EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0839

Regolament (UE) 2023/839 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ April 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2018/841 fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni, is-simplifikazzjoni tar-regoli dwar ir-rapportar u l-konformità, u l-istabbiliment tal-miri tal-Istati Membri għall-2030, u r-Regolament (UE) 2018/1999 fir-rigward tat-titjib fil-monitoraġġ, fir-rapportar, fit-traċċar tal-progress u fir-rieżami (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

PE/75/2022/REV/1

ĠU L 107, 21.4.2023, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj

21.4.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 107/1


REGOLAMENT (UE) 2023/839 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ April 2023

li jemenda r-Regolament (UE) 2018/841 fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni, is-simplifikazzjoni tar-regoli dwar ir-rapportar u l-konformità, u l-istabbiliment tal-miri tal-Istati Membri għall-2030, u r-Regolament (UE) 2018/1999 fir-rigward tat-titjib fil-monitoraġġ, fir-rapportar, fit-traċċar tal-progress u fir-rieżami

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-Ftehim ta' Pariġi, adottat fit-12 ta' Diċembru 2015 skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) (il-"Ftehim ta' Pariġi"), daħal fis-seħħ fl-4 ta' Novembru 2016. Il-Partijiet għall-Ftehim ta' Pariġi qablu li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali sew taħt 2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. Dak l-impenn ġie msaħħaħ bl-adozzjoni, fl-ambitu tal-UNFCCC, tal-Patt Klimatiku ta' Glasgow fit-13 ta' Novembru 2021, li fih il-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC, li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta' Pariġi, tirrikonoxxi li l-impatti tat-tibdil fil-klima se jkunu ħafna aktar baxxi b'żieda fit-temperatura ta' 1,5 °C, meta mqabbla ma' 2 °C, u tiddeċiedi li tkompli bi sforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 1,5 °C.

(2)

Fir-Rapport ta' Valutazzjoni Globali tagħha tal-2019 dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi, il-Pjattaforma Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-Bijodiversità u s-servizzi Ekosistemiċi (IPBES) ipprovdiet l-aħħar evidenza xjentifika dwar l-erożjoni tal-bijodiversità li għaddejja fid-dinja kollha. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 dwar Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 – Inreġġgħu n-natura lura f'ħajjitna (l-"Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030") tintensifika l-ambizzjoni tal-Unjoni rigward il-protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversità u ekosistemi li jiffunzjonaw tajjeb. Il-foresti u l-ħamrija b'saħħitha huma estremament importanti għall-bijodiversità, iżda wkoll għall-purifikazzjoni tal-arja u tal-ilma, is-sekwestru u l-ħżin tal-karbonju, u l-provvista ta' prodotti tal-injam b'ħajja twila minn sorsi sostenibbli. In-natura u l-funzjoni tal-foresti jvarjaw ħafna madwar l-Unjoni, fejn ċerti tipi ta' foresti huma aktar vulnerabbli għat-tibdil fil-klima minħabba impatti diretti, bħal nixfa, qerda tal-foresti kkawżata mit-temperatura jew bidliet fl-aridità. Id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti jikkontribwixxu għall-kriżi klimatika globali peress li jżidu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, inter alia permezz ta' nirien fil-foresti assoċjati, u b'hekk ineħħu b'mod permanenti l-kapaċitajiet tal-bjar tal-karbonju, inaqqsu r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima taż-żoni milquta u jnaqqsu b'mod sostanzjali l-bijodiversità tagħhom.

Il-karbonju organiku fil-ħamrija u r-raggruppamenti tal-karbonju ta' injam mejjet, li ħafna minnu jalimenta r-raggruppament tal-karbonju fil-ħamrija, huma wkoll ta' rilevanza għolja partikolari f'għadd ta' kategoriji ta' rapportar, kemm għall-azzjoni klimatika kif ukoll għall-protezzjoni tal-bijodiversità. Kemm il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Lulju 2021 dwar l-Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030 (l-"Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030") kif ukoll il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Novembru 2021 dwar l-Istrateġija tal-UE dwar il-ħamrija għall-2030 – Ingawdu l-benefiċċji ta' ħamrija b'saħħitha għan-nies, l-ikel, in-natura u l-klima (l-"Istrateġija tal-UE dwar il-Ħamrija għall-2030") – irrikonoxxew il-ħtieġa li tiġi protetta u mtejba l-kwalità tal-foresti u tal-ekosistemi tal-ħamrija fl-Unjoni, u li jitħeġġu prattiki ta' ġestjoni sostenibbli msaħħa li jistgħu jtejbu s-sekwestru tal-karbonju u jsaħħu r-reżiljenza tal-foresti u tal-ħamrija fid-dawl tal-kriżijiet klimatiċi u tal-bijodiversità. It-torbieri huma l-akbar ħażna terrestri ta' karbonju organiku, u t-titjib tal-ġestjoni u l-protezzjoni tat-torbieri huwa aspett importanti li jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, u għall-protezzjoni tal-bijodiversità u tal-ħamrija kontra l-erożjoni.

(3)

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (il-"Patt Ekoloġiku Ewropew") tipprovdi punt tat-tluq għall-kisba tal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni sa mhux aktar tard mill-2050 u l-għan li jinkisbu emissjonijiet negattivi minn wara dik id-data kif stabbilit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Dan jikkombina sett komprensiv ta' miżuri u inizjattivi ta' tisħiħ reċiproku bil-għan li tinkiseb in-newtralità klimatika fl-Unjoni sal-2050, u jistabbilixxi strateġija ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li tittrasforma l-Unjoni f'soċjetà ġusta u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva fejn it-tkabbir ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi. Għandu wkoll l-għan li jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ il-kapital naturali tal-Unjoni, u jipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini mir-riskji u l-impatti relatati mal-ambjent. Fl-istess ħin, dik it-tranżizzjoni għandha aspetti ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri kif ukoll impatti partikolari fuq xi gruppi żvantaġġati u vulnerabbli, bħall-persuni akbar fl-età, il-persuni b'diżabilità, il-persuni bi sfond razzjali jew etniku minoritarju. Għalhekk irid jiġi żgurat li t-tranżizzjoni tkun ġusta u inklużiva, u ma tħalli lil ħadd jibqa' lura.

(4)

L-indirizzar tal-isfidi relatati mal-klima u mal-ambjent u l-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi huma fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (5), il-Parlament Ewropew appella għat-tranżizzjoni meħtieġa għal soċjetà newtrali għall-klima sa mhux aktar tard mill-2050 u, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-emerġenza klimatika u ambjentali, iddikjara emerġenza klimatika u ambjentali (6). Il-ħtieġa u l-valur tal-Patt Ekoloġiku Ewropew kibru biss fid-dawl tal-effetti severi ħafna tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa u l-benesseri ekonomiku taċ-ċittadini tal-Unjoni.

(5)

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-miżuri meħuda biex jintlaħqu l-objettivi ta' dan ir-Regolament jiġu segwiti f'konformità mal-objettiv tal-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli kif stabbilit fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), filwaqt li jitqiesu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, il-Ftehim ta' Pariġi u l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", fejn rilevanti, skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(6)

L-Unjoni impenjat ruħha li sal-2030 tnaqqas l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra fl-ekonomija kollha tal-Unjoni b'mill-inqas 55 % meta mqabbel mal-livelli tal-1990 fil-kontribut aġġornat iddeterminat fil-livell nazzjonali ppreżentat lis-Segretarjat tal-UNFCCC fis-17 ta' Diċembru 2020.

(7)

Permezz tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2021/1119, l-Unjoni naqqxet l-objettiv li jintlaħaq bilanċ bejn l-emissjonijiet antropoġeniċi fl-ekonomija kollha minn fonti u l-assorbiment minn bjar ta' gassijiet serra domestikament fl-Unjoni sal-2050 u, kif xieraq, li jinkisbu emissjonijiet negattivi minn hemm 'il quddiem fil-leġiżlazzjoni. Dak ir-Regolament jistabbilixxi wkoll mira vinkolanti tal-Unjoni għat-tnaqqis domestiku tal-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra (emissjonijiet wara t-tnaqqis tal-assorbimenti) b'mill-inqas 55 % meta mqabbel mal-livelli tal-1990 sal-2030. Is-setturi kollha tal-ekonomija huma mistennija jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' dik il-mira, inkluż is-settur tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija ("LULUCF"). Sabiex jiġi żgurat li jitwettqu sforzi ta' mitigazzjoni suffiċjenti f'setturi oħra sal-2030, il-kontribut tal-assorbimenti netti għall-mira klimatika tal-Unjoni għall-2030 huwa limitat għal 225 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2. Fil-kuntest tar-Regolament (UE) 2021/1119, il-Kummissjoni affermat mill-ġdid f'dikjarazzjoni korrispondenti l-intenzjoni tagħha li tipproponi reviżjoni tar-Regolament (UE) 2018/841 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), f'konformità mal-ambizzjoni li sal-2030, l-assorbimenti netti tal-karbonju jiżdiedu għal livelli ogħla minn 300 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 fis-settur tal-LULUCF.

(8)

Sabiex jikkontribwixxu għaż-żieda fl-ambizzjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra minn b'mill-inqas 40 % għal b'mill-inqas 55 % meta mqabbel mal-livelli tal-1990, u biex jiġi żgurat li s-settur tal-LULUCF jagħti kontribut fit-tul sostenibbli u prevedibbli għall-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri vinkolanti għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra għal kull Stat Membru fis-settur tal-LULUCF fil-perjodu mill-2026 sal-2030, li jirriżultaw f'mira ta' assorbimenti netti ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 għall-Unjoni kollha kemm hi fl-2030. Il-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti l-miri nazzjonali għall-2030 jenħtieġ li tqis id-distakk bejn il-mira tal-Unjoni u l-emissjonijiet u l-assorbimenti medji ta' gassijiet serra mis-snin 2016, 2017 u 2018, irrapportati minn kull Stat Membru fil-preżentazzjoni tal-2020 tiegħu, u tirrifletti l-prestazzjoni tal-mitigazzjoni attwali tas-settur tal-LULUCF, u s-sehem ta' kull Stat Membru miż-żona tal-art ġestita fl-Unjoni, filwaqt li tqis il-kapaċità ta' dak l-Istat Membru li jtejjeb il-prestazzjoni tiegħu fis-settur permezz ta' prattiki tal-ġestjoni tal-art jew bidliet fl-użu tal-art li jkunu ta' benefiċċju għall-klima u l-bijodiversità. Jekk l-Istati Membri jkollhom prestazzjoni superjuri għall-miri dan ikompli jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni.

(9)

Il-miri vinkolanti għall-ambizzjoni miżjuda ta' emissjonijiet u assorbimenti netti ta' gassijiet serra jenħtieġ li jiġu ddeterminati għal kull Stat Membru permezz ta' trajettorja lineari. It-trajettorja jenħtieġ li tibda fl-2022 fil-medja tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra rrapportati minn dak l-Istat Membru matul l-2021, l-2022 u l-2023, u tintemm fl-2030 fuq il-mira stabbilita għal dak l-Istat Membru. Sabiex tiġi żgurata l-kisba kollettiva tal-mira tal-Unjoni għall-2030 filwaqt li titqies il-varjabbiltà interannwali tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra fis-settur tal-LULUCF, huwa xieraq li għal kull Stat Membru jiġi stabbilit impenn li jikseb somma ta' emissjonijiet u assorbimenti netti ta' gassijiet serra għall-perjodu mill-2026 sal-2029 (il-"baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029") b'żieda mal-mira nazzjonali għas-sena 2030.

(10)

Ir-regoli kontabilistiċi stabbiliti fl-Artikoli 6, 7, 8 u 10 tar-Regolament (UE) 2018/841 tfasslu biex jiddeterminaw sa liema punt il-prestazzjoni tal-mitigazzjoni fis-settur tal-LULUCF tista' tikkontribwixxi għall-mira tal-Unjoni għall-2030 ta' tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra b'40 %, li ma kinitx tinkludi s-settur tal-LULUCF. Sabiex jiġi ssimplifikat il-qafas regolatorju għal dak is-settur, ir-regoli kontabilistiċi attwali jenħtieġ li ma japplikawx wara l-2025, u l-konformità mal-miri nazzjonali tal-Istati Membri jenħtieġ li tiġi vverifikata abbażi tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra rrapportati. Dan jipprovdi konsistenza metodoloġika mad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), u mar-Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), u mal-mira l-ġdida għat-tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra b'mill-inqas 55 %, li tinkludi s-settur tal-LULUCF.

(11)

Fis-16 ta' Ġunju 2022, il-Kunsill adotta Rakkomandazzjoni dwar l-iżgurar ta' tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika (11), fejn enfasizza l-ħtieġa ta' miżuri ta' akkumpanjament u l-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikolari biex jiġu appoġġjati dawk ir-reġjuni, l-industriji, l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, il-ħaddiema, l-unitajiet domestiċi u l-konsumaturi li se jiffaċċjaw l-akbar sfidi. Dik ir-Rakkomandazzjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu sett ta' miżuri fl-oqsma tat-tranżizzjonijiet tal-impjiegi u tas-suq tax-xogħol, il-ħolqien tal-impjiegi u l-intraprenditorija, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, l-akkwist pubbliku, it-tassazzjoni u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali, is-servizzi essenzjali u l-akkomodazzjoni, kif ukoll, fost l-oħrajn, bil-ħsieb li jsaħħu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

(12)

Meta wieħed iqis l-ispeċifiċitajiet tas-settur tal-LULUCF f'kull Stat Membru, kif ukoll il-fatt li l-Istati Membri jridu jżidu l-prestazzjoni tagħhom biex jilħqu l-miri vinkolanti nazzjonali tagħhom, jenħtieġ li tibqa' għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri firxa ta' flessibbiltajiet, inkluż l-iskambjar tas-surpluses u l-estensjoni ta' flessibbiltajiet speċifiċi għall-foresti, filwaqt li tiġi rrispettata l-integrità ambjentali tal-miri.

(13)

Dispożizzjonijiet alternattivi għad-disturbi naturali (abijotiċi u bijotiċi) bħan-nirien, it-tifqiegħ ta’ pesti, il-maltempati u l-avvenimenti estremi, sabiex jiġu indirizzati l-inċertezzi minħabba l-proċessi naturali fis-settur tal-LULUCF, jenħtieġ li jkunu disponibbli fl-2032 għall-Istati Membri li jkunu għamlu l-almu tagħhom biex iqisu kwalunkwe opinjoni tal-Kummissjoni indirizzata lilhom fil-kuntest ta' azzjoni korrettiva introdotta permezz ta' dan ir-Regolament emendatorju, dment li dawn ikunu eżawrew il-flessibbiltajiet l-oħrajn kollha għad-dispożizzjoni tagħhom u stabbilew miżuri xierqa biex inaqqsu l-vulnerabbiltà tal-art tagħhom għal tali disturbi, u li l-mira tal-Unjoni għall-2030 għas-settur tal-LULUCF tkun intlaħqet.

(14)

Barra minn hekk, jenħtieġ li jitqiesu l-effetti diffużi u fit-tul tat-tibdil fil-klima, b'kuntrast mad-disturbi naturali li huma, essenzjalment, aktar temporanji u ġeografikament lokalizzati. Jenħtieġ li dan jippermetti wkoll li jitqiesu l-effetti ta' legat ta' miżuri ta' ġestjoni tal-passat marbuta ma' proporzjon ta' ħamrija organika fuq art ġestita li hija eċċezzjonalment għolja meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni fi ftit Stati Membri. L-ammonti ta' kumpens mhux użati disponibbli skont l-Anness VII tul il-perjodu mill-2021 sal-2030 jenħtieġ li jkunu disponibbli għal dak l-iskop, abbażi tal-preżentazzjoni ta' evidenza lill-Kummissjoni mill-Istati Membri kkonċernati abbażi tal-aħjar għarfien xjentifiku disponibbli u ta' indikaturi oġġettivi, li jistgħu jitkejlu u komparabbli bħall-indiċi tal-aridità, fis-sens tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni f'dawk il-pajjiżi li qed jesperjenzaw nixfa serja u/jew deżertifikazzjoni, b'mod partikolari fl-Afrika (12), definiti bħala l-proporzjon bejn il-preċipitazzjoni annwali medja u l-evapotraspirazzjoni annwali medja. Jenħtieġ li l-allokazzjoni fost l-Istati Membri ssir, fid-dawl tal-evidenza ppreżentata, abbażi tal-proporzjon bejn l-ammont ta' 50 Mt ta' ekwivalenti ta' CO2 disponibbli u l-ammont totali ta' kumpens mitlub minn dawk l-Istati Membri.

(15)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/841 fir-rigward tal-istabbiliment tal-emissjonijiet u l-assorbimenti annwali ta' gassijiet serra għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029 stabbiliti abbażi ta' trajettorja lineari li tintemm fil-mira għall-2030 għall-Istati Membri, u jiġu adottati regoli dettaljati dwar il-metodoloġija għall-evidenza dwar l-impatti fit-tul tat-tibdil fil-klima li mhumiex fil-kontroll tal-Istati Membri u li jikkonċernaw l-effetti ta' proporzjon eċċezzjonalment għoli ta' ħamrija organika, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(16)

Jenħtieġ li r-regoli għall-governanza jiġu stabbiliti b'mod li jippromwovi azzjoni bikrija favur il-kisba tal-mira klimatika intermedja tal-Unjoni għall-2030 u l-objettiv tan-newtralità klimatika fl-ekonomija kollha tal-Unjoni, filwaqt li tiġi segwita t-trajettorja għas-snin mill-2026 sal-2029 introdotta permezz ta' dan ir-Regolament emendatorju. Il-prinċipji stabbiliti fir-Regolament (UE) 2018/842 jenħtieġ li japplikaw mutatis mutandis, b'multiplikatur ikkalkolat bil-mod li ġej: 108 % tad-distakk bejn il-baġit ta' Stat Membru għall-perjodu mill-2026 sal-2029 u l-assorbimenti netti korrispondenti rrapportati se jiżdiedu maċ-ċifra rrapportata għall-2030 minn dak l-Istat Membru. Barra minn hekk, jenħtieġ li jitqies kwalunkwe defiċit akkumulat sal-2030 minn kull Stat Membru meta l-Kummissjoni tippreżenta proposti dwar il-perjodu ta' wara l-2030.

(17)

L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha huma partijiet għall-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (14) ("il-Konvenzjoni ta' Aarhus"). L-iskrutinju pubbliku u l-aċċess għall-ġustizzja huma elementi essenzjali tal-valuri demokratiċi tal-Unjoni u għodda biex jiġi ssalvagwardjat l-istat tad-dritt.

(18)

Sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni rapida u effettiva, meta l-Kummissjoni ssib li Stat Membru ma jkunx qed jagħmel biżżejjed progress lejn il-mira tiegħu għall-2030, filwaqt li jitqiesu t-trajettorja, il-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 u l-flessibbiltajiet skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li japplika mekkaniżmu ta' azzjoni korrettiva biex jgħin lil dak l-Istat Membru jerġa' lura għat-trajettorja lejn l-2030, billi jiżgura li jittieħdu azzjonijiet addizzjonali, li jwasslu għal assorbimenti netti mtejba ta' gassijiet serra.

(19)

L-inventarji tal-gassijiet serra se jitjiebu b'aktar użu ta' teknoloġija ta' monitoraġġ u għarfien aħjar. Għall-Istati Membri li jtejbu l-metodoloġija tagħhom għall-kalkolu tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti, jenħtieġ li jiġi introdott kunċett ta' aġġustament metodoloġiku. Il-kwistjonijiet li ġejjin, pereżempju, jistgħu jwasslu għal aġġustament metodoloġiku: bidliet fil-metodoloġiji ta' rapportar, data ġdida jew korrezzjonijiet ta' żbalji statistiċi, inklużjoni ta' gassijiet jew raggruppamenti ġodda tal-karbonju, kalkolu mill-ġdid ta' stimi storiċi abbażi ta' evidenza xjentifika ġdida, skont il-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006, l-inklużjoni ta' elementi ġodda ta' rapportar u monitoraġġ imtejjeb tad-disturbi naturali. Jenħtieġ li jiġi applikat aġġustament metodoloġiku għad-data tal-inventarju tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru sabiex jinnewtralizza l-effett tal-bidliet fil-metodoloġija fuq il-valutazzjoni tal-kisba kollettiva tal-mira tal-Unjoni għall-2030, sabiex tiġi titħares l-integrità ambjentali.

(20)

Fl-Ewropa, l-Inventarji Nazzjonali tal-Foresti jintużaw biex jipprovdu informazzjoni għall-valutazzjonijiet tas-servizzi tal-ekosistema tal-foresti. Is-sistema ta' monitoraġġ tal-inventarji tal-foresti tvarja minn pajjiż għall-ieħor, peress li kull pajjiż għandu s-sistema ta' inventarju tal-foresti tiegħu bil-metodoloġija tiegħu. L-istrateġija l-Ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030 enfasizzat il-ħtieġa ta' ppjanar strateġiku tal-foresti fl-Istati Membri kollha, abbażi ta' monitoraġġ u data affidabbli, governanza trasparenti u skambju kkoordinat fil-livell tal-Unjoni. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni ħabbret li biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva biex tistabbilixxi qafas integrat ta' monitoraġġ tal-foresti fl-Unjoni kollha.

(21)

Sabiex jiġu emendati u ssupplimentati l-elementi mhux essenzjali tar-Regolamenti (UE) 2018/841 u (UE) 2018/1999, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tas-supplimentar tar-Regolament (UE) 2018/841 sabiex jiġu stabbiliti r-regoli għar-reġistrazzjoni u t-twettiq preċiż ta' operazzjonijiet fir-Reġistru tal-Unjoni stabbilit skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) 2018/1999 u fir-rigward tal-emendar tal-Parti 3 tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2018/1999 billi tiġi aġġornata l-lista ta' kategoriji f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (15). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(22)

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 iddeskriviet perkorsi u għażliet ta' politika differenti biex tintlaħaq il-mira klimatika miżjuda tal-Unjoni għall-2030. Din saħqet li l-kisba tan-newtralità klimatika se tirrikjedi li l-azzjoni tal-Unjoni tiżdied b'mod sinifikanti fis-setturi kollha tal-ekonomija. Il-bjar tal-karbonju għandhom rwol essenzjali fit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika fl-Unjoni, u b'mod partikolari, is-setturi tal-agrikoltura, tal-forestrija u tal-użu tal-art jistgħu jagħtu kontribut importanti f'dak il-kuntest. Meta l-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-operat tar-Regolament (UE) 2018/841 bħala parti mir-rieżami introdott b'dan ir-Regolament emendatorju, u tħejji rapport għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill, jenħtieġ li tinkludi x-xejriet attwali u l-projezzjonijiet futuri tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-agrikoltura, minn naħa waħda, u tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra mir-raba', mill-bwar u mill-artijiet mistagħdra, min-naħa l-oħra, u tesplora għażliet regolatorji biex tiżgura li jkunu konsistenti mal-objettiv li jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi kollha tal-ekonomija f'konformità mal-objettiv ta' newtralità klimatika tal-Unjoni u l-miri klimatiċi intermedji. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċifika lill-effetti tal-istruttura tal-età tal-foresti, inkluż meta dawk l-effetti jkunu marbuta ma' ċirkostanzi speċifiċi ta' żmien il-gwerra jew ta' wara l-gwerra, b'mod xjentifikament robust, affidabbli u trasparenti, u bil-ħsieb li jiġu żgurati r-reżiljenza fit-tul u l-kapaċità ta' adattament tal-foresti.

Filwaqt li jitqiesu l-importanza li kull settur jagħti kontribut ġust u l-fatt li t-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika tirrikjedi bidliet fl-ispettru kollu tal-politika u sforz kollettiv tas-setturi kollha tal-ekonomija u tas-soċjetà, kif enfasizzat fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta proposti leġiżlattivi, fejn xieraq, li jistabbilixxu l-qafas għal wara l-2030.

(23)

Il-bidliet antropoġeniċi mistennija rigward l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra fl-ambjenti tal-baħar u tal-ilma ħelu jistgħu jkunu sinifikanti, u huma mistennija li jvarjaw fil-futur b'riżultat tal-bidliet fl-użu permezz ta', pereżempju, l-espansjoni ppjanata tal-enerġija offshore, iż-żieda potenzjali fil-produzzjoni tal-akkwakultura u l-livelli dejjem jiżdiedu ta' protezzjoni tan-natura meħtieġa biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030. Bħalissa, dawk l-emissjonijiet u l-assorbimenti ma humiex inklużi fit-tabelli ta' rapportar standard lill-UNFCCC. Sussegwentement għall-adozzjoni tal-metodoloġija ta' rapportar, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ tqis ir-rapportar dwar il-progress, il-fattibbiltà tal-analiżi u l-impatt tal-estensjoni tar-rapportar għall-ambjenti tal-baħar u tal-ilma ħelu abbażi tal-aħħar evidenza xjentifika ta' dawk il-flussi meta twettaq ir-rieżami introdott b'dan ir-Regolament emendatorju.

(24)

Sabiex tintlaħaq il-mira ta' newtralità klimatika sal-2050 u bil-għan li jinkisbu emissjonijiet negattivi minn hemm 'il quddiem, huwa ta' importanza assoluta li l-assorbimenti tal-gassijiet serra fl-Unjoni jiżdiedu kontinwament, filwaqt li jiġi żgurat li tinżamm il-permanenza tagħhom. Jistgħu jkunu meħtieġa, meta jkun xieraq, soluzzjonijiet tekniċi, bħall-bijoenerġija bil-qbid u l-ħżin tal-karbonju ("BECCS"), kif ukoll soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għall-qbid u l-ħżin tal-emissjonijiet tas-CO2. B'mod partikolari, il-bdiewa individwali, is-sidien tal-art u tal-foresti jew dawk responsabbli mill-ġestjoni tal-foresti jenħtieġ li jiġu mħeġġa jaħżnu aktar karbonju fuq l-art tagħhom u fil-foresti tagħhom, filwaqt li jagħtu prijorità lill-approċċi bbażati fuq l-ekosistema u l-prattiki li ma jagħmlux ħsara lill-bijodiversità, bħalma huma l-prattiki ta' forestrija qrib in-natura, iż-żoni ta' serħan tal-art, ir-restawr tal-ħażniet tal-karbonju tal-foresti, l-espansjoni tal-kopertura tal-agroforestrija, is-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija u r-restawr tal-artijiet mistagħdra kif ukoll soluzzjonijiet innovattivi oħra. Tali inċentivi jtejbu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tal-emissjonijiet b'mod ġenerali mis-setturi kollha fil-bijoekonomija, inkluż permezz tal-użu ta' prodotti durabbli tal-injam maħsud, b'rispett sħiħ tal-prinċipji ekoloġiċi li jrawmu l-bijodiversità u l-ekonomija ċirkolari. Jenħtieġ li jkun possibbli li jitqies l-istabbiliment ta' proċess għall-inklużjoni ta' prodotti għall-ħżin sostenibbli tal-karbonju fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/841 fir-rieżami introdott b'dan ir-Regolament emendatorju, li jipprevedi konsistenza ma' objettivi ambjentali oħra tal-Unjoni, kif ukoll mal-Linji Gwida tal-IPCC.

(25)

Minħabba l-importanza li jingħata appoġġ finanzjarju lis-sidien jew lill-dawk responsabbli mill-ġestjoni tal-art u tal-foresti biex jintlaħqu l-miri stabbiliti f'dan ir-Regolament emendatorju, jenħtieġ li l-Kummissjoni, meta tivvaluta l-abbozzi tal-aġġornamenti tal-aħħar pjanijiet nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima notifikati skont ir-Regolament (UE) 2018/1999, tiżgura li l-appoġġ finanzjarju, inkluż is-sehem rilevanti tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti tal-EU ETS skont id-Direttiva 2003/87/KE li jintużaw għas-settur tal-LULUCF, ikun dirett lejn politiki u miżuri mfassla apposta biex jinkisbu l-baġits u l-miri tal-Istati Membri stabbiliti f'dan ir-Regolament emendatorju. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħti attenzjoni partikolari lill-promozzjoni ta' approċċi bbażati fuq l-ekosistema u l-ħtieġa li tiġi żgurata l-permanenza ta' assorbimenti addizzjonali ta' gassijiet serra, filwaqt li titqies il-leġiżlazzjoni eżistenti.

(26)

L-iffissar tal-mira tal-Unjoni għall-2030 tiġi bbażata fuq id-data tal-inventarju rrapportata mill-Istati Membri għas-snin 2016, 2017 u 2018. Ir-robustezza tar-rapporti tal-inventarju ppreżentati hija ta' importanza kbira. Għalhekk, il-metodoloġiji applikati mill-Istati Membri jenħtieġ li jiġu vverifikati meta l-assorbimenti netti jkunu naqsu b'mod sinifikanti għas-snin 2016, 2017 u 2018. F'konformità mal-prinċipju ta' trasparenza u biex tissaħħaħ il-fiduċja fil-progress miksub fir-rapportar, ir-riżultati ta' dawk il-verifiki jenħtieġ li jkunu disponibbli għall-pubbliku. Abbażi ta' dawk il-verifiki, jenħtieġ li l-Kummissjoni, meta jkun xieraq, tagħmel proposti biex tiżgura li l-Unjoni tibqa' fit-triq it-tajba biex tilħaq il-mira tagħha ta' tneħħija netta ta' 310 Mt

(27)

Bil-għan li tiġi stabbilita t-trajettorja għall-Istati Membri għall-perjodu mill-2026 sal-2029, il-Kummissjoni jenħtieġ li twettaq rieżami komprensiv biex tivverifika d-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2021, 2022 u 2023. Għal dak il-fini, jenħtieġ li jsir rieżami komprensiv fl-2025, minbarra r-rieżamijiet komprensivi li l-Kummissjoni għandha twettaq fl-2027 u fl-2032 f'konformità mal-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 2018/1999.

(28)

Il-valuri għal kull Stat Membru għall-kopertura tal-qċaċet tas-siġar fl-Anness II tar-Regolament (UE) 2018/841 jenħtieġ li jiġu allinjati mal-valuri rrapportati lill-UNFCCC jew mal-aġġornamenti prevedibbli ta' dawk il-valuri.

(29)

Minħabba l-introduzzjoni ta' miri bbażati fuq ir-rapportar b'riżultat ta' dan ir-Regolament emendatorju, l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra jridu jiġu stmati b'livell ogħla ta' akkuratezza. Barra minn hekk, l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 dwar Strateġija mill-Għalqa sal-Platt għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent, l-Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030, l-Istrateġija tal-UE dwar il-Ħamrija għall-2030, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2021 dwar Ċikli tal-Karbonju Sostenibbli, id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Frar 2021 dwar Insawru Ewropa reżiljenti għall-klima – l-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima kollha se jirrikjedu monitoraġġ imtejjeb tal-art, u b'hekk titħares u tittejjeb ir-reżiljenza tal-assorbimenti tal-karbonju bbażati fuq in-natura madwar l-Unjoni. Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti jeħtieġ li jittejbu, fejn applikabbli, bl-użu ta' teknoloġiji avvanzati disponibbli taħt il-programmi tal-Unjoni, bħal Copernicus, u ta' data diġitali miġbura taħt il-Politika Agrikola Komuni, u bl-applikazzjoni tat-tranżizzjoni doppja tal-innovazzjoni ekoloġika u diġitali.

(30)

Jenħtieġ li jiġu introdotti dispożizzjonijiet relatati mal-immappjar u l-monitoraġġ, kemm fil-post kif ukoll monitoraġġ permezz ta' detezzjoni mill-bogħod, sabiex l-Istati Membri jkun jista' jkollhom informazzjoni ġeografikament espliċita biex jidentifikaw oqsma ta' prijorità li jkollhom il-potenzjal li jikkontribwixxu għall-azzjoni klimatika. Bħala parti mit-titjib ġenerali tal-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika, il-ħidma jenħtieġ li tiffoka wkoll fuq l-armonizzazzjoni u l-irfinar ta' bażijiet ta' data ta' fatturi ta' attività u emissjonijiet biex jiġu mtejba l-inventarji tal-gassijiet serra.

(31)

Minħabba li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari li jiġu aġġustati, fid-dawl tar-Regolament (UE) 2021/1119, l-impenji tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u għall-ilħuq tal-mira ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni għall-perjodu mill-2021 sal-2030, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala jew l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-objettivi.

(32)

Għalhekk, ir-Regolamenti (UE) 2018/841 u (UE) 2018/1999 jenħtieġ li jiġu emendati konsegwentement,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2018/841 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar:

(a)

impenji tal-Istati Membri rigward is-settur tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija ("LULUCF") li jikkontribwixxu biex jinkisbu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra għall-perjodu mill-2021 sal-2025;

(b)

il-kontabbiltà tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra mis-settur tal-LULUCF u l-kontroll tal-konformità tal-Istati Membri mal-impenji msemmija fil-punt (a) għall-perjodu mill-2021 sal-2025;

(c)

mira tal-Unjoni għall-2030 għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra fis-settur tal-LULUCF;

(d)

il-miri għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra fis-settur tal-LULUCF għall-Istati Membri għall-perjodu mill-2026 sal-2030"

;

(2)

l-Artikolu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-emissjonijiet u għall-assorbimenti ta' gassijiet serra elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, irrapportati skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) u li jseħħu fit-territorji tal-Istati Membri fil-perjodu mill-2021 sal-2025 fi kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art li ġejjin:

(a)

użu tal-art irrapportat bħala raba', bur, artijiet mistagħdra, insedjamenti jew art oħra, ikkonvertiti f'art forestali ("art afforestata");

(b)

użu tal-art irrapportat bħala art forestali kkonvertita f'raba', bur, artijiet mistagħdra, insedjamenti jew art oħra ("art deforestata");

(c)

użu tal-art irrapportat bħala kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin ("raba' ġestit"):

(i)

raba' li jibqa' raba';

(ii)

bur, art mistagħdra, insedjament jew art oħra, ikkonvertiti f'raba';

(iii)

raba' konvertit f'art mistagħdra, insedjament jew art oħra;

(d)

użu tal-art irrapportat bħala wieħed minn dawn li ġejjin ("bur ġestit"):

(i)

bur li jibqa' bur;

(ii)

raba', art mistagħdra, insedjament jew art oħra, ikkonvertiti f'bur;

(iii)

bur ikkonvertit f'art mistagħdra, insedjament jew art oħra;

(e)

użu tal-art irrapportat bħala art forestali li tibqa' art forestali ("art forestali ġestita");

(f)

meta Stat Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li jinkludi art mistagħdra ġestita fil-kamp ta' applikazzjoni tal-impenji tiegħu skont l-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2020, użu tal-art irrapportat bħala wieħed minn dawn li ġejjin ("art mistagħdra ġestita"):

art mistagħdra li tibqa' art mistagħdra;

insedjament jew art oħra, ikkonvertiti f'art mistagħdra;

art mistagħdra kkonvertita f'insedjament jew art oħra.

2.   Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, irrapportati skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999 u li jseħħu fit-territorji tal-Istati Membri fil-perjodu mill-2026 sal-2030, fi kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' rapportar tal-art jew kwalunkwe wieħed mis-setturi li ġejjin:

(a)

art forestali;

(b)

raba';

(c)

bur;

(d)

artijiet mistagħdra;

(e)

insedjamenti;

(f)

art oħra;

(g)

prodotti tal-injam maħsud;

(h)

oħrajn;

(i)

depożizzjoni atmosferika;

(j)

lixxivjazzjoni u skular tan-nitroġenu.

(*1)  Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1).";"

(3)

l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (9) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(9)

"disturbi naturali" tfisser kwalunkwe avveniment jew ċirkostanza mhux antropoġeniċi li jikkawżaw emissjonijiet sinifikanti fis-settur tal-LULUCF, li l-Istat Membru rilevanti ma jkollu l-ebda kontroll fuq l-okkorrenza tagħhom, u li l-Istat Membru b'mod oġġettiv ma jkunx jista' jillimita b'mod sinifikanti l-effetti tagħhom, anke wara li dawn iseħħu, fuq l-emissjonijiet;";

(b)

jiżdied il-punt li ġej:

"(11)

"tibdil fil-klima" tfisser tibdil fil-klima attribwit direttament jew indirettament għall-attività tal-bniedem li jibdel il-kompożizzjoni tal-atmosfera globali u li jkun oltre l-varjabbiltà naturali tal-klima osservata fuq perjodi ta' żmien komparabbli.";

(4)

l-Artikolu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 4

Impenji u miri

1.   Għall-perjodu mill-2021 sal-2025, filwaqt li jqis il-flessibbiltajiet previsti fl-Artikoli 12, 13 u 13a, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-emissjonijiet ta' gassijiet serra ma jaqbżux l-assorbimenti ta' gassijiet serra, ikkalkolati bħala s-somma tal-emissjonijiet totali u tal-assorbimenti totali fit-territorju tiegħu fil-kategoriji kollha ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1).

2.   Il-mira tal-Unjoni għall-2030 għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra hija ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 bħala somma tal-valuri tal-emissjonijiet u l-assorbimenti netti ta' gassijiet serra mill-Istati Membri fl-2030 stabbiliti fil-kolonna D tal-Anness IIa, u għandha tkun ibbażata fuq il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tagħha għas-snin 2016, 2017 u 2018 kif ippreżentata fl-2020.

3.   Kull Stat Membru għandu jiżgura, filwaqt li jqis il-flessibbiltajiet previsti fl-Artikoli 12 u 13b, li s-somma tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra tiegħu fit-territorju tiegħu u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), irrapportata għas-sena 2030 fl-inventarju tal-gassijiet serra tagħha ppreżentat fl-2023, meta mqabbla mal-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tagħha għas-snin 2016, 2017 u 2018 kif ippreżentata fl-2032, ma taqbiżx il-mira stabbilita għal dak l-Istat Membru fil-kolonna C tal-Anness IIa.

4.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-somma tad-differenzi bejn il-punti li ġejjin għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029 ma taqbiżx il-baġit għall-perjodu mill-2026 sa 2029:

(a)

l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra tiegħu fit-territorju tiegħu u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j); u

(b)

il-valur medju għad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tiegħu għas-snin 2021, 2022 u 2023, kif ippreżentata fl-2032.

Il-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 għandu jkun definit bħala s-somma tad-differenzi għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029 għal dak l-Istat Membru bejn:

(a)

il-valuri limitu annwali tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra għal dawk is-snin, stabbiliti abbażi ta' trajettorja lineari lejn l-2030; u

(b)

il-valur medju tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra tiegħu għas-snin 2021, 2022 u 2023, kif ippreżentata fl-2025.

It-trajettorja lineari ta' Stat Membru għandha tibda fl-2022 bil-valur medju għad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2021, 2022 u 2023, u jkollha bħala l-punt tat-tmiem tagħha għall-2030 il-valur miksub billi jiżdied il-valur stabbilit għal dak l-Istat Membru fil-kolonna C tal-Anness IIa mal-valur medju għad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2016, 2017 u 2018.

Il-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 għandu jiġi definit abbażi tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra ppreżentata fl-2025 u l-konformità ma' dan il-baġit għandha tiġi vvalutata abbażi tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra ppreżentata fl-2032.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-valuri ta' limitu annwali bbażati fuq it-trajettorja lineari għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra għal kull Stat Membru, għal kull sena fil-perjodu mill-2026 sal-2029, f'termini ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2. Dawk it-trajettorji nazzjonali għandhom ikunu bbażati fuq il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2021, 2022 u 2023, irrapportata minn kull Stat Membru.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16a ta' dan ir-Regolament. Għall-fini ta' dawk l-atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tal-aktar data tal-inventarju nazzjonali reċenti ppreżentata mill-Istati Membri skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999.

6.   Meta jadottaw politiki biex jikkonformaw mal-impenji, il-miri u l-baġits tagħhom kif imsemmi f'dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li jiżguraw tranżizzjoni ġusta u soċjalment ekwa għal kulħadd. Il-Kummissjoni tista' toħroġ gwida biex tappoġġja lill-Istati Membri f'dak ir-rigward."

;

(5)

fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   Kull Stat Membru għandu jħejji u jżomm kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw mill-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kontijiet tagħhom u data oħra pprovduta skont dan ir-Regolament ikunu preċiżi, kompluti, konsistenti, aċċessibbli għall-pubbliku, komparabbli u trasparenti. L-Istati Membri għandhom jindikaw l-emissjonijiet b'sinjal pożittiv (+) u l-assorbimenti b'sinjal negattiv (-)."

;

(6)

fl-Artikolu 6, il-paragrafi 1 u 2 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"1.   L-Istati Membri għandhom jikkontabbilizzaw l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art afforestata u art deforestata kkalkolati bħala l-emissjonijiet totali u l-assorbimenti totali għal kull sena fil-perjodu mill-2021 sal-2025.

2.   B'deroga mill-Artikolu 5(3), u mhux aktar tard mill-2025, meta l-użu tal-art ikun ġie kkonvertit minn raba', bur, art mistagħdra, insedjamenti jew art oħra f'art forestali, Stat Membru jista', 30 sena wara d-data ta' dik il-konverżjoni, jibdel il-kategorizzazzjoni ta' tali art minn art ikkonvertita f'art forestali għal art forestali li tibqa' art forestali, meta tali bidla tkun debitament iġġustifikata abbażi tal-Linji Gwida tal-IPCC."

;

(7)

fl-Artikolu 7, il-paragrafi 1, 2 u 3 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"1.   Kull Stat Membru għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn raba' ġestit ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti fil-perjodu mill-2021 sal-2025 bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti medji annwali tal-Istat Membru li jirriżultaw minn raba' ġestit fil-perjodu bażi tiegħu mill-2005 sal-2009.

2.   Kull Stat Membru għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn bur ġestit ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti fil-perjodu mill-2021 sal-2025 bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti medji annwali tal-Istat Membru li jirriżultaw minn bur ġestit fil-perjodu bażi tiegħu mill-2005 sal-2009.

3.   Matul il-perjodu mill-2021 sal-2025, kull Stat Membru li jinkludi art mistagħdra ġestita fil-kamp ta' applikazzjoni tal-impenji tiegħu għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art mistagħdra ġestita, ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti f'dak il-perjodu bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti medji annwali tal-Istat Membru li jirriżultaw minn art mistagħdra ġestita fil-perjodu bażi tiegħu mill-2005 sal-2009."

;

(8)

l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   Kull Stat Membru għandu jikkontabbilizza l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn art forestali ġestita, ikkalkolati bħala emissjonijiet u assorbimenti fil-perjodu mill-2021 sal-2025 bit-tnaqqis tal-valur miksub bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-livell ta' referenza għall-foresti tal-Istat Membru kkonċernat."

;

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-pjanijiet nazzjonali tagħhom tal-kontabbiltà għall-forestrija, inkluż livell ta' referenza għall-foresti propost, sal-31 ta' Diċembru 2018 għall-perjodu mill-2021 sal-2025. Il-pjan nazzjonali tal-kontabbiltà għall-forestrija għandu jinkludi l-elementi kollha elenkati fit-Taqsima B tal-Anness IV u għandu jkun disponibbli għall-pubbliku, inkluż permezz tal-internet."

;

(c)

il-paragrafi minn 7 sa 10 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"7.   Meta jkun meħtieġ abbażi tal-valutazzjonijiet tekniċi mwettqa skont il-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu, u, meta jkun applikabbli, tar-rakkomandazzjonijiet tekniċi maħruġa skont il-paragrafu 6, it-tieni subparagrafu, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-livelli ta' referenza għall-foresti proposti u riveduti lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2019 għall-perjodu mill-2021 sal-2025. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-livelli ta' referenza għall-foresti proposti li jkunu ġew ikkomunikati lilha mill-Istati Membri.

8.   Abbażi tal-livelli ta' referenza għall-foresti proposti ppreżentati mill-Istati Membri, tal-valutazzjoni teknika mwettqa skont il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, u meta jkun applikabbli, tal-livell ta' referenza għall-foresti propost u rivedut ippreżentat skont il-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 li jemendaw l-Anness IV bil-għan li jiġu stabbiliti l-livelli ta' referenza għall-foresti li għandhom jiġu applikati mill-Istati Membri għall-perjodu mill-2021 sal-2025.

9.   Jekk Stat Membru ma jippreżentax il-livell ta' referenza għall-foresti tiegħu lill-Kummissjoni sad-dati speċifikati fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u, meta jkun applikabbli, fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 li jemendaw l-Anness IV bil-għan li tistabbilixxi l-livell ta' referenza għall-foresti li għandu jiġi applikat minn dak l-Istat Membru għall-perjodu mill-2021 sal-2025, abbażi ta' kwalunkwe valutazzjoni teknika mwettqa skont il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

10.   L-atti delegati msemmija fil-paragrafi 8 u 9 għandhom jiġu adottati sal-31 ta' Ottubru 2020 għall-perjodu mill-2021 sal-2025."

;

(9)

l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   Fi tmiem il-perjodu mill-2021 sal-2025, l-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-kontijiet tagħhom għall-art afforestata u l-art forestali ġestita, emissjonijiet ta' gassijiet serra li jirriżultaw minn disturbi naturali, li jaqbżu l-emissjonijiet medji kkawżati minn disturbi naturali fil-perjodu mill-2001 sal-2020, għajr l-anomaliji statistiċi ("livell ta' bażi"). Dak il-livell ta bażi għandu jiġi kkalkolat f'konformità ma' dan l-Artikolu u mal-Anness VI."

;

(b)

fil-paragrafu 2, il-punt (b), is-sena"2030" hija sostitwita b'"2025";

(10)

l-Artikoli 11, 12 u 13 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"Artikolu 11

Flessibbiltajiet u governanza.

1.   Stat Membru jista' juża:

(a)

il-flessibbiltajiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 12; u

(b)

sabiex jikkonforma mal-impenn, il-mira u l-baġit stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 4, il-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikoli 13 u 13b.

Il-Finlandja tista', minbarra l-flessibbiltajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, tuża kumpens addizzjonali skont l-Artikolu 13a.

2.   Jekk Stat Membru ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta' monitoraġġ stabbiliti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2018/1999, l-Amministratur Ċentrali maħtur skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2003/87/KE (l-"Amministratur Ċentrali") għandu jipprojbixxi temporanjament dak lill-Istat Membru milli jittrasferixxi skont l-Artikolu 12(2) ta' dan ir-Regolament jew juża l-flessibbiltà tal-art forestali ġestita skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista' tipprovdi wkoll appoġġ tekniku addizzjonali lil dak l-Istat Membru.

Artikolu 12

Flessibbiltajiet ġenerali

1.   Meta, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, l-emissjonijiet totali jaqbżu l-assorbimenti totali fi Stat Membru, jew, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, id-differenza bejn is-somma tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra fit-territorju ta' Stat Membru u l-impenn, il-mira jew il-baġit stabbiliti għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-regolament tkun pożittiva, u dak l-Istat Membru jkun għażel li juża l-flessibbiltà tiegħu, u jkun talab li jħassar l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2018/842, il-kwantità ta' allokazzjonijiet tal-emissjonijiet imħassra għandha titqies fir-rigward tal-konformità tal-Istat Membru mal-impenn, il-mira jew il-baġit tiegħu, rispettivament, stabbiliti skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.

2.   Sa fejn, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, l-assorbimenti totali jaqbżu l-emissjonijiet totali fi Stat Membru, jew, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, id-differenza bejn is-somma tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra fit-territorju ta' Stat Membru u l-impenn, il-mira jew il-baġit stabbiliti għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament tkun negattiva, u wara t-tnaqqis ta' kwalunkwe kwantità meqjusa skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/842, dak l-Istat Membru jista' jittrasferixxi l-kwantità ta' assorbimenti li jifdal lil Stat Membru ieħor. Il-kwantità trasferita għandha titqies fil-valutazzjoni tal-konformità tal-Istat Membru riċeventi mal-impenn, il-mira u l-baġit tiegħu, rispettivament, stabbiliti skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.

3.   Sabiex jiġi evitat għadd doppju, il-kwantità ta' assorbimenti netti meqjusa skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/842 għandha titnaqqas mill-kwantità disponibbli għat-trasferiment ta' dak l-Istat Membru lil Stat Membru ieħor skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

4.   L-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul, jew l-ekwivalenti ta' tali dħul f'valur finanzjarju, iġġenerat mit-trasferimenti skont il-paragrafu 2 biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima fl-Unjoni jew f'pajjiżi terzi. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe azzjoni meħuda skont dan il-paragrafu u għandhom jippubblikaw dik l-informazzjoni f'forma faċilment aċċessibbli.

5.   Kwalunkwe trasferiment skont il-paragrafu 2 jista' jirriżulta minn proġett jew programm ta' mitigazzjoni tal-gassijiet serra mwettaq fl-Istat Membru li jkun qed ibiegħ u rimunerat mill-Istat Membru riċeventi, dment li jiġi evitat l-għadd doppju u tiġi żgurata t-traċċabbiltà.

Artikolu 13

Flessibbiltà tal-art forestali ġestita

1.   Meta, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, l-emissjonijiet totali jaqbżu l-assorbimenti totali fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1), ikkontabbilizzati f'konformità ma' dan ir-Regolament, fi Stat Membru, dak l-Istat Membru jista' juża l-flessibbiltà tal-art forestali ġestita stabbilita f'dan l-Artikolu sabiex ikun konformi mal-Artikolu 4(1).

2.   Meta, fil-perjodu mill-2021 sal-2025, ir-riżultat tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 8(1) ikun ċifra pożittiva, l-Istat Membru kkonċernat għandu jkun intitolat li jikkumpensa l-emissjonijiet li jikkorrispondu għar-riżultat ta' dak il-kalkolu, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-Istat Membru jkun inkluda fl-istrateġija tiegħu ppreżentata f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2018/1999, miżuri speċifiċi kontinwi jew ippjanati biex jiżgura l-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, ta' bjar u riżervi tal-foresti, kif ukoll informazzjoni dwar l-impatt ta' tali miżuri fuq objettivi ambjentali rilevanti, inklużi, fost affarijiet oħra, il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-adattament għal disturbi naturali; u

(b)

l-emissjonijiet totali fl-Unjoni ma jaqbżux l-assorbimenti totali fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1) ta' dan ir-Regolament għall-perjodu mill-2021 sal-2025.

Meta jiġi vvalutat jekk, fi ħdan l-Unjoni, l-emissjonijiet totali jaqbżux l-assorbimenti totali msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b), ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi evitat l-għadd doppju mill-Istati Membri, b'mod partikolari fl-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament u fl-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2018/842.

3.   Il-kumpens imsemmi fil-paragrafu 2 jista' jkopri biss bjar ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-livell ta' referenza għall-foresti ta' dak l-Istat Membru u, għall-perjodu mill-2021 sal-2025, ma għandux jaqbeż il-50 % tal-ammont massimu ta' kumpens għall-Istat Membru kkonċernat stabbilit fl-Anness VII.

4.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw evidenza quddiem il-Kummissjoni dwar l-impatt tad-disturbi naturali kkalkolati skont l-Anness VI u l-miżuri li jippjanaw li jadottaw biex jipprevjenu jew jimmitigaw impatti simili fil-futur sabiex ikunu eliġibbli għall-kumpens tal-bjar li jkun għad fadal, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-livell ta' referenza għall-foresti tagħhom, sal-ammont mhux użat mill-Istati Membri l-oħrajn tal-ammont sħiħ tal-kumpens għall-perjodu mill-2021 sal-2025 stabbilit fl-Anness VII . Meta d-domanda għall-kumpens taqbeż l-ammont tal-kumpens mhux użat disponibbli, dak il-kumpens mhux użat għandu jitqassam fuq bażi pro rata fost l-Istati Membri kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-evidenza ppreżentata mill-Istati Membri disponibbli għall-pubbliku."

;

(11)

jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

"Artikolu 13a

Kumpensi addizzjonali

1.   Il-Finlandja tista' tikkumpensa emissjonijiet ikkontabbilizzati ta' mhux aktar minn 5 miljun tunnellata addizzjonali ta' ekwivalenti ta' CO2 taħt il-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art "art forestali ġestita", "art deforestata", "raba' ġestit" u "bur ġestit", fil-perjodu mill-2021 sal-2025, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-Finlandja tkun inkludiet fl-istrateġija tagħha ppreżentata f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2018/1999, miżuri speċifiċi kontinwi jew ippjanati biex tiżgura l-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, ta' bjar u riżervi tal-foresti;

(b)

l-emissjonijiet totali fl-Unjoni ma jaqbżux l-assorbimenti totali fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(1) ta' dan ir-Regolament fil-perjodu mill-2021 sal-2025.

Meta jiġi vvalutat jekk, fi ħdan l-Unjoni, l-emissjonijiet totali jaqbżux l-assorbimenti totali msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b), ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi evitat l-għadd doppju mill-Istati Membri, b'mod partikolari fl-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikoli 12 u 13 ta' dan ir-Regolament u fl-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2018/842.

2.   Il-kumpensi addizzjonali għandhom ikunu limitati għal:

(a)

l-ammont li jaqbeż il-flessibbiltà tal-art forestali ġestita disponibbli għall-Finlandja fil-perjodu mill-2021 sal-2025 skont l-Artikolu 13;

(b)

l-emissjonijiet maħluqa permezz ta' bidla storika minn art forestali għal kwalunkwe kategorija oħra ta' użu tal-art li tkun seħħet mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017;

(c)

l-ammont meħtieġ għall-konformità mal-Artikolu 4.

3.   Il-kumpensi addizzjonali ma għandhomx ikunu soġġetti għal trasferiment skont l-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament jew l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/842.

4.   Kwalunkwe kumpens addizzjonali mhux użat mill-ammont ta' 5 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi kkanċellat.

5.   L-Amministratur Ċentrali għandu jwettaq l-operazzjonijiet meħtieġa għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-punt (a), u l-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu fir-Reġistru tal-Unjoni stabbilit skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) 2018/1999 (ir-"Reġistru tal-Unjoni").

Artikolu 13b

Mekkaniżmu tal-użu tal-art għas-snin mill-2026 sal-2030

1.   Mekkaniżmu tal-użu tal-art li jikkorrispondi għal kwantità ta' mhux aktar minn 178 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 għandu jiġi stabbilit fir-Reġistru tal-Unjoni, soġġett għall-ilħuq tal-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 4(2). Il-mekkaniżmu tal-użu tal-art għandu jkun disponibbli flimkien mal-flessibbiltajiet previsti fl-Artikolu 12.

2.   Meta, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, wara li Stat Membru jkun għamel l-almu tiegħu biex iqis kwalunkwe opinjoni mill-Kummissjoni indirizzata lilu skont l-Artikolu 13d, id-differenza bejn is-somma tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti ta' gassijiet serra fit-territorju ta' Stat Membru u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), u l-mira korrispondenti stabbilita għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit stabbilit għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(4), tkun pożittiva, ikkontabbilizzata u rrapportata f'konformità ma' dan ir-Regolament, dak l-Istat Membru jista' juża l-mekkaniżmu stabbilit f'dan l-Artikolu sabiex jikkonforma mal-mira tiegħu stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit tiegħu stabbilit f'konformità mal-Artikolu 4(4).

3.   Meta, fil-perjodu mill-2026 sal-2030, ir-riżultat ta' wieħed mill-kalkoli msemmija fil-paragrafu 2 jew tat-tnejn li huma jkun pożittiv, l-Istat Membru għandu jkun intitolat juża l-mekkaniżmu stabbilit f'dan l-Artikolu biex jikkumpensa l-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, jew it-tnejn, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-mira stabbilita għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew kontra l-baġit stabbilit għal dak l-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 4(4), jew it-tnejn, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-Istat Membru jkun inkluda fil-pjan nazzjonali integrat aġġornat tiegħu għall-enerġija u l-klima ppreżentat skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2018/1999 miżuri speċifiċi kontinwi jew ippjanati biex jiżgura l-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, tal-bjar u r-riżervi kollha tal-art, u biex inaqqas il-vulnerabbiltà tal-art għad-disturbi naturali;

(b)

l-Istat Membru jkun eżawrixxa l-flessibbiltà disponibbli skont l-Artikolu 12(1) ta' dan ir-Regolament;

(c)

id-differenza fl-Unjoni bejn is-somma annwali tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti kollha ta' gassijiet serra fit-territorju tagħha u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), u l-mira tal-Unjoni ta' assorbimenti netti ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 tkun negattiva, fl-2030.

Meta jiġi vvalutat jekk, fi ħdan l-Unjoni, il-kundizzjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-punt (c), ta' dan il-paragrafu ġietx issodisfata, il-Kummissjoni għandha tinkludi sa 30 %, iżda mhux aktar minn 20 Mt ta' ekwivalenti ta' CO2, taż-żieda mhux użata tal-impenji tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1) mill-perjodu mill-2021 sal-2025, dment li Stat Membru wieħed jew aktar jippreżentaw evidenza lill-Kummissjoni dwar l-impatt tad-disturbi naturali f'konformità mal-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi evitat l-għadd doppju mill-Istati Membri, b'mod partikolari fl-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament u fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2018/842.

4.   L-ammont tal-kumpens imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu ma jistax, għall-perjodu mill-2026 sal-2030, jaqbeż 50 % tal-ammont massimu ta' kumpens għall-Istat Membru kkonċernat stabbilit fl-Anness VII.

5.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw evidenza lill-Kummissjoni dwar l-impatt tad-disturbi naturali kkalkolati skont l-Anness VI, sabiex ikunu eliġibbli għall-kumpens tal-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, jew it-tnejn, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-miri stabbiliti għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(3), jew kontra l-baġit stabbilit għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(4), sal-ammont mhux użat mill-Istati Membri l-oħrajn tal-ammont sħiħ tal-kumpens għall-perjodu mill-2026 sal-2030 stabbilit fl-Anness VII. Meta d-domanda għall-kumpens taqbeż l-ammont tal-kumpens mhux użat disponibbli, dak il-kumpens mhux użat għandu jitqassam fuq bażi pro rata fost l-Istati Membri kkonċernati.

6.   L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati jikkumpensaw l-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, jew it-tnejn, ikkontabbilizzati bħala emissjonijiet kontra l-miri stabbiliti għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew kontra l-baġit stabbilit għal dawk l-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 4(4), sal-ammont mhux użat mill-Istati Membri l-oħra tal-ammont sħiħ tal-kumpens għall-perjodu mill-2021 sal-2030 stabbilit fl-Anness VII, wara li jitqiesu l-Artikolu 13(4) u l-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, dment li dawk l-Istati Membri:

(a)

ikunu eżawrew il-flessibbiltajiet disponibbli skont l-Artikolu 12(1), u l-paragrafi 3 u 5 ta' dan l-Artikolu; u

(b)

ikunu ppreżentaw evidenza lill-Kummissjoni dwar jew:

(i)

l-impatt fit-tul tat-tibdil fil-klima li jirriżulta f'emissjonijiet eċċessivi jew fi tnaqqis tal-bjar li jkunu lil hinn mill-kontroll tagħhom; jew

(ii)

l-effetti ta' proporzjon eċċezzjonalment għoli ta' ħamrija organika fiż-żona tal-art ġestita tagħhom, meta mqabbel mal-medja tal-Unjoni, li jirriżulta f'emissjonijiet eċċessivi, dment li dawk l-effetti jistgħu jiġu attribwiti għal prattiki ta' ġestjoni tal-art li seħħew qabel id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE;

(c)

fil-pjanijiet nazzjonali integrati l-aktar reċenti tagħhom għall-enerġija u l-klima ppreżentati skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2018/1999, ikunu inkludew miżuri speċifiċi biex jiżguraw il-konservazzjoni jew it-titjib, kif xieraq, tal-bjar u tar-riżervi kollha tal-art, u biex inaqqsu l-vulnerabbiltà tal-art għall-perturbazzjonijiet tal-ekosistema xprunati mit-tibdil fil-klima.

7.   L-ammont tal-kumpens imsemmi fil-paragrafu 6 ma għandux jaqbeż il-50 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 għall-Unjoni kollha kemm hi. Meta d-domanda għall-kumpens taqbeż l-ammont massimu tal-kumpens disponibbli, dak il-kumpens għandu jitqassam fuq bażi pro rata fost l-Istati Membri kkonċernati.

8.   L-evidenza msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b)(i), għandha tinkludi valutazzjoni kwantitattiva tal-effetti fuq l-emissjonijiet netti jew l-assorbimenti netti, f'termini ta' miljuni ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2 għaż-żona affettwata, u għandha tkun ibbażata fuq indiċijiet kwantitattivi kumparabbli u affidabbli, fuq data ġeografikament espliċita u fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli. Dawk l-indiċijiet, dik id-data u dik l-evidenza għandhom ikunu bbażati fuq bidliet osservati li jkopru mill-anqas il-perjodu mill-2001 sal-2025, u fuq projezzjonijiet u osservazzjonijiet rieżaminati xjentifikament għall-perjodu mill-2026 sal-2030. Dawk l-indiċijiet, dik id-data u dik l-evidenza għandhom jirriflettu l-bidliet fl-isfond fuq terminu medju jew twil tal-karatteristiċi klimatiċi rilevanti għas-settur tal-LULUCF, bħall-aridità, it-temperaturi medji, il-preċipitazzjoni medja, il-ġranet tal-ġlata, u t-tul ta' żmien tan-nixfiet meteoroloġiċi jew tal-indewwa fil-ħamrija.

9.   L-evidenza msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b)(ii), għandha tinkludi ġustifikazzjoni li turi li l-proporzjon tal-ħamrija organika fiż-żona tal-art ġestita għall-Istat Membru kkonċernat jaqbeż il-proporzjon medju tal-Unjoni għas-sena 2030. L-evidenza għandha tinkludi analiżi kwantitattiva, f'miljuni ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2, tal-emissjonijiet irrapportati minħabba l-effetti ta' legat fuq il-ħamrija organika ġestita, abbażi ta' osservazzjonijiet rieżaminati għall-perjodu mill-2026 sal-2030, fuq data ġeografikament espliċita komparabbli u affidabbli u fuq l-aqwa evidenza xjentifika disponibbli, b'mod partikolari dwar siti simili fl-Istat Membru kkonċernat. L-evidenza għandha tkun akkumpanjata wkoll minn deskrizzjoni tal-miżuri ta' politika implimentati bħalissa li jimminimizzaw l-impatti negattivi tal-effetti ta' legat fuq il-ħamrija organika ġestita.

10.   Sat-12 ta’ Mejju 2024, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-istruttura, il-format, id-dettalji tekniċi u l-proċess għall-preżentazzjoni tal-evidenza msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b), ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16a.

11.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-evidenza ppreżentata mill-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 6, il-punt (b), disponibbli għall-pubbliku, u tista' titlob lil Stat Membru jippreżenta evidenza addizzjonali jekk, wara li tkun ivverifikat l-informazzjoni riċevuta minn dak l-Istat Membru, tqis dik l-informazzjoni bħala mhux ġustifikata biżżejjed jew sproporzjonata.

Artikolu 13c

Governanza

Jekk, bħala riżultat tar-rieżami komprensiv imwettaq fl-2032, il-Kummissjoni ssib li, filwaqt li tqis il-flessibbiltajiet użati skont l-Artikolu 12 u l-Artikolu 13b, ma jkunx hemm konformità mal-baġit għall-perjodu mill-2026 sal-2029 imsemmi fl-Artikolu 4(4) , ammont ugwali għall-ammont f'tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2 tal-emissjonijiet netti żejda ta' gassijiet serra, immultiplikat b'fattur ta' 1,08, għandu jiżdied maċ-ċifra tal-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra rrapportata minn dak l-Istat Membru fl-2030, f'konformità mal-miżuri adottati skont l-Artikolu 15.

Artikolu 13d

Azzjoni korrettiva

1.   Jekk il-Kummissjoni ssib, fil-valutazzjoni annwali tagħha skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2018/1999, li Stat Membru ma jkunx qed jagħmel biżżejjed progress biex jilħaq il-mira tiegħu stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) ta' dan ir-Regolament, filwaqt li tqis it-trajettorja u l-baġit stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 4(4) ta' dan ir-Regolament, kif ukoll il-flessibbiltajiet skont dan ir-Regolament, dak l-Istat Membru għandu, fi żmien tliet xhur, jippreżenta lill-Kummissjoni pjan ta' azzjoni korrettiva li jinkludi:

(a)

spjegazzjoni dettaljata dwar għaliex mhux qed jagħmel biżżejjed progress;

(b)

valutazzjoni ta' kif il-finanzjament tal-Unjoni appoġġja l-isforzi tiegħu biex jikkonforma mal-mira u l-baġit tiegħu u ta' kif biħsiebu juża tali finanzjament biex jagħmel progress biex jikkonforma magħhom;

(c)

azzjonijiet addizzjonali, li jikkomplementaw il-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima ta' dak l-Istat Membru skont ir-Regolament (UE) 2018/1999 jew li jsaħħu l-implimentazzjoni tiegħu, li se jimplimenta sabiex jikkonforma mal-mira tiegħu stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit tiegħu stabbilit f'konformità mal-Artikolu 4(4) permezz ta' politiki u miżuri domestiċi u l-implimentazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni, akkumpanjati minn valutazzjoni dettaljata, mirfuda minn data kwantitattiva, meta tkun disponibbli, tal-assorbimenti netti previsti ta' gassijiet serra li jirriżultaw minn dawk l-azzjonijiet;

(d)

skeda ta' żmien stretta għall-implimentazzjoni ta' tali azzjonijiet, li tippermetti l-valutazzjoni tal-progress annwali fl-implimentazzjoni.

Meta Stat Membru jkun stabbilixxa korp konsultattiv nazzjonali dwar il-klima, jista' jitlob il-parir ta' dak il-korp biex jidentifika l-azzjonijiet meħtieġa msemmija fil-punt (c).

2.   F'konformità mal-programm ta' ħidma annwali tagħha, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha biex tivvaluta kwalunkwe pjan ta' azzjoni korrettiva bħal dan.

3.   Il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni dwar kemm huma robusti l-pjanijiet ta' azzjoni korrettiva ppreżentati f'konformità mal-paragrafu 1 u f'dak il-każ għandha tagħmel dan fi żmien erba' xhur mill-wasla ta' dawk il-pjanijiet. L-Istat Membru kkonċernat għandu jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni bl-akbar reqqa u jista' jirrevedi l-pjan tiegħu konsegwentement. Jekk Stat Membru kkonċernat ma jindirizzax l-opinjoni jew parti sostanzjali minnha, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi ġustifikazzjoni lill-Kummissjoni.

4.   Kull Stat Membru għandu jagħmel il-pjan ta' azzjoni korrettiva tiegħu msemmi fil-paragrafu 1 u kwalunkwe ġustifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 disponibbli għall-pubbliku. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-opinjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 3 disponibbli għall-pubbliku."

;

(12)

l-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘1.   Sal-15 ta' Marzu 2027 għall-perjodu mill-2021 sal-2025 u sal-15 ta' Marzu 2032 għall-perjodu mill-2026 sal-2030, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport tal-konformità, abbażi ta' settijiet ta' data annwali, li jkun fih il-bilanċ tal-emissjonijiet totali u tal-assorbimenti totali għall-perjodu rilevanti fuq kull kategorija ta' kontabbiltà tal-art speċifikata fl-Artikolu 2(1), il-punti (a) sa (f), għall-perjodu mill-2021 sal-2025 u fl-Artikolu 2(2), il-punti (a) sa (j), għall-perjodu mill-2026 sal-2030, bl-użu tar-regoli kontabilistiċi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Ir-rapport tal-konformità għandu jinkludi valutazzjoni ta':

(a)

il-politiki u l-miżuri fir-rigward tal-kompromessi possibbli, inkluż mill-anqas ma' objettivi u strateġiji ambjentali oħra tal-Unjoni, bħal dawk stabbiliti fit-8 Programm ta' Azzjoni Ambjentali stabbilit fid-Deċiżjoni (UE) 2022/591 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2), fl-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 u fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ottubru 2018 dwar Bijoekonomija sostenibbli għall-Ewropa: It-tisħiħ tal-konnessjoni bejn l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent;

(b)

kif l-Istati Membri jkunu qiesu l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" huma u jadottaw il-politiki u l-miżuri tagħhom biex jikkonformaw mal-mira tagħhom stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(3) jew il-baġit tagħhom stabbilit f'konformità mal-Artikolu 4(4), sa fejn ikun rilevanti;

(c)

is-sinerġiji bejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, inklużi politiki u miżuri biex titnaqqas il-vulnerabbiltà tal-art għad-disturbi naturali u l-klima;

(d)

is-sinerġiji bejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-bijodiversità.

Ir-rapport tal-konformità għandu jkun fih ukoll, meta jkun applikabbli, dettalji dwar l-intenzjoni li jintużaw il-flessibbiltajiet imsemmija fl-Artikolu 11 u l-ammonti relatati, jew dwar l-użu ta' tali flessibbiltajiet u ammonti relatati. L-Istati Membri għandhom jagħmlu r-rapporti tal-konformità disponibbli għall-pubbliku f'konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) 2018/1999.

(*2)  Id-Deċiżjoni (UE) 2022/591 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' April 2022 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 (ĠU L 114, 12.4.2022, p. 22).";"

(b)

jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

"1a.   Id-data tal-inventarju tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra ppreżentata minn kull Stat Membru u vvalidata skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 2018/1999 tista' tkun soġġetta għal aġġustament metodoloġiku mill-Kummissjoni meta tkun saret bidla fil-metodoloġija użata mill-Istati Membri. Madankollu, tali aġġustamenti metodoloġiċi, peress li huma għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-mira tal-Unjoni għall-2030, ma għandhomx jaffettwaw il-valur tal-assorbimenti netti ta' 310 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 bħala somma tal-valuri tal-assorbimenti netti ta' gassijiet serra, f'kt ta' ekwivalenti ta' CO2, fl-2030 għall-Istati Membri stabbiliti fil-kolonna D tal-Anness IIa u lanqas il-miri fil-kolonna C ta' dak l-Anness.

1b.   L-Istati Membri li jindikaw l-intenzjoni tagħhom li jużaw il-flessibbiltà msemmija fl-Artikolu 13b(6) għandhom jiddeskrivu, f'taqsimiet dedikati tar-rapport, il-miżuri meħuda biex jimmitigaw jew ireġġgħu lura l-effetti msemmija fl-Artikolu 13b(6), il-punt (b), kif ukoll l-effetti osservati u mistennija ta' dawk il-miżuri.

1c.   Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tar-rapporti tal-konformità, previsti mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità mal-Artikolu 4.

B'mod parallel ma' dak ir-rieżami komprensiv, il-Kummissjoni għandha tivvaluta kif il-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" jkun tqies skont il-paragrafu 1, il-punt (b). F'dak ir-rigward, qabel l-ewwel valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha toħroġ gwida dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" għall-fini ta' dan ir-Regolament."

;

(13)

fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 biex tissupplimenta dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi r-regoli għar-reġistrazzjoni u t-twettiq preċiż tal-operazzjonijiet li ġejjin fir-Reġistru tal-Unjoni :

(a)

reġistrazzjoni tal-kwantità ta' emissjonijiet u ta' assorbimenti għal kull kategorija ta' kontabbiltà u ta' rapportar tal-art f'kull Stat Membru;

(b)

l-eżerċizzju ta' kwalunkwe aġġustament metodoloġiku mwettaq skont l-Artikolu 14(1a);

(c)

l-eżerċizzju tal-flessibbiltajiet imsemmi fl-Artikoli 12, 13, l-Artikoli 13a u 13b; u

(d)

valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 13c."

;

(14)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 16a

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit permezz tal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) 2018/1999. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*3).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(*3)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).";"

(15)

l-Artikolu 17 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 17

Rieżami

1.   Dan ir-Regolament għandu jinżamm taħt rieżami b'kunsiderazzjoni, fost l-oħrajn, ta’:

(a)

l-iżviluppi internazzjonali;

(b)

l-isforzi li jkunu saru biex jintlaħqu l-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi; u

(c)

il-liġi tal-Unjoni, inkluż dwar ir-restawr tan-natura.

Abbażi tas-sejbiet tar-rapport ippreparat skont l-Artikolu 14(3) u r-riżultati tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 13(2), il-punt (b), jew abbażi tal-verifika mwettqa skont l-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2018/1999, il-Kummissjoni għandha, meta jkun xieraq, tippreżenta proposti biex tiżgura li l-integrità tal-mira ġenerali tal-Unjoni tal-2030 għall-assorbimenti netti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra stabbilita f'konformità mal-Artikolu 4(2) ta' dan ir-Regolament u l-kontribut tal-mira għall-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi jiġu rispettati.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operat ta' dan ir-Regolament, mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-ewwel bilanċ globali maqbul skont l-Artikolu 14 tal-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq l-aktar data reċenti disponibbli kif ipprovduta mill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2018/1999 u fuq l-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*4). Bil-ħsieb taż-żieda meħtieġa fit-tnaqqis u l-assorbimenti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-Unjoni u l-kisba ta' tranżizzjoni soċjalment ġusta, u fir-rigward tal-ħtieġa ta' politiki u ta' miżuri addizzjonali tal-Unjoni, ir-rapport għandu jinkludi, meta jkun rilevanti, dan li ġej:

(a)

valutazzjoni tal-impatti tal-flessibbiltajiet imsemmija fl-Artikolu 11;

(b)

valutazzjoni tal-kontribut ta' dan ir-Regolament għall-objettiv tan-newtralità klimatika u l-miri klimatiċi intermedji stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/1119;

(c)

valutazzjoni tal-kontribut ta' dan ir-Regolament għall-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;

(d)

valutazzjoni tal-impatti soċjali u fuq ix-xogħol, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Istati Membri, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak reġjonali, li l-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament ikollhom fi kwalunkwe waħda mill-kategoriji tal-art u kwalunkwe wieħed mis-setturi koperti bl-Artikolu 2;

(e)

valutazzjoni tal-progress li jkun sar fil-livell internazzjonali dwar ir-regoli li jrieġu l-Artikolu 6(2) u 6(4) tal-Ftehim ta' Pariġi u, meta jkun rilevanti, proposti biex jiġi emendat dan ir-Regolament, b'mod partikolari biex jiġi evitat l-għadd doppju u jiġu applikati aġġustamenti korrispondenti;

(f)

valutazzjoni tax-xejriet attwali u tal-projezzjonijiet futuri rigward l-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra mir-raba', mill-bwar u mill-artijiet mistagħdra u l-għażliet regolatorji biex tiġi żgurata l-konsistenza ta' dawk ix-xejriet u l-projezzjonijiet mal-objettiv li jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi kollha tal-ekonomija f'konformità mal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni u l-miri klimatiċi intermedji tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/1119;

(g)

ix-xejriet attwali u l-projezzjonijiet futuri rigward l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-kategoriji ta' rapportar u l-għażliet regolatorji li ġejjin biex tiġi żgurata l-konsistenza ta' dawk ix-xejriet u l-projezzjonijiet mal-objettiv li jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi kollha tal-ekonomija f'konformità mal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni u mal-miri klimatiċi intermedji tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/1119:

(i)

il-fermentazzjoni enterika;

(ii)

il-ġestjoni tad-demel;

(iii)

il-kultivazzjoni tar-ross;

(iv)

il-ħamrija agrikola;

(v)

il-ħruq awtorizzat ta' meddiet kbar ta' savana;

(vi)

il-ħruq fl-għelieqi ta' fdalijiet agrikoli;

(vii)

it-trattament bil-ġir;

(viii)

l-applikazzjoni tal-urea;

(ix)

fertilizzanti oħrajn li jkun fihom il-karbonju;

(x)

oħrajn.

Dak ir-rapport għandu jqis, meta jkun rilevanti, l-effetti tal-istruttura tal-età tal-foresti, inkluż meta dawk l-effetti jkunu marbuta ma' ċirkostanzi speċifiċi ta' żmien il-gwerra jew ta' wara l-gwerra, b'mod xjentifikament robust, affidabbli u trasparenti, u bil-ħsieb li jiġu żgurati r-reżiljenza fit-tul u l-kapaċità ta' adattament tal-foresti.

Dak ir-rapport jista' wkoll, wara l-adozzjoni ta' metodoloġija xierqa ta' rapportar ibbażata fuq ix-xjenza u abbażi tal-progress fir-rapportar u l-aħħar informazzjoni xjentifika disponibbli, jivvaluta l-fattibbiltà tal-analiżi u l-impatt tar-rapportar tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn setturi addizzjonali, bħall-ambjenti tal-baħar u tal-ilma ħelu, kif ukoll għażliet regolatorji rilevanti.

Wara r-rapport u filwaqt li titqies l-importanza li kull settur li jagħti kontribut ġust għall-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni u għall-miri klimatiċi intermedji tal-Unjoni skont ir-Regolament (UE) 2021/1119, il-Kummissjoni għandha, meta jkun xieraq, tippreżenta proposti leġiżlattivi. B'mod partikolari, dawk il-proposti jistgħu jistabbilixxu miri tal-Unjoni u tal-Istati Membri għall-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra, filwaqt li jqisu kif xieraq kwalunkwe defiċit akkumulat sal-2030 minn kull Stat Membru.

Il-Bord Konsultattiv Xjentifiku Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit skont l-Artikolu 10a tar-Regolament (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*5) (“il-Bord Konsultattiv”) jista', fuq inizjattiva tiegħu stess, jipprovdi pariri xjentifiċi jew joħroġ rapporti dwar il-miżuri tal-Unjoni, il-miri klimatiċi, il-livelli annwali tal-emissjonijiet u l-assorbimenti u l-flessibbiltajiet skont dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-pariri u r-rapporti rilevanti tal-Bord Konsultattiv, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri futuri mmirati lejn aktar tnaqqis tal-emissjonijiet u żidiet fl-assorbimenti fis-sottosetturi koperti minn dan ir-Regolament.

3.   Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv li jikkonċerna qafas regolatorju tal-Unjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-assorbimenti tal-karbonju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-benefiċċji u l-kompromessi possibbli tal-inklużjoni fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament ta' prodotti tal-ħżin tal-karbonju b'ħajja twila miksuba b'mod sostenibbli li jkollhom effett ta' sekwestru tal-karbonju pożittiv għan-nett. Ir-rapport għandu jivvaluta kif għandhom jitqiesu l-emissjonijiet u l-assorbimenti diretti u indiretti ta' gassijiet serra relatati ma' dawk il-prodotti, bħal dawk li jirriżultaw minn tibdil fl-użu tal-art u r-riskji konsegwenti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet relatati, kif ukoll il-benefiċċji u l-kompromessi possibbli ma' objettivi ambjentali oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari l-objettivi tal-bijodiversità. Meta jkun xieraq, ir-rapport jista' jikkunsidra proċess għall-inklużjoni ta' prodotti għall-ħżin sostenibbli tal-karbonju fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod konsistenti ma' objettivi ambjentali oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-Linji Gwida tal-IPCC kif adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC jew mill-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rapport tal-Kummissjoni jista' jkun akkumpanjat, meta jkun xieraq, minn proposta leġiżlattiva biex dan ir-Regolament jiġi emendat konsegwentement.

(*4)  Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima") (ĠU L 243, 9.7.2021, p. 1)."

(*5)  Ir-Regolament (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Network Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent (ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13).";"

(16)

l-Anness I huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament emendatorju;

(17)

l-Anness II huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament emendatorju;

(18)

fl-Anness III, titħassar l-entrata għar-Renju Unit.

(19)

it-test stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament emendatorju jiddaħħal bħala l-Anness IIa.

(20)

fl-Anness IV, it-Taqsima C, titħassar l-entrata għar-Renju Unit.

(21)

l-Anness VI huwa emendat f'konformità mal-Anness IV ta' dan ir-Regolament emendatorju;

(22)

fl-Anness VII, titħassar l-entrata għar-Renju Unit.

Artikolu 2

Ir-Regolament (UE) 2018/1999 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2, jiżdiedu l-punti li ġejjin:

"(63)

"sistema ta' informazzjoni ġeografika" tfisser sistema tal-kompjuter li tkun kapaċi tiġbor, taħżen, tanalizza u turi informazzjoni referenzjata b'mod ġeografiku;

(64)

"applikazzjoni ġeospazjali" tfisser formola ta' applikazzjoni elettronika li tinkludi applikazzjoni tal-IT ibbażata fuq sistema ta' informazzjoni ġeografika li tippermetti lill-benefiċjarji jiddikjaraw, mil-lat spazjali, il-bċejjeċ tar-raba' tal-azjenda u ż-żoni mhux agrikoli li għalihom qed jitolbu pagament.";

(2)

fl-Artikolu 4, il-punt (a)(1)(ii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(ii)

l-impenji tal-Istat Membru u l-miri nazzjonali għall-assorbimenti netti ta' gassijiet serra skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2018/841;";

(3)

fl-Artikolu 9(2), jiżdied il-punt li ġej:

"(e)

il-konsistenza tal-miżuri ta' finanzjament rilevanti, inkluż is-sehem rilevanti tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti tal-EU ETS skont id-Direttiva 2003/87/KE li jintużaw għall-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija, l-appoġġ tal-Unjoni u l-użu ta' fondi tal-Unjoni bħal strumenti tal-Politika Agrikola Komuni, politiki u miżuri, fir-rigward tal-ilħuq tal-impenji, il-miri u l-baġits tal-Istati Membri stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2018/841.";

(4)

fl-Artikolu 26(6), jiżdied il-punt li ġej:

"(c)

emenda tal-Parti 3 tal-Anness V biex tiġi aġġornata l-lista ta' kategoriji f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.";

(5)

fl-Artikolu 37, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"4a.   Meta matul il-kontroll inizjali mwettaq skont il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni ssib differenza bejn il-medja annwali tal-assorbimenti netti fis-snin speċifikati fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) 2018/841 irrapportata minn kwalunkwe Stat Membru fl-2020 u fl-2023 jew fil-preżentazzjoni sussegwenti tal-inventarju tal-gassijiet serra li tkun aktar minn 500 kt ta' ekwivalenti ta' CO2, il-Kummissjoni għandha tivverifika:

(a)

it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-komparabbiltà u l-kompletezza tal-informazzjoni ppreżentata; u

(b)

li dak ir-rapportar tal-LULUCF ikun twettaq b'mod li jkun konsistenti mad-dokumentazzjoni ta' gwida tal-UNFCCC jew mar-regoli tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-riżultati ta' dik il-verifika disponibbli għall-pubbliku."

;

(6)

l-Artikolu 38 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"1a.   Fl-2025, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tad-data tal-inventarju nazzjonali ppreżentata mill-Istati Membri skont l-Artikolu 26(4) ta' dan ir-Regolament, sabiex jiġu ddeterminati l-miri annwali ta' tnaqqis fl-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) 2018/841 u sabiex jiġu ddeterminati l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) 2018/842."

;

(b)

fil-paragrafu 2, il-formulazzjoni introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

"Ir-rieżami komprensiv imsemmi fil-paragrafi 1 u 1a għandu jinkludi:"

(c)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4.   Malli jitlesta r-rieżami komprensiv imwettaq skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tiddetermina s-somma totali tal-emissjonijiet għas-snin rilevanti li jirriżultaw mid-data tal-inventarju kkorreġuta għal kull Stat Membru, maqsuma bejn id-data tal-emissjonijiet rilevanti għall-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/842 u d-data tal-emissjonijiet imsemmija fil-Parti 1, il-punt (c), tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, u tiddetermina s-somma totali tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti rilevanti għall-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2018/841."

;

(7)

l-Anness V huwa emendat f'konformità mal-Anness V ta' dan ir-Regolament emendatorju.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, id-19 ta’ April 2023.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

R. METSOLA

Għall-Kunsill

Il-President

J. ROSWALL


(1)  ĠU C 152, 6.4.2022, p. 192.

(2)  ĠU C 301, 5.8.2022, p. 221.

(3)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Marzu 2023 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 2023.

(4)  Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima") (ĠU L 243, 9.7.2021, p. 1).

(5)  ĠU C 270, 7.7.2021, p. 2.

(6)  ĠU C 232, 16.6.2021, p. 28.

(7)  Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, p. 13).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2018/841 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 u d-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi sistema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).

(10)  Ir-Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 li jikkontribwixxi għall-azzjoni klimatika biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 26).

(11)  Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2022 dwar l-iżgurar ta’ tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika (ĠU C 243, 27.6.2022, p. 35).

(12)  ĠU L 83, 19.3.1998, p. 3.

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(14)  ĠU L 124, 17.5.2005, p. 4.

(15)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(16)  Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).


ANNESS I

Fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2018/841, it-Taqsima B hija sostitwita b'dan li ġej:

"B.

Raggruppamenti tal-karbonju kif imsemmi fl-Artikolu 5(4):

(a)

il-bijomassa ħajja;

(b)

il-mifrex (1);

(c)

l-injam mejjet1;

(d)

il-materja organika mejta (2);

(e)

il-ħamrija minerali;

(f)

il-ħamrija organika;

(g)

il-prodotti tal-injam maħsud fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art, tal-art afforestata u l-art forestali ġestita."


(1)  Japplika għal Art Forestata u Art Ġestita tal-Foresti biss.

(2)  Japplika biss għal Art Deforestata, Raba' Ġestit, Bur Ġestit u Artijiet Mistagħdra Ġestiti.


ANNESS II

L-Anness II tar-Regolament (UE) 2018/841 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-entrati għal Spanja, is-Slovenja u l-Finlandja huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Stat Membru

Żona (ha)

Kopertura tal-qċaċet tas-siġar (%)

Għoli tas-siġar (m)

Spanja

1,0

20

Mill-preżentazzjoni tal-inventarju tal-gassijiet serra fl-2028 'il quddiem: 10

3

Is-Slovenja

0,25

10

5

Il-Finlandja

0,25

10

5 ”

(2)

l-entrata għar-Renju Unit titħassar.


ANNESS III

"ANNESS IIa

Il-mira tal-Unjoni (kolonna D), il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2016, 2017 u 2018 (kolonna B) u l-miri nazzjonali tal-Istati Membri (kolonna C) msemmija fl-Artikolu 4(3) li għandhom jinkisbu fl-2030

A

B

C

D

Stat Membru

Il-medja tad-data tal-inventarju tal-gassijiet serra għas-snin 2016, 2017 u 2018 (kt ta' ekwivalenti ta' CO2), preżentazzjoni tal-2020

Miri tal-Istati Membri, 2030 (kt ta' ekwivalenti ta' CO2)

Valur tal-assorbimenti netti tal-gassijiet serra (kt ta' ekwivalenti ta' CO2) fl-2030, preżentazzjoni tal-2020 (kolonni B+C)

Il-Belġju

-1 032

- 320

-1 352

Il-Bulgarija

-8 554

-1 163

-9 718

Ir-Repubblika Ċeka

- 401

- 827

-1 228

Id-Danimarka

5 779

- 441

5 338

Il-Ġermanja

-27 089

-3 751

-30 840

L-Estonja

-2 112

- 434

-2 545

L-Irlanda

4 354

- 626

3 728

Il-Greċja

-3 219

-1 154

-4 373

Spanja

-38 326

-5 309

-43 635

Franza

-27 353

-6 693

-34 046

Il-Kroazja

-4 933

- 593

-5 527

L-Italja

-32 599

-3 158

-35 758

Ċipru

- 289

-63

- 352

Il-Latvja

-6

- 639

- 644

Il-Litwanja

-3 972

- 661

-4 633

Il-Lussemburgu

- 376

-27

- 403

L-Ungerija

-4 791

- 934

-5 724

Malta

4

-2

2

In-Netherlands

4 958

- 435

4 523

L-Awstrija

-4 771

- 879

-5 650

Il-Polonja

-34 820

-3 278

-38 098

Il-Portugall

- 390

- 968

-1 358

Ir-Rumanija

-23 285

-2 380

-25 665

Is-Slovenja

67

- 212

- 146

Is-Slovakkja

-6 317

- 504

-6 821

Il-Finlandja

-14 865

-2 889

-17 754

L-Iżvezja

-43 366

-3 955

-47 321

UE-27/Unjoni

- 267 704

-42 296

- 310 000 .


ANNESS IV

L-Anness VI tar-Regolament (UE) 2018/841 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt 1, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(c)

l-istimi tat-total ta' emissjonijiet annwali għal dawk it-tipi ta' disturbi naturali għall-perjodu mill-2001 sal-2020, elenkati skont il-kategoriji tal-kontabbiltà tal-art fil-perjodu mill-2021 sal-2025 u fil-kategoriji kollha ta' rapportar tal-art fil-perjodu mill-2026 sal-2030;";

(b)

il-punt 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3.

Wara li jiġi kkalkolat il-livell ta' bażi skont il-punt 2 ta' dan l-Anness, jekk l-emissjonijiet f'sena partikolari fil-perjodi mill-2021 sal-2025 għall-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art, l-art forestali u l-art forestali ġestita kif stabbilit fl-Artikolu 2(1) jaqbżu l-livell ta' bażi kif ukoll il-marġni, l-ammont ta' emissjonijiet li jaqbżu l-livell ta' bażi jista' jiġi eskluż f'konformità mal-Artikolu 10. Il-marġni għandu jkun ugwali għal livell ta' probabbiltà ta' 95 %.";

(c)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4.

L-emissjonijiet li ġejjin ma għandhomx jiġu esklużi fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10:

(a)

l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' ħsad u qtugħ ta' salvataġġ li jkunu twettqu fuq l-art wara l-okkorrenza ta' disturbi naturali;

(b)

l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-ħruq preskritt li jkun twettaq fuq l-art fi kwalunkwe sena tal-perjodu mill-2021 sal-2025;

(c)

l-emissjonijiet fuq artijiet li kienu soġġetti għal deforestazzjoni wara l-okkorrenza ta' disturbi naturali.";

(d)

il-punt 5 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) huwa mħassar;

(ii)

il-punti (b) u (c) huma sostitwiti b'dan li ġej:

"(b)

evidenza li ma tkun seħħet ebda deforestazzjoni matul il-bqija tal-perjodu mill-2021 sal-2025 fuq artijiet li kienu affettwati minn disturbi naturali u li fir-rigward tagħhom l-emissjonijiet ġew esklużi mill-kontabbiltà;

(c)

deskrizzjoni ta' metodi u kriterji verifikabbli li għandhom jintużaw biex tiġi identifikata d-deforestazzjoni fuq dawk l-artijiet fis-snin sussegwenti tal-perjodu mill-2021 sal-2025;";

(iii)

il-punti (d) u (e) huma mħassra;

(e)

jiżdied il-punt li ġej:

"6.

Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni skont l-Artikolu 10(2) u l-Artikoli 13 u 13b għandhom jinkludu dan li ġej:

(a)

l-identifikazzjoni taż-żoni tal-art kollha affettwati minn disturbi naturali f'dik is-sena partikolari, inklużi l-lokalità ġeografika tagħhom, il-perjodu u t-tipi ta' disturbi naturali;

(b)

meta jkun fattibbli, deskrizzjoni tal-miżuri li l-Istat Membru jkun ħa biex jipprevjeni jew jillimita l-impatt ta' dawk id-disturbi naturali;

(c)

meta jkun fattibbli, deskrizzjoni tal-miżuri li l-Istat Membru jkun ħa biex jirriabilita l-artijiet affettwati minn dawk id-disturbi naturali."


ANNESS V

Fl-Anness V tar-Regolament (UE) 2018/1999, il-Parti 3 hija sostitwita b'dan li ġej:

"Parti 3

Metodoloġiji għall-monitoraġġ u r-rapportar fis-settur tal-LULUCF

Għall-monitoraġġ u r-rapportar fis-settur tal-LULUCF, l-Istati Membri għandhom jużaw data ta' konverżjoni tal-użu tal-art ġeografikament espliċita f'konformità mal-linji gwida għall-inventarji nazzjonali tal-GHG tal-IPCC tal-2006. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ u assistenza adegwati lill-Istati Membri sabiex tiżgura l-konsistenza u t-trasparenza tad-data miġbura. L-Istati Membri huma mħeġġa jesploraw sinerġiji u opportunitajiet biex jikkonsolidaw ir-rapportar ma' oqsma ta' politika rilevanti oħra u jistinkaw lejn inventarji tal-gassijiet serra li jippermettu l-interoperabbiltà ma' bażijiet tad-data elettroniċi u sistemi ta' informazzjoni ġeografika rilevanti, inklużi:

(a)

sistema għall-monitoraġġ tal-unitajiet tal-użu tal-art għal art b'ħażna għolja ta' karbonju, kif definit fl-Artikolu 29(4) tad-Direttiva (UE) 2018/2001;

(b)

sistema għall-monitoraġġ ta' unitajiet tal-użu tal-art soġġetti għall-protezzjoni, definiti bħala art koperta minn waħda jew aktar mill-kategoriji li ġejjin:

art b'valur għoli ta' bijodiversità kif definita fl-Artikolu 29(3) tad-Direttiva (UE) 2018/2001;

siti ta' importanza Komunitarja adottati u żoni speċjali ta' konservazzjoni deżinjati f’konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (*) u unitajiet tal-art barra minn dawk li huma soġġetti għal miżuri ta' protezzjoni u konservazzjoni skont l-Artikolu 6(1) u (2) ta' dik id-Direttiva sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' konservazzjoni tas-sit;

siti tat-tgħammir jew postijiet tal-mistrieħ tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness IV tad-Direttiva 92/43/KEE li huma soġġetti għal miżuri ta' protezzjoni skont l-Artikolu 12 ta' dik id-Direttiva;

il-ħabitats naturali elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 92/43/KEE u l-ħabitats tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 92/43/KEE li jinsabu barra mis-siti ta' importanza Komunitarja jew miż-żoni speċjali ta' konservazzjoni u li jikkontribwixxu għal dawn il-ħabitats u l-ispeċijiet li jilħqu status ta' konservazzjoni favorevoli skont l-Artikolu 2 ta' dik id-Direttiva jew li jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri preventivi u ta' rimedju skont id-Direttiva 2004/35/KE (**) ;

żoni ta' protezzjoni speċjali kklassifikati skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (***) u l-unitajiet tal-art barra minn dawk li huma soġġetti għal miżuri ta' protezzjoni u konservazzjoni skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 92/43/KEE biex jintlaħqu l-objettivi ta' konservazzjoni tas-sit;

unitajiet tal-art li huma soġġetti għal miżuri għall-preservazzjoni tal-għasafar irrapportati li mhumiex fi stat sigur skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2009/147/KE sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit skont l-Artikolu 4(4), it-tieni sentenza, ta' dik id-Direttiva biex issir ħidma biex jiġi evitat it-tniġġis jew id-deterjorament tal-ħabitats jew jiġi ssodisfat ir-rekwiżit skont l-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva biex jiġu ppreżervati u mantnuti biżżejjed diversità u żoni ta' ħabitats għall-ispeċijiet tal-għasafar;

kwalunkwe ħabitat ieħor li l-Istat Membru jiddeżinja għal finijiet ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE;

unitajiet tal-art soġġetti għal miżuri meħtieġa biex jipproteġu u jiżguraw li ma jiddeterjorax l-istatus ekoloġiku ta' dawk il-korpi tal-ilma tal-wiċċ imsemmija fl-Artikolu 4(1), il-punt (a)(iii), tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (****);

pjanuri tal-għargħar naturali jew żoni għaż-żamma tal-ilma tal-għargħar protetti mill-Istati Membri b'rabta mal-ġestjoni tar-riskju tal-għargħar skont id-Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*****);

iż-żoni protetti ddeżinjati mill-Istati Membri sabiex jintlaħqu l-miri taż-żoni protetti;

(c)

sistema għall-monitoraġġ tal-unitajiet tal-użu tal-art li huma s-soġġetti ta' restawr, definiti bħala art koperta minn waħda jew aktar mill-kategoriji li ġejjin:

siti ta' importanza komunitarja, żoni ta' konservazzjoni speċjali u żoni ta' protezzjoni speċjali kif deskritt fil-punt (b) hawn fuq, flimkien mal-unitajiet tal-art barra minn dawk li ġew identifikati bħala fil-bżonn ta' restawr jew ta' miżuri ta' kumpens immirati biex jintlaħqu l-objettivi ta' konservazzjoni tas-sit;

il-ħabitats tal-ispeċijiet ta' għasafar selvaġġi msemmija fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2009/147/KE jew elenkati fl-Anness I tagħha, li jinsabu barra miż-żoni ta' protezzjoni speċjali u li ġew identifikati bħala fil-bżonn ta' miżuri ta' restawr għall-finijiet tad-Direttiva 2009/147/KE;

il-ħabitats naturali elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 92/43/KEE u l-ħabitats tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness II tagħha barra mis-siti ta' importanza Komunitarja jew miż-żoni speċjali ta' konservazzjoni u li ġew identifikati bħala fil-bżonn ta' miżuri ta' restawr għall-finijiet tal-kisba ta' status ta' konservazzjoni favorevoli skont id-Direttiva 92/43/KEE, jew li ġew identifikati bħala fil-bżonn ta' miżuri ta' rimedju għall-finijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/35/KE;

żoni identifikati bħala fil-bżonn ta' restawr jew li huma soġġetti għal miżuri biex jiġi żgurat li ma jiddeterjorawx skont pjan ta' restawr tan-natura applikabbli fi Stat Membru;

unitajiet tal-art soġġetti għall-miżuri meħtieġa biex jiġu restawrati għal status ekoloġiku tajjeb tal-korpi tal-ilma tal-wiċċ imsemmija fl-Artikolu 4(1), il-punt (a)(iii), tad-Direttiva 2000/60/KE, jew għall-miżuri meħtieġa biex dawn il-korpi jiġu restawrati għal status ekoloġiku tajjeb meta meħtieġ bil-liġi;

unitajiet tal-art soġġetti għal miżuri għar-rikreazzjoni u r-restawr taż-żoni mistagħdra, kif imsemmi fil-Parti B, il-punt (vii), tal-Anness VI tad-Direttiva 2000/60/KE;

żoni li jeħtieġu restawr tal-ekosistema biex tinkiseb kundizzjoni tajba tal-ekosistema skont ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (******);

(d)

sistema għall-monitoraġġ tal-unitajiet tal-użu tal-art li ġejjin b'riskju għoli għall-klima:

żoni soġġetti għal kumpens skont il-paragrafi 5 u 6 tal-Artikolu 13b tar-Regolament (UE) 2018/841;

żoni msemmija fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2007/60/KE;

żoni identifikati fl-istrateġija nazzjonali ta' adattament tal-Istati Membri b'riskji naturali u riskji kkawżati mill-bniedem għoljin, soġġetti għal azzjonijiet ta' tnaqqis tar-riskju ta' diżastri.

(e)

sistema għall-monitoraġġ tal-ħażniet tal-karbonju fil-ħamrija, bl-użu, fost l-oħrajn, ta' settijiet ta' data annwali tal-istħarriġ qafas statistiku tal-użu tal-art/taż-żona koperta (LUCAS).

L-inventarju tal-gassijiet serra għandu jippermetti l-iskambju u l-integrazzjoni tad-data bejn il-bażijiet tad-data elettroniċi u s-sistemi ta' informazzjoni ġeografika, sabiex jiffaċilita l-komparabbiltà u l-aċċessibbiltà pubblika tagħhom.

Għall-perjodu mill-2021 sal-2025, l-Istati Membri għandhom jużaw mill-anqas il-metodoloġiji tal-Grad 1 f'konformità mal-linji gwida tal-IPCC tal-2006 għall-inventarji nazzjonali tal-GHGs, ħlief għal raggruppament tal-karbonju li jifforma mill-anqas 25 % tal-emissjonijiet jew l-assorbimenti f'kategorija ta' sors jew bir li tkun prijoritizzata fi ħdan sistema ta' inventarju nazzjonali ta' Stat Membru peress li l-istima tiegħu jkollha influwenza sinifikanti fuq l-inventarju totali ta' GHGs ta' pajjiż f'termini tal-livell assolut ta' emissjonijiet u assorbimenti, ix-xejra fl-emissjonijiet u l-assorbimenti, jew l-inċertezza fl-emissjonijiet u l-assorbimenti fil-kategoriji tal-użu tal-art, f'liema każ, għandhom jintużaw mill-anqas metodoloġiji tal-Grad 2 f'konformità mal-linji gwida għall-inventarji nazzjonali tal-GHGs tal-IPCC tal-2006.

Mill-preżentazzjoni tal-inventarju tal-gassijiet serra fl-2028 'il quddiem, l-Istati Membri għandhom jużaw mill-anqas metodoloġiji tal-Grad 2 f'konformità mal-linji gwida għall-inventarji nazzjonali tal-GHGs tal-IPCC tal-2006, filwaqt li l-Istati Membri għandhom, kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard mill-preżentazzjoni tal-inventarju tal-gassijiet serra fl-2030 'il quddiem, għall-emissjonijiet u l-assorbimenti tar-raggruppamenti tal-karbonju kollha li jaqgħu f'żoni ta' unitajiet tal-użu tal-art b'ħażna għolja tal-karbonju msemmija fil-punt (a), f'żoni tal-użu tal-art taħt protezzjoni jew taħt restawr imsemmija fil-punti (b) u (c), u żoni ta' unitajiet tal-użu tal-art taħt riskji klimatiċi futuri msemmija fil-punt (d), japplikaw metodoloġiji tal-Grad 3, f'konformità mal-linji gwida għall-inventarji nazzjonali tal-GHGs tal-IPCC tal-2006.

Minkejja s-subparagrafu preċedenti, meta ż-żona taħt kwalunkwe kategorija individwali elenkata fil-punti (a) sa (d) tirrappreżenta anqas minn 1 % taż-żona tal-art ġestita rrapportata mill-Istat Membru, l-Istati Membri għandhom jużaw mill-anqas metodoloġiji tal-Grad 2 f'konformità mal-linji gwida għall-inventarji nazzjonali tal-GHGs tal-IPCC tal-2006.


(*)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

(**)  Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56).

(***)  Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

(****)  Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

(*****)  Id-Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar (ĠU L 288, 6.11.2007, p. 27).

(******)  Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, p. 13).""


Top