EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE1047

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza” COM(2011) 758 final — 2011/0344 (COD)

OJ C 191, 29.6.2012, p. 108–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 191/108


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza”

COM(2011) 758 final — 2011/0344 (COD)

2012/C 191/19

Relatur ġenerali: is-Sur BOLAND

Nhar id-9 ta’ Frar 2012, il-Kunsill iddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza

COM(2011) 758 final – 2011/0344 (COD).

Nhar id-29 ta’ Frar 2012, il-Bureau tal-Kumitat ta istruzzjonijiet lis-Sezzjoni Speċjalizzata tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett.

Minħabba l-urġenza tal-ħidma, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda matul l-480 sessjoni plenarja tiegħu tal-25 u s-26 ta’ April 2012 (seduta tas-26 ta’ April) li jaħtar lis-Sur BOLAND bħala relatur ġenerali, u adotta din l-opinjoni b’127 voti favur u 4 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1   Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jilqa’ l-proposta li jitkompla l-programm tad-drittijiet u ċ-ċittadinanza u jirrakkomanda li dan jirċievi l-ikbar appoġġ mill-partijiet interessati kollha involuti fl-implimentazzjoni tiegħu.

1.2   Huwa jirrakkomanda li t-titolu tal-programm għandu jinkludi t-terminu “ugwaljanza”. Dan jiżgura li l-programm jipproteġi d-drittijiet tal-persuni affettwati mid-diskriminazzjoni minħabba l-inugwlajanza. Huwa rakkomandat ukoll li l-għanijiet tal-programm jinkludu l-ġlieda kontra l-vjolenza, partikolarment dik domestika.

1.3   Il-Kumitat jirrakkomanda li l-programm jinkludi fl-għanijiet tiegħu referenza msaħħa u speċifika tal-kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda kontra l-vjolenza u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabiltà.

1.4   Il-KESE jilqa’ l-fatt li ġie propost baġit għal dan il-programm. Madankollu, jirrakkomanda bis-sħiħ żieda realistika f’dak il-baġit għal ammont li jirrifletti l-aspetti addizzjonali miżjuda fil-programm.

1.5   Il-Kumitat jirrakkomanda li d-DĠ Ġustizzja jiżgura li għandu l-informazzjoni neċessarja sabiex jeżamina l-impatti b’mod preċiż u li jiżviluppa settijiet ta’ indikaturi li huma ġusti u objettivi li jippermettu analiżi xierqa tal-programm.

1.6   Il-Kumitat jinnota l-bidla fil-ġestjoni tal-programm mid-DĠ tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni għad-DĠ Ġustizzja. Għalkemm dan sar abbażi ta’ raġunijiet ġusti, wieħed għandu jifhem li jista’ jkun hemm riskji relatati mal-ġestjoni globali minħabba din il-bidla. Il-Kumitat jirrakkomanda li titwettaq analiżi xierqa tar-riskju sabiex jitnaqqsu d-diffikultajiet li jinħolqu mill-bidla mid-DĠ tal-Impjiegi għad-DĠ Ġustizzja.

1.7   Il-Kumitat jirrakkomanda li l-programm jiġi implimentat fl-Unjoni Ewropea kollha b’tali mod li huwa konsistenti mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

1.8   Il-Kumitat hu tal-fehma li kull wieħed mill-programmi implimentati għandu jiġi appoġġat b’mod xieraq f’kull wieħed mill-pjani annwali. F’dan ir-rigward, il-Kumitat jirrakkomanda li l-fondi jiġu allokati sabiex l-ebda programm ma’ jkun żvataġġat. Il-Kumitat jirrakkomanda li tiżdied sentenza mal-proposta tal-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li kull programm ta’ ħidma annwali jipprovdi distribuzzjoni xierqa u ġusta ta’ fondi bejn l-oqsma u li jinżammu livelli ta’ finanzjar biżżejjed għall-oqsma kollha.

1.9   Iż-żieda tal-punt dwar il-konsumatur fil-programm toħloq tħassib kbir għall-partijiet interessati. It-tħassib jikkonċerna l-iktar il-fatt li din tista’ tneħħi l-programmi eżistenti u/jew iddgħajjef l-appoġġ finanzjarju tagħhom. Filwaqt li l-Kumitat jifhem il-ħtieġa li jiġi inkluż punt dwar il-konsumatur abbażi tal-fatt li hi r-responsabbiltà tad-DĠ Ġustizzja, jirrakkomanda bis-sħiħ li l-baġit allokat għall-programm ma jitnaqqasx minħabba l-inklużjoni ta’ dan il-punt addizzjonali.

1.10   F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota li programmi li jridu jtejbu s-sitwazzjoni tal-persuni affetwati mid-diskriminazzjoni fir-rigward tal-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem bosta drabi qed jittrattaw sitwazzjonijiet ta’ faqar. Il-Kumitat jifhem li hemm programmi oħra stabbiliti biex jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni, iżda jemmen bis-sħiħ li dan il-programm għandu jqis kompletament ir-rwol li għandu l-faqar fil-ħolqien tad-diskriminazzjoni.

1.11   Hemm tħassib li l-konformità ma’ definizzjoni stretta ta’ ċittadinanza tista’ teskludi wħud minn dawn il-“persuni” msemmija fl-għanijiet tal-programm. Il-KESE jemmen li dan it-tħassib jonqos jekk il-programmi ta’ implimentazzjoni jitħeġġu jappoġġaw il-prinċipji ta’ inklużjoni fil-pjanitagħhom. Huwa rakkomandat li l-applikanti jkunilhom ċar li l-użu tat-terminu “persuni” fl-għanijiet ġenerali huwa maħsub sabiex jiżgura inklużjoni sħiħa.

1.12   Il-KESE jappoġġa bis-sħiħ il-ħidma li saret min-netwerks eżistenti li tappoġġa u tmexxi l-programmi ta’ informazzjoni li jgħinu lil dawk li jirċievu l-għotjiet u dawk li jfasslu l-politiki fil-livell nazzjonali u dak tal-UE. Huwa ta’ importanza assoluta li n-netwerks li japplikaw għall-iffinanzjar taħt il-programm il-ġdid ma jkunux żvantaġġati billi ma titqisx l-esperjenza tagħhom fil-ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem u x-xogħol. Il-Kumitat jemmen ukoll li qed issir valutazzjoni xierqa ta’ din il-ħidma, sabiex l-esperjenza mill-programm tkun disponibbli għal ħidma futura dwar l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem.

1.13   Hemm tħassib mifrux li kwalunkwe lakuna bejn it-tmiem tal-programm attwali għall-2007-2013 u l-programm il-ġdid għall-2014-2020 tkun ta’ detriment għall-programm sħiħ u twassal għal telf ta’ esperjenzi vitali. Il-Kumitat jesprimi b’mod ċar li tali lakuni għandhom jiġu evitati.

2.   Kuntest

2.1   Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza (1) ġiet adottata fil-15 ta’ Novembru 2011. Il-proposta tippreżenta l-bidliet proposti għall-programm ġdid ibbażat fuq l-eżiti mill-esperjenzi tal-programm attwali għall-perjodu 2007-2013.

2.2   Wara l-adozzjoni tal-proposta, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew intalab ifassal opinjoni biex tiġi adottata fl-480 sessjoni plenarja tiegħu, li ser issir fil-25 u s-26 ta’ April 2012.

2.3   Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikoli 19(2), 21(2), 114, 168, 169 u 197 tat-TFUE.

2.4   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 għandu jammonta għal EUR 439 miljun (prezzijiet attwali).

2.5   Huwa disponibbli fil-pajjiżi kollha tal-UE.

2.6   Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi hija limitata għall-pajjiżi taż-ŻEE, għall-pajjiżi ta’ adeżjoni, għall-pajjiżi kandidati u għall-kandidati potenzjali. Pajjiżi terzi oħra, partikolarment pajjiżi fejn tapplika l-Politika Ewropea tal-Viċinat, jistgħu jibbenefikaw ukoll.

2.7   Il-partijiet interessati kollha huma tal-fehma li l-programm il-ġdid m’għandux jiddewwem u għandu jkun operattiv b’mod sħiħ fil-bidu tal-2014.

3.   Il-proposta tal-Kummissjoni

3.1   Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti tifsira dettaljata tal-programm propost għall-perjodu 2014-2020.

3.2   Hija tistabbilixxi qafas bil-għan li jissimplifika u jirrazzjonalizza l-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza, li se jkun is-suċċessur tat-tliet programmi attwali.

3.3   Dawn it-tliet programmi huma: (a) id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza (b) Daphne III (c) is-Sezzjonijiet “Antidiskriminazzjoni u Diversità” u “Ugwaljanza bejn is-Sessi” tal-Programm għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS).

3.4   Wara valutazzjoni tal-impatt tal-programm attwali għall-perjodu 2007-2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li tinkorpora s-sitt programmi attwali fi tnejn. Dan jippermetti approċċ komprensiv ta’ finanzjament u programm ġestit b’mod iktar effiċjenti.

3.4.1   L-objettiv tal-Programm huwa li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ żona, fejn id-drittijiet tal-persuni, kif stabbilit fit-TFUE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ikunu promossi u protetti.

3.4.2   Huwa għandu ħames għanijiet speċifiċi, li huma:

li jtejjeb id-drittijiet li jirriżultaw minn ċittadinanza fl-Unjoni Ewropea;

li jippromovi l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta’ non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà u l-anzjani;

li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni ta’ data personali;

li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal;

li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u n-negozji li jinnegozjaw u jixtru b’kunfidenza fi ħdan is-suq intern.

3.5   Il-proposta tagħti dettalji tal-valutazzjoni ta’ nofs it-terminu u tissuġġerixxi titjib.

4.   Kummenti ġenerali

4.1   Il-KESE jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-iżvilupp ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja jibqa’ prijorità għall-Unjoni Ewropea. Madankollu huwa mħasseb li mhemmx implimentazzjoni konsistenti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea kollha.

4.2   Il-programm il-ġdid jikkonċerna essenzjalment il-forniment ta’ finanzjament ta’ EUR 439 miljun matul il-perjodu 2014-2020. Dan jirrappreżenta tnaqqis żgħir fil-baġit preċedenti u hi l-fehma tal-KESE li dan jirrappreżenta dgħufija fl-impenn tal-Unjoni Ewropea li ttejjeb is-sitwazzjoni tan-nies li jesperjenzaw diskriminazzjoni.

4.3   Il-Kumitat hu mħasseb li l-iżvilupp ta’ “tendenzi estremisti” jista’ jkun ta’ ħsara għall-implimentazzjoni tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem (2) u għaldaqstant huwa importanti li jkunu disponibbli riżorsi adegwati għall-gruppi li qed jaħdmu sabiex itejbu din is-sitwazzjoni. Filwaqt li hu minnu li huwa disponibbli baġit sabiex titkompla din il-ħidma, il-Kumitat huwa ċar ħafna li l-baġit propost huwa inqas mil-livell ta’ appoġġ meħtieġ sabiex tinżamm il-kontinwità tal-ħidma stabbilita fil-programm preċedenti.

4.4   Il-Kumitat hu mħasseb li l-prijoritizzazzjoni tal-programmi annwali adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 8 tal-proposta tal-Kummissjoni tista’ tpoġġi xi elementi jew punti tal-proġett fi żvantaġġ. Dan jista’ jitranġa billi jiġi żgurat li l-programmi ta’ ħidma kollha jiġu ffinanzjati sal-livell meħtieġ sabiex tkompli għaddejja l-ħidma attwali.

4.5   Hemm bżonn li tinżamm viżibbiltà għolja tal-programmi, sabiex jitqiesu li huma effettivi fil-promozzjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-oqsma kollha koperti.

4.6   Il-Kumitat hu mħasseb li l-kapaċità tad-DĠ Ġustizzja li jeżamina l-impatti hi mxekkla mid-dikjarazzjoni tiegħu stess li m’għandux biżżejjed informazzjoni.

4.7   Il-Kumitat hu mħasseb li l-punt addizzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-konsumatur jista’ jqiegħed pressjonijiet żejda fuq il-programm. Dawn jinkludu ċ-ċaqliq ta’ programmi li jittrattaw b’mod dirett id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u l-periklu li jitneħħa finanzjament prezzjuż mill-programmi għad-drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja.

4.8   Il-Kumitat hu mħasseb li t-titolu tal-programm ma jirrappreżentax il-kontenut sħiħ tal-programm. Huwa jqis, b’mod partikolari, li n-nuqqas tat-terminu “ugwaljanza” fit-titolu jdgħajjef il-programmi dwar id-drittijiet tal-ugwaljanza.

4.9   Il-KESE mħasseb fir-rigward tal-fatt li l-għanijiet tal-programm għandhom jinkludu l-ġlieda kontra l-vjolenza, partikolarment dik domestika.

4.10   Il-Kumitat imħasseb fir-rigward tal-fatt li d-definizzjoni taċ-ċittadinanza kif stabbilita f’wieħed mill-ħames għanijiet tal-programm se teskludi n-nies li jgħixu fl-UE iżda mhux bilfors għandhom iċ-ċittadinanza. Huwa jilqa’ l-fatt li l-għanijiet ġenerali tal-programm jagħmlu referenza għal “persuni”. Madankollu l-KESE jitlob li l-għanijiet jissaħħu sabiex il-programm ikun kompletament inklużiv.

4.11   Hemm tħassib mifrux li n-netwerks preżenti involuti fl-appoġġ u l-forniment ta’ informazzjoni li tikkonċerna l-programm m’għandhomx ikunu żvantaġġati meta japplikaw għall-parteċipazzjoni fil-programm il-ġdid. Il-Kumitat jifhem li għandhom livell għoli ta’ esperjenza f’ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Jifhem ukoll li r-rwol tan-netwerks għandu jiġi valutat b’mod xieraq, l-istess bħall-partijiet kollha tal-programm.

4.12   Il-ħtieġa li l-programmi jiġu adattati abbażi ta’ tagħlim minn esperjenza oħra, bħall-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira, fir-rigward tal-valutazzjoni mill-ġdid tad-drittijiet bil-għan li jittejbu f’ċirkustanzi li jinbidlu, għandha jkollha parti essenzjali fl-iżvilupp tal-programm.

4.13   Il-KESE jinnota li sabiex id-drittijiet tal-komunità kollha jiġu rikonoxxuti dejjem irid jitfittex li jintlaħaq bilanċ sabiex jiġu segwiti d-drittijiet u l-ugwaljanza. Huwa ċar ukoll li kulħadd għandu jkollu aċċess għal proċessi li jiżguraw li ma sseħħx diskriminazzjoni.

Brussell, 26 ta’ April 2012.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Staffan NILSSON


(1)  COM(2011) 758 final – 2011/0344 (COD).

(2)  Staffan Nilsson, “Europe’s snail syndrome”, 10 ta’ Mejju 2011; http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.18276.


Top