EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1480

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1480 tal-4 ta' Ottubru 2018 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/776 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/6348

OJ L 251, 5.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1480/oj

5.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 251/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1480

tal-4 ta' Ottubru 2018

li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/776

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 37(5) u l-Artikolu 53(1) tiegħu,

Billi:

(1)

It-Tabella 3.1 tal-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fiha l-lista tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi abbażi tal-kriterji stipulati fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I tal-istess Regolament.

(2)

Tressqu proposti għall-introduzzjoni tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi u għall-aġġornar jew it-tħassir tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi oħrajn lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Abbażi tal-opinjonijiet dwar dawk il-proposti maħruġa mill-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tal-Aġenzija (RAC), u abbażi tal-kummenti li waslu mingħand il-partijiet konċernati, jixraq li jiġu introdotti, aġġornati jew imħassra l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi.

(3)

Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (2) u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tħassru b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015. B'riżultat ta' dan, il-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġiet emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1179 (4) biex tneħħiet it-Tabella 3.2. Dik l-emenda daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2017. L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kien suġġett għal emendi ġodda, permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/776 (5) biex tħassru r-referenzi għat-Tabella 3.2, ir-referenzi għat-Tabella 3.1 inqalbu għal referenzi għat-Tabella 3 u tneħħew ir-referenzi għad-Direttivi mħassra. Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) 2017/776, il-parti l-kbira ta' dawn l-emendi kellhom japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2017, filwaqt li l-emendi li fadal ġew iddikjarati li japplikaw mill-1 ta' Diċembru 2018. Madankollu, minħabba żvista, l-Artikolu 2(2) naqas milli jelenka żewġ emendi oħra li kellhom japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2017, inkluż b'mod partikolari l-emenda li tbiddel l-isem tat-Tabella minn “Tabella 3.1” għal “Tabella 3”. It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) 2017/776 jenħtieġ għalhekk jiġi kkoreġut sabiex jinkludi referenza għal dawn iż-żewġ emendi. Din il-korrezzjoni, għalkemm għandha l-effett li tapplika ż-żewġ emendi retroattivament, ma taffettwax id-drittijiet u l-obbligi tal-manifatturi, l-importaturi, l-utenti downstream jew il-fornituri.

(4)

Ir-Regolament (UE) 2017/776 emenda wkoll l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 biex żied il-valuri armonizzati tal-“Istima tat-Tossiċità Akuta” (ATE) fit-Tabella 3.1 bħala parti mill-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta' ċerti sustanzi għall-għanijiet tal-klassifikazzjoni ta' taħlitiet. L-ATE introdotta għan-nikotina ġiet espressa f'mg/kg. Sabiex jiġi kkjarifikat kif it-taħlitiet li fihom in-nikotina għandhom jiġu kklassifikati, l-ATE għar-rotot orali u dermali għan-nikotina jenħtieġ, minflok, tiġi espressa “f'mg/kg bw” (6). L-ATEs għal tliet sustanzi oħra, jiġifieri l-kolekalċiferol, 1,2-diidrossibenżin u l-pinossaden jenħtieġ jiġu espressi wkoll bl-istess mod. Barra minn hekk, fit-titlu tal-kolonna ta' qabel tal-aħħar tat-Tabella 3.1, jenħtieġ tiżdied nota ta' qiegħ il-paġna li tindika xi tfisser l-abbrevjazzjoni “mg/kg bw”.

(5)

L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/669 (7) jipprovdi traduzzjoni tal-ismijiet tas-sustanzi inklużi fit-Tabella 3.1 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. B'konsegwenza ta' dan, it-titlu tat-tieni kolonna ta' dik it-Tabella, li attwalment tirreferi għal “Identifikazzjonijiet Internazzjonali tal-Kimiki”, jenħtieġ jiġi emendat biex iqis il-fatt li l-“Identifikazzjonijiet Internazzjonali tal-Kimiki” se jitilfu l-karattru internazzjonali tagħhom ladarba r-Regolament li jipprevedi t-traduzzjoni tagħhom fl-Anness VI ssir applikabbli. Għal raġunijiet ta' konsistenza, din l-emenda jenħtieġ tidħol fis-seħħ meta tidħol fis-seħħ it-traduzzjoni tal-ismijiet fl-Anness VI. It-titolu l-ġdid għandu jirrifletti t-terminoloġija użata fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(6)

Il-konformità mal-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda jew aġġornati ma għandhiex tkun meħtieġa minnufih, billi jenħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex il-fornituri jkunu jistgħu jadattaw it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet għall-klassifikazzjonijiet il-ġodda jew reveduti u biex ibigħu l-ħażniet eżistenti. Dak il-perjodu ta' żmien se jkun neċessarju wkoll sabiex il-fornituri jadattaw għal obbligi leġiżlattivi oħra li jirriżultaw mill-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda jew aġġornati għas-sustanzi u biex jikkonformaw magħhom, bħal dawk stipulati fl-Artikolu 22(f) jew fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), dawk stipulati fl-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) jew dawk tal-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(7)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li jippermettu li dispożizzjonijiet ġodda jiġu applikati fi stadju aktar bikri fuq bażi volontarja, il-fornituri jenħtieġ jitħallew japplikaw il-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda jew aġġornati, u jadattaw it-tikkettar u l-imballaġġ skont dan, fuq bażi volontarja sad-data tal-applikazzjoni ta' dawk il-klassifikazzjonijiet il-ġodda jew aġġornati.

(9)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Korrezzjoni tar-Regolament (UE) 2017/776

Fir-Regolament (UE) 2017/776, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(2) jinbidel b'dan li ġej:

“Fl-Anness, il-punt (1), il-punt (2) u l-punti (a), (b) u (c) tal-punt (3) japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2017.”

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punt (1) u l-punt (a) tal-punt (2) tal-Anness japplikaw mill-1 ta' Diċembru 2019.

Il-punti (b), (c), (d) u (e) tal-punt (2) tal-Anness japplikaw mill-1 ta' Mejju 2020.

B'deroga mit-tielet paragrafu ta' dan l-Artikolu, is-sustanzi u t-taħlitiet jistgħu, qabel l-1 ta' Mejju 2020, jiġu klassifikati, ittikkettati u mballaġġati b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat b'dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Ottubru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta' sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1179 tad-19 ta' Lulju 2016 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 195, 20.7.2016, p. 11).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/776 tal-4 ta' Mejju 2017 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 116, 5.5.2017, p. 1).

(6)  Il-piż tal-ġisem

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/669 tas-16 ta' April 2018 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 115, 4.5.2018, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).


ANNESS

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti 1, l-intestatura tal-punt 1.1.1.4 tinbidel b'dan li ġej:

Isem kimiku”;

(2)

fil-Parti 3, it-Tabella 3.1 hija emendata kif ġej:

(a)

l-intestatura tat-tieni kolonna tinbidel b'li ġej: “Isem kimiku”;

(b)

l-intestatura tal-kolonna ta' qabel tal-aħħar tinbidel b'li ġej: “Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATEs (*)

(*)

ATEs għar-rotot ta' esponiment orali u dermali huma espressi f'mg/kg bw, li tfisser milligramma għal kull kilogramma f'piż tal-ġisem.”

(c)

l-entrata li tikkorrispondi għan-numru tal-indiċi 607-414-00-6 hija mħassra.

(d)

l-entrati li jikkorrispondu għan-numri tal-indiċi 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 u 614-001-00-4 huma sostitwiti rispettivament bl-entrati li ġejjin:

Nru tal-Indiċi

Isem kimiku

Nru tal-KE

Nru tal-CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettar

Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATEs

Noti

Klassi ta' Periklu u Kodiċi(jiet) ta' Kategorija

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjoni ta' Periklu

Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Bħala Sinjal

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjoni ta' Periklu

Kodiċi(jiet) Suppl. tad-dikjarazzjonijiet ta' Periklu

“006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

251-835-4

34123-59-6

Karċ. 2

STOT RE 2

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H373 (demm)

H400

H410

GHS08

GHS09

Twis

H351

H373 (demm)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

“015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-[(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)metil] O,O-dimetil fosforoditioat;

O,O-dimetil-S-ftalimidometil fosforoditioat

211-987-4

732-11-6

Ripr. 2

Toss. Akuta 4

Toss. Akuta 3

STOT SE 1

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361f

H332

H301

H370 (is-sistema nervuża)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (is-sistema nervuża)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“016-096-00-2

tifensulfuron-metil (ISO);

Metil 3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triażin-2-ilkarbamoil-sulfamoil)tiofen-2-karbossilat

79277-27-3

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H400

H410

GHS09

Twis

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“017-011-00-1

ipoklorit tas-sodju, soluzzjoni … % Cl attive

231-668-3

7681-52-9

Korr. tal-Ġilda 1B

Ħsara lill-Għajnejn 1

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

B”

“025-002-00-9

permanganat tal-potassju

231-760-3

7722-64-7

Oss. Sol. 2

Ripr. 2

Toss. Akuta 4 * Akuta Akkwatika 1 Kronika Akkwatika 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410”

 

 

 

“603-180-00-4

kolekalċiferol;

kolekalċiferol;

vitamina D3

200-673-2

67-97-0

Toss. Akuta 2 Toss. Akut 2 Toss. Akut 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

bil-ġbid tan-nifs

ATE = 0,05 mg/L (trabijiet jew sprejs)

 

dermali:

ATE = 50 mg/kg bw

 

orali:

ATE = 35 mg/kg bw

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %”

 

“604-014-00-3

klorokreżol;

4-kloro-m-kreżol;

4-kloro-3-metilfenol

200-431-6

59-50-7

Toss. Akuta 4

Korr. tal-Ġilda 1C

Ħsara lill-Għajnejn 1

STOT SE 3

Sens. tal-Ġilda 1B Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1”

 

“604-016-00-4

1,2-diidrossibenżen;

pirokatekol;

204-427-5

120-80-9

Karċ. 1Β

Mutaġenità 2

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 3

Irrit. tal-Ġilda 2

Irrit. lill-Għajnejn 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

orali:

ATE = 300 mg/kg bw

 

dermali:

ATE = 600 mg/kg bw”

 

“604-090-00-8

4-tert-butilfenol

202-679-0

98-54-4

Ripr. 2

Irrit. tal-Ġilda 2

Ħsara lill-Għajnejn 1

Kronika Akkwatika 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1”

 

“605-003-00-6

aċetaldeid;

etanal

200-836-8

75-07-0

Jaqbad Lik. 1

Karċ. 1B

Mutaġenità 2

STOT SE 3

Irrit. lill-Għajnejn 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319”

 

 

 

“606-047-00-9

2-benżil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenon

404-360-3

119313-12-1

Ripr. 1B

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

“607-096-00-9

anidride malejku

203-571-6

108-31-6

Toss. Akuta 4

STOT RE 1

Korr. tal-Ġilda 1B

Ħsara lill-Għajnejn 1

Sens. Resp. 1

Sens. tal-Ġilda 1 A

H302

H372 (is-sistema tan-nifs) (inalazzjoni)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (is-sistema tan-nifs) (inalazzjoni)

H314

H334

H317

EUH071

Sens. tal-Ġilda 1 A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

“607-103-00-5

anidride suċċiniku

203-570-0

108-30-5

Toss. Akuta 4

Korr. tal-ġilda 1

Ħsara lill-Għajnejn 1

Sens. Resp. 1

Sens. tal-Ġilda 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071”

 

 

“607-113-00-X

metakrilat tal-isobutil

202-613-0

97-86-9

Jaqbad Lik. 3

STOT SE 3

Irrit. tal-Ġilda 2

Sens. tal-Ġilda 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Twis

H226

H335

H315

H317

 

 

D”

“607-373-00-4

kwizalofop-P-tefuril (ISO); (+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-klorokwinossalin-2-ilossi)fenilossi]propijonat

414-200-4

200509-41-7

Karċ. 2

Ripr. 2

Toss. Akuta 4

STOT RE 2

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Twis

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“613-167-00-5

il-massa tar-reazzjoni ta' 5-kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (3:1)

55965-84-9

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 3

Korr. tal-Ġilda 1C

Ħsara lill-Għajnejn 1

Sens. tal-Ġilda 1 A Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Korr. tal-Ġilda 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Irrit. tal-Ġilda 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Ħsara lill-Għajnejn 1; H318: C ≥ 0,6 %

Irrit. lill-Għajnejn 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Sens. tal-Ġilda 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

B”

“613-205-00-0

propikonażol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol

262-104-4

60207-90-1

Ripr. 1B

Toss. Akuta 4

Sens. tal-Ġilda 1

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“614-001-00-4

nikotina (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina

200-193-3

54-11-5

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 2

Kronika Akkwatika 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

bil-ġbid tan-nifs:

ATE = 0,19 mg/L (trabijiet jew sprejs)

 

dermali:

ATE = 70 mg/kg bw

 

orali:

ATE = 5 mg/kg bw”

 

(e)

l-entrati li ġejjin jiddaħħlu fl-ispazji xierqa, b'segwiment tal-ordni tal-entrati stabbilita fit-Tabella 3.1:

Nru tal-Indiċi

Isem kimiku

Nru tal-KE

Nru tal-CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettar

Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATEs

Noti

Klassi ta' Periklu u Kodiċi(jiet) ta' Kategorija

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjoni ta' Periklu

Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Bħala Sinjal

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjoni ta' Periklu

Kodiċi(jiet) Suppl. tad-dikjarazzjonijiet ta' Periklu

“604-094-00-X

isoewġenol; [1]

(E)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenol; [2]

(Z)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Sens. tal-Ġilda 1 A

H317

GHS07

Twis

H317

 

Sens. tal-Ġilda 1 A; H317: C ≥ 0,01 %”

 

“607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluworo-4-(metossimetil)benżil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-[(1Z)-prop-1-en-1-il]ċiklopropanekarbossilate; epsilon-metoflutrin

240494-71-7

Toss. Akuta 4

Toss. Akuta 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H332

H301

H370 (is-sistema nervuża)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (is-sistema nervuża)

H373

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“607-725-00-7

iżopropil (2E,4E,7S)-11-metossi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat; S-metopren

65733-16-6

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H400

H410

GHS09

Twis

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“607-726-00-2

pinossaden (ISO);

8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-osso-1,2,4,5-tetraidro-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]ossadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropanoat

243973-20-8

Ripr. 2

Toss. Akuta 4

Toss. Akuta 4

Irrit. lill-Għajnejn 2

STOT SE 3

Sens. tal-Ġilda 1 A

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Twis

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

bil-ġbid tan-nifs

ATE = 4,63 mg/L (trabijiet jew sprejs)

 

orali:

ATE = 500 mg/kg bw

M = 1”

 

“607-727-00-8

tetrametrin (ISO);

(1,3-diosso-1,3,4,5,6,7-eżaidro-2H-isoindol-2-il)metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ċiklopropanekarbossilat

231-711-6

7696-12-0

Karċ. 2

Toss. Akuta 4

STOT SE 2

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H302

H371 (is-sistema nervuża) (inalazzjoni)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Twis

H351

H302

H371 (is-sistema nervuża) (inalazzjoni)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“607-728-00-3

(1,3,4,5,6,7-eżaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ċiklopropanekarbossilat

214-619-0

1166-46-7

Karċ. 2

Toss. Akuta 4

STOT SE 2

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H302

H371 (is-sistema nervuża) (inalazzjoni)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Twis

H351

H302

H371 (is-sistema nervuża) (inalazzjoni)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“607-729-00-9

mesosulfuron-metil (ISO);

metil2-[(4,6-dimetossipirimidin-2-ilkarbamojl)sulfamojl]-α-(metansulfonammido)-p-toluwat

208465-21-8

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H400

H410

GHS09

Twis

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“607-730-00-4

spirodiklofen (ISO);

3-(2,4-diklorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4.5]dek-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirat

148477-71-8

Karċ. 1B

Ripr. 2

STOT RE 2

Sens. tal-Ġilda 1B

Kronika Akkwatika 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10”

 

“607-731-00-X

metil tas-sodju [(4-aminofenil)sulfonil]karbamat; metil tas-sodju (EZ)-sulfanililkarbonimidat; asulam-sodju

218-953-8

2302-17-2

Sens. tal-Ġilda 1

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Twis

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“607-732-00-5

aċidu saliċiliku

200-712-3

69-72-7

Ripr. 2

Toss. Akuta 4

Ħsara lill-Għajnejn 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318”

 

 

 

“608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluworo-5-(trifluworometil)fenil]tio}[3-(2-metossifenil)-1,3-tiazolidin-2-ilidene]aċetonitril

958647-10-4

Kronika Akkwatika 1

H410

GHS09

Twis

H410

 

M = 100”

 

“612-293-00-8

massa ta' reazzjoni ta' 1-[2-(2-aminobutossi)etossi]but-2-ilamin u 1-({[2-(2-aminobutossi)etossi]metil}propossi)but-2-ilamin

447-920-2

Ripr. 2

Toss. Akuta 4

Korr. tal-Ġilda 1B

Ħsara lill-Għajnejn 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071”

 

 

“613-326-00-9

2-metilisotiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 3

Korr. tal-Ġilda 1B

Ħsara lill-Għajnejn 1

Sens. tal-Ġilda 1 A

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Sens. tal-Ġilda 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1”

 

“613-327-00-4

pirossulam (ISO);

N-(5,7-dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluworometil)piridin-3-sulfonamid

422556-08-9

Sens. tal-Ġilda 1

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Twis

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

“613-328-00-X

1-vinilimidazol

214-012-0

1072-63-5

Ripr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Ripr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

“616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-(3-bromo-6-fluworo-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

Karċ. 2

Irrit. lill-Għajnejn 2

Akuta Akkwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Twis

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10”

 


Top