EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0754

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2007 tat- 28 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1941/2006, (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 fir-rigward ta’ l-opportunitajiet u l-kondizzjonijiet assoċjati tas-sajd għal ċerti ħażniet ta’ ħut

OJ L 172, 30.6.2007, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/754/oj

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 172/26


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 754/2007

tat-28 ta’ Ġunju 2007

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1941/2006, (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 fir-rigward ta’ l-opportunitajiet u l-kondizzjonijiet assoċjati tas-sajd għal ċerti ħażniet ta’ ħut

IL-KUNSILL ta’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni għas-Sajd (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkuprar tal-ħażniet ta’ merluzz (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1941/2006 (3) jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet u gruppi ta’ ħut applikabbli għall-Baħar Baltiku għall-2007.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1941/2006 jipprevedi li l-ġranet ta’ projbizzjoni addizzjonali li għandhom ikunu allokati mill-Istati Membri f'ċerti subdiviżjonijiet tal-Baħar Baltiku għandhom jinqasmu f'perijodi ta’ mhux anqas minn 5 ijiem. Dik il-previżjoni, madankollu, ma’ għandhiex tapplika fejn il-ġranet ta’ projbizzjoni addizzjonali huma marbutin ma’ wieħed mill-perijodi magħluqin previsti f'dak ir-Regolament, sakemm il-perijodu totali ta’ ġranet magħluqin huwa ugwali jew aktar minn ħamest ijiem. L-allokazzjoni tal-ġranet ta’ projbizzjoni addizzjonali għandha tkun iċċarata retroattivament.

(3)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-portijiet magħżulin għandhom ikunu ċċarati.

(4)

Il-linji tal-mitlaq għandhom ikunu esklużi mit-tipi ta’ rkaptu soġġetti għal-limiti ta’ l-isforz tas-sajd meta dan it-tip ta’ rkaptu ma jintużax biex jinqabad il-merluzz.

(5)

Billi mhuwiex ikkunsidrat meħtieġ li tinżamm ir-referenza għas-Subdiviżjoni 27 rigward il-limiti ta’ l-isforz tas-sajd fil-baħar Baltiku minħabba qabdiet minimi ta’ merluzz f'din is-Subdiviżjoni, ir-referenza għal din is-Subdiviżjoni għandha titħassar.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 (4) jistabbilixxi għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti Komunitarji rigward ċerti ħażniet ta’ ħut tal-baħar fond.

(7)

Id-deskrizzjonijiet ta’ ċerti żoni tas-sajd f'dak ir-Regolament għandhom ikunu ċċarati sabiex tkun żgurata l-identifikazzjoni korretta taż-żona li fiha tista' tinqabad kwota bis-sajd.

(8)

Ċerti kwoti u noti ta’ qiegħ il-paġna kienu indikati b'mod inkorrett f'dak ir-Regolament għal ċerti speċijiet u għandhom jiġu korretti.

(9)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 (5) jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċertu ħażniet u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji u, għall-bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid.

(10)

Għandhom ikunu ċċarati ċerti dispożizzjonijiet speċjali rigward il-ħatt l-art jew it-trasbord ta’ ħut iffriżat maqbud minn bastimenti tas-sajd ta’ pajjiż terz fiż-żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC.

(11)

It-titolu ta’ l-Anness IA tar-Regolament (KE) Nru 41/2007 u ċerti deskrizzjonijiet ta’ żoni tas-sajd għandhom ikunu ċċarati sabiex tkun żgurata l-identifikazzjoni korretta taż-żona li fiha tista' tinqabad kwota bis-sajd.

(12)

Il-limiti tal-qbid finali għas-sajd taċ-ċiċċirell fiż-żoni ICES IIIa u IV u fl-ilmijiet KE taż-żona ICES IIa għandhom ikunu stabbiliti abbażi ta’ avviż mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) u l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) u skond il-punt 8 ta’ l-Anness IID tar-Regolament (KE) Nru 41/2007. Iċ-ċiċċirell huwa ħażna tal-baħar tat-Tramuntana li huwa kondiviż man-Norveġja iżda li preżentement mhuwiex ġestit konġuntament. Il-limiti tal-qbid finali huma skond ir-Rekord Miftiehem ta’ konklużjonijiet ta’ konsultazzjonijiet tas-sajd fin-Norveġja fit-22 ta’ Mejju 2007.

(13)

Il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-kwota tal-qabdiet inċidentali dwar rebekkini u rajja għandhom ikunu limitati għal kwantitajiet ta’ aktar minn 200 kg ta’ dawn l-ispeċijiet.

(14)

Il-perijodu ta’ referenza li għandu x'jaqsam mal-kwantifikazzjoni ta’ l-isforzi tas-sajd użati minn flotot li jibbenefikaw mill-allokazzjoni ta’ jiem addizzjonali għall-waqfa permanenti ta’ l-attivitajiet tas-sajd huwa indikat b'mod żbaljat u għandu jkun ikkoreġut.

(15)

Il-koordinati li jindikaw iż-żona marbuta ma’ miżuri tekniċi fil-Baħar Irlandiż fl-Anness III mhumiex korrettament indikati u għandhom ikunu kkoreġuti.

(16)

Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Paċifiku tal-Punent u Ċentrali fit-tielet Laqgħa Annwali tiegħu bejn il-11 u l-15 ta’ Diċembru 2006 adottat miżuri biex tipproteġi lir-riżorsi tat-tonn u miżuri regolatorji għall-pixxispad f'ċerti żoni. Dawk il-miżuri għandhom jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(17)

Skond konsultazzjoni bejn il-Komunità, il-Gżejjer Faroe, l-Islanda, in-Norveġja u l-Federazzjoni Russa fit-18 ta’ Jannar 2007, intlaħaq qbil dwar l-opportunitajiet ta’ sajd għall-ħażna ta’ l-aringi Atlantiko-Skandinavi (bajd tal-ħut tar-rebbiegħa ta’ l-aringi tan-Norveġja) fil-grigal ta’ l-Atlantiku. Skond dak il-qbil, l-għadd tal-liċenzji Komunitarji għandu jiżdied minn 77 sa 93. Il-qbil għandu jkun implimentat f'liġi Komunitarja.

(18)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1941/2006, (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 għandhom, għalhekk, jiġu emendati kif adatt,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1941/2006

L-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 1941/2006 għandhom jiġu emendati f'konformità ma’ l-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006

Il-Parti 2 ta’ l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006 għandha tiġi emendata skond l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 41/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 41/2007 huwa hawnhekk emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 51(1) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   B'deroga mill-Artikolu 28e(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 il-kaptani tal-bastimenti kollha tas-sajd jew ir-rappreżentanti tagħhom, li jġorru ħut imsemmi fl-Artikolu 49, li għandhom l-intenzjoni li jidħlu f'port jew li jħottu fl-art jew jittrasbordaw għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru tal-port li huma jixtiequ jużaw ta’ l-inqas 3 ijiem tax-xogħol qabel il-ħin stmat tal-wasla.”;

(2)

L-Artikolu 52 (1) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b'li ġej:

“1.   Ħatt fl-art jew trasbordi jistgħu jiġu awtorizzati biss mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru tal-port biss jekk l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd li jkun biħsiebu jħott fl-art jew jittrasborda, jew fejn il-bastiment kien involut f'operazzjonijiet ta’ trasbord barra mill-port, l-Istat tal-bandiera jew l-Istati tal-bastimenti donaturi jkunu kkonfermaw billi jibagħtu lura kopja tal-formola trasmessa skond l-Artikolu 51(3) bil-Parti B mimlija kif suppost, li:”;

(b)

il-paragrafu (3) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru tal-port għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien id-deċiżjoni tagħhom jekk jawtorizzawx il-ħatt fl-art jew it-trasbord billi jittrasmettu kopja tal-formola prevista fil-parti I ta’ l-Anness IV bil-Parti Ċ mimlija kif adatt lill-Kummissjoni u lis-Segretarju tan-NEAFC meta l-ħut maħtut l-art jew ittrasbordat ikun inqabad fiż-żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC.”;

(3)

L-Artikolu 53(1) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet ta’ l-inqas ta’ 15 % tal-ħatt fl-art jew tat-trasbordi minn bastimenti tas-sajd ta’ pajjizi terzi, kif imsemmi fl-Artikolu 49, fil-portijiet tagħhom kull sena.”;

(4)

L-Annessi IA, IIA, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għandhom jiġu emendati skond l-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikolu 1, fir-rigward ta’ l-emendi mniżżlin fl-Anness I, il-punti 1 u 2 ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 28 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

S. GABRIEL


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 441/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 28).

(3)  ĠU L 367, 22.12.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 609/2007 (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 33).

(4)  ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 609/2007.

(5)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 643/2007 (ĠU L 151, 13.6.2007, p. 1).


ANNESS I

L-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 1941/2006 huma hawnhekk emendati kif ġej:

1)

L-Anness I għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

in-nota 1 f'qiegħ-il paġna taħt l-inċiżi li jikkonċernaw l-ispeċi ta' Merluzz fis-suddiviżjonijiet 25-32 (ilmijiet tal-KE) u l-ispeċi ta' Merluzz fis-suddiviżjonijiet 22-24 (ilmijiet tal-KE) għandhom jitħassru; u

(b)

l-Appendiċi I għall-Anness I għandu jitħassar.

2)

L-Anness II għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 1.1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.1.

Is-sajd bi xbieki tat-tkarkir, tartaruni jew irkaptu simili li għandu malji ta' daqs ekwivalenti jew akbar minn 90 mm jew bi xbieki tat-tisqif tal-qiegħ, xbieki tal-mitlaq u pariti li għandhom malji ta' daqs ekwivalenti jew akbar minn 90 mm jew bil-konzijiet tal-qiegħ jew konzijiet, ħlief għal linji tal-mitlaq għandu jkun ipprojbit:

(a)

mill-1 sas-7 ta' Jannar, mill-31 ta' Marzu sa l-1 ta' Mejju u mill-31 ta' Diċembru fis-Subdiviżjonijiet 22 sa 24; u

(b)

mill-1 sas-7 ta' Jannar, mill-5 sa l-10 ta' April, mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Awissu u l-31 ta' Diċembru fis-Subdiviżjonijiet 25 sa 26.”;

b)

il-punt 1.2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.2.

Għall-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sajd bi xbieki tat-tkarkir, tartaruni jew irkaptu simili li għandu malji b’daqs ekwivalenti jew iktar minn 90 mm jew bi xbieki tat-tisqif tal-qiegħ, xbieki tal-mitlaq u pariti li għandhom malji b’daqs ekwivalenti għal 90 mm jew iktar jew bil-konzijiet tal-qiegħ jew konzijiet, ħlief għal linji tal-mitlaq, għandhom wkoll ikunu pprojbiti għal:

(a)

77 jum kalendarju f'sottodiviżjonijiet 22 sa 24 barra mill-perijodu msemmi fil-punt 1.1(a); u

(b)

67 jum kalendarju f'sottodiviżjonijiet 25 sa 26 barra mill-perijodu msemmi fil-punt 1.1(b).

L-Istati Membri għandhom jiddividu l-jiem imsemmijin f'punti (a) u (b) f'perijodi ta' mhux anqas minn 5 ijiem, sakemm il-jiem imsemmijin f'punti (a) u (b) jiżdiedu mal-perijodi mniżżlin fil-punti 1.1(a) u 1.1(b) rispettivament, minbarra l-31 ta' Diċembru.”;

(ċ)

Għandu jiżdied il-punt li ġej:

“1.3.

Meta jsir sajd bil-linji tal-mitlaq fil-perijodi u fil-jiem imniżżlin fil-punti 1.1 u 1.2, m'għandu jinżamm l-ebda merluzz abbord.”.

3)

Il-punt 2.7.1 ta' l-Anness III għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“2.7.1.

Jekk Stat Membru jkun għażel portijiet għall-ħatt tal-merluzz, il-bastimenti tas-sajd li jżommu aktar minn 750 kg ta' piż ta' merluzz ħaj, jistgħu esklussivament iħottu fl-art il-merluzz f'dawn il-portijiet magħżulin.”.


ANNESS II

Il-Parti 2 ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006, il-Parti 2 hija hawnhekk emendata kif ġej:

1)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi ta' Alfonsinos fl-ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni ta' l-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Alfonsinos

Beryx spp.

Zona

:

Ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta' I, VI, III, IV, V, VIII, IX, X, XII u XIV

Sena

2007

2008

 

Spanja

74

74

 

Franza

20

20

 

L-Irlanda

10

10

 

Il-Portugall

214

214

 

Ir-Renju Unit

10

10

 

KE

328

328 ”

 

2)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi Roundnose grenadier fiż-żona ICES IIIa u fl-ilmijiet Komunitarji ta' żoni ICES IIIbċd għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

Żona

:

IIIa u l-ilmijiet Komunitarji ta' IIIbċd

Sena

2007

2008

 

Id-Danimarka

1 002

946

 

Il-Ġermanja

6

5

 

L-Iżvezja

52

49

 

KE

1 060

1 000 ”

 

3)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi ta' Roundnose grenadier fl-ilmijiet Komunitarji u fl-ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi ta' żoni ta' l-ICES VIII, IX, X, XII u XIV u V (ibħra ta' Groenlandja) għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

Żona

:

Ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta' VIII, IX, X, XII and XIV

Sena

2007

2008

 

Il-Ġermanja

40

40

 

Spanja

4 391

4 391

 

Franza

202

202

 

L-Irlanda

9

9

 

Ir-Renju Unit

18

18

 

Il-Latva

71

71

 

Il-Litwanja

9

9

 

Il-Polonja

1 374

1 374

 

KE

6 114

6 114 ”

 

4)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi ta' Orange roughy fl-ilmijiet Komunitarji u fl-ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni ta' l-ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII u XIV għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

Żona

:

Ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta' I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII u XIV

Sena

2007

2008

 

Spanja

4

3

 

Franza

23

15

 

L-Irlanda

6

4

 

Il-Portugall

7

5

 

Ir-Renju Unit

4

3

 

KE

44

30 ”

 

5)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi Molva kaħla fl-ilmijiet Komunitarji u fl-ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni ta' l-ICES VI u VII għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

‘Speċijiet

:

Blue ling

Molva dypterygia

Żona

:

Ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta' VI u VII (2)

Sena

2007

2008

 

Il-Ġermanja

26

21

 

L-Estonja

4

3

 

Spanja

83

67

 

Franza

1 898

1 518

 

L-Irlanda

7

6

 

Il-Litwanja

2

1

 

Il-Polonja

1

1

 

Ir-Renju Unit

482

386

 

Oħrajn (1)

7

6

 

KE

2 510

2 009

 

6)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi tal-Paġella Ħamra fl-ilmijiet Komunitarji u fl-ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

‘Speċijiet

:

Paġella Ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona

:

X (Ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi)

Sena

2007

2008

 

Spanja (3)

10

10

 

Il-Portugall (3)

1 116

1 116

 

Ir-Renju Unit (3)

10

10

 

KE (3)

1 136

1 136

 


(1)  Esklussivament għal qabdiet inċidentali. L-ebda sajd speċifiku m'hu permess taħt din il-kwota.

(2)  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sajd għall-Molva kaħla huwa ssorveljat xjentifikament, partikolarment l-attivitajiet ta' dawk il-bastimenti tas-sajd li ħattew fl-art aktar minn 30 tunnellata ta' Molva kaħla fl-2005. Il-bastimenti kollha għandhom jagħtu notifika minn qabel tal-ħatt fl-art ta' aktar minn 5 tunnellati ta' Molva kaħla u m'għandhomx iħottu fl-art aktar minn 25 tunnellata ta' Molva kaħla fl-aħħar ta' kwalunkwe vjaġġ għas-sajd.’

(3)  Sa 10 % tal-kwoti ta' l-2008 jistgħu jinqabdu f'Diċembru 2007’


ANNESS III

L-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 huma hawnhekk emendati kif ġej:

1)

L-Anness IA għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

It-titolu għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

“SKAGERRAK, KATTEGAT, iż-żoni ta' l-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII and XIV, l-ilmijiet tal-KE tas-CKEAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża”;

(b)

L-annotazzjoni rigward l-ispeċi Sallura fiż-żona ICES IIIa; fl-ilmijiet Komunitarji taż- żoni ta' l-ICES IIa u IV għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Sallura

Ammodytidae

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV (1)

SAN/2A3A4.

Id-Danimarka

144 324  (2)

TAC analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
Japplika l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ir-Renju Unit

3 155  (3)

L-Istati Membri kollha

5 521  (4)  (5)

KE

153 000  (6)

In-Norveġja

20 000  (7)

TAC

Mhux rilevanti (8)

(c)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi Aringa fiż-żona ta' l-ICES IV fit-tramuntana ta' 53 °30 'N għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Aringa (9)

Clupea harengus

Żona

:

Ilmijiet ta' KE u Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53° 30' N

HER/04A., HER/04B.

Danimarka

50 349

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
Japplika l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Ġermanja

34 118

Franza

19 232

L-Olanda

47 190

Svezja

3 470

Renju Unit

50 279

KE

204 638

In-Norveġja

50 000  (10)

TAC

341 063

(d)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi ta' Aringa fiż-żona ta' l-ICES Vb u Vib u l-ilmijiet tal-KE fiż-żona ta' l-ICES VIaN għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta' Vb, VIb u VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Il-Ġermanja

3 727

TAC Prekawzjonali
Japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
Japplika l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Franza

705

L-Irlanda

5 036

L-Olanda

3 727

Ir-Renju Unit

20 145

KE

33 340

Il-Gżejjer Faroe

660  (12)

TAC

34 000

(e)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi tal-Bakkaljaw fiż-żoni ta' l-ICES VIb, XII u XIV għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċijiet

:

Bakkaljaw

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali ta’ VIb, XII u XIV

HAD/6B1214

Il-Belġju

10

TAC Analitiku
Japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.
Japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.
Japplika l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Il-Ġermanja

12

Franza

509

L-Irlanda

363

Ir-Renju Unit

3 721

KE

4 615

TAC

4 615 ”

(f)

L-annotazzjoni dwar l-ispeċi ta' Rebekkini u Rajja fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV għandha tiġi sostitwita b'li ġej:

“Speċijiet

:

Rebekkini u Rajja

Rajidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

SRX/2AC4-C

Il-Belġju

369  (13)

TAC Prekawzjonali
Japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
Japplika l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

Id-Danimarka

14  (13)

Il-Ġermanja

18  (13)

Franza

58  (13)

L-Olanda

314  (13)

Ir-Renju Unit

1 417  (13)

KE

2 190  (13)

TAC

2 190

(2)

L-Anness IIA għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 10.1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“10.1.

Numru addizzjonali ta’ jiem li fihom bastiment jista’ jkun preżenti fiż-żona meta jkollu abbord kwalunkwe rkaptu msemmi fil-punt 4.1 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li seħħew sa mill-1 ta’ Jannar 2002. L-isforz magħmul fl-2001 imkejjel f'jiem kilowatt tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu in kwistjoni fiż-żona rilevanti għandu jkun diviż bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu waqt l-2001. In-numru ta' jiem addizzjonali mbagħad jiġi kkalkolat permezz billi jkun multiplikat il-proporzjon riżultanti bin-numru ta' jiem oriġinarjament allokati. Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ikun ġie sostitwit skond il-punt 5.2 jew fejn l-irtirar diġà ntuża fi snin preċedenti biex ikunu akkwistati jiem addizzjonali fuq il-baħar.”;

(b)

Il-punt 11.4 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“11.4.

Sitt ijiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fi ħdan iż-żona msemmija f'punt 2.1(ċ) waqt li abbord ikollu rkaptu msemmi fil-punt 4.1(a)(iv) u 4.1(a)(v) jistgħu jkunu allokati bejn l-1 ta’ Frar 2007 u l-31 ta’ Jannar 2008 lill-Istati Membri mill-Kummissjoni abbażi ta' Proġett Pilota għat-Tisħiħ tad-Data.”;

(c)

Il-punt 11.5 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“11.5.

Tnax-il jum addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona msemmija f'punt 2.1(ċ) waqt li abbord ikollu rkaptu msemmi fil-punt 4.1 ħlief għall-irkaptu msemmi fil-paragrafi 4.1(a)(iv) u 4.1(a)(v) jistgħu jkunu allokati bejn l-1 ta’ Frar 2007 u l-31 ta’ Jannar 2008 lill-Istati Membri mill-Kummissjoni abbażi ta' Proġett Pilota għat-Tisħiħ tad-Data.”;

(3)

L-Anness III għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 8.1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“8.1.

Fil-perijodu mill-14 ta’ Frar 2007 sat-30 ta’ April 2007 għandu jkun ipprojbit kwalunkwe użu tax-xbieki tat-tkarkir tal-par, bit-tartarun jew xbiek simili li jinġibed, kwalunkwe għażel, parit, xbiek tat-tħabbil jew xbiek statiku simili jew kwalunkwe rkaptu tas-sajd bis-snanar f'dik il-parti ta' l-ICES tad-diviżjoni VIIa magħluqa kif ġej:

il-kosta tal-lvant ta' l-Irlanda u l-kosta tal-lvant ta' l-Irlanda ta' Fuq; u

linji dritti li jgħaqqdu sekwenzjalment il-koordinati ġeografiċi li ġejjin:

punt mill-kosta tal-lvant tal-peniżola Ards fl-Irlanda ta' Fuq fil-54o 30' N;

54° 30′ N, 4° 50′ W;

53° 15′ N, 4° 50′ W;

punt mill-kosta tal-lvant ta' l-Irlanda fil-53o 15' N.”;

(b)

Il-punt 9.4 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“9.4.

Permezz ta' deroga mill-punt 9.3 għandu jkun permess l-użu ta' l-irkaptu li ġej:

(a)

Għeżula b'qies il-malji daqs jew akbar minn 120 mm u anqas minn 150 mm, dment li jintużaw f'ilmijiet ta' anqas minn 600 metru fond muri fuq il-mappa, ikunu ta' mhux aktar minn 100 malja fond, għandhom proporzjon tad-dendil ta' mhux anqas minn 0,5 u huma armati b'sufruni jew oġġetti oħra li jżommuhom fil-wiċċ. Kull rimja għandha tkun ta' massimu 2,5 km fit-tul, u t-tul totali tar-rimjiet kollha użati f'waqt wieħed m'għandux jaqbeż il-25 km għal kull bastiment. Il-ħin massimu fl-ilma għandu jkun ta' 24 siegħa; jew

(b)

Xbiek tat-tħabbil b'qies il-malji daqs jew akbar minn 250 mm, dment li jintużaw f'ilmijiet ta' anqas minn 600 metru fond muri fuq il-mappa, ikunu ta' mhux aktar minn 15-il malji fond, għandhom proporzjon tad-dendil ta' mhux anqas minn 0,33 u mhumiex armati b'sufruni jew oġġetti oħra li jżommuhom fil-wiċċ. Kull rimja għandha tkun ta' massimu 10 km fit-tul. It-tul totali tar-rimjiet kollha użati f'waqt wieħed m'għandux jaqbeż il-100 km għal kull bastiment. Il-ħin massimu fl-ilma għandu jkun ta' 72 siegħa.

Madankollu, din id-deroga m'għandhiex tapplika fiż-żona Regolatorja tan-NEAFC.”;

(c)

Il-punt 21 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“21.   Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent

21.1.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-isforz totali tas-sajd għat-tonn għajnu kbira, tat-tonn tal-pinen sofor, tal-palamit u ta' l-alonga tan-nofsinhar tal-Paċifiku fiż-żona tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Ħażniet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (“iż-Żona tal-Konvenzjoni”) ikun limitat għall-isforz tas-sajd previst fil-ftehimiet ta' sħubija tas-sajd bejn il-Komunità u l-Istati kostali fir-reġjun.

21.2.

L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom huma awtorizzati li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni għandhom jiżviluppaw pjanijiet ta' ġestjoni għall-użu ta' rkaptu fiss jew mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut (FADs). Dawk il-pjanijiet ta' ġestjoni għandhom jinkludu strateġiji biex jillimitaw l-interazzjoni mat-tonn ta' għajnu kbira u tat-tonn tal-pinen sofor li jkunu għadhom żgħar.

21.3.

Il-pjanijiet ta' ġestjoni msemmijin fil-punt 21.2 għandhom ikunu ppreżentati lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru 2007. Il-Kummissjoni għandha tiġbor dawk il-pjanijiet ta' ġestjoni u tippreżenta pjan ta' ġestjoni Komunitarju lis-Segretarjat tal-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent u ċ-Ċentru tal-Paċifiku (WCPFC) sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2007.

21.4.

In-numru ta' bastimenti Komunitarji li jistadu għall-pixxispad fiż-żoni fin-nofsinhar ta' 20° S taż-Żona tal-Konvenzjoni m'għandux jaqbeż l-14-il bastiment. Il-parteċipazzjoni Komunitarja għandha tkun limitata għal bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja.”;

(4)

L-Anness IV għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-parti I għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“PARTI I

Limitazzjonijiet kwantitattivi tal-liċenzji u permessi tas-sajd għal bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jistadu f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi

Żona ta' sajd

Sajd għal

Numru ta' liċenzji

Allokazzjoni ta' liċenzji bejn l-Istati Membri

Numru massimu ta' bastimenti preżenti f'kull ħin

Ilmijiet tan-Norveġja u ż-żona tas-sajd madwar Jan-Mayen

Aringi, fit-Tramuntana ta' 62° 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Speċijiet li jgħixu fil-qiegħ tal-baħar, fit-Tramuntana ta' 62° 00' N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Kavalli, fin-Nofsinhar ta' 62° 00' N, sajd bit-tartaruni

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

mhux rilevanti

Kavalli, fin-Nofsinhar ta' 62° 00' N, sajd bix-xbieki tat-tkarkir

19

mhux rilevanti

Kavalli, fit-Tramuntana ta' 62° 00' N, sajd bit-tartaruni

11  (15)

DK: 11

mhux rilevanti

Speċijiet industrijali, fin-Nofsinhar ta' 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Ilmijiet tal-Gżejjer Faroe

Is-sajd kollu bit-tkarkir b’bastimenti ta’ mhux aktar minn 180 pied fiż-żona bejn 12 u 21 mil mil-linja ta' bażi tal-Gżejjer Faroe

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Sajd maħsub għall-merluzz u l-bakkaljaw b'malji ta' minimu 135 mm, ristrett għaż-żona fin-Nofsinhar ta' 62° 28' N u Lvant ta' 6° 30' W

8  (16)

 

4

 

Tkarkir ‘il barra minn distanza ta’ 21 mil mil-linji bażi tal-Gżejjer Faroe. Fil-perjodi bejn l-1 ta' Marzu sal-31 ta' Mejju u l-1 ta' Ottubru u l-31 ta' Diċembru, dawn il-bastimenti jistgħu joperaw fiż-żona bejn 61° 20' N u 62° 00' N u bejn 12 u 21 mil mil-linji ta' bażi.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Sajd bit-tkarkir għal-linarda b'malji b'qies minimu ta' 100 mm fiż-żona fin-Nofsinhar ta' 61° 30' N u l-Punent ta' 9° 00' W u fiż-żona bejn 7° 00' W u 9° 00' W fin-Nofsinhar ta' 60° 30' N u fiż-żona fil-Lbiċ ta' linja bejn 60° 30' N, 7° 00' W u 60° 00' N, 6° 00' W.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20  (18)

 

Sajd bit-tkarkir maħsub għall-pollakkju (saithe) b'malji ta' qies minimu ta' 120 mm u bil-possibilità li jintużaw ċineg fit-tond madwar ix-xkora tax-xibka.

70

 

22  (18)

Sajd għas-stokkafixx. In-numru totali ta' liċenzji jista' jiżdied b'erba bastimenti sabiex jiffurmaw pari, jekk l-awtoritajiet tal-Gżejjer Faroe jintroduċi regoli speċjali dwar l-aċċess għal żona li tissejjaħ “iż-żona ewlenija tas-sajd għall-istokkafixx”

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Sajd bix-xlief

10

UK: 10

6

Sajd għall-kavalli

12

UK: 10

12

Sajd għall-aringi fit-tramuntana ta' 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

(b)

Il-parti II għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“PARTI II

Limitazzjonijiet kwantitattivi tal-liċenzji u permessi tas-sajd għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet Komunitarji

L-Istat tal-bandiera

Sajd għal

Numru ta' liċenzji

Għadd massimu ta' bastimenti preżenti fl-istess waqt

In-Norveġja

Aringi, fit-Tramuntana ta' 62° 00' N

20

20

Il-Gżejjer Faroe

Għall-kavalli, VIa (fit-Tramuntana ta’ 56° 30' N), VIIe,f,h, is-sawrell, IV, VIa (Tramuntana ta’ 56° 30' N), VIIe,f,h; l-aringi, VIa (Tramuntana ta’ 56° 30' N)

14

14

Għall-aringi fit-tramuntana ta’ 62° 00' N

21

21

Għall-aringi, IIIa

4

4

Sajd industrijali għan-Norway Pout u laċċa kaħla, IV, VIa (fit-tramuntana ta’ 56° 30' N): ċiċċirell, IV (inkluż qabdiet inċidentali li ma jistgħux jiġu evitati ta’ stokkafixx)

15

15

Għall-lipp u t-tusk

20

10

Għall-istokkafixx, II, VIa (fit-tramuntana ta’ 56° 30' N), VIb, VII (fil-punent ta’ 12° 00' W)

20

20

Molva kaħla

16

16

Il-Venezwela

Snappers (19) (Ilmijiet tal-Gujana Franċiża)

41

pm

Għal kelb il-baħar (Ilmijiet tal-Gujana Franċiża)

4

pm


(1)  Esklużi ilmijiet sa 6 mili mil-linji bażi tar-Renju Unit f’Shetland, Fair Isle u Foula.

(2)  Li minnhom mhux aktar minn 125 459 tunnellata jistgħu jinqabdu bis-sajd fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV. It-18 865 tunnellata rimanenti jistgħu jinqabdu bis-sajd fiż-żona ta' l-ICES IIIa biss.

(3)  Li minnhom mhux aktar minn 2 742 tunnellata jistgħu jinqabdu bis-sajd fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV. L-413-il tunnellata rimanenti jistgħu jinqabdu biss fl-ilmijiet tal-KE taż-żona ICES IIIa biss.

(4)  Li minnhom mhux aktar minn 4 799 tunnellata jistgħu jinqabdu bis-sajd fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa u IV. Is-722 tunnellata rimanenti jistgħu jinqabdu bis-sajd fiż-żona ta' l-ICES IIIa biss; l-Istati Membri barra mill-Iżvezja jistgħu jistadu biss fl-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIIa.

(5)  Għajr id-Danimarka u r-Renju Unit.

(6)  Li minnhom mhux aktar minn 133 000 tunnellata jistgħu jinqabdu bis-sajd fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa u IV. L-20 000 tunnellata rimanenti jistgħu jinqabdu bis-sajd fiż-żona ta' l-ICES IIIa biss.

(7)  Li għandhom jittieħdu fiż-żona ta' l-ICES IV.

(8)  Mhux aktar minn 170 000 tunnellata jistgħu jinqabdu bis-sajd fiż-żoni ta' l-ICES IIa u IV skond ir-Rekord Miftiehem man-Norveġja fit-22 ta’ Mejju 2007.”

(9)  Ħatt fl-art ta’ aringi meħudin f’sajd bl-użu ta’ xbieki b’malji ta' 32 mm jew akbar. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-ħatt fl-art tagħhom ta’ aringi separatament u jiddistingwu bejn iż-żoni IVa u IVb ta’ l-ICES.

(10)  Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-KE. Qabdiet meħudin fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjonijiet speċjali

Fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn isfel miż-żoni speċifikati

 

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-nofsinhar ta' 62 °N (HER/*04N-)

KE

50 000 ”

(11)  Ir-referenza hija għall-ħażna ta’ aringi fiż-żona ta' l-ICES VIa, fit-Tramuntana ta’ 56° 00' N u f’dik il-parti ta’ VIa li tinsab fil-Lvant ta’ 07° 00' W u t-Tramuntana ta’ 55° 00' N, minbarra l-Clyde.

(12)  Din il-kwota tista’ tittieħed biss fiż-żona ta' l-ICES VIa fit-Tramuntana ta’ 56° 30' N.”

(13)  Kwota għall-qabdiet inċidentali. Fejn aktar minn 200 kg ta' dawn l-ispeċi jinqabdu fi kwalunkwe perijodu kontinwu ta' 24 siegħa huma m'għandhomx jinkludu aktar minn 25 % b'piż ħaj tal-qabda miżmuma abbord.”

(14)  Din l-allokazzjoni hija valida għas-sajd bil-purse seines u bix-xibka tat-tkarkir.

(15)  Għandu jintgħażel mill-11-il liċenzji għas-sajd bil-purse seines għall-kavalli fin-Nofsinnhar ta’ 62° 00' N.

(16)  Wara r-Rekord Miftiehem ta' l-1999, iċ-ċifri għas-sajd dirett għall-merluzz u l-bakkaljaw huma inklużi fiċ-ċifri għal ‘Is-sajd kollu bit-tkarkir minn bastimenti ta' mhux aktar minn 180 pied fiż-żona bejn 12 u 21 mil mil-linji ta' bażi tal-Gżejjer Faroe’.

(17)  Dawn iċ-ċifri jirreferu għall-għadd massimu ta' bastimenti preżenti fi kwalunkwe ħin.

(18)  Dawn iċ-ċifri huma inklużi fiċ-ċifri għal ‘Tkarkir ‘il barra minn distanza ta’ 21 mil mil-linji bażi tal-Gżejjer Faroe’.”

(19)  Għandhom jinqabdu bis-sajd biss b'konzijiet jew nases (snappers) jew konzijiet jew xbieki li għandhom malji minimi ta' 100mm, f'fond ta' aktar minn 30m (klieb il-baħar). Biex jinħarġu dawn il-liċenzji, trid tinġieb prova li jeżisti kuntratt validu bejn is-sid tal-bastiment li japplika għal-liċenzja u intrapriża ta’ l-ipproċessar mid-Diviżjoni Franċiża tal-Gujana, u li jkun jinkludi obbligu li jħott l-art għall-inqas 75 % tal-qbid kollu ta’ snapper, jew 50 % tal-qbid ta’ klieb il-baħar mill-bastiment ikkonċernat f’dak it-territorju, biex ikun jista’ jkun ipproċessat fl-impjant ta’ dik l-intrapriża.

Il-kuntratt imsemmi hawn fuq għandu jkun approvat mill-awtoritajiet Franċiżi, biex b'hekk ikun żgurat li huwa konsistenti kemm mal-kapaċità attwali tal-kumpanija ta' proċessar kontraenti kif ukoll ma' l-għanijiet għall-iżvilupp ta' l-ekonomija tal-Gujana. Kopja tal-kuntratt approvat kif xieraq għandha tinhemeż ma’ l-applikazzjoni għal-liċenzja.

Fejn l-approvazzjoni imsemmija tiġi rifjutata, l-awtoritajiet Franċiżi għandhom jinnotifikaw dan ir-rifjut u jagħtu r-raġunijiet għalih lill-parti terza kkonċernata u lill-Kummissjoni.”


Top