EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XG0812(01)

Pjan ta' Azzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni li jimplimenta l-Programm ta' The Hague dwar it-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea

OJ C 198, 12.8.2005, p. 1–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.8.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C NaN/1


Pjan ta' Azzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni li jimplimenta l-Programm ta' The Hague dwar it-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea

(2005/C 198/01)

1.   ORJENTAZZJONI ĠENERALI

Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom l-intenzjoni li dan il-Pjan ta' Azzjoni jkun il-kwadru ta' referenza għax-xogħol tagħhom tul il-ħames snin li ġejjin, u huwa mifhum illi:

irid jiġi supplimentat mill-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drogi sottomess lill-Kunsill/il-Kunsill Ewropew għall-approvazzjoni (8652/1/05 REV 1 + COR 1), mill-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tas-17 u t-18 ta' Ġunju 2004 (10586/04) u mill-istrateġija dwar l-aspetti esterni taż-żona tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja li ser ikunu sottomessi lill-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2005;

jeħtieġ iżomm grad ta' flessibbiltà, per eżempju sabiex jittieħed l-ikbar kont possibbli ta' l-esiġenzi ta' ġrajjiet kurrenti;

ser ikun aġġornat fl-aħħar ta' l-2006, sabiex il-Kunsill Ewropew ikun jista' jistabbilixxi l-prijoritajiet leġiżlattivi u operattivi ta' l-Unjoni fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni;

jistabbilixxi l-lista ta' miżuri leġiżlattivi (bil-korsiv) u non-leġiżlattivi li l-Kunsill u l-Kummissjoni jikkunsidraw meħtieġa biex il-linji gwida stabbiliti fil-Programm ta' The Hague jitqiegħdu fil-prattika. L-adozzjoni tal-lista hija mingħajr preġudizzju għall-kamp ta' applikazzjoni jew il-kontenut tal-proposti għall-miżuri li ser ikunu nnegozjati skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattati. Ħlief fejn indikat mod ieħor, il-pjan jispeċifika d-data sa meta huwa mistenni li l-Kummissjoni jew Stat Membru jieħu inizjattiva;

ser ikun implimentat f'konformità stretta mal-bażijiet legali stabbiliti fit-Trattati u l-prinċipji tas-solidarjetà, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

ser ifittex li jiżgura koerenza aħjar bejn l-istrumenti legali;

ma jindaħalx mad-dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni fil-kwistjonijiet li dwarhom jittratta t-Titolu IV tat-TKE jew mad-drittijiet ta' inizjattiva tal-Kummissjoni u l-Istati Membri li dwarhom jitratta t-Titolu VI tat-TUE;

jieħu kont dovut tad-dibattiti li saru fil-Parlament Ewropew bil-ħsieb li u wara l-preżentazzjoni mill-Kummissjoni tal-komunikazzjoni tagħha (8922/05) mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi istituzzjonali tal-Parlament Ewropew.

1.1.   VALUTAZZJONI

It-twaqqif ta' sistema għal valutazzjoni oġġettiva u imparzjali ta' l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' l-UE fil-qasam tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja

Komunikazzjoni dwar u Proposta għall-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' valutazzjoni, kif maħsub fl-Artikolu III-260 tat-Trattat Kostituzzjonali (2006)

1.2.   RISPETT GĦAL U PROMOZZJONI ATTIVA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI

Il-Programm Kwadru “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” taħt il-Perspettivi Finanzjarji ġodda (2005)

(a)

Proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi Programm speċifiku dwar iċ-ċittadinanza u d-drittijiet fundamentali (2005)

(b)

Proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi Programm speċifiku dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza (Daphne), il-prevenzjoni tad-droga, u l-informazzjoni

L-Adeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali (diskussjonijiet informali li għandhom jibdew fl-2005)

(ċ)

Proposta li testendi l-mandat taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija lejn Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali (proposta fl-2005)

Promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa u t-tfal

(d)

Il-Programm Daphne II: programm ta' ħidma ta' l-2006 (2005)

(e)

Studju dwar miżuri ta' prevenzjoni biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa (2006)

(f)

Komunikazzjoni dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal (2005)

Protezzjoni ta' Data Personali

(g)

Komunikazzjoni dwar il-miżuri ta' segwitu għall-Programm ta' Ħidma għal implimentazzjoni aħjar tad-Direttiva dwar il-protezzjoni tad-Data (2005)

(h)

Komunikazzjoni dwar il-PETs (Teknoloġiji għat-Tisħiħ tal-Privatezza) (2005)

(i)

Proposta għal leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ta' Data Personali fil-kuntest ta' koperazzjoni tal-pulizija u koperazzjoni gudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali (ara l-punt 3.1 (ċ))

1.3.   QORTI EWROPEA TAL-ĠUSTIZZJA

(a)

Proposta dwar mezzi biex il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tkun tista' tittratta talbiet għal sentenzi preliminari dwar il-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja (2006).

1.4.   STRATEĠIJA EWROPEA DWAR ID-DROGI

Pjanijiet ta' Azzjoni ta' l-UE dwar id-drogi 2005-2008 (2005) u 2009-2012 (2009)

(a)

Valutazzjoni kontinwa tal-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE dwar id-Drogi 2005-2008 (annwali)

(b)

Green Paper dwar l-irwol tas-soċjetà ċivili fit-tfassil ta' linji politiċi fil-qasam tad-drogi (2006)

(ċ)

Rapport dwar l-implimentazzjoni u t-tħaddim tad-Deċiżjoni Kwadru dwar it-traffikar tad-drogi (2007)

(d)

Rapport dwar il-progress u l-valutazzjoni ta' l-impatt tal-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE dwar id-drogi 2005-2008 (2008)

(e)

Komunikazzjoni dwar Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE dwar id-drogi 2009-2012 (2009)

1.5   RELAZZJONIJIET ESTERNI

Strateġija dwar l-aspetti esterni kollha tal-politika ta' l-Unjoni dwar il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, ibbażata fuq il-miżuri żviluppati fil-programm ta' The Hague (2005)

Komunikazzjoni dwar l-aspetti esterni kollha tal-politika ta' l-Unjoni dwar il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja (nofs-2005 — kontribut għall-istrateġija).

2.   IT-TISĦIĦ TAL-LIBERTÀ

2.1.   ĊITTADINANZA TA' L-UNJONI

(a)

Rapporti dwar l-applikazzjoni tad-Direttivi 90/364, 90/365 u 93/96 dwar id-dritt ta' residenza ta' pensjonanti, studenti u persuni li mhumiex attivi u ta'

(b)

Id-Direttiva 93/109/KE dwar id-dritt għall-vot fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, inkluż fl-Istati Membri ġodda u, jekk hu xieraq, proposti għall-emenda ta' din id-Direttiva ta' l-aħħar (2005/2006)

(ċ)

Proposta biex tiġi ffaċilitata l-protezzjoni diplomatika u konsulari (2006)

(d)

Proposta dwar dispożizzjonijiet u kondizzjonijiet meħtieġa għal inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (2007)

(e)

L-eżami ta' miżuri possibbli biex isaħħu u jżidu mad-drittijiet stabbiliti taħt id-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċittadinanza tat-Trattati (l-Artikolu 22 TKE) (2008)

Li jkun permess li ċittadini ta' l-UE u l-membri tal-familja tagħhom jiċċaqilqu fl-Unjoni Ewropea skond termini simili għaċ-ċittadini ta' Stat Membru li jkunu qed jiċċaqilqu jew jibdlu l-post tar-residenza tagħhom fil-pajjiż tagħhom stess

(f)

Il-kontroll tat-traspożizzjoni, il-konformità u l-applikazzjoni korretta tad-Direttiva 2004/38/KE dwar iċ-ċaqliq ħieles u r-residenza (2006)

(g)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttivi 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE dwar iċ-ċaqliq ħieles u r-residenza u dwar is-sitwazzjoni taċ-ċittadini ta' l-Istati Membri ġodda (2006)

(h)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar iċ-ċaqlieq ħieles u r-residenza u, jekk hu xieraq, proposti għall-emenda tad-Direttiva (2008)

2.2.    POLITIKA DWAR IL-KENN POLITIKU, IL-MIGRAZZJONI U L-FRUNTIERI

Programm Kwadru “Solidarjetà u Maniġġar ta' Flussi ta' Emigranti” taħt il Perspettivi Finanzjarji ġodda (2005)

Analiżi komuni ta' fenomeni ta' migrazzjoni fl-aspetti kollha tagħhom (L-infurzar tal-kollezzjoni, il-forniment, l-iskambju u l-użu effiċjenti ta' informazzjoni u data aġġornati)

(a)

Rapporti annwali ta' l-istatistika dwar il-migrazzjoni u l-kenn politiku (għadhom għaddejjin)

(b)

L-adozzjoni ta' Regolament Kwadru ta' l-UE dwar il-ġbir ta' statistika dwar il-migrazzjoni u l-kenn politiku (2005)

(ċ)

Green Paper dwar il-futur tan-Network Ewropew ta' Migrazzjoni (2005), li possibbilment titkompla bi proposta li tistabbilixxi Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ tal-Migrazzjoni (2006)

(d)

Proposta għal sistema ta' informazzjoni reċiproka dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni (2005)

2.3.   SISTEMA KOMUNI EWROPEA TA' REFUĠJU

(a)

L-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Kenn Politiku (2005)

(b)

Konklużjoni ta' l-hekk imsejħa “ftehim paralleli” mad-Danimarka f'“Dublin II” u l-“Eurodac” (2005)

Valutazzjoni ta' l-istrumenti legali ta' l-ewwel fażi

(ċ)

Il-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' strumenti ta' l-ewwel fażi (2005 għaddej)

It-tieni fażi ta' l-żvilupp ta' Sistema Komuni Ewropea tal-Kenn Politiku, l-istabbiliment ta' proċedura komuni dwar il-kenn politiku u status uniformi għal dawk li jingħataw kenn politiku jew protezzjoni sussidjarja

(d)

Proposta dwar status ta' residenti għall-perijodu fit-tul għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali (2005)

(e)

Strumenti u miżuri tat-tieni fażi li għandhom jiġu ppreżentati lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew (adozzjoni qabel l-aħħar ta' l-2010)

Studji dwar l-implikazzjonijiet, l-adegwatezza u l-fattibbiltà ta' l-ipproċessar konġunt ta' applikazzjonijiet għall-asil

(f)

Studju dwar l-ipproċessar konġunt ta' applikazzjonijiet għall-kenn politiku fi ħdan l-Unjoni (2006)

(g)

Studju, li għandu jitmexxa b'konsultazzjoni mill-qrib mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR), dwar l-ipproċessar konġunt ta' l-applikazzjonijiet għall-kenn politiku barra mit-territorju ta' l-UE, (2006)

Koperazzjoni bejn l-Istati Membri dwar is-Sistema Komuni Ewropea ta' l-Asil, wara l-istabbiliment ta' proċedura komuni għall-asil

(h)

L-istabbiliment ta' strutturi li jinvolvu s-servizzi nazzjonali tal-kenn politiku ta' l-Istati Membri għall-promozzjoni tal-koperazzjoni (Komunikazzjoni - 2005)

(i)

L-istabbiliment ta' uffiċju Ewropew ta' sostenn inkarigat mill-forom kollha ta' koperazzjoni dwar sistema komuni tal-kenn politiku abbażi ta' valutazzjoni.

Stabbiliment tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati (ERF) 2005-2013 biex jassisti l-Istati Membri fl-ipproċessar ta' applikazzjonijiet għall-kenn politiku u biex jilqgħu lil ċerti kategoriji ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi

(j)

Rapport Finali dwar il-Fond Ewropew għar-Refuġjati (2005)

(k)

Proposta għal emenda tad-deċiżjoni dwar il-Fond Ewropew għar-Refuġjati li tgħin lill-Istati Membri biex jilqgħu lil ċerti kategoriji ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (2005)

(l)

Approvazzjonijiet ta' programmazzjoni pluriennali nazzjonali tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati (2005, 2008 u 2011)

2.4.   MIGRAZZJONI LEGALI INKLUŻI L-PROĊEDURI TA' AMMISSJONI

Żvilupp ta' politika dwar migrazzjoni legali

(a)

Il-valutazzjoni u l-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' direttivi ta' l-ewwel fażi dwar il-migrazzjoni legali (mill-2005 ‘l quddiem)

(b)

Dibattitu dwar il-Green Paper dwar il-migrazzjoni ekonomika (2005)

(ċ)

Abbażi ta' l-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-Green Paper dwar il-migrazzjoni ekonomika, preżentazzjoni ta' Pjan tal-Politika dwar il-migrazzjoni legali, inklużi l-proċeduri ta' ammissjoni (2005)

2.5.   L-INTEGRAZZJONI TA' ĊITTADINI TA' PAJJIŻI TERZI

L-istabbiliment ta' kwadru Ewropew għall-integrazzjoni koerenti

(a)

Komunikazzjoni dwar kwadru Ewropew għall-integrazzjoni (2005)

Promozzjoni ta' l-iskambju strutturali ta' esperjenzi u informazzjoni dwar l-integrazzjoni  (1)

(b)

Maniġġar ta' l-azzjonijiet preparatorji INTI (2005-2006)

(ċ)

Rapporti annwali dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni (2005 għadhom għaddejjin)

(d)

Manwal dwar l-integrazzjoni (it-tieni edizzjoni 2006, għaddej)

(e)

Żvilupp ta' websajt fuq l-internet (2006)

2.6.   ĠLIEDA KONTRA L-IMMIGRAZZJONI LLEGALI

(a)

Kontribut għall-maniġġar ta' networks ta' kollegament dwar l-immigrazzjoni f'pajjiżi terzi rilevanti (2005 għadu għaddej)

(b)

Rapport annwali dwar il-politika komuni dwar il-migrazzjoni illegali (2005 għadu għaddej)

(ċ)

Adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi network sigur ta' informazzjoni bbażata fuq l-internet għas-servizzi ta' migrazzjoni ta' l-Istati Membri (ICONET) (2005)

(d)

Proposta għall-konklużjoni u l-firma tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin (CAHTEH) (2005)

(e)

Il-kisba mill-Istati Membri ta' miri biex titnaqqas l-ekonomija informali kif imniżżla fl-istrateġija Ewropea dwar l-impjiegi

(f)

Preżentazzjoni mill-Kummissjoni ta' rapport li jista' jinkludi strumenti għall-ġlieda kontra x-xogħol illegali

Stabbiliment ta' politika ta' tneħħija u ripatrijazzjoni effettiva bbażata fuq standards komuni u koperazzjoni aktar mill-qrib u għajnuna teknika reċiproka

(g)

Proposta dwar proċeduri ta' ritorn (2005)

(h)

Bidu ta' l-azzjonijiet preparatorji għall-appoġġ finanzjarju għall-Maniġġar tar-Ritorn (2005)

(i)

Ħatra ta' Rappreżentant Speċjali tal-Kummissjoni għal politika komuni dwar l-ammissjoni mill-ġdid (2005)

(j)

Konklużjoni ta' ftehimiet tal-Komunità dwar l-ammissjoni mill-ġdid u l-maniġġar ta' ftehimiet eżistenti (fil-ħin)

2.7.   DIMENSJONI ESTERNA TA' L-KENN POLITIKUU L-MIGRAZZJONI

Koperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-maniġġar tal-migrazzjoni u l-asil

(a)

Komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-iżvilupp (2005)

(b)

Verżjoni rtukkata għall-2006 jew id-dokument ta' riferenza tal-Programm AENEAS, 2004‐2006 (2005) (2)

(ċ)

It-tkomplija ta' l-integrazzjoni tal-migrazzjoni fid-Dokumenti ta' Strateġija tal-Pajjiż u r-Reġjun għall-pajjiżi terzi kollha rilevanti (2005)

(d)

Konklużjonijiet sabiex tkun intensifikata l-koperazzjoni ta' l-Istati Membri fil-prevenzjoni ta' aktar telf ta' ħajja li huwa riżultat ta' tentattivi għal dħul illegali fl-UE, l-aktar fil-Mediterran (2005)

L-iżvilupp ta' Programmi ta' Protezzjoni Reġjonali ta' l-UE

(e)

Pjan ta' azzjoni għall-Programmi ta' Protezzjoni Reġjonali ta' l-UE, inkluża l-iskema ta' sistemazzjoni mill-ġdid ta' l-UE (2005)

(f)

Tnedija ta' programmi pilota ta' protezzjoni (2005)

Koperazzjoni intensifikata ma' pajjiżi ta' transitu biex dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jimmaniġġaw aħjar il-migrazzjoni u biex jipprovdu protezzjoni adegwata għar-refuġjati

(g)

Rapport dwar progress u kisbiet fl-kenn politikuu l-migrazzjoni, fil-kuntest tal-Politika Ewropea dwar il-Viċinat (2005)

2.8.   MANIĠĠAR TAL-FRUNTIERI, IL-BIJOMETRIKA, IS-SISTEMI TA' L-INFORMAZZJONI U L-POLITIKA DWAR IL-VIŻA

Abolizzjoni ta' kontrolli ta' persuni mal-fruntieri interni

(a)

Proposta dwar strumenti legali SIS II (2005)

(b)

Bidu ta' valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' l-acquis li mhux relatat mal-SIS II fl-Istati Membri ġodda (2006)

(ċ)

Valutazzjoni ta' l-acquis relatat mal-SIS II fl-Istati Membri ġodda (wara l-SIS II operattiv - 2007)

(d)

Adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tneħħija ta' kontrolli mal-fruntieri ma' l-Istati Membri ġodda u bejniethom, meta l-ħtiġijiet kollha dwar l-applikazzjoni ta' l-acquis ta' Schengen intlaħqu u ladarba s-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) issir operattiva (2007)

(e)

Proposta biex il-mekkaniżmu eżistenti ta' valutazzjoni ta' Schengen jiġi supplimentat b'mekkaniżmu ta' superviżjoni

Stabbiliment ta' sistema integrata ta' maniġġar għall-fruntieri esterni

(f)

Proposta dwar l-istabbiliment, il-poteri u l-finanzjament ta' gruppi ta' esperti nazzjonali biex tkun provduta għajnuna teknika u operattiva lill-Istati Membri fil-kontroll u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni fil-kwadru ta' l-Aġenzija dwar il-Maniġġar tal-Fruntieri (2007)

(g)

“Manwal għall-Gwardjani tal-Fruntieri” (wara l-adozzjoni tal-Kodiċi Komunitarja dwar ir-regoli li jirregolaw iċ-ċaqliq ta' persuni bejn il-fruntieri)

(h)

Rapport ta' valutazzjoni dwar l-Aġenzija tal-Fruntieri Esterni, inkluża reviżjoni tal-kompiti ta' l-Aġenzija u valutazzjoni dwar jekk din għandiex tkopri aspetti oħra tal-maniġġar tal-fruntieri (inkluża l-valutazzjoni tal-funzjonament tal-gruppi ta' esperti nazzjonali u l-fattibbiltà ta' sistema ta' gwardjani tal-fruntieri Ewropej) (2007)

Applikazzjoni parzjali ta' l-acquis ta' Schengen

(i)

Adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni parzjali ta' l-acquis ta' Schengen mill-Irlanda (2006)

(j)

Adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni parzjali ta' l-acquis ta' Schengen (SIS) mir-Renju Unit (2005)

Strateġija koerenti u soluzzjonijiet armonizzati fl-UE dwar identifikaturi u data bijometriċi

(k)

Proposta li timmodifika l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar standards u proċeduri għat-teħid ta' data bijometrika, inkluż l-obbligu li tiġi pprovduta tali data u l-ispeċifikar ta' l-eċċezzjonijiet għal dan l-obbligu (2005)

(l)

Preparazzjoni għall-iżvilupp ta' standards minimi għall-Karti ta' l-Identità nazzjonali (mill-2005 'l quddiem)

(m)

Preparazzjoni għall-iżvilupp ta' standards minimi għall-Karti ta' l-Identità speċifiċi għas-setturi, jekk ikun japplika (mill-2005 ‘l quddiem)

(n)

L-użu mxerred ta' identifikaturi bijometriċi dwar dokumenti ta' l-ivjaġġar, viżi, permessi ta' residenza, passaporti ta' ċittadini ta' l-UE u sistemi ta' informazzjoni (mill-2006 ‘l quddiem) (3)

(o)

Komunikazzjoni dwar sinerġiji msaħħa bejn l-SIS II, il-VIS u l-Eurodac (2006)

2.9.   POLITIKA DWAR IL-VIŻA, INKLUŻ L-IŻVILUPP TAS-SISTEMA TA' INFORMAZZJONI DWAR IL-VIŻA (VIS)

(a)

Laqgħat ma' pajjjiżi terzi tal-lista pożittiva tal-viża sabiex jiġi żgurat vjaġġar bla viża għaċ-ċittadini ta' l-Istati Membri lejn dawk il-pajjiżi terzi kollha fil-kuntest tal-mekkaniżmu ġdid ta' reċiproċità li dalwaqt ikun adottat (għadu għaddej, li għandu jittieħed flimkien mar-reviżjoni tal-lista tal-viża)

(b)

Proposti dwar l-emendi meħtieġa biex tissaħħaħ aktar l-politika dwar il-viża u l-istabbiliment ta' ċentri ta' applikazzjoni komuni għall-viżi (2005)

(ċ)

Reviżjoni regolari tal-lista tal-viża (Regolament Nru 539/2001) (regolarment)

(d)

Proposta dwar it-tħaffif tal-proċeduri tal-viża għall-membri tal-Familja Olimpika — Turin 2006 (2005)

(e)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 1295/2003 “Tħaffif tal-proċeduri tal-viża għall-membri tal-Familja Olimplika — Ateni 2004” (2005)

(f)

Proposta li temenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar il-ħlasijiet tal-viża (2005)

(g)

Proposti dwar it-transitu (2005)

(h)

Rakkomandazzjoni għal direttivi ta' negozjati għal ftehimiet dwar it-tneħħija tal-viża bejn il-KE u l-pajjiżi terzi dwar il-kondizzjonijiet għaċ-ċaqliq ħieles fl-Unjoni għal perijodu ta' bejn tlieta u sitt xhur (2005 għadha għaddejja)

(i)

Adozzjoni ta' proposta li tistabbilixxi reġim dwar it-traffiku tal-fruntieri lokali (2005)

(j)

Rapport dwar l-operat ta' l-iskema ta' transitu ta' Kaliningrad (2005)

(k)

Il-Faċilità ta' Kaliningrad (4)

(l)

Faċilità ta' Schengen għal seba' Stati Membri

(m)

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal direttivi ta' negozjati dwar it-tħaffif tal-viża abbażi ta' każ b'każ ma' pajjiżi terzi fil-kuntest tal-politika ta' ammissjoni mill-ġdid tal-KE, fejn hu possibbli u fuq il-bażi ta' reċiproċità, bil-ħsieb ta' l-iżvilupp ta' sħubija vera dwar kwistjonijiet ta' maniġġar tal-migrazzjoni (2005-2009)

(n)

Proposta dwar ir-reviżjoni ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni, b'mod partikolari dwar koperazzjoni konsulari lokali (2006)

(o)

Implimentazzjoni teknika tal-VIS, li tibda mill-funzjonalitajiet għall-ipproċessar ta' data alfanumerika u ritratti (2006) u li żżid il-funzjonalitajiet għal data bijometrika (2006)

(p)

Proposta dwar il-ħolqien ta' uffiċċji komuni tal-viza (2007)

3.   IT-TISĦIĦ TAS-SIGURTÀ

Programm Kwadru “Sigurtà u Salvagwardja tal-Libertajiet” taħt il-Perspettivi Finanzjarji ġodda (2005)

(a)

Proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi Programm speċifiku dwar “Il-prevenzjoni ta' u l-ġlieda kontra l-kriminalità” (2005)

(b)

Proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi Programm speċifiku dwar “Il-Prevenzjoni, l-Istat ta' Tħejjija u l-Maniġġar ta' Konsegwenza tat-Terroriżmu” (2005)

3.1.   QSIM TA' INFORMAZZJONI FOST AWTORITAJIET TA' L-INFURZAR TAL-LIĠI U DAWK ĠUDIZZJARJI WAQT LI JINTLAĦAQ L-AĦJAR BILANĊ BEJN IL-PRIVATEZZA U S-SIGURTÀ

(a)

Adozzjoni ta' strument leġiżlattiv dwar iż-żamma ta' data pproċessata b'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika pubblika għall-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (2005)

Prinċipju ta' disponibbiltà u protezzjoni ta' data personali

(b)

Proposta dwar l-istabbiliment ta' prinċipju ta' disponibbiltà ta' informazzjoni rilevanti għall-infurzar tal-liġi (2005)

(ċ)

Proposta dwar salvagwardji adegwati u rimedji legali effettivi għat-trasferiment ta' data personali għall-fini ta' koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja (2005)

(d)

Adozzjoni ta' proposta għal Deċiżjoni Kwadru dwar is-simplifikazzjoni ta' l-iskambju ta' informazzjoni u tagħrif sigriet bejn l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri ta' l-UE (2005)

(e)

Proposta dwar l-aċċess permezz ta' l-infurzar tal-liġi għall-VIS (2006)

(f)

Żvilupp tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' l-Europol (2006) .

(g)

Żvilupp ta' rabtiet bejn l-SIS II u s-sistema ta' informazzjoni ta' l-Europol (2007)

(h)

L-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' disponibbiltà, dwar l-oqsma li ġejjin:

id-DNA (2005)

il-marki tas-swaba (2006)

il-ballistika (2006)

in-numri tat-telefon (2006)

ir-reġistrazzjoni tal-vetturi (2006)

ir-reġistri ċivili (2006)

(i)

Komunikazzjoni dwar sinerġiji msaħħa bejn l-SIS II, il-VIS u l-Eurodac (2006)

(j)

Proposta għal arkitettura ġenerali Komunitarja dwar databases forensiċi/tal- pulizija (2008)

(k)

Definizzjoni ta' politika għal approċċ koerenti dwar l-iżvilupp ta' teknoloġija ta' l-informatika biex issostni l-ġbir, il-ħażna, l-ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' informazzjoni (2005)

Skambju ta' data dwar PNR

(l)

Proposta dwar approċċ komuni ta' l-UE għall-użu tad-data tal-passiġġieri għas-sigurtà tal-fruntieri u ta' l-avvjazzjoni u għanijiet oħra ta' infurzar tal-liġi (2005)

(m)

Reviżjoni konġunta dwar il-ftehim tad-Data tal-Passiġġieri ta' l-Ajru (PNR) ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika (2005)

(n)

It-konklużjoni ta' negozjati tal-ftehimiet tal-PNR mal-Kanada u l-Awstralja (2005), u ma' pajjiżi oħra jekk ikun meħtieġ

(o)

Definizzjoni ta' linji gwida internazzjonali li jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-privatezza għall-aċċess għad-data tal-PNR fil-qafas ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' l-Avjazzjoni Ċivili (ICAO)

3.2.   TERRORIŻMU

Żvilupp ulterjuri ta' approċċ globali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu

(a)

Implimentazzjoni ulterjuri tal-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu

(b)

Segwitu għall-proġett pilota favur il-vittmi tat-terroriżmu (2006)

ċ)

Tisħiħ tal-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-ġlieda kontra t-terroriżmu permezz ta' l-iżvilupp ta' punti ta' kuntatt speżjalizzati fl-Istati Membri, li jkollhom aċċess għal kull informazzjoni meħtieġa fir-rigward ta' attivitajiet terroristiċi li jinvolvu persuni, gruppi jew entitajiet (2005)

(d)

Eżami tal-ħtieġa u l-fattibilità ta' l-istabbiliment ta' Network Ewropew ta' l-Infurzar tal-Liġi (LEN) għall-ġlieda kontra t-terroriżmu (2005) hu jekk meħtieġ proposta għall-istabbiliment tiegħu (2006).

(e)

Komunikazzjoni dwar sigurtà akbar ta' splussivi, tagħmir għall-fabbrikazzjoni ta' bombi (2005)

(f)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar radikalizzazzjoni vjolenti u l-istrateġija tal-Kunsill dwar ir-radikalizzazzjoni u r-reklutaġġ (2005)

(g)

Proposta għall-prevenzjoni ta' l-użu ħażin ta' ogranizzazzjonijiet ta' karità għall-finanzjament tat-terroriżmu (2006)

(h)

Komunikazzjoni dwar riżultati tal-mekkaniżmu ta' valutazzjoni mill-pari dwar it-terroriżmu fil-25 Stat Membru (2006/2007)

(i)

Identifikazzjoni tal-ħtieġa u tal-kamp ta' applikazzjoni għal strumenti legali li jiżguraw li l-Istati Membri kollha jistgħu jiffriżaw l-assi ta' persuni magħżula fuq bażi preventiva skond ir-Rakkomandazzjonijiet Speċjali tat-Task Force ta' l-Azzjoni Finanzjarja (2007)

(j)

Kontribut għall-ħidma li għaddejja biex ixxekkel il-produzzjoni u t-tixrid ta' armi kimiċi, nukleari u bijoloġiċi (2007)

(k)

Żvilupp tal-koperazzjoni ATLAS u l-qafas legali tagħha (2006)

(l)

Bini ta' kapaċitajiet f'pajjiżi terzi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u klawżoli adatti għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fil-ftehimiet li jridu jiġu konklużi mill-UE/KE ma' pajjiżi terzi.

(m)

Żvilupp ta' sħubiji pubbliċi/privati biex titjieb il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu

Reviżjoni u adattament tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE b'mod parallel ma' miżuri li għandhom jiġu adottati fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

(n)

It-tieni rapport ibbażat fuq l-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill tat-13.6.2002 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (2005) u l-valutazzjoni (2006)

3.3.   PREVENZJONI U ĠLIEDA KONTRA L-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(a)

Komunikazzjoni dwar l-iżvilupp ta' strateġija għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (2005)

Titjib ta' l-għarfien dwar il-kriminalità organizzata u dik gravi u tisħiħ tal-ġbir u l-analiżi ta' informazzjoni

(b)

Komunikazzjoni dwar pjan ta' azzjoni — Statistika ta' l-UE dwar il-Kriminalità (2005)

(ċ)

Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar l-infurzar tal-liġi kontra l-kriminalità bbażat fuq tagħrif sigriet (2005)

(d)

Rakkomandazzjonijiet għal metodoloġija standard għall-vulnerabbiltà fil-protezzjoni kontra l-kriminalità (2007)

(e)

Preżentazzjoni ta' rapport Ewropew dwar il-Kriminalità (2007)

(f)

Analiżi mill-Europol dwar it-Theddid mill-Kriminalità Organizzata (mill-2006)

Tisħiħ tal-prevenzjoni tal-kriminalità organizzata

(g)

Protezzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-kriminalità u t-tfassil ta' miżuri ta' prevenzjoni ta' kriminalità fi prodotti u servizzi (2005)

(h)

Rapport dwar ir-riżultati ta' studju wara r-riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' l-2001 dwar il-kontribut tas-soċjetà ċivili fis-sejbien ta' tfal neqsin jew sfruttati sesswalment (2005)

(i)

Pjan ta' Azzjoni dwar sħubiji privati/pubbliċi għall-protezzjoni ta' organizzazzjonijiet pubbliċi u kumpanniji privati mill-kriminalità organizzata (2006)

(j)

Titjib tal-koordinazzjoni u l-koperazzjoni Ewropea bejn unitajiet tal-kriminalità ta' teknoloġija għolja fl-Istati Membri, u mas-settur privat (Network ta' Informazzjoni dwar il-kriminalità Elettronika), inkluż l-iżvilupp ta' manwal Ewropew dwar il-kriminalità Elettronika (2006)

(k)

Komunikazzjoni dwar il-kriminalità elettronika u l-politika dwar is-sigurtà elettronika (2006)

Miżuri kontra l-korruzzjoni:

(l)

Eżami tal-ħtieġa għal kodiċi ta' kondotta dwar l-etika u l-integrità għall-uffiċjali pubbliċi (2007)

(m)

Proposta li tintroduċi ċerti obbligi għal ċerti kategoriji ta' uffiċjali fir-rigward tar-rapportar tat-tixħim kif ukoll l-iżvelar ta' assi u interessi kummerċjali (2009)

Tisħiħ ta' l-għodda biex ikunu indirizzati l-aspetti finanzjarji tal-kriminalità organizzata

(n)

Inizjattivi biex ikun promoss l-użu ta' investigazzjoni finanzjarja bħala teknika ta' l-infurzar tal-liġi u biex jiġu stabbiliti standards komuni minimi ta' taħriġ (2005-2007):

(o)

Sett komuni ta' standards ta' taħriġ f'ħiliet ta' investigazzjoni finanzjarja (2005)

(p)

Rakkomandazzjoni għal Memorandum ta' Ftehim dwar reazzjonijiet minn unitajiet ta' informazzjoni finanzjarja lil korpi ta' rappurtar dwar rapporti ta' transazzjonijiet suspettużi (2006)

(q)

Rakkomandazzjoni u/jew proposta biex tissaħħaħ it-trasparenza ta' entitajiet legali biex titnaqqas il-vulnerabbiltà għall-infiltrazzjoni mill-kriminalità organizzata (2006)

(r)

Promozzjoni ta' l-istabbiliment ta' unitajiet ta' tagħrif sigriet dwar assi tal-kriminalità fl-Istati Membri ta' l-UE (kontinwa)

(s)

Eżami ta' standards għar-ritorn ta' assi kkonfiskati jew mitlufa bħala kumpens jew restituzzjoni lil vittmi identifikabbli tal-kriminalità jew ta' organizzazzjonijiet tal-karità (2008)

Titjib ta' leġiżlazzjoni u reviżjoni ta' strumenti legali eżistenti fejn hu meħtieġ

(a)

Adozzjoni ta' Deċiżjoni Kwadru dwar il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali (2006)

(b)

Pakkett leġiżlattiv dwar il-ġlieda kontra l-kontrafazzjoni (2005)

(ċ)

Komunikazzjoni dwar it-traffikar tal-bnedmin (2005)

(d)

Reviżjoni u, fejn xieraq, żvilupp ulterjuri tal-leġiżlazzjoni preżenti dwar it-traffikar tal-bnedmin, per eżempju sabiex tiġi ffaċilitata l-koperazzjoni pubblika-privata, il-koordinazzjoni madwar l-UE u l-involviment ta' l-Europol (2006)

(e)

Reviżjoni u, jekk meħtieġ, żvilupp ulterjuri tal-qafas legali li jippreveni u jikkumbattu t-traffikar fl-organi, it-tessuti u ċ-ċelluli umani (2006)

(f)

Reviżjoni u, jekk meħtieġ, tisħiħ tal-leġiżlazzjoni preżenti dwar l-ikkonfiskar ta' assi kriminali (2008)

(g)

Studju komparattiv li jivvaluta l-ħtieġa għal strumenti li jikkumbattu l-attivitajiet tal-Kriminalità Organizzata relatati ma' Frodi Fiskali fi ħdan l-Istati Membri ta' l-UE u pajjiżi aderenti u kandidati (2005)

(h)

Abbażi ta' l-istudju, Proposta għal leġiżlazzjoni fi kwistjonijiet kriminali, fil-qasam tal-kriminalità organizzata relatata ma' frodi fiskali jew dwar standards u l-aħjar prattiki għall-għan li tittejjeb il-koperazzjoni fl-infurzar tal-liġi(2007)

(i)

Proposta dwar serq ta' identità u miżuri ta' maniġġar ta' identitajiet (2007)

(j)

Eżami ta' l-inizjattiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi f'offerti pubbliċi (2006)

(k)

Studju u riċerka dwar il-ħtieġa għal approssimazzjoni ulterjuri tal-leġiżlazzjoni, per eżempju, fl-oqsma tat-traffikar illeċitu ta' l-armi, ir-racketeering u l-estorsjoni (2008)

Titjib tal-monitoraġġ u l-valutazzjoni

(l)

It-tieni rapport ibbażat fuq l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar il-money laundering, l-identifikazzjoni, it-traċċar, l-iffriżar, il-ħtif u l-konfiska ta' mezzi u r-rikavati mill-kriminalità (2005)

(m)

It-tieni rapport ibbażat fuq l-Artikolu 14 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 li tikkumbatti l-frodi u l-kontrafazzjoni ta' mezzi ta' ħlas mhux f'kontanti (2005)

(n)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru “Il-korruzzjoni fis-settur privat” (2005)

(o)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tas-27 ta' Jannar 2003 dwar il-Protezzjoni ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali (2005)

(p)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru dwar il-Konfiska ta' Rikavati, Mezzi u Proprjetajiet Relatati mal-Kriminalità (2007)

(q)

Valutazzjoni dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-koperazzjoni doganali (Konvenzjoni ta' Napli II) inkluż l-istatus ta' ratifikazzjoni (2007)

(r)

Valutazzjoni dwar il-politika ta' l-Istati Membri għal kontra l-korruzzjoni (2009)

(s)

Valutazzjoni dwar miżuri li jikkumbattu l-kriminalità finanzjarja (2001)

3.4.   KOPERAZZJONI TAL-PULIZIJA U DIK DOGANALI

(a)

Implimentazzjoni u valutazzjoni tal-programm ta' ħidma dwar koperazzjoni doganali approvata mill-Kunsill ĠAI fit-30.3.2004 wara r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-2.10.2003 dwar strateġija għal koperazzjoni doganali (2004-2006)

(b)

Komunikazzjoni dwar il-ġlieda kontra t-traffikar transkonfini lleċitu f'oġġetti ristretti jew ipprojbiti (2007)

(ċ)

Proposta dwar l-iżvilupp ta' l-Europol u dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fl-iskrutinju ta' l-attivitajiet ta' l-Europol (li għandha tidħol fis-seħħ mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2008)

Titjib tal-koperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u żvilupp ta' l-acquis ta' Schengen fir-rigward tal-koperazzjoni operattiva transkonfini fl-infurzar tal-liġi

(d)

Segwitu għall-Komunikazzjoni u l-Proposta dwar it-titjib tal-koperazzjoni fl-infurzar tal-liġi b'mod partikulari fil-fruntieri interni bejn l-Istati Membri (2005)

(e)

Komunikazzjoni u proposta għal Direttiva dwar sikurezza mtejba fit-trasport u sigurtà miżjuda permezz tal-ħolqien ta' żona ta' koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja fuq in-Networks ta' trasport Trans-Ewropej (2005)

(f)

L-aġġornament tal-manwal SIRENE (2005)

(g)

Ħidma ulterjuri fir-rigward ta' standards tal-pulizija (etika tal-pulizija, programmi ta' monitoraġġ) (2008)

(h)

Definizzjoni ta' standards ta' kwalità ta' laboratorji forensiċi (2008)

Programmi ta' skambju sistematiku għall-awtoritajiet ta' l-uffiċjali ta' l-infurzar tal-liġi

(i)

Adozzjoni ta' proposta mmirata lejn l-emenda tad-deċiżjoni li tistabbilixxi s- CEPOL (Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) bħala korp ta' l-Unjoni (2005)

(j)

Valutazzjoni tas-CEPOL (2006) u, jekk xieraq, żvilupp ulterjuri (2006)

Titjib tal-koperazzjoni operattiva

(k)

Żvilupp ta' metodoloġija komuni u l-istabbiliment ta' operazzjonijiet ta' tul qasir konġunti tad-dwana u tal-pulizija u/jew gruppi konġunti multidixxiplinari (kontinwu)

(l)

Elaborazzjoni ta' standards minimi għall-użu trans-konfini ta' tekniki ta' l-investigazzjoni (2006)

(m)

Gwida dwar l-aħjar prattika għall-promozzjoni u l-espansjoni ta' l-użu ta' forom speċjali ta' koperazzjoni għal amministrazzjonijiet doganali kif previst mill-Konvenzjoni ta' Napli II (2008)

(n)

Titjib tal-koperazzjoni Ewropea bejn korpi kontra l-korruzzjoni u eżami ta' l-istabbiliment ta' network bejn awtoritajiet ta' kontra l-korruzzjoni (inklużi awtoritajiet tal-pulizija, ġudizzjarji, tal-prosekuzzjoni u dawk doganali) (2007)

(o)

Definizzjoni ta' politika dwar ir-relazzjoni bejn l-Europol u l-Eurojust (mhux aktar tard mill-2008)

(p)

Definizzjoni tar-rwol tal-kumitat ta' sigurtà (COSI) (mhux aktar tard mill-1 ta' Novembru 2006)

(q)

Reviżjoni u, fejn xieraq, żvilupp ulterjuri tas-sistemi ta' l-IT tad-dwana (kontinwa)

(r)

Implimentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2004 relatati mal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fil-Balkani tal-Punent.

3.5.   MANIĠĠAR TA' KRIŻIJIET FI ĦDAN L-UNJONI EWROPEA

(a)

Arranġamenti integrati ta' maniġġar ta' kriżijiet ta' l-UE (li jridu jiġu implimentati sa l-1 ta' Lulju 2006)

(b)

Deċiżjoni tal-Kummissjoni li toħloq sistema sigura ta' allert rapidu ġenerali (ARGUS) u Ċentru ta' Kriżijiet tal-Kummissjoni biex jikkoordina s-sistemi eżistenti ta' allert (2005)

(ċ)

Proposta għall-ħolqien ta' Network ta' Informazzjoni ta' Twissija dwar Infrastruttura Kritika (CIWIN) (2005)

(d)

Pjan dwar il-protezzjoni ta' l-infrastrutturi kritiċi (2005)

3.6.   PREVENZJONI ĠENERALI TAL-KRIMINALITÀ

(a)

Tisħiħ u professjonalizzazzjoni tal-prevenzjoni tal-kriminalità, inkluż permezz tan-Network Ewropew tal-Prevenzjoni tal-Kriminalità (2005)

(b)

Stabbiliment ta' strumenti Ewropej għall-ġbir, l-analiżi u t-tqabbil ta' informazzjoni dwar il-kriminalità u l-vittimizzazzjoni u x-xejriet rispettivi tagħhom fl-Istati Membri, bl-użu ta' statistiċi nazzjonali u sorsi oħra ta' informazzjoni bħala indikaturi miftiehma.

4.   TISĦIĦ TAL-ĠUSTIZZJA

Ara wkoll il-Programm Kwadru “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” taħt il-Perspettivi Finanzjarji l-ġodda (2005)

(a)

Proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi Programm speċifiku dwar il-Koperazzjoni Ġudizzjarja fi kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali (2005)

(b)

Proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi Programm speċifiku dwar il-Koperazzjoni Ġudizzjarja fi kwistjonijiet Kriminali (2005)

4.1.   BINI TA' KUNFIDENZA U FIDUĊJA REĊIPROKA

(a)

Valutazzjoni sistematika oġġettiva u imparzjali ta' l-implimentazzjoni tal-linji politiċi ta' l-UE fil-qasam tal-ġustizzja bil-ħsieb li tiġi msaħħa il-fiduċja reċiproka waqt li tiġi rispettata l-indipendenza tal-ġudikatura (Komunikazzjoni — 2006)

(b)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar it-taħriġ ġudizzjarju fl-UE (2005), żvilupp abbażi tal-proġett pilota għall-iskambju ta' maġistrati (2005) u ta' l-azzjoni Preparatorja (2006)

(ċ)

Il-ħolqien, mill-istrutturi eżistenti, ta' network effettiv ta' taħriġ Ewropew għall-awtoritajiet ġudizzjarji kemm għall-kwistjonijiet ċivili kif ukoll dawk kriminali (2007)

(d)

Workshops ta' l-UE għall-promozzjoni tal-koperazzjoni bejn il-membri tal-professjonijiet legali bil-ħsieb li jiġu stabbiliti l-aħjar prattiki (2006)

4.2.   KOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI

Twettiq ta' l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku:

(a)

Komunikazzjoni dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet kriminali u r-rinfurzar tal-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri (2005)

(b)

White Paper dwar skambji ta' informazzjoni dwar il-kundanni penali u l-effett ta' tali kundanni fl-UE (2005)

(ċ)

Proposta dwar it-teħid fil-kont ta' kundanni fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea fil-kors ta' proċedimeni kriminali ġodda (2005)

(d)

Proposta dwar it-trażmissjoni ta' informazzjoni dwar kundanni kriminali u ż-żamma tagħhom mill-Istat Membru tan-nazzjonalità (2005)

(e)

Komunikazzjoni dwar il-ħolqien ta' indiċi ta' ċittadini li m'humiex mill-UE li ġew ikkundannati fi Stat Membru ta' l-UE (2005) u proposta leġiżlattiva (2006)

(f)

Inizjattiva dwar l-Ordni ta' Infurzar Ewropew u t-trasferiment ta' persuni kkundannati bejn l-Istati Membri ta' l-UE (2005)

(g)

Proposta dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' superviżjoni mhux ta' kustodja ta' qabel il-kawża (2005)

(h)

Komunikazzjoni dwar skwalifiki (2005)

(i)

Rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru dwar il-Mandat ta' Arrest Ewopew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri (2005 u 2006)

(j)

Inizjattiva dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar fl-Unjoni Ewropea ta' projbizzjonijiet li joħorġu minn kundanni għal reati sesswali kommessi kontra t-tfal (2005)

(k)

Proposta dwar skwalifiki tas-sewqan (2006)

(l)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tat-22.7.2003 dwar l-eżekuzzjoni fl-UE ta' ordnijiet għall-iffriżar ta' proprjetà jew evidenza (2006)

(m)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal penalitajiet finanzjarji (2007)

(n)

Proposta dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sanzjonijiet alternattivi u dwar sentenzi sospiżi (2007)

(o)

Proposta li tikkompleta l-Mandat Ewropew għall-Provi (2007)

Approssimazzjoni

(a)

Green Paper dwar il-Konflitti ta' Ġurisdizzjoni u d-Double Jeopardy (ne bis in idem) (2005)

(b)

Green Paper dwar il-preżunzjoni ta' l-innoċenza (2005)

(ċ)

It-tieni rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-15.3.2001 dwar il-pożizzjoni tal-vittmi fi proċedimenti kriminali (2005)

(d)

It-tielet rapport dwar id-Deċiżjoni Kwadru tal-15.3.2001 dwar il-pożizzjoni tal-vittmi fi proċedimenti kriminali (2006)

(e)

Proposta dwar konflitti ta' ġurisdizzjoni u l-prinċipju ta' ne bis in idem (2006)

(f)

Green Paper dwar il-maniġġar ta' l-evidenza (2006)

(g)

Green Paper dwar sentenzi b'kontumaċja (in absentia) (2006)

(h)

Proposta dwar standards minimi li jikkonċernaw it-teħid ta' evidenza bil-ħsieb li jkun hemm ammisibbiltà reċiproka (2007)

(i)

Proposta dwar sentenzi b'kontumaċja (in absentia) (2007)

(j)

Segwitu għall-Green Paper dwar l-approssimazzjoni ta' sanzjonijiet kriminali u, fejn xieraq, proposta leġiżlattiva (2008)

(k)

Analiżi ta' standards minimi fi proċeduri ta' detenzjoni ta' qabel il-kawża u r-rutini għal reviżjoni regolari tar-raġunijiet għad-detenzjoni (2007)

Strumenti oħra fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali:

(a)

Rakkomandazzjoni dwar standards minimi għall-qabda u l-iskambju ta' evidenza elettronika (2006)

(b)

Proposta dwar id-distruzzjoni volontarja ta' dokumenti ta' sostenn (2007)

(ċ)

Proposta dwar il-protezzjoni tax-xhieda u l-kollaboraturi mal-ġustizzja (2007)

(d)

Inizjattiva biex titħaffef il-prosekuzzjoni ta' reati tat-traffiku tat-triq (2005)

(e)

Valutazzjoni ta' l-effiċjenza ta' korpi ġudizzjarji speċjalizzati għall-investigazzjoni ta' każijiet marbuta mal-kriminalità organizzata (2009)

(f)

Żvilupp ulterjuri tan-Network Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet kriminali (kontinwu)

Eurojust

(g)

It-2 rapport dwar it-traspożizzjoni legali tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28.2.2002 li tistabbilixxi l-Eurojust (2005)

(h)

Proposta dwar l-Eurojust skond l-Artikolu III — 273 (li trid tidħol fis-seħħ mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2008)

Ordni Legali Internazzjonali

(i)

Involviment attiv ta' l-attivitajiet tal-Kunsill ta' l-Ewropa u organizzazzjonijiet internazzjonali u fora oħra (G8, NU, OECD, OSCE, FATF) fi kwistjonijiet kriminali (2005-2009)

(j)

Eżami tal-każ għal ftehimiet bilaterali bejn l-UE u pajjiżi terzi dwar l-estradizzjoni (2005-2009)

(k)

Eżami tal-każ għal ftehimiet bilaterali bejn l-UE u pajjiżi terzi dwar għajnuna legali reċiproka (2005-2009)

(l)

Proposta dwar il-konklużjoni u l-iffirmar tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa kontra l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu f'isem il-KE (2005/2006)

(m)

L-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna kontra t-terroriżmu fir-reviżjoni proposta ta' strumenti eżistenti li jirregolaw l-għajnuna esterna (2006)

(n)

Proposta dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni f'isem il-KE (2006)

(o)

Proposta dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-manifattura illeċita u t-traffikar fl-armi, il-partijiet u l-komponenti tagħhom, u munizzjoni f'isem il-KE (2007)

4.3.   KOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA FI KWISTJONIJIET ĊIVILI

Rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet u l-eliminazzjoni ta' l-ostakli għall-funzjonament tajjeb tal-proċedimenti

(a)

Green Paper dwar is-suċċessjoni (2005)

(b)

Green Paper dwar il-konflitt tal-liġijiet u l-ġurisdizzjoni dwar kwistjonijiet ta' divorzju (Ruma III) (2005)

(ċ)

Proposta dwar konflitti ta' liġijiet fir-rigward ta' l-obbligi kuntrattwali (Ruma I) (2005)

(d)

Proposta dwar pretensjonijiet żgħar (2005)

(e)

Proposta dwar obbligi ta' manteniment (2005)

(f)

Adozzjoni tal-proposta Ruma II dwar il-konflitti tal-liġijiet fir-rigward ta' obbligi mhux kuntrattwali (2006)

(g)

Adozzjoni ta' Regolament li jistabbilixxi proċedura Ewropea għall-ordni ta' ħlas (2006)

(h)

Adozzjoni ta' Direttiva dwar ċerti aspetti ta' medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (2006)

(i)

Green paper dwar il-konflitt ta' liġijiet fi kwistjonijiet li jikkonċernaw reġimi ta' proprjetà matrimonjali, inkluża l-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent reċiproku (2006)

(j)

Green Paper(s) dwar l-infurzar effettiv ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji (2006-2007)

(k)

Green Paper dwar standards minimi għal ċerti aspetti tal-liġi proċedurali (2008)

(l)

Valutazzjoni tal-possibbiltà li tiġi kompluta l-abolizzjoni ta' l-exequatur (2006-2010), u proposti leġiżlattivi jekk meħtieġ

(m)

Proposta għall-emendar tar-Regolament (KE) Nru 1348/2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u dawk extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (2005)

Tisħiħ tal-koperazzjoni

(n)

Rapport dwar il-funzjonament tan-Network Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (2005) u proposta għal emenda, jekk meħtieġ (2006)

(o)

Kontinwazzjoni ta' l-iżvilupp tan-Network Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u tad-databases dwar każistika li tirrelata ma' strumenti Ewropej (kontinwa)

(p)

Aġġornament u titjib kontinwu ta' l-Atlas Ġudizzjarju Ewropew (kontinwu)

(q)

Sostenn ta' l-UE għal networks ta' organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet ġudizzjarji (kontinwu)

(r)

Workshops ta' l-UE għall-promozzjoni tal-koperazzjoni bejn il-membri tal-professjonijiet legali bil-ħsieb li jiġu identifikati l-aħjar prattiki (2006)

(s)

Ċelebrazzjoni annwali tal-Jum Ewropew tal-Ġustizzja Ċivili (kontinwa)

Segwitu ta' l-implimentazzjoni ta' atti adottati

(t)

Rapport dwar il-funzjonament tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001 dwar it-teħid ta' evidenza u proposta għal emenda, jekk meħtieġ (2007)

(u)

Rapport dwar il-funzjonament tar-Regolament Brussell I (2007) u proposta għal emenda, jekk meħtieġ (mhux iktar tard mill-2009)

(v)

Rapport dwar il-funzjonament tad-Direttiva 2004/80/KE li tirrelata mal-kumpens għal vittmi tal-kriminalità

Żgurar ta' konsistenza

(w)

Rapport finali ta' riċerka li jinkludi abbozz ta' kwadru ta' referenza komuni fil-qasam tal-liġi kuntrattwali Ewropea (2007)

(x)

Adozzjoni ta' kwadru ta' referenza komuni (CFR) fil-qasam tal-liġi kuntrattwali Ewropea (2009)

Ordni legali internazzjonali

(a)

Proposta għall-konklużjoni ta' Konvenzjoni ta' Lugano ġdida (2006)

(b)

Proposta għall-konklużjoni ta' ftehimiet paralleli mad-Danimarka dwar Brussell I u s-servizz ta' dokumenti (2005)

(ċ)

Konklużjoni ta' negozjati dwar il-Konvenzjoni dwar l-għażla tal-forum (2005)

(d)

Adeżjoni tal-Komunità għall-Konferenza ta' The Hague dwar il-liġi privata internazzjonali (2006)

(e)

Konklużjoni ta' negozjati dwar il-Konvenzjoni dwar l-obbligi ta' manteniment (2007)

(f)

Ratifika tal-Konvenzjoni ta' The Hague ta' l-1996 dwar Ġurisdizzjoni, Liġi Applikabbli, Rikonoxximent, Infurzar u Koperazzjoni fir-rigward ta' Responsabbiltà tal-Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal

(g)

Tkomplija ta' negozjati u konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali li jirrelataw mal-koperazzjoni fi kwistjonijiet ċivili.


(1)  Barra minn hekk, qed isiru attivitajiet komplementari fil-kwadru ta' l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u l-Proċess dwar l-Inklużjoni Soċjali.

(2)  Titqies fil-kwadru tal-perspettivi finanzjarji ġodda.

(3)  B'kont meħud ta' l-iżviluppi fir-rigward ta' l-awtentikazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni, il-firem diġitali u s-servizzi ta' e-Government.

(4)  Il-Faċilità ta' Kaliningrad ser tiġi sostitwita b'disposizzjonijiet speċifiċi fi ħdan il-Fond propost għall-Fruntieri Esterni għall-perijodu 2007-2013 bħala parti mill-programm kwadru “Solidarjetà u Maniġġar ta' flussi migratorji”.


Top