EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0832

2008/832/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta' Novembru 2008 dwar in-noninklużjoni tal-bromuconazole fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6290) Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 295, 4.11.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/832/oj

4.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 295/53


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta' Novembru 2008

dwar in-noninklużjoni tal-bromuconazole fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6290)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/832/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (1), u b'mod partikolari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE jistipula li Stat Membru, matul perjodu ta’ tnax-il sena min-notifika ta’ din id-Direttiva, jista’ jawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom sustanzi attivi mhux elenkati fl-Anness I ta’ din id-Direttiva li jkunu diġà jinsabu fis-suq sentejn wara d-data tan-notifika, filwaqt li dawn is-sustanzi jkunu qegħdin jiġu eżaminati bil-mod fil-qafas ta’ programm ta’ ħidma.

(2)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 451/2000 (2) u (KE) Nru 1490/2002 (3) jistipulaw ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tat-tielet stadju tal-programm ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE u jistabbilixxu lista ta' sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati bl-għan li jiġu possibbilment inklużi fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE. Din il-lista tinkludi l-bromuconazole.

(3)

Għall-bromuconazole l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent ġew ivvalutati skont id-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti (KE) Nru 451/2000 u (KE) Nru 1490/2002 għal firxa ta’ użi proposti min-notifikant. Barra minn hekk, dawn ir-Regolamenti jaħtru lill-Istati Membri relaturi li għandhom jippreżentaw ir-rapporti ta’ evalwazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel (EFSA) skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1490/2002. Għall-bromuconazole l-Istat Membru relatur kien il-Belġju u t-tagħrif kollu rilevanti kien ippreżentat fl-14 ta' Novembru 2005.

(4)

Ir-rapport ta' evalwazzjoni saritlu reviżjoni esperta mill-Istati Membri u l-EFSA fil-Valutazzjoni tal-Grupp ta' Ħidma tagħha u kien ippreżentat lill-Kummissjoni fis-26 ta' Marzu 2008 fil-format tal-konklużjoni tal-EFSA fir-rigward tar-reviżjoni esperta tal-evalwazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva bromuconazole (4). Dan ir-rapport ġie rivedut mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u ffinalizzat fil-11 ta' Lulju 2008 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għall-bromuconazole.

(5)

Matul il-valutazzjoni ta' din is-sustanza attiva, ġie identifikat xi tħassib. B’mod partikolari, fuq il-bażi tat-tagħrif disponibbli, ma kienx possibli li tiġi vvalutata l-kontaminazzjoni potenzjali tal-ilmijiet tal-wiċċ u ta’ taħt l-art. Barra minn hekk, fir-rigward tal-ekotossikoloġija, hemm tħassib minħabba r-riskju għoli għal organiżmi akkwatiċi. Għaldaqstant, ma kienx possibbli li tintlaħaq konklużjoni fuq il-bażi tat-tagħrif disponibbli li l-bromuconazole laħaq il-kriterji għall-inklużjoni fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE.

(6)

Il-Kummissjoni stiednet lin-notifikant biex iressaq il-kummenti tiegħu dwar ir-riżultati tar-reviżjoni esperta u dwar jekk kienx beħsiebu jkompli jappoġġja s-sustanza. In-notifikant ressaq il-kummenti tiegħu li ġew eżaminati bir-reqqa. Madankollu, minkejja l-argumenti mressqa min-notifikant, it-tħassib identifikat ma setax jitneħħa, u l-evalwazzjonijiet li saru fuq il-bażi tat-tagħrif ippreżentat u vvalutat matul il-laqgħat esperti tal-EFSA ma wrewx li wieħed jista' jistenna li, skont il-kundizzjonijiet ta' użu proposti, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-bromuconazole jissodisfaw b'mod ġenerali r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE.

(7)

Għaldaqstant il-bromuconazole ma għandux jiġi inkluż fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE.

(8)

Għandhom jittieħdu miżuri biex ikun żgurat li awtorizzazzjonijiet mogħtija għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-bromuconazole jiġu rtirati f’perjodu ta' żmien preskritt u li ma jiġġeddux u li ma tingħata l-ebda awtorizzazzjoni ġdida għal prodotti bħal dawn.

(9)

Kull perjodu ta' konċessjoni mogħti minn Stat Membru għar-rimi, il-ħażna, it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-ħażniet eżistenti ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-bromuconazole għandu jkun limitat għal perjodu ta' tnax-il xahar biex jippermetti li l-ħażniet eżistenti jintużaw fi staġun ieħor tat-tkabbir, li jiżgura li l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-bromuconazole jibqgħu disponibbli għall-bdiewa sa 18-il xahar wara l-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(10)

Din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax is-sottomissjoni ta' applikazzjoni għall-bromuconazole skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, li r-regoli ta’ implimentazzjoni dettaljati tagħha ġew stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008 (5), fid-dawl ta’ inklużjoni possibbli fl-Anness I tagħha.

(11)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-bromuconazole ma għandux jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

l-awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-bromuconazole jiġu rtirati sat-3 ta’ Mejju 2009;

(b)

l-ebda awtorizzazzjoni għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom il-bromuconazole mhi se tingħata jew tiġġedded mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Kull perjodu ta' konċessjoni mogħti minn Stati Membri skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(6) tad-Direttiva 91/414/KEE, għandu jkun qasir kemm jista' jkun u għandu jiskadi sa mhux aktar tard mit-3 ta’ Mejju 2010.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 3 ta’ Novembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  ĠU L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  ĠU L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2008) 136, il-Konklużjoni dwar ir-reviżjoni esperta tal-evalwazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva bromuconazole, iffinalizzat fis-26 ta’ Marzu 2008.

(5)  ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.


Top