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrole għajr għal kontenut normali fl-essenzi naturali użati u sakemm il-konċentrazzjoni ma taqbiżx:

100 ppm fil-prodott lest, 50 ppm fi prodotti għal iġjene dentali u orali, u sakemm is-Safrole ma jkunx preżenti f’toothpastes maħsuba speċifikament għat-tfal

94-59-7

202-345-4

361

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite (thymol iodide)

552-22-7

209-007-5

362

3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone jew 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Phenylenediamine u l-melħ tiegħu

95-54-5

202-430-6

364

4-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,4-diamine) u l-melħ tiegħu

95-80-7

202-453-1

365

L-aristolochicacid u l-melħ tiegħu; Aristolochia spp. u l-preparazzjonijiet tagħhom

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3 / -

366

Chloroform (kloroform)

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)

828-00-2

212-579-9

369

Pyrithione sodium (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide (Minoxidil (INN)) u l-melħ tiegħu

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. u l-preparazzjonijiet tagħhom

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (retinoic acid u l-melħ tiegħu)

302-79-4

206-129-0

376

1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050) u l-melħ tiegħu

615-05-4

210-406-1

377

1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) u l-melħ tiegħu

5307-02-8

226-161-9

378

Aġent kolorant CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Aġent kolorant CI 26105 (Aħmar “Solvent” 24)

85-83-6

201-635-8

380

Aġent kolorant CI 42555 (Vjola Bażiku 3)

Aġent kolorant CI 42555:1

Aġent kolorant CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, l-iżomeri mħallta (Padimate A (IIM))

14779-78-3

238-849-6

383

2-Amino-4-nitrophenol

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrophenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione u l-esteri tiegħu

80-75-1

201-306-9

386

Aġent kolorant CI 42640 ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, melħ tas-sodju)

1694-09-3

216-901-9

387

Aġent kolorant CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Aġent kolorant CI 42535 (Vjola Bażiku 1)

8004-87-3

 

389

Aġent kolorant CI 61554 (Blu “Solvent” 35)

17354-14-2

241-379-4

390

L-anti-androġeni ta' struttura sterojdali

 

 

391

Zirconium u l-komposti tiegħu, bl-eċċezzjoni tas-sustanzi elenkati taħt in-numru tar-referenza 50 fl-Anness III, u lakki, pigmenti jew l-melħ taz-zirconium tal-aġenti koloranti meta elenkati fl-Anness IV,

7440-67-7

231-176-9

392

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

393

Acetonitrile

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN)) u l-melħ tiegħu

84-22-0

201-522-3

395

Hydroxy-8-quinoline u s-sulfat tiegħu minbarra għall-użu li hemm provvediment dwaru fin-Nru 51 fl-Anness III

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Dithio-2,2-bispyridine-dioxide 1,1 (addittiv li fih it-trihydrated magnesium sulphate) - (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)

43143-11-9

256-115-3

397

Aġent koloranti CI 12075 (Oranġjo “Pigment” 5) u l-lakki u l-pigmenti u l-melħ tiegħu.

3468-63-1

222-429-4

398

Aġent kolorant CI 45170 u CI 45170:1 (Vjola Bażiku 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidocaine (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoxybutane

106-88-7

203-438-2

401

Aġent kolorant CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Strontium lactate

29870-99-3

249-915-9

403

Strontium nitrate

10042-76-9

233-131-9

404

Strontium polycarboxylate

 

 

405

Pramocaine (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Ethoxy-m-phenylenediamine u l-melħ tiegħu

5862-77-1

 

407

2,4-Diaminophenylethanol u l-melħ tiegħu

14572-93-1

 

408

Pyrocatechol (Catechol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosamines eż. Dimethylnitrosoamine; Nitrosodipropylamine; 2,2'-Nitrosoimino)bisethanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Alkyl- u alkanolamines sekondarji u l-melħ tagħhom

 

 

412

4-Amino-2-nitrophenol

119-34-6

204-316-1

413

2-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,6-diamine)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert.-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

416

Iċ-ċelloli, it-tessuti jew il-prodotti ta' oriġini umana

 

 

417

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein*)'

77-09-8

201-004-7

418

3-Imidazol-4-ylacrylic acid (Urocanic acid) u l-esteru etil tiegħu

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Materjal tal-Kategorija 1 u materjal tal-Kategorija 2 kif iddefiniti fl-Artikoli 4 u 5 rispettivament tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), u ingredjenti miksuba minnhom

 

 

420

Il-qatran tal-faħam mhux maħdum u maħdum

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (Moskene)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert.-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk Tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Iż-żejt tal-Alanroot (Inula helenium L.), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

97676-35-2

 

424

Il-Benzyl cyanide, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

140-29-4

205-410-5

425

L-Alkoħol taċ-Ċiklamina, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

4756-19-8

225-289-2

426

Id-Diethyl maleate, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihydrocoumarin, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Dihydroxy-3-methylbezaldehyde, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

17874-34-9

241-827-9

431

Id-Dimethyl citraconate, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

617-54-9

 

432

7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudomethylionone), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone)(, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

141-10-6

205-457-1

434

Id-Diphenylamine, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

122-39-4

204-539-4

435

L-Ethyl acrylate, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

140-88-5

205-438-8

436

L-assolut tal-weraq tat-tin (Ficus carica L.), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

68916-52-9

 

437

trans-2-Heptenal, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-Hexenal diethyl acetal, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-Hexenal dimethyl acetal, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

18318-83-7

242-204-4

440

Hydroabietyl alkoħol, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

34131-99-2

251-841-7

442

7-Methoxycoumarin, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (Anisylidene acetone), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

104-27-8

203-190-5

445

Methyl trans-2-butenoate, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

623-43-8

210-793-7

446

7-Methylcoumarin, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

2445-83-2

219-499-3

447

5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentylidenecyclohexanone, meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

1117-41-5

214-245-8

450

Żejt ta' verbena (Lippia citriodora Kunth.), meta jintuża bħala ingredjent tal-fwieħa

8024-12-2

 

451

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

452

6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane

37894-46-5

253-704-7

453

Cobalt dichloride (dikloridu tal-kobalt)

7646-79-9

231-589-4

454

Cobalt sulphate (sulfat tal-kobalt)

10124-43-3

233-334-2

455

Monossidu tan-nikel

1313-99-1

215-215-7

456

Dinickel trioxide

1314-06-3

215-217-8

457

Diossidu tan-nikel

12035-36-8

234-823-3

458

Trinickel disulphide

12035-72-2

234-829-6

459

Tetracarbonylnickel

13463-39-3

236-669-2

460

Sulfid tan-nikel

16812-54-7

240-841-2

461

Bromat tal-potassju

7758-01-2

231-829-8

462

Monossidu tal-karbonju

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-diene, ara wkoll l-entrati 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutan, jekk fih ≥ 0,1 % w/w Butadiene

75-28-5

200-857-2

465

Butan, jekk fih ≥ 0,1 % w/w Butadiene

106-97-8

203-448-7

466

Gassijiet (petroleum), C3-4, jekk dawn ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68131-75-9

268-629-5

467

Gass residwu (Tail gas) (żejt mhux raffinat), distillat u nafta maqsuma katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68307-98-2

269-617-2

468

Gass residwu (żejt mhux raffinat), polimerizzazzjoni katalitika tan-nafta, stabbilizzant tal-frazzjonar, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68307-99-3

269-618-8

469

Gass residwu (żejt mhux raffinat), nafta riformata katalitikament, stabbilizzant tal-frazzjonar, ħieles mis-sulfid tal-idroġenu, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-00-9

269-619-3

470

Gass residwu (żejt mhux raffinat), distillat maqsum, stripper idrotrattant, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-01-0

269-620-9

471

Gass residwu (żejt mhux raffinat), qsim katalitiku tal-gas oil, assorbitur, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-03-2

269-623-5

472

Gass residwu (żejt mhux raffinat), impjant tal-irkupru tal-gass, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-04-3

269-624-0

473

Gass residwu (żejt mhux raffinat), deetanizzatur tal-impjant tal-irkupru tal-gass, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-05-4

269-625-6

474

Gass residwu (żejt mhux raffinat), distillat idrodesulfurizzat u tan-nafta idrodesulfurizzat tal-frazzjonatur, ħieles mill-aċidu, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-06-5

269-626-1

475

Gass residwu (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzat bl-impjant tal-istripping tal-gas oil taħt vaku, ħieles mis-sulfid tal-idroġenu, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-07-6

269-627-7

476

Gass residwu (żejt mhux raffinat), nafta iżomerizzata tal-stabbilizzant tal-frazzjonar, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-08-7

269-628-2

477

Gass residwu (żejt mhux raffinat), nafta mill-ewwel distillazzjoni tal-istabbilizzant, ħieles mis-sulfid tal-idroġenu, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-09-8

269-629-8

478

Gass residwu (żejt mhux raffinat), distillat tal-ewwel distillazzjoni mill-idrodesulfurizzant, ħieles mis-sulfid tal-idroġenu, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-10-1

269-630-3

479

Gass residwu (żejt mhux raffinat), alkilazzjoni tal-propan-propilena, preparazzjoni tat-tagħbija tad-deetanizzant, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-11-2

269-631-9

480

Gass residwu (żejt mhux raffinat), gas oil taħt vaku mill-idrodesulfurizzatur, ħieles mis-sulfid tal-idroġenu, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68308-12-3

269-632-4

481

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta’ fuq maqsuma katalitikament, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68409-99-4

270-071-2

482

Alkanes, C1-2, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68475-57-0

270-651-5

483

Alkanes, C2-3, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68475-58-1

270-652-0

484

Alkanes, C3-4, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68475-59-2

270-653-6

485

Alkanes, C4-5, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68475-60-5

270-654-1

486

Gassijiet karburanti, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-26-6

270-667-2

487

Gassijiet karburanti, distillati taż-żejt mhux raffinat, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-29-9

270-670-9

488

Idrokarburi, C3-4, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-40-4

270-681-9

489

Idrokarburi, C4-5, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-42-6

270-682-4

490

Idrokarburi, C2-4, b'ħafna C3, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-49-3

270-689-2

491

Gassijiet tal-żejt mhux raffinat, likwifikati, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-85-7

270-704-2

492

Gassijiet taż-żejt mhux raffinat, likwifikati, ħelwin, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68476-86-8

270-705-8

493

Gassijiet (żejt mhux raffinat), C3-4, b’ħafna isobutane, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-33-8

270-724-1

494

Distillati (żejt mhux raffinat), C3-6, b’ħafna piperylene, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-35-0

270-726-2

495

Gassijiet (żejt mhux raffinat), sistema tat-trattament bl-ammini, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-65-6

270-746-1

496

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-idrodesulfurizzant tal-units tal-benżina, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-66-7

270-747-7

497

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riċiklar mill-unit tal-benżina, b’ħafna idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-67-8

270-748-2

498

Gassijiet (żejt mhux raffinat), żejt imħallat, b’ħafna idroġenu u nitroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-68-9

270-749-8

499

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta’ fuq tal-butane splitter, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-69-0

270-750-3

500

Gassijiet (petroleum), C2-3, jekk dawn ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-70-3

270-751-9

501

Gassijiet (żejt mhux raffinat), gas oil maqsum katalitikament, frazzjonijiet tal-qiegħ tad-depropanizzant, b’ħafna C4 u ħielsa mill-aċidu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-71-4

270-752-4

502

Gassijiet (żejt mhux raffinat), nafta maqsuma katalitikament, frazzjonijiet tal-qiegħ tad-debutanizzant, b’ħafna C3-5, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-72-5

270-754-5

503

Gassijiet (żejt mhux raffinat), nafta maqsuma katalitikament, frazzjonijiet ta’ fuq tad-depropanizzant, b’ħafna C3 u ħielsa mill-aċidu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-73-6

270-755-0

504

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-impjant ta’ qsim katalitiku), jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-74-7

270-756-6

505

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-impjant ta’ qsim katalitiku, b’ħafna C1-5, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-75-8

270-757-1

506

Gassijiet (żejt mhux raffinat), nafta polimerizzata katalitikament, frazzjonijiet ta’ fuq tal-istabbilizzant, b’ħafna C2-4, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-76-9

270-758-7

507

Gassijiet (żejt mhux raffinat), nafta riformata katalitikament, frazzjonijiet ta’ fuq tal-istripper, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-77-0

270-759-2

508

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riformatur katalitiku, b’ħafna C1-4, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-79-2

270-760-8

509

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riċiklaġġ bir-riformatur katalitiku ta’ C6-8, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-80-5

270-761-3

510

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riformatur katalitiku C6-8, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-81-6

270-762-9

511

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riċiklaġġ bir-riformatur katalitiku C6-8, b’ħafna idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-82-7

270-763-4

512

Gassijiet (żejt mhux raffinat), trattament bl-alikazzjoni olefinika-parafinika C3-5, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-83-8

270-765-5

513

Gassijiet (żejt mhux raffinat), kurrent b'lura ta’ C2, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-84-9

270-766-0

514

Gassijiet (żejt mhux raffinat), b’ħafna C4, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-85-0

270-767-6

515

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta' fuq tad-deetanizzant, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-86-1

270-768-1

516

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta' fuq tat-torri tad-deisobutanizzattur, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-87-2

270-769-7

517

Gassijiet (żejt mhux raffinat), nexfin mid-depropanizzant, b’ħafna propena, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-90-7

270-772-3

518

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta' fuq tad-depropanizzant, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-91-8

270-773-9

519

Gassijiet (żejt mhux raffinat), nexfin u aċidi, mill-impjant tal-konċentrazzjoni Gassijiet (żejt mhux raffinat), nexfin u aċidi, mill-impjant tal-konċentrazzjoni tal-gass, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-92-9

270-774-4

520

Gassijiet (żejt mhux raffinat), “gas concn. reabsorber distn.”, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-93-0

270-776-5

521

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta' fuq tad-depropanizzant tal-impjant tal-irkupru tal-gass, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-94-1

270-777-0

522

Gassijiet (żejt mhux raffinat), trattament bl-impjant Girbatol, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-95-2

270-778-6

523

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-assorbitur tal-idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-96-3

270-779-1

524

Gassijiet (żejt mhux raffinat), b’ħafna idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-97-4

270-780-7

525

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riċiklaġġ tat-taħlita taż-żejt idrotrattat, b’ħafna idroġenu u nitroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-98-5

270-781-2

526

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonament tan-nafta iżomerizzata, b’ħafna C4, ħieles mis-sulfid tal-idroġenu), jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68477-99-6

270-782-8

527

Gassijiet (żejt mhux raffinat), riċiklati, b’ħafna idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68478-00-2

270-783-3

528

Gassijiet (żejt mhux raffinat), trattament bir-riformatur, b’ħafna idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68478-01-3

270-784-9

529

Gassijiet (żejt mhux raffinat), idrotrattatament li jirriforma, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68478-02-4

270-785-4

530

Gassijiet (żejt mhux raffinat), idrotrattatament li jirriforma, b’ħafna idroġenu-metan, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68478-03-5

270-787-5

531

Gassijiet (żejt mhux raffinat), kundizzjonament bl-idrotrattament li jirriforma, b’ħafna idroġenu, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68478-04-6

270-788-0

532

Gassijiet (żejt mhux raffinat), distillazzjoni li taqsam katalitikament, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68478-05-7

270-789-6

533

Gass residwu (żejt mhux raffinat), minn torri ta’ frazzjonament reflux żejt purifikat maqsum katalitikament u residwi fil-vaku maqsuma termalment, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-21-7

270-802-5

534

Gass residwu (żejt mhux raffinat), assorbitur tal-istabbilizzazzjoni tan-nafta maqsuma katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-22-8

270-803-0

535

Gass residwu (żejt mhux raffinat), impjant ta’ qsim katalitiku, riformatur katalitiku u frazzjonant kombinat ma’ idrodesulfizzant, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-24-0

270-804-6

536

Gass residwu (żejt mhux raffinat), assorbitur tar-rifrazzjonament tal-impjant ta’ qsim katalitiku, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-25-1

270-805-1

537

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzant tal-frazzjonament tan-nafta riformata katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-26-2

270-806-7

538

Gass residwu (żejt mhux raffinat), separatur tan-nafta riformata katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-27-3

270-807-2

539

Gass residwu (żejt mhux raffinat), stabbilizzant tan-nafta riformata katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-28-4

270-808-8

540

Gass residwu (żejt mhux raffinat), distillat maqsum mis-separatur tal-idrotrattament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-29-5

270-809-3

541

Gass residwu (żejt mhux raffinat), separatur tan-nafta tal-ewwel distillazzjoni idrodesulfurizzata, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-30-8

270-810-9

542

Gass residwu (żejt mhux raffinat), kurrent imħallat tal-impjant tal-gassijiet saturati, b’ħafna C4, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-32-0

270-813-5

543

Gass residwu (żejt mhux raffinat), impjant tal-irkupru tal-gass saturat, b’ħafna C1-2, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-33-1

270-814-0

544

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mill-impjant ta’ qsim termali tar-residwi fil-vaku, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68478-34-2

270-815-6

545

Idrokarburi, b’ħafna C3-4, distillat taż-żejt mhux raffinat, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68512-91-4

270-990-9

546

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta' fuq tan-nafta tal-ewwel distillazzjoni b’riformazzjoni katalitika, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-14-4

270-999-8

547

, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-15-5

271-000-8

548

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mid-depropanizzant bil-hydrocracking, b’ħafna idrokarburi, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-16-6

271-001-3

549

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzazzjoni l-frazzjonijiet ħfief tan-nafta tal-ewwel distillazzjoni, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-17-7

271-002-9

550

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-flash drum bi pressa għolja tal-effluwent tar-riformatur, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-18-8

271-003-4

551

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-flash drum bi pressa baxxa tal-effluwent tar-reformer, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-19-9

271-005-5

552

Residwi (żejt mhux raffinat), splitter tal-alkilazzjoni, b’ħafna C4, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68513-66-6

271-010-2

553

Idrokarburi, C1-4, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68514-31-8

271-032-2

554

Idrokarburi, C1-4, ħelwin, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68514-36-3

271-038-5

555

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mid-distillazzjoni tal-gass mir-raffinerija taż-żejt, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68527-15-1

271-258-1

556

Idrokarburi, C1-3, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68527-16-2

271-259-7

557

Idrokarburi, C1-4, frazzjoni tad-debutanizzant, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68527-19-5

271-261-8

558

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta’ fuq mid-depentanizzant tal-idrotrattant tal-unità tal-benżina, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68602-82-4

271-623-5

559

Gassijiet (żejt mhux raffinat), C1-5, imxarbin, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68602-83-5

271-624-0

560

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-assorbitur sekondarju, frazzjonament tal-frazzjonijiet ta’ fuq tal-impjant ta’ qsim katalitiku fluwidizzati, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68602-84-6

271-625-6

561

Idrokarburi, C2-4, jekk ikun fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68606-25-7

271-734-9

562

Idrokarburi, C3, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68606-26-8

271-735-4

563

Gassijiet (żejt mhux raffinat), trattament tal-alkilazzjoni, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68606-27-9

271-737-5

564

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-frazzjonament tar-residwi tad-depropanizzant, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68606-34-8

271-742-2

565

Prodotti tal-żejt mhux raffinat, gassijiet tar-raffinerija, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68607-11-4

271-750-6

566

Gassijiet (żejt mhux raffinat), hydrocracking mis-separatur bi pressa baxxa, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68783-06-2

272-182-1

567

Gassijiet (żejt mhux raffinat), taħlita tar-raffinerija, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68783-07-3

272-183-7

568

Gassijiet (żejt mhux raffinat), cracking katalitiku, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68783-64-2

272-203-4

569

Gassijiet (żejt mhux raffinat), C2-4, ħelwin, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68783-65-3

272-205-5

570

Gassijiet (żejt mhux raffinat), raffinerija, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68814-67-5

272-338-9

571

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mis-separatur tal-prodotti tal-platformer, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68814-90-4

272-343-6

572

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzant fid-depentanizzant tal-kerosina aċiduża idrotrattata, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68911-58-0

272-775-5

573

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-flash drum tal-kerosina aċiduża idrotrattata, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68911-59-1

272-776-0

574

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-frazzjonament taż-żejt mhux raffinat, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68918-99-0

272-871-7

575

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mid-dehexaniser, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-00-6

272-872-2

576

Gassijiet (żejt mhux raffinat), distillazzjoni mill-istripper tal-proċess tad-desulfurizzazzjoni, unifining, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-01-7

272-873-8

577

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-frazzjonament tal-impjant ta’ qsim katalitiku fluwidizzat jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-02-8

272-874-3

578

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-assorbitur sekondarju tal-iscrubbing tal-impjant tal-qsim katalitku fluwidizzat, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-03-9

272-875-9

579

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istripper tad-desulfurizzazzjoni tal-idrotrattament tad-distillat tqil, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-04-0

272-876-4

580

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzatur għall-frazzjonament tal-benżina ħafifa mill-ewwel distillazzjoni, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-05-1

272-878-5

581

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istripper tad-desulfurizzazzjoni unifining tan-nafta, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-06-2

272-879-0

582

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzatur platformer għall-frazzjonament tal-benżina ħafifa tal-ewwel distillazzjoni, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-07-3

272-880-6

583

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mit-torri tal-preflash, distillazzjoni kruda mhux raffinat, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-08-4

272-881-1

584

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mir-riformazzjoni katalitika tan-nafta tal-ewwel distillazzjoni, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-09-5

272-882-7

585

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzatur tal-ewwel distillazzjoni, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-10-8

272-883-2

586

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istripper tal-qatran, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-11-9

272-884-8

587

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mill-istripper unifining, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-12-0

272-885-3

588

Gassijiet (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ta’ fuq tal-isplitter tal-impjant ta’ qsim katalitiku fluwidizzati, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68919-20-0

272-893-7

589

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mid-debutanizzatur tan-nafta maqsuma katalitikament (CAS Nru 68952-76-1), jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68952-76-1

273-169-3

590

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzatur tan-nafta u d-distillat maqsuma katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68952-77-2

273-170-9

591

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mis-separatur tan-nafta idrosulfurizzat katalitikament, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68952-79-4

273-173-5

592

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mill-idrosulfurizzatur tan-nafta tal-ewwel distillazzjoni, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68952-80-7

273-174-0

593

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mill-assorbitur tan-nafta, gas oil u distillat maqsuma termalment, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68952-81-8

273-175-6

594

Gass residwu (żejt mhux raffinat), mill-istabbilizzazzjoni għall-frazzjonament ta’ idrokarburi maqsuma termalment, coking taż-żejt, jekk fih > 0,1 % w/w Butadiene

68952-82-9

273-176-1

595

Gassijiet (żejt mhux raffinat), minn frazzjonijiet ħfief ta’ qsim bil-fwar, b’konċentrazzjoni ta’ butadiene, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68955-28-2

273-265-5

596

Gassijiet (żejt mhux raffinat), mit-torri ta’ assorbiment bi sponza, frazzjonament, frazzjonijiet ta’ fuq mill-impjant ta’ qsim fluwidizzati u tad-desulfurizzazzjoni tal-gas oil, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68955-33-9

273-269-7

597

Gassijiet (żejt mhux raffinat), tal-ewwel distillazzjoni, tar-riformazzjoni katalitika tan-nafta tad-distillazzjoni diretta, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68955-34-0

273-270-2

598

Gassijiet (żejt mhux raffinat), distillazzjoni kruda u qsim katalitiku, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

68989-88-8

273-563-5

599

Idrokarburi, C4, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

87741-01-3

289-339-5

600

Alkani, C1-4, b’ħafna C3, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

90622-55-2

292-456-4

601

Gassijiet (żejt mhux raffinat), scrubber off tad-dietanolamina tal-gas oil, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-15-3

295-397-2

602

Gassijiet (żejt mhux raffinat), effluwent tal-idrodesulfurizzazzjoni tal-gas oil, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-16-4

295-398-8

603

Gassijiet (żejt mhux raffinat), porga tal-idrodesulfurizzazzjoni tal-gass, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-17-5

295-399-3

604

Gassijiet (żejt mhux raffinat), effluwent tar-reattur tal-idroġenatur, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-18-6

295-400-7

605

Gassijiet (żejt mhux raffinat), residwi tal-qsim bil-fwar tan-nafta bil-pressa għolja, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-19-7

295-401-2

606

Gassijiet (żejt mhux raffinat), residwi tal-visbreaking, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-20-0

295-402-8

607

Gassijiet (żejt mhux raffinat), impjant ta’ qsim tal-fwar, b’ħafna C3, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-22-2

295-404-9

608

Idrokarburi, C4, distillat bl-impjant ta’ qsim tal-fwar, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-23-3

295-405-4

609

Gassijiet taż-żejt mhux raffinat, likwifikati, ħelwin, frazzjoni ta’ C4, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

92045-80-2

295-463-0

610

Idrokarburi, C4, ħelsin minn 1,3-butadiene- u isobutene, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinati (żejt mhux raffinat), frazzjoni C4 maqsuma bil-fwar bl-estrazzjoni tal-cuprous ammonium acetate, mhux saturati b’C3-5 u C3-5 mingħajr butadiene, jekk fihom > 0,1 % w/w Butadiene

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene)

50-32-8

200-028-5

613

Qatran, żejt mhux raffinat tal-qatran tal-faħam, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

68187-57-5

269-109-0

614

Distillati (faħam-żejt mhux raffinat), aromatiċi b'nuklei kundensati, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

68188-48-7

269-159-3

615

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

616

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

617

Żejt tal-kreożot, frazzjoni tal-acenaphtene, ħieles mill-acenaphtene, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

90640-85-0

292-606-9

618

Qatran, qatran tal-faħam, temp. baxxa, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

90669-57-1

292-651-4

619

Qatran, qatran tal-faħam, temp. baxxa, trattat bis-sħana, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

90669-58-2

292-653-5

620

Qatran, qatran tal-faħam, temp. baxxa, ossidizzati, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

90669-59-3

292-654-0

621

Residwi tal-estratti (faħam), kannella, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

91697-23-3

294-285-0

622

Xemgħa tal-paraffina (faħam), qatran tal-faħam kannella b’temperatura għolja, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

92045-71-1

295-454-1

623

Xemgħa tal-paraffina (faħam), qatran tal-faħam kannella b’temperatura għolja, idrotrattat, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

92045-72-2

295-455-7

624

Skart solidu, coal-tar pitch coking, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

92062-34-5

295-549-8

625

Qatran, qatran tal-faħam, temp. għolja, sekondarju, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-13-3

302-650-3

626

Residwi (faħam), lik. estrazzjoni tas-solvent, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-46-2

302-681-2

627

Likwidi tal-faħam, soluzzjoni tal-est. tas-solvent likwidu, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-47-3

302-682-8

628

Likwidi tal-faħam, est. tas-solvent likwidu, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

94114-48-4

302-683-3

629

Xemgħa tal-paraffina (faħam), qatran tal-faħam kannella b’temperatura għolja, trattat bil-karbonju, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

97926-76-6

308-296-6

630

Xemgħa tal-paraffina (faħam), qatran tal-faħam kannella b’temperatura għolja, trattat bit-tafal, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

97926-77-7

308-297-1

631

Xemgħa tal-paraffina (faħam), qatran tal-faħam kannella b’temperatura għolja, trattati bl-aċidu siliċiku, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

97926-78-8

308-298-7

632

Żjut tal-assorbiment, frazzjoni ta’ idrokarburi aromatiċi biċikliċi u eteroċikliċi, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

101316-45-4

309-851-5

633

Idrokarburi aromatiċi, C20-28, poliċikliċi, derivattivi bil-piroliżi tat-taħlita tal-qatran tal-faħam u polietilina, u qatran, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

101794-74-5

309-956-6

634

Idrokarburi aromatiċi, C20-28, poliċikliċi, derivattivi bil-piroliżi tat-taħlita tal-qatran tal-faħam u polietilina u qatran, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

101794-75-6

309-957-1

635

Idrokarburi aromatiċi, C20-28, poliċikliċi, derivattivi bil-piroliżi tat-taħlita tal-qatran tal-faħam u polystyrene tal-qatran, jekk fihom > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

101794-76-7

309-958-7

636

Qatran, qatran tal-faħam, temp. Għolja, trattat bis-sħana, jekk fih > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]anthracene

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]anthracene

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pyrene

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranthene

205-82-3

205-910-3

641

Benz(e)acephenanthrylene

205-99-2

205-911-9

642

Benzo(k)fluoranthene

207-08-9

205-916-6

643

Chrysene

218-01-9

205-923-4

644

2-Bromopropane

75-26-3

200-855-1

645

Trichloroethylene

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibromo-3-chloropropane

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibromopropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Dichloropropan-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Trichlorotoluene

98-07-7

202-634-5

650

α-Chlorotoluene (klorid tal-Benzyl)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibromoethane

106-93-4

203-444-5

652

Hexachlorobenzene

118-74-1

204-273-9

653

Bromoethylene (Vinyl bromide)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Dichlorobut-2-ene

764-41-0

212-121-8

655

Methyloxirane (Propylene oxide)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide)

96-09-3

202-476-7

657

1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Chloro-2,3-epoxypropane

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Epoxy-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioxirane (1,2:3,4-Diepoxybutane)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole

133855-98-8

406-850-2

664

Chloromethyl methyl ether

107-30-2

203-480-1

665

2-Methoxyethanol u l-aċetat tiegħu (2-Methoxyethyl acetate)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Ethoxyethanol u l-aċetat tiegħu (2-Ethoxyethyl acetate)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether

542-88-1

208-832-8

668

2-Methoxypropanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolactone

57-57-8

200-340-1

670

Dimethylcarbamoyl chloride

79-44-7

201-208-6

671

Urethane (Ethyl carbamate)

51-79-6

200-123-1

672

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

673

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

674

Methoxyacetic acid

625-45-6

210-894-6

675

Dibutyl phthalate

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-Methoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-Methoxyethyl) phthalate

117-82-8

204-212-6

679

2-Methoxypropyl acetate

70657-70-4

274-724-2

680

2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetate

80387-97-9

279-452-8

681

Acrylamide, sakemm mhux regolat band’oħra f’dan ir-Regolament

79-06-1

201-173-7

682

Acrylonitrile

107-13-1

203-466-5

683

2-Nitropropane

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, il-melħ u l-esteri tiegħu ħlief dawk speċifikati band’oħra f’dan l-elenku

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitroanisole

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitrobiphenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotoluene;

Dinitrotoluene, grad tekniku

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapacryl

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitronaphthalene

581-89-5

209-474-5

690

23-Dinitrotoluene

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitroacenaphthene

602-87-9

210-025-0

692

2.6-Dinitrotoluene

606-20-2

210-106-0

693

3.4-Dinitrotoluene

610-39-9

210-222-1

694

3.5-Dinitrotoluene

618-85-9

210-566-2

695

2.5-Dinitrotoluene

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, il-melħ u l-esteri tiegħu

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

699

Diazomethane

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

702

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

70-25-7

200-730-1

703

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

704

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

705

4,4′-Methylenedianiline

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Methylenedi-o-toluidine

838-88-0

212-658-8

708

o-Anisidine

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimethoxybenzidine (ortho-Dianisidine) u l-melħ tiegħu

119-90-4

204-355-4

710

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

711

Żebgħa azo bbażata fuq o-Dianisidine

 

 

712

3,3′-Dichlorobenzidine

91-94-1

202-109-0

713

Benzidine dihydrochloride

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium sulphate

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride

612-83-9

210-323-0

716

Benzidine sulphate

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidine acetate

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Dichlorobenzidine sulphate

74332-73-3

277-822-3

720

Żebgħa azo bbażata fuq il-benzidine

 

 

721

4,4′-Bi-o-toluidine (ortho-Tolidine)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidine dihydrochloride

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Bi-o-toluidine sulphate

74753-18-7

277-985-0

725

Żebgħa bażata fuq o-Tolidine

 

611-030-00-4

726

Biphenyl-4-ylamine (4-Aminobiphenyl) u l-melħ tiegħu

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzene

103-33-3

203-102-5

728

(Methyl-ONN-azoxy)methyl acetate

592-62-1

209-765-7

729

Cycloheximide

66-81-9

200-636-0

730

2-Methylaziridine

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidine-2-thione (Ethylene thiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridine

151-56-4

205-793-9

734

Captafol

2425-06-1

219-363-3

735

Carbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorph

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklożolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butyl

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazole

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Thioacetamide

62-55-5

200-541-4

743

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

744

Formamide

75-12-7

200-842-0

745

N-Methylacetamide

79-16-3

201-182-6

746

N-Methylformamide

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

204-826-4

748

Hexamethylphosphoric-triamide

680-31-9

211-653-8

749

Diethyl sulphate

64-67-5

200-589-6

750

Dimethyl sulphate

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propanesultone

1120-71-4

214-317-9

752

Dimethylsulphamoyl-chloride

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallate)

95-06-7

202-388-9

754

Taħlita ta: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole u 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole

 

403-250-2

755

(+/–)-Tetrahydrofurfuryl –(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate

108225-03-2

402-060-7

758

Trisodium [4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]ram(II)

 

413-590-3

759

Taħlita ta’: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide u N-[2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide u methacrylamide u 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide u N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S u 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Teroxirone)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionite

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbestos

12001-28-4

650-013-00-6

763

Żejt mhux raffinat

8002-05-9

232-298-5

764

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet tqal idromaqsuma, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi tqal raffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi ħfief raffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), deasfaltati bis-solvent), jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi tqal raffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi ħfief raffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), raffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi tqal trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi ħfief trattati bit-tafal, jekk fihom w/w > 3 % estratt ta’ DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi tqal trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi ħfief trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi tqal idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi ħfief idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi tqal idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi ħfief idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi ħfief deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi tqal deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet nafteniċi ħfief deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet paraffiniċi tqal deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Foots oil (żejt mhux raffinat), jekk fih > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Żjut nafteniċi (żejt mhux raffinat), tqal deparaffinati katalitikament, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Żjut nafteniċi (żejt mhux raffinat), ħfief deparaffinati katalitikament, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Żjut paraffiniċi (żejt mhux raffinat), tqal deparaffinati katalitikament, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Żjut paraffiniċi (żejt mhux raffinat), ħfief deparaffinati katalitikament, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Żjut nafteniċi (żejt mhux raffinat), kumplessi deparaffinati tqal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Żjut nafteniċi (żejt mhux raffinat), kumplessi deparaffinati ħfief, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Estratti (żejt mhux raffinat), frazzjoni naftenika tqila distillata bis-solvent, arom. Estratti (żejt mhux raffinat), bis-solvent, minn distillat nafteniku tqil, b’konċentrazzjoni ta' aromatiċi), jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Estratti (żejt mhux raffinat), bis-solvent, minn distillat paraffiniku tqil raffinat bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Estratti (żejt mhux raffinat), distillati tal-paraffiniċi tqal, deasfaltat bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C20-50, b’bażi ta' żejt newtrali, b’viskosità għolja, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C15-30, b’bażi ta' żejt newtrali, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C20-50, b’bażi ta' żejt newtrali, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Żjut lubrikanti (CAS Nru 74869-22-0), jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi deparaffinati kumplessi tqal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi deparaffinati kumplessi ħfief, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi tqal deparaffinati bis-solvent, trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Idrokarburi, C20-50, paraffiniċi tqal deparaffinati bis-solvent, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi ħfief deparaffinati bis-solvent, trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi ħfief deparaffinati bis-solvent, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat nafteniku tqil, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku tqil, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku ħafif, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), idrotrattati deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), deparaffinati katalitikament, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi tqal deparaffinati, idrotrattati jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi deparaffinati ħfief, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Distillati (żejt mhux raffinat), hydrocracked, raffinati bis-solventi, deparaffinati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Distillati (żejt mhux raffinat), raffinati bis-solvent, nafteniċi ħfief, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku ħafif idrotrattat, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat nafteniku ħafif, idrodesulfurizzat, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku ħafif, trattat bl-aċidu, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku ħafif, idrodesulfurizzat, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent gas oil ħafif taħt vaku, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Foots oil (żejt mhux raffinat), idrotrattati, jekk fih > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C17-35, estratti bis-solvent, deparaffinati, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), hydrocracked, mhux aromatiċi deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), idromaqsuma, trattati bl-aċidu, deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Żjut paraffiniċi (żejt mhux raffinat), raffinati bis-solvent deparaffinati tqal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku tqil, trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

92704-08-0

296-437-1

826

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), żjut ta’ bażi, paraffiniċi, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat nafteniku tqil, idrodesulfurizzat, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku tqil bix-deparaffinat bis-solvent, idrodesulfurizzat, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Idrokarburi, residwi paraffinċi idromaqsuma tad-distillazzjoni, deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Foots oil (żejt mhux raffinat), trattati bl-aċidu, jekk fih > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Foots oil (żejt mhux raffinat), trattati bit-tafal, jekk fih > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Idrokarburi, C20-50, distillat taħt vaku tal-idroġenazzjoni taż-żejt residwali, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Distillati (żejt mhux raffinat), tqal idrotrattati raffinati bis-solvent, idroġenati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Distillati (żejt mhux raffinat), raffinati bis-solvent ħfief idromaqsuma, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C18-40, deparaffinati bis-solvent idromaqsuma bażati fuq id-distillati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C18-40, deparaffinati bis-solvent idroġenati bażati fuq ir-raffinati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Idrokarboni, b’ħafna C13-30, b’ħafna aromatiċi, estratt bis-solvent, distillat nafteniku, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Idrokarburi, C16-32, b’ħafna aromatiċi, distillat nafteniku, estratt bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Idrokarburi, C37-68, residwi tad-distillazzjoni f’vaku bix-xemgħa mneħħija deasfaltati idrotrattati Residwi, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Idrokarburi, C37-65, residwi tad-distillazzjoni f’vaku deasfaltati idrotrattati Residwi, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Distillati (żejt mhux raffinat), idromaqsuma raffinati bis-solvent ħfief, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Distillati (żejt mhux raffinat), raffinati bis-solvent idroġenati tqal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C18-27, idromaqsuma deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Idrokarburi, C17-30, residwi tad-distillazzjoni atmosferika idrotrattati deasfaltati bis-solvent, frazzjoni ħafifa tad-distillazzjoni, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Idrokarburi, C17-40, residwi tad-distillazzjoni idrotrattati u deasfaltati bis-solvent, frazzjoni ħafifa tad-distillazzjoni fil-vaku, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Idrokarburi, C13-27, nafteniċi ħfief, estratti bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Idrokarburi, C14-29, nafteniċi ħfief, estratti bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Foots oil (żejt mhux raffinat), trattat bil-karbonju, jekk fih > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Foots oil (żejt mhux raffinat), trattat bl-aċidu siliċiku, jekk fih > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Idrokarburi, C27-42, dearomatizzati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Idrokarboni, C17-30, idrotrattati distillati, ħfief tad-distn. frazzjoni ħafifa tad-distillazzjoni fil-vaku, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Idrokarburi, C27-45, distillazzjoni naftenika fil-vaku, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Idrokarburi, C27-45, dearomatizzati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Idrokarburi, C20-58, idrotrattati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Idrokarburi, C27-42, nafteniċi, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent distillat paraffiniku ħafif, trattat bil-karbonju, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent tad-distillat paraffiniku ħafif, trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

100684-03-5

309-673-8

858

Estratti (żejt mhux raffinat), ħfief fil-vaku, solvent tal-gas oil, trattati bil-karbonju, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent ħafif tal-gas oil fil-vaku, trattati bit-tafal, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), trattat bil-karbonju, deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Żjut residwali (żejt mhux raffinat), trattati bit-tafal, deparaffinati bis-solvent, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C>25, estratti bis-solvent, deasfaltati, deparaffinati, idroġenati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C17-32, estratti bis-solvent, deparaffinati, idroġenati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C20-35, estratti bis-solvent, deparaffinati, idroġenati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Żjut lubrikanti (żejt mhux raffinat), C24-50, estratti bis-solvent, deparaffinati, idroġenati, jekk fihom > 3 % w/w estratt ta’ DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs ħelwa, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64741-86-2

265-088-7

867

Gas oils (żejt mhux raffinat), raffinati bis-solvent, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64741-90-8

265-092-9

868

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs raffinata bis-solvent, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64741-91-9

265-093-4

869

Gas oils (żejt mhux raffinat), trattati bl-aċidu, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-12-7

265-112-6

870

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs trattata bl-aċidu, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-13-8

265-113-1

871

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni ħafifa trattata bl-aċidu, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-14-9

265-114-7

872

Gas oils (żejt mhux raffinat), newtralizzati kimikament, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-29-6

265-129-9

873

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs newtralizzata kimikament, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-30-9

265-130-4

874

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs trattata bit-tafal, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-38-7

265-139-3

875

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs idrotrattata, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-46-7

265-148-2

876

Gas oils (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-79-6

265-182-8

877

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs idrodesulfurizzati, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

64742-80-9

265-183-3

878

Distillati (żejt mhux raffinat), residwu tal-frazzjonatur tar-riformatur katalitiku, b'temperatura ta’ togħlija għolja, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

68477-29-2

270-719-4

879

Distillati (żejt mhux raffinat), residwu tal-frazzjonatur tar-riformatur katalitiku, b’ togħlija intermedja, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

68477-30-5

270-721-5

880

Distillati (żejt mhux raffinat), residwu tal-frazzjonatur tar-riformatur katalitiku, b'togħlija baxxa, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

68477-31-6

270-722-0

881

Alkani, C12-26, bil-fergħat u lineari, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

90622-53-0

292-454-3

882

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjoni tan-nofs raffinata sew, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

90640-93-0

292-615-8

883

Distillati (żejt mhux raffinat), riformatur katalitiku, konċentrazzjoni aromatika qawwija, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

91995-34-5

295-294-2

884

Gas oils, paraffiniċi, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (żejt mhux raffinat), raffinata bis-solvent idrodesulfurizzata, tqila, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97488-96-5

307-035-3

886

Idrokarburi, C16-20, distillat tan-nofs idrotrattat, Frazzjoni ħafifa, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97675- 85-9

307-659-6

887

Idrokarburi, C12-20, idrotrattati paraffiniċi, frazzjonijiet ħfief tad-distillazzjoni, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

97675-86-0

307-660-1

888

Idrokarburi, C11-17, estratti bis-solvent, nafteniċi ħfief, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

97722-08-2

307-757-9

889

Gas oils, idrotrattati, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

97862-78-7

308-128-1

890

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi ħfief trattati bil-karbonju, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

100683-97-4

309-667-5

891

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi intermedi, trattati bil-karbonju, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

100683-98-5

309-668-0

892

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi intermedji, trattati bit-tafal, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huma prodotti minnha mhijiex karċinoġen

100683-99-6

309-669-6

893

Grease lubrikanti, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li hija prodotta minnha mhijiex karċinoġen

74869-21-9

278-011-7

894

Slack wax (żejt mhux raffinat), ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

64742-61-6

265-165-5

895

Slack wax (żejt mhux raffinat), trattat bl-aċidu, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

90669-77-5

292-659-8

896

Slack wax (żejt mhux raffinat), trattat bit-tafal, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

90669-78-6

292-660-3

897

Slack wax (żejt mhux raffinat), idrotrattat, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

92062-09-4

295-523-6

898

Slack wax (żejt mhux raffinat), li jinħall f’temperatura baxxa, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

92062-10-7

295-524-1

899

Slack wax (żejt mhux raffinat), li jinħall f’temperatura baxxa, idrotrattat, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

92062-11-8

295-525-7

900

Slack wax (żejt mhux raffinat), li jinħall f’temperatura baxxa, trattat bil-karbonju, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97863-04-2

308-155-9

901

Slack wax (żejt mhux raffinat), li jinħall f’temperatura baxxa, trattat bit-tafal, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97863-05-3

308-156-4

902

Slack wax (żejt mhux raffinat), li jinħall f’temperatura baxxa, trattat bl-aċidu siliċiku, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97863-06-4

308-158-5

903

Slack wax (żejt mhux raffinat), trattat bil-karbonju, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolatum, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolatum (żejt mhux raffinat), ossidizzat, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolatum (żejt mhux raffinat), trattat bl-alumina, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolatum (żejt mhux raffinat), idrotrattat, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolatum (żejt mhux raffinat), trattat bil-karbonju, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolatum (żejt mhux raffinat), trattat bl-aċidu siliċiku, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolatum (żejt mhux raffinat), trattat bit-tafal, ħlief jekk l-istorja sħiħa tar-raffinar tkun magħrufa u jista’ jintwera li s-sustanza li huwa prodott minnha mhijiex karċinoġen

100684-33-1

309-706-6

911

Distillati (żejt mhux raffinat), ħafif maqsuma katalitikament

64741-59-9

265-060-4

912

Distillati (żejt mhux raffinat), intermedji maqsuma katalitikament

64741-60-2

265-062-5

913

Distillati (żejt mhux raffinat), ħfief maqsuma termalment

64741-82-8

265-084-5

914

Distillati (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati ħfief maqsuma katalitikament

68333-25-5

269-781-5

915

Distillati (żejt mhux raffinat), nafta ħafifa maqsuma bil-fwar

68475-80-9

270-662-5

916

Distillati (żejt mhux raffinat), distillati maqsuma taż-żejt mhux raffinat maqsum bil-fwar

68477-38-3

270-727-8

917

Gas oils (żejt mhux raffinat), maqsuma bil-fwar

68527-18-4

271-260-2

918

Distillati (żejt mhux raffinat), intermedji cracked termalment, idrodesulfurizzati

85116-53-6

285-505-6

919

Gas oils (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati, maqsuma termalment

92045-29-9

295-411-7

920

Residwi (żejt mhux raffinat), nafta maqsuma bil-fwar idroġenat

92062-00-5

295-514-7

921

Residwi (żejt mhux raffinat), distillazzjoni tan-nafta maqsuma bil-fwar

92062-04-9

295-517-3

922

Distillati (żejt mhux raffinat), frazzjonijiet ħfief maqsuma katalitikament, degradati termalment

92201-60-0

295-991-1

923

Residwi (żejt mhux raffinat), nafta maqsuma bil-fwar u trattament bis-sħana (heat-soaked)

93763-85-0

297-905-8

924

Gas oil (żejt mhux raffinat), ħfief, fil-vaku, maqsuma termalment, idrodesulfurizzati

97926-59-5

308-278-8

925

Distillati (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati intermedji tal-coker

101316-59-0

309-865-1

926

Distillati (żejt mhux raffinat), tqal maqsuma bil-fwar

101631-14-5

309-939-3

927

Residwi (żejt mhux raffinat), torri ta’ distillazzjoni atmosferika

64741-45-3

265-045-2

928

Gas oils (żejt mhux raffinat), tqal fil-vaku

64741-57-7

265-058-3

929

Distillati (żejt mhux raffinat), tqal maqsuma katalitikament

64741-61-3

265-063-0

930

Clarified oils (żejt mhux raffinat), maqsuma katalitikament

64741-62-4

265-064-6

931

Residwi (żejt mhux raffinat), frazzjonatur tar-riformazzjoni katalitika

64741-67-9

265-069-3

932

Residwi (żejt mhux raffinat), idromaqsuma

64741-75-9

265-076-1

933

Residwi (żejt mhux raffinat), maqsumin bil-fwar

64741-80-6

265-081-9

934

Distillati (żejt mhux raffinat), tqal maqsumin bil-fwar

64741-81-7

265-082-4

935

Gas oil (żejt mhux raffinat), idrotrattati fil-vaku

64742-59-2

265-162-9

936

Residwi (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati, torri ta’ distillazzjoni atmosferika

64742-78-5

265-181-2

937

Gas oil (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati tqal fil-vaku

64742-86-5

265-189-6

938

Residwi (żejt mhux raffinat), maqsumin bil-fwar

64742-90-1

265-193-8

939

Residwi (żejt mhux raffinat), atmosferiċi (CAS Nru 68333-22-2)

68333-22-2

269-777-3

940

Żjut kjarifikati (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati maqsuma katalitikament

68333-26-6

269-782-0

941

Distillati (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati intermedji maqsuma katalitikament

68333-27-7

269-783-6

942

Distillati (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati tqal maqsuma katalitikament (CAS Nru 68333-28-8)

68333-28-8

269-784-1

943

Żejt karburanti, gas oil tal-ewwel distillazzjoni mir-residwi, b’ħafna kubrit

68476-32-4

270-674-0

944

Żejt karburanti, residwali

68476-33-5

270-675-6

945

Residwi (żejt mhux raffinat), distillazzjoni tar-residwi, frazzjonatur tar-riformazzjoni katalitika

68478-13-7

270-792-2

946

Residwi (żejt mhux raffinat), gas oil coker tqil u gas oil fil-vaku

68478-17-1

270-796-4

947

Residwi (żejt mhux raffinat), tqal coker u frazzjonijiet ħfief fil-vaku

68512-61-8

270-983-0

948

Residwi (żejt mhux raffinat), ħfief fil-vaku

68512-62-9

270-984-6

949

Residwi (żejt mhux raffinat), maqsumin bil-fwar ħfief

68513-69-9

271-013-9

950

Żejt karburanti nru 6

68553-00-4

271-384-7

951

Residwi (żejt mhux raffinat), topping plant, bi ftit kubrit

68607-30-7

271-763-7

952

Gas oils (żejt mhux raffinat), tqal atmosferiċi

68783-08-4

272-184-2

953

Distillati (żejt mhux raffinat tal-faħam), minn coker scrubber, fihom aromatiċi taċ-ċrieki kondensati -contg

68783-13-1

272-187-9

954

Distillati (żejt mhux raffinat), residwi taż-żejt mhux raffinat fil-vaku

68955-27-1

273-263-4

955

Residwi (żejt mhux raffinat), maqsumin bil-fwar, tar-raża

68955-36-2

273-272-3

956

Distillati (żejt mhux raffinat), intermedji fil-vaku

70592-76-6

274-683-0

957

Distillati (żejt mhux raffinat), ħfief fil-vaku

70592-77-7

274-684-6

958

Distillati (żejt mhux raffinat), fil-vaku

70592-78-8

274-685-1

959

Gas oils (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati minn coker tqal fil-vaku

85117-03-9

285-555-9

960

Residwi (żejt mhux raffinat), maqsumin bil-fwar, distillati

90669-75-3

292-657-7

961

Residwi (żejt mhux raffinat), fil-vaku, ħfief

90669-76-4

292-658-2

962

Żejt karburanti, tqal, b’ħafna kubrit

92045-14-2

295-396-7

963

Residwi (żejt mhux raffinat), qsim katalitiku

92061-97-7

295-511-0

964

Distillati (żejt mhux raffinat), intermedji maqsuma katalitikament, degradati termalment

92201-59-7

295-990-6

965

Żjut residwali (żejt mhux raffinat)

93821-66-0

298-754-0

966

Residwi, maqsuma bil-fwar, trattati termalment

98219-64-8

308-733-0

967

Distillati (żejt mhux raffinat), idrodesulfurizzati intermedji tal-iskala sħiħa

101316-57-8

309-863-0

968

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi ħfief

64741-50-0

265-051-5

969

Distillati (żejt mhux raffinat), paraffiniċi tqal

64741-51-1

265-052-0

970

Distillati (żejt mhux raffinat), nafteniċi ħfief

64741-52-2

265-053-6

971

Distillati (żejt mhux raffinat), nafteniċi tqal

64741-53-3

265-054-1

972

Distillati (żejt mhux raffinat), trattati bl-aċidu, nafteniċi tqal

64742-18-3

265-117-3

973

Distillati (żejt mhux raffinat), trattati bl-aċidu, nafteniċi ħfief

64742-19-4

265-118-9

974

Distillati (żejt mhux raffinat), trattati bl-aċidu, paraffiniċi tqal

64742-20-7

265-119-4

975

Distillati (żejt mhux raffinat), trattati bl-aċidu, paraffiniċi ħfief

64742-21-8

265-121-5

976

Distillati (żejt mhux raffinat), newtralizzati kimikament, paraffiniċi tqal

64742-27-4

265-127-8

977

Distillati (żejt mhux raffinat), newtralizzati kimikament, paraffiniċi ħfief

64742-28-5

265-128-3

978

Distillati (żejt mhux raffinat), newtralizzati kimikament, nafteniċi tqal

64742-34-3

265-135-1

979

Distillati (żejt mhux raffinat), newtralizzati kimikament, nafteniċi ħfief

64742-35-4

265-136-7

980

Estratti (żejt mhux raffinat), frazzjoni naftenika ħafifa distillata bis-solvent

64742-03-6

265-102-1

981

Estratti (żejt mhux raffinat), frazzjoni paraffinika tqila distillata bis-solvent

64742-04-7

265-103-7

982

Estratti (żejt mhux raffinat), frazzjoni paraffinika ħafifa distillata bis-solvent

64742-05-8

265-104-2

983

Estratti (żejt mhux raffinat), frazzjoni naftenika tqila distillata bis-solvent

64742-11-6

265-111-0

984

Estratti (żejt mhux raffinat), solvent gas oil ħafif fil-vaku

91995-78-7

295-341-7

985

Hydrocarbons, C26-55, b’ħafna aromatiċi

97722-04-8

307-753-7

986

Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1- sulphonate)

573-58-0

209-358-4

987

Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate

1937-37-7

217-710-3

988

Tetrasodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-Tolylazo-o-toluidine

97-56-3

202-591-2

990

4-Aminoazobenzene

60-09-3

200-453-6

991

Disodium[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Resorcinol diglycidyl ether

101-90-6

202-987-5

993

1,3-Diphenylguanidine

102-06-7

203-002-1

994

Heptachlor-epoxide

1024-57-3

213-831-0

995

4-Nitrosophenol

104-91-6

203-251-6

996

Carbendazim

10605-21-7

234-232-0

997

Allyl glycidyl ether

106-92-3

203-442-4

998

Chloroacetaldehyde

107-20-0

203-472-8

999

L-Hexane

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylene glycol monomethyl ether; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether (Tetraconazole (ISO))

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone

115662-06-1

405-100-1

1004

tris(2-Chloroethyl) phosphate

115-96-8

204-118-5

1005

4′-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide

120187-29-3

407-600-5

1006

Nickel dihydroxide

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-Dimethylaniline

121-69-7

204-493-5

1008

Simazine

122-34-9

204-535-2

1009

bis(Cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titanium

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphenylmethane

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanadium pentaoxide

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentachlorophenol u l-melħ alkali tiegħu

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Phosphamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(Trichloromethylthio)phthalimide (Folpet - ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-Naphthylaniline

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazine

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoxaflutole

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoxim-methyl

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Chlordecone

143-50-0

205-601-3

1023

9-Vinylcarbazole

1484-13-5

216-055-0

1024

2-Ethylhexanoic acid

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Morpholine-4-carbonyl chloride

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozide

1596-84-5

216-485-9

1028

Alachlor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Prodott tal-kondensament UVCB ta’: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea u distillat idroġenat C16-18 tallow alkylamine

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioxynil u Ioxynil octanoate (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) u Bromoxynil heptanoate (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate

1689-99-2

216-885-3

1033

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

1034

5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

17630-75-0

422-720-8

1035

Benomyl

17804-35-2

241-775-7

1036

Chlorothalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-Methylenebis(2-ethylaniline)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamide

20108-78-5

402-840-7