EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0493

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jemenda d-Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 COM(2007) 355 finali — 2007/0121 COD

OJ C 204, 9.8.2008, p. 47–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 204/47


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jemenda d-Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006

COM(2007) 355 finali — 2007/0121 COD

(2008/C 204/13)

Nhar it-13 ta' Lulju 2007, il-Kunsill iddeċieda b'konformità ma' l-Artikolu 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, dwar

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jemenda d-Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006

“Is-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent”, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar is-26 ta' Frar 2008. Ir-rapporteur kien is-Sur David Sears.

Matul l-443 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet fit-12 u t-13 ta' Marzu 2008 (seduta tat-12 ta' Marzu), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni li b'124 vot favur u 2 astensjonijiet.

1.   Sommarju u rakkomondazzjonijiet

1.1

In-Nazzjonijiet Uniti (NU), f'isem il-pajjiżi membri tagħha, ipproponiet mudell għas-“sistema armonizzata globalment” (GHS) għall-kriterji u l-proċessi li jintużaw fil-“klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar tal-kimiċi”. Din hija maħsuba biex tappoġġja l-kummerċ dinji u tkun ta' għajnuna għall-ekonomiji anqas żviluppati fl-isforzi tagħhom għall-ħarsien tas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema u l-konsumaturi.

1.2

Il-KESE jappoġġja bis-sħiħ dan il-għan ta' armonizzazzjoni globali, il-forma u l-bażi legali tal-leġislazzjoni ta' implimentazzjoni li qed tipproponi l-Kummissjoni, u l-iskeda proposta għall-implimentazzjoni mill-produtturi u l-fornituri li taħbat ma' l-ewwel skadenza ewlenija għar-reġistrazzjoni ta' “sustanzi” skond ir-Regolament (KE) 1907/2006 (REACH).

1.3

Il-KESE jaqbel ukoll ma' l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li, għalkemm il-bidliet fis-sistema li ġiet żviluppata fl-UE matul l-aħħar 40 sena huma inevitabbli u għandhom appoġġ kbir, il-benefiċċji immedjati fl-UE x'aktarx ma jkunux daqshekk sinifikanti u l-ispejjeż jistgħu jkunu għolja. Il-KESE, għalhekk, huwa tal-fehma li fl-istima ta' l-impatt oriġinali kellha tingħata attenzjoni akbar għal dawn iċ-ċirkostanzi mhux tas-soltu. Fin-nuqqas ta' xi benefiċċju globali sinifikanti, kull żieda jew emenda mal-leġislazzjoni attwali li ma tkunx essenzjali b'mod assolut għall-implimentazzjoni tal-proposta tan-NU tinħtieġ ġustifikazzjoni separata dwar is-saħħa, is-sikurezza jew l-ekonomija. Fuq kollox, għandu jsir kull sforz sabiex jiġi żgurat li l-istandards eżistenti ma jkunux kompromessi matul il-perijodu ta' transizzjoni, li ser ikun twil żgur, bejn dawn iż-żewġ sistemi fil-biċċa l-kbira ekwivalenti. L-edukazzjoni fil-punt tax-xiri ser tkun ħtieġa ewlenija.

1.4

Il-KESE jemmen ukoll li, minħabba li hemm skeda ta' żmien stretta ħafna, u minħabba li l-ispejjeż tal-bidu għandhom ikunu limitati, il-proposta u l-applikazzjoni immedjata tagħha jistgħu jkunu flessibbli. Kellhom jgħaddu ħafna snin biex tiġi żviluppata s-sistema attwali sal-punt li tkun qed tipproteġi kif jixraq is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u l-konsumaturi fl-UE kollha, u x'aktarx dan ikun il-każ ukoll fl-iżvilupp tas-sistema l-ġdida armonizzata globalment. Madankollu, il-punt importanti huwa li jiġu allokati riżorsi suffiċjenti għal perijodu twil ta' żmien kemm fin-NU kif ukoll fil-Kummissjoni biex jiġi żgurat li l-proċess ta' armonizzazzjoni jissokta — u li eventwalment dan il-proċess jiġi applikat għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettar attwali ta' prodotti kummerċjalizzati ħafna, u ma jillimitax ruħu għall-kriterji li huma bbażati fuqhom dawn il-klassifikazzjonijiet.

1.5

Il-KESE jinnota, bi tħassib, it-tul ta' din il-proposta, fiha nnifisha u flimkien ma' proposti reċenti bħar-REACH, il-ħafna biċċiet l-oħra ta' leġislazzjoni ta' l-UE li dawn it-tnejn jinteraġixxu magħhom, u l-volum dejjem jikber ta' noti ta' gwida li llum jitqiesu meħtieġa. Jinħtieġapproċċ ġdid jekk ma rridux li l-industrija Ewropea (biex ma nsemmux il-proċessi ta' monitoraġġ jew ta' emendi tal-leġislazzjoni) issofri ħsarat li ma jissewwewx. Fi ftit kliem, m'huwiex raġonevoli li wieħed jassumi li kulħadd, mill-proprjetarju ta' l-iżgħar SME sal-gruppi l-kbar ta' uffiċjali responsabbli f'awtorità kompetenti fil-livell nazzjonali, ikollu jirreferi bilfors perjodikament għal aktar minn 20 000 paġna ta' dokumentazzjoni interkonnessa dwar dawn is-suġġetti biss. Trid tinstab proċedura aħjar.

1.6

Taħt l-istess punt, il-KESE jiddispjaċih għan-nuqqas ta' definizzjonijiet ewlenin u, b'mod partikolari, għall-bidla mill-użu tal-kelma “preparazzjonijiet”, li għandha tifsira tossikoloġika speċifika, għal “taħlitiet” li m'għandhiex. In-nuqqas kontinwu ta' definizzjoni ta' l-UE għall-kelma “kimiċi”, kemm bħala nom kif ukoll bħala aġġettiv, ikompli jqajjem konfużjoni għall-ħaddiema, il-konsumaturi, il-maniġers u l-leġislaturi. Il-kontenut ta' din il-proposta għandu jkun newtrali u konsenswali. Hi toffri opportunità tad-deheb sabiex jiġu kkoreġuti l-iżbalji fid-dettalji kif diġà qed jiġri fl-appendiċi tekniċi. Għandu jitħejja minnufih sett ta' standards għad-definizzjonijiet li jkunu japplikaw għal-leġislazzjoni relatata kollha. Maż-żmien dan ikun jista' jiżviluppa fi glossarju tal-kliem prinċipali bil-lingwi kollha li jidentifika dawk il-kelmiet bl-istess tifsira (kif jista' jkun il-każ ta' “kimika”, “sustanza kimika” u “sustanza”) u dawk li jew għandhom tifsira differenti jew m'humiex relatati (per eżempju, “oġġett” u “prodott”). B'xi lingwi għandhom jiġu identifikati u evitati wkoll il-konfużjonijiet u l-assoċjazzjonijiet kulturali mal-kelmiet “sustanzi” (li jistgħu jinftiehmu bħala droga, alkoħol jew tabakk) u “kimiċi” (li jistgħu jinftiehmu bħala referenza għal attavitajiet illegali jew terroristiċi).

1.7

Il-KESE jinnota wkoll il-periklu doppju ta' klassifikazzjoni żejda u ta' ittikkettar żejjed li maż-żmien inaqqsu l-impatt tat-twissijiet li huma assolutament essenzjali, u tal-fiduċja fuq it-tikketti bħala l-uniku sors ta' informazzjoni kemm għall-ħaddiema kif ukoll għall-konsumaturi. Bla dubju ta' xejn l-informazzjoni ewlenija trid tkun inkluża, iżda l-informazzjoni dwar sorsi oħra li jistgħu jinkisbu faċilment hija importanti wkoll. L-użu dejjem jiżdied ta' xiri bl-internet u riċerka online kemm dwar il-benefiċċji kif ukoll dwar ir-riskji ta' prodotti speċifiċi jindika l-ħtieġa ta' aktar xogħol f'dan il-lat. Il-listi twal ta' ismijiet standardizzati u li m'humiex familjari ta' komponenti ta' taħlitiet komplessi m'humiex l-aħjar mod biex jaqdu l-bżonnijiet tas-servizzi ta' emerġenza u taċ-ċentri kontra l-veleni. L-indikazzjonijiet ta' trattament ġenerali dwar il-perikli u s-sikurezza, flimkien ma' data ta' kuntatt dwar ċentri għall-pariri 24 siegħa kuljum, joffru l-aħjar protezzjoni għal kull min ikun affettwat. F'ċirkustanzi speċifiċi, fejn hija involuta l-formulazzjoni ta' teknoloġija ta' ditta partikolari, b'dan l-approċċ il-produttur huwa wkoll protett, bħal fil-leġislazzjoni preżenti.

1.8

Il-KESE jinnota li ma ġiet proposta l-ebda tikketta għall-kwantitajiet, li ta' spiss ikunu żgħar ħafna, li jiġu ttrasferiti bejn il-laboratorji għal skopijiet ta' studju akkademiku jew riċerka u żvilupp ta' l-intrapriżi. Din tista' tiżdied mingħajr diffikultà mal-firxa ta' tikketti proposti min-NU, u għandha tkun preferuta mill-eżenzjoni proposta attwalment li hija ferm restrittiva, sproporzjonata u għalja.

1.9

Fl-aħħarnett, il-KESE jinnota li ser ikun hemm dejjem aktar bżonn li tiġi riveduta l-kwalità tad-data wżata kif ukoll tad-deċiżjonijiet li jkunu ittieħdu taħt ġurisdizzjonijiet differenti madwar id-dinja kollha. Il-pressjoni għal qbil bejn ir-riżultati tal-klassifikazzjoni, u mhux sempliċement bejn il-kriterji u l-proċessi li jwasslu għalihom, żgur li ser tkompli teżisti. Il-ħtiġijiet u l-benefiċċji dinjija ta' miżura bħal din jinftiehmu aktar faċilment.

2.   Introduzzjoni

2.1

Din il-proposta hija mfassla biex il-leġislazzjoni attwali ta' l-UE issir konformi ma' mudell tan-NU miftiehem reċentement għas-“sistema armonizzata globalment” tal-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-ippakkjar ta' materja prima, prodotti intermedji u lesti li huma definiti bħala “perikolużi” jew “ta' ħsara” u deskritti b'mod differenti bħala “kimiċi”, “sustanzi”, “taħlitiet” jew “preparazzjonijiet”. Il-leġislazzjoni Ewropea ta' l-1967 ser tiġi sostitwita. Ħafna direttivi u regolamenti oħra, inkluż ir-Regolament (KE) 1907/2006 (REACH), li qed jiġu implimentati bħalissa, ser ikollhom bżonn jiġu emendati. Huwa maħsub li l-effetti fl-UE fuq perijodu ta' żmien itwal ser ikunu pożittivi jekk ikunu limitati l-ispejjeż u jitwettqu xi benefiċċji pjuttost żgħar. B'mod ġenerali l-proposta għandha tiffaċilita l-kummerċ dinji filwaqt li żżomm standards għoljin ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

2.2

Id-Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi 67/548/KEE li tfasslet 40 sena ilu trid tiġi sostitwita. Din titqies, b'mod ġenerali, bħala l-ewwel biċċa leġislazzjoni panEwropea dwar il-“kimiċi” li għandha l-għan, b'mod partikolari, li tipproteġi s-sikurezza tal-ħaddiema. Din l-emenda, il-ħafna direttivi li jemendawha u l-adattamenti tagħha għall-progress tekniku issa joffru lill-produtturi u lill-kummerċjanti, lill-ħaddiema, lid-distributuri u lill-konsumaturi, fl-UE u barra minnha, sistema armonizzata għall-klassifikazzjoni ta' sustanzi perikolużi bl-użu ta' testijiet speċifiċi li jkun sar qbil fuqhom kontra l-punti terminali (end points) u l-kriterji ta' periklu; għall-ittikkettar adattat tagħhom permezz ta' sett limitat ta' pittogrammi u għażla ta' frażijiet standardizzati biex jiġu identifikati r-riskji possibbli u biex jiġu rakkomandati proċeduri għall-immaniġġar mingħajr periklu; u għall-ippakkjar tagħhom biex ikunu protetti l-utenti regolari u l-gruppi vulnerabbli, b'mod partikolari, it-tfal żgħar.

2.3

Wieħed u għoxrin sena wara l-adozzjoni tad-Direttiva 67/548/KEE, id-Direttiva 88/379/KEE dwar Preparazzjonijiet Perikolużi estendiet il-proċess minn “sustanzi” (lista relattivament limitata ta' “elementi u l-komposti tagħhom”) għal lista teorikament infinita ta' “preparazzjonijiet” (“taħlitiet ta' żewġ sustanzi jew aktar”). Fid-dawl tal-fatt li l-ittestjar fuq l-annimal fuq skala bħal din ma kienx mixtieq jew kien impossibbli, id-Direttiva introduċiet fil-liġijiet Ewropej, għall-ewwel darba, relazzjoni teoretika bejn il-perikli magħrufa jew li jistgħu jkunu determinati tas-sustanzi komponenti u l-aktar l-periklu probabbli tat-taħlita eventwali. B'hekk il-preparazzjoni tista' tiġi kklassifikata, ittikkettata u ppakkjata mingħajr il-bżonn ta' aktar testijiet.

2.4

Minħabba li l-maġġoranza l-kbira tal-prodotti mibjugħin lill-konsumaturi huma tabilħaqq “preparazzjonijiet” (jew saħansitra “oġġetti”), dan kien pass importanti biex tiġi żgurata s-sikurezza ta' prodotti li għalihom ma kienx hemm direttivi aktar speċifiċi u restrittivi, per eżempju dawk applikabbli għall-bejgħ ta' pestiċidi, deterġenti jew kosmetiċi. Id-Direttiva ta' l-1988 ġiet emendata b'mod sinifikanti fl-1999 bid-Direttiva 1999/45/KE.

2.5

Id-direttivi ta' hawn fuq, flimkien mad-Direttiva 91/155/KEE dwar Karti bid-Data tas-Sikurezza li tappoġġjahom u li ġiet ukoll emendata sussegwentement, ipprovdew, għal ħafna snin, il-bażi tal-protezzjoni għal-ħaddiema u l-konsumaturi fl-UE kollha. Huma marbuta sew ma' prattikament il-leġislazzjoni l-oħra kollha ta' l-UE li għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza u l-ambjent; dawn id-direttivi jipprovdu wkoll informazzjoni għal din il-leġislazzjoni ta' l-UE. Jinħtieġuaġġornamenti kostanti biex jirriflettu l-bidliet fl-iskop, fit-teknoloġija tal-produzzjoni l-metodi ta' l-ittestjar, fid-disponibilità tal-prodotti u l-użu possibbli, u biex jirriflettu wkoll l-aħħar għarfien xjentifiku dwar il-konsegwenzi ta' dawn kollha u tal-modi biex jitnaqqsu l-effetti kollha mhux mixtieqa.

2.6

Huwa daqstant ieħor importanti li dawn id-direttivi “isegwu l-għanijiet tas-suq intern” billi jippruvaw jistabbilixxu Suq Uniku fl-UE għad-diversi prodotti koperti. Il-prodotti, kemm jekk huma materja prima, prodotti naturali jew sintetiċi, prodotti intermedji jew flussi ta' skart, prodotti lesti jew oġġetti, jistgħu jiġu impurtati b'sikurezza lejn l-Istati Membri, u jista' jsir il-kummerċ tagħhom fl-Istati Membri u bejniethom, sakemm ikunu konformi ma' din il-leġislazzjoni ta' l-UE u ma' partijiet rilevanti oħra tagħha.

2.7

Fl-2001, il-Kummissjoni Ewropea nediet White Paper bit-titolu “Strateġija għall-futur għall-Politika tal-Kimiċi”. Din laħqet il-quċċata tagħha meta ġie adottat ir-Regolament (KE) 1907/2006, magħruf ukoll bħala REACH, dwar “ir-reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' kimiċi”. Id-Direttiva 2006/121/KE ta' miegħu, li ġiet ippubblikata u sar qbil fuqha fl-istess żmien, ipprovdiet iżjed emendi għad-Direttiva 67/548/KEE biex iż-żewġ Direttivi jkunu konformi ma' xulxin. Dan il-proċess x'aktarx ser ikompli hekk kif tkun disponibbli aktar data jew malli jinbidlu l-ħtiġijiet leġislattivi.

2.8

Dan kollu jaffettwa u jirreferi għall-manifattura, id-distribuzzjoni u l-marketing ta' prodotti speċifiċi fl-UE u għall-kummerċ bejn l-UE u l-imsieħba tagħha fl-importazzjoni u l-esportazzjoni. Inevitabbilment, ġew żviluppati sistemi simili iżda mhux identiċi matul l-istess perijodu ta' żmien f'għadd ta' ekonomiji oħra mad-dinja kollha li magħhom l-UE tagħmel kummerċ b'mod regolari, permezz tal-bosta intrapriżi kbar, medji u żgħar stabbiliti fil-limiti tagħha jew barra mill-fruntieri tagħha.

2.9

Għadd ta' pajjiżi oħra, ġeneralment b'ekonomiji u/jew strutturi leġislattivi inqas żviluppati, irrikonoxxew il-bżonn ta' sistema bħal din għall-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-ippakkjar ta' “sustanzi perikolużi” iżda qed jistennew li jintlaħaq ftehim dwar mudell rikonoxxut globalment biex jimplimentawh fuq livell lokali.

2.10

Meta għarfet, fil-bidu tad-disgħinijiet, li dawn is-sistemi nazzjonali jew reġjonali żviluppati lokalment, għalkemm essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza u l-ambjent, setgħu wkoll ixekklu l-kummerċ dinji, in-Nazzjonijiet Uniti ppruvat tiżviluppa proposta għal Sistema Armonizzata Globalment (GHS) tal-“klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar ta' kimiċi u għall-provvista ta' karti bid-data tas-sikurezza”. Mudelli ta' din l-armonizzazzjoni kienu diġà jeżistu fis-settur tat-trasport, b'mod partikolari għal perikli fiżiċi u għal tossiċità akuta.

2.11

L-approvazzjoni biex jiġi żviluppat dan l-approċċ usa' ngħatat fil-Kapitolu 19 ta' l-Aġenda 21 adottata fil-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp (UNCED) fl-1992. Il-kontribut tekniku ikun jista' jinġabar mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u mis-Sotto-Kumitat ta' Esperti dwar it-Trasport ta' Oġġetti Perkolużi tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSCETDG).

2.12

Wara kważi għaxar snin xogħol, rappreżentanti minn madwar 160 Stat Membru tan-NU, li taw il-kontribut tagħhom, waslu għal ftehim dwar il-kontenut tekniku tal-GHS il-ġdida f'Diċembru ta' l-2002. Is-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (WSSD), li sar f'Johannesburg f'Settembru ta' l-istess sena, ħeġġeġ lill-pajjiżi firmatarji tiegħu “biex jimplimentaw il-GHS malajr kemm jista' jkun bl-iskop li s-sistema titħaddem kompletament sa l-2008”. Il-GHS tan-NU, li issa inkludiet l-2008 bħala data maħsuba għall-implimentazzjoni tagħha, ġiet adottata f'Lulju ta' l-2003 mill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU. Dawn il-ftehimiet iffirmawhom ir-rappreżentanti kollha tas-27 Stat Membru ta' l-UE wara t-tkabbir.

2.13

Fl-2004 ġew adottati numru ta' emendi għall-proposta oriġinali tan-NU u dawn ġew inklużi fir-rakkomandazzjonijiet għal “sistema armonizzata globalment tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' kimiċi (GHS)” li ġiet ippubblikata min-NU fl-2005. Dan id-dokument ta' 540 paġna, u r-reviżjonijiet sussegwenti tiegħu, sar magħruf bħala l-“Purple Book” (Ktieb Vjola), mill-kulur li ntuża għall-qoxra stampata tiegħu. Id-dettalji dwar il-progress li għamlu 65 pajjiż, inklużi 27 mill-UE, lejn il-mira ta' l-2008 jinsabu fuq is-sit elettroniku rilevanti tan-NU.

2.14

Sar ftehim dwar emendi tekniċi oħra min-NU fl-2006 u dawn ġew inklużi f'edizzjoni riveduta tal-Purple Book ippubblikata fl-2007. Il-proposti jinkludu, b'mod inevitabbli għal proċess estiż u kumpless bħal dak ta' l-armonizzazzjoni globali tas-sistemi eżistenti, taħlita ta' kriterji qodma u ġodda għall-ittestjar, u punti terminali, pittogrammi, frażijiet approvati, u disinji tat-tikketti. Ġiet introdott approċċ modulari li bis-saħħa tiegħu l-opinjonijiet differenti jistgħu jikkoeżistu u jista' jintlaħaq ftehim bejn il-pajjiżi li jkunu qegħdin jipparteċipaw (għalkemm l-użu eċċessiv ta' dan jelimina naturalment ħafna mill-benefiċċji maħsuba).

2.15

Madankollu, il-mudell propost min-NU m'għandux is-saħħa legali neċessarja u dawk il-pajjiżi li jixtiequ jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tiegħu għandhom bżonn jimplimentaw leġislazzjoni ġdida. Għall-Istati Membri ta' l-UE, hemm bżonn ta' proposta mill-Kummissjoni biex dan iseħħ.

2.16

Fl-2004, il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq proposta ta' implimentazzjoni billi ppubblikat l-ewwel abbozz għal sistema ta' l-UE konformi mal-GHS fl-2006. Saru stimi ta' l-impatt u dawn ġew ippubblikati matul l-istess perijodu. Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati fuq l-internet fit-tielet kwart ta' l-2006, flimkien mat-tħassib li esprimew is-Servizzi Legali tal-Kummissjoni, wassal għal abbozzar maġġuri mill-ġdid tal-proposta oriġinali. Fl-aħħar intlaħaq ftehim u l-proposta ġiet ippubblikata f'Ġunju ta' l-2007. Diġà bdew ir-reviżjonijiet tekniċi fil-grupp ta' ħidma relattiv tal-Kunsill. Bħal dejjem, wieħed jistenna l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), u tal-Kumitat tar-Reġjuni.

2.17

Teżisti xewqa ġenerali li r-reviżjonijiet attwali la jirritardjaw u lanqas ma jemendaw b'mod sinifikanti l-proposti ta' armonizzazzjoni. B'mod ġenerali, il-benefiċċji jitqiesu li huma mifruxin relatati primarjament mas-suq dinji, u jonqsu jekk l-armonizzazzjoni ma titwettaqx. L-ispejjeż fl-UE (jew għal dawk li jagħmlu l-kummerċ ma' l-UE) jiżdiedu ħafna jekk l-iskeda ta' żmien tkun differenti minn dik miftiehma diġà għar-REACH. Il-benefiċċji kollha għas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent jinħassu l-aktar barra l-UE, f'pajjiżi li attwalment m'għandhomx sistemi effettivi tagħhom stess.

2.18

L-implimentazzjoni tal-GHS ser tħalli impatt fuq il-leġislazzjoni ta' l-UE dwar it-trasport u fuq serje ta' liġijiet downstream ta' l-UE li huma relatati u li jaffettwaw il-prodotti tal-konsum, l-immaniġġar ta' kimiċi għal użi partikolari, il-kontroll ta' kimiċi perikolużi jew ta' ħsara, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, l-iskart u l-prodotti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Fis-snin li ġejjin ser jiġu introdotti proposti oħrajn li jkopru dawn il-kwistjonijiet fejn ikun meħtieġ. Il-lista sħiħa ta' liġijiet li x'aktarx ser ikunu affettwati ġiet ippubblikata mis-Servizzi tal-Kummissjoni f'Awissu ta' l-2006. L-emendi tar-Regolament (KE) 1907/2006 (REACH) huma inklużi fil-proposta attwali.

3.   Sommarju tal-Proposta tal-Kummissjoni

3.1

Il-proposta hija mqassma fi tliet “Volumi” u 7 “Annessi”. Fil-verżjoni Ingliża b'kollox hemm ftit aktar minn 2 100 paġna. Għalkemm l-elementi ewlenin tal-proposta jinsabu kollha fl-64 paġna ta' l-ewwel Volum, li hu relattivament qasir; il-materjal ġdid jew l-interpretazzjonijiet ġodda jew riveduti tal-materjal il-qadim jinsabu fid-dokument kollu. Għalhekk il-proposta trid tiġi kkunsidrata fit-totalità tagħha bħala biċċa leġislazzjoni primarja essenzjali, nazzjonali u ta' l-UE, li taffettwa lir-regolaturi, lill-produtturi, lill-fornituri, lid-distributuri, lill-kummerċjanti, lill-ħaddiema u lill-konsumaturi fl-UE u barra minnha.

3.2

It-tieni Volum, li jinkludi l-Anness I, jagħti l-klassifikazzjoni dettaljata u r-rekwiżiti għall-ittikkettar għas-sustanzi u t-taħlitiet perikolużi (154 paġna).

3.3

It-tielet Volum, li jinkludi l-Annessi minn II sa VII, jipprovdi serje ta' regoli speċjali għal ċerti sustanzi u taħlitiet; listi ta' dikjarazzjonijiet ġodda ta' periklu u ta' prekawzjoni; pittogrammi li jindikaw il-periklu ġodda; klassifikazzjoni u ttikkettar dettaljati u armonizzati għal ċerti sustanzi perikolużi; u tabella ta' traduzzjoni maħsuba biex tgħin lill-utenti billi turi l-bidliet mir-rekwiżiti dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar skond id-Direttiva 67/548/KEE għar-rekwiżiti l-ġodda u d-dikjarazzjonijiet ta' periklu tar-Regolament propost (430 paġna). Id-“Dikjarazzjoni Leġislattiva Finanzjarja” għall-proposta fit-totalità tagħha, li hija neċessarja għall-evalwazzjoni xierqa tal-proposta iżda li ftit għandha valur jew interess fuq perijodu twil ta' żmien bħala leġislazzjoni primarja, hija inkluża, jew forsi midfuna, fl-aħħar ta' dan il-Volum.

3.4

Il-Volumi IIIa u IIIb jinkludu t-Tabelli 3.1 u 3.2 bħala komponenti ta' l-Anness VI, kif indikat fit-tielet Volum hawn fuq. Dawn flimkien jispjegaw il-bidla mid-Direttiva attwali 67/548/KEE għall-qafas regolatorju l-ġdid ta' l-Anness 1 — kważi 1 500 paġna ta' deċiżjonijiet dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi speċifiċi akkumulati matul aktar minn 40 sena ta' evalwazzjoni ta' prodotti fl-UE.

3.5

L-istima ta' l-impatt tal-Kummissjoni, li trid tinqara flimkien mal-materjal ta' hawn fuq, hija bbażata fuq rapporti ppreparati mill-konsulenti ta' RPA and London Economics u hija relattivament qasira (34 paġna).

3.6

Il-proposta hija ppreżentata bħala Regolament skond l-Artikolu 95 tat-Trattat tal-KE biex “jiġi żgurat suq intern ġust għall-fornituri kollha tas-sustanzi u t-taħlitiet, kif ukoll livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa, sikurezza, ambjent u tal-konsumaturi”.

3.7

Il-proposta tirrikonoxxi li l-ambitu tal-leġislazzjoni attwali ta' l-UE u l-ambitu tal-GHS tan-NU m'humiex identiċi. It-tnejn huma differenti fid-dettall mir-regolamenti tat-trasport diġà armonizzati ħafna dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar. Il-bidliet f'din il-proposta nżammu kemm jista' jkun limitati. F'ċerti każi ser jinħtieġu proposti oħra, b'mod partikolari matul il-fażijiet ta' implimentazzjoni tar-REACH.

3.8

Il-proposta tadotta xi termini u definizzjonijiet ġodda mill-GHS tan-NU, b'mod partikolari l-użu ta' “taħlita” minflok “preparazzjoni”.

3.9

Il-proposta tirrikonoxxi li kwalunkwe sistema ġdida ta' klassifikazzjoni tista' twassal għall-użu estensiv ta' annimali tal-laboratorju. Fejn ikun possibbli għandhom jintużaw metodi alternattivi. L-esperimenti fuq il-bnedmin u primati oħra għall-iskopijiet ta' din il-klassifikazzjoni jidher li huma projbiti b'mod espliċitu (jiddependi mid-distinzjoni legali u lingwistika li għadha m'hijiex solvuta fid-diversi lingwi uffiċjali ta' l-UE bejn “ma jistax” u “m'għandux”) fil-proposta tal-Kummissjoni (għalkemm dawn it-testijiet huma permessi fil-mudell GHS tan-NU).

3.10

Il-problemi assoċjati mal-klassifikazzjoni ta' “taħlitiet” huma magħrufa. “Prinċipji ta' tqarrib” huma pprovduti bl-iskop li jiffaċilitaw id-deduzzjonijiet ta' l-effetti minn prodotti li probabbilment ikollhom effetti simili.

3.11

Il-proposta toffri l-possibilità li jiġu pprovduti ismijiet komuni iqsar għal sustanzi waħedhom jew għal komponenti ta' taħlitiet jekk l-ismijiet formali kif definiti mill-Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u Applikata (IUPAC) jaqbżu l-100 karattru fit-tul. L-identifikaturi tal-prodott (numri u ismijiet) fornuti mis-Servizz ta' l-Astratti Kimiċi tas-Soċjetà Kimika Amerikana (CAS) ser jibqgħu jintużaw ukoll. Il-leġislazzjoni attwali żżomm l-użu kkontrollat ta' ismijiet ġeneriċi li jidentifikaw tajjeb il-periklu potenzjali mingħajr ma jpoġġu f'riskju l-proprjetà intellettwali assoċjata mal-kompożizzjoni preċiża ta' taħlita.

3.12

Il-perijodu neċessarju ta' transizzjoni bejn iż-żewġ sistemi huwa diskuss fid-dettall. Huwa magħruf biċ-ċar li l-kriterji l-ġodda jridu jiġu applikati l-ewwel għas-“sustanzi” u aktar tard għat-“taħlitiet”. Biex jiġu evitati piżijiet mingħajr bżonn fuq l-intrapriżi, ma jkun hemm l-ebda obbligu għal intrapriża li tirreklama jew li tittikketta mill-ġdid prodotti (kemm “sustanzi” u kemm “taħlitiet”) diġà fil-katina tal-forniment fil-mument li l-leġislazzjoni rilevanti tidħol fis-seħħ.

3.13

L-Istati Membri ser jintalbu jaħtru awtoritajiet għall-applikazzjoni u l-infurzar tar-Regolament — u jistabbilixxu “sanzjonijiet xierqa għan-nuqqas ta' konformità”. Ta' min jinnota li “koperazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet kollha kompetenti hija essenzjali”.

3.14

Fil-prinċipju, ir-Regolament japplika għas-sustanzi u t-taħlitiet kollha, minbarra fejn leġislazzjoni Komunitarja oħra tistipula regoli aktar speċifiċi. Kosmetiċi, ingredjenti għat-togħma, addittivi għal ma' l-ikel, għalf ta' l-annimali u prodotti veterinarji, ċertu tagħmir mediku, prodotti li jaqgħu taħt ir-regoli relatati ma' l-avjazzjoni ċivili, it-trasport bit-triq jew bit-tren u l-munizzjonijiet (iżda mhux “prodotti splussivi fil-kummerċ għal effetti dekorattivi” jiġifieri logħob tan-nar) huma kollha esklużi mill-effetti ta' dan ir-Regolament.

3.15

L-iskart kif definit mid-Direttiva 2006/12/KE ma jistax, skond din il-proposta, jiġi klassifikat jew bħala “sustanza” jew bħala “taħlita” jew bħala “oġġett” kif definit minn dan ir-Regolament u għalhekk huwa eskluż mill-effetti tiegħu.

3.16

Madankollu, il-ligi huma definiti bħala “taħlitiet” konformi mal-punt 41 ta' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) u għalhekk huma inklużi f'dan ir-Regolament, għaliex preżumibbilment huma “taħlitiet” veri (iżda m'humiex, fi kwalunkwe sens utli, “preparazzjonijiet”) ta' sustanzi li jeżistu fin-natura bħalma huma l-metalli, il-minerali u l-estratti tal-pjanti.

3.17

Ir-rekwiżiti għall-ittikkettar inbidlu kemm bħala arranġament kif ukoll bħala kontenut mis-sistema attwali ta' l-UE. Xi pittogrammi eżistenti ġew sostitwiti; oħrajn żdiedu għall-ewwel darba. Il-frażijiet standardizzati attwali dwar “riskju” u “sikurezza” li kienu permessi ġew sostitwiti bi “kliem tas-sinjali” ġodda, “dikjarazzjonijiet ta' periklu” u “dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni”.

3.18

Il-kliem u d-dikjarazzjonijiet kollha approvati ta' hawn fuq huma definiti fil-lingwi uffiċjali kollha ta' l-UE u jridu jintużaw skond il-bżonn fuq kull tikketta, skond il-pajjiż fejn eventwalment il-prodott ikun għall-bejgħ. Jistgħu jintużaw għadd ta' lingwi, għalkemm l-ispazju disponibbli qiegħed isir dejjem aktar limitat. (F'ċerti każi speċjali jistgħu jinħtieġu iżjed traduzzjonijiet ta' tikketti u ta' dokumentazzjoni ta' appoġġ f'lingwi legalment neċessarji iżda mhux “uffiċjali” bħalma huwa l-Welsh, jew f'lingwi meħtieġa oħra, per eżempju r-Russu, it-Tork, l-Għarbi u l-Ħindi, biex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet ta' gruppi indiġeni jew immigranti speċifiċi).

3.19

Il-proposta tirrikonoxxi li l-proċess ta' klassifikazzjoni, u għalhekk ta' l-ittikkettar u ta' l-ippakkjar huwa wieħed li jrid jiġi aġġornat kontinwament fl-UE hekk kif ikun hemm disponibbli informazzjoni ġdida jew għarfien ġdid jew hekk kif jinbidlu l-metodi ta' testijiet jew in-neċessitajiet leġislattivi. It-tibdiliet li jeħtieġu azzjoni u l-proċeduri li jkunu jridu jiġu segwiti huma spjegati fit-test.

3.20

Huwa maħsub li r-Regolament jidħol fis-seħħ 20 ġurnata wara l-pubblikazzjoni eventwali tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali. Is-sustanzi għandhom jiġu kklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skond il-leġislazzjoni eżistenti sa mhux aktar tard mill-1 ta' Diċembru 2010 (biex jaħbtu ma' l-iskadenzi tar-reġistrazzjoni tar-REACH). It-aħlitiet għandhom ikunu kklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skond il-leġislazzjoni eżistenti sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2015. Minn dawn id-dati 'l quddiem tapplika biss il-leġislazzjoni l-ġdida.

4.   Kummenti ġenerali

4.1

In-NU, li taġixxi f'isem il-pajjiżi membri tagħha kollha, ipproponiet mudell għal “sistema armonizzata globalment” għall-kriterji u l-proċessi tal-klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar tas-“sustanzi kimiċi”. L-Istati Membri ta' l-UE qablu li l-mudell għandu jitwettaq, idealment, sa l-2008. Il-Kummissjoni pproponiet leġislazzjoni implimentattiva f'forma ta' Regolament li issa qed ikun diskuss.

4.2

Il-KESE jappoġġja b'mod qawwi l-għan ta' l-armonizzazzjoni globali, il-forma u l-bażi legali tal-leġislazzjoni proposta, u l-iskeda proposta biex l-implimentazzjoni isir fl-istess żmien ta' l-ewwel skadenza ewlenija għar-reġistrazzjoni tas-sustanzi skond ir-Regolament (KE) 1907/2006 (REACH).

4.3

Il-KESE jinnota wkoll li jrid ikun hemm flessibilità biex jitmexxew iż-żewġ sistemi b'mod parallel, b'mod partikolari għal “taħlitiet” li f'ħafna każi jkunu huma stess “taħlitiet” ta' “taħlitiet”, kull waħda b'tul ta' żmien li tulu tibqa' tajba għall-użu, li jista' jkun definit u kultant jista' jkun twil għadd ta' xhur jew anke snin. It-transizzjoni probabbilment ma sseħħx b'mod sħiħ fil-qafas taż-żmien propost — imma b'xorti tajba dan ma jfissirx li l-proċess mhux ser ikun effettiv. Fin-nuqqas ta' din il-flessibilità, l-ispejjeż biex jinbeda l-proċess ser jiżdiedu u l-benefiċċji fuq perijodu twil ta' żmien jistgħu ma jinkisbux.

4.4

Il-KESE jinnota wkoll u jaqbel mal-kummenti introduttorji ta' l-istima ta' l-impatt tal-Kummissjoni li “fil-medda twila ta' żmien, l-implimentazzjoni tal-GHS tidher utli billi … [l-i]ffrankar ta' l-ispejjeż relatati mal-kummerċ sejrin finalment jegħlbu l-ispejjeż ta' darba ta' l-implimentazzjoni” ... għalkemm ... “l-ispejjeż ta' l-implimentazzjoni għandhom jinżammu taħt kontroll biex jinkisbu benefiċċji netti fil-futur qrib ukoll u biex jiġu evitati spejjeż u piż amministrattiv żejjed għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju”.

4.5

Il-KESE jinnota wkoll il-fehmiet tal-Kummissjoni fid-Dikjarazzjoni Leġislattiva Finanzjarja tagħha dwar il-fatt li l-proposta leġislattiva għandha x'taqsam ma' l-implimentazzjoni ta' ftehima internazzjonali. Anke evalwazzjoni ex-ante negattiva ma twassalx biex il-Kummissjoni ma tressaqx proposta leġislattiva peress li ma jeżistux għażliet ta' politika oħra. Evalwazzjoni ex-post negattiva ma ġġegħilx lill-Kummissjoni biex tirtira mill-impenn tagħha li timplimenta s-sistema miftiehma fil-livell internazzjonali ta' klassifikazzjoni u ttikkettar.

4.6

Fi kliem ieħor, il-Kummissjoni temmen li ma kellhiex għażla ħlief li tressaq il-proposta, ikun xi jkun il-bilanċ ikkalkulat jew attwali ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji eventwali. Il-KESE jaqbel li dan huwa realistiku fiċ-ċirkustanzi attwali imma jiddispjaċih li l-istima ta' l-impatt, anke jekk mhux kruċjali għat-tfassil tad-deċiżjoni, ma studjatx aktar l-ispejjeż potenzjali ta' l-implimentazzjoni bil-għan li dawn l-effetti jittaffew matul l-abbozzar. Il-fatt li l-istess konsulenti (RPA) ħejjew analiżi ddettaljata (u konfliġġenti) dwar settur wieħed biss li ser ikun affettwat (ċerti prodotti tal-konsum) jindika li dan seta' sar b'mod aktar wiesa' u żgur b'mod aktar effettiv kieku kien hemm il-fondi, il-ħin u r-rieda. Kif jiġri bil-proċessi kollha ta' armonizzazzjoni, il-perikli li l-ispejjeż joktru u l-benefiċċji jgħibu huma ovvji ħafna.

4.7

Huwa diffiċli, per eżempju, li wieħed jifhem x'benefiċċji jista' jkun hemm fl-aħħar mill-aħħar għas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent fi ħdan l-UE bħala konsegwenza diretta ta' dan l-iskambju minn sistema li ilha mwaqqfa u tiffunzjona b'mod sħiħ għal sistema oħra valida daqsha imma li m'hijiex magħrufa. Fuq medda qasira ta' żmien, il-ħarsien tal-konsumaturi jista' anke jintlaqat ħażin minħabba li ż-żewġ sistemi jaħdmu b'mod parallel bi kliem, frażijiet u pittogrammi li huma differenti minn xulxin. Programm ikkordinat ta' edukazzjoni u taħriġ, iffokat fuq is-settur tal-bejgħ bl-imnut kapaċi jnaqqas xi ftit dan ir-riskju.

4.8

Hemm ukoll diffikultajiet kunċettwali biex wieħed jifhem kif il-benefiċċji għall-kummerċ dinji jistgħu jseħħu b'mod sħiħ meta l-pajjiżi ser jimplimentaw il-proposta tan-NU fi skedi ta' żmien differenti u b'interpretazzjonijiet differenti tal-ħtiġijiet bażiċi. L-implimentazzjoni bikrija mill-Ġappun u New Zealand diġà nissel tħassib fl-Ewropa. L-implimentazzjoni fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, b'4 jew 5 sistemi jitħaddmu b'mod parallel fl-istess ħin, għadu 'l bogħod mit-tlestija. Il-verżjonijiet b'lingwi differenti naturalment ser jibqgħu jkunu meħtieġa għall-prodotti mdaħħla fil-kummerċ dinji, ikunu kemm ikunu armonizzati t-tikketti u l-karti b'data dwar is-sikurezza meħtieġa.

4.9

Għaldaqstant, l-aħjar li jista' jingħad huwa li dan huwa l-bidu ta' proċess ta' armonizzazzjoni globali li jirrifletti dak li diġà seħħ fl-Istati Membri ta' l-UE u li issa ser ikun jeħtieġ l-istess livell ta' riżorsi, sistemi ta' appoġġ u proċessi biex jinżamm fuq sisien globali. Dan ser ikun rwol ġdid għall-Kummissjoni u ser ikun importanti li hija tiddedika riżorsi biżżejjed biex tippermetti li t-tibdiliet, l-aġġornamenti u l-adattamenti inevitabbli għall-progress tekniku għall-proposta attwali jseħħu fil-ħin u b'mod effettiv. M'huwiex ċar jekk id-dikjarazzjoni finanzjarja jew il-proposti dwar il-komitoloġija u l-iskrutinju li jseħħ wara humiex adegwati f'dan ir-rigward.

4.10

Kummenti simili għandhom ikunu indirizzati lin-NU, biex ikun assigurat li tinkiseb malajr kemm jista' jkun l-armonizzazzjoni sħiħa mhux biss tal-kriterji għall-klassifikazzjoni, imma anke tal-klassifikazzjonijiet attwali ddeterminati u użati bħala l-bażi ta' l-ittikkettar u l-ippakkjar li jsir wara, għall-“kimiċi bażiċi” imdaħħla b'volumi kbar fil-kummerċ dinji (u eventwalment għall-maġġoranza tal-prodotti tal-konsum imdaħħla b'volumi kbar fil-kummerċ dinji). Fiż-żewġ każi, il-kooperazzjoni mill-qrib u kontinwa bejn dawk li jimmanifatturaw il-prodotti u r-regolaturi rilevanti ser tkun essenzjali.

4.11

Fl-UE, il-Kummissjoni għad għandha bżonn tindirizza l-problema doppja tat-trattament tal-ħafna interazzjonijiet li huma definiti b'mod parzjali biss b'leġislazzjoni downstream tagħha stess — u tar-rikonoxximent u l-issodisfar tal-ħtiġijiet ta' setturi speċifiċi, b'mod partikolari għall-prodotti tal-konsum. Minħabba li ż-żewġ sistemi suppost li huma effettivi b'mod indaqs, xi flessibilità għandha tkun possibbli sabiex ikun jista' jintlaħaq qbil mill-aktar fis possibbli dwar il-qafas wiesa' tal-proposta.

4.12

Fuq tema simili, “il-ħaddiema” (fuq il-post tax-xogħol) u “il-konsumaturi” (fil-ħwienet, meta jixtru minn fuq l-Internet jew wara, fi djarhom) naturalment għandhom kollha jibqgħu jingħataw l-aqwa ħarsien possibbli rigward is-saħħa u s-sikurezza tagħhom. Madankollu, iż-żewġ ambjenti u l-ħtiġijiet għall-informazzjoni u s-servizzi ta' appoġġ disponibbli għal dawk ikkonċernati huma tabilħaqq differenti minn xulxin. Dan huwa rrikonoxxut b'mod parzjali biss f'din il-proposta. M'hemmx bżonn ta' mudell b'qies wieħed għal kulħadd. Għandhom jingħarfu l-iżviluppi riċenti fil-mod kif il-konsumaturi jixtru, b'mod partikolari minn fuq l-Internet. Il-ħtiġijiet professjonali ta' ħaddiema ta' l-emerġenza, is-servizzi tas-saħħa u ċ-ċentri kontra l-veleni, għandhom jitqiesu fir-rigward tal-kontenut tat-tikketti u r-rilevanza ta' l-informazzjoni mogħtija.

4.13

Id-disponibilità u l-valur ta' sorsi oħra ta' l-informazzjoni apparti mit-tikketta għandhom ikunu rrikonoxxuti wkoll, b'mod partikolari għall-konsumaturi, li jistgħu jwettqu għażliet informati permezz ta' pariri mill-għaqdiet tal-konsumaturi jew minn fuq l-Internet mingħand il-maġġoranza tal-produtturi jew il-fornituri. Għaldaqstant, L-istqarrija xotta tal-Kummissjoni li “it-tikketta hija l-unika għodda għall-komunikazzjoni mal-konsumaturi” hija sempliċi żżejjed. Għal dawk li jserrħu fuq it-tikketta biss, forsi ħafna żmien wara x-xiri tal-prodott, il-ħtieġa għal informazzjoni ffokata b'mod ċar, li tiftiehem u rilevanti hija importanti ħafna. Għal oħrajn, l-informazzjoni addizzjonali tista' tinkiseb b'mod ħafif skond il-liġi eżistenti ta' l-UE jew il-prattika tajba tal-kummerċ minn kull min jixtieq isir jaf aktar. Il-ħafna għażliet individwali fix-xiri li jsiru biss fuq il-bażi tal-lealtà lejn it-tikketta ta' kumpanija taħdem fiż-żewġ direzzjonijiet — prodott jista' jitqies li huwa mingħajr periklu sempliċiment għax huwa magħmul mill-Kumpanija X — u l-valur ta' dik il-lealtà tal-konsumaturi lejn il-Kumpanija X jassigura li l-prodotti tagħha jinżammu tabilħaqq mingħajr periklu, u meta dan ma jkunx il-każ il-prodotti jkunu rriformulati, magħmula mill-ġdid jew irtirati. (Xi każi ta' ġugarelli u prodotti oħra għall-konsum li dan l-aħħar kienu rtirati fuq livell globali b'mod volontarju u mingħajr dubju bi spiża kbira minħabba n-nuqqas ta' kontrolli interni dwar il-kwalità jixhdu b'mod aktar ċar dan il-punt.)

4.14

Għall-ħaddiema, u għal kull min jidħol f'post tax-xogħol, fejn l-espożizzjoni b'mod ġenerali tkun akbar u/jew aktar imtawla u fejn il-ħtieġa li jinżammu l-ogħla standards tas-saħħa u s-sikurezza hija prijorità ta' kuljum għal kull min huwa kkonċernat, il-pakketti u l-kwantitajiet li jkun fihom huma b'mod ġenerali akbar u t-tikketti jistgħu jkunu aktar ddettaljati. Għal darb'oħra, m'hemmx nuqqas ta' informazzjoni addizzjonali, li ħafna minnha trid tkun disponibbli skond il-liġi ta' l-UE jew liġijiet oħra, meta ssir il-kunsinna tal-materja prima jew ta' prodott intermedjarju li jintuża għal aktar ipproċessar jew qabel. Is-sit elettroniku Amerikan, li skond Rapport ta' Informazzjoni tal-KESE dwar ir-REACH li nħareġ aktar qabel (fi Frar 2005) għandha 1.4 miljun karta b'data dwar is-sigurtà tal-materjali, issa għandha aktar minn 3,5 miljuni — u ssostni li qed iżżid madwar 10 000 kuljum. Il-karti b'data dwar is-sigurtà mfassla għall-UE u bil-lingwi nazzjonali adattati kemm għas-sustanzi kif ukoll għall-preparazzjonijiet huma disponibbli mingħand il-maġġoranza tal-produtturi u l-fornituri u mingħand xi sorsi ċċentralizzati — u naturalment jridu jkunu pprovduti lill-klijenti fl-Ewropa qabel tkun tista' ssir il-kunsinna ta' prodott. Minħabba li dawn iridu jkunu pprovduti bil-lingwi rilevanti kollha u mill-produtturi u l-fornituri kollha għall-prodotti tagħhom kollha, hemm il-ħtieġa ta' għadd kbir ta' karti b'data individwali — u dawn iridu jkunu aġġornati b'mod regolari jew kif tkun teżiġi xi leġislazzjoni ġdida, bħal m'hi din.

4.15

Biex ikun ikkumplimentat dan ta' hawn fuq, l-eChemPortal ta' l-OECD li tnieda għall-ewwel darba (f'Ġunju 2007) jagħti aċċess b'mod ħafif għal firxa ta' bażi tad-data miżmuma mill-gvernijiet u l-aġenziji membri tagħha, inkluż l-Uffiċċju Ewropew tas-Sustanzi Kimiċi (ECB) f'isem l-UE. Dawn il-bażijiet tad-data jipprovdu data dwar għexieren ta' eluf ta' sustanzi individwali mmanifatturati u mibjugħa fl-UE u jixxalaw f'firxa ta' akronimi li jinkludu ESIS (UE), CHRIP (Ġappun), OECD HPV (OECD), SIDS HVPC (UNEP), HPVIS (US EPA), INCHEM (IPCS), kif ukoll riżorsi ta' l-UE li huma aktar magħrufa u użati b'mod regolari, bħal IUCLID, ORATS, HPVCS, LPVCS, ELINCS u EINECS, flimkien ma' siti għal setturi speċifiċi bħal SEED, EUROPHYT, PHYSAN u CAT. Programmi ta' appoġġ ikkordinati fuq livell globali bħal ma huma pharmacovigilence u cosmetovigilance jassiguraw li l-effetti ħżiena ta' prodotti speċifiċi jkunu rrekordjati b'mod ċentrali u b'ħeffa. Ta' min jinkoraġġixxi l--estensjoni ta' dawn il-programmi konġunti bejn l-industrija u r-regolaturi ta' twissija bikrija għal prodotti oħra li jintużaw b'mod wiesa' mill-konsumaturi.

4.16

Aħbar tajba b'mod ċar hija dik li dawn is-sorsi tad-data jeżistu u huma disponibbli faċilment — u tant aħjar jekk dawk kollha msemmija hawn fuq jistgħu tabilħaqq ikunu aġġornati, bil-karti dwar is-sigurtà waħda waħda, bir-rekords dwar il-prodotti waħda waħda, biex jirriflettu t-tibdiliet ddettaljati meħtieġa skond l-implimentazzjoni differenti tal-GHS f'livell nazzjonali u reġjonali mingħajr ma jiżdiedu spejjeż mhux aċċettabbli għal dawk kollha kkonċernati — għalkemm għal darb'oħra m'huwiex ċar jekk dan tqiesx b'mod sħiħ fl-istima ta' l-impatt.

4.17

Din l-abbundanza ta' informazzjoni fuq l-Internet, ikkombinata mat-tul tal-leġislazzjoni implimentattiva, madankollu qed issir piż, kif ukoll sfida mil-lat legali u intellettwali, kemm fuq ir-regolaturi kif ukoll fuq l-utenti. Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) kien twil 850 paġna fil-forma finali tiegħu ppubblikata bl-Ingliż. Il-Proġetti ta' Implimentazzjoni tar-REACH (RIPs) u n-noti ta' gwida, li għadhom m'humiex iffinalizzati, jingħad li jaqbżu l-10 000 paġna. Il-forom finali u l-istatus legali eventwali tagħhom għadhom m'humiex magħrufa. Il-proposta GHS li qed tiġi diskussa issa, hija itwal minn 2 000 paġna. Ser jerġgħu jinħtieġu noti ta' gwida — għal dan ir-Regolament u biex jgħinu l-implimentazzjoni f'madwar 20 att ewlieni ta' leġislazzjoni downstream, inkluża d-Direttiva 1996/82/KE (Seveso II), li ser ikunu affettwati minnha. Għaldaqstant l-istituzzjonijiet u l-korpi responsabbli ta' l-UE dalwaqt ser ikunu pproduċew jew analizzaw qrib l-20 000 paġna ta' leġislazzjoni jew materjal ta' appoġġ f'dan il-qasam biss. Huwa diffiċli li wieħed jara dan bħala mudell ta' regolamentzzjoni aħjar — jew bħala l-mod ideali biex jingħata l-appoġġ għall-objettivi ta' Lisbona — jew biex titrawwem l-idea ta' l-UE amministrata b'mod ċentrali li tagħti widen u appoġġ liċ-ċittadini ta' l-Ewropa.

4.18

Madankollu, jekk dawn il-problemi ta' komunikazzjoni essenzjali jistgħu eventwalment jingħelbu (probabbilment bit-tqassim tal-leġislazzjoni fil-komponenti essenzjali tad-definizzjonijiet, spjegati b'mod ċar u miftiehma; il-metodi ta' l-ittestjar; il-punti finali; ir-riżultati; il-proċessi u l-proċeduri meħtieġa, u l-bqija; kollha ppubblikati b'mod separat u aġġornati skond skadenzi adattati imma differenti, u mhux kollha jeħtieġu l-pubblikazzjoni simultanja bħala leġislazzjoni primarja), jistgħu tabilħaqq jinkisbu benefiċċji kbar. Il-GHS ibbażata fuq id-data u applikabbli b'mod ġenerali għandha eventwalment taffettwa u tiggwida lil dawk kollha li jitħaddtu dwar l-aħjar modi kif jitħarsu s-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem u ta' l-ambjent — u l-benefiċċji ta' dan jistgħu jkunu ferm akbar miż-żidiet assoċjati kemmxejn żgħar fil-kummerċ dinji jew fl-impjiegi lokali li bħalissa qed jintużaw bħala l-ġustifikazzjoni ekonomika għall-proposta.

5.   Kummenti speċifiċi

5.1

Il-KESE jinnota l-programm strett għall-adozzjoni ta' dan ir-Regolament propost, sabiex l-implimentazzjoni tkun tista' ssegwi l-istess skadenzi kif definiti minn REACH bil-għan li jiġu kkontrollati l-ispejjeż ta' darba tal-bidu. Il-KESE jinnota wkoll li dan huwa biss il-bidu ta' proċess globali li ser jinħtieġ bidla kontinwa mill-korpi regolatorji parteċipanti kollha u min-negozji u partijiet oħra direttament milquta. Għalhekk hemm ħtieġa ċara li jiġu mifhuma u rranġati kemm jista' jkun mill-problemi perċepiti — u biex l-essenza tal-proposta tiġi implimentata b'mod kemm jista' jkun flessibbli. Minħabba li sistema tajba u ppruvata sewwa qiegħda tiġi sostitwita b'sistema oħra — wieħed jittama li tkun tajba daqsha — ir-riskji marbuta ma' xi derogi speċifiċi biex jippermettu żmien ħalli l-problemi jiġu solvuti, huma żgħar.

5.2

Bħala eżempju ta' dan, it-tħejjija u l-inklużjoni ta' tabella ta' traduzzjoni mill-persunal tal-Kummissjoni u esperti nazzjonali ta' l-Anness 1 tad-Direttiva eżistenti fl-Anness VI tar-Regolament il-ġdid, filwaqt li utli bħala gwida tat-traspożizzjoni mir-rekwiżiti l-qodma għall-ġodda, qabżet il-proċessi dovuti kollha ta' evalwazzjoni u kunsens li fuqhom kienu oriġinarjament mibnija l-aktar minn 1 000 paġna ta' deċiżjonijiet. Jekk din trid issir liġi b'effett immedjat, f'dak il-każ ir-riżorsi jridu jiġu ddedikati sabiex din tiġi ċċekkjata fid-dettall, fi żmien meta l-maġġoranza ta' l-intrapriżi huma mgħobbija bix-xogħol biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni ta' REACH. Billi ħafna drabi l-leġislazzjoni ta' l-UE tiġi adottata fi stadju meta xi wħud jew l-Annessi kollha jkunu għadhom vojta, hawnhekk tista' tiġi segwita proċedura simili sabiex jinżamm il-programm ġenerali. Dan ineħħi wkoll il-problemi tar-responsabbiltà għal “traduzzjoni” jew “traspożizzjoni” ħażina tar-rekwiżiti li attwalment jaqgħu, b'mod mhux sodisfaċenti, fuq is-servizzi responsabbli tal-Kummissjoni. Qed jingħad li dan il-proċess qed jenfasizza ħafna żbalji fil-leġislazzjoni attwali, b'mod partikolari bl-introduzzjoni ta' ħafna lingwi ġodda fejn il-kelma “traduzzjoni”, bit-tifsira lingwistika normali tagħha, hija importanti ħafna. Dan il-fatt ftit li xejn jiffaċilita s-sitwazzjoni. Minħabba l-volum ta' data wieħed għandu jassumi li l-iżbalji l-ġodda qed jiġu introdotti fl-istess żmien, u li matul iż-żmien ser jiġu skoperti mill-produttur jew il-fornitur ikkonċernati biss.

5.3

Kummenti simili japplikaw għall-każi kollha fejn il-GHS il-ġdida, mingħajr konsiderazzjoni xierqa, iżżid is-severità tal-klassifiki attwali, u konsegwentement l-ittikkettar, l-ippakkjar u jista' jkun impatti oħra taħt kwalunkwe leġislazzjoni assoċjata dwar it-trasport jew downstream. Dan jista' jkun il-każ, per eżempju, għal xi prodotti tal-konsum użati b'mod komuni bħal ngħidu aħna, diterġenti domestiċi, fejn il-GHS il-ġdida jidher li titlob ittikkettar eċċessiv pjuttost bla sens. Eżempju li sikwit jiġi kkwotat — “meta jxerred diterġent użat ħafna, l-utent għandu mbagħad ineħħi ħwejġu kollha — u jaħsilhom fl-istess diterġent” — “sempliċement iwaqqa' għajb fuq is-sistema u fuq dawk li japplikawha. Dan ċertament li ma jwassalx għall-ogħla standards ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza u l-ambjent. L-użu bil-għaqal tad-deroga skond l-Artikolu 30(1), li d-dikjarazzjonijietbla bżonn jistgħu jitħallew barra mit-tikketta”, jidher fundamentali.

5.4

Ta' tħassib ukoll huma r-rekwiżiti biex wieħed jikklassifika żżejjed — prattika li f'xi ġurisdizzjonijiet hija mfassla sabiex tillimita r-responsabbiltà tal-produtturi iżda li għal darb'oħra ma twassalx verament għall-protezzjoni xierqa tal-ħaddiema jew tal-konsumaturi. B'mod speċifiku, il-proposta attwali tonqos milli tiddistingwi adegwatament bejn prodotti li huma “irritanti” (jiġifieri, f'ċerti każi jistgħu jikkawżaw ħmura jew nefħa temporanja u riversibbli fil-ġilda) u dawk li huma “korrużivi” (jiġifieri, huwa probabbli li jikkawżaw tmermir permanenti u possibbilment irriversibbli tal-ġilda, per eżempju b'aċidi jew alkali qawwija jew bl-effetti ta' l-ossiġnu). Il-potenzjal għal “ħsara lill-għajnejn” biss huwa naturalment aktar frekwenti u f'xi każi jista' jkun aktar serju, bir-riskju li jagħma lill-utenti, u kull fejn ikun preżenti għandu jiġi identifikat b'simbolu xieraq u faċilment rikonoxxibbli. Dan kollu huwa aggravat bil-limitazzjonijiet imposti jew volontarji fuq l-użu ta' l-annimali għall-ittestjar ta' prodotti li issa jinsabu qrib ta' punt finali rivedut, u fejn kemm l-ittikkettar u l-ippakkjar għall-bejgħ lill-konsumatur jiddependu mill-klassifikazzjoni adottata. Billi l-prodotti affettwati b'dan il-mod probabbilment ikunu l-eċċezzjonijiet pjuttost milli r-regola, derogi qosra jippermettu li l-proposta sħiħa tiddaħħal mingħajr dewmien.

5.5

L-ittikkettar żejjed għandu wkoll effett indirett mhux mixtieq fir-rigward ta' l-ippakkjar, bl-għeluq li ma jistax jinfetaħ mit-tfal jirriżulta daqstant ieħor diffiċli biex jinfetaħ minn utenti anzjani jew morda. Parir dwar kif timmaniġġa u taħżen sewwa l-prodotti fil-ħajja ta' kuljum huwa ġeneralment aktar siewi minn strumenti li jagħmluhom inaċċessibbli għal min jużahom jew li jwasslu biex il-kontenituri jitħallew miftuħa jew biex il-kontenuti jiġu trasferiti għal alternattivi anqas siguri. Bil-għajnuna ta' l-ittikkettar, u s-sens komuni normali u l-osservazzjoni ta' kuljum, il-konsumaturi jifhmu li prodotti bħal dawk għat-tindif tal-fran jew tad-drejn iridu jiġu ttrattati bl-akbar rispett; f'ħafna każi huma wkoll pjuttost kapaċi jimmaniġġaw it-trab tal-ħasil jew il-pritkuni solidi għall-ħasil tal-platti mingħajr ma jweġġgħu. L-ittikkettar ta' dawn il-prodotti kollha “korrużivi” bil-kelma ċentali “PERIKLU” ma jservi l-ebda għan tajjeb u mill-ġdid ipoġġi l-proċess sħiħ f'riskju.

5.6

L-eżempji ta' hawn fuq iqajmu wkoll dubju safejn id-diversi pittogrammi, kelmiet ċentrali u frażijiet ġodda (u qodma) ġew ittestjati kontra l-perċezzjonijiet tal-pubbliku differenti madwar id-dinja. Għalkemm issa huwa tard wisq sabiex jitbiddlu l-proposti eżistenti tan-NU dwar il-GHS, xi kliem addizzjonali jista' jkun utli, jew ikunu proposti emendi, sabiex tittejjeb iċ-ċarezza. It-telf tas-simbolu rikonoxxut ħafna tas-'Salib ta' Sant'Andrija', li kien jidher bl-iswed fuq l-oranġjo, huwa partikolarment ta' dispjaċir. Is-simboli ta' sostituzzjoni jridu żmien konsiderevoli biex jiġu rikonoxxuti sewwa u ser ikun hemm riskji akbar għall-konsumaturi b'mod partikolari sakemm is-simboli l-ġodda jkunu stabbiliti bis-sħiħ. Għalhekk, il-programmi ta' komunikazzjoni mfassla biex jgħinu lil dawk kollha li ta' sikwit jixtru bl-imnut għandhom jiġu implimentati (u ffinanzjati ċentralment) mill-aktar fis possibbli. Il-bżonnijiet ta' dawk kollha li jixtru prodotti tal-konsum on-line, fejn it-tikketta rari tidher fil-mument tax-xiri, jeħtieġu aktar studju.

5.7

Fir-rigward ta' l-identifikazzjoni tal-komponenti ta' preparazzjoni jew taħlita, il-proposta bir-raġun titlob li jintużaw in-numri tal-CAS (li attwalment jinkludu aktar minn 32 miljun sustanza organika jew inorganika bi strutturi definiti parzjalment jew b'mod sħiħ, li madwar 13-il miljun minnhom huma kklassifikati bħala disponibbli kummerċjalment, ħafna drabi fi kwantitajiet żgħar ħafna), u l-użu ta' ismijiet ta' l-IUPAC, tal-CAS jew ismijiet oħra biex ikomplu l-identifikazzjoni. Ta' min jinnota, madankollu, li dawn l-ismijiet huma mfassla sabiex jiddefinixxu strutturi, u mhux biex jidentifikaw perikli jew riskji. Rari jkunu ta' użu għas-servizzi ta' emerġenza jew għaċ-ċentri kontra l-velenu billi ġeneralment ma jeżistux antidoti speċifiċi. L-għażla bejn l-istimulazzjoni tar-rimettar jew in-newtralizzazzjoni fl-istonku tista' madankollu tkun deċiżiva għat-trattament ta' l-ewwel għajnuna ta' utent affettwat. X'aktarx anke il-kuntatt suċċessiv mal-produttur, fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata jew tal-lejl, sebat ijiem fil-ġimgħa, għal parir aktar speċifiku jirriżulta fundamentali. Hija din l-informazzjoni, pjuttost milli l-isem kimiku formali u l-istruttura molekulari ta' komponent wieħed jew aktar ta' taħlita kumplessa, li għandha tiġi inkluża fuq it-tikketta għall-użu f'każ ta' emerġenza.

5.8

Minn dan isegwi li fejn l-isem ta' komponent speċifiku, sal-punt li tkun definita l-istruttura kimika assoluta tiegħu, ikollu valur biss għall-kompetitur, bit-telf konsegwenti tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali għall-produttur oriġinali, is-salvagwardji kontenuti fid-Direttiva Ġenerali eżistenti dwar il-Preparazzjonijiet għandhom jinżammu. Ġeneralment din hija problema biss għal “fluwidi ta' prestazzjoni” bħaż-żjut tal-lubrikazzjoni u preparazzjonijiet oħra ta' teknoloġija għolja fejn il-konsumatur ġeneralment ftit li xejn ikun espost u l-perikli jkun ġenerali ovvji, irrispettivament mill-komponenti speċifiċi preżenti.

5.9

Dan ta' hawn fuq iqajjem ukoll il-problema ta' l-użu propost tal-kelma “taħlita”, li għandha tirreferi biss għal sistema ta' sustanzi li jistgħu jiġu separati b'mezzi fiżiċi, sabiex tiddistingwiha minn “kompost” jew “sustanza” (li ma jistgħux jiġu separati b'dan il-mod). Hawnhekk id-definizzjoni donnha tiġbor flimkien sensiela ta' sistemi pjuttost differenti ta' materjali (metalli mhux maħduma li jseħħu b'mod naturali, minerali, konċentrati u estratti tal-pjanti) mal-“preparazzjonijiet” li tinkludi l-idea fundamentali ta' taħlita, li ssir bi skop, ta' komponenti magħrufa li minnhom il-periklu tal-prodott finali jista' jiġi determinat b'mod raġonevoli. Naturalment il-ligi (u l-ħġieġ) m'huma l-ebda waħda minn dawn u għandhom jiġu regolati separatament u b'mod aktar xieraq, kemm hawnhekk kif ukoll fir-REACH. Daqstant ieħor mhux ċar għaliex il-flussi ta' skart m'humiex inklużi bħala kategorija minkejja li f'xi każi huma inklużi fl-inventarju ta' l-EINECS bħala “sustanzi” taħt “tajn” u “ħama”. Dan donnu jimplika li mineral imħallat fl-istat naturali tiegħu jrid jiġi kklassifikat (għall-ebda skop ċar, billi m'hemm l-ebda probabbiltà ta' kuntatt mal-konsumaturi u l-ebda possibbiltà li tinstab xi alternattiva) filwaqt li l-iskart tal-ħadid jew l-iskart imħallat tal-karta, li kollha jridu jiġu ttrattati “kif inhuma” f'operazzjonijiet kontinwi ta' pproċessar u riċiklaġġ, huma esklużi. Dawn kollha jridu jiġu mmaniġġati bla periklu fuq il-post tax-xogħol, iżda dan m'huwiex il-punt prinċipali tal-klassifikazzjoni, u dawn il-prodotti rari jkunu ttikkettati jew ippakkjati. Normalment il-leġislazzjoni speċifika għal settur partikolari jew għall-post tax-xogħol toffri protezzjoni aħjar.

5.10

Huma x'inhuma d-definizzjonijiet, huma għandhom jiġu inklużi b'mod sħiħ f'din il-proposta, mhux sempliċement meħuda mill-GHS jew jeħtieġu referenza għal dokumenti oħra. Din għandha tkun opportunità siewja biex “kimika” tiġi definita għall-ewwel darba — kemm bħala nom kif ukoll bħala aġġettiv. Għandu jiġi ċċarat jekk hix ekwivalenti għal “sustanza”, kif preżumibbilment huwa l-każ. Dan jagħmel aktar ċar ukoll l-iskop ta' din id-Direttiva u ta' Direttivi u Regolamenti oħra li japplikaw b'mod ferm aktar wiesa' milli għall-prodotti ta' l-industrija “kimika” li hija definita b'mod aktar preċiż. Jagħmilha wkoll ċara li t-traduzzjoni tal-kelma “kimika” bħala nom għal “sustanza kimika” f'ilsna li m'għandhomx kelma ekwivalenti waħda ma timplikax l-eżistenza ta' “sustanzi mhux kimiċi” alternattivi (u preżumibbilment mhux tossiċi?). Wieħed jittama li dan jista' jnaqqas ukoll l-użu ta' stqarrijiet b'intenzjoni tajba iżda inutli bħal “il-biċċa l-kbira ta' l-oġġetti fihom il-kimiċi” (1) (x'fihom il-bqija?) jew “il-kimiċi jintużaw kważi f'kull post tax-xogħol” (x'jużaw fil-postijiet tax-xogħol l-oħra?) (2). Il-KESE naturalment jifhem li kwalunkwe definizzjonijiet li jintużaw iridu jkunu konsistenti fil-leġislazzjoni kollha. Madankollu, il-KESE ma jaċċettax li xi biċċa leġislazzjoni hija aktar “fundamentali” minn oħra (jew jekk hu hekk, din il-leġislazzjoni tikkwalifika b'mod ċar) u ċertament ma jaċċettax li l-leġislazzjoni relatata kollha għandha tinqara fit-totalità tagħha minn dawk kollha involuti, sempliċement biex jiġi stabbilit xi tfisser jew ma tfissirx kelma. Dan isir importanti billi t-traduzzjoni f'lingwi differenti toħloq differenzi li ma kinux jeżistu fl-oriġinal jew inkella tħalli barra differenzi li jkunu fundamentali. Per eżempju, il-kelma “prodott” hawnhekk hija użata fis-sens newtrali tagħha għal kwalunkwe prodott li x'aktarx ser jinxtara jew jintuża fuq il-post tax-xogħol jew mill-konsumatur. Ċertament li m'huwiex il-ħsieb li din il-kelma tintuża bħala sinonimu ta' “oġġett” li għandha tifsira partikolari fil-leġislazzjoni ta' l-UE u f'leġislazzjonijiet oħra. Dan hu ċar biżżejjed fl-Ingliż iżda jista' jkun anqas ċar f'lingwi oħra. Id-distinzjoni għandha tinżamm indipendentement mis-sitwazzjoni. Għandhom jiġu identifikati u evitati wkoll konfużjonijiet lingwistiċi u kulturali oħra. Per eżempju, jista' jagħti l-każ li “ambjent mingħajr sustanzi” fl-Ewropa jitqies bħala referenza għall-ispazju. Fl-Istati Uniti dan jirreferi għal skola fejn ix-xorb u t-tipjip huma projbiti. Fl-istampa ta' ħafna kulturi kull min jinsab bi traċċi ta' “kimiċi” fuq idu jew fuq ħwejġu jitqies bħala terrorist.

5.11

F'kull każ għandu jiġi ċċarat għal kulħadd, inkluż il-pubbliku ġenerali, x'tifsira partikolari d-diversi kelmiet użati huma intiżi sabiex iwasslu. Il-projbizzjoni ta' l-użu tal-kelma “periklu” flimkien mal-kelma “twissija” tista' tkun ta' interess għall-esperti fl-ittikkettar għalkemm iż-żewġ kelmiet ħafna drabi jintużaw flimkien f'komunikazzjonijiet oħra mmirati sabiex inaqqsu r-riskju. Jekk il-kelma “perikoluż” tfisser xi ħaġa differenti mill-espressjoni “ta' ħsara”, dan għandu jiġi ċċarat fil-lingwi kollha ta' l-UE (u ta' l-imsieħba tan-negozju tagħha). Bla dubju ta' xejn huwa diffiċli biex tiddistingwi bejniethom fl-Ingliż. L-użu ta' abbrevjazzjonijiet bħal “m-factor” li jagħmlu sens biss meta t-traduzzjonijiet fil-lingwa lokali ta' “multiplying”, fil-fatt, jibdew bl-ittra “m” għandu jiġi evitat. (Il-fatt li fil-leġislazzjoni eżistenti hemm referenza kontinwa għal frażijiet “R” u “S”, għal riskju u sikurezza rispettivament, turi sempliċement li l-leġislazzjoni tfasslet bl-Ingliż, bi ftit li xejn konsiderazzjoni għall-ħtiġijiet ta' l-utenti ta' lingwi oħra.)

5.12

Rigward l-ambitu ta' applikazzjoni ġenerali ta' din il-proposta, u biex jiġi evitat li l-proċess jiġi mgħarraq f'data dwar il-ħafna miljuni ta' sustanzi trasferiti fi kwantitajiet żgħar jew saħansitra insinifikanti, limitu bbażat fuq il-bejgħ kull sena, id-daqs jew il-piż tal-pakkett, jew it-tossiċità magħrufa, ikun utli. Bl-istess mod, tikketta xierqa għat-trasferiment, ġeneralment bejn laboratorji, ta' kwantitajiet żgħar ħafna bħal kampjuni għall-R&D sabiex tindika li l-“prodott ma ġiex ittestjat jew ikklassifikat” u “huwa għall-użu professjonali biss” tkun żieda siewja mal-firxa ta' tikketti attwalment disponibbli. (Il-proposta alternattiva ġdida biex jiġu esklużi “sustanzi u taħlitiet għar-riċerka u l-iżvilupp xjentifiku” iżda jekk jintużaw biss taħt kundizzjonijiet li jassumu li huma “karċinoġeniċi, mutaġeniċi għaċ-ċelloli ġerminali jew tossiċi għar-riproduzzjoni” hija inadegwata u għandha titneħħa. Ma tressqet l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li l-perikli tal-laboratorju jeħtieġu trattament ta' prijorità jew, kuntrarju għall-istennija normali, li kull min jaħdem f'laboratorju huwa f'riskju minħabba nuqqas ta' għarfien. Madankollu jekk joħroġ li dan huwa l-każ, l-emendi għal-leġislazzjoni ta' l-UE dwar il-prattiċi t-tajba tal-laboratorju jkunu għażla aħjar.)

5.13

Għandha ssir attenzjoni wkoll biex jiġi assigurat li l-proċess propost ta' klassifikazzjoni u ttikkettar ikun jirrifletti b'mod sħiħ, bħal issa, il-proprjetajiet perikolużi inerenti tas-sustanzi individwali u l-preparazzjonijiet jew taħlitiet kif jitpoġġew fis-suq. Kwalunkwe estensjoni għall-istimi informali jew mhux regolati tar-riskju li jsiru mill-produtturi jew il-fornituri sabiex ikopru l-użu possibbli jew futur mistenni għandha titneħħa billi m'hijiex konsistenti kemm mal-liġi eżistenti ta' l-UE kif ukoll mal-proposta dwar il-GHS tan-NU.

5.14

Rigward l-infurzar, ir-rappurtar u l-penali għan-nuqqas ta' konformità, il-proposta tgħaddi r-responsabbiltà, b'mod pjuttost loġiku, lill-Istati Membri, bil-ħtieġa li d-dispożizzjonijiet għal dan iridu jkunu “effettivi, proporzjonati u dissważivi” u li huma għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni fi żmien 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament. Il-KESE madankollu jinnota li din il-proposta hija mfassla, bħal fil-leġislazzjoni eżistenti, sabiex tarmonizza l-kriterji u l-proċessi użati fi kwalunkwe klassifikazzjoni iżda mhux biex tarmonizza r-riżultati ta' din il-klassifikazzjoni. Għalhekk probabbilment il-penali ser ikunu żgħar fid-daqs, fl-effett u fl-infurzar tagħhom meta mqabbel max-xewqa tal-produtturi li jipproteġu b'mod sħiħ u sewwa lill-ħaddiema u l-konsumaturi li minnhom jiddependi n-negozju tagħhom. Għalhekk, il-funzjonalità tal-proposta globali, flimkien ma' leġislazzjoni oħra bħal REACH, tibqa' kritika.

5.15

Fl-aħħarnett ser ikun hemm bżonn li tiġi evalwata d-data riċevuta taħt ġurisdizzjonijiet differenti sabiex jiġi assigurat li dawn ikunu komparabbli u rilevanti għall-istabbiliment tal-perikli ta' sustanzi ġodda u kumplessi, inklużi dawk ta' “kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli”. Sistemi ta' klassifikazzjoni għal dan jeżistu, per eżempju dik tas-Society of Chemical Hazard Communications. Data riveduta mill-kollegi hija wkoll disponibbli fir-Register of Toxic Effects of Chemical Substances. Ma jidhirx li l-proċess xieraq għal dan, probabbilment fil-livell tan-NU, huwa definit kompletament, jew li r-riżorsi u l-baġits ġew allokati.

Brussell, it-12 ta' Marzu 2008.

Il-President

tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Mid-domandi komuni (FAQ) tal-Kummissjoni dwar ir-REACH.

(2)  Min-noti ta' gwida tal-UK DEFRA lill-Membri Parlamentari Ewropej dwar din il-proposta.


Top