EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014JC0008

KOMUNIKAZZJONI KONĠUNTA LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL Il-Provenjenza Responsabbli ta' minerali li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju għoli Lejn Approcc integrat tal-UE

/* JOIN/2014/08 final */

52014JC0008

KOMUNIKAZZJONI KONĠUNTA LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL Il-Provenjenza Responsabbli ta' minerali li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju għoli Lejn Approcc integrat tal-UE /* JOIN/2014/08 final */


Introduzzjoni

Il-kummerċ internazzjonali f’minerali li ġejjin minn reġjuni instabbli fid-dinja jista' jkollu rwol biex jintensifika u jkompli l-kunflitti vjolenti. Minkejja li dan rari jkun il-kawża prinċipali, dan il-kummerċ jipprovdi mezzi finanzjarji sinifikanti lill-movimenti armati biex isostnu l-kapaċità ta' ġlied tagħhom, b’konsegwenzi serji għal miljuni ta’ nies maqbuda fil-vjolenza.

Din il-problema tinħass l-aktar fl-Afrika, b’mod partikolari fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar (GLR). Il-Heidelberg Institute[1] jirrapporta li l-kombinament tar-riżorsi naturali u l-kunflitti hija preżenti f'madwar 20 % ta' kważi 400 kunflitt li huwa irreġistra: il-kunflitti relatati mar-riżorsi bħalissa huma prevalenti fl-Afrika (27 każ) u l-Ameriki (21 każ), iżda huma anqas prevalenti fl-Asja u l-Oċeanja (11-il każ), il-Lvant Nofsani u l-Magreb (7 każi) u l-Ewropa (4 każi). Is-sitwazzjoni globali mhijiex statika u jibqa' r-riskju ta’ kunflitti aktar fil-fond jew kunflitti ġodda, li fihom għandhom rwol ir-riżorsi naturali.

Il-ksir tar-rabta bejn l-estrazzjoni tal-minerali u l-kunflitt huwa sfida kumplessa. L-ewwel iridu jiġu identifikati l-għeruq u l-kawżi immedjati tal-problemi bħal ma għandhom jiġu identifikati l-iskattaturi ta’ kunflitti u l-fraġilità strutturali, id-dinamiċi tagħhom, u r-rwoli tal-atturi differenti involuti. Is-soluzzjonijiet iridu jieħdu kont tal-muturi ta' instabilità bħal governanza dgħajfa, in-nuqqas ta’ sigurtà, l-inabbiltà biex jiġi żgurat l-istat tad-dritt, il-faqar, in-nuqqas ta’ servizzi u infrastruttura, il-korruzzjoni endemika, t-tilwim politiku u territorjali kontinwi, u jinvolvu firxa wiesgħa ta’ azzjonijiet – domestiċi, internazzjonali, politiċi, kummerċjali u edukattivi, li numru kbir minnhom diġà qed iseħħu.

Kwalunkwe azzjoni ġdida tal-UE relatata mal-kummerċ f’dan il-qasam jeħtieġ li titqiegħed f’dan il-kuntest usa’ u tikkumplimenta l-politika barranija tal-UE u l-inizjattivi ta’ kooperazzjoni fl-iżvilupp. Trid ukoll tqis is-sitwazzjoni tal-kumpaniji tal-UE u l-politiki tal-UE fir-rigward tagħhom.

Din il-Komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tippreżenta serje ta’ inizjattivi li jirriflettu dawn il-kunsiderazzjonijiet. Hija bbażata fuq il-fehma li l-imġiba responsabbli ta' kumpaniji li joperaw f’żoni milquta minn kunflitti jew ta’ riskju kbir jista’ jkollha rwol soċjoekonomiku qawwi u pożittiv f’żoni milquta. Hija tibni fuq il-Komunikazzjonijiet tal-2011 u tal-2012[2] li fihom il-Kummissjoni indikat l-intenzjoni tagħha li tesplora modi kif tista’ tittejjeb it-trasparenza, inkluż id-diliġenza dovuta, tul il-ktajjen tal-provvista, għal sitwazzjonijiet fejn id-dħul mill-industrija tal-estrazzjoni jintuża biex jiġu ffinanzjati gwerer u kunflitti interni f’pajjiżi għonja fir-riżorsi u li qegħdin jiżviluppaw.

 

Din il-Komunikazzjoni takkumpanja l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ sistema ta' awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta għall-katina ta' forniment ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb[3] li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju kbir[4]. Hija tiddeskrivi l-miżuri ta’ akkumpanjament li se jtejbu l-impatt tar-Regolament u ta' approċċ integrat tal-UE, fuq il-bażi ta’ konsultazzjoni pubblika, laqgħat tal-partijiet interessati u valutazzjoni tal-impatt li saret fl-2013[5].

L-approċċ integrat stabbilit f'din il-Komunikazzjoni jindirizza tliet kwistjonijiet prinċipali: it-tnaqqis tal-opportunitajiet għal gruppi armati biex jagħmlu kummerċ fil-landa, t-tantalu, t-tungstenu u d-deheb f'żoni affettwati minn kunflitt; it-titjib tal-kapaċità ta’ operaturi tal-UE − speċjalment fit-taqsima downstream tal-katina tal-provvista − biex jikkonformaw ma’ oqfsa ta’ diliġenza dovuta eżistenti; u t-tnaqqis tad-distorsjoni fis-swieq globali għall-minerali msemmijin qabel li ġejjin minn żoni milquta minn kunflitti u żoni ta’ riskju kbir kif inhu l-każ bħalissa fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar.

1.         Kuntest

1.1       Ir-riżorsi naturali bħala mutur għall-iżvilupp

L-industriji tal-estrazzjoni minerali għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-iżvilupp ekonomiku madwar id-dinja. L-Organizzazzjoni tan-NU għall-Iżvilupp Industrijali[6] tirrapporta li l-produzzjoni mill-estrazzjoni tammonta għal 24 % tal-PDG tal-Afrika u għal 9.9 % u 20.4 % fl-Amerika Latina u l-Asja rispettivament. L-Afrika[7] waħedha għandha 30 % tar-riżervi minerali tad-dinja u proporzjon saħansitra ogħla ta’ depożiti ta’ deheb, platinu, djamanti u manganiż. Il-pajjiżi tal-Asja u tal-Paċifiku huma fost il-produtturi prinċipali ta-tungstenu, nikil, ram, landa u minerali tal-ħadid, u għandhom sehem imdaqqas mill-funderiji tal-metall tad-dinja. L-esportazzjonijiet tal-minerali jammontaw ukoll għal benefiċċji ekonomiċi kbar fl-Amerika Latina[8], partikolarment fil-Bolivja, il-Kolombja u l-Perù u, aktar reċentement, il-Gwatemala.

Madankollu, ħafna mill-pajjiżi li għandhom ħafna riżorsi naturali għadhom lura fuq l-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem tan-NU. Spjegazzjoni waħda hija li l-estrazzjoni tar-riżorsi tippreżenta firxa ta’ riskji u sfidi għall-iżvilupp anke permezz ta’ iktar esponiment għall-korruzzjoni, it-tendenza li l-esportazzjonijiet tar-riżorsi joħonqu attività ekonomika ta’ valur miżjud ogħla, u ż-żieda fil-ħsara ambjentali. L-estrazzjoni tar-riżorsi hija spiss marbuta mal-kunflitt u mal-instabbiltà, is-suġġett ta’ din il-Komunikazzjoni.

Il-ħtieġa li jitnaqqsu xi wħud minn dawn ir-riskji billi titjieb il-governanza tar-riżorsi naturali, issa kisbet profil globali. Tliet eżempji notevoli, li l-UE tappoġġa, jirrigwardaw id-djamanti, it-trasparenza finanzjarja fis-settur tal-estrazzjoni u l-ispeċi ta’ annimali u ta’ pjanti li huma fil-periklu, inkluż l-injam:

Fl-2000, l-Assemblea Ġenerali tan-NU unanimament adottat riżoluzzjoni li tikkundanna r-rwol tad-djamanti fil-finanzjament tal-kunflitti u li tappoġġa l-istabbiliment ta’ reġim ta’ ċertifikazzjoni globali li jwassal għall-Iskema ta' Ċertifikazzjoni tal-Proċess ta’ Kimberley (KPCS). L-UE timplimenta l-iskema permezz tar-Regolament (KE) Nru 2368/2002. Fis-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fl-2002, l-Inizjattiva ta’ Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI) tnediet biex titnaqqas il-korruzzjoni billi tinkoraġġixxi r-rappurtar pubbliku tal-pagamenti tal-kumpaniji lill-gvernijiet fuq l-isfruttament tar-riżorsi naturali. Id-Direttiva tal-UE 2013/34/UE fiha dispożizzjonijiet li jippromwovu t-trasparenza finanzjarja fis-setturi tal-estrazzjoni u tal-qtugħ tas-siġar. Skont il-Konvenzjoni tan-NU tal-1973 dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES), l-UE adottat ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 li jeħtieġ li l-operaturi kollha li jqiegħdu prodotti tal-injam fis-suq tal-UE jeżerċitaw id-diliġenza dovuta biex iwaqqfu l-provvista illegali tal-injam.

L-esperjenza f’dawn l-oqsma tista' tintuża għall-iżvilupp ta’ approċċ integrat tal-UE biex tippromwovi l-provenjenza responsabbli ta’ minerali minn żoni ta’ kunflitt. Permezz ta’ diliġenza dovuta, il-kumpaniji jistgħu jiżguraw li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u ma jkollhomx sehem fil-kunflitt[9] u jkollhom sehem fil-governanza aħjar fis-settur tal-estrazzjoni. Madankollu, għandha tiġi mħeġġa d-diliġenza dovuta, b’mod li ma sservix ta’ deterrent għall-attività leġittima ta' estrazzjoni u l-kummerċ marbut magħha f’żoni milquta minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju kbir.

1.2       Inizjattivi ta' provenjenza responsabbli internazzjonali eżistenti

Il-kunċett ta’ provenjenza responsabbli huwa msemmi fil-Linji gwida aġġornati tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali[10] u huwa f’konformità mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Prinċipji ta' Gwida fir-rigward tal-Impriżi u d-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti. [11] It-tnejn li huma għandhom l-għan li jinkoraġġixxu n-negozji biex b’mod proattiv u reattiv jivverifikaw, permezz ta’ proċess kontinwu magħruf bħala diliġenza dovuta, li l-attivitajiet kummerċjali tagħhom ma jikkontribwixxux għal kunflitt u għall-impatti negattivi.

Fl-ogħla livell internazzjonali, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1952 (2010) - mmirata speċifikament lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) u l-ġirien tagħha tar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar— sejjħet għal diliġenza dovuta fil-ġestjoni tal-katina tal-provvista. F'Ġunju tal-2013, il-mexxejja tal-G8 esprimew l-impenn tagħhom[12] biex iżidu t-trasparenza fl-industriji ta' estrazzjoni u biex jappoġġjaw il-provenjenza responsabbli ta' minerali mingħajr kunflitt minn reġjuni affettwati minn kunflitt. Il-G8 ħabbar ukoll sħubijiet ma’ Burkina Faso, il-Kolombja, il-Gana, il-Ginea, il-Mongolja, il-Mjanmar/Burma, il-Perù u t-Tanzanija, li għandhom iwasslu għal iktar kollaborazzjoni fil-ġestjoni tar-riżorsi naturali b’appoġġ għal riformi politiċi f’dawn il-pajjiżi.

L-UE hija impenjata b'mod attiv f'inizjattiva tal-OECD dwar il-minerali ta' kunflitt – il-Gwida dwar Diliġenza Dovuta[13] - u impenjat ruħha li tippromwovi l-osservanza tagħha fil-Kunsill Ministerjali tal-OECD, f'Mejju tal-2011. Il-Gwida tfittex li tgħin il-kumpaniji biex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u jevitaw li jikkontribwixxu għall-kunflitt permezz tal-prattiki ta' provenjenza tagħhom għall-landa, t-tantalu, it-tungstenu, u d-deheb. Hija globali fl-ambitu tagħha u tipprovdi proċess li fih il-kumpaniji jistgħu, b'mod volontarju, jimplimentaw sistema ta' kontrolli u trasparenza fuq il-katina tal-provvista ta' minerali tagħhom: jiġbru u jiddivulgaww informazzjoni lix-xerrejja immedjati dwar inter alia il-minjiera li joriġinaw minnha, ir-rotot u l-kundizzjonijiet tal-kummerċ sabiex jidentifikaw, jivvalutaw u jaġixxu fuq ir-riskji tal-katina tal-provvista. Awditu ta’ parti terza indipendenti huwa meħtieġ f’punti speċifiċi fil-katina tal-provvista. Il-kumpaniji għandhom jippubblikaw rapport annwali dwar il-politiki u l-prattiki tagħhom biex jiġġeneraw il-fiduċja tal-pubbliku fil-miżuri li qegħdin jieħdu.

Fl-2010, l-Istati Uniti adottaw id-Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act — id-Dodd-Frank. It-taqsima 1502 tiegħu tintroduċi t-trasparenza tal-katina tal-provvista billi titlob lill-kumpaniji kkwotati fil-boroż tal-Istati Uniti li jużaw “minerali ta' kunflitt”[14] fil-proċessi ta’ produzzjoni tagħhom biex jiddikjaraw l-oriġini ta’ dawn il-minerali u jwettqu diliġenza dovuta kif xieraq. Id-dispożizzjonijiet  tat-taqsima 1502, huma infurzabbli mill-31 ta’ Mejju 2014 sa liema żmien il-kumpaniji milquta jridu jissottomettu l-ewwel rapporti annwali tagħhom dwar il-minerali ta' kunflitt mal-Kummissjoni tat-Titoli u tal-Iskambji tal-Istati Uniti. Għalkemm l-ambitu tal-leġiżlazzjoni huwa formalment ristrett għal kumpaniji elenkati fl-Istati Uniti, qed ikollu effetti konsiderevoli barra l-pajjiż, inkluża l-UE, l-aktar permezz tal-katina ta’ forniment globali, minħabba li l-fornituri tal-kumpaniji elenkati fl-Istati Uniti qed jiġu mitluba jikkontribwixxu informazzjoni ta' diliġenza dovuta.

Fl-2010, Il-Kapijiet ta' Stat u Gvern tar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar -  fil-kuntest tal-Konferenza Internazzjonali dwar ir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar (ICGLR) – wegħdu li jiġġieldu l-isfruttament illegali tar-riżorsi naturali u approvaw Inizjattiva Reġjonali dwar ir-Riżorsi Naturali u s-sitt għodod dedikati tagħha, li huma: l-adozzjoni ta' mekkaniżmu ta' ċertifikazzjoni reġjonali; l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjonijiet nazzjonali; bażi ta' dejta reġjonali dwar il-flussi tal-minerali; il-formalizzazzjoni tas-settur tal-estrazzjoni artiġjanali, il-promozzjoni ta’ EITI u l-użu ta’ mekkaniżmu ta’ rrappurtar. Din l-inizjattiva reġjonali wasslet għall-approvazzjoni mir-RDK u r-Rwanda fl-2012 ta’ leġiżlazzjoni li tistabbilixxi rekwiżiti ta’ diliġenza dovuta għall-operaturi tagħhom ibbażati fuq il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta. Pajjiżi oħra tal-oħra tar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar bdew ukoll jimplimentaw il-qafas tal-ICGLR.

Dawn it-tliet inizjattivi ħolqu jew stimulaw aktar żvilupp ta’ inizjattivi pubbliċi u privati aktar speċifiċi. Lista mhux eżawrjenti tinkludi l-Istitut ta’ Riċerka Internazzjonali tal-landa, l-Inizjattiva tal-Katina tal-Provvista tal-Landa, il-Programm tal-Funderiji Ħielsa mill-Kunflitt, Marka tas-Swaba' Analitika, Soluzzjonijiet għat-Tama, l-Inizjattiva tal-Landa Ħielsa mill-Kunflitt, Alleanza Pubblika-Privata għal Kummerċ Responsabbli ta' Minerali, PROMINES, l-Inizjattiva ta' Ċentri tal-Kummerċ, Standard tad-Deheb Ħieles mill-Kunflitt tal-Kunsill Dinji tad-Deheb, il-Lista tal-Konsenja tal-Prodotti tal-London Bullion Market Association u l-Prattiki u l-Istandards tal-Kunsill tal-Ġojjelli Responsabbli.[15]

1.3       L-ambjent operattiv għall-kumpaniji tal-UE.

Figura 1 turi rappreżentazzjoni simplifikata ta' katina tal-provvista tal-minerali u tal-metalli. Attivitajiet upstream jinvolvu l-estrazzjoni, il-kummerċ u t-tidwib u jitwettqu fil-pajjiż ta’ produzzjoni. F’ħafna pajjiżi milquta minn kunflitti, it-tidwib iseħħ f’pajjiż terz. Attivitajiet downstream jinvolvu l-kummerċ, it-trasformazzjoni u l-assemblaġġ ulterjuri fi prodott finali mibjugħ lill-konsumaturi. Firxa wiesgħa ta’ setturi industrijali jikkummerċjalizzaw jew jipproċessaw landa, tantalu , tungstenu, u deheb inkluż dak awtomobilistiku, tal-elettronika, tal-ajruspazju, l-imballaġġ, il-kostruzzjoni, id-dawl, il-makkinarju industrijali u l-għodda kif ukoll il-ġojjellerija. Potenzjalment, dan jinkludi madwar 880 000 kumpanija tal-UE, il-maġġoranza tagħhom żgħar jew medji. Il-valutazzjoni tal-impatt li saret fuq ir-Regolament tikkalkula li hemm madwar 300 negozjant tal-UE u madwar 20 funditur/raffinatur li jimpurtaw minerali u metalli li ġejjin mill-erba’ minerali u aktar minn 100 produttur tal-UE tal-komponenti li jimportaw metalli derivati. Globalment, hemm madwar 140 raffinatur tad-deheb u 280 funditur għat-tliet minerali l-oħra.

Figura 1

    

Minerali minn reġjuni ta’ kunflitt jkomplu jkunu soġġetti għad-domanda minn fundituri/raffinaturi. Dawn l-operaturi jinsabu f’pożizzjoni tajba biex jidentifikaw l-oriġini tal-mineral mixtri. Huma l-aħħar stadju tal-katina tal-provvista fejn ikun għadu teknikament fattibbli li tiġi rintraċċata l-oriġini ta’ minerali u tista’ tuża l-imġiba responsabbli tal-provvista f’pajjiżi produtturi. Inizjattivi ta’ diliġenza dovuta eżistenti jirrikonoxxu l-valur ta’ ħidma ma’ funderiji responsabbli. Skont ir-riċerka tal-Kummissjoni Ewropea stess, huma biss 16 % tal-funderiji madwar id-dinja u 18 % tal-funderiji tal-UE tal-landa, it-tantalju u t-tungstenu li attwalment jagħmlu d-diliġenza dovuta. Madwar 40 % tar-raffinaturi dinjija tad-deheb u 89 % tar-raffinaturi tad-deheb tal-UE huma involuti fi skemi ta’ diliġenza dovuta. [16]

Minkejja li l-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta tipprovdi qafas għal azzjoni, l-isforzi ta’ konformità kurrenti huma sparpaljati u l-kumpaniji interessati qed jiġu offruti inċentivi limitati biex jaġixxu. Nofs dawk downstream li wieġbu għalll-konsultazzjoni pubblika esprimew interess – jew huma mġiegħla legalment l-aktar permezz tad-Dodd-Frank Act – biex jissorsjaw b'mod responsabbli u jwettqu diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista. Muturi mhux regolatorji ta’ konformità jinkludu l-politiki dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva, id-dehra u d-domanda tal-konsumatur.

Studju tal-2013[17] juri li d-diliġenza dovuta tal-UE mhix mifruxa ħafna. Huma biss 12 % tal-kumpaniji elenkati fil-borża tal-UE li mhumiex suġġetti direttament għall-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti li jirreferu għal minerali ta' kunflitt fuq is-siti tagħhom. Dan parzjalment minħabba li l-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta, id-Dodd-Frank Act u l-qafas tal-ICGLR huma riċenti, iżda wkoll għaliex il-kumpaniji tal-UE jiffaċċjaw sfidi ta’ implimentazzjoni (jiġifieri t-tul tal-ktajjen tal-provvista, għadd ta’ operaturi, nuqqas ta’ għarfien). Madankollu, 150 000-200 000 kumpanija tal-UE - l-aktar operaturi downstream - huma involuti fil-ktajjen tal-provvista tas-6,000 kumpanija elenkati fl-Istati Uniti li huma affettwati.

Fil-każ speċifiku tar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar, huwa meħtieġ aktar tisħiħ tal-kapaċitajiet fir-reġjun biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b’suċċess tal-qafas tal-ICGLR. B'mod partikolari l-konformità permezz tad-Dodd-Frank Act tippreżenta sfida addizzjonali. Hemm indikazzjonijiet li dan l-Att ħadem bħala deterrent għall-provenjenza tal-minerali tar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar, irrispettivament minn jekk minerali ġewx estratti b’mod leġittimu jew le[18]. Xi kumpaniji milquta qed isegwu l-istrateġija ta' ebda riskju u qed jissorsjaw minn minjieri barra r-reġjun jew anke barra mill-Afrika. Il-minerali li jifdal "mingħajr kunflitt" isibuha diffiċli biex jilħqu s-swieq tal-Istati Uniti jew tal-UE u ta’ spiss huma kummerċjalizzati bi prezzijiet inqas minn dawk tas-suq. It-telf tal-kummerċ ifisser telf tal-għixien lokali f’ambjent li fih l-opportunitajiet alternattivi ta’ impjieg huma skarsi, b’mod partikolari fil-każ ta’ estrazzjoni fil-minjieri fuq skala żgħira u artiġjanali.

Approċċ integrat tal-UE biex jippromwovi l-provenjenza responsabbli jeħtieġ li jibni fuq inizjattivi eżistenti u jappoġġa l-użu tal-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta. Għandha tistimola konformità aħjar fil-livell ta’ funderiji, inklużi dawk barra l-UE, u tiffaċilita fluss aħjar ta’ informazzjoni ta’ diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista bi spiża relattivament baxxa[19].

1.4       Azzjoni politika tal-UE eżistenti tal-affarijiet barranin, tal-iżvilupp u oħra

Il-ksir tar-rabta bejn l-estrazzjoni tar-riżorsi u l-kunflitt jeħtieġ approċċ komprensiv li jindirizza l-kawżi fundamentali tal-problemi: l-kunflitt, il-governanza dgħajfa u n-nuqqas ta' żvilupp. L-indirizzar ta’ dawn il-problemi huwa parti mill-azzjoni esterna tal-UE u l-għan speċifiku tal-Istrateġija tal-UE biex tappoġġa l-isforzi tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jinqered il-faqar kif spjegat fil-komunikazzjoni tal-Aġenda għall-Bidla tal-2011[20]. L-Aġenda tagħti profil għoli kemm għall-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll għat-tkabbir ekonomiku inklużiv. Hija tippromwovi wkoll ħidma konġunta mhux biss għall-imsieħba ta' żvilupp tal-UE – l-gvernijiet ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw – iżda wkoll mas-settur privat kif ukoll mal-organizzazzjonijiet internazzjonali bħan-NU. Fl-implimentazzjoni tal-Aġenda, l-UE tagħti attenzjoni speċjali lir-rwol tas-soċjetà ċivili, l-għoti ta’ setgħa lill-komunitajiet lokali u l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet trasparenti u responsabbli.

Inizjattiva rilevanti oħra hija s-Sħubija UE-NU fuq l-art, riżorsi naturali u l-prevenzjoni tal-kunflitti[21], bl-appoġġ tal-UE permezz tal-Istrument għall-Istabbiltà u li permezz tiegħu tingħata assistenza konġunta lil pajjiżi terzi sabiex jiġu evitati u indirizzati kunflitti relatati mar-riżorsi naturali. Permezz ta’ din is-Sħubija, l-UE qed trawwem approċċ bejn l-aġenziji tan-NU f’dan is-settur, skont ir-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU "Peacebuilding in the Aftermath of Conflict" (2012).

L-UE għandha strateġija koerenti u integrata dwar l-aċċess għall-materja prima għall-Unjoni Ewropea. L-Inizjattiva dwar il-Materja Prima[22] u s-Sħubija Ewropea tal-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima[23] huma politiki komprensivi tal-UE li jkopru l-aċċess sostenibbli għall-materja prima li jindirizzaw ukoll it-tmexxija, l-infrastruttura u l-ħiliet f’pajjiżi terzi.

Permezz tal-Istrateġija tar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva tal-UE (CSR)[24], il-Kummissjoni tippromwovi kondotta responsabbli tan-negozju, b’mod partikolari fir-rigward tal-konformità mal-prinċipji u l-linji gwida tas-CSR miftiehma internazzjonalment bħall-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Fl-2013, l-UE ppubblikat il-Gwidi fuq l-implimentazzjoni tal-Prinċipji ta’ Gwida tan-Nazzjonijiet dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem fi-3 setturi tan-negozju, inklużi l-ICT u s-settur taż-żejt u l-gass[25].

Fil-kuntest tal-politika barranija tal-UE, aktar azzjoni reġjonali rilevanti diġa' qed isseħħ:

Id-dilemma tar-riżorsi tal-Afrika ġiet rikonoxxuta fl-Istrateġija Konġunta UE-Afrika tal-2007, li tidentifika l-governanza tajba tar-riżorsi naturali bħala mira importanti għall-kooperazzjoni.

L-UE qiegħda tappoġġa l-viżjoni Afrikana tal-Minijieri approvata mill-Unjoni Afrikana fl-2009 sabiex ikun żgurat sfruttament trasparenti, ekwu u aħjar tar-riżorsi minerali kif ukoll tal-korp ta’ implimentazzjoni tagħha, iċ-Ċentru ta' Żvilupp ta' Minerali Afrikan. Qiegħda żżid fl-appoġġ għal azzjonijiet konġunti oħra inklużi l-Faċilità ta' Appoġġ Legali Afrikana, li tgħin lill-gvernijiet Afrikani fin-negozjati ta’ kuntratti kumplessi mas-settur privat u b’hekk issaħħaħ is-sostenibbiltà u l-inklużjoni ta’ dawn it-tranżazzjonijiet. Ix-xogħol fuq kooperazzjoni ġeoloġika se jiġi appoġġat taħt programm Pan-Afrikan ġdid tal-UE. L-UE tappoġġa wkoll l-implimentazzjoni fir-reġjun ta’ inizjattivi dwar l-akkwist globali responsabbli ta’ djamanti ta' kunflitt, it-trasparenza u l-prodotti tal-forestrija (KPCS, EITI, CITES).

L-UE ħadet ukoll azzjoni aktar speċifika għar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar. F’Ġunju 2013, il-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli adottaw Komunikazzjoni Konġunta dwar “Qafas strateġiku għar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar”[26] li jistabbilixxi approċċ koerenti u komprensiv tal-UE fil-livelli reġjonali, nazzjonali u lokali għall-għeruq differenti tal-kriżi.

F’dan il-kuntest, l-UE għamlet proposti ta’ politika biex tindirizza r-rabtiet bejn l-isfruttament u l-kummerċ ta’ riżorsi minerali naturali u kunflitti u nuqqas ta’ stabbiltà fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar. L-UE tappoġġa wkoll inizjattiva reġjonali tal-ICGLR dwar ir-riżorsi naturali u l-programm ta' implimentazzjoni tal-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta permezz ta’ fondi mill-Istrument għall-Istabbiltà. Fil-ġejjieni, tista’ tingħata konsiderazzjoni lil proġetti transfruntieri inkluż il-ġestjoni tal-fruntieri u tad-dwana.

 

Fl-Asja u l-Paċifiku l-UE qed taħdem fuq il-kwistjonijiet ta’ riżorsi permezz tal-promozzjoni tal-aderenza mal-EITI, fejn tista' tiġi osservata xejra inkoraġġanti ta’ parteċipazzjoni (pajjiżi parteċipanti: Il-Mongolja u Timor-Leste; il-pajjiżi kandidati: l-Afganistan, l-Indoneżja u l-Gżejjer Solomon; il-Mjanmar/Burma u l-Papwa Ginea Ġdida ħabbru l-intenzjoni tagħhom li japplikaw EITI, u l-Filippini applikaw għall-istatus ta’ kandidat tal-EITI). L-Asja tinkludi madwar 65 % tal-280 funderija tal-landa,t-tantalu, u t-tungstenu  magħrufa fid-dinja, li jinsabu f’pajjiżi bħaċ-Ċina (73), il-Malasja (5), u l-Indoneżja (34). Anki fid-dawl tal-iżvilupp ekonomiku tagħhom u l-bżonn korrispondenti ta' provenjenza, dawn il-pajjiżi se jkunu msieħba prijoritarji għal impenn tal-UE.

Fl-Amerika Latina, l-UE u l-pajjiżi Andini bdew djalogu dwar l-industriji estrattivi u l-provenjenza responsabbli, li jidentifika oqsma possibbli ta’ kooperazzjoni inklużi tal-impatt soċjoekonomiku u ambjentali usa’ ta’ attivitajiet ta' estrazzjoni. L-indirizzar ta' dawn il-kwistjonijiet huwa parti mill-azzjoni esterna tal-UE. Il-konformità mal-EITI fir-reġjun hija baxxa, bil-Perù biss li jikkonforma, iżda l-interess għall-inizjattiva qed jikber speċjalment fil-Ħonduras, il-Gwatemala u l-Kolombja.

2.           Approċċ integrat tal-UE għal Provenjenza Responsabbli

Fl-isfond ta' dan, jeħtieġ li ssir ħidma lejn approċċ integrat tal-UE għall-promozzjoni ta’ minerali minn sorsi responsabbli milquta minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju kbir. Għal dan l-għan, il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament u sensiela ta’ miżuri ta’ akkumpanjament għandhom l-għan li jnaqqsu l-opportunitajiet għal gruppi armati biex jirrikorru għal kummerċ fil-landa, t-tantalu, t-tungstenu, u d-deheb f’żoni milquta mill-kunflitt; li titjieb l-abilità tal-operaturi tal-UE − speċjalment fit-taqsima downstream tal-katina tal-provvista − biex tikkonforma ma’ oqfsa ta’ diliġenza dovuta eżistenti u jitnaqqsu d-distorsjonijiet fis-swieq globali għall-erba' minerali imsemmija qabel li ġejjin minn żoni milquta mill-kunflitti u żoni ta’ riskju kbir.

B’mod aktar ġenerali, l-approċċ integrat tal-UE u l-politiki u l-inizjattivi tagħha dwar provenjenza responsabbli huma integrati fl-approċċ komprensiv usa’ tagħha dwar żoni milquta mill-kunflitti u żoni ta’ riskju kbir. Dawn jippromwovu inter alia r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, il-paċi u s-sigurtà, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem inkluża l-ħtieġa li jindirizzaw it-traffikar tal-bnedmin, il-governanza tajba, l-istat tad-dritt u l-iżvilupp sostenibbli. Eżempji huma l-Qafas Strateġiku għar-Reġjun tal-Lagi l-Kbar mal-kwistjoni tal-isfruttament illegali ta’ riżorsi naturali, iżda wkoll Qafas Strateġiku għall-Qarn tal-Afrika u l-Istrateġija tal-UE għas-Sigurtà u l-Iżvilupp fis-Saħel.

2.1       Proposta għal Regolament li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għal awtoċertifikazzjoni ta' "importatur responsabbli" volontarju tal-UE

 

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta għall-katina ta' forniment ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu, tungstenu u il-minerali tagħhom, u deheb għandha l-għan li tappoġġja l-kumpaniji tal-UE li jeżerċitaw id-diliġenza meħtieġa biex tgħin jitnaqqas ir-riskju ta’ finanzjament tal-gruppi armati. Hija tfittex ukoll li tippromwovi l-provenjenza responsabbli ta' dawn il-minerali minn reġjuni ta' kunflitt u b’riskju kbir, sabiex jiżdied il-volum ta’ kummerċ leġittimu. L-approċċ tal-UE jikkonċentra d-diliġenza dovuta fuq l-operaturi tal-katina tal-provvista upstream u jiffaċilita t-trażmissjoni l'isfel ta’ informazzjoni ta’ kwalità u l-aħjar prattiki. Skont il-messaġġ prinċipali ta’ dawk li wieġbu għall-konsultazzjoni pubblika, l-approċċ huwa maħsub biex jirrispetta n-natura globali ta' katini tal-provvista kumplessi u jiddependi fuq u jappoġġja aktar konformità mal-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta. B’dan il-ħsieb, l-ambitu ġeografiku kemm tar-Regolament kif ukoll tal-miżuri ta’ akkumpanjament huwa globali u l-punt fokali tal-attivitajiet huwa primarjament orjentat lejn il-proċess.

Fuq il-livell operattiv, l-abbozz tar-Regolament joħloq sistema volontarja ta' awtoċertifikazzjoni għall-importaturi li jfittxu li jimportaw kwalunkwe mill-erba’ minerali jew metalli fl-UE b’mod responsabbli. L-importaturi li jiġu inklużi ser ikollhom jimplimentaw il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta, jipprovdu assigurazzjonijiet ta' verifika u divulgazzjoni ta’ informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Kull sena, abbażi tal-informazzjoni divulgata u wara konsultazzjoni mal-OECD, l-UE ser tippubblika lista ta’ funderiji u raffinaturi li huma kkunsidrati fornituri responsabbli. Dan se jipprovdi aktar viżibilità u jistimula responsabbiltà pubblika aħjar. Il-lista se tidentifika wkoll b'mod speċifiku dawk il-fundituri/raffinaturi li jagħmlu provenjenza responsabbli minn żoni ta’ kunflitt, sabiex tinċentiva il-kummerċ leġittimu. L-iskema se tiġi evalwata wara tliet snin, jew qabel fil-każ li l-informazzjoni disponibbli tippermetti, u r-riżultati se jintużaw għal bżonnijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-futur tal-approċċ tal-UE u għal emendi lill-qafas regolatorju, biex b’hekk issir obbligatorja, jekk ikun xieraq u fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tal-impatt ulterjuri.

2.2       Miżuri ta' akkumpanjament tal-UE għall-promozzjoni ta' provenjenza responsabbli

Il-miżuri ta’ akkumpanjament li ġejjin huma previsti biex jinkoraġġixxu aktar il-provenjenza responsabbli ta’ minerali.

Inċentivi għall-kumpaniji biex jippromwovu l-provenjenza responsabbli

Il-Kummissjoni tappella lin-negozji tal-UE biex jużaw il-pożizzjoni tagħhom fis-suq biex jippromwovu l-provenjenza responsabbli. Il-miżuri li ġejjin jipprovdu inċentivi biex ikunu jistgħu jagħmlu dan.

Il-promozzjoni ta’ prattiki responsabbli minn funderiji u r-raffinaturi

L-UE pprovdiet appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta minn Jannar 2014 u se tkompli tagħmel dan permezz tal-Istrument għall-Istabbiltà. L-appoġġ se jiffoka fuq il-bini ta’ kapaċità u attivitajiet ta’ komunikazzjoni, immirati lejn l-awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili involuti fil-katina tal-provvista ta’ minerali minn żoni milquta mill-kunflitti u żoni ta’ riskju kbir. Il-Kummissjoni se tkompli tivvaluta l-fattibilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja lill-OECD jew korpi oħra għal programmi li jippromovu prattiki tat-trasparenza u d-diliġenza dovuta fost fundituri/raffinaturi tal-UE kif ukoll barra mill-UE.

Possibbiltajiet ta’ finanzjament għall-SMEs għall-iskema ta’ ċertifikazzjoni volontarja

Il-Kummissjoni se tesplora l-finanzjament biex tippromwovi l-adozzjoni tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni volontarji tal-futur fost l-importaturi tal-UE. Il-finanzjament ikun esplorat fi ħdan il-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME)[27], li ġiet adottata fil-5 ta’ Diċembru 2013.

Inċentivi tal-Akkwist Pubbliku

Il-Kummissjoni se tippromwovi l-adozzjoni ta’ kemm iċ-ċertifikat tal-importatur responsabbli kif ukoll tal-lista ta’ fundituri/raffinaturi responsabbli permezz tal-klawżoli tal-prestazzjoni fil-kuntratti ta' akkwist pubbliku tal-Kummissjoni Ewropea stess. Prodotti mixtrija permezz tal-akkwist pubbliku li fihom landa, tantalu, tungstenu, u/jew deheb għalhekk se jkollhom jirrispettaw il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta jew skemi tad-diliġenza dovuta ekwivalenti sabiex jissodisfaw obbligi kuntrattwali.

L-użu ta’ netwerks gvern-negozju biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni taċ-ċertifikat tal-'importatur responsabbli' tal-UE

Biex tippromwovi l-proċedura ta’ ċertifikazzjoni stabbilita skont l-abbozz tar-Regolament, il-Kummissjoni se ssejjaħ lill-punti nazzjonali ta’ kuntatt imwaqqfa skont il-linji gwida tal-OECD għall-Impriżi Multinazzjonali u netwerks rilevanti oħra biex jgħinu titqajjem kuxjenza. L-Enterprise Europe Network (EEN) – netwerk ta’ appoġġ għan-negozju li joffri servizzi li jappoġġaw l-intrapriżi Ewropej – jista’ jqajjem il-kuxjenza tal-operaturi tal-UE dwar l-approċċ integrat tal-UE, l-importanza tad-diliġenza dovuta u l-konsegwenzi ta’ xiri mhux responsabbli minn żoni ta’ kunflitt.

"Ittri ta' Intenzjoni" – impenn mill-industrija

L-operaturi tan-negozju tal-UE wrew ir-rieda tagħhom permezz tal-konsultazzjoni pubblika, id-dokumenti ta’ pożizzjoni u l-istudji sabiex iżidu l-involviment tagħhom għall-provenjenza responsabbli ta' minerali minn żoni milquta mill-kunflitti u żoni ta’ riskju kbir. L-UE se tieħu azzjoni biex tipprovdi viżibbiltà lill-isforzi ta’ kumpaniji li jipprovdu ittri ta’ intenzjoni li jħabbru l-impenji rilevanti.

Djalogi ta’ politika ma’ pajjiżi terzi u partijiet interessati oħra

· Il-bini fuq id-djalogi ta’ politika

L-UE se tuża d-djalogi u l-kuntatti politiċi, dwar l-iżvilupp, il-kummerċ u s-sigurtà mal-gvernijiet fil-pajjiżi ta' estrazzjoni, produzzjoni u konsum, biex tiżviluppa aktar fehim komuni – fil-livell nazzjonali u reġjonali – tal-ħtiġijiet, l-isfidi u l-opportunitajiet tal-estrazzjoni tal-minerali mingħajr kunflitt u responsabbli. Bħala eżempju, l-UE se tindirizza l-provenjenza responsabbli u l-kontribut tagħha għall-iżvilupp sostenibbli fid-djalogi tagħha mal-pajjiżi tal-Amerika t’Isfel u tal-Karibew, u tagħti attenzjoni xierqa lill-isfidi tas-sostenibbiltà tal-estrazzjoni artiġjanali u informali. L-involviment kumplimentari parallel se jiġi mfittex mas-settur privat u mas-soċjetà ċivili, b’mod partikolari, fil-pajjiżi ta’ produzzjoni.

Jintlaħqu l-pajjiżi li jospitaw il-funderiji

L-UE ser timpenja ruħha mal-pajjiżi fejn jinsabu l-maġġoranza ta’ fundituri/raffinaturi fid-dinja, partikolarment iċ-Ċina, il-Malasja, l-Indoneżja, it-Tajlandja u r-Russja biex tippromwovi l-approċċ integrat tagħha għal provenjenza responsabbli u biex ikun hemm involviment akbar minn kumpaniji f’ġuriżdizzjonijiet li mhumiex tal-UE. L-UE se torganizza konferenza internazzjonali dwar il-provenjenza responsabbli ta’ minerali li joriġinaw f’żoni milquta mill-kunflitti u f 'żoni ta’ riskju kbir fl-2015.

· Kapitolu ta' provenjenza responsabbli fid-djalogi dwar il-materja prima

L-UE se tuża d-djalogi dwar il-materja prima tagħha inter alia maċ-Ċina, il-Ġappun u l-Mongolja biex tippromwovi approċċ integrat ta' provenjenza responsabbli. Dan l-aħħar il-Kummissjoni nediet djalogu dwar il-materja prima mal-Burma/il-Mjanmar. B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli se jkomplu jippromwovu diplomazija tal-materja prima tal-UE b’saħħitha u koerenti, li tindirizza r-rabta ta' bejn is-sigurtà u l-iżilupp b’mod konġunt u strateġiku.

Kooperazzjoni ta' żvilupp ma’ pajjiżi terzi

L-UE se tuża wkoll relazzjonijiet ta’ kooperazzjoni eżistenti tagħha mal-gvernijiet fl-Afrika, l-Asja, l-Amerika Latina u l-Karibew biex jindirizzaw estrazzjoni minerali mingħajr konflitt u responsabbli l-kummerċjalizzazzjoni. Il-linji ewlenin ta’ intervent li permezz tagħhom l-UE tista’ tappoġġa l-pajjiżi sħab tagħha huma:

It-traspożizzjoni tal-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta f’oqfsa u leġiżlazzjonijiet ta’ diliġenza dovuta nazzjonali. Il-bini ta' kapaċità ulterjuri biex jiġu implimentati oqfsa ta’ diliġenza dovuta nazzjonali. Il-Promozzjoni ta’ sostenn u d-djalogi politiċi fil-pajjiżi kkonċernati bejn awtoritajiet tal-gvern ċentrali u lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-operaturi tan-negozju. Il-ħolqien ta' viżibbiltà għall-azzjonijiet imwettqa u r-riżultati miksuba mill-pajjiżi produtturi.

L-UE se trawwem ukoll il-koperazzjoni bejn il-pajjiżi produtturi u dawk konsumaturi, inkluż permezz ta’ proġetti konġunti, pereżempju dwar l-estrazzjoni sostenibbli u l-governanza tajba, filwaqt li tqis l-ispeċifiċità tal-estrazzjoni artiġjanali.

Id-diplomazija tal-materja prima – ta' medjatur onest

L-UE tinsab lesta biex taġixxi bħala medjatur onest fil-kuntest ta’ inizjattivi ta' diversi partijiet interessati, l-appoġġ u l-inkoraġġiment ta’ provenjenza responsabbli u l-kummerċ bejn il-parteċipanti. Is-servizzi tal-Kummissjoni u s-SEAE se jiġbru u janalizzaw id-dejta dwar inizjattivi tad-diversi partijiet interessati. L-alleanzi pubbliċi-privati se jingħataw konsiderazzjoni dovuta.

L-Istati Membri tal-UE

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli jitolbu lill-Istati Membri tal-UE biex jappoġġaw l-isforzi ta’ diliġenza dovuta minn kumpaniji fil-ġurisdizzjoni tagħhom permezz ta’ azzjoni fuq livell nazzjonali. Inizjattivi kumplimentari jistgħu jiġu żviluppati fil-qasam ta’ tagħrif għall-konsumatur u l-ittikkettjar u aktar inċentivi għal imġiba responsabbli tal-kumpaniji maħluqa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tinkoraġġixxi lill-Istati Membri tal-UE biex jippromwovu l-adozzjoni tal-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta jew skemi ekwivalenti permezz ta’ klawżoli ta’ prestazzjoni ta’ kuntratti ta’ akkwist iffirmati mill-awtoritajiet tagħhom kif previst mid-Direttiva tal-UE dwar l-Akkwist Pubbliku. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni se tiżviluppa rakkomandazzjonijiet u gwida ta’ implimentazzjoni lil uffiċjali awtorizzanti tal-Istati Membri.

3.                     Ħidma flimkien lejn approċċ integrat tal-UE

Qafas tal-UE aktar ċar ibbażat fuq fuq il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta huwa mistenni li jiffaċilita l-isforzi li għaddejjin mill-operaturi tan-negozju tal-UE biex jistabbilixxu proċessi ta’ diliġenza dovuta. Bħala l-akbar suq fid-dinja tal-minerali u l-metalli, iktar koeżjoni fl-UE għandha tgħin biex tiġi stimulata d-domanda għal provenjenza responsabbli u, b’estensjoni, jiġi ffaċilitat il-kummerċ ta’ minerali estratti skont rekwiżiti domestiċi jew rekwiżiti tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta.

Is-suċċess ta’ din l-inizjattiva se jiddependi fil-biċċa l-kbira fuq is-sehem tas-settur privat tal-UE, partikolarment kumpaniji li jimportaw il-minerali tal-landa, it-tantalu u t-tungstenu jew metalli derivati u deheb. Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli jistiednu lill-operaturi tan-negozju tal-UE biex iħaddnu l-approċċ integrat propost, jgħinu biex jiġu kkonsolidati l-kisbiet tiegħu u jkun żviluppat aktar.

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli jitolbu lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew biex japprovaw approċċ integrat tal-UE għall-provenjenza responsabbli tal-minerali.

 

[1]     Conflict Barometer, Heidelberg Institute for International Conflict Research, l-2012.

[2]     COM(2011) 25 FINALI u COM(2012) 22 FINALI.

[3]     Żewġ strumenti ewlenin ta' diliġenza dovuta internazzjonali jkopru dawk l-erba’ minerali; ara wkoll it-taqsima 1.2.

[4]     Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta għall-katina ta' forniment ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni milquta minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju kbir.

[5]     Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, Valutazzjoni tal-Impatt, li takkumpanja d-dokument Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta’ sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta għall-katina ta' forniment ta' importaturi responsabbli ta' landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju kbir.

[6]     World Statistics on Mining and Utilities (Statistika dinjija dwar il-minjieri u l-utilitajiet) 2010 – dejta dwar  il-produzzjoni mill-minjieri għall-2007.

[7]     Africa Progress Report 2013.

[8]     Fl-2012, fil-Bolivja, is-settur tal-minjieri kien jirrappreżenta medja ta’ 7.3 % tal-PDG u 27.8 % tal-esportazzjonijiet totali u fil-Kolombja: 2.4 % tal-PDG u 17.1 % tal-esportazzjonijiet totali. Fl-2011, fil-Perù, kien jirrappreżenta medja ta’ 14.5 % tal-PGD u 59 % tal-esportazzjonijiet totali.

[9]     OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from conflict-Affected and High-Risk Areas:Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għal Ktajjen ta’ Provvista Responsabbli tal-Minerali minn Żoni Affettwati mill-Kunflitti u Żoni ta’Riskju Għoli: It-tieni edizzjoni, pubblikazzjoni tal-OECD http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en, paġna 8.

[10]    Il-Linji gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali, OECD edizzjoni tal-2011.

[11]    Prinċipji ta’ gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, Uffiċċju dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tal-Kummissarju Għoli, New York u Ġinevra, 2011.

[12]    Is-Samit tal-mexxejja tal-G8 f'Lough Erne, , Stqarrija, Paragrafu 40, it-18 ta’ Ġunju 2013

[13]    OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-affected and High-risk Areas:Gwida tal-OECD għal Diliġenza Dovuta għal Ktajjen tal-Provvista Responsabbli ta' Minerali minn Żoni affettwati minn Kunflitti u Żoni ta’ Riskju Ġħoli: It-tieni edizzjoni, Pubblikazzjoni OECD, http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[14]    Definiti fl-Att, bħala landa,tantalu, tungstenu, jew deheb, li joriġinaw mill-RDK jew minn pajjiż ġar.

[15]    Conflict minerals - an evaluation of the Dodd-Frank Act and other resource-related measures. Öko-institut e.V. Freiburg, Awwissu 2013, Kapitolu 6.

[16]    Dejta dwar id-deheb tinkiseb mill-Londra Bullion Market Association, li l-biċċa l-kbira tal-membri tagħha jagħmlu d-diliġenza dovuta. Numru stmat ta’ 50 raffinerija madwar id-dinja kollha joperaw barra mill-Assoċjazzjoni.

[17]    Conflict due diligence by European Companies, Kunflitt ta' diliġenza dovuta minn kumpaniji Ewropej, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, Ottubru 2013

[18]    Conflict minerals - an evaluation of the Dodd-Frank Act and other resource-related measures. Öko-institut e.V. Freiburg, Awwissu 2013, paġna 27.

[19]    Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 5. Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni fl-Anness III fih studju estern dwar il-valutazzjoni tal-ispiża ta' konformità mad-diliġenza dovuta, l-effett benefiku u relatat dwar l-operaturi magħżula fir-rigward tal-provenjenza responsabbli ta' ċerti minerali (landa, tantalu, tungstenu, u deheb). Is-sejba prinċipali tal-istħarriġ tal-industriji kkonċernati immexxi fil-kuntest ta’ dan l-istudju huwa li l-maġġoranza ta' dawk li wieġbu rrappurtaw livell relattivament baxx tal-ispejjeż għal sforzi ta’ rappurtar tad-diliġenza dovuta. In-nefqiet huma fil-biċċa l-kbira stmati għal EUR 13 500 għal sforzi inizjali (74 %) u EUR 2 700 għal sforzi kontinwi sussegwenti (63,8 %).

[20]   COM(2011) 637 Finali.

[21]   http://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/index.shtml

[22]    COM(2008) 699 Finali.

[23]    COM(2012) 82 Finali.

[24]    COM(2011) 681 Finali.

[25]    http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/humanrights/index_en.htm

[26]    JOIN(2013) 23 Finali.

[27]    Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju (COSME) (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni 1639/2006/KE — tal-Programm COSME, jipprevedi azzjonijiet biex jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq ġewwa u barra mill-Unjoni, bħal pereżempju informazzjoni dwar l-ostakli eżistenti għad-dħul fis-suq u l-opportunitajiet ta’ negozju, l-akkwist pubbliku u l-proċeduri doganali, u jtejjeb is-servizzi ta' appoġġ f’termini ta’ standards u drittijiet ta’ proprjetà intellettwali.

Top