Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1000

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1000 tat-13 ta' Ġunju 2017 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u s-sustanzi relatati mal-PFOA (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/3907

OJ L 150, 14.6.2017, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1000/oj

14.6.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 150/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1000

tat-13 ta' Ġunju 2017

li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u s-sustanzi relatati mal-PFOA

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummikssjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 68(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u s-sustanzi relatati mal-PFOA (2) għandhom xi karatteristiċi speċifiċi bħal reżistenza ta' frizzjoni għolja, dielettrikalità, reżistenza għas-sħana u għall-aġenti kimiċi, u enerġija tal-wiċċ baxxa. Huma jintużaw f'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet bħal fil-produzzjoni tal-fluworopolimeri u l-fluworoelastomeri, bħala aġenti tensjoattivi fil-fowms għat-tifi tan-nar, u fil-produzzjoni tat-tessuti u tal-karta biex jipprovdu reeżistenza għall-ilma, il-grassi, iż-żejt u/jew il-ħmieġ.

(2)

Fl-14 ta' Ġunju 2013, il-Kumitat tal-Istati Membri, imsemmi fl-Artikolu 76(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, identifika l-PFOA bħala sustanza persistenti, bijoakkumulattiva u tossika (“PBT”) skont l-Artikolu 57(d) ta' dak ir-Regolament. Fl-20 ta' Ġunju 2013, il-PFOA ġie inkluż fil-Lista tal-Kandidati ta' Sustanzi ta' Tħassib Serju Ħafna (“SVHC”) għall-inklużjoni possibbli fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

(3)

Fis-17 ta' Ottubru 2014, il-Ġermanja u n-Norveġja ppreżentaw lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”) dossier (3) skont l-Artikolu 69(4) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (minn hawn' il quddiem “id-dossier tal-Anness XV”), li jipproponi li jittrażżnu l-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-PFOA, l-imlieħ tiegħu u s-sustanzi relatati mal-PFOA, sabiex jiġu indirizzati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Il-Ġermanja u n-Norveġja pproponew limitu ta' konċentrazzjoni ta' 2 ppb għall-preżenza ta' dawn is-sustanzi f'sustanzi oħra, taħlitiet jew oġġetti, u ma pproponewx eżenzjonijiet ħlief għal oġġetti użati li l-użu aħħari tagħhom fl-Unjoni jista' jintwera qabel id-data tal-applikazzjoni tar-restrizzjoni.

(4)

Fit-8 ta' Settembru 2015, il-Kumitat tal-Aġenzija għall-Istima tar-Riskju (“RAC”) adotta l-opinjoni tiegħu, fejn ikkonkluda li suġġetta għall-modifika tal-kamp ta' applizazzjoni u tal-kundizzjonijiet proposti fid-dossier tal-Anness XV, restrizzjoni ġenerali tal-manifattura, l-użu u t-tqegħid fis-suq tal-PFOA, l-imlieħ tiegħu u s-sustanzi relatati mal-PFOA, hija l-aktar miżura xierqa madwar l-Unjoni biex jiġu indirizzati r-riskji identifikati f'termini tal-effettività fit-tnaqqis ta' dawn ir-riskji. Ir-RAC ippropona żewġ limiti ta' konċentrazzjoni differenti, jiġifieri 25 ppb għall-PFOA u l-imlieħ tiegħu u 1 000 ppb għal sustanza waħda jew kombinazzjoni ta' sustanzi relatati mal-PFOA, f'sustanzi, taħlitiet jew oġġetti oħrajn, b'rifless tal-preżenza possibbli ta' impuritajiet u ta' kontaminanti mhux intenzjonati li ma jistgħux jiġu evitati, u b'qies tal-kapaċitajiet tal-metodi analitiċi. Il-RAC ippropona li jiġu eżentati mir-restrizzjoni kisjiet fotografiċi applikati għal films, karti, jew pjanċi tal-istampar, tagħmir mediku impjantabbli u sustanzi jew taħlitiet użati b'semikondutturi u proċessi fotolitografiċi, b'kunsiderazzjoni għall-impatt ambjentali relattivament baxx u għaż-żmien fit-tul biex dawn jiġu sostitwiti. Il-RAC ippropona li jiġi eżentat ukoll l-użu ta' sustanzi bħala sustanzi intermedji iżolati trasportati bl-għan li jippermettu l-manifattura ta' alternattivi, kif ukoll it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti użati.

(5)

Fl-4 ta' Diċembru 2015, il-Kumitat tal-Aġenzija għall-Analiżi Soċjoekonomika (“SEAC”) adotta l-opinjoni tiegħu, li tindika li r-restrizzjoni proposta fid-dossier tal-Anness XV, kif immodifikata mill-RAC u l-SEAC, hija l-aktar miżura xierqa fl-Unjoni kollha biex jiġu indirizzati r-riskji identifikati f'termini ta' benefiċċji u kostijiet soċjoekonomiċi.

(6)

Il-SEAC qabel mal-eżenzjonijiet proposti mir-RAC. Barra minn hekk, l-SEAC issuġġerixxa diferiment ta' tliet snin għall-applikazzjoni ta' din ir-restrizzjoni, minflok it-tmintax-il xahar proposti fid-dossier tal-Anness XV, ħalli l-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri neċessarji għall-konformità. Abbażi tal-konsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi, bħal spejjeż għoljin, piż ekonomiku sinifikanti, nuqqas ta' alternattivi, emissjonijiet relattivament baxxi fl-ambjent, użi kritiċi b'benefiċċji soċjetali għoljin, l-SEAC issuġġerixxa aktar posponimenti tar-restrizzjoni fil-każ tal-inki tal-istampar tal-lattiċe, it-tessuti għall-protezzjoni tal-ħaddiema, il-membrani maħsuba għal tessuti mediċi, il-filtrazzjoni fit-trattament tal-ilma, il-proċessi ta' produzzjoni, u t-trattament tal-effluwenti, ċerti nanocoatings tal-plażma u tagħmir mediku mhux impjantabbli.

(7)

L-RAC u l-SEAC qablu wkoll li jeżentaw mir-restrizzjoni proposta il-fowms tat-tifi tan-nar li kienu diġà tqiegħdu fis-suq qabel id-data tal-applikazzjoni tair-restrizzjoni, u t-tagħmir għall-manifattura tas-semikondutturi.

(8)

Il-Forum tal-Aġenzija għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar l-Infurzar, imsemmi fl-Artikolu 76(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, ġie kkonsultat waqt il-proċess tar-restrizzjoni u l-opinjoni tiegħu ġiet ikkunsidrata.

(9)

Fit-12 ta' Jannar 2016, l-Aġenzija ppreżentat l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC (4) lill-Kummissjoni.

(10)

Abbażi ta' dawk l-opinjonijiet, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent li jirriżulta mill-manifattura, mill-użu jew mill-introduzzjoni fis-suq tal-PFOA, l-imlieħ tiegħu u s-sustanzi relatati mal-PFOA weħedhom, bħala kostitwenti ta' sustanzi oħra, jew f'taħlitiet u f'oġġetti. Il-Kummissjoni tqis li dawn ir-riskji għandhom jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni.

(11)

L-aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan (“PFOS”) u d-derivati tiegħu għandhom ikunu eżentati mir-restrizzjoni proposta, billi dawk is-sustanzi diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Il-produzzjoni inevitabbli tal-PFOA matul il-manifattura ta' fluworokimiċi b'katina tal-karbonju ndaqs jew iqsar minn sitt atomi għandha wkoll tkunu eżentata mir-restrizzjoni proposta.

(12)

Skont il-parir mill-SEAC, l-applikazzjoni ta' din ir-restrizzjoni għandha tiġi diferita ġeneralment għal perjodu ta' tliet snin u għal perjodi itwal fir-rigward ta' setturi speċifiċi sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jikkonformaw mar-restrizzjoni proposta. Filwaqt li huwa disponibbli metodu analitiku għad-determinazzjoni tal-PFOS estrattabbli f'oġġetti solidi miksijin jew imxappin, f'likwidi u f'fowms għat-tifi tan-nar (CEN/TS 15968:2010), li aktarx jista' jiġi aġġustat biex jinkludi wkoll il-PFOA u s-sustanzi relatati mal-PFOA bil-limiti tad-detezzjoni relevanti, fil-preżent l-ebda metodu standard ta' dan it-tip mhu disponibbli għall-estrazzjoni u l-analiżi kimika ta' dawk is-sustanzi. Il-perjodu ta' diferriment għar-ristrezzjoni għandu jippermetti l-iżvilupp ulterjuri ta' metodi analitiċi xierqa li jistgħu jiġu applikati għall-matriċi kollha.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(14)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Ġunju 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Is-sustanzi relatati mal-PFOA huma sustanzi li, skont l-istruttura molekulari tagħhom, jitqiesu li għandhom il-potenzal li jiddegradaw jew jinbidlu biex isiru PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).


ANNESS

Fl-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, tiżdied l-entrata li ġejja:

“68.

Aċidu perfluworoottanojku (PFOA)

Nru tal-CAS 335-67-1

Nru KE 206-397-9

u l-imlieħ tiegħu.

Kwalunkwe sustanza relatata (inkluż l-imlieħ u l-polimeriu tagħha) li għandha grupp tal-perfluworoeptil lineari jew ramifikat bil-formula C7F15- direttament marbuta ma' atomu ieħor tal-karbonju, bħala wieħed mill-elementi strutturali.

Kwalunkwe sustanza relatata (inkluż l-imlieħ u l-polimeriu tagħha) li għandha grupp tal-perfluworoottil lineari jew ramifikat bil-formula C8F17- bħala wieħed mill-elementi strutturali.

Is-sustanzi li ġejjin huma esklużi minn dan it-titlu:

C8F17-X, fejn X = F, Cl, Br.

C8F17-C(=O)OH, C8F17-CF2-X′ (fejn X′ = kwalunkwe grupp, inklużi mlieħ).

1.

Ma għandhiex tiġi mmanifattura, jew imqiegħda fis-suq bħala sustanza waħidha mill-4 ta' Lulju 2020.

2.

Ma għandhiex, mill-4 ta' Lulju 2020, tintuża fil-produzzjoni ta', jew imqiegħda fis-suq fi:

(a)

sustanza oħra, bħala kostitwent;

(b)

taħlita;

(c)

oġġett,

b'konċentrazzjoni ugwali għal jew ogħla minn 25 ppb ta' PFOA inklużi l-imlieħ tiegħu jew 1 000 ppb ta' sustanza relatata mal-PFOA waħda jew f'kombinazzjoni.

3.

Il-punti 1 u 2 għandhom japplikaw:

(a)

mill-4 ta' Lulju 2022 għal:

(i)

tagħmir użat għall-manifattura tas-semikondutturi;

(ii)

inka tal-istampar tal-lattiċe.

(b)

mill-4 ta' Lulju 2023 għal:

(i)

tessuti għall-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji għal saħħithom u sikurezza tagħhom;

(ii)

membrani maħsuba għall-użu f'tessuti mediċi, filtrazzjoni fit-trattament tal-ilma, fil-proċessi ta' produzzjoni u fit-trattament tal-effluenti;

(iii)

nanocoatings tal-plażma.

(c)

mill-4 ta' Lulju 2032 fil-każ ta' tagħmir mediku għajr tagħmir mediku impjantabbli fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 93/42/KEE.

4.

Il-punti 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għal kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

l-aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan u d-derivattivi tiegħu, li huma elenkati fil-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004;

(b)

il-manifattura ta' sustanza meta din isseħħ bħala prodott sekondarju inevitabbli tal-manifattura tal-fluworokimiċi b'katina tal-karbonju ta' 6 atomi jew aqsar;

(c)

sustanza li għandha tintuża, jew li tintuża bħala sustanza intermedja iżolata trasportata, sakemm il-kundizzjonijiet fil-punti minn (a) sa (f) tal-Artikolu 18(4) ta' dan ir-Regolament huma ssodisfati;

(d)

sustanza, kostitwent ta' sustanza oħra jew taħlita li għandha tintuża, jew li tintuża:

(i)

fil-produzzjoni ta' tagħmir impjantabbli mediku fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 93/42/KEE;

(ii)

kisjiet fotografiċi applikati mal-films, il-karti jew il-folji tal-istampar;

(iii)

fi proċessi fotolitografiċi għas-semikondutturi jew fi proċessi ta' inċiżjoni għal semikondutturi komposti;

(e)

taħlitiet ta' fowm konċentrat għat-tifi tan-nar li tqiegħdu fis-suq qabel l-4 ta' Lulju 2020 u li għandhom jintużaw, jew li jintużaw fil-produzzjoni ta' taħlitiet oħra ta' fowm għat-tifi tan-nar.

5.

Il-punt 2(b) ma għandux japplika għal taħlitiet tal-fowm tat-tifi tan-nar li kienu:

(a)

tqiegħdu fis-suq qabel l-4 ta' Lulju 2020; jew immanifatturati skont il-punt 4(e),

(b)

sakemm, meta dawn jintużaw għal skopijiet ta' taħriġ, l-emissjonjiet lejn fl-ambjent jiġu minimizzati u l-effluwenti miġbura jintremew b'mod sikur.

6.

Il-punt 2(c) ma għandux japplika għal:

(a)

oġġetti li tqiegħdu fis-suq qabel qabel l-4 ta' Lulju 2020;

(b)

tagħmir mediku impjantabbli mmanifatturat skont il-punt 4(d)(i);

(c)

oġġetti miksijin b'kisjiet fotografiċi msemmija fil-punt 4(d)(ii);

(d)

semikondutturi jew semikondutturi komposti msemmija fil-punt 4(d)(iii).”


Top