EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE2048

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru …/… li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu” COM(2012) 512 final — 2012/0244 (COD) u l- “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Pjan Direzzjonali lejn Unjoni Bankarja” COM(2012) 510 final

OJ C 11, 15.1.2013, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 11/34


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru …/… li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu”

COM(2012) 512 final — 2012/0244 (COD)

u l-“Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Pjan Direzzjonali lejn Unjoni Bankarja”

COM(2012) 510 final

2013/C 11/08

Relatur ġenerali: Carlos Trias PINTÓ

Nhar it-12 ta’ Settembru 2012, il-Kummissjoni ddeċidiet, b'konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li tikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Pjan Direzzjonali lejn Unjoni Bankarja

COM(2012) 510 final.

Nhar is-27 ta’ Settembru 2012 u nhar it-22 ta’ Ottubru 2012, il-Kunsill u l-Parlament rispettivament iddeċidew, b'konformità mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru …/… li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD).

Nhar is-17 ta’ Settembru 2012, il-Bureau tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta istruzzjonijiet lis-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett.

Minħabba l-urġenza tal-ħidma, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda matul l-484 sessjoni plenarja tiegħu tal-14 u l-15 ta’ Novembru 2012 (seduta tal-15 ta’ Novembru) li jaħtar lis-Sur TRIAS PINTÓ bħala relatur ġenerali, u adotta din l-Opinjoni b'194 vot favur, 15-il vot kontra u 22 astensjoni.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1

Il-KESE jaqbel mal-opinjoni tal-Kummissjoni li, għalkemm mhux biżżejjed, il-programm regolatorju estensiv ta’ riformi finanzjarji li ntuża sal-“Pakkett ta’ Unjoni Bankarja” attwali huwa essenzjali, sabiex jirrispondi għall-kriżi u jistabbilizza lill-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) (1), sabiex tiġi rrestawrata l-fiduċja fl-euro u fil-futur tal-UE, kif ukoll sabiex tittejjeb il-governanza u tingħeleb il-frammentazzjoni dejjem tikber tas-swieq bankarji tal-Unjoni. Għalhekk, il-KESE jqis bħala adegwat il-pakkett tal-miżuri spjegat fil-qosor fil-Pjan Direzzjonali tiegħu COM(2012) 510 u fiż-żewġ atti leġislattivi COM(2012) 511 u COM(2012) 512, it-tieni wieħed huwa wkoll is-suġġett ta’ din l-opinjoni.

1.2

Filwaqt li l-KESE jilqa' l-ħidma eżawrjenti li saret mill-Kummissjoni, huwa jilqa' l-appelli tagħha sabiex il-miżuri jiġu adottati qabel l-aħħar tal-2012 u jitħejjew bir-reqqa u b'kunsiderazzjoni għall-effetti fuq il-banek u l-ekonomiji nazzjonali. Huwa essenzjali li l-gvernijiet tagħna jkollhom viżjoni b'saħħitha sabiex jibnu Ewropa akbar u aħjar, billi jassenjaw kompetenzi u jappoġġjaw l-applikabbiltà tagħhom f'superviżjoni ta’ kwalità għolja u integrazzjoni akbar, fl-insegwiment ta’ governanza Ewropea ġenwina, soċjalment utli u ekonomikament effiċjenti.

1.3

L-urġenza u l-insuffiċjenza ta’ tali miżuri huma derivati mill-fatt li l-ispejjeż huma ferm akbar minn EUR 4.5 biljun ta’ flus tal-kontribwenti impenjati s'issa biex jiġu salvati l-banek fl-UE. Il-kriżi finanzjarja kkawżat l-agħar riċessjoni dinjija mid-Depressjoni l-Kbira 'l hawn, speċjalment fiż-żona tal-euro, fejn ir-restawr tal-fiduċja fl-euro u l-governanza tal-istituzzjonijiet tagħha għalhekk jirriżulta bħala aktar imperattiv u urġenti. Standards ġodda aktar stretti jagħtu sigurtà liċ-ċittadini u lis-swieq, għalkemm l-ikkontestar ta’ dawk eżistenti, in-nuqqas ta’ definizzjoni ta’ dawk ġodda u d-dewmien fl-implimentazzjoni tagħhom jistgħu jkunu s-sors ta’ inċertezza kbira. Għalhekk, il-perjodi ta’ żmien tal-adattament fl-istituzzjonijiet li jappoġġjaw l-euro għandhom ikunu wkoll iqsar u aktar preċiżi.

1.4

Il-KESE jħeġġeġ b'mod speċjali li jsir ftehim malajr għad-dħul fis-seħħ tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU). Dan ifisser li tibda l-unifikazzjoni mill-2013 stess mingħajr ma jiġu stabbiliti għanijiet inċerti, peress li l-għan bażiku inizjali tiegħu huwa li jsalva l-euro, b'tali mod li l-ispejjeż jiġu minimizzati għall-kontribwenti qabel kwalunkwe ristrutturar jew għeluq, permezz tal-finanzjament suffiċjenti ex ante u l-ħlas tal-ispejjeż ta’ riżoluzzjoni mill-azzjonisti u l-kredituri.

1.5

Il-KESE jilqa' b'mod favorevoli li, għal dan il-għan, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) mill-bidu għandu bord superviżorju li jevita kunflitti ta’ interess potenzjali mal-attivitajiet monetarji tiegħu.

1.6

Il-KESE jappoġġja l-fatt li l-BĊE jaċċetta r-responsabbiltà li jissorvelja l-banek tal-Unjoni kollha minkejja li jkunu żgħar, b'mod partikolari il-karti tal-bilanċ konsolidati tal-attivitajiet transkonfinali, u li japplika l-ġabra unika ta’ regoli fis-seħħ għalihom. Barra minn hekk, dawn jiġu assenjati wkoll funzjonijiet, setgħat u riżorsi essenzjali sabiex jiġi żgurat is-sejbien ta’ riskji li jheddu l-vijabilità tagħhom, kif ukoll sabiex jesiġu miżuri korrettivi xierqa, bl-involviment attiv tas-superviżuri nazzjonali fil-MSU. Bl-istess mod, huwa żgurat li dawn jibqgħu jkunu responsabbli għall-protezzjoni tal-konsumaturi, għalkemm il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludix kif għandhom jiġu indirizzati l-kunflitti ta’ interess potenzjali bejn il-livell Ewropew ta’ superviżjoni prudenzjali u l-kompetenzi mogħtija lill-awtoritajiet nazzjonali.

1.7

Fir-rigward tal-politiki makroprudenzjali, il-KESE jappoġġja l-fatt ta’ rwol aktar importanti tal-Bord Ewropew tar-Riskju Sistemiku (BERS) u tal-BĊE fil-qafas ta’ sistema finanzjarja aktar integrata u jitlob lill-Kummissjoni tagħti aktar dettalji dwar l-interazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-BĊE.

1.8

Il-KESE jilqa' l-intenzjoni tal-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro sabiex jeżerċitaw il-klawżola opt-in, bi drittijiet ekwivalenti għal dawk taż-żona tal-euro permezz ta’ proċessi ta’ parteċipazzjoni aktar faċli u attraenti, mingħajr ma jmorru kontra d-dispożizzjonijiet tat-TFUE.

1.9

Il-KESE jikkunsidra li huwa essenzjali li tintlaħaq konnettività tajba bejn l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) u l-BĊE, filwaqt li għandu għarfien sħiħ li fl-ewwel fażi jkun hemm xi trikkib tal-funzjonijiet. Fir-rigward tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, ir-reviżjoni tal-modalitajiet tal-votazzjoni permezz tat-tibdil fir-regolament tal-ABE u ż-żieda tas-setgħat tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-panel indipendenti teħtieġ aktar analiżi u konsiderazzjoni, sabiex jiġu bbilanċjati l-interessi bankarji tas-suq intern tal-Istati Membri li ma jipparteċipawx fil-MSU (b'konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar it-tlestija tal-Unjoni Monetarja Ewropea, adottati fit-18 ta’ Ottubru 2012), filwaqt li jiġi evitat ir-riskju li l-integrazzjoni taż-żona tal-euro tiġi pparalizzata permezz ta’ voti ta’ minoranza li timblokka. Huwa importanti li jiġi evitat suq b'żewġ livelli fis-servizzi finanzjarji, u hija din ir-raġuni li l-KESE qajjem il-kwistjoni.

1.10

Barra minn hekk, il-BĊE, il-BERS u l-awtoritajiet Ewropej ġodda ta’ superviżjoni finanzjarja, inkluż il-panel indipendenti tagħhom, għandhom jinvolvu lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-ħidma tagħhom, b'mod partikolari lill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u lit-trejdjunjins (2), filwaqt li jżommu l-indipendenza, it-trasparenza u r-reżistenza għolja tagħhom għall-pressjonijiet politiċi.

1.11

Ir-rata ta’ trasferiment tas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u t-tibdiliet rilevanti introdotti fl-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), li r-rwol tagħha għandu jkun li tiżgura l-konsistenza u l-armonizzazzjoni tal-istandards regolatorji u tekniċi sabiex testendihom għall-UE kollha, huma elementi essenzjali daqs ir-rekwiżiti prudenzjali l-aktar stretti għall-banek (3), il-miżuri għat-tisħiħ u t-titjib tas-sistema komuni ta’ protezzjoni tad-depożiti (4), u l-ġestjoni integrata tal-kriżijiet bi strumenti ta’ rkupru u riżoluzzjoni tal-banek (5) sabiex is-settur Ewropew jissaħħaħ u jiġu evitati effetti kontaġjużi futuri, speċjalment dawk li ġejjin mill-ogħla riskju meħud mill-klijenti tal-banek ta’ investiment. Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi objettivi konkreti temporanji u funzjonali għal din il-ġabra unika ta’ regoli.

1.12

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi skeda u dettalji għall-MUR (6), kif ukoll għal tragwardi rilevanti oħrajn li għandhom jiġu speċifikati, bħalma hija l-ġestjoni ta’ kwalunkwe sitwazzjonijiet ta’ kriżi fl-azzjonijiet kondiviżi ta’ superviżjoni. Għalhekk, l-Unjoni Bankarja tikseb kredibilità u ssir bażi komuni għas-suq uniku kollu. Jiġi evitat li fallimenti relattivament żgħar jikkawżaw ħsarat sistemiċi transkonfinali jew nuqqasijiet ta’ fiduċja li jwasslu għall-irtirar ta’ finanzi f'pajjiż ieħor u jdgħajfu kwalunkwe sistema bankarja nazzjonali. Inħeġġu sabiex sussegwentement l-MUR ikun jista' jwettaq kompiti addizzjonali ta’ koordinazzjoni fil-ġestjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi. Iżda s-superviżjoni u r-riżoluzzjoni għandhom jimxu id f'id, sabiex jiġi evitat li kwalunkwe deċiżjonijiet sabiex bank jiġi llikwidat fuq livell Ewropew u l-ispiża għall-ħlas tad-depożiti jaqgħu fuq l-Istat Membru.

1.13

Il-KESE jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE biex jissodisfaw il-prinċipji bażiċi li għandhom jispiraw il-leġislazzjoni sekondarja u acquis ieħor, abbażi tal-forza tal-liġi u mhux tal-poter. Ir-restawr tat-twettiq tagħhom isir aktar urġenti fiż-żona tal-euro, sabiex tingħata għajnuna lill-Unjoni Bankarja mill-unjoni fiskali, permezz ta’ mekkaniżmu komuni ta’ ħruġ ta’ dejn u ieħor ta’ trasferimenti fiskali kontra ċ-ċikli li jiġġeneraw ħasdiet asimmetriċi bħal dawk imġarrba u aktar diffiċli mill-pajjiżi taż-żona tal-euro fis-snin riċenti. Il-MSU jista' jiġi ffinanzjat mill-kwoti ta’ superviżjoni imposti fuq l-entitajiet, li għandhom jikkunsidraw il-profil tar-riskju tal-entitajiet li għandhom jiġu ssorveljati. Il-KESE jemmen li l-Kummissjoni għandha tniedi Green Paper jew White Paper dwar kif għandha tiġi ffinanzjata l-Unjoni Bankarja b'mod armonizzat ukoll, sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni dwar it-taxxi u l-miżati fuq l-attività finanzjarja u bankarja, li huma neċessarji imma li attwalment huma sors ta’ frammentazzjoni.

1.14

L-Unjoni Bankarja għandha tkun l-ewwel pass għaż-żona tal-euro u l-UE kollha tidħol f'ċirku virtuż li jegħleb id-difetti tad-disinn tagħhom u jippermetti lis-suq unitarju jerġa' jmur lura fit-triq tal-kompetittività sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020. B'dan il-mod tista' tiġi evitata l-mewġa ta’ innovazzjoni finanzjarja marbuta mas-sistema bankarja “parallela” skont Basel III, kif indikat mir-rapporti riċenti tal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI). Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tistabbilixxi aktar malajr il-mudelli l-ġodda tal-bank ta’ investiment u kummerċjali, peress li s-sistema bankarja “parallela” għandha tendenza, f'ħafna pajjiżi, li tkun aktar importanti minn dik tradizzjonali u rregolata.

1.15

Il-KESE jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-koleġislaturi Ewropej sabiex jibdlu dan il-proġett fi strument għall-inklużjoni finanzjarja u diġitali. L-eżekuttivi tal-MSU għandhom jaġixxu b'mod responsabbli u jiġu kkontrollati b'mod demokratiku, jikkomunikaw mal-Parlament Ewropew b'mod regolari jew kull meta jintalbu li jagħtu rendikont għall-ġestjoni tagħhom. Dan għandu jżid il-viżibilità politika ta’ dawn il-kwistjonijiet u jgħin biex jiżdied l-appoġġ taċ-ċittadini lill-istituzzjonijiet Ewropej.

1.16

Fl-aħħar nett, l-Unjoni Bankarja m'għandhiex tiffoka biss fuq iż-żona tal-euro u l-Unjoni kollha, iżda għandha wkoll tipproġetta l-objettivi tagħha ta’ kooperazzjoni u kompetittività speċjalment fl-oqsma tal-influwenza barranija tal-euro u fil-bqija tad-dinja.

2.   Sfond u introduzzjoni

2.1

Fl-1 ta’ Jannar 2011 daħlet fis-seħħ l-awtorità bankarja, maħluqa skont ir-Regolament (UE) 1093/2010 mir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport de Larosière, sabiex tiġi rriformata l-istruttura tas-superviżuri u tinħoloq sistema Ewropea li tinkludi tliet awtoritajiet (għal servizzi bankarji, is-swieq tal-ekwità, l-assigurazzjonijiet u l-fondi tal-pensjonijiet), kif ukoll Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS).

2.2

B'mod parallel, minn Lulju 2010 ġiet imsaħħa l-protezzjoni tal-konsumatur u l-fiduċja fis-servizzi finanzjarji permezz ta’ skemi ta’ garanzija tad-depożiti għall-banek (MEMO/10/318), istituzzjonijiet ta’ investiment (MEMO/10/319) jew kumpaniji ta’ assigurazzjoni (MEMO/10/320), u madankollu fis-6 ta’ Ġunju 2012 il-Kummissjoni ħabbret miżuri ġodda ta’ ġestjoni tal-kriżijiet sabiex jiġu evitati operazzjonijiet futuri ta’ rkupru bankarju. Il-Kummissjoni pproponiet dan il-qafas superviżorju fil-Komunikazzjoni tagħha Nixprunaw l-Irkupru Ewropew tal-4 ta’ Marzu 2009, u mbagħad spjegat id-dettalji tal-arkitettura l-ġdida fil-Komunikazzjoni tagħha Superviżjoni Finanzjarja Ewropea, tas-27 ta’ Mejju 2009. It-tnejn li huma ġew ikkonfermati mill-Kunsill Ewropew fid-19 ta’ Ġunju 2009, li skonthom is-sistema għandu jkollha l-għan li ttejjeb il-kwalità u l-konsistenza tas-superviżjoni nazzjonali, issaħħaħ is-superviżjoni tal-gruppi transkonfinali, u tistabbilixxi ġabra unika ta’ regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji kollha fis-suq intern. Hija enfasizzat ukoll li l-awtoritajiet superviżorji Ewropej il-ġodda għandu jkollhom setgħat fuq l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni (għal dan il-għan, ir-Regolament (KE) 1060/2009 ġie emendat bir-Regolament (UE) 513/2011).

2.3

Sabiex jintemm dan il-proċess regolatorju diffiċli, fil-Komunikazzjoni tagħha “Pjan Direzzjonali lejn Unjoni Bankarja”, il-Kummissjoni tipproponi li jiġu stabbiliti l-pilastri għal livell għoli komuni ta’ regolamentazzjoni prudenzjali għall-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji l-oħrajn kollha fl-UE kollha, billi jiġu unifikati l-mekkaniżmi ta’ superviżjoni, riżoluzzjoni u assigurazzjoni tad-depożiti, fi ħdan il-qafas ta’ ġabra komuni ta’ regoli.

2.4

Għalhekk, titlob sabiex qabel ma tispiċċa s-sena 2012 isir qbil dwar ħames azzjonijiet ewlenin. Tlieta minnhom huma abbozzi ta’ atti leġislattivi diġà vverifikati mill-KESE jew jinsabu fil-proċess ta’ analiżi: il-garanzija tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-kapital tal-banek (“CRD IV”) (7), id-Direttiva dwar l-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti u d-Direttiva dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni bankarji. Tnejn oħra jikkonċernaw, flimkien ma’ dan il-Pjan Direzzjonali, l-opinjoni li ġejja: Regolament ġdid li jattribwixxi lill-BĊE funzjonijiet ta’ superviżjoni prudenzjali bankarja, u l-emenda tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) , meħtieġa għal koordinazzjoni aħjar bejn l-Awtorità u s-superviżur uniku futur, kif ukoll sabiex jiġi bbilanċjat it-teħid ta’ deċiżjonijiet bejn pajjiżi li jiffurmaw parti u li ma jiffurmawx parti mill-MSU, sabiex tinżamm l-integrità tas-suq uniku. Fost dawn il-ħames azzjonijiet, il-Kummissjoni tħabbar mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni uniku (MUR) u l-koordinazzjoni tal-istrumenti ta’ riżoluzzjoni.

2.5

Dan il-Pjan Direzzjonali wasal meta l-mudell ta’ integrazzjoni finanzjarja bbażat fuq l-euro ġie eżawrit qabel il-kriżi li bdiet fl-2007. Il-progress fl-integrazzjoni rapida Ewropea tas-swieq ta’ ishma u bonds kien inqas veloċi fl-oqsma bankarji, u aktar fi swieq bl-ingrossa (interbankarji, kwalifiki, eċċ.) milli fil-bejgħ bl-imnut ta’ self u depożiti bankarji. Iżda, minħabba l-kriżi, il-bejjiegħa bl-imnut ġew affettwati mit-tendenzi riċenti lejn frammentazzjoni u n-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid konsegwenti tal-bejjiegħa bl-ingrossa, alimentati min-natura nazzjonali tas-superviżuri, l-oqfsa ta’ riżoluzzjoni u l-garanziji ta’ depożitu (8).. In-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tas-swieq tad-dejn qiegħda tkun partikolarment veloċi.

2.6

Fiż-żona tal-euro l-aġġustamenti u l-pjanijiet ta’ awsterità li kkawżaw il-kriżi, bit-tnaqqis fil-PDG u l-impjieg, kienu bil-wisq akbar. Għalhekk, fit-23 ta’ Ottubru 2011, il-president tal-Kummissjoni ddikjara lill-mexxejja Ewropej li l-UE kienet tilfet EUR 2 biljuni fi tkabbir ekonomiku bejn l-2007 u l-2010 minħabba l-kriżi (9).

2.7

Fl-aħħar tal-2010, fl-Istati Uniti u seba' pajjiżi Ewropej ġie rkuprat kważi terz mill-ispiża pubblika tas-salvataġġi tal-banek minn meta bdiet il-kriżi (1,8 minn 5,2 biljun dollari), skont il-FMI. Il-bqija jistgħu jiġu rkuprati fis-snin li ġejjin kważi totalment minn taxxi jew inizjattivi oħra, sakemm l-effett ta’ riċessjoni oħra kkaġunata minn kriżi bankarja ġdida relatata mad-djun ma timpedixxix dan.

2.8

Il-Pjan Direzzjonali jistabbilixxi dati speċifiċi għad-dħul fis-seħħ tas-superviżjoni fiż-żona tal-euro (10), mhux kompletament għall-MSU u l-MUR, għalkemm il-Kummissjoni tqis li dak tal-ewwel huwa speċjalment importanti sabiex tiġi stabbilizzata s-sitwazzjoni u l-kundizzjoni għall-kapitalizzazzjoni diretta tal-banek mill-MES.

2.9

Fl-aħħar nett, sabiex jitlesta l-proċess tal-unjoni bankarja huwa essenzjali li jitħaffu u jissaħħu l-inizjattivi li l-Kummissjoni għandha f'idejha: ir-regolamentazzjoni tas-sistema bankarja “parallela” (IP/12/253); it-tisħiħ tal-kredibilità tal-klassifikazzjonijiet ta’ krediti (IP/11/1355); it-tisħiħ tal-istandards dwar il-fondi ta’ investiment liberu (IP/09/669), il-bejgħ bin-nieqes (IP/10/1126), u d-derivattivi (IP/10/1125); it-trażżin tal-prattiki irresponsabbli ta’ remunerazzjonijiet bankarji (IP/09/1120); kif ukoll ir-riforma tas-setturi tal-awditjar (IP/11/1480) u ta’ kontabilità (IP/11/1238). Huwa wkoll essenzjali li jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-KESE għall-qerda tar-rifuġji fiskali (11).

3.   Osservazzjonijiet ġenerali

3.1

L-ogħla spejjeż tal-kriżi fl-UE (12) aggravaw l-iżbilanċi u l-asimmetriji bejniethom, bit-telf tal-effikaċja ta’ politiki importanti – u appoġġjati fit-trattati tagħhom – bħalma hi dik monetarja, kummerċjali, ta’ koeżjoni u sostenibbiltà, kif ukoll il-frammentazzjoni sussegwenti tas-swieq finanzjarji u bankarji u d-distanza tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-aħjar governanza ekonomika (13). Filwaqt li xi ftit minnhom naqqsu l-piż tal-interessi tagħhom, il-pajjiżi bl-akbar kriżi finanzjarja u ta’ dejn raw żieda fl-ammonti għoljin ħafna tal-infiq pubbliku tagħhom fl-interessi u kellhom inaqqsu l-pagi pubbliċi, il-pensjonijiet, l-infiq tal-edukazzjoni u tas-saħħa u l-investimenti fl-infrastruttura teknika u soċjali (14).

3.2

It-titjib neċessarju tal-proċeduri demokratiċi għandu jkun konsistenti mal-objettiv tal-Unjoni Bankarja li tiffaċilita l-intermedjazzjoni bejn it-tfaddil u l-investiment, il-funzjoni ewlenija bankarja li ġġorr magħha l-kontroll tal-effiċjenza teknika u allokattiva tar-riżorsi, li permezz tagħhom tikkontribwixxi għall-prinċipji tal-liġi tal-UE u taffettwa l-libertajiet u l-interessi taċ-ċittadini kollha.

3.3

Għalkemm sa mill-bidu tal-kriżi ġew adottati diversi miżuri sabiex jiġi evitat li n-nuqqas ta’ fiduċja fl-istituzzjonijiet finanzjarji jikkontamina d-dejn pubbliku tal-pajjiżi fiż-żona tal-euro, dan iċ-ċiklu vizzjuż għadu ma ġiex magħluq. Għalhekk, sabiex l-istituzzjonijiet finanzjarji jkomplu jwettqu r-rwol tagħhom ta’ intermedjazzjoni bejn it-tfaddil u l-investiment, it-teorija ekonomika tagħti parir li jirrikorru għall-politiki ridistributtivi ta’ karattru pożittiv u mhux negattiv, bħal mekkaniżmi komuni ta’ ħruġ tad-dejn u ta’ trasferimenti fiskali kontra ċ-ċikli li jiġġeneraw ħasdiet asimmetriċi (15).

3.4

Il-kompiti tal-promozzjoni tat-trasparenza u t-tnaqqis tar-riskji li jaffettwaw lis-sistema finanzjarja globali, skont ir-rakkomandazzjonijiet fl-aħħar rapporti tal-FMI u tal-Bank Dinji, huma ferm kompatibbli mal-linja ta’ inklużjoni finanzjarja u diġitali u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumatur imwettqa mill-UE u msaħħa fl-Istrateġija 2020 tagħha.

3.5

Fil-qosor, it-tisħiħ tal-kontroll demokratiku għandu jgħin biex jippromovi mhux biss il-konformità mat-trattati u l-prinċipji, iżda wkoll jallinja l-Unjoni Bankarja mal-istrateġija Ewropa 2020, li huwa vitali għall-futur tal-proġett politiku tagħna.

4.   Osservazzjonijiet speċifiċi

4.1

Il-KESE jqis li l-Pjan Direzzjonali propost mill-Kummissjoni huwa kontribuzzjoni adegwata għall-governanza Ewropea u jappoġġja l-ħtieġa u l-urġenza taż-żewġ atti leġislattivi ġodda, kif ukoll l-azzjonijiet imħabbra li ġejjin, kollha essenzjali sabiex jingħeleb in-nuqqas ta’ fiduċja fl-euro u fil-futur tal-UE.

4.2

L-għan ewlieni tal-MSU għandu jkun li tinkiseb superviżjoni ċentralizzata tal-istituzzjonijiet bankarji, aktar effiċjenti minn dik imwettqa min-netwerk attwali tal-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li jikkonforma l-prestazzjoni tagħhom mal-MUR, filwaqt li jiġu evitati l-komponenti politiċi relatati mad-deċiżjoni li bank jingħalaq.

4.3

Fost il-ħafna raġunijiet għalfejn il-BĊE huwa l-aktar adattat għaċ-ċentralizzazzjoni tas-superviżjoni huma enfasizzati n-netwerk tiegħu, l-indipendenza tiegħu u l-fatt li huwa kopert fit-TFUE, u għalhekk riforma tiegħu ma tkunx meħtieġa biex tinkiseb superviżjoni ta’ kwalità.

4.4

Il-KESE jappoġġja li jinżammu f'idejn is-superviżuri nazzjonali l-kompetenzi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u t-terroriżmu, skont id-Direttiva 2005/60/KE (16), kif ukoll is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu minn pajjiżi terzi. Madankollu l-Kumitat jitlob sabiex il-pajjiżi li għal diversi raġuni jonqsu milli jimplimentaw bi sħiħ din id-Direttiva jiġu esklużi mill-mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni uniku. Bl-istess mod, sabiex tiġi ffaċilitata l-funzjoni ta’ superviżjoni ċentralizzata, għandu jitħeġġeġ l-adattament tal-istatuti tal-banek ċentrali nazzjonali affettwati sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni tgħaddi mingħajr interferenzi.

4.5

Fir-rigward tal-korpi ġodda, iridu jiġu adottati arranġamenti tal-votazzjoni sabiex jeskludu membri li jistgħu jkunu soġġetti għal kunflitt ta’ interess. L-indipendenza u r-responsabbiltà ta’ nies f'pożizzjonijiet għoljin trid tkun appoġġata minn sanzjonijeit għal dawk li jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom, minħabba l-ħsara li n-nuqqasijiet tagħhom jikkaġunaw lill-banek u lill-funzjonament tajjeb tas-sistema finanzjarja, kif ukoll lill-ekonomija, lill-intrapriżi u lill-individwi.

4.6

L-industrija finanzjarja qiegħda tagħmel reazzjoni għall-qafas regolatorju ġdid permezz tal-konfigurazzjoni ta’ prodotti innovattivi li jevitaw ir-regolamenti l-ġodda. Il-FMI, fl-aħħar rapporti tiegħu, iwissi rigward mewġa ġdida ta’ innovazzjoni finanzjarja, f'xi każijiet simili għal dik li kkawżat il-kriżi attwali, li minħabba fiha l-ispejjeż tas-superviżjoni ċentralizzata għandhom iqisu l-profil tar-riskju tal-operaturi differenti, sabiex ma jitqiegħedx piż fuq l-istituzzjonijiet li jżommu 'l bogħod minn dawn il-prattiċi.

4.7

Għalhekk, il-KESE jwissi kontra r-riskju ċert ta’ espansjoni tas-sistema bankarja “parallela” fl-UE, li għal darb'oħra jmur kemm kontra l-funzjonijiet finanzjarji kif ukoll il-prinċipji, il-valuri u d-drittijiet taċ-ċittadinanza Ewropea.

4.8

Sabiex jittieħed vantaġġ aħjar mill-opportunitajiet tagħha, l-Unjoni Bankarja Ewropea l-ġdida għandha tikkoopera ħafna aktar mill-qrib ma’ għaqdiet oħrajn diġà eżistenti sabiex tieħu vantaġġ akbar mill-opportunitajiet tal-istituzzjonijiet finanzjarji tagħha, fuq kollox dawk l-aktar globalizzati u b'mod speċjali mal-aktar żoni qrib u li diġà huma konnessi jew dipendenti fuq l-euro (direttament jew indirettament, l-euro diġà huwa l-munita f'aktar minn 50 pajjiż).

Brussell, 15 ta’ Novembru 2012.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Staffan NILSSON


(1)  Tmien standards diġà approvati mill-UE, erbatax fil-proċess ta’ kodeċiżjoni u proposta oħra qabel il-pakkett attwali għall-unjoni bankarja: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_reform_en.htm.

(2)  Ara l-Opinjoni tal-KESE dwar “Kif ninvolvu lis-soċjetà ċivili fir-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji” – ĠU C 143 tat-22.05.2012, p. 3.

(3)  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:068:0003:0007:MT:PDF.

(5)  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm.

(6)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131290.pdf.

(7)  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm.

(8)  Ara l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), Integrazzjoni Finanzjarja fl-Ewropahttp://www.ecb.int/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201204en.pdf, April 2012, u l-Kummissjoni Ewropea (KE), Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Integrazzjoni Ewropej 2011, April 2012, kif ukoll EFSIR 2010, Mejju 2011.

(9)  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/barroso_european_council_23_october_2011_mt.pdf.

(10)  Fl-1 ta’ Lulju 2013 għall-banek Ewropej ta’ importanza sistemika Ewropea iktar sinifikattivi, u l-1 ta’ Jannar 2014 għall-kumplament kollha, billi fl-1 ta’ Jannar 2014 il-banek kollha taż-żona tal-euro għandhom ikunu suġġetti għal superviżjoni ċentralizzata.

(11)  Ara l-opinjoni tal-KESE dwar “Ir-rifuġji fiskali u finanzjarji: theddida għas-suq intern tal-UE”ĠU C 229, 31.07.2012, p. 7.

(12)  Douglas Elliott, Suzanne Salloy, André Oliveira Santos, Assessing the Cost of Financial Regulation, IMF.

(13)  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

(14)  FMI, Safer http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res092512a.htm Global http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res092512a.htm Financial http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res092512a.htm System http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res092512a.htm Still http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res092512a.htm Under http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res092512a.htm Construction, Global http://www.imf.org/external/pubs/ft/GFSR/index.htm Financial http://www.imf.org/external/pubs/ft/GFSR/index.htm Stability http://www.imf.org/external/pubs/ft/GFSR/index.htm Report, 2012.

(15)  Enderlein et al., Completing http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf the http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf Euro, Report http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf of http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf the http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf Tommaso http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf Padoa-Schioppa http://www.henrik-enderlein.de/CompletingTheEuro_ReportPadoa-SchioppaGroup_NE_June2012.pdf Group, Ġunju 2012

(16)  Ara wkoll l-opinjonijiet tal-KESE rigward il-ħasil tal-flus: ĠU C 75, 15.03.2000, p. 22 u ĠU C 267, 27.10.2005, p. 30.


Top