EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0377

Deċiżjoni Nru 377/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ April 2013 għal deroga temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 113, 25.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 186 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/377(1)/oj

25.4.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/1


DEĊIŻJONI Nru 377/2013/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ April 2013

għal deroga temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Is-settur tal-avjazzjoni huwa prevalentement ta’ natura internazzjonali. Għalhekk approċċ globali għall-indirizzar tal-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali li qed jiżdiedu malajr għandu jkun il-mod preferut u l-aktar effikaċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-avjazzjoni.

(2)

Il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-klima (UNFCCC) tirrikjedi lill-partijiet kollha li jfasslu u jimplimentaw programmi nazzjonali u, meta jkun xieraq, reġjonali li jkun fihom miżuri ta’ mitigazzjoni tal-bidla fil-klima.

(3)

L-Unjoni impenjat ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha ta’ CO2, inklużi l-emissjonijiet mill-avjazzjoni. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu biex jinkiseb dak it-tnaqqis tal-emissjonijiet.

(4)

In-negozjati tal-ftehimiet kollha tal-Unjoni dwar l-avjazzjoni ma’ pajjiżi terzi għandu jkollhom l-għan li jissalvagwardjaw il-flessibbiltà tal-Unjoni li tieħu azzjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali, inkluż fir-rigward ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni tal-impatt tal-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima.

(5)

Sar progress fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) lejn l-adozzjoni, fit-38 sessjoni tal-Assemblea tal-ICAO li għandha ssir mit-24 ta’ Settembru sal-4 ta’ Ottubru 2013, ta’ qafas globali għall-politika tat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jiffaċilita l-applikazzjoni ta’ miżuri bbażati fuq is-suq għall-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali, u dwar l-iżvilupp ta’ miżura globali bbażata fuq is-suq (“MBM”). Tali qafas jista’ jagħti kontribut sinifikanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali, reġjonali u globali ta’ CO2.

(6)

Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-progress u jingħata iktar momentum, ta’ min jipposponi l-infurzar tar-rekwiżiti li jinħolqu qabel it-38 sessjoni tal-Assemblea tal-ICAO u marbutin mat-titjiriet lejn u minn ajruporti f’pajjiżi li jinsabu barra l-Unjoni Ewropea li mhumiex membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA), dipendenzi u territorji tal-Istati Membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew pajjiżi li ffirmaw Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni. Għalhekk m’għandhiex tittieħed azzjoni kontra l-operaturi tal-inġenji tal-ajru f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti li jirriżultaw mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għar-rappurtar tal-emissjonijiet ivverifikati għas-snin kalendarji 2010, 2011 u 2012 u għar-restituzzjoni korrispondenti tal-kwoti għall-2012 dwar ir-rappurtar tal-emissjonijiet verifikati u għar-restituzzjoni korrispondenti ta’ kwoti għall-2012 minn titjiriet lejn u minn tali ajruporti. L-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jkunu jixtiequ jkomplu jikkonformaw ma’ dawk ir-rekwiżiti għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan.

(7)

Sabiex tiġi evitata id-distorzjoni tal-kompetizzjoni, id-deroga prevista minn din id-Deċiżjoni għandha tapplika biss għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jew ma jkunux irċevew jew ikunu rritornaw il-kwoti kollha mingħajr ħlas li jkunu nħarġu fir-rigward ta’ tali attivitajiet li jkunu seħħew fl-2012. Għall-istess raġuni, dawk il-kwoti m’għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tad-drittijiet għall-użu tal-krediti internazzjonali fi ħdan il-qafas tad-Direttiva 2003/87/KE.

(8)

Il-kwoti tal-avjazzjoni 2012 li ma jkunux ingħataw lit-tali operaturi tal-inġenji tal-ajru jew li jkunu ngħataw lura għandhom jitneħħew miċ-ċirkolazzjoni billi jiġu kkanċellati. In-numru ta’ kwoti tal-avjazzjoni rkantati għandu jiġi aġġustat b’riżultat tal-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni sabiex tkun żgurata l-konformità mal-Artikolu 3d(1) tad-Direttiva 2003/87/KE.

(9)

Id-deroga prevista minn din id-Deċiżjoni m’għandhiex taffettwa l-integrità ambjentali u l-għan ġenerali tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-bidla fil-klima, u lanqas m’għandha tirriżulta f’distorzjonijiet tal-kompetizzjoni. Għalhekk, u sabiex jitħares l-għan ġenerali tad-Direttiva 2003/87/KE, li tifforma parti mill-qafas legali biex l-Unjoni tonora l-impenn indipendenti tagħha li sal-2020 tnaqqas l-emissjonijiet tagħha sa 20 % taħt il-livelli tal-1990, dik id-Direttiva għandha tibqa’ tapplika għal titjiriet li jitilqu minn ajruporti jew li jaslu f’ajruporti fit-territorju ta’ Stat Membru, lejn jew minn ajruporti f’ċerti żoni jew pajjiżi barra l-Unjoni li huma konnessi mill-qrib jew assoċjati.

(10)

Id-deroga prevista minn din id-Deċiżjoni tirrigwarda biss l-emissjonijiet tal-avjazzjoni tal-2012. Il-Grupp ta’ Livell Għoli tal-ICAO dwar l-Avjazzjoni Internazzjonali u l-Bidla fil-Klima (HGCC) ġie stabbilit biex jipprovdi gwida dwar l-iżvilupp ta’ qafas għall-MBMs, biex jevalwa l-fattibbiltà ta’ opzjonijiet għal MBM globali u biex jidentifika sett ta’ miżuri teknoloġiċi u operattivi. Din id-deroga hija pprovduta mill-Unjoni biex tiffaċilita ftehim fit-38 sessjoni tal-Assemblea tal-ICAO dwar skeda ta’ żmien realistika għall-iżvilupp ta’ MBM globali lil hinn mit-38 sessjoni tal-Assemblea tal-ICAO u dwar qafas għall-faċilitazzjoni tal-applikazzjoni komprensiva ta’ MBMs nazzjonali u reġjonali għall-avjazzjoni internazzjonali, sakemm jiġi applikat l-MBM globali. Fuq din il-bażi, bl-għan li tiġi ffaċilitata l-interazzjoni ottimali bejn kwalunkwe eżitu tali u l-iskema għall-iskambju tal-kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Unjoni, jistgħu jitqiesu aktar passi. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni, meta tivvaluta l-ħtieġa għal aktar azzjoni, għandha tqis ukoll l-impatt possibbli fuq it-traffiku tal-ajru intra-Ewropew bl-għan li tiġi evitata kull distorzjoni tal-kompetizzjoni.

(11)

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport sħiħ lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress li jkun sar fit-38 sessjoni tal-Assemblea tal-ICAO u tipproponi malajr miżuri skont ir-riżultati, kif xieraq.

(12)

Huwa essenzjali li tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru u l-awtoritajiet nazzjonali minħabba l-iskadenza ta’ restituzzjoni tat-30 ta’ April 2013 kif imsemmi fid-Direttiva 2003/87/KE. Konsegwentement, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mid-data tal-adozzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 16 tad-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri m’għandhom jieħdu l-ebda azzjoni kontra l-operaturi tal-inġenji tal-ajru f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti mogħtija fl-Artikolu 12(2a) u fl-Artikolu 14(3) ta’ dik id-Direttiva għas-snin kalendarji 2010, 2011 u 2012 għal attivitajiet lejn u minn ajruporti f’pajjiżi li ma jiffurmawx parti mill-Unjoni u li mhumiex membri tal-EFTA, li mhumiex dipendenzi u territorji tal-Istati fiż-ŻEE jew li mhumiex pajjiżi li ffirmaw Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, f’każ li t-tali operaturi tal-inġenji tal-ajru ma jkunu ngħataw l-ebda kwota b’xejn għat-tali attivitajiet fl-2012 jew, f’każ li t-tali operaturi, jekk ikunu ngħataw it-tali kwoti, ikunu rritornaw, sat-tletin jum wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, lill-Istati Membri għal kanċellazzjoni, numru ta’ kwoti tal-avjazzjoni 2012 li jikkorrispondu għas-sehem ta’ tunnellati-kilometru verifikati ta’ tali attività fis-sena ta’ referenza 2010.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jikkanċellaw il-kwoti kollha tal-avjazzjoni tal-2012 li jew ikunu għadhom ma nħarġux jew, jekk ikunu nħarġu, ikunu ngħatawlhom lura għat-titjiriet minn u lejn l-ajruporti msemmija fl-Artikolu 1

2.   Fir-rigward tal-kanċellazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jirkantaw numru imnaqqas ta’ kwoti tal-avjazzjoni tal-2012. Dak it-tnaqqis għandu jkun proporzjonat għall-inqas numru ta’ kwoti totali tal-avjazzjoni fiċ-ċirkolazzjoni. Sakemm in-numru mnaqqas ta’ dawk il-kwoti ma jkunx ġie rkantat qabel l-1 ta’ Mejju 2013, l-Istati Membri għandhom jaġġustaw kif xieraq n-numru ta’ kwoti tal-avjazzjoni li għandhom jiġu rkantati fl-2013.

Artikolu 3

Il-kwoti tal-avjazzjoni kkanċellati skont l-Artikolu 2 m’għandhomx jitqiesu fil-kalkolu tal-intitolamenti għall-użu tal-krediti internazzjonali fi ħdan il-qafas tad-Direttiva 2003/87/KE.

Artikolu 4

Il-Kummissjoni għandha toħroġ il-gwida meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5

Il-Kummissjoni għandha tinforma regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress tan-negozjati tal-ICAO u għandha tipprovdilhom rapport sħiħ dwar ir-riżultati miksuba fit-38 sessjoni tal-Assemblea tal-ICAO.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hija għandha tapplika mill-24 ta’ April 2013.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ April 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

S. COVENEY


(1)  Opinjoni tat-13 ta’ Frar 2013 (għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2013 (għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2013.

(3)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tfakkar li, skont l-Artikolu 3d tad-Direttiva 2003/87/KE, l-introjtu ġġenerat mill-irkant tal-kwoti tal-avjazzjoni għandu jintuża sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, fost l-oħrajn, biex jonqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, għall-adattament mal-impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, speċjalment f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, għall-finanzjament tar-riċerka u tal-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż partikolarment fl-oqsma tal-aeronawtika u t-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta’ trasport b’emissjonijiet baxxi u biex ikopru l-ispejjeż tal-amministrazzjoni tal-iskema Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-deforestazzjoni.

Il-Kummissjoni tinnota li l-Istati Membri, skont l-Artikolu 3d tad-Direttiva 2003/87/KE, għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar l-użu tal-introjtu ġġenerat mill-irkant tal-kwoti tal-avjazzjoni. Dispożizzjonijiet speċifiċi fuq il-kontenut ta’ dan ir-rappurtar huma stipulati fir-Regolament (UE) Nru …/2013 (1) dwar mekkaniżmu għal monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u r-rappurtar ta’ informazzjoni oħra fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni rilevanti għat-tibdil fil-klima u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE. Aktar dettalji se jiġu stabbiliti mill-att tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri se jagħmlu r-rapporti pubbliki, u l-Kummissjoni se tippubblika l-informazzjoni tal-Unjoni aggregat fuq dawn b’mod faċli u aċċessibli.

Il-Kummissjoni tenfasizza li mekkaniżmu bbażat fis-suq globali li jagħti prezz internazzjonali lill-emissjonijiet tal-karbonju mill-avjazzjoni tat-trasport internazzjonali jista’, barra milli jikseb l-għan primarju tiegħu tat-tnaqqis tal-emissjonijiet, jgħin biex jipprovdi r-riżorsi meħtieġa biex jappoġġa l-mitigazzjoni internazzjonali tat-tibdil fil-klima u l-miżuri ta’ adattament.


(1)  Għandu jiġi ppublikat dalwaqt fil-Ġurnal Uffiċjali


Top