EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016IR4093

Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni — Reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva

OJ C 185, 9.6.2017, p. 41–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 185/41


Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni — Reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva

(2017/C 185/07)

Relatur:

Jácint HORVÁTH (HU/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Nagykanizsa

Dokument ta’ referenza:

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu

COM(2016) 287 final

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU EMENDI

Emenda 1

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Id-direttiva ma twaqqafx lill-Istati Membri milli jieħdu miżuri kontra s-servizzi tal-media awdjoviżiva li joriġinaw minn pajjiżi terzi u li huma mmirata lejn it-territorju tagħhom. Fil-fatt, dawn is-servizzi fil-prinċipju mhumiex mill-pajjiż ta’ oriġini. B’mod partikolari, din id-direttiva ma teskludix l-impożizzjoni ta’ obbligu ta’ reġistrazzjoni tas-servizzi tal-media awdjoviżiva li ġejjin minn pajjiżi terzi, u lanqas l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet kontrihom.

Raġuni

Servizzi tal-media awdjoviżiva minn barra l-Unjoni Ewropea jistgħu jikkawżaw xkiel serju għas-servizzi tal-media, u b’mod iżjed preċiż fl-isfera pubblika, f’ċerti Stati Membri. Il-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini ma japplikax għal dawn is-servizzi. Mhuwiex meħtieġ għal dan it-tip ta’ leġislazzjoni li tinkludi tali speċifikazzjoni, imma huwa utli – sabiex jiżguraw li d-Direttiva tiġi interpretata b’mod uniformi – għall-premessi li jissemma li l-Istati Membri huma liberi li jieħdu miżuri kontra dawn is-servizzi.

Emenda 2

Premessa (9)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sabiex it-telespettaturi, inklużi l-ġenituri u l-minorenni, jingħataw is-setgħa biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-kontenut li sejjer jiġi segwit, huwa meħtieġ li l-fornituri ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed informazzjoni dwar il-kontenut li jista’ jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-minorenni. Dan jista’ jsir, pereżempju, permezz ta’ sistema ta’ deskritturi tal-kontenut li jindikaw in-natura tal-kontenut. Id-deskritturi tal-kontenut għandhom jitwasslu b’mezzi grafiċi, akustiċi jew bil-miktub.

Sabiex it-telespettaturi, inklużi l-ġenituri u l-minorenni, jingħataw is-setgħa biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-kontenut li sejjer jiġi segwit, huwa meħtieġ li l-fornituri ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed informazzjoni dwar il-kontenut li jista’ jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-minorenni. Dan jista’ jsir, pereżempju, permezz ta’ sistema ta’ deskritturi tal-kontenut li jindikaw in-natura tal-kontenut. Id-deskritturi tal-kontenut għandhom jitwasslu b’mezzi grafiċi, akustiċi u/ jew bil-miktub.

Raġuni

Aktar mas-servizzi tal-media awdjoviżiva jużaw mezzi differenti biex jiddeskrivu l-kontenut, dan il-kontenut aktar ikun viżibbli u aktar huwa probabbli li jiġi nnotat, u b’hekk ikun aktar probabbli li jilħaq l-għan tiegħu.

Emenda 3

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Ir-regola li prodott ma għandux jingħata prominenza żejda rriżultat diffiċli biex tiġi applikata fil-prattika. Hija tirrestrinġi wkoll l-użu tal-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali li, minnu nnifsu, jinvolvi ċertu livell ta’ esponiment prominenti sabiex ikun kapaċi jiġġenera valur. Ir-rekwiżiti għall-programmi li fihom l-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali għalhekk għandhom jiffukaw fuq li jinfurmaw lit-telespettaturi b’mod ċar dwar l-eżistenza tal-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-indipendenza editorjali tal-fornitur ta’ servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex affettwata.

Ir-regola li prodott ma għandux jingħata prominenza żejda rriżultat diffiċli biex tiġi applikata fil-prattika. Hija tirrestrinġi wkoll l-użu tal-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali li, minnu nnifsu, jinvolvi ċertu livell ta’ esponiment prominenti sabiex ikun kapaċi jiġġenera valur. Ir-rekwiżiti għall-programmi li fihom l-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali għalhekk għandhom jiffukaw fuq li jinfurmaw lit-telespettaturi b’mod ċar u b’mod faċilment aċċessibbli dwar l-eżistenza tal-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-indipendenza editorjali tal-fornitur ta’ servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex affettwata.

Raġuni

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jqis li huwa importanti li mhux biss il-kontenut tal-informazzjoni, iżda wkoll l-aċċessibbiltà tagħha, tagħmilha ċara li l-programm jinkludi t-tqegħid ta’ prodott.

Emenda 4

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Fir-rigward tal-kontenut onlajn, sa mit-tieni nofs tas-snin disgħin l-Unjoni Ewropea ilha tagħti rwol importanti lill-istrumenti mhux legali (ara, b’mod partikolari, ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 1998, dwar il-ħarsien tal-minorenni u d-dinjità tal-bniedem, kif ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni tal-minorenni u d-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ tweġiba b’rabta mal-kompetittività tal-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta’ informazzjoni onlajn). Dawn l-istrumenti, notevolment is-servizzi ta’ linji telefoniċi ta’ emerġenza, is-sistemi tal-kontroll tal-età, il-klassifikazzjoni tal-kontenut kif ukoll is-sistemi ta’ kontroll tal-ġenituri, huma wkoll effikaċi sabiex jiġi regolat il-kontenut pubblikat fuq il-pjattaformi tal-qsim tal-vidjos. Is-servizzi tal-linji telefoniċi ta’ emerġenza huma mezz importanti u essenzjali għall-protezzjoni tal-minorenni, u li l-missjoni tagħhom hija li joffru l-possibbiltà li jitressaq ilment, b’mod sempliċi u faċilment aċċessibbli għall-utent, u biex fil-każ ta’ ksur, jiġu infurmati l-awtoritajiet ikkonċernati. Is-sistemi ta’ kontroll tal-età joffru livell ta’ protezzjoni adegwat b’mod partikolari fejn l-età tal-utent hija verifikata permezz tad-data inkluża fid-dokument tal-identià disponibbli eskużivament għal utent adult, meta mqabbla ma’ dikjarazzjoni mhux b’saħħitha tal-età minn parti terza, jew id-data bijometrika. Il-klassifikazzjoni tal-kontenut mill-utenti stess (il-ġenituri) jew l-entitajiet taċ-ċertifikazzjoni, hija bbażata fuq kriterji differenti – vjolenza, sess, logħob tal-azzard, lingwaġġ vulgari, eċċ. –, u tippermetti li l-kontenut disponibbli fuq il-pjattaformi tal-qsim ta’ vidjos jiġi kklassifikat f’kategoriji differenti, u b’hekk isservi ta’ bażi biex jiġi limitat l-aċċess għal dan il-kontenut. Is-sistemi ta’ kontroll tal-ġenituri jippermettu lill-ġenituri jillimitaw l-aċċess għall-Internet tat-tfal tagħhom minorenni, bis-saħħa ta’ lista ta’ kontenut adatt għall-minorenni jew l-iffiltrar tal-kontenut mhux adatt għat-tfal.

Raġuni

L-Artikolu 28a ġdid tad-Direttiva jobbliga operaturi ta’ pjattaformi ta’ tqassim ta’ filmati biex jieħdu miżuri xierqa biex iħarsu lill-minorenni u jipprojibixxu kontenut li jinċita l-mibegħda. Linji telefoniċi għall-għajnuna, sistema ta’ verifikazzjoni tal-età, sistemi ta’ kontroll mill-ġenituri u l-klassifikazzjoni tal-kontenut huma kkunsidrati miżuri xierqa. Minħabba l-iżvilupp rapidu tat-teknoloġija, il-kontenut ta’ tali miżuri ma jistax jiġi stipulat f’dispożizzjonijiet legali dettaljati. Madankollu, sabiex jiżguraw li d-Direttiva tiġi interpretata b’mod uniformi mill-fornituri tas-servizzi u mill-awtoritajiet regolatorji kompetenti, ikun utli wkoll li l-premessi tad-Direttiva jinkludu xi spjegazzjoni tal-miżuri differenti.

Emenda 5

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-abbiltà tal-Istati Membri li jimponu obbligi biex jiġu żgurati l-possibbilità tas-sejbien u l-aċċessibilità ta’ kontenut ta’ interess ġenerali definiti rilevanti għal objettivi ta’ interess ġenerali definiti, bħall-pluraliżmu tal-midja, il-libertà tal-kelma u d-diversità kulturali. Dawn l-obbligi għandhom jiġu imposti biss meta jkunu meħtieġa biex jintlaħqu objettivi ta’ interess ġenerali definiti b’mod ċar mill-Istati Membri b’konformità mad-dritt tal-Unjoni. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw b’mod partikolari l-ħtieġa ta’ intervent regolatorju minħabba r-riżultati konsegwenti mill-forzi tas-suq. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimponu regoli dwar il-possibbilità tas-sejbien, dawn għandhom jimponu biss obbligi proporzjonati fuq l-impriżi, fl-interess ta’ kunsiderazzjonijiet leġittimi ta’ politika pubblika.

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-abbiltà tal-Istati Membri li jimponu obbligi biex jiġu żgurati l-possibbilità tas-sejbien u l-aċċessibilità ta’ kontenut ta’ interess ġenerali definiti rilevanti għal objettivi ta’ interess ġenerali definiti, bħall-pluraliżmu tal-midja, il-libertà tal-kelma u d-diversità kulturali. Dawn l-obbligi għandhom jiġu imposti biss meta jkunu meħtieġa biex jintlaħqu objettivi ta’ interess ġenerali definiti b’mod ċar mill-Istati Membri b’konformità mad-dritt tal-Unjoni. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw b’mod partikolari l-ħtieġa ta’ intervent regolatorju minħabba r-riżultati konsegwenti mill-forzi tas-suq , in-nuqqas ta’ trasparenza tas-sjieda tal-media, il-konċentrazzjoni tal-media u l-konflitti ta’ interess. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimponu regoli dwar il-possibbilità tas-sejbien, dawn għandhom jimponu biss obbligi proporzjonati fuq l-impriżi, fl-interess ta’ kunsiderazzjonijiet leġittimi ta’ politika pubblika.

Emenda 6

Artikolu 1(5)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

5.   L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

5.   L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(…)

(…)

(d)

il-paragrafu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

(d)

il-paragrafu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“7.   L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-koregolamentazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni permezz ta’ kodiċijiet ta’ kondotta adottati fil-livell nazzjonali fl-oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva sal-limitu permess mis-sistemi legali tagħhom. Dawk il-kodiċijiet għandhom ikunu tali li jkunu aċċettati b’mod wiesa’ mill-partijiet ikkonċernati fl-Istati Membri kkonċernati. Il-kodiċijiet ta’ kondotta għandhom jistabbilixxu l-objettivi tagħhom b’mod ċar u mingħajr ambigwità. Huma għandhom jipprovdu għal monitoraġġ u evalwazzjoni regolari, trasparenti u indipendenti tal-ksib tal-objettivi mmirati. Huma għandhom jipprovdu għal infurzar effettiv, li jinkludi fejn xieraq sanzjonijiet proporzjonati effettivi.

“7.   L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-koregolamentazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni permezz ta’ kodiċijiet ta’ kondotta adottati fil-livell nazzjonali fl-oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva sal-limitu permess mis-sistemi legali tagħhom. Dawk il-kodiċijiet għandhom ikunu tali li jkunu aċċettati b’mod wiesa’ mill-partijiet ikkonċernati fl-Istati Membri kkonċernati. Il-kodiċijiet ta’ kondotta għandhom jistabbilixxu l-objettivi tagħhom b’mod ċar u mingħajr ambigwità. Huma għandhom jipprovdu għal monitoraġġ u evalwazzjoni regolari, trasparenti u indipendenti tal-ksib tal-objettivi mmirati. Huma għandhom jipprovdu għal infurzar effettiv, li jinkludi fejn xieraq sanzjonijiet proporzjonati effettivi.

Abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni msemmija fl-Artikoli 6a (3), 9(2) u 9(4) u emendi jew estensjonijiet għal kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni eżistenti għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni mill-firmatarji ta’ dawn il-kodiċijiet.

Abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni msemmija fl-Artikoli 6a (3), 9(2) u 9(4) u emendi jew estensjonijiet għal kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni eżistenti għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni mill-firmatarji ta’ dawn il-kodiċijiet.

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-ERGA biex jagħti opinjoni dwar l-abbozzi, l-emendi jew l-estensjonijiet ta’ dawk il-kodiċijiet. Il-Kummissjoni tista’ tippubblika dawk il-kodiċijiet kif meħtieġ.”;

Il-Kummissjoni titlob lill-ERGA biex jagħti opinjoni dwar l-abbozzi, l-emendi jew l-estensjonijiet ta’ dawk il-kodiċijiet. Il-Kummissjoni tippubblika dawk il-kodiċijiet kif meħtieġ.”;

Raġuni

Evidenti.

Emenda 7

Artikolu 1(7)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

jiżdied il-punt e) tal-Artikolu 5 kif ġej:

“(e)

l-identità tal-proprjetarji tal-kumpanija li tforni s-servizzi tal-media, konformi mal-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.”

Raġuni

Mill-lat ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva, huwa ta’ importanza kruċjali li tinkiseb informazzjoni dwar il-persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi li jkollhom influwenza deċiżiva fuq il-funzjonament tal-forniment tas-servizzi u fuq id-deċiżjonijiet tal-fornituri ta’ servizzi tal-midja awdjoviżivi, jew minħabba s-sjieda jew id-drittijiet tal-vot tagħhom, jew minħabba drittijiet oħra li huma jkollhom taħt ftehim. Din l-emenda, li għandha l-għan li tippermetti l-identifikazzjoni ta’ tali persuni u entitajiet, tirreferi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu. It-trasparenza fir-rigward tas-sjieda tal-fornituri tal-midja hija wkoll prerekwiżit essenzjali għal-libertà tal-midja.

Emenda 8

Artikolu 1(10)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

10.     L-Artikolu 7 jitħassar;

 

Raġuni

L-Artikolu 7 ġie mħassar mid-Direttiva minħabba li l-proposta għal Att Ewropew dwar l-Aċċessibilità, diġà stipulat rekwiżiti komuni aktar stretti f’dan il-qasam għal fornituri ta’ servizzi tal-media. Madankollu, l-imsemmi Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà għadu ma ġiex adottat, u mhuwiex mixtieq li nkunu f’sitwazzjoni fejn id-Direttiva ma tibqax tinkludi referenzi għall-aċċessibbiltà filwaqt li l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà l-ġdid għadu ma ġiex adottat (jew jiġi traspost fil-livell ta’ Stat Membru). Sakemm l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibilità ma ġiex traspost fil-leġislazzjoni ta’ kull Stat Membru, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ma japprovax it-tħassir tal-Artikolu 7.

Emenda 9

Artikolu 1(11)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(11)   L-Artikolu 9 hu emendat kif ġej:

(11)   L-Artikolu 9 hu emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

(a)

il-paragrafu 1 (e) hu sostitwit b’dan li ġej: “komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku m’għandhomx ikunu mmirati speċifikament lejn il-minuri, għandhom jevitaw l-esponiment għall-minuri u ma għandhomx jinkoraġġixxu l-konsum immoderat ta’ tali xorb”

 

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

 

“2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta awtoregolatorji u koregolatorji dwar komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw jew li huma inklużi fi programmi li għandhom udjenza sinifikanti ta’ tfal, ta’ ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi b’effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b’mod partikolari xaħam, aċidi transxaħmin, melħ jew sodju u zokkor.

 

“2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta awtoregolatorji u koregolatorji dwar komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw jew li huma inklużi fi jew isiru immedjatament qabel jew wara programmi li għandhom udjenza sinifikanti ta’ tfal, ta’ ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi b’effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b’mod partikolari xaħam, aċidi transxaħmin, melħ jew sodju u zokkor.

 

Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw sabiex inaqqsu b’mod effettiv l-esponiment tal-minorenni għal komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi ta’ ikel u xorb li fihom ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew li bi kwalunkwe mod ieħor ma jissodisfawx il-linji gwida nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. Dawk il-kodiċijiet għandhom jipprovdu li l-komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi ma għandhomx jenfasizzaw il-kwalità pożittiva tal-aspetti nutrittivi ta’ tali ikel u xorb.

 

Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw sabiex inaqqsu b’mod effettiv l-esponiment tal-minorenni għal komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi ta’ ikel u xorb li fihom ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew li bi kwalunkwe mod ieħor ma jissodisfawx il-linji gwida nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. Dawk il-kodiċijiet għandhom jipprovdu li l-komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi ma għandhomx jenfasizzaw il-kwalità pożittiva tal-aspetti nutrittivi ta’ tali ikel u xorb.

 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni.”;

 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni.”;

(b)

jiddaħħlu l-paragrafi 3 u 4 li ġejjin:

(c)

jiddaħħlu l-paragrafi 3 u 4 li ġejjin:

 

“3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta awtoregolatorji u koregolatorji dwar komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw biex jillimtaw b’mod effettiv l-esponiment tal-minorenni għall-komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku.

 

“3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta awtoregolatorji u koregolatorji dwar komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw biex jillimtaw b’mod effettiv l-esponiment tal-minorenni għall-komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku.

 

4.   Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni.”;

 

4.   Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni.”;

Raġuni

Twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni għall-protezzjoni ta’ minorenni.

Emenda 10

Artikolu 1(15)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

15.   L-Artikolu 13 jinbidel b’dan li ġej:

15.   L-Artikolu 13 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 13

“Artikolu 13

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva on-demand taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom ikollhom mill-inqas sehem ta’ 20 % ta’ xogħlijiet Ewropej fil-katalgu tagħhom u jiżguraw prominenza ta’ dawn ix-xogħlijiet.

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva on-demand taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom ikollhom fil-katalgu tagħhom xogħlijiet Ewropej b’mill-inqas sehem ta’ 20 % tat-tul totali tal-programmi li huma jfornu, u jiżguraw prominenza ta’ dawn ix-xogħlijiet billi jassiguraw li jkollhom post tajjeb u faċli li jinstabu fil-katalgu tagħhom .

(…)

(…)

5.   L-Istati Membri għandhom jirrinunzjaw ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 u 2 għall-fornituri b’fatturat baxx jew b’udjenza baxxa jew jekk ikunu intrapriżi żgħar u mikrointrapriżi. L-Istati Membri jistgħu wkoll jirrinunzjaw għal dawn ir-rekwiżiti f’każijiet fejn ikunu imprattikabbli jew mhux ġustifikati minħabba n-natura jew is-suġġett tas-servizzi tal-midja awdjoviżiva on-demand.”;

5.   L-Istati Membri għandhom jirrinunzjaw ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 u 2 għall-fornituri , inklużi gvernijiet lokali sidien ta’ midja awdjoviżiva, b’fatturat baxx jew b’udjenza baxxa , sew jekk fornituri lokali jew reġjonali, jew jekk ikunu intrapriżi żgħar u mikrointrapriżi. L-Istati Membri jistgħu wkoll jirrinunzjaw għal dawn ir-rekwiżiti f’każijiet fejn ikunu imprattikabbli jew mhux ġustifikati minħabba n-natura jew is-suġġett tas-servizzi tal-midja awdjoviżiva on-demand.”;

Raġuni

Iż-żieda fil-paragrafu 1 hija maħsuba biex tikkjarifika din id-dispożizzjoni.

Rigward iż-żieda fil-paragrafu 5, f’xi Stati Membri, pereżempju, l-istazzjonijiet televiżivi lokali ma jitqisux intrapriżi ż-żgħar jew mikrointrapriżi għax ikunu proprjetà tal-gvern lokali. Dawn jistgħu jitqiesu bħala impriżi ta’ daqs medju jew impriżi kbar, u għalhekk għandhom jissemmew separatament fil-lista.

Emenda 11

Artikolu 1(16)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

16.   Fl-Artikolu 20, il-paragrafu 2, l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:

Fl-Artikolu 20, il-paragrafu 2, l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:

“It-trażmissjoni ta’ films magħmula għat-televiżjoni (esklużi sensiliet, serje u dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi u programmi tal-aħbarijiet jistgħu jiġu interrotti minn reklamar televiżiv u/jew telebejgħ darba waqt kull perjodu skedat ta’ mill-inqas 20 minuta.”;

“It-trażmissjoni ta’ films magħmula għat-televiżjoni (esklużi sensiliet, serje u dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi u programmi tal-aħbarijiet jistgħu jiġu interrotti minn reklamar televiżiv u/jew telebejgħ darba waqt kull perjodu skedat ta’ mill-inqas 30 minuta.”;

Raġuni

Fir-rigward tat-trażmissjoni ta’ films magħmula għat-televiżjoni (esklużi sensiliet, serje u dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi u programmi tal-aħbarijiet, id-Direttiva attwali tipprovdi għall-possibilità ta’ interruzzjonijiet fix-xandir għal reklamar televiżiv u/jew telebejgħ darba waqt kull perjodu skedat ta’ mill-inqas 30 minuta. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jipproponi madankollu li l-limitu ta’ qabel ta’ 30 minuta ma jitnaqqasx, peress li din l-interruzzjoni fil-biċċa l-kbira timpedixxi t-tgawdija sħiħa tax-xogħlijiet ċinematografiċi u b’hekk imur kontra esperjenza pożittiva tat-telespettatur.

Emenda 12

Artikolu 1(17)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

17)     L-Artikolu 22 huwa sostitwit b’dan li ġej:

 

Artikolu 22

Ir-reklamar u t-teleshopping fuq it-televiżjoni għal xorb alkoħoliku għandu jkun konformi mal-kriterji li ġejjin:

(a)

ma jistax ikun immirat speċifikament lejn u għandu jiġi evitat l-esponiment għall-minuri jew, b’mod partikolari, juri l-minuri waqt li jikkonsmaw dan ix-xorb;

(b)

m’għandux jixxandar matul, immedjatament qabel jew immedjatament wara programm relatat ma’ avveniment sportiv, b’effett minn ħames (5) snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva;

(c)

m’għandux jgħaqqad il-konsum tal-alkoħol ma l-eżekuzzjoni fiżika mtejba jew mas-sewqan;

(d)

m’għandux joħloq l-impressjoni li l-konsum tal-alkoħol jikkontribwixxi għas-suċċess soċjali jew sesswali;

(e)

m’għandux isostni li l-alkoħol għandu kwalitajiet terapewtiċi jew li huwa stimulant, kalmant jew mod biex wieħed isolvi l-konflitti personali;

(f)

m’għandux jinkoraġġixxi konsum tal-alkoħol jew jippreżenta l-astinenza jew il-moderazzjoni f’dawl negattiv;

(g)

m’għandux iqiegħed enfasi fuq il-kontenut alkoħoliku għoli bħala kwalità pożittiva tax-xorb.

Raġuni

L-evidenza xjentifika turi rabta bejn l-espożizzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tal-alkoħol u żieda fil-konsum tal-alkoħol fost iż-żgħażagħ. L-avvenimenti sportivi għandhom jiġu kkunsidrati bħala programmi mmirati għat-tfal. Għalhekk, ir-reklamar tal-alkoħol għandu jkun projbit, filwaqt li madankollu jittieħdu f’kunsiderazzjoni kuntratti ta’ sponsorizzazzjoni li għaddejjin bħalissa għal perjodu ta’ żmien qasir u medju.

Emenda 13

Artikolu 1(19)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

jiddaħħal il-Kapitolu IXa li ġej:

jiddaħħal il-Kapitolu IXa li ġej:

“IL-KAPITOLU IXa – DISPOŻIZZJONI APPLIKABBLI GĦAS-SERVIZZI TA’ PJATTAFORMA TA’ VIDEO-SHARING

IL-KAPITOLU IXa

“IL-KAPITOLU IXa – DISPOŻIZZJONI APPLIKABBLI GĦAS-SERVIZZI TA’ PJATTAFORMA TA’ VIDEO-SHARING

Artikolu 28a

Artikolu 28a

(1)   […]

(1)   […]

7.   Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom iħeġġu lill-fornituri ta’ pjattaforma ta’ video-sharing biex jikkondividu l-aħjar prattiċi dwar sistemi koregolatorji madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni.

7.   Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom iħeġġu lill-fornituri ta’ pjattaforma ta’ video-sharing biex jikkondividu l-aħjar prattiċi dwar sistemi koregolatorji madwar l-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ kondotta tal-Unjoni , notevolment bit-tfassil u l-pubblikazzjoni tal-mudelli tal-kodiċijiet .

(…)

(…)

Raġuni

Evidenti.

Emenda 14

Artikolu 1(21)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

21.   L-Artikolu 30 huwa sostitwit b’dan li ġej:

21.   L-Artikolu 30 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 30

“Artikolu 30

(1)   […]

(1)   […]

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li awtoritajiet regolatorji nazzjonali indipendenti jkollhom baġits annwali separati. Il-baġits għandhom ikunu pubbliċi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompitu assenjat lilhom u biex jipparteċipaw b’mod attiv fi u jikkontribwixxu għall-ERGA.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li awtoritajiet regolatorji nazzjonali indipendenti jkollhom baġits annwali separati. Il-baġits għandhom ikunu dettaljati biżżejjed u pubbliċi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompitu assenjat lilhom u biex jipparteċipaw b’mod attiv fi u jikkontribwixxu għall-ERGA.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali taħt liema kwalunkwe utent jew fornitur ta’ servizzi tal-midja jew fornitur ta’ pjattaforma ta’ video-sharing li huma affettwati minn deċiżjoni ta’ awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt ta’ appell kontra d-deċiżjoni quddiem korp ta’ appell. Il-korp ta’ appell għandu jkun indipendenti mill-partijiet involuti fl-appell.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali taħt liema kwalunkwe utent jew fornitur ta’ servizzi tal-midja jew fornitur ta’ pjattaforma ta’ video-sharing li huma affettwati minn deċiżjoni ta’ awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt ta’ appell kontra d-deċiżjoni quddiem korp ta’ appell. Il-korp ta’ appell għandu jkun indipendenti mill-partijiet involuti fl-appell.

Dak il-korp ta’ appell, li għandu jkun qorti, għandu jkollu l-ħila esperta adatta biex ikun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu b’mod effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħed kont debitu tal-merti tal-każ u li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv.

Dak il-korp ta’ appell, li għandu jkun qorti, għandu jkollu l-ħila esperta adatta biex ikun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu b’mod effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħed kont debitu tal-merti tal-każ u li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv.

Sakemm ikun magħruf l-eżitu tal-appell, id-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tibqa’ valida, diment li l-miżuri interim jingħataw skont il-liġi nazzjonali.”;

Sakemm ikun magħruf l-eżitu tal-appell, id-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tibqa’ valida, diment li l-miżuri interim jingħataw skont il-liġi nazzjonali.”

 

8.     L-implimentazzjoni tal-indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tal-ewwel sentenza tal-paragrafu 2, hija sorveljata u evalwata, konformi mal-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 168/2007 tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2007, mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, fuq talba tal-Kummissjoni. Fil-qafas ta’ din l-analiżi, li ssir kull sentejn, il-funzjonament u l-attivitajiet tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jiġu eżaminati bil-parteċipazzjoni ta’ firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ partijiet interessati. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, tiddefinixxi l-kriterji li huma l-baż tal-analiżi tagħha wara konsultazzjoni pubblika. Ir-riżultati tal-analiżi jiġu ppubblikati.

Raġuni

Paragrafu 6: il-baġits disponibbli għall-pubbliku għandhom jinkludu data komprensiva u dettaljata biżżejjed biex b’mod korrett jirriflettu l-kompożizzjoni tad-dħul u n-nefqa tal-awtorità nazzjonali indipendenti. Baġit iddettaljat biżżejjed jista’ jiggarantixxi li l-awtorità regolatorja nazzjonali indipendenti tkun konformi mar-rekwiżiti tat-trasparenza.

Paragrafu 8 ġdid: id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30 dwar l-organizzazzjoni u l-finanzjament tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali joffru garanziji importanti tal-indipendenza tagħhom. Madankollu, is-sodisfar tal-kriterji stabbiliti fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 30(2) huwa esklużivament marbut ma’ attivitajiet, deċiżjonijiet u t-trasparenza attwali tal-funzjonament tal-awtoritajiet regolatorji. F’dan il-kuntest, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita sistema ta’ monitoraġġ fil-livell tal-UE li tevalwa mhux biss il-metodi ta’ ħidma tal-awtoritajiet regolatorji u l-qafas leġislattiv applikabbli għalihom, iżda wkoll l-attivitajiet tagħhom, u dawn il-valutazzjonijiet għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku. Dawn il-valutazzjonijiet għandhom jipprovdu data oġġettiva u komparabbli dwar sa liema punt il-liġijiet differenti fl-Istati Membri jiggarantixxu l-livell ta’ indipendenza meħtieġ biex jiġi żgurat il-pluraliżmu tal-midja, id-diversità kulturali, il-protezzjoni tal-konsumatur, is-suq intern u l-promozzjoni ta’ kompetizzjoni ġusta, kif imsemmi fil-paragrafu 2.

In-natura u l-firxa ta’ valutazzjonijiet jeħtieġu li jiġu kkunsidrati, waqt li jkunu qed jiġu mfassla, l-għarfien, l-esperjenzi u l-fehmiet ta’ firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ atturi mill-gvern, il-midja, is-soċjetà ċivili u l-qasam akkademiku.

Ir-riżultati ta’ dan il-monitoraġġ mhux se jkollhom konsegwenzi ġuridiċi diretti. Madankollu, ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli jistgħu jagħtu lill-Kummissjoni informazzjoni li tista’ tiżvela kwalunkwe nuqqasijiet fit-traspożizzjoni tal-Artikolu 30, u jistgħu jservu bħala bażi għal proċeduri ta’ ksur.

Emenda 15

Artikolu 1(22)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(22)   jiddaħħal l-Artikolu 30a li ġej:

(22)   jiddaħħal l-Artikolu 30a li ġej:

“Artikolu 30a

“Artikolu 30a

1.   Il-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (ERGA) huwa b’dan stabbilit.

1.   Il-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (ERGA) huwa b’dan stabbilit.

2.   Huwa għandu jkun magħmul minn awtoritajiet regolatorji indipendenti nazzjonali fil-qasam tas-servizzi tal-midja awdjoviżiva. Għandhom ikunu rappreżentati mill-kapijiet jew minn rappreżentanti ta’ livell ogħli nominati tal-awtorità regolatorja nazzjonali bir-responsabbiltà primarja għas-sorveljanza tas-servizzi tal-midja awdjoviżiva, jew f’każijiet fejn mhemmx awtorità regolatorja nazzjonali, minn rappreżentanti oħrajn kif magħżul permezz tal-proċeduri tagħhom. Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jieħu sehem fil-laqgħat tal-grupp.

2.   Huwa għandu jkun magħmul minn awtoritajiet regolatorji indipendenti nazzjonali fil-qasam tas-servizzi tal-midja awdjoviżiva. Għandhom ikunu rappreżentati mill-kapijiet jew minn rappreżentanti ta’ livell ogħli nominati tal-awtorità regolatorja nazzjonali bir-responsabbiltà primarja għas-sorveljanza tas-servizzi tal-midja awdjoviżiva, jew f’każijiet fejn mhemmx awtorità regolatorja nazzjonali, minn rappreżentanti oħrajn kif magħżul permezz tal-proċeduri tagħhom. Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jieħu sehem fil-laqgħat tal-grupp.

3.   L-ERGA għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

3.   L-ERGA għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

li jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni konsistenti fl-Istati Membri kollha tal-qafas regolatorju għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva;

(a)

li jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni konsistenti fl-Istati Membri kollha tal-qafas regolatorju għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva;

(b)

li jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mas-servizzi tal-midja awdjoviżiva fil-kompetenza tal-Kummissjoni. Jekk ikun iġġustifikat sabiex jagħti pariri lill-Kummisjoni dwar ċerti kwistjonijiet, il-grupp jista’ jikkonsulta mal-parteċipanti tas-suq, mal-konsumaturi u mal-utenti aħħarin sabiex jiġbor l-informazzjoni meħtieġa;

(b)

li jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mas-servizzi tal-midja awdjoviżiva fil-kompetenza tal-Kummissjoni. Jekk ikun iġġustifikat sabiex jagħti pariri lill-Kummisjoni dwar ċerti kwistjonijiet, il-grupp jista’ jikkonsulta mal-parteċipanti tas-suq, mal-konsumaturi u mal-utenti aħħarin sabiex jiġbor l-informazzjoni meħtieġa;

(c)

li jipprovdi skambju ta’ esperjenza u prattika tajba fir-rigward tal-applikazzjoni tal-qafas regolatorju għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva;

(c)

li jipprovdi skambju ta’ esperjenza u prattika tajba fir-rigward tal-applikazzjoni tal-qafas regolatorju għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva;

(d)

li jikkoopera u jipprovdi lill-membri tiegħu bl-informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-Artikoli 3 u 4 tagħha;

(d)

li jikkoopera u jipprovdi lill-membri tiegħu bl-informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-Artikoli 3 u 4 tagħha;

(e)

li jagħti opinjonijiet, meta mitlub mill-Kummissjoni, dwar il-kwistjonijiet previsti fl-Artikoli 2(5b), 6a(3), 9(2), 9(4) u dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mas-servizzi tal-midja awdjoviżiva, b’mod partikolari dwar il-protezzjoni tal-minorenni u l-inċitament għall-mibegħda;

(e)

li jagħti opinjonijiet, meta mitlub mill-Kummissjoni, dwar il-kwistjonijiet previsti fl-Artikoli 2(5b), 6a(3), 9(2), 9(4) u dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mas-servizzi tal-midja awdjoviżiva, b’mod partikolari dwar il-protezzjoni tal-minorenni u l-inċitament għall-mibegħda;

 

(f)

l-iskambju ta’ esperjenzi u prattiki tajbin fil-qasam tal-iżvilupp tal-edukazzjoni dwar il-media, b’mod partikolari f’dak li jirrigwardi l-attivitajiet ta’ appoġġ, ta’ riċerka, ta’ sensibilizzazzjoni, ta’ koordinazzjoni u ta’ analiżi tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali indipendenti, kif ukoll it-tipi ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-fornituri tas-servizzi tal-media u l-istabbilimenti tal-edukazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, ir-regoli ta’ proċedura għall-ERGA.”;

4.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, ir-regoli ta’ proċedura għall-ERGA.”;

Raġuni

L-iffissar ta’ mira għall-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku huwa essenzjali biex jintlaħqu l-objettivi regolatorji tad-Direttiva, jiġifieri li tistabbilixxi regolament li kapaċi jindirizza l-isfidi tas-sistema tal-midja diġitali. Diversi Stati Membri għamlu progress sinifikanti fl-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku. Il-qsim tar-riżultati jippromovi b’mod effettiv l-iżvilupp ta’ għodod u metodi użati, kif ukoll l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet fil-livell Ewropew.

F’bosta Stati Membri, l-awtoritajiet regolatorji dwar il-midja għandhom rwol importanti fl-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku. Fost affarijiet oħra, huma jieħdu sehem fir-riċerka li tifforma l-bażi ta’ dan l-iżvilupp, jipprovdu appoġġ finanzjarju għall-programmi mmirati biex itejbu l-litteriżmu medjatiku u jikkontribwixxu, permezz ta’ kampanji ta’ informazzjoni, biex jiżdied il-livell ta’ litteriżmu medjatiku. Huma jistgħu anke jkollhom rwol essenzjali fil-koordinazzjoni tal-atturi u s-setturi involuti, kif ukoll biex ikejlu u jivvalutaw ir-riżultati miksuba. L-iskambju tal-aħjar prattiki jista’ jżid il-maturità u l-effettività tal-azzjoni tal-awtoritajiet regolatorji tal-midja fil-qasam tal-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku.

L-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku huwa responsabbiltà kondiviża bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali indipendenti, il-fornituri tas-servizzi tal-media u l-istabbilimenti edukattivi. Din id-Direttiva għandha tippromwovi din il-kooperazzjoni mingħajr ma taqbeż is-setgħat regolatorji tiegħu.

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT EWROPEW TAR-REĠJUNI,

Kummenti ġenerali

1.

jilqa’ bi pjaċir ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva kif ukoll dwar il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea laqgħet b’interess diversi proposti tal-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar is-suġġett adottata fl-2015;

2.

jilqa’ b’sodisfazzjon l-emenda dwar id-derogi fir-rigward tal-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini, li jippermettu, fil-qafas ta’ proċeduri iżjed ċari u sempliċi, li jitqiesu l-interessi tal-pajjiż destinatarju;

3.

madankollu, jiddispjaċih li d-direttiva l-ġdida ma tikkunsidrax id-dimensjoni reġjonali kif ġie rakkomandat qabel mill-Kumitat tar-Reġjuni, li kien jikkontribwixxi għall-valorizzazzjoni tal-identitajiet kulturali Ewropej, il-koproduzzjonijiet transkonfinali tagħhom fi ħdan l-Unjoni Ewropa u l-innovazzjonijiet kreattivi lokali;

4.

barra minn hekk, jinsisti dwar il-ħtieġa li jiġu involuti l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tad-direttiva, għaliex dawn għandhom rwol importanti ħafna fil-qasam tas-servizzi tal-media awdjoviżiva. F’diversi Stati Membri wħud minnhom huma sidien ta’ kumpaniji ta’ servizzi tal-media, li jistgħu anke ma jaqgħux taħt il-kategorija ta’ intrapriżi mikro u żgħar;

5.

itenni li l-indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fir-rigward tal-poteri pubbliċi kif ukoll tal-atturi awdjoviżivi u l-partijiet politiċi, tikkostitwixxi pedament tar-regolamentazzjoni tal-media awdjoviża Ewropea, li hija r-responsabbiltà ta’ kull Stat Membru li jassiguraha akkost ta’ kollox, u li hija l-ewwel garanzija tad-diversità tal-informazzjoni u ta’ suq tal-media pluralist fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali;

6.

jilqa’ b’sodisfazzjon li d-Direttiva riveduta testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha għas-servizzi tal-pjattaformi tal-qsim tal-vidjos, li jaqdu rwol dejjem iżjed importanti fost il-fornituri ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva;

7.

jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-regolamentazzjoni proposta fir-rigward tal-leġislazzjoni applikabbli għall-pjattaformi tal-qsim tal-vidjos ma tiċċarax is-sitwazzjonijiet fejn il-fornitur m’għandu l-ebda interess li jistabbilixxi ruħu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, iżda fejn is-servizz ikun disponibbli għaċ-ċittadini Ewropej;

8.

josserva li attwalment il-bejgħ mill-ġdid tal-kontenut barra mill-infrastruttura (servizzi “over-the-top”), li jirrappreżenta sehem qed jikber tas-suq tas-servizzi tal-media awdjoviżiva, jopera f’qafas leġislattiv xejn ċar u jistieden lill-Kummissjoni biex fir-regolamentazzjoni futura dwar il-media u l-komunikazzjonijiet, u speċjalment matul ir-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi, tagħti attenzjoni partikolari għall-kjarifika tas-sitwazzjoni leġislattiva ta’ din il-prattika;

9.

jixtieq jerġa’ jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-minoritajiet lingwistiċi u kulturali li jiffaċċjaw ostakoli meta jfittxu aċċess għal servizzi tal-media awdjoviżiva fil-lingwa tagħhom;

10.

jaħseb li jkun tajjeb li fil-proċeduri differenti tal-ERGA, jittieħed kont tad-dimensjoni reġjonali ta’ ċerti kwistjonijiet regolatorji u li jiġu riflessi l-prinċipji territorjali;

Protezzjoni tal-minorenni

11.

jilqa’ bi pjaċir il-fatt li d-direttiva riveduta ssaħħaħ u tarmonizza l-protezzjoni tal-minorenni, kif kien intalab f’rakkomandazzjoni preċedenti. Jitlob għall-istabbiliment ta’ miżuri inċiżivi favur il-kontenut maħsub speċifikament għat-tfal, kif ukoll l-istimolu ta’ sħubijiet bejn operaturi awdjoviżivi u l-komunità edukattiva fl-ambjent diġitali;

Litteriżmu medjatiku

12.

ifakkar fl-importanza li jagħti lill-promozzjoni msaħħa tal-kontenut edukattiv fil-media, speċjalment il-media l-ġdida;

13.

jenfasizza li għandhom jiġu allokati riżorsi għall-iżvilupp tal-edukazzjoni dwar il-media sabiex is-servizzi tal-media awdjoviżiva ma joffrux biss offerta omoġenja, iżda jirriflettu b’mod ugwali l-istrutturi u l-partikolaritajiet tar-reġjuni fil-livell ekonomiku, kummerċjali u kulturali;

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-media

14.

jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-Regolament propost ma jindirizzax it-trasparenza fis-sjieda tal-media, il-konċentrazzjoni tal-media u l-konflitti ta’ interess, li kollha kemm huma għandhom impatt kbir fuq il-pluraliżmu tal-media u l-libertà tal-media;

Protezzjoni tal-konsumatur

15.

jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-emenda tad-Direttiva tinkludi t-tnaqqis tar-regoli dwar il-ħin tar-reklami, u b’mod iktar preċiż, li testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolamentazzjoni tas-servizzi tal-media awdjoviżiva mhux lineari;

Promozzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej

16.

japprova li l-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar mhumiex obbligati li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-produzzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej; jirrimarka madankollu lill-Kummissjoni li ħafna stazzjonijiet televiżivi lokali u reġjonali li jxandru l-programmi tagħhom fuq is-sit tal-Internet tagħhom fil-għamla ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand ma jaqgħux f’din il-kategorija;

17.

jilqa’ bi pjaċir li fil-każ ta’ servizzi on-demand, id-Direttiva riveduta tiggarantixxi kundizzjonijiet ugwali għal xogħlijiet Ewropej, li jrid ikunu sehem ta’ mill-inqas 20 % tal-katalgu tal-fornituri ta’ dawn is-servizzi;

18.

jenfasizza li fir-rigward tas-servizzi on-demand, mhijiex biżżejjed l-esiġenża ta’ mill-inqas 20 % mitluba mill-fornituri tas-servizzi; huwa meħtieġ bl-istess mod li dawn ix-xogħlijiet ikunu faċli biex jinstabu u aċċessibbli għall-utenti;

Sussidjarjetà u proporzjonalità

19.

jenfasizza li, filwaqt li jidher li l-proposta tikkonforma mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, l-approċċ ta’ armonizzazzjoni minima u l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni għandhom jiġu ppreservati u għalhekk, ir-regoli proposti dwar l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iħallu biżżejjed lok għall-manuvra fir-rigward tat-teħid ta’ deċiżjonijiet nazzjonali u sottonazzjonali;

Brussell, is-7 ta’ Diċembru 2016.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Markku MARKKULA


Top