EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0105

Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards ta’ kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-ilma, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

OJ L 348, 24.12.2008, p. 84–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 235 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj

24.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348/84


DIRETTIVA 2008/105/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Diċembru 2008

dwar standards ta’ kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-ilma, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

It-tniġġis kimiku tal-ilma tal-wiċċ huwa ta’ theddida għall-ambjent akkwatiku b'effetti bħalma huma tossiċità akuta u kronika għall-organiżmi akkwatiċi, akkumulazzjoni fl-ekosistema u telf tal-abitati u l-bijodiversità, kif ukoll theddida għas-saħħa tal-bniedem. Bħala kwistjoni ta’ prijorità, l-kawżi tat-tniġġis għandhom jiġu identifikati u l-emissjonijiet għandhom jiġu ttrattati fl-oriġini tagħhom, bl-aktar mod ekonomikament u ambjentalment effettiv.

(2)

Kif imniżżel fl-Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-politika Komunitarja dwar l-ambjent għandha tkun imsejsa fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u fuq il-prinċijpi li għandha tittieħed azzjoni preventiva, li l-ħsara għall-ambjent, bħala prijorità, għandha tiġi rranġata fl-oriġini tagħha, u li min iniġġes għandu jħallas.

(3)

Skond l-Artikolu 174(3) tat-Trattat, fil-preparazzjoni tal-politika ambjentali tagħha, il-Komunità trid tqis id-data xjentifika u teknika disponibbli, il-kondizzjonijiet ambjentali fir-reġjuni varji tal-Komunità, l-iżvilupp soċjali u ekonomiku globali fil-Komunità u l-iżvilupp bilanċjat tar-reġjuni tagħha, kif ukoll il-benefiċċji u l-ispejjea potenzjali ta’ azzjoni u ta’ nuqqas ta’ azzjoni.

(4)

Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2002 li tniżżel is-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-Komunità Ambjentali (3) tafferma li l-ambjent u s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja huma fost il-prijoritajiet ambjentali ewlenin ta’ dak il-Programm, u tenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li tkun stabbilita leġislazzjoni aktar speċifika fil-qasam tal-politika tal-ilma.

(5)

Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (4) tistabbilixxi strateġija kontra t-tniġġis tal-ilma u teħtieġ aktar miżuri speċifiċi għall-kontroll tat-tniġġis u għal standards ta’ kwalità ambjentali (EQS, environmental quality standards). Din id-Direttiva tistabbilixxi EQS b'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-objettivi tad-Direttiva 2000/60/KE.

(6)

Skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, u b'mod partikolari l-paragrafu 1(a), l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-miżuri meħtieġa skond l-Artikolu 16(1) u (8) ta’ dik id-Direttiva, bil-għan li jitnaqqas progressivament it-tniġġis minn sustanzi prijoritarji u jitwaqqfu jew jitwaqqfu f'fażijiet l-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf ta’ sustanzi prijoritarji perikolużi.

(7)

Mis-sena 2000 ġew adottati diversi atti Komunitarji li jistabbilixxu miżuri ta’ kontroll tat-tniġġis skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2000/60/KE għal sustanzi prijoritarji individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri għall-protezzjoni tal-ambjent jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ leġislazzjoni Komunitarja eżistenti oħra. Għalhekk, għandha tingħata prijorità lill-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-istrumenti eżistenti aktar milli sabiex jiġu stabbiliti kontrolli ġodda.

(8)

Rigward il-kontrolli ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi prijoritarji minn sors wieħed u minn sorsi mxerrda, kif imsemmi fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2000/60/KE, jidher li jkun aktar effettiv meta mqabbel ma’ l-ispiża u proporzjonat għall-Istati Membri jekk jinkludu, fejn meħtieġ, flimkien ma’ l-implimentazzjoni ta’ leġislazzjoni Komunitarja eżistenti oħra, miżuri adegwati ta’ kontroll, skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2000/60/KE, fil-programm ta’ miżuri li għandu jiġi żviluppat għal kull distrett ta’ baċir ta’ xmara skond l-Artikolu 11 ta’ dik id-Direttiva.

(9)

L-Istati Membri għandhom itejbu l-konoxxenza u d-data disponibbli dwar is-sorsi ta’ sustanzi prijoritarji u l-modi ta’ kif isir it-tniġġis sabiex jiġu identifikati possibiltajiet ta’ kkontroll speċifiċi u effikaċi. L-Istati Membri għandhom, inter alia, iwettqu monitoraġġ tas-sediment u l-bijota, kif xieraq, bi frekwenza adegwata sabiex ikun hemm biżżejjed data għal analiżi fit-tul tat-tendenzi ta’ dawk is-sustanzi prijoritarji li għandhom it-tendenza li jakkumulaw fis-sediment u/jew il-bijota. Ir-riżultati tal-monitoraġġ, inkluż ilmonitoraġġ tas-sediment u l-bijota, għandhom, sa fejn huwa meħtieġ mill-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista ta’ sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika tal-ilma (5), ikunu disponibbli sabiex proposti futuri tal-Kummissjoni jkunu infurmati skond l-Artikolu 16(4) u (8) tad-Direttiva 2000/60/KE.

(10)

Id-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 sustanza jew grupp ta’ sustanzi li ġew ipprijoritizzati għal azzjoni fil-livell Komunitarju. Fost dawk is-sustanzi prijoritarji, ċerti sustanzi ġew identifikati bħala sustanzi prijoritarji perikolużi li għalihom l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri meħtieġa bil-għan li jitwaqqfu jew jitwaqqfu f'fażijiet l-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf. Għas-sustanzi li joriġinaw mill-istat naturali jew li jirriżultaw minn proċessi naturali, it-twaqqif jew it-twaqqif f'fażijiet tal-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf mis-sorsi potenzjali kollha huwa impossibbli. Xi sustanzi kienu qegħdin jiġu riveduti u għandhom jiġu kklassifikati. Il-Kummissjoni għandha tkompli tirrivedi l-lista ta’ sustanzi prijoritarji, filwaqt li tipprijoritarizza lil sustanzi għal azzjoni abbażi ta’ kriterji maqbula li juru r-riskju għal, jew permezz ta’, l-ambjent akwatiku, skond l-iskeda ta’ żmien prevista fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2000/60/KE, u tressaq proposti kif meħtieġ.

(11)

Fl-interessi tal-Komunità u għal regolamentazzjoni aktar effettiva tal-protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ, huwa xieraq li jiġu stabbiliti EQS għall-kontaminanti kklassifikati bħala sustanzi prijoritarji fil-livell Komunitarju u li l-Istati Membri jitħallew jistabbilixxu, fejn meħtieġ, regoli għall-kontaminanti li jifdal fil-livell nazzjonali, soġġetti għall-applikazzjoni ta’ regoli Komunitarji rilevanti. Minkejja dan, tmien kontaminati li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 86/280/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1986 dwar il-valuri ta’ limitu u oġġettivi ta’ kwalità għall-iskariku ta’ ċerti sustanzi perikolużi inklużi fil-Lista I tal-Anness tad-Direttiva 76/464/KEE (6) u li jifformaw parti mill-grupp ta’ sustanzi li għalihom l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri bil-għan li jinkiseb status kimiku tajjeb sa l-2015, soġġett għall-Artikoli 2 u 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, ma kinux inklużi fil-lista ta’ sustanzi prijoritarji. Madankollu, l-istandards komuni stabbiliti għal dawk il-kontaminanti wrew li kienu utli u huwa għalhekk xieraq li tinżamm regolamentazzjoni tal-istandards tagħhom fil-livell Komunitarju.

(12)

Konsegwentement, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-objettivi attwali ta’ kwalità ambjentali, stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 82/176/KEE tat-22 ta’ Marzu 1982 dwar il-valuri ta’ limitu u l-objettivi tal-kwalità għall-iskariki ta’ merkurju mill-industrija tal-elettrosi tal-kloruri alkalini (7), id-Direttiva tal-Kunsill 83/513/KEE tas-26 ta’ Settembru 1983 dwar il-valuri ta’ limitu u objettivi ta’ kwalità għar-rilaxx tal-kadmju (8), id-Direttiva tal-Kunsill 84/156/KEE tat-8 ta’ Marzu 1984 dwar il-valuri ta’ limitu u l-objettivi ta’ kwalità għall-iskariku ta’ merkurju minn setturi li mhumiex dawk tal-industrija tal-elettroliżi tal-chlor-alkali (9), id-Direttiva tal-Kunsill 84/491/KEE tad-9 ta’ Ottubru 1984 dwar il-valuri ta’ limitu u l-objettivi ta’ kwalità għall-iskariku ta’ hexachlorocyclohexane (10) u d-Direttiva 86/280/KEE ser isiru superfluwi u għandhom jitħassru.

(13)

L-ambjent akkwatiku jista’ jiġi milqut minn tniġġis kimiku kemm fuq perijodu qasir kif ukoll fit-tul u għalhekk sabiex jiġu stabbiliti l-EQS għandha tintuża d-data dwar l-effetti akuti u dwar l-effetti kroniċi. Sabiex ikun żgurat li l-ambjent akkwatiku u s-saħħa tal-bniedem ikunu protetti b'mod adegwat, l-EQS, espressi bħala valur medju annwali, għandhom jiġu stabbiliti f'livell li jipprovdi protezzjoni kontra l-espożizzjoni f'perijodu fit-tul, u għandhom jiġu stabbiliti konċentrazzjonijiet massimi permissibbli għall-protezzjoni kontra l-espożizzjoni f'perijodu qasir.

(14)

Skond ir-regoli stabbiliti fit-Taqsima 1.3.4. tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE, meta jsir il-monitoraġġ tal-konformità ma’ l-EQS, inklużi dawk espressi bħala konċentrazzjonijiet massimi permissibbli, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu metodi ta’ statistika, bħal kalkolu perċentili, sabiex jittrattaw outliers, jiġifieri devjazzjonijiet estremi mill-medja, u qari falz sabiex jiġi żgurat livell aċċettabbli ta’ kunfidenza u preċiżjoni. Sabiex tkun żgurata l-komparabbiltà tal-monitoraġġ bejn l-Istati Membri, huwa xieraq li jkun previst għall-istabbiliment ta’ regoli dettaljati għal tali metodi statistiċi permezz ta’ proċedura ta’ kumitat.

(15)

Għall-maġġoranza tas-sustanzi l-istabbiliment tal-valuri tal-EQS f'livell Komunitarju għandu, f'dan l-istadju, ikun limitat għall-ilma tal-wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-eksaklorobenżin, l-eksaklorobutadien u l-merkurju, mhuwiex possibbli li tiġi żgurata protezzjoni kontra effetti indiretti u avvelenament sekondarju fil-livell Komunitarju permezz ta’ EQS għall-ilma tal-wiċċ biss. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti EQS għall-bijota fil-livell Komunitarju għal dawk it-tliet sustanzi. Sabiex l-Istati Membri jkunu permessi flessibbiltà skond l-istrateġija ta’ monitoraġġ tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jew jimmonitorjaw u japplikaw dawk l-EQS għall-bijota, jew jistabbilixxu EQS aktar stretti għall-ilma tal-wiċċ li jipprovdu l-istess livell ta’ protezzjoni.

(16)

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu EQS għas-sediment u/jew il-bijota f'livell nazzjonali u japplikaw dawk l-EQS minflok l-EQS għall-ilma stabbiliti f'din id-Direttiva. Tali EQS għandhom ikunu stabbiliti permezz ta’ proċedura trasparenti li tinvolvi notifiki lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri oħrajn sabiex ikun żgurat livell ta’ protezzjoni ekwivalenti għall-EQS għall-ilma stabbilit fil-livell Komunitarju. Il-Kummissjoni għandha tiġbor fil-qosor dawn in-notifiki fir-rapporti tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE. Barra minn hekk, is-sediment u l-bijota jibqgħu matriċi importanti għall-monitoraġġ ta’ ċerti sustanzi b'potenzjal sinifikanti ta’ akkumulazzjoni. Sabiex jiġu vvalutati l-impatti fuq perijodu fit-tul tal-attività u x-xejriet antropoġeniċi, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, soġġett għall-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, bil-għan li jiżguraw li livelli eżistenti tal-kontaminazzjoni fil-bijota u s-sedimenti ma jiżdidux b'mod sinifikattiv.

(17)

Skond l-Artikolu 13 ta’, u l-Anness VIII(A)(5) tad-Direttiva 2000/60/KE, kwalunkwe eżenzjoni għall-applikazzjoni tal-EQS għal sustanzi prijoritarji applikati għal mases ta’ ilma skond l-Artikolu 4(4), (5) u (6) ta’ dik id-Direttiva, b'kont meħud tal-Artikolu 4(8) u (9) tiegħu, għandha tiġi rrappurtata fil-pjanijiet għall-immaniġġjar tal-baċir tax-xmara. Sakemm ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE inklużi l-kondizzjonijiet għall-eżenzjonijiet jiġu sodisfatti, jistgħu jsiru attivitajiet, bħat-tħammil u l-vjeġġ, li jwassal għal rilaxx, emmissjonijiet u telf ta’ sustanzi prijoritarji.

(18)

L-Istati Membri għandhom jikkonformaw mad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (11) u jimmaniġġaw mases ta’ ilma tal-wiċċ użati għall-estrazzjoni tal-ilma għax-xorb skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2000/60/KE. Għalhekk, din id-Direttiva għandha tiġi implimentata mingħajr preġudizzju għal dawk ir-rekwiżiti li jistgħu jeħtieġu standards aktar stretti.

(19)

Fil-viċinanza ta’ rilaxx minn punti ta’ sors, il-konċentrazzjonijiet ta’ kontaminanti huma normalment ogħla mill-konċentrazzjonijiet ambjentali fl-ilma. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jagħmlu użu minn żoni ta’ taħlit, sakemm dawn ma jaffettwawx il-konformità tal-bqija tal-korp tal-ilma tal-wiċċ ma’ l-EQS rilevanti. Il-limiti taż-żoni ta’ taħlit għandhom ikunu ristretti għall-prossimità tal-punt ta’ rilaxx u għandhom ikunu proporzjonati. Skond l-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, kif xieraq, ir-rekwiżiti għall-kisba tal-objettivi ambjentali stipulati fl-Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva jkunu koordinati għad-distrett kollu tal-baċir ta’ xmara, inkluż il-ħatra ta’ żoni ta’ taħlit f'mases tal-ilma transkonfinali.

(20)

Huwa meħtieġ li tkun ivverifikata l-konformità ma’ l-objettivi għal waqfien jew waqfien f'fażijiet, u t-tnaqqis, kif speċifikat fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2000/60/KE, u li l-valutazzjoni ta’ konformità ma’ dawn l-obbligi ssir b'mod trasparenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-konsiderazzjoni ta’ emissjonijiet, rilaxx u telf sinifikanti bħala riżultat tal-attivitajiet tal-bniedem. Barra minn hekk, skeda ta’ żmien għal waqfien jew waqfien f'fażijiet, u tnaqqis, tista’ tkun relatata biss ma’ inventarju. Għandha tkun possibbli wkoll il-valutazzjoni tal-applikazzjoni tal-Artikolu 4(4) sa (7) tad-Direttiva 2000/60/KE. Bl-istess mod, hija meħtieġa għodda adatta għall-kwantifikazzjoni ta’ telf ta’ sustanzi li jseħħ b'mod naturali, jew li jirriżulta minn proċessi naturali, fejn il-waqfien komplet jew il-waqfien f'fażijiet mis-sorsi potenzjali kollha huwa impossibbli. Sabiex jissodisfa dawk il-ħtiġijiet, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi inventarju ta’ emissjonijiet, rilaxx u telf għal kull distrett ta’ baċir ta’ xmara jew parti minn distrett ta’ baċir ta’ xmara fit-territorju tiegħu.

(21)

Sabiex ikun evitat xogħol doppju billi jiġu stabbiliti dawk l-inventarji u sabiex tkun żgurata koerenza ta’ dawk l-inventarji ma’ għodda oħrajn eżistenti fil-qasam tal-protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ, l-Istati Membri għandhom jużaw l-informazzjoni miġbura taħt id-Direttiva 2000/60/KE u taħt ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti (12).

(22)

Sabiex tkun żgurata protezzjoni konsistenti tal-ilma tal-wiċċ, l-Istati Membri li jaqsmu mases ta’ ilma tal-wiċċ għadhom jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom ta’ monitoraġġ u, kif xieraq, il-kumpilazzjoni ta’ inventarji.

(23)

Sabiex ikunu riflessi aħjar il-ħtiġijiet tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jagħżlu perijodu ta’ referenza ta’ sena adatt sabiex jitkejlu l-entrati bażiċi tal-inventarju. Madankollu, għandu jittieħed kont tal-fatt li t-telf mill-applikazzjoni tal-pestiċidi jista’ jvarja b'mod konsiderevoli minn sena għal oħra minħabba rati ta’ applikazzjoni differenti, per eżempju bħala riżultat ta’ kondizzjonijiet klimatiċi differenti. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jagħżlu perijodu ta’ referenza ta’ 3 snin għal ċerti sustanzi koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (13).

(24)

Sabiex isir l-aħjar użu mill-inventarju, huwa kunsiljabbli li tiġi stabbilita data ta’ skadenza għall-Kummissjoni sabiex tivverifika li l-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf qegħdin jagħmlu progress lejn il-konformità ma’ l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2000/60/KE, soġġett għall-Artikolu 4(4) u (5) ta’ dik id-Direttiva.

(25)

Għandhom jiġu żviluppati linji gwida tekniċi biex jikkontribwixxu lejn l-armonizzazzjoni ta’ metodoloġiji użati mill-Istati Membri biex jistabbilixxu l-inventarji ta’ emmissjonijiet, rilaxx u telf, inkluż telf minn tniġġis akkumulat fis-sedimenti.

(26)

Diversi Stati Membri huma affetwati minn tniġġis li s-sors tiegħu jkun jinsab barra mill-ġurisdizzjoni nazzjonali tagħhom. Għalhekk jixraq li jiġi kkjarifikat li Stat Membru ma jkunx fi ksur tal-obbligi tiegħu taħt din id-Direttiva bħala riżultat tal-qabża ta’ EQS minħabba tali tniġġis transkonfinali, sakemm ikunu rispettati ċerti kondizzjonijiet u jkun ħa vantaġġ, kif xieraq, tad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2000/60/KE.

(27)

Abbażi ta’ rapporti minn Stati Membri, skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/60/KE, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-ħtieġa li jiġu emendati l-atti eżistenti u l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali speċifiċi madwar il-Komunità, bħall-kontrolli fuq l-emmissjonijiet, u jekk xieraq, tagħmel proposti rilevanti. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta l-konklużjonijiet ta’ din l-reviżjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fil-kuntest tar-rapport skond l-Artikolu 18(1) tad-Direttiva 2000/60/KE. Fit-tfassil ta’ proposti dwar miżuri għall-kontroll tal-emmissjonijiet, il-Kummissjoni, filwaqt li tikkunsidra l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2000/60/KE, għandha tqis ir-rekwiżiti eżistenti dwar il-kontroll tal-emissjonijiet, bħal dawk fid-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 rigward il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis, u l-aktar żviluppi reċenti fit-teknoloġija għat-tnaqqis tat-tniġġis (14).

(28)

Il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulativi u tossiċi, kif ukoll ta’ sustanzi oħrajn ta’ tħassib ekwivalenti, notevolment persistenti ħafna u bijoakkumulativi ħafna, kif imsemmija fid-Direttiva 2000/60/KE, huma stabbiliti fid-Dokument Tekniku ta’ Gwida għall-Valutazzjoni tar-Riskju bħala appoġġ għad-Direttiva tal-Kummissjoni 93/67/KEE tal-20 ta’ Lulju 1993 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-istimi ta’ riskju għall-bniedem u l-ambjent tas-sustanzi nnotifikati skond id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (15), id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (16) u r-Regolament (KE) 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (17). Sabiex tkun żgurata l-konsistenza tal-leġislazzjoni Komunitarja differenti, dawn il-kriterji biss għandhom ikunu applikati għas-sustanzi taħt reviżjoni skond id-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE, u l-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE għandu jiġi sostitwit kif meħtieġ.

(29)

L-obbligi stabbiliti fid-Direttivi elenkati fl-Anness IX tad-Direttiva 2000/60/KE diġà huma inkorporati fid-Direttiva 2008/1/KE u fid-Direttiva 2000/60/KE u, tal-inqas, l-istess livell ta’ protezzjoni huwa ggarantit jekk l-EQS jinżammu jew jiġu riveduti. Sabiex ikun żgurat approċċ konsistenti għat-tniġġis kimiku tal-ilmijiet tal-wiċċ u sabiex tkun issimplifikata u ċċarata l-leġislazzjoni Komunitarja eżistenti f'dak il-qasam, huwa xieraq li jitħassru, skond id-Direttiva 2000/60/KE, b'effett mit-22 ta’ Diċembru 2012, id-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE u 86/280/KEE.

(30)

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fid-Direttiva 2000/60/KE, b'mod partikolari dawk tal-Kumitat Xjentifiku dwar it-Tossiċità, l-Ekotossiċità u l-Ambjent ġew ikkunsidrati.

(31)

Skond il-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet (18), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, l-iskedi tagħhom stess li, sa fejn hu possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u li jagħmluhom pubbliċi.

(32)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jinkiseb status kimiku tajjeb tal-ilma tal-wiċċ billi jiġu stabbiliti EQS għal sustanzi prijoritarji u ċerti kontaminanti oħrajn, ma jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati Membri u jista’, għalhekk, permezz taż-żamma tal-istess livell ta’ protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ fil-Komunità kollha, jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(33)

Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (19).

(34)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li temenda l-punt 3 tal-parti B tal-Anness I ta’ din id-Direttiva. Ladarba dik il-miżura għandha għan ġenerali u hija mfassla sabiex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, jew li tissupplimentah b'elementi mhux essenzjali ġodda, hija għandha tkun adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni Nru 1999/468/KE,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Bil-għan li jinkiseb status kimiku tajjeb tal-ilma tal-wiċċ u skond id-dispożizzjonijiet u l-objettivi tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, din id-Direttiva tistabbilixxi standards ta’ kwalità ambjentali (EQS) għal sustanzi prijoritarji u ċerti kontaminanti oħrajn kif previst fl-Artikolu 16 ta’ dik id-Direttiva.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2000/60/KE.

Artikolu 3

Standards ta’ kwalità ambjentali

1.   Skond l-Artikolu 1 ta’ din id-Direttiva u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-EQS stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I għal din id-Direttiva għal mases ta’ ilma tal-wiċċ.

L-Istati Membri għandhom japplikaw l-EQS għal mases ta’ ilma tal-wiċċ skond ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li japplikaw EQS għas-sediment u/jew il-bijota minflok dawk stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I, f'ċerti kategoriji ta’ ilma tal-wiċċ. L-Istati Membri li japplikaw din l-għażla għandhom:

(a)

japplikaw, għall-merkurju u t-taħlit tiegħu, EQS ta’ 20 μg/kg, u/jew għall-eksaklorobenżin, EQS ta’ 10g/kg, u/jew għall-eksaklorobutadien, EQS ta’ 55 μg/kg, fejn dawn l-EQS huma għal tessuti tal-priża (piż bil-likwidu), bl-għażla tal-indikatur l-aktar adatt minn fost il-ħut, il-molluski, il-krustaċji u bijota oħra;

(b)

jistabbilixxu u japplikaw EQS oħrajn li m'humiex imsemmija fil-punt (a) għas-sediment u/jew il-bijota għal sustanzi speċifikati. Dawn l-EQS għandhom joffru mill-inqas l-istess livell ta’ protezzjoni bħall-EQS għall-ilma stabbilit fil-Parti A tal-Anness I;

(c)

jiddeterminaw, għas-sustanzi msemmija fil-punti (a) u (b), il-frekwenza ta’ monitoraġġ fil-bijota u/jew is-sediment. Madankollu, il-monitoraġġ għandu jsir mill-inqas darba fis-sena, sakemm il-konoxxenza teknika u l-ġudizzju espert ma jiġġustifikawx intervall ieħor; u

(d)

jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri oħrajn, permezz tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 2000/60/KE, dwar is-sustanzi li għalihom ġew stabbiliti EQS skond il-punt (b), ir-raġunijiet u l-bażi għall-użu ta’ dan l-approċċ, l-EQS alternattivi li ġew stabbiliti, inklużi d-data u l-metodoloġija li bihom dawn ġew derivati, il-kategoriji tal-ilma tal-wiċċ li għalihom dawn ikunu japplikaw, u l-frekwenza ta’ monitoraġġ ippjanat, flimkien mal-ġustifikazzjoni għal dik il-frekwenza.

Il-Kummissjoni għandha tinkludi sommarju tan-notifiki skond il-punt (d) hawn fuq u n-nota (9) għall-Parti A tal-Anness I fir-rapporti ppublikati skond l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2000/60/KE.

3.   L-Istati Membri għandhom jorganizzaw l-analiżi tat-tendenza għall-perijodu fit-tul ta’ konċentrazzjonijiet ta’ dawk is-sustanzi prijoritarji elenkati fil-Parti A tal-Anness I, li għandhom tendenza jakkumulaw fis-sediment u/jew fil-bijota, b'konsiderazzjoni partikolari mogħtija lis-sustanzi numri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 u 30, abbażi tal-monitoraġġ tal-istatus tal-ilma mwettaq skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE. Huma għandhom jieħdu l-miżuri mmirati biex jassiguraw, soġġett għall-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, li tali konċentrazzjonijiet ma jiżdidux b'mod sinifikattiv fis-sediment u/jew fil-bijota rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-frekwenza ta’ monitoraġġ fis-sediment u/jew fil-bijota sabiex jipprovdu data suffiċjenti għal analiżi tat-tendenza affidabbli għall-perijodu fit-tul. Bħala linja gwida, il-monitoraġġ għandu jsir kull tliet snin, sakemm il-konoxxenza teknika u l-ġudizzju espert ma jiġġustifikawx intervall ieħor.

4.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-progress tekniku u xjentifiku, inkluża l-konklużjoni ta’ valutazzjonijiet tar-riskju kif imsemmija fl-Artikolu 16(2)(a) u (b) tad-Direttiva 2000/60/KE u l-informazzjoni mir-reġistrazzjoni ta’ sustanzi li jsiru disponibbli pubblikament skond l-Artikolu 119 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u, jekk meħtieġ, tipproponi r-reviżjoni tal-EQS stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I għal din id-Direttiva skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat f'konformità ma’ l-iskeda ta’ żmien prevista fl-Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2000/60/KE.

5.   Il-Punt 3 ta’ Parti B tal-Anness I għal din id-Direttiva jista’ jiġi emendat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 9(3) ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

Żoni ta’ taħlit

1.   L-Istati Membri jistgħu jaħtru żoni ta’ taħlit ħdejn il-punti ta’ rilaxx. Il-konċentrazzjonijiet ta’ kontaminant wieħed jew aktar mis-sustanzi elenkati fil-Parti A tal-Anness I jistgħu jeċċedu l-EQS rilevanti f'dawn iż-żoni ta’ taħlit jekk huma ma jaffettwawx il-konformità tal-kumplament tal-massa ta’ ilma tal-wiċċ ma’ dawk l-istandards.

2.   L-Istati Membri li jaħtru żoni ta’ taħlit għandhom jinkludu fil-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċin ta’ xmara magħmula skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE deskrizzjoni ta’:

(a)

l-approċċi u l-metodoloġiji applikati biex jiġu definiti żoni bħal dawn; u

(b)

miżuri meħuda bil-għan li titnaqqas il-firxa taż-żoni tat-taħlit fil-futur, bħal dawk skond l-Artikolu 11(3)(k) tad-Direttiva 2000/60/KE jew permezz ta’ reviżjoni tal-permessi msemmija fid-Direttiva 2008/1/KE jew ta’ regolamenti preċedenti msemmija fl-Artikolu 11(3)(g) tad-Direttiva 2000/60/KE.

3.   L-Istati Membri li jinnominaw żoni ta’ taħlit għandhom jiżguraw li l-firxa ta’ kwalunkwe żona tali hija:

(a)

ristretta għall-viċinanza tal-punt ta’ rilaxx;

(b)

proporzjonata, b'konsiderazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta’ kontaminanti fil-punt ta’ rilaxx u tal-kondizzjonijiet dwar emissjonijiet ta’ kontaminanti li jinsabu fir-regolamenti ta’ qabel, bħal awtorizzazzjonijiet u/jew permessi, imsemmijin fl-Artikolu 11(3)(g) tad-Direttiva 2000/60/KE u kwalunkwe liġi Komunitarja rilevanti oħra, skond l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli u l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2000/60/KE, partikolarment wara li dawk ir-regolamenti ta’ qabel jiġu riveduti.

4.   Għandhom jiġu adottati linji gwida tekniċi għall-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ taħlit skond il-proċedura regulartorja msemmija fl-Artikolu 9(2) ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 5

Inventarju ta’ emissjonijiet, rilaxx u telf

1.   Abbażi tal-informazzjoni miġbura skond l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE skond ir-Regolament (KE) Nru 166/2006, u skond data oħra disponibbli, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu inventarju, li jinkludi mapep, jekk disponibbli, tal-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf tas-sustanzi prijoritarji u l-kontaminanti kollha elenkati fil-Parti A tal-Anness I għal din id-Direttiva għal kull distrett ta’ baċin ta’ xmara jew parti minn distrett ta’ baċin ta’ xmara li jkun fit-territorju tagħhom inklużi l-konċentrazzjonijiet tagħhom ta’ sediment u bijota, kif xieraq.

2.   Il-perijodu ta’ referenza għall-istima tal-valuri tal-kontaminanti li għandhom jitniżżlu fl-inventarji msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun ta’ sena waħda bejn l-2008 u l-2010.

Madankollu, għas-sustanzi prijoritarji jew il-kontaminanti koperti bid-Direttiva 91/414/KEE, l-entrati jistgħu jiġu kkalkolati bħala l-medja tas-snin 2008, 2009 u 2010.

3.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-inventarji stabbiliti skond il-paragrafu 1, inklużi l-perijodi ta’ referenza rispettivi, skond ir-rekwiżiti ta’ rappurtar taħt l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/60/KE.

4.   L-Istati Membri għandhom jaġġornaw l-inventarji tagħhom bħala parti mir-reviżjonijiet tal-analiżi speċifikati fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Il-perijodu ta’ referenza għall-istabbiliment ta’ valuri fl-inventarji aġġornati għandu jkun is-sena ta’ qabel ma jkollha titlesta dik l-analiżi. Għas-sustanzi prijoritarji jew il-kontaminanti koperti bid-Direttiva 91/414/KEE, l-entrati jistgħu jiġu kkalkolati bħala l-medja tat-tliet snin ta’ qabel it-tlestija ta’ dik l-analiżi.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-inventarji aġġornati fil-pjanijiet aġġornati tagħhom ta’ ġestjoni tal-baċin ta’ xmara kif stabbilit fl-Artikolu 13(7) tad-Direttiva 2000/60/KE.

5.   Il-Kummissjoni għandha, sa l-2018, tivverifika li l-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf kif jidhru fl-inventarju qed jagħmlu progress lejn konformità ma’ l-objettivi ta’ tnaqqis jew waqfien stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 2000/60/KE, soġġett għall-Artikolu 4(4) u (5) ta’ dik id-Direttiva.

6.   Għandhom jiġu adottati linji gwida tekniċi għall-istabbiliment ta’ inventarji skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 9(2) ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 6

Tniġġis transkonfinali

1.   Stat Membru m'għandux jitqies bħala li qed jikser l-obbligi tiegħu taħt din id-Direttiva bħala riżultat tal-qbiż tal-limitu ta’ EQS jekk jista’ juri li:

(a)

il-qbiż tal-limitu kien dovut għal sors ta’ tniġġis barra l-ġurisdizzjoni nazzjonali tiegħu; u

(b)

minħabba f'tali tniġġis transkonfinali huwa ma setax jieħu miżuri effettivi sabiex jikkonforma ma’ l-EQS rilevanti; u

(c)

huwa kien applika l-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni previsti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2000/60/KE u, kif xieraq, kien ħa vantaġġ mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(4), (5) u (6) ta’ dik id-Direttiva għal dawk il-mases ta’ ilma affettwati mit-tniġġis transkonfinali.

2.   L-Istati Membri għandhom jużaw il-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/60/KE sabiex il-Kummissjoni tiġi pprovduta bl-informazzjoni meħtieġa fiċ-ċirkostanzi previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u b'sommarju tal-miżuri meħuda f'relazzjoni mat-tniġġis transkonfinali fil-pjan rilevanti ta’ ġestjoni tal-baċin ta’ xmara skond ir-rekwiżiti ta’ rappurtar taħt l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Artikolu 7

Rappurtaġġ u reviżjoni

1.   Abbażi ta’ rapporti mill-Istati Membri, inklużi rapporti skond l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/60/KE u partikolarment dawk dwar it-tniġġis transkonfinali, il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-ħtieġa li jiġu emendati l-atti eżistenti u l-ħtieġa ta’ miżuri speċifiċi addizzjonali mifruxin mal-Komunità kollha, bħall-kontrolli tal-emissjonijiet.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fil-kuntest tar-rapport imħejji skond l-Artikolu 18(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, dwar:

(a)

il-konklużjonijiet tar-reviżjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)

miżuri meħuda biex titnaqqas il-firxa ta’ żoni ta’ taħlit maħtura skond l-Artikolu 4(1) ta’ din id-Direttiva;

(c)

ir-riżultat tal-verifika msemmija fl-Artikolu 5(5) ta’ din id-Direttiva;

(d)

is-sitwazzjoni li tirrigwarda t-tniġġis li ġej minn barra t-territorju tal-Komunità.

Il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tinkludi proposti rilevanti ma’ dan ir-rapport.

Artikolu 8

Reviżjoni tal-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE

Fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni tal-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE, kif previst fl-Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tqis inter alia is-sustanzi stipulati fl-Anness III ta’ din id-Direttiva għall-possibilità ta’ identifikazzjoni bħala sustanza prijoritarja jew sustanza perikoluża prijoritarja. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta r-riżultat tar-reviżjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-13 ta’ Jannar 2011. Hi għandha żżid mar-rapport, jekk xieraq, proposti rilevanti, b'mod partikolari proposti għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi prijoritarji jew sustanzi perikolużi prijoritarji ġodda jew għall-identifikazzjoni ta’ ċertu sustanzi prijoritarji bħala sustanzi perikolużi prijoritarji u għall-istabbiliment ta’ standards ta’ kwalità ambjentali simili għall-ilma tal-wiċċ, is-sediment u l-bijota, kif xieraq.

Artikolu 9

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2000/60/KE.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’ kont meħud għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad- Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’ kont meħud għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 10

Emendament tad-Direttiva 2000/60/KE

L-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE għandu jiġi sostitwit mit-test li jinsab fl-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 11

Emendament tad-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE u 86/280/KEE

1.   L-Anness II tad-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE u 84/491/KEE rispettivament għandu jitħassar.

2.   L-Intestaturi B fit-Taqsimiet I sa XI tal-Anness II tad-Direttiva 86/280/KEE għandhom jitħassru.

Artikolu 12

Tħassir tad-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE u 86/280/KEE

1.   Id-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE u 86/280/KEE għandhom jitħassru b’effett mit-22 ta’ Diċembru 2012.

2.   Qabel it-22 ta’ Diċembru 2012, l-Istati Membri jistgħu jwettqu l-monitoraġġ u r-rappurtar skond l-Artikoli 5, 8 u 15 tad-Direttiva 2000/60/KE minflok ma jwettqu dawn skond id-Direttivi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 13

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sat-13 ta’ Lulju 2010.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 15

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 16 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

B. LE MAIRE


(1)  ĠU C 97, 28.4.2007, p. 3.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Mejju 2007 (ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 90), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2007 (ĠU C 71 E, 18.3.2008, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2008.

(3)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

(5)  ĠU L 331, 15.12.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 181, 4.7.1986, p. 16.

(7)  ĠU L 81, 27.3.1982, p. 29.

(8)  ĠU L 291, 24.10.1983, p. 1.

(9)  ĠU L 74, 17.3.1984, p. 49.

(10)  ĠU L 274, 17.10.1984, p. 11.

(11)  ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.

(12)  ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1.

(13)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(14)  ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.

(15)  ĠU L 227, 8.9.1993, p. 9.

(16)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(17)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(18)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(19)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANNESS I

STANDARDS TA' KWALITÀ AMBJENTALI GĦAL SUSTANZI PRIJORITARJI U ĊERTI KONTAMINANTI OĦRAJN

PARTI A   STANDARDS TA' KWALITÀ AMBJENTALI (EQS)

AA

:

medja annwali;

MAC

:

konċentrazzjoni massima permissibbli

Unità

:

[μg/l]


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Nru

Isem tas-sustanza

Numru CAS (1)

AA-EQS (2)

Ilmijiet tal-wiċċ 'il ġewwa mill-kosta (3)

AA-EQS (2)

Ilmijiet tal-wiċċ oħrajn

MAC-EQS (4)

Ilmijiet tal-wiċċ 'il ġewwa mill-kosta (3)

MAC-EQS (4)

Ilmijiet tal-wiċċ oħrajn

(1)

Alaklor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Antraċen

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrażin

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benżin

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Difeniletere brominat (5)

32534-81-9

0,0005

0,0002

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(6)

Kadmju u t-taħlit tiegħu

(skond il-klassijiet tal-ebusija tal-ilma) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (Klassi 1)

0,2

≤ 0,45 (Klassi 1)

≤ 0,45 (Klassi 1)

0,08 (Klassi 2)

0,45 (Klassi 2)

0,45 (Klassi 2)

0,09 (Klassi 3)

0,6 (Klassi 3)

0,6 (Klassi 3)

0,15 (Klassi 4)

0,9 (Klassi 4)

0,9 (Klassi 4)

0,25 (Klassi 5)

1,5 (Klassi 5)

1,5 (Klassi 5)

(6a)

Tetraklorur tal-karbonju (7)

56-23-5

12

12

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(7)

C10-13 kloroalkani

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Klorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Klorpirifos (Klorpirifos-etil)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9a)

Pestiċidi miċ-ċiklodien:

 

Σ = 0,01

Σ = 0,005

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Aldrin (7)

309-00-2

Dieldrin (7)

60-57-1

Endrin (7)

72-20-8

Isodrin (7)

465-73-6

(9b)

DDT totali (7)  (8)

mhux applikabbli

0,025

0,025

mhux applikabbli

mhux applikabbli

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(10)

1,2-Dikloroetan

107-06-2

10

10

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(11)

Diklorometan

75-09-2

20

20

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(12)

Di(2-etileksil)-ftalat (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluworanten

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Eksaklorobenżin

118-74-1

0,01  (9)

0,01  (9)

0,05

0,05

(17)

Eksaklorobutadien

87-68-3

0,1  (9)

0,1  (9)

0,6

0,6

(18)

Eksakloroċikloħexan

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Ċomb u l-komposti tiegħu

7439-92-1

7,2

7,2

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(21)

Merkurju u l-komposti tiegħu

7439-97-6

0,05  (9)

0,05  (9)

0,07

0,07

(22)

Naftalen

91-20-3

2,4

1,2

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(23)

Nikil u l-komposti tiegħu

7440-02-0

20

20

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(24)

Nonilfenol (4-Nonilfenol)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Oktilfenol ((4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenol))

140-66-9

0,1

0,01

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(26)

Pentaklorobenżin

608-93-5

0,007

0,0007

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(27)

Pentaklorofenol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Idrokarburi poliaromatiċi (PAH) (10)

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Benzo(a)piren

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluworanten

205-99-2

Σ = 0,03

Σ = 0,03

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Benzo(k)fluworanten

207-08-9

Benzo(g,h,i)perilen

191-24-2

Σ = 0,002

Σ = 0,002

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Indeno(1,2,3-cd)piren

193-39-5

(29)

Simażin

122-34-9

1

1

4

4

(29a)

Tetrakloroetilen (7)

127-18-4

10

10

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(29b)

Trikloroetilen (7)

79-01-6

10

10

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(30)

Komposti ta' Tributiltin (katjonu ta' Tributiltin)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Triklorobenżini

12002-48-1

0,4

0,4

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(32)

Trikolorometan

67-66-3

2,5

2,5

mhux applikabbli

mhux applikabbli

(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

mhux applikabbli

mhux applikabbli

PARTI B   APPLIKAZZJONI TAL-EQS STABBILITI FIL-PARTI A

1.   Il-kolonni 4 u 5 tat-tabella: Għal kwalunkwe massa ta' ilma tal-wiċċ partikolari, li japplika l-AA-EQS tfisser li, għal kull punt ta' monitoraġġ rappreżentattiv fil-massa tal-ilma, il-medja aritmetika tal-konċentrazzjonijiet imkejla fi żminijiet differenti matul is-sena, ma taqbiżx l-istandard.

Il-kalkolu tal-medja aritmetika, il-metodu analitiku użat u, fejn ma jkunx hemm ebda metodu analitiku adegwat li jissodisfa l-kriterji minimi ta' prestazzjoni, il-metodu tal-applikazzjoni ta' EQS għandhom ikunu f'konformità ma' atti implimentattivi li jadottaw speċifikazzjonijiet tekniċi għall-monitoraġġ kimiku u għall-kwalità tar-riżultati analitiċi, skond id-Direttiva 2000/60/KE.

2.   Il-kolonni 6 u 7 tat-tabella: Għal kwalunkwe massa ta' ilma tal-wiċċ partikolari, li japplika l-MAC-EQS tfisser li l-konċentrazzjoni mkejla fi kwalunkwe punt ta' monitoraġġ rappreżentattiv fil-massa tal-ilma, ma taqbiżx l-istandard.

Madankollu, f'konformità mat-taqsima 1.3.4 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu metodi ta' statistika, bħal kalkolu perċentwali, sabiex jiġi żgurat livell aċċettabbli ta' fiduċja u preċiżjoni għad-determinazzjoni ta' konformità ma' l-MAC-EQS. Jekk jagħmlu hekk, dawn il-metodi ta' statistika għandhom ikunu konformi mar-regoli dettaljati stabbiliti skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' din id-Direttiva.

3.   Bl-eċċezzjoni tal-kadmju, iċ-ċomb, il-merkurju u n-nikil (minn hawn 'il quddiem “metalli”) l-EQS stabbiliti f'dan l-Anness huma espressi bħala konċentrazzjonijiet totali fil-kampjun kollu tal-ilma. Fil-każ ta' metalli, l-EQS jirreferi għall-konċentrazzjoni maħlula, jiġifieri l-fażi maħlula ta' kampjun tal-ilma miksuba b'filtrazzjoni permezz ta' filter 0.45 μm jew kwalunkwe pretrattament ekwivalenti.

L-Istati Membri jistgħu, meta jivvalutaw ir-riżultati ta' monitoraġġ ma' l-EQS, jieħdu kont ta':

(a)

konċentrazzjonijiet naturali tal-isfond għall-metalli u t-taħlit tagħhom, jekk dawn jimpedixxu l-konformità mal-valur tal-EQS; u

(b)

l-ebusija, il-pH jew parametri oħrajn tal-kwalità tal-ilma li jaffettwaw il-bijodisponibbiltà tal-metalli.


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Dan il-parametru huwa l-EQS espress bħala valur medju annwali (AA-EQS). Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, dan japplika għall-konċentrazzjoni totali tal-isomeri kollha.

(3)  L-ilmijiet tal-wiċċ 'il ġewwa mill-kosta jkopru xmajjar u lagi u mases tal-ilma relatati li jkunu artifiċjali jew modifikati ħafna.

(4)  Dan il-parametru huwa l-EQS espress bħala l-konċentrazzjoni massima permessa (MAC-EQS).Fejn il-MAC-EQS huma mmarkati bħala “mhux applikabbli”, il-valuri AA-EQS huma kkunsidrati bħala protettivi kontra apiċi ta' tniġġis għall-perijodu qasir f'rilaxx kontinwu, billi huma b'mod signifikattiv aktar baxxi mill-valuri miksubin abbażi ta' tossiċità qawwija.

(5)  Għall-grupp ta' sustanzi prijoritarji koperti mid-difenileteri brominati (Nru 5) elenkati fid-Deċiżjoni 2455/2001/KE, huwa stabbilit EQS biss għan-numri tal-istess klassi 28, 47, 99, 100, 153 u 154.

(6)  Għall-Kadmju u t-taħlit tiegħu (Nru 6) il-valuri EQS ivarjaw skond l-ebusija tal-ilma kif speċifikat f'ħames kategoriji ta' klassi (il-Klassi 1: < 40 mg CaCO3/l, Klassi 2: 40 to < 50 mg CaCO3/l, Class 3: 50 to < 100 mg CaCO3/l, Class 4: 100 to < 200 mg CaCO3/l u Klassi 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(7)  Din is-sustanza mhijiex sustanza prijoritorja iżda waħda mill-kontaminanti l-oħrajn li għalihom l-EQS huma identiċi għal dawk stabbiliti fil-leġislazzjoni li kienet tapplika qabel it-13 ta’ Jannar 2009.

(8)  Id-DDT totali jikkonsisti mill-għadd tal-isomeri 1,1,1 -trikloro-2,2 bis (p-klorifenil) etan (Numru CAS 50-29-3; Numru EU 200-024-3);1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorifenil) etan (Numru CAS 789-02-6; Numru EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorifenil) etilen (Numru CAS 72-55-9; Numru EU 200-784-6); u 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorifenil) etan (Numru CAS 72-54-8; Numru EU 200-783-0).

(9)  Jekk l-Istati Membri ma japplikawx l-EQS għall-bijota, huma għandhom jintroduċu EQS aktar stretti għall-ilma sabiex jilħqu l-istess livell ta' protezzjoni bħall-EQS għall-bijota stabbilit fl-Artikolu 3(2) ta' din id-Direttiva. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn, permezz tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 2000/60/KE, dwar ir-raġunijiet u l-bażi għall-użu ta' dan l-approċċ, l-EQS alternattivi għall-ilma stabbiliti, inkluż id-data u l-metodoloġija li biha nkisbu l-EQS alternattivi, u l-kategoriji tal-wiċċ tal-ilma li għalihom huma jkunu applikabbli.

(10)  Għall-grupp ta' sustanzi prijoritarji ta' idrokarboni poliaromatiċi (PAH) (Nru28), huwa applikabbli kull EQS individwali, jiġifieri għandhom jintlaħqu l-EQS għall-Benzo(a)piren, l-EQS għall-għadd ta' Benzo(b)fluworanten u Benzo(k)fluworanten u l-EQS għall-għadd ta' Benzo(g,h,i)perilen u Indeno(1,2,3-cd)piren:


ANNESS II

L-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS X

LISTA TA' SUSTANZI PRIJORITARJI FIL-QASAM TAL-POLITIKA TAL-ILMA

Numru

Numru CAS (1)

Numru EU (2)

Isem tas-sustanza prijoritarja (3)

Identifikat bħala sustanza perikoluża prijoritarja

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaklor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antraċen

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrażin

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benżin

 

(5)

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Difeniletere brominat (4)

X (5)

32534-81-9

mhux applikabbli

Pentabromodifeniletere (numri tal-istess klassi 28, 47, 99, 100, 153 u 154)

 

(6)

7440-43-9

231-152-8

Kadmju u l-komposti tiegħu

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Kloroalkani, C10-13  (4)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Klorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Klorpirifos (Klorpirifos-etil)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dikloroetan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diklorometan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etileksil)ftalat (DEHP)

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluworanten (6)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Eksaklorobenżin

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Eksaklorobutadien

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Eksakloroċikloħexan

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Ċomb u l-komposti tiegħu

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Merkurju u l-komposti tiegħu

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

 

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nikil u l-komposti tiegħu

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenol

X

104-40-5

203-199-4

(4-(para)nonilfenol)

X

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktilfenol

 

140-66-9

mhux applikabbli

(4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenol)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaklorobenżin

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaklorofenol

 

(28)

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Idrokarburi poliaromatiċi

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)piren)

X

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluworanten)

X

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perilen)

X

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluworanten)

X

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)piren)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simażin

 

(30)

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Komposti ta' Tributiltin

X

36643-28-4

mhux applikabbli

Katjonu ta' Tributiltin

X

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triklorobenżini

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Triklorometan (kloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Numru-EU: L-Inventarju Ewropew ta' Sustanzi Kummerċjali Eżistenti (EINECS) jew il-Lista Ewropea ta' Sustanzi Kimiċi Notifikati (ELINCS).

(3)  Fejn ikunu ntgħażlu gruppi ta' sustanzi, qed jiġu elenkati rappreżentattivi individwali tipiċi bħala parametri indikattivi (fil-parentesi u mingħajr numru). Għal dawn il-gruppi ta' sustanzi, il-parametru indikattiv għandu jiġi definit permezz tal-metodu analitiku.

(4)  Dawn il-gruppi ta' sustanzi normalment jinkludu numru konsiderevoli ta' taħlit individwali. Attwalment, ma jistgħux jingħataw parametri indikattivi xierqa.

(5)  Pentabromodifeniletere biss (numru CAS 32534-81-9).

(6)  Il-fluworanten jinsab fil-lista bħala indikatur ta' idrokarboni poliaromatiċi oħra li huma aktar perikolużi.”


ANNESS III

SUSTANZI SOĠĠETTI GĦAL REVIŻJONI GĦALL-POSSIBILITÀ LI JKUNU IDENTIFIKATI BĦALA SUSTANZI PRIJORITARJI JEW SUSTANZI PERIKOLUŻI PRIJORITARJI

In-numru tas-CAS

In-numru tal-EU

Isem tas-sustanza

1066-51-9

AMPA

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

80-05-7

 

Bisfenol A

115-32-2

204-082-0

Dicofol

60-00-4

200-449-4

EDTA

57-12-5

 

Free Cyanide

1071-83-6

213-997-4

Glyphosate

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

81-15-2

201-329-4

Musk xylene

1763-23-1

 

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS)

124495-18-7

Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinoline)

Dijossini

PCB


Top