EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0036

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/36/UE tal- 1 ta’ Ġunju 2010 li temenda d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2009/45/KE dwar regoli u standards ta’ sigurtà [sikurezza] għal vapuri tal-passiġġieri (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 162, 29.6.2010, p. 1–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 144 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/36/oj

29.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 162/1


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/36/UE

tal-1 ta’ Ġunju 2010

li temenda d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2009/45/KE dwar regoli u standards ta’ sigurtà [sikurezza] għal vapuri tal-passiġġieri

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2009/45/KE tas-6 ta’ Mejju 2009, dwar regoli u standards ta’ sigurtà [sikurezza] għal vapuri tal-passiġġieri (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 10, tagħha,

Billi

(1)

Id-Direttiva 2009/45/KE kkodifikat u fformulat mill-ġdid id-Direttiva tal-Kunsill 98/18/KE tas-17 ta’ Marzu 1998 dwar ir-regoli u n-normi ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (2) u l-emendi sostantivi sussegwenti tagħha fl-interessi taċ-ċarezza,

(2)

Għall-għan tad-Direttiva 2009/45/KE, il-konvenzjonijiet internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sikurezza tal-Ħajja fuq il-Baħar tal-1974 (il-Konvenzjoni SOLAS) u kodiċijiet u riżoluzzjonijiet internazzjonali oħra, għar-regoli u l-istandards tas-sikurezza għall-vapuri tal-passiġġieri, kienu fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni ta’ dik id-Direttiva.

(3)

Saru xi tibdiliet għal strumenti rilevanti internazzjonali, bħall-konvenzjonijiet, il-protokolli, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (IMO), mill-aħħar emenda sostantiva tad-Direttiva 98/18/KE mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/75/KE (3).

(4)

Għandhom jiġu kkunsidrati dawn l-istrumenti internazzjonali ġodda fl-Artikoli rilevanti u fl-Annessi għad-Direttiva 2009/45/KE.

(5)

Id-Direttiva 2009/45/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(6)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti [Sikuri] stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2009/45/KE hija emendata kif ġej:

1.

L-Artikolu 2(c) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(c)

‘Il-Kodiċi għall-Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja’ tfisser ‘il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sikurezza ta’ Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja’ li tinsab fir-Riżoluzzjoni tal-IMO MSC 36 (63) tal-20 ta’ Mejju 1994, jew il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sikurezza ta’ Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja, 2000 (Kodiċi HSC tal-2000), fir-Riżoluzzjoni tal-IMO MSC.97(73) ta’ Diċembru 2000, fil-verżjonijiet aġġornati tagħhom;”

2.

L-Artikolu 2(g)(ii) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(ii)

il-veloċità massima tagħhom, kif iddefinita fir-Regolament 1.4.30 tal-1994 tal-Kodiċi ta’ Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja u r-Regolament 1.4.37 tal-Kodiċi ta’ Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja tal-2000, hija inqas minn 20 knots;”

3.

L-Artikolu 3(2)(a) (iii) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(iii)

vapuri li nbnew b’materjal ieħor li mhux azzar jew l-ekwivalenti u li mhumiex koperti bl-istandards li jikkonċernaw Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja (Riżoluzzjoni MSC 36 (63) jew MSC.97 (73)) jew Inġenji tal-Baħar Sostnuti b’mod dinamiku (Riżoluzzjoni A.373 (X));”.

4.

L-Artikolu 4(3) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.   Għall-inġenji tal-baħar tal-passiġġieri b’veloċità għolja għandhom japplikaw il-kategoriji definiti fil-Kapitolu 1 (1.4.10) u (1.4.11) tal-Kodiċi tal-Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja tal-1994 jew il-Kapitolu 1 (1.4.12) u (1.4.13) tal-Kodiċi tal-Inġenji tal-Baħar b’Veloċità Għolja tal-2000.”

5.

L-Artikolu 6(1)(c) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(c)

Għal tagħmir ta’ navigazzjoni fuq vapur, għandhom japplikaw, id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti 17, 18, 19, 20 u 21, il-Kapitolu V, tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, fil-verżjoni aġġornata tagħha. Tagħmir ta’ navigazzjoni fuq vapur, kif elenkat fl-Anness A(1) għad-Direttiva 96/98/KE u li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din tal-aħħar, għandu jitqies li huwa f’konformità mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip tar-Regolament 18.1, il-Kapitolu V tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974.”

6.

L-Artikolu 6(4)(a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

inġenji tal-baħar tal-passiġġieri b’veloċità għolja li nbnew jew li kienu soġġetti għal tiswijiet, alterazzjonijiet jew modifikazzjonijiet ta’ karattru estensiv, fl-1 ta’ Jannar 1996 jew wara dik id-data, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament X/2 u X/3 tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, għajr jekk

mhux aktar tard minn Ġunju 1998, il-karina tagħhom kienet tqiegħdet jew kienu fi stadju simili ta’ bini, u

il-konsenja u l-ikkumissjonar seħħew mhux aktar tard minn Diċembru tal-1998, u

jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-Kodiċi tas-Sikurezza għall-Inġenji tal-Baħar Sostnuti b’mod Dinamiku (il-Kodiċi DSC) fir-Riżoluzzjoni tal-IMO A.373(X), kif emendata bir-Riżoluzzjoni tal-IMO MSC 37(63);”

7.

L-Artikolu 12(4) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“4.   Għandhom jiġu segwiti l-proċeduri u l-linji gwida rilevanti għal servejs għaċ-Ċertifikat tas-Sikurezza fuq Vapuri tal-Passiġġieri speċifikati fir-Riżoluzzjoni tal-IMO A.997(25) kif ġew emendati, ‘Survey guidelines under the harmonized system of survey and certification, 2007’ (Linji gwida għat-twettiq ta’ servejs skont is-sistema armonizzata ta’ twettiq ta’ servejs u ċertifikazzjoni), jew proċeduri maħsuba biex jilħqu l-istess għan.”

8.

L-Annessi I sa V tad-Direttiva 2009/45/KE għandhom jinbidlu bit-test fl-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jimxu ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tagħha. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 144, 15.5.1998, p. 1.

(3)  ĠU L 190, 30.7.2003, p. 6.

(4)  ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1.


ANNESS

ANNESS I

IR-REKWIŻITI TAS-SIKUREZZA GĦALL-VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI ĠODDA U EŻISTENTI LI JWETTQU VJAĠĠI DOMESTIĊI

Werrej

KAPITOLU I —   DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

KAPITOLU II-1 —   KOSTRUZZJONI — SUDDIVIŻJONI U STABBILTÀ, MAKKINARJU U INSTALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

PARTI A —   ĠENERALI

1.

Definizzjonijiet relatati mal-Parti B (R 2)

2.

Definizzjonijiet relatati mal-Partijiet C, D u E (R 3)

PARTI A-1 —   STRUTTURI TAL-VAPURI

1.

Installazzjoni ġdida ta’ materjali li fihom l-asbestos (R 3-5)

2.

Disinni tal-kostruzzjoni li jinżammu abbord u fuq l-art (R 3-7)

3.

Tagħmir tal-irmunkar u tal-irmiġġ (R 3-8)

PARTI B —   L-ISTABBILTÀ INTATTA, SUDDIVIŻJONI U STABBILTÀ F’KUNDIZZJONIJIET TA’ ĦSARA

PARTI B-1 —   VAPURI LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2009 JEW WARA - GĦAŻLA TAL-APPLIKAZZJONI TAR-RIŻOLUZZJONI MSC.216.(82)

PARTI B-2 —   VAPURI LI NBNEW QABEL L-1 TA’ JANNAR 2009

1.

Riżoluzzjoni tal-istabbiltà intatta (A749 (18)

2.

Suddiviżjoni impermeabbli

3.

Tul li jista’ jegħreq (R 4)

4.

Tul permissibbli tal-kompartimenti (R 6)

5.

Il-permeabbiltà (R 5)

6.

Il-fattur tas-suddiviżjoni

7.

Rekwiżiti speċjali li għandhom x’jaqsmu mas-suddiviżjoni tal-vapuri(R 7)

8.

Stabbiltà f’kundizzjonijiet ta’ ħsara (R 8)

8-1.

L-istabbiltà tal-vapuri ro-ro tal-passiġġieri f’kundizzjonijiet ta’ ħsara (R 8-1)

8-2.

Rekwiżiti speċjali għall-vapuri ro-ro tal-passiġġieri li jġorru 400 persuna jew aktar (R 8-2)

8-3.

Rekwiżiti speċjali għall-vapuri tal-passiġġieri, li mhumiex vapuri ro-ro tal-passiġġieri, li jġorru 400 persuna jew aktar

9.

Paratiji tal-ponta u tal-ispazju tal-makkinarju (R 10)

10.

Qigħan doppji (R 12)

11.

L-assenjar, l-immarkar u r-reġistrazzjoni ta’ linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni (R 13)

12.

Il-kostruzzjoni u l-ittestjar inizjali tal-paratiji impermeabbli, eċċ. (R 14)

13.

Fetħiet f’paratiji impermeabbli (R 15)

14.

Vapuri li jġorru vetturi tal-merkanzija u l-persunal li jakkumpanjawhom (R 16)

15.

Fetħiet fil-kisi tal-qoxra taħt il-linja tal-marġni (R 17)

16.

L-integrità tal-impermeabbiltà f’vapuri tal-passiġġieri ‘l fuq mil-linja tal-marġni (R 20)

17.

Għeluq tal-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija (R 20-1)

17-1.

Integrità tal-impermeabbiltà mill-gverta tar-ro-ro (gverta tal-paratija) għall-ispazji li jkunu taħt (R 20-2)

17-2.

Aċċess għall-gverti ro-ro (R 20-3)

17-3.

Għeluq tal-paratiji fuq il-gverta ro-ro (R 20-4)

18.

Informazzjoni dwar l-istabbiltà (R 22)

19.

Pjanijiet tal-kontroll tal-ħsarat(R 23)

20.

L-integrità tal-buq u s-superstruttura, il-prevenzjoni tal-ħsara u l-kontroll (R 23-2)

21.

L-immarkar, it-tħaddim perjodiku u l-ispezzjoni tal-bibien impermeabbli, eċċ. (R 24)

22.

Entraturi fir-reġistru (R 25)

23.

Pjattaformi u rampi jogħlew tal-karozzi

24.

Ilqugħ

PARTI C -   MAKKINARJU

1.

Ġenerali (R 26)

2.

Magni tal-kombustjoni interna (R 27)

3.

Arranġamenti tal-ippumpjar tas-sentina (R 21)

4.

Għadd u tip tal-pompi tas-sentina (R 21)

5.

Mezzi għall-moviment lura (R 28)

6.

Apparat li jagħti direzzjoni (R 29)

7.

Rekwiżiti addizzjonali għall-apparat li jagħti direzzjoni elettriku u elettroidrawliku (R 30)

8.

Sistemi tal-ventilazzjoni fi spazji tal-makkinarju (R 35)

9.

Il-komunikazzjoni bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazju tal-makkinarju (R 37)

10.

Allarm tal-inġiniera (R 38)

11.

Post ta’ installazzjonijiet tal-emerġenza (R 39)

12.

Kontrolli tal-makkinarju (R 31)

13.

Sistemi ta’ pajpijiet bil-fwar (R 33)

14.

Sistemi tal-pressjoni tal-arja (R 34)

15.

Protezzjoni kontra l-istorbju (R 36)

16.

Liftijiet

PARTI D -   STALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

1.

Ġenerali (R 40)

2.

Is-sors prinċipali tal-enerġija elettrika u tad-dawl (R 41)

3.

Sors ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika (R 42)

4.

Dawl supplimentari tal-emerġenza għall-vapuri ro-ro (R 42-1)

5.

Prekawzjonijiet kontra xokkijiet, nirien u perikli oħra ta’ oriġini elettrika (R 45)

PARTI E -   REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦAL VAPURI LI NBNEW BI SPAZJI TAL-MAKKINARJU LI PERJODIKAMENT MA JKOLLHOMX NIES MAGĦHOM

Kunsiderazzjoni speċjali (R 54)

1.

Ġenerali (R 46)

2.

Prekawzjonijiet kontra n-nar (R 47)

3.

Protezzjoni kontra t-tgħarriq (R 48)

4.

Kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni (R 49)

5.

Komunikazzjoni (R 50)

6.

Sistemi tal-allarm (R 51)

7.

Sistemi tas-sikurezza (R 52)

8.

Rekwiżiti speċjali għall-installazzjonijiet tal-makkinarju, tal-bojlers u elettriċi (R 53)

9.

Sistemi awtomatiċi tal-kontroll u tal-allarm (R 53.4)

KAPITOLU II-2 —   PROTEZZJONI MIN-NIRIEN, INDIVIDWAZZJONI TAN-NIRIEN U TIFI TAN-NIRIEN

PARTI A —   ĠENERALI

1.

Prinċipji bażiċi (R 2)

2.

Definizzjonijiet (R 3)

3.

Pompi tan-nar, mejns tan-nar, idranti, pajpijiet u żennuni (R 4)

4.

Sistemi tat-tifi tan-nar fissi (R 5 + 8 + 9 + 10).

5.

Estinturi tan-nar li jistgħu jinġarru (R 6)

6.

Arranġamenti għat-tifi tan-nar fi spazji tal-makkinarju (R 7)

7.

Arranġamenti speċjali fi spazji tal-makkinarju (R 11)

8.

Tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma, sistemi tal-individwazzjoni tan-nirien u tal-allarm (R 12)

9.

Sistemi fissi tal-individwazzjoni tan-nirien u sistemi tal-allarm tan-nirien (R 13)

10.

Arranġamenti għall-karburant taż-żejt, żejt lubrikanti u żjut oħra li jieħdu n-nar (R 15)

11.

Ilbies tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar (R 17)

12.

Oġġetti varji (R 18)

13.

Pjanijiet tal-kontroll tan-nar (R 20)

14.

Prontezza operazzjonali u manutenzjoni

15.

Struzzjonijiet, taħriġ abbord u provi

16.

Operazzjonijiet

PARTI B —   MIŻURI TAS-SIKUREZZA KONTRA N-NIRIEN

1.

Struttura (R 23)

2.

Żoni prinċipali vertikali u żoni orizzontali (R 24)

3.

Paratiji b’żona vertikali prinċipali (R 25)

4.

L-integrità fir-rigward ta’ reżistenza min-nirien tal-paratiji u l-gverti fil-vapuri ġodda li jġorru aktar minn 36 passiġġier (R 26)

5.

L-integrità fir-rigward tar-reżistenza għan-nirien tal-paratiji u l-gverti fil-vapuri ġodda li jġorru mhux aktar minn 36 passiġġier u vapuri eżistenti tal-klassi B li jġorru aktar minn 36 passiġġier (R 27)

6.

Mezzi ta’ ħrib (ta’ emerġenza) (R 28)

6-1.

Rotot ta’ ħrib (ta’ emerġenza) fuq vapuri ro-ro tal-passiġġieri (R 28-1).

7.

Penetrazzjonijiet u fetħiet fid-diviżjonijiet tal-klassi A u B (R 30, 31)

8.

Il-protezzjoni tat-turġien u liftijiet fl-ispazji tal-akkomodazzjoni u tas-servizz (R 29)

9.

Sistemi ta’ ventilazzjoni (R 32)

10.

Twieqi u fetħiet fil-ġenb (R 33)

11.

Użu ristrett ta’ materjal li jaqbad (R 34)

12.

Dettalji tal-bini (R 35)

13.

Sistemi fissi ta’ individwazzjoni u tal-allarm tan-nirien u sistemi ta’ tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma u tal-individwazzjoni tan-nirien u sistema tal-allarm tan-nirien (R 14) (R 36)

14.

Protezzjoni tal-ispazji ta’ kategorija speċjali (R 37)

15.

Rondi tal-għassa għan-nirien, sistemi tal-individwazzjoni, tal-allarm u tat-tgħarrif pubbliku (R 40)

16.

Titjib tal-vapuri eżistenti tal-Klassi B li jġorru aktar minn 36 passiġġier (R 41-1)

17.

Rekwiżiti speċjali għall-vapuri li jġorru oġġetti perikolużi (R 41)

18.

Rekwiżiti speċjali għall-faċilitajiet tal-ħelikopters

KAPITOLU III —   TAGĦMIR TAS-SALVATAĠĠ

1.

Definizzjonijiet (R 3)

2.

Mezzi tal-komunikazzjoni, inġenji tal-baħar tas-sopravivenza (survival craft) u dgħajjes ta’ rkupru (rescue boats), tagħmir personali tas-salvataġġ (R 6 + 7 + 18 + 21 + 22)

3.

Sistema ta’ allarm tal-emerġenza, sistema ta’ tgħarrif pubbliku, lista tal-ġmigħ tan-nies, tal-istruzzjonijiet ta’ emerġenza, tal-persunal ta’ komunikazzjoni bir-radju, tal-istruzzjonijiet tat-tħaddim, tal-manwali tat-taħriġ, u tal-istruzzjonijiet għall-manutenzjoni (R 6 + 8 + 9 + 19 + 20)

4.

It-tqegħid ta’ nies mal-inġenji tal-baħar tas-sopravivenza u s-superviżjoni (R 10)

5.

Armar ta’ inġenji tal-baħar tas-sopravivenza u tal-arranġamenti tal-imbarkazzjoni (R 11 + 23 + 25)

5-1.

Rekwiżiti għal vapuri ro-ro tal-passiġġieri (R 26)

5-2.

Pjattaformi tal-ħelikopters u żoni ta’ fejn jiġbor in-nies (R 28)

5-3.

Sistema tal-appoġġ għad-deċiżjoni għall-kaptani (R 29)

6.

Stazzjonijiet li jvaraw(R 12)

7.

Irfigħ ta’ inġenji tal-baħar tas-sopravivenza (R 13 + 24)

8.

Irfigħ tad-dgħajjes ta’ rkupru (rescue boats) (R 14)

8a.

Irfigħ ta’ sistemi tal-evakwazzjoni marittima (R 15)

9.

Arranġamenti ta’ varar tal-inġenji tal-baħar tas-sopravivenza u arranġamenti tal-irkupru (R 16)

10.

Imbarkazzjoni tad-dgħajsa tas-salvataġġ, arranġamenti tal-varar u rkupru (R 17)

11.

Struzzjonijiet tal-emerġenza (R 19)

12.

Prontezza għat-tħaddim, manutenzjoni u spezzjonijiet (R 20)

13.

Taħriġ u provi tal-abbandun tal-vapur (R 19 + R 30)

KAPITOLU IV -   KOMUNIKAZZJONIJIET BIR-RADJU

1.

Tagħmir tal-komunikazzjoni bir-radju

ANNESS II —   FORMOLA TAĊ-ĊERTIFIKAT TAS-SIKUREZZA TA’ VAPUR TAL-PASSIĠĠIERI

ANNESS III —   IL-LINJI GWIDA GĦAR-REKWIŻITI TAS-SIKUREZZA GĦALL-VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI U GĦALL-INĠENJI TAL-BAĦAR TA’ VELOĊITÀ GĦOLJA GĦALL-PERSUNI B’MOBBILTÀ MNAQQSA

ANNESS IV

PARTI A —   DIRETTIVA RREVOKATA BIL-LISTA TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI TAGĦHA

PARTI B —   LISTA TAL-LIMITI TAŻ-ŻMIEN GĦAT-TRASPOŻIZZJONI FIL-LIĠI NAZZJONALI U APPLIKAZZJONI

ANNESS V —   TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

1.

Meta jkun espressament ipprovdut, ir-regolamenti ta’ dan l-Anness huma applikabbli għal vapuri tal-passiġġieri ġodda u eżistenti tal-klassijiet A, B, C u D, li jwettqu vjaġġi domestiċi, li għandhom x’jaqsmu mal-ambitu ta’din id-Direttiva kif ipprovdut fl-Artikolu 3.

2.

Vapuri ġodda tal-klassijiet B, C u D li għandhom tul ta’ inqas minn 24 metru għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolamenti II-1/B/2 sa II-1/B/8 u II-1/B/10 ta’ dan l-Anness, sakemm l-Amministrazzjoni ta’ Stat tal-bandiera, li dawn il-vapuri għandhom il-jedd li jtajru l-bandiera tiegħu, tiżgura li jikkonformaw mar-regoli tal-Istat tal-bandiera u li dawk ir-regoli jiggarantixxu livell ekwivalenti ta’ sikurezza.

3.

Meta r-regolamenti ta’ dan l-Anness ma japplikawx għal vapuri ġodda ta’ tul ta’ inqas minn 24 metru, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li jiġi pprovdut livell ekwivalenti ta’ sikurezza għal dawn il-vapuri permezz tal-konformità mar-regoli nazzjonali.

4.

Vapuri eżistenti tal-klassi C u D ma għandhomx għalfejn jikkonformaw mar-regolamenti tal-Kapitoli II-1 u II-2 ta’ dan l-Anness, dejjem jekk l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, li dawn il-vapuri għandhom il-jedd itajru l-bandiera tiegħu, tiżgura li jikkonformaw mar-regoli nazzjonali tal-Istat tal-bandiera u li dawn ir-regoli jiggarantixxu livell ekwivalenti ta’ sikurezza.

5.

Barra minn hekk, jekk jinsab li mhuwiex prattikabbli u/jew li mhuwiex raġonevoli, il-vapuri tal-klassijiet B, C u D ta’ tul inqas minn 24 metru ma għandhomx l-obbligu li jikkonformaw mar-regolamenti li ġejjin fil-Kapitolu II-1: Fil-Parti B, ir-Regolament 10, fil-Parti C, ir-Regolament 4, 9 u 10 u fil Parti E, ir-Regolamenti 1 sa 9. L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li livell ekwivalenti ta’ sikurezza għal dawn il-vapuri huwa pprovdut permezz ta’ konformità mar-regoli nazzjonali.

6.

Irrispettivament minn dak li hemm ipprovdut fl-Artikolu 6.1(b), vapuri tal-Klassi D li ma jestendux il-vjaġġ tagħhom ‘il barra miż-Żona tal-Baħar A 1 kif iddefinit fir-Regolament IV/2.12 tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, ma għandhomx l-obbligu li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ġarr fil-Kapitolu IV tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, iżda għandhom tal-anqas jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet fil-Kapitolu IV ta’ dan l-Anness.

7.

Id-dispożizzjonijiet għall-viżibbiltà fuq il-pont tan-navigazzjoni fir-Regolament V/22 tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, għandhom sa fejn huwa prattikabbli u raġonevoli, japplikaw ukoll għal vapuri ta’ tul inqas minn 55 metru, fejn ‘tul’ huwa kif iddefinit fir-Regolament V/2 tal-Konvenzjoni ta’ SOLAS tal-1974.

8.

Kull fejn l-applikazzjoni ta’ riżoluzzjoni tal-IMO hija meħtieġa f’dan l-Anness għal vapuri eżistenti, li nbnew sa sentejn wara d-data tal-adozzjoni mill-IMO ta’ din ir-riżoluzzjoni ma hemmx għalfejn jikkonformaw ma’ din ir-riżoluzzjoni sakemm jikkonformaw mar-riżoluzzjoni(jiet) applikabbli ta’ qabel, jekk hemm.

9.

Taħt tiswijiet, alterazzjonijiet u modifikazzjonijiet ta’ ‘natura maġġuri’ għandu jinftiehem, bħala eżempju:

kull tibdil li jbiddel sostanzjalment id-dimensjonijiet ta’ vapur,

eżempju: żieda fit-tul billi tiżdied parti ġdida fin-nofs,

kull tibdil li jbiddel sostanzjalment il-kapaċità ta’ vapur li jġorr il-passiġġieri,

eżempju: gverta tal-karozzi mibdula f’akkomodazzjoni għall-passiġġieri,

kwalunkwe tibdil li jżid b’mod sinifikanti ż-żmien tas-servizz tal-vapur,

eżempju: tiġdid tal-akkomodazzjoni tal-passiġġieri fuq gverta waħda sħiħa.

10.

L-indikazzjoni ‘(R…)’ li ssegwi diversi titoli ta’ regolamenti f’dan l-Anness tirreferi għar-regolamenti tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, li fuqha huma bbażati r-regolamenti ta’ dan l-Anness i.e.:

.1

Il-Kapitolu II-1: il-Parti A-1, isiru referenzi għal SOLAS inklużi l-emendi tal-2006.

.2

Il-Kapitolu II-1: Il-Parti A u B, isiru referenzi għal SOLAS inklużi l-emendi ta’ 96/98.

.3

Il-Kapitolu II-2: Il-Parti A, ir-Regolament 1 u 2, isiru referenzi għal SOLAS inklużi l-emendi tal-1999/2000. Ir-Regolament 1.3, issir referenza għall-Parti F (Disinni u Arranġamenti alternattivi) tar-reviżjoni tal-Kapitolu II-2 (Emendi tal-2000) tas-SOLAS 1974, għal vapuri ġodda li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara. Il-Kapitolu II-2: Il-Parti A, ir-Regolament 3 - 16 u l-Parti B, ir-Regolamenti 1 - 18 isiru referenzi għal SOLAS inklużi l-emendi tas-96/98.

.4

Il-Kapitolu III: Isiru referenzi għall-emendi tas-SOLAS 96/98 u l-emendi tal-2001 - 2003.

11.

Dispożizzjonijiet applikabbli għal VAPURI tal-KLASSI A jistgħu jinsabu:

 

fil-Kapitolu II-1/A-1, ir-Regolament 1,

 

fil-Kapitolu II-1/B, ir-Regolamenti 1, 23 u 24,

 

fil-Kapitolu II-1/C, ir-Regolament 1, 3 u 16,

 

fil-Kapitolu II-2/A, ir-Regolament 4, 9 u 12, u

 

fil-Kapitolu II-2/B, ir-Regolament 6.

12.

Dispożizzjonijiet applikabbli għal VAPURI RO-RO TAL-PASSIĠĠIERI TAL-KLASSI A:

il-Kapitolu II-1/B, ir-Regolamenti 17-2 u 20,

KAPITOLU II-1

KOSTRUZZJONI — SUDDIVIŻJONI U STABBILTÀ, MAKKINARJU U INSTALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

PARTI A

ĠENERALI

1.   Definizzjonijiet relatati mal-Parti B (R 2)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D u VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

.1

Il-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni hija l-linja tal-ilma użata biex tiġi stabbilita s-suddiviżjoni tal-vapur.

.2

Il-linja tat-tagħbija l-aktar fonda tas-suddiviżjoni hija l-linja tal-ilma li tikkorrispondi mal-akbar pixka awtorizzata mir-rekwiżiti ta’ suddiviżjoni applikabbli.

.2

It-tul tal-vapur huwa t-tul imkejjel bejn il-perpendikulari meħuda mit-truf tal-aktar linja tat-tagħbija l-aktar fonda tas-suddiviżjoni.

.3

Il-wisa’ tal-vapur hija l-akbar wisa’ minn barra ta’ qafas sa barra ta’ qafas ma’ jew taħt l-aktar suddiviżjoni fonda tal-linja tat-tagħbija.

.4

Il-pixka hija d-distanza vertikali mil-linja tal-bażi ffurmata f’ nofs il-vapur sal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni inkwistjoni.

.5

Il-piż mgħobbi (deadweight) huwa d-differenza f’tunnellati bejn il-volum tal-ispostament ta’ vapur f’ilma ta’ gravità speċifika ta’ 1 025 mal-linja tal-ilma tat-tagħbija li tikkorrispondi mal-għoli barra mill-ilma (freeboard) tas-sajf assenjat u l-piż bla tagħbija tal-vapur.

.6

Il-piż ħafif (lightweight) huwa l-volum tal-ispostament tal-ilma ta’ vapur f’tunnellati mingħajr merkanzija, karburant, żejt lubrikanti, ilma tas-saborra, ilma ħelu u ilma għal servizzi fit-tankijiet, ħażniet għall-oġġetti ta’ konsum, u l-passiġġieri u l-ekwipaġġ u l-effetti personali tagħhom.

.7

Il-gverta tal-paratija (bulkhead deck) hija l-gverta ta’ fuq nett li sa magħha jitwasslu l-paratiji trasversali impermeabbli.

.8

Il-linja tal-marġni hija linja mmarkata talanqas 76 mm taħt il-wiċċ ta’ fuq tal-gverta tal-paratija mal-ġenb.

.9

Permeabbiltà ta’ spazju hija l-perċentwal ta’ dak l-ispazju li jista’ jiġi okkupat mill-ilma. Il-volum ta’ spazju li jestendi ‘l fuq mil-linja tal-marġni għandu jitkejjel biss sal-għoli ta’ dik il-linja.

.10

L-ispazju tal-makkinarju għandu jittieħed bħala li jestendi mil-linja tal-bażi ffurmata sal-linja tal-marġni u bejn il-ħitan tal-paratija trasversali ewlenin estremi impermeabbli, li jikkonfinaw l-ispazji li jkun fihom il-makkinarju ewlieni u awżiljarju ta’ propulsjoni, u l-bojlers li jservu l-ħtiġijiet ta’ propulsjoni.

.11

L-ispazji tal-passiġġieri huma dawk l-ispazji li huma pprovduti għall-akkomodazzjoni u l-użu tal-passiġġieri, esklużi l-kmamar tal-bagalji, tal-ħżin, tal-provvisti u tal-posta.

.12

Impermeabbli f’relazzjoni ma’ struttura tfisser li kapaċi tevita li jgħaddi l-ilma mill-istruttura fi kwalunkwe direzzjoni taħt wiċċ tal-ilma li x’aktarx jista’ jseħħ fil-kundizzjoni intatta jew dik bil-ħsara.

.13

Li jkun reżistenti għall-maltemp tfisser li l-ilma ma jippenetrax fil-vapur fi kwalunkwe kundizzjoni ta’ baħar.

.14

Vapur ro-ro tal-passiġġieri tfisser vapur tal-passiġġieri bi spazji tar-ro-ro għat-tagħbija jew spazji ta’ kategorija speċjali kif stipulat fir-Regolament II-2/A/2.

2.   Definizzjonijiet relatati mal-Partijiet C, D u E (R 3)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

.1

Sistema tal-kontroll tal-apparat li jagħti direzzjoni hija t-tagħmir li bih jintbagħtu l-ordnijiet mill-pont tan-navigazzjoni għall-unitajiet li jħaddmu l-apparat li jagħti direzzjoni. Sistemi tal-kontroll tal-apparat li jagħti direzzjoni jinkludu trażmettituri, riċevituri, pompi tal-kontroll idrawliċi u l-muturi assoċjati magħhom, kontrolluri tal-muturi, pajpijiet u kejbils.

.2

L-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni huwa l-makkinarju, l-attwaturi tat-tmun, l-unitajiet tal-enerġijia tal-apparat li jagħti direzzjoni, jekk ikun hemm, u apparat anċillari u l-mezzi għall-applikazzjoni tat-torque fuq il-korp tat-tmun (eż. laċċ tat-tmun jew kwadrant) meħtieġ biex iċaqlaq it-tmun bil-għan li jmexxi l-vapur taħt kundizzjonijiet normali ta’ servizz.

.2

L-unità tal-enerġija għall-apparat li jagħti direzzjoni hija:

.1

fil-każ ta’ apparat elettriku li jagħti direzzjoni, mutur elettriku u t-tagħmir elettriku assoċjat tiegħu;

.2

fil-każ ta’ apparat elettroidrawliku li jagħti direzzjoni, mutur elettriku u t-tagħmir elettriku u l-pompa mqabbda assoċjati tiegħu;

.3

fil-każ ta’ apparat li jagħti direzzjoni, idrawliku ieħor, magna li tħaddmu u pompa mqabbda miegħu.

.3

Apparat awżiljarju li jagħti direzzjoni huwa l-apparat għajr kwalunkwe parti tal-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni meħtieġ biex jidderieġi l-vapur fil-każ ta’ ħsara tal-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni iżda ma jinkludix il-laċċ tat-tmun, il-kwadrant jew il-komponenti li jservu għall-istess għan.

.4

Kundizzjoni abitabbli u ta’ tħaddim normali hija kundizzjoni li fiha l-vapur kollu, il-makkinarju, is-servizzi, il-mezzi u l-għajnuniet li jiżguraw il-propulsjoni, il-kapaċità tal-immanuvrar, is-sikurezza tan-navigazzjoni, is-sikurezza f’każ ta’ nar u tgħarriq, il-komunikazzjonijiet u s-sinjali interni u esterni, il-mezzi tal-ħrib, u l-winċijiet ta’ emerġenza tad-dgħajjes, kif ukoll il-kundizzjonijiet ippjanati ta’ kumdità tal-abitabbiltà jkunu jaħdmu u jiffunzjonaw b’mod normali.

.5

Kundizzjoni ta’ emerġenza hija kundizzjoni li fiha kwalunkwe servizz meħtieġ għat-tħaddim normali u l-kundizzjonijiet abitabbli ma jkunux qed jaħdmu minħabba ħsara fis-sors ewlieni tal-enerġija elettrika.

.6

Sors ewlieni tal-enerġija elettrika huwa s-sors maħsub biex jipprovdi l-enerġija elettrika għall-iswiċċbord ewlenija għad-distribuzzjoni tas-servizzi kollha meħtieġa għaż-żamma tal-vapur f’kundizzjoni abitabbli u ta’ tħaddim normali.

.7

Kundizzjoni ta’ vapur inattiv hija l-kundizzjoni li fiha l-impjant ewlieni ta’ propulsjoni, il-bojlers u l-awżiljari ma jkunux qed joperaw minħabba n-nuqqas ta’ enerġija.

.8

L-istazzjon ewlieni ta’ ġenerazzjoni huwa l-ispazju li fih ikun jinsab is-sors ewlieni tal-enerġija elettrika.

.9

L-iswiċċbord ewlenija hija l-iswiċċbord li tieħu l-enerġija elettrika direttament mis-sors ewlieni u maħsuba sabiex tqassam l-enerġija elettrika lis-servizzi tal-vapur.

.10

L-iswiċċbord ta’ emerġenza hija l-iswiċċbord li fil-każ ta’ ħsara fis-sistema tal-provvista tal-enerġija elettrika tiġi pprovduta direttament mis-sors ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika jew minn sors tranżitorju ta’ enerġija ta’ emerġenza bl-intenzjoni li tqassam l-enerġija elettrika lis-servizzi ta’ emerġenza.

.11

Is-sors ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika huwa s-sors ta’ enerġija elettrika, maħsub biex jipprovdi lill-iswiċċbord ta’ emerġenza fil-każ ta’ ħsara fil-provvista mis-sors ewlieni tal-enerġija elettrika.

.12

Il-veloċità massima tas-servizz ‘il quddiem hija l-ogħla veloċità li l-vapur huwa ddisinjat li jżomm fis-servizz fuq il-baħar fl-aktar pixka fonda waqt it-tbaħħir.

.13

Il-veloċità massima b ’ lura hija l-veloċità li l-vapur huwa stmat li jista’ jilħaq bis-saħħa massima b’ lura fl-aktar pixka fonda waqt it-tbaħħir.

.14(a)

L-ispazji tal-makkinarju huma l-ispazji kollha tal-makkinarju tal-kategorija A u dawk l-ispazji kollha li fihom makkinarju tal-propulsjoni, bojlers, unitajiet tal-karburant taż-żejt, magni tal-fwar u tal-kombustjoni interna, ġeneraturi u makkinarju elettriku prinċipali, stazzjonijiet tal-mili taż-żejt, makkinarju tal-ventilazzjoni u kundizzjunar tal-arja, u spazji simili, u l-kaxxi għal dawn l-ispazji.

.14(b)

L-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija A huma dawk l-ispazji u kaxxi għal tali spazji li fihom:

.1

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għall-propulsjoni prinċipali; jew

.2

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għal skopijiet oħra barra dawk tal-propulsjoni prinċipali fejn tali makkinarju għandu totalità ta’ produzzjoni tal-enerġija ta’ mhux anqas minn 375 kW; jew

.3

kull bojler taż-żejt iffiltrat jew unità tal-karburant taż-żejt.

.15

Is-sistema tal-attivazzjoni tal-enerġija hija l-apparat idrawliku pprovdut għall-provvista tal-enerġija biex idawwar il-korp tat-tmun, l-unità jew l-unitajiet tal-enerġija tal-apparat li jagħti direzzjoni, flimkien mal-pajpijiet u l-aċċessorji assoċjati u l-mekkaniżmu li jazzjona t-tmun. Is-sistemi tal-attivazzjoni tal-enerġija jistgħu jaqsmu komponenti mekkaniċi komuni, i.e. il-laċċ, il-kwadranti u l-lasta tat-tmun, jew komponenti li jservu funzjoni bħal din.

.16

Stazzjonijiet tal-kontroll huma dawk l-ispazji li fihom jinsabu t-tagħmir tar-radju jew t-tagħmir prinċipali tan-navigazzjoni jew is-sors ta’ enerġija tal-emerġenza jew fejn huwa ċċentralizzat t-tagħmir tal-kontroll tan-nirien.

PARTI A-1

STRUTTURA TAL-VAPURI

1.   Installazzjoni ġdida ta’ materjali li fihom l-asbestos (R 3-5)

IL-VAPURI KOLLHA

.1

Dan ir-Regolament għandu japplika għal materjali użati għall-istruttura, makkinarju, installazzjonijiet elettriċi u tagħmir koperti bir-Regolamenti ta’ dan l-Anness.

.2

Għandha tkun projbita kull installazzjoni ġdida ta’ materjali li fihom l-asbestos għall-vapuri kollha.

2.   Disinni tal-kostruzzjoni li jinżammu abbord u fuq l-art (R 3-7)

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2012 JEW WARA:

.1

Sett ta’ disinni tal-kostruzzjoni tal-vapur kif mibni fil-bidu u pjanti oħrajn li juru kull tibdil strutturali ieħor li sar wara għandhom jinżammu abbord il-vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2012 jew wara.

.2

Sett ieħor addizzjonali ta’ dawn id-disinni għandu jinżamm fuq l-art mill-Kumpanija, kif iddefinit fir-Regolament IX/1.2 tal-Konvenzjoni tas-SOLAS tal-1974.

.3

Referenza għall-IMO MSC/Circ.1135 dwar ‘As-built construction drawings to be maintained on board the ship and ashore’ (Disinni tal-kostruzzjoni li għandhom jinżammu abbord u fuq l-art)

3.   Tagħmir tal-irmunkar u tal-irmiġġ (R 3-8)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D B’TUL TA’ 24 METRU U AKTAR LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2012 JEW WARA

.1

Il-vapuri għandhom jiġu pprovduti b’arranġamenti, tagħmir u armar għal tagħbija ta’ xogħol li jkunu sikuri biżżejjed biex jitwettqu b’mod sikur l-operazzjonijiet kollha tal-irmunkar u l-irmiġġ assoċjati mat-tħaddim normali tal-vapur.

.2

Arranġamenti, tagħmir u armar ipprovduti f’konformità mal-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw mal-istandards speċifikati għall-klassifika bir-regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta, jew regoli ekwivalenti użati minn Amministrazzjoni f’konformità mal-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 94/57/KE.

.3

Qed issir referenza għall-IMO MSC/Circ.1175 dwar ‘Guidance on shipboard towing and mooring equipment’ (Gwida dwar it-tagħmir tal-irmunkar u tal-irmiġġ ta’ fuq il-vapuri).

.4

Kull armar jew oġġett ta’ tagħmir ipprovdut taħt dan ir-Regolament għandu jiġi mmarkat bi kwalunkwe restrizzjoni assoċjata ma’ operazzjoni sikura, li tikkunsidra s-saħħa tat-twaħħil tiegħu mal-istruttura tal-vapur.

PARTI B

L-ISTABBILTÀ INTATTA, SUDDIVIŻJONI U STABBILTÀ F’KUNDIZZJONIJIET TA’ ĦSARA

Parti B-1

Vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara - għażla tal-applikazzjoni tar-Riżoluzzjoni MSC.216.(82)

Vapuri tal-klassijiet B, C U D li l-karina tagħhom tkun tqegħdet fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara, jew li jkunu fi stat simili ta’ kostruzzjoni f’dik id-data, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti fil-parti B-2 jew, inkella, id-dispożizzjonijiet xierqa tal-Kapitolu II-I tas-SOLAS, il-parti B, kif stipulat fl-Anness 2 tar-Riżoluzzjoni MSC 216(82).

Parti B-2

Vapuri li nbnew qabel l-1 ta’ Jannar 2009

1.   Ir-Riżoluzzjoni tal-istabbiltà intatta A.749(18) kif emendata bir-Riżoluzzjoni MSC.75(69)

VAPURI TAL-KLASSIJIET IL-ĠODDA A, B, C u D TA’ TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Kull klassi ta’ vapuri ġodda ta’ 24 metru tul jew aktar għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti għall-vapuri tal-passiġġieri tal-Kodiċi dwar l-Istabbiltà Intatta kif adottat permezz tar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.749 (18), kif ġiet emendata.

Fejn l-Istati Membri jikkunsidraw mhux xierqa l-applikazzjoni tal-Kriterju tal-Irjieħ Severi u l-Irrolljar (Severe Wind and Rolling Criterion) tar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.749 (18), kif emendata, għandu jiġi applikat metodu ieħor li jiżgura stabbiltà sodisfaċenti. Dan għandu jiġi appoġġat minn evidenza mill-Kummissjoni li tikkonferma li ntlaħaq livell ekwivalenti ta’ sikurezza sodisfaċenti.

VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSIJIET A u B TA’ TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Kull vapur eżistenti tal-klassi A u B għandu, f’kull kundizzjoni ta’ tagħbija, jissodisfa l-kriterji tal-istabbiltà li ġejjin wara l-korrezzjoni meħtieġa għall-effett tal-wiċċ ħieles tal-likwidi fit-tankijiet f’konformità mas-suppożizzjonijiet tal-paragrafu 3.3 tar-Riżoluzzjoni A.749 (18) tal-IMO, jew l-ekwivalenti.

(a)

L-erja taħt il-kurva tal-lieva ta’ korrezzjoni (il-kurva GZ) ma għandhiex tkun ta’ anqas minn:

(i)

0,055 m-radians sa angolu ta’ mejl ta’ 30°;

(ii)

0,09 m-radians sa angolu ta’ mejl jew ta’ 40° jew l-angolu tat-tgħarriq, i.e. l-angolu ta’ mejl fejn it-truf ta’ isfel ta’ kwalunkwe fetħa fil-buq, is-soprastrutturi jew il-kmamar ta’ fuq il-gverta, li huma fetħiet li ma jistgħux jingħalqu b’mod reżistenti għall-maltemp, ikunu mgħaddsa, jekk dak l-angolu jkun ta’ anqas minn 40°;

(iii)

0,03 m-radians bejn l-angoli ta’ mejl ta’ 30° u ta’ 40° jew bejn 30° u l-angolu tat-tgħarriq jekk l-angolu jkun ta’ anqas minn 40°;

(b)

Il-lieva ta’ korrezzjoni GZ għandha tkun tal-anqas 0,20 ° metru f’angolu ta’ mejl ugwali jew akbar minn 30 °.

(ċ)

Il-kurva massima tal-lieva ta’ korrezzjoni GZ għandha tkun f’angolu ta’ mejl li preferibbilment jaqbeż it-30 ° iżda ta’ mhux anqas minn 25 °.

(d)

L-għoli inizjali metaċentriku trasversali ma għandux ikun ta’ anqas minn 0,15 metri.

Il-kundizzjonijiet tat-tagħbija li għandhom jiġu kkunsidrati sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-kriterji tal-istabbiltà msemmija hawn fuq għandhom jinkludu tal-anqas dawk imniżżlin fil-paragrafu 3.5.1.1 tar-Riżoluzzjoni A.749 (18) tal-IMO, kif ġie emendat.

Il-vapuri eżistenti kollha tal-klassijiet A u B li għandhom tul ta’ 24 metru jew aktar għandhom ukoll jikkonformaw mal-kriterji addizzjonali kif mogħtija mir-Riżoluzzjoni A.749 (18) tal-IMO, il-paragrafu 3.1.2.6 (kriterji addizzjonali għall-vapuri tal-passiġġieri) u l-paragrafu 3.2 (Kriterju tal-Irjieħ Severi u l-Irrolljar).

Meta l-Istati Membri jikkunsidraw mhux xierqa l-applikazzjoni tal-Kriterju ta’ Rjieħ Severi u l-Irrolljar tar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.749 (18), kif emendata, għandu jiġi applikat metodu ieħor li jiżgura stabbiltà sodisfaċenti. Dan għandu jiġi appoġġat minn evidenza mill-Kummissjoni li tikkonferma li ntlaħaq livell ekwivalenti ta’ sikurezza sodisfaċenti.

2.   Suddiviżjoni impermeabbli

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Kull vapur għandu jiġi suddiviż skont il-paratiji, li ma għandhomx iħallu l-ilma jgħaddi minnhom għall-gverta tal-paratija, f’kompartimenti impermeabbli li t-tul massimu tagħhom għandu jiġi kkalkulat skont ir-rekwiżiti speċifiċi mogħtija hawnhekk.

Minflok dawn ir-rekwiżiti, ir-regolamenti dwar is-suddiviżjoni u l-istabbiltà tal-vapuri tal-passiġġieri bħala ekwivalenti għall-Parti B tal-Kapitolu II tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sikurezza tal-Ħajja fuq il-Baħar, 1960, kif mogħtija fir-Riżoluzzjoni A.265 (VIII) tal-OMI, jistgħu jiġu użati, jekk jiġu applikati fl-intier tagħhom.

Kull porzjon ieħor tal-istruttura interna li jaffettwa l-effiċjenza tas-suddiviżjoni tal-vapur għandu jkun ta’ tip li ma jippermettix li jidħol ilma fih.

3.   Tul li jista’ jegħreq (R 4)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

It-tul li jista’ jegħreq f’punt stabbilit huwa l-porzjon massimu tat-tul tal-vapur, li għandu ċ-ċentru tiegħu fil-punt inkwistjoni, li jkun jista’ jegħreq, taħt is-suppożizzjoni tal-permeabbiltà mogħtija hawn taħt, mingħajr mal-vapur jogħdos iktar ‘l isfel mil-linja tal-marġni.

.2

Fil-każ ta’ vapur li ma għandux gverta kontinwa tal-paratija, it-tul li jista’ jegħreq f’kull punt jista’ jiġi ddeterminat fuq ipotesi ta’ linja ta’ marġni kontinwa li fl-ebda punt ma tkun anqas minn 76 mm taħt il-wiċċ tal-gverta fuq in-naħa li l-paratiji konċernati u l-qoxra jinġarru mingħajr ma jgħaddi l-ilma minnhom.

.3

Fejn porzjon tal-linja tal-marġni preżunta jkun b’mod sinifikanti taħt il-gverta li fuqha jkunu qed jinġarru l-paratiji, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti rilassament limitat fir-rekwiżit tal-impermeabbiltà f’dawk il-porzjonijiet tal-paratiji li huma ‘l fuq mil-linja tal-marġni u immedjatament taħt l-ogħla gverta.

4.   Tul permessibbli tal-kompartimenti (R 6)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

It-tul massimu permess ta’ kompartiment li għandu ċ-ċentru tiegħu fi kwalunkwe punt mit-tul tal-vapur jinkiseb mit-tul li jista’ jegħreq billi jiġi mmultiplikat dan tal-aħħar b’fattur xieraq imsejjaħ il-fattur tas-suddiviżjoni.

5.   Il-permeabbiltà (R 5)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Suppożizzjonijiet definittivi li għalihom saret referenza fir-Regolament 3 dwar il-permeabbiltà tal-ispazji li qegħdin taħt il-linja tal-marġni.

Sabiex jiġi ddeterminat it-tul li jista’ jegħreq, il-permeabbiltà medja preżunta tal-ispazji li qegħdin taħt il-linja tal-marġni għandha tiġi indikata fit-tabella fir-Regolament 8.3.

6.   Il-fattur tas-suddiviżjoni

GĦALL-VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U GĦALL-VAPURI EŻISTENTI TAL-PASSIĠĠIERI TAL-KLASSI B RO-RO:

Il-fattur tas-suddiviżjoni għandu jkun:

 

1,0 meta l-għadd ta’ persuni li l-vapur huwa ċċertifikat li jġorr huwa ta’ anqas minn 400, u

 

1,0 meta l-għadd ta’ persuni li l-vapur huwa ċċertifikat li jġorr huwa 400, jew iktar b’ tul ta’ L< 55, u

 

0,5 meta l-għadd ta’ persuni li l-vapur huwa ċċertifikat li jġorr huwa ta’ 400 jew aktar.

Il-vapuri tal-passiġġieri eżistenti tal-klassi B ro-ro għandhom jikkonformaw ma’ dan ir-rekwiżit sa mhux aktar tard mid-data tal-konformità stabbilita fir-Regolament II-1/B/8-2, il-paragrafu 2.

VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B LI MHUMIEX RO-RO:

Il-fattur tas-suddiviżjoni għandu jkun: 1.0

7.   Rekwiżiti speċjali li għandhom x’jaqsmu mas-suddiviżjoni tal-vapuri (R 7)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Meta f’parti jew partijiet ta’ vapur il-paratiji impermeabbli jinġarru għal gverta ogħla milli hemm fil-kumplament tal-vapur u jkun hemm ix-xewqa li jittieħed vantaġġ mill-estensjoni ogħla tal-paratiji sabiex jiġi kkalkulat it-tul li jista’ jegħreq, jistgħu jintużaw linji tal-marġni separati għal kull waħda mill-partijiet tal-vapur, jekk kemm-il darba:

.1

il-ġnub tal-vapur huma estiżi mat-tul tal-vapur sal-gverta li tikkorrispondi mal-linja tal-marġni ta’ fuq u l-fetħiet kollha fil-kisi tal-qoxra taħt il-gverta matul it-tul tal-vapur jitqiesu li qegħdin taħt il-linja tal-marġni, għall-iskop tar-Regolament 15; u

.2

iż-żewġ kompartimenti li qegħdin ħdejn it-‘tarġa’ fil-gverta tal-paratija jkunu t-tnejn fil-limitu tat-tul awtorizzat li jikkorrispondi mal-linji tal-marġni tagħhom, u, barra minn hekk, it-tul konġunt tagħhom ma jaqbiżx id-doppju tat-tul awtorizzat ibbażat fuq il-linja tal-marġni li qiegħda l-aktar fil-baxx.

.2

Kompartiment jista’ jaqbeż it-tul awtorizzat iddeterminat mir-regoli tar-Reglolament 4 jekk kemm-il darba t-tul ikkombinat ta’ kull par ta’ kompartimenti ħdejn xulxin, li għalihom il-kompartiment inkwistjoni jkun komuni, ma jaqbeż la t-tul li jista’ jegħreq u lanqas id-doppju tat-tul awtorizzat, skont liema minnhom ikun l-iqsar.

.3

Il-paratija ewlenija trasversali tista’ tiddaħħal jekk kemm-il darba l-partijiet kollha li jiddaħħlu jkunu iktar ‘il ġewwa mill-uċuħ vertikali taż-żewġt iġnub tal-vapur, li jkunu jinsabu mdaħħla ‘l ġewwa b’distanza mill-kisi tal-qoxra li tkun ugwali għal kwint tal-wisa’ tal-vapur, u mkejla f’angoli retti mal-linja ċentrali fil-livell tal-linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni l-iktar fonda. Kull parti ta’ daħla li tkun qiegħda ‘l barra minn dawn il-limiti għandha titqies bħala tarġa f’konformità mal-paragrafu 6.

.4

Fejn paratija ewlenija trasversali tiddaħħal jew tittarraġ, għandha tintuża paratija ċatta ekwivalenti biex tiddetermina suddiviżjoni.

.5

Fejn kompartiment ewlieni trasversali jkun fih suddiviżjoni lokali u l-Amminstrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tkun sodisfatta li, wara, kull ħsara preżunta magħmula fil-ġenb li testendi għal iktar minn tul ta’ 3,0 metri u 3 % tat-tul tal-vapur jew 11,0-il metru jew 10 % tat-tul tal-vapur skont liema jkun l-inqas, il-volum sħiħ tal-kompartiment ewlieni mhux se jkun mgħarraq, tista’ titħalla żieda proporzjonata għat-tul awtorizzat li kieku jkun meħtieġ għat-tali kompartiment. F’dak il-każ il-volum effettiv u preżunt ta’ kemm iżomm f’wiċċ l-ilma fuq in-naħa li ma sofrietx ħsarat ma għandhiex tkun ikbar minn dak preżunt fuq in-naħa ta’ fejn hemm il-ħsarat.

Konċessjoni taħt dan il-paragrafu ssir biss jekk it-tali konċessjoni ma tkunx probabbli li ttellef il-konformità mar-Regolament 8.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.6

Paratija ewlenija trasversali tista’ tkun imtarrġa kemm-il darba tissodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

.1

it-tul ikkombinat taż-żewġ kompartimenti, separati mill-paratija inkwistjoni, ma jaqbiżx jew id-90 % tat-tul li jista’ jegħreq jew id-doppju tat-tul awtorizzat, ħlief li, f’vapuri li għandhom fattur tas-suddiviżjoni ugwali għal 1, it-tul ikkombinat taż-żewġ kompartimenti inkwistjoni ma għandux jaqbeż it-tul awtorizzat;

.2

suddiviżjoni addizzjonali hija pprovduta permezz tat-tarġa sabiex jinżamm l-istess livell ta’ sikurezza bħal dak li jkun hemm fil-paratija mimduda;

.3

il-kompartiment li fuqu testendi t-tarġa ma jaqbiżx it-tul permess li jikkorrispondi mal-linji ta’marġni meħuda 76 mm ‘l isfel mit-tarġa.

.7

F’vapuri ta’ 100 metru tul u iktar, waħda mill-paratiji ewlenin trasversali lejn il-poppa tat-tank fil-pruwa nett għandha titwaħħal f’distanza mill-perpendikular ta’ quddiem li ma tkunx itwal mit-tul awtorizzat.

.8

Jekk id-distanza bejn żewġ paratiji ewlenin trasversali ħdejn xulxin, jew il-paratiji tat-twavel ekwivalenti għalihom, jew id-distanza bejn il-partijiet ċatti trasversali li jgħaddu mill-eqreb partijiet imtarrġa tal-paratiji, tkun ta’ inqas minn 3,0 metri kif ukoll 3 % tat-tul tal-vapur, jew 11,0-il metru, jew 10 % tat-tul tal-vapuri, skont liema minnhom ikun l-inqas, waħda minn dawn il-paratiji biss tista’ titqies li tifforma parti mis-suddiviżjoni tal-vapur.

.9

Fejn il-fattur tad-suddiviżjoni meħtieg ikun ta’ 0.50, it-tul ikkombinat ta’ kwalunkwe żewġ kompartimenti ħdejn xulxin ma għandux jaqbeż it-tul li jista’ jiġi milqut mit-tgħarriq

8.   Stabbiltà f’kundizzjonijiet ta’ ħsara (R 8)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Għandha tiġi pprovduta stabbiltà suffiċjenti fil-kundizzjonijiet kollha tas-servizz sabiex il-vapur ikun jiflaħ sal-aħħar stadju tat-tgħarriq ta’ kwalunkwe wieħed mill-kompartimenti ewlenin li huma meħtieġa li jkunu fi ħdan il-limiti tat-tul li jista’ jegħreq.

.1.2

Fejn żewġ kompartimenti ewlenin ħdejn xulxin ikunu separati minn paratija li hija mtarrġa skont il-kundizzjonijiet tar-Regolament 7.6.1, l-istabbiltà intatta għandha tkun adegwata biex tkun tiflaħ għat-tgħarriq ta’ dawk iż-żewġ kompartimenti li qegħdin ħdejn xulxin.

.1.3

Fejn il-fattur meħtieġ tas-suddiviżjoni jkun ta’ 0,50, l-istabbiltà intatta għandha tkun adegwata biex tiflaħ għat-tgħarriq ta’ dawk iż-żewġ kompartimenti li qegħdin ħdejn xulxin.

.2.1

Ir-rekwiżiti tas-subparagrafu 1 għandhom jiġu ddeterminati b’kalkoli li jkunu f’konformità mal-paragrafi 3, 4 u 6 u li jikkunsidraw il-proporzjonijiet u l-karatteristiċi tad-disinn tal-vapur u l-arranġament u l-konfigurazzjoni tal-kompartimenti li sofrew ħsara. Meta jsiru dawn il-kalkoli l-vapur għandu jitqies li huwa fl-agħar kundizzjoni antiċipata tas-servizz fir-rigward tal-istabbiltà.

.2.2

Fejn jiġi propost li jitqiegħdu gverti, qxur ta’ ġewwa paratiji lonġitudinali ssikkati biżżejjed biex jirrestrinġu serjament il-mixja tal-ilma, għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa għal dawn ir-restrizzjonijiet fil-kalkoli.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO U VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B LI MHUMIEX RO-RO, LI NBNEW FID-29 TA’ APRIL 1990 JEW WARA:

.2.3

L-istabbiltà meħtieġa fil-kundizzjoni finali wara l-ħsarat, u wara l-ekwalizzazzjoni fejn tkun ipprovduta, għandha tiġi stabbilita kif ġej:

.2.3.1

Il-kurva pożittiva residwa tal-lieva ta’ korrezzjoni għandu jkollha firxa minima ta’ 15° lil hinn mill-angolu tal-ekwilibriju. Din il-firxa tista’ titnaqqas sa minimu ta’ 10°, fil-każ li l-erja taħt il-kurva tal-lieva ta’ korrezzzjoni tkun dik imsemmija fis-subparagrafu 2.3.2 immultiplikata bil-proporzjon 15/firxa, fejn il-firxa hija espressa fi gradi.

.2.3.2

L-erja taħt il-kurva tal-lieva ta’ korrezzjoni għandha tkun ta’ mill-anqas 0 015 m-rad, imkejla mill-angolu tal-ekwilibriju sal-anqas wieħed:

.1

mill-angolu li fih iseħħ it-tgħarriq progressiv;

.2

minn 22° (imkejla mill-pożizzjoni tal-vapur wieqaf) fil-każ li jegħreq kompartiment wieħed, jew 27° (imkejla mill-pożizzjoni tal-vapur wieqaf) fil-każ li ż-żewġ kompartimenti ħdejn xulxin jegħrqu fl-istess ħin.

.2.3.3

Għandha tinkiseb kurva residwa tal-lieva ta’ korrezzjoni fil-firxa ta’ stabbiltà pożittiva, wara li titqies l-akbar minn dawn il-mumenti ta’ mejl:

.1

l-iffullar tal-passiġġieri kollha fuq naħa waħda;

.2

il-varar ta’ kull inġenju tal-baħar tas-sopravivenza varat b’parank mgħobbi kollu fuq naħa waħda;

.3

minħabba l-pressjoni tar-riħ;

kif ikkalkulat bil-formula:

Formula

Madanakollu l-lieva ta’ korrezzjoni fl-ebda każ ma għandha tkun ta’ anqas minn 0,10 metri.

2.3.4

Sabiex jiġu kkalkulati l-mumenti ta’ mejl fil-paragrafu 2.3.3 għandhom isiru dawn is-suppożizzjonijiet:

.1

Mument dovut għall-iffullar tal-passiġġieri:

.1.1

erba’ persuni f’kull metru kwadru;

.1.2

massa ta’ 75 kg għal kull passiġġier;

.1.3

il-passiġġieri għandhom jitqassmu fuq iż-żoni tal-gverta li jkunu disponibbli lejn naħa waħda tal-vapur fuq il-gverti fejn jinsabu l-istazzjonijiet tal-ġmigħ tan-nies u b’tali mod li jipproduċu l-aktar mument ta’ mejl li jagħmel ħsara.

.2

Il-mument dovut għall-varar ta’ inġenju tal-baħar tas-sopravivenza varat b’parank mgħobbi kollu fuq naħa waħda:

.2.1

kull dgħajsa tas-salvataġġ u d-dgħajjes imwaħħlin man-naħa ta’ fejn miel il-vapur wara li jkun ġarrab ħsara għandhom jitqiesu li tbandlu ‘l barra mgħobbijin kollha u lesti biex jitniżżlu;

.2.2

għad-dgħajjes tas-salvataġġ li huma rranġati biex jiġu varati mgħobbijin kollha mill-pożizzjoni fejn kienu merfugħa, għandu jittieħed l-akbar mument ta’ mejl waqt il-varar;

.2.3

ċattra tas-salvataġġ mgħobbija kollha u varata b’parank, imwaħħla ma’ kull parank man-naħa ta’ fejn tmejjel il-vapur wara li jkun ġarrab ħsara, għandha titqies li tbandlet ‘il barra lesta biex titniżżel;

.2.4

persuni li ma jkunux fit-tagħmir tas-salvataġġ li jkun imbandal ‘il barra ma għandhomx jipprovdu aktar mument ta’ mejl jew mument li jressaq it-tagħmir lura f’postu;

.2.5

it-tagħmir tas-salvataġġ tal-vapur li qiegħed fuq in-naħa opposta għan-naħa li lejha miel il-vapur għandu jitqies li huwa fil-pożizzjoni li fiha jkun intrefa’.

.3

Mumenti dovuti għall-pressjoni tar-riħ:

.3.1

il-klassi B: pressjoni tar-riħ ta’ 120 N/m2 li għandha tiġi applikata;

il-klassijiet C u D: pressjoni tar-riħ ta’ 80 N/m2 li għandha tiġi applikata;

.3.2

l-erja applikabbli għandha tkun l-erja laterali projjettata tal-vapur li qiegħda ‘l fuq mil-linja tal-ilma li tikkorrispondi mal-kundizzjoni intatta;

.3.3

it-tul tal-mument għandu jkun id-distanza vertikali minn punt f’nofs il-pixka medja li jikkorrispondi mal-kundizzjoni intatta saċ-ċentru tal-gravità tal-erja laterali.

.2.4

F’każ ta’ tgħarriq maġġuri u progressiv, jiġifieri meta dan jikkawża tnaqqis mgħaġġel fil-lieva ta’ korrezzjoni ta’ 0,04 metri jew aktar, il-kurva tal-lieva ta’ korrezzjoni għandha titqies bħala terminata fl-angolu li fih iseħħ it-tgħarriq progressiv u l-firxa u l-erja li għalihom saret referenza f’2.3.1 u 2.3.2 għandha titkejjel sa dak l-angolu.

.2.5

F’każijiet fejn it-tgħarriq progressiv huwa ta’ natura limitata li jkompli jekk ma jitrażżanx u jikkawża tnaqqis bil-mod u aċċettabbli fil-lieva ta’ korrezzjoni ta’ anqas minn 0,04 metri, il-bqija tal-kurva għandha tinqata’ parzjalment billi jiġi preżunt li l-ispazju li għereq progressivament kien mgħarraq b’daqshekk mill-bidu.

.2.6

Fi stadji intermedji ta’ tgħarriq, il-massimu li l-lieva ta’ korrezzjoni għandha tkun huwa tal-inqas 0,05 metri u l-firxa tal-lieva pożittiva li tikkoreġi għandha tkun tal-inqas 7. F’kull każ, hemm bżonn li jkunu preżunti biss qasma waħda fil-buq u wiċċ ħieles wieħed fil-wiċċ.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.3

Għall-iskop li jsiru l-kalkoli tal-istabbiltà bil-ħsarat, il-volum u l-permeabbiltajiet għandhom ikunu kif ġej:

Spazji

Permeabbiltà

(%)

Li jintużaw għat-tagħbija jew il-ħażniet

60

Okkupati mill-akkomodazzjonijiet

95

Okkupati mill-makkinarji

85

Maħsuba għal-likwidi

0 jew 95 (*)

Permeabbilitajiet tal-wiċċ ogħla għandhom jiġu preżunti fir-rigward ta’ spazji li, fil-viċinanza tal-wiċċ danneġġat espost għall-ilma, ma għandhom l-ebda kwantità sostanzjali ta’ akkomodazzjoni jew makkinarju u spazji li ma jiġux okkupati ġeneralment minn kwantità sostanzjali ta’ merkanzija jew ħażniet.

.4

Il-firxa tal-ħsarat preżunta għandha tkun kif ġej:

.1

il-firxa lonġitudinali: 3,0 metri b’żieda ta’ 3 % tat-tul tal-vapur, jew 11,0 metri jew 10 % tat-tul tal-vapur, skont liema minnhom tkun l-inqas;

.2

il-firxa trasversali (imkejla ‘l-ġewwa minn mal-ġenb tal-vapur, f’angoli retti għal-linja taċ-ċentru fil-livell tal-linja tat-tagħbija l-aktar fonda tas-suddiviżjoni): distanza ta’ kwint tal-wisa’ tal-vapur; u

.3

l-estensjoni vertikali: mil-linja tal-bażi ‘l fuq mingħajr limitu;

.4

jekk tirriżulta kwalunkwe ħsara li hija inqas minn dik indikata f’4.1, 4.2, 4.3 li jwassal għal kundizzjoni aktar gravi ta’ mejl jew telf tal-għoli metaċentriku, tali ħsara għandha tiġi preżunta fil-kalkoli.

.5

It-tgħarriq li ma jkunx simetriku għandu jinżamm għal minimu konsistenti mal-arranġamenti effiċjenti. Fejn ikun meħtieġ li jiġu kkoreġuti angoli kbar ta’ mejl, il-mezz li jiġi adottat għandu, fejn ikun prattikabbli, ikun wieħed li jista’ jsir waħdu, iżda f’kull każ fejn ikunu pprovduti kontrolli għall-mekkaniżmi ta’ tgħarriq reċiproku dawn għandhom jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratiji. Għal vapuri ġodda tal-klassijiet B, C u D l-angolu ta’ mejl massimu wara t-tgħarriq iżda qabel l-ekwalizzazzjoni ma għandux jaqbeż 15 °. Fejn il-mekkaniżmi ta’ tgħarriq reċiproku huma meħtieġa l-ħin għall-ekwalizzazzjoni ma għandux jaqbeż 15-il minuta. Għandha tiġi pprovduta informazzjoni adattata dwar l-użu tal-mekkaniżmu ta’ tgħarriq lill-kaptan tal-vapur.

.6

Il-kundizzjonijiet finali tal-vapur wara l-ħsara u, fil-każ ta’ tgħarriq li mhux simetriku, wara li jkun ittieħed il-kejl tal-ekwalizzazzjoni għandhom ikunu kif ġej:

.1

fil-każ ta’ tgħarriq simetriku għandu jkun hemm għoli residwu metaċentriku pożittiv ta’ mill-inqas 50 mm kif ikkalkulat bil-metodu tal-ispostament kostanti;

.2a

sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor fil-paragrafu 6.2b, fil-każ ta’ tgħarriq mhux simetriku l-angolu ta’ mejl għat-tgħarriq ta’ kompartiment wieħed ma għandux jaqbeż 7° għall-vapuri tal-klassi B (ġodda u eżistenti) u 12° għall-klassijiet tal-vapuri C u D (ġodda).

Għat-tgħarriq fl-istess ħin ta’ żewġ kompartimenti ħdejn xulxin, jista’ jiġi awtorizzat mejl ta’ 12° għall-vapuri eżistenti jew ġodda tal-klassi B, jekk kemm-il darba l-fattur tas-suddiviżjoni ma jkun imkien akbar minn 0.50 f’dik il-parti tal-vapur li għerqet;

.2b

għall-vapuri tal-passiġġieri eżistenti tal-klassi B li mhumiex ro-ro, li nbnew qabel id-29 ta’ April 1990, fil-każ ta’ tgħarriq mhux simetriku, l-angolu ma għandux jaqbeż 7 °, ħlief li f’każi eċċezzjonali l-Amministrazzjoni tista’ tħalli mejl miżjud dovut għall-mument mhux simetriku, imma fl-ebda każ il-mejl finali ma għandu jaqbeż 15 °.

.3

fl-ebda każ il-linja tal-marġni ma għandha tkun mgħaddsa fl-istadju finali tat-tgħarriq. Jekk jitqies li l-linja tal-marġni tista’ tiġi mgħarrqa waqt l-istadju intermedju tat-tgħarriq, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ titlob tali investigazzjonijiet u arranġamenti skont kif tikkunsidra meħtieġ għas-sikurezza tal-vapur.

.7

Il-kaptan tal-vapur għandu jiġi pprovdut bid-dejta magħrufa meħtieġa biex tinżamm stabbiltà suffiċjenti intatta taħt il-kundizzjonijiet tas-servizz sabiex il-vapur ikun jista’ jiflaħ għall-ħsara kritika. Fil-każ ta’ vapuri li jirrikjedu tgħarriq reċiproku l-kaptan tal-vapur għandu jiġi infurmat bil-kundizzjonijiet tal-istabbiltà li fuqhom huma bbażati l-kalkoli tal-mejl u jkun imwissi li jista’ jirriżulta mejl eċċessiv jekk il-vapur isofri ħsara meta jkun f’kundizzjoni inqas favorevoli.

.8

Id-dejta li ssemmiet fil-paragrafu 7 biex il-kaptan ikun jista’ jżomm stabbiltà suffiċjenti intatta għandha tinkludi informazzjoni li tindika l-għoli massimu awtorizzat taċ-ċentru tal-gravità tal-vapur ‘il fuq mill-karina (KG), jew alternattivament l-għoli metaċentriku minimu awtorizzat (GM), għal firxa ta’ pixkiet jew tal-volumi tal-ispostament tal-ilma li huma biżżejjed biex jinkludu l-kundizzjonijiet kollha tas-servizz. L-informazzjoni għandha turi l-influwenza tal-ippostjar differenti tat-tagħbija b’kunsiderazzjoni għal-limiti tat-tħaddim.

.9

Kull vapur għandu jkollu skali ta’ pixkiet immarkati b’mod ċar fil-pruwa u fil-poppa. Fil-każ meta l-marki tal-pixka ma jkunux f’post fejn jistgħu jinqraw faċilment, jew restrizzjonijiet fit-tħaddim jagħmluha diffiċli biex jinqraw il-marki tal-pixka, il-vapur għandu jkollu wkoll imwaħħla sistema affidabbli li timmarka l-pixka li permezz tagħha tkun tista’ tiġi ddeterminata l-pixka tal-pruwa u tal-poppa.

.10

Mat-tlestija tat-tagħbija fuq il-vapur u qabel ma jitlaq, il-kaptan għandu jistabbilixxi l-inklinazzjoni u l-istabbiltà tal-vapur kif ukoll jiżgura u jirreġistra li l-vapur huwa konformi mal-kriterju tal-istabbiltà fir-regolamenti rilevanti. Id-determinazzjoni tal-istabbiltà tal-vapur għandha dejjem issir b’kalkolu. Jistgħu jintużaw għal din ir-raġuni kompjuter elettroniku tat-tagħbija u tal-istabbiltà jew mezzi ekwivalenti.

.11

L-ebda rilassament mir-rekwiżiti għall-istabbiltà għall-ħsara ma jista’ jiġi kkunsidrat mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera sakemm ma jintweriex li l-għoli metaċentriku intatt f’kull kundizzjoni tas-servizz neċessarja biex tissodisfa dawn ir-rekwiżiti, huwa eċċessiv għas-servizz maħsub.

.12

Ir-rilassamenti mir-rekwiżiti għall-istabbiltà tal-ħsara għandhom ikunu awtorizzati biss f’każijiet eċċezzjonali u soġġetti għall-kundizzjoni li l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tkun sodisfatta li l-proporzjonijiet, l-arranġamenti u l-karatteristiċi l-oħra tal-vapur huma l-aktar favorevoli għall-istabbiltà wara l-ħsara, li jistgħu jiġu adottati b’mod prattiku u raġonevoli fiċ-ċirkostanzi partikolari.

8-1   L-istabbiltà tal-vapuri ro-ro tal-passiġġieri f’kundizzjonijiet ta’ ħsara(R 8-1)

VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO:

.1

Vapuri ro-ro tal-passiġġieri eżistenti tal-klassi B għandhom jikkonformaw mar-Regolament 8, sa mhux aktar tard mid-data tal-ewwel servej perjodiku wara d-data tal-konformità stabbilita hawn taħt, skont il-valur tal-A/Amax kif imfisser fl-Anness għall-MSC/Circ 574 għall-‘Proċedura tal-Kalkolu sabiex issir Valutazzjoni tal-Karatteristiċi tas-Sopravivenza tal-Vapuri ro-ro tal-Passiġġieri Eżistenti Meta Jintuża Metodu Simplifikat Ibbażat Fuq Riżoluzzjoni A.265 (VIII)’.

Valur ta’ A/Amax:

Data tal-konformità:

inqas minn 85 %

fl-1 ta’ Ottubru 1998.

85 % jew aktar iżda inqas minn 90 %

fl-1 ta’ Ottubru 2000.

90 % jew aktar iżda inqas minn 95 %

fl-1 ta’ Ottubru 2002.

95 % jew aktar iżda inqas minn 97,5 %

fl-1 ta’ Ottubru 2004.

97,5 % jew aktar

fl-1 ta’ Ottubru 2005.

8-2   Rekwiżiti speċjali għall-vapuri ro-ro tal-passiġġieri li jġorru 400 persuna jew aktar (R 8-2)

GĦALL-VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U GĦALL-VAPURI EŻISTENTI TAL-PASSIĠĠIERI TAL-KLASSI B RO-RO:

Minkejja d-dispożizzjonijiet tar-Regolament II-1/B/8 u II-1/B/8-1:.

.1

vapuri ro-ro ġodda tal-passiġġieri ċertifikati biex iġorru 400 persuna jew aktar għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.3 tar-Regolament II-1/B/8, wara li jassumu li l-ħsara tkun saret x’imkien fit-tul tal-vapur L; u

.2

vapuri ro-ro eżistenti tal-passiġġieri diġà ċertifikati biex iġorru 400 persuna jew aktar għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data tal-ewwel servej perjodiku wara d-data tal-konformità stabbilita fis-subparagrafu 2.1, 2.2 jew 2.3 skont liema minnhom iseħħ l-aħħar:

.2.1

Valur ta’ A/Amax:

Data tal-konformità:

inqas minn 85 %

fl-1 ta’ Ottubru 1998.

85 % jew aktar iżda inqas minn 90 %

fl-1 ta’ Ottubru 2000.

90 % jew aktar iżda inqas minn 95 %

fl-1 ta’ Ottubru 2002.

95 % jew aktar iżda inqas minn 97,5 %

fl-1 ta’ Ottubru 2004.

97,5 % jew aktar

fl-1 ta’ Ottubru 2010.

.2.2

Għadd awtorizzat ta’ persuni li jistgħu jiġu ttrasportati:

1 500 jew aktar

fl-1 ta’ Ottubru 2002.

1 000 jew aktar iżda inqas minn 1 500

fl-1 ta’ Ottubru 2006.

600 jew aktar iżda inqas minn 1 000

fl-1 ta’ Ottubru 2008.

400 jew aktar iżda inqas minn 600

fl-1 ta’ Ottubru 2010.

.2.3

Età tal-vapur ugwali għal 20 sena jew aktar:

meta l-età tal-vapur tfisser iż-żmien li ngħadd mid-data li fiha tpoġġiet il-karina jew id-data li fiha kien fi stadju simili tal-kostruzzjoni jew mid-data li fiha l-vapur ġie kkonvertit għall-vapur ro-ro tal-passiġġieri.

8-3   Rekwiżiti speċjali għall-vapuri tal-passiġġieri, li mhumiex vapuri ro-ro tal-passiġġieri, li jġorru 400 persuna jew aktar

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D, LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA, LI MHUMIEX VAPURI RO-RO TAL-PASSIĠĠIERI.

Minkejja d-dispożizzjonijiet tar-Regolament II-I/B/8 vapuri tal-passiġġieri, li mhumiex vapuri ro-ro tal-passiġġieri, ċertifikati biex iġorru aktar minn 400 persuna għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2.3 u 2.6 tar-Regolament II-1/B/8, wara li jassumu li l-ħsara tkun saret xi mkien fit-tul tal-vapur L.

9.   Paratiji tal-ponta u tal-ispazju tal-makkinarju(R 10)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Għandha titwaħħal paratija tal-ħbit jew tat-tank fil-pruwa nett– biex ma jidħolx l-ilma fil-gverta tal-paratija. Din il-paratija għandha tkun f’distanza ta’ mhux inqas minn 5 % tat-tul tal-vapur u mhux iktar minn 3 metri b’żieda ta’ 5 % tat-tul tal-vapur.

.2

Fejn kwalunkwe parti mill-vapur li qiegħda taħt il-linja tal-ilma testendi ‘l quddiem mill-perpendikulari ta’ quddiem, eż. pruwa bbuzzata, id-distanzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitkejlu minn punt jew:

.1

f’nofs it-tul ta’ tali estensjoni; jew

.2

f’distanza ta’ 1,5 % tat-tul tal-vapur ‘il quddiem mill-perpendikulari ta’ quddiem; jew

.3

f’distanza ta’ 3 metri ‘l-quddiem mill-perpendikulari, skont liema kejl ikun l-inqas.

.3

Fejn hemm imwaħħla superstruttura twila ‘l quddiem, il-paratija tat-tank fil-pruwa nett - jew tal-ħabta għandha testendi biex tirreżisti għall-ilma sal-gverta sħiħa li jmiss li tkun ‘il fuq mill-gverta tal-paratija. L-estensjoni għandha tiġi rranġata b’tali mod li tevita l-possibbiltà li l-bieb tal-pruwa jikkawżalha ħsara fil-każ ta’ ħsara jew jekk jinqala’ l-bieb tal-pruwa.

.4

L-estensjoni meħtieġa fil-paragrafu .3 ma hemmx għalfejn titwaħħal direttament fuq il-paratija sakemm il-partijiet kollha tal-estensjoni ma jkunux jinsabu ‘l quddiem mil-limitu ta’ quddiem speċifikat fil-paragrafu 1 jew fil-paragrafu 2.

Madanakollu f’vapuri eżistenti tal-klassi B:

.1

fejn rampa mżerżqa għat-tagħbija tifforma parti mill-estensjoni tal-paratija tal-ħbit ‘il fuq mill-gverta tal-paratija, il-parti tar-rampa li hija aktar minn 2,3 metri ‘l fuq mill-gverta tal-paratija tista’ testendi sa mhux aktar minn 1,0 metru aktar ‘il quddiem mil-limiti ta’ kemm jistgħu jkunu ‘l quddiem, speċifikati fil-paragrafi 1 u 2;

.2

fejn ir-rampa eżistenti ma tikkonformax mar-rekwiżiti għall-aċċettazzjoni bħala estensjoni għall-paratija tal-ħbit u l-pożizzjoni tar-rampa tevita li l-ippustjar ta’ tali estensjoni fil-limiti speċifikati fil-paragrafu 1 jew il-paragrafu 2, l-estensjoni tista’ titpoġġa f’ċerta distanza mil-limitu tal-poppa kif speċifikat fil-paragrafu 1 jew il-paragrafu 2. Din id-distanza ma għandhiex tkun aktar milli huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li ma hemmx interferenza mar-rampa. L-estensjoni għall-paratija tal-ħbit għandha tinfetaħ ‘il quddiem u tikkonforma mar-rekwiżiti tal-paragrafu 3 u għandha tkun irranġata b’mod sabiex tevita l-possibbiltà li r-rampa tikkawżalha ħsara fil-każ ta’ ħsara lil, jew jekk tinqala’, ir-rampa.

.5

Rampi li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti msemmija hawn fuq ma għandhomx jitqiesu bħala estensjoni tal-paratija tal-ħbit.

.6

Għandhom ukoll jitwaħħlu paratija tal-ponta tal-poppa u paratiji li jaqsmu l-ispazju tal-makkinarju, mill-ispazji tal-merkanzija u tal-passiġġieri ‘l quddiem u lura, u għandhom ikunu magħmula b’mod li ma jgħaddix ilma sal-gverta tal-paratija. Il-paratija tal-ponta tal-poppa tista’ madanakollu, tkun imtarrġa taħt il-gverta tal-paratija, jekk kemm-il darba il-grad tas-sikurezza tal-vapur rigward is-suddiviżjoni ma jitnaqqasx minħabba dan.

.7

F’kull każ it-tubi tal-poppa għandhom jingħalqu fi spazji impermeabbli. Il-boxxla tax-xaft tal-poppa għandha tkun f’mina bix-xaft impermeabbli jew spazju ieħor separat mill-kompartiment tat-tubu tal-poppa u ta’ tali volum li, jekk tegħreq minħabba li l-boxxla tax-xaft tal-poppa tnixxi l-ilma, il-linja tal-marġni ma tegħriqx taħt l-ilma.

10.   Qigħan doppji (R 12)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

F’vapuri ta’ tul ta’ inqas minn 50 metru għandu jitwaħħal qiegħ doppju li jkun jestendi mill-paratija tat-tank tal-pruwa nett sal-paratija tal-ponta tal-poppa sa fejn dan hu prattiku u kompatibbli mad-disinn u t-tħaddim tajjeb tal-vapur.

.2

F’vapuri ta’ tul ta’ 50 metru u aktar iżda ta’ anqas minn 61 metru, għandu jitwaħħal qiegħ doppju tal-inqas mill-ispazju tal-makkinarju sal-paratija tat-tank tal-pruwa nett, jew l-eqreb possibbli fil-prattika.

.3

F’vapuri ta’ tul ta’ 61 metru u aktar iżda ta’ anqas minn 76 metru, għandu jitwaħħal qiegħ doppju tal-inqas mill-ispazju tal-makkinarju sal-paratija tat-tank tal-pruwa nett u ta’ wara, jew l-eqreb possibbli fil-prattika.

.4

F’vapuri ta’ tul ta’ 76 metru u iktar, għandu jitwaħħal qiegħ doppju f’nofs il-vapur u għandu jestendi sal-paratija ta’ quddiem u ta’ wara jew l-eqreb possibbli fil-prattika.

.5

Fejn ikun meħtieġ li jitwaħħal qiegħ doppju l-fond tiegħu għandu jikkonforma mal-istandards ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta u l-qiegħ ta’ ġewwa għandu jitkompla ‘l barra mal-ġnub tal-vapur f’tali mod li jipproteġi l-qiegħ sad-dawra tal-qiegħ tas-sentina. Din il-protezzjoni għandha titqies sodisfaċenti jekk il-linja tal-qasma tat-tarf ta’ barra tal-kisi tal-marġni bil-kisi tat-tundjatura tal-qiegħ tas-sentina ma tkunx iktar baxxa f’kull parti mill-pjan orizzontali li jgħaddi mill-punt tal-qasma bil-linja tal-qafas f’nofs il-vapur ta’ linja djagonali trasversali, inklinata b’25° għal-linja tal-bażi u li taqsamha f’punt li huwa nofs il-wisa’ ffurmata tal-vapur mil-linja tan-nofs.

.6

Bjar żgħar li nbnew fil-qiegħ doppju f’konnessjoni mal-arranġamenti tad-drenaġġ tal-istivi eċċ., ma għandhomx jinżlu aktar ‘l isfel milli huwa meħtieġ. Il-fond tal-bir fl-ebda każ ma għandu jkun aktar mill-fond b’460 mm imnaqqsa mill-qiegħ doppju fil-linja taċ-ċentru, u l-bir lanqas ma għandu jestendi aktar ‘l isfel mill-pjan orizzontali msemmi fil-paragrafu 2. Madanakollu, huwa awtorizzat bir li jestendi sal-qiegħ ta’ barra nett fit-tarf tal-aħħar tal-mina tax-xaft. Bjar oħra (eż. għaż-żejt tal-lubrikazzjoni taħt il-magni) jistgħu jkunu awtorizzati mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera jekk din tkun sodisfatta li l-arranġamenti jagħtu protezzjoni ekwivalenti għal dik mogħtija minn qiegħ doppju li jikkonforma ma’ dan ir-Regolament.

.7

Ma hemmx bżonn jitwaħħal qiegħ doppju fil-partijiet tal-kompartimenti ta’ daqs moderat impermeabbli li jintużaw esklussivament għall-ġarr tal-likwidi, jekk kemm-il darba, fil-fehma tal-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, is-sikurezza tal-vapur, fil-każ ta’ ħsara fil-qiegħ jew fil-ġenb, ma tonqosx minħabba dan.

.8

Minkejja l-paragrafu 1 ta’ dan ir-Regolament 10, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li ma jkunx hemm qiegħ doppju f’kull parti tal-vapur li hija suddiviża b’fattur li ma jaqbiżx 0.5, jekk tkun sodisfatta li qiegħ doppju f’dik il-parti ma jkunx kompatibbli mad-disinn u mat-tħaddim kif imiss tal-vapur.

11.   L-assenjar, l-immarkar u r-reġistrazzjoni ta’ linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni (R 13)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Sabiex jinżamm il-grad meħtieġ tas-suddiviżjoni, għandha tingħata linja tat-tagħbija li tikkorrispondi mal-pixka tas-suddiviżjoni approvata u tiġi mmarkata fuq il-ġnub tal-vapur f’nofs il-vapur. Vapur li jkollu spazji li huma adattati speċjalment għall-akkomodazzjoni tal-passiġġieri u għall-ġarr tal-merkanzija b’mod alternattiv jista’, jekk il-proprjetarji jixtiequ, ikollu linja tat-tagħbija waħda jew aktar addizzjonali u mmarkata/i biex tikkorrispondi/jikkorrispondu mal-pixka tas-suddiviżjoni li l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tapprova għall-kundizzjonijiet alternattivi tas-servizz.

.2

Il-linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni assenjata u mmarkata għandha tiġi rreġistrata fiċ-Ċertifikat tas-Sikurezza tal-Vapur tal-Passiġġieri, u tista’ tiġi identifikata bin-notazzjoni C.1 jekk hemm linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni waħda biss.

Jekk ikun hemm iktar minn linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni waħda, il-kundizzjonijiet alternattivi għandhom ikunu identifikati bin-notazzjonijiet C.2, C.3, C.4 eċċ (1).

.3

L-għoli barra mill-ilma li jikkorrispondi ma’ kull waħda minn dawn il-linji tat-tagħbija għandu jitkejjel fl-istess pożizzjoni u mill-istess linja tal-gverta bħall-għoli barra mill-ilma ddeterminat f’konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.4

L-għoli barra mill-ilma (freeboard) li jikkorrispondi ma’ kull linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni approvata u l-kundizzjonijiet tas-servizz li għalihom hija kienet approvata għandhom jiġu indikati b’mod ċar fuq iċ-Ċertifikat tas-Sikurezza tal-Vapur tal-Passiġġieri.

.5

Il-linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni ma għandha fl-ebda każ tkun immarkata ‘l fuq mil-linja tat-tagħbija l-iktar fonda f’ilma mielaħ kif determinat mis-saħħa tal-vapur fil-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.6

Tkun fejn tkun il-pożizzjoni tal-marki tal-linji tas-suddiviżjoni tat-tagħbija, vapur ma għandu qatt jitgħabba sal-punt li l-marka tal-linja tat-tagħbija adattata skont l-istaġun u l-lokalità tinżel taħt l-ilma, f’konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.7

Vapur ma għandu qatt jitgħabba sal-punt li l-linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni adattata għall-vjaġġ partikolari u għall-kundizzjoni tas-servizz tinżel taħt l-ilma.

12.   Il-kostruzzjoni u l-ittestjar inizjali tal-paratiji impermeabbli, eċċ. (R 14)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull paratija ta’ suddiviżjoni impermeabbli, sew jekk trasversali jew lonġitudinali, għandha tinbena b’mod li tkun kapaċi tiflaħ, b’marġni ta’ reżistenza kif suppost, għal pressjoni dovuta għal massa massima tal-ilma li jkollha tiflaħ fil-każ ta’ ħsara għall-vapur iżda tal-anqas il-pressjoni li tirriżulta mill-massa tal-ilma sal-linja tal-marġni. Il-kostruzzjoni ta’ dawn il-paratiji għandha tkun f’konformità mal-istandards ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta.

.2.1

Turġien u daħliet fil-paratiji għandhom ikunu impermeabbli u għanhom ikunu b’saħħithom daqs il-paratija fil-post fejn jinsab kull wieħed minnhom.

.2.2

Fejn il-qafas jew it-travi jgħaddu minn ġol-gverta impermeabbli jew mill-paratija, tali gverta jew paratija għandha tkun magħmula minn struttura impermeabbli mingħajr l-użu tal-injam jew siment.

.3

L-ittestjar tal-kompartimenti prinċipali bil-mili bl-ilma mhux obbligatorju. Meta ma jsirx ittestjar bil-mili bl-ilma, għandu jsir test bil-manka fejn ikun prattikabbli. Dan it-test għandu jsir fl-aktar stadju avvanzat tal-armar tal-vapur. Fejn ma jkunx prattiku test bil-manka minħabba ħsara potenzjali għall-makkinarju, tagħmir elettriku jew oġġetti li jitwaħħlu fuq barra, dan jista’ jiġi ssostitwit minn eżami viżwali bir-reqqa tal-konnessjonijiet iwweldjati, appoġġati fejn jitqies neċessarju minn mezzi bħal test ta’ penetrazzjoni ta’ żebgħa jew test ultrasoniku tat-tnixxija jew test ekwivalenti. Fi kwalunkwe każ, għandha ssir spezzjoni dettaljata tal-paratiji impermeabbli.

.4

It– tank tal-pruwa nett, il-qigħan doppji (inklużi l-karini (duct keels) u l-kisjiet ta’ ġewwa għandhom jiġu ttestjati bl-ilma li għandu massa li tikkorrispondi mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1.

.5

Tankijiet li huma maħsuba biex iżommu l-likwidi, u li jiffurmaw parti mis-suddiviżjoni tal-vapur, għandhom jiġu ttestjati għall-għeluq mill-ilma sa massa sal-linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni l-aktar fonda jew sa massa li tikkorrispondi għal żewġ terzi tal-fond min-naħa ta’ fuq tal-karina sal-linja tal-marġni quddiem it-tankijiet, skont liema minnhom tkun l-akbar, kemm-il darba l-massa tat-test ma tkun fl-ebda każ anqas minn 0,9 metri ‘l fuq min-naħa ta’ fuq tat-tank; jekk l-ittestjar permezz tal-ilma ma jkunx prattiku, jista’ jiġi aċċettat li ssir prova tan-nixxija tal-arja fejn it-tankijiet huma soġġetti għall-pressjoni tal-arja ta’ mhux aktar minn 0.14 bar.

.6

It-testijiet li għalihom saret referenza fil-paragrafi 4 u 5 qegħdin għall-iskop li jiżguraw li l-arranġamenti tas-suddiviżjonijiet impermeabbli u mhumiex meqjusa bħala test għal kemm hu tajjeb kompartiment għall-ħżin tal-karburant taż-żejt jew għal skopijiet oħra speċjali li għalihom test ta’ natura superjuri jista’ jkun meħtieġ skont l-għoli li għalih likwidu għandu aċċess fit-tank jew fil-konnessjonijiet tiegħu.

13.   Fetħiet f’paratiji impermeabbli (R 15)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   L-għadd ta’ fetħiet fil-paratiji impermeabbli għandu jitnaqqas għall-mimimu li huwa kompatibbli mad-disinn u mat-tħaddim kif suppost tal-vapur; għandhom jiġu pprovduti mezzi sodisfaċenti biex jagħlqu dawn il-fetħiet.

.2.1   Fejn il-pajpijiet, toqob fuq il-gvieret, kejbils tal-elettriku, eċċ., jinġarru mill-paratiji tas-suddiviżjoni impermeabbli, għandhom isiru arranġamenti biex jiżguraw l-integrità tal-impermeabbiltà f’dawn il-paratiji.

.2.2   Valvijiet li ma jiffurmawx parti minn sistema tal-pajpijiet ma għandhomx jitħallew f’paratiji tas-suddiviżjoni impermeabbli.

.2.3   Ma għandux jintużaw ċomb jew materjali oħrajn sensittivi għas-sħana f’sistemi li jippenetraw il-paratiji tas-suddiviżjoni impermeabbli, fejn id-deterjorament ta’ dawn is-sistemi f’każ ta’ nirien jaffettwa l-integrità tal-impermeabbiltà f’dawn il-paratiji.

.3.1   Ma huma permessi l-ebda bibien, toqob tal-ispezzjonar, jew fetħiet li jagħtu aċċess:

.1

fil-paratija tal-ħbit li tkun taħt il-linja tal-marġni;

.2

f’paratiji trasversali impermeabbli li jiddividu l-ispazju tat-tagħbija minn spazju tat-tagħbija ħdejh, ħlief kif hemm stipulat fil-paragrafu 10.1 u fir-Regolament 14.

.3.2   Ħlief kif hemm stipulat fil-paragrafu 3.3, il-paratija tal-ħbit tista’ tittaqqab taħt il-linja tal-marġni minn mhux aktar minn pajp wieħed biex imexxi l-karburant fl-ewwel tank tal-pruwa nett, jekk kemm-il darba l-pajp jitwaħħal b’valv li jista’ jiġi ssikkat ‘l isfel li jista’ jitħaddem minn fuq il-gverta tal-paratija, fejn il-kaxxa tal-valv tkun issikkata fl-ewwel pruwa għall-paratija tal-ħbit. Madanakollu t-twaħħil ta’ dan il-valv fuq il-parti ta’ wara l-paratija tal-ħbit jista’ jiġi aċċettat jekk kemm-il darba l-valv ikun aċċessibbli faċilment fil-kundizzjonijiet kollha tas-servizz u l-ispazju li qiegħed fih ma jkunx spazju tal-merkanzija.

.3.3   Jekk it-tank tal-pruwa nett ikun maqsum biex iżżomm żewġ tipi differenti ta’ likwidi, il-paratija tal-ħbit tista’ tittaqqab taħt il-linja tal-marġni minn żewġ pajpijiet li kull wieħed minnhom ikun imwaħħal kif stipulat fil-paragrafu 3.1, jekk kemm-il darba ma jkunx hemm alternattiva prattika għat-twaħħil tat-tieni pajp u li, wara li titqies s-suddiviżjoni addizzjonali pprovduta fit-tank tal-pruwa nett, is-sikurezza tal-vapur tinżamm.

.4   Fl-ispazji li fihom il-makkinarju prinċipali u awżiljari tal-propulsjoni inklużi l-bojlers li jservu l-bżonn tal-propulsjoni, jista’ jitwaħħal mhux aktar minn bieb wieħed ‘il bogħod mill-bibien għall-mini tax-xaft f’kull waħda mill-paratiji prinċipali trasversali. Fejn hemm imwaħħla żewġ xaftijiet jew aktar, il-mini għandhom jiġu konnessi minn passaġġ interkonness. Għandu jkun hemm biss bieb wieħed bejn l-ispazju tal-makkinarju u l-ispazji tal-mini fejn huma mwaħħlin ż-żewġ xaftijiet, u żewġ bibien biss fejn hemm aktar minn żewġ xaftijiet. Dawn il-bibien kollha għandhom ikunu tat-tip li jiżżerżqu u għandhom jitpoġġew b’tali mod li jkollhom il-ħoġor għoli sa fejn ikun prattiku. L-apparat manwali li jintuża biex iħaddem dawn il-bibien minn fuq il-gverta tal-paratija għandu jkun barra mill-ispazji li fihom il-makkinarju.

.5.1   VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B U VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TA’ INQAS MINN 24 METRU TUL:

Bibien impermeabbli għandhom ikunu bibien li jiżżerżqu jew li jduru fuq iċ-ċappetti jew bibien ta’ tip ekwivalenti. Bibien tal-pjanċi magħluqa biss bil-firolli u bibien li biex jingħalqu trid twaqqagħhom jew li trid twaqqa’ piż biex jingħalqu mhumiex permessi.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Bibien impermeabbli, ħlief kif ipprovdut fil-paragrafu .10.1 jew ir-Regolament 14, għandhom ikunu bibien li jiżżerżqu jitħaddmu bl-enerġija mekkanika jew elettrika li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 7 li jistgħu jingħalqu flimkien mill-makkinarju tal-kontroll ċentrali fil-pont tan-navigazzjoni f’mhux aktar minn 60 sekonda bil-vapur f’pożizzjoni wieqfa.

.5.2   VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B U VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TA’ INQAS MINN 24 METRU TUL:

Bibien li jiżżerżqu jistgħu jkunu jew:

jitħaddmu manwalment biss, jew

li jistgħu jitħaddmu bl-enerġija kif ukoll manwalment.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

F’vapuri fejn l-għadd totali ta’ bibien impermeabbli mhux akbar minn tnejn u dawn il-bibien ikunu jinsabu fl-ispazju tal-makkinarju jew fil-paratiji ta’ madwar it-tali spazju, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li dawn il-bibien jitħaddmu manwalment biss. Fejn hemm imwaħħlin bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu manwalment, tali bibien għandhom jingħalqu qabel il-vapur iħalli l-post fejn kien qiegħed marbut biex jitlaq fuq vjaġġ li jġorr il-passiġġieri u għandhom jinżammu magħluqa matul in-navigazzjoni.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5.3   Il-mezzi tat-tħaddim kemm bl-enerġija kif ukoll b’mod manwali ta’ kwalunkwe bieb li jiżżerżaq impermeabbli kemm jekk bl-enerġija kif ukoll b’mod manwali, għandhom ikunu kapaċi jagħlqu l-bieb bil-vapur immejjel 15° lejn kull naħa. Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-forzi li jistgħu jinfluwenzaw kull naħa tal-bibien bħal ma jkun hemm meta jkun għaddej l-ilma mill-fetħa u tiġi applikata pressa statika ekwivalenti għall-għoli tal-ilma ta’ mill-anqas 1 metru ‘l fuq mill-ħoġor fuq il-linja taċ-ċentru tal-bieb.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.5.4   Tagħmir li jikkontrolla l-bibien impermeabbli, inklużi pajpijiet idrawliċi u kejbils tal-elettriku, għandhom jinżammu kemm jista’ jkun qrib il-paratija li fiha hemm imwaħħlin il-bibien sabiex tkun minimizzata il-probabbiltà li jiġu involuti f’kull ħsara li jista’ jġarrab il-vapur. Il-pożizzjoni tal-bibien impermeabbli u tat-tagħmir li jikkontrollahom għandha tkun tali li jekk il-vapur iġarrab ħsara fi kwint tal-wisa’ tal-vapur, u tali distanza titkejjel f’angoli retti għal-linja taċ-ċentru fil-livell tal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar fonda, it-tħaddim tal-bibien impermeabbli li mhux qegħdin fil-parti tal-vapur danneġġata ma tiġix imfixkla.

.5.5   Il-bibien kollha li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija jew b’mod manwali għandhom jiġu pprovduti b’indikazzjoni li turi l-pożizzjonijiet kollha tat-tħaddim mill-bogħod kemm jekk il-bibien huma miftuħa u kemm jekk magħluqa. Il-pożizzjonijiet kollha tat-tħaddim mill-bogħod għandhom ikunu biss fil-pont tan-navigazzjoni kif stipulat fil-paragrafu 7.1.5 u l-post fejn huwa meħtieġ it-tħaddim manwali ‘l fuq mill-gverta tal-paratija mill-paragrafu 7.1.4.

VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B U VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TA’ INQAS MINN 24 METRU TUL:

.5.6   Il-bibien impermeabbli li ma jikkonformawx mal-paragrafi 5.1 sa 5.5 għandhom jingħalqu qabel ma jibda l-vjaġġ, u għandhom jinżammu magħluqa matul in-navigazzjoni; il-ħin li jinfetħu dawn il-bibien fil-port u l-ħin li jingħalqu qabel ma jitlaq il-vapur għandhom jinkitbu fir-reġistru.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TA’ INQAS MINN 24 METRU TUL U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.6.1   Bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu manwalment jista’ jkollhom moviment orizzontali jew vertikali. Għandu jkun possibbli li l-mekkaniżmu jitħaddem fil-bieb stess minn kull naħa, u minn pożizzjoni aċċessibbli ‘l fuq mill-gverta tal-paratija, b’moviment ta’ dawra sħiħa tal-krank, jew kull moviment ieħor li jipprovdi l-istess garanzija ta’ sikurezza u ta’ tip approvat. Meta titħaddem lieva tal-idejn il-ħin meħtieġ biex jingħalaq totalment il-bieb bil-vapur f’pożizzjoni wieqfa, ma għandux jaqbeż id-90 sekonda.

VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.6.2   Bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija jista’ jkollhom moviment orizzontali jew vertikali. Jekk bieb jitħaddem bl-enerġija elettrika minn tagħmir ta’ kontroll ċentrali, il-gerijiet għandhom ikunu irranġati b’mod li l-bieb ikun jista’ jitħaddem bl-enerġija mill-bieb innifsu miż-żewġ naħat. Għandhom jiġu pprovduti pumi ta’ kontroll lokali f’konnessjoni mal-ger tal-enerġija fuq kull naħa tal-paratija u għandhom jiġu rranġati b’tali mod li jħallu lill-persuni jgħaddu mill-bieb biex iżommu ż-żewġ pumi fil-pożizzjoni miftuħa mingħajr ma jkunu jistgħu aċċidentalment jolqtu l-mekkaniżmu li jagħlaq. Bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija għandhom jiġu pprovduti b’pum tal-id li jista’ jitħaddem minn fuq kull naħa tal-istess bieb, u minn pożizzjoni aċċessibbli ‘l fuq mill-gverta tal-paratija, b’moviment ta’ dawra sħiħa tal-krank, jew moviment ieħor li jipprovdi l-istess garanzija ta’ sikurezza u ta’ tip approvat. Għandu jsir provvediment li javża b’sinjal li jinstema’ li l-bieb beda jingħalaq u għandu jkompli jinstema’ sakemm jingħalaq kompletament. Barra minn hekk, f’żoni ta’ ambjent b’ħafna storbju għandu jintalab li jkun hemm ukoll sinjal viżwali intermittenti mal-bieb.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.7.1   Kull bieb li jiżżerżaq u li jaħdem bl-enerġija elettrika u impermeabbli:

.1

għandu jkollu moviment vertikali jew orizzontali;

.2

għandu, soġġett għall-paragrafu 11, ikun limitat normalment għall-massimu ta’ wisa’ ċara ta’ 1,2 metri. L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti bibien akbar biss sa fejn jitqies meħtieġ għat-tħaddim effettiv tal-vapur kemm-il darba miżuri oħra tas-sikurezza, inklużi li ġejjin, jiġu kkunsidrati:

.2.1

għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali lis-saħħa tal-bieb u l-partijiet tiegħu li jingħalqu sabiex ma jkunx hemm xi nixxija;

.2.2

il-bieb għandu jkun barra ż-żona ta’ ħsara B/5;

.2.3

il-bieb għandu jinżamm magħluq meta l-vapur ikun fuq il-baħar, ħlief għal perjodi limitati meta jkun assolutament meħtieġ kif stabbilit mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera;

.3

għandu jkollu t-tagħmir meħtieġ biex jiftaħ u jagħlaq il-bieb permezz tal-enerġija elettrika, l-enerġija idrawlika, jew kull forma oħra ta’ enerġija li hija aċċettabbli għall-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera;

.4

għandu jiġi pprovdut b’mekkaniżmu individwali li jitħaddem manwalment. Għandu jkun possibbli li wieħed jiftaħ u jagħlaq il-bieb manwalment mill-bieb innifsu minn kull naħa, u barra minn hekk, li jingħalaq il-bieb minn pożizzjoni aċċessibbli ‘l fuq mill-gverta tal-paratija b’moviment tal-krank mad-dawra kollha jew moviment ieħor li jipprovdi l-istess grad ta’ sikurezza li jkun aċċettabbli għall-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera. Id-direzzjoni tad-dawrien jew moviment ieħor għandhom jiġu indikati b’mod ċar fil-pożizzjonijiet kollha tat-tħaddim. Il-ħin meħtieġ għall-għeluq totali tal-bieb, meta jiġi mħaddem b’pum tal-idejn, ma għandux jaqbeż 90 sekonda meta l-vapur ikun f’pożizzjoni wieqfa;

.5

għandu jiġi pprovdut b’tagħmir tal-kontroll għall-ftuħ u għall-għeluq tal-bieb bl-enerġija miż-żewġ naħat tal-bieb kif ukoll biex jingħalaq il-bieb bl-enerġija mit-tagħmir ċentrali tat-tħaddim fuq il-pont tan-navigazzjoni;

.6

għandu jkollu allarm li jinstema’, differenti minn kull allarm ieħor fiż-żona, li għandu jdoqq kull meta l-bieb jingħalaq bl-enerġija mill-bogħod u li għandu jdoqq għal mill-anqas 5 sekondi iżda għal mhux aktar minn 10 sekondi qabel ma jibda jiċċaqlaq il-bieb u għandu jkompli jdoqq sakemm il-bieb jingħalaq kompletament. Fil-każ ta’ tħaddim mill-bogħod manwalment, huwa biżżejjed li jinstemal-allarm biss meta l-bieb ikun qed jiċċaqlaq. Barra minn hekk, f’żoni tal-passiġġieri u f’żoni fejn hemm ħafna storbju, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tirrikjedi li l-allarm li jinstema’ jiġi ssupplimentat minn sinjal intermittenti viżiv fil-bieb; u

.7

għandu jkollu rata bejn wieħed u ieħor uniformi għall-għeluq bl-enerġija. Il-ħin tal-għeluq, mill-ħin meta l-bieb jibda jiċċaqlaq sal-ħin li fih jilħaq il-pożizzjoni fejn ikun magħluq totalment, ma għandu fl-ebda każ ikun ta’ anqas minn 20 sekonda u mhux aktar minn 40 sekonda bil-vapur fil-pożizzjoni wieqfa.

.7.2   L-enerġija elettrika meħtieġa għall-bibien impermeabbli li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija pprovduta mill-iswiċċbord tal-emerġenza jew direttament jew b’bord tad-distribuzzjoni apposta li jinsab fuq il-gverta tal-paratija; il-kontroll assoċjat, iċ-ċirkwiti ta’ indikazzjoni u ta’ allarm għandhom jieħdu l-enerġija mill-iswiċċbord tal-emerġenza jew direttament jew b’bord ta’ distribuzzjoni apposta li jkun jinsab fuq il-gverta tal-paratija u li tkun tista’ tiġi pprovduta awtomatikament mis-sors ta’ enerġija elettrika tal-emerġenza fil-każ ta’ falliment jew tas-sors prinċipali jew tal-emerġenza tal-enerġija elettrika.

.7.3   Kull bieb li jiżżerżaq u li jaħdem bl-enerġija u impermeabbli għandu jkollu:

.1

sistema ċentralizzata idrawlika b’żewġ sorsi tal-enerġija indipendenti fejn kull wieħed minnhom jikkonsisti f’mutur u f’pompa kapaċi jagħlqu l-bibien kollha fl-istess ħin. Barra minn hekk, għandu jkun hemm installazzjoni sħiħa tal-akkumulaturi idrawliċi ta’ kapaċità suffiċjenti biex iħaddmu l-bibien tal-inqas tliet darbiet, jiġifieri. magħluq-miftuħ-magħluq, kontra mejl fuq il-ġenb bil-kontra ta’ 15 °. Dan iċ-ċiklu tat-tħaddim għandu jkun jista’ jitwettaq meta l-akkumulatur ikun fil-pressjoni ta’ attivazzjoni tal-pompa. Il-likwidu użat għandu jintgħażel wara li titqies t-temperatura li probabbli wieħed se jiltaqa’ magħha bl-installazzjoni tul is-servizz tagħha. Is-sistema tat-tħaddim bl-enerġija għandha tiġi ddisinjata biex tnaqqas il-possibbiltà li falliment wieħed fil-pajpijiet idrawliċi jaffettwa b’mod negattiv it-tħaddim ta’ aktar minn bieb wieħed. Is-sistema idrawlika għandha tiġi pprovduta b’allarm ta’ livell baxx għall-ħażniet tal-likwidu idrawliku li jservu s-sistema li titħaddem bl-enerġija u allarm ta’ pressjoni ta’ gass baxxa jew mezzi aktar effettivi tas-sorveljanza tat-telf tal-enerġija maħżuna f’akkumulaturi idrawliċi. Dawn l-allarmi għandhom jinstemgħu u jidhru u għandhom ikunu fuq is-sistema tal-kontroll ċentrali fuq il-pont tan-navigazzjoni; jew

.2

sistema indipendenti idrawlika għal kull bieb ma’ kull sors ta’ enerġija li tikkonsisti f’mutur u f’pompa li kapaċi jiftħu u jagħlqu l-bieb. Barra minn hekk, għandu jkun hemm akkumulatur idrawliku ta’ kapaċità suffiċjenti biex iħaddem il-bibien tal-anqas tliet darbiet, i.e. magħluq-miftuħ-magħluq, kontra mejl fuq il-ġenb ta’ 15 °. Dan iċ-ċiklu tat-tħaddim għandu jkun jista’ jitwettaq meta l-akkumulatur ikun fil-pressjoni ta’ attivazzjoni tal-pompa. Il-likwidu użat għandu jintgħażel wara li titqies t-temperatura li probabbli wieħed se jiltaqa’ magħha bl-installazzjoni tul is-servizz tagħha. Allarm ta’ pressjoni baxxa ta’ gass ta’ grupp żgħir jew mezz ieħor effiċjenti biex jiġi sorveljat it-telf tal-enerġija maħżuna fl-akkumulaturi idrawliċi għandu jiġi pprovdut fit-tagħmir tal-kontroll ċentrali fuq il-pont tan-navigazzjoni. Indikazzjoni ta’ telf tal-enerġija maħżuna f’kull pożizzjoni lokali tat-tħaddim ukoll għandha tiġi pprovduta; jew

.3

Sistema elettrika indipendenti idrawlika u mutur għal kull bieb ma’ kull sors ta’ enerġija li jikkonsisti f’mutur li kapaċi jiftaħ u jagħlaq il-bieb. Is-sors tal-enerġija għandu jkun jista’ jiġi pprovdut awtomatikament mis-sors tat-tranżitu tal-enerġija elettrika tal-emerġenza fil-każ ta’ falliment ta’ waħda mis-sorsi tal-enerġija elettrika prinċipali jew tal-emerġenza u b’kapaċità suffiċjenti biex topera l-bieb tal-inqas tliet darbiet, i.e. magħluq-miftuħ-magħluq, kontra mejl fuq il-ġenb bil-kontra ta’ 15 °.

Għas-sistemi speċifikati f’7.3.1, 7.3.2 u 7.3.3, għandu jsir provvediment kif ġej:

Sistemi tal-enerġija għall-bibien li jiżżerżqu impermeabbli li jitħaddmu bl-enerġija għandhom ikunu separati minn kull sistema oħra ta’ enerġija. Falliment wieħed fis-sistemi li jaħdmu bl-enerġija elettrika jew idrawlika ħlief l-attwatur idrawliku ma għandux ifixkel it-tħaddim manwali ta’ kull bieb.

.7.4   Għandhom jiġu pprovduti pumi tal-kontroll fuq kull naħa tal-paratija f’għoli minimu ta’ 1,6 metri ‘l fuq mill-art u għandhom jiġu rranġati b’tali mod sabiex iħallu lill-persuni jgħaddu mill-bieb biex iżommu ż-żewġ pumi fil-pożizzjoni miftuħa mingħajr ma jkun jista’ aċċidentalment jintlaqat il-mekkaniżmu li jagħlaq. Id-direzzjoni tal-movimenti tal-pumi biex jiftħu u jagħlqu l-bibien għandha tkun fid-direzzjoni tal-moviment tal-bieb u għandha tkun indikata b’mod ċar. Pumi tal-kontroll idrawliku għall-bibien impermeabbli fl-ispazji tal-akkomodazzjoni għandhom, jekk hija meħtieġa azzjoni waħda biss biex tibda l-moviment li jagħlaq il-bieb, jitqiegħdu f’postijiet fejn it-tfal ma jkunux jistgħu jħaddmuhom, eż. wara l-bibien tal-panew bil-firolli mpoġġija tal-anqas 170 ċm ‘il fuq mil-livell tal-gverta.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Fuq iż-żewġ naħat tal-bieb għandu jkun hemm plakka bl-istruzzjonijiet dwar kif is-sistema tal-bieb għandha titħaddem. Fuq iż-żewġ naħat ta’ kull bieb għandu jkun hemm plakka bil-kliem jew bl-istampi li jwissu bil-periklu meta wieħed jibqa’ fil-fetħa tal-bieb meta l-bieb ikun beda l-moviment li jagħlaq. Dawn il-pjanċi għandhom isiru b’materjal b’saħħtu, u jkunu mwaħħlin b’mod ferm. It-test fuq il-plakka tal-istruzzjoni jew tat-twissija għandu jinkludi informazzjoni dwar il-ħin tal-għeluq tal-bieb inkwistjoni.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.7.5   Sa fejn huwa prattiku, it-tagħmir elettriku u l-komponenti tal-bibien impermeabbli għandhom ikunu ‘l fuq mill-gverta tal-paratija u ‘l barra minn żoni u spazji ta’ periklu.

.7.6   L-ispazji fejn jingħalqu l-komponenti elettriċi meħtieġa li jinsabu taħt il-gverta għandhom jipprovdu biżżejjed protezzjoni kontra d-dħul tal-ilma.

.7.7   Enerġija elettrika, kontroll, ċirkwiti tal-indikazzjoni u tal-allarm għandhom jiġu protetti kontra l-ħsarat b’tali mod li l-falliment f’ċirkwit ta’ bieb wieħed ma jikkawżax falliment f’ebda ċirkwit ta’ bieb ieħor. Short circuits jew ħsarat oħra fiċ-ċirkwiti tal-allarm jew tal-indikaturi ta’ bieb ma għandhomx jirriżultaw f’telf tat-tħaddim tal-enerġija ta’ dak il-bieb. L-arranġamenti għandhom ikunu tali li n-nixxija tal-ilma fit-tagħmir elettriku li jinsab taħt il-gverta tal-paratija ma jikkawżax ftuħ tal-bieb.

.7.8   Falliment wieħed fl-elettriku fis-sistema tat-tħaddim tal-enerġija jew tal-kontroll ta’ bieb li jiżżerżaq impermeabbli ma għandux jirriżulta fil-fatt li bieb magħluq jinfetaħ. Id-disponibbiltà tal-provvista tal-enerġija għandha tiġi ssorveljata f’punt taċ-ċirkwit elettriku kemm jista’ jkun fil-qrib daqs kemm ikun prattiku għal kull wieħed mill-muturi rikjesti fil-paragrafu 7.3. It-telf ta’ tali provvista tal-enerġija għandha tattiva allarm li jinstema’ u li jidher ft-tagħmir ċentrali li jikkontrolla l-pont tan-navigazzjoni.

.8.1   It-tagħmir ċentrali li jikkontrolla l-pont tan-navigazzjoni għandu jkollu swiċċ tal-‘master mode’ b’żewġ modi ta’ kontroll: mod tal-‘kontroll lokali’ li għandu jħalli kwalunkwe bieb jinfetaħ lokalment u jingħalaq lokalment wara l-użu mingħajr ma jingħalaq awtomatikament, u mod ta’ ‘bibien magħluqa’ li għandu jagħlaq awtomatikament kwalunkwe bieb li jkun miftuħ. Il-mod tal-‘bibien magħluqa’ għandu jippermetti li l-bibien jinfetħu lokalment u jerġgħu jagħlqu l-bieb awtomatikament wara li jintelaq il-mekkaniżmu tal-kontroll lokali. Is-swiċċ tal-‘master mode’ għandu normalment ikun fil-mod tal-‘kontroll lokali’. Il-mod ‘bieb magħluq’ għandu jintuża biss f’emerġenza jew għal skopijiet ta’ ttestjar.

.8.2   It-tagħmir ċentrali li jikkontrolla l-pont tan-navigazzjoni għandu jiġi pprovdut b’disinn li juri fejn jinsab kull bieb, bl-indikaturi viżivi biex juru jekk kull bieb huwiex miftuħ jew magħluq. Dawl aħmar għandu jindika li l-bieb huwa miftuħ kollu u dawl aħdar għandu jindika li l-bieb huwa magħluq kollu. Meta l-bieb jingħalaq mill-bogħod id-dawl aħmar għandu jindika l-pożizzjoni intermedja billi jteptep. Iċ-ċirkwit li jindika għandu jkun indipendenti miċ-ċirkwit tal-kontroll għal kull bieb.

.8.3   Ma għandux ikun possibbli li jinfetaħ bieb mill-bogħod mill-pożizzjoni ċentrali tal-kontroll.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.9.1   Il-bibien kollha impermeabbli għandhom jinżammu magħluqa waqt il-vjaġġ iżda jistgħu jinfetħu matul il-vjaġġ kif hemm speċifikat fil-paragrafi 9.2 u 9.3. Il-bibien impermeabbli li għandhom wisa’ ta’ aktar minn 1,2 metri permessi skont il-paragrafu 11 jistgħu jinfetħu biss fiċ-ċirkostanzi msemmija f’dak il-paragrafu. Kwalunkwe bieb li jinfetaħ f’konformità ma’ dan il-paragrafu għandu jkun lest biex jingħalaq minnufih.

.9.2   Bieb impermeabbli jista’ jinfetaħ matul il-vjaġġ biex iħalli l-passiġġieri jew il-membri tal-ekwipaġġ jgħaddu, jew meta x-xogħol fil-viċinanza immedjata tal-bieb ikun jeħtieġ li l-bieb jinfetaħ. Il-bieb għandu jingħalaq minnufih meta jkun lest it-tranżitu minn ġo fih jew meta l-biċċa xogħol li minħabba fiha nfetaħ ġiet fi tmiemha.

.9.3   Ċerti bibien impermeabbli jistgħu jitħallew miftuħa matul il-vjaġġ biss jekk jitqies assolutament meħtieġ; jiġifieri, li jkunu miftuħin huwa meqjus bħala essenzjali għat-tħaddim sikur u effettiv tal-makkinarju tal-vapur u biex jippermetti l-passiġġieri aċċess li normalment ma jkunx ristrett tul iż-żona tal-passiġġieri. Tali determinazzjoni għandha ssir mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera biss wara li ssir kunsiderazzjoni bir-reqqa dwar l-impatt fuq it-tħaddim u s-soppravivenza tal-vapur. Bieb impermeabbli bil-permess li jibqa’ miftuħ għandu jiġi indikat b’mod ċar fl-informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-vapur u għandu jkun dejjem lest biex jingħalaq minnufih.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.10.1   Jekk l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tkun sodisfatta li tali bibien huma essenzjali, il-bibien impermeabbli li nbnew b’mod sodisfaċenti għandhom jiġu mgħammra b’paratiji impermeabbli li jisseparaw il-merkanzija mill-ispazji fuq il-gverta. Tali bibien jistgħu jkunu biċ-ċappetti, li jirrumblaw, li jiżżerżqu iżda li ma jistgħux ikunu kkontrollati mill-bogħod. Għandhom jiġu mgħammra fl-ogħla livell u ‘l bogħod kemm jista’ jkun mill-kisi tal-qoxra, iżda t-truf vertikali ta’ fuq barra ma għandhom fl-ebda każ ikunu jinsabu f’distanza mill-kisi tal-qoxra li tkun anqas minn kwint tal-wisa’ tal-vapur, tali distanza titkejjel f’angoli retti għal-linja taċ-ċentru fil-livell tal-linja tat-tagħbija l-iktar fonda.

.10.2   Tali bibien għandhom jingħalqu qabel jibda dan il-vjaġġ, u għandhom jinżammu magħluqa matul in-navigazzjoni; il-ħin li jinfetħu dawn il-bibien fil-port u l-ħin li jingħalqu qabel ma jitlaq il-vapur għandhom jinkitbu fir-reġistru. Jekk wieħed mill-bibien ikun aċċessibbli matul il-vjaġġ, għandu jitwaħħlilhom b’mezz li jipprevjeni l-ftuħ mhux awtorizzat. Meta jiġi suġġerit li jitwaħħlu tali bibien, l-għadd u l-arranġamenti għandhom jitqiesu b’mod speċjali mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera.

.11   Pjanċi li jinġarru fuq il-paratiji ma għandhomx jiġu permessi ħlief fi spazji tal-makkinarju. Tali pjanċi għandhom dejjem ikunu f’posthom qabel il-vapur jitlaq mill-port, u ma għandhomx jitneħħew matul in-navigazzjoni ħlief fil-każ ta’ bżonn urġenti skont id-diskrezzjoni tal-kaptan. L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera ma tistax tippermetti aktar minn bieb wieħed li jiżżerżaq impermeabbli f’kull paratija trasversali prinċipali akbar minn dawk speċifikati fil-paragrafu 7.1.2 li għandu jiġi ssostitwit b’dawn il-pjanċi li jinġarru, kemm-il darba dawn il-bibien jingħalqu qabel il-vapur iħalli l-port u jibqgħu magħluqa matul in-navigazzjoni ħlief fil-każ ta’ bżonn urġenti skont id-diskrezzjoni tal-kaptan. Dawn il-bibien ma għandhomx jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 7.1.4 dwar l-għeluq totali b’tagħmir li jitħaddem manwalment f’90 sekonda. Il-ħin li jinfetħu dawn il-bibien fil-port u l-ħin li jingħalqu qabel ma jitlaq il-vapur għandhom jinkitbu fir-reġistru.

14.   Vapuri li jġorru vetturi tal-merkanzija u l-persunal li jakkumpanjawhom (R 16)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Dan ir-regolament japplika għall-vapuri tal-passiġġieri ddisinjati jew irranġati għall-ġarr tal-merkanzija tal-vetturi u l-persunal li jakkumpanjawhom.

.2

Jekk f’tali vapur l-għadd totali ta’ passiġġieri, inklużi l-persuni li qed jakkumpanjaw il-vetturi ma jaqbiżx N = 12 + A/25, fejn A = l-erja totali fuq il-gverta (f’metri kwadri) ta’ spazji disponibbli għall-istivar tal-vetturi tal-merkanzija u fejn l-għoli tad-differenza fil-pożizzjoni tal-istivar u fid-daħla ta’ tali spazji ma tkunx ta’ inqas minn 4 metri, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 13, il-paragrafu 10, għandhom japplikaw fir-rigward tal-bibien impermeabbli ħlief li l-bibien jistgħu jitwaħħlu f’kull livell f’paratiji impermeabbli li jiddividu l-ispazji tal-merkanzija. Barra minn hekk, huma meħtieġa indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni biex juru awtomatikament meta kull bieb ikun magħluq u meta s-sokriet tal-bibien ikunu maqfula.

.3

Meta jkunu qed jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-kapitolu għal tali vapur, N għandha titqies bħala l-akbar għadd ta’ passiġġieri li għalih il-vapur jista’ jiġi ċċertifikat bi qbil ma’ dan ir-Regolament.

15.   Fetħiet fil-kisi tal-qoxra taħt il-linja tal-marġni (R 17)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   L-għadd ta’ fetħiet fil-kisi tal-qoxra għandu jitnaqqas għall-minimu kompatibbli mad-disinn u mat-tħaddim kif suppost tal-vapur.

.2.1   L-arranġament u l-effiċjenza tal-mezzi għall-għeluq ta’ kwalunkwe fetħa fil-kisi tal-qoxra għandhom ikunu konsistenti mal-iskop maħsub u mal-pożizzjoni li fiha qegħdin imwaħħla.

.2.2   Skont ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Linja tat-Tagħbija fis-seħħ, l-ebda ftuħ fil-ġenb ma għandu jitwaħħal f’tali pożizzjoni li l-ħoġor taħt linja mmarkata bi dritt il-gverta tal-paratija fil-ġenb u li jkollu l-punt l-aktar baxx tiegħu 2,5 % tal-wisa’ tal-vapur ‘il fuq mil-linja tat-tagħbija ta’ suddiviżjoni l-aktar fonda, jew 500 mm, skont liema minnhom ikun l-akbar.

.2.3   Il-fetħiet kollha tal-ġenb li għandhom il-ħoġor tagħhom taħt il-linja tal-marġni għandhom ikunu ta’ tali kostruzzjoni li effettivament ma tħalli l-ebda persuna tiftaħhom mingħajr il-kunsens tal-kaptan tal-vapur.

.2.4   Fejn f’post bejn il-gverti, il-ħoġor ta’ kwalunkwe fetħa fil-ġenb (sidescuttles) imsemmija fil-paragrafu 2.3 ikunu taħt il-linja mpinġija bi dritt il-gverta tal-paratija tal-ġenb u li jkollha l-aktar punt baxx 1,4 metri u 2,5 % tal-wisa’ tal-vapur ‘il fuq mill-ilma meta l-vapur jitlaq minn port, il-fetħiet fil-ġenb ma għandhomx jinfetħu qabel mal-vapur jasal fil-port li jmiss. Fl-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu, jista’ jkun hemm tolleranza xierqa għal meta l-vapur ikun fl-ilma ħelu.

.2.5   Il-fetħiet fil-ġenb u l-kontropurtelli tagħhom ma jkunux aċċessibbli matul in-navigazzjoni u għandhom jingħalqu u jissakkru qabel il-vapur iħalli l-port.

.3   L-għadd ta’ toqob, punti ta’ rimi sanitarju u fetħiet oħra bħal dawn fil-kisi tal-qoxra għandhom jitnaqqsu għall-minimu jew billi kull rimi jkun tali li jservi kemm il-pajp sanitarju u pajpijiet oħra possibbli, jew bi kwalunkwe manjiera oħra sodisfaċenti.

.4   It-toqob tad-dħul u tal-ħruġ kollha fil-kisi tal-qoxra għandhom jitwaħħlu b’arranġamenti effiċjenti u aċċessibbli li jevitaw id-dħul aċċidentali tal-ilma fil-vapur.

.4.1   Skont ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linja tat-Tagħbija fis-seħħ, u ħlief kif imsemmi fil-paragrafu 5, kull rimi separat li jgħaddi mill-kisi tal-qoxra taħt il-linja tal-marġni għandu jiġi pprovdut jew b’valv wieħed awtomatiku li ma jirritornax imwaħħal b’mezz pożittiv biex jagħlqu minn fuq il-gverta tal-paratija jew b’żewġ valvijiet awtomatiċi li minnhom ma hemmx ritorn li ma għandhomx mezz pożittiv biex jingħalqu, kemm-il darba l-valv ta’ ġewwa ikun jinsab fuq il-linja tat-tagħbija l-aktar fonda tas-suddiviżjoni u jkun dejjem aċċessibbli għall-eżami skont il-kundizzjonijiet tas-servizz.

Meta jitwaħħal valv b’mezz pożittiv tal-għeluq, il-pożizzjoni tat-tħaddim ‘il fuq mill-gverta tal-paratija għandha dejjem tkun aċċessibbli fil-pront u għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jindikaw jekk il-valv huwiex miftuħ jew magħluq.

.4.2   Ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linja tat-Tagħbija fis-seħħ għandhom japplikaw għar-rimi li jgħaddi mill-kisi tal-qoxra mill-ispazji ‘l fuq mil-linja tal-marġni.

.5   Spazju tal-makkinarju prinċipali u awżiljari tat-toqob tad-dħul u tal-ħruġ konnessi mat-tħaddim tal-makkinarju għandu jitwaħħlilhom valvijiet li jkunu aċċessibbli fil-pront bejn il-pajpijiet u l-kisi tal-qoxra jew bejn il-pajpijiet u kaxxi fabbrikati mwaħħla mal-kisi tal-qoxra. Il-valvijiet għandhom ikunu jistgħu jiġu kkontrollati lokalment u għandhom jiġu pprovduti b’indikaturi li juru jekk humiex miftuħa jew magħluqa.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1

Ir-roti manwali jew il-pumi għall-iżbokk għall-ilma baħar għandhom ikunu aċċessibbli għat-tħaddim. Il-valvijiet kollha li jintużaw bħala valvijiet taħt il-linja tal-ilma sabiex jidħol jew joħroġ l-ilma minnhom (seacocks) għandhom jingħalqu b’moviment fid-direzzjoni kif idur l-arloġġ tar-roti manwali tagħhom.

.2

Vitien tar-rimi jew valvijiet fuq il-ġenb tal-vapur għall-ilma li jkun żejjed mill-bojlers għandhom ikunu f’postijiet li faċli tilħaqhom u mhux fil-kisi tal-gverta. Vitien jew valvijiet għandhom jiġu ddisinjati sabiex ikun faċli biex wieħed jara jekk humiex miftuħa jew magħluqa. Il-vitien għandhom jiġu pprovduti bi skrins tas-sikurezza, iddisinjati b’tali mod li ċ-ċavetta ma tkunx tista’ tinqala’ meta l-vit ikun miftuħ.

.3

Il-valvijiet u l-vitien kollha fis-sistema tal-pajpijiet bħas-sistemi tas-sentina u tas-saborra, sistemi tal-karburant taż-żejt u taż-żejt lubrikanti, sistemi tat-tifi tan-nar u tas-sieqja, ilma li jkessaħ u sistemi sanitarji, eċċ. għandhom jiġu mmarkati b’mod ċar skont il-funzjonijiet tagħhom.

.4

Pajpijiet oħra ta’ ħruġ għandhom, jekk ikunu joħorġu ‘l isfel mil-linja tat-tagħbija l-aktar fonda tas-suddiviżjoni, jiġu pprovduti b’mezz ekwivalenti ta’ għeluq fil-ġenb tal-vapur; jekk joħorġu ‘l fuq mil-linja tat-tagħbija l-aktar fonda tas-suddiviżjoni, għandhom jiġu pprovduti b’ valv ordinarju tal-maltemp. Fiż-żewġ każijiet il-valvijiet jistgħu jitħallew barra jekk il-pajpijiet li jintużaw ikunu tal-istess ħxuna daqs il-kisi tat-toqob tal-ħruġ mit-tojlits u mis-sinkijiet u t-toqob tal-art mill-kmamar tal-ħasil eċċ. ipprovduti b’kontropurtelli jew protetti b’mod ieħor kontra x-xokk tal-ilma. Il-ħxuna tal-ħitan ta’ tali pajpijiet ma hemmx bżonn, madanakollu, tkun akbar minn 14 mm.

.5

Jekk jitwaħħal valv b’mekkaniżmu dirett li jagħlaq, il-post minn fejn jitħaddem għandu dejjem ikun aċċessibbli b’mod faċli, u għandu jkun hemm mezz biex jiġi indikat jekk il-valv huwiex miftuħ jew magħluq.

.6

Meta l-valvijiet b’mekkaniżmi diretti li jagħlqu ikunu fi spazji tal-makkinarju, huwa biżżejjed li jitħaddmu minn fejn ikunu jinsabu, jekk kemm-il darba dan l-ispazju ikun aċċessibbli b’mod faċli taħt kull kundizzjoni.

.6   It-tagħmir tal-qafas u l-valvijiet meħtieġa minn dan ir-regolament għandhom ikunu tal-azzar, bronż jew materjal duttili ieħor approvat. Valvijiet tal-ħadid fondut ordinarju jew materjali bħal dawn mhumiex aċċettabbli. Kull pajp li għalih jirreferi dan ir-Regolament għandu jkun tal-azzar jew materjal ieħor ekwivalenti għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera.

.7   Skaletti u gverti tal-merkanzija mwaħħla taħt il-linja tal-marġni għandhom ikunu ta’ saħħa suffiċjenti. Għandhom ikunu magħluqa b’mod effettiv u ssiġillati biex ma jgħaddix ilma minnhom qabel ma l-vapur isalpa mill-port, u għandhom jinżammu magħluqa matul il-vjaġġ.

.8   Tali portijiet ma jistgħu fl-ebda każ jitwaħħlu b’tali mod li jkollhom l-aktar punt baxx tagħhom ‘l isfel mil-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar fonda.

16.   L-integrità tal-istrutturi impermeabbli f’vapuri tal-passiġġieri ‘l fuq mil-linja tal-marġni (R 20)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-miżuri kollha raġonevoli u prattiċi għandhom jittieħdu biex jillimitaw id-dħul u l-firxa tal-ilma ‘l fuq mill-gverta tal-paratija. Tali miżuri jistgħu jinkludu paratiji jew xbieki parzjali. Meta paratiji u xbieki parzjali jitwaħħlu fuq il-gverta tal-paratiji, fuq jew fil-viċinanza immedjata tal-paratiji prinċipali tas-suddiviżjoni, għandu jkollhom qafas u konnessjonijiet tal-gverta tal-paratija impermeabbli sabiex jirrestrinġu l-mixja tal-ilma tul il-gverta meta l-vapur ikun qed imil f’kundizzjoni danneġġata. Fejn il-paratija parzjali impermeabbli ma tkunx bi dritt il-paratija ta’ taħtha, il-gverta tal-paratija ta’ bejniethom għandha tkun effettiva biżżejjed li ma tħallix ilma jgħaddi.

.2

Il-gverta tal-paratija jew gverta fuqha għandha tkun tali li tirreżisti għall-maltemp. Il-fetħiet kollha fil-gverta tal-osservazzjoni li hija esposta għandu jkollhom muxxillari ta’ għoli biżżejjed u saħħa u għandhom jiġu pprovduti b’mezzi effiċjenti biex jagħlquhom b’mod effiċjenti biex jirreżistu għall-maltemp. Għandhom jitwaħħlu freeing ports, poġġamani miftuħa u toqob kif ikun meħtieġ biex titnaddaf il-gverta tal-ilma fil-kundizzjonijiet kollha tat-temp.

.3

F’vapuri eżistenti tal-klassi B, it-tarf miftuħ tal-pajpijiet tal-arja li jispiċċaw ġewwa superstruttura għandhom ikunu tal-anqas metru (1) ‘l fuq mil-linja tal-ilma meta l-vapur imil għal angolu ta’ 15 °C, jew l-angolu massimu ta’ mejl matul l-istadji intermedji tat-tgħarriq, kif stabbilit b’kalkolu dirett, skont liema minnhom ikun l-akbar. Jew inkella, il-pajpijiet tal-arja minn tankijiet li mhumiex tankijiet taż-żejt jistgħu jarmu mill-ġenb tas-superstruttura. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.4

Fetħiet żgħar tal-ġenb, skaletta, portijiet tal-merkanzija u l-mezzi l-oħra biex jagħlqu l-fetħiet fil-kisi tal-qoxra ‘l fuq mil-linja tal-marġni għandhom ikunu ta’ disinn u kostruzzjoni effiċjenti u ta’ saħħa biżżejjed wara li jiġu kkunsidrati l-ispazji li fihom jitwaħħlu u l-pożizzjonijiet relattivi għal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar fonda.

.5

Kontropurtelli effiċjenti ta’ fuq ġewwa, irranġati b’tali mod li jistgħu jingħalqu b’mod effettiv u jiġu ssiġillati biex ma jgħaddix ilma minnhom, għandhom jiġu pprovduti għall-fetħiet kollha tal-ġenb għall-ispazji taħt l-ewwel gverta fuq il-gverta tal-paratija.

17.   Għeluq tal-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija (R 20-1)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-bibien li ġejjin, li jinsabu ‘l fuq mil-linja tal-marġni, għandhom ikunu magħluqa u msakkra qabel ma l-vapur jibda xi vjaġġ, u għandhom jibqgħu magħluqa u msakkra sakemm il-vapur jirmiġġa fejn imiss.

.1

il-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija fil-qoxra jew fil-konfini tas-soprastrutturi magħluqa;

.2

viżieri tal-pruwa mwaħħla f’pożizzjonijiet, kif indikat fil-paragrafu 1.1;

.3

il-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija fil-paratija tal-ħbit;.

.4

rampi li jirreżistu għall-maltemp li jifformaw għeluq alternattiv għal dak imfisser fil-paragrafi 1.1 sa 1.3 inklużi. Kemm-il darba bieb ma jkunx jista’ jinfetaħ jew jingħalaq meta l-vapur ikun sorġut f’postu, tali bieb jista’ jinfetaħ jew jinżamm miftuħ meta l-vapur joqrob jew jitbiegħed mill-post fejn kien sorġut, iżda biss sa fejn ikun neċessarju biex il-bieb ikun jista’ jitħaddem immedjatament. F’kull każ, il-bieb ta’ ġewwa tal-pruwa jrid jinżamm magħluq.

.2

Minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafi 1.1 u 1.4, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tawtorizza li bibien partikolari jinfetħu skont id-diskrezzjoni tal-kaptan, jekk dan ikun neċessarju għat-tħaddim tal-vapur jew għall-imbarkazzjoni jew inżul tal-passiġġieri, meta l-vapur ikun ankrat bla periklu u kemm-il darba s-sikurezza tal-vapur ma tiġix affettwata.

.3

Il-kaptan għandu jiżgura li tiġi implimentata sistema effiċjenti ta’ superviżjoni u rappurtar tal-għeluq u l-ftuħ tal-bibien kif imsemmi fil-paragrafu 1.

.4

Il-kaptan għandu jiżgura, qabel ma l-vapur jitlaq fuq vjaġġ, li jiġi rreġistrat kif meħtieġ mir-Regolament 22, il-ħin li fih ingħalqu l-aħħar il-bibien imsemmija fil-paragrafu 1 u l-ħin ta’ kwalunkwe ftuħ ta’ bibien partikolari f’konformità mal-paragrafu 2.

17-1   Integrità tal-impermeabbiltà mill-gverta tar-ro-ro (gverta tal-paratija) għall-ispazji li jkunu taħt (R 20-2)

VAPURI RO-RO ĠODDA TAL-PASSIĠĠIERI TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1.1

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1.2 u 1.3, l-aċċessi kollha li jwasslu għall-ispazji taħt il-gverta tal-paratija għandu jkollhom il-punt l-aktar baxx mhux anqas minn 2,5 metri ‘l fuq mill-gverta tal-paratija;

.1.2

fejn hemm imwaħħla rampi tal-vetturi biex jagħtu aċċess għall-ispazji taħt il-gverta tal-paratija, il-fetħiet tagħhom għandhom ikunu jistgħu jingħalqu b’mod li jkunu jirreżistu għall-maltemp biex jevitaw id-dħul ta’ ilma taħt, ikunu bl-allarm u indikati fuq i-pont tan-navigazzjoni;

.1.3

l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tħalli t-twaħħil ta’ aċċessi partikolari għall-ispazji taħt il-gverta tal-paratija kemm-il darba jkunu meħtieġa għat-tħaddim essenzjali tal-vapur, eż. moviment ta’ makkinarju u stivi, kemm-il darba dawn l-aċċessi jsiru impermeabbli, ikunu mgħammra b’allarm u indikati fuq il-pont tan-navigazzjoni;

.1.4

l-aċċessi li għalihom saret referenza fil-paragrafi 1.2 u 1.3 għandhom jingħalqu qabel ma l-vapur iħalli l-post fejn ikun sorġut fuq kwalunkwe vjaġġ u għandhom jinżammu magħluqa qabel il-vapur jirmiġġa fejn imissu;

.1.5

il-kaptan għandu jiżgura li tiġi implimentata sistema effiċjenti ta’ superviżjoni u rappurtar tal-għeluq u l-ftuħ ta’ tali aċċessi li għalihom saret referenza fil-paragrafi 1.2 u 1.3; u

.1.6

il-kaptan għandu jiżgura, qabel ma l-vapur isalpa mill-irmiġġ fuq xi vjaġġ, li jiġi rreġistrat fir-reġistru, kif mitlub mir-Regolament II-1/B/22, il-ħin tal-aħħar għeluq ta’ aċċessi li għalihom saret referenza fil-paragrafi 1.2 u 1.3;

.1.7

vapuri ġodda tal-passiġġieri tal-klassi C ro-ro ta’ anqas minn 40 metru tul u vapuri ġodda tal-passiġġieri tal-klassi D ro-ro jistgħu, minflok ma jikkonformaw mal-paragrafi 1.1 sa .1.6, jikkonformaw mal-paragrafi 2.1 sa 2.3, kemm-il darba l-għoli tal-muxxillari u tal-ħoġor ikunu tal-anqas 600 mm fuq gverti tar-ro-ro miftuħa u tal-anqas 380 mm fuq gverti tar-ro-ro magħluqa.

VAPURI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO:

.2.1

L-aċċessi kollha mill-gverta ro-ro li jwasslu sal-ispazji taħt il-gverta tal-paratija għandhom ikunu jirreżistu għall-maltemp u għandhom jiġu pprovduti l-mezzi fuq il-pont tan-navigazzjoni, li jindikaw jekk l-aċċess huwiex miftuħ jew magħluq;

.2.2

l-aċċessi kollha għandhom jingħalqu qabel ma l-vapur iħalli l-post fejn ikun irmiġġat fuq xi vjaġġ u għandhom jinżammu magħluqa sakemm il-vapur jirmiġġa fejn imissu;

.2.3

minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafu 2.2, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li xi aċċessi jinfetħu matul il-vjaġġ iżda dan biss għal perjodu li jippermetti l-passaġġ u, jekk ikun meħtieġ għat-tħaddim essenzjali tal-vapur;

17-2   Aċċess għall-gverti ro-ro (R 20-3)

IL-VAPURI RO-RO KOLLHA TAL-PASSIĠĠIERI:

Il-kaptan, jew l-uffiċjal innominat għandu jiżgura li, mingħajr il-kunsens mogħti mill-kaptan jew mill-uffiċjal maħtur, l-ebda passiġġier ma għandu jkollu aċċess għall-gverta ro-ro meta l-vapur ikun qed isalpa.

17-3   Għeluq tal-paratiji fuq il-gverta ro-ro (R 20-4)

GĦALL-VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U GĦALL-VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO TAL-PASSIĠĠIERI:

.1

Kull paratija trasversali u lonġitudinali kkunsidrata bħala effettiva biex tikkonfina l-ilma tal-baħar li jkun inġabar fuq il-gverta ro-ro għandha tkun f’postha u marbuta qabel ma l-vapur isalpa mill-post fejn ikun sorġut u tibqa’ f’postha u marbuta sakemm il-vapur jirmiġġa fejn imissu.

.2

Minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafu 1, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li xi aċċessi f’dawn il-paratiji jinfetħu matul il-vjaġġ iżda dan biss għal perjodu li jippermetti l-passaġġ u, jekk ikun meħtieġ, għat-tħaddim essenzjali tal-vapur.

18.   Informazzjoni dwar l-istabbiltà (R 22)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull vapur tal-passiġġieri, għandu jiġi inklinat malli jitlesta u l-elementi tal-istabbiltà tiegħu jiġu ddeterminati. Il-kaptan għandu jingħata tali informazzjoni, li tkun approvata mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, kif ikun meħtieġ biex ikun jista’ jikseb għajnuna preċiża dwar l-istabbiltà tal-vapur taħt kundizzjonijiet varji tas-servizz bi proċessi li ma jdumux u li jkunu sempliċi.

.2

Fejn isir xi tibdil fil-vapur li jaffettwa materjalment l-informazzjoni dwar l-istabbiltà li tiġi pprovduta lill-kaptan, għandha tiġi pprovduta informazzjoni emendata dwar l-istabbiltà. Jekk ikun meħtieġ, il-vapur għandu jerġa’ jiġi inklinat mill-ġdid.

.3

F’intervalli perjodiċi li ma jaqbżux il-ħames snin, għandu jsir servej sempliċi li jivverifika jekk kienx hemm xi tibdil fil-volum tal-ispostament tal-ilma ta’ vapur irmiġġjat u fiċ-ċentru tal-gravità lonġitudinali. Il-vapur għandu jiġi inklinat mill-ġdid kull meta, meta mqabbel mal-informazzjoni approvata dwar l-istabbiltà, ikun hemm jew tiġi mbassra devjazzjoni mill-volum tal-ispostament tal-ilma tal-vapur ankrat li taqbeż 2 % jew devjazzjoni taċ-ċentru tal-gravità lonġitudinali li taqbeż 1 % tat-tul tal-vapur.

.4

L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tħalli li t-test dwar l-inklinazzjoni ta’ vapur individwali ma jsirx kemm-il darba jkun hemm dejta dwar l-istabbiltà bażika ta’ vapur li jkun bħalu eżatt u jintwera għas-sodisafazzjon tal-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera li tista’ tinħareġ informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha dwar l-istabbiltà għall-vapur eżentat minn tali dejta bażika. Qed issir referenza għal MSC/Circ 1158.

.5

Meta inklinazzjoni preċiża ma tkunx prattika, il-volum tal-ispostament tal-ilma tal-vapur ankrat u ċ-ċentru tal-gravità għandhom jiġu ddeterminati b’servej u b’kalkolu preċiż. Qiegħda ssir referenza għall-informazzjoni fir-Regolament 2.7 fil-Kodiċi tal-Inġenji tal-baħar b’Veloċità Għolja 2000.

19.   Pjanijiet tal-kontroll tal-ħsarat (R 23)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Għandu jkun hemm, eżebiti b’mod permanenti biex jgħinu lill-uffiċjal li jkun qed jikkmanda l-vapur, pjanti li juru b’mod ċar għal kull gverta u stiva sa fejn jaslu l-kompartimenti impermeabbli, il-fetħiet ta’ ġo fihom bil-mezzi tal-għeluq u l-pożizzjoni tal-kontrolli tagħhom, u l-arranġamenti għall-korrezzjoni ta’ kull mejl fuq il-ġenb minħabba tgħarriq. Ma’ dawn, għandu jkunu hemm għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali tal-vapur kotba żgħar li fihom l-informazzjoni msemmija hawn fuq.

20.   L-integrità taż-żaqq u s-superstruttura, il-prevenzjoni tal-ħsara u l-kontroll (R 23-2)

.1

Għandhom jiġu pprovduti indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni għall-bibien kollha tal-qoxra, bibien li jgħabbu minnhom u tagħmir ieħor li jagħlaq li, jekk jitħallew miftuħa jew mhux magħluqa sew, jistgħu jwasslu għat-tgħarriq ta’ spazju ta’ kategorija speċjali jew ta’ spazju tal-merkanzija ro-ro. Is-sistema tal-indikaturi għandha tiġi ddisinjata fuq il-prinċipju ‘fail-safe’ u għandha turi b’allarmi viżivi jekk bieb ikunx magħluq kollu jew jekk xi wieħed mill-arranġamenti li jagħlqu ma jkunx f’postu u msakkar sew u b’allarmi li jinstemgħu jekk tali bieb jew tagħmir li jagħlaq jinfetaħ jew l-arranġamenti li jagħlqu ma jibqgħux maqfula. Il-panew tal-indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni għandu jkun mgħammar b’funzjoni ta’ għażla tal-mod ‘port/vjaġġ’ fuq il-baħar, irranġat b’mod li tingħata twissija li tinstema’ fuq il-pont tan-navigazzjoni jekk il-vapur isalpa mill-port bil-bibien tal-pruwa, bibien interni, rampa tal-poppa jew xi bibien oħra tal-qoxra mhux magħluqa jew jekk xi apparat tal-għeluq ma jkunx fil-pożizzjoni korretta. Il-provvista tal-enerġija għas-sistema tal-indikazzjoni għandha tkun indipendenti mill-provvista tal-enerġija biex tħaddem u tagħlaq il-bibien. Is-sistemi tal-indikazzjoni, li huma installati fuq vapuri eżistenti, u li huma approvati mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, ma hemmx bżonn jinbidlu.

.2

Is-sorveljanza bit-televiżjoni u s-sistema li tinnota t-tnixxija tal-ilma għandhom jiġu rranġati sabiex jipprovdu indikazzjoni lill-pont tan-navigazzjoni u lill-istazzjon tal-kontroll tal-magna ta’ kwalunkwe tnixxija mill-bibien ta’ ġewwa u ta’ barra tal-pruwa, mill-bibien tal-poppa jew kull bieb ieħor tal-qoxra li jista’ jwassal għat-tgħarriq ta’ spazji ta’ kategorija speċjali jew spazji tal-merkanzija ro-ro.

.3

L-ispazji tal-kategorija speċjali u l-ispazji tal-merkanzija ro-ro għandhom jiġu mħarsa jew immonitorjati kontinwament b’mezzi effettivi, bħas-sorveljanza bit-televiżjoni, sabiex kwalunkwe moviment ta’ vetturi f’kundizzjonijiet tat-temp li jkunu ħżiena u aċċess mhux awtorizzat mill-passiġġieri għalihom jiġi nnutat waqt li l-vapur ikun fi triqtu.

.4

Proċeduri dokumentati tat-tħaddim biex jagħlqu u jsakkru l-bibien tal-qoxra, il-bibien li jgħabbu minnhom u tagħmir ieħor li jagħlaq li, jekk jitħallew miftuħa jew ma jkunux magħluqa sew, jistgħu jwasslu għat-tgħarriq ta’ kull spazju ta’ kategorija speċjali jew ta’ spazju tal-merkanzija ro-ro, għandhom jinżammu abbord u jitqiegħdu f’post xieraq.

21.   L-immarkar, it-tħaddim perjodiku u l-spezzjoni tal-bibien impermeabbli, eċċ. (R 24)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Provi għat-tħaddim ta’ bibien impermeabbli, fetħiet fil-ġenb, valvijiet u mekkaniżmi li jagħlqu t-toqob għandhom isiru kull ġimgħa.

.2

Il-bibien kollha impermeabbli fil-paratiji prinċipali trasverali, li jintużaw fuq il-baħar, għandhom jitħaddmu kuljum.

.3

Il-bibien impermeabbli u kull mekkaniżmu u kull indikatur imqabbad magħhom, kull valv, li jkun hemm bżonn li jingħalaq biex kompartiment ma jgħaddix ilma minnu, u kull valv li l-ħidma tiegħu hija meħtieġa għall-konnessjonijiet inkroċjati tal-kontroll tal-ħsarat għandhom jiġu spezzjonati fuq il-baħar tal-anqas darba fil-ġimgħa.

.4

Tali valvijiet, bibien u mekkaniżmi għandhom jiġu mmarkati biex jiżguraw li jistgħu jiġu użati sew biex jipprovdu sikurezza massima.

22.   Entraturi fir-reġistru (R 25)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Bibien li jduru fuq iċ-ċappetti, pjanċi li jinġarru, fetħiet fil-ġnub, bibien tal-merkanzija u skaletti u fetħiet oħrajn, li huma meħtieġa minn dawn ir-Regolamenti jinżammu magħluqin waqt in-navigazzjoni, għandhom jingħalqu qabel il-vapur jitlaq mill-port. Il-ħin tal-għeluq u l-ħin tal-ftuħ (jekk permess mir-Regolamenti) għandhom jiġu rreġistrati fir-Reġistru.

.2

Rekord ta’ kull taħriġ u tal-ispezzjonijiet meħtieġa mir-Regolament 21 għandhom jiddaħħlu fir-reġistru b’entrata espliċita dwar kwalunkwe difett li jista’ jsir magħruf.

23.   Pjattaformi u rampi jogħlew tal-karozzi

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Fuq vapuri mgħammra bi gverti mdendla għat-trasport tal-vetturi tal-passiġġieri, il-kostruzzjoni, l-installazzjoni u t-tħaddim għandhom jitwettqu skont il-miżuri imposti mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera. Fir-rigward tal-kostruzzjoni, għandhom jintużaw ir-regoli rilevanti ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta.

24.   Ilqugħ

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

1.

Fuq il-gverti esterni li għalihom il-passiġġieri għandhom aċċess, u fejn ma hemmx murata tal-għoli neċessarju pprovdut, għandu jiġi pprovdut ilqugħ ta’ għoli minimu ta’ 1 100 mm ‘il fuq mill-gverta u ta’ tali disinn u kostruzzjoni sabiex jevitaw li xi passiġġier jirkeb fuq dan l-ilqugħ u aċċidentalment jaqa’ minn dik il-gverta.

2.

Turġien u pjanijiet fuq tali gverti esterni għandhom jiġu pprovduti b’ilqugħ ta’ kostruzzjoni ekwivalenti.

PARTI C

MAKKINARJU

1.   Ġenerali (R 26)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-makkinarju, il-bojlers u l-kontenituri tal-pressjoni, is-sistemi tal-pajpijiet assoċjati u t-tagħmir għandhom ukoll jiġu installati u protetti sabiex inaqqsu kemm jista’ jkun possibbli kull periklu għall-persuni abbord, filwaqt li tingħata attenzjoni dovuta lill-partijiet li jiċċaqalqu, l-uċuħ li jaħarqu u l-perikli l-oħra.

.2

Għandhom jiġu pprovduti mezzi li bihom it-tħaddim normali tal-makkinarju tal-propulsjoni jista’ jiġi sostnut jew irrestawrat anki jekk waħda mill-awżiljari essenzjali ssir operattiva.

.3

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jiżguraw li l-makkinarju jkun jista’ jitħaddem fil-kundizzjoni ta’ vapur inattiv mingħajr għajnuna barranija.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSI B u Ċ:

.4

Il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u kull makkinarju awżiljaru essenzjali għall-propulsjoni u għas-sikurezza tal-vapur għandhom, kif imwaħħla fil-vapur, jiġu ddisinjati biex jaħdmu meta l-vapur ikun dritt u meta jkun inklinat f’angolu ta’ mejl fuq il-ġenb sa u li jinkludi 15° fuq kull naħa taħt kundizzjonijiet statiċi u 22,5° taħt kundizzjonijiet dinamiċi (li jinqelbu) fuq kull naħa u inklinati simultanjament b’mod dinamiku (imil) 7,5° bil-pruwa jew bil-poppa.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5

Għandhom jiġu pprovduti mezzi għall-makkinarju tal-propulsjoni u l-iskrun għandu jitwaqqaf f’każijiet ta’ emerġenza mill-pożizzjonijiet rilevanti ‘l barra mill-kamra tal-magna/kamra tal-kontroll tal-magna, eż. il-gverta miftuħa jew il-kenn għat-tmunier.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

.6

Il-post fejn jinsabu u l-arranġament tal-pajpijiet tal-arja, tat-tankijiet tal-karburant, tas-sedimentazzjoni u taż-żejt li jillubbrika għandhom ikunu tali li fil-każ ta’ pajp tal-arja maqsum, dan ma għandux iwassal direttament għar-riskju ta’ dħul ta’ ilma tal-baħar jew ilma tax-xita. Għandhom jiġu pprovduti żewġ tankijiet tal-karburant taż-żejt tas-servizz għal kull tip ta’ karburant użat fuq il-vapur li jkun meħtieġ u għall-propulsjoni u għas-sistemi vitali jew arranġamenti ekwivalenti għal kull vapur, b’kapaċità ta’ mill-anqas 8 sigħat għall-vapuri tal-klassi B u tal-anqas 4 sigħat għall-vapuri tal-klassi C u D, bir-rata massima kontinwa tal-impjant tal-propulsjoni u t-tħaddim tat-tagħbija normali fuq il-baħar tal-impjant tal-ġenerazzjoni.

2.   Magni tal-kombustjoni interna (R 27)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-magni tal-kombustjoni interna ta’ dijametru ċirkolari ta’ 200 mm, jew ta’ volum tal-kaxxa tal-krank ta’ 0,6 m3 u ‘l fuq għandhom jiġu pprovduti b’valvijiet tas-sikurezza tal-isplużjoni tal-kaxxa tal-krank tat-tip xieraq b’erja suffiċjenti tar-rilaxx. Il-valvijiet tas-sikurezza għandhom jiġu rranġati jew ipprovduti b’mezz li jiżgura li l-ħruġ minnhom ikun dirett b’tali mod li jimminimizza l-possibbiltà li jweġġa’ l-persunal.

3.   Arranġamenti tal-ippumpjar tas-sentina (R 21)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Għandha tiġi pprovduta sistema effiċjenti tal-ippumpjar tas-sentina, li tkun kapaċi li tippompja minn u tnixxef kull kompartiment impermeabblili li ma jkunx spazju użat b’mod permanenti għall-ġarr tal-ilma ħelu, ilma tas-saborra, karburant taż-żejt jew merkanzija likwida u li għalihom jkunu pprovduti mezzi oħra effiċjenti tal-ippumpjar, bil-kundizzjonijiet kollha prattiċi. Għandhom jiġu pprovduti mezzi effiċjenti biex inixxfu l-ilma minn ġo kompartimenti iżolati.

.1.2

Jistgħu jiġu aċċettati pompi sanitarji, tas-saborra u dawk ġenerali tas-servizz bħala pompi indipendenti mill-enerġija tas-sentina jekk ikunu armati bil-konnessjonijiet meħtieġa għas-sistema tal-ippumpjar bis-sentina.

.1.3

Il-pajpijiet kollha tas-sentina li jintużaw fit-tankijiet jew taħt it-tankijiet tal-ħżin tal-karburant jew fi spazji tal-bojler jew spazji tal-makkinarju, inklużi spazji li fihom tankijiet li fihom joqgħod iż-żejt jew li fihom unitajiet li jippumpjaw il-karburant taż-żejt, għandhom ikunu tal-azzar jew ta’ materjal ieħor xieraq.

.1.4

L-arranġament tas-sistema tal-ippumpjar tas-sentina u tas-saborra għandu jkun tali li jevita l-possibbiltà li l-ilma jgħaddi mill-baħar u mill-ispazji tas-saborra tal-ilma fl-ispazji tal-merkanzija u tal-makkinarju, jew minn kompartiment għall-ieħor. Għandu jsir provvediment biex jiġi evitat li xi tank fond li jkollu konnessjonijiet tas-sentina u tas-saborra jsofri mit-tgħarriq mill-baħar bi żball meta jkun fih merkanzija, jew li jintrema minn pompa tas-sentina meta jkun fih saborra tal-ilma.

.1.5

Il-kaxxi tad-distribuzzjoni u l-valvijiet li jinfetħu manwalment f’konnessjoni mal-arranġamenti tal-ippumpjar tas-sentina għandhom ikunu f’pożizzjonijiet li huma aċċessibbli f’ċirkostanzi ordinarji.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1.6

Għandu jsir provvediment għall-ispazji magħluqa tad-drenaġġ u tal-merkanzija li jinsabu fuq il-gverta tal-paratija.

.1.6.1

Fejn l-għoli barra mill-ilma sal-gverta tal-paratija jkun tali li t-tarf tal-gverta jkun taħt l-ilma meta l-vapur imil aktar minn 5 °, id-drenaġġ għandu permezz ta’ għadd suffiċjenti ta’ fetħiet ta’ daqs xieraq jintrema direttament fil-baħar, u jitwaħħal f’konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament 15.

.1.6.2

Fejn l-għoli barra mill-ilma jkun tali li t-tarf tal-gverta tal-paratija jkun taħt l-ilma meta l-vapur imil 5° jew anqas, id-drenaġġ tal-ispazji tal-merkanziji magħluqa fuq il-gverta tal-paratija għandu jitwassal sa spazju xieraq, jew spazji, ta’ kapaċità xierqa, li jkollhom allarm tal-livell għoli tal-ilma u armati b’arranġamenti xierqa għar-rimi fil-baħar. Barra minn hekk għandu jiġi żgurat li:

.1

l-għadd, daqs u dispożizzjoni tal-fetħiet ikunu tali li jevitaw akkumulazzjoni mhux raġonevoli ta’ ilma liberu;

.2

l-arranġamenti tal-ippumpjar meħtieġa skont minn dan ir-Regolament jikkunsidraw ir-rekwiżiti għal kwalunkwe sistema li titfi n-nirien li taħdem billi tispara l-ilma li jkollu pressjoni fissa;

.3

ilma kkontaminat bil-petrol u b’sustanzi oħra perikolużi ma jintremiex fi spazji tal-makkinarju jew fi spazji oħra fejn jista’ jkun hemm sorsi li jieħdu n-nar; u

.4

fejn l-ispazju magħluq tal-merkanzija jkun protett mis-sistema tat-tifi tan-nar bid-diossidu tal-karbonju l-fetħiet tal-gverta jkunu mwaħħla b’mezzi li jipprevjenu l-ħruġ ta’ gass li jitfi.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D:

.1.6.3

Id-drenaġġ mill-gverti ro-ro u mill-gverti tal-karozzi għandu jkun ta’ kapaċità suffiċjenti li l-fetħiet tal-ħasil eċċ. fuq in-naħa tal-lemin (‘starboard’) u tax-xellug (‘port’) ikunu kapaċi jlaħħqu ma’ kwantità ta’ ilma li ġejja mill-pompi li jitfu n-nar, wara li jiġu kkunsidrati l-kundizzjonijiet ta’ mejl u tal-inklinazzjoni.

.1.6.4

Meta jkunu pprovduti bi stallazzjonijiet tal-bexxiexa u tal-idranti, is-swali tal-passiġġieri u tal-ekwipaġġ għandu jkollhom għadd xieraq ta’ fetħiet, li jkunu xierqa biex ilaħħqu mal-kwantità ta’ ilma li toħroġ mit-tifi tan-nar mill-irjus tal-bexxiexa tal-kamra u minn żewġ pajpijiet tat-tifi tan-nar bil-ġettijiet. Il-fetħiet għandhom ikunu fl-aktar postijiet effettivi, eż. f’kull kantuniera.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.2.1

Is-sistema tal-ippumpjar tas-sentina meħtieġa mill-paragrafu 1.1 għandha tkun kapaċi taħdem taħt il-kundizzjonijiet kollha prattiċi wara inċident kemm jekk il-vapur ikun dritt u kemm jekk ikun immejjel. Għal dan il-għan għandhom jitwaħħlu pompi ta’ ġbid bl-arja fil-ġnub ħlief fil-kompartimenti dojoq fit-tarf tal-vapur fejn pompa ta’ ġbid bl-arja waħda tista’ tkun biżżejjed. F’kompartimenti li għandhom forma mhux tas-soltu, jistgħu jkunu meħtieġa pompi tal-ġbid bl-arja addizzjonali. Għandhom isiru arranġamenti li bihom l-ilma fil-kompartiment jista’ jsib ruħu fil-pajpijiet tal-ġbid bl-arja.

.2.2

Fejn ikun prattiku, il-pompi tal-enerġija tas-sentina għandhom jitpoġġew f’kompartimenti separati impermeabbli u jiġu rranġati u ppustjati b’mod li dawn il-kompartimenti ma jiġux mgħarrqa bl-istess ħsara. Jekk il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni, il-makkinarju awżiljari u l-bojlers qegħdin f’żewġ kompartimenti jew aktar impermeabbli, il-pompi disponibbli għas-servizz tas-sentina għandhom jitqassmu kif ikun possibbli f’dawn il-kompartimenti.

.2.3

Bl-eċċezzjoni ta’ pompi oħra addizzjonali li jistgħu jiġu pprovduti għal kompartimenti fl-għoli biss, kull pompa tas-sentina għandha tiġi rranġata sabiex tiġbed l-ilma minn kwalunkwe spazju li jeħtieġ li jitneħħa l-ilma minnu skont il-paragrafu 1.1.

.2.4

Kull pompa tas-sentina tal-enerġija għandha tkun kapaċi li tippompja l-ilma minn ġo pajp tas-sentina prinċipali meħtieġ b’veloċità ta’ mhux inqas minn 2 m/sekonda. Pompi indipendenti tas-sentina li jinstabu fi spazji tal-makkinarju għandu jkollhom ġbid dirett minn dawn l-ispazji, ħlief li mhux iktar minn tnejn minn dawn il-pompi tal-ġbid għandhom ikunu meħtieġa f’kull wieħed mill-ispazji. Fejn ikunu pprovduti żewġ pompi tal-ġbid bl-arja jew aktar għandu tal-anqas ikun hemm waħda fuq kull naħa tal-vapur. L-apparat tal-ġbid bl-arja dirett għandu jkun irranġat b’mod xieraq u dak li jkun jinsab f’kull spazju tal-makkinarju għandu jkun ta’ dijametru ta’ mhux anqas minn dak meħtieġ għas-sentina prinċipali.

.2.5

Minbarra l-ġbid bl-arja dirett fuq is-sentina jew il-ġbid bl-arja meħtieġ skont il-paragrafu 2.4, sentina diretta tal-emerġenza li jkollha valv ta’ bla ritorn għandha titmexxa mill-akbar pompa bl-enerġija indipendenti disponibbli sal-livell tad-drenaġġ tal-ispazju tal-makkinarju; l-apparat tal-ġbid bl-arja għandu jkun tal-istess dijametru bħad-daħla prinċipali għall-pompi użati.

.2.6

Id-dussiesa tad-daħla mill-baħar u tal-valvijiet tal-ġbid bl-arja dirett għandhom jestendu lil hinn sew mill-pjattaforma tal-kamra tal-magna.

.2.7

Kull pajp tal-ġbid bl-arja tas-sentina sal-konnessjoni mal-pompi għandu jkun indipendenti mill-pajpijiet l-oħra.

.2.8

Id-dijametru ‘d’ tal-pajpijiet ta’ ġbid prinċipali u fergħa tas-sentina għandu jkun ikkalkuat skont il-formuli li ġejjin Madanakollu, id-dijametru attwali intern jista’ jittieħed għad-dritt sal-eqreb daqs standard li jkun aċċettabbli għall-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera: pajp prinċipali tal-ġbid bl-arja tas-sentina:

Formula

pajp fergħa tal-ġbid bl-arja tas-sentina bejn il-kaxxi li jiġbru u l-apparat tal-ġbid bl-arja:

Formula

fejn:

C

huwa d-dijametru intern tas-sentina prinċipali (millimetri),

‘L’ u B

huma t-tul u l-wisa’ tal-vapur (metri),

L1

huwa t-tul tal-kompartiment, u

D

huwa l-fond iffundat tal-vapur sal-gverta tal-paratija (metri) kemm-il darba, f’vapur li jkollu spazju magħluq għall-merkanzija fuq il-gverta tal-paratija li jitneħħielha l-ilma f’konformità mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1.6.2 u li testendi għat-tul kollu tal-vapur, D jitkejjel sal-gverta li jmiss ‘il fuq mill-gverta tal-paratija. Fejn l-ispazji magħluqa tal-merkanzija jkopru tul li jkun anqas, D għandu jittieħed bħala l-fond iffundat sal-gverta tal-paratija flimkien mal-lh/L fejn l u h huma s-somma tat-tul u tal-għoli rispettivament tal-ispazji magħluqa tal-merkanzija.

.2.9

Għandu jsir provvediment biex ikun evitat li kompartiment jiġi servut minn pajp tal-ġbid bl-arja tas-sentina li jkun mgħarraq fil-każ li jinqatal-pajp jew inkella jiġi ddaneġġjat bil-ħabta jew li jeħel f’kompartiment ieħor. Għal dan il-għan, fejn il-pajp ikun jinsab f’xi parti eqreb lejn il-ġenb tal-vapur minn kwint tal-wisa’ tal-vapur (imkejjel f’angoli retti għal-linja taċ-ċentru sal-livell tal-linja tat-tagħbija l-aktar fonda), jew ikun qiegħed ġo karini (duct keels), valv ta’ bla ritorn għandu jitwaħħal ma’ dan il-pajp fil-kompartiment li fih it-tarf miftuħ.

.2.10

Kaxxi tad-distribuzzjoni, vitien u valvijiet f’konnessjoni mas-sistema tal-ippumpjar tas-sentina għandhom jiġu rranġati b’mod li, fil-każ li jkun hemm tgħarriq, waħda mill-pompi tas-sentina għandha tkun tista’ titħaddem minn kwalunkwe kompartiment; barra minn hekk, il-ħsara lill-pompa jew lill-pajp tagħha li jgħaqqad mal-mejn tas-sentina fuq barra ta’ linja mpinġija fi kwint tal-wisa’ tal-vapur ma għandhiex twaqqaf is-sentina milli taħdem. Jekk hemm sistema waħda biss ta’ pajpijiet li tkun komuni għall-pajpijiet kollha, il-valvijiet neċessarji biex jikkontrollaw il-ġbid bl-arja tas-sentina għandhom jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratiji. Fejn flimkien mas-sistema prinċipali tal-ippumpjar tas-sentina tkun ipprovduta sistema tal-ippumpjar tas-sentina tal-emerġenza, għandha tkun indipendenti mis-sistema prinċipali u għandha tiġi rranġata sabiex kull pompa tkun kapaċi taħdem fuq kull kompartiment taħt kundizzjoni ta’ tgħarriq kif speċifikat fil-paragrafu 2.1; fil-każ li l-valvijiet meħtieġa għat-tħaddim tas-sistema tal-emerġenza biss għandhom ikunu kapaċi li jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratija.

.2.11

Il-vitien u l-valvijiet kollha li għalihom saret referenza fil-paragrafu 2.10 li jistgħu jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratija għandu jkollhom il-kontrolli tagħhom fil-post fejn jitħaddmu murija b’mod ċar u għandhom jiġu pprovduti b’mezzi li jindikaw jekk humiex miftuħa jew magħluqa.

4.   Għadd u tip tal-pompi tas-sentina (R 21)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

sa 250 passiġġier

:

pompa waħda prinċipali tal-magna u pompa waħda indipendenti tal-enerġija, li tinsab u titħaddem barra mill-kamra tal-magna,

‘il fuq minn 250 passiġġier

:

pompa waħda prinċipali u żewġ pompi prinċipali indipendenti tal-enerġija, li waħda minnhom tkun tinsab u titħaddem barra mill-kamra tal-magna.

Il-pompa prinċipali tal-magna tista’ tiġi ssostitwita minn pompa waħda indipendenti.

Id-drenaġġ ta’ kompartimenti żgħar ħafna jista’ jiġi trattat b’pompi tal-id li jistgħu jinġarru.

5.   Mezzi għall-moviment lura (R 28)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Għandha tiġi pprovduta enerġija suffiċjenti biex jiġi żgurat il-kontroll kif suppost tal-vapur fiċ-ċirkostanzi kollha normali.

.2

Il-ħila tal-makkinarju li jreġġa’ lura d-direzzjoni tal-ġibda tal-iskrun f’ħin suffiċjenti, u għalhekk li jwaqqaf lill-vapur f’distanza raġonevoli mill-veloċità tas-servizz massimu ‘l quddiem, għandha tintwera u tiġi mniżżla.

.3

Il-ħinijiet tal-waqfien, id-direzzjonijiet ta’ fejn ikunu sejrin il-vapuri u d-distanzi rreġistrati fil-provi, flimkien mar-riżultati tal-provi biex jiddeterminaw il-ħila tal-vapuri li jkollhom aktar minn skrun wieħed li jinnavigaw u jimmanuvraw bi skrun wieħed jew aktar li ma jkunux qed jaħdmu, għandhom ikunu disponibbli fuq il-vapur għall-użu tal-kaptan jew ekwipaġġ maħtur.

6.   Apparat li jagħti direzzjoni (R 29)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull vapur għandu jiġi mgħammar b’sistema effiċjenti prinċipali u awżiljari li tagħti direzzjoni. Is-sistema ewlenija u dik awżiljari li tagħti direzzjoni għandhom jiġu rranġati b’tali mod sabiex jekk waħda minnhom ma tibqax taħdem, ma twaqqafx l-oħra milli topera.

.2

L-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni u l-korp tat-tmun meta jkunu mwaħħla għandhom ikunu:

.2.1

ta’ saħħa adegwata, u kapaċi li jdawru l-vapur bil-veloċità massima ‘l quddiem tas-servizz, u ddisinjati hekk sabiex ma jiġux iddaneġġjati bil-veloċità massima b’lura;

.2.2

kapaċi li jpoġġu t-tmun ‘il fuq minn 35° fuq naħa waħda sa 35° fuq in-naħa l-oħra bil-vapur fil-profondità l-aktar fonda li sejra lejn il-baħar u li jiġri ‘l quddiem b’veloċità massima tas-servizz u, taħt l-istess kundizzjonijiet minn 35° fuq kull naħa sa 30° fuq in-naħa l-oħra f’mhux aktar minn 28 sekonda;.

.2.3

jistgħu jitħaddmu b’enerġija motorizzata fejn meħtieġ biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-paragrafu 2.2.2 u f’kull każ meta jkun meħtieġ, għall-konformità mal-paragrafu.2.2.1, korp tat-tmun ta’ aktar minn 120 mm f’dak li huwa, li jeskludi s-saħħa li tingħata għan-navigazzjoni fis-silġ.

.3

Jekk imwaħħal, l-apparat li jagħti direzzjoni awżiljari għandu jkun:

.1

ta’ saħħa adegwata u kapaċi li jagħti direzzjoni lill-vapur b’veloċità navigabbli u li jitħaddem malajr f’emerġenża;

.2

kapaċi li jpoġġi t-tmun ‘il fuq minn 15° fuq naħa waħda sa 15° fuq in-naħa l-oħra f’mhux aktar minn 60 sekonda bil-vapur bil-pixka aktar fonda sejjer lejn il-baħar u li jiġri ‘l quddiem b’veloċità massima ‘l quddiem tas-servizz jew 7 knots, skont liema tkun l-akbar; u

.3

imħaddem bl-enerġija fejn ikun meħtieġ biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-paragrafu 3.2 u f’kull każ fejn korp tat-tmun ta’ ‘l fuq minn 230 mm f’dijametru bħala laċċ, eskluża s-saħħa li tingħata għan-navigazzjoni fuq is-silġ.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.4

L-unitajiet tal-enerġija li jagħtu direzzjoni għandhom ikunu:

.1

irranġati biex jibdew mill-ġdid b’mod awtomatiku meta l-enerġija motorizzata terġa’ tibda tiġi provduta wara li jkun hemm qtugħ fl-enerġija; u

.2

kapaċi jibdew jaħdmu minn pożizzjoni fuq il-pont tan-navigazzjoni. Fil-każ ta’ qtugħ tal-enerġija għal kull waħda mill-unitajiet tal-enerġija li jagħtu direzzjoni, għandu jingħata allarm li jinstema’ u li jidher fuq il-pont tan-navigazzjoni.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5

Fejn l-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni jkun fih żewġ unitajiet jew aktar tal-enerġija, ma hemmx bżonn li jiġi mwaħħal apparat awżiljari li jagħti direzzjoni, jekk kemm-il darba:

.1

l-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni jkun kapaċi li jħaddem it-tmun kif meħtieġ bis-subparagrafu 2.2.2 waqt li xi wieħed mill-unitajiet tal-enerġija ma jkunx qiegħed jaħdem;

.2

l-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni huwa rranġat b’tali mod li wara nuqqas f’waħda mis-sistemi tal-pajpijiet tiegħu jew f’waħda mill-unitajiet tal-enerġija d-difett jista’ jiġi iżolat sabiex il-kapaċità ta’ direzzjoni tinżamm jew terġa’ tinkiseb malajr kemm jista’ jkun.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.6

Għandu jiġi pprovdut kontroll tal-apparat ta’direzzjoni:

.1

għall-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni, kemm fuq il-pont tan-navigazzjoni kif ukoll fil-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni;

.2

meta l-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni jkun irranġat f’konformità mal-paragrafu 4, minn żewġ sistemi indipendenti tal-kontroll, li t-tnejn jistgħu jitħaddmu mill-pont tan-navigazzjoni. Dan ma jirrikjedix il-bdil tar-rota li tagħti direzzjoni jew tal-pum li jagħti direzzjoni. Meta s-sistema tal-kontroll tikkonsisti f’telemutur idrawliku, ma hemmx bżonn titwaħħal it-tieni sistema indipendenti;

.3

għall-apparat awżiljari li jagħti direzzjoni, fil-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni u, jekk jitħaddem bl-enerġija, għandu jitħaddem ukoll minn fuq il-pont tan-navigazzjoni u għandu jkun indipendenti mis-sistema tal-kontroll tal-apparat prinċipali li jagħti direzzjoni.

.7

Kull sistema prinċipali u awżiljari tal-kontroll tal-apparat li jagħti direzzjoni li titħaddem mill-pont tan-navigazzjoni għandha tikkonforma ma’ li ġej:

.1

jekk tkun tal-elettriku, għandu jkollha ċ-ċirkwit separat tagħha li jkollu provvista miċ-ċirkwit tal-enerġija tal-apparat li jagħti direzzjoni minn punt fil-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni, jew direttament mill-busbars tal-iswiċċbord li jfornu lil dak iċ-ċirkwit tal-enerġija tal-apparat li jagħti direzzjoni f’punt fuq l-iswiċċbord li jkun ħdejn il-provvista taċ-ċirkwit tal-enerġija tal-apparat li jagħti direzzjoni;

.2

għandhom jiġu pprovduti mezzi fil-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni biex tiġi skonnettjata kwalunkwe sistema tal-kontroll li titħaddem mill-pont tan-navigazzjoni mill-apparat li jagħti direzzjoni li sservi;

.3

is-sistema għandha tkun kapaċi tibda taħdem minn pożizzjoni fuq il-pont tan-navigazzjoni.

.4

fil-każ ta’ qtugħ tal-provvista tal-enerġija elettrika għas-sistema tal-kontroll, għandu jingħata allarm li jinstema’ u li jidher fuq il-pont tan-navigazzjoni; u

.5

protezzjoni għax-short circuit għandha tiġi pprovduta biss għaċ-ċirkwiti tal-provvista tal-kontroll tal-apparat li jagħti direzzjoni.

.8

Iċ-ċirkwiti tal-enerġija elettrika u s-sistemi ta’ kontroll tal-apparat li jagħti direzzjoni bil-komponenti assoċjati tagħhom, kejbils u pajpijiet meħtieġa skont dan ir-Regolament u bir-Regolament 7 għandhom ikunu separati sa kemm ikun prattiku mat-tul kollu tagħhom.

.9

Għandu jiġi pprovdut mezz ta’ komunikazzjoni bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni jew pożizzjoni alternattiva ta’ direzzjonar.

.10

Il-pożizzjoni angolari tat-tmun (tmien) għandha:

.1

jekk l-apparat ewlieni li jagħti direzzjoni ikun jitħaddem bl-enerġija, jiġi indikat fuq il-pont tan-navigazzjoni. L-indikazzjoni tal-angolu tat-tmun għandha tkun indipendenti mis-sistema tad-direzzjonil;

.2

tkun tingħaraf fil-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni.

.11

L-apparat li jagħti direzzjoni li jitħaddem bl-enerġija idrawlika għandu jiġi pprovdut b’li ġej:

.1

arranġamenti biex tinżamm l-indafa tal-likwidu idrawliku wara li jiġu kkunsidrati t-tip u d-disinn tas-sistema idrawlika;

.2

allarm fuq kull livell baxx għal kull tank li jkun fih il-likwidu idrawliku biex jagħti l-aktar indikazzjoni bikrija meta jkun prattiku li hemm tnixxija tal-likwidu idrawliku. L-allarmi li jinstemgħu u li jidhru għandhom jingħataw fuq il-pont tan-navigazzjoni u fl-ispazju tal-makkinarju fejn ikunu jistgħu jiġu osservati faċilment; u

.3

tank fiss tal-ħżin li jkollu kapaċità suffiċjenti biex jiċċarġja mill-ġdid tal-anqas sistema waħda ta’ attwazzjoni inkluż it-tank tal-ħżin, fejn ikun meħtieġ li s-sistema ewlenija tad-direzzjoni tkun titħaddem bl-enerġija. It-tank tal-ħżin għandu jkun imqabbad b’mod permanenti b’pajpijiet li jkunu b’tali mod li s-sistemi idrawliċi jkunu jistgħu jerġgħu jiġu ċċarġjati mill-ġdid minn pożizzjoni fil-kompartiment tal-apparat li jagħti direzzjoni u għandu jiġi pprovdut b’arloġġ li juri l-kontenut.

.12

Il-kompartimenti tal-apparat li jagħti direzzjoni għandhom ikunu:

.1

aċċessibbli faċilment u, sa fejn huwa prattiku, isseparati mill-ispazji tal-makkinarju; u

.2

ipprovduti b’arranġamenti xierqa biex jiżguraw aċċess komdu għall-makkinarju tal-apparat li jagħti direzzjoni u għall-kontrolli. Dawn l-arranġamenti għandhom jinkludu l-poġġamani u l-gradi jew uċuħ oħra li ma jiżolqux biex jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa fil-każ ta’ tnixxija tal-likwidu idrawliku.

7.   Rekwiżiti addizzjonali għall-apparat li jagħti direzzjoni elettriku u elettroidrawliku (R 30)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Mezzi biex jindikaw li l-muturi tal-apparat tad-direzzjoni elettriċi u elettroidrawliċi qed jaħdmu għandhom jiġu installati fuq il-pont tan-navigazzjoni f’pożizzjoni xierqa tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.2

Kull sistema elettrika jew elettroidrawlika li tagħti direzzjoni li tinkludi unità tal-enerġija waħda jew aktar għandha tiġi servuta minn tal-anqas żewġ ċirkwiti esklużivi li jiġu mogħtija mill-iswiċċbord prinċipali; madanakollu, waħda minn dawn iċ-ċirkwiti tista’ tiġi pprovduta mill-iswiċċbord tal-emerġenza. Sistema awżiljari elettrika jew elettro-idrawlika tad-direzzjoni assoċjata ma’ sistema elettrika jew elettro-idrawlika tad-direzzjoni tista’ tiġi konnessa ma’ wieħed miċ-ċirkwiti li jforni din is-sistema ewlenija tal-istering. Iċ-ċirkwiti li jfornu sistema elettrika jew elettro-idrawlika tad-direzzjoni għandhom ikunu klassi adegwata biex ifornu l-muturi kollha li jistgħu jitqabbdu fl-istess ħin magħhom u li jistgħu jkunu meħtieġa jaħdmu b’mod separat.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.3   Il-protezzjoni tas-short circuit u ta’ allarm bit-tagħbija żejda għandhom jiġu pprovduti għall-apparat li jagħti direzzjoni elettriku u taċ-ċirkwiti elettroidrawliċi u l-muturi. Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv, inkluż il-kurrent li jqabbad, jekk ikun ipprovdut, għandha tkun mhux anqas mid-doppju tal-kurrent bit-tagħbija kollha tal-mutur jew ċirkwit hekk protett, u għandha tiġi rranġata biex tippermetti l-passaġġ tal-kurrenti xierqa li jqabbdu.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

L-allarmi meħtieġa f’dan il-paragrafu għandhom ikunu kemm jinstemgħu kif ukoll jidhru u għandhom ikunu f’pożizzjoni li tidher fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll li minnha l-makkinarju prinċipali normalment jiġi kkontrollat u kif jista’ jkun mitlub mir-Regolament 6 ta’ Parti E ta’ dan il-kapitolu.

.4   Meta apparat li jagħti direzzjoni awżiljari meħtieġ mir-Regolament II-1/6.3.3 biex jitħaddem bl-enerġija ma jkunx jaħdem bl-elettriku jew ikun jaħdem b’mutur elettriku li huwa primarjament maħsub għal servizzi oħra, is-sistema ewlenija tad-direzzjoni tista’ tieħu l-enerġija minn ċirkwit wieħed mill-iswiċċbord ewlenija. Fejn tali mutur elettriku jkun maħsub primarjament għal servizzi oħra jkun irranġat biex iħaddem tali sistema tad-direzzjoni awżiljari, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3 jistgħu jiġu injorati mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, jekk tkun sodisfatta bl-arranġament tal-protezzjoni flimkien mar-rekwiżiti tar-Regolament 6.4.1 u 4.2 applikabbli għas-sistemi ta’ direzzjoni awżiljari.

8.   Sistemi tal-ventilazzjoni fi spazji tal-makkinarju (R 35)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

L-ispazji tal-makkinarju tal-Kategorija A għandhom ikunu ventilati b’mod adegwat sabiex ikun żgurat li meta l-makkinarju jew il-bojlers ġo fihom ikunu qed jaħdmu bis-saħħa kollha fil-kundizzjonijiet kollha tat-temp anke meta t-temp ikun ħażin, tinżamm provvista xierqa ta’ arja għall-ispazji għas-sikurezza u l-kumdità tal-persunal u għat-tħaddim tal-makkinarju.

9.   Il-komunikazzjoni bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazju tal-makkinarju (R 37)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Għandhom tal-anqas jiġu pprovduti żewġ mezzi indipendenti tal-komunikazzjoni għall-ordnijiet tal-komunikazzjoni mill-pont tan-navigazzjoni għall-pożizzjoni fl-ispazju tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll li minnha normalment jiġu kkontrollati l-veloċità u d-direzzjoni tal-ġibda tal-iskrejjen. Waħda minn dawn għandha tkun telegrafu tal-kamra tal-magna li jipprovdi indikazzjoni viżwali tal-ordnijiet u risposti kemm fl-ispazju tal-makkinarju kif ukoll fil-pont tan-navigazzjoni. Għandhom jiġu pprovduti mezzi xierqa ta’ komunikazzjoni għal kull pożizzjoni oħra li minnha l-veloċità jew id-direzzjoni tal-ġibda tal-iskrejjen tista’ tiġi kkontrollata.

10.   Allarm tal-inġiniera (R 38)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Għandu jiġi pprovdut allarm tal-inġiniera biex jitħaddem mill-kamra tal-kontroll tal-magna jew minn pjattaforma tal-immanuvrar kif xieraq, u dan għandu jinstema’ b’mod ċar fl-akkomodazzjoni tal-inġiniera, u/jew il-pont tan-navigazzjoni kif ikun xieraq.

11.   Post ta’ installazzjonijiet tal-emerġenza (R 39)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Sorsi ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika, pompi tan-nar, pompi tas-sentina ħlief għal dawk li jservu speċifikament l-ispazji li qegħdin aktar ‘il quddiem mill-paratija tal-ħbit, u s-sistema tat-tifi tan-nar fissa meħtieġa skont il-Kapitolu II-2 u stallazzjonijiet oħra ta’ emerġenza li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vapur, ħlief għall-murinelli tal-ankra, ma għandhomx jiġu installati ‘l quddiem mill-paratija tal-ħbit.

12.   Kontrolli tal-makkinarju (R 31)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1

Makkinarju prinċipali u awżiljari essenzjali għall-propulsjoni u s-sikurezza tal-vapur għandu jiġu pprovdut b’mezzi effettivi għall-operazzjoni u l-kontroll tiegħu.

.2

Fejn ikun ipprovdut kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju jkunu intiżi li jkollhom in-nies fuqhom, għandu japplika li ġej:

.1

il-veloċità, id-direzzjoni tal-imbottatura u, jekk ikun applikabbli, il-pitch tal-iskrun għandhom ikunu kontrollabbli bis-sħiħ mill-pont tan-navigazzjoni taħt il-kundizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, inklużi tal-immanuvrar;

.2

il-kontroll mill-bogħod għandu jsir, għal kull skrun indipendenti, b’mezz tal-kontroll ddisinjat u mibni sabiex it-tħaddim tiegħu ma jkunx jitlob attenzjoni partikolari għad-dettalji tat-tħaddim tal-makkinarju. Fejn l-iskrejjen multipli huma ddisinjati biex jaħdmu flimkien, jistgħu jiġu kkontrollati minn mezz wieħed tal-kontroll.

.3

il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni għandu jiġi pprovdut b’mezz li jwaqqaf f’emerġenza, li jkun jinsab fuq il-pont tan-navigazzjoni u li jkun indipendenti mis-sistema tan-navigazzjoni tal-kontroll fuq il-pont;

.4

ordnijiet tal-propulsjoni tal-makkinarju mill-pont tan-navigazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju jew fil-pjattaforma tal-immanuvrar skont kif ikun xieraq;

.5

il-kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni għandu jkun possibbli biss minn post wieħed kull darba; f’tali postijiet ikunu permessi pożizzjonijiet tal-kontroll interkonnessi. F’kull post għandu jkun hemm indikatur li juri liema lok qiegħed jikkontrolla l-makkinarju tal-propulsjoni. It-trasferiment tal-kontroll bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju għandu jkun possibbli biss fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali. Din is-sistema għandha tinkludi mezz li jevita li l-imbottatura li ssuq ‘il quddiem tinbidel b’mod sinifikanti waqt li l-kontroll ikun qed jiġi ttrasferit minn post għal ieħor;

.6

għandu jkun possibbli li l-makkinarju tal-propulsjoni jiġi kkontrollat lokalment, anki fil-każ ta’ falliment f’xi parti mis-sistema tal-kontroll mill-bogħod.

.7

id-disinn tas-sistema ta’ kontroll mill-bogħod għandu jkun tali li fil-każ ta’ ħsara jingħata allarm. Il-veloċità ddeterminata minn qabel u d-direzzjoni tal-imbottatura tal-iskrejjen għandhom jinżammu sakemm jibda jitħaddem il-kontroll lokali;

.8

għandhom jitwaħħlu indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni għal:

.1

għall-veloċità tal-iskrun u d-direzzjoni tar-rotazzjoni fil-każ ta’ skrejjen b’pitch fiss;

.2

għall-veloċità tal-iskrun u l-pożizzjoni tal-pitch fil-każ ta’ skrejjen b’pitch li jista’ jiġi kkontrollat;

.9

għandu jiġi pprovdut allarm fuq il-pont tan-navigazzjoni u fl-ispazju tan-navigazzjoni li jindika pressjoni tal-arja tal-bidu baxxa li għandha tiġi ffissata f’livell sabiex tippermetti aktar operazzjonijiet li jqabbdu l-magna prinċipali. Jekk is-sistema tal-kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni ddisinjata għat-tqabbid awtomatiku, l-għadd ta’ tentattivi konsekuttivi awtomatiċi li ma jirnexxilhomx iqabbdu l-makkinarju għandhom jiġu llimitati sabiex jissalvagwardjaw il-pressjoni tal-arja li tkun suffiċjenti biex tqabbad il-makkinarju lokalment.

.3

Fejn il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u dak assoċjat, inklużi s-sorsi tal-provvista prinċipali tal-enerġija elettrika, huma pprovduti bi gradi varji ta’ kontroll awtomatiku u mill-bogħod u qegħdin taħt superviżjoni kontinwa manwali minn kamra tal-kontroll, l-arranġamenti u l-kontrolli għandhom jiġu ddisinjati, mgħammra u installati b’tali mod li t-tħaddim tal-makkinarju jkun żgur u effettiv daqs li kieku kien taħt superviżjoni diretta; għal dan l-iskop għandhom japplikaw ir-Regolamenti II-1/E/1 sa II-1/E/5 kif ikun xieraq. Għandha tingħata kunsiderazzjoni partikolari biex tipproteġi tali spazji kontra n-nirien u t-tgħarriq.

.4

Ġeneralment, sistemi tat-tqabbid awtomatiku, tat-tħaddim u tal-kontroll għandhom jinkludu dispożizzjonijiet biex il-kontrolli awtomatiċi jiġu sottoposti għall-kontroll manwali. Il-falliment ta’ xi waħda minn dawn is-sistemi ma għandhiex tipprevjeni l-użu tal-kontroll manwali.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA JEW WARA:

.5

Il-makkinarju prinċipali u awżiljari essenzjali għall-propulsjoni, kontroll u sikurezza tal-vapur għandu jiġi pprovdut b’mezzi effettivi għall-ħidma u l-kontroll tiegħu. Is-sistemi kollha tal-kontroll li huma meħtieġa għall-propulsjoni kontroll u sikurezza tal-vapur għandhom ikunu indipendenti jew iddisinjati b’tali mod li l-ħsara f’sistema waħda ma ttellifx mill-prestazzjoni tas-sistema l-oħra.

.6

Fejn ikun ipprovdut kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju jkunu intiżi biex ikollhom in-nies fuqhom, għandu japplika li ġej:

.1

il-veloċità, id-direzzjoni tal-imbottatura u, jekk ikun applikabbli, il-pitch tal-iskrun għandhom ikunu kontrollabbli bis-sħiħ mill-pont tan-navigazzjoni taħt il-kundizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, inklużi tal-immanuvrar;

.2

il-kontroll għandu jsir b’mezz wieħed tal-kontroll għal kull skrun indipendenti bil-prestazzjoni awtomatika tas-servizzi kollha assoċjati inklużi, fejn ikun meħtieġ, mezzi biex jipprevjenu tagħbija żejda fuq il-makkinarju tal-propulsjoni. Fejn hemm iktar minn skrun wieħed iddisinjati biex joperaw fl-istess ħin, dawn jistgħu jiġu kkontrollati permezz ta’ apparat ta’ kontroll wieħed.

.3

il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni għandu jiġi pprovdut b’mezz li jwaqqaf f’emerġenza fuq il-pont tan-navigazzjoni li għandu jkun indipendenti mis-sistema tan-navigazzjoni tal-kontroll fuq il-pont;

.4

ordnijiet tal-propulsjoni tal-makkinarju mill-pont tan-navigazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju jew fil-pjattaforma tal-immanuvrar;

.5

il-kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni għandu jkun possibbli biss minn post wieħed kull darba; f’tali postijiet huma permessi pożizzjonijiet tal-kontroll interkonnessi. F’kull post għandu jkun hemm indikatur li juru liema post qiegħed jikkontrolla l-makkinarju tal-propulsjoni. It-trasferiment tal-kontroll bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju għandu jkun possibbli biss fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali. Din is-sistema għandha tinkludi mezz li jevita li l-imbottatura li ssuq ‘il quddiem tinbidel b’mod sinifikanti waqt li l-kontroll ikun qed jiġi ttrasferit minn post għall-ieħor;

.6

għandu jkun possibbli li jiġi kkontrollat il-makkinarju tal-propulsjoni lokalment, anke fil-każ ta’ falliment f’xi parti mis-sistema tal-kontroll mill-bogħod. Għandu wkoll ikun possibbli li jiġi kkontrollat il-makkinarju awżiljari, li huwa essenzjali għall-propulsjoni u s-sikurezza tal-vapur, fi jew ħdejn il-makkinarju kkonċernat;

.7

id-disinn tas-sistema ta’ kontroll mill-bogħod għandu jkun tali li fil-każ ta’ ħsara jingħata allarm. Il-veloċità ddeterminata minn qabel u d-direzzjoni tal-imbottatura tal-iskrejjen għandhom jinżammu sakemm jibda jitħaddem il-kontroll lokali;

.8

għandhom jitwaħħlu indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni, fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju u fuq il-pjattaforma tal-immanuvrar:

.8.1

għall-veloċità tal-iskrun u d-direzzjoni tar-rotazzjoni fil-każ ta’ skrejjen bil-pitch fiss, u

.8.2

għall-veloċità tal-iskrun u l-pożizzjoni tal-pitch fil-każ ta’ skrejjen b’pitch li jista’ jiġi kkontrollat;

.9

għandu jiġi pprovdut allarm fuq il-pont tan-navigazzjoni u fl-ispazju tan-navigazzjoni li jindika pressjoni baxxa tal-arja tal-bidu li għandha tiġi ffissata f’livell sabiex tippermetti aktar operazzjonijiet li jqabbdu l-magna prinċipali. Jekk is-sistema tal-kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni tkun iddisinjata għat-tqabbid awtomatiku, l-għadd ta’ tentattivi konsekuttivi awtomatiċi li ma jirnexxilhomx iqabbdu l-makkinarju għandhom jiġu llimitati sabiex jissalvagwardjaw il-pressjoni tal-arja li tkun suffiċjenti biex tqabbad il-makkinarju lokalment.

.7

Fejn il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u dak assoċjat, inklużi s-sorsi tal-provvista prinċipali tal-enerġija elettrika, ikunu pprovduti bi gradi varji ta’ kontroll awtomatiku u mill-bogħod u qegħdin taħt superviżjoni kontinwa manwali minn kamra tal-kontroll, l-arranġamenti u l-kontrolli għandhom jiġu ddisinjati, mgħammra u installati b’tali mod li t-tħaddim tal-makkinarju jkun żgur u effettiv daqs li kieku kien taħt superviżjoni diretta; għal dan l-iskop għandhom japplikaw ir-Regolamenti II-1/E/1 sa II-1/E/5 kif ikun xieraq. Għandha tingħata kunsiderazzjoni partikolari biex tipproteġi tali spazji kontra n-nirien u t-tgħarriq.

.8

Ġeneralment, sistemi tat-tqabbid awtomatiku, tat-tħaddim u tal-kontroll għandhom jinkludu dispożizzjonijiet biex il-kontrolli awtomatiċi jiġu sottoposti għall-kontroll manwali. Il-falliment ta’ xi waħda minn dawn is-sistemi ma għandux jipprevjeni l-użu tal-kontroll manwali.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D, LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2012 JEW WARA, TA’ TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.9

Fil-każ ta’ vapuri tal-klassijiet B, C u D li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2012 jew wara, is-sistemi ta’ awtomazzjoni għandhom ikunu ddisinjati b’mod li jiżgura li t-twissija ta’ limitu li fi ftit żmien is-sistema ta’ propulsjoni se tmajna jew se tieqaf, tingħata fil-ħin lill-uffiċjal inkarigat mill-għassa tan-navigazzjoni biex hu jkun jista’ jivvaluta ċ-ċirkostanzi tan-navigazzjoni f’każ ta’ emerġenza. B’mod partikolari, is-sistemi għandhom jikkontrollaw, jissorveljaw, jirrapportaw, javżaw u jieħdu prekawzjonijiet ta’ sikurezza biex imajnaw jew iwaqqfu l-propulsjoni filwaqt li jipprovdu lill-uffiċjal inkarigat mill-għassa tan-navigazzjoni l-opportunità li jintervjeni manwalment, ħlief f’dawk il-każi fejn l-intervent manwali jkun se jirriżulta f’falliment totali tal-magna u/jew tal-apparat ta’ propulsjoni fi żmien qasir, pereżempju fil-każ ta’ veloċità żejda.

13.   Sistemi ta’ pajpijiet bil-fwar (R 33)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1

Kull pajp tal-fwar u kull armar konness miegħu li minnu jista’ jgħaddi l-fwar għandu jkun iddisinjat u installat b’tali mod biex jissaporti l-ġibdiet massimi tax-xogħol li jista’ jiġi soġġett għalihom.

.2

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex kull pajp tal-fwar jitbattal inkella fih tista’ sseħħ azzjoni perikoluża magħrufa bħala ‘martell tal-ilma’ (water hammer).

.3

Jekk pajp tal-fwar jew armar ikun jista’ jirċievi l-fwar minn kwalunkwe sors bi pressjoni aktar għolja minn dik li jkun ġie ddisinjat għaliha, għandu jitwaħħal valv xieraq li jnaqqas, valv li jtaffi l-pressjoni, u gejġ tal-pressjoni.

14.   Sistemi tal-pressjoni tal-arja (R 34)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jipprevjenu l-pressjoni żejda fi kwalunkwe parti tas-sistemi tal-arja kompressa kull fejn l-għatjiet tal-ilma jew il-kejsing tal-kumpressuri tal-arja u t-tagħmir li jkessaħ jistgħu jiġu soġġetti għall-pressjoni żejda perikoluża minħabba tnixxija ġo fihom mill-partijiet tal-pressjoni tal-arja. Għandhom jiġu pprovduti arranġamenti xierqa biex itaffu l-pressjoni għas-sistemi kollha.

.2

L-arranġamenti prinċipali tal-arja li jqabbdu għall-magni bil-kombustjoni interna tal-propulsjoni prinċipali għandhom ikunu protetti b’mod xieraq kontra l-effetti ta’ backfiring u ta’ splużjoni interna fil-pajpijiet li jqabbdu.

.3

Il-pajpijiet kollha ta’ skariku mill-kompressuri tal-arja tat-tqabbid għandhom iwasslu direttament għar-riċevituri tal-arja li jqabbdu, u l-pajpijiet kollha li jqabbdu mir-riċevituri tal-arja għall-magni prinċipali u awżiljari għandhom ikunu totalment separati mis-sistema tal-kompressur tal-pajpijiet li jarmu.

.4

Għandu jsir provvediment sabiex jitnaqqas għal minimu d-dħul taż-żejt fis-sistemi tal-pressjoni tal-arja u sabiex dawn is-sistemi jitbattlu.

15.   Protezzjoni kontra l-istorbju (R 36)  (2)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

Għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas l-istorbju tal-makkinarju fl-ispazji tal-makkinarju għal livelli aċċettabbli. Jekk dan l-istorbju ma jistax jitnaqqas biżżejjed is-sors tal-istorbju eċċessiv għandu jiġi iżolat b’mod xieraq, jew magħluq għalih jew jekk l-ispazju jkun jeħtieġ li jkun hemm in-nies fih għandu jiġi pprovdut refuġju mill-istorbju. Għandu jiġi pprovdut tagħmir li jipproteġi l-widnejn tal-persunal jkun meħtieġ jidħol f’dawn l-ispazji.

16.   Liftijiet

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D:

.1

Il-liftijiet tal-passiġġieri u tal-oġġetti għandhom, fir-rigward tad-dimensjonar, tqassim, għadd ta’ passiġġieri u/jew kwantità ta’ prodotti, jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet stabbiliti mill-Amminstrazzjoni tal-Istat tal-bandiera f’kull każ individwali jew għal kull tip ta’ impjant.

.2

Id-disinni tal-installazzjoni u l-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-ispezzjonijiet perjodiċi, għandhom jiġu approvati mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, li għandha tispezzjona u tapprova l-impjant qabel ma jibda jintuża.

.3

Wara l-approvazzjoni, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha toħroġ ċertifikat li għandu jinżamm abbord.

.4

L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li jsiru spezzjonijiet perjodiċi minn espert li jkun awtorizzat mill-Amministrazzjoni, jew minn organizzazzjoni rikonoxxuta.

PARTI D

INSTALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

1.   Ġenerali (R 40)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

L-installazzjonijiet elettriċi għandhom ikunu tali li:

.1

is-servizzi elettriċi kollha awżiljari li huma meħtieġa biex iżommu l-vapur fil-kundizzjonijiet normali abitabbli u ta’ tħaddim ikunu żgurati mingħajr rikors għas-sors ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika;

.2

is-servizzi elettriċi li huma essenzjali għas-sikurezza jkunu żgurati taħt kundizzjonijiet ta’ emerġenza varji; u

.3

is-sikurezza tal-passiġġieri, l-ekwipaġġ u l-vapur tkun żgurata mill-perikli elettriċi

.2

L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tieħu l-passi xierqa biex tiġi żgurata l-uniformità tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjoni ta’ din il-parti fir-rigward tal-installazzjonijiet elettriċi (3).

2   Is-sors prinċipali tal-enerġija elettrika u tad-dawl (R 41)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-vapuri l-ġodda tal-klassi C u D fejn l-enerġija elettrika hija l-unika enerġija biex tmantni s-servizzi awżiljari essenzjali għas-sikurezza tal-vapur, u l-vapuri ġodda u dawk eżistenti tal-klassi B fejn l-enerġija elettrika hija l-unika enerġija biex tmantni s-servizzi awżiljari essenzjali għas-sikurezza u l-propulsjoni tal-vapur, għandhom jiġu pprovduti b’żewġ settijiet ta’ ġeneraturi prinċipali jew aktar ta’ din l-enerġija sabiex is-servizzi msemmija hawn fuq ikunu jistgħu jitħaddmu meta xi waħda mis-settijiet ma tkunx qed taħdem.

F’vapuri tal-klassijiet ġodda C u D li għandhom tul ta’ anqas minn 24 metru, wieħed mis-settijiet prinċipali tal-ġenerazzjoni jista’ jitħaddem mill-magna prinċipali tal-propulsjoni, jekk kemm-il darba tkun ta’ tali enerġija li s-servizzi msemmija qabel ikunu jistgħu jitħaddmu meta xi wieħed mis-settijiet ma jkunx qed jaħdem.

.2.1

Sistema prinċipali tad-dawl elettriku li għandha tipprovdi d-dawl f’dawk il-partijiet tal-vapur li normalment huma aċċessibbli għal u jintużaw mill-passiġġieri jew l-ekwipaġġ għandha tiġi pprovduta mis-sors prinċipali tal-enerġija elettrika.

.2.2

L-arranġament tas-sistema prinċipali tad-dawl elettriku għandu jkun tali li fil-każ ta’ nirien jew xi diżgrazzja oħra fl-ispazji li fihom is-sors prinċipali tal-enerġija elettrika, tagħmir assoċjat li jittrasforma, jekk ikun hemm, l-iswiċċbord prinċipali u l-iswiċċbord prinċipali tad-dawl, ma jrendix bla użu s-sistema tad-dawl tal-emerġenza, stipulata fir-Regolament 3.

.2.3

L-arranġament tas-sistema ta’ emerġenza tad-dawl elettriku għandu jkun tali li fil-każ ta’ nirien jew xi diżgrazzja oħra fl-ispazji li fihom is-sors ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika, tagħmir assoċjat li jittrasforma, jekk ikun hemm, l-iswiċċbord ta’ emerġenza u l-iswiċċbord ta’ emerġenza tad-dawl, ma jwassalx biex is-sistema prinċipali tad-dawl, stipulata fir-Regolament issir inoperattiva.

.3

L-iswiċċbord prinċipali għandha titpoġġa relattiva għal stazzjon wieħed ta’ ġeneraturi prinċipali sabiex, sa fejn ikun prattiku, l-integrità tal-provvista normali tal-elettriku tkun affettwata biss minn nirien jew diżgrazzja oħra fl-ispazju fejn huma installati s-sett tal-ġenerazzjoni u l-iswiċċbord.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2012 JEW WARA:

.4

F’vapuri tal-klassijiet B C u D li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2012 jew wara, dawl supplimentari għandu jiġi pprovdut fil-kabini kollha biex jindika biċ-ċar il-ħruġ sabiex l-okkupanti jkunu jistgħu jsibu triqthom ‘il barra. Dan id-dawl, li jista’ jiġi mqabbad mas-sors tal-enerġija tal-emerġenza jew ikollu sors ta’ enerġija elettrika fih innifsu f’kull kabina, għandu jixgħel awtomatikament meta l-enerġija tad-dawl normali tal-kabina tintilef u jibqa’ jixgħel sa minimu ta’ 30 minuta.

3.   Sors ta’ emerġenza tal-enerġija elettrika (R 42)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   Kull vapur għandu jiġi pprovdut b’sors tal-emerġenza tal-enerġija elettrika li jkun fih stess li jkollu swiċċbord tal-emerġenza li tkun fuq il-gverta tal-paratija, fi spazju li jkun aċċessibbli faċilment li ma għandux ikun kontigwu mal-konfini tal-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija A jew ta’ dawk l-ispazji li fihom is-sors prinċipali tal-enerġija elettrika jew tal-iswiċċbord prinċipali.

.1

Ir-rekwiżit fl-ewwel paragrafu mhuwiex meħtieġ jekk il-vapuri jkunu ddisinjati b’żewġ spazji tal-makkinarju li huma kompletament żejda, separati b’tal-anqas kompartiment wieħed impermeabbli u li ma jistax jieħu n-nar u żewġ paratiji jew xi kostruzzjoni oħra li tagħti l-istess livell ta’ sikurezza, u li jkun hemm tal-anqas ġeneratur wieħed bi swiċċbord imqabbda miegħu eċċ. f’kull spazju tal-makkinarju.

.2   Is-sors tal-emerġenza tal-enerġija elettrika jista’ jkun jew batterija li takkumula li tkun kapaċi tikkonforma mar-rekwiżiti tal-paragrafu 5, mingħajr ma tiġi ċċarġjata mill-ġdid jew issoffri waqgħa eċċessiva fil-vultaġġ, jew ġeneratur, li jkun kapaċi jikkonforma mar-rekwiżiti tas-subparagrafu 5, li jaħdem b’makkinarju tat-tip tal-kombustjoni interna bi provvista indipendenti ta’ karburant li jkollu l-punt ta’ x’ħin jaqbad ta’ mhux anqas minn 43 °C, b’arranġamenti awtomatiċi tat-tqabbid għall-vapuri ġodda u arranġamenti approvati tat-tqabbid għall-vapuri eżistenti, u pprovduti b’sors tranżitorju tal-enerġija elettrika tal-emerġenza skont il-paragrafu 6, sakemm, fil-każ ta’ vapuri ġodda tal-klassijiet C u D ta’ anqas minn 24 metru f’tul ma jiġix ipprovdut arranġament indipendenti tal-batterija li jkun f’post xieraq għal dak il-konsumatur partikolari għall-perjodu taż-żmien meħtieġ għal dawn ir-Regolamenti.

.3   Is-sors tal-emerġenza tal-enerġija elettrika għandu jkun irranġat tali li jaħdem b’mod effiċjenti meta l-vapur ikun immejjel laġenba sa 22,5° u meta t-tarf tal-vapur ikun 10° minn karina dritta. Is-sett(ijiet) ta’ emerġenza tal-ġenerazzjoni għandu/għandhom ikunu kapaċi jitqabbad/jitqabbdu mill-ewwel f’kull kundizzjoni kiesħa li probabbli jiltaqgħu magħha u, f’vapuri ġodda, ikun kapaċi jaqbad awtomatikament.

.4   L-iswiċċbord tal-emerġenza għandu safejn prattikabbli jkun jinsab l-aktar qrib possibbli tas-sors tal-emerġenza tal-enerġija.

.5   Is-sors tal-emerġenza tal-enerġija skont il-paragrafu 1 għandu:

.1

ikun kapaċi jaħdem ġeneralment għal perjodu ta’:

 

12-il siegħa għall-vapuri tal-klassi B (ġodda u eżistenti),

 

6 sigħat għall-vapuri tal-klassi C (ġodda),

 

3 sigħat għall-vapuri tal-klassi D (ġodda);

.2

b’mod partikolari, ikun kapaċi jħaddem fl-istess ħin il-konsumaturi kif identifikati fis-servizzi li ġejjin kif meħtieġ għall-klassi tal-vapuri għall-ħinijiet indikati hawn fuq:

(a)

pompa tal-enerġija waħda indipendenti tas-sentina u waħda mill-pompi tan-nar,

(b)

dawl tal-emerġenza:

1.

f’kull stazzjon ta’ ġmigħ tan-nies jew imbarkazzjoni u fuq il-ġnub kif ipprovdut fir-Regolament III/5.3;

2.

fil-passaġġi, turġien u bibien tal-ħruġ kollha li jagħtu aċċess għall-istazzjonijiet tal-ġmigħ tan-nies jew imbarkazzjoni;

3.

fl-ispazji tal-makkinarju, u fil-post fejn jinsab il-ġeneratur tal-emerġenza;

4.

fl-istazzjonijiet tal-kontroll fejn jinsab tagħmir tar-radju u tan-navigazzjoni prinċipali;

5.

kif meħtieġ fir-Regolamenti II-2/B/16.1.3.7 u II-2/B/6.1.7;

6.

fil-pożizzjonijiet kollha tal-istivar għall-ilbies ta’ dawk li jitfu n-nirien;

7.

fil-pompa tal-emerġenza tas-sentina u f’waħda mill-pompi tan-nar, imsemmija fis-subparagrafu (a) u fil-pożizzjoni tat-tqabbid tal-muturi tagħhom;

(c)

fid-dawl tan-navigazzjoni tal-vapuri;

(d)

1.

kull tagħmir ta’ komunikazzjoni,

2.

is-sistema ġenerali tal-allarm,

3.

is-sistema li tindividwa n-nirien, u

4.

is-sinjali kollha li jistgħu jkunu meħtieġa f’emerġenza, jekk ikunu jitħaddmu elettrikament mis-settijiet tal-ġenerazzjoni prinċipali;

(e)

il-pompa tal-vapur li tferrex l-ilma, jekk ikun hemm u jekk tkun titħaddem elettrikament; u

(f)

il-lampa tal-vapur li tagħti s-sinjali matul il-ġurnata, jekk tkun titħaddem bis-sors prinċipali tal-enerġija elettrika tal-vapur;

.3

ikun kapaċi jħaddem, għall-perjodu ta’ nofs siegħa, il-bibien impermeabbli li jaħdmu bl-enerġija flimkien maċ-ċirkwiti tal-kontroll, indikazzjoni u allarm.

.6   Is-sors tranżitorju tal-enerġija elettrika tal-emerġenza meħtieġa skont il-paragrafu 2 għandu jikkonsisti f’batterija li takkumula li tinsab f’post tajjeb biex tintuża f’emerġenza li taħdem mingħajr ma jkun hemm bżonn tiġi ċċarġjata mill-ġdid jew mingħajr ma ssofri waqgħa eċċessiva fil-vultaġġ għal nofs siegħa:

(a)

id-dawl meħtieġ skont il-paragrafu 2(b)1 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

il-bibien impermeabbli, kif mitlub skont il-paragrafi 7.2 u.7.3 tar-Regolament II-1/B/13, iżda mhux neċessarjament kollha kemm huma flimkien, sakemm ma jiġix ipprovdut sors indipendenti temporanju ta’ enerġija maħżuna; u

(ċ)

iċ-ċirkwiti tal-kontroll, indikazzjoni u allarm kif meħtieġ skont il-paragrafu 7.2 tar-Regolament II-1/B/13.

.7   VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA L-:

Fejn l-enerġija elettrika hija meħtieġa biex treġġa’ lura l-propulsjoni, il-kapaċità għandha tkun suffiċjenti biex treġġa’ lura l-propulsjoni tal-vapur flimkien ma’ makkinarju ieħor, kif ikun xieraq, minn kundizzjoni ta’ vapur inattiv sa 30 minuta wara l-blackout.

4.   Dawl supplimentari tal-emerġenza għall-vapuri ro-ro (R 42-1)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Flimkien mad-dawl tal-emerġenza meħtieġ skont ir-Regolament II-1/D/3.5.2(b), fuq kull vapur bl-ispazji tal-merkanzija ro-ro jew spazji ta’ kategorija speċjali:

.1

l-ispazji kollha pubbliċi u l-passaġġi tal-passiġġieri għandhom jiġu pprovduti b’dawl elettriku supplimentari li jista’ jaħdem għal mill-anqas tliet sigħat meta s-sorsi l-oħra kollha tal-enerġija elettrika jkunu fallew u taħt kull kundizzjoni ta’ mejl. Id-dawl ipprovdut għandu jkun tali li tkun tidher faċilment it-triq tal-mezz tal-ħrib. Is-sors tal-enerġija għad-dawl supplementari għandu jikkonsisti f’batteriji li jakkumulaw li jkunu jinsabu fl-unitajiet tad-dawl li jiġu ċċarġjati kontinwament, fejn ikun prattiku, mill-iswiċċbord tal-emerġenza. Alternattivament, kull mezz ieħor ta’ dawl li huwa tal-anqas effettiv indaqs jista’ jiġi aċċettat mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera. Id-dawl supplementari għandu jkun tali li kull falliment tal-lampa jkun jidher mill-ewwel. Kull batterija li takkumula li tiġi pprovduta għandha tinbidel f’intervalli wara li titqies l-ħajja tas-servizz fil-kundizzjonijiet tal-ambjent li tkun soġġetta għalihom fis-servizz; u

.2

għandha tiġi pprovduta lampa li tista’ tinġarr li taħdem b’batterija li tista’ terġa’ tiġi ċċarġjata mill-ġdid f’kull spazju ta’ passaġġ tal-ekwipaġġ, spazju rikreattiv u f’kull spazju fejn isir ix-xogħol, li normalment ikun okkupat sakemm ma jiġix ipprovdut dawl supplementari tal-emerġenza, skont il-paragrafu 1.

5.   Prekawzjonijiet kontra xokkijiet, nirien u perikli oħra ta’ oriġini elettrika (R 45)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Partijiet tal-metall esposti tal-makkinarju elettriku jew tagħmir li mhuwiex maħsub biex ikunu live iżda li possibbilment huma soġġetti li jsiru live taħt kundizzjonijiet ta’ ħsara għandhom jiġu ertjati kemm-il darba l-magni u t-tagħmir ma jkunux:

.1

ipprovduti b’vultaġġ li ma jaqbiżx il-50 V f’kurrent dirett jew 50 V, root mean square, bejn il-kondutturi; ma għandhomx jintużaw awtotrasformaturi bil-għan li jinkiseb dan il-vultaġġ; jew

.2

ipprovduti b’vultaġġ li ma jaqbiżx il-250 V bi trasformaturi li jiżolaw għas-sikurezza li jipprovdu mezz wieħed biss li jikkonsma; jew

.3

li nbnew f’konformità mal-prinċipju tal-iżolazzjoni doppja.

.2

It-tagħmir elettriku kollu għandu jkun mibni u installat sabiex ma jikkawżax ħsara meta jinġarr jew jintmess b’mod normali.

.3

Il-ġnub u n-naħa ta’ wara u, fejn ikun meħtieġ, in-naħa ta’ quddiem tal-iswiċċbords għandhom ikunu mgħassa tajjeb. Partijiet li jixxukkjaw esposti li għandhom il-vultaġġi għall-ert li jaqbeż il-vultaġġ speċifikat taħt 1.1 ma għandhomx ikunu nstallati fuq il-parti ta’ quddiem ta’ tali swiċċbords. Fejn ikun meħtieġ, twapet jew gradi li ma jittrażmettux (non-conducting) għandhom jiġu pprovduti fuq quddiem u fuq wara tal-iswiċċbord.

.4

F’sistemi tad-distribuzzjoni li ma għandhom l-ebda konnessjoni mal-ert, għandu jiġi pprovdut mezz li kapaċi jagħmel monitoraġġ tal-livell ta’ iżolazzjoni għall-ert u li jagħti indikazzjoni li tinstema’ jew li tidher ta’ valuri ta’ iżolazzjoni baxxi wisq.

.5.1

Il-pjanċi kollha tal-metall u l-armar tal-kejbils għandhom ikunu elettrikament kontinwi u għandhom ikunu ertjati.

.5.2

Il-kejbils elettriċi kollha u l-wajers esterni għat-tagħmir għandhom ikunu mill-anqas tat-tip u għandhom ikunu installati b’dan il-mod sabiex ma jtellfux il-karatteristiċi oriġinali tagħhom. Fejn ikun neċessarju għall-applikazzjoni speċifika l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti l-użu ta’ tip speċjali ta’ kejbils bħal kejbils tal-frekwenza tar-radju, li ma jikkonformawx ma’ li hemm aktar ‘il fuq.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.5.3

Kejbils u wajers li jfornu enerġija essenzjali jew tal-emerġenza, dawl, komunikazzjoni interna jew sinjali għandhom sa fejn ikun possibbli jgħaddu ‘l bogħod mill-kċejjen, postijiet tal-ħasil tal-ħwejjeġ, spazju tal-makkinarju ta’ kategorija A u l-kejsings tagħhom u żoni oħra b’riskju qawwi li jieħdu n-nar. F’vapuri ro-ro ġodda u eżistenti, l-kejbling għall-allarmi tal-emerġenza u sistemi tat-tgħarrif pubbliku li ġew installati fl-1 ta’ Lulju 1998 jew wara għandhom jiġu approvati mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera wara li jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet żviluppati mill-IMO. Il-kejbils li jgħaqqdu l-pompi tan-nar mal-iswiċċbord tal-emerġenza għandhom ikunu tat-tip li jirreżistu n-nirien meta jgħaddu minn żoni b’riskju qawwi ta’ nirien. Fejn ikun prattiku tali kejbils għandhom jgħaddu b’mod li jevita li dawn jispiċċaw ma jaħdmux minħabba fis-sħana tal-paratiji li tista’ tiġi kkawżata minn nirien fi spazju ma’ ġenbhom.

.6

Il-kejbils u l-wajers għandhom jiġu installati u sostnuti b’tali mod sabiex jevitaw li jinħarqu jew li jsofru ħsara. It-truf u l-ġonot fil-kondutturi kollha għandhom isiru b’tali mod li jżommu l-proprjetà li jdewmu t-tifrix tan-nar mekkaniku oriġinali mill-elettriku u, fejn ikun meħtieġ, jirreżistu n-nirien.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.7.1

Kull ċirkwit separat għandu jiġi protett kontra short circuit u kontra tagħbija elettrika eċċessiva, ħlief kif inhu permess fir-Regolamenti II-1/C/6 u II-1/C/7.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.7.2

It-tagħmir tad-dawl għandu jiġi rranġat b’tali mod li jevita żidiet fit-temperatura li jistgħu jagħmlu ħsara lill-kejbils u lill-wajers, u li jevita li l-materjal tal-madwar isir jaħraq wisq.

.8.1

Il-batteriji li jakkumulaw għandhom jitpoġġew f’kaxxi adattati, u l-kompartimenti li jintużaw prinċipalment biex jitqiegħdu fihom jinbnew sew u jiġu vventilati b’mod effiċjenti.

.8.2

Ma għandux jitħalla tagħmir elettriku jew tagħmir ieħor li jista’ jservi ta’ sors li jqabbad fwar li jieħu n-nar f’dawn il-kompartimenti.

.9

Is-sistemi tad-distribuzzjoni għandhom jiġu rranġati b’tali mod li nirien f’kull żona vertikali prinċipali, kif imsemmi fir-Regolament II-2/A/2.9, ma jinterferixxix mas-servizzi essenzjali għas-sikurezza f’kull żona oħra bħalha. Din il-ħtieġa għandha tiġi sodisfatta jekk il-feeders prinċipali u ta’ emerġenza li jgħaddu minn tali żona ikunu separati kemm vertikalment kif ukoll orizzontalment fil-wisa’ sa fejn ikun prattiku.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2012 JEW WARA:

.10

Ebda tagħmir elettriku ma għandu jkun installat f’ebda spazju fejn huwa possibli li jinġemgħu xi taħlitiet li jaqbdu, pereżempju f’kompartimenti assenjati l-iktar għall-batteriji tal-akkumulaturi, f’kabinetti taż-żebgħa, imħażen tal-aċetilena jew spazji simili, sakemm l-Amministrazzjoni ma tkunx sodisfatta li t-tali tagħmir huwa:

.1

essenzjali għal skopijiet operattivi;

.2

ta’ tip li ma jistax iqabbad it-taħlita konċernata;

.3

xieraq għall-ispazju konċernat; u

.4

iċċertifikat b’mod xieraq għall-użu sikur fit-trabijiet, fwar u gassijiet li x’aktarx se jkun hemm.

PARTI E

REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦALL-VAPURI LI NBNEW BI SPAZJI TAL-MAKKINARJU LI PERJODIKAMENT MA JKOLLHOMX NIES MAGĦHOM

Kunsiderazzjoni speċjali (R 54)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Il-vapuri ġodda tal-klassijiet B, C U D u l-vapuri eżistenti tal-klassi B għandhom jiġu kkunsidrati b’mod speċjali mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera jekk l-ispazji tal-makkinarju jistgħux jitħallew bla nies magħhom jew le u jekk dan ikun il-każ jekk ir-rekwiżiti addizzjonali għal dawk imsemmija f’dawn ir-Regolamenti humiex neċessarji biex jilħqu sikurezza ekwivalenti għal dik ta’ spazji tal-makkinarju li normalment ikollhom in-nies magħhom.

1.   Ġenerali (R 46)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

L-arranġamenti pprovduti għandhom ikunu tali li jiżguraw li s-sikurezza tal-vapur fil-kundizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, inkluż l-immanuvrar, tkun ekwivalenti għal dik ta’ vapur li għandu n-nies mal-ispazji tal-makkinarju.

.2

Għandhom jittieħdu miżuri biex jiżguraw li t-tagħmir qed jaħdem b’mod affidabbli u li jsiru arranġamenti sodisfaċenti għal spezzjonijiet regolari u testijiet tar-rutina sabiex jiżguraw ħidma kontinwa u ta’ min joqgħod fuqha.

.3

Kull vapur għandu jiġi pprovdut b’evidenza dokumentata dwar kemm hu kapaċi jaħdem bi spazji tal-makkinarju li ma jkollhomx nies magħhom.

2.   Prekawzjonijiet kontra n-nar (R 47)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jindividwaw u jagħtu l-allarm fi stadju bikri f’każ ta’ nirien:

.1

fil-kejsing tal-provvista tal-arja tal-bojlers u l-egżosts (uptakes); u

.2

f’ċintorini tal-arja tal-makkinarju (scavenging air belts) tal-propulsjoni, għajr jekk jiġi kkunsidrat li mhuwiex meħtieġ f’każ partikolari.

.2

Magni tal-kombustjoni interna ta’ 2 250 kW u aktar jew li għandhom ċilindri b’toqob ta’ aktar minn 300 mm għandhom jiġu pprovduti b’tagħmir li jindividwa rxiex taż-żejt fil-kaxxa tal-krank jew monituri tal-magna li juru t-temperatura jew mezzi ekwivalenti.

3.   Protezzjoni kontra t-tgħarriq (R 48)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Bjar tas-sentina fi spazji tal-makkinarju li ma għandhomx nies magħhom għandhom ikunu lokalizzati u jiġu mmonitorjati b’tali mod li l-akkumulu tal-likwidu jintgħaraf f’angoli normali tal-inklinazzjoni u tal-mejl, u għandhom ikunu kbar biżżejjed biex jakkomodaw b’mod faċli d-drenaġġ normali matul il-perjodu li ma jkunx hemm nies magħhom.

.2

Fejn il-pompi tas-sentina jkunu kapaċi jaqbdu waħedhom b’mod awtomatiku, għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jindikaw meta l-influss tal-likwidu jkun akbar mill-kapaċità tal-pompa jew meta l-pompa tkun qed taħdem aktar spiss bi frekwenza ogħla milli jkun normalment mistenni. F’dawn il-każijiet, bjar żgħar tas-sentina biex ikopru perjodu raġonevoli ta’ żmien jistgħu jiġu permessi. Fejn huma pprovduti pompi tas-sentina kkontrollati awtomatikament, għandha tingħata attenzjoni speċjali għar-rekwiżiti tal-prevenzjoni tat-tniġġis biż-żejt.

.3

Il-post tal-kontrolli ta’ kwalunkwe valv li jservi daħla tal-baħar, punt ta’ ħruġ ‘l isfel mil-livell tal-ilma jew sistema ta’ injezzjoni tas-sentina għandhom ikunu f’post li jħalli biżżejjed ħin għat-tħaddim fil-każ ta’ influss ta’ ilma fl-ispazju, wara li jiġi kkunsidrat il-ħin li x’aktarx huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu u jitħaddmu dawn il-kontrolli. Jekk il-livell li fih l-ispazju jista’ jegħreq bil-vapur fil-kundizzjoni ta’ tagħbija massima jirrikjedi hekk, għandhom isiru arranġamenti sabiex jitħaddmu l-kontrolli minn pożizzjoni li tkun ‘il fuq mit-tali livell.

4.   Kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni (R 49)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D:

.1

Taħt il-kundizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, il-veloċità, id-direzzjoni tal-imbottatura u, jekk ikun applikabbli, tal-pitch tal-iskrun għandhom ikunu kontrollabbli b’mod sħiħ mill-pont tan-navigazzjoni.

.1

Il-kontroll għandu jsir b’mezz wieħed tal-kontroll għal kull skrun indipendenti bil-prestazzjoni awtomatika tas-servizzi kollha assoċjati inklużi, fejn ikun meħtieġ, mezzi biex jipprevjenu tagħbija żejda fuq il-makkinarju tal-propulsjoni.

.2

Il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni għandu jiġi pprovdut b’mezz ta’ twaqqif ta’ emerġenza fuq il-pont tan-navigazzjoni li għandu jkun indipendenti mis-sistema tan-navigazzjoni tal-kontroll fuq il-pont.

.2

Ordnijiet tal-propulsjoni tal-makkinarju mill-pont tan-navigazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju jew fil-pożizzjoni tal-propulsjoni tal-kontroll tal-makkinarju kif ikun xieraq;

.3

Il-kontroll mill-bogħod tal-makkinarju tal-propulsjoni għandu jkun possibbli biss minn post wieħed f’kull ħin; f’tali postijiet huma permessi pożizzjonijiet tal-kontroll interkonnessi. F’kull post għandu jkun hemm indikatur li juri liema post qiegħed jikkontrolla l-makkinarju tal-propulsjoni. It-trasferiment tal-kontroll bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju għandu jkun possibbli biss fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali. Is-sistema għandha tinkludi mezz li jevita li l-imbottatura li ssuq ‘il quddiem tinbidel b’mod sinifikanti waqt li l-kontroll ikun qed jiġi ttrasferit minn post għall-ieħor;

.4

Għandu jkun possibbli għall-makkinarju kollu essenzjali għat-tħaddim sikur tal-vapur li jiġi kkontrollat minn pożizzjoni lokali, anki fil-każ ta’ nuqqas f’xi parti mis-sistemi awtomatiċi jew tal-kontroll mill-bogħod;

.5

Id-disinn tas-sistema awtomatika ta’ kontroll mill-bogħod għandu jkun tali li fil-każ ta’ ħsara jingħata allarm. Sakemm ma jitqiesx prattikabbli, il-veloċità ddeterminata minn qabel u d-direzzjoni tal-imbottatura tal-iskrun għandhom jinżammu sakemm jibda jitħaddem il-kontroll lokali;

.6

Għandhom jitwaħħlu indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni:

.1

għall-veloċità tal-iskrun u d-direzzjoni tar-rotazzjoni fil-każ ta’ skrejjen b’pitch fiss; jew

.2

għall-veloċità tal-iskrun u l-pożizzjoni tal-pitch fil-każ ta’ skrejjen b’pitch li jistgħu jiġu kkontrollati.

.7

L-għadd ta’ tentattivi awtomatiċi konsekuttivi li ma jirnexxilhomx iqabbdu għandhom jiġu limitati sabiex jissalvagwardaw biżżejjed pressjoni tal-arja li tqabbad. Għandu jiġi pprovdut allarm biex jindika l-pressjoni tal-arja baxxa li tqabbad f’livell li xorta tippermetti operazzjoni li tqabbad l-makkinarju tal-propulsjoni.

5.   Komunikazzjoni (R 50)

VAPURI ĠODDA U EŻISTENTI TAL-KLASSI B U VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET C U D TA’ 24 METRU F’TUL U IKTAR:

Għandu jiġi pprovdut mezz ta’ min joqgħod fuqu tal-komunikazzjoni verbali bejn il-kamra tal-kontroll tal-makkinarju jew il-pożizzjoni tal-kontroll tal-propulsjoni tal-makkinarju kif inhu xieraq, il-pont tan-navigazzjoni u l-akkomodazzjoni tal-uffiċjali tal-inġiniera.

6.   Sistemi tal-allarm (R 51)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Għandha tiġi pprovduta sistema tal-allarm li tindika kwalunkwe ħsara li tkun teħtieġ l-attenzjoni u għandha:

.1

tkun kapaċi ssemma’ allarm li jinstema’ fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali jew fil-pożizzjoni tal-kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni, u tindika viżwalment kull funzjoni separata tal-allarm f’pożizzjoni xierqa;

.2

ikollha konnessjoni mal-kmamar pubbliċi tal-inġiniera u għal kull waħda mill-kabini tal-inġiniera bi swiċċ tal-għażla, li jiżgura l-konnessjoni ma’ mill-anqas waħda minn dawn il-kabini. Jistgħu jiġu permessi arranġamenti alternattivi jekk ikunu kkunsidrati bħala ekwivalenti;

.3

tattiva allarm li jinstema’ u li jkun viżiv fuq il-pont tan-navigazzjoni għal kwalunkwe sitwazzjoni li titlob azzjoni minn jew l-attenzjoni tal-uffiċjal li jkun għassa;

.4

sa fejn ikun prattiku tkun iddisinjata fuq il-prinċipju ‘fail-to-safety’; u

.5

tixgħel l-allarm tal-inġiniera skont ir-Regolament II-1/C/10, jekk funzjoni tal-allarm ma tkunx irċeviet l-attenzjoni lokalment fi żmien limitat.

.2.1

Is-sistema tal-allarm għandha titħaddem kontinwament u għandu jkollha bdil awtomatiku għall-provvista tal-enerġija tar-riserva fil-każ ta’ telf tal-provvista normali tal-enerġija.

.2.2

Ħsara fil-provvista normali tal-enerġija tas-sistema tal-allarm għandha tiġi indikata b’allarm.

.3.1

Is-sistema tal-allarm għandha tkun kapaċi tindika fl-istess ħin aktar minn ħsara waħda u l-aċċettazzjoni ta’ allarm ma għandhiex ittellef allarm ieħor.

.3.2

Aċċettazzjoni fil-pożizzjoni li għaliha saret referenza fil-paragrafu 1 ta’ kwalunkwe kundizzjoni tal-allarm għandha tiġi indikata fil-pożizzjonijiet fejn din tintwera. L-allarmi għandhom jinżammu sakemm jiġu aċċettati u l-indikaturi viżivi tal-allarmi individwali għandhom jibqgħu sakemm il-ħsara tissewwa, meta s-sistema tal-allarm awtomatikament titqiegħed mill-ġdid f’postha fil-kundizzjoni normali tat-tħaddim.

7.   Sistemi tas-sikurezza (R 52)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Sistema tas-sikurezza għandha tiġi pprovduta biex tiżgura li funzjoni ħażina serja fil-makkinarju jew tħaddim tal-bojlers li tippreżenta periklu immedjat, għandha tibda l-għeluq awtomatiku ta’ dik il-parti tal-impjant u li għandu jingħata allarm. L-għeluq tas-sistema tal-propulsjoni ma għandhiex tkun attivata awtomatikament ħlief fil-każijiet li jistgħu jwasslu għal ħsara serja, waqfien totali, jew splużjoni. Fejn l-arranġamenti għall-irkib tal-għeluq tal-makkinarju prinċipali li jħaddem ikunu mwaħħlin, dawn għandhom ikunu tali li jipprekludu t-tħaddim bi żball. Għandhom jiġu pprovduti mezzi viżivi biex jindikaw meta l-irkib ikun ġie attivat. Għeluq awtomatiku tal-makkinarju u kontrolli li jnaqqsu l-veloċità għandhom jiġu separati mill-installazzjoni tal-allarm.

8.   Rekwiżiti speċjali għall-installazzjonijiet tal-makkinarju, tal-bojlers u elettriċi (R 53)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Is-sors prinċipali tal-enerġija elettrika għandu jikkonforma ma’ dan li ġej:

.1

fejn l-enerġija elettrika tista’ normalment tiġi pprovduta minn ġeneratur wieħed, għandhom jiġu pprovduti arranġamenti xierqa li jneħħu l-piż biex jiżguraw l-integrità tal-provvisti għas-servizzi meħtieġa għall-propulsjoni u d-direzzjoni kif ukoll għas-sikurezza tal-vapur. Fil-każ ta’ telf tal-ġeneratur waqt li jkun qed jaħdem, għandhom isiru arranġamenti xierqa għat-tqabbid awtomatiku u għall-konnessjoni mal-iswiċċbord prinċipali ta’ ġeneratur li jkun fir-riserva li jkollu kapaċità biżżejjed li jippermetti li ssir il-propulsjoni u d-direzzjoni u li jiżgura s-sikurezza tal-vapur bit-tqabbid mill-ġdid tal-awżiljari essenzjali inklużi, fejn meħtieġ, l-operazzjonijiet sekwenzjali.

.2

jekk l-enerġija elettrika normalment tiġi pprovduta minn aktar minn ġeneratur wieħed fl-istess ħin f’operazzjoni parallela, għandhom isiru l-arranġamenti, pereżempju permezz tat-telf tal-piż, biex jiġi żgurat li, fil-każ ta’ telf ta’ wieħed mis-settijiet tal-ġenerazzjoni, dawk li jifdal jinżammu jaħdmu mingħajr ma jkollhom tagħbija żejda li tippermetti l-propulsjoni u l-isteering, u sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-vapur.

.2

Fejn huma meħtieġa magni ta’ riserva għal makkinarju ieħor li jkun essenzjali għall-propulsjoni, għandhom jiġu pprovduti mezzi tal-qlib awtomatiku.

9.   Sistemi awtomatiċi tal-kontroll u tal-allarm (R 53.4)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Is-sistema tal-kontroll għandha tkun tali li s-servizzi meħtieġa għat-tħaddim tal-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u l-awżiljari tiegħu jkunu żgurati permezz tal-arranġamenti awtomatiċi neċessarji.

.2

Għandu jingħata allarm mal-bidla awtomatika.

.3

Għandha tiġi pprovduta sistema tal-allarm li tikkonforma mar-Regolament 6 għall-pressjonijiet importanti, temperaturi u livelli tal-likwidu u parametri oħra essenzjali.

.4

Għandha tiġi rranġata pożizzjoni ċentralizzata tal-kontroll bil-pannelli neċessarji tal-allarm u l-instrumentazzjoni li tindika li hemm allarm.

.5

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex iżommu l-pressjoni tal-arja li tqabbad fil-livell meħtieġ fejn il-magni tal-kombustjoni interna li huma essenzjali għall-propulsjoni prinċipali jitqabbdu bl-arja kompressa.

KAPITOLU II-2

PROTEZZJONI MIN-NIRIEN, INDIVIDWAZZJONI TAN-NIRIEN U TIFI TAN-NIRIEN

PARTI A

ĠENERALI

1.   Prinċipji bażiċi (R 2)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

L-iskopijiet ta’ sikurezza minn nirien ta’ dan il-kapitolu huma biex:

.1

jiġu evitati nirien u splużjonijiet;

.2

jitnaqqas ir-riskju għall-ħajja ikkawżat minn nirien;

.3

jitnaqqas ir-riskju ta’ ħsara lill-vapur, it-tagħbija tiegħu u lill-ambjent ikkawżat minn nirien;

.4

jitrażżnu, jiġu kkontrollati u jitnnaqqsu n-nirien u l-isplużjonijiet fil-kompartiment mnejn ikunu bdew; u

.5

jiġu pprovduti mezzi għall-ħrib xierqa u li jkunu aċċessibbli faċilment għall-passiġġieri u għall-ekwipaġġ.

.2

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tan-nirien stipulati fil-paragrafu 1 il-prinċipji bażiċi li ġejjin isejsu r-Regolamenti ta’ dan il-kapitolu u jagħmlu parti mir-Regolamenti kif inhu xieraq, filwaqt li jikkunsidraw it-tip tal-vapur u l-periklu involut ta’ nirien potenzjali:

.1

il-qsim tal-vapur f’żoni vertikali prinċipali u f’konfini strutturali;

.2

is-separazzjoni tal-ispazji tal-akkomodazzjoni mill-kumplament tal-vapur bil-konfini termali u strutturali;

.3

użu ristrett ta’ materjali kombustibbli;

.4

individwazzjoni tan-nirien fiż-żona tal-oriġini;

.5

trażżin u tifi tan-nirien fl-ispazju tal-oriġini;

.6

protezzjoni tal-mezz tal-ħrib jew l-aċċess għat-tifi tan-nar;

.7

disponibbiltà fil-pront tat-tagħmir tat-tifi tan-nar;

.8

minimizzar tat-tqabbid potenzjali tal-fwar tat-tagħbija li taqbad.

.3

L-għanijiet tas-sikurezza kontra n-nirien imfassla fil-paragrafu.1 hawn fuq għandhom jintlaħqu billi tiġi żgurata konformità mar-rekwiżiti preskrittivi speċifikati f’dan il-kapitolu jew b’disinn alternattiv u l-arranġamenti li jikkonformaw mal-Parti F tal-Kapitolu II-2 ta’ SOLAS 1974, li tapplika għall-vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara. Vapur għandu jiġu kkunsidrat li jikkonforma mar-rekwiżiti funzjonali stabbiliti fil-paragrafu 2 u li jilħaq l-objettivi tas-sikurezza kontra n-nirien stipulati fil-paragrafu 1 meta jew:

.1

id-disinni u l-arranġamenti tal-vapur, kollha, jikkonformaw mar-rekwiżiti preskrittivi rilevanti f’dan il-kapitolu;

.2

id-disinni u l-arranġamenti tal-vapur, kollu, ġew riveduti u approvati f’konformità mal-Parti F tal-Kapitolu II-2 rivedut ta’ SOLAS 1974, li tapplika għall-vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara;

.3

part(ijiet) tad-disinni u l-arranġamenti tal-vapur, ġew riveduti u approvati f’konformità mal-Parti F imsemmija hawn fuq tal-Kapitolu II-2 ta’ SOLAS rivedut, u l-partijiet li jibqa’ tal-vapur jikkonformaw mar-rekwiżiti preskrittivi rilevanti ta’ dan il-kapitolu.

.4

Il-vapuri kollha li jisewwew, sarilhom tibdil, modifiki u rinnovar konnessi magħhom għandhom mill-anqas ikomplu jikkonformaw mar-rekwiżiti li qabel kienu applikabbli għal dawn il-vapuri.

Tiswijiet, tibdil u modifiki li sussegwentement ibiddlu d-dimensjonijiet ta’ vapur jew l-ispazji tal-akkomodazzjoni, jew li jżidu b’mod sostanzjali l-ħajja tas-servizz tal-vapur u r-rinnovar relatat magħhom għandhom jikkonformaw mal-aħħar rekwiżiti għall-vapuri ġodda sa fejn l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tiddetermina li hu responsabbli u prattiku.

VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, vapuri tal-klassi B eżistenti li jġorru aktar minn 36 passiġġier għandhom jikkonformaw ma’ li ġej meta jkun qed isirilhom tiswijiet, tibdil, modifiki u rinnovar relatat magħhom:

.1

il-materjali kollha introdotti f’dawn il-vapuri għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti fir-rigward tal-materjal applikabbli għall-vapuri ġodda tal-klassi B; u

.2

kull tiswija, tibdil, modifika u rinnovar relatat magħhom li jinvolvu s-sostituzzjoni ta’ materjal ta’ 50 tunnellata jew aktar, li ma jkunux skont ir-Regolament II-2/B/16, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti applikabbli għall-vapuri ġodda tal-klassi B.

2.   Definizzjonijiet (R 3)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   Materjal li mhux kombustibbli huwa materjal li la jaqbad u lanqas jitfa’ fwar li jaqbad fi kwantità suffiċjenti biex jaqbad waħdu meta jissaħħan sa bejn wieħed u ieħor 750 °C, u dan jiġi ddeterminat minn test tan-nar f’konformità mar-Riżoluzzjoni IMO A.799 (19) ‘Rakkomandazzjoni riveduta dwar metodi tat-test għall-kwalifikazzjoni ta’ materjali tal-bini ta’ vapuri bħala materjali li ma jaqbdux’. Kwalunkwe materjal ieħor huwa materjal kombustibbli.

.1.a   GĦALL-VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

Materjal li mhux kombustibbli huwa materjal li la jaqbad u lanqas jitfa’ fwar li jaqbad fi kwantità suffiċjenti għat-tqabbid waħdu meta jissaħħan għal bejn wieħed u ieħor 750 °C, u dan jiġi stabbilit f’konformità mal-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar. Kwalunkwe materjal ieħor huwa materjal kombustibbli.

.2   Test standard tan-nirien huwa wieħed li fih kampjuni tal-paratiji rilevanti jew gverti jiġu esposti f’forn għall-ittestjar għal temperaturi li jikkorrispondu bejn wieħed u ieħor għall-kurva standard tat-temperatura skont il-ħin. Il-kampjun għandu jkollu wiċċ espost ta’ mhux anqas minn 4,65 m2 u l-għoli (jew tul tal-gverta) ta’ 2,44 metri, li jixbah mill-aktar qrib il-bini ppjanat u li jinkludi fejn ikun xieraq tal-anqas ġonta waħda. Il-kurva standard tal-ħin u t-temperatura hija definita minn kurva lixxa mmarkata mill-punti li ġejjin tat-temperatura interna tal-forn:

temperatura interna inizjali tal-forn

20  °C

fl-aħħar tal-ewwel 5 minuti

576  °C

fl-aħħar ta’ 10 minuti

679  °C

fl-aħħar ta’ 15 minuti

738  °C

fl-aħħar ta’ 30 minuta

841  °C

fl-aħħar ta’ 60 minuta

945  °C

.2a.   GĦALL-VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

Test standard tan-nirien huwa wieħed minn fejn kampjuni tal-paratiji rilevanti u gverti jiġu esposti f’forn għall-ittestjar għal temperaturi li jikkorrispondu bejn wieħed u ieħor għall-kurva standard tat-temperatura. Il-metodi tat-test għandhom ikunu konformi mal-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar.

.3   Diviżjonijiet tal-klassi A huma dawk id-diviżjonijiet iffurmati mill-paratiji u l-gverti li jikkonformaw ma’ dan li ġej:

.1

għandhom jinbnew mill-azzar jew materjal ieħor ekwivalenti;

.2

għandhom jiġu mwebbsa kif ikun xieraq;

.3

għandhom jinbnew biex ikunu kapaċi jevitaw il-passaġġ tad-duħħan u l-fjammi sa tmiem it-test standard tan-nar li jdum siegħa;

.4

għandhom ikunu iżolati b’materjali li ma jaqbdux li huma approvati b’mod li t-temperatura medja tan-naħa mhux mikxufa ma togħliex aktar minn 140 °C aktar mit-temperatura oriġinali, u lanqas ma għandha t-temperatura, f’kull punt, inkluż kull ġonta, togħla aktar minn 180 °C aktar mit-temperatura oriġinali, fil-ħin imniżżel hawn taħt:

klassi ‘A-60’

60 minuta

klassi ‘A-30’

30 minuta

klassi ‘A-15’

15-il minuta

klassi ‘A-0’

0 minuti

.5

L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tirrikjedi test tal-prototip tal-paratija jew gverta li tiżgura li tilħaq ir-rekwiżiti ta’ hawn fuq għall-integrità u żieda fit-temperatura f’konformità mar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.754 (18).

Għall-vapuri tal-klassijiet B, C u D, li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, ‘Ir-Riżoluzzjoni tal-IMO A.754’ (18) għandha taqra ‘Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar’.

.4   Diviżjonijiet tal-klassi B huma dawk id-diviżjonijiet iffurmati mill-paratiji, il-gverti, soqfa jew suffetti li jikkonformaw ma’ li ġej:

.1

għandhom jinbnew biex jevitaw il-passaġġ ta’ fjammi sat-tmiem tal-aħħar nofs siegħa tat-test standard tan-nar;

.2

għandu jkollhom valur ta’ iżolazzjoni tali li t-temperatura medja tan-naħa mhux mikxufa ma togħliex aktar minn 140 °C aktar mit-temperatura oriġinali, u lanqas ma għandha t-temperatura, f’kull punt, inkluż kull ġonta, togħla aktar minn 225 °C aktar mit-temperatura oriġinali, fil-ħin imniżżel hawn taħt:

klassi ‘B-15’

15-il minuta

klassi ‘B-0’

0 minuti

.3

għandhom jiġu mibnija minn materjali li mhumiex kombustibbli approvati u l-materjali kollha li jidħlu fil-kostruzzjoni u bini ta’ diviżjonijiet tal-klassi B għandhom ikunu mhux kombustibbli bl-eċċezzjoni ta’ fuljetti kombustibbli li jistgħu ikunu permessi jekk kemm-il darba jilħqu r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-kapitolu;

.4

l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tesiġi test ta’ prototip ta’ diviżjoni li jiżgura l-ilħiq tar-rekwiżiti ta’ hawn fuq għall-integrità u żieda fit-temperatura f’konformità mar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.754 (18).

Għall-vapuri tal-klassijiet B, C u D, li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, ‘Ir-Riżoluzzjoni tal-IMO A.754’ (18) għandha taqra ‘Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar’.

.5   Id-diviżjonijiet tal-klassi C huma diviżjonijiet li nbnew minn materjali approvati li ma jaqbdux. Ma għandhom bżonn jilħqu l-ebda rekwiżit relattiv għall-passaġġ tad-duħħan u fjammi u lanqas limitazzjonijiet għaż-żieda fit-temperatura. Fuljetti kombustibbli huma permessi jekk kemm-il darba jilħqu r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-kapitolu.

.6   Soqfa u suffetti kontinwi tal-klassi B huma dawk is-soqfa jew suffetti li jispiċċaw biss f’diviżjoni tal-klassi A jew B.

.7   Azzar u materjal ieħor ekwivalenti. Fejn hemm il-kliem ‘azzar jew materjal ieħor ekwivalenti’ ifisser kull materjal li ma jaqbadx li, waħdu jew minħabba l-iżolazzjoni pprovduta, għandu proprjetajiet strutturali u integrità ekwivalenti għall-azzar fl-aħħar tal-esponiment applikabbli għat-test standard tan-nar (eż. liega tal-aluminju b’iżolazzjoni xierqa).

.8   Firxa baxxa tal-fjammi tfisser li l-wiċċ li jkun ġie deskritt b’dan il-mod inaqqas b’mod xieraq il-firxa tal-fjammi, u dan għandu jiġi stabbilit minn test tan-nar skont ir-Riżoluzzjoni IMO A.653 (16), għall-materjali tal-finituri tal-paratija, is-saqaf u l-gverta.

.8a   GĦALL-VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW Fl-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

Firxa baxxa tal-fjammi tfisser li l-wiċċ li jkun ġie deskritt b’dan il-mod inaqqas b’mod xieraq il-firxa tal-fjammi u dan għandu jiġi stabbilit f’konformità mal-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar.

.9   Iż-żoni prinċipali vertikali huma dawk is-sezzjonijet li fihom il-buq, l-istruttura tal-gverta, u l-kmamar ta’ fuq il-gverta huma maqsuma minn diviżjonijiet tal-klassi A, it-tul medju u l-wisa’ tagħhom fuq kwalunkwe gverta ġeneralment ma jaqbiżx 40 metru.

.10   L-ispazji tal-akkomodazzjoni huma dawk l-ispazji li jintużaw bħala spazji pubbliċi, kurituri, tojlits, kabini, uffiċini, sptarijiet, ċinema, kmamar tal-logħob u tal-passatempi, ħwienet tal-barbiera, dispensi li ma jkollhom l-ebda tagħmir tat-tisjir u spazji simili.

.11   Spazji pubbliċi huma dawk il-partijiet mill-akkomodazzjoni li jintużaw għas-swali, kmamar tal-ikel, salotti u spazji oħra simili li huma magħluqa b’mod permanenti.

.12   L-ispazji tas-servizz huma dawk l-ispazji li jintużaw għall-kċejjen, dispensi li jkollhom tagħmir tat-tisjir, kabinetti li jissakkru, kmamar tal-posta u kmamar speċjali, kmamar tal-ħżin, postijiet fejn isir ix-xogħol li mhumiex dawk li jiffurmaw parti mill-ispazji tal-makkinarju, u spazji simili u ċ-ċestini għal tali spazji.

.13   Spazji tal-merkanzija huma l-ispazji kollha li jintużaw għall-merkanzija (inklużi t-tankijiet tal-merkanzija taż-żejt) u ċ-ċestini għal tali spazji.

.13-1   L-ispazji tal-vetturi huma spazji tal-merkanzija maħsuba għall-ġarr tal-karozzi bil-karburant fit-tankijiet tagħhom għall-propulsjoni tagħhom stess.

.14   Spazji tal-merkanzija ro-ro huma l-ispazji li normalment ma jkunu suddiviżi bl-ebda mod u li jestendu jew sa tul sostanzjali jew sat-tul kollu tal-vapur li fihom karozzi bil-karburant fit-tankijiet tagħhom għall-propulsjoni tagħhom stess u/jew prodotti (ippakkjati jew fi kwantitajiet kbar, fi jew fuq il-binarji jew karozzi tat-triq, vetturi (inklużi vetturi li jġorru ż-żejt tat-triq u tal-binarji), trejlers, kontejners, pallets, tankijiet li ma jintramawx jew f’unitajiet simili tal-ħżin jew fuqhom u reċipjenti oħra) ikunu jistgħu jitgħabbew u jinħattu normalment f’direzzjoni orizzontali.

.15   Spazji miftuħa ro-ro tal-merkanzija huma spazji ro-ro tal-merkanzija jew miftuħa fuq kull naħa, jew miftuħa f’tarf wieħed u pprovduti b’ventilazzjoni naturali adegwata li hija effettiva fuq it-tul kollu mill-fetħiet permanenti fil-pjanċi tal-ġenb jew fil-ponta tal-gverta, jew minn fuq, u għall-vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara li għandhom erja totali ta’ mill-anqas 10 % tal-erja totali tal-ġnub tal-ispazju.

.15-1   Spazji miftuħa tal-vetturi huma dawk l-ispazji tal-vetturi jew miftuħa fuq kull naħa, jew miftuħa f’tarf wieħed u pprovduti b’ventilazzjoni naturali adegwata li hija effettiva fuq it-tul kollu mill-fetħiet permanenti fil-pjanċi tal-ġenb jew fil-ponta tal-gverta, jew minn fuq, u għall-vapuri li nbnew f l-1 ta’ Jannar 2003 jew wara li għandhom erja totali ta’ mill-anqas 10 % tal-arja totali tal-ġnub tal-ispazju.

.16   Spazji tal-merkanzija ro-ro magħluqa li mhumiex la spazji tal-merkanzija ro-ro u lanqas gverti tal-osservazzjoni.

.16-1   Spazji tal-karozzi magħluqa huma spazji tal-karozzi li mhumiex la spazji tal-karozzi miftuħa u lanqas gverti tal-osservazzjoni.

.17   Gverta tal-osservazzjoni hija gverta li hija esposta kompletament għat-temp minn fuq u minn tal-anqas żewġt iġnub.

.18   L-ispazji tal-kategorija speċjali huma dawk l-ispazji tal-vetturi magħluqa ‘l fuq jew ‘l isfel mill-gverta tal-paratija li tali vetturi jistgħu jinstaqu fihom jew joħorġu minnhom li għalihom għandhom aċċess il-passiġġieri. Spazji tal-kategorija speċjali jistgħu jiġu akkomodati fuq aktar minn gverta waħda kemm-il darba l-għoli ġenerali li jgħaddu minn taħtu l-vetturi ma jaqbiżx l-10 metri.

.19.1   L-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija A huma dawk l-ispazji u kaxxi għal tali spazji li fihom:

.1

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għall-propulsjoni prinċipali; jew

.2

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għal skopijiet oħra barra dawk tal-propulsjoni prinċipali fejn tali makkinarju għandu totalità ta’ produzzjoni tal-enerġija ta’ mhux anqas minn 375 kW; jew

.3

kull bojler taż-żejt iffiltrat jew unità tal-karburant taż-żejt.

.19.2   L-ispazji tal-makkinarju huma l-ispazji kollha tal-makkinarju tal-kategorija A u dawk l-ispazji kollha li fihom makkinarju tal-propulsjoni, bojlers, unitajiet tal-karburant taż-żejt, magni tal-fwar u tal-kombustjoni interna, ġeneraturi u makkinarju elettriku prinċipali, stazzjonijiet tal-mili taż-żejt, makkinarju tal-ventilazzjoni u kundizzjunar tal-arja, u spazji simili, u l-kaxxi għal tali spazji.

.20   Unità tal-karburant taż-żejt huwa t-tagħmir użat għall-preparazzjoni tal-karburant taż-żejt għall-konsenja għal bojler li jitħaddem biż-żejt, jew tagħmir użat għall-preparazzjoni għall-konsenja taż-żejt imsaħħan għal magna bil-kombustjoni interna, u inklużi kwalunkwe pompa tal-pressjoni taż-żejt, filtru u tagħmir li jsaħħan li għandu x’jaqsam maż-żejt fi pressjoni ta’ aktar minn 0.18 N/mm2.

.21   Stazzjonijiet tal-kontroll huma dawk l-ispazji li fihom jinsabu t-tagħmir tar-radju jew t-tagħmir prinċipali tan-navigazzjoni jew is-sors ta’ enerġija tal-emerġenza jew fejn huwa ċċentralizzat t-tagħmir tal-kontroll tan-nirien.

.21.1   Stazzjon tal-kontroll ċentrali huwa stazzjon tal-kontroll li fih il-funzjonijiet tal-kontroll li ġejjin u tal-indikatur huma ċċentralizzati:

.1

sistemi fissi tal-individwazzjoni tan-nirien u tal-allarm;

.2

tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma, sistemi ta’ individwazzjoni tan-nirien u tal-allarm;

.3

pannelli tal-indikazzjoni tal-bibien li jaqtgħu n-nirien;

.4

għeluq tal-bibien li jaqtgħu n-nirien;

.5

pannelli tal-indikazzjoni tal-bibien impermeabbli;

.6

għeluq tal-bibien impermeabbli;

.7

fannijiet tal-ventilazzjoni;

.8

allarmi ta’ kontra n-nirien/ġenerali;

.9

sistemi tal-komunikazzjoni li jinkludu t-telefowns; u

.10

mikrofoni tas-sistemi tat-tgħarrif pubbliku.

.21.2   Stazzjon tal-kontroll ċentrali li jkollu n-nies miegħu l-ħin kollu huwa stazzjon tal-kontroll ċentrali li kontinwament ikollu membru responsabbli tal-ekwipaġġ miegħu.

.22   Kmamar li fihom l-għamara u t-tagħmir ta’ riskju ristrett minn nirien huma, għall-iskop tar-Regolament II-2/B/4, dawk il-kmamar li fihom għamara u tagħmir tar-riskju ristrett min-nirien (kemm jekk kabini, spazji pubbliċi, uffiċini u tipi oħra ta’ akkomodazzjoni) li fihom:

.1

l-għamara kollha bħall-iskrivaniji, il-gwardarobbi, it-tavolini, il-bureaux, id-dressers, ikunu mibnija totalment minn materjali approvati li ma jaqbdux, għajr għal fuljetta li taqbad li ma taqbiżx 2 mm tista’ tintuża fuq l-uċuħ tax-xogħol ta’ tali oġġetti;

.2

kull għamara għaliha, bħal siġġijiet, sufani, mwejjed, huma li nbnew bi gwarniċi ta’ materja li ma tinħaraqx;

.3

id-drappijiet, il-purtieri u l-materjali mdendla l-oħra kollha tat-tessuti jkollhom kwalitajiet ta’ reżistenza għall-propagazzjoni tal-fjammi mhux inferjuri għal dawk ta’ suf b’massa ta’ 0.8 kg/m2, f’konformità mar-Riżoluzzjoni OMI A.471 (XII) kif emendata.

Għall-vapuri tal-klassijiet B, C u D, li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, ‘Ir-Riżoluzzjoni tal-IMO A.471(XII)’ kif emendata, għandha taqra ‘Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar’;

.4

il-koperturi kollha tal-art għandhom kwalitajiet ta’ reżistenza għall-propagazzjoni tal-fjamma li ma tkunx inferjuri għal dawk tal-materjal tas-suf ekwivalenti li jintuża għall-istess skop.

Għall-vapuri tal-klassijiet B, C u D li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, dan is-subparagrafu għandu jaqra:

il-koperturi kollha tal-art għandhom karatteristiċi ta’ tifrix baxx tal-fjammi;

.5

l-uċuħ kollha mikxufa tal-paratiji, suffetti u soqfa għandhom karatteristiċi tal-firxa tal-fjammi li tkun baxxa; u

.6

kull għamara miksija għandha l-kwalitajiet ta’ reżistenza għat-tqabbid u l-propagazzjoni tal-fjammi f’konformità mal-Proċeduri tat-Test tan-Nar tal-Għamara Miksija tar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.652 (16)

Għall-vapuri tal-klassijiet B, C u D li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, ‘Ir-Riżoluzzjoni tal-IMO Riżoluzzjoni A.652 (16)’ għandha taqra ‘Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar’.

GĦALL-VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA.

.7

il-komponenti kollha tas-sodda għandhom kwalitajiet ta’ reżistenza għat-tqabbid u l-propagazzjoni tal-fjamma, fejn dan ikun stabbilit f’konformità mal-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar.

.23   Vapur ro-ro tal-passiġġieri tfisser vapur tal-passiġġieri bi spazji tar-ro-ro għat-tagħbija jew spazji speċjali tal-kategorija kif iddefinita f’dan ir-Regolament.

.24   Il-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar tfisser il-Kodiċi Internazzjonali tal-Proċeduri għall-Applikazzjoni tat-Test tan-Nar, kif adottat bir-Riżoluzzjoni MSC 61 (67).

.25   Il-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar tfisser il-Kodiċi Internazzjonali tas-Sistemi ta’ Sikurezza kontra n-Nar kif adottat bir-Riżoluzzjoni MSC 98 (73), kif emendat.

.26   Flashpoint hija t-temperatura fi gradi Celsius (closed cup test) li fiha prodott jirrilaxxa biżżejjed fwar li jaqbad biex jaqbad, kif iddeterminata minn apparat tal-flashpoint.

.27   Rekwiżiti preskrittivi jfissru karatteristiċi kostruttivi, li jillimitaw d-dimensjonijiet jew is-sistemi tas-sikurezza kontra n-nirien speċifikati f’dan il-kapitolu.

3.   Pompi tan-nar, mejns tan-nar, idranti, pajpijiet u żennuni (R 4)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Kull vapur għandu jiġi pprovdut b’pompi tan-nar, mejns tan-nar, idranti, pajpijiet u żennuni li jikkonformaw kif ikun applikabbli mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003:

.1.2

Fejn hija meħtieġa aktar minn pompa tan-nar waħda indipendenti, għandhom jitwaħħlu valvijiet li jiżolaw biex jisseparaw il-parti tal-mejn tan-nar fl-ispazju tal-makkinarju li fih l-pompa prinċipali tan-nar jew il-pompi mill-kumplament tal-mejn tan-nar f’pożizzjoni li faċli tintlaħaq ‘il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Il-mejn tan-nar għandu jiġi rranġat tali li meta l-valvijiet li jiżolaw ikunu magħluqa l-idranti kollha fuq il-vapur, ħlief dawk fl-ispazju tal-makkinarju li għalihom saret referenza hawn fuq, jistgħu jiġu pprovduti bl-ilma minn pompa tan-nar li ma tkunx tinsab f’dan l-ispazju tal-makkinarju minn pajpijiet li ma jidħlux f’dan l-ispazju. Eċċezzjonalment, perjodi żgħar ta’ ġbid bl-arja tal-pompa tan-nar tal-emerġenza u l-pajpijiet li jarmu jistgħu jippenetraw l-ispazju tal-makkinarju jekk ma jkunx prattiku li jgħaddu fuq barra kemm-il darba l-integrità tal-mejn tan-nar tinżamm mill-għeluq tal-pajpijiet f’kejsing sostanzjali tal-azzar.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW F-L1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

.1.3

Għandhom jitwaħħlu valvijiet li jiżolaw biex jisseparaw il-parti tal-mejn tan-nirien fl-ispazju tal-makkinarju li fiha l-pompa prinċipali tan-nirien jew il-pompi mill-kumplament tal-mejn tan-nirien f’pożizzjoni li faċli tintlaħaq ‘il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Il-mejn tan-nirien għandu jiġi rranġat b’tali mod li meta l-valvijiet li jiżolaw ikunu magħluqa l-idranti kollha fuq il-vapur, ħlief dawk fl-ispazju tal-makkinarju msemmi hawn fuq, jistgħu jiġi pprovduti bl-ilma minn pompa tan-nirien jew pompa tan-nirien tal-emerġenza. Il-pompa tal-emerġenza, bid-daħla tagħha tal-ilma baħar u l-pajpijiet li jiġbdu u li jfornu u l-valvijiet li jiżolaw għandhom ikunu ‘l barra mill-ispazju tal-makkinarju. Jekk dan l-arranġament ma jkunx jista’ jsir, jista’ jitwaħħal armarju fl-ispazju tal-makkinarju jekk il-valv jiġi kkontrollat mill-bogħod minn pożizzjoni fl-istess kompartiment bħall-pompa tal-emerġenza u l-pajp tal-ġbid bl-arja ikun kemm jista’ jkun qasir. Partijiet qosra tal-ġbid jew tal-pajpijiet li jarmu jistgħu jippenetraw fl-ispazju tal-makkinarju, kemm-il darba jkunu magħluqa f’kejsing sostanzjali tal-azzar jew ikunu iżolati skont l-istandards A-60. Il-pajpijiet għandu jkollhom ħxuna tal-ħitan sostanzjali, iżda li fl-ebda każ ma għandha tkun ta’ anqas minn 11 mm u għandhom ikunu wweldjati ħlief għall-konnessjoni ta’ max-xifer għall-valv tad-daħla mill-baħar.

VAPURI ĠODDA U EŻISTENTI TAL-KLASSI B U VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET C U D TA’ TUL TA’ 24 METRU’ U IKTAR:

.2   Kapaċità tal-pompi tan-nar

.1

Il-pompi tan-nar meħtieġa għandhom ikunu kapaċi li jfornu għall-skopijiet ta’ tifi tan-nar kwantità ta’ ilma, bil-pressjoni speċifikata fil-paragrafu 4.2 ta’ mhux anqas minn żewġ terzi tal-kwantità meħtieġa li trid tiġi ttrattata mill-pompi tas-sentina meta jitħaddmu għall-ippumpjar tas-sentina.

.2

F’kull vapur li huwa rikjest skont dan ir-Regolament li għandu jiġi pprovdut b’aktar minn pompa potenti waħda tan-nar, kull waħda mill-pompi tan-nar meħtieġa għandu jkollha kapaċità ta’ mhux anqas minn 80 % tal-kapaċità totali meħtieġa, diviża bl-għadd minimu ta’ pompi tat-tifi tan-nar meħtieġa iżda fi kwalunkwe każ mhux inqas minn 25 m3/h u kull pompa tali għandha f’kull każ tkun kapaċi li tforni tal-anqas iż-żewġ ġettijiet tal-ilma li jkunu meħtieġa. Dawn il-pompi tan-nar għandhom ikunu kapaċi jfornu s-sistema prinċipali tan-nar taħt il-kundizzjonijiet meħtieġa.

.3

F’vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara, li fuqhom jiġu installati aktar pompi mill-minimu meħtieġ, tali pompi addizzjonali għandu jkollhom kapaċità ta’ mill-anqas 25 m3/h u għandhom ikunu kapaċi jfornu s-sistema prinċipali tan-nar skont paragrafu 5 ta’ dan ir-Regolament.

.3   L-arranġamenti tal-pompi tan-nar, mejns tan-nirien u d-disponibbiltà fil-pront tal-provvista tal-ilma

.1

Il-vapuri għandhom jiġu pprovduti b’pompi tan-nirien li jaħdmu bl-enerġija kif ġej:

.1

vapuri ċċertifikati biex iġorru aktar minn 500 passiġġier: tal-anqas tlieta, li waħda minnhom tkun pompa li titħaddem mill-magna prinċipali;

.2

vapuri ċċertifikati biex iġorru sa 500 passiġġier jew anqas: tal-anqas tnejn, li waħda minnhom tkun pompa li titħaddem mill-magna prinċipali.

.2

Il-pompi sanitarji, tas-saborra, tas-sentina jew tas-servizz ġenerali jistgħu jiġu aċċettati bħala pompa tan-nar, jekk kemm-il darba ma jintużawx normalment biex jippumpjaw iż-żejt u jekk ikunu soġġetti għal dazju okkażjonali għat-trasferiment jew l-ippumpjar tal-karburant taż-żejt, u jkun hemm arranġamenti xierqa tal-bidla.

.3

L-arranġamenti tal-konnessjonijiet tal-baħar, pompi tan-nar u s-sorsi tagħhom tal-enerġija għandhom ikunu tali biex jiżguraw li l-vapur iċċertifikati biex iġorru aktar minn 250 passiġġier, fil-każ ta’ nar f’xi wieħed mill-kompartimenti ma għandhomx jiġu diżattivati l-pompi tan-nar kollha.

F’vapuri ġodda tal-klassi B li huma ċċertifikati biex iġorru sa 250 passiġġier jew anqas, jekk nar f’xi wieħed mill-kompartimenti jidiżattiva l-pompi kollha, il-mezzi alternattivi li jipprovdu l-ilma għall-iskopijiet tat-tifi tan-nar għandhom ikunu pompa tan-nar tal-emerġenza li taħdem bl-enerġija b’mod indipendenti u bis-sors tal-enerġija u bil-konnessjoni tal-baħar ikunu jinsabu ‘il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Tali pompa tan-nar tal-emerġenza li taħdem bl-enerġija li titħaddem indipendentement għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien għall-vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara.

.4

F’vapuri ġodda tal-klassi B li huma ċċertifikati biex iġorru aktar minn 250 passiġġier, l-arranġamenti fil-pront għad-disponibbiltà tal-provvista tal-ilma għandhom ikunu tali li tal-anqas ġett wieħed effettiv għall-ilma jkun disponibbli minnufih minn xi idrant f’post fuq ġewwa u b’tali mod jiżgura l-kontinwazzjoni tal-ħruġ tal-ilma bit-tqabbid awtomatiku tal-pompa tan-nirien meħtieġa.

.5

F’vapuri bi spazju tal-makkinarju li perjodikament ma jkunx hemm nies magħhom jew meta persuna waħda biss tkun meħtieġa biex tagħmel l-għassa, għandu jkun hemm provvista immedjata tal-ilma mis-sistema tal-mejn tan-nirien bi pressjoni xierqa, jew bit-tqabbid mill-bogħod ta’ waħda mill-pompi tan-nirien prinċipali li jaqbdu mill-bogħod mill-pont tan-navigazzjoni u mill-istazzjon tal-kontroll tan-nar, jekk ikun hemm, jew l-użu ta’ pressjoni qawwija permanenti tas-sistema tal-mejn tan-nirien b’waħda mill-pompi prinċipali tan-nar.

.6

Il-valv tal-konsenja ta’ kull pompa għandu jitwaħħallu valv li ma jirritornax.

.4   Id-dijametru u l-pressjoni tal-mejns tan-nar.

.1

Id-dijametru tal-mejn tan-nar u l-pajpijiet tas-servizz tal-ilma għandhom ikunu suffiċjenti għad-distribuzzjoni effettiva tal-ħruġ massimu meħtieġ minn żewġ pompi tan-nar jaħdmu flimkien.

.2

B’żewġ pompi li jfornu fl-istess ħin miż-żennuni msemmija fil-paragrafu 8 i idranti suffiċjenti biex jipprovdu l-kwantità ta’ ilma speċifikata fil-paragrafu 4.1, il-pressjonijiet minimi li ġejjin għandhom jinżammu fl-idranti kollha:

Il-vapuri tal-klassi B iċċertifikati biex iġorru:

Ġodda

Eżistenti

aktar minn 500 passiġġier

0,4 N/mm2

0,3 N/mm2

sa 500 passiġġier

0,3 N/mm2

0,2 N/mm2

.3

Il-pressjoni massima fi kwalunkwe idrant ma għandhiex taqbeż dika li fih jista’ jintwera l-kontroll effettiv tal-manka tat-tifi tan-nar

.5   Għadd u pożizzjoni tal-idranti

.1

L-għadd u l-pożizzjoni tal-idranti għandhom ikunu tali li tal-anqas żewġ ġettijiet tal-ilma li mhumiex ġejjin mill-istess idrant, li waħda minnhom trid tkun ġejja minn tul wieħed tal-pajp, jistgħu jilħqu kull parti tal-vapur li normalment tkun aċċessibbli għall-passiġġieri jew għall-ekwipaġġ waqt li l-vapur ikun qed ibaħħar u kull parti mill-ispazju tal-merkanzija meta jkun vojt, kull spazju tal-merkanzija ro-ro jew kull spazju ta’ kategorija speċjali li fil-każ tal-aħħar iż-żewġ ġettijiet għandhom jilħqu kull parti ta’ tali spazju, kull wieħed minn tul wieħed tal-pajp. Barra minn hekk, tali idranti għandhom jiġu mpoġġija ħdejn l-aċċessi għall-ispazji protetti.

.2

Fl-ispazji tal-akkomodazzjoni, tas-servizz u tal-makkinarju l-għadd u l-pożizzjoni tal-idranti għandha tkun tali li r-rekwiżiti ta’ paragrafu 5.1 jistgħu jiġu konformi magħhom meta l-bibien kollha impermeabbli u l-bibien kollha fil-paratiji taż-żona prinċipali vertikali jkunu magħluqa.

.3

Fejn huwa pprovdut aċċess għall-ispazju tal-makkinarju f’livell baxx minn mina tax-xaft li tkun ħdejha, għandhom jiġu pprovduti żewġ idranti esterni għal, iżda qrib l-entratura għal dak l-ispazju tal-makkinarju. Fejn tali aċċessi jkunu pprovduti minn spazji oħra, f’wieħed minn dawn l-ispazji għandhom jiġu pprovduti żewġ idranti ħdejn l-entratura tal-ispazju tal-makkinarju. Ma hemmx bżonn isir tali provvediment meta il-mina jew spazji ħdejha ma jkunux parti mir-rotta tal-ħrib

.6   Pajpijiet u idranti

.1

Materjal li sar ineffettiv bis-sħana ma għandhux jintuża għall-mejns tan-nar u l-idranti sakemm ma jkunx protett b’mod xieraq. Il-pajpijiet u l-idranti għandhom jitpoġġew b’mod li l-manki tat-tifi tan-nar ikunu jistgħu faċilment jiġu akkoppjati magħhom. L-arranġament tal-pajpijiet u tal-idranti għandu jkun tali sabiex jevita l-possibbiltà tal-iffriżar. F’vapuri fejn tista’ tinġarr il-merkanzija fuq il-gverta, il-pożizzjonijiet tal-idranti għandhom ikunu tali li jkunu dejjem aċċessibbli fil-pront u l-pajpijiet għandhom jiġu rranġati sa fejn ikun prattiku biex jiġi evitat ir-riskju ta’ ħsara minn tali merkanzija.

.2

Għandu jitwaħħal valv biex iforni kull wieħed mill-manki tat-tifi tan-nar sabiex kull manka tat-tifi tan-nar tkun tista’ titneħħa waqt li l-pompi tan-nirien ikunu qed jaħdmu.

.3

Fuq vapuri li nbnew fl-1 ta’ Jannar 2003 jew wara għandhom jitwaħħlu valvijiet li jiżolaw għall-fergħat tat-tifi tan-nar miftuħa ewlenin kollha fuq il-gverta li jintużaw għal iskopijiet oħra li mhumiex tat-tifi tan-nar.

.7   Manki tat-tifi tan-nar

.1

Il-manki tat-tifi tan-nar għandhom ikunu ta’ materjal li ma jispiċċax, approvat mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, u għandhom ikunu ta’ tul biżżejjed biex jitfgħu ġett tal-ilma f’kull wieħed mill-ispazji li fihom jista’ jkun hemm bżonn li jintużaw. Kull manka għandu jkollu ż-żennuna u l-coupling meħtieġa. Għandu jkun hemm skambjabbiltà kompleta bejn il-coupling tal-manka u ż-żennuni. Il-pajpijiet li f’dan il-kapitolu huma msemmija bħala ‘manki tat-tifi tan-nar’ għandhom flimkien ma’ kull tagħmir u għodda, jinżammu lesti għall-użu f’pożizzjonijiet li jidhru ħdejn l-idranti tas-servizz tal-ilma jew il-konnessjonijiet. Barra minn dan, f’postijiet interni fil-vapuri li jġorru aktar minn 36 passiġġier, il-manki tat-tifi tan-nar għandhom ikunu konnessi b’mod permanenti mal-idranti.

.2

Għandu jkun hemm tal-anqas manka waħda tat-tifi tan-nar għal kull wieħed mill-idranti meħtieġa mill-paragrafu 5. It-tul tal-manka tal-ilma tat-tifi tan-nar għandu jiġi ristrett sa mhux aktar minn 20 metru fuq il-gverta u f’soprastrutturi u sa 15-il metru fi spazji tal-makkinarju u fuq vapuri iżgħar rispettivament sa 15-il metru u 10 metru.

.8   Żennuni

.1.1

Għall-iskopijiet ta’ dan il-kapitolu, id-daqs taż-żennuni standard għandu jkun ta’ 12-il mm, 16-il mm u 19-il mm jew kemm jista’ jkun qrib ta’ dawn. F’każi fejn jintużaw sistemi oħra - bħas-sistemi taċ-ċpar - jistgħu jiġu permessi żennuni ta’ dijametru differenti.

.1.2

Iż-żennuni kollha għandhom ikunu tat-tip approvat b’żewġ użi (i.e. tat-tip tal-isprej/ġett), u għandu jkollhom faċilità li jagħlqu totalment.

.2

Għall-ispazji tal-akkomodazzjoni u tas-servizz, ma hemmx għalfejn jintuża daqs taż-żennuna li jkun akbar minn 12 mm.

.3

Għall-ispazji tal-makkinarju u l-postijiet esterjuri, id-daqs taż-żennuna għandu jkun tali li jikseb ir-rimi massimu possibbli minn żewġ ġettijiet bil-pressjoni msemmija fil-paragrafu 4 mill-iżgħar pompa, kemm-il darba li ma jkunx hemm il-ħtieġa li tintuża żennuna ikbar minn19-il mm.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSI C U D TAT-TUL TA’ ANQAS MINN 24 METRU:

.9   Pompi tan-nirien, mejns tal-nar, idranti, pajpijiet u żennuni u d-disponibbiltà tal-provvista tal-ilma.

.1

Hija meħtieġa pompa tal-pompa tat-tifi tan-nar waħda indipendenti, li għandha tkun kapaċi li tforni, għall-iskopijiet għat-tifi tan-nar, tal-anqas ġett wieħed tal-ilma minn kwalunkwe idrant tan-nar, bil-pressjoni msemmija hawn taħt. Il-kwantità tal-ilma fornuta ma għandhiex tkun ta’ anqas minn żewġ terzi tal-kwantità meħtieġa li trid tinħadem mill-pompi tas-sentina meta jitħaddmu għall-ippompjar tas-sentina. Tali pompa tat-tifi tan-nar għandha tkun kapaċi, meta tkun qed tarmi l-ammont massimu li għalih saret referenza hawn fuq mill-idranti tan-nirien biż-żennuni ta’ 12 jew 16 jew 19-il mm, li żżomm f’minimu l-pressjoni tal-idrant kif meħtieġ mill-vapuri tal-klassi B.

.2

Kull vapur li jġorr aktar minn 250 passiġġier għandu jiġi fornut b’pompa addizzjonali tat-tifi tan-nar li għandha tiġi mqabbda b’mod permanenti mal-mejn tan-nar. Din il-pompa għandha titħaddem bl-enerġija. Tali pompa u s-sors tal-enerġija tagħha ma għandhomx jitqiegħdu fl-istess kompartiment bħall-pompa meħtieġa skont il-paragrafu 9.1 u għandha tiġi pprovduta b’konnessjoni permanenti tal-baħar li tkun tinsab ‘il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Tali pompa għandha tkun kapaċi li tforni tal-anqas ġett wieħed tal-ilma minn kwalunkwe idrant tal-ilma kemm-il darba li l-vapur iżomm pressjoni ta’ mill-anqas 0,3 N/mm2.

.3

Pompi sanitarji, tas-saborra, tas-sentina jew tas-servizz ġenerali jistgħu jiġu aċċettati bħala pompi tat-tifi tan-nar.

.4

Kull vapur għandu jkollu mejn tan-nar li jkollu dijametru suffiċjenti għad-distribuzzjoni effettiva tal-ħruġ massimu mogħti hawn fuq. L-għadd u l-pożizzjoni tal-idranti għandu jkun tali li tal-anqas ġett wieħed tal-ilma jista’ jilħaq kull parti tal-vapur billi juża tul wieħed massimu tal-pajp kif mogħti għall-vapuri tal-klassi B fil-paragrafu 7.2.

.5

Kull vapur għandu jitwaħħal b’mill-anqas manka waħda tat-tifi tan-nar għal kull idrant li jitwaħħal.

.6

F’vapuri bi spazju tal-makkinarju li perjodikament ma jkunx hemm nies magħhom jew meta persuna waħda biss tkun meħtieġa biex tagħmel l-għassa, għandu jkun hemm provvista immedjata tal-ilma mis-sistema tal-mejn tan-nirien bi pressjoni xierqa, jew bit-tqabbid mill-bogħod ta’ waħda mill-pompi tan-nirien prinċipali li jaqbdu mill-bogħod mill-pont tan-navigazzjoni u mill-istazzjon tal-kontroll tan-nar, jekk ikun hemm, jew l-użu ta’ pressjoni qawwija permanenti tas-sistema tal-mejn tan-nirien b’waħda mill-pompi prinċipali tan-nar.

.7

Il-valv tal-konsenja ta’ kull pompa għandu jitwaħħallu valv li ma jirritornax.

4.   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi (R 5 + 8 + 9 + 10)

.1   Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bil-gass: Ġenerali (R 5.1)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003 U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-pajpijiet neċessarji biex iservu bħala mezz tat-tifi tan-nar fi spazji protetti għandhom jiġu pprovduti bil-valvijiet tal-kontroll immarkati hekk sabiex jindikaw b’mod ċar l-ispazji li għalihom iwasslu l-pajpijiet. Għandha jkun hemm provvediment xieraq biex jiġi evitat id-dħul mhux mistenni tal-mezz fi kwalunkwe spazju.

.2

Is-sistema tal-pajpijiet għad-distribuzzjoni tal-mezz tat-tifi tan-nar għandha tiġi rranġata u ż-żennuni tal-ħruġ ikunu pożizzjonati b’tali mod li tinkiseb distribuzzjoni uniformi tal-mezz.

.3

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jagħlqu minn barra l-ispazji protetti, il-fetħiet kollha li jistgħu jdaħħlu l-arja fil-u jħallu l-gass joħroġ mill-ispazju protett.

.4

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex awtomatikament jagħtu twissija li tinstema’ tar-rilaxx tal-materjal li jitfi n-nirien fi spazju li fih normalment jaħdmu n-nies jew li għandu aċċess għalih il-persunal. L-allarm għandu jaħdem għal perjodu xieraq qabel ma jiġi rilaxxat il-mezz.

.5

Il-mezzi tal-kontroll ta’ kwalunkwe sistema li titfi n-nirien bil-gass għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u sempliċi biex jitħaddmu u għandhom ikunu miġbura flimkien fl-inqas postijiet possibbli f’pożizzjonijiet li x’aktarx ma jkunux iżolati min-nirien fi spazju protett. Għandu jkun hemm istruzzjonijiet ċari f’kull post dwar it-tħaddim tas-sistema wara li titqies s-sikurezza tal-persunal.

.6

Ma għandux jiġi permess ir-rilaxx awtomatiku tal-mezz tat-tifi tan-nar, ħlief kif inhu permess fir-rigward tal-unitajiet awtomatiċi lokali mwaħħla, flimkien ma’ u indipendenti minn kull sistema li titfi n-nirien, fl-ispazji tal-makkinarju fuq tagħmir li għandu riskju qawwi li jieħu n-nar jew fiż-żoni magħluqa fl-ispazji tal-makkinarju li għandhom riskju għoli li jieħdu n-nar.

.7

Fejn il-kwantità tal-mezz li jitfi n-nar tkun hija meħtieġa biex tipproteġi aktar minn spazju wieħed, il-kwantità tal-mezz disponibbli ma hemmx bżonn tkun akbar mill-akbar kwantità meħtieġa għal kull spazju li jkun protett b’dan il-mod.

.8

Ħlief jekk mhux permess mod ieħor x’imkien ieħor, il-kontenituri tal-pressjoni meħtieġa għall-ħżin tal-materjal li jitfi n-nirien, għandu jinsab ‘il barra mill-ispazji protetti f’konformità mal-paragrafu 1.11.

.9

Għandhom jiġu pprovduti mezzi għall-ekwipaġġ jew għall-persunal fuq l-art li b’mod sikur jiċċekkjaw il-kwantità tal-mezz fil-kontenituri.

.10

Il-kontenituri għall-ħżin tal-materjal li jitfi n-nirien u l-komponenti assoċjati tal-pressjoni għandhom jiġu ddisinjati skont il-kodiċi tal-prattika xierqa wara li jiġu kkunsidrati l-post fejn qegħdin u t-temperaturi massimi ambjentali li huma mistennija fis-servizz.

.11

Meta l-mezz li jitfi n-nar jinħażen ‘il barra minn spazju protett, għandu jinħażen f’kamra li tinsab f’pożizzjoni sikura u li l-aċċess għaliha jkun faċli u għandha tkun ventilata b’mod effettiv. Kwalunkwe daħla għal tali kamra tal-ħżin għandha tkun preferibbilment mill-gverta miftuħa u f’kull każ tkun indipendenti mill-ispazju protett.

Il-bibien tal-aċċess għandhom jinfetħu ‘l barra, u l-paratiji u l-gverti inklużi l-bibien u mezzi oħra li jagħlqu kull fetħa fihom, li jiffurmaw il-konfini bejn tali kmamar u l-ispazji li qegħdin ħdejhom li jkunu magħluqa għandhom ikunu magħluqa għall-gass. Għall-iskop tal-applikazzjoni tal-imwejjed għall-integrità tal-paratiji u l-gverti rigward il-proprjetà tagħhom tar-reżistenza għan-nar fir-Regolamenti II-2/B/4 jew II-2/B/5, skont kif ikun applikabbli, tali kmamar tal-ħżin għandhom jiġu ttrattati bħala stazzjonijiet tal-kontroll.

.12

L-użu tal-materjal li jitfi n-nirien, li jew waħdu jew taħt kundizzjonijiet mistennija għall-użu jagħti gassijiet tossiċi f’tali kwantitajiet li jipperikolaw il-persuni jew li jagħtu gassijiet li huma ta’ ħsara għall-ambjent, f’sistemi li jitfu n-nirien fuq il-vapuri ġodda u fuq tali stallazzjonijiet ġodda fuq il-vapuri eżistenti, mhux permess.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

.13

Sistemi li jitfu n-nirien bil-gass għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien.

.14

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jagħlqu minn barra l-ispazji protetti tal-fetħiet kollha li tista’ tiddaħħal l-arja minnhom jew li jħallu l-gass joħroġ mill-ispazju protett.

.15

Meta l-materjal li jitfi n-nirien jinħażen ‘il barra minn spazju protett, għandu jinħażen f’kamra li tkun tinsab wara l-paratija tal-ħbit minn quddiem u li ma tintuża għall-ebda raġuni oħra. Kull daħla għal tali kamra tal-ħżin għandha tkun preferibbilment mill-gverta miftuħa u għandha tkun indipendenti mill-ispazju protett. Jekk il-post tal-ħżin jkun taħt il-gverta, għandu jkun mhux aktar minn gverta waħda taħt il-gverta miftuħa u għandu jkun aċċessibbli direttament minn taraġ jew sellum mill-gverta miftuħa.

Spazji li jinsabu taħt il-gverta jew spazji fejn l-aċċess mhux ipprovdut mill-gverta miftuħa għandu jkollhom sistema ta’ ventilazzjoni mwaħħla ddisinjata biex tieħu l-arja tal-egżost mill-qiegħ tal-ispazju u għandhom ikunu ta’ daqs li jipprovdu tal-anqas 6 tibdiliet tal-arja fis-siegħa. Il-bibien tal-aċċess għandhom jinfetħu ‘l barra u l-paratiji u l-gverti inkluż il-bibien u mezzi oħra li jagħlqu kull fetħa fihom, li jiffurmaw il-konfini bejn tali kmamar u l-ispazji li qegħdin ħdejhom li huma magħluqa għandhom ikunu magħluqa għall-gass. Għall-iskop tal-applikazzjoni tat-tabelli 4.1, 4.2, 5.1 u 5.2 f’Parti B ta’ dan il-Kapitolu, tali stivi għandhom jiġu ttrattati bħala stazzjonijiet tal-kontroll tan-nirien.

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.16

Fejn il-volum tal-arja libera li tkun fir-riċevituri tal-arja f’kull spazju hija tali li, jekk jiġi rrilaxxat f’tali spazju fil-każ ta’ nirien, tali rilaxx tal-arja f’dak l-ispazju jaffettwa serjament l-effiċjenza tas-sistema fissa tat-tifi tan-nar, għandha tiġi pprovduta kwantità addizzjonali tal-materjal li jitfi n-nirien.

.17

Il-fornituri ta’ installazzjonijiet fissi li jitfu n-nar għandhom jipprovdu deskrizzjoni tal-installazzjoni, inkluż lista tal-iċċekkjar għall-manutenzjoni, bl-Ingliż u bil-lingwa/i) uffiċjali tal-Istat tal-bandiera.

.18

Il-kwantità tal-mezz li jitfi n-nar għandha tiġi ċċekkjata tal-anqas darba fis-sena jew minn espert awtorizzat mill-Amministrazzjoni, mill-fornitur tal-installazzjoni jew minn organizzazzjoni rikonoxxuta.

.19

L-iċċekkjar perjodiku li jsir mill-inġinier prinċipali tal-vapur jew li jiġi organizzat mill-maniġment tal-vapur għandu jiddaħħal fir-reġisrtu li jsemmi l-iskop u l-ħin ta’ tali ċċekkjar.

.20

Tagħmir li jitfi n-nar li mhux preskritt li huwa nstallat pereżempju fi stivi għandu, fil-bini u fid-dimensjonar tiegħu, jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għat-tip ta’ installazzjoni inkwistjoni.

.21

Il-bibien kollha għall-ispazji protetti mill-installazzjoni tas-CO2 għandhom jiġu mmarkati ‘Dan l-ispazju huwa protett mill-installazzjoni tas-CO2 u għandu jiġi evakwat meta t-tagħmir tal-allarm jibda jaħdem’.

.2   Sistemi tad-diossidu tal-karbonju (R 5.2)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003 U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Għall-ispazji tal-merkanzija l-kwantità ta’ CO2 disponibbli għandha, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor, tkun suffiċjenti biex tagħti volum minimu ta’ gass liberu ugwali għal 30 % tal-volum gross tal-akbar spazju tal-merkanzija li huwa protett b’dan il-mod fil-vapur.

Jekk hemm konnessjoni fit-toqob tal-ventilazzjoni bejn żewġ spazji tal-merkanzija jew aktar, dawn għandhom jiġu kkunsidrati bħala spazju wieħed. F’vapuri li jintużaw għall-ġarr tal-vetturi, il-kwantità meħtieġa ta’ CO2 għandha tiġi kkalkulata bħala 45 % tal-kontenut gross kubiku tal-akbar spazju tal-merkanzija.

.1.2

Il-kwantità miġjuba ta’ diossidu tal-karbonju għall-ispazji tal-makkinarju għandha tkun biżżejjed biex tagħti volum minimu ta’ gass liberu lill-akbar mill-volumi li ġejjin, jew:

.1

40 % tal-volum gross tal-akbar spazju tal-makkinarju protett, il-volum li jeskludi dik il-parti mill-kejsing li tkun ‘il fuq mil-livell li fih l-erja orizzontali tal-kejsing hija 40 % jew anqas tal-erja orizzontali tal-ispazju kkonċernat meħud fin-nofs bejn l-għatu tat-tank u l-aktar parti baxxa tal-kejsing; jew

.2

35 % tal-volum gross tal-akbar spazju tal-makkinarju protett, inkluż il-kejsing; kemm-il darba żewġ spazji tal-makkinarju jew aktar ma jkunux mifruda totalment għandhom jiġu kkunsidrati li jiffurmaw spazju wieħed.

.2

Għall-iskop ta’ dan il-paragrafu l-volum tad-diossidu tal-karbonju liberu għandu jiġi kkalkulat bħala 0,56 m3/kg.

.3

Is-sistema tal-pajpijiet imwaħħla għandha tkun tali li 85 % tal-gass ikun jista’ jintrema fl-arja f’anqas minn 2 min.

.4

Mekkaniżmu tal-ħruġ tad-diossidu tal-karbonju:

.1

Għandhom jiġu pprovduti żewġ kontrolli sseparati biex iħallu d-diossidu tal-karbonju joħroġ fi spazju protett u biex jiżgura l-attivitajiet tal-allarm. Kontroll wieħed għandu jintuża biex iħalli l-gass joħroġ mit-tankijiet tal-ħżin. Għandu jintuża kontroll ieħor biex iħaddem il-valv tal-pajpijiet li jitfgħu l-gass fl-ispazju protett.

.2

Iż-żewġ kontrolli għandhom ikunu f’kaxxa tal-ħruġ li tkun identifikata b’mod ċar għall-ispazju partikolari. Jekk il-kaxxa li fiha l-kontrolli għandha tkun imsakkra, għandu jkun hemm ċavetta għall-kaxxa, ħdejn il-kaxxa, f’kontenitur tal-ħġieġ li jista’ jinfaqa’.

.5

L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li l-ispazji li fihom jinsabu l-batteriji CO2 ikunu rranġati b’mod xieraq fir-rigward tal-aċċess, ventilazzjoni u tagħmir tal-komunikazzjoni tagħhom. Għandha tieħu l-miżuri kollha tas-sikurezza meħtieġa dwar il-bini, installazzjoni, immarkar, mili u l-ittestjar taċ-ċilindri tas-CO2, pajpijiet u tagħmir, u għat-tagħmir tal-kontroll u tal-allarm għal tali installazzjonijiet.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

.6

Is-sistemi tad-diossidu tal-karbonju għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien.

.7

L-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li l-ispazji li fihom jinsabu l-batteriji CO2 ikunu irranġati b’mod xieraq fir-rigward tal-aċċess, il-ventilazzjoni u t-tagħmir tal-komunikazzjoni tagħhom. Għandha tieħu l-miżuri kollha tas-sikurezza meħtieġa dwar il-kostruzzjoni, l-installazzjoni, l-immarkar, il-mili u l-ittestjar taċ-ċilindri tas-CO2 pajpijiet u tagħmir li jeħel, u għat-tagħmir tal-kontroll u tal-allarm għal tali nstallazzjoni.

.3   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi b’fowm b’espansjoni baxxa u li jinsabu fl-ispazji tal-makkinarju (R 8)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D, LI NBNEW QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003 U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Fejn f’kull spazju tal-makkinarju hemm imwaħħla sistema tat-tifi tan-nar fiss bil-fowm bl-espansjoni baxxa flimkien mar-rekwiżiti tar-Regolament 6, tali sistema għandha tkun kapaċi tarmi mit-toqob fissi għar-rimi f’mhux aktar minn ħames minuti kwantità ta’ fowm li tkun biżżejjed biex tkopri fond ta’ 150 mm li hija l-akbar erja waħedha li fuqha jista’ jinfirex il-karburant taż-żejt. Is-sistema għandha tkun kapaċi li tiġġenera fowm li jkun tajjeb biex jitfi n-nirien taż-żejt. Għandhom jiġu pprovduti mezzi għad-distribuzzjoni effettiva tal-fowm minn sistema permanenti tal-pajpijiet u valvijiet tal-kontroll jew viti għall-toqob tar-rimi u sabiex il-fowm jiġi direzzjonat b’mod effettiv mill-isprejers fissi fuq perikli oħra tan-nar fl-ispazju protett. Il-proporzjon tal-espansjoni tal-fowm ma għandux jaqbeż it-12 għal 1.

.2

Il-mezzi tal-kontroll ta’ kwalunkwe sistema bħal din għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u faċli biex jitħaddmu u għandhom ikunu miġbura flimkien f’anqas postijiet kemm jista’ jkun f’pożizzjonijiet li mhux probabbli jkunu maqtugħa minn nar fi spazju protett.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA:

.3

Is-sistemi tat-tifi tan-nar fissi bil-fowm fl-ispazji tal-makkinarju għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sikurezza tan-Nirien.

.4   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi bil-fowm b’espansjoni kbira fl-ispazji tal-makkinarju (R 9)

VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003 U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull sistema fissa bil-fowm b’espansjoni kbira fl-ispazji tal-makkinarju għandha tkun kapaċi li tarmi malajr mit-toqob tar-rimi kwantità ta’ fowm li tkun biżżejjed biex timla’ l-akbar żona li hija protetta b’rata ta’ mill-anqas metru (1) f’fond kull minuta. Il-kwantità ta’ likwidu li jifforma l-fowm li jkun disponibbli għandu jkun biżżejjed biex jipproduċi volum ta’ fowm li jkun ekwivalenti għal ħames darbiet il-volum tal-akbar spazju li jrid jiġi protett. Il-proporzjon tal-espansjoni tal-fowm ma għandux jaqbeż l-1 000 għal 1.

.2

It-toqob tal-provvista għad-distribuzzjoni tal-fowm, it-toqob li jiġbdu l-arja għal ġol-ġeneratur tal-fowm u l-għadd ta’ unitajiet li jipproduċu l-fowm għandhom ikunu tali li jipprovdu produzzjoni u distribuzzjoni effettiva tal-fowm.

.3

L-arranġament tat-toqob għall-forniment għall-ġeneratur tal-fowm għandu jkun tali li nar fl-ispazju protett ma jaffettwax it-tagħmir li jiġġenera l-fowm.

.4

Il-ġeneratur tal-fowm, is-sorsi tal-provvista tal-enerġija tiegħu, il-likwidu li jifforma l-fowm u l-mezzi tal-kontroll tas-sistema għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u faċli li tħaddimhom u għandhom ikunu miġbura flimkien f’mill-anqas postijiet daqs kemm hu possibbli f’pożizzjonijiet li mhux probabbli jkunu maqtugħa minn nar fi spazju protett.

VAPURI TAL-KLASSIJIET B, C u D LI NBNEW FL-1 TA’ JANNAR 2003 JEW WARA: