EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0032

Direttiva 2008/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

OJ L 81, 20.3.2008, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 61 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/32/oj

20.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 81/60


DIRETTIVA 2008/32/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Marzu 2008

li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2000/60/KE (3) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tipprovdi li ċerti miżuri għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (4).

(2)

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE kienet emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, li introduċiet il-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adozzjoni ta’ miżuri ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u li huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ strument bażiku adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, inter alia billi jitħassru xi wħud minn dawn l-elementi jew billi l-istrument ikun ssupplimentat b’elementi mhux essenzjali ġodda.

(3)

Bi qbil mad-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (5) dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE, sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun applikabbli għal strumenti li diġà ġew adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, dawk l-istrumenti iridu jkunu aġġustati skond il-proċeduri applikabbli.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat sabiex tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi kif ukoll metodi standardizzati sabiex tadatta ċerti annessi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-Direttiva 2000/60/KE, inter alia billi jissupplimentawha b’elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(5)

Peress li l-Kummissjoni stabbilixxiet reġistru ta’ siti sabiex jinħoloq in-netwerk ta’ l-interkalibrazzjoni msemmi fit-taqsima 1.4.1 ta’ l-Anness V għad-Direttiva 2000/60/KE permezz tad-Deċiżjoni 2005/646/KE (6), huwa xieraq li jitħassru r-referenzi għall-iskadenzi li skadew.

(6)

Id-Direttiva 2000/60/KE għandha għalhekk tkun emendata skond dan.

(7)

Billi l-emendi li saru fid-Direttiva 2000/60/KE b’din id-Direttiva huma ta’ natura teknika u jikkonċernaw biss il-proċedura tal-kumitat, m’hemmx il-ħtieġa li dawn ikunu trasposti mill-Istati Membri. Għalhekk ma jinħtieġx li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet biex isir dan.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi

Id-Direttiva 2000/60/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 8(3) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.   Għandhom jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi u metodi standardizzati għall-analiżi u l-monitoraġġ ta’ l-istatus ta’ l-ilma. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3).”;

(2)

L-Artikolu 20 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 20

Adattamenti tekniċi għad-Direttiva

1.   L-Annessi I, III u sezzjoni 1.3.6 ta’ l-Anness V jistgħu jkunu adattati għal progress xjentifiku u tekniku b’kunsiderazzjoni tal-perjodi għar-reviżjoni u għall-aġġornament tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċin tax-xmara kif imsemmi fl-Artikolu 13. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jkunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3).

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ tadotta linji ta’ gwida dwar l-implimentazzjoni ta’ l-Annessi II u V skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2).

2.   Għall-iskop tat-trażmissjoni u l-ipproċessar tad-data, inkluża data statistika u kartografika, formati tekniċi għall-iskop ta’ paragrafu 1 jistgħu jkunu adottati bi qbil mal-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 21(2).”;

(3)

L-Artikolu 21 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 21

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.”;

(4)

Is-Sezzjoni 1.4.1 ta’ l-Anness V għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

punt (vii) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(vii)

Il-Kummissjoni għandha tipprepara reġistru ta’ abbozz ta’ siti sabiex jinħoloq in-netwerk ta’ interkalibrazzjoni. Ir-reġistru finali tas-siti għandu jiġi stabbilit skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2).”;

(b)

il-punt (ix) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(ix)

Ir-riżultati ta’ l-eżerċizzji ta’ interkalibrazzjoni u l-valuri stabbiliti għall-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ ta’ l-Istati Membri, skond il-punti (i) sa (viii) u imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3) u għandhom jiġu ppubblikati fi żmien sitt xhur minn tmiem l-eżerċizzju ta’ interkalibrazzjoni.”.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 11 ta’ Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Lulju 2007 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2008.

(3)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE (ĠU L 331, 15.12.2001, p. 1).

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  ĠU C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/646/KE tas-17 ta’ Awwissu 2005 dwar l-istabbiliment ta’ reġistru ta’ siti sabiex jinħoloq in-netwerk ta’ l-interkalibrazzjoni skond id-Direttiva 2000/60/KE (ĠU L 243, 19.9.2005, p. 1).


Top