EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0712

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 712/2007 tat- 22 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri

OJ L 163, 23.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/712/oj

23.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 163/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 712/2007

tat-22 ta’ Ġunju 2007

li jistabbilixxi sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6 u t-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 24,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2131/93 tat-28 ta’ Lulju 1993 li jistabbilixxi l-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji [ta’ intervent] (2) jistipula li l-bejgħ taċ-ċereali miżmuma mill-aġenzija ta’ intervent isir permezz ta’ sejħa għal offerti u skond kundizzjonijiet ta’ prezz li jippermettu li jiġi evitat it-tfixkil tas-suq.

(2)

L-Istati Membri għandhom ħażniet ta’ intervent tal-qamħirrum, tal-qamħ komuni, tax-xgħir u tas-segala. Sabiex jinqdew il-ħtiġijiet tas-swieq, jixraq illi dawn il-ħażniet ta’ ċereali ta’ l-Istati Membri jsiru disponibbli fis-suq intern. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu stabbiliti sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri. Kull waħda mis-sejħiet għal offerti għandha titqies bħala sejħa għaliha.

(3)

Jeħtieġ li jkunu stipulati derogi mill-kundizzjonijiet iffissati mir-Regolament (KEE) Nru 2131/93 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-ammont tal-garanzija għall-eżekuzzjoni meħtieġa. F’dan ir-rigward, jeħtieġ li l-garanzija tkun iffissata f’ammont suffiċjenti.

(4)

Biex titqies il-qagħda tas-suq Komunitarju, jixraq li jkun stipulat li s-sejħa għal offerti titmexxa mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, għandu jkun ipprovdut koeffiċjent ta’ allokazzjoni għal dawk l-offerti li jinsabu fil-livell tal-prezz minimu tal-bejgħ.

(5)

Bil-għan li s-sistema titmexxa b’mod effiċjenti, jeħtieġ li jkun stipulat li t-trażmissjoni ta’ l-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni ssir b’mod elettroniku. Huwa importanti li kull komunikazzjoni li ssir mill-aġenzija ta’ intervent lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-anonimità ta’ min jissottometti l-offerti.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għaċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri li jidhru fl-Anness I jipproċedu għall-bejgħ mill-ġdid taċ-ċereali miżmuma minnhom, permezz ta’ sejħiet permanenti għal offerti fis-suq intern tal-Komunità. Il-kwantitajiet massimi taċ-ċereali differenti koperti minn dawn is-sejħiet għal offerti jingħataw fl-Anness I.

Artikolu 2

Il-bejgħ imsemmi fl-Artikolu 1 isir skond il-kundizzjonijiet stipulati bir-Regolament (KEE) Nru 2131/93. Madankollu, b’deroga mit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(4) ta’ l-istess Regolament, il-garanzija fuq l-offerta hija stabbilita għal EUR 10 kull tunnellata.

Artikolu 3

1.   L-iskadenza għat-tressiq ta’ l-offerti għall-ewwel sejħa parzjali għal offerti hija l-4 ta’ Lulju 2007 fis-13.00 (ħin ta’ Brussell).

Għas-sejħiet parzjali għal offerti sussegwenti, il-perjodu għat-tressiq ta’ l-offerti jiskadi kull nhar ta’ Erbgħa fis-13:00 (ħin ta’ Brussell), bl-eċċezzjoni ta’ l-1 ta’ Awwissu 2007, il-15 ta’ Awwissu 2007, it-22 ta’ Awwissu 2007, il-5 ta’ Settembru 2007, id-19 ta’ Settembru 2007, it-3 ta’ Ottubru 2007, is-17 ta’ Ottubru 2007, il-31 ta’ Ottubru 2007, l-14 ta’ Novembru 2007, it-28 ta’ Novembru 2007, il-12 ta’ Diċembru 2007, is-26 ta’ Diċembru 2007, it-2 ta’ Jannar 2008, is-16 ta’ Jannar 2008, it-23 ta’ Jannar 2008, is-6 ta’ Frar 2008, l-20 ta’ Frar 2008, il-5 ta’ Marzu 2008, id-19 ta’ Marzu 2008, it-2 ta’ April 2008, is-16 ta’ April 2008, it-30 ta’ April 2008, l-14 ta’ Mejju 2008, l-21 ta’ Mejju 2008, l-4 ta’ Ġunju 2008 u t-18 ta’ Ġunju 2008, ġimgħat li fihom mhi se ssir l-ebda sejħa għal offerti.

L-iskadenza għat-tressiq ta’ l-offerti għall-aħħar sejħa parzjali għal offerti hija l-25 ta’ Ġunju 2008 fis-13.00 (ħin ta’ Brussell).

2.   L-offerti għandhom jitressqu għand l-aġenziji ta’ invervent ikkonċernati, li d-dettalji tagħhom jingħataw fl-Anness I.

Artikolu 4

Fl-erba’ sigħat ta’ wara l-iskadenza tal-perjodu għat-tressiq ta’ l-offerti stipulat fl-Artikolu 3(1), l-aġenziji ta’ intervent ikkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-offerti mressqa. Jekk ma tkun tressqet l-ebda offerta, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Kummissjoni b’dan fl-istess perjodu ta’ erba’ sigħat. Jekk l-Istat Membru ma jibgħat l-ebda notifika lill-Kummissjoni fil-perjodu stipulat, il-Kummissjoni tqis li ma tkun tressqet l-ebda offerta f’dak l-Istat Membru.

In-notifiki msemmija fil-paragrafu ta’ qabel dan għandhom isiru b’mod elettroniku, skond il-mudell li jingħata fl-Anness II. Għal kull sejħa għal offerti, tinbagħat lill-Kummissjoni formola separata għal kull tip ta’ ċereali. L-identità ta’ min iressaq l-offerti għandha tibqa’ sigrieta.

Artikolu 5

1.   Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1784/2003, il-Kummissjoni tistabbilixxi l-prezz minimu tal-bejgħ ta’ kull ċereali, jew tiddeċiedi li l-offerti rċevuti ma jintlaqgħux.

2.   Fejn l-iffissar ta’ prezz minimu, skond il-paragrafu 1, jaqbeż il-kwantità massima disponibbli għal Stat Membru, ma’ dan il-prezz iffissat jista’ jingħata koeffiċjent ta’ allokazzjoni tal-kwantitajiet offerti fil-livell tal-prezz minimu, sabiex tkun irrispettata l-kwantità massima disponibbli fl-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1154/2005 (ĠU L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  ĠU L 191, 31.7.1993, p. 76. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 367/2007 (ĠU L 91, 31.3.2007, p. 14).


ANNESS I

LISTA TAS-SEJĦIET GĦAL OFFERTI

Stat Membru

Kwantitajiet disponibbli għall-bejgħ fis-suq intern

(tunnellati)

Aġenzija ta’ intervent

Isem, indirizz u dettalji tal-kuntatt

Qamħ komuni

Xgħir

Qamħirrum

Segala

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Is-simbolu “—” jfisser: li ma hemm l-ebda ħażna ta’ intervent għal dan iċ-ċereali f’dan l-Istat Membru.


ANNESS II

Notifika lill-Kummissjoni ta’ l-offerti rċevuti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq intern taċ-ċereali tal-ħażniet ta’ intervent

Mudell għall-formola (*)

Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 712/2007

“TIP TAĊ-ĊEREALI: kodiċi tan-NM (**)

“STAT MEMBRU: (***)

1

2

3

 

Numru ta’ min qed iressaq l-offerta

Numru tal-lott

Kwantità

(tunnellati)

Prezz offert

euro/tunnellata

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

eċċ.

 

 

 

Speċifika l-kwantitajiet totali offerti (inklużi l-offerti miċħuda għall-istess lott): … tunnellata.


(*)  Biex jintbagħat lill-DĠ AGRI (D2)

(**)  1001 90 għall-qamħ komuni, 1003 00 għax-xgħir, 1005 90 00 għall-qamħirrum u 1002 00 00 għas-segala.

(***)  Indika l-Istat Membru kkonċernat.


Top