EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 607/2012 tas- 6 ta’ Lulju 2012 dwar regoli dettaljati li jikkonċernaw is-sistema ta' diliġenza dovuta u l-frekwenza u n-natura tal-kontrolli fuq l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 170 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 177/16


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 607/2012

tas-6 ta’ Lulju 2012

dwar regoli dettaljati li jikkonċernaw is-sistema ta' diliġenza dovuta u l-frekwenza u n-natura tal-kontrolli fuq l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam (1), u b 'mod partikolari l-Artikoli 6(2) u 8(8) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 jobbliga lill-operaturi biex jużaw qafas ta’ proċeduri u miżuri (minn issa ’l quddiem imsejjaħ sistema ta' diliġenza dovuta) biex inaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskju tat-tqegħid fis-suq intern ta’ njam maħsud b'mod illegali jew prodotti derivati minn injam maħsud b'mod illegali.

(2)

Jeħtieġ li jiġu ċċarati l-każijiet li fihom informazzjoni dwar l-isem xjentifiku sħiħ tal-ispeċi tas-siġar, fir-reġjun subnazzjonali fejn ġie maħsud l-injam u li tkun provduta l-konċessjoni tal-ħsad.

(3)

Jeħtieġ li jkunu speċifikati l-frekwenza u n-natura tal-kontrolli li l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu fuq l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ.

(4)

Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom fil-kamp ta’ applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali miksuba fil-kuntest tal-kontrolli hi soġġetta għar-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (2) u tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (3).

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Infurzar tal-Liġi, il-Governanza u l-Kummerċ fis-settur Forestali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati li jikkonċernaw is-sistema ta’ diliġenza dovuta u l-frekwenza u n-natura tal-kontrolli fuq l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ.

Artikolu 2

L-applikazzjoni tas-sistema ta’ diliġenza dovuta

1.   L-operaturi għandhom japplikaw is-sistema tad-diliġenza dovuta biex kull tip speċifiku ta’ njam jew prodotti tal-injam fornuti minn fornitur partikolari fi żmien perjodu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar, sakemm l-ispeċi tas-siġar, il-pajjiż jew il-pajjiżi tal-ħsad jew, fejn applikabbli, ir-reġjun(i) subnazzjonali u l-konċessjoni(jiet) tal-ħsad ma jinbidlux.

2.   L-ewwel paragrafu huwa bla ħsara għall l-obbligu tal-operatur li jżomm miżuri u proċeduri li jipprovdu aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 dwar kull kunsinna tal-injam u ta’ prodotti tal-injam mqiegħda fis-suq mill-operatur.

Artikolu 3

Informazzjoni dwar il-forniment tal-operatur

1.   L-informazzjoni dwar il-forniment ta’ operatur ta’ njam jew prodotti tal-injam msemmija fl-Artikolu (6)(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 għandha tingħata skont il-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   L-isem xjentifiku sħiħ tal-ispeċi tas-siġar riferiti fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 għandu jingħata fejn teżisti ambigwità fl-użu tal-isem komuni.

3.   Informazzjoni dwar ir-reġjun subnazzjonali msemmi fit-tieni inċiż tal-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 għandha tingħata fejn ir-riskju ta' ħsad illegali jvarja bejn reġjun subnazzjonali u ieħor.

4.   Informazzjoni dwar il-konċessjoni tal-ħsad msemmija fit-tieni inċiż tal-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 għandha tingħata fejn ir-riskju ta' ħsad illegali jvarja bejn konċessjoni tal-ħsad u oħra f’pajjiż jew f’reġjun subnazzjonali partikolari.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu kwalunkwe arranġament li jikkonferixxi d-dritt biex jinħasad l-injam f'żona definita, għandu jitqies bħala konċessjoni tal-ħsad.

Artikolu 4

Valutazzjoni u mitigazzjoni tar-riskju

Iċ-ċertifikazzjoni jew skemi oħra ta’ verifika minn parti terza msemmija fl-ewwel inċiż tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 6(1)(b) u fl-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 jistgħu jitqiesu fil-valutazzjoni tar-riskju u fil-proċeduri ta' mitigazzjoni tar-riskju meta jkunu ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

(a)

tkun stabbilita u disponibbli għall-użu minn partijiet terzi, sistema ta’ rekwiżiti li hija pubblikament disponibbli u li għandha tal-anqas tinkludi r-rekwiżiti rilevanti kollha tal-leġiżlazzjoni applikabbli;

(b)

huma jispeċifikaw li kontrolli xierqa, inklużi żjarat fuq il-post, isiru minn parti terza f'intervalli regolari li ma jdumux aktar minn 12-il xahar sabiex ikun ivverifikat li hemm konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli;

(c)

huma jinkludu mezzi, ivverifikati minn parti terza, li jippermettu t-traċċabbiltà tal-injam li jkun ġie maħsud f'konformità mal-leġislazzjoni applikabbli, u prodotti tal-injam ġejjin minn dan l-injam, fi kwalunkwe punt fil-katina tal-provvista qabel tali njam jew prodotti tal-injam jitqiegħdu fis-suq;

(d)

huma jinkludu kontrolli, vverifikati minn parti terza, li jiżguraw li l-injam jew prodotti tal-injam ta’ oriġini mhux magħrufa, jew injam jew prodotti tal-injam li ma jkunux ġew maħsuda skont il-leġiżlazzjoni applikabbli, ma jidħlux fil-katina tal-provvista.

Artikolu 5

Iż-żamma tar-reġistri mill-operaturi

1.   Informazzjoni dwar forniment tal-operatur kif stipulat fl-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 u l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ mitigazzjoni tar-riskju għandhom ikunu ddokumentati permezz rekords adegwati, li għandhom jinħażnu għal 5 snin u jinżammu disponibbli għal kontrolli mill-awtorità kompetenti.

2.   Bl-applikazzjoni tas-sistema tagħhom ta’ diliġenza dovuta l-operaturi għandhom ikunu kapaċi juru kif l-informazzjoni miġbura ġiet ivverifikata mal-kriterji tar-riskju stipulati fl-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010, kif ittieħdet deċiżjoni dwar miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju u kif l-operatur iddetermina l-grad tar-riskju.

Artikolu 6

Il-frekwenza u n-natura tal-kontrolli fuq l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li kontrolli f'intervalli regolari msemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 jitwettqu tal-anqas darba kull sentejn.

2.   Il-kontrolli msemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 għandhom jitwettqu b’mod partikolari fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn awtorità kompetenti, waqt li twettaq kontrolli fuq l-operaturi, tkun sabet nuqqasijiet fl-effikaċja jew fl-implimentazzjoni min-naħa tal-operaturi tas-sistema ta’ diliġenza dovuta stabbilita minn organizzazzjoni ta' monitoraġġ;

(b)

fejn il-Kummissjoni tkun għarrfet lill-awtoritajiet kompetenti li organizzazzjoni ta’ monitoraġġ tkun għaddiet minn tibdil sussegwenti kif previst fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 363/2012 tat-23 ta’ Frar 2012 dwar ir-regoli proċedurali fir-rigward tar-rikonoxximent u l-irtirar tar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ kif ipprovdut fir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti tal-injam fis-suq (4).

3.   Il-kontrolli għandhom isiru mingħajr twissija minn qabel, ħlief fejn hija meħtieġa notifika minn qabel tal-organizzazzjoni ta' monitoraġġ sabiex tkun żgurata l-effikaċja tal-kontrolli.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-kontrolli skont il-proċeduri dokumentati.

5.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu kontrolli biex jiżguraw il-konformità mar-Regolament (UE) Nru 995/2010 li għandhom jinkludu, b'mod partikolari u skont kif xieraq, l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

kontrolli fuq il-post; inklużi awditjar fuq il-post;

(b)

eżami ta’ dokumentazzjoni u ta’ rekords tal-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ;

(c)

intervisti mal-amministrazzjoni u l-persunal tal-organizzazzjoni ta’ monitoraġġ;

(d)

intervisti mal-operaturi u mal-kummerċjanti jew kwalunkwe persuna rilevanti oħra;

(e)

eżami ta’ dokumentazzjoni u rekords tal-operaturi;

(f)

eżami tal-kampjuni tal-provvista tal-operaturi li jużaw is-sistema ta' diliġenza dovuta tal-organizzazzjoni ta' monitoraġġ konċernata.

Artikolu 7

Rapporti tal-kontrolli fuq l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu rapporti dwar il-kontrolli individwali li jkunu wettqu, li għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-proċess u tat-tekniki applikati u s-sejbiet u l-konklużjonijiet tagħhom.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu s-sejbiet u l-konklużjonijiet tal-abbozz tar-rapport lil organizzazzjoni ta' monitoraġġ li ġiet soġġetta għal kontroll. L-organizzazzjoni ta’ monitoraġġ tista’ tagħti l-kummenti tagħha lill-awtoritajiet kompetenti fil-limitu taż-żmien speċifikat mill-awtoritajiet kompetenti.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu r-rapporti msemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 fuq il-bażi tar-rapporti dwar kontrolli individwali.

Article 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23.

(2)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  ĠU L 115, 27.4.2012, p. 12.


Top