EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2007

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2007 tat-18 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati u ħuxlief u tiben soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntieri u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 312, 3.12.2019, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Imħassar b' 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2007/oj

3.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 312/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2007

tat-18 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati u ħuxlief u tiben soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntieri u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(5) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (2), u b’mod partikolari il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi r-regoli dwar it-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fuq annimali u oġġetti li jidħlu fl-Unjoni sabiex jivverifikaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-katina agroalimentari tal-Unjoni.

(2)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/478 (3) emenda r-Regolament (UE) 2017/625 billi żied il-ħuxlief u t-tiben u l-oġġetti tal-ikel li fihom kemm prodotti li joriġinaw mill-pjanti kif ukoll prodotti pproċessati li joriġinaw mill-annimali (“prodotti komposti”) mal-kategoriji ta’ oġġetti fil-punt (b) tal-Artikolu 47(1) ta’ dak ir-Regolament.

(3)

F’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625, ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti minn pajjiżi terzi jenħtieġ li dejjem jiġu ppreżentati f’post ta’ kontroll fuq il-fruntiera biex jitwettqu l-kontrolli uffiċjali qabel id-dħul tagħhom fl-Unjoni. Minbarra l-annimali, il-prodotti li joriġinaw mill-annimali, il-prodotti ġerminali, il-prodotti sekondarji mill-annimali, il-ħuxlief u t-tiben u l-prodotti komposti minnhom huma fost il-kategoriji li dejjem jenħtieġ li jiġu ppreżentati għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

(4)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jeżiġi li l-Kummissjoni tistabbilixxi listi tal-annimali u tal-prodotti differenti li joriġinaw mill-annimali, tal-prodotti ġerminali, tal-prodotti sekondarji mill-annimali, tal-ħuxlief u tat-tiben u tal-prodotti komposti minnhom li jridu jiġu ppreżentati għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera bl-indikazzjoni tal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (NM) rispettiv tagħhom kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (4).

(5)

Minħabba li l-prodotti derivati huma subkategorija tal-prodotti sekondarji mill-annimali, jenħtieġ li dawn jiġu inklużi fil-listi u jenħtieġ li jiġu indikati l-kodiċijiet tan-NM tagħhom, skont il-bżonn.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE (5) tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet dwar l-annimali u l-prodotti, inklużi l-prodotti komposti, li huma soġġetti għall-verifiki veterinarji fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri f’konformità mad-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE (6) u 97/78/KE. Il-kundizzjonijiet ġodda għad-dħul fl-Unjoni ta’ prodotti komposti se japplikaw mill-21 ta’ April 2021 f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/625 (7). Għalhekk jixraq li sa dakinhar jibqgħu japplikaw ir-regoli attwali stabbiliti fid-Deċiżjoni 2007/275/KE li jikkonċernaw il-prodotti komposti soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li dan ir-Regolament ma japplikax għall-prodotti komposti. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali, jenħtieġ li dan ir-Regolament jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE billi jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu għall-prodotti komposti.

(7)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625, il-lista stabbilita f’dan ir-Regolament jenħtieġ li tiddeskrivi, fid-dettall, l-annimali, il-prodotti li joriġinaw mill-annimali, il-prodotti ġerminali, il-prodotti sekondarji mill-annimali u l-prodotti dderivati minnhom u l-ħuxlief u t-tiben soġġetti għal tali kontrolli uffiċjali.

(8)

Barra minn hekk, għal ċerti kodiċijiet tan-NM, dan ir-Regolament jelenka biss xi wħud mill-annimali u mill-prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura jew is-subintestatura rilevanti. F’każijiet bħal dawn, jenħtieġ li dan ir-Regolament jagħti dettalji addizzjonali dwar l-annimali u l-prodotti rilevanti li huma soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

(9)

Minħabba li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2017/625 li jirregolaw il-kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament japplikaw mill-14 ta’ Diċembru 2019, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-istess data.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati u ħuxlief u tiben li huma soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47(2) tar-Regolament (UE) 2017/625.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-prodotti komposti.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“prodotti li joriġinaw mill-annimali” tfisser prodotti li joriġinaw mill-annimali kif iddefiniti fil-punt 8.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8);

2.

“lanżit tal-ħnieżer mhux ittrattat” tfisser lanżit tal-ħnieżer mhux trattat kif iddefinit fil-punt 33 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (9);

3.

“rix u partijiet ta’ rix mhux ittrattati” tfisser rix u partijiet ta’ rix, minbarra rix jew partijiet ta’ rix, li jkunu ġew ittrattati kif iddefinit fil-punt 30 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 142/2011;

4.

“xagħar mhux ittrattat” tfisser xagħar mhux ittrattat kif iddefinit fil-punt 32 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 142/2011;

5.

“prodott intermedju” tfisser prodott intermedju kif iddefinit fil-punt 35 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 142/2011;

6.

“ġlud ittrattati” tfisser ġlud ittrattati kif iddefinit fil-punt 28 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;

7.

“suf mhux ittrattat” tfisser suf mhux ittrattat kif iddefinit fil-punt 31 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 142/2011.

Artikolu 3

Kontrolli uffiċjali tal-annimali u l-oġġetti elenkati fl-Anness I

L-annimali u l-oġġetti elenkati fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 4

Emendi għad-Deċiżjoni 2007/275/KE

Id-Deċiżjoni 2007/275/KE hija emendata kif ġej:

1.

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ April 2007 dwar listi ta’ prodotti komposti li jridu jkunu soġġetti għall-kontrolli fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntier a”;

2.

L-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli rigward il-prodotti komposti li jridu jiġu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera mad-dħul tagħhom fl-Unjoni.”;

3.

L-Artikolu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 3

Kontrolli uffiċjali tal-prodotti komposti elenkati fl-Anness I

1.   Il-prodotti komposti elenkati fl-Anness I ta’ din id-Deċiżjoni għandhom ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1)

2.   L-għażla inizjali tal-prodotti komposti għall-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq il-bażi tan-Nomenklatura Magħquda fil-Kolonna (1) tal-Anness I għandha tiġi kkwalifikata b’referenza għat-test jew għal-leġiżlazzjoni speċifiċi msemmijin fil-Kolonna (3) tal-Anness I.

(*1)  Ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1).”;"

4.

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

Prodotti komposti soġġetti għall-kontrolli uffiċjali ;

(b)

il-frażi introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

“Il-prodotti komposti li ġejjin għandhom jiġu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali:”;

5.

L-Artikolu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 6

Deroga għal ċerti prodotti komposti

1.   Bħala deroga mill-Artikolu 3, il-prodotti komposti li ġejjin li ma fihomx prodotti tal-laħam, ma għandhomx ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali:

(a)

il-prodotti komposti li fihom inqas minn nofs is-sustanza tagħhom magħmula minn xi prodott ipproċessat ieħor, dejjem jekk dawn il-prodotti:

(i)

jibqgħu stabbli f’temperatura ambjentali jew ikun ċar li waqt il-manifattura jkunu għaddew minn proċess sħiħ ta’ trattament bis-sħana jew ikunu ssajru kompletament fil-massa kollha tagħhom, sal-punt li kull prodott nej ikun ġie żnaturat;

(ii)

ikunu identifikati b’mod ċar li huma maħsuba għall-konsum uman;

(iii)

ikunu ppakkjati jew issiġillati sew f’kontenituri nodfa;

(iv)

ikunu akkumpanjati minn dokument kummerċjali u ttikkettati b’lingwa uffiċjali ta’ Stat Membru, b’tali mod li dak id-dokument u dak it-tikkettar flimkien ifornu l-informazzjoni dwar in-natura, il-kwantità u n-numru ta’ pakketti tal-prodotti komposti, dwar il-pajjiż tal-oriġini, dwar il-manifattur, u dwar l-ingredjenti;

(b)

il-prodotti komposti elenkati fl-Anness II.

2.   Madankollu, kull prodott tal-ħalib inkluż fi kwalunkwe prodott kompost għandu jkun idderivat biss mill-pajjiżi elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 605/2010 (*2), u ttrattat kif indikat f’dak l-Anness.

(*2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 605/2010 tat-2 ta’ Lulju 2010 li jistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika kif ukoll iċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ ħalib mhux ipproċessat u prodotti tal-ħalib, kolostru u prodotti li fihom il-kolostru maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 175, 10.7.2010, p. 1).”;"

6.

L-Annessi I u II huma emendati f’konformita mal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/478 tal-14 ta’ Jannar 2019 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kategoriji ta’ kunsinni li jkunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera (ĠU L 82, 25.3.2019, p. 4).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE tas-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ annimali u prodotti li huma soġġetti għal kontrolli fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skont id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE (ĠU L 116, 4.5.2007, p. 9).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56)

(7)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/625 tal-4 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti annimali u oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 131, 17.5.2019, p. 18).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANNESS I

LISTA TA’ ANNIMALI, TA’ PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI, PRODOTTI ĠERMINALI, PRODOTTI SEKONDARJI TAL-ANNIMALI U PRODOTTI DDERIVATI U ĦUXLIEF U TIBEN SOĠĠETTI GĦALL-KONTROLLI UFFIĊJALI FIL-POSTIJIET TA’ KONTROLL FUQ IL-FRUNTIERI KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3

Noti:

1.   Kummenti ġenerali

Qed jiżdiedu xi rimarki ġenerali ma’ ċerti Kapitoli biex jiċċaraw liema huma l-annimali jew l-oġġetti li huma koperti fil-kapitolu rilevanti. Barra minn hekk, fejn meħtieġ, issir referenza għal rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (1).

2.   Nota għall-Kapitolu

Il-listi f’dan l-Anness huma strutturati f’Kapitoli li jikkorrispondu mal-Kapitoli rilevanti fin-Nomenklatura Magħquda (NM) kif stabbilit fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (2).

In-noti tal-Kapitoli huma spjegazzjonijiet, fejn meħtieġ estratti, min-Noti tal-Kapitoli individwali tan-NM.

3.   Estratt min-Noti ta’ Spjega u l-Opinjonijiet tal-Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata

Ġiet estratta informazzjoni addizzjonali dwar il-Kapitoli differenti; fejn meħtieġ, min-Noti ta’ Spjega u mill-Opinjonijiet ta’ Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali.

Tabelli:

4.   Kolonna (1) — il-kodiċi NM

Din il-kolonna tindika l-kodiċi NM. In-NM, stabbilita bir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, hija bbażata fuq il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (magħrufa bħala s-Sistema Armonizzata jew l-SA) imfassla mill-Kunsill tal-Kooperazzjoni Doganali, li saret l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO), u adottata mill-Konvenzjoni Internazzjonali, konkluża fi Brussell, fl-14 ta’ Ġunju 1983, u approvata f’isem il-Komunità Ekonomika Ewropea bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE (3) (“il-Konvenzjoni dwar is-SA”). In-NM tirriproduċi l-intestaturi u s-subintestaturi tas-SA sa sitt ċifri, u s-seba’ u t-tmien ċifri b’mod esklussiv joħolqu subintestaturi oħrajn li huma speċifiċi għaliha.

Meta jintuża kodiċi b’erba’ ċifri: Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, il-prodotti kollha prefissi bi jew koperti minn dawn l-erba’ ċifri għandhom jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera. Fil-maġġoranza ta’ dawn il-każijiet, il-kodiċijiet NM rilevanti inklużi fis-sistema TRACES stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/292/KE (4), huma mqassma f’kodiċi b’sitt jew bi tmien ċifri.

Meta ċerti prodotti speċifikati biss taħt kwalunkwe kodiċi b’erba’, b’sitt jew bi tmien ċifri jkunu meħtieġa li jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali u ma tkun teżisti l-ebda subdiviżjoni speċifika taħt dan il-kodiċi fin-NM, il-kodiċi jiġi mmarkat “ Ex”. F’dak il-każ, l-annimali u l-prodotti koperti minn dan ir-Regolament huma determinati mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-kodiċi NM u minn dak tad-deskrizzjoni korrispondenti fil-kolonna (2) u l-kwalifikazzjoni u l-ispjega fil-kolonna (3).

5.   Kolonna (2) — Deskrizzjoni

Id-deskrizzjoni tal-oġġetti hija kif ġie stabbilit fil-kolonna tad-deskrizzjoni tan-NM.

Bla ħsara għar-regoli għall-interpretazzjoni tan-NM, il-kliem għad-deskrizzjoni tal-annimali u l-prodotti fil-kolonna (2) huwa meqjus li jkun ta’ valur indikattiv biss, ladarba l-oġġetti koperti b’dan ir-Regolament huma determinati mill-kodiċijiet NM.

6.   Kolonna (3) — Kwalifika u spjega

Din il-kolonna tagħti d-dettalji tal-annimali jew l-oġġetti koperti. Aktar informazzjoni dwar l-annimali jew l-oġġetti koperti fil-Kapitoli differenti tan-NM tista’ tinstab fin-Noti ta’ Spjega tan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (5).

Il-prodotti derivati minn prodotti sekondarji tal-annimali koperti mir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 (6) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 142/2011 mhumiex identifikati b’mod speċifiku fil-liġi tal-Unjoni. Għandhom isiru l-kontrolli uffiċjali fuq prodotti li huma parzjalment ipproċessati iżda jibqgħu materja prima li għandha tiġi pproċessata aktar fi stabbiliment approvat jew irreġistrat fid-destinazzjoni. L-ispetturi uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera għandhom jivvalutaw u jispeċifikaw, meta jkun meħtieġ, jekk prodott derivat huwiex ipproċessat biżżejjed sabiex ma jkunx jeħtieġ aktar kontrolli uffiċjali previsti fil-liġi tal-Unjoni.

KAPITOLU 1

Annimali ħajjin

Nota relatata mal-Kapitolu 1 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu jkopri l-annimali ħajjin kollha, ħlief:

(a)

ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, tal-intestatura 0301, 0306, 0307 jew 0308;

(b)

kolturi ta’ mikro-organiżmi u prodotti oħrajn tal-intestatura 3002 u

(c)

annimali tal-intestatura 9508.”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 0106 tinkludi, inter alia, l-annimali domestiċi jew slavaġ li ġejjin:

(A)

Mammiferi

(1)

Primati.

(2)

Balieni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tas-subordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia).

(3)

Oħrajn (bħal renni, qtates, klieb, iljuni, tigri, orsijiet, iljunfanti, iġmla (inklużi dromedarji), żebri, fniek, liebri, ċriev, antilop (ħlief dawk tas-subfamilja Bovinae), kamoxxi, volpijiet, minks, u annimali oħra għall-azjendi tal-fer).

(B)

Rettili (inklużi sriep u fkieren)

(C)

Għasafar

(1)

Għasafar tal-priża.

(2)

Psittaciformes (inklużi pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi).

(3)

Oħrajn (bħal perniċi, faġani, summien, gallini, bekkaċċ, ħamiem, ħaġla, gallozz, ortolani, papri salvaġġi, wiżż slavaġ, merill, mlievez, mlievez suwed, alwetti, sponsuni, ċinċi, kolibri, paguni, ċinji, u għasafar oħra mhux speċifikati fl-intestatura 0105).

(D)

Insetti, bħan-naħal (kemm jekk jivvjaġġaw f’kaxxi jew f’gaġeġ jew f’kaxxi tan-naħal u kemm jekk le).

(E)

Oħrajn, eż. żrinġijiet

Din l-intestatura teskludi annimali li jiffurmaw parti minn ċirkli, minn wirjiet ta’ annimali li jivvjaġġaw minn post għal ieħor jew minn wirjiet simili oħra ta’ annimali li jivvjaġġaw (intestatura 95.08).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tal-irkib ħajjin

Kollha

0102

Annimali tal-ifrat ħajjin

Kollha

0103

Majjali ħajjin

Kollha

0104

Nagħaġ u mogħoż ħajjin

Kollha

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni

Kollha

0106

Annimali ħajjin oħrajn

Kollha, tkopri l-annimali mis-subintestaturi li ġejjin:

0106 11 00 (Primati)

0106 12 00 (Balieni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tas-subordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (walruses) (mammiferi tas-subordni Pinnipedia).

0106 13 00 (Iġmla u kamelidi oħra (Camelidae))

0106 14 (Fniek jew liebri)

0106 19 00 (Oħrajn): mammiferi ħlief dawk tal-intestatura 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 u 0106 14 ; tkopri klieb u qtates

0106 20 00 (Rettili, inklużi sriep u fkieren)

0106 31 00 (Għasafar: Għasafar tal-priża)

0106 32 00 (Psittaciformes: (inklużi pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

0106 33 00 (Ngħam; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (Oħrajn): tkopri għasafar, ħlief dawk tal-intestatura 0105, 0106 31 , 0106 32 u 0106 33 , inklużi ħamiem.

0106 41 00 (Naħal)

0106 49 00 (Insetti oħra ħlief in-naħal)

0106 90 00 (Oħrajn): l-annimali ħajjin l-oħra kollha mhux koperti x’imkien ieħor, ħlief il-mammiferi, l-għasafar u r-rettili. Żrinġijiet ħajjin kemm jekk biex jinżammu ħajjin għall-vivarji, kemm jekk biex jinqatlu għall-konsum uman, huma koperti minn din l-intestatura.

KAPITOLU 2

Laħam u ġewwieni li jittiekel

Nota dwar il-Kapitolu 2 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

Prodotti tat-tip deskritt fl-intestaturi 0201 sa 0208 jew 0210, li mhumiex tajbin jew mhumiex adattati għall-konsum uman;

(b)

imsaren, bżieżaq u stonki tal-annimali (intestatura 0504) jew demm tal-annimali (intestatura 0511 jew 3002); jew

(c)

xaħam tal-annimali, ħlief prodotti tal-intestatura 0209 (Kapitolu 15).

...”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

0201

Laħam ta’ annimali tal-ifrat, frisk jew imkessaħ

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0202

Laħam ta’ annimali tal-ifrat, iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0204

Laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0206

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali tal-ifrat, tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż, taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew bgħula tal-irkib, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tat-tjur tal-intestatura 0105, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

Din tkopri materja prima oħra għall-produzzjoni tal-ġelatina jew tal-kollaġen għall-konsum uman. Tkopri l-laħam u l-ġewwieni li jittiekel kollu mis-subintestaturi li ġejjin:

0208 10 (tal-fniek jew liebri)

0208 30 00 (ta’ primati)

0208 40 (ta’ balieni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); tal-lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); ta’ foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia)).

0208 50 00 (tar-rettili, inklużi s-sriep u l-fkieren)

0208 60 00 (tal-iġmla u kamelidi oħra (Camelidae))

0208 90 (Oħrajn: ta’ ħamiem domestiku; ta’ kaċċa, ħlief fniek jew liebri; eċċ.): tkopri l-laħam tas-summien, tar-renni jew ta’ kull speċi oħra ta’ mammiferi. Tkopri s-saqajn taż-żrinġijiet taħt il-kodiċi NM 0208 90 70 .

0209

Xaħam tal-majjal, mingħajr ebda dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux maħdum jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

Kollha, tkopri kemm xaħam kif ukoll xaħam ipproċessat kif deskritt fil-kolonna (2), anki jekk adattat biss għall-użu industrijali (mhux adattat għall-konsum uman).

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; dqiq u pasti mill-laħam jew mill-ġewwieni li jittiekel

Kollha, tkopri l-laħam, il-prodotti tal-laħam u prodotti oħra ġejjin mill-annimali.

Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

Tkopri l-proteini pproċessati tal-annimali u l-widnejn tal-majjal imnixxfin għall-konsum uman. Anki meta t-tali widnejn tal-majjal imnixxfin jintużaw bħala għalf għall-annimali, l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1125/2006 (7) jikkjarifika li dawn jistgħu jiġu koperti mill-kodiċi 0210 99 49 . Madankollu, il-ġewwieni li jittiekel imnixxef u l-widnejn tal-majjal imnixxfin li mhumiex tajbin għall-konsum uman jaqgħu taħt il-kodiċi 0511 99 85 .

L-għadam għall-konsum uman huma koperti taħt l-intestatura 0506.

Iz-zalzett huwa kopert taħt l-intestatura 1601.

L-estratti u s-sugu tal-laħam huma koperti taħt l-intestatura 1603.

L-iskart tax-xaħam ta’ dam (greaves) huma koperti taħt l-intestatura 2301.

KAPITOLU 3

Ħut u krustaċji, molluski u annimali invertebrati akkwatiċi oħrajn

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri kemm ħut ħaj għat-trobbija u għar-riproduzzjoni, il-ħut ornamentali ħaj, u l-ħut ħaj jew il-krustaċji ħajjin li jiġi ttrasportat ħaj iżda li jiġi importat għall-konsum uman.

Il-prodotti kollha f’dan il-kapitolu huma suġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Noti relatati mal-Kapitolu 3 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

mammiferi tal-intestatura 0106;

(b)

laħam tal-mammiferi tal-intestatura 0106 (intestatura 0208 jew 0210);

(c)

ħut (inklużi l-fwied, il-bajd u l-isperma tagħhom) jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mejtin u mhux tajbin jew mhumiex adattati għall-konsum uman minħabba l-ispeċi jew il-kundizzjoni tagħhom (Kapitolu 5); dqiq, pasti jew gerbub ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra li mhumiex tajbin għall-konsum uman (intestatura 2301); jew

(d)

kavjar jew sostituti tal-kavjar magħmulin mill-bajd tal-ħut (l-intestatura 1604).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

0301

Ħut ħaj

Kollha: tkopri t-trot, is-sallur, il-karpjuni, jew kwalunkwe speċi oħra jew kwalunkwe ħuta oħra li tiġi importata għat-trobbija jew għar-riproduzzjoni.

Il-ħut ħaj importat għall-konsum uman immedjat jiġi ttrattat, għal finijiet ta’ kontrolli uffiċjali, daqslikieku kien prodott.

Tkopri ħut ornamentali fis-subintestaturi 0301 11 00 u 0301 19 00 .

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304

Kollha; tkopri l-fwied, il-bajd u l-isperma, friski jew imkessħa, fil-kodiċi NM 0302 91 00 .

0303

Ħut, iffriżat, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304

Kollha; tkopri l-fwied, il-bajd u l-isperma, iffriżati, fis-subintestatura 0303 91 .

0304

Qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex), frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar jew le qabel jew waqt il-proċess ta’ affumikar; dqiq, pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għall-konsum uman

Kollha, tkopri prodotti oħra tas-sajd bħal dqiq, ikliet u gerbub tajbin għall-konsum uman magħmulin mill-ħut; tkopri rjus, dnub u grieżem tal-ħut u prodotti oħra tas-sajd.

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji affumikati, kemm jekk fil-qoxra jew le, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess ta’ affumikazzjoni; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman

Kollha: il-krustaċji ħajjin importati għall-konsum uman immedjat jitqiesu u jiġu trattati għal finijiet ta’ kontrolli uffiċjali daqslikieku kienu prodotti.

Tkopri x-xadini ornamentali tal-baħar u ċ-ċesti tagħhom għall-użu bħala annimali domestiċi; u l-krustaċji ornamentali ħajjin kollha kif previst bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1251/2008 (8).

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; molluski affumikati, kemm jekk fil-qoxra jew le, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess ta’ affumikazzjoni; dqiq, pasti u gerbub ta’ molluski, tajbin għal konsum uman

Din tkopri l-molluski li jistgħu jkunu ġew imsajrin u mbagħad affumikati. Il-molluski imsajrin l-oħra huma koperti fl-intestatura 1605.

Tkopri l-molluski ornamentali ħajjin kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1251/2008.

Molluski ħajjin importati għall-konsum uman immedjat jitqiesu u jiġu trattati għal finijiet ta’ kontrolli uffiċjali daqslikieku kienu prodotti.

Tkopri kollox fis-subintestatura 0307 11 sa 0307 99 , bħalma huma l-eżempji li ġejjin:

0307 60 (bebbux ħlief bebbux tal-baħar): tkopri l-gastropodi terrestri tal-ispeċi Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum u speċijiet tal-familja Achatinidae. Tkopri l-bebbux ħaj (inkluż il-bebbux tal-ilma ħelu) għall-konsum uman immedjat u wkoll il-laħam tal-bebbux għall-konsum uman. Tkopri l-bebbux ipproċessat jew il-bebbux ipproċessat minn qabel. Prodotti pproċessati oħrajn huma koperti fl-intestatura 1605.

0307 91 00 (molluski oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin, jiġifieri ħlief gajdri, arzelli, maskli (Mytilus spp., Perna spp.), siċċ, klamari, qarnit, bebbux tal-baħar, gandoffli, arzell, arki, widnet il-baħar (Haliotis spp.) u strombi (Strombus spp.): tkopri laħam tal-ispeċi tal-bebbux tal-ilma baħar, kemm jekk fil-qoxra jew le).

0307 99 (molluski oħrajn, ħlief ħajjin, friski, imkessħin, jew iffriżati, jiġifieri ħlief gajdri, arzelli, maskli (Mytilus spp., Perna spp.), siċċ, klamari, qarnit, bebbux tal-baħar, gandoffli, arzell, arki, widnet il-baħar (Haliotis spp.) u strombi (Strombus spp.); oħrajn, inkluż dqiq, pasti u gerbub, tajbin għall-konsum uman).

0308

Invertebrati akkwatiċi ħlief krustaċji u molluski, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akkwatiċi affumikati, ħlief krustaċji u molluski, kemm jekk imsajrin qabel jew waqt il-proċess tal-affumikar u kemm jekk le; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akkwatiċi ħlief krustaċji u molluski, minbarra l-krustaċji u l-molluski, tajbin għall-konsum uman

Kollha

KAPITOLU 4

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel naturali; prodotti tajbin għall-ikel li ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Noti relatati mal-Kapitolu 4 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

L-espressjoni “ħalib” tfisser ħalib sħiħ mhux proċessat, u l-ħalib parzjalment jew kompletament xkumat.

2.

Għall-għanijiet tal-intestatura 0405:

(a)

it-terminu “butir” ifisser butir naturali, butir tax-xorrox jew butir rikostitwit (frisk, immellaħ jew misnieħ, inkluż butir fil-laned) derivat esklussivament minn ħalib, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % skont il-piż, b’kontenut massimu ta’ solidi-mhux-xaħam ta’ 2 % skont il-piż u b’kontenut massimu ta’ ilma ta’ 16 % skont il-piż. Il-butir ma għandux ikollu emulsjonanti miżjudin, iżda jista’ jkun fih il-klorur tas-sodju (melħ), l-ilwien tal-ikel, il-melħ newtralizzanti u kolturi ta’ batterji li jipproduċu l-aċtu-lattiku ma jagħmlux ħsara;

(b)

l-espressjoni “dlik (pejst) tal-ħalib” tfisser taħlita li tinfirex tat-tip ilma-fiż-żejt, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib bħala l-uniku xaħam fil-prodott, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 39 % jew aktar iżda inqas minn 80 % skont il-piż.

3.

Il-prodotti miksuba bil-konċentrazzjoni tax-xorrox u biż-żieda tal-ħalib jew tax-xaħam tal-ħalib għandhom jiġu kklassifikati bħala ġobon fl-intestatura 0406 sakemm dawn ikollhom it-tliet karatteristiċi li ġejjin:

(a)

kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, tal-materjal xott, ta’ 5 % jew aktar, skont il-piż;

(b)

kontenut ta’ materja niexfa, skont il-piż, ta’ mill-inqas 70 % iżda mhux iżjed minn 85 %; u

(c)

huma ffurmati jew jistgħu jingħataw forma.

4.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-prodotti magħmulin mix-xorrox, li fihom iktar minn 95 % lattożju skont il-piż, espress bħala lattożju anidru meqjus fuq il-materjal xott (intestatura 1702);

(b)

il-prodotti miksuba mill-ħalib permezz tas-sostituzzjoni ta’ kostitwent naturali wieħed jew aktar (pereżempju, xaħmijiet butiriċi) b’sustanza oħra (pereżempju, xaħmijiet oleiċi) (tal-intestatura 1901 jew 2106); jew jew

(c)

l-albumini (inklużi konċentrati ta’ żewġ proteini tax-xorrox jew aktar, b’kontenut ta’ aktar minn 80 % proteini tax-xorrox skont il-piż, meqjusin fuq il-materjal xott) (intestatura 3502) jew globulini (tal-intestatura 3504).

…”

Estratti min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 0408 tkopri l-bajd sħiħ mhux fil-qoxra, u l-isfra tal-bajd tat-tjur kollha. Il-prodotti ta’ din l-intestatura jistgħu jkunu friski, imnixxfin, imsajrin bl-istim jew bit-tgħollija, iffurmati, (pereżempju “bajd twil” ċilindriku), iffriżati jew preservati mod ieħor. Dawn kollha jaqgħu taħt din l-intestatura kemm jekk fihom zokkor miżjud jew sustanzi ħelwin oħra u kemm jekk biex jintużaw bħala ikel jew għal finijiet industrijali (pereżempju, fl-ikkunzar).

Din l-intestatura ma tkoprix:

(a)

Iż-żejt tal-isfar tal-bajd (tal-intestatura 1506).

(b)

Il-preparazzjonijiet tal-bajd li fihom taħwir, ħwawar jew addittivi oħra (tal-intestatura 2106).

(c)

Il-leċitina (intestatura 2923).

(d)

L-abjad tal-bajd separat (albumina tal-bajd) (l-intestatura 3502).

L-intestatura 0409 tkopri l-għasel prodott min-naħal (Apis mellifera) jew minn insetti oħra, iċċentrifugat jew fix-xehda jew li fih biċċiet ta’ xehda, sakemm ma jkunx ġie miżjud iz-zokkor jew sustanza oħra. Dan l-għasel jista’ jiġi kklassifikat skont is-sors, l-oriġini jew il-kulur tal-fjuri.

L-intestatura 0409 teskludi l-għasel artifiċjali u t-taħlitiet ta’ għasel naturali u artifiċjali (l-intestatura 1702).

L-intestatura 0410 tkopri l-prodotti ġejjin mill-annimali li huma tajbin għall-konsum uman, li mhumiex speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor fin-Nomenklatura Magħquda. Dan jinkludi:

(a)

Il-bajd tal-fkieren. Dawn huma bajd tal-fkieren tax-xmajjar jew tal-baħar; jistgħu jkunu friski, imnixxfa jew ippreservati mod ieħor.

Iż-żejt tal-fekruna huwa eskluż (l-intestatura 15.06).

(b)

Il-bejtiet tas-Salanganes (“bejtiet tal-għasafar”). Dawn jikkonsistu minn sustanza li jipproduċu l-għasafar li tissolidifika malajr mal-espożizzjoni għall-arja.

Il-bejtiet jistgħu jiġu ppreżentati mhux trattati, jew jistgħu jkunu ġew imnaddfa biex jitneħħewlhom ir-rix, iż-żajbar, it-trab u impuritajiet oħra sabiex isiru tajbin għall-konsum. Dawn huma ġeneralment fil-forma ta’ strixxi jew ħajtiet bajdana.

Il-bejtiet tas-Salanganes għandhom kontenut għoli ta’ proteini u jintużaw kważi b’mod esklussiv fis-sopop jew fi preparazzjonijiet tal-ikel oħrajn.

L-intestatura 0410 teskludi d-demm tal-annimali, li jittiekel jew le, likwidu jew imnixxef (it-titolu 0511 jew 3002).

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

0401

Ħalib u krema, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu

Kollha.

Ħalib għall-għalf tal-annimali huwa kopert taħt din l-intestatura, filwaqt li l-għalf tal-annimali li fih il-ħalib huwa kopert fl-intestatura 2309.

Ħalib għal użu terapewtiku/profilattiku huwa kopert fl-intestatura 3001.

0402

Ħalib u krema, konċentrati jew biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu

Kollha.

0403

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew li saru aċidużi, kemm jekk konċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew imħawwrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw

Kollha, tkopri krema, ħalib imħawwar jew bi frott, iffriżat u fermentat, għall-konsum uman.

Il-ġelat huwa kopert fl-intestatura 2105.

Xorb li fih il-ħalib b’togħma ta’ kawkaw jew sustanzi oħra huwa kopert fl-intestatura 2202.

0404

Xorrox, kemm jekk konċentrat kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu; prodotti magħmulin minn kostitwenti naturali tal-ħalib, kemm jekk biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Kollha, tkopri prodotti tal-ħalib għat-trabi.

Fil-kodiċi NM 0404 10 48 tkopri l-kolostru tal-ifrat, f’forma likwida, bix-xaħam imneħħi u dekaseinat, għall-konsum uman, u fil-kodiċi NM 0404 90 21 tkopri l-kolostru bix-xaħam imnaqqas li ma jkunx ġie dekaseinat u mnixxef bl-isprej, għall-konsum uman.

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħrajn magħmulin mill-ħalib; dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib

Kollha.

0406

Ġobon u baqta

Kollha

0407

Bajd tat-tjur, fil-qoxra, frisk, preservat jew imsajjar

Kollha, tkopri bajd għat-tifqis u bajd speċifikat ħieles minn patoġeni (SPF) u bajd fertilizzat għall-inkubazzjoni (0407 11 u 0407 19 ).

tkopri bajd frisk (0407 21 sa 0407 29 ) u bajd ieħor (0407 90 ), kemm tajjeb kif ukoll dak mhux tajjeb għall-konsum uman.

tkopri “bajd ta’ 100 sena”.

Kemm albumina tal-bajd li mhijiex tajba kif ukoll dik tajba għall-konsum uman huma koperti bl-intestatura 3502.

0408

Bajd tat-tjur, mhux fil-qoxra, u isfar tal-bajd, frisk, imnixxef, imsajjar bl-istim jew bit-togħlija, iffurmat, iffriżat jew ippreservat mod ieħor, kemm biż-żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħti ħlewwa kif ukoll jekk le

Kollha: din l-intestatura tkopri l-prodotti tal-bajd kemm jekk ikunu ġew trattati bis-sħana u kemm jekk le u prodotti li mhumiex tajbin għall-konsum uman.

0409 00 00

Għasel naturali

Kollha

0410 00 00

Prodotti tajbin għall-ikel u li joriġinaw mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Kollha

Din l-intestatura tkopri r-“royal jelly” u l-propolis (użati fil-manifattura tal-prodotti farmaċewtiċi u supplimenti tal-ikel) u materjal ieħor ġej mill-annimali għall-konsum uman, ħlief l-għadam (li huma koperti fl-0506).

Insetti jew bajd tal-insetti għall-konsum uman huma koperti f’dan il-kodiċi NM.

KAPITOLU 5

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Kummenti ġenerali

Rekwiżiti speċifiċi għal ċerti prodotti f’dan il-kapitolu huma stabbiliti fit-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011:

Ir-Ringiela 7: lanżit tal-ħnieżer

Ir-Ringiela 8: suf u xagħar mhux trattati prodotti minn annimali ħlief dawk mill-ispeċi porċini

Ir-Ringiela 9: rix ittrattat, partijiet ta’ rix u rix fin artab (down) trattati

Noti relatati mal-Kapitolu 5 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

prodotti tajbin għall-ikel (ħlief imsaren, bżieżaq u stonki ta’ annimali, sħaħ jew bċejjeċ minnhom, u demm ta’ annimali, likwidu jew niexef);

(b)

ġlud (inklużi l-ferijiet), ħlief oġġetti tal-intestatura 0505 u bċejjeċ u skart simili ta’ ġlud mhux maħduma tal-intestatura 0511 (il-Kapitolu 41 jew 43);

(c)

materjali ta’ tessuti tal-annimali, ħlief krin u l-iskart tal-krin (it-Taqsima XI); jew

(d)

għoqiedi jew trofof lesti għall-manifattura ta’ xkupi u xkupilji (intestatura 9603).

3.

Matul in-nomenklatura, nejbiet ta’ iljunfant, ipoppotamu, odobenu (walrus), narwal u ċingjal, qrun ta’ rinoċeront u s-snien tal-annimali kollha huma meqjusin bħala “avorju”.

4.

Matul in-Nomenklatura, l-espressjoni “krin” tfisser ix-xagħar tal-krinieri jew tad-dnub ta’ annimali ekwini jew bovini. L-intestatura 0511 tkopri, fost l-oħrajn, il-krin u l-iskart tal-krin, kemm jekk ikun użat jew le bħala saff b’materjal li jżommu jew le.

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 0505 tkopri

(1)

Il-ġlud u partijiet oħra minn għasafar (eż., rjus, ġwienaħ) bir-rix jew l-ewwel rix tagħhom, u

(2)

Rix u bċejjeċ tar-rix (kemm bit-trufijiet mirqumin jew le), u żajbar

sakemm dawn ikunu mhux maħdumin, jew ikunu sempliċiment imnaddfin, iddiżinfettati jew ittrattati għall-preservazzjoni imma ma jkunux maħdumin jew immuntati mod ieħor.

L-intestatura 0505 tkopri wkoll trab, grixa u skart mir-rix jew bċejjeċ tar-rix.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Lanżit u xagħar tal-ħnieżer, majjali tas-simna (hogs) jew ċingjali u skart tagħhom

Kollha, trattati u mhux trattati.

0504 00 00

Imsaren, bżieżaq u stonki ta’ annimali (ħlief ħut), sħaħ jew bċejjeċ minnhom, friski, imkessħin, friżati, immellħin, fis-salmura, imqaddin jew affumikati

Kollha: tkopri stonku, bżieżaq u intestini mnaddfin, immellħin, imnixxfin jew imsaħħnin ta’ annimali tal-ifrat, porċini, ovini, kaprini, jew ta’ oriġini tat-tjur.

ex 0505

Ġlud u partijiet oħrajn minn għasafar, bir-rix, rix u bċejjeċ tar-rix (kemm bit-trufijiet mirqumin jew le), mhumiex maħdumin aktar minn imnaddfin, disinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart mir-rix jew minn bċejjeċ tar-rix

Kollha, inklużi trofej tal-kaċċa tal-għasafar, iżda eskluż ir-rix dekorattiv ittrattat, rix ittrattat li jinġarr minn passiġġieri għall-użu privat tagħhom jew kunsinni ta’ rix ittrattat mibgħuta lil individwi privati għal finijiet mhux industrijali.

L-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 jipprojbixxi l-importazzjoni u t-tranżitu mill-Unjoni ta’ rix u partijiet ta’ rix u rix fin artab (down) mhux ittrattati.

Il-kontrolli uffiċjali japplikaw għar-rix indipendentement mit-trattament tagħhom kif imsemmi fil-punt C tal-Kapitolu VII tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Hemm aktar rekwiżiti speċifiċi għat-trofej tal-kaċċa stabbiliti fit-Taqsima 5 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

It-Taqsima 6 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 tkopri r-rix li jintuża għall-mili; l-ewwel rix, rix mhux ipproċessat jew rix ieħor.

0506

Għadam u ċ-ċentri tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, sempliċement ippreparati (iżda mhux maqtugħin għall-forma), ittrattati bl-aċidu jew deġelatinizzati; trab u skart minn dawn il-prodotti

tkopri l-għadam użat bħala magħda tal-klieb u l-għadam għall-produzzjoni tal-ġelatina, jew tal-kollaġen jekk ikunu derivati minn karkassi li jkunu nqatlu għall-konsum uman.

Id-dqiq tal-għadam għall-konsum uman huwa kopert taħt l-intestatura 0410.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti bħal dawn mhux intiżi għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 6 (trofej tal-kaċċa), fir-Ringiela 11 (għadam u prodotti tal-għadam (ħlief l-għadam mitħun), qrun u prodotti tal-qrun (ħlief il-qrun mitħun) u qwieqeb u prodotti tal-qwieqeb (ħlief qwieqeb mitħuna) għal użi ħlief bħala materjal ta’ għalf, fertilizzant organiku jew materjal li jtejjeb il-ħamrija), u r-Ringiela 12 (magħda tal-klieb) tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

0507

Avorju, il-qoxra tal-fekruna, l-għadma tal-balieni u x-xagħar tal-għadam tal-balieni, qrejjen, qrejjen imsaġġra, qwieqeb, dwiefer, dwiefer ippuntati u mnaqar, li mhumiex maħduma jew sempliċement ippreparati iżda mhumiex maqtugħin għall-forma; trab u skart minn dawn il-prodotti

Tkopri t-trofej tal-kaċċa ttrattati minn għasafar u minn annimali bid-dwiefer li jkun biss għadam, qrejjen, qwieqeb, dwiefer ippuntati, qrejjen imsaġġra, snien jew ġlud minn pajjiżi terzi.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għat-trofej tal-kaċċa huma stabbiliti fir-Ringiela 6 tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 0508 00 00

Qroll u materjali simili, mhux maħdumin jew sempliċiment preparati iżda mhux maħdumin mod ieħor; qxur ta’ molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħdumin jew sempliċiment preparati iżda mhux maqtugħin għall-forma, trab u skart tagħhom

Qxur vojta għall-użu fl-ikel u għall-użu bħala materja prima għall-glukożammina.

Barra minn hekk, il-qxur, inkluż l-għadam tas-siċċ, b’laħam jew tessut artab, kif imsemmi fil-punt (k)(i) tal-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 huma koperti.

ex 0510 00 00

Ambra griża, kastorju, żibett u misk, kantaridi, bila, imnixxfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn ta’ annimali użati fil-preparazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi, friski, imkessħin, friżati jew preservati mod ieħor provviżorjament

L-ambra griża u l-kantaridi huma esklużi.

Il-glandoli, prodotti oħra tal-annimali u l-bila huma koperti minn dan il-kodiċi.

Il-glandoli mnixxfa u l-prodotti tagħhom huma koperti mill-intestatura 3001.

Jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għal prodotti sekondarji mill-annimali għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi ħlief l-ikel mhux ipproċessat għall-annimali domestiċi u prodotti dderivati minnu għal użi barra mill-katina tal-għalf (għall-farmaċewtiċi u prodotti tekniċi oħra).

ex 0511

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitolu 1 jew 3, li mhumiex tajbin għall-konsum uman

Kollha.

Tkopri materjal ġenetiku (semen u embrijuni li ġejjin mill-annimali bħall-ispeċi bovina, ovina, kaprina, ekwina u porċina) u prodotti sekondarji tal-annimali ta’ materjali tal-Kategoriji 1 u 2, kif imsemmi fl-Artikoli 8 u 9 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ prodotti mill-annimali li jidħlu taħt is-subintestaturi 0511 10 sa 0511 99 :

0511 10 00 (semen minn annimali tal-ifrat).

0511 91 (prodotti tal-ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn): kollha, tkopri l-bajd tal-ħut għat-tifqis, l-annimali mejtin, il-prodotti sekondarji tal-annimali għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi u għall-farmaċewtiċi u prodotti tekniċi oħra. Tkopri l-annimali mejtin kif imsemmi fil-Kapitolu 3, mhux tajbin biex jittieklu jew ikklassifikati li mhumiex tajbin għall-konsum uman, pereżempju, id-daphnids, magħrufin bħala briegħed tal-ilma, u ostrakoda jew fillopodi oħrajn, imnixxfa, biex jitimgħu lill-ħut tal-akkwarji; tkopri l-lixka tal-ħut.

ex 0511 99 10 (muskoli jew għeruq; bċejjeċ u skart simili ta’ ġlud mhux proċessati.

Huma meħtieġa kontrolli uffiċjali għall-ġlud mhux ittrattati kif imsemmi fil-punt C 2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

ex 0511 99 31 (sponoż naturali mhux ipproċessati ġejjin mill-annimali): kollha, jekk għall-konsum uman; jekk mhux għall-konsum uman, dawk intiżi għall-annimali domestiċi biss. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-konsum mhux mill-bniedem huma stabbiliti fir-Ringiela 12 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 0511 99 39 (ħlief sponoż naturali mhux ipproċessati ġejjin mill-annimali): kollha, jekk għall-konsum uman; jekk mhux għall-konsum uman, dawk intiżi għall-annimali domestiċi biss. Ir-rekwiżiti speċifiċi mhux għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 12 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 0511 99 85 (prodotti oħra tal-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’ oħra; annimali mejtin tal-Kapitolu 1, mhux tajbin għall-konsum uman): Tkopri l-embrijuni, l-ova, is-semen u l-materjal ġenetiku mhux koperti mill-kodiċi 0511 10 u ta’ speċijiet għajr l-annimali tal-ifrat li jidħlu taħt din l-intestatura. Tkopri l-prodotti sekondarji tal-annimali għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi jew prodotti tekniċi oħrajn.

Tkopri x-xagħar taż-żiemel mhux ittrattat, prodotti tal-apikultura ħlief xama’ għall-apikultura jew użu tekniku, spermaċeti għal użu tekniku, annimali mejta msemmija fil-Kapitolu 1 li ma jittiklux jew li mhumiex għall-konsum uman (pereżempju: klieb, qtates, insetti) materjal mill-annimali li l-karatteristiċi essenzjali tiegħu ma jkunux inbidlu, u d-demm tal-annimali li jittiekel li mhux derivat mill-ħut, għall-konsum uman.

KAPITOLU 6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri spawn għall-faqqiegħ f’kompost ta’ demel sterilizzat li ġej mill-annimali.

Estratt min-Noti ta’ Spjega għan-NM

“0602 90 10 Spawn għall-faqqiegħ:

It-terminu żergħa bajda tal-fungi huwa referenza għal xibka ta’ ħjut fraġli (Thallus jew Mycelium) li spiss tinsab taħt l-art, li tgħix u tikber fuq is-superfiċi ta’ annimali jew materjal veġetali li jkun qed jiddekomponi u li tiżviluppa fit-tessuti stess u tipproduċi l-faqqiegħ.

Din is-subintestatura tinkludi wkoll prodott magħmul miż-żergħa bajda tal-fungi, mhux kompletament żviluppat, imqiegħed f’ammonti mikroskopiċi fuq saff tal-ħabb taċ-ċereali u mgeżwer f’kompost tad-demel taż-żwiemel sterilizzat (taħlita ta’ tiben u demel taż-żwiemel).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Spawn għall-faqqiegħ

Biss, jekk ikun fih demel ipproċessat li joriġina mill-annimali u r-regoli speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 1 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Prodotti veġetali tat-tip li jintuża primarjament għall-konsum uman, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Polline tan-naħal

ex 1213 00 00

Tiben u ħliefa taċ-ċereali, mhux preparati, kemm jekk imqattgħin bċejjeċ, mitħunin, magħsurin jew forma ta’ gerbub jew le

Tiben biss

ex 1214 90

Swedes, mangoldi, għeruq għall-għalf, ħuxlief, xnien (alfalfa), silla, sainfoin, kaboċċi għall-magħlef, lupini, ġulbiena u prodotti simili tal-għalf, kemm jekk f’forma ta’ gerbub kemm jekk le: ħlief xnien (alfalfa) mitħun oħxon u gerbub

Ħuxlief biss

KAPITOLU 15

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex

Kummenti ġenerali

Xaħmijiet u żjut kollha dderivati mill-annimali. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti li ġejjin huma stabbiliti fl-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011:

1.

xaħmijiet imdewba u żjut tal-ħut fir-Ringiela 3 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I;

2.

xaħmijiet imdewba mill-materjali tal-Kategorija 2 għal ċerti finijiet barra l-katina tal-għalf għal annimali mrobbija fl-irziezet (pereżempju finijiet oleokimiċi) fir-Ringiela 17 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II;

3.

id-derivattivi tax-xaħam fir-Ringiela 18 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II.

Id-derivattivi tax-xaħam jinkludu l-prodotti tal-ewwel stadju dderivati minn xaħmijiet u żjut meta jkunu fl-istat pur tagħhom li jiġu prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Id-derivattivi mħallta ma’ materjali oħra huma suġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Noti relatati mal-Kapitolu 15 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

ix-xaħam tal-majjal jew ix-xaħam tat-tjur tal-intestatura 0209;

(b)

il-butir, ix-xaħam u ż-żejt tal-kawkaw (l-intestatura 1804);

(c)

preparazzjonijiet li jittieklu li fihom aktar minn 15 % bil-piż tal-prodotti tal-intestatura 0405 (ġeneralment il-Kapitolu 21);

(d)

fdal li ma dabx (l-intestatura 2301) jew il-fdalijiet tal-intestaturi 2304 sa 2306;

3.

L-intestatura 1518 ma jkoprix xaħmijiet jew żjut jew il-frazzjonijiet tagħhom, żnaturati biss, li jiġu kklassifikati taħt l-intestatura xierqa għax-xaħmijiet u għaż-żjut u għall-frazzjonijiet korrispondenti tagħhom mhux żnaturati.

4.

Sapun sempliċi, tartru u residwi taż-żejt, żift tal-istearina, żift tal-gliċerol u residwi tax-xaħam tas-suf jidħlu fl-intestatura 1522.”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 1516 tkopri x-xaħmijiet u ż-żjut tal-annimali u veġetali, li jkunu għaddew minn trasformazzjoni kimika speċifika ta’ tip imsemmi hawn taħt, iżda li ma jkunux ġew ippreparati aktar.

L-intestatura tkopri wkoll frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali li ġew ittrattati b’mod simili.

L-idroġenizzazzjoni, li tiġi affettwata billi l-prodotti jiġu f’kuntatt mal-idroġenu pur f’temperatura u taħt pressjoni adattati fil-preżenza ta’ katalista (ġeneralment nikil imfarrak b’mod fin), tgħolli l-punti tat-tidwib tax-xaħmijiet u żżid il-konsistenza taż-żjut billi tittrasforma l-gliċeridi mhux saturati (eż. ta’ aċidi olejki jew linolejki) fi gliċeridi saturati b’punti ta’ tidwib ogħla (eż. ta’ aċidi palmitiċi u steariċi).

“L-intestatura 1518 tkopri taħlitiet jew preparazzjonijiet li ma jittiklux ta’ xaħmijiet jew żjut tal-annimali jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti tal-Kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.”

Din il-parti tkopri, inter alia, iż-żejt tal-qali użat li fih, pereżempju, żejt tal-kolza, żejt tas-sojja u kwantità żgħira ta’ xaħam tal-annimali, għall-użu fil-preparazzjoni tal-għalf tal-annimali.

L-intestatura tinkludi wkoll xaħmijiet u żjut idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati jew il-frazzjonijiet tagħhom, meta l-modifika tkun tinvolvi aktar minn xaħam jew żejt wieħed.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

1501

Grass tal-majjal (inkluż ix-xaħam) u grass tat-tjur, ħlief dak tal-intestatura 0209 jew 1503

Kollha

1502

Grass ta’ annimali tal-ifrat, nagħaġ u mogħoż, ħlief dawk tal-intestatura 1503

Kollha

1503 00

Stearina tax-xaħam, żejt tax-xaħam, oleostearina u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew preparati b’xi mod ieħor

Kollha

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

Kollha, iż-żjut tal-ħut u ż-żjut minn prodotti tas-sajd u minn mammiferi tal-baħar.

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel huma koperti b’mod ġenerali taħt l-intestatura 1517 jew il-Kapitolu 21.

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmin idderivati minnu (inkluża l-lanolina)

Kollha, xaħam tas-suf importat bħala xaħam imdewweb kif stipulat fl-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jew il-lanolina importata bħala prodott intermedju.

1506 00 00

Xaħam u żjut oħrajn ta’ annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

Kollha

Xaħmijiet jew żjut mhux maqsumin, u wkoll il-frazzjonijiet inizjali tagħhom prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

1516 10

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, inter-esterifikati, ri-esterifikati jew elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux ippreparati aktar

Kollha: xaħmijiet u żjut mill-annimali.

Għall-kontrolli uffiċjali d-derivattivi tax-xaħam jinkludu l-prodotti fl-ewwel stadju dderivati minn xaħmijiet u żjut tal-annimali meta fl-istat pur tagħhom prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 1517

Marġerina, taħlitiet li jittieklu jew preparazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut tal-annimali jew tal-ħxejjex jew frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti ta’ dan il-kapitolu, minbarra xaħmijiet jew żjut jew frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1518 00 91

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali u veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidroġenizzati, ittrattati bil-kubrit, minfuħin, ippolimerizzati bis-sħana f’vakum jew f’gass inert jew mod ieħor modifikati kimikament, esklużi dawk tal-intestatura 1516

Oriġini ta’ annimali biss.

Id-derivattivi tax-xaħam prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 17 (xaħmijiet imdewba) u r-Ringiela 18 (derivattivi tax-xaħam) tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 1518 00 95

Taħlitiet jew preparazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ta’ annimali u veġetali mhumiex tajbin għall-ikel jew l-frazzjonijiet tagħhom

Xaħmijiet u preparazzjonijiet ta’ żjut, xaħam imdewweb u d-derivattivi dderivati mill-annimali biss; inkluż iż-żejt tat-tisjir użat, maħsub biex jintuża skont il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Id-derivattivi tax-xaħam prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 1518 00 99

Oħrajn

Jekk ikun fihom xaħam li ġej mill-annimali biss.

ex 1520 00 00

Gliċerol, mhux raffinat; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerol

Oriġini ta’ annimali biss.

1521 90 91

Xema’ tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn mhux ipproċessati

Kollha, tkopri xemgħat naturali f’xehdiet naturali, xema’ tan-naħal mhux ipproċessat għall-apikultura jew għal finijiet tekniċi.

L-Artikolu 25(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 jipprojbixxi l-importazzjoni u t-tranżitu mill-Unjoni ta’ xema’ tan-naħal fil-forma ta’ xehda.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti sekondarji tal-apikultura huma stabbiliti fir-Ringiela 10 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

1521 90 99

Xema’ tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti jew le, ħlief dawk mhux ipproċessati

Kollha, tkopri xema’, ipproċessata jew irfinuta, kemm jekk ibbliċjata jew ikkulurita u kemm jekk le, għall-apikultura jew għal finijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti sekondarji tal-apikultura huma stabbiliti fir-Ringiela 10 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Prodotti sekondarji tal-apikultura ħlief xema’ tan-naħal għandhom jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali taħt il-kodiċi NM 0511 99 85 ‘Oħrajn’.

ex 1522 00

Degras; fdal li jibqa’ mit-trattament ta’ sustanzi xaħmin jew xemgħat ta’ annimali jew veġetali

Oriġini ta’ annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 18 (derivattivi tax-xaħam) tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 16

Preparazzjonijiet ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

Noti relatati mal-Kapitolu 16 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix laħam, fdal tal-laħam, ħut, krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, imħejjija u ppreservati bil-proċessi speċifikati fil-Kapitolu 2 jew 3 jew fl-intestatura 0504.

2.

Preparazzjonijiet tal-ikel jaqgħu f’dan il-kapitolu sakemm ikollhom aktar minn 20 % skont il-piż f’zalzett, laħam, fdal tal-laħam, demm, ħut jew krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kull taħlita tagħhom. Meta l-preparazzjoni jkun fiha tnejn jew aktar mill-prodotti msemmijin fuq, hija tkun klassifikata fl-intestatura tal-Kapitolu 16 li jikkorrispondi għall-komponent jew komponenti li jippredominaw skont il-piż. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-prodotti mimlijin tal-intestatura 1902 jew għall-preparazzjonijiet tal-intestatura 2103 jew 2104.

Għal preparazzjonijiet li fihom il-fwied, id-dispożizzjonijiet tat-tieni sentenza ma japplikawx biex ikunu determinati s-subintestaturi fl-intestatura 1601 jew 1602.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

1601 00

Zalzett u prodotti simili, ta’ laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti

Kollha, tkopri laħam ippreservat f’forom differenti.

ex 1602

Laħam, fdal tal-laħam jew demm oħrajn preparati jew preservati

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1603 00

Estratti u sugu ta’ laħam, ħut jew krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

Kollha, tkopri l-estratti tal-laħam u konċentrati tal-laħam, il-proteini tal-ħut f’forma ta’ ġel sew jekk imkessħin sew jekk iffriżati, kif ukoll il-qarquċa tal-klieb il-baħar.

ex 1604

Ħut preparat jew preservat; kavjar u sostituti tal-kavjar imħejjija minn bajd tal-ħut

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss, preparazzjonijiet kulinari msajra jew imsajra minn qabel li jkun fihom il-ħut jew jitħalltu ma’ ħut jew prodotti tas-sajd.

Tkopri preparazzjonijiet tas-surimi taħt il-kodiċi NM 1604 20 05 .

Tkopri ħut fil-laned u kavjar fil-laned f’kontenituri bla arja, kif ukoll sushi (sakemm dawn ma jridux jiġu kklassifikati taħt kodiċi NM imsemmi fil-Kapitolu 19).

L-hekk imsejħa skewers tal-ħut (laħam tal-ħut/gambli mhux ipproċessat bil-ħaxix ippreżentati fuq stikka tal-injam) huma kklassifikati bil-kodiċi NM 1604 19 97 .

ex 1605

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħra, ippreparati jew ippreservati

Il-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss.

Tkopri bebbux ippreparat b’mod sħiħ jew ippreparat minn qabel, krustaċji fil-laned, jew invertebrati akkwatiċi oħrajn kif ukoll trab tal-maskli.

KAPITOLU 17

Zokkor u ħelu taz-zokkor

Noti relatati mal-Kapitolu 17 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(b)

zokkrijiet kimikament puri (ħlief is-sukrows, il-laktows, il-maltosju, il-glukows u l-fruktows) jew prodotti oħrajn tal-intestatura 2940;

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Zokkrijiet oħrajn, inklużi laktows kimikament pur, maltosju, glukows u fruktows, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma fihomx ħwawar u materjal li jagħti l-kulur miżjudin; għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma’ għasel naturali kif ukoll jekk le

Laktows.

Zokkor u għasel artifiċjali, jekk imħallat ma’ għasel naturali.

KAPITOLU 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

Noti relatati mal-Kapitolu 18 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix il-preparazzjonijiet tal-intestatura 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 jew 3004.

2.

L-intestatura 1806 tinkludi ħelu taz-zokkor li fih il-kawkaw u, suġġett għan-nota 1 ta’ dan il-kapitolu, preparazzjonijiet oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw

Prodotti li joriġinaw mill-annimali biss, pereżempju, prodotti tal-ħalib.

KAPITOLU 19

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki tal-għaġina

Noti relatati mal-Kapitolu 19 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

ħlief fil-każ ta’ prodotti mimlijin tal-intestatura 1902, preparazzjonijiet tal-ikel li fihom aktar minn 20 % skont il-piż ta’ zalzett, laħam, fdal tal-laħam, demm, ħut jew krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kull taħlita tagħhom (Kapitolu 16);

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Preparazzjonijiet tal-ikel tad-dqiq, groats (xgħir u barli mitħun oħxon), pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, ma fihomx kawkaw jew fihom inqas minn 40 % skont il-piż kawkaw ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; preparazzjonijiet tal-ikel ta’ oġġetti tal-intestaturi 0401 sa 0404, ma fihomx kawkaw jew fihom inqas minn 5 % kawkaw skont il-piż ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

Tkopri oġġetti tal-ikel mhux imsajrin (eż. pizez) li jkun fihom prodotti li joriġinaw mill-annimali.

Il-preparazzjonijiet kulinari huma koperti mill-Kapitoli 16 u 21.

1902 11 00

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor, li fih il-bajd

Kollha

ex 1902 20 10

Għaġin mimli, imsajjar jew ippreparat mod ieħor jew le li fih iktar minn 20 % skont il-piż ħut, krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1902 20 30

Għaġin mimli, imsajjar jew ippreparat mod ieħor jew le li fih iktar minn 20 % skont il-piż zalzett u bħalu, tal-laħam u fdal tal-laħam ta’ kull tip, inklużi xaħam ta’ kull tip u oriġini

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1902 20 91

Għaġin mimli msajjar.

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1902 20 99

Oħrajn [għaġin mimli ieħor, mhux imsajjar].

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1902 30

Għaġin ieħor ħlief l-għaġin tas-subintestaturi 1902 11 , 1902 19 u 1902 20 .

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1902 40

Kuskus

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1904 10 10

Ikel ippreparat permezz tan-nefħa jew ix-xiwi ta’ qamħirrun

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 1904 90 10

Ikel ippreparat miksub mir-ross.

Prodotti ġejjin mill-annimali, pereżempju, sushi (sakemm dawn mhux se jiġu kklassifikati fil-Kapitolu 16).

ex 1905

Prodotti tal-għaġina

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

KAPITOLU 20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti

Noti relatati mal-Kapitolu 20 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(b)

il-preparazzjonijiet tal-ikel li fihom aktar minn 20 %, bil-piż, ta’ zalzett, laħam, ġewwieni li jittiekel, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra, jew kwalunkwe taħlita tagħhom (Kapitolu 16).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti tajbin għall-ikel, ippreparati u ppreservati bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 2004

Ħxejjex oħrajn, ippreparati jew ippreservati mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, ħlief prodotti tal-intestatura 2006

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 2005

Ħxejjex oħrajn, ippreparati jew ippreservati mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, ħlief prodotti tal-intestatura 2006

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

KAPITOLU 21

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel

Noti relatati mal-Kapitolu 21 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(e)

preparazzjonijiet tal-ikel għajr il-prodotti deskritti f’2103 jew f’2104 li fihom aktar minn 20 % skont il-piż f’zalzett, laħam, ġewwieni li jittiekel, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kull taħlita tagħhom (Kapitolu 16).

3.

Għall-għanijiet tal-intestatura 2104, l-espressjoni “preparazzjonijiet komposti ta-ikel omoġenizzati” tfisser preparazzjonijiet magħmulin minn taħlita omoġenizzata fina ta’ żewġ ingredjenti bażiċi jew aktar bħal laħam, ħut, ħxejjex frott jew ġewż, ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut bħala ikel għat-trabi jew għal għanijiet dietetiċi, f’kontenituri b’kontenut ta’ piż nett li ma jaqbiżx il-250 g. Għall-applikazzjoni ta’ din it-tifsira, ma għandhomx jitqiesu kwantitajiet żgħar ta’ xi ingredjenti li jistgħu jiżdiedu mat-taħlita għat-taħwir, preservazzjoni jew għanijiet oħrajn. Dawn il-preparazzjonijiet jistgħu jkun fihom kwantità żgħira ta’ bċejjeċ viżibbli ta’ ingredjenti.

Noti addizzjonali

5.

Preparazzjonijiet oħra tal-ikel ippreżentati f’dożi mkejlin, bħalma huma l-kapsuli, il-pastilji u l-pilloli, u li huma intiżi biex jintużaw bħala supplimenti tal-ikel, għandhom ikunu kklassifikati fl-intestatura 2106, sakemm ma humiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom; kondimenti mħalltin u ħwawar imħalltin; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata — Oħrajn

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 2104

Sopop u brodi u preparazzjonijiet tagħhom; preparazzjonijiet tal-ikel komposti omoġenizzati

Prodotti ġejjin mill-annimali biss. Inkluż ikel tat-trabi f’kontenituri b’kontenut ta’ piż nett li ma jaqbiżx il-250 g.

ex 2105 00

Ġelati u silġ ieħor tajjeb għall-ikel, kemm jekk fihom il-kawkaw jew le

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss.

ex 2106 10

Konċentrati ta’ proteini u sustanzi ta’ proteini minsuġin

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss. ħlief supplimenti tal-ikel ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom ammonti żgħar (inqas minn 20 % b’kollox) ta’ prodotti pproċessati mill-annimali (inkluż il-glukożammina, il-kondrojtin u/jew il-kitosan) ħlief il-prodotti tal-laħam.”

ex 2106 90 51

Ġulepp tal-laktows

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss. ħlief supplimenti tal-ikel ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom ammonti żgħar (inqas minn 20 % b’kollox) ta’ prodotti pproċessati mill-annimali (inkluż il-glukożammina, il-kondrojtin u/jew il-kitosan) ħlief il-prodotti tal-laħam.”

ex 2106 90 92

Preparazzjonijiet tal-ikel oħrajn mhux speċifikati jew inklużi band’oħra, li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib, sukrows, isoglukows, glukows jew lamtu jew fihom, bil-piż, inqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrows jew isoglukows, 5 % glukows jew lamtu.

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss. ħlief supplimenti tal-ikel ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom ammonti żgħar (inqas minn 20 % b’kollox) ta’ prodotti pproċessati mill-annimali (inkluż il-glukożammina, il-kondrojtin u/jew il-kitosan) ħlief il-prodotti tal-laħam.”

ex 2106 90 98

Preparazzjonijiet oħra tal-ikel mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

Il-prodotti ġejjin mill-annimali biss. ħlief supplimenti tal-ikel ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom ammonti żgħar (inqas minn 20 % b’kollox) ta’ prodotti pproċessati mill-annimali (inkluż il-glukożammina, il-kondrojtin u/jew il-kitosan) ħlief il-prodotti tal-laħam.”

KAPITOLU 22

Xorb, Spirti u Ħall

Noti relatati mal-Kapitolu 22 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

3.

Għall-għanijiet tal-intestatura 2202, it-terminu “xorb mhux alkoħoliku” ifisser xorb ta’ qawwa alkoħolika skont il-volum li ma tkunx iktar minn 0,5 % vol. Ix-xorb alkoħoliku huwa kklassifikat fl-intestaturi 2203 sa 2206 jew fl-intestatura 2208 skont ir-rilevanza.

...”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Xorb ieħor mhux alkoħoliku, mhux meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tal-intestatura 2009 u li fih 2 % jtal-piż tagħhom magħmul minn xaħam miksub mill-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404.

Ħalib u prodotti tal-ħalib biss.

KAPITOLU 23

Fdal u skart mill-industrija tal-ikel; għalf tal-annimali ppreparat

Nota dwar il-Kapitolu 23 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

L-intestatura 2309 tinkludi prodotti ta’ kwalità użata għall-għalf tal-annimali, mhux speċifikati jew imsemmijin band’oħra, magħmulin bl-ipproċessar ta’ materjali veġetali jew annimali f’tali stat li jkunu tilfu l-karatteristiċi essenzjali tal-materjal oriġinali, ħlief skart veġetali, fdal veġetali u riżultati ta’ dan l-ipproċessar.

…”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Qrieqeċ, it-tessuti tal-membrana li jifdal wara li jkunu ddewbu ix-xaħmijiet tal-ħnieżer jew ta’ annimali oħra. Dawn jintużaw prinċipalment fil-preparazzjoni tal-ikel tal-annimali (eż., gallettini tal-klieb), iżda dawn jibqgħu taħt l-intestatura 2301, anki jekk ikunu tajbin għall-konsum uman.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

2301

Dqiq, pasta u gerbub, ta’ laħam jew fdal ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhumiex tajbin għal konsum uman; skart tax-xaħam ta’ dam (greaves)

Kollha, tkopri l-proteini pproċessati mill-annimali mhux għall-konsum uman, pasta tal-laħam mhux għall-konsum uman, u skart tax-xaħam ta’ dam (greaves), għall-konsum uman jew le.

Il-pasta tar-rix huwa kopert fl-intestatura 0505.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal proteina pproċessata mill-annimali huma mniżżla fir-Ringiela 1 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 2309

Preparazzjonijiet ta’ tip użati għall-għalf tal-annimali

Kollha, jekk ikun fihom prodotti li joriġinaw mill-annimali, ħlief is-subintestaturi 2309 90 20 u 2309 90 91 .

Tkopri, fost affarijiet oħra, ikel tal-klieb jew tal-qtates, ippreżentat għal bejgħ bl-imnut (subintestatura 2309 10 ), li jkun fih prodotti ġejjin mill-annimali u sustanzi li jinħallu tal-ħut jew tal-mammiferi tal-baħar (kodiċi NM 2309 90 10 ). Prodotti għal finijiet ta’ għalf tal-annimali, inklużi taħlitiet ta’ pasti (bħal qawqab u qrun).

Din is-subintestatura tkopri l-ħalib likwidu, kolostru u prodotti li fihom prodotti tal-ħalib, kolostru jew karboidrati, ilkoll mhumiex tajbin għall-konsum uman iżda tajbin għall-għalf tal-annimali.

tkopri l-ikel tal-annimali domestiċi, il-magħda tal-klieb u t-taħlitiet ta’ pasti; it-taħlitiet jistgħu jinkludu insetti mejta.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ikel tal-annimali domestiċi inkluż il-magħda tal-klieb huma stabbiliti fir-Ringiela 12 tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Tkopri l-prodotti tal-bajd mhux għall-konsum uman u prodotti pproċessati oħra li joriġinaw mill-annimali li mhumiex għall-konsum uman.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti tal-bajd huma stabbiliti fir-Ringiela 9 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 28

Kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta’ elementi radjuattivi jew ta’ isotopi

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Idroġenuortofosfat tal-kalċju (“fosfat tad-dikalċju”)

Oriġini mill-annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-fosfat tad-dikalċju huma stabbiliti fir-Ringiela 6 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 2835 26 00

Fosfati oħrajn tal-kalċju

Il-fosfat trikalċiku ġej mill-annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-fosfat trikalċiku huma stabbiliti fir-Ringiela 7 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 29

Kimiċi organiċi

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Amino-aċti, ħlief dawk li fihom iktar minn tip wieħed ta’ funzjoni-ossiġnu, u l-esteri tagħhom; melħ tagħhom

Oriġini ta’ annimali biss.

ex 2925 29 00

Imini oħra u d-derivattivi tagħhom ħlief il-Klordimeformi (ISO); melħ tagħhom

Kreatina li toriġina mill-annimali.

ex 2930

Komposti organo-sulfuriċi

Amino-aċti ġejjin mill-annimali bħal:

ex 2930 90 13 Ċistejn u ċistin;

ex 2930 90 16 Derivattivi ta’ ċistejn jew ċistin.

ex 2932 99 00

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomu(i) ta’ ossiġnu biss.

Oriġini mill-annimali biss, pereżempju, il-glukożammina, il-glukożammina-6-fosfat u s-sulfati tagħhom.

ex 2942 00 00

Komposti organiċi oħrajn

Oriġini mill-annimali biss.

KAPITOLU 30

Prodotti farmaċewtiċi

Kummenti ġenerali

Il-prodotti mediċinali lesti, li mhumiex koperti mir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 u mir-Regolament (UE) Nru 142/2011, huma esklużi mil-lista. Il-prodotti intermedji huma inklużi.

Fl-intestatura 3001, (Glandoli u organi oħrajn għal użi organo-terapewtiċi, imnixxfin, magħmulin trab jew le; estratti ta’ glandoli jew organi oħrajn jew tat-tnixxijiet tagħhom għal użi organo-terapewtiċi; ħeparina u l-melħ tagħha; sustanzi oħrajn umani jew annimali ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra) huma biss prodotti dderivati mill-annimali tas-subintestaturi 3001 20 u 3001 90 li huma rilevanti għall-kontrolli uffiċjali. Irreferi għall-ħtiġijiet speċifiċi li ġejjin fl-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011:

1.

Ir-Ringiela 2 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II għall-prodotti tad-demm għall-prodotti tekniċi esklużi dawk mill-ekwidi, u

2.

Ir-Ringiela 3 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II għad-demm u prodotti tad-demm mill-ekwidi, u

3.

Ir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II għall-prodotti sekondarji mill-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ ikel tal-annimali domestiċi ħlief ikel mhux ipproċessat tal-annimali domestiċi u ta’ prodotti derivati għal użu barra mill-katina alimentari.

Fl-intestatura 3002 (demm uman; demm ta’ annimali ppreparat għal użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi; antisera u frazzjonijiet oħrajn tad-demm u prodotti immunoloġiċi modifikati, miksubin permezz ta’ proċessi bijoteknoloġiċi jew le; vaċċini, tossini, kolturi ta’ mikro-organiżmi (ħlief ħmira) u prodotti simili) is-subintestaturi 3002 12 u 3002 90 biss huma rilevanti għall-kontrolli uffiċjali. Id-demm uman ta’ 3002 90 10 u l-vaċċini tas-subintestaturi 3002 20 u 3002 30 m’għandhomx għalfejn ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Estratti ta’ glandoli jew ta’ organi oħrajn jew tat-tnixxijiet tagħhom, ta’ oriġini mhux mill-bniedem

Kollha; tkopri prodott li jaġixxi bħala sostitut għall-kolostru matern u li jintuża biex jintgħallfu l-għoġġiela.

ex 3001 90 91

Sustanzi tal-annimali ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi: ħeparina u l-melħ tagħha.

Il-prodotti kollha tal-annimali ddestinati għal aktar ipproċessar f’konformità mal-Artikolu 34(1) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għall-manifattura tal-prodotti derivati msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 33 tal-istess Regolament.

3001 90 98

Sustanzi oħrajn mill-annimali ħlief il-ħeparina u l-melħ tagħha ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Kollha.

Bħala żieda għall-glandoli u l-organi l-oħrajn imsemmijin fin-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata għall-intestatura 3001, (A), din is-subintestatura tinkludi l-ipofisi, il-kapsuli surrenali u l-glandola tat-tirojde; ħlief dawk speċifikati fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antiseri u frazzjonijiet tad-demm oħra

Prodotti dderivati mill-annimali biss.

Teskludi l-prodotti mediċinali lesti għall-konsumatur finali.

Teskludi l-antikorpi u d-DNA.

Taħt l-intestatura 3002, ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti għall-prodotti sekondarji mill-prodotti koperti bit-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 u speċifikati fir-ringieli li ġejjin:

Ir-Ringiela 2: prodotti tad-demm ħlief mill-ekwidi;

Ir-Ringiela 3: demm u prodotti tad-demm mill-ekwidi.

3002 90 30

Demm tal annimali ppreparat għal użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi

Kollha

ex 3002 90 50

Kolturi ta’ mikro-organiżmi

Patoġeni u kolturi ta’ patoġeni għall-annimali biss.

ex 3002 90 90

Oħrajn

Patoġeni u kolturi ta’ patoġeni għall-annimali biss.

ex 3006 92 00

Farmaċewtiċi skart

Prodotti derivati mill-annimali biss.

Skart farmaċewtiku, prodotti farmaċewtiċi li mhumiex tajbin għall-iskop oriġinali maħsubin għalih.

KAPITOLU 31

Fertilizzanti

Noti relatati mal-Kapitolu 31 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

id-demm tal-annimali tal-intestatura 0511;

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Fertilizzanti ta’ annimali jew veġetali, imħalltin flimkien jew trattati kimikament jew le; fertlizzanti magħmulin bit-taħlit jew trattament kimiku ta’ prodotti ta’ annimali jew veġetali

Prodotti dderivati mill-annimali biss f’forma mhux adulterata.

Tkopri l-gwanu ħlief il-gwanu mineralizzat.

Tkopri d-demel imħallat bi proteina pproċessata mill-annimali, jekk jintuża bħala fertilizzant; iżda t-taħlitiet tad-demel u tas-sustanzi kimiċi użati bħala fertilizzanti huma esklużi (ara l-intestatura 3105, li tkopri biss il-fertilizzanti minerali jew kimiċi).

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal demel, demel ipproċessat jew prodotti tad-demel ipproċessati huma stabbiliti fir-Ringiela 1 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 3105 10 00

Oġġetti ta’ dan il-kapitolu f’għamla ta’ bċejjeċ jew forom simili jew f’pakki ta’ piż gross mhux aktar minn 10 kg

Fertilizzanti li jkun fihom prodotti dderivati mill-annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għad-demel, għad-demel ipproċessat jew għall-prodotti tad-demel ipproċessat huma stabbiliti fir-Ringiela 1 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek

Noti relatati mal-Kapitolu 32 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“...

3.

L-intestaturi 3203, 3204, 3205 u 3206 japplikaw ukoll għal preparazzjonijiet ibbażati fuq materjal taż-żbigħ (inklużi, fil-każ tal-intestatura 3206, pigmenti taż-żbigħ tal-intestatura 2530 jew tal-Kapitolu 28, qxur tal-metall u trab tal-metall), ta’ tip użati għaż-żbigħ ta’ kull materjal jew użati bħala ingredjenti fil-manifattura ta’ preparazzjonijiet għaż-żbigħ. L-intestaturi ma japplikawx, iżda, għal pigmenti mferrxin f’mezzi, f’forma likwida jew ta’ pasta, ta’ tip użati fil-manifattura taż-żebgħa, inklużi enamel (intestatura 3212), jew għal preparazzjonijiet oħrajn tal-intestaturi 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 jew 3215.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Materjal taż-żbigħ ta’ oriġni veġetali jew ta’ annimali (inklużi estratti taż-żbigħ iżda eskluż iswed ta’ annimali), definiti kimikament jew le; preparazzjonijiet kif speċifikat fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu bbażati fuq materjal taż-żbigħ ta’ oriġni veġetali jew ta’ annimali

Id-dispersjonijiet tal-kulur fil-bażi tax-xaħam fil-ħalib biss, użati għall-produzzjoni tal-ikel jew tal-għalf.

ex 3204

Materjal taż-żbigħ organiku sintetiku, definit kimikament jew le; preparazzjonijiet kif speċifikati fin-nota 3 għal dan il-kapitolu bbażati fuq materjal taż-żbigħ organiku sintetiku; prodotti organiċi sintetiċi ta’ tip użati bħala aġenti li jdawlu fluworexxenti jew bħala luminofori, definiti kimikament jew le

Id-dispersjonijiet tal-kulur fil-bażi tax-xaħam fil-ħalib biss, użati għall-produzzjoni tal-ikel jew tal-għalf.

KAPITOLU 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Taħlit ta’ sustanzi li jfuħu u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’ waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’ tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparazzjonijiet oħrajn ibbażati fuq sustanzi li jfuħu, ta’ tip użati għall-manifattura tax-xorb

It-taħwir fil-bażi tax-xaħam fil-ħalib biss, użat għall-produzzjoni tal-ikel jew tal-għalf.”

KAPITOLU 35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enzimi

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Kaseina, kaseinati u derivattivi oħrajn ta’ kaseina; kolol ta’ kaseina

Kaseina għall-konsum uman, għalf tal-annimali jew finijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħalib, għall-prodotti bbażati fuq il-ħalib u għall-kolostru li mhumiex tajbin għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 4 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 3502

Albumini (inklużi konċentrati ta’ żewġ proteini jew aktar tax-xorrox, li fihom skont il-piż iktar minn 80 % ta’ proteini tax-xorrox, meqjusin fuq il-materjal xott), albuminati u derivattivi oħrajn ta’ albumina

Tkopri prodotti derivati mill-bajd u derivati mill-ħalib kemm jekk għall-konsum uman jew mhux għall-konsum uman (inkluż għal finijiet tal-għalf tal-annimali).

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħalib, għall-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-kolostru li mhumiex tajbin għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 4 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 u dawk għall-prodotti tal-bajd li mhumiex tajbin għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 9 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

3503 00

Ġelatina (inkluża ġelatina f’folji rettangulari (inklużi kwadri), kemm jekk bil-wiċċ maħdum jew ikkulurit jew le) u derivattivi tal-ġelatina; ġeli ċar (isinglass); kolol oħrajn ta’ oriġni ta’ annimali, ħlief kolol tal-kaseina tal-intestatura 3501;

Tkopri l-ġelatina għall-konsum uman, għall-għalf tal-annimali u għall-użu tekniku.

Il-ġelatina kklassifikata taħt l-intestatura 3913 (proteini mwebbsin) u taħt l-intestatura 9602 (ġelatina maħduma, mhux imwebbsa u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa), pereżempju, kapsuli vojta jekk mhux maħsuba għall-konsum uman jew mill-annimali, huma esklużi mill-kontrolli uffiċjali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għall-ġelatina u għall-proteina idrolizzata mhux għall-konsum uman u fit-Taqsima 11 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV ta’ dak ir-Regolament għall-fotoġelatina.”

ex 3504 00

Peptuni u derivattivi tagħhom; sustanzi oħrajn ta’ proteini u derivattivi tagħhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; trab għal ġilda (hide powder), kromat jew le.

Tkopri l-kollaġen u l-proteini idrolizzati għall-konsum uman, għall-għalf tal-annimali u għall-użu tekniku.

Tkopri l-prodotti tal-kollaġen ibbażati fuq il-proteini derivati mill-ġlud u mill-għeruq (tendons) tal-annimali, inkluż l-għadam fil-każ tal-ħnieżer, tat-tjur u tal-ħut.

Tkopri l-proteini idrolizzati li jikkonsistu minn polipeptidi, peptidi jew amminoaċidi, u taħlitiet tagħhom, miksuba permezz tal-idroliżi tal-prodotti sekondarji tal-annimali. Dawn huma esklużi minn kontrolli uffiċjali meta jintużaw bħala addittivi fil-preparazzjonijiet tal-ikel (l-intestatura 2106).

Tkopri kwalunkwe prodotti sekondarji tal-ħalib għall-konsum uman fil-każ li ma jkunux koperti fl-intestatura 0404.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-kollaġen huma stabbiliti fir-Ringiela 8 u għall-proteina idrolizzata fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 3507 10 00

Tames u konċentrati tiegħu

Tames u konċentrati għall-konsum uman, li ġejjin minn prodotti tal-annimali biss.

ex 3507 90 90

Enzimi oħra ħlief l-ilma tat-tames u l-konċentrati magħmula minnu, il-lipażi tal-lipoproteina u l-proteażi alkalina tal-Aspergillus.

Oriġini ta’ annimali biss.

KAPITOLU 38

Diversi prodotti kimiċi

Noti relatati mal-Kapitolu 38 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

4.

Fin-nomenklatura kollha, “skart muniċipali” tfisser skart ta’ tip li jinġabar mid-djar, lukandi, ristoranti, sptarijiet, ħwienet, uffiċċji, eċċ., knis tat-triq u tal-bankina, kif ukoll skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ. L-iskart muniċipali ġeneralment ikun fih varjetà kbira ta’ materjali bħal plastik, gomma, injam, karta, tessuti, ħġieġ, metalli, materjali tal-ikel, għamara mkissra u oġġetti oħrajn imkissrin jew mormijin.

...”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Reaġenti dijanjostiċi jew ta’ laboratorju fuq rinforz, reaġenti ppreparati dijanjostiċi jew ta’ laboratorju fuq rinforz jew le, ħlief dawk tal-intestatura 3002 jew 3006; materjali ta’ referenza ċertifikati

Li ġejjin minn prodotti tal-annimali biss, ħlief apparat mediku kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE  (9) u apparat mediku dijanjostiku in vitro kif iddefiniti fl-Artikolu 1(2)(b) tad-Direttiva 98/79/KE  (10).

ex 3825 10 00

Skart muniċipali

L-iskart tal-catering li fih prodotti tal-annimali biss, jekk dan ikun jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt (g) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, ħlief l-iskart tal-catering li joriġina direttament minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment u li jintrema skont l-Artikolu 12(d) tal-istess Regolament.

Iż-żejt tal-ikel użat maħsub biex jintuża fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, pereżempju, għall-fertilizzant organiku jew għall-bijogass, jista’ jkun kopert minn dan il-kodiċi NM.

KAPITOLU 39

Plastiks u oġġetti tagħhom

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Polimeri naturali oħra (ħlief l-aċtu alġiniku, il-melħ u l-esteri tiegħu) u polimeri naturali modifikati (pereżempju, proteini mwebbsin, derivattivi kimiċi ta’gomma (lastiku) naturali), li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra, f’forom primarji.

Prodotti dderivati mill-annimali biss, pereżempju, is-sulfat tal-kondrojtin, il-kitosan, il-ġelatina mwebbsa.

ex 3917 10 10

Imsaren artifiċjali (tubi għaz-zalzett) ta’ proteina mwebbsa jew ta’ materjali ċellulożiċi

Prodotti dderivati mill-annimali biss.

ex 3926 90 92

Oġġetti oħrajn tal-plastiks u oġġetti ta’ materjali oħrajn tal-intestaturi 3901 sa 3914 magħmula mill-folja.

Kapsuli vojta ta’ ġelatina mwebbsa għall-konsum mill-annimali; ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 3926 90 97

Oġġetti oħrajn tal-plastiks u oġġetti ta’ materjali oħrajn tal-intestaturi 3901 sa 3914 li mhumiex magħmula mill-folja.

Kapsuli vojta ta’ ġelatina mwebbsa għall-konsum mill-annimali; ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 41

Ġlud mhux maħdumin u ġlud (ħlief ferijiet) u ġilda

Kummenti ġenerali

Ġlud tal-ungulati koperti fl-intestaturi 4101, 4102, 4103 biss għandhom ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ġlud tal-annimali bid-dwiefer huma stabbiliti fir-Ringiela 4 u 5 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Noti relatati mal-Kapitolu 41 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

bċejjeċ maqtugħin jew skart simili, ta’ ġlud mhux proċessati (intestatura 0511);

(b)

ġlud jew partijiet mill-ġlud ta’ għasafar, bir-rix jew xagħar fin tagħhom, tal-intestaturi 0505 jew 6701; jew

(c)

ġlud, bix-xagħar jew bis-suf, mhux maħdumin, ikkunzati jew imħejjijin (Kapitolu 43); dawn li ġejjin, iżda, għandhom ikunu kklassifikati fil-Kapitolu 41, jiġifieri, ġlud mhux maħdumin bix-xagħar jew bis-suf, ta’ annimali tal-ifrat (inkluż tal-buflu), ta’ annimali ekwini, ta’ nagħaġ jew ħrief (ħlief ħrief Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjani jew ħrief simili, ħrief Indjani, Ċiniżi, Mongoljani jew Tibetjani), ta’ mogħoż jew gidien (ħlief mogħoż u gidien tal-Jemen, Mongoljani jew Tibetjani), ta’ majjal (inkluż qasquż pekari), ta’ kamoxx, ta’ għażżiela, tal-iġmla (inklużi dromedarji), ta’ renna, ta’ elk, ta’ ċerva, ta’ ċriev irġiel jew ta’ klieb.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Ġlud mhux maħdumin ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le

Ġlud u qxur friski, imkessħin jew ittrattati biss, inklużi mnixxfin, immellħin fix-xott, jew ippreservati bi proċess ħlief bi proċess ta’ kkunzar jew proċess ekwivalenti.

Tista’ tkun possibbli l-importazzjoni mingħajr restrizzjonijiet għall-ġlud ittrattati kif imsemmi fil-punt C 2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, b’mod partikolari għall-ex 4101 20 80 u l-ex 4101 50 90 .

ex 4102

Ġlud mhux maħdumin ta’ nagħaġ jew ħrief (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bis-suf imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra bin-nota 1 (c) ta’ dan il-kapitolu

Ġlud u qxur friski, imkessħin jew ittrattati biss, inklużi mnixxfin, immellħin fix-xott, jew ippreservati bi proċess ħlief bi proċess ta’ kkunzar jew proċess ekwivalenti.

Tista’ tkun possibbli l-importazzjoni mingħajr restrizzjonijiet għall-ġlud ittrattati kif imsemmi fil-punt C 2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, b’mod partikolari għall-ex 4102 21 00 u l-ex 4102 29 00 .

ex 4103

Ġlud mhux maħdumin oħrajn (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjijin għall-parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra bin-Nota 1 (b) jew 1 (c) ta’ dan il-Kapitolu

Ġlud u qxur friski, imkessħin jew ittrattati biss, inklużi mnixxfin, immellħin fix-xott, jew ippreservati bi proċess ħlief bi proċess ta’ kkunzar jew proċess ekwivalenti.

Tista’ tkun possibbli l-importazzjoni mingħajr restrizzjonijiet għall-ġlud ittrattati kif imsemmi fil-punt C 2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, b’mod partikolari għall-ex 4103 90 00 .

KAPITOLU 42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

Noti relatati mal-Kapitolu 42 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

2.

Dan il-kapitolu ma jkoprix (fost prodotti oħra) dawn li ġejjin ta’ interess uffiċjali:

(a)

korda tal-musrana kirurġika sterili jew materjali għas-sutura sterili simili (intestatura 3006);

(ij)

kordi, ġlud għat-tnabar jew bħalhom, jew oħrajn ta’ strumenti mużikali (intestatura 9209).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Oġġetti oħrajn tal-ġilda jew ta’ ġilda artifiċjali

Tkopri l-magħda tal-klieb u materjal għall-manifattura tal-magħda tal-klieb.

ex 4206 00 00

Oġġetti mill-imsaren (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir), goldbeater’s skin, mill-bżieżaq tal-awrina jew mill-għeruq

Tkopri l-magħda tal-klieb u materjal għall-manifattura tal-magħda tal-klieb.

KAPITOLU 43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom

Noti relatati mal-Kapitolu 43 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Matul in-nomenklatura, riferenzi għal “ferijiet”, ħlief għal ferijiet mhux maħdumin tal-intestatura 4301, japplikaw għal ġlud tal-annimali kollha li kienu kkunzati jew ippreparati bix-xagħar jew suf mhux imneħħi.

2.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

ġlud ta’ għasafar jew partijiet ta’ ġlud ta’ għasafar, bir-rix jew bl-ewwel rix tagħhom (intestatura 0505 jew 6701);

(b)

ġlud mhux maħdumin, bix-xagħar jew suf mhux imneħħi, tal-Kapitolu 41 (ara n-nota 1(c) ta’ dak il-kapitolu);

...”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Intestatura 4301: Il-ferijiet jitqiesu bħala mhux maħdumin u jaqgħu taħt din l-intestatura mhux biss meta jkunu fl-istat naturali, iżda wkoll jekk ikunu mnaddfin u ppreservati minn deterjorazzjoni, eż., billi jiġu mnixxfin jew immellħin (fin-niedi jew fin-niexef).

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Ferijiet mhux maħdumin (bl-irjus, dnub, saqajn u bċejjeċ jew qatgħat oħrajn, tajbin għal użu ta’ min jaħdem il-fer), ħlief ġlud mhux maħdumin tal-intestaturi 4101, 4102 jew 4103

Kollha, eskluż ferijiet ittrattati f’konformità mal-Kapitolu VIII tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk f’konformità mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Tkopri s-subintestaturi li ġejjin:

ex 4301 10 00 (tal-mink, sħiħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom): ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 4301 30 00 (tal-ħaruf, kif ġejjin: Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjani jew ħrief simili, ħrief Indjani, Ċiniżi, Mongoljani jew Tibetjani, sħaħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom): ir-rekwiżiti speċifiċi għal ġlud tal-ungulati huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 4301 60 00 (tal-volpi, sħiħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom): ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 4301 80 00 (ferijiet oħrajn, sħaħ, bir-ras, denb jew saqajn jew mingħajrhom): ħlief ungulati, pereżempju firien il-ġebel, felini slavaġ, foki, nutria. Ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

ex 4301 90 00 (irjus, dnub, saqajn u bċejjeċ jew qatgħat oħra tajbin għall-użu ta’ min jaħdem il-fer): ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ annimali; ħjut u drapp minsuġin minn krin

Kummenti ġenerali

Għall-intestaturi minn 5101 sa 5103 huma stabbiliti rekwiżiti speċifiċi għal suf u xagħar mhux ittrattat fir-Ringiela 8 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Nota dwar il-Kapitolu 51 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Matul in-nomenklatura:

(a)

“suf” tfisser il-fibra naturali imkabbra minn nagħaġ jew ħrief.

(b)

“xagħar fin ta’ annimali” tfisser xagħar ta’ alpaka, ljama, vikunja, ġemel (inkluż dromedarju), jak, mogħoż angora, Tibetani, Kaxmer jew bħalhom (iżda mhux mogħoż komuni), fenek (inkluż fenek angora), liebru, kastur, nutria jew far tal-misk tal-ilma.

(c)

“xagħar aħrax ta’ annimali” tfisser ix-xagħar ta’ annimali mhux imsemmijin hawn fuq, ħlief xagħar u lanżit għal manifattura ta’ xkupilji jew pniezel (intestatura 0502) u krin (intestatura 0511).

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Matul in-nomenklatura, it-terminu “xagħar aħrax tal-annimali” tfisser ix-xagħar kollu tal-annimali li mhux “xagħar fin tal-annimali” ħlief suf (intestatura 5101), xagħar tal-krinieri jew tad-dnub ta’ annimali ekwini jew bovini (ikklassifikati bħala ‘krin ”intestatura 0511), lanżit u xagħar tal-ħnieżer, majjali tas-simna (hogs) jew ċingjali; xagħar tal-baġer u xagħar ieħor għall-manifattura tal-ixkupilji (intestatura 0502) (ara n-Nota 1 (c)).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Suf, mhux mimxut jew imqardex

Suf mhux ittrattat.

ex 5102

Xagħar fin jew aħrax ta’ annimali, mhux mimxut jew imqardex

Xagħar mhux ittrattat, inkluż xagħar aħrax mit-taħrika tal-falda tal-annimali tal-ifrat (bovini) jew ekwini.

ex 5103

Skart tas-suf jew ta’ xagħar fin jew aħrax ta’ annimali, inkluż skart tal-ħjut iżda eskluż materjal “garnetted”

Suf jew xagħar mhux itrattat.

KAPITOLU 67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparati u oġġetti magħmulin minn rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti tax-xagħar uman

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 6701 tkopri:

(A)

Ġlud u partijiet oħrajn minn għasafar bir-rix jew l-ewwel rix tagħhom, ir-rix u l-ewwel rix, u partijiet mir-rix, li għalkemm għadhom ma jikkostitwixxux oġġetti magħmula, għaddew minn proċess ħlief trattament sempliċi ta’ tindif, diżinfettar jew preservazzjoni (ara n-Nota ta’ Spjega għall-intestatura 0505); l-oġġetti ta’ din is-subintestatura jistgħu, pereżempju, ikunu bbliċjati, miżbugħa, innukklati jew mibruma.

(B)

Oġġetti magħmula minn ġlud jew partijiet oħra ta’ għasafar bir-rix jew l-ewwel rix tagħhom, oġġetti magħmulin mir-rix jew l-ewwel rix jew partijiet mir-rix, anke jekk ir-rix jew l-ewwel rix, eċċ., mhumiex maħdumin iżda sempliċement imnaddfin, iżda dawn ma jinkludux oġġetti magħmulin minn zkuk jew rix. L-intestatura għalhekk tinkludi:

(1)

Rix waħdiet li ġew marbuta bil-fili jew għall-użu bħala, pereżempju muntaturi milinerji, u rix waħdiet komposti wkoll immuntati minn elementi differenti.

(2)

Rix immuntat fi gruppi, u rix jew l-ewwel rix magħqud flimkien permezz ta’ kolol jew twaħħil fuq drapp tat-tessut jew bażi oħra.

(3)

Tiżjin magħmul minn għasafar, partijiet ta’ għasafar, rix jew l-ewwel rix għal kpiepel, boas, kullari, kapep jew oġġetti oħra ta’ lbies jew aċċessorji tal-ħwejjeġ.

(4)

Fannijiet magħmula minn rix ornamentali, b’oqsfa ta’ kwalunkwe materjal. Madankollu, il-fannijiet b’oqsfa jew metall prezzjuż huma kklassifikati fl-intestatura 7113.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Ġlud u partijiet oħrajn ta’ għasafar bir-rix jew bl-ewwel rix, rix, partijiet tar-rix, l-ewwel rix u partijiet tiegħu (ħlief oġġetti tal-intestatura 0505 u pinen tal-ġwienaħ u qasab tar-rix maħdumin)

Ġlud u partijiet oħrajn ta’ għasafar bir-rix jew bl-ewwel rix tagħhom, bir-rix u bl-ewwel rix, u partijiet mir-rix.

Oġġetti ta’ ġlud mhux maħdumin jew sempliċiment imnaddfa, rix jew l-ewwel rix, u partijiet mir-rix;

Eskluż ir-rix dekorattiv ittrattat, ir-rix ittrattat li jinġarr minn vjaġġaturi għall-użu personali tagħhom jew kunsinni ta’ rix ittrattat mibgħuta lil individwi privati għal finijiet mhux industrijali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għar-rix huma stabbiliti fir-Ringiela 9 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom; ġojjelli artifiċjali; munita

Opinjoni ta’ Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata 7101.21 /1:

“Il-gajdri li mhumiex tajbin għall-konsum uman, li fihom perla kultivata waħda jew aktar, ippreservati fis-salmura u mqiegħda f’kontenituri tal-metall mitbuqa.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perli kultivati mhux madumin.

Jinkludu gajdri li mhumiex tajbin għall-konsum uman, li fihom perla kultivata waħda jew aktar, ippreservati fis-salmura jew b’metodi differenti, ippakkjati f’kontenituri mitbuqa.

Perli kultivati mhux maħduma kif stabbilit fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 sakemm ma jkunux esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 kif stipulat fil-punt (f) tal-Artikolu 2(2) ta’ dak ir-Regolament.

KAPITOLU 95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Divertiment tal-fieri, ċirkli li jivvjaġġaw, wirjiet tal-annimali li jivvjaġġaw u teatri li jivvjaġġaw jaqgħu taħt l-intestatura 9508 sakemm dawn jinkludu l-unitajiet essenzjali kollha meħtieġa għall-operazzjoni normali tagħhom. L-intestatura tinkludi wkoll oġġetti ta’ tagħmir awżiljarju sakemm dawn ikunu ppreżentati ma’ dawn id-diversi forom ta’ divertiment, u bħala komponenti tagħhom, minkejja li meta jiġu ppreżentati separatament, dawn l-oġġetti (eż. tined, annimali, strumenti mużikali, impjanti tal-enerġija, muturi, fittings tad-dawl, sits u armi u munizzjon jaqgħu taħt intestaturi oħra tan-Nomenklatura.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Ċirkli u wirjiet ta’ annimali li jivvjaġġaw minn post għal ieħor

Annimali ħajjin biss.

ex 9508 90 00

Oħrajn: divertiment tal-fieri, teatri li jivvjaġġaw

Annimali ħajjin biss.

KAPITOLU 96

Oġġetti manifatturati varji

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

Għall-għanijiet ta’ din l-intestatura, l-espressjoni “maħdum” tirreferi għall-materjali li jkunu għaddew minn proċessi li jestendu lil hinn mill-preparazzjonijiet sempliċi permessi fl-intestatura għall-materja prima in kwistjoni (ara n-Noti ta’ Spjega tal-intestaturi 05.05 sa 05.08). L-intestatura għalhekk tkopri biċċiet ta’ avorju, vireg, eċċ., maqtugħin għall-forma (inkluż kwadru jew rettangulari) jew illostrati jew maħdumin mod ieħor bi tħin, titqib, tidwir, eċċ. Madankollu, il-biċċiet li huma identifikabbli bħala partijiet ta’ oġġetti huma esklużi minn din l-intestatura jekk tali partijiet ikunu koperti minn intestatura oħra tan-Nomenklatura. Għalhekk, il-pjanċi fil-qafas tat-tasti tal-pjanu u l-pjanċi li jiddaħħlu fil-manku tal-armi tan-nar jidħlu taħt l-intestaturi 92.09 u 93.05 rispettivament. Madankollu, materjali maħduma mhux identifikabbli bħala komponenti minn oġġetti jibqgħu kklassifikati f’din l-intestatura (eż. diski sempliċi, pjanċi jew strixxi għall-intarsjar, eċċ., jew għall-użu sussegwenti fil-manifattura tat-tasti tal-pjanu).

L-intestatura 9602 tinkludi l-folji tal-ġelatina mhux imwebbsa maqtugħin għal forma mhux kwadra jew rettangolari. Folji maqtugħin f’forma rettangolari (inkluża forma kwadra), kemm jekk bil-wiċċ maħdum sew jekk le, jidħlu taħt l-intestatura 35.03 jew taħt il-Kapitolu 49 (eż. kartolini) (ara n-Noti ta’ Spjega għall-intestatura 35.03). L-oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa jinkludu, pereżempju:

(i)

Diski żgħar biex jitwaħħlu l-ponot tal-istikek tal-biljard.

(ii)

Kapsuli għal prodotti farmaċewtiċi u għal karburant mekkaniku iktar ħafif.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Ġelatina maħduma, mhux imwebbsa (ħlief il-ġelatina tal-intestatura 3503) u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa

Kapsuli vojta tal-ġelatina mhux imwebbsa għall-ikel jew għall-konsum mill-annimali; ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għall-konsum mill-annimali.

KAPITOLU 97

Xogħlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“(A) L-intestatura tinkludi l-kollezzjonijiet u l-biċċiet tal-kollezzjoni ta’ interess żooloġiku, botaniku, tal-mineraloġija jew anatomiku, bħal:

(1)

Annimali mejtin ta’ kwalunkwe speċi, ippreservati fin-niexef jew f’likwidu; annimali bbalzmati għall-kollezzjonijiet.

(2)

Bajd żvujtat bl-infiħ jew bl-aspirazzjoni; insetti f’kaxxi, frejmijiet, eċċ. (ħlief oġġetti mmuntati li jikkostitwixxu ġojjelli artifiċjali); qxur vojta, ħlief dawk ta’ tip adattat għal użu industrijali.

(3)

Żrieragħ jew pjanti, imnixxfin jew ippreservati f’likwidu; erbarji.

(4)

Kampjuni ta’ minerali (li mhumiex ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż li jaqgħu taħt il-Kapitolu 71); kampjuni ta’ petrifikazzjoni.

(5)

Kampjuni osteoloġiċi (skanetri, irjus ta’ skanetri, għadam).

(6)

Kampjuni anatomiċi u patoloġiċi.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Kollezzjonijiet u biċċiet tal-kollezzjoni ta’ interess żooloġiku, botaniku, tal-mineraloġija, anatomiku, storiku, arkeoloġiku, paleontoloġiku, etnografiku jew numismatiku

Prodotti derivati mill-annimali biss.

Teskludi trofej tal-kaċċa u preparazzjonijiet oħra ta’ kwalunkwe speċi ta’ annimali li jkunu għaddew minn trattament komplut ta’ bbalzmar li jiżgura l-preservazzjoni tagħhom f’temperaturi ambjentali.

Teskludi trofej tal-kaċċa u preparazzjonijiet oħra ta’ speċijiet ħlief annimali ungulati u għasafar (kemm jekk ittrattati kif ukoll jekk le).

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal trofej tal-kaċċa huma stabbiliti fir-Ringiela 6 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 99

Kodiċijiet speċjali tan-Nomenklatura Magħquda

Kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda għal ċerti movimenti speċifiċi ta’ oġġetti

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri oġġetti li joriġinaw minn pajjiżi terzi u jitwasslu lil bastimenti u inġenji tal-ajru fl-Unjoni Ewropea taħt proċedura ta’ tranżitu doganali (T1).

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

L-oġġetti tal-Kapitoli 1 sa 24 tan-NM li jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru.

Prodotti li joriġinaw mill-annimali ddestinati għall-provvista tal-bastimenti kif previst fl-Artikolu 77(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

ex 9930 99 00

Oġġetti kklassifikati band’oħra li jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru.

Prodotti li joriġinaw mill-annimali ddestinati għall-provvista ta’ bastimenti kif previst fl-Artikolu 77(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/625.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE tas-7 ta’ April 1987 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifika ta’ Oġġetti u tal-Protokoll li Jemendaha (ĠU L 198, 20.7.1987, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/292/KE tat-30 ta’ Marzu 2004 dwar l-introduzzjoni tas-sistema Traces u li temenda d-Deċiżjoni 92/486/KEE (ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63).

(5)  Noti ta’ Spjega tan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 76, 4.3.2015, p. 1), kif ġew emendati wara.

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1125/2006 tal-21 ta’ Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanzji fin-Nomenklatura Magħquda (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 3).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1251/2008 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE fir-rigward tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali tal-akkwakultura u prodotti tagħhom u li jistabbilixxi lista ta’ speċi li jgħaddu l-mard (ĠU L 337, 16.12.2008, p. 41).

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).

(10)  Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1).


ANNESS II

L-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2007/275/KE huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

l-intestatura hija sostitwita b’dan li ġej:

Lista ta’ prodotti komposti soġġetti għal kontrolli uffiċjali kif imsemmi fl-Artikolu 3”;

(b)

l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:

“Din il-lista tistabbilixxi l-prodotti komposti f’konformità man-nomenklatura tal-oġġetti li qed tintuża fl-Unjoni sabiex tiġi determinata l-għażla tal-kunsinni li jridu jiġu sottomessi għal kontrolli uffiċjali f’post ta’ kontroll fuq il-fruntiera.”;

(c)

fin-noti tat-tabella, jitħassar il-punt (1);

(d)

fin-noti tat-tabella, fil-punt (4), it-tieni paragrafu qed huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Meta jintuża kodiċi b’erba’ ċifri: sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, il-prodotti kollha prefissi bi jew koperti minn dawn l-erba’ ċifri jridu jiġu sottomessi għal kontrolli uffiċjali f’post ta’ kontroll fuq il-fruntiera. Fil-maġġoranza ta’ dawn il-każijiet, il-kodiċijiet NM rilevanti inklużi fis-sistema TRACES stabbilita bl-Artikolu 133(4) tar-Regolament (UE) 2017/625 huma mqassma f’kodiċi b’sitt jew tmien ċifri.”;

(e)

fin-noti tat-tabella, il-punt (6) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.

Kolonna (3) – Kwalifika u spjega

Din il-kolonna tagħti d-dettalji tal-prodotti koperti. Aktar informazzjoni dwar il-prodotti komposti koperti fil-Kapitoli differenti tan-NM tista’ tinstab fl-aktar verżjoni riċenti tan-Noti ta’ Spjega għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (*1).

(*1)  Noti ta’ Spjega għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 119, 29.3.2019, p. 1), kif sussegwentement emendata.”;"

(f)

Il-Kapitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 u 97 huma mħassra;

(g)

fil-Kapitoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 u 22, l-entrati kollha fil-Kolonna (3) — Kwalifika u spjega fit-tabelli huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Prodotti komposti biss (ara l-Artikoli 4 u 6 ta’ din id-Deċiżjoni)

Għall-prodotti ħlief il-prodotti komposti, ara l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)2019/2007 (*2)

(*2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)2019/2007 tat-18 ta' Novembru 2019 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati minnhom u ħuxlief u tiben soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE (ĠU L 312, 29.11.2019, p.1).”;"

(h)

Il-Kapitolu 99 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“KAPITOLU 99

Kodiċi speċjali tan-nomenklatura magħquda

Subkapitolu II

Kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda għal ċerti movimenti speċifiċi ta’ oġġetti

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri l-prodotti komposti li joriġinaw minn pajjiżi terzi u jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru fi ħdan l-Unjoni Ewropea skont il-proċedura ta’ tranżitu doganali (T1).

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjega

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

L-oġġetti tal-Kapitoli 1 sa 24 tan-NM li jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru.

Prodotti komposti ddestinati għall-provvista tal-bastimenti kif previst fil-punt (c) tal-Artikolu 77(1) tar-Regolament (UE) 2017/625.

ex 9930 99 00

Oġġetti kklassifikati band’oħra li jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru.

Prodotti komposti ddestinati għall-provvista tal-bastimenti kif previst fil-punt (c) tal-Artikolu 77(1) tar-Regolament (UE) 2017/625.”;

(2)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

Lista tal-prodotti komposti li mhumiex soġġetti għall-kontrolli uffiċjali kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 6(1 )”;

(b)

l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:

“Din il-lista tistabbilixxi l-prodotti komposti skont in-nomenklatura tal-oġġetti li qed tintuża fl-Unjoni li ma għandhomx għalfejn jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali fil-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera.”;

(c)

fin-noti relatati mat-tabella, fl-entrata “Kolonna (1) — kodiċi NM”, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Meta jintuża kodiċi b’erba’ ċifri: sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, il-prodotti komposti kollha prefissi bi jew koperti minn dawn l-erba’ ċifri mhumiex meħtieġa li jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali f’post ta’ kontroll fuq il-fruntiera.”;

(d)

fin-noti relatati mat-tabella, l-entrata “Kolonna (2) — Spjega” hija sostitwita b’dan li ġej:

 

“Kolonna (2) — Spjega

Din il-kolonna tagħti d-dettalji tal-prodotti komposti koperti bid-deroga mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera. Meta jkun meħtieġ, il-persunal uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera jrid jivvaluta l-ingredjenti ta’ prodott kompost u jispeċifika, jekk il-prodott mill-annimali li jkun hemm fil-prodott kompost ikunx ipproċessat biżżejjed sabiex ma jkunux meħtieġa l-kontrolli uffiċjali previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.”.


(*1)  Noti ta’ Spjega għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 119, 29.3.2019, p. 1), kif sussegwentement emendata.”;

(*2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)2019/2007 tat-18 ta' Novembru 2019 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati minnhom u ħuxlief u tiben soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE (ĠU L 312, 29.11.2019, p.1).”;”


Top