EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1212

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1212 tat-3 ta' Settembru 2018 li jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni tal-informazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/5722

OJ L 223, 4.9.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1212/oj

4.9.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1212

tat-3 ta' Settembru 2018

li jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni tal-informazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta' kumpaniji kkwotati (1) u b'mod partikolari l-Artikoli 3a(8), 3b(6) u 3c(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2007/36/KE tagħti d-dritt li l-kumpaniji elenkati jidentifikaw lill-azzjonisti tagħhom u tirrikjedi li l-intermedjarji jikkooperaw f'dan il-proċess ta' identifikazzjoni. Din id-Direttiva għandha l-għan ukoll li ttejjeb il-komunikazzjoni minn kumpaniji elenkati lill-azzjonisti tagħhom, b'mod partikolari t-trażmissjoni tal-informazzjoni tul il-katina ta' intermedjarji u tirrikjedi li l-intermedjarji jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti. Dawn id-drittijiet jinkludu d-dritt li jipparteċipaw u li jivvotaw fil-laqgħat ġenerali, u d-drittijiet finanzjarji bħad-dritt li jirċievu d-distribuzzjonijiet ta' profitti jew jipparteċipaw f'avvenimenti soċjetarji oħra mibdija mill-emittent jew minn terza persuna.

(2)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jipprevjeni l-implimentazzjoni diverġenti tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2007/36/KE, li tista' tirriżulta fl-adozzjoni ta' standards nazzjonali inkompatibbli, u b'hekk jiżdiedu r-riskji u l-ispejjeż ta' operazzjonijiet transfruntiera u, għalhekk jipperikolaw l-effettività u l-effiċjenza tagħhom u jirriżultaw f'piżijiet addizzjonali fuq l-intermedjarji. L-użu ta' formati komuni ta' data u strutturi ta' messaġġi fi trażmissjonijiet għandhom jippermettu l-ipproċessar effiċjenti u affidabbli kif ukoll l-interoperabbiltà bejn l-intermedjarji, l-emittent u l-azzjonisti tiegħu, biex b'hekk jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti tas-swieq kapitali fl-Unjoni għall-ishma.

(3)

Konsistenti mal-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat u l-prinċipji ta' proporzjonalità dan ir-Regolament jinkludi biss rekwiżiti minimi. L-intermedjarji u l-parteċipanti fis-suq l-oħra huma mħeġġa biex ikomplu jirregolaw huma stess dawn il-formati skont il-ħtiġijiet tas-swieq differenti. Huma jistgħu wkoll jagħmlu ħilithom sabiex ikomplu jiġu standardizzati l-messaġġi msemmija f'dan ir-Regolament u xi tipi ta' messaġġi oħra meħtieġa sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti u jiġu adottati teknoloġiji ġodda li jistgħu jsaħħu t-trasparenza u l-fiduċja.

(4)

Biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti u biex dan isir aktar effiċjenti, speċjalment bejn il-fruntieri, jenħtieġ li jiġi inkoraġġut l-użu ta' teknoloġiji moderni fil-komunikazzjoni bejn l-emittenti u l-azzjonisti tagħhom u l-intermedjarji, inklużi l-fornituri ta' servizzi oħra li jintużaw għal dawn il-proċessi. Jenħtieġ li kull komunikazzjoni bejn l-intermedjarji, sa fejn ikun possibbli, tiġi trażmessa bl-użu ta' formati standardizzati u li jinqraw minn magna li huma interoperabbli bejn l-operaturi u li jippermettu l-ipproċessar dirett. Madankollu, jenħtieġ li l-intermedjarji jagħmlu aċċessibbli għall-azzjonisti, li mhumiex intermedjarji, l-informazzjoni u l-mezzi biex jirreaġixxu bl-użu ta' ħafna modalitajiet disponibbli fuq skala wiesgħa, li jippermettu l-ipproċessar dirett minn intermedjarji.

(5)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi f'dak li għandu x'jaqsam mat-talba għad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar l-azzjonisti flimkien mat-tweġiba li għandha tiġi trażmessa sabiex tkun żgurata applikazzjoni uniformi, awtomatizzata u bla xkiel tad-dritt tal-emittent li jkun jaf l-azzjonisti tiegħu.

(6)

Mingħajr preġudizzju għall-konvokazzjoni tal-laqgħa ġenerali, sabiex jiġi żgurat proċessar dirett, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi fir-rigward tat-tipi u l-format ta' informazzjoni fl-Avviż tal-Laqgħa standardizzat li għandu jiġi trażmess, fejn meħtieġ, tul il-katina ta' intermedjarji lill-azzjonisti. L-għan huwa wkoll li tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-istruzzjonijiet elettroniċi dwar il-votazzjoni minn azzjonisti lill-emittent.

(7)

Dan ir-Regolament ikopri l-mudelli differenti ta' azjendi għal ishma li jeżistu madwar l-Istati Membri mingħajr ma jiffavorixxi l-ebda wieħed partikolari.

(8)

Il-liġi nazzjonali tal-uffiċċju reġistrat tal-emittent tiddetermina liema obbligi l-intermedjarji jridu jikkonformaw magħhom b'mod konkret sabiex jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet mill-azzjonisti. Dawn se jinkludu, fejn meħtieġ, l-obbligu li jikkonfermaw l-intitolament tal-azzjonist li jieħu sehem f'laqgħa ġenerali, u l-obbligu li jikkomunika l-avviż ta' parteċipazzjoni lill-emittent. Għal dan l-iskop, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti tipi minimi ta' informazzjoni li għandha tiġi inkluża f'din in-notifika ta' parteċipazzjoni.

(9)

Għad hemm il-ħtieġa li tiġi standardizzata l-konferma ta' intitolament għal parteċipazzjoni f'laqgħa ġenerali, billi l-informazzjoni preċiża rigward pożizzjonijiet intitolati tista' ma tkunx magħrufa mill-emittent, jew ikkomunikata lilu b'mod effiċjenti, partikolarment minħabba l-komunikazzjoni transfruntiera. Il-konfermi ta' intitolament huma kkomunikati b'modi diverġenti bħal elettronikament permezz tal-katina ta' intermedjarji, jew direttament mill-aħħar intermedjarju lill-emittent, jew mill-aħħar intermedjarju f'format stampat jew elettroniku lill-azzjonist jew klijent, skont il-mudell taż-żamma tat-titoli fis-suq rilevanti. Dan ir-Regolament jistipula l-minimu tat-tipi ta' informazzjoni li trid tiġi inkluża f'konfermi jew ir-riċeviment ta' voti u r-reġistrazzjoni u l-għadd tal-voti.

(10)

Huwa kruċjali t-trattament rapidu ta' trażmissjonijiet fil-katina ta' intermedjarji, b'mod partikolari meta dan jikkonsisti minn kustodji jew operaturi oħra f'saffi multipli u, meta jintużaw kontijiet tal-klijenti omnibus, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni tasal għand l-azzjonisti transfruntiera, u li dawn ikunu jistgħu jirreaġixxu fi żmien raġonevoli u fi żmien l-iskadenzi stabbiliti għall-avvenimenti soċjetarji mill-emittenti u l-intermedjarji. Biex ikunu protetti u bbilanċjati l-interessi raġonevoli tal-azzjonisti ma' dawk tal-emittenti u l-intermedjarji, huwa importanti li jiġu definiti l-iskadenzi li jridu jiġu osservati fit-trażmissjoni ta' informazzjoni dwar avvenimenti soċjetarji u interventi tal-azzjonist.

(11)

Billi qed jiġu applikati fil-parti l-kbira, standards tas-suq volontarji għat-trattament tal-azzjonijiet soċjetarji, inklużi l-avvenimenti soċjetarji ta' natura finanzjarja, bħad-distribuzzjonijiet u r-riorganizzazzjonijiet soċjetarji li jaffettwaw is-sehem sottostanti, dan ir-Regolament jistabbilixxi biss l-elementi u l-prinċipji ewlenin li għandhom jiġu rispettati f'dawk il-proċessi.

(12)

Huwa essenzjali li tiġi prodotta data affidabbli u li data kunfidenzjali tiġi trażmessa b'mod sigur. L-intermedjarji, l-emittenti u l-fornituri tas-servizzi tal-emittenti jenħtieġ li jkollhom il-proċessi xierqa stabbiliti biex jiżguraw b'mod partikolari l-integrità u s-sigurtà ta' dawk il-proċessi, li jinkludu data personali għall-finijiet definiti fid-Direttiva 2007/36/KE.

(13)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“emittent” tfisser kumpanija li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru u li l-ishma tiegħu huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat li jinsab jew li jopera fi Stat Membru jew terza persuna nnominata minn din il-kumpanija għall-kompiti stabbiliti f'dan ir-Regolament;

(2)

“CSD emittent” tfisser depożitorju ċentrali tat-titoli li jipprovdi s-servizz ewlieni kif definit fil-punti 1 jew 2 tat-Taqsima A tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) f'dak li għandu x'jaqsam ma' ishma kkummerċjalizzati f'suq regolat;

(3)

“avveniment soċjetarju” tfisser azzjoni mibdija mill-emittent jew terza persuna li tinvolvi l-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma u li jistgħu jew ma jistgħux jaffettwaw sehem sottostanti, bħat-tqassim ta' profitti jew laqgħa ġenerali;

(4)

“intermedjarju” tfisser persuna kif definit fil-punt (d) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2007/36/KE u intermedjarju f'pajjiż terz fis-sens tal-Artikolu 3e tad-Direttiva 2007/36/KE;

(5)

“intervent tal-azzjonist” tfisser kull reazzjoni, struzzjoni jew reazzjoni oħra mill-azzjonist jew terza persuna nnominata mill-azzjonist, kif ikun il-każ skont il-liġi applikabbli, għall-finijiet tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti li jirriżultaw mill-ishma, f'avveniment soċjetarju;

(6)

“l-aħħar intermedjarju” tfisser kull intermedjarju li jipprovdi kontijiet tat-titoli fil-katina ta' intermedjarji għall-azzjonist;

(7)

“data ta' reġistrazzjoni” tfisser id-data stabbilita mill-emittent, li fiha d-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma, inkluż id-dritt għal parteċipazzjoni u għal vot f'laqgħa ġenerali, kif ukoll l-identità tal-azzjonisti, għandhom jiġu determinati, fuq il-bażi tal-pożizzjonijiet konsolidati kkonsenjati fil-kotba tas-CSD emittent jew tal-ewwel intermedjarju l-ieħor permezz ta' entrata fil-kotba fl-għeluq tan-negozju tagħha;

(8)

“pożizzjoni intitolata” tfisser il-pożizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja mid-“data ta' reġistrazzjoni”, li għaliha d-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma, inkluż id-dritt għal parteċipazzjoni u għal vot f'laqgħa ġenerali, huma mehmuża;

(9)

“l-ewwel intermedjarju” tfisser “is-CSD emittent” jew intermedjarju ieħor nominat mill-emittent, li jżomm rekords tal-ishma tal-emittent b'entrata fil-kotba fl-ogħla livell fir-rigward tal-ishma nnegozjati f'suq regolat, jew li jkollu dawn l-ishma fl-ogħla livell f'isem l-azzjonisti tal-emittent. L-ewwel intermedjarju jista' jaġixxi wkoll fir-rwol tal-aħħar intermedjarju;

(10)

“id-data tal-ħlas” tfisser id-data li fiha l-ħlas li jirrigwarda l-qligħ ta' avveniment soċjetarju jekk ikun applikabbli, jkun dovut lill-azzjonist;

(11)

“il-perijodu elettorali” tfisser il-perjodu li matulu l-azzjonist jista' jagħżel bejn l-għażliet disponibbli f'avveniment soċjetarju;

(12)

“data tal-aħħar parteċipazzjoni” tfisser l-aħħar data li fiha jistgħu jinxtraw jew jiġu ttrasferiti l-ishma bid-dritt mehmuż għall-parteċipazzjoni fl-avveniment soċjetarju eskluż id-dritt ta' parteċipazzjoni f'laqgħa ġenerali;

(13)

“skadenza għall-protezzjoni tax-xerrej” tfisser l-aħħar jum u ħin li fih xerrej li għad irid jirċievi s-sehem sottostanti ta' avveniment soċjetarju, li jinkludi għażliet għall-azzjonist, għandu jagħti struzzjonijiet lill-bejjiegħ dwar l-għażla bejn l-alternattivi;

(14)

“skadenza stipulata mill-emittent” tfisser l-aħħar jum u ħin, skont kif stabbilit mill-emittent, li fih l-emittent, it-terza persuna nnominata mill-emittent jew is-CSD emittent, għandhom jiġu notifikati dwar intervent tal-azzjonist fir-rigward ta' avveniment soċjetarju u fil-kuntest ta' avveniment soċjetarju mibdi minn terza persuna, din għandha tapplika għal kull skadenza għan-notifika lil terza persuna jew lit-terza persuna nnominata minn tali terza persuna li tirrigwarda l-intervent tal-azzjonist f'dak li għandu x'jaqsam mal-avveniment soċjetarju li huwa nieda;

(15)

ex data” tfisser id-data li fiha l-ishma jiġu nnegozjati mingħajr id-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma inkluż id-dritt għal parteċipazzjoni u għal vot f'laqgħa ġenerali;

(16)

“ISIN” tfisser in-numru internazzjonali ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lit-titoli definit taħt ISO 6166 jew metodoloġija kompatibbli;

(17)

“LEI” tfisser l-identifikatur ta' entità ġuridika ISO 17442 imsemmi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 (3).

Artikolu 2

Formati standardizzati, interoperabbiltà u lingwa

1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli minn 3 sa 8 ta' dan ir-Regolament għandha tiġi trażmessa mill-intermedjarji skont il-formati standardizzati stabbiliti fl-Anness, u għandha tinkludi t-tipi minimi ta' informazzjoni u jkunu f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness.

2.   L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-emittenti intermedjarji u tiġi trażmessa tul il-katina ta' intermedjarji lill-azzjonisti għandha tkun f'format li jippermetti l-ipproċessar f'konformità mal-paragrafu 3.

L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta mill-emittent fil-lingwa li fiha huwa jippubblika l-informazzjoni finanzjarja tiegħu skont id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u, sakemm dan ma jkunx ġustifikat filwaqt li jiġi kkunsidrat il-bażi azzjonarju tal-emittent, ukoll f'lingwa użata komunement fl-isfera tal-finanzi internazzjonali.

3.   It-trażmissjonijiet bejn l-intermedjarji għandhom isiru b'mezzi elettroniċi u formati li jinqraw minn magna, li jippermettu l-interoperabbiltà u l-ipproċessar dirett u li jużaw standards tal-industrija applikati internazzjonalment bħal pereżempju l-ISO jew metodoloġija kompatibbli mal-ISO.

4.   L-intermedjarji għandhom jippermettu aċċess lill-azzjonisti, li mhumiex intermedjarji, għall-informazzjoni kollha, kif ukoll kull modalità għal interventi tal-azzjonist permezz ta' għodod u faċilitajiet ġeneralment disponibbli, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-azzjonist. L-intermedjarji għandhom jiżguraw li dawn l-għodod u l-faċilitajiet jippermettu l-ipproċessar ta' interventi tal-azzjonist mill-intermedjarju skont il-paragrafu 3.

Artikolu 3

Talba għall-komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti u rispons

1.   Ir-rekwiżiti minimi rigward il-format ta' talba għall-komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti f'konformità mal-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva 2007/36/KE għandhom ikunu kif stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness.

2.   Ir-rekwiżiti minimi rigward il-format tar-reazzjoni minn intermedjarji għal talba skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu kif stabbilit fit-Tabella 2 tal-Anness.

3.   Ir-rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll, sa fejn huwa meħtieġ, għal kull aġġornament u kanċellazzjoni ta' tali talbiet jew tweġibiet.

Artikolu 4

Trażmissjoni ta' avviż ta' laqgħa

1.   Ir-rekwiżiti minimi rigward it-tipi u l-format tal-informazzjoni li għandha tiġi trażmessa f'konformità mal-Artikolu 3b(1), (2), (3) u (5) tad-Direttiva 2007/36/KE dwar l-organizzazzjoni ta' laqgħat ġenerali għandhom ikunu kif stipulat fit-Tabella 3 tal-Anness.

2.   Ir-rekwiżiti msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom japplikaw ukoll, sa fejn huwa meħtieġ, għal kull aġġornament u kanċellazzjoni ta' dawn l-avviżi ta' laqgħa.

Artikolu 5

Konferma ta' intitolament għall-eżerċiżżju tad-drittijiet tal-azzjonisti f'laqgħa ġenerali

1.   Bl-iskop li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonist f'laqgħa ġenerali, inkluż id-dritt li jipparteċipa u jivvota, kif imsemmi fl-Artikolu 3c(1) tad-Direttiva 2007/36/KE, l-aħħar intermedjarju għandu jikkonferma, wara talba, lill-azzjonist jew lil terza persuna nnominata mill-azzjonist, il-pożizzjoni intitolata li tidher fir-reġistri tiegħu. Meta jkun hemm aktar minn intermedjarju wieħed fil-katina ta' intermedjarji, l-aħħar intermedjarju għandu jiżgura li l-pożizzjonijiet intitolati fir-rekords tiegħu jikkorrispondu ma' dawk tal-ewwel intermedjarju.

Tali konferma mill-aħħar intermedjarju lill-azzjonist ma għandhiex tkun meħtieġa, jekk il-pożizzjoni intitolata tkun magħrufa jew tkun se tiġi trażmessa lill-emittent jew lill-ewwel intermedjarju, skont kif applikabbli.

2.   It-tipi minimi ta' informazzjoni u l-elementi tad-data li l-konferma ta' intitolament għandha tinkludi, skont kif ikun rilevanti għat-tip ta' trażmissjoni, għandhom ikunu kif stabbiliti fit-Tabella 4 tal-Anness.

3.   It-tipi minimi ta' informazzjoni u l-elementi tad-data msemmija fit-tieni subparagrafu għandhom japplikaw ukoll, sa fejn huwa meħtieġ, għal kull aġġornament u kanċellazzjoni ta' konfermi ta' intitolamenti.

Artikolu 6

Notifika ta' parteċipazzjoni minn azzjonist f'laqgħa ġenerali

1.   Bl-iskop li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet mill-azzjonist f'laqgħa ġenerali, inkluż id-dritt li jipparteċipaw u jivvotaw, kif imsemmi fl-Artikolu 3c(1) tad-Direttiva 2007/36/KE, l-intermedjarji għandhom, jekk meħtieġ skont l-emittent u b'talba mill-azzjonist, jikkomunikaw l-avviż ta' parteċipazzjoni lill-emittent, jew biex jagħtu lill-azzjonist il-possibbiltà li jeżerċita d-drittijiet huwa stess jew biex jagħtu lill-azzjonist il-possibbiltà li jinnomina terza persuna biex jeżerċita dawn id-drittijiet fuq l-awtorizzazzjoni u l-istruzzjoni espliċiti mill-azzjonist għall-benefiċċju tal-azzjonist.

2.   Meta n-notifika ta' parteċipazzjoni tinkludi referenza għall-voti, l-aħħar intermedjarju għandu jiżgura li l-informazzjoni dwar in-numru ta' ishma vvotati tkun konsistenti mal-pożizzjoni intitolata. Fil-każ li n-notifika tiġi trażmessa bejn l-intermedjarji qabel id-data ta' reġistrazzjoni, l-aħħar intermedjarju għandu jaġġorna l-avviż, jekk meħtieġ, biex jallinja l-informazzjoni.

3.   It-tipi minimi ta' informazzjoni u ta' elementi tad-data, li l-avviż ta' parteċipazzjoni minn azzjonist f'laqgħa ġenerali għandu jinkludi, għandhom ikunu kif stabbiliti fit-Tabella 5 tal-Anness.

It-tipi minimi ta' informazzjoni u ta' elementi tad-data msemmija fl-ewwel subparagrafu, għandhom japplikaw ukoll, sa fejn huwa meħtieġ, għal messaġġi li jirrigwardaw kull aġġornament u kanċellazzjoni ta' avviżi ta' parteċipazzjonijiet.

Artikolu 7

Format ta' konferma tal-irċevuta u r-reġistrazzjoni u l-għadd tal-voti

1.   It-tipi minimi ta' informazzjoni u ta' elementi tad-data li jagħmlu parti mill-konferma tar-riċevuta tal-voti mitfugħa b'mod elettroniku kif previst fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 3c(2) tad-Direttiva 2007/36/KE, għandhom ikunu kif stabbilit fit-Tabella 6 tal-Anness.

2.   It-tipi minimi ta' informazzjoni u ta' elementi tad-datali jagħmlu parti mill-konferma ta' reġistrazzjoni u l-għadd tal-voti mill-emittent lill-azzjonist jew lil terza persuna nnominata mill-azzjonist kif previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3c(2) tad-Direttiva 2007/36/KE, għandhom ikunu kif stabbilit fit-Tabella 7 tal-Anness.

Artikolu 8

Trażmissjoni ta' informazzjoni speċifika għal avvenimenti korporattivi għajr laqgħat ġenerali

1.   L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-emittent lill-ewwel intermedjarju jew lil intermedjarji oħra, kif ukoll in-notifiki li jintbagħtu fil-katina ta' intermedjarji, għandhom jinkludu l-informazzjoni essenzjali kollha dwar l-avveniment soċjetarju għajr laqgħa ġenerali, li hija meħtieġa għall-intermedjarju biex iwettaq l-obbligi tiegħu skont id-Direttiva 2007/36/KE lejn l-azzjonist jew biex l-azzjonist jeżerċita d-drittijiet tal-azzjonisti.

2.   Ir-rekwiżiti minimi li ġejjin dwar is-sekwenza ta' trażmissjonijiet, kif ukoll id-dati u l-iskadenzi f'avveniment soċjetarju għandhom japplikaw:

(a)

l-emittent għandu jinnotifika lill-ewwel intermedjarju u sa fejn meħtieġ, lil intermedjarji oħra l-informazzjoni ta' każ korporattiv kmieni biżżejjed biex il-parteċipanti fis-suq ikunu jistgħu jirreaġixxu u jibagħtu l-informazzjoni, u biex is-snajja' jew il-pretensjonijiet tas-suq pendenti jkunu jistgħu jiġu pproċessati b'mod adegwat qabel id-dati ta' skadenza rilevanti jew qabel il-bidu ta' perjodu ta' elezzjoni, kif applikabbli;

(b)

id-data tal-pagament għandha tiġi ffissata kemm jista' jkun qrib id-data ta' reġistrazzjoni, l-iskadenza stipulata mill-emittent, jew l-iskadenza stabbilita mit-terza persuna li tniedi avveniment soċjetarju, skont kif applikabbli, sabiex l-ipproċessar ta' pagamenti lill-azzjonisti jkun jista' jsir malajr kemm jista' jkun;

(c)

f'każ ta' avveniment soċjetarju li jinkludi alternattivi għall-azzjonist, il-perjodu tal-elezzjoni jenħtieġ li jkun twil biżżejjed biex l-azzjonisti u l-intermedjarji jkollhom perjodu ta' żmien raġonevoli biex jirreaġixxu;

(d)

f'każ ta' avveniment soċjetarju li jinkludi xi għażliet għall-azzjonist, id-data tal-aħħar parteċipazzjoni u l-iskadenza ta' protezzjoni lix-xerrej għandhom jippreċedu, f'din l-ordni, l-iskadenza stipulata mill-emittent sabiex it-talbiet tax-xerrej ikunu jistgħu jiġu pproċessati b'mod adegwat qabel tmiem il-perjodu tal-elezzjoni;

(e)

f'każ ta' avveniment soċjetarju li huwa kondizzjonali, l-emittent għandu jinnotifika lill-ewwel intermedjarju bl-informazzjoni rigward l-eżitu tal-avveniment soċjetarju mill-aktar fis possibbli wara l-iskadenza stipulata mill-emittent u qabel ma jsir kwalunkwe pagament fl-avveniment soċjetarju.

3.   Wara d-data tal-ħlas tal-avveniment soċjetarju, l-ewwel intermedjarju jew, fejn ikun hemm aktar minn intermedjarju wieħed fil-katina, l-intermedjarji kollha, għandhom jittrażmettu min-naħa tagħhom l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet li ttieħdu jew dwar it-transazzjonijiet kompluti mill-intermedjarju għall-kont tal-azzjonist. L-informazzjoni li għandha tiġi trażmessa mill-intermedjarju għandha tinkludi mill-inqas ir-riżultati bbażati fuq l-azzjoni tal-azzjonist f'avveniment soċjetarju b'alternattivi, il-pożizzjonijiet intitolati jew saldati, kull rikavat riċevut, kif ukoll ir-riżultati rigward kull pretensjoni tas-suq, sa fejn dan ikun rilevanti għall-azzjonist.

4.   It-tipi minimi ta' informazzjoni u l-elementi tad-data li għandhom jiġu pprovduti u trażmessi, sa fejn rilevanti għall-azzjoni korporattiva, skont l-Artikolu 3b(1), (2), (3) u (5) tad-Direttiva 2007/36/KE fir-rigward ta' avveniment soċjetarji oħra għajr laqgħat ġenerali għandhom ikunu kif stipulati fit-Tabella 8 tal-Anness.

Ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw ukoll, sa fejn huwa meħtieġ, għal kull kanċellazzjoni jew aġġornament ta' dawn in-notifiki.

Artikolu 9

Skadenzi li jridu jikkonformaw magħhom l-emittenti u l-intermedjarji f'avvenimenti soċjetarji u fi proċessi ta' identifikazzjoni tal-azzjonisti

1.   L-emittent li jagħti bidu għall-avveniment soċjetarju għandu jipprovdi lill-intermedjarji bl-informazzjoni dwar l-avveniment soċjetarju fi żmien xieraq, mhux aktar tard mill-istess jum tan-negozju li fih jitħabbar l-avveniment soċjetarju skont il-liġi applikabbli.

2.   Meta l-intermedjarju jipproċessa u jibgħat informazzjoni dwar avvenimenti soċjetarji, l-intermedjarju għandu jiżgura, fejn meħtieġ, li l-azzjonisti jkollhom biżżejjed żmien biex jirreaġixxu għall-informazzjoni li jirċievu sabiex ikunu jistgħu jirrispettaw l-iskadenza stipulata mill-emittent jew id-data ta' reġistrazzjoni.

L-ewwel intermedjarju u kull intermedjarju ieħor li jirċievi informazzjoni dwar l-avveniment soċjetarju għandu jittrażmetti din l-informazzjoni lill-intermedjarju li jmiss fil-katina mingħajr dewmien u mhux aktar tard mill-għeluq tal-istess jum ta' negozju li fih ikun irċieva l-informazzjoni. Meta l-intermedjarju jirċievi l-informazzjoni wara l-16.00 matul il-jum ta' negozju tiegħu, huwa għandu jittrażmetti l-informazzjoni mingħajr dewmien u mhux aktar tard mill-10.00 tal-jum ta' negozju li jsegwi.

Fejn il-pożizzjoni fis-sehem rilevanti tinbidel wara l-ewwel trażmissjoni, l-ewwel intermedjarju u kull intermedjarju fil-katina, għandu, barra minn hekk, jgħaddi l-informazzjoni lill-azzjonisti l-ġodda fil-kotba tiegħu, skont il-pożizzjonijiet ta' tmiem il-jum f'kull jum ta' negozju, sad-data ta' reġistrazzjoni.

3.   L-aħħar intermedjarju għandu jittrażmetti lill-azzjonist l-informazzjoni dwar l-avveniment soċjetarju mingħajr dewmien u mhux aktar tard mill-għeluq tal-istess jum ta' negozju li fih ikun irċieva l-informazzjoni. Meta l-intermedjarju jirċievi l-informazzjoni wara l-16.00 matul il-jum ta' negozju tiegħu, huwa għandu jittrażmetti l-informazzjoni mingħajr dewmien u mhux aktar tard mill-10.00 tal-jum ta' negozju li jsegwi. Barra minn hekk, huwa għandu jikkonferma d-dritt tal-azzjonist sabiex jipparteċipa fl-avveniment soċjetarju mingħajr dewmien żejjed u fiż-żmien dovut sabiex ikunu jista' jirrispetta l-iskadenza stipulata mill-emittent jew id-data ta' reġistrazzjoni, skont kif applikabbli.

4.   Kull intermedjarju għandu jittrażmetti lill-emittent kull informazzjoni dwar l-intervent tal-azzjonist mingħajr dewmien wara li jkun irċieva l-informazzjoni, skont proċess li jippermetti li tiġi rispettata l-iskadenza stipulata mill-emittent jew id-data ta' reġistrazzjoni.

Kull rekwiżit addizzjonali li jikkonċerna l-intervent tal-azzjonist, li l-emittent jeħtieġ li l-azzjonist jipprovdi skont il-liġi applikabbli, u li ma jistax jiġi pproċessat bħala li jinqara minn magna jew awtomatizzat għal kollox kif previst fl-Artikolu 2(3), għandu jiġi trażmess mill-intermedjarju mingħajr dewmien u fil-ħin sabiex l-iskadenza stipulata mill-emittent jew id-data ta' reġistrazzjoni tkun tista' tiġi rrispettata.

L-aħħar intermedjarju ma għandux jistabbilixxi skadenza li tkun teħtieġ xi intervent tal-azzjonist aktar kmieni minn tliet ijiem ta' xogħol qabel l-iskadenza stipulata mill-emittent jew qabel id-data ta' reġistrazzjoni. L-aħħar intermedjarju jista' javża lill-azzjonist fir-rigward tar-riskji marbuta ma' tibdiliet fil-pożizzjoni azzjonarja qrib id-data ta' reġistrazzjoni.

5.   Il-konferma tar-riċevuta tal-voti mitfugħa elettronikament kif previst fl-Artikolu 7(1) għandha tiġi pprovduta lill-persuna li titfa' l-vot immedjatament wara li jintefgħu l-voti.

Il-konferma tar-reġistrazzjoni u l-għadd tal-voti kif prevista fl-Artikolu 7(2) għandha tiġi pprovduta mill-emittent f'waqtha u mhux aktar tard minn 15-il jum wara t-talba jew il-laqgħa ġenerali, skont liema minnhom isseħħ l-aħħar, sakemm l-informazzjoni ma tkunx diġà disponibbli.

6.   It-talba biex tiġi kkomunikata l-identità tal-azzjonisti magħmula minn emittent jew terza persuna nnominata mill-emittent għandha tiġi trażmessa minn intermedjarji, skont il-kamp ta' applikazzjoni tat-talba, lill-intermedjarju li jmiss fil-katina mingħajr dewmien u mhux aktar tard mill-għeluq fl-istess jum ta' negozju meta tasal it-talba. Meta l-intermedjarju jirċievi talba wara l-16.00 matul il-jum ta' negozju tiegħu, huwa għandu jittrażmetti l-informazzjoni mingħajr dewmien u mhux aktar tard mill-10.00 tal-jum ta' negozju li jmiss.

Ir-rispons għat-talba biex tiġi kkomunikata l-identità tal-azzjonist għandu jiġi pprovdut u trażmess minn kull intermedjarju lid-destinatarju definit fit-talba mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn matul il-jum tan-negozju li jsegwi immedjatament wara d-data ta' reġistrazzjoni jew id-data ta' meta tasal it-talba mingħand l-intermedjarju rispondenti, skont liema jseħħ l-aħħar.

L-iskadenza msemmija fit-tieni subparagrafu ma għandhiex tapplika għat-tweġibiet għal talbiet jew dawk il-partijiet ta' talbiet, kif applikabbli, li ma jistgħux jiġu pproċessati bħala li jinqraw minn magna u awtomatizzati għal kollox, kif previst fl-Artikolu 2(3). Dan ma għandux japplika lanqas għal risposti għal talbiet li jaslu għand l-intermedjarju aktar minn sebat ijiem ta' negozju wara d-data ta' reġistrazzjoni. F'każijiet bħal dawn, it-tweġiba għandha tiġi pprovduta u trażmessa mill-intermedjarju mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ sal-skadenza stipulata mill-emittent.

7.   L-iskadenzi msemmija fil-paragrafi minn 1 sa 6 għandhom japplikaw, sa fejn huwa meħtieġ, għal kull kanċellazzjoni jew aġġornament tal-informazzjoni rilevanti.

8.   L-intermedjarju għandu jittimbra b'indikazzjoni ta' ħin, it-trażmissjonijiet kollha msemmija f'dan l-Artikolu.

Artikolu 10

Rekwiżiti minimi ta' sigurtà

1.   Meta jittrażmettu informazzjoni lill-intermedjarji, lill-azzjonisti jew lil terzi persuni nnominati mill-azzjonisti skont l-Artikoli 3a, 3b u 3c tad-Direttiva 2007/36/KE, l-emittent u l-intermedjarju għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa li jkollhom l-għan li jiżguraw is-sigurtà, l-integrità u l-awtentikazzjoni tal-informazzjoni oriġinata mill-emittent jew mitterza persuna li tniedi l-avveniment soċjetarju. L-intermedjarji għandhom jimplimentaw tali miżuri wkoll fir-rigward tat-trażmissjoni ta' informazzjoni lill-emittent jew lit-terza persuna nnominata mill-emittent.

2.   L-intermedjarju li jirċievi talba mingħand l-emittent jew mingħand it-terza persuna nnominata mill-emittent biex jikkomunika l-identità tal-azzjonist, jew kull komunikazzjoni oħra msemmija f'dan ir-Regolament, li għandha tiġi trażmessa tul il-katina ta' intermedjarji, jew lill-azzjonisti, għandu jivverifika li t-talba jew l-informazzjoni trażmessa toriġina mingħand l-emittent.

Artikolu 11

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-3 ta' Settembru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Settembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 184, 14.7.2007, p. 17.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 352, 21.12.2012, p. 20).

(4)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38)


ANNESS

Tabella 1

Talba għall-iżvelar ta' informazzjoni li tirrigwarda l-identità tal-azzjonisti

Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

A.   Speċifikazzjoni tat-talba (għandha tintbagħat talba separata għal kull ISIN)

1.

Identifikatur uniku tat-talba

Numru uniku li jispeċifika kull talba ta' żvelar

[24 karattru alfanumeriku]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

2.

Tip ta' talba

Tip ta' talba (talba għall-iżvelar tal-identità tal-azzjonisti)

[4 karattri alfanumeriċi]

L-emittent jew terza persuna nominata minnu

3.

Il-kamp ta' applikazzjoni tat-talba

Speċifikazzjoni jekk it-talba għandhiex tiġi mgħoddija u mwieġba permezz ta' intermedjarji oħra fil-katina ta' intermedjarji. Jekk le, il-kaxxa għandha titħalla vojta.

[Kaxxa fakultattiva. Jekk applikabbli, trid timtela': IVA]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

4.

ISIN

Definizzjoni

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

5.

Data ta' Reġistrazzjoni

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

6.

Skadenza tal-emittent

Definizzjoni. L-iskadenza tal-Emittent għandha tiġi stabbilita skont l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament.

[Data (SSSSXXJJ); UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent

7.

Il-limitu ta' kwantità li jillimita t-talba

Jekk applikabbli. Il-limitu għandu jkun espress bħala numru assolut ta' ishma.

[Kaxxa fakultattiva. Jekk applikabbli, trid timtela':

15-il karattru numeriku]

Emittent

8.

Id-data li minnha l-ishma ġew miżmuma

Jekk applikabbli. Jekk l-emittent jagħżel li jinkludi fit-talba tiegħu d-data li minnha l-ishma ġew miżmuma, dan għandu jindika fit-talba tiegħu kif din id-data għandha tiġi ddeterminata.

Tali talba tista' taffettwa t-trattament awtomatizzat (straight through processing) tat-talba.

[Kaxxa fakultattiva. Jekk applikabbli, trid timtela': IVA]

Emittent

B.   L-ispeċifikazzjoni fir-rigward tar-riċevitur li lilu għandha tintbagħat it-tweġiba

1.

Identifikatur uniku tad-destinatarju tat-tweġiba

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali uniku ppreċedut mill-kodiċi tal-pajjiż li jirreferi għall-pajjiż tal-uffiċċju reġistrat tiegħu jew il-LEI tal-emittent, jew it-terza persuna nnominata mill-emittent, is-CSD emittent, jew intermedjarju ieħor jew fornitur ieħor tas-servizz, skont kif ikun il-każ, li lilu għandha tiġi trażmessa t-tweġiba mill-intermedjarju.

[20 karattru alfanumeriku.

Il-kodiċi tal-pajjiż għandu jkun fl-għamla ta' kodiċi b'żewġ (2) ittri, kif definit mill-kodiċi alpha-2 tal-ISO 3166—1, jew skont metodoloġija kompatibbli]

Emittent

2.

L-isem tad-destinatarju tat-tweġiba

 

[140 karattru alfanumeriku.]

Emittent

3.

L-indirizz tad-destinatarju tat-tweġiba

L-indirizz BIC, l-indirizz tal-posta elettronika, garantit jew iċċertifikat, il-URL għal portal web sikur u detalji oħra dwar l-indirizz li jiżguraw il-wasla u s-sigurtà tat-trażmissjoni

[Entrata alfanumerika]

Emittent


Tabella 2

Tweġiba għal talba għall-iżvelar ta' informazzjoni li tirrigwarda l-identità tal-azzjonisti

Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

A.   Speċifikazzjoni tat-talba oriġinali mill-emittent

1.

Identifikatur uniku tat-talba

Ara t-Tabella 1, l-kaxxa A.1

[24 karattru alfanumeriku]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

2.

Identifikatur uniku tat-tweġiba

Numru uniku li jidentifika kull tweġiba.

[24 karattru alfanumeriku]

Intermedjarju li Jwieġeb

3.

Tip ta' talba

Ara t-Tabella 1, il-kaxxa A.2

[4 karattri alfanumeriċi]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

4.

ISIN

Ara t-Tabella 1, il-kaxxa A.4

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

5.

Data tar-reġistrazzjoni

Ara t-Tabella 1, il-kaxxa A.5

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

B.   Informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni azzjonarja mill-intermedjarju li jwieġeb

1.

Identifikatur uniku tal-intermedjarju li jwieġeb

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali uniku preċedut mill-kodiċi tal-pajjiż li jirreferi għall-pajjiż tal-uffiċċju reġistrat tiegħu jew LEI

[20 karattru alfanumeriku.

Il-kodiċi tal-pajjiż għandu jkun fil-forma stabbilita fit-Tabella 1, l-entrata B.1]

L-intermedjarju li jwieġeb

2.

Isem l-intermedjarju li jwieġeb

 

[140 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

3.

L-għadd totali ta' ishma miżmuma mill-intermedjarju li jwieġeb

L-għadd totali huwa daqs is-somma tan-numri mogħtija fil-kaxxi B.4 u B.5

[15-il karattru numeriku bil-punt deċimali, jekk applikabbli]

L-intermedjarju li jwieġeb

4.

In-numru ta' ishma miżmuma mill-intermedjarju li jwieġeb f'ismu stess

 

[15-il karattru numeriku bil-punt deċimali, jekk applikabbli]

L-intermedjarju li jwieġeb

5.

In-numru ta' ishma miżmuma mill-intermedjarju li jwieġeb f'isem xi ħadd ieħor

 

[15-il karattru numeriku bil-punt deċimali, jekk applikabbli]

L-intermedjarju li jwieġeb

6.

L-identifikatur uniku tal-operatur tal-kont ta' titoli

LEI tal-operatur tal-kont ta' titoli, jiġifieri l-intermedjarju 'l fuq fil-katina li miegħu l-intermedjarju li jwieġeb għandu kont ta' titoli

[20 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

7.

In-numru tal-kont ta' titoli

In-numru tal-kont ta' titoli tal-intermedjarju li jwieġeb flimkien mal-intermedjarju 'l fuq fil-katina.

[20 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

C.   Informazzjoni miżmuma mill-intermedjarju li jwieġeb dwar l-identità tal-azzjonisti (il-blokka/ir-rubrika li tirrepeti ruħha, għandha timtela separatament għal kull azzjonist magħruf mal-intermedjarju li jwieġeb, inkluż jekk applikabbli għall-pożizzjoni fuq kont proprju miżmum mill-intermedjarju li jwieġeb)

1(a).

Identifikatur uniku ta' azzjonist f'każ ta'persuna ġuridika

(1)

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali uniku preċedut mill-kodiċi għall-pajjiż ta' reġistrazzjoni tiegħu jew LEI jew

[20 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

(2)

meta la jkun hemm LEI u lanqas numru ta' reġistrazzjoni disponibbli, il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (Bank Identifier Code, BIC) ippreċedut mill-kodiċi tal-pajjiż għall-pajjiż ta' reġistrazzjoni tiegħu JEW

[11-il karattru alfanumeriku]

(3)

kodiċi tal-klijent, li jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika, f'kull ġurisdizzjoni, preċedut mill-kodiċi tal-pajjiż rigward il-pajjiż ta' reġistrazzjoni tiegħu

[50 karattru alfanumeriku.

Il-kodiċi tal-pajjiż għandu jkun fil-forma stabbilita fit-Tabella 1, il-kaxxa B.1

1(b)

Identifikatur uniku ta' azzjonist f'każ ta' persuna fiżika

Identifikatur nazzjonali fis-sens tal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 (*1)

[35 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

2(a)

Isem l-azzjonist f'każ ta' persuna ġuridika

 

[140 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

2(b)

Isem l-azzjonist f'każ ta' persuna fiżika

(1)

L-ewwel isem (ismijiet) tal-azzjonist. Fil-każ ta' aktar minn isem wieħed, l-ismijiet kollha għandhom ikunu separati b'virgola

[140 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

(2)

Kunjom (kunjomijiet) tal-azzjonist. Fil-każ ta' aktar minn kunjom wieħed, il-kunjomijiet kollha għandhom ikunu separati b'virgola

[140 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

3.

Isem it-triq

 

[140 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

4.

Kodiċi postali

 

[10 karattri alfanumeriċi]

L-intermedjarju li jwieġeb

5.

Belt

 

[35 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

6.

Pajjiż

Kodiċi tal-pajjiż

[kodiċi tal-pajjiż b' 2 ittri fil-forma stabbilita fit-Tabella 1, il-kaxxa B.1]

L-intermedjarju li jwieġeb

7.

Kodiċi postali - kaxxa postali

 

[10 karattri alfanumeriċi]

L-intermedjarju li jwieġeb

8.

Numru tal-Kaxxa postali

 

[10 karattri alfanumeriċi]

L-intermedjarju li jwieġeb

9.

Indirizz elettroniku

Indirizz elettroniku. Jekk mhux disponibbli, din il-kaxxa għandha titħalla vojta.

[255 karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju li jwieġeb

(Blokka ripetibbli (irrepeti għat-tipi differenti ta' parteċipazzjoni azzjonarja jew id-dati tal-ishma)

10.

Tip ta' parteċipazzjoni azzjonarja

Indikazzjoni tat-tip ta' parteċipazzjoni azzjonarja.

Agħżel: O = parteċipazzjoni azzjonarja għan-nom proprju; N = parteċipazzjoni azzjonarja ta' mandatarju; B = benefiċjarju tal-ishma bħala proprjetarju reali; U = mhux magħruf

[karattru alfanumeriku wieħed (1)]

L-intermedjarju li jwieġeb

11.

L-għadd ta' ishma fil-pussess tal-azzjonista mal-intermedjarju li jwieġeb

L-għadd ta' ishma fil-pussess tal-azzjonista u rrapportati mill-intermedjarju li jwieġeb

[15-il karattru numeriku bil-punt deċimali, jekk applikabbli]

L-intermedjarju li jwieġeb

12.

L-ewwel data ta' parteċipazzjoni azzjonarja

Jekk applikabbli.

[Data (SSSSXXJJ)]

L-intermedjarju li jwieġeb

13.

Isem ta' terza persuna nnominata mill-azzjonist

Jekk applikabbli, din l-entrata għandha tidentifika t-terza persuna li hija awtorizzata li tieħu deċiżjonijiet ta' investiment f'isem l-azzjonist

[Kaxxa fakultattiva.

Jekk applikabbli, il-format tal-kaxxi C.2(a) jew C.2(b) hawn fuq]

L-intermedjarju li jwieġeb

14.

Identifikatur uniku ta' terza persuna nnominata mill-azzjonist

Jekk applikabbli, din l-entrata għandha tidentifika t-terza persuna li hija awtorizzata li tieħu deċiżjonijiet ta' investiment f'isem l-azzjonist

[Kaxxi fakultattivi.

Jekk ikun applikabbli, l-identifikatur uniku fil-format tal-kaxxi C.1(a) jew C.1(b) hawn fuq]

L-intermedjarju li jwieġeb


Tabella 3

Avviż ta' Laqgħa

F'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 3b(1) u l-Artikolu 3b(2) tad-Direttiva 2007/36/KE, fejn l-informazzjoni stipulata f'din it-tabella li tikkonċerna t-tlaqqigħ ta' laqgħa ġenerali tkun disponibbli għall-azzjonisti fis-sit web tal-emittent, l-Avviż ta' Laqgħa mħejji mill-emittent u trażmess mill-intermedjarji għandu jkun fih biss il-blokki A, B u C, inkluż il-URL hyperlink għas-sit web fejn tista' tinstab l-informazzjoni.


Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

A.   Speċifikazzjoni tal-messaġġ

1.

Identifikatur uniku tal-avveniment

Numru uniku

[kaxxa alfanumerika]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

2.

Tip ta' messaġġ

It-tip ta' messaġġ (bħal avviż tal-laqgħa, kanċellazzjoni jew aġġornament ta' dan)

[4 karattri alfanumeriċi]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

B.   Speċifikazzjoni tal-emittent

1.

ISIN

Definizzjoni. L-ISIN tas-sehem li għalih l-avviż jiġi mniedi

Kaxxa ripetibbli: f'każ ta' diversi klassijiet ta' ISIN, indikahom kollha

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

2.

Isem l-emittent

 

[140 karattru alfanumeriku]

Emittent

C.   Speċifikazzjoni tal-laqgħa

1.

Data tal-Laqgħa Ġenerali

 

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

2.

Ħin tal-Laqgħa Ġenerali

L-ispeċifikazzjoni tal-ħin ta' bidu tal-Laqgħa Ġenerali, inkluża ż-żona ta' ħin applikabbli

[UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent

3.

Tip ta' Laqgħa Ġenerali

Speċifikazzjoni dwar it-tip tal-Laqgħa Ġenerali konvokata

[4 karattri alfanumeriċi]

Emittent

4.

Lokalità tal-Laqgħa Ġenerali

Speċifikazzjoni tal-indirizz tal-post tal-Laqgħa Ġenerali, inkluż il-URL tal-post virtwali, jekk applikabbli.

F'każ ta' diversi postijiet, għandu jiġi speċifikat kull indirizz

[255 karattru alfanumeriku]

Emittent

5.

Data tar-Reġistrazzjoni

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

6.

Lokalizzatur Uniformi tar-Riżorsi (URL)

Il-URL hyperlink għas-sit web fejn l-informazzjoni sħiħa li għandha tiġi pprovduta lill-azzjonisti qabel il-Laqgħa Ġenerali tkun aċċessibbli, inklużi l-proċeduri tal-parteċipazzjoni u l-votazzjoni u l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' azzjonisti oħra, bħalma huma l-attivazzjoni ta' punti fuq l-aġenda.

[255 karattru alfanumeriku]

Emittent

D.   Parteċipazzjoni fil-laqgħa ġenerali (blokka ripetibbli; għandha tiġi ripetuta għal kull metodu alternattiv disponibbli ta' parteċipazzjoni)

1.

Metodu ta' parteċipazzjoni mill-azzjonist

Metodu ta' parteċipazzjoni, bħal: VI = parteċipazzjoni virtwali; PH = parteċipazzjoni personali; PX = parteċipazzjoni permezz ta' prokura; EV = Votazzjoni b'korrispondenza.

Kull modalità oħra disponibbli għandha tkun indikata wkoll b'mod standardizzat

[2 karattri alfanumeriċi]

Emittent

2.

L-iskadenza stipulata mill-emittent għan-notifika ta' parteċipazzjoni

L-iskadenza tal-jum u l-ħin għall-azzjonist biex jinnotifika lill-emittent dwar il-parteċipazzjoni tiegħu.

[Data (SSSSXXJJ); UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent

3.

L-iskadenza stipulata mill-emittent għall-votazzjoni

L-iskadenza tal-jum u l-ħin għall-azzjonista biex jissottometti l-voti lill-emittent għal kull metodu ta' parteċipazzjoni, sa fejn ikun applikabbli.

[Data (SSSSXXJJ); UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent

E.   Aġenda - (blokka ripetibbli; trid tkun speċifikata għal kull punt fl-aġenda)

1.

L-identifikatur uniku tal-punt fl-aġenda

Numru uniku

[4 karattri alfanumeriċi]

Emittent

2.

Titolu tal-punt fl-aġenda

Intestatura jew sommarju qasir jew titolu tal-punt fl-aġenda

[100 karattru alfanumeriku]

Emittent

3.

Lokalizzatur Uniformi tar-Riżorsi (URL) tal-materjali

Jekk applikabbli. URL speċifiku għall-materjal li jikkonċerna l-punt fl-aġenda.

Jekk ma jkunx hemm materjali rilevanti, il-kaxxa għandha titħalla vojta.

[Jekk timtela: 255 karattru alfanumeriku]

Emittent

4.

Vot

Jekk applikabbli. Indikazzjoni dwar jekk il-punt fl-aġenda huwiex soġġett għal vot vinkolanti (binding vote, BV) jew vot konsultattiv (advisory vote, AV).

Jekk il-punt fl-aġenda mhuwiex soġġett għal vot, il-kaxxa għandha titħalla vojta.

[Jekk timtela: 2 karattri alfanumeriċi]

Emittent

5.

Għażliet ta' votazzjoni alternattivi

Jekk applikabbli. L-ispeċifikazzjoni tal-għażliet ta' votazzjoni alternattivi kollha għall-punt fl-aġenda disponibbli għall-azzjonist bħal: vot favur (vote in favour, VF); vot kontra (vote against, VA); astensjoni (abstention, AB); vojt (blank, BL) jew oħrajn (other, OT).

Jekk il-punt fl-aġenda mhuwiex soġġett għal votazzjoni, il-kaxxa għandha titħalla vojta.

[Jekk timtela: 2 karattri alfanumeriċi]

Emittent

F.   L-ispeċifikazzjoni tal-iskadenzi rigward l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti l-oħra (blokka ripetibbli; din trid tkun speċifikata għal kull skadenza eżistenti)

1.

L-oġġett tal-iskadenza

L-ispeċifikazzjoni tad-dritt tal-azzjonisti li għalih tapplika l-iskadenza (bħall-peżentazzjoni tal-abbozzi ta' riżoluzzjonijiet jew l-istabbiliment ta' punti għal fuq l-aġenda)

[100 karattru alfanumeriku]

Emittent

2.

L-iskadenza applikabbli għall-emittent

L-ispeċifikazzjoni ta' skadenza marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt tal-azzjonisti speċifikat fil-kaxxa ta' hawn fuq.

[Data (SSSSXXJJ); UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent


Tabella 4

Konferma ta' Intitolament

Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

A.   Speċifikazzjoni tal-laqgħa ġenerali u l-messaġġ

1.

Identifikatur uniku tal-konferma

Numru uniku

[12-il karattru alfanumeriku]

L-aħħar intermedjarju

2.

Isem l-emittent

 

[140 karattru alfanumeriku]

Emittent

3.

Identifikatur uniku tal-avveniment

Identifikatur uniku tal-laqgħa ġenerali kif stabbilit mill-emittent jew minn terza persuna nnominata minnu

[4 karattri alfanumeriċi]

l-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

4.

Tip ta' messaġġ

It-tip ta' messaġġ (konferma ta' intitolament)

[4 karattri alfanumeriċi]

L-aħħar intermedjarju

5.

ISIN

Definizzjoni

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

B.   L-ispeċifikazzjoni tal-pożizzjoni intitolata f'ishma (blokka ripetibbli; biex tiġi ppreżentata għal kull kont ta' titoli tal-azzjonist)

1.

Data Reġistrata

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

2.

Pożizzjoni intitolata

Definizzjoni

[24 karattru numeriku]

L-aħħar intermedjarju

3.

Numru tal-kont ta' titoli

 

[20 karattru alfanumeriku]

L-aħħar intermedjarju

4.

Isem id-detentur tal-kont

 

[140 karattru alfanumeriku. Il-format ta' Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

L-aħħar intermedjarju

C.   Speċifikazzjoni dwar l-azzjonist, persuna ġuridika jew fiżika, kif jista' jkun il-każ

1.

Isem l-azzjonist

Għall-persuni ġuridiċi jew fiżiċi

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

L-aħħar Intermedjarju

2.

Identifikatur uniku tal-azzjonist

Għall-persuni ġuridiċi jew fiżiċi

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.1(a) jew C.1(b)]

L-aħħar intermedjarju

3.

Isem ta' prokura jew ta' terza persuna oħra nnominata mill-azzjonist

Jekk applikabbli

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

L-aħħar intermedjarju

4.

Identifikatur uniku ta' prokura jew terza persuna oħra nnominata mill-azzjonist

Jekk applikabbli

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.1(a) jew C.1(b)]

L-aħħar intermedjarju


Tabella 5

Avviż ta' Parteċipazzjoni

Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

A.   Speċifikazzjoni tal-avviż

1.

Identifikatur uniku tal-avviż ta' parteċipazzjoni

Identifikatur uniku

[kaxxa alfanumerika]

L-aħħar intermedjarju

2.

Tip ta' messaġġ

Speċifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

[4 karattri alfanumeriċi]

L-aħħar intermedjarju

3.

Identifikatur uniku tal-avveniment

Identifikatur uniku tal-laqgħa ġenerali kif stabbilit mill-emittent jew minn terza persuna nnominata minnu

[4 karattri alfanumeriċi]

l-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

4.

ISIN

Definizzjoni.

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

B.   Il-parteċipazzjoni għandha tiġi speċifikata għal kull metodu ta' parteċipazzjoni

1.

Metodu ta' parteċipazzjoni

Speċifikazzjoni tal-metodu ta' parteċipazzjoni mill-azzjonist sa fejn applikabbli.

Jekk diversi metodi huma skjerati, kull metodu għandu jiġi speċifikat, kompatibbli mal-alternattivi disponibbli fit-Tabella 3, it-Taqsima D, bħall-parteċipazzjoni fiżika tal-persuna infisha, permezz ta' prokura, jew votazzjoni elettronika

 

L-aħħar intermedjarju jew azzjonista, skont kif applikabbli

2.

Isem l-azzjonist

 

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

L-aħħar Intermedjarju, jew azzjonist

3(a)

Identifikatur uniku ta' azzjonist f'każ ta' persuna ġuridika

Ara t-Tabella 2, il-kaxxa C, (1) (a)

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C, (1)(a)]

L-aħħar intermedjarju jew azzjonist

3(b)

Identifikatur uniku tal-azzjonist f'każ ta' persuna fiżika

Ara t-Tabella 2, il-kaxxa C, (1)(b)

[Format tat-Tabella 2, il-kaxxa C, (1)(b)]

L-aħħar intermedjarju jew azzjonist

4.

Isem il-prokura, jew it-terza persuna oħra nnominata mill-azzjonist

Jekk applikabbli

[Fakultattiv. Jekk timtela': il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

L-aħħar intermedjarju jew azzjonist

5.

Identifikatur uniku ta' prokura jew terza persuna oħra nnominata minn azzjonist

Jekk applikabbli

[Fakultattiv. Jekk timtela': il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.1(a) jew C.1(b)]

L-aħħar intermedjarju jew azzjonist

C.   Voti, jekk applikabbli (blokka ripetibbli; għandha tiġi speċifikata għal kull kull punt tal-aġenda)

1.

Punt tal-aġenda

L-identifikatur uniku tal-punt fl-aġenda, Tabella 3

[Format tat-Tabella 3, il-kaxxa E.1]

 

Blokka ripetibbli, trid timtela għal kull pożizzjoni ta' vot

2.

Pożizzjoni ta' vot

Indikazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-vot.

[Format tat-Tabella 3,il-Kaxxa E.5]

L-aħħar intermedjarju jew azzjonist

3.

Għadd ta' ishma vvotati

Għadd ta' ishma vvotati għall-punt fl-aġenda għal kull pożizzjoni.

Jekk il-pożizzjoni tal-vot tapplika għall-ishma kollha, din il-kaxxa għandha titħalla vojta.

[Jekk timtela: 15-il karattru numeriku bil-punt deċimali, jekk applikabbli]

L-aħħar intermedjarju jew azzjonist


Tabella 6

Riċevuta tal-Vot

Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

1.

Identifikatur uniku tal-Irċevuta

Numru uniku

[12-il karattru alfanumeriku]

L-intermedjarju jew il-parti li tikkonferma

2.

Tip ta' messaġġ

L-ispeċifikazzjoni tat-tip ta' konferma

[4 karattri alfanumeriċi]

Intermedjarju

3.

Identifikatur uniku tal-avveniment

Identifikatur uniku tal-avveniment tal-laqgħa ġenerali.

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent/Intermedjarju

4.

ISIN

Definizzjoni.

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

5.

Data tal-laqgħa ġenerali

 

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

6.

Isem l-emittent

 

[140 karattru alfanumeriku]

Emittent

7.

Isem il-parti li tikkonferma

 

[140 karattru alfanumeriku. Il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

Il-parti li tipprovdi l-irċevuta

8.

L-isem tal-persuna li xeħet il-vot

 

[140 karattru alfanumeriku. Il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

Il-parti li tikkonferma

9.

Isem l-azzjonist

 

[Kaxxa fakultattiva. Jekk applikabbli, trid timtela':

[140 karattru alfanumeriku. Il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

L-intermedjarju jew il-parti li tikkonferma


Tabella 7

Konferma tar-reġistrazzjoni u tal-għadd tal-voti

Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

1.

Identifikatur uniku tal-konfirma

Numru uniku

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent/Intermedjarju

2.

Tip ta' messaġġ

Speċifikazzjoni tat-tip ta' konferma

[4 karattri alfanumeriċi]

Emittent/Intermedjarju

3.

Identifikatur uniku tal-avveniment

Identifikatur uniku tal-avveniment tal-laqgħa ġenerali.

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent/Intermedjarju

4.

ISIN

Definizzjoni.

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

5.

Data tal-Laqgħa Ġenerali

 

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

6.

Isem l-emittent

 

[140 karattru alfanumeriku]

Emittent

7.

Isem l-azzjonist

[Kaxxa fakultattiva, jekk l-isem tal-azzjonist huwa indikat.]

[140 karattru alfanumeriku. Il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

Emittent

8.

Isem ta' terza persuna nnominata mill-azzjonist

[Kaxxa fakultattiva, jekk l-isem tat-terza persuna nnominata mill-azzjonist huwa indikat.]

[140 karattru alfanumeriku. Il-format tat-Tabella 2, il-kaxxa C.2(a) jew C.2(b)]

 

9.

Modalità

Speċifikazzjoni tal-modalità li permezz tagħha l-voti li ġew irreġistrati u magħduda waslu għand l-emittent, inkluż kemm jekk dan huwa qabel il-laqgħa kif ukoll jekk matul il-laqgħa.

[70 karattru alfanumeriku]

Emittent

10.

Data u ħin tal-wasla

[Kaxxa fakultattiva, biss jekk il-voti jkunu ntefgħu qabel il-laqgħa ġenerali]. Speċifikazzjoni tad-data u, fejn disponibbli, il-ħin li fih waslu l-voti li jkunu ġew irreġistrati u magħduda.

[Data (SSSSXXJJ); UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent

11.

Identifikatur uniku ta' voti

Jekk disponibbli, l-identifikatur uniku tal-komunikazzjoni li fih il-voti rreġistrati u magħduda mill-emittent.

[12-il karattru alfanumeriku]

L-azzjonist jew it-terza persuna nnominata mill-azzjonist


Tabella 8

Notifika ta' avvenimenti korporattivi - minbarra laqgħat ġenerali

Skont il-punt (b) tal-Artikolu 3b(1) u l-Artikolu 3b(2) tad-Direttiva 2007/36/KE, meta l-emittent ikun għamel disponibbli lill-azzjonisti fuq is-sit web tiegħu l-informazzjoni dwar avvenimenti korporattivi - minbarra laqgħat ġenerali – li jinkludu l-informazzjoni u l-elementi tad-data inklużi fit-tabella ta' hawn taħt, sa fejn rilevanti għal azzjoni korporattiva, in-notifika ta' avvenimenti korporattivi għandha tkun meħtieġa li tinkludi biss il-blokka A, kif ukoll il-URL hyperlink għas-sit web fejn tinstab l-informazzjoni.


Tip ta' informazzjoni

Deskrizzjoni

Format

Oriġinatur tad-data

A.   Speċifikazzjoni tal-avveniment korporattiv

1.

L-identifikatur uniku tal-avveniment korporattiv

Numru uniku

[12-il karattru alfanumeriku]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

2.

Tip ta' avveniment korporattiv

Speċifikazzjoni dwar it-tip ta' avveniment korporattiv bħad-distribuzzjoni tal-profitt, ir-riorganizzazzjoni tal-emittent tal-ishma

[42 karattru alfanumeriku]

L-emittent jew it-terza persuna nnominata minnu

3.

ISIN

Definizzjoni. ISIN tas-sehem sottostanti

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

4.

ISIN

Jekk applikabbli, ISIN għal sehem interim jew ta' sigurtà

[12-il karattru alfanumeriku]

Emittent

5.

URL

Il-URL hyperlink li tirreferi għas-sit fejn it-tagħrif komplut dwar l-avveniment korporattiv lill-azzjonisti, huwa disponibbli

[255 karattru alfanumeriku]

Emittent

B.   Dati ewlenin applikabbli għall-avveniment korporattiv (li għandhom jiġu inklużi biss bħala applikabbli għall-każ korporattiv rilevanti)

1.

L-aħħar data ta' Parteċipazzjoni

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

L-ewwel Intermedjarju

2.

Ex-Data

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

L-ewwel Intermedjarju

3.

Data ta' Reġistrazzjoni

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

4.

Bidu tal-perjodu elettorali

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

5.

L-aħħar jum tal-perjodu elettorali

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

6.

Skadenza tal-emittent

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ); UTC (Ħin Universali Koordinat)]

Emittent

7.

Data tal-ħlas

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Emittent

8.

Skadenza tal-protezzjoni tax-xerrej

Definizzjoni

[Data (SSSSXXJJ)]

Intermedjarju

C.   Speċifikazzjoni tal-elezzjonijiet disponibbli lill-azzjonist (blokka ripetibbli; biex tiġi ppreżentata għal kull ISIN, jekk applikabbli)

1.

Għażliet alternattivi għall-azzjonist

Speċifikazzjoni tal-għażliet

[100 karattru alfanumeriku]

Emittent


(*1)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 tat-28 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 449).


Top