EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0023

Direttiva 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ April 2009 dwar strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (Verżjoni kodifikata) (Test b’relevanza għaż-ŻEE )

OJ L 122, 16.5.2009, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 169 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Imħassar b' 32014L0031 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/23/oj

16.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 122/6


DIRETTIVA 2009/23/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta’ April 2009

dwar strumenti tal-użin mhux awtomatiċi

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/384/KEE tal-20 ta’ Ġunju 1990 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward ta’ strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (3) ġiet emendata (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà li jipproteġu l-pubbliku minn riżultati mhux korretti ta’ operazzjonijiet ta’ użin permezz ta’ strumenti ta’ użin mhux awtomatiċi meta dawn jiġu użati għal ċerti kategoriji ta’ applikazzjonijiet.

(3)

F’kull Stat Membru, dispożizzjonijiet mandatarji jiffissaw b’mod partikolari l-ħtiġiet meħtieġa tar-rendiment ta’ strumenti tal-użin mhux awtomatiċi billi jispeċifikaw ir-rekwiżiti metroloġiċi u tekniċi, flimkien mal-proċeduri ta’ spezzjoni ta’ qabel u ta’ wara l-bidu tas-servizz. Dawn id-dispożizzjonijiet mandatarji ma jwasslux neċessarjament għal livelli differenti ta’ protezzjoni minn Stat Membru għal ieħor, imma, bin-nuqqas ta’ qbil bejniethom, ifixklu l-kummerċ fil-Komunità.

(4)

Din id-Direttiva għandha tiddefinixxi r-rekwiżiti mandatarji u essenzjali ta’ metroloġija u tħaddim dwar strumenti tal-użin mhux awtomatiċi. Biex tiffaċilita l-prova ta’ konformità mal-kundizzjonjiet essenzjali, hemm bżonn li jkun hemm standards armonizzati fuq livell Ewropew, b’mod partikolari fil-qasam tal-karatteristiċi metroloġiċi, ta’ disinn u ta’ kostruzzjoni, sabiex dawk l-istrumenti li jikkonformaw ma’ dawn l-istandards armonizzati jkunu jistgħu jiġu kkunsidrati bħala konformi mar-rekwiżiti essenzjali. Dawn l-istandards, armonizzati fuq livell Ewropew jiġu miktuba minn korpi privati u għandhom jibqgħu f’test mhux mandatarju. Għal dan il-għan il-Kumitat Ewropew ta’ Standardizzazzjoni (KEN) u l-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (KEnelec) u l-Istitut Ewropew għall-Istandardizzazzjoni tat-telekomunikazzjoni (ETSI) huma rrikonoxxuti bħala l-korpi kompetenti għall-adozzjoni ta’ standards armonizzati skond il-gwidi ġenerali (5) għall-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Ħieles (AELE) u dawk it-tliet korpi, iffirmati nhar it-28 ta’ Marzu 2003.

(5)

Ġew adottati serje ta’ Direttivi maħsubin sabiex ineħħu l-ostakoli tekniċi għall-kummerċ b’mod konformi mal-prinċipji stabbiliti fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Mejju 1985 dwar approċċ ġdid għal armonizzazzjoni u standards tekniċi (6); kull waħda minn dawn id-Direttivi tipprovvdi għat-twaħħil tal-marka tal-konformità “CE”. Fil-Kommunikazzjoni tagħha tal-15 ta’ Ġunju 1989 (7) dwar approċċ globali għaċ-ċertifikazzjoni u l-ittestjar, il-Kummissjoni pproponiet li jsiru regoli komuni li jikkonċernaw immarkjar ta’ konformità “KE” b’disinn sempliċi; billi, fir-Riżoluzzjoni tagħha tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar approċċ globali għal evalwazzjoni ta’ konformità (8), il-Kunsill approva bħala prinċipju ta’ gwida l-adozzjoni tal-approċċ konsistenti bħal dan fir-rigward tal-użu tal-marka tal-konformità “CE”. Iż-żewġ elementi bażiċi tal-approċċ il-ġdid li għandu jiġi applikat huma għalhekk il-ħtiġiet essenzjali u l-proċeduri ta’ evalwazzjoni tal-konformità.

(6)

L-evalwazzjoni tal-konformità mad-dispożizzjonijiet metroloġiċi u tekniċi relevanti hija meħtieġa biex tipprovdi protezzjoni effettiva għall-utenti u għall-partijiet terzi. Il-proċeduri eżistenti ta’ evalwazzjoni ta’ konformità huma differenti minn Stat Membru għall-ieħor. Biex jiġu evitati stimi multipli ta’ konformità, li huma fil-fatt ostakoli għall-moviment liberu ta’ strumenti, għandhom isiru arranġamenti għar-rikonoxximent reċiproku ta’ proċeduri ta’ evalwazzjoni tal-konformità bejn l-Istati Membri. Biex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent reċiproku ta’ proċeduri ta’ evalwazzjoni tal-konformità, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri Komunitarji, flimkien ma’ kriterji għall-ħatra ta’ korpi responsabbli għat-twettieq ta’ xogħlijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ proċeduri ta’ evalwazzjoni tal-konformità.

(7)

Huwa għaldaqstant essenzjali li jiġi żgurat li dawn il-korpi maħtura jiżguraw livell għoli ta’ kwalità fil-Komunità.

(8)

Il-preżenza ta’ strument ta’ użin li mhuwiex awtomatiku bl-immarkar “CE” tal-konformità jew tal-istiker li fiha l-ittra “M” għandha tindika li hemm preżunzjoni li dan jissodisfa d-dispożizzjonijiiet ta’ din id-Direttiva u li għaldaqstant, ma jkunx hemm bżonn li jiġu ripetuti l-valutazzjonijiet ta’ konformità li diġà jkunu saru.

(9)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mniżżla fl-Anness VII, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

IL-KAPITOLU 1

IL-KAMP TAL-APPLIKAZZJONI, IT-TQEGĦID FIS-SUQ U L-MOVIMENT LIBERU

Artikolu 1

1.   Din id-Direttiva tapplika għall-istrumenti kollha mhux awtomatiċi.

2.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandha ssir distinzjoni bejn il-kategoriji ta’ użu ta’ strumenti tal-użin mhux awtomatiċi li ġejjin:

a)

(i)

id-determinazzjoni tal-massa għal transazzjonijiet kummerċjali;

(ii)

id-determinazzjoni tal-massa għall-kalkolazzjoni ta’ nollijiet, tariffi, taxxa, bonus, penali, rimunerazzjoni, indennità jew tip simili ta’ pagament;

(iii)

id-determinazzjoni tal-massa għall-applikazzjoni tal-liġijiet jew tar-regolamenti jew għal opinjoni esperta mogħtija fi proċeduri tal-qorti;

(iv)

id-determinazzjoni tal-massa fil-prattika tal-mediċina, għall-użin ta’ pazjenti għal għanijiet ta’ osservazzjoni, dijanjosi u trattament mediku;

(v)

id-determinazzjoni tal-massa sabiex isiru mediċini fuq preskrizzjoni fi spiżeriji u d-determinazzjoni tal-massa f’analiżi mwettqa ġewwa laboratorji mediċi u farmaċewtiċi;

(vi)

id-determinazzjoni ta’ prezz fuq il-bażi tal-massa għall-għan ta’ bejgħ dirett lill-pubbliku u għall-manifattura ta’ imballaġġ qabel il-bejgħ;

b)

l-applikazzjonijiet kollha għajr dawk elenkati f’punt (a).

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

1.

“Strument ta’ użin”, huwa strument ta’ kejl li jservi sabiex jistabbilixxi l-massa ta’ oġġett billi juża l-azzjoni tal-gravità fuq dak l-oġġett; strument ta’ użin jista’ wkoll iservi biex jistabbilixxi daqsijiet, kwantitajiet, parametri jew karatteristiċi oħra li huma relatati mal-massa;

2.

“Strument ta’ użin li mhuwiex awtomatiku” jew “strument”, huwa definit bħala strument ta’ użin li għandu bżonn l-intervent ta’ operatur waqt l-użin;

3.

“Standard armonizzat” huwa speċifikazzjoni teknika (standard jew dokument armonizzat Ewropew) adottat mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (KEN), il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (Kenelec), jew l-Istitut Ewropew għall-Istandards fit-Telekomunikazzjoni (ETSI), jew minn tnejn jew tlieta minn dawn l-organizzazzjonijiet jew it-tlieta fuq mandat tal-Kummissjoni skond id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 98/34/KE tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (9) u l-linji ta’ gwida ġenerali għall-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Ħieles (AELE) u dawn it-tliet organizzazzjonijiet, iffirmati fit-28 ta’ Marzu 2003.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu kull pass meħtieġ sabiex jiżguraw illi huma biss dawk l-istrumenti li jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva li jkunu jistgħu jitpoġġew fis-suq.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-istrumenti ma jistgħux jiddaħħlu fis-servizz għall-użi enumerati fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) jekk ma jissodisfawx il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva, u b’mod konformi jkollhom l-immarkar tal-konformità “CE” msemmi fl-Artikolu 11.

Artikolu 4

L-istrumenti użati għall-applikazzjonijiet elenkati fil- punt (a) tal-Artikolu 1(2) għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet essenzjali stabbiliti fl-Anness I.

F’każijiet fejn l-istrument jinkludi, jew huwa konness ma’, strumenti li mhumiex użati għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) dawn l-istrumenti m’għandhomx ikunu soġġetti għal dawk il-ħtiġiet essenzjali.

Artikolu 5

1.   L-Istati Membri m’għandhomx jimpedixxu t-tqegħid fis-suq ta’ strumenti li jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

2.   L-Istati Membri m’għandhomx jimpedixxu it-tqegħid fis-servizz għall-iskopijiet msemmija fl-Artikolu 1, it-tieni paragrafu, punt 1) ta’ strumenti li jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 6

1.   L-Istati Membri għandhom jippreżumu l-konformità mal-ħtiġiet essenzjali msemmija fl-Anness I, fir-rigward ta’ strumenti li jissodisfaw l-istandards nazzjonali rilevanti li jimplimentaw l-istandards armonizzati li jissodisfaw dawn il-ħtiġiet essenzjali.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-referenzi tal-istandards armonizzati msemmija fil-paragrafu 1 f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw ir-referenzi tal-istandards nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1.

L-Artikolu 7

Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni tikkonsidra li l-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 6(1) ma jissodisfawx kompletament il-ħtiġiet essenzjali msemmija fl-Anness I, il-Kummissjoni jew l-Istat Membru konċernat għandu jippreżenta l-każ quddiem il-Kumitat Permanenti stabbilit taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ «il-Kumitat», billi jagħti r-raġunijiet għall-pożizzjoni tiegħu.

Il-Kumitat għandu jagħti opinjoni mingħajr dewmien.

Fid-dawl tal-opinjoni tal-Kumitat, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri, jekk hemmx bżonn jew le, li jiġu rtirati dawk l-istandards mill-pubblikazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 6(2).

Artikolu 8

1.   Meta Stat Membru jikkonsidra illi strumenti li għandhom immarkar tal-konformità “CE” msemmi fl-Anness II, punti 2, 3 u 4, ma jissodisfawx il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva meta dawn jiġu installati b’mod korrett u wżati għall-iskopijiet li għalihom huma intenzjonati, huwa għandu jieħu l-miżuri xierqa sabiex ineħħi dawk l-istrumenti mis-suq jew li jipprojbixxi jew jirrestrinġi li dawn jibdew jitħaddmu jew/u milli dawn jitpoġġew fis-suq.

L-Istat Membru konċernat għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni b’din il-miżura, u jindika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, u b’mod partikolari jekk in-nuqqas ta’ konformità hijiex minħabba:

(a)

nuqqas li jintlaħqu l-ħtiġiet essenzjali msemmija fl-Anness I, fejn strumenti ma jissodisfawx l-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 6(1);

(b)

applikazzjoni mhux korretta tal-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 6(1);

(c)

nuqqasijiet fl-istandards armonizzati infushom, msemmija fl-Artikolu 6(1).

2.   Il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati fl-inqas żmien possibbli.

Wara dawn il-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tinforma immedjatament lill-Istat Membru, li jkun ħa l-azzjoni, bir-riżultat. Jekk issib illi l-miżura meħuda hija ġġustifikata, għandha tinforma b’dan immedjatament lill-Istati Membri l-oħrajn.

Jekk id-deċiżjoni tkun attribwita għal nuqqasijiet fl-istandards, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-partijiet konċernati, għandha tippreżenta l-każ quddiem il-Kumitat fi żmien xahrejn, jekk l-Istat Membru li ħa l-miżuri ikollu l-ħsieb li jżommhom, u għandha sussegwentement tibda l-proċedura msemmija fl-Artikolu 7.

3.   Meta strument li ma jissodisfax il-kriterji ta’ konformità jkollu immarkar tal-konformità “CE”, l-Istat Membru kompetenti, għandu jieħu azzjoni addattata kontra min ikun waħħal dan l-immarkar u għandu jinforma b’dan lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri jkunu infurmati bil-progress u bir-riżultat ta’ din il-proċedura.

KAPITOLU 2

EVALWAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

Artikolu 9

1.   Il-konformità tal-istrumenti mal-ħtiġiet essenzjali stabbiliti fl-Anness I tista’ tiġi ċċertifikata b’waħda minn dawn il-proċeduri skond kif magħżul mill-applikant:

(a)

eżaminazzjoni tat-tip CE kif hemm referenza għaliha fl-Anness II, punt1, segwita jew bid-dikjarazzjoni ta’ konformità tat-tip CE (garanzija tal-kwalità tal-produzzjoni) kif msemmija fl-Anness II.2, jew bil-verifikazzjoni tal-KE kif stabbilit fl-Anness II, punt 3;

madankollu, l-eżaminazzjonijiet tat-tip CE m’għandhomx ikunu obbligatorji għal strumenti li ma jużawx strumenti elettroniċi u li l-apparat ta’ użin tal-massa tagħhom ma jużax molla sabiex jikkalkula t-tagħbija;

(b)

verifika tal-unit CE kif msemmija fl-Anness II, punt 4.

2.   Id-dokumenti u l-korrispondenza li għandhom x’jaqsmu mal-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu abbozzati fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn għandhom isiru l-proċeduri msemmija, jew b’lingwa aċċettata mil-korp innotifikat skond l-Artikolu 10(1).

3.   Fejn l-istrumenti huma soġġetti għal Direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għat-twaħħil tal-immarkar tal-konformità “CE”, dan tal-aħħar għandu jindika li l-istrumenti in kwistjoni huma preżunti li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dawk id-Direttivi l-oħra.

Iżda, fejn waħda jew aktar minn dawn id-Direttivi li japplikaw għall-istrumenti jippermettu lill-manifattur, waqt perjodu ta’ transizzjoni, li jagħżel liema arranġamenti japplika, l-immarkar tal-konformità “CE” għandu jindika konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi applikati mill-manifattur biss. F’dan il-każ, id-dettalji tad-Direttivi applikati, kif ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom jingħataw fid-dokumenti, notifiki jew struzzjonijiet meħtieġa mid-Direttivi u li jakkumpanjaw lil dawn l-istrumenti.

Artikolu 10

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-korpi li nnominaw sabiex iwettqu l-proċeduri msemmija fl-Artikolu 9 flimkien max-xogħlijiet speċifiċi li dawn il-korpi ġew nominati sabiex iwettqu u n-numri ta’ identifikazzjoni assenjati lilhom minn qabel mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lista tal-korpi notifikati u n-numri ta’ identifikazzjoni tagħhom u x-xogħlijiet li għalihom ġew notifikati. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li din il-lista tinżamm aġġornata.

2.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji minimi stabbilti fl-Anness V għall-korpi magħżula. Għandu jkun hemm il-preżunzjoni li l-korpi li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti mill-istandards armonizzati rilevanti jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-imsemmi Anness.

3.   Stat Membru li jkun ħatar korp għandu jikkanċella l-ħatra jekk dan ma jibqax jissodisfa l-kriterji għall-ħatra tiegħu msemmija fil-paragrafu 2. L-Istat Membru għandu jinforma minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’dan u għandu jirtira n-notifika.

KAPITOLU 3

IMMARKAR TAL-KONFORMITÀ “CE” U L-ISKRIZZJONIJIET

Artikolu 11

1.   L-immarkar tal-konformità “CE” u d-data supplimentari meħtieġa hekk kif deskritta fl-Anness IV, punt 1 għandhom jitwaħħul b’mod li jkunu jidhru b’mod ċar, li jista’ jinqara faċilment u f’forma li ma tistax titħassar fuq strumenti li għalihom ġiet stabbilita l-konformità għall-immarkar tal-KE.

2.   L-iskrizzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Anness IV, il-punt 2 għandhom jitwaħħlu mal-istrumenti l-oħra kollha, b’tali mod li jkunu jidhru b’mod ċar, jinqraw faċilment u b’mod li ma tistax titħassar.

3.   It-twaħħil ta’ marki fuq l-istrumenti li jafu jqarrqu b’terzi persuni fejn jidħol it-tifsir u l-forma tal-immarkar tal-konformità “CE” għandu jiġi projbit. Tista’ titwaħħal kull marka oħra mal-istrumenti sakemm il-visibilità u l-leġibilità tal-immarkar tal-konformità “CE” ma jkunux b’hekk imnaqqsa.

Artikolu 12

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8:

(a)

fejn Stat Membru jistabbilixxi li marka tal-konformità “CE” ġiet imwaħħla bla raġuni, il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fi ħdan il-Komunità għandu jkun obbligat li jagħmel l-istrument konformi fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-immarkar tal-konformità “CE” u li jwaqqaf il-ksur tar-regolament taħt il-kondizzjonijiet imposti mill-Istat Membru;

(b)

fejn in-nuqqas ta’ konformità jissokta, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex jirristrinġi jew jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-istrument in kwistjoni jew li jiżgura li jitneħħa mis-suq b’mod konformi mal-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 8.

Artikolu 13

Meta strument li huwa wżat għal waħda mill-applikazzjonijiet enumerati fil-punt (a) ta’ Artikolu 1(2) jinkludi jew ikun konness ma’ strumenti li ma ġewx soġġetti għall-evalwazzjoni tal-konformità kif imsemmi fl-Artikolu 9, kull wieħed minn dawn l-istrumenti għandu juri s-simbolu li jillimita l-użu tiegħu kif hemm definit fl-Anness IV, punt 3. Dan is-simbolu għandu jitwaħħal mal-istrument b’mod li jidher ċar u b’mod li ma jitħassarx.

KAPITOLU 4

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14

L-Istati Membri għandhom jieħdu kull pass biex jiżguraw illi l-istrumenti li juru li l-immarkar tal-konformità “CE” li jiggarantixxi l-konformità mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva jkomplu jkunu konformi ma’ dawn il-ħtiġiet.

Artikolu 15

Kull deċiżjoni meħuda skond din id-Direttiva u li tirriżulta f’restrizzjonijiet fuq il-bidu tat-tħaddim ta’ strument għandha tiddikjara r-raġunijiet eżatti li fuqhom tkun ibbażata.

Deċiżjoni bħal din, għandha tiġi nnotifikata mingħajr dewmien lill-parti konċernata, li għandha fl-istess ħin tiġi informata bir-rimedji ġudizzjarji li huma disponibbli għaliha taħt il-liġi fis-seħħ fl-Istat Membru konċernat u fuq il-limiti ta’ żmien li huma soġġetti għalihom dawn ir-rimedji.

Artikolu 16

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull test tad-dispożizzjonijiet essenzjali tal-liġi interna li huma jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

Artikolu 17

Id-Direttiva 90/384/KEE, kif emendata mid-Direttiva mniżżla fl-Anness VII, Parti A hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mniżżla fl-Anness VII, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VIII.

Artikolu 18

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 19

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 23 ta’ April 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

P. NEČAS


(1)  ĠU C 44, 16.2.2008, p. 33.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Diċembru 2007 (ĠU C 323 E, 18.12.2008 p. 57) . u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Marzu 2009.

(3)  ĠU L 189, 20.7.1990, p. 1.

(4)  Ara l-Anness VII, Parti A.

(5)  ĠU C 91, 16.4.2003, p. 7.

(6)  ĠU C 136, 4.6.1985, p. 1.

(7)  ĠU C 267, 19.10.1989, p. 3.

(8)  ĠU C 10, 16.1.1990, p. 1.

(9)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANNESS I

ĦTIĠIET ESSENZJALI

It-terminoloġija użata hija dik tal-Organizzazzjoni Internationali tal-Metroloġija Legali.

Osservazzjoni preliminari

Meta strument jinkludi jew ikun konness ma’ iktar minn strument indikatur jew stampatur wieħed, użat għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2), dawk l-istrumenti li jirrepetu r-riżultati tal-operazzjoni ta’ użin u li ma jistgħux jinfluwenzaw it-tħaddim kif suppost tal-istrument, m’għandhomx ikunu soġġetti għall-ħtiġiet essenzjali, jekk ir-riżultati tal-użin jiġu stampati jew irrikordjati b’mod korrett u b’mod li ma jitħassarx minn parti tal-istrument li jissodisfa l-ħtiġiet essenzjali, u r-riżultati jkunu aċċessibbli għaż-żewġ partijiet konċernati mill-kejl. Madankollu, l-istrumenti użati għall-bejgħ dirett lill-pubbliku, strumenti ta’ wiri u ta’ stampar għall-bejjiegħ u għall-konsumatur, għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet essenzjali.

ĦTIĠIET METROLOĠIĊI

1.   Unitajiet tal-massa

L-unitajiet tal-massa użati għandhom ikunu l-unitajiet legali skond it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE tal-20 ta’ Diċembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-unitajiet ta’ kejl (1).

Soġġetti għall-konformità ma’ din il-kundizzjoni, jistgħu jintużaw l-unitajiet li ġejjin:

unitajiet SI: kilogramm, mikrogramm, milligramm, gramm, tunnellata,

unità tas-sistema imperjali: uqija Troy, għall-użin ta’ metalli prezzjużi,

unità oħra mhux SI: carat mettriku, għall-użin ta’ ħaġar prezzjuż.

Għal strumenti li jużaw l-unità Imperjali msemmija hawn fuq, il-ħtiġiet essenzjali rilevanti speċifikati hawn taħt, għandhom jiġu maqlubin għall-imsejħa unità Imperjali, bl-użu ta’ interpolazzjoni sempliċi.

2.   Klassijiet ta’ preċiżjoni

2.1.   Ġew definiti l-klassijiet ta’ preċiżjoni li ġejjin:

I

speċjali

II

għolja

III

medja

IIII

ordinarja

L-ispeċifikazzjonijiet ta’ dawn il-klassijiet huma mogħtija fit-Tabella 1.

Tabella 1

Klassijiet ta’ preċiżjoni

Klassi

Intervall tal-iskala tal-verifika (e)

Kapacità minima (Min)

Numru ta’ intervalli tal-iskala tal-verifika

FOR-L_2009122MT.01001101.notes.0001.xml.jpg

Valur minimu

Valur minimu

Valur massimu

I

0,001

g ≤e

100 e

50 000

II

0,001

g ≤e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1

g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1

g ≤e ≤ 2g

20 e

100

10 000

5

g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5

g ≤ e

10 e

100

1 000

Il-kapaċità minima hija mnaqqsa għal 5 e għal strumenti fil-klassijiet II u III biex tiġi stabbilita tariffa ta’ trasferiment.

2.2.   Intervalli fl-iskala

2.2.1.

L-intervall fl-iskala attwali (d) u l-verifika tal-intervall fl-iskala (e) għandu jkun fil-forma:

1×10k, 2×10k, jew 5×10k unitajiet tal-massa,

k huwa kull numru sħiħ jew żero.

2.2.2.

Għall-istrumenti kollha għajr dawk bi strumenti indikattivi awżiljari:

d = e

2.2.3.

Għall-istrumenti bi strumenti indikattivi awżiljari, japplikaw il-ħtiġiet li ġejjin:

e = 1×10k g

d < e ≤ 10 d

għajr għal strumenti tal-klassi I bi d < 10–4 g, li għalihom e = 10–3 g.

3.   Klassifikazzjoni

3.1.   Strumenti bi skala waħda ta’ użin

L-istrumenti mgħammra bi strumenti indikattivi awżiljari għandhom jiffurmaw parti minn klassi I jew klassi II. Għal dawn l-istrumenti l-limiti l-aktar baxxi tal-kapaċità minima għal dawn iż-żewġ klassijiet jistgħu jiġu miksuba mit-Tabella 1 billi wieħed jissostitwixxi, fil-kolonna 3, l-intervall tal-iskala ta’ verifika (e) bl-intervall attwali tal-iskala (d).

Jekk d < 10–4 g, il-kapaċità massima tal-klassi 1 jista’ jkun inqas minn 50 000 e.

3.2.   Strumenti bi skali multipli ta’ użin

Huma permessi skali mutipli ta’ użin, sakemm dawn ikunu indikati b’mod ċar fuq l-istrument. Kull skala ta’ użin individwali hija kklassifikata skond il-punt 3.1. Jekk l-iskala ta’ użin taqa’ taħt klassijiet differenti ta’ preċiżjoni, l-istrument għandu jkun konformi mal-aktar ħtiġiet stretti li japplikaw għall-klassijiet ta’ preċiżjoni li fihom jaqgħu l-iskali ta’ użin.

3.3.   Strumenti ta’ aktar minn intervall wieħed

3.3.1.

Strumenti bi skala ta’ użin waħda jista’ jkollhom bosta skali ta’ użin parzjali (strumenti b’aktar minn intervall wieħed).

Strumenti b’aktar minn intervall wieħed ma jistax ikollhom strument indikatur awżiljari.

3.3.2.

Kull skala ta’ użin parzjali 1 ta’ strumenti ta’ użin b’aktar minn intervall wieħed hija definita kif ġej:

l-intervall tal-iskala tal-verifika tiegħu ei

b’ e(i + 1) > ei

il-kapaċità massima Maxi

b’ Maxr = Max

il-kapaċità minima Mini

b’ Mini = Max (i – 1)

u Min1 = Min

fejn:

i

=

1, 2, … r,

i

=

numru tal-iskala tal-użin parzjali,

r

=

in-numru totali tal-iskali ta’ użin parzjali.

Il-kapaċitajiet kollha huma kapaċitajiet ta’ użin nett, irrispettivament mill-valur ta’ kull tara użata.

3.3.3.

L-iskali ta’ użin parzjali huma kklassifikati skond it-Tabella 2. L-iskali kollha ta’ użin parzjali għandhom jaqgħu taħt l-istess klassi ta’ preċiżjoni, dik il-klassi tkun il-klassi ta’ preċiżjoni ta’ dak l-istrument.

Tabella 2

Strumenti ta’ aktar minn intervall wieħed

i

=

1, 2, … r

i

=

numru tal-iskala ta’ użin parzjali

r

=

in-numru totali tal-iskali ta’ użin parzjali


Klassi

Intervall tal-iskala ta’ verifika (e)

Kapacità minima (Min)

Numru ta’ intervalli tal-iskala ta’ verifika

Valur minimu

Valur minimu (2)

FOR-L_2009122MT.01001101.notes.0002.xml.jpg

Valur massimu

FOR-L_2009122MT.01001101.notes.0003.xml.jpg

I

0,001

g ≤ei

100 el

50 000

II

0,001

g ≤ei ≤ 0,05g

20 el

5 000

100 000

0,1

g ≤ ei

50 el

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ ei

20 el

500

10 000

IIII

5

g ≤ ei

10 el

50

1 000

4.   Preċiżjoni

4.1.   Kif wieħed jimplimenta l-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 9, l-iżball tal-indikazzjoni m’għandux ikun aktar mill-iżball massimu permissibbli tal-indikazzjoni kif jidher fit-Tabella 3. Fil-każ ta’ indikazzjoni numerika, l-iżball tal-indikazzjoni għandu jiġi korrett għall-iżball aġġustat.

L-iżbalji massimi permissibbli japplikaw għall-valur nett u tat-tara għal kull tagħbija possibli, minbarra l-valuri tat-tara stabbiliti minn qabel.

It-Tabella 3

Żbalji massimi permissibbli

Tagħbija

Żball massimu permess

Klassi I

Klassi II

Klassi III

Klassi IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

±1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

±1,5 e

4.2.   L-iżbalji massimi permissibbli fit-tħaddim huma d-doppju tal-iżbalji massimi permessibbli stabbiliti fit-taqsima 4.1.

5.   Ir-riżultati tal-użin ta’ strument għandhom ikunu jistgħu jiġu repetuti, u għandhom ikunu riproduċibbli minn strumenti oħra indikattivi użati u b’metodi oħra ta’ użin użati.

Ir-riżultati tal-użin għandhom ikunu insensittivti biżżejjed għal bidliet fil-pożizzjoni tal-massa fuq ir-riċevitur tat-tagħbija.

6.   L-istrument għandu jirreaġixxi għal varjazzjonijiet żgħar fit-tagħbija.

7.   Kwantitajiet ta’ influwenza u ħin

7.1.   L-istrumenti tal-klassijiet II, III u IIII, li jistgħu jintużaw f’pożizzjoni inklinata, għandhom ikunu insensittivi biżżejjed għall-grad ta’ inklinazzjoni li jista’ jseħħ fl-użu normali.

7.2.   L-istrumenti għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet metroloġiċi fl-iskala ta’ temperatura speċifikata mill-manifattur. Il-valur ta’ din l-iskala għandu jkun tal-anqas ugwali għal:

5 °C għal strument tal-klassi I,

15 °C għal strument tal-klassi II,

30 °C għal strument tal-klassijiet III jew IIII.

Fin-nuqqas ta’ speċifikazzjoni tal-manifattur, tapplika l-iskala tat-temperatura ta’ bejn –10 °C sa + 40 °C.

7.3.   L-istrumenti mħaddmin mill-mains tal-elettriku għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet metroloġiċi taħt il-ħtiġiet tal-provvista tal-enerġija fil-limiti tal-flutwazzjonijiet normali.

L-istrumenti li jaħdmu bl-enerġija ta’ batterija għandhom jindikaw kull meta l-vultaġġ jinżel taħt il-valur minimu neċessarju u għandhom, f’dawn iċ-ċirkostanzi, jew ikomplu jaħdmu b’mod korrett jew jintfew b’mod awtomatiku.

7.4.   Strumenti elettroniċi, għajr dawk tal-klassi I u fil-każ ta’ dawk fil-klassi II jekk e hija inqas minn 1 g, għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet metroloġiċi taħt ħtiġiet ta’ umdità relattivament għolja fil-limitu l-aktar għoli tal-iskala ta’ temperaturi tagħhom.

7.5.   It-tpoġġija ta’ tagħbija fuq strument tal-klassijiet II, III jew IIII għal perjodu twil ta’ ħin għandu jkollu effetti negliġibbli fuq l-indikazzjoni tal-massa jew fuq l-indikazzjoni żero, immedjatement wara li titneħħa t-tagħbija.

7.6.   Taħt kondizzjonijiet oħra, l-istrumenti għandhom jew jibqgħu jaħdmu b’mod korret jew jintfew b’mod awtomatiku.

Disinn u kostruzzjoni

8.   Ħtiġiet ġenerali

8.1.   Id-disinn u l-kostruzzjoni tal-istrumenti għandha tkun tali li l-istrumenti jżommu l-kwalitajiet metroloġiċi tagħhom meta dawn jintużaw u jiġu installati b’mod korrett u meta jintużaw fl-ambjent li kienu maħsuba għalih. Il-valur tal-massa għandu jiġi indikat.

8.2.   Meta l-istrumenti elettroniċi jkunu esposti għal interruzzjonijiet, dawn m’għandhomx juru l-effetti ta’ ħsarat sinnifikanti jew inkella għandhom josservawhom u jindikawhom b’mod awtomatiku.

Fuq osservazzjoni awtomatika ta’ ħsara sinifikanti, l-istrumenti elettroniċi għandhom jipprovdu allarm viżwali jew li jista’ jinstema’ li jibqa’ għaddej sakemm min ikun qiegħed juża’ l-istrument jieħu azzjoni ta’ korrezzjoni jew sakemm titlaq il-ħsara.

8.3.   Il-ħtiġiet tal-punti 8.1 u 8.2 għandhom jiġu sodisfatti fuq perjodu ta’ żmien li huma normali meta wieħed iżomm f’moħħu l-għan li l-istrumenti kienu maħsubin għalih.

Strumenti elettroniċi numeriċi għandhom dejjem jeżerċitaw kontroll adegwat tal-operazzjoni korretta tal-proċess ta’ użin, tat-tagħmir indikattiv u tal-ħażna tad-data u tat-trasferiment tad-data.

Fuq osservazzjoni awtomatika ta’ ħsara sinifikanti fuq tul taż-żmien, l-istrumenti elettroniċi għandhom jipprovdu allarm viżwali jew li jista’ jinstema’ li jibqa’ għaddej sakemm min ikun qiegħed juża’ l-istrument jieħu azzjoni ta’ korrezzjoni jew sakemm l-iżball ma jibqax hemm.

8.4.   Meta tagħmir estern jiġi mqabbad ma’ strument elettroniku permezz ta’ ċirkwit tal-elettriku adattat, il-kwalitajiet metroloġiċi tal-istrumenti m’għandhomx jiġu affettwati b’mod kontra.

8.5.   L-istrumenti m’għandhomx ikollhom karatteristiċi li jistgħu jiffaċilitaw l-użu bi frodi tal-istrument, filwaqt li l-possibilitajiet għal użu ħażin mhux intenzjonat għandhom ikunu minimi. Il-komponenti li m’għandhomx jiġu żarmati jew aġġustati mill-utent għandhom ikunu protetti minn dawn it-tipi ta’ azzjonijiet.

8.6.   L-istrumenti għandhom ikunu ddisinnjati b’tali modi li jippermettu eżekuzzjoni fil-pront tal-kontrolli statutorji stabbiliti f’din id-Direttiva.

9.   Indikazzjoni tar-riżultati tal-użin u valuri oħra ta’ użin

L-indikazzjoni tar-riżultati ta’ użin u valuri oħra ta’ użin għandhom ikunu preċiżi, mhux ambigwi u li jiggwidaw tajjeb u l-istrument indikatur għandu jippermetti li l-indikazzjoni tinqara b’mod faċli taħt kondizzjonijiet ta’ użu normali.

L-ismijiet u s-simboli tal-unitajiet msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Anness għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 80/181/KEE biż-żieda tas-simbolu għall-carat metriku li għandu jkun is-simbolu «ct».

L-indikazzjoni m’għandiex tkun possibbli 'l fuq mill-kapaċità massima (Max), miżjuda b’9 e.

Strument indikattiv awżiljari huwa permess biss fuq in-naħa tal-lemin tal-marka deċimali. Strument indikattiv estiż jista’ jiġi użat biss b’mod temporanju, u m’għandux ikun jista’ jsir stampar matul it-tħaddim tiegħu.

Indikazzjonijiet sekondarji jistgħu jiġu murija, sakemm dawn ma jkunux jistgħu jiġu interpretati bħala indikazzjonijiet primarji.

10.   Stampar tar-riżultat tal-użin u valuri oħra ta’ piż

Ir-riżultati stampati għandhom ikunu korretti, identifikati b’mod xieraq u mhux ambigwi. L-istampar għandu jkun ċar, leġġibbli, ma jistax jitħassar u li jżomm maż-żmien.

11.   Invellar

Fejn ikun xieraq, l-istrumenti għandhom ikunu installati bi strument ta’ invellar u indikatur tal-livell, li jkunu sensittivi biżżejjed li jippermettu installazzjoni xierqa.

12.   Immarkar preċiż taż-żero (zeroing)

L-istrumenti jista’ jkollhom strumenti ta’ mmarkar preċiż taż-żero (zeroing). L-operazzjonijiet ta’ dawn l-istrumenti għandhom jirriżultaw fl-immarkar preċiż taż-żero u m’għandhomx iwasslu għal riżultati ta’ kejl mhux korretti.

13.   Strumenti tat-tara u strumenti tat-tara ssettjati minn qabel

L-istrumenti jista’ jkollhom strument tat-tara wieħed jew aktar jew strumenti tat-tara ssettjati minn qabel. L-operazzjonijiet ta’ dawn l-istrumenti tat-tara għandhom jirriżultaw fl-immarkar preċiż taż-żero u għandhom iwasslu għal użin nett korrett. L-operazzjoni tal-istrument tat-tara ssettjat minn qabel għandha tiżgura l-kalkolazzjoni korretta tal-valur nett ikkalkulat.

14.   Strumenti għall-bejgħ dirett lill-pubbliku, b’kapaċità massima ta’ mhux aktar minn 100kg: ħtiġiet addizzjonali

L-istrumenti għall-bejgħ dirett lill-pubbliku għandhom juru l-informazzjoni essenzjali kollha dwar il-proċess ta’ użin u, fil-każ ta’ strumenti li jindikaw il-prezz, dawn għandhom juru b’mod ċar lill-konsumatur il-kalkolazzjoni tal-prezz tal-prodott li sejjer jinxtara.

Il-prezz li għandu jitħallas, jekk dan ikun indikat, għandu jkun preċiż.

L-istrumenti li jikkalkulaw il-prezz għandhom juru l-indikazzjonijiet essenzjali f’tul biżżejjed biex il-konsumatur ikun jista’ jaqrahom tajjeb.

L-istrumenti li jikkalkulaw il-prezz jista’ jkollhom funzjonijiet oħra għajr dawk li jiżnu kull oġġett u li jikkalkulaw il-prezz, biss jekk l-indikazzjonijiet kollha relatati għall-operazzjonijiet kollha ikunu stampati b’mod ċar u mhux ambigwu u li jidhru rranġati b’mod konvenjenti fuq biljett jew tikketta għall-konsumatur.

L-istrumenti m’għandhomx ikollhom karatteristiċi li jistgħu jikkawżaw b’mod dirett jew indirett, indikazzjonijiet li l-interpretazzjoni tagħhom ma tkunx faċli jew diretta.

L-istrumenti għandhom jipproteġu lill-konsumaturi minn operazzjonijiet ta’ bejgħ mhux korretti minħabba li l-istrument ma jkunx qiegħed jaħdem tajjeb.

Strumenti indikattivi awżiljari u strumenti indikattivi estiżi mhumiex permessi.

Strumenti supplimentari huma permessi biss jekk dawn ma jistgħux iwasslu għal użu bi frodi.

L-istrumenti simili għal dawk li huma normalmenti użati fil-bejgħ dirett lill-pubbliku li ma jissodisfawx il-ħtiġiet ta’ din it-taqsima għandhom juru ħdejn id-display il-marka li ma titħassarx, “M’għandux jiġi użat għal bejgħ dirett lill-pubbliku”.

15.   Strumenti ta’ ttikkettjar tal-prezzijiet

L-istrumenti ta’ ttikkettjar tal-prezzijiet għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet tal-istrumenti li jindikaw il-prezzijiet għall-bejgħ dirett lill-pubbliku sa fejn japplika għall-istrument konċernat. L-istampar tat-tikketta tal-prezz m’għandux ikun possibbli taħt kapaċità minima.


(1)  ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40.

(2)  Għal i = r, il-kolonna korrispondenti tat-Tabella 1 tapplika, fejn e giet mibdula b’er.


ANNESS II

PROĊEDURI TA’ EVALWAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

1.   Eżami tat-tip CE

1.1.   L-eżami tat-tip CE hija l-proċedura li biha korp notifikat jivverifika u jiċċertifika li strument, rappreżentattiv tal-produzzjoni maħsuba, jissodisfa l-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

1.2.   L-applikazzjoni tal-eżami tat-tip CE għandha tiġi ddepożitata għand korp wieħed innotifikat mill-manifattur jew rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunita.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

l-isem u l-indirizz tal-manifattur u, jekk l-applikazzjoni tiġi ddepożitata mir-rappreżentant awtorizzat, l-isem u l-indirizz ta’ dan ir-rappreżentant ukoll,

dikjarazzjoni bil-miktub li l-applikazzjoni ma ġietx ddepożitata ma’ korp ieħor innotifikat,

id-dokumentazzjoni tad-disinn, kif deskritta fl-Anness III.

L-applikant għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-korp innotifikat, strument, li jirrappreżenta l-produzzjoni maħsuba, minn hawn ’il quddiem it-“tip”.

1.3.   Il-korp innotifikat għandu:

1.3.1.

jeżamina d-dokumentazzjoni tad-disinn u jivverifika li t-tip ġie manifatturat skond din id-dokumentazzjoni;

1.3.2.

jaqbel mal-applikant fuq il-lok fejn għandhom isiru l-eżaminazzjonijiet u/jew it-testijiet li għandhom isiru;

1.3.3.

jagħmel jew ikun għamel l-eżaminazzjonijiet adattati u/jew it-testijiet biex jiċċekkja jekk is-soluzzjonijiet adottati mill-manifattur jissodisfawx il-ħtiġiet, meta l-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 6(1) ma jkunux ġew applikati;

1.3.4.

jagħmel jew ikun għamel l-eżaminazzjonijiet adattati u/jew it-testijiet biex jiċċekkja jekk, fejn il-manifattur ikun għażel li japplika l-istandards relevanti, dawn ikunux ġew applikati b’mod effettiv, b’hekk jiżgura li hemm il-konformità mal-ħtiġiet essenzjali.

1.4.   Fejn it-tip jissodisfa d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, il-korp nnotifikat għandu joħroġ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip CE lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu jkollu l-konklużjonijiet tal-eżami, il-ħtiġiet (jekk ikun hemm) tal-validità tiegħu, id-data neċessarja għall-identifikazzjoni tal-istrument approvat u, jekk relevanti, deskrizzjoni ta’ kif jaħdem. L-elementi tekniċi rilevanti kollha, bħal disinni u taqsimiet, għandhom ikunu annessi maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE.

Iċ-ċertifikat għandu jkoll perjodu ta’ validità ta’ għaxar snin mid-data tal-ħruġ tiegħu u jista’ jiġi mġedded għal perjodi sussegwenti ta’ għaxar snin kull wieħed.

Fil-każ ta’ bidliet fundamentali fid-disinn tal-istrument, per eżempju bħala riżultat tal-applikazzjoni ta’ tekniki ġodda, il-validità taċ-ċertifikat tista’ tiġi llimitata għal sentejn u mtawwla bi tliet snin.

1.5.   Kull korp innotifikat għandu jagħmel disponibbli għall-Istati Membri l-lista ta’:

l-applikazzjonijiet rċevuti għal eżami tat-tip CE,

iċ-ċertifikati maħruġa tal-approvazzjoni tat-tip CE,

l-applikazzjonijiet għal ċertifikati tat-tip rifjutati,

iż-żidiet u l-emendi li jkunu relatati mad-dokumenti diġà maħruġa.

Barra minn hekk, kull korp innotifikat għandu jinforma lill-Istati Membri kollha biċ-ċertifikati irtirati tal-approvazzjoni tat-tip.

Kull Stat Membru għandu jagħmel din l-informazzjoni disponibbli għall-korpi li jkun innotifika.

1.6.   Il-korpi nnotifikati l-oħra jistgħu jirċievu kopja taċ-ċertifikati flimkien mal-annessi tagħhom.

1.7.   L-applikant għandu jżomm lill-korp innotifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE infurmat b’kull modifika tat-tip approvat.

Il-modifiki tat-tip approvati jridu jirċievu approvazzjoni addizzjonali mill-korp innotifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE fejn il-bidliet ikunu jinfluwenzaw il-konformità tal-istrument mal-ħtiġiet essenzjali ta’ din id-Direttiva jew il-ħtiġiet preskritti għall-użu tal-istrument. Din l-approvazzjoni addizzjonali hija mogħtija fil-forma ta’ żieda għaċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE oriġinali.

2.   Dikjarazzjoni tal-konformità tat-tip CE (garanzija tal-kwalità tal-produzzjoni)

2.1.   Id-dikjarazzjoni tal-konformità tat-tip CE (garanzija tal-kwalità tal-produzzjoni) hija proċedura li biha l-manifattur li jissodisfa l-obbligi tal-paragrafu 2.2 jiddikjara li, l-istrumenti konċernati huma, fejn japplika, konformi mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE u li jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fi ħdan il-Komunità għandu jwaħħal l-immarkar tal-konformità “CE” fuq kull prodott u l-iskrizzjonijiet li hemm provdut għalihom fl-Anness IV u jagħmel dikjarazzjoni ta’ konformità bil-miktub.

L-immarkar tal-konformità “CE” għandu jiġi akkumpanjat min-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat responsabbli għas-sorveljanza CE msemmija fil-paragrafu 2.4.

2.2.   Il-manifattur għandu jkun implimenta b’mod adegwat is-sistema ta’ kwalità kif speċifikata fil-paragrafu 2.3 u għandu jkun soġġetta għas-sorveljanza CE kif hemm speċifikat fil-paragrafu 2.4.

2.3.   Sistema ta’ kwalità

2.3.1.

Il-manifattur għandu jdaħħal applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ din is-sistema ta’ kwalità għand korp innotifikat.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

impenn li jitwettqu l-obbligi li joħorġu mis-sistema ta’ kwalità approvata,

impenn li tinżamm is-sistema ta’ kwalità approvata sabiex tiġi żgurata l-konvenjenza kontinwa tagħha u l-effettività tagħha.

Il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-korp notifikat kull informazzjoni rilevanti, b’mod partikolari d-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità u d-dokumentazzjoni tad-disinn tal-istrument.

2.3.2.

Is-sistema ta’ kwalità għandha tiżgura l-konformità tal-istrumenti mat-tip skond kif inhu deskritt fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE u mal-ħtieġa jew ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

L-elementi, il-ħtiġiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-manifattur għandhom jiġu dokumentati b’mod sistematiku u ordnat f’forma ta’ regoli, proċeduri u istruzzjonijiet bil-miktub. Din id-dokumentazzjoni dwar is-sistema ta’ kwalità għandha tiżgura ftehim korrett tal-programmi, pjanijiet, manwali u dokumenti ta’ fatti rreġistrati dwar il-kwalità.

Għandu jkollha, b’mod partikolari, deskrizzjoni adegwata ta’:

l-iskopijiet tal-kwalità u l-istruttura ta’ organizzazzjoni, ir-responsabbiltajiet u s-setgħa tal-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-prodott,

il-proċess ta’ manifattura, il-kontroll tal-kwalità u t-tekniki ta’ assigurazzjoni u l-miżuri sistematiċi li għandhom jintużaw,

l-eżaminazzjonijiet u t-testijiet li għandhom jittieħdu qabel, matul u wara l-manifattura, u l-frekwenza li biha jiġu mwettqa,

il-mezzi ta’ kontroll tal-ilħuq tal-kwalità tal-prodott meħtieġa u l-operazzjoni effettiva tas-sistema ta’ kwalità.

2.3.3.

Il-korp innotifikat għandu jeżamina u jevalwa is-sistema ta’ kwalità biex jistabbilixxi jekk din tissoddisfax il-ħtiġiet li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2.3.2. Għandha wkoll tippreżumi l-konformità ma’ dawn il-ħtiġiet fir-rigward tas-sistemi ta’ kwalità li jimplimentaw l-istandard armonizzat li jikkorrispondu.

Għandha tinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tagħha u tinforma wkoll lill-korpi nnotifikati l-oħra. In-notifika tal-manifattur għandu jkollha l-konklużjonijiet tal-eżaminazzjoni u, fil-każ ta’ rifjut, il-ġustifikazzjoni tad-deċiżjoni.

2.3.4.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandhom iżommu lill-korp innotifikat li jkun approva s-sistema ta’ kwalità infurmat b’xi aġġornamenti tas-sistema tal-assigurazzjoni tal-kwalità fir-rigward ta’ bidliet li rriżultaw minn, per eżempju teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda ta’ kwalità.

2.3.5.

Kull korp innotifikat li jirtira l-approvazzjoni tas-sistema tal-kwalità għandu jinforma b’dan lill-korpi nnotifikati l-oħra.

2.4.   Sorveljanza CE

2.4.1.

L-għan tas-sorveljanza CE huwa li jiżgura li l-manifattur jissodisfa l-obbligi li joħorġu mis-sistema ta’ kwalità approvata.

2.4.2.

Il-manifattur għandu jikkonċedi lill-korp notifikat aċċess, għal għanijiet ta’ spezzjoni, għall-manifattura, l-ispezzjoni, l-ittestjar u l-ħażna u għandu jipprovdi kull informazzjoni neċessarja, b’mod partikolari:

id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità,

id-dokumentazzjoni tad-disinn,

ir-reġistrazzjonijiet dwar il-kwalità, per eżempju, ir-rapporti ta’ spezzjoni u t-testijiet u d-data ta’ kalibru, rapporti tal-kwalifiki tal-personal konċernat, eċċ.

Il-korp innotifikat għandu perjodikament jagħmel reviżjonijiet tal-kontijiet biex jiżgura li l-manifattur ikun qiegħed iżomm u japplika s-sistema ta’ kwalità; għandu jipprovdi lill-manifattur b’rapport tal-awditur.

Barra minn hekk, il-korp innotifikat jista’ jżur lill-manifattur mingħajr ma javżah. Matul żjarat bħal dawn, il-korp innotifikat jista’ jagħmel verifiki sħaħ jew parzjali tal-kontijiet. Għandu jipprovdi lill-manifattur b’rapport taż-żjara u, fejn japplika, b’rapport dwar il-kontijiet.

2.4.3.

Il-korp innotifikat għandu jiżgura li l-manifattur iżomm u japplika is-sistema ta’ kwalità.

3.   Verifika CE

3.1.   Il-verifika CE hija l-proċedura li biha manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fi ħdan il-Komunità jiżgura u jiddikkjara li l-istrumenti li ġew iċċekkjati b’mod konformi mal-paragrafu 3.3 huma, fejn applikabbli, f’konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat ta’ eżami tat-tip CE u li jissodisfaw il-ħtiġiet ta’ dik id-Direttiva li japplikaw għalihom.

3.2.   Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex il-proċess ta’ manifattura jiżgura konformità tal-istrumenti, fejn xieraq, mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat ta’ eżami tat-tip CE u mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva li japplikaw għalihom. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fi ħdan il-Komunità għandu jwaħħal l-immarkar tal-konformità “CE” fuq kull prodott u jagħmel dikjarazzjoni ta’ konformità.

3.3.   Il-korp notifikat għandu jwettaq l-eżaminazzjonijiet u testijiet xierqa sabiex jikkontrolla l-konformità tal-prodott mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva b’eżaminazzjoni u ttestjar ta’ kull strument, kif speċifikat fil-paragrafu 3.5.

3.4.   Għall-istrumenti li mhumiex soġġetti għall-approvazzjoni tat-tip CE, id-dokumenti relatati mad-disinn tal-istrument, kif stabbilit fl-Anness III, għandhom ikunu aċċessibbli għall-korp notifikat jekk dan tal-aħħar jitlob hekk.

3.5.   Verifika permezz ta’ kontroll u ttestjar ta’ kull strument

3.5.1.

L-istrumenti kollha għandhom jiġu eżaminati individwalment u għandhom isiru testijiet xierqa, kif stabbilit fl-istandard(s) armonizzati relevanti msemmija fl-Artikolu 6(1), jew testijiet ekwivalenti, sabiex tiġi vverifikata l-konformità tagħhom, fejn applikabbli, mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta’ eżaminazzjoni tat-tip CE u l-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva li japplikaw għalihom.

3.5.2.

Il-korp notifikat għandu jwaħħal, jew jikkawża t-twaħħil ta’, in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu fuq kull strument li għalih tkun ġiet stabbilita l-konformità mal-ħtiġiet u għandu jifformola ċertifikat ta’ konformità bil-miktub dwar it-testijiet imwettqa.

3.5.3.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jiżgura li jkun jista’ jissupplixxi ċ-ċertifikati ta’ konformità tal-korp notifikat fuq talba.

4.   Verifika tal-unità CE

4.1.   Il-verifika tal-unità CE hija l-proċedura li biha l-manifattur jew ir-rappreżenant awtorizzat tiegħu stabbilit fi ħdan il-Komunità jiżgura u jiddikjara li l-istrument, ġenerament iddisinjat għal applikazzjoni speċifika, li ġie fornut biċ-ċertifikat li hemm referenza għalih fil-paragrafi 4.2 jikkonforma mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva li japplikaw għalih. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jwaħħal l-immarkar tal-konformità “CE” mal-istrument u għandu jifformola dikjarazzjoni ta’ konformità bil-miktub.

4.2.   Il-korp notifikat għandu jeżamina l-istrument u jwettaq it-testijiet xierqa, kif stabbilit fl-istandard(s) armonizzati relevanti msemmija fl-Artikolu 6(1), jew testijiet ekwivalenti, sabiex jiżgura l-konformità tiegħu mal-ħtiġiet relevanti ta’ din id-Direttiva.

Il-korp notifikat għandu jwaħħal, jew jikkawża t-twaħħil ta’, in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu mal-istrument li għalih ġiet stabbilita l-konformità mal-ħtiġiet u għandu jifformola ċertifikat ta’ konformità bil-miktub dwar it-testijiet imwettqa.

4.3.   L-għan tad-dokumentazzjoni teknika dwar id-disinn tal-istrument, kif hemm referenza għaliha fl-Anness III, huwa sabiex tiġi stmata l-konformità mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva u sabiex id-disinn, il-manifattura u l-operazzjoni tal-istrument tiġi mifhuma. Għandu jkun aċċessibbli għall-korp notifikat.

4.4.   Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jiżgura li jkun jista’ jissupplixxi ċ-ċertifikati ta’ konformità tal-korp notifikat meta mitlub.

5.   Dispożizzjonijiet komuni

5.1.   Id-dikjarazzjoni tal-konformità tat-tip CE (garanzija tal-kwalità tal-produzzjoni) u l-verifika CE, u l-verifika tal-unità CE għandhom isiru fil-post tax-xogħol tal-manifattur jew f’kull post ieħor jekk it-trasport lejn il-post tal-użu ma jirrikjedix li l-istrument jiġi żarmat, jekk it-tħaddim fil-post tal-użu ma jirrikjedix il-muntaġġ tal-istrument, jew kull istallazzjoni oħra teknika li tista’ taffettwa r-rendiment tal-istrument, u jekk jiġi kkunsidrat il-valur tal-gravità fil-post fejn jitħaddem l-istrument jew jekk ir-rendiment tal-istrument ma jkunx sensittiv għal varjazzjonijiet fil-gravità. F’kull każ ieħor, għandhom jiġu eżegwiti fil-post tal-użu tal-istrument.

5.2.   Jekk ir-rendiment tal-istrument ikun sensittiv għall-varjazzjonijiet fil-gravità, il-proċeduri li hemm referenza għalihom f’5.1 jistgħu isiru f’żewġ fażijiet, fejn it-tieni fażi għandha tinkludi l-eżaminazzjonijiet u t-testijiet kollha li r-riżultat tagħhom huwa dipendenti fuq il-gravità, u fejn l-ewwel fażi tkun tinkludi l-eżaminazzjonijiet u t-testijiet l-oħra kollha. It-tieni fażi għandha tiġi eżegwita fil-post tal-użu tal-istrument. Jekk Stat Membru jkun stabbilixxa żoni ta’ gravità fuq it-territorju tiegħu, l-espressjoni “fil-post tal-użu tal-istrument” tista’ tinqara “fiż-żona ta’ gravità tal-użu tal-istrument”.

5.2.1.   Fejn manifattur ikun għażel li l-esekuzzjoni ta’ waħda mill-proċeduri msemmija f’5.1 issir f’żewġ stadji, u fejn dawn iż-żewġ stadji jsiru minn persuni differenti, strument li għadda mill-ewwel stadju tal-proċedura għandu jkollu n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat involut f’dak l-istadju.

5.2.2.   Il-parti li tkun wettqet l-ewwel stadju tal-proċedura għandha toħroġ għal kull strument ċertifikat li jkun fih id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-istrument u li jispeċifika l-eżaminazzjonijiet u testijiet li jkunu saru.

Il-parti li twettaq it-tieni stadju tal-proċedura għandha twettaq dawk l-eżaminazzjonijiet u testijiet li jkunu għadhom ma sarux.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jiżgura li jkun jista’ jissupplixxi ċ-ċertifikati ta’ konformità tal-korp notifikat fuq talba.

5.2.3.   Il-manifattur li jkun adotta d-dikjarazzjoni tal-konformità tat-tip CE (garanzija tal-kwalità tal-produzzjoni) fl-ewwel fażi, jista’ juża l-istess proċedura fit-tieni fażi jew jiddeċiedi li jkompli għat-tieni fażi tal-verifika CE.

5.2.4.   L-immarkar tal-konformità “CE” għandu jitwaħħal mal-istrument meta jitlesta t-tieni stadju, flimkien man-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat li ħa sehem fit-tieni stadju.


ANNESS III

ID-DOKUMENTZZJONI TEKNIKA TAD-DISINN

Id-dokumentazzjoni teknika għandha trendi d-disinn, il-manifattura u l-operazzjoni tal-prodott tiftiehem, kif ukoll tippermetti li ssir valutazzjoni tal-konformità tiegħu mal-ħtiġiet tad-Direttiva.

Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi sa fejn huwa rilevanti għall-valutazzjoni:

deskrizzjoni ġenerali tat-tip,

id-disinni konċettwali u d-disinni tal-manifattura u l-pjanijiet tal-komponenti, sub-assemblaġġi, ċirkwiti, eċċ.,

id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet neċessarji għall-ftehim ta’ dan ta’ hawn fuq, li jinkludu l-operazzjoni tal-istrument,

lista tal-istandards armonizzati msemmija fl-Artiklu 6(1), applikati b’mod sħiħ jew parzjali, u d-deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati biex jiġu sodisfatti l-ħtiġiet essenzjali, meta l-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 6(1), ma jkunux ġew applikati,

ir-riżultati tal-kalkoli tad-disinn magħmula u tal-eżaminazzjonijiet, eċċ.,

ir-rapporti tat-testijiet,

iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip CE u r-riżultati tat-testijiet rilevanti fuq strumenti li għandhom biċċiet identiċi għal dawk tad-disinn.


ANNESS IV

IMMARKAR CE U ISKRIZZJONIJIET

1.   Strumenti soġġetti għall-proċedura ta’ evalwazzjoni tal-konformità CE

1.1.

Dawn l-istrumenti għandhom jkollhom:

(a)

immarkar ta’ konformità “CE” magħmul mis-simbolu “CE” kif deskritt fl-Anness VI,

in-numru(i) ta’ identifikazzjoni tal-korp/korpi notifikati li wettaq/wettqu s-sorveljanza CE jew il-verifika CE.

L-immarkar u l-iskrizzjonijiet imsemmijin hawn fuq għandhom jitwaħħlu mal-istrument ħdejn xulxin b’mod distint;

(b)

tikketta ħadra għallinqas 12,5 mm × 12,5 mm kwadra li fuqha jkun hemm l-ittra kapitali “M” stampata bl-iswed;

(c)

l-iskrizzjonijiet li ġejjin:

in-numru taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip CE, fejn xieraq,

il-marka u l-isem tal-manifattur,

il-klassi ta’ preċiżjoni, magħluqa f’forma ovali jew f’żewġ linji orizzontali magħqudin b’żewġ nofs ċrieki,

il-kapaċità massima fil-forma Max …,

il-kapaċità minima fil-forma Min …,

l-intervall tal-iskala tal-verifika fil-forma e =,

l-aħħar żewġ figuri tas-sena li fiha twaħħal l-immarkar CE tal-konformità,

biż-żjieda ta’, fejn ikun applikabbli:

numru tas-serje,

għal strumenti li huma magħmulin minn unitajiet separati imma assoċjati: il-marka ta’ identifikazzjoni fuq kull unità,

l-iskala ta’ intervall jekk din hija differenti minn e, fil-forma ta’ d = …,

l-effett massimu addittiv tat-tara, fil-forma ta’ T = + …,

l-effett massimu li jitnaqqas tat-tara jekk dan ikun differenti minn Max, fil-forma ta’ T = - …,

l-intervall tat-tara jekk dan huwa differenti minn d, fil-forma ta’ dT = …,

it-tagħbija massima li mhix ta’ periklu jekk din hi differenti minn Max, fil-forma ta’ Lim …,

il-limiti tat-temperatura speċjali, fil-forma … °C/… °C,

il-proporzjon ta’ bejn ir-riċevitur tat-tagħbija u t-tagħbija.

1.2.

L-istrumenti għandu jkollhom il-faċilitajiet adegwati biex jitwaħħlilhom l-immarkar CE tal-konformità u/jew skrizzjonijiet. Dawn għandhom ikunu tali li l-marka u l-iskrizzjonijiet ma jkunux jistgħu jitneħħew mingħajr ma wieħed jagħmlilhom ħsara, u li l-marka u l-iskrizzjonijiet ikunu viżibbli meta l-istrument ikun fil-pożizzjoni ta’ operazzjoni normali tiegħu.

1.3.

Meta tkun użata pjanċa tad-data, għandu jkun possibbli li l-pjanċa tiġi ssiġillata sakemm din ma tkunx tista’ titneħħa mingħajr ma tiġi meqruda. Jekk il-pjanċa tad-data tista’ tiġi ssiġillata għandu jkun possibbli li titpoġġa marka ta’ kontroll fuqha.

1.4.

L-iskrizzjonijiet Max, Min, e u d għandhom jintwerew ħdejn il-wirja tar-riżultat jekk ma jkunux diġà jinsabu hemm.

1.5.

Kull strument li jkejjel it-tagħbija, li huwa kkonnettjat jew li jista’ jiġi kkonnettjat ma’ wieħed jew aktar riċevituri tat-tagħbija, għandu jkollu l-iskrizzjonijiet relatati mal-imsejħa riċevituri tat-tagħbija.

2.   Strumenti oħra

L-istrumenti l-oħra għandu jkollhom:

il-marka u l-isem tal-manifattur,

il-kapaċità massima, fil-forma Max….

Dawk l-istrumenti ma jistax ikollom it-tikketti li previsti f’1.1(b).

3.   Is-simbolu ta’ użu ristrett speċifikat fl-Artikolu 13

Dak is-simbolu għandu jkun magħmul mill-ittra kapitali “M” stampata bl-iswed fuq sfond aħmar li jkun tal-anqas 25 mm × 25 mm kwadru b’żewġ dijagonali li jaqsmu ‘l xulxin u li jiffurmaw salib.


ANNESS V

Il-kriterji minimi li għandhom jiġu applikati mill-istati membri meta jidentifikaw korpi biex iwettqu x-xogħlijiet relatati mal-proċeduri li hemm referenza għalihom fl-artikolu 9

1.

Il-korpi għandhom jkollhom il-persunal, il-mezzi u t-tagħmir meħtieġ għad-dispożizzjoni tagħhom.

2.

Il-persunal tal-korpi għandu jkollu kompetenza teknika u integrità professjonali.

3.

Il-korpi għandhom jaħdmu indipendentement minn kull ċirku, grupp jew persuni li għandhom interess dirett jew indirett fi strumenti ta’ użin li mhumiex awtomatiċi f’dak li għandu x’jaqsam mal-ittestjar, il-preparazzjoni ta’ rapporti, u l-ħruġ ta’ ċertifikati u s-sorveljanza mitluba minn din id-Direttiva.

4.

Il-persunal tal-korpi għandu jżomm is-sigriet professjonali.

5.

Il-korpi għandhom jagħmlu assigurazzjoni ċivili ta’ protezzjoni tal-pubbliku jekk il-protezzjoni ċivili tagħhom mhiex koperta mill-Istat taħt il-liġi nazzjonali.

Is-sodisfazzjon tal-ħtiġiet taħt il-punti 1 u 2 għandhom ikunu vverifikati perjodikament mill-Istati Membri.


ANNESS VI

L-IMMARKAR TA’ KONFORMITÀ “CE”

L-immarkar ta’ konformità “CE” għandu jkun magħmul mill-inizjali “CE” li jieħdu l forma segwenti:

Image

Jekk il-marka tal-konformità “CE” tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rispettati.

Il-komponenti varji tal-immarkar tal-konformità “CE” għandu jkollhom sostanzjalment l-istess dimensjoni vertikali li ma tistax tkun anqas minn 5 mm.


ANNESS VII

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien mal-emendament tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 17)

Direttiva tal-Kunsill 90/384/KEE

(ĠU L 189, 20.7.1990, p. 1)

 

Direttiva tal-Kunsill 93/68/KEE

(ĠU L 220, 30.8.1993, p. 1)

l-Artikolu 1, punt 7, u l-Artikolu 8 biss

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 17)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data ta’ applikazzjoni

90/384/KEE

30 ta’ Ġunju 1992

1 ta’ Jannar 1993 (1)

93/68/KEE

30 ta’ Ġunju 1994

1 ta’ Jannar 1995 (2)


(1)  Skont l-Artikolu 15(3) tad-Direttiva 90/384/KEE, l-Istati Membri għandhom jippermettu matul perjodu ta’ 10 snin mid-data li fiha japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati mill-Istati Membri sabiex jittrasponu fil-liġi nazzjonali dik id-Direttiva, it-tqegħid fis-suq u/jew it-tħaddim ta’ strumenti li huma konformi mar-regoli fis-seħħ qabel l-1 ta’ Jannar 1993.

(2)  Skont l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 93/68/KEE : “Sa l-1 ta’ Jannar 1997 l-Istati Membri għandhom jippermettu t-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta’ prodotti li jikkonformaw ma’ l-arranġamenti ta’ mmarkar fis-seħħ qabel fl-1 ta’ Jannar 1995.”


ANNESS VIII

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Direttiva 90/384/KEE

Din id-Direttiva

Premessa 5, l-aħħar sentenza

Artikolu 2, punt (3)

Artikolu 1(1), l-ewwel paragrafu

Artikolu 2, punt (1)

Artikolu 1(1), it-tieni paragrafu

Artikolu 2, punt (2)

Artikolu 1(1), it-tielet paragrafu

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu

Artikolu 1(2), sentenza ta’ introduzzjoni

Artikolu 1, sentenza ta’ introduzzjoni

Artikolu 1(2), punt (a)(1)

Artikolu 1(2), punt (a)(i)

Artikolu 1(2), punt (a)(2)

Artikolu 1(2), punt (a)(ii)

Artikolu 1(2), punt (a)(3)

Artikolu 1(2), punt (a)(iii)

Artikolu 1(2), punt (a)(4)

Artikolu 1(2), punt (a)(iv)

Artikolu 1(2), punt (a)(5)

Artikolu 1(2), punt (a)(v)

Artikolu 1(2), punt (a)(6)

Artikolu 1(2), punt (a)(vi)

Artikolu 1(2), punt (b)

Artikolu 1(2), punt (b)

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, l-ewwel sentenza

Artikolu 7, l-ewwel paragrafu

Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 7, it-tieni paragrafu

Artikolu 6, it-tieni paragrafu

Artikolu 7, it-tielet paragrafu

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8(1) u (2)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 8(3)(a)

Artikolu 9(3), l-ewwel paragrafu

Artikolu 8(3)(b)

Artikolu 9(3), it-tieni paragrafu

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 14, l-ewwel sentenza

Artikolu 15, l-ewwel paragrafu

Artikolu 14, it-tieni sentenza

Artikolu 15, it-tieni paragrafu

Artikolu 15(1) (2) (3)

Artikolu 15(4)

Artikolu 16

Artikolu 15(5)

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 16

Artikolu 19

Annesss I sa VI

Anness I sa VI

Anness VII

Anness VIII


Top