EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0101

Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 8, 13.1.2009, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 213 - 231

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/101/oj

13.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 8/3


DIRETTIVA 2008/101/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Novembru 2008

li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (4) stabbiliet skema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fil-Komunità sabiex jiġi promoss it-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra b’mod kost-effettiv u ekonomikament effiċjenti.

(2)

L-objettiv finali tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li ġiet approvata f’isem il-Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/69/KE (5), huwa li jiġu stabilizzati l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-atmosfera fuq livell li jimpedixxi interferenza antropoġenika perikoluża fis-sistema tal-klima.

(3)

Il-Kunsill Ewropew mlaqqa’ fi Brussell fit-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 ssottolinja l-importanza vitali li jinkiseb l-objettiv strateġiku li ż-żieda tat-temperatura globali medja tiġi limitata għal mhux aktar minn 2 °C ‘il fuq mil-livelli pre-industrijali. L-aħħar sejbiet xjentifiċi rrappurtati mill-Panel Intergovernamentali dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) fir-Raba’ Rapport ta’ Valutazzjoni tiegħu juru aktar biċ-ċar li l-impatti negattivi tal-bibdil fil-klima qedgħin dejjem aktar jimponu riskju serju għall-ekosistemi, il-produzzjoni tal-ikel u l-kisba ta’ żvilupp sostenibbli u tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju, kif ukoll għas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem. Biex l-objettiv ta’ 2 °C ikun jista’ jintlaħaq jeħtieġ stabilizzazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-gassijiet serra fl-atmosfera f’konformità ma’ madwar 450 ppmv ekwivalenti ta’ CO2, li teħtieġ li l-emissjonijiet globali tal-gassijiet serra jilħqu l-massimu fl-10 sa 15-il sena li ġejjin u sa l-2050 it-tnaqqis sostanzjali ta’ emissjonijiet globali sa tal-anqas 50 % taħt il-livelli tal-1990.

(4)

Il-Kunsill Ewropew enfasizza li l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tittrasforma lill-Ewropa f’ekonomija ferm effiċjenti fl-enerġija u b’emissjonijiet baxxi tal-gassijiet serra u, sakemm jiġi konkluż qbil globali u komprensiv post-2012, għamel impenn sod indipendenti biex l-UE sa l-2020 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħha b’ tal-anqas 20 % taħt il-livelli tal-1990. Il-limitazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-avjazzjoni hi kontribut essenzjali fil-perspettiva ta’ dan l-impenn.

(5)

Il-Kunsill Ewropew enfasizza li l-UE hi impenjata fi ftehim globali u komprensiv għat-tnaqqis f’emissjonijiet ta’ gassijiet serra lil hinn mill-2012, fejn tipprovdi rispons effettiv, effikaċi u ekwitabbli dwar l-iskala meħtieġa biex tiffaċċa l-isfidi tat-bibdil fil-klima. Huwa endorsja tnaqqis ta’ 30 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE taħt il-livelli tal-1990 sa l-2020 bħala l-kontribut tagħha għal ftehim globali u komprensiv għall-perijodu lil hinn mill-2012, bil-kondizzjoni li pajjiżi żviluppati oħrajn jikkommettu ruħhom għal tnaqqis komparabbli fl-emissjonijiet u pajjiżi li qed jiżviluppaw aktar avvanzati ekonomikament li jikkontribwixxu adegwatament skond ir-responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet rispettivi tagħhom. L-UE qed tkompli tmexxi fin-negozjati ta’ ftehim internazzjonali ambizzjuż li ser jikseb l-objettiv li ż-żieda fit-temperatura globali tiġi limitata għal 2 °C u hi inkoraġġuta bil-progress li sar lejn dan l-objettiv fit-13-il Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC f’Bali f’Diċembru 2007. L-UE ser tfittex li tiżgura li tali ftehim globali jinkludi miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-avjazzjoni u, f’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra liema emendi għal din id-Direttiva li tapplika għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru huma meħtieġa.

(6)

Fl-14 ta’ Frar 2007 l-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar il-bidla fil-klima (6) li fiha rrefera għall-objettiv li ż-żieda fit-temperatura medja globali tkun limitata għal 2 °C ‘il fuq mill-livelli ta’ qabel l-industrijalizzazzjoni, u li fiha huwa ħeġġeġ lill-UE sabiex iżżomm ir-rwol mexxej tagħha fin-negozjati bl-għan li jiġi stabbilit qafas internazzjonali għat-tibdil fil-klima post-2012 u biex jinżamm livell għoli ta’ ambizzjoni fid-diskussjonijiet futuri mal-imsieħba internazzjonali tagħha, u enfasizza wkoll il-ħtieġa li fil-pajjiżi industrijalizzati kollha jitnaqqsu l-emissjonijiet globali bi 30 % sa l-2020 meta mqabbla mal-livelli tal-emissjonijiet tal-1990, bl-għan li jinkiseb tnaqqis ta’ madwar 60 sa 80 % sa l-2050.

(7)

Il-UNFCCC tesiġi li l-partijiiet jifformulaw u jimplimentaw programmi nazzjonali u, fejn xieraq, reġjonali li fihom miżuri biex jitnaqqas it-tibdil fil-klima.

(8)

Il-Protokoll ta’ Kyoto għall-UNFCCC, li kien approvat f’isem il-Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE (7), jeħtieġ li l-pajjiżi żviluppati jsegwu l-limitazzjoni jew it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-avjazzjoni mhux ikkontrollati bil-Protokoll ta’ Montreal, li jopera permezz tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO).

(9)

Filwaqt li l-Komunità mhijiex Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (“il-Konvenzjoni ta’ Chicago”), l-Istati Membri kollha huma Partijiet Kontraenti għal dik il-Konvenzjoni u membri tal-ICAO. L-Istati Membri jkomplu jappoġġaw il-ħidma ma’ Stati oħrajn fl-ICAO dwar l-iżvilupp ta’ miżuri, inklużi strumenti bbażati fuq is-suq, biex jiġu indirizzati l-impatti tal-avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima. Fis-sitt laqgħa tal-Kumitat ICAO dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent mill-Avjazzjoni fl-2004, ġie miftiehem li sistema ta’ skambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet speċifiċi għall-avjazzjoni bbażata fuq strument legali ġdid taħt il-patroċinju tal-ICAO ma deherx biżżejjed attraenti biex imbagħad jiġi segwit aktar. Konsegwentement, ir-Riżoluzzjoni A35-5 tal-35 Assemblea tal-ICAO li saret f’Settembru 2004 ma pproponietx strument ġdid legali iżda minflok endorsjat skambju miftuħ ta’ kwoti ta’ emissjonijiet u l-possibbiltà li l-Istati jinkorporaw emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali fl-iskemi tagħhom ta’ skambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet. L-Appendiċi L għar-Riżoluzzjoni A36-22 tas-36 Assemblea tal-ICAO li saret f’Settembru 2007 tħeġġeġ lill-Istati Kontraenti biex ma jimplimentawx sistema ta’ skambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet fir-rigward ta’ operaturi ta’ inġenji tal-ajru ta’ Stati Kontraenti oħrajn ħlief abbażi ta’ ftehim reċiproku bejn dawk l-Istati. Filwaqt li fakkru li l-Konvenzjoni ta’ Chicago tirrikonoxxi espressament id-dritt ta’ kull Parti Kontraenti biex fuq bażi non-diskriminatorja tapplika l-liġijiet u r-regolamenti dwar l-ajru proprji għall-inġenji tal-ajru tal-Istati kollha, l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u ħmistax-il Stat Ewropew oħra qegħdu riżerva fuq din ir-riżoluzzjoni u rriżervaw id-dritt taħt il-Konvenzjoni ta’ Chicago biex fuq bażi non-diskriminatorja jwettqu u japplikaw miżuri bbażati fuq is-suq għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru kollha tal-Istati kollha li jippovdu servizzi lejn, minn jew fit-territorju tagħhom.

(10)

Is-Sitt Programm Komunitarju ta’ Azzjoni Ambjentali stabbilit bid-Deċiżjoni 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) ippreveda biex il-Komunità tidentifika u twettaq azzjonijiet speċifiċi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-avjazzjoni jekk l-ebda azzjoni tali ma tkun ġiet miftiehma fl-ICAO sa l-2002. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta’ Ottubru 2002, Diċembru 2003 u Ottubru 2004, il-Kunsill ripetutament appella lill-Kummissjoni sabiex tipproponi azzjoni biex jitnaqqas l-impatt tat-tibdil fil-klima mit-trasport internazzjonali bl-ajru.

(11)

Il-linji politiċi u l-miżuri għandhom jiġu implimentati fil-livell tal-Istati Membri u tal-Komunità fis-setturi kollha tal-ekonomija Komunitarja sabiex jiġi ġġenerat it-tnaqqis sostanzjali meħtieġ fl-emissjonijiet. Jekk l-impatt tas-settur tal-avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima jkompli jikber bir-rata attwali, dan ifixkel sinifikament it-tnaqqis mwettaq minn setturi oħrajn fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

(12)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta’ Settembru 2005 lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, intitolata “Tnaqqis tal-Impatt tal-l-Avjazzjoni fuq it-Tibdil fil-Klima”, il-Kummissjoni elaborat strateġija dwar it-tnaqqis tal-impatt tal-avjazzjoni fuq il-klima. Bħala parti minn pakkett komprensiv ta’ miżuri, l-istrateġija ppproponiet l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u pprevediet il-ħolqien ta’ grupp ta’ ħidma magħmul minn bosta partijiet interessati dwar l-avjazzjoni bħala parti mit-tieni fażi tal-Programm Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima biex jiġu kkunsidrati mezzi biex l-avjazzjoni tiġi inkluża fl-iskema Komunitarja. Fil-Konklużjonijiet tiegħu tat-2 ta’ Diċembru 2005, il-Kunsill irrikonoxxa li, mil-lat ekonomiku u ambjentali, l-inklużjoni tas-settur tal-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja kienet tidher li hi l-aħjar soluzzjoni u talab lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva sa tmiem l-2006. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Lulju 2006 dwar l-impatt tal-avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima (9), il-Parlament Ewropew għaraf li l-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu rwol potenzjali bħala parti minn pakkett komprensiv ta’ miżuri li jindirizzaw l-impatt tal-avjazzjoni fuq il-klima, bil-kondizzjoni li dan jitfassal b’mod adattat.

(13)

Pakkett komprensiv ta’ miżuri għandu jinkludi wkoll miżuri operazzjonali u teknoloġiċi. It-titjib tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru taħt il-programmi tal-Ajru Uniku Ewropew u ta’ SESAR jista’ jgħin biex tiżdied l-effiċjenza ġenerali tal-karburant sa 12 %. Ir-riċerka f’teknoloġiji ġodda, inklużi metodi għat-titjib tal-effiċjenza tal-karburant, tista’ tkompli tnaqqas l-emmissjonijiet mill-avjazzjoni.

(14)

L-objettiv tal-emendi ghad-Direttiva 2003/87/KE b’din id-Direttiva huwa li jitnaqqas l-impatt tat-bibdil fil-klima dovut għall-avjazzjoni billi jiġu inklużi l-emissjonijiet minn attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja.

(15)

L-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandhom l-aktar kontroll dirett fuq it-tip ta’ inġenji tal-ajru operati u fuq il-mod kif jittajru u għalhekk għandhom ikunu responsabbli li jikkonformaw mal-obbligi imposti b’din id-Direttiva inkluż l-obbligu li jitħejja pjan ta’ monitoraġġ u li l-emissjonijiet jiġu monitorati u rrappurtati skond dak il-pjan. Operatur tal-inġenji tal-ajru jista’ jiġi identifikat permezz tal-użu ta’ indikatur tal-ICAO jew ta’ kwalunkwe indikatur rikonoxxut u utilizzat fl-identifikazzjoni tat-titjira. Jekk l-identità tal-operatur tal-inġenji tal-ajru ma tkunx magħrufa, is-sid tal-inġenju tal-ajru għandu jiġi kkunsidrat bħala l-operatur tal-inġenji tal-ajru kemm-il darba ma jurix li l-operatur tal-inġenji tal-ajru kienet persuna oħra.

(16)

Sabiex jiġi evitat id-distorsjoni tal-kompetizzjoni u biex titjieb l-effettività ambjentali, l-emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaslu fi jew li jitilqu minn ajrudromi Komunitarji għandhom jiġu inklużi mill-2012.

(17)

Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha għandhom ikomplu jfittxu li jilħqu ftehim dwar miżuri globali sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra mill-avjazzjoni. L-iskema Komunitarja tista’ sservi bħala mudell għall-użu ta’ skambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet fuq livell dinji. Il-Komunità u l-Istat Membri tagħha għandhom ikomplu bil-kuntatt tagħhom ma’ partijiet terzi matul l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u għandhom ikomplu jħeġġu lill-pajjiżi terzi biex jieħdu miżuri ekwivalenti. Jekk pajjiż terz jadotta miżuri, li jkollhom effett ambjentali tal-inqas ekwivalenti għal dak ta’ din id-Direttiva, biex jitnaqqas l-impatt fuq il-klima tat-titijiriet lejn il-Komunità, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-għażliet disponibbli sabiex tipprovdi għal interazzjoni ottimali bejn l-iskema Komunitarja u l-miżuri ta’ dak il-pajjiż, wara li tkun ikkunsultat ma’ dak il-pajjiż. L-iskemi ta’ skambju ta’ kwoti ta’ emmissjonijiet li qed jiġu żviluppati f’pajjiżi terzi qed jibdew jipprovdu interazzjoni ottimali mal-iskema Komunitarja fir-rigward tal-kopertura tagħhom tal-avjazzjoni. L-arranġamenti bilaterali dwar l-irbit tal-iskema Komunitarja ma’ skemi ta’ skambju oħrajn biex tiġi ffurmata skema komuni jew li jikkunsidraw miżuri ekwivalenti biex jiġu evitati regolamenti doppji jistgħu jikkostitwixxu pass lejn ftehim globali. Meta jsiru dawn il-ftehim bilaterali, il-Kummissjoni tista’ temenda t-tipi ta’ attivitajiet tal-avjazzjoni inklużi fl-iskema Komunitarja, inklużi aġġustamenti konsegwenzjali għall-kwantità totali ta’ kwoti li jinħarġu għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

(18)

F’konformità mal-prinċipju ta’ regolamentazzjoni aħjar, ċerti titjiriet għandhom ikunu eżenti mill-iskema Komunitarja. Biex jiġu evitati aktar piżijiet amministrattivi disproporzjonati, operaturi tat-trasport kummerċjali bl-ajru li għal tliet perijodi konsekuttivi ta’ erba’ xhur joperaw anqas minn 243 titjira f’kull perijodu għandhom ikunu eżenti mill-iskema Komunitarja. Dan għandu jkun ta’ benefiċċju għal-linji tal-ajru li joperaw servizzi limitati fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskema Komunitarja inklużi l-linji tal-ajru minn pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(19)

L-avjazzjoni għandha impatt fuq il-klima globali minħabba rilaxx tad-dijossidu tal-karbonju, l-ossidi tan-nitroġenu, il-fwar tal-ilma u s-sulfat u l-partiċelli tan-nugrufun. L-IPCC ikkalkulat li l-impatt totali fuq il-klima mill-avjazzjoni huwa attwalment darbtejn sa erba’ darbiet ogħla mill-effetti tal-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju tiegħu weħedhom fil-passat. Ir-riċerka Komunitarja reċenti tindika li l-impatt totali fuq il-klima mill-avjazzjoni jista’ tkun ta’ madwar darbtejn ogħla mill-impatt mid-dijossidu tal-karbonju waħdu. Madankollu, l-ebda wieħed minn dawn il-kalkoli ma jqis l-effetti li huma ferm inċerti tas-sħab tat-tip ċirru. F’konformità mal-Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-politika Komunitarja dwar l-ambjent għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tal-prekawzjoni. Sakemm isir progress xjentifiku, l-impatti kollha tal-avjazzjoni għandhom jiġu indirizzat safejn hu possibbli. L-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu ser jiġu indirizzati f’leġislazzjoni oħra li għandha tiġi proposta mill-Kummissjoni fl-2008. Għandha tiġi promossa r-riċerka dwar il-formazzjoni ta’ traċċi ta’ kondensazzjoni u ta’ sħab tat-tip ċirru u dwar miżuri effettivi ta’ mitigazzjoni, inklużi miżuri operazzjonali u tekniċi.

(20)

Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fil-kompetizzjoni, għandha tiġi speċifikata metodoloġija ta’ allokazzjoni armonizzata biex tiġi ddeterminata l-kwantità totali ta’ kwoti li għandhom jinħarġu u biex jitqassmu kwoti lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru. Proporzjon tal-kwoti ser jiġi allokat bl-irkant skond ir-regoli li ser jiġu żviluppati mill-Kummissjoni. Għandha tiġi merfugħa riżerva speċjali ta’ kwoti biex tiżgura aċċess għas-suq għall-operaturi ġodda tal-inġenji tal-ajru u biex tassisti lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru jżiedu malajr in-numru ta’ tunellati-kilometri li jwettqu. L-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jieqfu mill-operat għandhom jibqgħu jiġu allokati kwoti sa tmiem il-perijodu li għalih kienu diġà ġew allokati l-kwoti bla ħlas.

(21)

Armonizzazzjoni sħiħa tal-proporzjon tal-kwoti maħruġa mingħajr ħlas lill-operaturi tal-linji tal-ajru kollha li qed jipparteċipaw fl-iskema Komunitarja hija adatta sabiex tkun żgurata l-ugwaljanza bejnl-operaturi tal-inġenji tal-ajru, peress li kull linja tal-ajru ser tkun regolata minn Stat Membru uniku fir-rigward tal-operazzjonijiet kollha tagħhom lejn, minn u fl-UE u bid-dispożizzjonijiet non-diskriminatorji ta’ Strumenti ta’ ftehim bilaterali dwar Servizzi tal-Ajru ma’ pajjiżi terzi.

(22)

L-avjazzjoni tikkontribwixxi għall-impatt ġenerali tal-attivitajiet tal-bniedem fuq it-tibdil fil-klima u l-impatt ambjentali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn inġenji tal-ajru jista’ jitnaqqas permezz ta’ miżuri li jindirizzaw it-tibdil fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament inklużi b’mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-trasport bl-ajru. Id-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet tan-nefqa pubblika nazzjonali, huma responsabbiltà tal-Istati Membri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidarjetà. Mingħajr preġudizzju għal dik il-pożizzjoni, id-dħul iġġenerat mill-irkant ta’ kwoti, jew ammont ekwivalenti fejn meħtieġ minn prinċipji baġitarji prevalenti tal-Istati Membri, bħall-unità u l-universalità, għandhom jintużaw għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, għall-adattament mal-impatti tal-bidliet fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, għall-finanzjament tar-riċerka u tal-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament u biex ikopru l-ispejjeż għall-amministrazzjoni tal-iskema Komunitarja. Id-dħul iġġenerat mill-irkant għandu jintuża wkoll għat-trasport b’emmissjonijiet baxxi. Id-dħul mill-irkant għandu jintuża b’mod partikolari sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-diforestazzjoni u biex jiġi faċilitat l-adattament fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva relatati mal-użu tad-dħul m’għandhom jippreġudikaw l-ebda deċiżjoni dwar l-użu li jsir minn dħul iġġenerat mill-bejgħ bl-irkant ta’ kwoti fil-kuntest usa’ tar-reviżjoni ġenerali tad-Direttiva 2003/87/KE.

(23)

Id-dispożizzjonijiet għall-użu tal-fondi mill-bejgħ bl-irkant għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni. Tali notifika ma teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri nazzjonali. Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-riżultat ta’ kwalunkwe proċedura futura dwar l-għajnuna mill-Istat li tista’ tittieħed skond l-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat.

(24)

Sabiex tiżdied il-kost-effettività tal-iskema Komunitarja, l-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandhom ikunu jistgħu jużaw tnaqqis f’emissjonijet ċertifikati (“CERs”) u unitajiet ta’ tnaqqis f’emissjonijet (“ERUs”) mill-attivitajiet ta’ proġetti biex jissodisfaw l-obbligi li jċedu l-kwoti sa limitu armonizzat. L-użu ta’ CERs u ERUs għandu jkun konsistenti mal-krierji għall-aċċetazzjoni għall-użu fl-iskema ta’ skambju stabbilita f’din id-Direttiva. Il-medja tal-persentaġġi speċifikati mill-Istati Membri għall-użu ta’ CERs u ERUS waqt l-ewwel perjodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kyoto hija ta’ madwar 15 %.

(25)

Fil-Konklużjonijiet tiegħu, il-Kunsill Ewropew imlaqqa’ fi Brussell fit-13 u l-14 ta’ Marzu 2008 rrikonoxxa li f’kuntest globali ta’ swieq kompetittivi r-riskju ta’ rilokazzjoni tal-karbonju huwa ta’ tħassib li jeħtieġ jiġi analizzat u indirizzat b’mod urġenti fid-Direttiva l-ġdida dwar Sistema ta’ Skambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri xierqa jekk in-negozjati internazzjonali jfallu. Ftehim internazzjonali jibqal-aqwa mod kif tiġi indirizzata din il-kwistjoni.

(26)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-operaturi tal-inġenji tal-ajru, Stat Membru wieħed għandu jkun responsabbli għal kull operatur tal-inġenji tal-ajru. L-Istati Membri għandhom jintalbu jiżguraw li l-operaturi tal-inġenji tal-ajru li għalihom inħarġet liċenzja operattiva f’dak l-Istat Membru, jew l-operaturi tal-inġenji tal-ajru mingħajr liċenzja operattiva jew li ġejjin minn pajjiżi terzi u li l-emissjonijiet tagħhom f’sena bażi huma dovuti l-aktar lil dak l-Istat Membru, jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. Fil-każ li operatur tal-inġenji tal-ajru jonqos li jkun konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u miżuri ta’ rinfurzar oħrajn mill-Istat Membru amministrattiv ikunu naqsu li jiżguraw il-konformità, l-Istati Membri għandhom jaġixxu f’solidarjetà. L-Istat Membru amminitrattiv għandu għalhekk ikun jista’ jitlob lill-Kummissjoni tiddeċiedi dwar l-impożizzjoni ta’ projbizzjoni operattiva fil-livell Komunitarju fuq l-operatur tal-inġenji tal-ajru konċernat, bħala l-aħħar għażla.

(27)

Biex tinżamm l-integrità tas-sistema tal-kontabbiltà tal-iskema Komunitarja minħabba l-fatt li l-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali għad mhumiex integrati fl-impenji tal-Istati Membri skond il-Protokoll ta’ Kyoto, il-kwoti allokati għas-settur tal-avjazzjoni għandhom jiġu użati biss biex jilħqu l-obbligi tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru biex iċedu l-kwoti taħt din id-Direttiva.

(28)

Sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru, l-Istati Membri għandhom isegwu regoli armonizzati għall-amministrazzjoni tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru li huma responsabbli għalihom, skond linji gwida speċifiċi li għandhom jiġu żviluppati mill-Kummissjoni.

(29)

Biex tinżamm l-integrità ambjentali ta’ din l-iskema Komunitarja, l-unitajiet imċeda minn operaturi ta’ inġenji tal-ajru għandhom jgħoddu biss għal miri tat-tnaqqis tal-gassijiet serra li jieħdu kont ta’ dawn l-emissjonijiet.

(30)

L-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru (Eurocontrol) jista’ jkollha informazzjoni li tista’ tgħin lill-Istati Membri jew lill-Kummissjoni fit-twettiq tal-obbligi tagħhom imposti b’din id-Direttiva.

(31)

Id-dispożizzjonijiet tal-iskema Komunitarja relatati mas-sorveljanza, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet u mal-penali applikabbli għall-operaturi għandhom japplikaw ukoll għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

(32)

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-funzjonament tad-Direttiva 2003/87/KE fir-rigward tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fid-dawl tal-esperjenza tal-applikazzjoni tagħha u wara għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(33)

Ir-reviżjoni tal-funzjonament tad-Direttiva 2003/87/KE fir-rigward tal-attivitajiet tal-avjazzjoni għandha tikkunsidra d-dipendenza strutturali fuq l-avjazzjoni ta’ pajjiżi li m’għandhomx mezzi alternattivi ta’ trasport adegwati u komparabbli u li għalhekk huma dipendenti ħafna fuq it-trasport bl-ajru u li fihom is-settur tat-turiżmu jipprovdi kontribut għoli lill-prodott gross domestiku ta’ dawk il-pajjiżi. Għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali biex titrażżan jew saħansitra titneħħa kwalunkwe problema ta’ aċċessibbiltà u kompetittività li tirriżulta għar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Komunità, kif speċifikat fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat, u problemi għal obbligi tas-servizz pubbliku in konnessjoni mal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(34)

Id-Dikjarazzjoni Ministerjali dwar l-Ajruport ta’ Ġibiltà, miftiehma f’Cordoba fit-18 ta’ Settembru 2006, matul l-ewwel laqgħa Ministerjali tal-Forum ta’ Djalogu dwar Ġibiltà, ser tissostitwixxi d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Ajruport magħmula f’Londra fit-2 ta’ Diċembru 1987, u konformità sħiħa ma’ dik l-Istqarrija Ministerjali ser tiġi meqjusa bħala li tikkostitwixxi konformità mad-Dikjarazzjoni tal-1987.

(35)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall- eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (10).

(36)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta miżuri għall-bejgħ bl-irkant ta’ kwoti mhux meħtieġa li jinħarġu mingħajr ħlas; biex jiġu adottati regoli dwar l-operat tar-riżerva speċjali għall-ċerti operaturi tal-inġenji tal-ajru u dwar il-proċeduri relatati ma’ talbiet biex il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar l-impożizzjoni ta’ projbizzjoni operattiva fuq operatur tal-inġenji tal-ajru; u biex jiġu emendati l-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I fejn pajjiż terz jintroduċi miżuri biex jitnaqqas l-impatt tal-avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima. Peress li dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissupplimentaw din id-Direttiva b’elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(37)

Peress li l-objettiv ta’ din id-Direttiva ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u għalhekk jista’, minħabba fl-iskala u fl-effetti tal-azzjoni proposta, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(38)

Skond il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar leġislazzjoni aħjar (11), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess li juru, sa fejn ikun possibbli, il-korrelazzjoni bejn id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u li jagħmluhom pubbliċi.

(39)

Id-Direttiva 2003/87/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2003/87/KE

Id-Direttiva 2003/87/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

it-titolu li ġej għandu jiddaħħal qabel l-Artikolu 1:

“KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI”;

(2)

il-paragrafu li ġej għandu jiġi miżjud mal-Artikolu 2:

“3.   L-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għall-ajruport ta’ Ġibiltà hija mifhuma li hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta’ Spanja u tar-Renju Unit rigward it-tilwima dwar is-sovranità fuq it-territorju li fih jinsab l-ajruport.”;

(3)

l-Artikolu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (b) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

‘emissjonijet’ tfisser ir-rilaxx ta’ gassijiet serra fl-atmosfera minn sorsi ta’ emissjonijiet f’installazzjoni jew ir-rilaxx mill-inġenju tal-ajru waqt li jkun qed iwettaq attività marbuta mal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I tal-gassijiet speċifikati fir-rigward ta’ dik l-attività;”;

(b)

għandhom jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(o)

‘operatur tal-inġenji tal-ajru’ tfisser il-persuna li topera inġenju tal-ajru fiż-żmien li jwettaq attività marbuta mal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I jew, meta dik il-persuna ma tkunx magħrufa jew ma tkunx identifikata mis-sid tal-inġenju tal-ajru, is-sid tal-inġenju tal-ajru;

(p)

‘operatur kummerċjali tat-trasport bl-ajru’ tfisser operatur li, għal rimunerazzjoni, jipprovdi servizzi ta’ trasport bl-ajru skedati jew mhux skedati lill-pubbliku għall-ġarr ta’ passiġġieri, merkanzija jew posta;

(q)

‘Stat Membru amministrattiv’ tfisser l-Istat Membru responsabbli għall-amministrazzjoni tal-iskema Komunitarja fir-rigward ta’ operatur tal-inġenji tal-ajru skond l-Artikolu 18a;

(r)

‘emissjonijiet attribwiti għall-avjazzjoni’ tfisser emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaqgħu fl-ambitu tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li jitilqu minn ajrudrom li jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru u dawk li jaslu f’tali ajrudrom minn pajjiż terz;

(s)

‘emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni’ tfisser il-medja tal-emissjonijiet annwali fis-snin kalendarji 2004, 2005 u 2006 mill-inġenji tal-ajru li jwettqu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I.”;

(4)

il-Kapitolu li ġej għandu jiddaħħal wara l-Artikolu 3:

“KAPITOLU II

AVJAZZJONI

Artikolu 3a

Kamp ta’ Applikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-allokazzjoni u l-ħruġ ta’ kwoti fir-rigward tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I.

Artikolu 3b

Attivitajiet tal-avjazzjoni

Sat-2 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni għandha, f’konformità mal-proċedura regolatorja imsemmija fl-Artikolu 23(2), tiżviluppa linji gwida dwar l-interpretazzjoni dettaljata tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I;

Artikolu 3c

Kwantità totali ta’ kwoti għall-avjazzjoni

1.   Għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandha tkun ekwivalenti għal 97 % tal-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni.

2.   Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2) li jibda fl-1 ta’ Jannar 2013, u, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe emenda wara r-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 30(4), għal kull perijodu sussegwenti, il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandha tkun ekwivalenti għal 95 % tal-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni mmultiplikati bin-numru ta’ snin f’dak il-perijodu.

Dan il-persentaġġ jista’ jkun rivedut bħala parti mir-reviżjoni ġenerali ta’ din id-Direttiva.

3.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-kwantità totali tal-kwoti li għandha tiġi allokata għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru skond l-Artikolu 30(4).

4.   Sat-2 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar l-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni, abbażi tal-aqwa data disponibbli, inklużi stimi bbażati fuq informazzjoni attwali dwar it-traffiku. Dik id-deċiżjoni għandha tiġi kkunsidrata fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1).

Artikolu 3d

Metodu għall-allokazzjoni ta’ kwoti għall-avjazzjoni permezz ta’ bejgħ bl-irkant

1.   Fil-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), 15 % ta’ kwoti għandhom ikunu rkantati.

2.   Mill-1 ta’ Jannar 2013, 15 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati. Dan il-persentaġġ jista’ jiġi miżjud, bħala parti mill-reviżjoni ġenerali ta’ din id-Direttiva.

3.   Għandu jiġi adottat Regolament li jkun fih dispożizzjonijiet dettaljati għall-bejgħ bl-irkant mill-Istati Membri tal-kwoti mhux meħtieġa li jinħarġu mingħajr ħlas skond il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu jew l-Artikolu 3f(8). In-numru tal-kwoti li għandhom jinbiegħu bl-irkant f’kull perijodu minn kull Stat Membru għandu jkun f’proporzjon mas-sehem tiegħu tat-total tal-emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni tal-Istati Membri kollha għas-sena ta’ referenza rrappurtata skond l-Artikolu 14(3) u verifikati skond l-Artikolu 15. Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), is-sena ta’ referenza għandha tkun l-2010 u għal kull perijodu sussegwenti msemmi fl-Artikolu 3c is-sena ta’ referenza għandha tkun is-sena kalendarja li tispiċċa 24 xahar qabel il-bidu tal-perijodu li għalih jirreferi l-irkant.

Dak ir-Regolament, imfassal biex jemenda l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentaha, għandu jiġi adottat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

4.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant ta’ kwoti tal-avjazzjoni. Dak id-dħul għandu jintuża biex jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra, biex ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b’mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta’ mezzi tat-trasport b’emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-iskema Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-deforestazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar azzjonijiet meħuda skond dan il-paragrafu.

5.   It-tagħrif mogħti lill-Kummissjoni skond din id-Direttiva ma jeżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu tan-notifika stabbilit mill-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

Artikolu 3e

Allokazzjoni u ħruġ tal-kwoti lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru

1.   Għal kull perijodu msemmi fl-Artikolu 3c, kull operatur tal-inġenji tal-ajru jista’ japplika għal allokazzjoni ta’ kwoti li għandhom jiġu allokati mingħajr ħlas. Applikazzjoni tista’ ssir permezz ta’ preżentazzjoni lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru amministrattiv ta’ data ivverifikata f’tunnellati-kilometru għall-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li twettqu minn dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru matul is-sena ta’ monitoraġġ. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, is-sena ta’ monitoraġġ għandha tkun is-sena kalendarja li tintemm 24 xahar qabel il-bidu tal-perijodu relatat magħha skond l-Annessi IV u V jew, f’relazzjoni mal-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), l-2010. Kwalunkwe applikazzjoni għandha ssir mill-anqas 21 xahar qabel il-bidu tal-perijodu relatat magħha jew, f’relazzjoni mal-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), sal-31 ta’ Marzu 2011.

2.   Mill-inqas tmintax-il xahar qabel il-bidu tal-perijodu relatat mal-applikazzjoni jew, f’relazzjoni mal-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), sat-30 ta’ Ġunju 2011, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-applikazzjonijiet li jkunu rċevew taħt il-paragrafu 1.

3.   Mill-inqas ħmistax-il xahar qabel il-bidu ta’ kull perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) jew, f’relazzjoni mal-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), sat-30 ta’ Settembru 2011, il-Kummissjoni għandha tikkalkula u taddotta deċiżjoni li tistabbilixxi:

(a)

il-kwantità totali tal-kwoti li għandha tiġi allokata għal dak il-perijodu skond l-Artikolu 3c;

(b)

in-numru ta’ kwoti li jrid jiġi rkantat f’dak il-perijodu skond l-Artikolu 3d;

(ċ)

in-numru ta’ kwoti fir-riżerva speċjali għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru f’dak il-perijodu skond l-Artikolu 3f(1);

(d)

in-numru ta’ kwoti li għandhom jiġu allokati mingħajr ħlas f’dak il-perijodu billi jitnaqqsu n-numru ta’ kwoti msemmija fil-punti (b) u (c) mill-kwantità totali ta’ kwoti deċiżi taħt il-punt (a); u

(e)

il-punt ta’ referenza li għandu jintuża sabiex jiġu allokati kwoti mingħajr ħlas lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru li l-applikazzjonijiet tagħhom kienu ppreżentati lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2.

Il-punt ta’ referenza msemmi fil-punt (e), espress bħala kwoti kull tunnellata-kilometru, għandu jiġi kkalkulat permezz tad-diviżjoni tan-numru tal-kwoti msemmija fil-punt (d) bit-total tad-data f’tunnellati-kilometru inkluża fl-applikazzjonijiet ippreżentati lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2.

4.   Fi żmien tliet xhur mid-data minn meta l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni skond il-paragrafu 3, kull Stat Membru amministrattiv għandu jikkalkula u jippubblika:

(a)

l-allokazzjoni totali tal-kwoti għall-perijodu lil kull operatur tal-inġenji tal-ajru li l-applikazzjoni tiegħu kien ippreżentaha lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2, ikkalkulata permezz tal-multiplikazzjoni tad-data tat-tunnellati-kilometru inkluża fl-applikazzjoni mal-punt ta’ referenza msemmija fil-paragrafu 3(e); u

(b)

l-allokazzjoni tal-kwoti għal kull operatur tal-inġenji tal-ajru għal kull sena, li għandha tiġi determinata permezz tad-diviżjoni tal-allokazzjoni totali tiegħu tal-kwoti għal dak il-perijodu ikkalkulata taħt il-punt (a) bin-numru ta’ snin matul il-perijodu li fiha dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru qed iwettaq attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I.

5.   Sat-28 ta’ Frar 2012 u sat-28 ta’ Frar ta’ kull sena sussegwenti, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru amministrattiv għandha toħroġ għal kull operatur tal-inġenji tal-ajru n-numru ta’ kwoti allokati għal dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru għal dik is-sena taħt dan l-Artikolu jew l-Artikolu 3f.

Artikolu 3f

Riżerva speċjali għal ċerti operaturi tal-inġenji tal-ajru

1.   F’kull perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2), 3 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jiġu allokati għandhom jitwarrbu f’riżerva speċjali għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru:

(a)

li jibdew iwettqu attività ta’ avjazzjoni li taqa’ taħt l-Anness I wara s-sena ta’ monitoraġġ li għaliha kienet ppreżentata d-data f’tunnellati-kilometru taħt l-Artikolu 3e(1) rigward perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2); jew

(b)

li d-data f’tunnellati-kilometru tagħhom tiżdied b’medja ta’ iktar minn 18 % kull sena bejn is-sena ta’ monitoraġġ li għaliha ġiet ippreżentata d-data f’tunnellati-kilometru taħt l-Artikolu 3e(1) fir-rigward ta’ perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) u t-tieni sena kalendarja ta’ dak il-perijodu;

u li l-attività tagħhom taħt il-punt (a), jew attività addizzjonali taħt il-punt (b), m’hijiex fl-intier tagħha jew parzjalment kontinwazzjoni ta’ attività tal-avjazzjoni li qabel kienet imwettqa minn operatur ieħor tal-inġenji tal-ajru.

2.   Operatur tal-inġenji tal-ajru li huwa eliġibbli taħt il-paragrafu 1 jista’ japplika għal allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti mir-riżerva speċjali billi jagħmel applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru amministrattiv tiegħu. Kwalunkwe applikazzjoni għandha ssir sat-30 ta’ Ġunju fit-tielet sena tal-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) li tirreferi għalih.

Allokazzjoni lil operatur ta’ linja tal-ajru taħt il-paragrafu 1(b) m’għandhiex tkun aktar minn 1 000 000 kwota.

3.   Applikazzjoni taħt il-paragrafu 2 għandha:

(a)

tinkludi data f’tunnellati-kilometru vverifikata skond l-Anness IV u V għall-attivitajiet ta’ avjazzjoni elenkati fl-Anness I imwettqa mill-operatur tal-inġenji tal-ajru fit-tieni sena kalendarja tal-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) li għalih tirreferi l-applikazzjoni;

(b)

tipprovdi prova li l-kriterji għall-eliġibbiltà taħt il-paragrafu 1 huma sodisfatti; u

(ċ)

fil-każ ta’ operaturi tal-inġenji tal-ajru li jaqgħu fi ħdan il-paragrafu 1(b), tiddikjara:

(i)

iż-żieda fil-persentaġġ f’tunnellati-kilometru mwettqa minn dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru bejn is-sena ta’ monitoraġġ li għaliha ġiet ippreżentata d-data f’tunnellati-kilometru taħt l-Artikolu 3e(1) fir-rigward ta’ perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) u t-tieni sena kalendarja ta’ dak il-perijodu;

(ii)

it-tkabbir assolut f’tunnellati-kilometru mwettqa minn dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru bejn is-sena ta’ monitoraġġ li għaliha ġiet ippreżentata d-data f’tunnellati-kilometru taħt l-Artikolu 3e(1) fir-rigward ta’ perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) u t-tieni sena kalendarja ta’ dak il-perijodu; u

(iii)

it-tkabbir assolut f’tunnellati-kilometru mwettqa minn dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru bejn is-sena ta’ monitoraġġ li għaliha ġiet ippreżentata d-data f’tunnellati-kilometru taħt l-Artikolu 3e(1) fir-rigward ta’ perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) u t-tieni sena kalendarja ta’ dak il-perijodu li teċċedi l-persentaġġ speċifikat fil-paragrafu 1(b).

4.   Mhux aktar tard minn 6 xhur mill-iskadenza biex issir applikazzjoni taħt il-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni applikazzjonijiet irċevuti taħt dak il-paragrafu.

5.   Mhux aktar tard minn tnax-il xahar mill-iskadenza biex issir applikazzjoni taħt il-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar il-punt ta’ referenza li għandu jintuża sabiex jiġu allokati kwoti mingħajr ħlas lil operaturi tal-inġenji tal-ajru li l-applikazzjonijiet tagħhom ġew ippreżentati lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 4.

Soġġett għall-paragrafu 6, il-punt ta’ referenza għandu jkun ikkalkulat permezz tad-diviżjoni tan-numru tal-kwoti fir-riżerva speċjali bis-somma ta’:

(a)

id-data f’tunnellati-kilometru għal operaturi tal-inġenji tal-ajru li jaqgħu fil-paragrafu 1(a) inkluż fl-applikazzjonijiet ippreżentati lill-Kummissjoni skond il-paragrafi 3(a) u 4; u

(b)

it-tkabbir assolut f’tunnellati-kilometru li jeċċedi l-persentaġġ speċifikat fil-paragrafu 1(b) għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jaqgħu fil-paragrafu 1(b) inkluż fl-applikazzjonijiet ippreżentati lill-Kummissjoni skond il-paragrafi 3(c)(iii) u 4.

6.   Il-punt ta’ referenza msemmi fil-paragrafu 5 m’għandux jirriżulta f’allokazzjoni annwali għal kull tunnellata-kilometru ikbar mill-allokazzjoni annwali għal kull tunnellata-kilometru għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru taħt l-Artikolu 3e(4).

7.   Fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni skond il-paragrafu 5, kull Stat Membru amministrattiv għandu jikkalkula u jippubblika:

(a)

l-allokazzjoni ta’ kwoti mir-riżerva speċjali lil kull operatur tal-inġenji tal-ajru li l-applikazzjoni tiegħu kien ippreżentaha lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 4. Din l-allokazzjoni għandha tiġi kkalkulata permezz tal-multiplikazzjoni tal-punt ta’ referenza imsemmi fil-paragrafu 5 ma’:

(i)

fil-każ ta’ operaturi tal-inġenji tal-ajru li jaqgħu fil-paragrafu 1(a), id-data f’tunnellati-kilometru inkluża fl-applikazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni taħt il-paragrafi 3(a) u 4;

(ii)

fil-każ ta’ operatur tal-inġenji tal-ajru li jaqgħu fi ħdan il-paragrafu 1(b), it-tkabbir assolut f’tunnellati-kilometru li jeċċedi l-persentaġġ speċifikat fil-paragrafu 1(b) inkluż fl-applikazzjoni ippreżentata lill-Kummissjoni taħt il-paragrafi 3(c)(iii) u 4; u

(b)

l-allokazzjoni ta’ kwoti għal kull operatur tal-inġenji tal-ajru għal kull sena, li għandha tkun iddeterminata permezz tad-diviżjoni tal-allokazzjoni tagħha tal-kwoti taħt il-punt (a) bin-numru tas-snin kalendarji sħaħ li jibqa’ fil-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(2) li għalih tirreferi l-allokazzjoni.

8.   Kwalunkwe kwota mhux allokata fir-riżerva speċjali għandha tiġi rkantata mill-Istati Membri.

9.   Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-operazzjoni tar-riżerva speċjali taħt dan l-Artikolu, inkluża l-evalwazzjoni ta’ konformità mal-kriterja ta’ eliġibbiltà taħt il-paragrafu 1. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Artikolu 3g

Pjanijiet ta’ monitoraġġ u rapportar

L-Istat Membru li jkun qed jamministra għandu jiżgura li kull operatur tal-inġenji tal-ajru jippreżenta lill-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru pjan ta’ monitoraġġ li jistabbilixxi miżuri għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emmissjonijiet u data f’tunnellati-kilometru għall-fini ta’ applikazzjoni taħt l-Artikolu 3e u li tali pjanijiet ikunu approvati mill-awtorità kompetenti skond il-linji gwida adottati skond l-Artikolu 14.”;

(5)

it-titolu u l-Artikolu li ġejjin għandhom jiddaħħlu:

“KAPITOLU III

INTALLAZZJONIJIET STAZZJONARJI

Artikolu 3h

Kamp ta’ applikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-permessi tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u għall-allokazzjoni u l-ħruġ ta’ kwoti fir-rigward tal-attivitajiet elenkati fl-Anness I minbarra l-attivitajiet tal-avjazzjoni.”;

(6)

il-punt (e) tal-Artikolu 6(2) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(e)

obbligu li ċċedi kwoti, barra minn dawk il-kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II, ekwivalenti ghat-total ta’ emissjonijet tal-installazzjoni f’kull sena kalendarja, kif ivverifikati skond l-Artikolu 15, fi żmien erba’ xhur mill-aħħar ta’ dik is-sena.”;

(7)

it-titolu li ġej għandu jiddaħħal qabel l-Artikolu 11:

“KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET LI JAPPLIKAW GĦALL-INSTALLAZZJONIJIET TAL-AVJAZZJONI U DAWK STAZZJONARJI”;

(8)

fl-Artikolu 11a għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   Matul il-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), l-operaturi tal-inġenji tal-ajru jistgħu jużaw s-CERs u l-ERUs, sa 15 % tan-numru ta’ kwoti li huma meħtieġa jċedu skond l-Artikolu 12(2a).

Għal perijodi sussegwenti, il-persentaġġ ta’ CERs u ERUs li jistgħu jintużaw fir-rigward ta’ attivitajiet tal-avjazzjoni għandhom jiġu riveduti, bħala parti mir-reviżjoni ġenerali ta’ din id-Direttiva u b’kont meħud tal-iżvilupp tar-reġim internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dan il-persentaġġ mill-anqas sitt xhur qabel il-bidu ta’ kull perijodu msemmi fl-Artikolu 3c.”;

(9)

fl-Artikolu 11b(2), il-kelma “installazzjonijiet” għandu jiġi sostitwit bit-terminu “attivitajiet”;

(10)

l-Artikolu 12 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, wara l-kelma “bil-għan” għandhom jiddaħħlu l-kliem “li jiġu sodisfatti l-obbligi ta’ operatur tal-inġenji tal-ajru skond il-paragrafu 2a jew”;

(b)

għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“2a.   L-Istati Membri amministrattivi għandhom jiżguraw li, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, kull operatur tal-inġenji tal-ajru jċedi numru ta’ kwoti ugwali għall-emissjonijiet totali matul is-sena kalendarja preċedenti minn attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li għalihom l-operatur huwa l-operatur tal-inġenji tal-ajru, kif verifikati skond l-Artikolu 15. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kwoti ċeduti skond dan il-paragafu huma sussegewentement imħassra.”;

(ċ)

il-paragrafu 3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, li sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-operatur ta’ kull installazzjoni jċedi numru ta’ kwoti, barra minn dawk il-kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II, ekwivalenti ghat-total tal-emissjonijet ta’ dik l-installazzjoni fis-sena kalendarja preċedenti, kif ivverifikati skond l-Artikolu 15, u li wara dawn jiġu kkanċellati.”;

(11)

fl-Artikolu 13(3), il-kliem “l-Artikolu 12(3)” għandu jiġi sostitwit bil-kliem “l-Artikolu 12(2a) jew (3)”;

(12)

l-Artikolu 14 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 1:

(i)

wara l-kliem “dawk l-attivitajiet” għandhom jiddaħħlu l-kliem “u ta’ data f’tunnellati-kilometru għall-iskop ta’ applikazzjoni taħt l-Artikoli 3e jew 3f”;

(ii)

il-kliem “, sat-30 ta’ Settembru 2003” għandhom jitħassru;

(b)

il-paragrafu 3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull operatur jew operatur tal-inġenji tal-ajru jirrapporta l-emissjonijet matul kull sena kalendarja mill-installazzjoni, jew, mill-1 ta’ Jannar 2010, l-inġenju tal-ajru, li huwa jopera lill-awtorità kompetenti wara l-aħħar ta’ dik is-sena skond il-linji gwida.”;

(13)

l-Artikolu 15 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 15

Verifika

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rapporti ppreżentati mill-operaturi jew l-operaturi tal-inġenji tal-ajru skond l-Artikolu 14(3) jiġu vverifikati skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness V u kwalunkwe dispożizzjoni dettaljata addottata mill-Kummissjoni skond dan l-Artikolu, u li l-awtorità kompetenti tkun infurmata b’dan.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li operatur jew operatur tal-inġenji tal-ajru li r-rapport tiegħu ma jkunx ġie vverifikati skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness V u kwalunkwe dispożizzjoni dettaljata addottata mill-Kummissjoni skond dan l-Artikolu sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena ghall-emissjonijiet matul is-sena preċedenti ma jistax jagħmel trasferimenti ulterjuri ta’ kwoti sakemm ir-rapport ta’ dak l-operatur jew operatur tal-inġenji tal-ajru jiġi vverifikat bħala sodisfaċenti.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta dispożizzjonijiet dettaljati għall-verifika tar-rapporti ppreżentati minn operaturi tal-inġenji tal-ajru skond l-Artikolu 14(3) u l-applikazzjonijiet taħt l-Artikoli 3e u 3f inklużi l-proċeduri ta’ verifika li jridu jintużaw mill-verifikaturi, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 23(2).”;

(14)

l-Artikolu 16 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-kliem “l-iktar tard sal-31 ta’ Diċembru 2003” għandhom jitħassru;

(b)

il-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-operaturi u l-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jkunu qed jiksru r-rekwiżiti biex iċedu kwoti suffiċjenti skond din id-Direttiva.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe operatur jew operatur tal-inġenji tal-ajru li ma jċedux kwoti suffiċjenti sat-30 ta’ April ta’ kull sena biex ikopri l-emissjonijet tiegħu ta’ matul is-sena preċedenti għandu jinżamm responsabbli għall-ħlas ta’ penali ta’ emissjonijiet żejda. Il-penali ta’ emissjonijiet żejda għandha tkun ta’ EUR 100 ghal kull tunellata ta’ dijossidu tal-karbonju ekwivalenti mitfugħa u li għalihom l-operatur ma jkunx ċeda kwoti. Il-ħlas tal-penali ta’ emissjonijiet żejda ma teħlisx lill-operatur mill-obbligu li jċedi ammont ta’ kwoti ekwivalenti ghal dawk l-emissjonijiet żejda meta dan ikun qed iċedi l-kwoti relattivi għas-sena ta’ wara.”;

(ċ)

il-paragrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu:

“5.   Fil-każ li operatur tal-inġenji tal-ajru jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u fejn miżuri ta’ infurzar oħra ma żgurawx il-konformità, l-Istat Membru amministrattiv tiegħu jista’ jitlob lill-Kummissjoni biex tiddeċiedi dwar l-impożizzjoni ta’ projbizzjoni ta’ operar fuq l-operatur tal-inġenji tal-ajru kkonċernat.

6.   Kwalunkwe talba minn Stat Membru amministrattiv taħt il-paragrafu 5 għandha tinkludi:

(a)

evidenza li l-operatur tal-inġenji tal-ajru ma kkonformax mal-obbligi tiegħu taħt din id-Direttiva;

(b)

dettalji tal-azzjoni ta’ infurzar li ttieħdet minn dak l-Istat Membru;

(ċ)

ġustifikazzjoni għall-impożizzjoni ta’ projbizzjoni ta’ operar fil-livell Komunitarju; u

(d)

rakkomandazzjoni għall-ambitu ta’ projbizzjoni ta’ operar fil-livell Komunitarju u kwalunkwe kondizzjoni li għandha tiġi applikata.

7.   Meta talbiet bħal dawk imsemmijin fil-paragrafu 5 huma indirizzati lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn permezz tar-rappreżentanti tagħhom fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1) skond ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat.

8.   L-adozzjoni ta’ deċiżjoniji wara li tkun saret talba skond il-paragrafu 5 għandha tiġi preċeduta, fejn xieraq u prattikabbli, minn konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni regolatorja tal-operatur tal-inġenji tal-ajru kkonċernat. Kull meta jkun possibbli, il-konsultazzjonijiet għandhom isiru b’mod konġunt mill-Kummissjoni u l-Istati Membri.

9.   Meta l-Kummissjoni tkun qed tikkunsidra jekk tadottax deċiżjoni wara li tkun saret talba skond il-paragrafu 5, hija għandha tiżvela lill-operatur tal-inġenji tal-ajru kkonċernat il-fatti u l-konsiderazzjonijiet essenzjali li jifformaw il-bażi għal tali deċiżjoni. L-operatur tal-inġenji tal-ajru kkonċernat għandu jingħata l-opportunità li jippreżenta kummenti bil-miktub lill-Kummissjoni fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol mid-data ta’ żvelar.

10.   Fuq talba ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni tista’, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 23(2), taddotta deċiżjoni li timponi projbizzjoni ta’ operar fuq l-operatur tal-inġenji tal-ajru kkonċernat.

11.   Kull Stat Membru għandu jinforza, fit-territorju tiegħu, kwalunkwe deċiżjoni addottata skond il-paragrafu 10. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura meħuda għall-implimentazzjoni ta’ tali deċiżjonijiet.

12.   Fejn xieraq, għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati fir-rigward tal-proċeduri msemmija f’dan l-Artikolu. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).”;

(15)

għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 18a

Stat Membru Amministrattiv

1.   L-Istat Membru amministrattiv fir-rigward ta’ operatur tal-inġenji tal-ajru għandu jkun:

(a)

fil-każ ta’ operatur tal-inġenji tal-ajru b’liċenzja operattiva valida maħruġa minn Stat Membru skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 tat-23 ta’ Lulju 1992 dwar liċenzjar ta’ air carriers (*), l-Istat Membru li jkun ħareġ il-liċenzja operattiva fir-rigward ta’ dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru; u

(b)

fil-każijiet kollha l-oħra, l-Istat Membru bl-akbar ammont ta’ emissjonijiet stmati u dovuti lill-avjazzjoni minn titjiriet mwettqa minn dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru fis-sena ta’ bażi.

2.   Meta fl-ewwel sentejn ta’ kwalunkwe perijodu msemmi fl-Artikolu 3c, l-ebda mill-emissjonijiet attribwiti lill-avjazzjoni minn titjiriet imwettqin minn operatur tal-inġenji tal-ajru li jaqa’ fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu ma huma attribwiti lill-Istat Membru amministrattiv tiegħu, l-operatur tal-inġenji tal-ajru għandu jiġi trasferit lejn Stat Membru amministrattiv ieħor fir-rigward tal-perijodu li jmiss. L-Istat Membru amministrattiv il-ġdid għandu jkun l-Istat Membru bl-akbar emissjonijiet attribwiti lill-avjazzjoni stmati minn titjiriet imwettqin minn dak l-operatur tal-inġenji tal-ajru matul l-ewwel sentejn tal-perijodu ta’ qabel.

3.   Abbażi tal-aqwa informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni għandha:

(a)

qabel l-1 ta’ Frar 2009, tippubblika lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru li wettqu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2006 li tispeċifika l-Istat Membru amministrattiv għal kull operatur tal-inġenji tal-ajru skond il-paragrafu 1; u

(b)

qabel l-1 ta’ Frar ta’ kull sena sussegwenti, taġġorna l-lista biex tinkludi l-operaturi tal-inġenji tal-ajru li sussegwentement wettqu attività tal-avjazzjoni kif elenkata fl-Anness I.

4.   Il-Kummisjoni tista’, b’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 23(2), tiżviluppa linji gwida marbuta mal-amministrazzjoni tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru taħt din id-Direttiva mill-Istati Membri amministrattivi.

5.   Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, “sena ta’ bażi” tfisser, fir-rigward ta’ operatur tal-inġenji tal-ajru li beda jopera fil-Komunità wara l-1 ta’ Jannar 2006, l-ewwel sena kalendarja tal-operat, u fil-każijiet l-oħrajn kollha, is-sena kalendarja li tibda fl-1 ta’ Jannar 2006.

Artikolu 18b

Assistenza mill-Eurocontrol

Għall-finijiet tat-twettiq tal-obbligi tagħha skond l-Artikoli 3c(4) u 18a, il-Kummissjoni tista’ titlob l-assistenza tal-Eurocontrol jew ta’ organizzazzjoni rilevanti oħra u tista’ tikkonkludi għal dak l-għan kwalunkwe ftehim xieraq ma’ dawk l-organizzazzjonijiet.

(*)  ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.”;"

(16)

fl-Artikolu 19, il-paragrafu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

l-aħħar sentenza għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“Dak ir-Regolament għandu jinkludi wkoll dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu u l-identifikazzjoni ta’ CERs u ERUs fl-iskema Komunitarja u l-monitoraġġ tal-livell ta’ dan l-użu u d-dispożizzjonijiet li jqisu l-inklużjoni tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja.”;

(b)

is-subparagrafu li ġej għandu jiġi miżjud:

“Ir-Regolament dwar sistema ta’ reġistri li tkun standardizzata u żgura għandha tiżgura li kwoti, CERs u ERUs ċeduti minn operaturi tal-inġenji tal-ajru jiġu trasferiti biss lejn il-kontijiet tal-irtirar ta’ Stati Membri għall-ewwel perijodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kyoto sa fejn dawk il-kwoti, CERs, u ERUs jikkorrispondu mal-emmissjonijiet inklużi fit-totali nazzjonali ta’ inventarji nazzjonali ta’ Stati Membri għal dak il-perijodu.”;

(17)

fl-Artikolu 23, il-paragrafu 3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.”;

(18)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 25a

Miżuri ta’ pajjiżi terzi biex jitnaqqas l-impatt tal-avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima

1.   Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis tal-impatt tat-tibdil fil-klima minn titjiriet li jitilqu minn dak il-pajjiż li jinżlu fil-Komunità, il-Kummissjoni wara li tkun ikkonsultat mal-pajjiż terz, u mal-Istati Membri fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1), għandha tqis l-għażliet disponibbli sabiex tipprovdi għall-aħjar interazzjoni bejn l-iskema tal-Komunità u l-miżuri ta’ dak il-pajjiż.

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ taddotta emendi biex jipprovdu għal tijiriet li jaslu mill-pajjiż terz ikkonċernat sabiex dawn jiġu esklużi mill-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I jew biex jipprovdu għal kwalunkwe emenda oħra għall-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li huma meħtieġa minn ftehim skond ir-raba’ subparagrafu. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3).

Il-Kummissjoni tista’ tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill emendi oħra għal din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni tista’ wkoll, fejn xieraq, tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill f’konformità mal-Artikolu 300(1) tat-Trattat biex tiftaħ negozjati bil-ħsieb tal-konklużjoni ta’ ftehim mal-pajjiż terz ikkonċernat.

2.   Il-Komunità u l-Istat Membri tagħha għandhom ikomplu jfittxu ftehim dwar miżuri globali sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-avjazzjoni. Fid-dawl ta’ tali ftehim, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk humiex meħtieġa l-emendi għal din id-Direttiva kif tapplika għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru.”;

(19)

l-Artikolu 28 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (b) tal-paragrafu 3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

li jkun responsabbli li jċedi l-kwoti, minbarra kwoti maħruġin taħt il-Kapitolu II, ugwali għat-total tal-emissjonijet tal-installazzjonijiet fil-ġabra komuni, b’deroga mill-Artikolu 6(2)(e) u 12(3); u”;

(b)

il-paragrafu 4 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Id-depożitarju għandu jkun suġġett ghall-penalitajiet applikabbli ghal ksur tar-rekwiżiti biex iċedi kwoti suffiċjenti, minbarra kwoti maħruġin taħt il-Kapitolu II, sabiex jiġi kopert it-total tal-emissjonijet tal-installazzjonijiet fil-ġabra komuni, b’deroga mill-Artikolu 16(2), (3) u (4).”;

(20)

il-paragrafu segwenti għandu jiżdied mal-Artikolu 30:

“4.   Sa l-1 ta’ Diċembru 2014 il-Kummissjoni għandha, abbażi ta’ monitoraġġ u esperjenza tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, tirrevedi l-funzjonament ta’ din id-Direttiva fir-rigward tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-Anness I u tista’ tagħmel proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 251 tat-Trattat kif xieraq. Il-Kummissjoni għandha tagħti konsiderazzjoni b’mod partikolari għal:

(a)

l-implikazzjonijiet u l-impatti ta’ din id-Direttiva fir-rigward tal-funzjonament ġenerali tal-iskema Komunitarja;

(b)

il-funzjonament tas-suq tal-għoti tal-kwoti, li jkopri b’mod partikolari kwalunkwe disturbanza possibbli tas-suq;

(ċ)

l-effikaċja ambjentali tal-iskema Komunitarja u sa fejn il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-ajru taħt l-Artikolu 3c għandha titnaqqas f’konformità ma’ miri tal-UE ta’ tnaqqis ġenerali ta’ emissjonijiet;

(d)

l-impatt tal-iskema Komunitarja fuq is-settur tal-avjazzjoni, inklużi l-kwistjonijiet tal-kompetittività, filwaqt li jitqies b’mod partikolari l-effett tal-politika dwar it-tibdil fil-klima implimentati għall-avjazzjoni barra mill-UE;

(e)

il-kontinwazzjoni mar-riżerva speċjali għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru, b’kont meħud tal-konverġenza possibbli tar-rati ta’ tkabbir fl-industrija kollha;

(f)

l-impatt tal-iskema Komunitarja fuq id-dipendenza strutturali fuq it-trasport tal-avjazzjoni ta’ gżejjer, reġjuni mingħajr kosta, reġjuni periferiċi u dawk l-aktar ‘il bogħod tal-Komunità;

(g)

jekk għandhiex tiġi inkluża sistema ta’ portal biex tiffaċilita l-iskambju ta’ kwoti bejn operaturi tal-inġenji tal-ajru u operaturi ta’ installazzjonijiet waqt li tiżgura li l-ebda transazzjonijiet ma jirriżultaw fi trasferiment nett ta’ kwoti minn operaturi tal-inġenji tal-ajru lil operaturi ta’ installazzjonijiet;

(h)

l-implikazzjonijiet tal-limiti tal-esklużjoni kif speċifikati fl-Anness I f’termini ta’ massa massima ċċertifikata għat-tluq u n-numru ta’ titjiriet fis-sena li twettqu minn operatur tal-inġenji tal-ajru;

(i)

l-impatt tal-eżenzjoni mill-iskema Komunitarja ta’ ċerti titjiriet li twettqu fil-qafas tal-obbligi tas-servizz pubbliku imposti skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta’ Lulju 1992 dwar l-aċċess għat-trasportaturi tal-ajru tal-Komunità għal rotot tal-ajru intra-Komunitarji (**);

(j)

żviluppi, inkluż il-potenzjal għal żviluppi futuri, fl-effiċjenza tal-avjazzjoni u b’mod partikolari l-progress lejn il-kisba tal-għan tal-Kunsill Konsultattiv dwar ir-Riċerka Aeronawtika fl-Ewropa (ACARE) biex jiġu żviluppati u murija teknoloġiji li jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-karburant b’50 % sa l-2020 u jekk humiex meħtieġa miżuri ulterjuri biex tiżdied l-effiċjenza.

(k)

żviluppi fl-għarfien xjentifiku dwar l-impatti tat-tibdil fil-klima tat-traċċi ta’ kondensazzjoni u tas-sħab tat-tip ċirru kkawżat mill-avjazzjoni bil-għan li jiġu proposti miżuri effettivi ta’ mitigazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha mbagħad tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(**)  ĠU L 240, 24.8.1992, p. 8.”;"

(21)

it-titolu li ġej għandu jiġi mdaħħal wara l-Artikolu 30:

“KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI”;

(22)

l-Annessi I, IV u V għandhom jiġu emendati skond l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva qabel it-2 ta’ Frar 2010. Dawn għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b’dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b’dan.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 19 ta’ Novembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J.-P. JOUYET


(1)  ĠU C 175, 27.7.2007, p. 47.

(2)  ĠU C 305, 15.12.2007, p. 15.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Novembru 2007 (għadha ma ġietx ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-18 ta’ April 2008 (ĠU C 122 E, 20.5.2008, p. 19) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Lulju 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2008.

(4)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(5)  ĠU L 33, 7.2.1994, p. 11.

(6)  ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 344.

(7)  ĠU L 130, 15.5.2002, p. 1.

(8)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(9)  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 119.

(10)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANNESS

L-Annessi I, IV u V għad-Diretiva 2003/87/KE huma b’dan emendati kif ġej:

1.

l-Anness I għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

it-titolu għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“KATEGORIJI TA’ ATTIVITAJIET LI GĦALIHOM TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA”;

(b)

is-subparagrafu li ġej għandu jiddaħħal fil-paragrafu 2 qabel it-tabella:

“Mill-1 ta’ Jannar 2012, għandhom jiġu inklużi t-titjiriet kollha li jaslu jew li jitilqu minn ajrudrom li jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru li għalih japplika t-Trattat.”;

(c)

għandha tiżdied il-kategorija ta’ attività li ġejja:

“L-avjazzjoni

Titjiriet li jitilqu minn jew li jaslu f’ajrudrom li jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru li għalih japplika t-Trattat.

Din l-attività m’għandhiex tinkludi:

(a)

titjiriet imwettqin esklussivament għat-trasport, fuq missjoni uffiċjali, ta’ Re jew Reġina renjanti u l-familja immedjata tiegħu/tagħha, Kapijiet ta’ Stat, Kapijiet ta’ Gvern u Ministri ta’ Gvern, ta’ pajjiż li mhux Stat Membru, fejn dan jiġi ssostanzjat minn indikatur xieraq tal-istatus tar-rotta tal-ajru;

(b)

titjiriet militari mwettqin minn inġenji tal-ajru militari u titjiriet tad-dwana u tal-pulizija;

(c)

titjiriet relatati mat-tfittxija u s-salvataġġ, titjiriet għat-tifi tan-nar, titjiriet umanitarji u titjiriet ta’ servizz mediku ta’ emerġenza awtorizzati mill-awtorità kompetenti xierqa;

(d)

kwalunkwe titjira mwettqa esklussivament skond ir-regoli viżwali tat-titjiriet kif definiti fl-Anness 2 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago;

(e)

titjiriet li jispiċċaw fl-ajrudrom minn fejn telaq l-inġenju tal-ajru u li matulhom ma sar l-ebda nżul intermedjarju;

(f)

titjiriet ta’ taħriġ imwettqin esklussivament bl-iskop ta’ ksib ta’ liċenzja, jew ta’ klassifikazzjoni fil-każ tal-ekwipaġġ tal-kabina tal-pilota ta’ inġenju tal-ajru fejn dan jiġi ssostanzjat permezz ta’ nota adegwata fil-pjan tar-rotta bil-kondizzjoni li t-titjira ma tkunx qed isservi għat-trasport tal-passiġġieri u/jew tmerkanzija jew għall-ippożizzjonar jew it-trasport tal-inġenju tal-ajru innifsu;

(g)

titjiriet imwettqin esklussivament għall-fini ta’ riċerka xjentifika jew tal-iċċekkjar, l-ittestjar jew għaċ-ċertifikazzjoni tal-inġenju tal-ajru jew tat-tagħmir kemm jekk jinsab fl-ajru kif ukoll ibbażat fuq l-art;

(h)

titjiriet imwettqin minn inġenju tal-ajru b’massa massima ċċertifikata għat-tluq ta’ anqas minn 5 700 kg;

(i)

titjiriet imwettqin fil-qafas tal-obbligi tas-servizz pubbliku impost skond ir-Regolament (KEE) 2408/92 fuq rotot fir-reġjuni l-aktar 'il bogħod kif definiti fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat jew fuq rotot fejn il-kapaċità offruta ma’ taqbiżx it-30 000 post fis-sena; u

(j)

titjiriet li, ħlief għal dan il-punt, jaqgħu fl-ambitu ta’ din l-attività, li twettqu minn operatur tat-trasport tal-ajru kummerċjali li jopera jew:

anqas minn 243 titjira għal kull perijodu għal tliet perijodi konsekuttivi ta’ erba’ xhur; jew

titjiriet b’emissjonijiet totali annwali ta’ anqas minn 10 000 tunellata fis-sena.

Titjiriet imwettqa esklussivament għat-trasport, fuq missjoni uffiċjali, ta’ Re jew Reġina renjanti u l-familja immedjata tiegħu/tagħha, Kapijiet ta’ Stat, Kapijiet ta’ Gvernijiet u Ministri ta’ Gvern, ta’ Stat Membru ma jistgħux jiġu esklużi taħt dan il-punt.”;

Dijossidu tal-karbonju

2.

l-Anness IV għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

it-titolu li ġej għandu jiddaħħal wara t-titolu tal-Aness:

“PARTI A –   

Il-monitoraġġ u r-rappurtaġġ tal-emissjonijiet minn installazzjonijiet stazzjonarji”;

(b)

għandha tiżdied il-parti li ġejja:

“PARTI B –   Il-monitoraġġ u r-rappurtaġġ tal-emissjonijiet minn attivitajiet tal-avjazzjoni

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju

L-emissjonijiet għandhom jiġu mmonitorjati permezz ta’ kalkolu. L-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkolati permezz tal-formola:

Konsum tal-karburant × fattur ta’ emissjoni

Il-konsum tal-karburant għandu jinkludi l-karburant ikkunsmat mill-ġeneratur awżiljarju. Il-konsum attwali tal-karburant għal kull titjira għandu jintuża kull fejn hu possibbli u għandu jiġi kkalkulat permezz tal-formola:

Ammont ta’ karburant li jinsab fit-tankijiet tal-inġenju tal-ajru ladarba jkun sar il-mili tal-karburant għat-titjira – ammont ta’ karburant li jinsab fit-tankijiet tal-inġenju tal-ajru wara li jkun sar il-mili tal-karburant għat-titjira sussegwenti + mili tal-karburant għal dik it-titjira sussegwenti.

Jekk id-data tal-konsum attwali tal-karburant ma tkunx disponibbli, għandu jintuża metodu standardizzat imqassam f’livelli għall-istima tad-data tal-konsum tal-karburant ibbażat fuq l-aqwa informazzjoni disponibbli.

Għandhom jintużaw il-fatturi ta’ bażi għall-emissjonijiet IPCC, meħudin mil-Linji Gwida tal-Inventarju tal-IPCC 2006 jew minn aġġornamenti sussegwenti ta’ dawn il-Linji Gwida, sakemm ma jkunux aktar preċiżi l-fatturi għall-emissjonijiet marbutin speċifikament mal-attività li waslu għalihom laboratorji indipendenti akkreditati permezz ta’ metodi ta’ analiżi aċċettati. Il-fattur tal-emissjoni għall-bijomassa għandu jkun żero.

Għandu jsir kalkolu separat għal kull titjira u għal kull karburant.

Ir-rappurtaġġ tal-emissjonijiet

Taħt l-Artikolu 14(3) kull operatur tal-inġenji tal-ajru, fir-rapport tiegħu għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

A.

Data li tiddentifika l-operatur tal-inġenji tal-ajru, inkluż:

l-isem tal-operatur tal-inġenji tal-ajru,

l-Istat Membru amministrattiv tiegħu,

l-indirizz tiegħu, inkluż il-kodiċi postali u l-pajjiż u, jekk differenti, l-indirizz ta’ kuntatt tiegħu fl-Istat Membru amministrattiv,

in-numri ta’ reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru u t-tipi ta’ inġenji tal-ajru li ntużaw minnu fil-perijodu kopert bir-rapport għat-twettiq tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I,

in-numru u l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru u l-liċenzja operattiva li permezz tagħha l-operatur tal-inġenji tal-ajru wettaq l-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I,

l-indirizz, u d-dettalji tat-telefon, il-fax u l-e-mail għal persuna ta’ kuntatt, u

l-isem ta’ sid l-inġenju tal-ajru.

B.

Għal kull tip ta’ karburant li għalih jiġu kkalkulati l-emissjonijiet:

il-konsum tal-karburant,

il-fattur tal-emissjoni,

l-emissjonijiet totali aggregati mit-titjiriet kollha li twettqu matul il-perijodu kopert bir-rapport li jaqgħu fl-ambitu tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li għalihom l-operatur in kwistjoni huwa kkunsidrat l-operatur tal-inġenji tal-ajru,

l-emissjonijiet aggregati minn:

it-titjiriet kollha li twettqu matul il-perijodu kopert bir-rapport li jaqgħu fi ħdan l-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li għalihom l-operatur in kwistjoni huwa kkunsidrat l-operatur tal-inġenji tal-ajruu li telqu minn ajrudrom li jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru u li waslu f’ajruport li jinsab fit-territorju tal-istess Stat Membru,

titjiriet kollha oħrajn li twettqu matul il-perijodu kopert bir-rapport li jaqgħu fl-ambitu tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li għalihom l-operatur in kwistjoni huwa kkunsidrat l-operatur tal-inġenji tal-ajru,

l-emissjonijiet totali aggregati mit-titjiriet kollha li twettqu matul il-perijodu kopert bir-rapport li jaqgħu’ fl-ambitu tal-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li għalihom l-operatur in kwistjoni huwa kkunsidrat l-operatur tal-inġenji tal-ajru u li:

telqu minn kull Stat Membru, u

waslu f’kull Stat Membru minn pajjiż terz,

l-inċertezza.

Il-monitoraġġ tad-data f’tunnellati-kilometru għall-fini tal-Artikoli 3e u 3f

Għall-fini tal-applikazzjoni għal allokazzjoni ta’ kwoti skond l-Artikolu 3e(1) jew l-Artikolu 3f(2), l-ammont tal-attività tal-avjazzjoni għandu jiġi kkalkulat f’tunnellati-kilometru permezz tal-formola li ġejja:

tunnellati-kilometru = distanza x tagħbija li tinġarr bi ħlas

fejn:

‘distanza’ tfisser id-distanza fiċ-ċirku kbir bejn l-ajrudrom tat-tluq u l-ajrudrom tal-wasla b’żieda ta’ fattur fiss addizzjonali ta’ 95 km; u

‘tagħbija li tinġarr bi ħlas’ tfisser il-massa totali tal-merkanzija, il-posta u l-passiġġieri li nġarru.

Għall-finijiet tal-kalkolu tat-tagħbija li tinġarr bi ħlas:

in-numru tal-passiġġieri għandu jkun in-numru ta’ persuni abbord esklużi l-membri tal-ekwipaġġ,

operatur tal-inġenji tal-ajru jista’ jagħżel li japplika jew il-massa attwali jew standard għall-passiġġieri u l-bagalji rreġistrati li jinsabu fil-massa tiegħu u d-dokumentazzjoni bilanċarja għat-titjiriet rilevanti jew valur ta’ bażi ta’ 100 kg għal kull passiġġier u l-bagalji rreġistrati tiegħu.

Ir-rappurtaġġ ta’ data f’tunnellati-kilometru għall-fini tal-Artikoli 3e u 3f

Kull operatur tal-inġenji tal-ajru għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja fl-applikazzjoni tiegħu skond l-Artikolu 3e(1) jew Artikolu 3f(2):

A.

Data li tidentifika l-operatur tal-inġenji tal-ajru, inkluż:

l-isem tal-operatur tal-inġenji tal-ajru,

l-Istat Membru amministrattiv tiegħu,

l-indirizz tiegħu, inkluż il-kodiċi postali u l-pajjiż u, jekk differenti, l-indirizz ta’ kuntatt tiegħu fl-Istat Membru amministrattiv,

in-numri ta’ reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru u t-tipi ta’ inġenji tal-ajru li ntużaw matul is-sena koperta bl-applikazzjoni għat-twettiq tal-attivitajiet tal-avjazzjoni mill-operatur tal-inġenji tal-ajru elenkati fl-Anness I,

in-numru u l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru u l-liċenzja operattiva li permezz tagħha l-operatur tal-inġenji tal-ajru wettaq l-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I,

l-indirizz, u d-dettalji tat-telefon, il-fax u l-e-mail għal persuna ta’ kuntatt, u

l-isem ta’ sid l-inġenju tal-ajru.

B.

Data f’tunnellati-kilometru:

in-numru ta’ titjiriet għal kull par ta’ ajrudromi,

in-numru ta’ passiġġieri-kilometri għall kull par ta’ ajrudromi,

in-numru ta’ tunnellati-kilometru skond il-pari ta’ ajrudrom,

il-metodu magħżul biex tiġi kkalkulata l-massa għall-passiġġieri u l-bagalji rreġistrati,

in-numru totali ta’ tunnellati-kilometru għat-titjiriet kollha li twettqu matul is-sena relatati mar-rapport li jaqgħu fi ħdan l-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I u li twettqu mill-operatur tal-inġenji tal-ajru.”;

3.

L-Anness V għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

it-titolu li ġej għandu jiddaħħal wara t-titolu tal-Anness:

“PARTI A –   

Il-verifika tal-emissjonijiet minn installazzjonijiet stazzjonarji”;

(b)

għandha tiżdied il-parti B li ġejja:

“PARTI B –   Il-verifika tal-emissjonijiet minn attivitajiet tal-avjazzjoni

13.

Il-prinċipji ġenerali u l-metodoloġija stabbiliti f’dan l-Anness għandhom japplikaw għall-verifika tar-rapporti tal-emissjonijiet minn titjiriet li jaqgħu fi ħdan attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I.

Għal dan il-għan:

(a)

fil-paragrafu 3, ir-referenza għal operatur għandha tinftiehem bħala referenza għal operatur tal-inġenji tal-ajru, u fil-punt (c) ta’ dak il-paragrafu r-referenza għal installazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għall-inġenju tal-ajru li ntuża għat-twettiq tal-attivitajiet tal-avjazzjoni koperti bir-rapport;

(b)

fil-paragrafu 5, ir-referenza għal installazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għall-operatur tal-inġenji tal-ajru;

(c)

fil-paragrafu 6, ir-referenza għal attivitajiet imwettqin fl-installazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għal attivitajiet tal-avjazzjoni koperti bir-rapport u mwettqin mill-operatur tal-inġenji tal-ajru;

(d)

fil-paragrafu 7, ir-referenza għas-sit tal-installazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għas-siti użati mill-operatur tal-inġenji tal-ajru għat-twettiq tal-attivitajiet tal-avjazzjoni koperti bir-rapport;

(e)

fil-paragrafi 8 u 9 r-referenzi għas-sorsi tal-emissjonijiet fl-installazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għall-inġenju tal-ajru li għalih huwa responsabbli l-operatur tal-inġenji tal-ajru; u

(f)

fil-paragrafi 10 u 12 ir-referenzi għal operatur għandhom jinftiehmu bħala referenza għal operatur tal-inġenji tal-ajru.

Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-verifika tar-rapporti dwar l-emissjonijet tal-avjazzjoni

14.

Il-verifikatur b’mod partikolari għandu jaċċerta li:

(a)

it-titjiriet kollha li jaqgħu fi ħdan attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I ittieħdu f’konsiderazzjoni. F’din il-ħidma il-verifikatur għandu jiġi assistit permezz ta’ data dwar l-iskedi ta’ żmien u ta’ data oħra dwar it-traffiku tal-operatur tal-inġenji tal-ajru inkluża d-data mill-Eurocontrol mitluba minn dak l-operatur;

(b)

hemm konsistenza ġenerali bejn id-data dwar il-konsum aggregat tal-karburant u d-data dwar il-karburant mixtri jew inkella fornut lill-inġenju tal-ajru li jwettaq l-attività tal-avjazzjoni.

Dispożizzjonijiet addizzjonali għall-verifika tad-data f’tunnellati-kilometru ppreżentata għall-finijiet tal-Artikoli 3e u 3f

15.

Il-prinċipji ġenerali u l-metodoloġija għall-verifika tar-rapporti tal-emissjonijiet skond l-Artikolu 14(3) stabbiliti f’dan l-Anness għandhom, fejn applikabbli, japplikaw ukoll b’mod korrispondenti għall-verifika tad-data f’tunnellati-kilometru tal-avjazzjoni.

16.

Il-verifikatur għandu b’mod partikolari jiżgura li dawk it-titjiriet biss li verament twettqu u li jaqgħu fi ħdan attività tal-avjazzjoni kif elenkata fl-Anness I li għaliha hu responsabbli l-operatur tal-inġenji tal-ajru ttieħdu f’konsiderazzjoni fl-applikazzjoni ta’ dak l-operatur skond l-Artikoli 3e(1) u 3f(2). F’din il-ħidma l-verifikatur għandu jiġi assistit permezz ta’ data dwar it-traffiku tal-operatur tal-inġenji tal-ajru inkluża data mill-Eurocontrol mitluba minn dak l-operatur. Minbarra dan, il-verifikatur għandu jiżgura li t-tagħbija li tinġarr bi ħlas irrappurtat mill-operatur tikkorrispondi għar-reġistri dwar it-tagħbija li tinġarr bi ħlasb miżmuma minn dak l-operatur għall-finijiet ta’ sikurezza.”.


Top