EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_345_R_0024_01

2006/871/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 18 ta’ Lulju 2005 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi
Ftehim dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migratorji afro-ewroasjatiċi

OJ L 345, 8.12.2006, p. 24–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

24


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Lulju 2005

dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi

(2006/871/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u, b'mod partikolari, L-Artikolu 175(1), flimkien ma' l-Artikolu 300(2), l-ewwwel sentenza ta' l-ewwel subparagrafu, l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 300(4), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Komunità hija Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' l-Annimali Salvaġġi (il-Konvenzjoni ta' Bonn) (2)

(2)

L-Artikolu IV tal-Konvenzjoni ta' Bonn jipprevedi li jiġu konklużi ftehim reġjonali li, għal dawk l-ispeċi bi stat sfavorevoli ta' konservazzjoni (speċi msemmija fl-Appendiċi II), għandhom isiru kemm jista' jkun malajr.

(3)

L-għasafar ta' l-ilma tar-rotot migratorji Afro-Ewroasjatiċi, li huma speċi msemmija fl-Appendiċi II, jeħtieġu attenzjoni immedjata sabiex jittejjeb l-istat tagħhom ta' konservazzjoni u sabiex tinġabar informazzjoni bħala bażi għal deċiżjonijiet ta' ġestjoni tajba.

(4)

L-ewwel laqgħa tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Bonn sejħet għat-tfassil ta' Ftehim għall-Konservazzjoni ta’ l-Anatidi Paleartiċi tal-Punent. L-abbozz tal-ftehim ġie żviluppat sussegwentement sabiex jinkludi speċi oħra ta' għasafar ta' l-ilma migratorji.

(5)

Fil-qasam relevanti għal dan il-Ftehim, il-Komunità adottat id-Direttivi tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar salvaġġi (3) u 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni ta’ l-habitat naturali u tal-fawna u l-flora salvaġġa (4).

(6)

Il-Kummissjoni ħadet sehem f'isem il-Komunità, u skond id-direttivi negozjali mogħtija mill-Kunsill fis-7 ta' Ġunju 1995, fil-laqgħa ta' negozjati li saret mit-12 sas-16 ta' Ġunju 1995 fl-Aja. Din il-laqgħa adottat b'konsensus il-Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi(il-Ftehim).

(7)

Il-Ftehim ġie miftuħ għall-iffirmar mis-16 ta' Ottubru 1995. Dan ġie ffirmat s'isem il-Komunità fl-1 ta' Settembru 1997. Daħal fis-seħħ fl-1 ta' Novembru 1999.

(8)

L-Artikolu X tal-Ftehim jipprevedi li kwalunkwe emenda lill-Annessi għandha tidħol fis-seħħ disgħin jum wara l-Laqgħa tal-Partijiet li fiha ġew adottati għall-Partijiet kollha, minbarra l-Partijiet li jdaħħlu riserva skond il paragrafu 6 tiegħu.

(9)

L-Annessi mal-Ftehim ġew emendati bir-Riżoluzzjonijiet approvati fl-ewwel Laqgħa tal-Partijiet, li saret f'Cape Town, fl-Afrika t'Isfel, f'Novembru 1999, u fit-tieni Laqgħa tal-Partijiet, li saret f'Bonn, il-Ġermanja, f'Settembru 2002.

(10)

Huwa issa opportun li l-Komunità tikkonkludi l-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim dwar l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim”, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat jaħtar persuna jew persuni bis-setgħa li jiddepożitaw l-istrument ta' approvazzjoni mal-Gvern tar-Renju ta' l-Olanda, bħala Depożitarju tal-Ftehim, skond l-Artikolu XVII tal-Ftehim.

Artikolu 3

1.   Fir-rigward ta' kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompetenza tal-Komunità, il-Kummissjoni hija awtorizzata tapprova, f'isem il-Komunità, l-emendi lill-Annessi mal-Ftehim adottati skond l-Artikolu X(5) tal-Ftehim.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita fit-twettiq ta' dan il-kompitu minn kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill.

3.   L-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għanda tkun limitata għal dawk l-emendi li huma konsistenti mal-liġi Komunitarja u li ma jinvolvu ebda modifika tagħha dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar salvaġġi u ta' l-habitat naturali tagħhom.

4.   Kull meta xi emenda li ssir lill-Annessi mal-Ftehim ma tiġix implementata skond il-liġi Komunitarja relevanti fi żmien disgħin ġurnata mid-data ta' l-adozzjoni tagħha fil-Laqgħa tal-Partijiet, il-Kummissjoni, b'notifika bil-miktub lid-Depożitur, għanda ddaħħal riserva fir-rigward ta' dik l-emenda skond l-Artikolu X(6) tal-Ftehim qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu ta' disgħin ġurnata. Fejn l-emenda tiġi sussegwentement implementata, il-Kummissjoni għandha tirtira n-notifika mingħajr dewmien.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, nhar it-18 ta’ Lulju 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BECKETT


(1)  Għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 210, 19.7.1982, p. 10.

(3)  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Adeżjoni ta' l-2003.

(4)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7. Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Adeżjoni ta' l-2003.


FTEHIM

dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migratorji afro-ewroasjatiċi

IL-PARTIJIET KONTRAENTI,

JIFTAKRU li l-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' Annimali Salvaġġi, 1979, tinkoraġġixxi azzjoni koperattiva internazzjonali għall-konservazzjoni ta' l-ispeċi migratorji;

JIFTAKRU wkoll li l-ewwel laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, li saret f'Bonn f'Ottubru 1985, tat istruzzjonijiet lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni sabiex jieħu miżuri xierqa għall-iżvilupp ta' Ftehim dwar l-Anatidi tal-Paleartiku;

JIKKUNSIDRAW li t-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji jikkostitwixxu parti importanti mid-diversità bijoloġika globali li, fl-ispirtu tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 1992 u ta' l-Aġenda 21, għandha tiġi konservata għall-benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri;

KONXJI mill-benefiċċji ekonomiċi, soċjali, kulturali u ta' rikreazzjoni li jakkumulaw mill-qbid ta' ċerti speċi ta' għasafar u tjur ta' l-ilma migratorji u mill-valur ambjentali, ekoloġiku, ġenetiku, xjentifiku, estetiku, ta' rikreazzjoni, kulturali, edukattiv, soċjali u ekonomiku tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma b'mod ġenerali;

KONVINTI li kwalunkwe qabda ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji għandha ssir fuq bażi sostenibbli, fejn jittieħed kont ta' l-istat tal-konservazzjoni ta' l-ispeċi konċernati fuq il-medda sħiħa tagħhom kif ukoll tal-karatteristiċi bijoloġiċi tagħhom;

KONXJI li t-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji huma vulnerabbli b'mod partikolari minħabba li jpassu fuq distanzi twal u jiddependu minn sistemi retikolati ta' artijiet mistagħdra li qegħdin jonqsu f'termini ta' l-estensjoni tagħhom u li qegħdin jiġu degradati mill-attivitajiet mhux sostenibbli tal-bniedem, kif espress fil-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali, speċjalment bħala l-Habitat għall-Għasafar ta' l-Ilma, 1971;

JIRRIKONOXXU l-ħtieġa li tittieħed azzjoni immedjata sabiex jitwaqqaf it-tnaqqis fl-ispeċi tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats tagħhom fiż-żona ġeografika tas-sistemi migratorji tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma Afrikani-Ewro-Asjatiċi;

KONVINTI li l-konklużjoni ta' Ftehim multilaterali u l-implementazzjoni tiegħu permezz ta' azzjoni koordinata jew miftiehma jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitat tagħhom bl-iktar mod effiċjenti, u jkollu benefiċċji aniċillari għal bosta speċi ta' annimali u pjanti oħrajn; u

JGĦARFU li l-implementazzjoni effettiva ta' tali Ftehim tkun teħtieġ li tiġi provduta assistenza lil uħud mill-Istati fiż-Żona tal-Passa għar-riċerka, għat-taħriġ u għall-monitoraġġ ta' l-ispeċi tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats tagħhom, għall-ġestjoni ta' dawk il-habitats kif ukoll għat-twaqqif jew titjib ta' l-istituzzjonijiet xjentifiċi u amministrattivi għall-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu I

Ambitu, Definizzjonijiet u Interpretazzjoni

1.   L-ambitu ġeografiku ta' dan il-Ftehim huwa ż-żona tas-sistemi migratorji tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma Afrikani-Ewro-Asjatiċi, kif definit fl-Anness 1 ma' dan il-Ftehim, minn hawn ‘il quddiem “iż-Żona tal-Ftehim”.

2.   Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a)

“Konvenzjoni” tfisser il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' Annimali Salvaġġi, 1979;

(b)

“Segretarjat tal-Konvenzjoni” tfisser il-korp imwaqqaf skond l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni;

(ċ)

“Tjur u għasafar ta' l-ilma” tfisser dawk l-ispeċi ta' tjur u għasafar li huma ekoloġikament dipendenti mill-artijiet mistagħdra għal mill-inqas parti taċ-ċiklu annwali tagħhom, li għandhom medda għal kollox jew parzjalment fiż-Żona tal-Ftehim u huma elenkati fl-Anness 2 ma' dan il-Ftehim;

(d)

“Segretarjat tal-Ftehim” tfisser il-korp imwaqqaf skond is-subparagrafu (b) tal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu VI, ta' dan il-Ftehim;

(e)

“Partijiet” tfisser, sakemm il-kuntest ma jindikax mod ieħor, il-Partijiet għal dan il-Ftehim;

u

(f)

“Partijiet preżenti u li jivvotaw” tfisser il-Partijiet preżenti u li jitfgħu l-vot tagħhom fl-affermattiv jew fin-negattiv; dawk li jastjenu milli jivvotaw ma għandhomx jitqiesu fost il-Partijiet preżenti u li jivvotaw.

Barra minn dan, it-termini definiti fis-subparagrafi 1(a) sa (k) ta' l-Artikolu I tal-Konvenzjoni għandhom ikollhom l-istess tifsira, mutatis mutandis, f'dan il-Ftehim.

3.   Dan il-Ftehim huwa Ftehim fis-sens tal-paragrafu 3 ta' l-Artikolu IV, tal-Konvenzjoni.

4.   L-Annessi ma' dan il-Ftehim jifformaw parti integrali minnu. Kwalunkwe referenza għall-Ftehim tinkludi referenza għall-Annessi tiegħu.

Artikolu II

Prinċipji Fondamentali

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri koordinati sabiex iżommu l-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji fi stat ta' konservazzjoni favorevoli jew sabiex jerġgħu iġibuhom f'dak l-istat. Għal dan il-għan, għandhom japplikaw fil-limiti tal-ġurisdizzjoni nazzjonali tagħhom il-miżuri stipulati fl-Artikolu III, flimkien ma' l-azzjonijiet speċifiċi determinati fil-Pjan ta' Azzjoni provdut fl-Artikolu IV, ta' dan il-Ftehim.

2.   Fl-implementazzjoni tal-miżuri stipulati fil-paragrafu 1 aktar 'il fuq, il-Partijiet għandhom jieħdu kont tal-prinċipju prekawzjonali.

Artikolu III

Miżuri Ġenerali ta' Konservazzjoni

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri sabiex jikkonservaw it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji, b'attenzjoni speċjali għall-ispeċi minaċċjati kif ukoll għal dawk li ma għandhomx stat ta' konservazzjoni favorevoli.

2.   Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom:

(a)

jagħtu l-istess ħarsien strett lill-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji u li huma minaċċjati fiż-Żona tal-Ftehim kif hemm provdut fil-paragrafi 4 u 5 ta' l-Artikolu III tal-Konvenzjoni;

(b)

jiżguraw li kwalunkwe użu tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji huwa bbażat fuq valutazzjoni ta' l-aħjar konoxxenza disponibbli dwar l-ekoloġija tagħhom u li jkun sostenibbli għall-ispeċi kif ukoll għas-sistemi ekoloġiċi li jsostnuhom;

(ċ)

jidentifikaw siti u habitats għat-tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji li jinstabu fit-territorju tagħhom u jinkoraġġixxu l-ħarsien, il-ġestjoni, ir-rijabilitazzjoni u r-restawr ta' dawn is-siti, b'koperazzjoni ma' dawk il-korpi elenkati fil-paragrafi (a) u (b) ta' l-Artikolu IX, ta' dan il-Ftehim, li jikkonċernaw il-konservazzjoni tal-habitat;

(d)

jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex jiżguraw li tinżamm teżisti sistema retikolata ta' habitats adatti jew, fejn xieraq, li jiġi stabbilit mill-ġdid għall-medda sħiħa ta' kull speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji konċernata, b'mod partikolari fejn l-artijiet mistagħdra jestendu tul żona ta' iktar minn Parti waħda għal dan il-Ftehim;

(e)

jinvestigaw il-problemi li jinħolqu jew li jistgħu jinħolqu minn attivitajiet tal-bniedem u jagħmlu ħilithom sabiex jimplementaw miżuri li jirrimedjaw, inklużi ir-rijabilitazzjoni u r-restawr tal-habitat, u miżuri ta' kumpens għat-telf tal-habitat;

(f)

jikkoperaw f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza li jeħtieġu azzjoni internazzjonali miftiehma u fl-identifikazzjoni ta' l-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji li huma l-iktar vulnerabbli għal dawn is-sitwazzjonijiet kif ukoll jikkoperaw fl-iżvilupp tal-proċeduri adegwati ta' emerġenza li jipproteġu iżjed lil dawn l-ispeċi f'sitwazzjonijiet bħal dawn u fil-preparazzjoni ta' linji gwida sabiex jassistu lil Partijiet individwali jiffaċċaw dawn is-sitwazzjonijiet;

(g)

jipprojbixxu l-introduzzjoni bil-ħsieb ta' speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma mhux indiġeni fl-ambjent u jieħdu l-miżuri kollha adatti sabiex ma jħallux li speċi bħal dawn jinħelsu bla ħsieb jekk din l-introduzzjoni jew dan il-ħelsien jippreġudikaw l-istat ta' konservazzjoni tal-flora u tal-fawna salvaġġi; meta speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma mhux indiġeni diġà ġew introdotti, il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha adegwati sabiex ma jħallux lil dawn l-ispeċi jsiru theddida potenzjali għall-ispeċi indiġeni;

(h)

jibdew jew isostnu r-riċerka fil-bijoloġija u fl-ekoloġija tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji inkluża l-armonizzazzjoni tal-metodi tar-riċerka u tal-monitoraġġ u, fejn ikun xieraq, it-twaqqif ta' programmi ta' riċerka u ta' monitoraġġ konġunti jew koperattivi;

(i)

janalizzaw il-ħtiġijiet għat-taħriġ tagħhom għal, inter alia, studji dwar it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji, monitoraġġ, ringing u l-ġestjoni ta' artijiet mistagħdra sabiex jiġu identifikati s-suġġetti u l-oqsma prijoritarji għat-taħriġ u sabiex jikkoperaw fl-iżvilupp u fl-offerta ta' programmi adegwati ta' taħriġ;

(j)

jiżviluppaw u jżommu fis-seħħ programmi li jqajmu l-kuxjenzi u joħolqu l-għarfien dwar kwistjonijiet tal-konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji b'mod ġenerali u dwar l-għanijiet u d-dispożizzjonijiet partikolari ta' dan il-Ftehim;

(k)

jiskambjaw informazzjoni u riżultati mill-programmi ta' riċerka, ta' monitoraġġ, ta' konservazzjoni u ta' l-edukazzjoni;

u

(l)

jikkoperaw bil-għan li jassistu lil xulxin fl-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim, b'mod partikolari fl-oqsma tar-riċerka u tal-monitoraġġ.

Artikolu IV

Pjan ta' Azzjoni u Linji Gwida dwar il-Konservazzjoni

1.   Maqgħud ma' dan il-Ftehim jinsab Pjan ta' Azzjoni bħala l-Anness 3. Huwa jispeċifika l-azzjonijiet li l-Partijiet għandhom jagħmlu fir-rigward ta' l-ispeċi u l-kwistjonijiet prijoritarji, taħt l-intestaturi li ġejjin, b'mod konsistenti mal-miżuri ġenerali ta' konservazzjoni speċifikati fl-Artikolu III ta' dan il-Ftehim:

(a)

konservazzjoni ta' l-ispeċi;

(b)

konservazzjoni tal-habitat;

(ċ)

ġestjoni ta' l-attivitajiet tal-bniedem;

(d)

riċerka u monitoraġġ;

(e)

edukazzjoni u informazzjoni;

u

(f)

implementazzjoni.

2.   Il-Pjan ta' Azzjoni għandu jiġi rivedut f'kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet, b'kont meħud tal-Linji Gwida dwar il-Konservazzjoni.

3.   Kwalunkwe emenda lill-Pjan ta' Azzjoni għandha tiġi adottata mil-Laqgħa tal-Partijiet, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu III ta' dan il-Ftehim.

4.   Il-Linji Gwida dwar il-Konservazzjoni għandhom jitressqu quddiem il-Laqgħa tal-Partijiet sabiex jiġu adottati fl-ewwel sessjoni, u għandhom jiġu riveduti b'mod regolari.

Artikolu V

Implementazzjoni u Finanzjament

1.   Kull Parti għandha:

(a)

tinnomina l-Awtorità jew l-Awtoritajiet sabiex jimplementaw dan il-Ftehim li għandhom, inter alia, jimmonitorjaw l-attivitajiet kollha li jistgħu jkollhom impatt fuq l-istat ta' konservazzjoni ta' dawk l-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji li tagħhom il-Parti hija Stat fiż-Żona tal-Passa;

(b)

tinnomina punt ta' kuntatt għall-Partijiet l-oħrajn, u tikkomunika mingħajr dewmien l-isem u l-indirizz tiegħu lis-segretarjat tal-Ftehim sabiex jiġi ċċirkolat minnfih lill-Partijiet l-oħrajn;

u

(ċ)

tipprepara għal kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet, mit-tieni sessjoni 'l quddiem, rapport dwar l-implementazzjoni tagħha tal-Ftehim b'referenza partikolari għall-miżuri ta' konservazzjoni li impenjat ruħha li tieħu. Il-format ta' dawn ir-rapporti għandu jiġi determinat mill-ewwel sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet u jiġi rivedut skond in-neċessità fi kwalunkwe sessjoni sussegwenti tal-Laqgħa tal-Partijiet. Kull rapport għandu jitressaq lis-segretarjat tal-Ftehim mhux iktar tard minn mija u għoxrin jum qabel is-sessjoni ordinarja tal-Ftehim tal-Partijiet li għaliha ġie preparat, u s-segretarjat tal-Ftehim għandu jiċċirkola l-kopji minnufih lill-Partijiet l-oħrajn.

2.

(a)

Kull Parti għandha tikkontribwixxi għall-baġit tal-Ftehim skond l-iskala ta' valutazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu ristretti għal massimu ta' 25 fil-mija tal- baġit totali għal kwalunkwe Parti li hija Stat fiż-Żona tal-Passa. L-ebda organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali ma għandha tkun meħtieġa tikkontribwixxi iktar minn 2.5 fil-mija ta' l-ispejjeż amministrattivi.

(b)

Id-deċiżjonijiet konnessi mal- baġit u kwalunkwe bidla fl-iskala ta' valutazzjoni li eventwalment tiġi kunsidrata neċessarja għandhom jiġi adottati mil-Laqgħa tal-Partijiet unanimament.

3.   Il-Laqgħa tal-Partijiet tista' tistabbilixxi fond għall-konservazzjoni mill-kontribuzzjonijiet volontarji tal-Partijiet jew minn kwalunkwe sors ieħor bil-għan li jiġu ffinanzjati l-monitoraġġ, ir-riċerka, it-taħriġ u l-proġetti relatati mal-konservazzjoni, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji.

4.   Il-Partijiet huma mħeġġa jipprovdu taħriġ u appoġġ tekniku u finanzjarju lill-Partijiet l-oħra fuq bażi multilaterali jew bilaterali sabiex jassistuhom fl-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu VI

Il-Laqgħa tal-Partijiet

1.   Il-Laqgħa tal-Partijiet għandha tkun il-korp deċiżjonali fir-rigward ta' dan il-Ftehim.

2.   Id-Depożitarju għandu, b'konsultazzjoni mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni, isejjaħ sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet mhux iktar tard minn sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. Wara dan, is-Segretarjat tal-Ftehim għandu jsejjaħ, b'konsultazzjoni mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni, sessjonijiet ordinarji tal-Laqgħa tal-Partijiet f'intervalli ta' mhux iktar minn tliet snin, sakemm il-Laqgħa tal-Partijiet ma tiddeċidix mod ieħor. Fejn hu possibbli li jsir dan, dawn is-sessjonijiet għandhom isiru flimkien mal-laqgħat ordinarji tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni.

3.   Fuq talba bil-miktub ta' mill-inqas terz tal-Partijiet, is-segretarjat tal-Ftehim għandu jsejjaħ sessjoni straordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet.

4.   In-Nazzjonijiet Uniti, l-Aġenziji Speċjalizzati tagħha, l-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika, kwalunkwe Stat li mhux Parti għal dan il-Ftehim, u s-segretarjati tal-konvenzjonijiet internazzjonali involuti inter alia fil-konservazzjoni, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji, jistgħu jiġu rappreżentati permezz ta' osservaturi f'sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet. Kwalunkwe aġenzija jew korp tekniku kwalifikat f'tali materji ta' konservazzjoni jew fir-riċerka dwar it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji jistgħu wkoll ikunu rappreżentati fis-sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet bħala osservaturi, sakemm ma joġġezzjonax mill-inqas terz tal-Partijiet preżenti.

5.   Il-Partijiet biss għandhom id-dritt tal-vot. Kull Parti għandha jkollha vot wieħed, iżda organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali li huma Partijiet għal dan il-Ftehim għandhom, fil-kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tagħhom, jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom b'numru ta' voti daqs in-numru ta' l-Istati Membri tagħhom li huma Partijiet għal dan il-Ftehim. Organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali ma għandiex teżerċita d-dritt tal-vot tagħha jekk l-Istati Membri tagħha jeżerċitaw tagħhom, u vice versa.

6.   Sakemm ma jkunx dispost mod ieħor f'dan il-Ftehim, id-deċiżjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet għandhom jiġu adottati unanimament jew, jekk ma jistax jintlaħaq konsensus, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet preżenti u li jivvotaw.

7.   Fl-ewwel sessjoni tagħha, il-Laqgħa tal-Partijiet għandha:

(a)

tadotta unanimament ir-regoli ta' proċedura tagħha;

(b)

twaqqaf segretarjat tal-Ftehim fi ħdan is-Segretarjat tal-Konvenzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet ta' segretarjat imsemmija fl-Artikolu VIII ta' dan il-Ftehim;

(ċ)

twaqqaf il-Kumitat Tekniku previst fl-Artikolu VII ta' dan il-Ftehim;

(d)

tadotta format għar-rapporti li għandhom jiġu ppreparati skond is-subparagrafu (ċ) tal-paragrafu 1 ta' l-Artikolu V ta' dan il-Ftehim;

u

(e)

tadotta kriterji li jiddefinixxu s-sitwazzjonijiet ta' emerġenza li jeħtieġu miżuri ta' konservazzjoni urġenti, u jiddeterminaw il-modalitajiet ta' l-allokazzjoni tar-responsabbiltà għall-azzjoni li tittieħed.

8.   F'kull sessjoni ordinarja tagħha, il-Laqgħa tal-Partijiet għandha:

(a)

tikkunsidra l-bidliet attwali u potenzjali fl-istat ta' konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats li huma importanti għas-sopravvivenza tagħhom, kif ukoll il-fatturi li jistgħu jolqtuhom;

(b)

tirrivedi l-progress li sar u kwalunkwe diffikultà li qamet fl-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim;

(ċ)

tadotta baġit u tikkunsidra kwalunkwe kwistjoni relatata ma' l-arranġamenti finanzjarji għal dan il-Ftehim;

(d)

tieħu ħsieb kwalunkwe kwistjoni relatata mas-segretarjat tal-Ftehim u mas-sħubija fil-Kumitat Tekniku;

(e)

tadotta rapport għall-komunikazzjoni lill-Partijiet f'dan il-Ftehim u lill-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni;

u

(f)

tiddetermina l-ħin u l-post tas-sessjoni li jmiss.

9.   Fi kwalunkwe waħda mis-sessjonijiet tagħha, il-Laqgħa tal-Partijiet tista':

(a)

tagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet lill-Partijiet meqjusa minnha bħala meħtieġa jew xierqa;

(b)

tadotta azzjonijiet speċifiċi sabiex ittejjeb l-effikaċja ta' dan il-Ftehim u, skond kif ikun il-każ, il-miżuri ta' emerġenza kif previsti fil-paragrafu 4 ta' l-Artikolu VII ta' dan il-Ftehim;

(ċ)

tikkunsidra u tiddeċiedi dwar proposti li jemendaw dan il-Ftehim;

(d)

temenda l-Pjan ta' Azzjoni skond il-paragrafu 3 ta' l-Artikolu IV ta' dan il-Ftehim;

(e)

twaqqaf dawk il-korpi sussidjarji li tqis li huma meħtieġa sabiex jassistu fl-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim, b'mod partikolari għall-koordinazzjoni ma' korpi stabbiliti permezz ta' trattati, konvenzjonijiet u ftehim internazzjonali oħrajn dwar oqsma ġeografiċi u tassonomiċi ta' interess komuni;

u

(f)

tiddeċiedi dwar kwalunkwe kwistjoni oħra konnessa ma' l-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim.

Artikolu VII

Kumitat Tekniku

1.   Il-Kumitat Tekniku għandu jinkludi:

(a)

disa' esperti li jirrappreżentaw ir-reġjuni differenti taż-Żona tal-Ftehim, skond distribuzzjoni ġeografika bilanċjata;

(b)

rappreżentant wieħed mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura u tar-Riżorsi Naturali (IUCN), wieħed mill-Burò Internazzjonali ta' Riċerka dwar l-Għasafar ta' l-Ilma u l-Artijiet Mistagħdra (IWRB) u wieħed mill-Kunsill Internazzjonali għall-Konservazzjoni ta' l-Annimali tal-Kaċċa u l-Fawna Salvaġġa (CIC);

u

(ċ)

espert wieħed minn kull wieħed minn dawn l-oqsma: ekonomija rurali, ġestjoni ta' l-annimali tal-kaċċa, u liġi ambjentali.

Il-proċedura għall-ħatra ta' l-esperti, it-tul tal-mandat tagħhom u l-proċedura tal-ħatra tal-President tal-Kumitat Tekniku għandhom jiġu stabbiliti mil-Laqgħa tal-Partijiet. Il-President jista' jippermetti l-attendenza massimament ta' erba' osservaturi minn organizzazzjonijiet inter-governattivi u organizzazzjonijiet speċjalizzati internazzjonali mhux governattivi.

2.   Sakemm il-Laqgħa tal-Partijiet ma tiddeċidix mod ieħor, il-laqgħat tal-Kumitat Tekniku għandhom jissejħu mis-segretarjat tal-Ftehim flimkien ma' kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet u almenu darba bejn is-sessjonijiet ordinarji tal-Laqgħa tal-Partijiet.

3.   Il-Kumitat Tekniku għandu:

(a)

jipprovdi pariri u informazzjoni xjentifika u teknika lil-Laqgħa tal-Partijiet u, permezz tas-segretarjat tal-Ftehim, lill-Partijiet;

(b)

jagħmel rakkomandazzjonijiet lil-Laqgħa tal-Partijiet rigward il-Pjan ta' Azzjoni, l-implementazzjoni tal-Ftehim u aktar riċerka li għandha ssir;

(ċ)

jipprepara għal kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet rapport dwar l-attivitajiet tiegħu, li għandu jitressaq quddiem is-segretarjat tal-Ftehim mhux inqas minn mija u għoxrin jum qabel is-sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet, u l-kopji tiegħu għandhom jiġu ċċirkolati minnufih mis-Segretarjat tal-Ftehim lill-Partijiet;

u

(d)

jwettaq kwalunkwe kompitu ieħor assenjat lilu mil-Laqgħa tal-Partijiet.

4.   Fejn fl-opinjoni tal-Kumitat Tekniku tkun inħolqot emerġenza li teħtieġ l-adozzjoni ta' miżuri immedjati sabiex jiġi evitat id-deterjorament ta' l-istat ta' konservazzjoni ta' speċi waħda jew iżjed ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji, il-Kumitat Tekniku jista' jitlob lis-segretarjat tal-Ftehim sabiex isejjaħ b'mod urġenti laqgħa tal-Partijiet konċernati. Wara dan, dawn il-Partijiet għandhom jiltaqgħu mill-aktar fis possibbli u jwaqqfu bil-ħeffa mekkaniżmu sabiex jitħarsu l-ispeċi identifikati bħala l-iktar suġġetti għal theddida avversa. Fejn tiġi adottata rakkomandazzjoni f'laqgħa bħal din, il-Partijiet konċernati għandhom jinformaw lil xulxin u lis-segretarjat tal-Ftehim bil-miżuri li ħadu sabiex jimplementawha, jew bir-raġunijiet għaliex ir-rakkomandazzjoni ma setgħetx tiġi implementata.

5.   Il-Kumitat Tekniku jista' jwaqqaf dawk il-gruppi ta' ħidma li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jieħdu ħsieb kompiti speċifiċi.

Artikolu VIII

Is-Segretarjat tal-Ftehim

Il-funzjonijiet tas-segretarjat tal-Ftehim għandhom ikunu li:

(a)

jirranġa u jagħti servizz lis-sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet kif ukoll lil-laqgħat tal-Kumitat Tekniku;

(b)

iwettaq id-deċiżjonijiet indirizzati lilu mil-Laqgħa tal-Partijiet;

(ċ)

jmexxi 'il quddiem u jikkoordina l-attivitajiet taħt dan il-Ftehim, inkluż il-Pjan ta' Azzjoni skond id-deċiżjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet;

(d)

jikkomunika ma' l-Istati fiż-Żona tal-Passa li mhumiex Partijiet u li jiffaċilita l-koordinazzjoni bejn il-Partijiet u ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali u nazzjonali, li l-attivitajiet tagħhom huma rilevanti għall-konservazzjoni b'mod dirett jew indirett, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji;

(e)

jiġbor u jivvaluta l-informazzjoni li ssostni aktar l-għanijiet u l-implementazzjoni tal-Ftehim u jirranġa għad-disseminazzjoni adegwata ta' tali informazzjoni;

(f)

jiġbed l-attenzjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet dwar kwistjonijiet konnessi ma' l-għanijiet ta' dan il-Ftehim;

(g)

jiċċirkola l-kopji tar-rapporti ta' l-Awtoritajiet imsemmija fis-subparagrafu (a) tal-paragrafu 1 ta' l-Artikolu V ta' dan il-Ftehim u tal-Kumitat Tekniku, flimkien mal-kopji tar-rapporti li huwa obbligat jipprovdi skond il-paragrafu (h) ta' dan l-Artikolu, lil kull Parti mhux inqas minn sittin jum qabel il-bidu ta' kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet;

(h)

jipprepara, fuq bażi annwali u għal kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet, rapporti dwar ix-xogħol tas-segretarjat u dwar l-implementazzjoni tal-Ftehim;

(i)

jamministra l- baġit għall-Ftehim u, jekk ikun stabbilit, il-fond ta' konservazzjoni tiegħu;

(j)

jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku ġenerali dwar il-Ftehim u l-għanijiet tiegħu;

u

(k)

jwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra li jistgħu jingħatawlu taħt il-Ftehim jew mil-Laqgħa tal-Partijiet.

Artikolu IX

Relazzjonijiet ma' Korpi Internazzjonali li jieħdu ħsieb it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats tagħhom

Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jikkonsulta:

(a)

fuq bażi regolari, mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni u, fejn huwa xieraq, mal-korpi responsabbli mill-funzjonijiet ta' segretarjat taħt il-Ftehim konklużi skond il-paragrafi 3 u 4 ta' l-Artikolu IV tal-Konvenzjoni li huma rilevanti għat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji, il-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali, speċjalment bħala l-Habitat ta' l-Għasafar ta' l-ilma, 1971, il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċi ta' Fawna u Flora Salvaġġi Minaċċjati, 1973, il-Konvenzjoni Afrikana dwar il-Konservazzjoni tan-Natura u tar-Riżorsi Naturali, 1968, il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tal-Fawna Salvaġġa u tal-Habitats Naturali Ewropej, 1979, u l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, 1992, bil-għan li l-Laqgħa tal-Partijiet tikkopera mal-Partijiet għal dawn il-konvenzjonijiet fuq il-kwistjonijiet kollha ta' interess komuni u, b'mod partikolari, fl-iżvilupp u fl-implementazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni;

(b)

mas-segretarjati ta' konvenzjonijiet pertinenti u ta' strumenti internazzjonali oħrajn dwar kwistjonijiet ta' interess komuni;

u

(ċ)

ma' organizzazzjonijiet oħra li huma kompetenti fil-qasam tal-konservazzjoni, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji u tal-habitats tagħhom, kif ukoll fl-oqsma tar-riċerka, ta' l-edukazzjoni u tas-sensibilizzazzjoni.

Artikolu X

Emendament tal-Ftehim

1.   Dan il-Ftehim jista' jiġi emendat fi kwalunkwe sessjoni ordinarja jew straordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet.

2.   Il-proposti għall-emendament jistgħu jsiru minn kwalunkwe Parti.

3.   It-test ta' kwalunkwe emenda proposta u r-raġunijiet tagħha għandhom jiġu komunikati lis-segretarjat tal-Ftehim mhux inqas minn mija u ħamsin jum qabel il-ftuħ tas-sessjoni. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jibgħat minnufih kopji lill-Partijiet. Kwalunkwe kumment dwar it-test mill-Partijiet għandu jiġi komunikat lis-segretarjat tal-Ftehim mhux inqas minn sittin jum qabel il-ftuħ tas-sessjoni. Is-Segretarjat għandu, mill-aktar fis possibbli wara l-aħħar jum għall-preżentazzjoni tal-kummenti, jikkomunika lill-Partijiet il-kummenti kollha mressqa sa dak inhar.

4.   Emenda għall-Ftehim minbarra emenda għall-annessi tiegħu għandha tiġi adottata b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet preżenti u li jivvotaw u għandha tidħol fis-seħħ għal dawk il-Partijiet li aċċettawha fit-tletin jum wara d-data li fiha żewġ terzi tal-Partijiet għall-Ftehim fid-data ta' l-adozzjoni ta' l-emenda ddepożitaw l-istrumenti ta' aċċettazzjoni ta' l-emenda tagħhom mad-Depożitarju. Għal kull Parti li tiddepożita strument ta' aċċettazzjoni wara d-data li fiha żewġ terzi tal-Partijiet iddepożitaw l-istrumenti ta' aċċettazzjoni tagħhom, l-emenda għandha tidħol fis-seħħ fit-tlettax-il jum wara d-data li fiha tiddepożita l-istrument ta' aċċettazzjoni tagħha.

5.   Kwalunkwe annessi addizzjonali u kwalunkwe emenda għal anness għandha tiġi adottata b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet preżenti u li jivvotaw u għandha tidħol fis-seħħ għall-Partijiet kollha fid-disgħin jum wara d-data ta' adozzjoni tagħha mil-Laqgħa tal-Partijiet, ħlief għal dawk il-Partijiet li daħħlu riżerva skond il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

6.   Matul il-perjodu ta' disgħin jum previst fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe Parti tista', permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju, iddaħħal riżerva fir-rigward ta' anness addizzjonali jew emenda għal anness. Riżerva bħal din tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe ħin permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju, u konsegwentement dan l-anness addizzjonali jew l-emenda għandu jidħol fis-seħħ għal dik il-Parti fit-tletin jum wara d-data ta' l-irtirar tar-riżerva.

Artikolu XI

L-effett ta' dan il-Ftehim fuq Konvenzjonijiet u Leġiżlazzjoni Internazzjonali

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma jmissux id-drittijiet u l-obbligi ta' kwalunkwe Parti li ġejjin minn trattati, konvenzjonijiet jew ftehim internazzjonali eżistenti.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma għandhom bl-ebda mod jolqtu d-dritt ta' kwalunkwe Parti li żżomm fis-seħħ jew tadotta miżuri iżjed iebsa għall-konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u tal-habitats tagħhom.

Artikolu XII

Soluzzjoni ta' vertenzi

1.   Kwalunkwe vertenza li tista' jqum bejn żewġ Partijiet jew iktar rigward l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim għandha tkun suġġetta għal negozjati bejn il-Partijiet involuti fl-argument.

2.   Jekk il-vertenza ma tistax tiġi solvuta skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Partijiet jistgħu, b'kunsens reċiproku, iressqu l-vertenza tagħhom għall-arbitraġġ, b'mod partikolari dak eżerċitat mill-Qorti Permanenti ta' l-Arbitraġġ f'The Hague, u l-Partijiet li jressqu l-vertenza għandhom ikunu marbutin bid-deċiżjoni arbitrali.

Artikolu XIII

Iffirmar, ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni, adeżjoni

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar minn kwalunkwe Stat fiż-Żona tal-Passa, sew jekk hemm żoni fil-ġurisdizzjoni tiegħu li jinstabu fiż-Żona tal-Ftehim u sew jekk le, jew minn organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali, fejn almenu membru wieħed tagħha huwa Stat fiż-Żona tal-Passa, jew permezz ta':

(a)

firma mingħajr riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni;

jew

(b)

firma b'riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni, segwita mir-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni.

2.   Dan il-Ftehim għandu jibqa' miftuħ għall-iffirmar f'The Hague sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

3.   Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-adeżjoni minn kwalunkwe Stat fiż-Żona tal-Passa jew minn kwalunkwe organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali msemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq fid-data u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4.   L-istrumenti tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni, ta' l-approvazzjoni jew ta' l-adeżjoni għandhom jiġu depożitati mad-Depożitarju.

Artikolu XIV

Dħul fis-Seħħ

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tielet xahar wara li almenu erbatax-il Stat fiż-Żona tal-Passa jew organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali, li jinkludu almenu sebgħa mill-Afrika u sebgħa Ewro-Asjatiċi, iffirmaw mingħajr riżerva fejn tidħol ir-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni, jew iddepożitaw l-istrumenti tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni jew ta' l-approvazzjoni tagħhom skond l-Artikolu XIII ta' dan il-Ftehim.

2.   Għal kwalunkwe Stat fiż-Żona tal-Passa jew organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali li:

(a)

iffirma mingħajr riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, jew l-approvazzjoni;

(b)

irratifika, aċċetta, jew approva;

jew

(ċ)

aderixxa ma' dan il-Ftehim wara d-data li fiha n-numru ta' Stati fiż-Żona tal-Passa u ta' l-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali meħtieġa sabiex il-Ftehim ikun jista' jidħol fis-seħħ iffirmawh mingħajr riżervi jew irratifikawh, aċċettawh jew approvawh, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tielet xahar wara l-firma mingħajr riżervi, jew id-depożitu, minn dak l-Istat jew dik l-organizzazzjoni, ta' l-istrument tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni, ta' l-approvazzjoni jew ta' l-adeżjoni tiegħu.

Artikolu XV

Riżervi

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma għandhomx ikunu suġġetti għal riżervi ġenerali. Madankollu, riżerva speċifika tista' tiddaħħal minn kwalunkwe Stat jew organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali b'firma mingħajr riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni jew, skond il-każ, mad-depożitu ta' l-istrument tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni jew ta' l-adeżjoni tiegħu fir-rigward ta' kwalunkwe speċi koperta mill-Ftehim jew ta' kwalunkwe dispożizzjoni speċifika tal-Pjan ta' Azzjoni. Tali riżerva tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe waqt mill-Istat jew organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali li minnu jew minnha kienet ġiet imdaħħla, permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju; tali Stat jew organizzazzjoni ma għandhomx ikunu marbuta bid-dispożizzjonijiet li huma l-oġġett tar-riżerva sa tletin jum wara d-data li fiha r-riżerva ġiet irtirata.

Artikolu XVI

Rinunzja

Kwalunkwe Parti tista' tirrinunzja dan il-Ftehim permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju fi kwalunkwe waqt. Ir-rinunzja għandha jkollha effett tnax-il xahar wara d-data li fiha d-Depożitarju rċieva n-notifika.

Artikolu XVII

Depożitarju

1.   L-oriġinali ta' dan il-Ftehim, bl-Għarbi, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bir-Russu, b'kull verżjoni ugwalment awtentika, għandha tiġi depożitata mal-Gvern tar-Renju ta' l-Olanda li għandu jkun id-Depożitarju. Id-Depożitarju għandu jittrasmetti kopji ċċertifikati ta' dawn il-verżjonijiet lill-Istati u lill-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali kollha msemmija fil-paragrafu 1 ta' l-Artikolu XIII ta' dan il-Ftehim, u lis-segretarjat tal-Ftehim wara li dan jitwaqqaf.

2.   Hekk kif il-Ftehim jidħol fis-seħħ, kopja ċċertifikata tiegħu għandha tintbagħat mid-Depożitarju lis-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti għar-reġistrazzjoni u għall-pubblikazzjoni skond l-Artikolu 102 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

3.   Id-Depożitarju għandu jinforma l-Istati u l-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali kollha li ffirmaw jew aderixxew għall-Ftehim, u s-segretarjat tal-Ftehim, dwar:

(a)

kwalunkwe ffirmar;

(b)

kwalunkwe depożitu ta' l-istrumenti tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni, ta' l-approvazzjoni jew ta' l-adeżjoni;

(ċ)

id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u ta' kwalunkwe anness addizzjonali kif ukoll ta' kwalunkwe emenda lill-Ftehim jew lill-annessi tiegħu;

(d)

kwalunkwe riżerva fir-rigward ta' xi anness addizzjonali jew ta' xi emenda lil xi anness;

(e)

kwalunkwe notifika ta' rtirar ta' riżerva;

u

(f)

kwalunkwe notifika ta' rinunzja tal-Ftehim.

Id-Depożitarju għandu jittrasmetti lill-Istati u lill-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali kollha li ffirmaw jew aderixxew ma' dan il-Ftehim, u lis-segretarjat tal-Ftehim, it-test ta' kwalunkwe riżerva, ta' kwalunkwe anness addizzjonali u ta' kwalunkwe emenda lill-Ftehim jew lill-annessi tiegħu.

B'xiehda ta' dan, il-Partijiet hawn taħt imsemmija, debitament awtorizzati għal hekk, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmul fl-Aja fis-sittax-il jum ta' Ġunju ta' din is-sena elf disa' mija u ħamsa u disgħin.

ANNESS 1

DEFINIZZJONI TAŻ-ŻONA TAL-FTEHIM

Il-delimitazzjoni taż-Żona tal-Ftehim hija definita kif ġej: mil-Pol Nord lejn in-Nofsinhar tul il-linja tal-lonġitudni 130°W sa 75°N; minn hemm lejn il-Lvant u lejn ix-Xlokk mill-Viscount Melville Sound, mill-Prince Regent Inlet, il-Golf ta' Boothia, il-Baċir ta' Foxe, il-Kanal ta' Foxe u l-Istrett ta' Hudson sa punt fil-Majjistral ta' l-Atlantiku li jinsab 60°N, 60°W; minn hemm lejn ix-Xlokk mill-Majjistral ta' l-Atlantiku sa punt li jinsab 50°N, 30°W; minn hemm lejn in-Nofsinhar tul il-linja tal-lonġitudni 30°W sa 10°N; minn hemm lejn ix-Xlokk sa l-Ekwatur b'20°W; minn hemm lejn in-Nofsinhar tul il-linja tal-lonġitudni 20°W sa 40°S; minn hemm lejn il-Lvant tul il-linja tal-latitudni 40°S sa 60°E; minn hemm lejn it-tramuntana tul il-linja tal-lonġitudni 60°E sa 35°N; minn hemm lejn Grieg il-Lvant f'ċirku kbir sa punt fl-Altai tal-punent li jinsab 49°N, 87° 27'E; minn hemm lejn il-grigal f'ċirku kbir lejn il-kosta ta' l-Oċean Artiku b'130°E; minn hemm lejn it-tramuntana tul il-linja tal-lonġitudni 130°E sal-Pol Nord. Il-kontorn taż-Żona tal-Ftehim huwa illustrat fil-mappa li ġejja.

Mappa taż-Żona tal-Ftehim

Image

ANNESS 2

L-ISPEċI TAT-TJUR U L-GħASAFAR TA' L-ILMA MIGRATORJI LI GħALIHOM JAPPLIKA L-FTEHIM (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Il-pingwin Afrikan

GAVIIDAE

Gavia stellata

Il-bugħaddâs tal-maltemp

Gavia arctica

Black-throated Diver

Gavia immer

Great Northern Diver

Gavia adamsii

White-billed Diver

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Il-blonġun terz

Podiceps cristatus

Il-blonġun prim

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

Podiceps auritus

Slavonian Grebe

Podiceps nigricollis

Il-blonġun sekond

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Il-pellikan

Pelecanus rufescens

Pink-backed Pelican

Pelecanus crispus

Dalmatian Pelican

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Cape Gannet

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Il-margun tat-toppu

Phalacrocorax pygmeus

Pygmy Cormorant

Phalacrocorax neglectus

Bank Cormorant

Phalacrocorax carbo

Il-margun

Phalacrocorax nigrogularis

Socotra Cormorant

Phalacrocorax capensis

Cape Cormorant

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Black Heron

Egretta vinaceigula

Slaty Egret

Egretta garzetta

L-agrett l-abjad

Egretta gularis

L-agrett tax-xatt

Egretta dimorpha

Mascarent Reef Egret

Ardea cinerea

Ir-russett il-griż

Ardea melanocephala

Black-headed Heron

Ardea purpurea

Ir-russet l-aħmar

Casmerodius albus

Great Egret

Mesophoyx intermedia

Intermediate Egret

Bubulcus ibis

L-agrett tal-bhejjem

Ardeola ralloides

L-agrett isfar

Ardeola idae

Madagascar Pond-Heron

Ardeola rufiventris

Rufous-bellied Heron

Nycticorax nycticorax

Il-kwakka

Ixobrychus minutus

Ir-russett tas-siġar/Il-blonġos

Ixobrychus sturmii

Dwarf bittern

Botaurus stellaris

Il-kappun

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Yellow-billed Stork

Anastomus lamelligerus

African Openbill

Ciconia nigra

Iċ-ċikonja s-sewda

Ciconia abdimii

Abdim's Stork

Ciconia episcopus

Woolly-necked Stork

Ciconia ciconia

Iċ-ċikonja

Leptoptilos crumeniferus

Marabou Stork

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Shoebill

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Il-velleran

Geronticus eremita

Waldrapp

Threskiornis aethiopicus

Sacred Ibis

Platalea leucorodia

L-ispatula/Il-paletta

Platalea alba

African Spoonbill

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Il-flamingo

Phoenicopterus minor

Il-flamingo ż-żgħir

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Fulvous Whistling-Duck

Dendrocygna viduata

White-faced Whistling Duck

Thalassornis leuconotus

White-backed Duck

Oxyura leucocephala

Il-brajmla rasha bajda

Oxyura maccoa

Maccoa Duck

Cygnus olor

Iċ-ċinju mutu

Cygnus cygnus

Whooper Swan

Cygnus columbianus

Bewick's Swan

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

Anser fabalis

Il-wiżża tal-ful

Anser albifrons

Il-wiżża tal-maskra bajda

Anser erythropus

Lesser White-fronted Goose

Anser anser

Il-wiżża griża

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Branta bernicla

Brent Goose

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

Alopochen aegyptiacus

Il-wiżża ta' l-Eġittu

Tadorna ferruginea

Il-kuluvert aħmar

Tadorna cana

South African Shelduck

Tadorna tadorna

Il-kuluvert tas-salib

Plectropterus gambensis

Spur-winged Goose

Sarkidiornis melanotos

Comb Duck

Nettapus auritus

African Pygmy-goose

Anas penelope

Is-silfjun Ewropew

Anas strepera

Il-kuluvert griż

Anas crecca

Is-sarsella

Anas capensis

Cape Teal

Anas platyrhynchos

Il-kuluvert

Anas undulata

Yellow-billed Duck

Anas acuta

Is-silfjun

Anas erythrorhyncha

Red-billed Duck

Anas hottentota

Hottentot Teal

Anas querquedula

Is-sarsella l-ħamra

Anas clypeata

Il-palettuna

Marmaronetta angustirostris

Is-sarsella mnaqqxa

Netta rufina

Il-brajmla tat-toppu aħmar

Netta erythrophthalma

Southern Pochard

Aythya ferina

Il-brajmla

Aythya nyroca

Il-brajmla ta' għajnha bajda

Aythya fuligula

Il-brajmla tat-toppu

Aythya marila

Il-brajmla rasha sewda

Somateria mollissima

L-edredun

Somateria spectabilis

L-edredun rjali

Polysticta stelleri

L-edredun ta' Steller

Clangula hyemalis

Il-papra denbha twil

Melanitta nigra

Il-borka s-sewda

Melanitta fusca

Velvet Scoter

Bucephala clangula

Il-brajmla ta' l-għajn

Mergellus albellus

Is-serra l-bajda

Mergus serrator

Is-serra

Mergus merganser

Is-serra prima

GRUIDAE

Balearica pavonina

Black Crowned Crane

Balearica regulorum

Grey Crowned Crane

Grus leucogeranus

Siberian Crane

Grus virgo

Demoiselle Crane

Grus paradisea

Blue Crane

Grus carunculatus

Wattled Crane

Grus grus

Il-grawwa

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Buff-spotted Flufftail

Sarothrura boehmi

Streaky-breasted Flufftail

Sarothrura ayresi

White-winged Flufftail

Rallus aquaticus

Il-gallozz tax-xitwa

Rallus caerulescens

African Rail

Crecopsis egregia

African Crake

Crex crex

Il-gallozz l-aħmar/Ir-re tas-summien

Amaurornis flavirostris

Black Crake

Porzana parva

Il-gallozz iż-żgħir

Porzana pusilla

Il-gallozz tal-faxxi

Porzana porzana

Il-gallozz tat-tikki

Aenigmatolimnas marginalis

Striped Crake

Porphyrio alleni

Allens' Gallinule

Gallinula chloropus

Il-gallozz l-iswed

Gallinula angulata

Lesser Moorhen

Fulica cristata

It-tiġieġa bit-toppu

Fulica atra

It-tiġieġa tal-baħar

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Crab Plover

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Il-gallina tal-baħar

Haematopus moquini

African Black Oystercatcher

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Il-Fras-Servjent

Recurvirostra avosetta

Ix-xifa

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Senegal Thick-knee

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Egyptian Plover

Glareola pratincola

Il-perniċjotta

Glareola nordmanni

Black-winged Pratincole

Glareola ocularis

Madagascar Pratincole

Glareola nuchalis

Rock Pratincole

Glareola cinerea

Grey Pratincole

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Il-pluviera

Pluvialis fulva

Il-pluviera ż-żgħira

Pluvialis squatarola

Il-pluviera pastarda

Charadrius hiaticula

Il-monakella prima

Charadrius dubius

Il-monakella

Charadrius pecuarius

Kittlitz's Plover

Charadrius tricollaris

Three-banded Plover

Charadrius forbesi

Forbes's Plover

Charadrius pallidus

Chestnut-banded Plover

Charadrius alexandrinus

Il-monakella saqajha suwed

Charadrius marginatus

White-fronted Plover

Charadrius mongolus

Mongolian Plover

Charadrius leschenaultii

Il-birwina tad-deżert

Charadrius asiaticus

Il-birwina ta' l-Asja

Eudromias morinellus

Il-birwina

Vanellus vanellus

Il-venewwa

Vanellus spinosus

Il-venewwa ta' l-ixpruni

Vanellus albiceps

White-headed Lapwing

Vanellus senegallus

Wattled Lapwing

Vanellus lugubris

Senegal Lapwing

Vanellus melanopterus

Black-winged Lapwing

Vanellus coronatus

Crowned Lapwing

Vanellus superciliosus

Brown-chested Lapwing

Vanellus gregarius

Il-venewwa tal-qtajja'

Vanellus leucurus

Il-venewwa denbha abjad

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Il-gallina

Gallinago stenura

Pintail Snipe

Gallinago media

Il-bekkaċċ ta' Mejju

Gallinago gallinago

Il-bekkaċċ

Lymnocryptes minimus

Iċ-ċinkonja

Limosa limosa

Il-girwiel prim

Limosa lapponica

Il-girwiel denbu bl-istrixxi

Numenius phaeopus

Il-gurlin iż-żgħir

Numenius tenuirostris

Il-gurlin geddumu rqiq

Numenius arquata

Il-gurlin

Tringa erythropus

Iċ-ċuvett

Tringa totanus

Il-pluverott

Tringa stagnatilis

Iċ-ċewċewwa ż-żgħira

Tringa nebularia

Iċ-ċewċewwa

Tringa ochropus

Is-swejda

Tringa glareola

Il-pespus tal-baħar

Tringa cinerea

Il-beggazzina tax-xitwa

Tringa hypoleucos

Common Sandpiper

Arenaria interpres

Il-monakella imperjali

Calidris tenuirostris

Great Knot

Calidris canutus

Il-girwiel saqajh qosra/Il-pluverott iż-żgħir

Calidris alba

Il-pispisella bajda

Calidris minuta

It-tertuxa

Calidris temminckii

It-tertuxa l-griża

Calidris maritima

Il-beggazzina tan-nord

Calidris alpina

Il-beggazzina tat-tizz

Calidris ferruginea

Il-beggazzina l-ħamra

Limicola falcinellus

Il-beggazzina ta' munqarha wiesgħa

Philomachus pugnax

Il-girwiel

Phalaropus lobatus

Il-baruża

Phalaropus fulicaria

Grey Phalarope

LARIDAE

Larus leucophthalmus

White-eyed Gull

Larus hemprichii

Sooty Gull

Larus canus

Il-gawwija sekonda

Larus audouinii

Il-gawwija geddumha aħmar

Larus marinus

Great Black-backed Gull

Larus dominicanus

Kelp Gull

Larus hyperboreus

Il-gawwija l-bajda

Larus glaucoides

Iceland Gull

Larus argentatus

Il-gawwija prima saqajha roża

Larus heuglini

Heuglin's Gull

Larus armenicus

Armenian Gull

Larus cachinnans

Il-gawwija prima

Larus fuscus

Il-gawwija daharha iswed

Larus ichthyaetus

Il-gawwija imperjali

Larus cirrocephalus

Grey-headed Gull

Larus hartlaubii

Hartlaub's Gull

Larus ridibundus

Il-gawwija ta' rasha kannella

Larus genei

Il-gawwija geddumha rqiq

Larus melanocephalus

Il-gawwija rasha sewda

Larus minutus

Il-gawwija ż-żgħira

Xema sabini

Sabine's Gull

Sterna nilotica

Iċ-ċirlewwa geddumha oħxon

Sterna caspia

Iċ-ċirlewwa prima

Sterna maxima

Royal Tern

Sterna bengalensis

Lesser Crested Tern

Sterna bergii

Greater Crested Tern

Sterna sandvicensis

Iċ-ċirlewwa tax-xitwa

Sterna dougallii

Iċ-ċirlewwa r-roża

Sterna vittata

Iċ-ċirlewwa Antartika

Sterna hirundo

Iċ-ċirlewwa tal-baħar/L-isterna

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Sterna albifrons

Iċ-ċirlewwa ż-żgħira

Sterna saundersi

Saunder's Tern

Sterna balaenarum

Damara Tern

Sterna repressa

White-cheeked Tern

Chlidonias hybridus

Iċ-ċirlewwa tal-mustaċċi

Chlidonias leucopterus

Iċ-ċirlewwa tal-ġewnah abjad

Chlidonias niger

Iċ-ċirlewwa s-sewda

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

African Skimmer


(1)  Kif adottat fit-Tieni sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet, li saret bejn il-25-27 ta’ Settembru 2002, f’Bonn, il-Ġermanja.

ANNESS 3

PJAN TA' AZZJONI (1)

1.   Ambitu ta' applikazzjoni

1.1.   Il-Pjan ta' Azzjoni huwa applikabbli għall-popolazzjonijiet ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji elenkati fit-Tabella 1 ma' dan l-Anness (minn hawn ‘il quddiem “it-Tabella 1”).

1.2.   It-Tabella 1 hija parti integrali ta' dan l-Anness. Kwalunkwe referenza għal dan il-Pjan ta' Azzjoni tinkludi referenza għat-Tabella 1.

2.   Il-konservazzjoni ta' l-ispeċi

2.1.   Miżuri legali

2.1.1.   Il-Partijiet bil-popolazzjonijiet elenkati fil-kolonna A tat-Tabella 1 għandhom jipprovdu ħarsien għal dawk il-popolazzjonijiet elenkati skond il-paragrafu 2(a) ta' l-Artikolu III ta' dan il-Ftehim. Dawn il-Partijiet għandhom b'mod partikolari u suġġett għall-paragrafu 2.1.3 hawn taħt:

(a)

jipprojbixxu l-qbid tat-tjur u l-għasafar u tal-bajd ta' dawk il-popolazzjonijiet li jinstabu fit-territorju tagħhom;

(b)

jipprojbixxu d-disturb intenzjonat safejn dak id-disturb jolqot sinifikattivament il-konservazzjoni tal-popolazzjoni konċernata;

u

(ċ)

jipprojbixxu l-pussess jew l-użu, u l-kummerċ, ta' tjur u għasafar jew bajd ta' dawk il-popolazzjonijiet li ttieħdu bi ksur tal-projbizzjonijiet stabbiliti skond is-subparagrafu (a) hawn fuq, kif ukoll il-pussess u l-użu, u l-kummerċ, ta' kwalunkwe parti jew derivazzjoni faċilment rikonoxxibbli ta' dawk it-tjur u għasafar u tal-bajd tagħhom.

Bħala eċċezzjoni għal dawk il-popolazzjonijiet elenkati fil-Kategoriji 2 u 3 fil-Kolonna A biss u li huma mmarkati b'asterisk, il-kaċċa tista' tkompli fuq bażi ta' użu sostenibbli fejn il-kaċċa ta' dawn il-popolazzjonijiet hija prattika kulturali li ilha stabbilita għal żmien twil. Dan l-użu sostenibbli għandu jsir fi ħdan il-qafas tad-dispożizzjonijiet speċjali ta' pjan ta' azzjoni għall-ispeċi fil-livell internazzjonali adegwat.

2.1.2.   Il-Partijiet b'popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 għandhom jirregolaw il-qbid tat-tjur u l-għasafar u tal-bajd tal-popolazzjonijiet kollha elenkati fil-kolonna B tat-Tabella 1. L-għan ta' miżuri legali bħal dawn għandu jkun li jżommu dawk il-popolazzjonijiet fi stat ta' konservazzjoni favorevoli jew li jikkontribwixxu sabiex dawk il-popolazzjonijiet jerġgħu lura għal stat ta' konservazzjoni favorevoli u li jiġi żgurat, fuq il-bażi ta' l-aħjar tagħrif disponibbli dwar id-dinamika popolamentari, li kwalunkwe qbid jew użu ieħor ikun sostenibbli. Tali miżuri legali, suġġett għall-paragrafu 2.1.3 hawn taħt, għandhom b'mod partikolari:

(a)

jipprojbixxu l-qbid ta' tjur u għasafar li huma parti mill-popolazzjonijiet konċernati waqt id-diversi stadji tar-riproduzzjoni u t-trobbija tagħhom u waqt ir-ritorn tagħhom għall-postijiet fejn ikollhom u jrabbu l-friegħ jekk il-qbid ikollu impatt sfavorevoli fuq l-istat ta' konservazzjoni tal-popolazzjoni konċernata;

(b)

jirregolaw il-modi ta' qbid;

(ċ)

jistabbilixxu limiti fuq il-qbid, fejn xieraq, u jipprovdu kontrolli adegwati sabiex jiġi żgurat li dawn il-limiti jiġu osservati;

u

(d)

jipprojbixxu l-pussess jew l-użu, u l-kummerċ, ta' tjur, għasafar u bajd tal-popolazzjonijiet li nqabdu bi ksur ta' kwalunkwe projbizzjoni stabbiliti skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu, kif ukoll il-pussess jew l-użu, jew il-kummerċ, ta' kwalunkwe parti ta' dawn it-tjur u għasafar u tal-bajd tagħhom.

2.1.3.   Il-Partijiet jistgħu jagħtu eżenzjonijiet għall-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2.1.1 u 2.1.2, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 ta' l-Artikolu III tal-Konvenzjoni, fejn ma jkunx hemm soluzzjoni sodisfaċenti oħra, għal dawn il-finijiet li ġejjin:

(a)

sabiex ma titħalliex issir ħsara serja lill-uċuh tar-raba', lill-ilma u lill-meded ta' ilmijiet fejn isir is-sajd għal finijiet kummerċjali;

(b)

fl-interess tas-sigurtà ta' l-ajru jew ta' interessi pubbliċi iktar importanti oħrajn;

(ċ)

għall-finijiet ta' riċerka u ta' l-edukazzjoni, ta' l-istabbiliment mill-ġdid u għat-trobbija meħtieġa għal dawn il-finijiet;

(d)

sabiex ikunu permess taħt kondizzjonijiet kontrollati b'mod strett, fuq bażi selettiva u limitatament, il-qbid u ż-żamma jew l-użu prudenti ieħor ta' ċerti tjur u għasafar f'numru żgħir;

u

(e)

għall-fini tat-tkattir tal-propagazzjoni u s-sopravvivenza tal-popolazzjonijiet konċernati.

Eżenzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu preċiżi rigward il-kontenut u limitati fl-ispazju u ż-żmien u ma għandhomx joperaw b'detriment tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Il-Partijiet għandhom mill-aktar fis possibbli jinformaw lis-segretarjat tal-Ftehim dwar kwalunkwe eżenzjoni mogħtija skond din id-dispożizzjoni.

2.2.   Pjanijiet ta' Azzjoni għal speċi waħda

2.2.1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jiżviluppaw u jimplementaw pjanijiet ta' azzjoni internazzjonali għal speċi waħda għall-popolazzjonijiet elenkati fil-Kategorija 1 tal-Kolonna A tat-Tabella 1 bħala prijorità u għal dawk il-popolazzjonijiet elenkati b'asterisk fil-Kolonna A tat-Tabella 1. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jikkoordina l-iżvilupp, l-armonizzazzjoni u l-implementazzjoni ta' pjanijiet bħal dawn.

2.2.2.   Il-Partijiet għandhom jippreparaw u jimplementaw pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda nazzjonali għall-popolazzjonijiet elenkati fil-Kolonna A tat-Tabella 1 bil-għan li jtejbu l-istat ta' konservazzjoni ġenerali. Dan il-pjan ta' azzjoni għandu jinkludi dispożizzjonijiet speċjali għal dawk il-popolazzjonijiet immarkati b'asterisk. Fejn huwa xieraq, għandha tiġi kunsidrata l-problema ta' qtil aċċidentali ta' tjur u għasafar mill-kaċċaturi minħabba l-identifikazzjoni żbaljata ta' l-ispeċi.

2.3.   Miżuri ta' Emerġenza

Il-Partijiet għandhom, f'koperazzjoni mill-qrib ma' xulxin kull meta jkun possibbli u rilevanti, jiżviluppaw u jimplementaw miżuri ta' emerġenza għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, meta jeżistu kondizzjonijiet eċċezzjonalment sfavorevoli jew perikolużi fi kwalunkwe parti taż-Żona tal-Ftehim.

2.4.   Ristabbilimenti

Il-Partijiet għandhom jeżerċitaw l-ikbar attenzjoni meta jirristabbilixxu popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 f'partijiet tal-medda tradizzjonali tagħhom fejn ma għadhomx jeżistu. Għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżviluppaw u jsegwu pjan dettaljat ta' ristabbiliment ibbażat fuq studji xjentifiċi adatti. Kull pjan ta' ristabbiliment għandu jikkostitwixxi parti integrali mill-pjanijiet ta' azzjoni, għal speċi waħda, nazzjonali u, fejn huwa xieraq, anki internazzjonali. Kull pjan ta' ristabbiliment għandu jinkludi valutazzjoni dwar l-impatt fuq l-ambjent u għandu jkun disponibbli kemm jista' jkun b'mod wiesa'. Il-Partijiet għandhom jinformaw lis-segretarjat tal-Ftehim, bil-quddiem, dwar il-programmi kollha ta' ristabbiliment għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

2.5.   Introduzzjonijiet

2.5.1.   Il-Partijiet għandhom, jekk jikkunsidrawh meħtieġ, jipprojbixxu l-introduzzjoni ta' speċi ta' annimali u pjanti li mhumiex indiġeni li jistgħu jkunu ta' detriment għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

2.5.2.   Il-Partijiet għandhom, jekk jikkunsidrawh meħtieġ, jesiġu li jittieħdu l-prekawzjonijiet xierqa sabiex tiġi evitata l-ħarba aċċidentali ta' għasafar maqbudin li huma ta' speċi mhux indiġeni.

2.5.3.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri sa fejn huwa fattibbli u xieraq, inkluż il-qbid, sabiex ikun żgurat li meta speċi jew ibridi tagħhom li mhumiex indiġeni ikunu diġà ddaħħlu fit-territorju tagħhom, dawk l-ispeċi jew l-ibridi tagħhom ma jkunux ta' periklu potenzjali għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

3.   Konservazzjoni tal-habitat

3.1.   Inventarji tal-habitat

3.1.1.   Il-Partijiet, fejn huwa xieraq bi ftehim ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, għandhom jimpenjaw irwieħhom u jippubblikaw inventarji nazzjonali tal-habitats fit-territorju tagħhom li huma importanti għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

3.1.2.   Il-Partijiet għandhom jipprovaw, bħala prijorità, jidentifikaw is-siti kollha ta' importanza internazzjonali jew nazzjonali għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

3.2.   Konservazzjoni taż-Żoni

3.2.1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex ikomplu jistabbilixxu żoni mħarsa sabiex jikkonservaw habitats importanti għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, u sabiex jiżviluppaw u jimplementaw pjanijiet ta' amministrazzjoni għal dawn iż-żoni.

3.2.2.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jagħtu ħarsien speċjali lil dawk l-artijiet mistagħdra li jilħqu l-kriterji internazzjonalment aċċettati ta' importanza internazzjonali.

3.2.3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jagħmlu użu bil-għaqal u sostenibbli ta' l-artijiet mistagħdra kollha fit-territorju tagħhom. B'mod partikolari għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jevitaw id-degradazzjoni u t-telf tal-habitats li jsostnu l-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 permezz ta' l-introduzzjoni ta' regoli jew standards u miżuri ta' kontroll xierqa. B'mod partikolari, għandhom jagħmlu ħilithom sabiex:

(a)

jiżguraw, fejn huwa prattikabbli, li jkunu prattikatti kontrolli statutorji xierqa relatati ma' l-użu ta' kimiċi agrikoli, proċeduri ta' kontroll ta' l-insetti u l-annimali li jeqirdu l-pjanti, l-ikel eċċ., u r-rimi ta' l-ilma maħmuġ, li jkunu konformi man-normi internazzjonali, bil-għan li jkunu minimizzati l-impatti avversi tagħhom fuq il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1;

u

(b)

jippreparaw u jqassmu materjali ta' informazzjoni, fil-lingwi xierqa, li jiddeskrivu dawk ir-regoli, standards u miżuri ta' kontroll fis-seħħ u l-benefiċċji tagħhom għall-persuni u għall-annimali salvaġġi.

3.2.4.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżviluppaw strateġiji, skond approċċ ekosistemiku, għall-konservazzjoni tal-habitats tal-popolazzjonijiet kollha elenkati fit-Tabella 1, inklużi l-habitats ta' dawk il-popolazzjonijiet dispersi.

3.3.   Riabilitazzjoni u risanament

Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jirriabilitaw u jirrisanaw, fejn ikun possibbli u kunsiljabbli, iż-żoni li qabel kienu importanti għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

4.   Ġestjoni ta' l-attivitajiet tal-bniedem

4.1.   Il-kaċċa

4.1.1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jiżguraw li l-liġijiet tagħhom dwar il-kaċċa jimplementaw il-prinċipju ta' l-iżvilupp sostenibbli kif previst f'dan il-Pjan ta' Azzjoni, b'kont meħud tal-medda ġeografika sħiħa tal-popolazzjoni tat-tjur u għasafar ta' l-ilma konċernati u l-karatteristiċi taċ-ċikli ta' ħajjithom.

4.1.2.   Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jinżamm informat mill-Partijiet dwar il-liġijiet tagħhom dwar il-kaċċa tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

4.1.3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li tiġi żviluppata sistema kredibbli u armonizzata għall-ġbir ta' data dwar il-qbid sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-qabda annwali tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Għandhom jipprovdu lis-segretarjat tal-Ftehim bi stimi dwar il-qabda totali annwali għal kull popolazzjoni, meta din tkun disponibbli.

4.1.4.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jeliminaw f'fażijiet l-użu taċ-ċomb fl-iskrataċ għall-kaċċa fl-artijiet mistagħdra sas-sena 2000.

4.1.5.   Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jimplementaw miżuri li jnaqqsu, u sa fejn ikun possibbli jeliminaw, l-użu ta' lixki bil-velenu.

4.1.6.   Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jimplementaw miżuri li jnaqqsu, u sa ikun fejn possibbli jeliminaw, il-qbid illegali.

4.1.7.   Fejn huwa xieraq, Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu lill-kaċċaturi, fuq livelli lokali, nazzjonali u internazzjonali, sabiex jifformaw klabbs jew organizzazzjonijiet sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom u tiġi żgurata s-sostenibbiltà.

4.1.8.   Il-Partijiet għandhom, fejn huwa xieraq, jippromowovu r-rekwiżit ta' test ta' profiċjenza għall-kaċċaturi, li jinkludi, fost affarijiet oħra, l-identifikazzjoni tat-tjur u l-għasafar.

4.2.   Eko-turiżmu

4.2.1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu, fejn huwa xieraq iżda mhux fil-każ taż-żoni ċentrali ta' żoni mħarsa, l-elaborazzjoni ta' programmi ta' koperazzjoni bejn dawk kollha konċernati sabiex jiġi żviluppat turiżmu ekoloġiku sensittiv u adegwat fl-artijiet mistagħdra li fihom konċentrazzjonijiet tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

4.2.2.   Il-Partijiet, f'koperazzjoni ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jivvalutaw l-ispejjeż, il-benefiċċji u l-konsegwenzi l-oħra li jistgħu jirriżultaw mit-turiżmu ekoloġiku f'artijiet mistagħdra magħżula b'konċentrazzjonijiet tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Għandhom jikkomunikaw ir-riżultati ta' kwalunkwe valutazzjoni bħal din lis-segretarjat tal-Ftehim.

4.3.   Attivitajiet oħrajn tal-bniedem

4.3.1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu valutazzjoni ta' l-impatt tal-proġetti proposti li jistgħu jwasslu għal konflitti bejn il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 li huma fiż-żoni msemmija fil-paragrafu 3.2 u l-interessi tal-bniedem, u għandhom jagħmlu r-riżultati tal-valutazzjonijiet disponibbli għall-pubbliku.

4.3.2.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiġbru informazzjoni dwar il-ħsara, b'mod partikolari għall-uċuh tar-raba' u għall-meded ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-kummerċ, kawżata mill-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, u jirraportaw ir-riżultati lis-segretarjat tal-Ftehim.

4.3.3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li tiġi identifikata teknika adatta sabiex il-ħsara tiġi minimizzata, jew sabiex jittaffew l-effetti tal-ħsara, b'mod partikolari għall-uċuh tar-raba' u għall-meded ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-kummerċ, kawżata mill-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, abbażi ta' l-esperjenza miksuba f'inħawi oħrajn tad-dinja.

4.3.4.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda għall-popolazzjonijiet li jikkawżaw ħsara sinifikanti, b'mod partikolari għall-uċuh tar-raba' u għall-meded ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-kummerċ. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jikkoordina l-iżvilupp u l-armonizzazzjoni ta' pjanijiet bħal dawn.

4.3.5.   Il-Partijiet għandhom, sa fejn huwa possibbli, jinkoraġġixxu standards ambjentali għolja fl-ippjanar u fil-kostruzzjoni ta' strutturi sabiex ikun minimizzat l-impatt tagħhom fuq il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Għandhom jikkunsidraw passi sabiex jimminimizzaw l-impatt ta' strutturi diġà eżistenti fejn isir evidenti li dawn jikkostitwixxu impatt negattiv għall-popolazzjonijiet konċernati.

4.3.6.   F'każijiet fejn l-indħil tal-bniedem jhedded l-istat ta' konservazzjoni tal-popolazzjonijiet tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma elenkati fit-Tabella 1, il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jieħdu miżuri sabiex jillimitaw il-livell tat-theddida. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-problema ta' l-indħil tal-bniedem fir-rigward ta' kolonji ta' tjur u għasafar ta' l-ilma li jbejtu fi gruppi li jkunu qegħdin jildu u jrabbu, b'mod speċjali meta dawn jinstabu fiż-żoni li huma popolari għal rikreazzjoni fil-miftuħ. Miżuri xierqa jistgħu jinkludu, inter alia, it-twaqqif ta' żoni ħielsa mill-indħil f'żoni mħarsa fejn ikun projbit l-aċċess għall-pubbliku.

5.   Riċerka u monitoraġġ

5.1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu kemm jistgħu studji f'żoni li ma tantx huma magħrufa, li jistgħu jkollhom konċentrazzjonijiet importanti tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Ir-riżultati ta' studji bħal dawn għandhom jiġu ampjament disseminati.

5.2.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jimmonitorjaw il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ għandhom jiġu pubblikati jew jintbagħtu lill-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, sabiex jippermettu reviżjonijiet ta' l-istat u t-tendenzi tal-popolazzjonijiet.

5.3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex itejbu l-kejl tat-tendenzi tal-popolazzjoni tat-tjur u l-għasafar bħala kriterju għad-deskrizzjoni ta' l-istat ta' dawk il-popolazzjonijiet.

5.4.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jiddeterminaw ir-rotot tal-passa tal-popolazzjonijiet kollha elenkati fit-Tabella 1, billi jużaw il-konoxxenza disponibbli dwar id-distribuzzjonijiet staġonali tat-trobbija u dawk mhux tat-trobbija u ta' riżultati ta' ċensimenti, u billi jipparteċipaw fi programmi koordinati ta' ringing.

5.5.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jibdew u jsostnu proġetti ta' riċerka konġunti fl-ekoloġija u fid-dinamika popolamentari tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 u tal-habitats tagħhom, sabiex jiġu determinati l-kundizzjonijiet meħtieġa speċifiċi tagħhom kif ukoll it-teknika l-aktar adatta għall-konservazzjoni u l-ġestjoni tagħhom.

5.6.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu li jistgħu sabiex iwettqu studji dwar l-effetti tat-telf u d-degradazzjoni ta' l-artijiet mistagħdra u dwar l-effetti ta' l-indħil fuq il-kapaċità ekoloġika ta' l-artijiet mistagħdra użati mill-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 u fuq id-drawwiet migratorji ta' dawk il-popolazzjonijiet.

5.7.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu li jistgħu sabiex iwettqu studji dwar l-impatt tal-kaċċa u tal-kummerċ fuq il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 u fuq l-importanza ta' dawn il-forom ta' użu fuq l-ekonomija lokali u nazzjonali.

5.8.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jikkoperaw ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti u jsostnu l-proġetti tar-riċerka u tal-monitoraġġ.

6.   Edukazzjoni u informazzjoni

6.1.   Il-Partijiet għandhom, fejn meħtieġ, jagħmlu arranġamenti għal programmi tat-taħriġ sabiex jiżguraw li l-persunal responsabbli mill-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni ikollu konoxxenza adegwata sabiex jimplementah b'mod effettiv.

6.2.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw flimkien u mas-segretarjat tal-Ftehim bil-għan li jiżviluppaw programmi ta' taħriġ u jiskambjaw riżorsi materjali.

6.3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżviluppaw programmi, materjali u mekkaniżmi ta' informazzjoni sabiex itejbu l-livell ta' għarfien tal-pubbliku ġenerali rigward l-għanijiet, id-dispożizzjonijiet u l-kontenuti ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni. F'dan ir-rigward, għandhom jingħataw attenzjoni partikolari dawk il-persuni li jgħixu ġewwa jew madwar artijiet mistagħdra importanti, lill-utenti ta' dawn l-artijiet mistagħdra (il-kaċċaturi, is-sajjieda, it-turisti, eċċ.) u lill-awtoritajiet lokali u lil partijiet oħra li jieħdu deċiżjonijiet.

6.4.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jorganizzaw kampanji speċifiċi ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku għall-konservazzjoni tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

7.   Implementazzjoni

7.1.   Fl-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni, il-Partijiet għandhom, fejn huwa xieraq, jagħtu prijorità lil dawk il-popolazzjonijiet elenkati fil-Kolonna A tat-Tabella 1.

7.2.   Fejn, fil-każ tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, iktar minn popolazzjoni waħda ta' l-istess speċi tinstab fit-territorju ta' Parti, dik il-Parti għandha tapplika miżuri adegwati ta' konservazzjoni għall-popolazzjoni jew għall-popolazzjonijiet li għandhom l-iktar stat ta' konservazzjoni batut.

7.3.   Is-segretarjat tal-Ftehim, f'koordinazzjoni mal-Kumitat Tekniku u bl-assistenza ta' l-esperti mill-Istati fiż-Żona tal-Passa, għandu jikkoordina l-iżvilupp ta' Linji Gwida għall-konservazzjoni skond il-paragrafu 4 ta' l-Artikolu IV ta' dan il-Ftehim sabiex jassistu l-Partijiet fl-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jiżgura, fejn huwa possibbli, l-koerenza mal-Linji Gwida approvati skond strumenti internazzjonali oħrajn. Dawn il-Linji Gwida għall-konservazzjoni għandhom ikollhom il-mira li jintroduċu l-prinċipju ta' l-iżvilupp sostenibbli. Għandhom ikopru, inter alia:

(a)

pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda;

(b)

miżuri ta' emerġenza;

(ċ)

il-preparazzjoni ta' l-inventarji tas-siti u l-metodi ta' l-amministrazzjoni tal-habitat;

(d)

il-prassi tal-kaċċa;

(e)

il-kummerċ fit-tjur u l-għasafar ta' l-ilma;

(f)

it-turiżmu;

(g)

it-tnaqqis tal-ħsara ta' l-uċuh tar-raba';

u

(h)

protokoll dwar il-monitoraġġ tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma.

7.4.   Is-segretarjat tal-Ftehim, f'koordinazzjoni mal-Kumitat Tekniku u mal-Partijiet, għandu jipprepara serje ta' reviżjonijiet internazzjonali meħtieġa għall-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni, inklużi reviżjonijiet ta':

(a)

rapporti dwar l-istat u t-tendenzi tal-popolazzjonijiet;

(b)

defiċjenzi fl-informazzjoni derivata minn studji;

(ċ)

sistemi retikolati tas-siti użati minn kull popolazzjoni, inklużi r-reviżjonijiet ta' l-istat ta' konservazzjoni ta' kull sit kif ukoll tal-miżuri ta' ġestjoni li ttieħdu f'kull każ;

(d)

liġijiet rilevanti dwar il-kaċċa u l-kummerċ f'kull pajjiż relatati ma' l-ispeċi elenkati fl-Anness 2 ta' dan il-Ftehim;

(e)

l-istadju ta' preparazzjoni u ta' implementazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda;

(f)

proġetti ta' ristabbiliment;

u

(g)

l-istat ta' speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma, u l-ibridi tagħhom, mhux indiġeni li jkunu ġew introdotti.

7.5.   Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jagħmel ħiltu sabiex jiżgura li r-reviżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 7.4 ikunu aġġornati f'intervalli ta' mhux iktar minn tliet snin.

7.6.   Il-Kumitat Tekniku għandu jivvaluta l-Linji Gwida u r-reviżjonijiet preparati skond il-paragrafi 7.3 u 7.4, u għandu jifformola abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet u riżoluzzjonijiet rigward l-iżvilupp, il-kontenut u l-implementazzjoni tagħhom għall-konsiderazzjoni f'sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet.

7.7.   Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jimpenja ruħu li jwettaq reviżjoni b'mod regolari tal-mekkaniżmi potenzjali li jipprovdu riżorsi addizzjonali (fondi u assistenza teknika) għall-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni, u għandu jagħmel rapport lil kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet.

TABELLA 1

L-ISTAT TAL-POPOLAZZJONIJIET TAT-TJUR U L-GĦASAFAR TA' L-ILMA MIGRATORJI (1)

Tifsira tal-klassifikazzjoni

It-tifsira tat-Tabella 1 li ġejja hija l-bażi għall-implementazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni:

Kolonna A

Kategorija 1:

(a)

L-ispeċi li huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' Annimali Salvaġġi;

(b)

L-ispeċi li huma elenkati bħala mhedda fi Tjur u Għasafar Mhedda tad-Dinja (BirdLife International 2000);

jew

(ċ)

Popolazzjonijiet, li jammontaw għal inqas minn, approssimament, 10 000 tajra.

Kategorija 2:

Popolazzjonijiet li jammontaw, bejn wieħed u ieħor, minn 10 000 sa 25 000 tajra jew għasfur.

Kategorija 3:

Popolazzjonijiet li jammontaw, bejn wieħed u ieħor, minn 25 000 sa 100 000 tajra jew għasfur u jitqiesu li huma fil-periklu minħabba:

(a)

il-konċentrazzjoni f'numru żgħir ta' siti fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu annwali tagħhom;

(b)

id-dipendenza mit-tip ta' habitat, li qiegħed f'periklu serju;

(ċ)

li juru tnaqqis sinifikanti tul żmien twil;

jew

(d)

li juru oxxillazzjonijiet estremi fid-daqs jew fit-tendenza tal-popolazzjoni.

Għall-ispeċi elenkati fil-kategoriji 2 u 3 hawn fuq, ara l-paragrafu 2.1.1 tal-Pjan ta' Azzjoni fl-Anness 3 għal dan il-Ftehim.

Kolonna B

Kategorija 1:

Popolazzjonijiet li jammontaw, bejn wieħed u ieħor, minn 25 000 sa 100 000 tajra jew għasfur u li ma jissodisfawx il-kundizzjonjiet fir-rigward tal-kolonna A, kif deskritti hawnfuq.

Kategorija 2:

Popolazzjonijiet li jammontaw għal iktar minn, bejn wieħed u ieħor, 100 000 tajra jew għasfur u li jitqiesu li għandhom bżonn ta' attenzjoni speċjali minħabba:

(a)

il-konċentrazzjoni f'numru żgħir ta' siti fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu annwali tagħhom;

(b)

id-dipendenza mit-tip ta' habitat, li qiegħed f'periklu serju;

(ċ)

li juru tnaqqis sinifikanti tul żmien twil;

jew

(d)

li juru oxxillazzjonijiet estremi fid-daqs jew fit-tendenza tal-popolazzjoni.

Kolonna Ċ

Kategorija 1:

Popolazzjonijiet li jammontaw għal iktar minn, approssimament, 100 000 tajra jew għasfuq li jistgħu jibbenefikaw b'mod sinifikanti mill-koperazzjoni internazzjonali u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet la fir-rigward tal-kolonna A u lanqas fir-rigward tal-kolonna B, hawn fuq.

Reviżjoni tat-tabella 1

It-Tabella għandha tkun:

(a)

Riveduta b'mod regolari mill-Kumitat Tekniku skond il-paragrafu 3(b) ta' l-Artikolu VII tal-Ftehim;

u

(b)

Emendata skond il-ħtieġa mil-Laqgħa tal-Partijiet, skond il-paragrafu 9(d) ta' l-Artikolu VI tal-Ftehim, fid-dawl tal-konklużjonijiet ta' dawn ir-reviżjonijiet.

Definizzjoni tat-termini ġeografiċi użati fid-deskrizzjonijiet ta' żoni tal-passa

L-Afrika ta' Fuq

L-Alġerija, l-Eġittu, il-Ġamaħirija Għarbija tal-Libja, il-Marokk, it-Tuneżija.

L-Afrika tal-Punent

Il-Benin, Burkina Faso, il-Kamerun, iċ-Ċad, il-Kosta ta' l-Avorju, il-Gambja, il-Gana, il-Ginea, il-Ginea-Bissaw, il-Liberja, il-Mali, il-Mawritanja, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal, is-Sierra Leone, it-Togo.

L-Afrika tal-Lvant

Il-Burundi, Ġibuti, l-Eritrea, l-Etjopja, il-Kenja, ir-Rwanda, is-Somalja, is-Sudan, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanżanija.

Il-Grigal ta' l-Afrika

Ġibuti, l-Eġittu, l-Eritrea, l-Etjopja, is-Somalja, is-Sudan.

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

L-Angola, il-Botswana, il-Lesoto, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, is-Sważiland, iż-Żambja, iż-Żimbabwe.

L-Afrika Ċentrali

Il-Kamerun, ir-Repubblika ta' l-Afrika Ċentrali, il-Kongo, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Ginea Ekwatorjali, il-Gabon, Sao Tome u Principe.

L-Afrika fin-Nofsinhar

L-Istati Afrikani kollha fin-Nofsinhar tas-Sahara. tas-Sahara

L-Afrika Tropikali

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara esklużi l-Lesoto, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u s-Sważiland.

Il-Paleartiku tal-Punent

Kif definit fil-Manwâl dwar l-Għasafar ta' l-Ewropa, tal-Lvant Nofsani u ta' l-Afrika ta' Fuq (Handbook of the Birds of Ewropa, the Middle East and Northern Africa) (Cramp & Simmons 1977).

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Il-Punent ta' l-Ewropa

Il-Majjistral ta' l-Ewropa flimkien mal-Portugall u Spanja.

Il-Grigal ta' l-Ewropa

Il-parti tat-tramuntana tal-Federazzjoni Russa fil-Punent ta' l-Urali.

Il-Lvant ta' l-Ewropa

Il-Belarus, il-Federazzjoni Russa fil-Punent ta' l-Urali, l-Ukrajna.

L-Ewropa Ċentrali

L-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Polonja, il-Federazzjoni Russa madwar il-Golf tal-Finlandja u Kaliningrad, is-Slovakkja, l-Iżvizzera.

It-Tramuntana ta' l-Atlantiku

Il-Faroes, Greenland, l-Iżlanda, l-Irlanda, in-Norveġja, il-kosta tal-majjistral tal-Federazzjoni Russa, Svalbard, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Il-Lvant ta' l-Atlantiku

Ir-reġjun kostier ta' l-Ewropa u ta' l-Afrika ta' Fuq ma' l-Atlantiku mit-tramuntana tan-Norveġja sal-Marokk.

Il-Punent tas-Siberja

Il-Federazzjoni Russa fil-Lvant ta' l-Urali sax-xmara Yenisey u 'l isfel sal-fruntiera tal-Kazakstan.

Is-Siberja Ċentrali

Il-Federazzjoni Russa mix-xmara Yenisey sal-fruntiera tal-Lvant tal-Peniżola Taimyr u lejn in-Nofsinhar sal-Muntanji Altai.

Il-Punent tal-Mediterran

L-Alġerija, Franza, l-Italja, Malta, Monako, il-Marokk, il-Portugall, San Marino, Spanja, it-Tuneżija.

Il-Lvant tal-Mediterran

L-Albanija, il-Bożnia u Ħerzegovina, il-Kroazja, Ċipru, l-Eġittu, il-Greċja, l-Iżrael, il-Lebanon, il-Ġamaħirija Għarbija tal-Libja, l-Islovenja, ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja, dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Turkija, il-Jugoslavja.

Il-Baħar l-Iswed

L-Armenja, il-Bulgarija, il-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Moldovja, ir-Rumanija, il-Federazzjoni Russa, it-Turkija, l-Ukrajna.

Il-Kaspju

L-Ażerbajġan, l-Iran (ir-Repubblika Iżlamika ta'), il-Kazakstan, il-Federazzjoni Russa, it-Turkmenistan, l-Użbekistan.

Il-Lbiċ ta' l-Asja

Il-Baħrajn, l-Iran (ir-Repubblika Iżlamika ta'), l-Iraq, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Kazakstan, il-Kuwajt, il-Lebanon, l-Oman, il-Qatar, l-Għarabja Sawdita, ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja, it-Turkija tal-Lvant, it-Turkmenistan, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Użbekistan, il-Jemen.

Il-Punent ta'l-Asja

Il-partijiet tal-Punent tal-Federazzjoni Russa fil-Lvant ta' l-Urali u l-pajjiżi tal-baħar Kaspju.

L-Asja Ċentrali

L-Afganistan, il-Każakstan, il-Kirgiżtan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan.

In-Nofsinhar ta' l-Asja

Il-Bangladexx, il-Butan, l-Indja, il-Maldive, in-Nepal, il-Pakistan, is-Sri Lanka.

Tifsira tat-taqsiriet u tas-simboli

għmr

:

jgħammru

N

:

tat-Tramuntana

S

:

tan-Nofsinhar

NE

:

tal-Grigal

SE

:

tax-Xlokk

xit

:

f'waqfa tul ix-xitwa

E

:

tal-Lvant

W

:

tal-Punent

NW

:

tal-Majjistral

SW

:

tal-Lbiċ

()

L-istat tal-popolazzjoni mhux magħruf. L-istat ta' konservazzjoni huwa stmat.

*

Bħala eċċezzjoni għal dawk il-popolazzjonijiet markati b'asterisk, il-kaċċa tista' tkompli fuq bażi ta' użu sostenibbli fejn il-kaċċa ta' tali popolazzjonijiet hija prattika kulturali li ilha mwaqqfa (ara l-paragrafu 2.1.1 ta' l-Anness 3 tal-Ftehim).

Noti

1.

Id-data dwar il-popolazzjoni użata sabiex tiġi kompilata t-Tabella 1 tikkorrispondi, sa fejn huwa possibbli, għan-numru ta' tjur u għasafar li huma potenzjalment tar-refgħa fiż-Żona tal-Ftehim. L-istat huwa bbażat fuq l-aħjar stimi tal-popolazzjoni pubblikati li huma disponibbli.

2.

Is-suffissi (għmr) jew (xit) fil-listi tal-popolazzjoni huma biss għajnuniet għall-identifikazzjoni tal-popolazzjoni. Huma ma jindikawx restrizzjonijiet staġonali ta' l-azzjonijiet rigward dawk il-popolazzjonijiet li jaqgħu taħt il-Ftehim u l-Pjan ta' Azzjoni.

3.

Id-deskrizzjonijiet qosra użati għall-identifikazzjoni tal-popolazzjonijiet huma bbażati fuq id-deskrizzjonijiet użati fit-tielet edizzjoni ta' l-Istimi tal-popolazzjonijiet tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma (Waterbird Population Estimates).

4.

Is-sinjali ta' linja djagonali (/) huma użati sabiex jiġu separati ż-żoni ta' tgħammir u trobbija minn żoni fejn it-tjur u l-għasafar iqattgħu ix-xitwa.

5.

Fejn popolazzjoni ta' speċi hija elenkata fit-Tabella 1 b'kategorizzazzjoni multipla, l-obbligi tal-Pjan ta' Azzjoni jirrigwardaw il-kategorija elenkata l-aktar stretta.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

2c

 

Il-Kaspju, il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran (xit)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

It-Tramuntana ta' l-Ewropea u l-Punent tas-Siberja/l-Ewropa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Is-Siberja Ċentrali/il-Kaspju

 

 

(1)

Gavia immer

L-Ewropa (xit)

1c

 

 

Gavia adamsii

L-Ewropa ta' Fuq (xit)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

L-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Il-Majjistral u l-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

 

1

Il-Kaspju u l-Lbiċ ta' l-Asja (xit)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

1

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

(1)

 

Il-Kaspju (xit)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Il-Lvant ta' l-Afrika (mill-Etjopja sat-Tramuntana taż-Żambja)

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (munqaru kbir)

1c

 

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa (munqaru żgħir)

 

1

 

Il-Kaspju u n-Nofsinhar ta' l-Asja (xit)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

L-Ewropa/n-Nofsinhar ta' l-Ewropa u l-Punent u t-Tramuntana ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ u n-Nofsinhar ta' l-Asja

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

L-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja (għmr)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

L-Afrika Tropikali u l-Lbiċ ta' l-Għarabja

 

1

 

Pelecanus crispus

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

1a 1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja u n-Nofsinhar ta' l-Asja (xit)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Mal-kosta tal-Lbiċ ta' l-Afrika

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

1

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Mal-kosti tal-Lbiċ ta' l-Afrika

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

 

1

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Mal-kosti tal-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

L-Afrika Ċentrali u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Mal-kosti tan-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Il-Golf u l-Baħar Għarbi

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Mal-kosta tan-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

3c

 

 

Egretta vinaceigula

In-Nofsinhar Ċentrali ta' l-Afrika

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

L-Ewropa, il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran/Il-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Il-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Il-Grigal ta' l-Afrika u l-Baħar l-Aħmar

 

(1)

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja u n-Nofsinhar ta' l-Asja

2

 

 

Egretta dimorpha

Mal-kosta tal-Lvant ta' l-Afrika

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq (għmr)

 

 

1

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja (għmr)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

L-Afrika Tropikali

 

1

 

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Punent tal-Mediterran/il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Il-Punent, iċ-Ċentru u x-Xlokk ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

2

 

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

L-Afrika Tropikali

 

 

1

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant tal-Mediterran u l-Lbiċ ta' l-Asja

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Il-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u l-Afrika ta' Fuq/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

3c

 

 

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idae

Il-Madagaskar u Aldabra/l-Afrika Ċentrali u l-Lvant ta'

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika Tropikali

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Madagaskar

 

(1)

 

L-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika/il-Mediterran u l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

2c

 

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

L-Ewropa (għmr)

3c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja (xit)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara (eskluż il-Madagaskar)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Ciconia nigra

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant ta' l-Ewropa/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

2

 

 

Ciconia abdimii

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Lbiċ ta' l-Għarabja

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

L-Iberja u l-Majjistral ta' l-Afrika/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

3b

 

 

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant ta' l-Ewropa/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/Il-Lbiċ ta' l-Asja

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

L-Afrika Tropikali Ċentrali

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara (għmr)

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran/il-Punent ta' l-Afrika

3c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Geronticus eremita

Il-Marokk

1a 1b 1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

L-Iraq u l-Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Punent tal-Mediterran u l-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

L-Ewropa Ċentrali u x-Xlokk ta' l-Ewropa/il-Mediterran u l-Afrika Tropikali

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Il-Baħar l-Aħmar u s-Somalja

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Mal-kosta tal-Punent ta' l-Afrika (il-Mawritanja)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u n-Nofsinhar ta' l-Asja

2

 

 

Platalea alba

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Il-Punent ta' l-Afrika

3a

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

3a

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (sal-Madagaskar)

3a

 

 

Il-Punent tal-Mediterran

 

2a

 

Il-Lvant tal-Mediterran, il-Lbiċ u n-Nofsinhar ta' l-Asja

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

2a 2c

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (sal-Madagaskar)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Il-Punent ta' l-Afrika (mis-Senegal saċ-Ċad)

 

 

(1)

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Il-Punent ta' l-Afrika (mis-Senegal saċ-Ċad)

 

 

1

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Il-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Il-Punent tal-Mediterran (Spanja u l-Marokk)

1a 1b 1c

 

 

L-Alġerija u t-Tuneżija

1a 1b 1c

 

 

Il-Lvant tal-Mediterran, it-Turkija u l-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Il-Lvant ta' l-Afrika

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Cygnus olor

Il-Majjistral tal-kontinent Ewropew u l-Ewropa Ċentrali

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed

 

1

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Kaspju

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

L-Iżlanda/ir-Renju Unit u l-Irlanda

2

 

 

Il-Majjistral tal-kontinent ta' l-Ewropa

 

1

 

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

2

 

 

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/Il-Kaspju

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

3c

 

 

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Kaspju

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Il-Lvant ta' Greenland u l-Iżlanda/ir-Renju Unit

 

2a

 

Svalbard/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/Il-Grigal u l-Lbiċ ta' l-Ewropa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/mit-Turkmenistan sal-Punent taċ-Ċina

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Il-Majjistral tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/l-Ewropa Ċentrali

3c*

 

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u t-Turkija

 

 

1

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Kaspju u l-Iraq

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Greenland/l-Irlanda u r-Renju Unit

3a*

 

 

Anser erythropus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

L-Iżlanda/ir-Renju Unit u l-Irlanda

 

1

 

Il-Majjistral ta' l-Ewropa/il-Lbiċ ta' l-Ewropa

 

 

1

L-Ewropa Ċentrali/L-Afrika ta' Fuq

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Il-Baħar l-Iswed u t-Turkija

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Kaspju u l-Iraq

 

 

1

Branta leucopsis

Il-Lvant ta' Greenland/l-Iskozja u l-Irlanda

 

1

 

Svalbard/il-Lbiċ ta' l-Iskozja

2

 

 

Ir-Russja/il-Ġermanja u l-Olanda

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Il-Punent tas-Siberja/il-Punent ta' l-Ewropa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Svalbard/id-Danimarka u r-Renju Unit

1c

 

 

Il-Kanada u Greenland/l-Irlanda

2

 

 

Branta ruficollis

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Tadorna ferruginea

Il-Majjistral ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lvant tal-Mediterran u l-Baħar l-Iswed/il-Grigal ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Kaspju/l-Iran u l-Iraq

 

1

 

Tadorna cana

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

1

 

Tadorna tadorna

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

2a

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Kaspju u l-Lvant Nofsani

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Afrika (mis-Sudan saż-Żambja)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Nettapus auritus

Il-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas capensis

Il-Lvant ta' l-Afrika (il-Wied Rift)

1c

 

 

Il-baċir tal-Lag Ċad2

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (mit-Tramuntana sa l-Angola u ż-Żambja)

 

 

1

Anas strepera strepera

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas penelope

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent tal-Mediterran

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Anas undulata undulata

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Anas clypeata

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Ewropa/in-Nofsinhar ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Ewropa /in-Nofsinhar ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas querquedula

Il-Punent tas-Siberja u l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

2c

 

Anas hottentota

Il-baċir tal-lag Ċad

1c

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika (min-Nofsinhar sat-Tramuntana taż-Żambja)

 

1

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (mit-Tramuntana san-Nofsinhar taż-Żambja)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Il-Punent tal-Mediterran/il-Punent tal-Mediterran u l-Punent ta' l-Afrika

1a 1b 1c

 

 

Il-Lvant tal-Mediterran

1a 1b 1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali/il-Punent tal-Mediterran

 

1

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Aythya ferina

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

L-Ewropa Ċentrali u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

2c

 

Aythya nyroca

Il-Punent tal-Mediterran/it-Tramuntana u l-Punent ta' l-Afrika

1a 1c

 

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa/il-Lvant tal-Mediterran u l-Afrika tar-reġjun ta' Sahel

1a 3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

 

1

L-Ewropa Ċentrali, il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Aythya marila marila

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Il-Baltiku, id-Danimarka u l-Olanda

 

 

1

In-Norveġja u r-Russja

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Svalbard u Franz Joseph (għmr)

 

1

 

Somateria spectabilis

Il-Lvant ta' Greenland, il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja

 

 

1

Polysticta stelleri

Il-Punent tas-Siberja/il-Grigal ta' l-Ewropa

1a

1

 

Clangula hyemalis

L-Iżlanda u Greenland

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/it-Tramuntana ta' l-Ewropa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Il-Punent tas-Siberja u t-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Il-Punent tas-Siberja u t-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

2a

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

 

1

Il-Grigal ta' l-Ewropa/l-Adrijatiku

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed

2

 

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Kaspju

2

 

 

Mergellus albellus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

3a

 

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

 

1

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Ewropa Ċentrali

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

 

1

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed

1c

 

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Kaspju

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Il-Punent ta' l-Afrika (mis-Senegal saċ-Ċad)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Il-Lvant ta' l-Afrika (mis-Sudan sa l-Uganda)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (mit-Tramuntana sa l-Angola u n-Nofsinhar taż-Żimbabwe)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Il-Lvant ta' l-Afrika (mill-Kenja sal-Możambik)

3c

 

 

Grus leucogeranus

L-Iran (xit)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Il-Baħar l-Iswed (l-Ukrajna)/il-Grigal ta' l-Afrika

1c

 

 

It-Turkija (għmr)

1c

 

 

Il-Kalmikja/il-Grigal ta' l-Afrika

 

1

 

Grus paradisea

In-Nofsinhar estrem ta' l-Afrika

1b 2

 

 

Grus carunculatus

L-Afrika Ċentrali u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

1b 1c

 

 

Grus grus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa/l-Iberja u l-Marokk

 

1

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali/l-Afrika ta' Fuq

 

1

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa/it-Turkija, il-Lvant Nofsani u l-Grigal ta' l-Afrika

3c

 

 

It-Turkija u l-Ġeorġja (għmr)

1c

 

 

Il-Punent tas-Siberja/in-Nofsinhar ta' l-Asja

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

Il-Grigal, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Mil-Lbiċ ta' l-Afrika sa l-Afrika Ċentrali

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

L-Afrika Ċentrali

1c

 

 

Sarothrura ayresi

L-Etjopja u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Rallus caerulescens

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Crecopsis egregia

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

Crex crex

L-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Porzana parva parva

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Asja /l-Afrika

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

L-Ewropa (għmr)

2

 

 

Porzana porzana

L-Ewropa/l-Afrika

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

(2)

 

 

Porphyrio alleni

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq

 

 

1

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Gallinula angulata

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

Fulica cristata

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Spanja u l-Marokk

1c

 

 

Fulica atra atra

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

 

1

Il-Lbiċ ta' l-Asja (xit)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Il-Majjistral ta' l-Oċean Indjan, il-Baħar l-Aħmar u l-Golf

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

L-Ewropa/in-Nofsinhar u l-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

Ix-Xlokk ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Haematopus moquini

Mal-kosta tan-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara (eskluż in-Nofsinhar)

 

 

(1)

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (“meridionalis”)

2

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika/il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant tal-Mediterran/it-Tramuntana ta' l-Afrika Ċentrali

 

1

 

il-Punent ta' l-Asja, l-Asja Ċentrali u l-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika (għmr)

 

1

 

Ix-Xlokk ta' l-Ewropa, il-Baħar l-Iswed u t-Turkija (għmr)

(3c)

 

 

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lvant ta' l-Afrika

2

 

 

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

Il-Punent ta' l-Afrika

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus

Il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

(2)

 

 

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

Il-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika/il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran/il-Lvant taż-Żona ta' Sahel

2

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Glareola nordmanni

Ix-Xlokk ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/in-Nofsinhar ta' l-Afrika

3b 3c

 

 

Glareola ocularis

Il-Madagaskar/il-Lvant ta' l-Afrika

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis

Il-Lvant ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae

Il-Punent ta' l-Afrika

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea

Ix-Xlokk tal-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

(2)

 

 

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

Il-Gran Brittanja, l-Irlanda, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Baltiku (għmr)

3c*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons

L-IżlandaIżlanda u l-Gżejjer Faroe/il-kosta tal-Lvant ta' l-Atlantiku

 

 

1

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Kaspju u l-Asja Minuri

 

(1)

 

Pluvialis fulva

Is-Siberja Ċentrali tat-Tramuntana/in-Nofsinhar u l-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

Il-Punent tas-Siberja u l-Kanada/il-Punent ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Is-Siberja Ċentrali u l-Lvant tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/l-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma

Il-Kanada, Greenland u l-Iżlanda/il-Punent u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

(2c)

 

Charadrius hiaticula tundrae

Il-Grigal ta' l-Ewropa u s-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

L-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika/il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Il-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Charadrius forbesi

Il-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

Charadrius pallidus venustus

Il-Lvant ta' l-Afrika

1c

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Punent tal-Mediterran/il-Punent ta' l-Afrika

3c

 

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran/il-Lvant ta' Sahel

3c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

2

 

 

Mill-Punent ta' l-Afrika sa l-Afrika Ċentrali

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis

Il-Punent ta' l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus

It-Turkija u l-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lvant tal-Mediterran u l-Baħar l-Aħmar

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

Il-Kaspju u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Għarabja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii

L-Asja Ċentrali/il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

Ix-Xlokk ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/Il-Lvant ta' l-Afrika u n-Nofsinhar ta' l-Afrika Ċentrali

3c

 

 

Eudromias morinellus

L-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Afrika

(3c)

 

 

L-Asja/il-Lvant Nofsani

 

(1)

 

Vanellus vanellus

L-Ewropa/l-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq

 

2c

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Vanellus spinosus

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (għmr)

 

1

 

Vanellus albiceps

Il-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

Il-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

Il-Lbiċ ta' l-Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

Il-Lvant u x-Xlokk ta' l-Afrika

 

1

 

Vanellus lugubris

In-Nofsinhar tal-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

L-Afrika Ċentrali u l-Lvant ta' l-Afrika

3c

 

 

Vanellus melanopterus minor

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Vanellus coronatus coronatus

Il-Lvant u n-Nofinshar ta' l-Afrika u tan-Nofsinhar

 

 

1

L-Afrika Ċentrali

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus

Il-Lbiċ ta' l-Afrika

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

Il-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

(2)

 

 

Vanellus gregarius

Ix-Xlokk ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/il-Grigal ta' l-Afrika

1a 1b 1c

 

 

Ir-Repubbliki ta' l-Asja Ċentrali/il-Majjistral ta' l-Indja

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus

Il-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

2

 

 

Ir-Repubbliki ta' l-Asja Ċentrali/in-Nofsinhar ta' l-Asja

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

L-Ewropa/in-Nofsinhar u l-Punent ta' l-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja (il-Kaspju)

 

 

(1)

Gallinago stenura

It-Tramuntana tas-Siberja/in-Nofsinhar ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Gallinago media

L-Iskandinavja/probabbilment il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/ix-Xlokk ta' l-Afrika

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago

L-Ewropa/in-Nofsinhar u l-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Afrika

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis

L-Iżlanda, il-Gżejjer Faroe u t-Tramuntana ta' l-Iskozja/l-Irlanda

 

 

1

Lymnocryptes minimus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/in-Nofsinhar u l-Punent ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Afrika

 

2b

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Majjistral u l-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa/l-Afrika Ċentrali u l-Afrika tal-Lvant

 

2c

 

Il-Punent ta' l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

L-Iżlanda/il-Punent ta' l-Ewropa

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis

Il-Punent tas-Siberja/il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Afrika

 

2a 2c

 

Limosa lapponica menzbieri

Is-Siberja Ċentrali/in-Nofsinhar u l-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

 

 

(1)

Il-Punent tas-Siberja/in-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus

L-Iżlanda, il-Gżejjer Faroe u l-Iskozja/il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris

Il-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lvant ta' l-Afrika

1c

 

 

Numenius tenuirostris

Is-Siberja Ċentrali/il-Mediterran u l-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata

L-Ewropa/l-Ewropa, l-Afrika ta' Fuq u l-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Numenius arquata orientalis

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

3c

 

 

Numenius arquata suschkini

Ix-Xlokk ta' l-Ewropa u l-Lbiċ ta' l-Asja (tro)

2

 

 

Tringa erythropus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/in-Nofsinhar ta' l-Ewropa, l-Afrika ta' Fuq u l-Punent ta' l-Afrika

 

 

(1)

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa, il-Majjistral u l-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant ta' l-Ewropa/il-Lvant tal-Mediterran u l-Afrika

 

2c

 

Tringa totanus britannica

Il-Gran Brittanja u l-Irlanda/il-Gran Brittanja, l-Irlanda, Franza

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

L-Iżlanda u l-Gżejjer Faroe/il-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Tringa stagnatilis

Il-Lvant ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

 

(1)

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

(1)

 

Tringa nebularia

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Lbiċ ta' l-Ewropa, il-Majjistral u l-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Tringa ochropus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/in-Nofsinhar u l-Punent ta' l-Ewropa, il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Tringa glareola

Il-Majjistral ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Tringa cinerea

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Tringa hypoleucos

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali/il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/l-Afrika Ċentrali, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres

Il-Grigal tal-Kanada u Greenland/il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

1

 

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Calidris tenuirostris

Il-Lvant tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant tan-Nofsinhar ta' l-Asja

1c

 

 

Calidris canutus canutus

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Punent u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica

Il-Grigal tal-Kanada u Greenland/il-Punent ta' l-Ewropa

 

2a 2c

 

Calidris alba

Il-Lvant ta' l-Ewropa Atlantika, il-Punent u n-Nofsinhar ta' l-Afrika (xit)

 

 

1

Il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika (xit)

 

 

1

Calidris minuta

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/in-Nofsinhar ta' l-Ewropa, l-Afrika ta' Fuq u l-Punent ta' l-Ewropa

 

(2c)

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Calidris temminckii

Il-Fennoskandja/l-Afrik ta' Fuq u l-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Calidris maritima maritima

It-Tramuntana u l-Punent ta' l-Ewropa (eskluża l-Iżlanda) (xit)

 

1

 

Calidris alpina alpina

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Majjistral tas-Siberja/il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

Calidris alpina centralis

Is-Siberja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

L-Iżlanda u Greenland/il-Majjistral u l-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Gran Brittanja u l-Irlanda/il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Baltiku/il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

1c

 

 

Calidris alpina arctica

Il-Grigal ta' Greenland/il-Punent ta' l-Afrika

3a

 

 

Calidris ferruginea

Il-Punent tas-Siberja/il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Is-Siberja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofinshar ta' l-Afrika

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Afrika

3c

 

 

Philomachus pugnax

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

(2c)

 

Phalaropus lobatus

Il-Punent ta' l-Ewropa u ta' l-Asja /il-Baħar ta' l-Għarabja

 

 

1

Phalaropus fulicaria

Il-Kanada u Greenland/il-kosta ma' l-Atlantiku ta' l-Afrika

 

 

(1)

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Il-Baħar l-Aħmar u kosti fil-qrib

1a 2

 

 

Larus hemprichii

Il-Baħar l-Aħmar, il-Golf, l-Għarabja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

2a

 

Larus canus canus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali/il-kosta Atlantika u l-Mediterran

 

2c

 

Larus canus heinei

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

 

(1)

 

Larus audouinii

Il-Mediterran/il-kosti tat-Tramuntana u tal-Punent ta' l-Afrika

1a 3a

 

 

Larus marinus

It-Tramuntana u l-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Larus dominicanus vetula

Mal-kosta tan-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus

Svalbard u t-Tramuntana tar-Russja (għmr)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes

Il-Kanada, Greenland u l-Iżlanda (għmr)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides

Greenland/l-Iżlanda u l-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Larus argentatus argentatus

It-Tramuntana u l-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Larus argentatus argenteus

L-Iżlanda u l-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Larus heuglini

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis

Il-Lbiċ tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Larus armenicus

L-Armenja, il-Lvant tat-Turkija u l-Majjistral ta' l-Iran

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans

Il-Baħar l-Iswed u l-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal ta' l-Afrika

 

 

1

Larus cachinnans michahellis

Il-Mediterran, l-Iberja u l-Marokk

 

 

1

Larus fuscus fuscus

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed, il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Afrika tal-Lvant

 

(2c)

 

Larus fuscus graellsii

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Mediterran u l-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Larus ichthyaetus

Il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju/il-Lbiċ ta' l-Asja

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus

Il-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

L-Afrika Ċentrali u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Mal-kosta tan-Nofsinhar ta' l-Afrika (eskluż il-Madagaskar)

 

(1)

 

Larus hartlaubii

Mal-kosta tal-Lbiċ ta' l-Afrika

 

1

 

Larus ridibundus

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa, il-Punent tal-Mediterran, il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Larus genei

Il-Punent ta' l-Afrika (għmr)

2

 

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (għmr)

 

2a

 

Il-Punent, il-Lbiċ u n-Nofsinhar ta' l-Asja (għmr)

 

2a

 

Larus melanocephalus

Il-Punent ta' l-Ewropa, il-Mediterran u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

2a

 

Larus minutus

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant ta' l-Ewropa/il-Lbiċ ta' l-Ewropa u il-Punent tal-Mediterran

 

1

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lvant tal-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

 

(1)

 

Xema sabini sabini

Il-Kanada u Greenland/ix-Xlokk ta' l-Atlantiku

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran/il-Lvant ta' l-Afrika

3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja

2

 

 

Sterna caspia caspia

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (għmr)

1c

 

 

Il-Punent ta' l-Afrika (għmr)

 

1

 

L-Ewropa (għmr)

1c

 

 

Il-Kaspju (għmr)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis

Il-Punent ta' l-Afrika (għmr)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis

Il-Golf/in-Nofsinhar ta' l-Asja

 

2a

 

Sterna bengalensis par

Il-Baħar l-Aħmar/il-Lvant ta' l-Afrika

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

In-Nofsinhar tal-Mediterran/il-kosti tal-Majjistral u l-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

Sterna bergii bergii

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (l-Angola – il-Możambik)

2

 

 

Sterna bergii enigma

Il-Madagaskar u l-Możambik/in-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Sterna bergii thalassina

Il-Lvant ta' l-Afrika u s-Seychelles

1c

 

 

Sterna bergii velox

Il-Baħar l-Aħmar u l-Grigal ta' l-Afrika

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

 

2a

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (għmr)

3a 3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ u n-Nofinshar ta' l-Asja

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

3a

 

 

L-Ewropa (għmr)

1c

 

 

Sterna dougallii arideensis

Il-Madagaskar, is-Seychelles u l-Mascarenes

2

 

 

Sterna dougallii bangsi

Il-Baħar ta' l-Għarabja ta' Fuq (l-Oman)

1c

 

 

Sterna vittata vittata

P. Edward, Marion, Crozet u Kerguelen/l-Afrika t'Isfel

1c

 

 

Sterna vittata tristanensis

Tristan da Cunha u Gough/l-Afrika t'Isfel

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo

In-Nofsinhar u l-Punent ta' l-Ewropa (għmr)

 

 

1

It-Tramuntana u l-Lvant ta' l-Ewropa (għmr)

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja (għmr)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

Il-Punent ta' l-Ewropa u ta' l-Asja (għmr)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

Il-Lvant ta' l-Atlantiku (għmr)

3b

 

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran (għmr)

3c

 

 

Il-Kaspju (għmr)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

Il-Punent ta' l-Afrika (għmr)

1c

 

 

Sterna saundersi

Il-Punent tan-Nofsinhar ta' L-Asja, il-Baħar l-Aħmar, il-Golf u l-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Sterna balaenarum

In-Namibja u l-Afrika t'Isfel/mill-kosta Atlantika sal-Gana

2

 

 

Sterna repressa

Il-Punent tan-Nofsinhar ta' l-Asja, il-Baħar l-Aħmar, il-Golf u l-Lvant ta' l-Afrika

 

2c

 

Chlidonias hybridus hybridus

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika (għmr)

3c

 

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran (għmr)

 

 

(1)

Il-Kaspju (għmr)

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri

Il-Lvant ta' l-Afrika (il-Kenja u t-Tanzanija)

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (il-Malawi u ż-Żambja sal-Afrika t'Isfel)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus

Il-Lvant ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/l-Afrika

 

 

(1)

Chlidonias niger niger

L-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/il-kosta Atlantika ta' l-Afrika

 

2c

 

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Il-kosta tal-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

2

 

 

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 


(1)  Kif addottat fit-Tieni sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet, li saret mill-25 sas-27 ta’ Settembru 2002, f’Bonn, il-Ġermanja.


Top