EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IE0491

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tar-regoli ta' kompetizzjoni tal-KE għat-trasport marittimu (Opinjoni Addizzjonali)

OJ C 204, 9.8.2008, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 204/43


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tar-regoli ta' kompetizzjoni tal-KE għat-trasport marittimu (Opinjoni Addizzjonali)

(2008/C 204/11)

Nhar l-20 ta' Novembru 2007, il-Bureau tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda, b'konformità ma' Artikolu 29 A tad-dispożizzjoni implimentattiva tar-Regoli ta' Proċedura, li jħejji opinjoni addizzjonali dwar

Linji Gwida dwar l-applikazzjoni ta' Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE għas-servizzi tat-trasport marittimu

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għat-Trasport, l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà ta' l-Informazzjoni, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar id-19 ta' Frar 2008. Ir-rapporteur kienet Dr Bredima.

Matul l-443 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet nhar it-12 u t-13 ta' Marzu 2008 (seduta tat-12 ta' Marzu), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b'117 vot favur, u 6 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet

1.1

Il-KESE jemmen li l-parti l-kbira ta' l-istruttura u l-formulazzjoni attwali ta' l-abbozz tal-Linji Gwida jistgħu jiġu approvati. Madankollu, jinnota d-differenza fid-dettalji bejn il-kapitli dwar it-trasport bil-baħar u t-tbaħħir mingħajr korsa regolari (il-flotot miġmuma). Is-sezzjoni dwar skambji ta' l-informazzjoni fil-kapitlu dwar it-trasport bil-baħar huwa dettaljat mhux ħażin u jidher li hu relattivament ta' għajnuna f'dik li hi deskrizzjoni u interpretazzjoni tal-każistika rilevanti u l-prattika tat-teħid tad-deċiżjonijiet fuq is-suġġett. B'mod ġenerali, l-abbozz tal-Linji Gwida għas-servizzi tat-trasport bil-baħar huma bbażati fuq każistika eżistenti u diskussjonijiet twal u bir-reqqa ma' l-industrija. Min-naħa l-oħra, is-sezzjonijiet dwar it-tbaħħir mingħajr korsa regolari in ġenerali u partikolarment dwar il-flotot tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari huma inqas dettaljati. Il-KESE jissoponi li dan in-nuqqas ta' dettal huwa x'aktarx riżultat tan-nuqqas ta' każistika u b'hekk ta' esperjenza ta' l-awtoritajiet (kompetittivi) rilevanti, inkluża l-Kummissjoni Ewropea, rigward it-tbaħħir mingħajr korsa regolari, peress li s'issa qatt ma saru ilmenti formali minn noliġġaturi.

1.2

Il-KESE jtenni t-talbiet tiegħu f'Opinjonijiet ta' qabel (2004, 2006, 2007) biex l-UE tibda konsultazzjonijiet siewja ma' ġurisdizzjonijiet oħrajn bl-għan li tiddetermina l-kompattibilità bejn reġimi eżistenti li jiggvernaw il-kummerċ tat-trasport bil-baħar madwar id-dinja. Barra minn hekk, il-KESE jtenni r-rakkomandazzjoni tiegħu fl-istess Opinjonijiet, li l-Kummissjoni Ewropea għandha wkoll tqis l-aspett tar-riżorsi umani (pereżempju, l-impatt fuq l-impjieg tal-baħħara Ewropej) — flimkien ma' fatturi purament kompetittivi — meta qed tittratta ma' regoli ta' kompetizzjoni dwar it-trasport marittimu.

1.3

Il-KESE jissuġġerixxi li jintużaw eżempji indikattivi biex jiġi speċifikat il-kontenut ta' (l-abbozz ta') Linji Gwida għat-trasport bil-baħar, partikolarment fejn id-data titqies “storika”.

1.4

Peress li s-sezzjonijiet li jittrattaw it-tbaħħir mingħajr korsa regolari u l-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari huma anqas dettaljati minħabba r-raġunijiet li ġew preżunti hawn fuq, il-KESE jsaqsi jekk dawn hux ser ikunu biżżejjed biex jipprovdu l-operaturi tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari l-gwida meħtieġa biex jagħmlu awto-evalwazzjoni tal-ftehim ta' kooperazzjoni li huma nvoluti fih. Huwa possibbli tinħtieġ aktar ċarezza dwar ċerti sezzjonijiet ta' l-abbozz tal-Linji Gwida li jittrattaw it-tbaħħir mingħajr korsa regolari (il-flotot miġmuma). Bl-istess mod, ta' min wieħed jikkunsidra estensjoni tar-Regolament tal-Konsorzja, li bħalissa hu speċifikament limitat għall-kummerċ bil-kontejners, biex ikopri aspetti oħra rilevanti tas-suq marittimu globali wkoll.

1.5

Il-KESE jsostni li l-flotot miġmuma ma jikkostitwux il-maġġoranza tas-swieq tat-tbaħħir mingħajr korsa regoalari. Fil-fatt, il-biċċa l-kbira tas-servizzi tal-vapuri tal-merkanzija mingħjar rotta regolari huma operati minn ħafna kumpaniji żgħar jew ta' daqs medju li jikkompetu ma' xulxin għall-merkanzija. Għal din ir-raġuni, il-KESE jidhirlu li fil-Linji Gwida tinħtieġ ċarezza li tagħraf dan il-punt. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea missha wkoll tat aktar gwida dwar l-applikazzjoni tar-regola de minimis għal ġemgħat ta' flotot li huma żgħar wisq biex ikollhom effet konsiderevoli fuq is-swieq tagħhom.

1.6

Huwa diżappuntanti li l-gwida mgħotija dwar il-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari ma tweġibx kompletament il-mistoqsijiet li qed joħolqu inċertezza u anke tħassib għall-operaturi tal-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari. Il-KESE jaqbel mal-perċezzjoni li tista' toħroġ mill-abbozz tal-Linji Gwida li l-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari fil-fatt ma jmorrux kontra l-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE imma jħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea biex tagħti gwida aktar speċifika fil-verżjoni finali tal-Linji Gwida f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-applikazzjoni ta' Artikolu 81(3) għall-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari biex dawn jiġu pprovduti bl-għodda meħtieġa biex jagħmlu awto-evalwazzjoni.

1.7

Ta' min jinnota li l-abbozz tal-Linji Gwida ma jgħidux x'ifissru b'“tbaħħir mingħajr korsa regolari” u b'hekk mhux ċar jekk japplikawx ukoll għat-trasport marittimu tal-passiġġieri jew/u għat-tbaħħir speċjalizzat. Forsi għandha tiġi kkunsidrata kjarifika dwar dan il-punt ukoll.

1.8

Barra minn hekk, fir-rigward tal-kapitlu dwar it-tbaħħir mingħajr korsa regolari, il-KESE jissuġġerixxi li l-Linji Gwida jikkjarifikaw, li l-attivitajiet ta' aġent marittimu f'dak li hu pprezzar, mhux bil-fors li huma differenti mill-attivitajiet tal-maniġer tal-flotta. Is-swieq tat-tbaħħir mingħajr flotta regolari, inlużi dawk li fihom joperaw il-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari, huma swieq ta' l-offerti, jiġifieri l-prezzijiet huma determinati bejn il-partijiet li jinnegozjawhom u huma bbażati fuq il-provvista u d-domanda. B'hekk, is-sempliċi fatt li maniġer tal-flotta miġmuma jaqbel ma' noliġġatur fuq prezz għall-użu ta' vapur tal-flotta ma jikkostitwix “l-iffissar tal-prezzijiet” bħala restrizzjoni qawwija.

2.   Introduzzjoni

2.1

Fit-13 ta' Settembru 2007 l-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-abbozz tant mistenni tagħha tal-Linji Gwida dwar l-applikazzkoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE għas-servizzi tat-trasport marittimu. Il-Linji Gwida japplikaw għall-ftehim ta' kooperazzjoni fis-setturi tas-servizzi tat-trasport marittimu li huma affetwati direttament mill-bidliet li ġab ir-Regolament (KE) Nru 1419/2006 li japplika għas-servizzi ta' kabotaġġ, trasport bil-baħar u tbaħħir mingħajr korsa regolari. Huma għandhom l-għan li jipprovdu gwida biex jgħinu l-kumpaniji tat-tbaħħir jagħmlu awto-evalwazzjoni tal-ftehim ta' kooperazzjoni li huma nvoluti fih, jiġifieri għandhom jippermettu l-kumpaniji rilevanti jiddeterminaw jekk il-ftehim ta' kooperazzjoni tagħhom huwiex kumpatibbli ma' Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE. Il-Linji Gwida ser ikunu validi għal perjodu inizzjali ta' ħames snin.

2.2

L-abbozz tal-Linji Gwida b'mod partikolari jimmira biex jitfa' dawl fuq il-kundizzjonijiet li taħthom l-operaturi tal-linji jistgħu legalment jaqsmu informazzjoni bejniethom dwar il-merkanzija u li taħthom l-operaturi tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari jistgħu jidħlu fi ftehim dwar kif jinġemgħu l-flotot. Għal dan il-għan, qed jiġi ppreżentat sett ta' parametri kumpless. Madankollu, il-veru valur miżjud tal-Linji Gwida (l-abbozz) fil-prattika ser ikollu jiġi evalwat fil-futur, pereżempju, il-Linji Gwida (l-abbozz) ser jipprovdi l-gwida meħtieġa għall-operaturi biex jiddeterminaw il-legalità tal-kondotta li beħsiebhom jieħdu fis-suq?

3.   Osservazzjonijiet ġenerali

Is-Servizzi tat-Trasport bil-Baħar

3.1

L-abbozz tal-Linji Gwida li jittrattaw it-trasport bil-baħar — barra milli jikkonferma dak li hu diġà magħruf jiġifieri li konferenzi tal-linji dwar kummerċ lejn u mill-UE ser jitneħħew mit-18 ta' Ottubru 2008 — jindirizza mezzi permessi ta' qsim ta' informazzjoni dwar is-suq bejn operaturi tal-linji. Għalkemm ċerti dettalji jista' jkollhom bżonn ta' rfinar, l-abbozz tal-Linji Gwida x'aktarx ser jipprovdi l-industrija tat-trasport bil-baħar bit-tip ta' skambju ta' informazzjoni li teħtieġ biex taħdem sew.

3.2

Mit-18 ta' Ottubru 2008, is-servizzi operattivi tat-trasportaturi bil-baħar minn u/jew lejn port fl-UE jridu jwaqqfu kull attività ta' konferenzi ta' linji li taħdem kontra l-kompetizzjoni, irrispettivament minn jekk attivitajiet bħal dawn humiex permessi minn ġurisdizzjonijiet oħrajn madwar id-dinja. Il-KESE jsostni li ser ikun diffiċli għat-trasportaturi li joperaw globalment li jiżguraw li attivitajiet ta' konferenza ta' linji li huma illegali fl-UE ma jaffetwawx lis-suq ta' l-UE b'mod konsiderevoli.

3.3

Fir-rigward tat-trasport bil-baħar, l-attenzjoni tinsab fuq sistemi ta' skambju ta' informazzjoni. Kumpaniji tal-linji ngħataw ftit libertà fl-iskambju ta' l-informazzjoni. Elementi importanti jinkludu l-istruttura tas-suq, it-tip ta' informazzjoni maqsuma, kemm hi qadima u l-frekwenza ta' l-iskambju ta' informazzjoni. Il-punt fokali huwa l-iskambju ta' informazzjoni futura, prinċipalment tbassir tal-kapaċità u l-indiċi tal-prezzijiet. Jidher li prima facie t-tbassir tal-kapaċità dejjem huwa probabbli li jkun illegali. Il-KESE jagħraf li l-effetti ta' l-iskambju ta' informazzjoni jridu jitqiesu skond il-każ.

3.4

F'dawk li huma indiċi tal-prezz, indiċi tal-prezz aggregat x'aktarx jikser il-liġi, sakemm l-informazzjoni ma tistax tkun separata biex l-impriżi jidentifikaw, direttament jew indirettament, l-istrateġiji kompetittivi tal-kompetituri tagħhom. Il-livell ta' aggregazzjoni, in-“natura riċenti” jew “storika” tad-data u l-frekwenza tal-pubblikazzjoni għandha tiġi evalwata, imma l-abbozz tal-Linji Gwida ma jgħidux speċifikament kemm għandha tingħata importanza lil dawn il-fatturi.

3.5

Fir-rigward tas-servizzi tat-trasport bil-baħar, il-Linji Gwida ma joffru l-ebda element li huwa ġenwinament ġdid, imma donnhom itennu l-kriterji ġenerali li ġew żviluppati qabel mill-Kummissjoni Ewropea u l-Qrati Ewropej.

3.6

Il-KESE jtenni t-talbiet tiegħu f'Opinjonijiet relatati ta' qabel (1) biex l-UE tibda konsultazzjonijiet siewja ma' ġurisdizzjonijiet oħrajn bl-għan li tiddetermina l-kumpattibilità bejn reġimi eżistenti li jiggvernaw il-kummerċ dinji tat-trasport bil-baħar. Barra minn hekk, il-KESE jtenni r-rakkomandazzjoni tiegħu fl-istess Opinjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea għandha wkoll tqis l-aspett tar-riżorsi umani (pereżempju, l-impatt fuq l-impjieg tal-baħħara Ewropej) — flimkien ma' fatturi purament kompetittivi — meta qed tittratta ma' regoli ta' kompetizzjoni dwar it-trasport marittimu.

Servizzi tat-Tbaħħir Mingħajr Korsa Regolari

3.7

Servizzi tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari huma globali u kompetittivi ħafna u jissodisfaw ħafna mill-karatteristiċi tal-mudell tal-kompetizzjoni perfett. Il-kumdità hija omoġenja u l-ispejjeż tad-dħul ġeneralment huma baxxi ħafna. Ħafna kumpaniji jikkompetu għan-negozju, b'sostituzzjoni bejn id-daqsijiet u t-tipi differenti tal-bastimenti skond iċ-ċirkostanzi tas-suq. Il-flussi ta' informazzjoni ukoll jagħmlu s-suq trasparenti ħafna. In-negozju jsir l-aktar fuq bażi ta' noleġġi ta' vjaġġi, noleġġi ta' vjaġġi konsekuttivi, kuntratti ta' noleġġ jew noleġġi ta' żmien. Ir-rati tat-trasport tal-merkanzija li jistgħu jintlaħqu f'dawn is-swieq huma ferm instabbli, skond iċ-ċirkostanzi tas-suq. Finalment, is-swieq tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari huma kapaċi jirrispondu minnufih għall-iżviluppi fis-suq u l-ħtiġijiet tat-trasportaturi (2).

3.8

Flotot miġmuma tat-tbaħħir (shipping pools) joperaw f'kull settur tan-negozju tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari. Pool (flotta miġmuma) hi ġabra ta' bastimenti simili, ta' sjieda differenti, li joperaw taħt amministrazzjoni waħda. Il-maniġer tal-pool imexxi l-bastimenti bħala unità ta' flotta waħda u koeżiva, jiġbor il-qligħ tagħhom u jqassmu skond sistema ta' gradi miftehma minn qabel, filwaqt li s-sid individwali jkollu jmexxi biss l-operazzjoni nawtika/teknika tal-vapur. Ġeneralment il-pools jiġu żviluppati għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, jitwaqqfu biex jippermettu lill-parteċipanti jipprovdu l-livelli ta' servizz li l-klijenti kbar tagħhom qed jitolbu dejjem aktar. It-tieni, jimmiraw li jtejbu l-effiċjenza tat-trasport b'investiment speċjali u aktar użu tal-vapuri. Il-flotot miġmuma (pools) joperaw f'ambjent ta' provvista u domanda fejn il-kuntratti jiġu konklużi fuq bażi ta' offerti, ir-rati jitmexxew l-aktar minn suq attwali, ix-xerrejja huma kbar u sofistikati u l-aġenti joffru viżibbiltà mhux tas-soltu tat-tunnellaġġ u l-kundizzjonijiet f'kwalunkwèżmien.

3.9

Il-KESE jsostni li l-flotot miġmuma tat-tbaħħir ma jikkostitwux il-maġġoranza tas-swieq tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari. Fil-fatt, il-biċċa l-kbira tas-servizzi ta' vapuri ta' merkanzija mingħajr korsa regolari huma operati minn kumpaniji żgħar jew ta' daqs medju li jikkompetu bejniethom għall-merkanzija. Għal din ir-raġuni, il-KESE jsostni li fil-Linji Gwida tinħtieġ kjarifika speċifika li tirrikonoxxi dan il-punt.

3.10

Il-KESE tinnota li s-servizzi ta' vapuri ta' merkanzija mingħajr korsa regolari kif ukoll il-flotot miġmuma tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari dejjem kienu soġġetti għal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE, jiġifieri ħafna qabel l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1419/2006 li jagħti l-poteri ta' applikazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea, fir-rigward ta' dawn is-servizzi. Madankollu, matul dan il-perjodu ma saru l-ebda ilmenti formali minn noleġġaturi fir-rigward ta' dan is-settur u ma kienx hemm ġurisprudenza. Il-KESE taħseb li huwa n-nuqqas ta' ġurisprudenza u b'hekk ta' esperjenza ta' l-awtoritajiet rilevanti (tal-kompetizzjoni), inkluża l-Kummissjoni Ewropea, li jispjega għalfejn is-sezzjonijiet ta' l-abbozz tal-Linji Gwida li jittrattaw it-tbaħħir mingħajr korsa regolari (il-flotot miġmuma) huma anqas dettaljati minn dawk fuq it-trasport bil-baħar. Ta' min jikkunsidra ukoll li l-abbozz tal-Linji Gwida ma jfissirx x'irid jgħid b' “tbaħħir mingħajr korsa regolari” u għalhekk mhux ċar jekk japplikax ukoll għat-trasport marittimu tal-passiġġieri u/jew għat-tbaħħir speċjalizzat. Forsi ta' min tiġi kkunsidrata kjarifika ta' dan il-punt.

3.11

L-abbozz tal-Linji Gwida ma jagħtix biżżejjed kas ta' l-ispeċifitajiet tas-settur tat-tbaħħir mingħajr korsa regolari u jidher li jsegwi Linji Gwida mhux speċifiċi għas-settur dwar il-Kooperazzjoni Orizzontali. Il-flotot miġmuma ser ikollhom jikkonformaw ma' l-istess Linji Gwida applikati għal setturi ta' l-industrija oħrajn biex jiżguraw li ma jwaqqfux il-kompetizzjoni ħielsa jew jaħdmu bħal kartell.

3.12

L-abbozz tal-Linji Gwida huwa pjuttost ġenerali u ma jipprovdix ċertezza legali preċiża. Ma jgħidx b'mod espliċitu li l-flotot miġmuma m'humiex kompattibli mal-liġi tal-kompetizzjoni ta' l-UE imma ma jagħtix gwida dwar meta ma jkunux kompatibbli.

3.13

L-aktar sezzjoni kruċjali ta' l-abbozz tal-Linji Gwida hija dik dedikata għall-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-flotot miġmuma. Il-punt tat-tluq hu l-iskoperta li l-flotot ġeneralment jinvolvu marketing komuni u livelli differenti ta' aspetti ta' produzzjoni konġunti.

3.14

Fir-rigward tas-suq rilevanti, il-KESE jsostni li l-Linji Gwida għandhom jagħtu aktar każ tal-fatt li hemm element sostanzjali ta' sostitwibbiltà jew tibdil reċiproku fit-tbaħħir mingħajr korsa regolari kemm fid-domanda u kemm fil-provvista, (pereżempju f'dak li hu t-tip ta' bastiment, id-daqs tal-bastiment, it-tip ta' kuntratti ta' trasportazzjoni u s-suq ġeografiku). Barra minn hekk, jekk flotta trid tagħmel awto-evalwazzjoni, l-ishma tas-suq ma jistgħux jiġu definiti għal kull kuntratt imma jridu jiġu evalwati fuq perjodu ta' żmien.

3.15

Il-KESE jemmen li titjib ser ikun neċessarju fir-rigward tar-rilevanza u d-definizzjonijiet ta' ishma tas-suq li jgawdu l-flotot miġmuma u s-“sostituzzjoni” bejn il-kummerċ u t-tipi ta' vapuri. Jagħraf li ma tingħata l-ebda gwida prattika dwar id-definizzjoni tas-suq rilevanti. Madankollu, l-ishma tas-suq jistgħu jkunu pjuttost differenti skond il-metodoloġija użata.

3.16

Fl-evalwazzjoni tal-ftehim tal-flotot miġmuma tal-bastimenti mingħajr korsa regolari fil-kuntest ta' Artikolu 81, għandu jkun enfasizzat li l-maniġer tal-flotta jmexxi l-flotta miġmuma kemm f'termini operattivi kif ukoll kummerċjali u b'hekk joffri prodott konġunt permezz ta' entità miġmuma waħdanija. L-offerti ta' bastimenti fis-suq huma de facto anċillari għall-kompitu tal-maniġer tal-flotta miġmuma li jmexxi s-servizz offrut. Sidien individwali, min-naħa tagħhom, iġorru r-responsabbiltà għall-operazzjoni purament nawtika/teknika tal-bastimenti. Il-flotot miġmuma jipprovdu servizz “maħluq” b'mod konġunt li huwa r-riżultat ta' livell konsiderevoli ta' integrazzjoni fl-attivitajiet tal-partijiet (3). B'hekk, ftehim tal-flotot miġmuma għandhom jiġu evalwati ndaqs ma' forom oħrajn ta' produzzjoni konġunta jew ftehim speċjalizzat.

3.17

Il-KESE jsostni li kull referenza għal iffissar tal-prezzijiet bħala karatteristika ta' ishma tal-flotta konġunta (u b'hekk bħala restrizzjoni qawwija tal-kompettizzjoni) ma tistax tiġi sostnuta fil-Linji Gwida fuq il-bażi li l-ftehim tal-prezz bejn il-maniġer tal-flotta miġmuma u l-konsumatur huwa parti integrali tas-servizz offrut u huwa r-riżultat ta' negozjati dwar il-prezz għall-użu ta' bastiment tal-flotta fi proċess ta' offerti.

3.18

Il-KESE jemmen li, meta tikkunsidra l-għan tal-ftehim tal-flotot miġmuma u l-karatteristiċi fundamentali tagħhom, l-erba' kundizzjonijiet li jinsabu f'artikolu 81(3)EC jeżentaw il-flotot miġmuma. Il-fatt li l-flotot miġmuma twaqqfu biex jirrispondu għall-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tan-noleġġaturi u operaw mingħajr ilmenti għal għexieren ta' snin jappoġja din il-fehma.

3.19

Il-KESE jittama li l-Kummissjoni Ewropea tibqa' dejjem tirrevedi l-Linji Gwida fid-dawl ta' l-esperjenza u, jekk jinħtieġ, tipprovdi gwida supplimentari jew ta' kjarifika kif u meta tkun disponibbli mingħajr ma tistenna li jgħaddi l-perjodu ta' ħames snin.

3.20

Il-Kummissjoni għandha, kemm hu possibbli, tibda tirrevedi l-iskop ta' l-eżenzjoni ġenerali tal-konsorzji tal-linji u f'din l-okkażjoni teżamina l-ħtieġa li tkopri wkoll partijiet rilevanti oħrajn tas-suq tat-tbaħħir dinji, partikolarment dak il-kummerċ mingħajr korsa regolari li jopera fuq bażi regolari fuq rotot regolari, karatteristika ta' bosta kummerċi speċjalizzati (pereżempju bastimenti konvenzjonali reefer, negozji ta' l-injam u trasportaturi speċjalizzati tal-karozzi u ro-ros).

Brussell, it-12 ta' Marzu 2008.

Il-President

tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  ĠU C 256, 27.10.2007, pġ. 62-65; ĠU C 309, 27.10.2006, pġ. 46-50; ĠU C 157, 27.10.2005, pġ. 130-136;

(2)  Rapport Fearnleys, “L-Analiżi Legali u Ekonomika tas-Servizzi Marittimi tat-Tbaħħir Mingħajr Korsa Regolari”, Frar 2007, p. 14-31. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime/tramp_report.pdf

(3)  Rapport Fearnley (2007): l-awturi ta' dan ir-rapport waslu għall-istess konklużjoni.


Top