EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0028

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 28/2012 tal- 11 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni tal-importazzjoni għall-Unjoni u tat-tranżitu minn ġol-Unjoni ta’ ċerti prodotti komposti u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE u r-Regolament (KE) Nru 1162/2009 Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 12, 14.1.2012, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 247 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Imħassar b' 32020R0692 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/28/oj

14.1.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 12/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 28/2012

tal-11 ta’ Jannar 2012

li jistabbilixxi r-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni tal-importazzjoni għall-Unjoni u tat-tranżitu minn ġol-Unjoni ta’ ċerti prodotti komposti u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE u r-Regolament (KE) Nru 1162/2009

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(5) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum mill-bniedem (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(5) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (3), u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4), u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 16 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali, u partikolarment l-Artikolu 48(1) u l-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 63(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 97/78/KE tistipula li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri l-kontrolli veterinarji fuq il-prodotti minn pajjiżi terzi li jiddaħħlu fl-Unjoni skont din id-Direttiva u skont ir-Regolament (KE) Nru 882/2004.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 jistipula r-regoli ġenerali għat-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali biex tkun ivverifikata l-konformità mar-regoli li jimmiraw, b’mod partikolari, li jwaqqfu, jeliminaw jew inaqqsu għal livelli aċċettabbli r-riskji għall-bnedmin u għall-annimali, jew b’mod dirett jew permezz tal-ambjent.

(3)

Id-Direttiva 2002/99/KE tistabbilixxi r-regoli ġenerali dwar is-saħħa tal-annimali li jirregolaw l-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċċessar u d-distribuzzjoni fl-Unjoni u l-introduzzjoni minn pajjiżi terzi ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u prodotti dderivati minnhom, maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 jistipula regoli speċifiċi dwar l-iġjene tal-ikel li joriġina mill-annimali għall-operaturi tan-negozju tal-ikel. L-Artikolu 6(4) ta’ dan ir-Regolament jistipula li l-operaturi tan-negozji tal-ikel li jimportaw l-ikel li fih kemm prodotti li joriġinaw mill-pjanti, kif ukoll prodotti pproċessati ta’ oriġini mill-annimali (prodotti komposti) għandhom jiżguraw li l-prodotti pproċessati ta’ oriġini mill-annimali li qegħdin f’dan l-ikel jissodisfaw ċerti rekwiżiti dwar is-saħħa pubblika stipulati fih. Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 jistipula li l-operaturi tan-negozji tal-ikel iridu jkunu jistgħu juru li għamlu dan, pereżempju permezz ta’ dokumenti xierqa relevanti jew ċertifikati.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 japplika mill-1 ta’ Jannar 2006. Madankollu, l-applikazzjoni ta’ għadd minn dawn il-miżuri b’effett immedjat minn dik id-data kienet tkun tippreżenta diffikultajiet prattiċi f’ċerti każijiet.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2076/2005 (6) għalhekk jistipula li, b’deroga mill-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, l-operaturi tan-negozji tal-ikel li jimportaw l-ikel li fih il-prodotti komposti għandhom ikunu eżentati mill-obbligu stipulat f’dak l-Artikolu.

(7)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1162/2009 tat- 30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) ħassar u ssostitwixxa r-Regolament (KE) Nru 2076/2005. Ir-Regolament (KE) Nru 1162/2009 fih l-istess deroga mill-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 li kien fih ir-Regolament (KE) Nru 2076/2005.

(8)

Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 1162/2009 jistipula li l-importazzjonijiet ta’ prodotti komposti għandhom jikkonformaw mar-regoli armonizzati tal-Unjoni, fejn hu applikabbli, u mar-regoli nazzjonali implimentati mill-Istati Membri f’każijiet oħrajn.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 1162/2009 japplika mill-31 ta’ Diċembru 2013.

(10)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE tas-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ annimali u prodotti li huma soġġetti għal kontrolli f’postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skont id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE (8), tistipula li ċerti prodotti komposti għandhom jiġu ssoġġettati għal kontrolli veterinarji meta jiġu importati fl-Unjoni. Skont din id-Deċiżjoni, il-prodotti komposti soġġetti għall-kontrolli veterinarji huma dawk kollha li fihom il-prodotti tal-laħam ipproċessat, dawk li s-sustanza tagħhom hija daqs nofsha jew iżjed minn nofsha magħmula minn kwalunkwe prodott ipproċessat wieħed ta’ oriġini mill-annimali li mhuwiex prodott ta’ laħam ipproċessat, u dawk li ma fihom ebda prodotti tal-laħam ipproċessat u inqas min-nofs is-sustanza tagħhom magħmul minn prodott tal-ħalib ipproċessat fejn il-prodotti finali ma jissodisfawx ċerti rekwiżiti stipulati fid-Deċiżjoni 2007/275/KE.

(11)

Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 2007/275/KE tistipula ċerti rekwiżiti dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti komposti soġġetti għall-kontrolli veterinarji. Hija tistipula li l-prodotti komposti li fihom il-prodotti tal-laħam ipproċessat, dak il-ħin li jiddaħħlu fl-Unjoni għandhom ikun akkumpanjati miċ-ċertifikat relevanti għall-prodotti tal-laham stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-prodotti komposti li fihom il-prodotti tal-ħalib ipproċessat u li jridu jiġu soġġetti għall-kontrolli veterinarji, fil-ħin tad-dħul tagħhom fl-Unjoni għandu jkollhom magħhom iċ-ċertifikat relevanti stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-prodotti komposti li fihom biss prodotti pproċessati mill-ħut jew mill-bajd li jridu jiġu soġġetti għall-kontrolli veterinarji fil-ħin tad-dħul tagħhom fl-Unjoni għandu jkollhom magħhom iċ-ċertifikat relevanti stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew dokument kummerċjali fil-każ li dan iċ-ċertifikat ma jkunx meħtieġ.

(12)

Il-prodotti komposti ssuġġettati għall-kontrolli veterinarji skont id-Deċiżjoni 2007/275/KE huma dawk li, minħabba n-natura stess tagħhom, l-iżjed li huma ta’ riskju kbir għas-saħħa pubblika. Il-gradi ta’ gravità tar-riskju potenzjali għas-saħħa pubblika jvarjaw skont liema prodott ta’ oriġini mill-annimali jkun inkluż fil-prodott kompost, skont il-perċentwal li l-prodott kompost ikun fih tal-prodott ta’ oriġini mill-annimali, u skont it-trattamenti li jkunu sarulu, kif ukoll skont l-istabbiltà tiegħu waqt il-ħżin.

(13)

Għaldaqstant huwa xieraq li r-rekwiżiti dwar is-saħħa pubblika stipulati fir-Regolament (KE) Nru 853/2004 japplikaw għal dawn il-prodotti komposti anki qabel id-data ta’ limitu tad-deroga stipulata fir-Regolament (KE) Nru 1162/2009.

(14)

B’mod partikolari, iċ-ċertifikati ta’ konformità mar-rekwiżiti marbutin mas-saħħa pubblika kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 853/2004 għandhom ikunu previsti f’dan ir-Regolament għall-importazzjoni: tal-prodotti komposti li fihom il-prodotti tal-laħam ipproċessat; tal-prodotti komposti li s-sustanza tagħhom hija nofsha, jew iżjed minn nofsha magħmula minn prodotti tal-ħalib, jew minn prodotti tal-ħut jew tal-bajd ipproċessati u minn dawk il-prodotti komposti li ma fihomx prodotti tal-laħam ipproċessat u li inqas minn nofs is-sustanza tagħhom tkun magħmula minn prodotti tal-ħalib ipproċessat f’każ li l-prodott aħħari mhuwiex stabbli waqt il-ħżin f’temperatura ambjentali, jew f’każ li ma jkunx ċar li fil-manifattura tagħhom ikunu għaddew fis-sħiħ tagħhom minn proċess ta’ trattament bis-sħanat, li jiggarantixxi li ebda prodott mhux ipproċessat li jkun fihom ma jbiddilx in-natura tiegħu.

(15)

Konsegwentement, id-deroga stipulata fir-Regolament (KE) Nru 1162/2009 ma għandhiex tibqa’ tapplika għal dawn il-prodotti komposti.

(16)

Ir-rekwiżiti dwar is-saħħa tal-annimali li jikkonċernaw dawn il-prodotti komposti huma diġà stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Skont dawk ir-rekwiżiti, dawn il-prodotti komposti partikolari għandhom jiġu importati biss minn pajjiżi terzi approvati.

(17)

Għandu jiġi stabbilit f’dan ir-Regolament mudell speċifiku taċ-ċertifikat tas-saħħa li jagħti prova li tali prodotti komposti li ġew importati fl-Unjoni jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali. Konsegwentement, ir-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni stipulati fid-Deċiżjoni 2007/275/KE ma għandhomx jibqgħu japplikaw għal dawn il-prodotti komposti.

(18)

Għall-prodotti komposti l-oħra li s-sustanza tagħhom magħmula nofsha jew iżjed minn nofsha minn prodotti ta’ oriġini mill-annimali li mhumiex prodotti tal-ħalib, tal-ħut jew tal-bajd, ir-rekwiżiti dwar iċ-ċertifikazzjoni stipulati fid-Deċiżjoni 2007/275/KE għandhom jibqgħu japplikaw. Iżda għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni u ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jixraq li dawn ir-rekwiżiti dwar iċ-ċertifikazzjoni jiddaħħlu f’dan ir-Regolament, biex ir-regoli ewlenin dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ prodotti komposti jkunu stipulati f’att wieħed biss.

(19)

Id-Deċiżjoni 2007/275/KE u r-Regolament (KE) Nru 1162/2009 għandhom għalhekk jiġu emendati kif xieraq.

(20)

Minħabba raġunijiet marbutin mas-saħħa tal-annimali, għandhom ikunu previsti ċertifikat u l-kundizzjonijiet speċifiċi għat-tranżitu minn ġol-Unjoni. Iżda dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu applikabbli biss għall-prodotti komposti li fihom il-prodotti tal-laħam ipproċessat jew prodotti tal-ħalib ipproċessati.

(21)

Għandhom jiġu previsti kundizzjonijiet speċifiċi għat-tranżitu ta’ kunsinni li jgħaddu minn ġol-Unjoni lejn ir-Russja u minnha, minħabba l-qagħda ġeografika ta’ Kaliningrad, li tikkonċerna biss il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja.

(22)

Biex ikun evitat li l-kummerċ jiġi ddisturbat, l-użu ta’ ċertifikati maħruġin skont id-Deċiżjoni 2007/275/KE qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun awtorizzat għal perjodu ta’ transizzjoni.

(23)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-kunsinni ta’ ċerti prodotti komposti mdaħħlin fl-Unjoni minn pajjiżi terzi.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2007/275/KE.

Artikolu 3

L-Importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti komposti

1.   Il-kunsinni tal-prodotti komposti msemmija hawn taħt li jkunu mdaħħla fl-Unjoni għandhom jiġu minn pajjiż terz jew parti minnu li hu awtorizzat għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ dawn il-prodotti komposti u l-prodotti ta’ oriġini mill-annimali li jintużaw fil-produzzjoni ta’ dawn il-prodotti komposti għandhom joriġinaw minn stabbilimenti li jikkonformaw mal-Artikolu 6.1(b) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004:

(a)

il-prodotti komposti li fihom prodotti tal-laħam ipproċessat kif imsemmi fl-Artikolu 4(a) tad-Deċiżjoni 2007/275/KE;

(b)

il-prodotti komposti li fihom prodotti tal-ħalib ipproċessat u li huma koperti mill-Artikolu 4(a) u (c) tad-Deċiżjoni 2007/275/KE;

(c)

il-prodotti komposti li s-sustanza tagħhom tkun nofsha jew iżjed minn nofsha magħmula minn prodotti tal-ħut jew tal-bajd u koperti mill-Artikolu 4(b) tad-Deċiżjoni 2007/275/KE.

2.   Il-kunsinni tal-prodotti komposti msemmijin fil-paragrafu 1 għandu jkollhom magħhom ċertifikat tas-saħħa skont il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa stabbilit fl-Anness I u għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’dawn iċ-ċertifikati.

3.   Il-kunsinni tal-prodotti komposti li s-sustanza tagħhom hija nofsha jew iżjed minn nofsha magħmula minn prodotti ta’ oriġini mill-annimali, għajr dawk imsemmijin fil-paragrafu 1, għandhom jiġu minn pajjiż terz li hu awtorizzat li jdaħħal fl-Unjoni kunsinni tal-prodotti ta’ oriġini mill-annimali li qegħdin f’dawn il-prodotti komposti, jew minn parti minnu, u fil-ħin tad-dħul tagħhom fl-Unjoni jridu jkollhom magħhom iċ-ċertifikat relevanti stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għal dawn il-prodotti ta’ oriġini mill-annimali jew minn dokument kummerċjali fejn mhux meħtieġ ċertifikat.

Artikolu 4

Il-ġarr u l-ħżin ta’ ċerti prodotti komposti

Id-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ prodotti komposti msemmijin fl-Artikolu 3(1)(a) u (b) li mhumiex maħsubin għall-importazzjoni fl-Unjoni, iżda ddestinati għal pajjiż terz, jew bil-ġarr immedjat jew wara li jinħażnu fl-Unjoni, skont l-Artikoli 11, 12 jew 13 tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE, jistgħu jkunu awtorizzati biss jekk il-kunsinni jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu ġejjin minn pajjiż terz, jew minn parti minnu, li hu awtorizzat li jdaħħal fl-Unjoni kunsinni tal-prodotti ta’ oriġini mill-annimali li fihom il-prodotti komposti u jikkonformaw mal-kundizzjonijiet relevanti tat-trattament ta’ dawn il-prodotti, kif stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE (9) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 605/2010 (10) għall-prodott ta’ oriġini mill-annimali kkonċernat;

(b)

ikollhom magħhom ċertifikat ta’ saħħa mfassal skont il-mudell ta’ ċertifikat tas-saħħa stabbilit fl-Anness II;

(c)

jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi dwar is-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni fl-Unjoni tal-prodotti ta’ oriġini mill-annimali li fihom il-prodotti komposti kkonċernati, kif stipulat fl-attestazzjoni fil-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa msemmi fil-punt (b);

(d)

ikun iċċertifikati li huma aċċettabbli għat-tranżitu, li jinkludi l-ħżin fejn relevanti, fuq id-dokument veterinarju komuni tad-dħul imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 136/2004 (11), iffirmat mill-veterinarju uffiċjali tal-istazzjon ta’ spezzjoni fil-fruntiera ta’ introduzzjoni ġewwa l-Komunità.

Artikolu 5

Id-deroga għall-ġarr tal-kunsinni ġejjin mir-Russja u sejrin lejha

1.   B’deroga għall-Artikolu 4, il-ġarr bit-triq jew bil-ferrovija mill-Unjoni, bejn l-istazzjonijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera indikati fil-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja elenkati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/821/KE (12), ta’ kunsinni ta’ prodotti komposti msemmijin fl-Artikolu 3 li jkunu ġejjin mir-Russja u sejrin ‘l hemm direttament jew billi jgħaddu minn pajjiż terz ieħor għandhom ikunu awtorizzati, sakemm jintlaħqu dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kunsinna tiġi ssiġillata b’siġill b’numru ta’ serje fl-istazzjon għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera għall-introduzzjoni fl-Unjoni mis-servizzi veterinarji tal-awtorità kompetenti;

(b)

li l-veterinarju uffiċjali tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-istazzjon ta’ spezzjoni fil-fruntiera tad-dħul fl-Unjoni ikun ittimbra l-kliem “GĦALL-ĠARR BISS LEJN IR-RUSSJA MILL-UE” fuq kull paġna tad-dokumenti li jkunu mal-kunsinna u msemmijin fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 97/78/KE;

(c)

ikunu hemm konformità mar-rekwiżiti proċedurali previsti mill-Artikolu 11 tad-Direttiva 97/78/KE;

(d)

li fuq id-dokument veterinarju komuni tad-dħul, il-veterinarju uffiċjali tal-istazzjon ta’ spezzjoni tal-fruntiera tad-dħul fl-Unjoni jkun iċċertifika li l-kunsinna hi aċċettabbli għall-ġarr.

2.   Ma jkunx permess ħatt jew ħżin ta’ dawn il-kunsinni fit-territorju tal-Unjoni, kif iddefinit fl-Artikolu 12(4) jew fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 97/78/KE.

3.   L-awtorità kompetenti trid twettaq il-verifiki biex tiżgura li l-għadd ta’ kunsinni u l-kwantitajiet ta’ prodotti li jħallu t-territorju tal-Unjoni jaqbel mal-għadd u l-kwantitajiet li qed jidħlu fl-Unjoni.

Artikolu 6

Emenda għad-Deċiżjoni 2007/275/KE

L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2007/275/KE għandu jitħassar.

Artikolu 7

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1162/2009

Fir-Regolament (KE) Nru 1162/2009, l-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 3(2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   B’deroga mill-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, l-operaturi tan-negozji tal-ikel li jimportaw ikel li fih kemm prodotti li joriġinaw mill-pjanti kif ukoll prodotti pproċessati li joriġinaw mill-annimali għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 3(1) tar-regolament (UE) Nru 28/2012 (*), għandhom ikunu eżentati mill-obbligu stipulat f’dan l-Artikolu.

Artikolu 8

Dispożizzjoni transizzjonali

Għal perjodu transizzjonali sat-30 ta’ Settembru 2012, il-kunsinni ta’ prodotti komposti li nħarġulhom iċ-ċertifikati relevanti skont l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 2007/275/KE qabel l-1 ta’ Marzu 2012 jistgħu jibqgħu jiddaħħlu fl-Unjoni.

Artikolu 9

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fl-20 jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Jannar 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.

(5)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(6)  ĠU L 338, 22.12.2005, p. 83.

(7)  ĠU L 314, 1.12.2009, p. 10.

(8)  ĠU L 116, 4.5.2007, p. 9.

(9)  ĠU L 312, 30.11.2007, p. 49.

(10)  ĠU L 175, 10.7.2010, p. 1.

(11)  ĠU L 21, 28.1.2004, p. 11.

(12)  ĠU L 296, 12.11.2009, p. 1.


ANNESS I

Mudell taċ-Ċertifikat tas-Saħħa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ prodotti komposti maħsubin għall-konsum mill-bniedem

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Mudell taċ-Ċertifikat tas-Saħħa għat-tranżitu minn ġol-Unjoni Ewropea ta’ prodotti komposti maħsubin għall-konsum mill-bniedem

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Top