EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1394

Regolament (KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Novembru 2007 dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 324, 10.12.2007, p. 121–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 140 - 156

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1394/oj

10.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 324/121


REGOLAMENT (KE) Nru 1394/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Novembru 2007

dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Progress xjentifiku ġdid fil-bijoteknoloġija ċellulari u molekulari wassal għall-iżvilupp ta’ terapiji avvanzati, bħat-terapija tal-ġeni, terapija somatika taċ-ċelluli, u inġinerija tat-tessut. Dan il-qasam ġdid ta’ bijomediċina joffri opportunitajiet ġodda għat-trattament ta’ mard u disfunzjonijiet tal-ġisem tal-bniedem.

(2)

Safejn il-prodotti ta’ terapija avvanzata jiġu ppreżentati bħala li għandhom propjetajiet ta’ trattament jew prevenzjoni ta’ mard fil-bnedmin, jew li huma jistgħu jintużaw fi jew jiġu amministrati lill-bnedmin bil-għan li jirrestawraw, jikkoreġu jew jimmodifikaw funzjonijiet fiżjoloġiċi billi prinċipalment jeżerċitaw azzjoni farmakoloġika, immunoloġika jew metabolika, huma meqjusa prodotti mediċinali bijoloġiċi fit-tifsir ta’ l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (3), li għandu jinqara flimkien mad-definizzjoni ta’ prodotti mediċinali fl-Artikolu 1(2) tagħha. B’hekk, l-għan essenzjali ta’ kull regola dwar il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu tagħhom irid ikun is-salvagwardja tas-saħħa pubblika.

(3)

Għall-fini taċ-ċarezza, prodotti terapewtiċi kumplessi jirrikjedu definizzjonijiet legali preċiżi. Prodotti mediċinali ta’ terapija tal-ġeni u prodotti mediċinali ta’ terapija somatika huma definiti fl-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE, imma definizzjoni legali ta’ prodotti li jirriżultaw minn inġinerija tat-tessut għad trid tiġi stabbilita. Meta prodotti huma bbażati fuq ċelluli jew tessuti vijabbli, l-azzjoni farmakoloġika, immunoloġika jew metabolika għandha titqies bħala l-mod ta’ azzjoni ewlieni. Għandu jkun iċċarat ukoll li prodotti li ma jissodisfawx id-definizzjoni ta’ prodott mediċinali, bħal prodotti magħmula esklussivament minn materjal mhux vijabbli li jaġixxu primarjament b’mezzi fiżiċi, ma jistgħux skond id-definizzjoni jkunu prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

(4)

Skond id-Direttiva 2001/83/KE u d-Direttivi dwar il-Mezzi Mediċi, il-bażi li fuqha jkun deċiż liema hija s-sistema regolatorja applikabbli għal prodotti mediċinali kkombinati u għal mezzi mediċi huwa l-mod ta’ azzjoni prinċipali tal-prodott ikkombinat. Madankollu, il-kumplessità ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinati li fihom ċelluli jew tessuti vijabbli tirrikjedi approċċ speċifiku. Għal dawn il-prodotti, ikun xi jkun l-irwol tal-mezz mediku, l-azzjoni farmakoloġika, immunoloġika jew metabolika ta’ dawn iċ-ċelluli jew tessuti għandha titqies bħala l-mod ta’ azzjoni prinċipali tal-prodott ikkombinat. Prodotti kkombinati bħal dawn għandhom ikunu dejjem irregolati skond dan ir-Regolament.

(5)

Minħabba n-novità, il-kumplessità u l-ispeċifiċità teknika tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, hemm bżonn ta’ regoli mfassla apposta u armonizzati biex jiżguraw il-moviment liberu ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità, u t-tħaddim effettiv tas-suq intern fis-settur tal-bijoteknoloġija.

(6)

Dan ir-Regolament huwa lex specialis, li jintroduċi dispożizzjonijiet addizzjonali għal dawk stipulati fid-Direttiva 2001/83/KE. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun biex jirregola l-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata li huma maħsuba għat-tqegħid fis-suq fl-Istati Membri u jew huma ppreparati b’mod industrijali jew immanifatturati b’metodu li jinvolvi proċess industrijali, skond il-kamp ta’ applikazzjoni ġenerali tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika Komunitarja stipulat fit-Titolu II tad-Direttiva 2001/83/KE. Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata li huma ppreparati fuq bażi mhux regolari skond standards ta’ kwalità speċifiċi, u użati fl-istess Stat Membru fi sptar taħt ir-responsabbiltà professjonali esklussiva ta’ tabib, sabiex ikunu konformi ma’ preskrizzjoni medika għal prodott magħmul apposta għal pazjent individwali, għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat li ma titnaqqasx l-importanza ta’ regoli Komunitarji rilevanti marbuta mal-kwalità u mas-sigurtà.

(7)

Ir-regolazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata fil-livell Komunitarju m’għandhiex tinterferixxi mad-deċiżjonijiet meħuda mill-Istati Membri dwar jekk jippermettux l-użu speċifiku ta’ ċelluli umani, bħal m’huma ċelluli stem embrijoniċi, jew ċelluli ta’ annimali. M’għandhiex lanqas taffettwa l-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-bejgħ, il-provvista jew l-użu ta’ prodotti mediċinali li fihom, jikkonsistu jew ġejjin minn dawn iċ-ċelluli.

(8)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-bniedem u josserva l-prinċipji riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u jikkunsidra wkoll il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dinjità tal-Persuna Umana fir-Rigward ta’ l-Applikazzjoni tal-Bijoloġija u l-Mediċina: il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina.

(9)

Il-prodotti mediċinali l-oħra kollha tal-bijoteknoloġija moderna preżentement irregolati fil-livell tal-Komunità huma diġà suġġetti għall-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ċentralizzata, li tinvolvi evalwazzjoni xjentifika unika tal-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja tal-prodott, li ssir fl-ogħla standard possibbli mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kif stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta’ prodotti mediċinali għall-użu fil-bniedem u dak veterinarju (4) (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”). Din il-proċedura għandha tkun obbligatorja wkoll għall-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata biex tingħeleb l-iskarsezza ta’ għarfien espert fil-Komunità, ikun żgurat l-ogħla livell ta’ evalwazzjoni xjentifika ta’ dawn il-prodotti mediċinali fil-Komunità, tkun ippreservata l-fiduċja tal-pazjenti u l-professjonijiet mediċi fl-evalwazzjoni, u tiffaċilita l-aċċess għas-suq Komunitarju għal dawn it-teknoloġiji innovattivi.

(10)

L-evalwazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata spiss teħtieġ għarfien espert speċifiku ħafna, li jmur lil hinn mill-qasam farmaċewtiku tradizzjonali u jkopri oqsma li jmissu ma’ setturi oħra bħall-bijoteknoloġija u l-mezzi mediċi. Għal din ir-raġuni, huwa xieraq li jinħoloq, fi ħdan l-Aġenzija, Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, li għandu jkun responsabbli għat-tħejjija ta’ abbozz ta’ opinjoni dwar il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ kull prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata għall-approvazzjoni finali mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem ta’ l-Aġenzija. Barra minn hekk, il-Kumitat għandu jkun ikkonsultat dwar l-evalwazzjoni ta’ kull prodott mediċinali li jeħtieġ għarfien espert li jaqa’ fl-ambitu tal-kompetenza tiegħu.

(11)

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jiġbor l-aqwa għarfien espert disponibbli dwar il-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata fil-Komunità. Il-kompożizzjoni tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandha tiżgura l-kopertura xierqa ta’ oqsma xjentifiċi rilevanti għat-terapiji avvanzati, inklużi t-terapija tal-ġeni, terapija taċ-ċelluli, inġinerija tat-tessut, mezzi mediċi, farmakoviġilanza u etika. Assoċjazzjonijiet tal-pazjenti u professjonisti mediċi b’esperjenza xjentifika fi prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandhom ikunu rappreżentati wkoll.

(12)

Biex tkun żgurata l-konsistenza xjentifika u l-effiċjenza tas-sistema, l-Aġenzija għandha tiżgura li jkun hemm koordinazzjoni bejn il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati u Kumitati oħra tagħha, gruppi konsultattivi u gruppi ta’ ħidma, partikularment il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, il-Kumitat tal-Prodotti Mediċinali Orfni, u l-Grupp ta’ Ħidma ta’ Konsulenza Xjentifika.

(13)

Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandhom ikunu suġġetti għall-istess prinċipji regolatorji bħal tipi oħra ta’ prodotti mediċinali bijoteknoloġiċi. Madankollu, ir-rekwiżiti tekniċi, partikularment it-tip u l-ammont ta’ data ta’ kwalità, pre-klinika u klinika neċessarja biex tintwera l-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja tal-prodott, jistgħu jkunu speċifiċi ħafna. Filwaqt li dawk ir-rekwiżiti huma diġà stipulati fl-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE għall-prodotti mediċinali ta’ terapija tal-ġeni u prodotti mediċinali ta’ terapija somatika taċ-ċelluli, jeħtieġ li huma jiġu stabbiliti għall-prodotti li jirriżultaw minn inġinerija tat-tessut. Dan għandu jsir permezz ta’ proċedura li tipprovdi għal biżżejjed flessibbiltà, u li takkomoda b’faċilità l-evoluzzjoni rapida tax-xjenza u t-teknoloġija.

(14)

Id-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) tistabbilixxi l-istandards tal-kwalità u s-sigurtà tad-donazzjoni, l-akkwist, l-ittestjar, l-ipproċessar, il-preservazzjoni, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ tessuti u ċelluli umani. Dan ir-Regolament ma għandux jidderoga mill-prinċipji bażiċi mniżżla fid-Direttiva 2004/23/KE, imma għandu jissupplimentahom b’rekwiżiti addizzjonali, fejn hu xieraq. Fejn prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata jkun fih ċelluli jew tessuti umani, id-Direttiva 2004/23/KE għandha tapplika biss safejn ikunu involuti d-donazzjoni, l-akkwist u l-ittestjar, minħabba li l-aspetti oħra huma koperti minn dan ir-Regolament.

(15)

Rigward id-donazzjoni ta’ ċelluli jew tessuti umani, il-prinċipji bħall-anonimità kemm tad-donatur kif ukoll tar-riċevitur, l-altruwiżmu tad-donatur u s-solidarjetà bejn id-donatur u r-riċevitur għandhom jiġu rrispettati. Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, ċelluli u tessuti umani li jinsabu fi prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandhom jkunu akkwistati permezz ta’ donazzjoni volontarja u bla ħlas. L-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa biex jieħdu l-passi kollha neċessarji sabiex jinkoraġġixxu involviment qawwi tas-settur pubbliku u ta’ mingħajr qligħ fil-ksib ta’ ċelluli u tessuti umani, peress li donazzjonijiet volontarji u bla ħlas ta’ ċelluli u tessuti jista’ jikkontribwixxi għal livelli ta’ sigurtà għolja ta’ ċelluli u tessuti u b’hekk għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(16)

Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandhom isiru f’konformità mal-prinċipji komprensivi u r-rekwiżiti etiċi mniżżla fid-Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-4 ta’ April 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri relatati ma l-implimentazzjoni ta’ prassi klinika tajba fil-mod kif isiru l-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (6). Madanakollu, id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/28/KE tat-8 ta’ April 2005 li tistabbilixxi prinċipji u linji gwida dettaljati ta’ prassi kliniċi tajbin fir-rigward ta’ prodotti mediċinali investigattivi għall-użu fil-bniedem, u wkoll ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tal-manifattura jew l-importazzjoni ta’ tali prodotti (7) għandha tkun adattata billi jiġu stabbiliti regoli li huma magħmula speċifikatament biex jittieħed kont sħiħ tal-karatteristiċi tekniċi speċifiċi ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

(17)

Il-manifattura ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandha tikkonforma mal-prinċipji ta’ prassi tal-manifattura tajba, kif stabbiliti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/94/KE tat-8 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji gwida ta’ prassi tal-manifattura tajba fir-rigward ta’ prodotti mediċinali għall-użu fil-bniedem u prodotti mediċinali investigattivi għall-użu fil-bniedem (8), u adattata, fejn meħtieġ, biex tirrifletti n-natura speċifika ta’ dawk il-prodotti. Barra minn hekk, għandhom jitfasslu linji gwida speċifiċi għall-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, sabiex jirriflettu kif jixraq in-natura partikulari tal-proċess ta’ manifattura tagħhom.

(18)

Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata jistgħu jinkorporaw mezzi mediċi jew mezzi mediċi attivi impjantabbli. Dawk il-mezzi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar il-mezzi mediċi (9) u d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi mediċi attivi impjantabbli (10), rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ kwalità u sigurtà. Ir-riżultati tal-valutazzjoni ta’ parti ta’ mezz mediku jew ta’ parti ta’ mezz mediku attiv impjantabbli minn korp notifikat skond dawk id-Direttivi għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Agenzija fl-evalwazzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata ikkombinat imwettqa skond dan ir-Regolament.

(19)

Ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tas-sommarju ta’ karatteristiċi ta’ prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett fl-imballaġġ għandhom ikunu adattati għall-ispeċifiċitajiet tekniċi tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata billi jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar dawk il-prodotti. Dawn ir-regoli għandhom ikunu kompletament konformi mad-dritt tal-pazjent li jkun jaf l-oriġini ta’ kwalunkwe ċelluli jew tessuti użati fil-preparazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, filwaqt li tiġi rispettata l-anonimità tad-donatur.

(20)

Is-segwitu ta’ l-effikaċja u tar-reazzjonijiet negattivi huma aspett kruċjali tar-regolazzjoni tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata. L-applikant għandu għalhekk jagħti dettalji fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq dwar jekk humiex maħsuba miżuri, u liema, biex jiġi żgurat is-segwitu. Fejn ikun ġustifikat għal raġunijiet ta’ saħħa pubblika, id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu wkoll ikun meħtieġ li jwaqqaf sistema xierqa ta’ ġestjoni tar-riskji biex jindirizza r-riskji relatati mal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

(21)

It-tħaddim ta’ dan ir-Regolament jeħtieġ l-istabbiliment ta’ linji gwida li għandhom jitfasslu jew mill-Aġenzija jew mill-Kummissjoni. Għandha sseħħ konsultazzjoni miftuħa mal-partijiet interessati kollha, b’mod partikulari ma’ l-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri u ma’ l-industrija, sabiex l-għarfien espert limitat f’dan il-qasam ikun jista’ jinġabar flimkien u tkun tista’ tiġi żgurata l-proporzjonalità. Il-linji gwida dwar prassi klinika tajba u prassi tajba ta’ manifattura għandhom jiġu stipulati mill-aktar fis possibbli, preferibbilment matul l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ u qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(22)

Sistema li tippermetti t-traċċabilità sħiħa tal-pazjent kif ukoll tal-prodott u l-materjali tal-bidu tiegħu hija essenzjali biex is-sigurtà tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata tkun sorveljata. L-istabbiliment u ż-żamma ta’ dik is-sistema għandhom isiru b’tali mod li tkun żgurata l-koerenza u l-kompatibilità mar-rekwiżiti ta’ traċċabilità stipulati fid-Direttiva 2004/23/KE fir-rigward ta’ tessuti u ċelluli umani, u fid-Direttiva 2002/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, l-ittestjar, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ demm u komponenti tad-demm uman (11). Is-sistema ta’ traċċabilità għandha wkoll tirrispetta d-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi rigward l-ipproċessar ta’ data personali u l-moviment liberu ta’ tali data (12).

(23)

Hekk kif ix-xjenza tevolvi b’ħeffa kbira f’dan il-qasam, intrapriżi li jkunu qed jiżviluppaw prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandu jkollhom il-fakultà li jitolbu pariri xjentifiċi mingħand l-Aġenzija, inklużi pariri dwar attivitajiet post-awtorizzazzjoni. Bħala inċentiv, il-miżata għal dawk il-pariri xjentifiċi għandu jinżamm f’livell minimu għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, u għandu jitnaqqas ukoll għal applikanti oħra.

(24)

L-Aġenzija għandha tingħata s-setgħa li tagħmel rakkomandazzjonijiet xjentifiċi dwar jekk prodott partikulari bbażat fuq ġeni, ċelluli jew tessuti jissodisfax il-kriterji xjentifiċi li jiddefinixxu prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, sabiex tindirizza, kmieni kemm jista’ jkun, kwistjonijiet li jidħlu fuq oqsma oħra bħall-kosmetiċi jew il-mezzi mediċi, li jistgħu jinqalgħu hekk kif ix-xjenza tiżviluppa. Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, bl-għarfien espert uniku tiegħu, għandu jkollu rwol prominenti fl-għoti ta’ parir bħal dan.

(25)

L-istudji neċessarji biex tintwera l-kwalità u s-sigurtà barra l-klinika ta’ mediċinali ta’ terapija avvanzata spiss isiru minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Bħala inċentiv biex jagħmlu dawn l-istudji, għandha tiġi introdotta sistema ta’ evalwazzjoni u ċertifikazzjoni mill-Aġenzija tad-data li tirriżulta, indipendentement minn kwalunkwe applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Anke jekk iċ-ċertifikazzjoni ma tkunx torbot legalment, din is-sistema għandu jkollha wkoll l-għan li tiffaċilita l-evalwazzjoni ta’ kull applikazzjoni futura għal studji kliniċi u kull applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ibbażata fuq l-istess data.

(26)

Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta kwalunkwe bidla neċessarja fir-rigward ta’ rekwiżiti tekniċi għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, u għas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, għat-tikkettjar u għall-fuljett fl-imballaġġ. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li t-tagħrif rilevanti dwar miżuri previsti tkun disponibbli mingħajr dewmien għal min ikun interessat.

(27)

Għandu jkun hemm dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament wara li tkun inkisbet l-esperjenza, b’attenzjoni partikulari għat-tipi differenti ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata li huma awtorizzati.

(28)

L-opinjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku għall-Prodotti Mediċinali u Mezzi Mediċi dwar l-inġinerija tat-tessut u dik tal-Grupp Ewropew ta’ l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji Ġodda ġew ikkunsidrati, flimkien ma’ esperjenza internazzjonali f’dan il-qasam.

(29)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (13).

(30)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta emendi għall-Annessi I sa IV għal dan ir-Regolament u l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE. Billi dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u tad-Direttiva 2001/83/KE, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Dawk il-miżuri huma essenzjali biex il-qafas regolatorju kollu jaħdem kif suppost u għaldaqstant għandhom ikunu adottati mill-aktar fis possibbli.

(31)

Id-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-awtorizzazzjoni, is-superviżjoni u l-farmakoviġilanza ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 3, l-punti (a) sa (l) u (o) sa (q) tad-Direttiva 2004/23/KE, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-fini ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata” tfisser kwalunkwe mill-prodotti mediċinali għall-użu fil-bniedem li ġejjin:

prodott mediċinali ta’ terapija tal-ġeni kif definit fil-Parti IV ta’ l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE;

prodott mediċinali ta’ terapija somatika taċ-ċelluli kif definit fil-Parti IV ta’ l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE;

prodott li jirriżulta minn inġinerija tat-tessut kif definit fil-punt (b);

(b)

“prodott li jirriżulta minn inġinerija tat-tessut” tfisser prodott li:

fih jew jikkonsisti f’ċelluli jew tessuti li saritilhom inġinerija; u

huwa ppreżentat bħala li għandu proprjetajiet għal, u huwa użat fi jew amministrat lill-bnedmin bl-intenzjoni li, jirriġenera, jsewwi jew jissostitwixxi tessut uman;

Prodott li jirriżulta minn inġinerija tat-tessut jista’ jkun fih ċelluli jew tessuti ta’ oriġini umana jew mill-annimali, jew mit-tnejn. Iċ-ċelluli jew it-tessuti jistgħu jkunu vijabbli jew mhux vijabbli. Huwa jista’ jkun fih wkoll sustanzi addizzjonali, bħal prodotti ċellulari, bijomolekuli, bijomaterjali, sustanzi kimiċi, scaffolds jew matrices.

Prodotti li jkun fihom jew li jikkonsistu esklussivament minn ċelluli u/jew tessuti umani jew annimali mhux vijabbli, li ma jinkludu l-ebda ċellula jew tessut vijabbli li ma jiffunzjonawx prinċipalment permezz ta’ azzjoni farmakoloġika, immunoloġika jew metabolika, għandhom jiġu esklużi minn din id-definizzjoni.

(ċ)

ċelluli jew tessuti għandhom ikunu kkunsidrati bħala “li jirriżultaw minn inġinerija tat-tessut” jekk jissodisfaw minn ta’ l-inqas waħda mill-kondizzjonjiet li ġejjin:

iċ-ċelluli jew tessuti jkunu ġew suġġetti għal manipulazzjoni sostanzjali, b’mod li jinkisbu l-karatteristiċi bijoloġiċi, il-funzjonijiet fiżjoloġiċi u l-propjetajiet strutturali rilevanti għar-riġenerazzjoni, it-tiswija jew is-sostituzzjoni intenzjonata. Il-manipulazzjonijiet elenkati fl-Anness I, b’mod partikulari, m’għandhomx jiġu kkunsidrati bħala manipulazzjonijiet sostanzjali;

iċ-ċelluli jew it-tessuti mhumiex maħsuba li jintużaw fir-reċipjent għall-istess funzjoni jew funzjonijiet essenzjali li kellhom fid-donatur.

(d)

“prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat” tfisser prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata li jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

għandu jinkludi, bħala parti integrali tal-prodott, wieħed jew iktar mill-mezzi mediċi fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva 93/42/KEE jew wieħed jew iktar mill-mezzi mediċi attivi li jista’ jkun impjantat fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(2)(ċ) tad-Direttiva 90/385/KEE, u

il-parti taċ-ċelluli jew tat-tessut tiegħu għandu jkun fiha ċelluli jew tessuti vijabbli; jew

il-parti taċ-ċelluli jew tat-tessut tiegħu li jkollha ċelluli jew tessuti mhux vijabbli għandha tkun kapaċi taġixxi fuq il-ġisem uman b’azzjoni li tista’ tkun ikkunsidrata bħala primarja għal dik tal-mezzi msemmija.

2.   Meta prodott ikun jinkludi ċelluli jew tessuti vijabbli, l-azzjoni farmakoloġika, immunoloġika jew metabolika ta’ dawk iċ-ċelluli jew it-tessuti għandha titqies bħala l-mezz prinċipali ta’ azzjoni tal-prodott.

3.   Prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata li fih ċelluli u tessuti kemm awtologi (ġejjin mill-pazjent innifsu) kif ukoll alloġeniċi (ġejjin minn bniedem ieħor) għandu jiġi kkunsidrat li hu għal użu alloġeniku.

4.   Prodott li jista’ jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ “prodott li jirriżulta minn inġinerija tat-tessut” u taħt id-definizzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ terapija somatika taċ-ċelluli għandu jiġi kkunsidrat bħala prodott li jirriżulta minn inġinerija mit-tessut.

5.   Prodott li jista’ jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’:

“prodott mediċinali ta’ terapija somatika taċ-ċelluli” jew “prodott li jirriżulta minn inġinerija tat-tessut”; u

“prodott mediċinali ta’ terapija tal-ġeni”

għandu jitqies bħala prodott mediċinali ta’ terapija tal-ġeni.

KAPITOLU 2

REKWIŻITI TA’ AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Artikolu 3

Donazzjoni, akkwist u ttestjar

Fejn prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata fih ċelluli jew tessuti umani, id-donazzjoni, l-akkwist u l-ittestjar ta’ dawk iċ-ċelluli jew tessuti għandu jsir skond id-Direttiva 2004/23/KE.

Artikolu 4

Provi kliniċi

1.   Ir-regoli stipulati fl-Artikolu 6(7) u l-Artikolu 9(4) u (6) tad-Direttiva 2001/20/KE dwar prodotti mediċinali ta’ terapija tal-ġeni u terapija somatika taċ-ċelluli għandhom japplikaw għall-prodotti li jirriżultaw minn inġinerija tat-tessut.

2.   Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta ma’ l-Aġenzija, għandha tfassal linji gwida dettaljati dwar prassi ta’ klinika tajba li hija speċifika għall-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Artikolu 5

Prassi tajba ta’ manifattura

Il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta ma’ l-Aġenzija, tfassal linji gwida dettaljati li huma konformi mal-prinċipji tal-prassi tajba ta’ manifattura u li huma speċifiċi għall-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Artikolu 6

Kwistjonijiet speċifiċi għal mezzi mediċi

1.   Mezz mediku li jifforma parti minn prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat għandu jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali stipulati fl-Anness I għad-Direttiva 93/42/KEE.

2.   Mezz mediku attiv li jista’ jkun impjantat u li jifforma parti minn prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat għandu jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali stipulati fl-Anness I għad-Direttiva 90/385/KEE.

Artikolu 7

Rekwiżiti speċifiċi għal prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata li jkun fihom mezzi

Minbarra r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata li jkun fih mezzi mediċi, bijomaterjali, scaffolds jew matrices għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi u l-prestazzjoni tal-prodott u deskrizzjoni tal-metodi tad-disinn tal-prodott, f’konformità ma’ l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE.

KAPITOLU 3

PROĊEDURA TA’ AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Artikolu 8

Proċedura ta’ Evalwazzjoni

1.   Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu fil-Bniedem għandu jikkonsulta mal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati dwar kull valutazzjoni xjentifika ta’ prodotti mediċinali meħtieġa għall-formulazzjoni ta’ l-opinjonijiet xjentifiċi msemmija fl-Artikolu 5(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004. Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jiġi kkonsultat ukoll f’każ ta’ eżami mill-ġdid ta’ l-opinjoni skond l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

2.   Meta jkun qed iħejji abbozz ta’ opinjoni għall-approvazzjoni finali mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu fil-Bniedem, il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jfittex li jasal għal consensus xjentifiku. Jekk dan ma jistax jintlaħaq, il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jadotta l-pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri tiegħu. L-abbozz ta’ opinjoni għandu jsemmi l-pożizzjonijiet diverġenti u l-bażi li fuqhom huma msejsa.

3.   L-abbozz ta’ opinjoni mogħti mill-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati taħt il-paragrafu 1 għandu jintbagħat lill-President tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu fil-Bniedem f’ħin opportun biex jiġi żgurat li tintlaħaq id-data ta’ skadenza stipulata fl-Artikolu 6(3) jew l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

4.   Fejn l-opinjoni xjentifika dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata mogħtija mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu fil-Bniedem skond l-Artikolu 5(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 ma tkunx konformi ma’ l-abbozz ta’ opinjoni tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu fil-Bniedem għandu jżid anness ma’ l-opinjoni tiegħu bi spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet xjentifiċi għad-differenzi.

5.   L-Aġenzija għandha tfassal proċeduri speċifiċi għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 4.

Artikolu 9

Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinati

1.   Fejn huwa kkonċernat prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat, il-prodott sħiħ għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni finali mill-Aġenzija.

2.   L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni fis-suq għal prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat għandha tinkludi evidenza ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali msemmija fl-Artikolu 6.

3.   L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat għandha tinkludi, fejn ikunu disponibbli, ir-riżultati tal-valutazzjoni minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE jew id-Direttiva 90/385/KEE tal-parti ta’ mezz mediku jew tal-parti attiva ta’ mezz mediku li jista’ jkun impjantat.

L-Aġenzija għandha tirrikonoxxi r-riżultati ta’ dik il-valutazzjoni fl-evalwazzjoni tagħha tal-prodott mediċinali partikulari.

L-Aġenzija tista’ titlob lill-korp notifikat rilevanti biex jgħaddi kull informazzjoni marbuta mar-riżultati tal-valutazzjoni tiegħu. Il-korp notifikat għandu jgħaddi din l-informazzjoni fi żmien xahar.

Jekk l-applikazzjoni ma tinkludix ir-riżultat tal-valutazzjoni, l-Aġenzija għandha titlob opinjoni dwar il-konformità tal-parti mill-mezz ma’ l-Anness I tad-Direttiva 93/42/KEE jew l-Anness I tad-Direttiva 90/385/KEE minn korp notifikat identifikat flimkien ma’ l-applikant, sakemm il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati li jkun avżat mill-esperti tiegħu għall-mezzi mediċi ma jiddeċidix li l-involviment ta’ korp notifikat mhuwiex meħtieġ.

KAPITOLU 4

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, TIKKETTJAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦALL-PAZJENT

Artikolu 10

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

B’deroga mill-Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/83/KE, is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandu jkun fih l-informazzjoni elenkata fl-Anness II għal dan ir-Regolament, fl-ordni indikata fih.

Artikolu 11

Tikkettjar ta’ l-imballaġġ ta’ barra/immedjat

B’deroga mill-Artikoli 54 u 55(1) tad-Direttiva 2001/83/KE, id-dettalji elenkati fl-Anness III għal dan ir-Regolament għandhom jidhru fuq l-imballaġġ ta’ barra tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata jew, fejn m’hemmx imballaġġ ta’ barra, fuq l-imballaġġ immedjat.

Artikolu 12

Imballaġġ immedjat speċjali

Flimkien mad-dettalji msemmija fl-Artikolu 55(2) u (3) tad-Direttiva 2001/83/KE, id-dettalji li ġejjin għandhom jidhru fuq l-imballaġġ immedjat ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata:

(a)

il-kodiċi uniċi tad-donazzjoni u l-prodott, kif imsemmija fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2004/23/KE;

(b)

fil-każ ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għal użu awtologu, l-identifikatur uniku tal-pazjent u d-dikjarazzjoni “Għal użu awtologu biss”.

Artikolu 13

Fuljett ta’ tagħrif għall-pazjent

1.   B’deroga mill-Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2001/83/KE, il-fuljett fl-imballaġġ ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandu jitfassal bi qbil mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u għandu jinkludi l-informazzjoni elenkata fl-Anness IV għal dan ir-Regolament, fl-ordni indikata fih.

2.   Il-fuljett ta’ tagħrif għall-pazjent għandu jirrifletti r-riżultati ta’ konsultazzjonijiet ma’ gruppi ta’ pazjenti li lejhom ikun immirat sabiex jiġi żgurat li jista’ jinqara, li hu ċar u faċli biex jintuża.

KAPITOLU 5

REKWIŻITI POST-AWTORIZZAZZJONI

Artikolu 14

Segwitu wara post-awtorizzazzjoni ta’ l-effikaċja u r-reazzjonijiet avversi, u l-ġestjoni tar-riskju

1.   Flimkien mar-rekwiżiti ta’ farmakoviġilanza stipulati fl-Artikoli 21 sa 29 fir-Regolament (KE) Nru 726/2004, l-applikant għandu jagħti fid-dettall, fl-applikazzjoni għall- awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-miżuri previsti biex jiżguraw is-segwitu ta’ l-effikaċja ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u tar-reazzjonijiet negattivi għal dawn.

2.   Fejn hemm lok għal tħassib partikulari, il-Kummissjoni għandha, fuq parir ta’ l-Aġenzija, teżiġi li bħala parti mill-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq titwaqqaf sistema ta’ ġestjoni tar-riskju, li tkun magħmula apposta għall-identifikazzjoni, il-karatterizzazzjoni, il-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni tar-riskji li huma relatati mal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, inkluża evalwazzjoni dwar l-effettività ta’ dik is-sistema, jew li jsiru studji speċifiċi ta’ wara t-tqegħid fis-suq mid-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u jintbagħtu għall-eżami ta’ l-Aġenzija.

Barra minn hekk, l-Aġenzija tista’ titlob is-sottomissjoni ta’ rapporti addizzjonali li jevalwaw l-effettività ta’ kull sistema ta’ ġestjoni tar-riskju u r-riżultati ta’ kull studju li jsir.

L-evalwazzjoni ta’ l-effettività ta’ kull sistema ta’ ġestjoni tar-riskju u r-riżultati ta’ kull studju magħmul għandhom jiġu inklużi fir-rapporti perjodiċi ta’ aġġornament dwar is-sigurtà msemmija fl-Artikolu 24(3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

3.   L-Aġenzija għandha tinforma lill-Kummissjoni minnufih jekk issib li d-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun naqas milli jikkonforma mar-rekwiżiti imsemmija fil-paragrafu 2.

4.   L-Aġenzija għandha tfassal linji gwida dettaljati relatati ma’ l-applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3.

5.   Jekk iseħħu avvenimenti jew reazzjonijiet negattivi fir-rigward ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata kkombinat, l-Aġenzija għandha tinforma lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttivi 90/385/KEE, 93/42/KEE u 2004/23/KE.

Artikolu 15

Traċċabilità

1.   Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għandu jistabbilixxi u jżomm sistema li tiżgura li l-prodott individwali u l-materjali tal-bidu u l-materja prima tiegħu, inklużi s-sustanzi kollha li jiġu f’kuntatt ma’ ċelluli jew tessuti li jista’ jkun fih, jistgħu jiġu ttraċċati mill-provenjenza, manifattura, imballaġġ, ħażna, trasport u konsenja lill-isptar, l-istituzzjoni jew il-prattika privata fejn jintuża l-prodott.

2.   L-isptar, l-istituzzjoni jew il-prattika privata fejn jintuża l-prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata għandhom jistabbilixxu u jżommu sistema ta’ traċċabilità tal-pazjent u tal-prodott. Dik is-sistema għandha jkollha biżżejjed dettalji biex tippermetti r-rabta ta’ kull prodott mal-pazjent li rċevih u viċe versa.

3.   Fejn prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata fih ċelluli jew tessuti umani, id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, kif ukoll l-isptar, l-istituzzjoni jew il-prattika privata fejn jintuża l-prodott, għandhom jiżguraw li s-sistemi ta’ traċċabilità stabbilita skond il-paragrafu 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu huma komplementari għal, u kompatibbli, mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 8 u 14 tad-Direttiva 2004/23/KE fir-rigward ta’ ċelluli u tessuti umani minbarra ċelluli tad-demm, u l-Artikoli 14 u 24 tad-Direttiva 2002/98/KE fir-rigward ta’ ċelluli tad-demm umani.

4.   Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jżomm id-data msemmija fil-paragrafu 1 għal perjodu minimu ta’ 30 sena wara d-data ta’ skadenza tal-prodott, jew għal aktar jekk tkun rikjesta mill-Kummissjoni bħala kondizzjoni ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

5.   F’każ ta’ falliment jew likwidazzjoni tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, u fil-każ li dik l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma tkunx ġiet trasferita lil entità legali oħra, id-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi trasferita lill-Aġenzija.

6.   Fil-każ li awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tiġi sospiża, revokata jew irtirata, id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jibqa’ suġġett għall-obbligi stipulati fil-paragrafi 1, 3 u 4.

7.   Il-Kummissjoni għandha tfassal linji gwida dettaljati relatati ma’ l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 6, b’mod partikulari t-tip u l-ammont ta’ data msemmija fil-paragrafu 1.

KAPITOLU 6

INĊENTIVI

Artikolu 16

Parir xjentifiku

1.   L-applikant jew id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jista’ jitlob pariri mingħand l-Aġenzija fuq l-ippjanar u l-eżerċizzju tal-farmakoviġilanza u s-sistema ta’ ġestjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 14.

2.   B’deroga mill-Artikolu 8(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 ta’ l-10 ta’ Frar 1995 dwar il-miżati li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija Ewropea għall-Evalwazzjoni tal-Prodotti Mediċinali (14), tnaqqis ta’ 90 % għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u tnaqqis ta’ 65 % għal applikanti oħrajn għandu japplika għall-miżati għal parir xjentifiku pagabbli lill-Aġenzija għal kull parir mogħti fir-rigward ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 57(1)(n) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

Artikolu 17

Rakkomandazzjoni xjentifika dwar klassifikazzjoni ta’ terapija avvanzata

1.   Kull applikant li jkun qed jiżviluppa prodott ibbażat fuq ġeni, ċelluli jew tessuti jista’ jitlob rakkomandazzjoni xjentifika mill-Aġenzija sabiex jiddetermina jekk il-prodott riferut jaqax, għal raġunijiet xjentifiċi, fid-definizzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata. L-Aġenzija għandha tagħti r-rakkomandazzjoni tagħha wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni u fi żmien 60 jum minn meta tasal it-talba.

2.   L-Aġenzija għandha tippubblika s-sommarji tar-rakkomandazzjonijiet mogħtija skond il-paragrafu 1, wara li tħassar l-informazzjoni kollha ta’ natura kummerċjali kunfidenzjali.

Artikolu 18

Ċertifikazzjoni ta’ data dwar il-kwalità u ta’ data mhux klinika

Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jkunu qed jiżviluppaw prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata jistgħu jissottomettu lill-Aġenzija d-data kollha relevanti dwar il-kwalità, u fejn hi disponibbli, data mhux klinika meħtieġa f’konformità mal-moduli 3 u 4 ta’ l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE, għal evalwazzjoni u ċertifikazzjoni xjentifika.

Il-Kummissjoni għanda tistipula d-dispożizzjonijiet għall-evalwazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta’ tali data skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 26(2).

Artikolu 19

Tnaqqis tal-miżati għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

1.   Bħala deroga mir-Regolament (KE) Nru 297/95, il-miżata għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandha titnaqqas b’50 % jekk l-applikant ikun sptar jew intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju u jekk ikun jista’ jipprova li hemm interess partikulari għas-saħħa pubblika fil-Komunità għall-prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata in kwistjoni.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għal miżati mitluba mill-Aġenzija għal attivitajiet ta’ wara l-awtorizzazzjoni fl-ewwel sena ta’ wara l-ħruġ ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata.

3.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 u 2 għandhom japplikaw tul il-perjodi transitorji stabbiliti fl-Artikolu 29.

KAPITOLU 7

KUMITAT GĦAT-TERAPIJI AVVANZATI

Artikolu 20

Kumitat għat-Terapiji Avvanzati

1.   Għandu jiġi stabbilit Kumitat għat-Terapiji Avvanzati fi ħdan l-Aġenzija.

2.   Ħlief fejn huwa pprovdut xort’oħra f’dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu japplika għall-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija għandu jiżgura l-koordinazzjoni xierqa bejn il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati u l-Kumitati l-oħra ta’ l-Aġenzija, b’mod partikulari l-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem u l-Kumitat tal-Prodotti Mediċinali Orfni, il-gruppi ta’ ħidma tagħhom u kwalunkwe grupp ieħor ta’ konsulenza xjentifika.

Artikolu 21

Kompożizzjoni tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati

1.   Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkun kompost mill-membri segwenti:

(a)

ħames membri jew membri ko-eletti tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem minn ħames Stati Membri, b’sostituti jew proposti mill-Istati Membri rispettivi tagħhom jew, fil-każ ta’ membri ko-eletti tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, magħżula minn dan ta’ l-aħħar fuq il-parir tal-membru ko-elett korrispondenti. Dawn il-ħames membri u s-sostituti tagħhom għandhom jiġu maħtura mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem;

(b)

membru wieħed u sostitut wieħed maħtura minn kull Stat Membru li l-awtorità kompetenti tiegħu ma tkunx rappreżentata fost il-membri u s-sostituti maħtura mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem;

(ċ)

żewġ membri u żewġ sostituti, maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ sejħa pubblika għall-espressjoni ta’ interess, u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, biex jirrappreżentaw professjonisti mediċi;

(d)

żewġ membri u żewġ sostituti maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ sejħa pubblika għall-espressjoni ta interess, u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, sabiex jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet tal-pazjenti.

Is-sostituti għandhom jirrappreżentaw u jivvutaw f’isem il-membri meta dawn ikunu assenti.

2.   Il-membri kollha tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandhom jintgħażlu għall-kwalifiki xjentifiċi jew l-esperjenza tagħhom fir-rigward ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata. Għall-fini tal-paragrafu 1(b), l-Istati Membri għandhom jikkooperaw, taħt il-koordinazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija, sabiex jiżguraw li l-kompożizzjoni aħħarija tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati tkopri kif jixraq u b’mod bilanċjat l-oqsma xjentifiċi rilevanti għat-terapiji avvanzati, inklużi mezzi mediċi, inġinerija mit-tessut, terapija tal-ġeni, terapija taċ-ċelluli, bijoteknoloġija, kirurġija, farmakoviġilanza, ġestjoni tar-riskju u etika.

Għall-anqas żewġ membri u żewġ sostituti mill-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkollhom għarfien espert xjentifiku tal-mezzi mediċi.

3.   Il-membri tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandhom jinħatru għal perjodu li jista’ jiġġedded ta’ tliet snin. Waqt laqgħat tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, huma jistgħu jkunu akkumpanjati minn esperti.

4.   Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jaħtar iċ-Chairman tiegħu minn fost il-membri tiegħu għal perjodu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded darba.

5.   L-ismijiet u l-kwalifiki xjentifiċi tal-membri kollha għandhom isiru pubbliċi mill-Aġenzija, b’mod partikulari fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenżija.

Artikolu 22

Konflitti ta’ interess

Flimkien mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, membri u s-sostituti tagħhom tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati m’għandux ikollhom interessi finanzjarji jew ta’ xort’oħra fis-settur bijoteknoloġiku u fis-settur tal-mezzi mediċi li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità tagħhom. L-interessi indiretti kollha li jistgħu jkunu relatati ma’ dawn is-setturi għandhom jiddaħħlu fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 63(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

Artikolu 23

Kompiti tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

ifassal abbozz ta’ opinjoni dwar il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata għall-approvazzjoni finali tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu fil-Bniedem u jagħti lil dan ta’ l-aħħar pariri dwar kull data ġġenerata fl-iżvilupp ta’ tali prodott;

(b)

jipprovdi parir, skond l-Artikolu 17, dwar jekk il-prodott jaqax taħt id-definizzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata;

(ċ)

fuq talba tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, jagħti pariri fuq kull prodott mediċinali li jista’ jirrikjedi, għall-evalwazzjoni tal-kwalità, is-sigurtà jew l-effikaċja tiegħu, għarfien espert f’wieħed mill-oqsma xjentifiċi msemmija fl-Artikolu 21(2);

(d)

jagħti pariri fuq kull kwistjoni relatata ma’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, fuq talba tad-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija jew tal-Kummissjoni;

(e)

jassisti xjentifikament fl-elaborazzjoni ta’ kull dokument relatat mal-kisba ta’ l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament;

(f)

fuq talba tal-Kummissjoni, jipprovdi għarfien espert parir xjentifiku u fuq kull inizjattiva tal-Komunità relatata ma’ l-iżvilupp ta’ mediċini u terapiji innovattivi li jeħtieġu għarfien espert f’wieħed mill-oqsma xjentifiċi msemmija fl-Artikolu 21(2).

(g)

jikkontribwixxi għall-proċeduri ta’ parir xjentifiku msemmija fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament u fl-Artikolu 57(1)(n) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

KAPITOLU 8

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 24

Adattament ta’ l-Annessi

Il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta ma’ l-Aġenzija u skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 26(3), temenda l-Annessi I sa IV sabiex tadattahom għall-evoluzzjoni xjentifika u teknika.

Artikolu 25

Rapport u reviżjoni

Sat-30 ta' Diċembru 2012, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ġenerali dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li għandu jinkludi informazzjoni komprensiva dwar it-tipi differenti ta’ prodotti ta’ terapija avvanzata li huma awtorizzati skond ir-Regolament.

F’dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-impatt ta’ progress tekniku fuq l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Hija għandha tirrevedi wkoll il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inklużi b’mod partikulari il-qafas regolatorju għal prodotti ta’ terapija mediċinali avvanzata kkombinati.

Artikolu 26

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni se tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem stabbilit bl-Artikolu 121(1) tad-Direttiva 2001/83/KE.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 27

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 726/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1), l-ewwel sentenza għandha tinbidel kif ġej:

“Bla ħsara għall-Artikolu 4(4) u (5) tad-Direttiva 2001/83/KE, awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ngħatat skond dan ir-Regolament għandha tkun valida fil-Komunità kollha.”;

(2)

L-Artikolu 56 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

“(da)

il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati;”

(b)

fl-ewwel sentenza ta l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, il-kliem “il-paragrafu 1(a) sa (d)” għandu jinbidel b’“il-paragrafu 1(a) sa (da)”;

(3)

L-Anness għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt li ġej għandu jiddaħħal:

“1a.

Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar Prodotti Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata (*).

(*)  ĠU L 324, 10.12.2007, p. 121.”;"

(b)

Fil-punt 3 it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Wara l-20 ta’ Mejju 2008, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta ma’ l-Aġenzija, tista’ tippreżenta kwalunkwe proposta adatta biex timmodifika dan il-punt u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jieħdu deċiżjoni fuqu skond it-Trattat.”;

Artikolu 28

Emendi għad-Direttiva 2001/83/KE

Id-Direttiva 2001/83/KE hija b’dan emendata kif ġej:

1.

fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-punt li ġej:

“4a.

Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata:

Prodott kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata (**).

(**)  ĠU L 324, 10.12.2007, p. 121.”;"

2.

fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-punt li ġej:

“7.

Kull prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1394/2007, li huwa ppreparat fuq bażi mhux regolari skond standards ta’ kwalità speċifiċi u wżat fl-istess Stat Membru fi sptar taħt ir-responsabbiltà professjonali esklussiva ta’ tabib skond preskrizzjoni medika individwali għal prodott ippreparat apposta għal pazjent individwali.

Il-manifattura ta’ dawn il-prodotti għandha tkun awtorizzata mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti ta’ traċċabilità u ta’ viġilanza farmakoloġika, kif ukoll l-istandards speċifiċi ta’ kwalità li jirreferi għalihom dan il-paragrafu huma ekwivalenti għal dawk li huma pprovduti fuq il-livell Komunitarju rigward prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata li jeħtieġu awtorizzazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (***).

(***)  ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 (ĠU L 378, 27.12.2006, p. 1)”."

3.

fl-Artikolu 4, il-paragrafu li ġej għandu jiżdied:

“5.   Din id-Direttiva u r-Regolamenti kollha msemmija fiha m’għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-użu ta’ xi tip speċifiku ta’ ċelluli umani jew annimali, jew il-bejgħ, il-provvista jew l-użu ta’ prodotti mediċinali li jikkontjenu, jikkonsistu fi jew huma derivati minn dawn iċ-ċelluli għar-raġunijiet li m’humiex ittrattati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja msemmija qabel. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-leġiżlazzjoni nazzjonali relattiva. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli pubblikament f’reġistru.”;

4.

fl-Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“L-ebda prodott mediċinali ma jista’ jitqiegħed fis-suq ta’ Stat Membru jekk ma tkunx inħarġet awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru skond din id-Direttiva jew jekk ma tkunx ingħatat awtorizzazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 726/2004, li għandha tinqara flimkien mar-Regolament (KE) Nru 1394/2007.”;

Artikolu 29

Perjodu Transitorju

1.   Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, minbarra prodotti li jirriżultaw minn inġinerija tat-tessut, li kienu fis-suq tal-Komunità legalment skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja fit-30 ta' Diċembru 2008 għandhom jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mit-30 ta' Diċembru 2011.

2.   Prodotti li jirriżultaw minn inġinerija tat-tessut li kienu fis-suq tal-Komunità legalment skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja fit-30 ta' Diċembru 2008 għandhom jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mit-30 ta' Diċembru 2012.

3.   B’deroga mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 297/95, l-ebda miżata ma hija pagabbli lill-Aġenzija fir-rigward ta’ applikazzjonijiet sottomessi għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 30

Dħul fis-Seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-30 Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' Novembru 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 309, 16.12.2006, p. 15.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ April 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Ottubru 2007.

(3)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 (ĠU L 378, 27.12.2006, p. 1).

(4)  ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1901/2006.

(5)  ĠU L 102, 7.4.2004, p. 48.

(6)  ĠU L 121, 1.5.2001, p. 34. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) No 1901/2006.

(7)  ĠU L 91, 9.4.2005, p. 13.

(8)  ĠU L 262, 14.10.2003, p. 22.

(9)  ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 21).

(10)  ĠU L 189, 20.7.1990, p. 17. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/47/KE.

(11)  ĠU L 33, 8.2.2003, p. 30.

(12)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(13)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(14)  ĠU L 35, 15.2.1995, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1905/2005 (ĠU L 304, 23.11.2005, p. 1).


ANNESS I

Manipulazzjonijiet imsemmija fl-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 2(1) (ċ)

qtugħ;

tħin;

iffurmar;

azzjoni ċentrifuga;

tixrib f’soluzzjonijiet antibijotiċi jew antimikrobiċi;

sterilizzazzjoni;

irradjazzjoni;

separazzjoni, konċentrazzjoni jew purifikazzjoni ta’ ċelluli;

filtrazzjoni;

lyofilizzazzjoni;

iffriżar;

krijopreservazzjoni;

vitrifikazzjoni.


ANNESS II

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott imsemmi fl-Artikolu 10

1.   Isem tal-prodott mediċinali.

Il-kompożizzjoni tal-prodott:

2.1.   deskrizzjoni ġenerali tal-prodott, jekk meħtieġ bi tpinġijiet u stampi ta’ spjegazzjoni.

2.2.   il-kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u kostitwenti oħra tal-prodott, li l-għarfien tagħhom huwa essenzjali għall-użu, l-amministrazzjoni jew l-impjantazzjoni tal-prodott kif suppost. Fejn il-prodott fih ċelluli jew tessuti, għandha tingħata deskrizzjoni dettaljata ta’ dawn iċ-ċelluli jew tessuti u l-oriġini speċifika tagħhom, inkluża l-ispeċi ta’ annimal f’każijiet ta’ oriġini mhux umana.

Għal lista ta’ eċċipjenti, ara l-punt 6.1.

3.   Forma Farmaċewtika.

Partikolaritajiet kliniċi:

4.1.   indikazzjonijiet terapewtiċi,

4.2.   pożoloġija u struzzjonijiet dettaljati għall-użu, applikazzjoni, impjantazzjoni u amministrazzjoni għall-adulti u, fejn meħtieġ, għal tfal jew popolazzjonijiet speċjali oħra, jekk meħtieġ bi tpinġijiet u stampi ta’ spjegazzjoni,

4.3.   kontro-indikazzjonijiet,

4.4.   twissijiet u prekawzjonijiet speċjali dwar l-użu, inkluża kwalunkwe prekawzjoni speċjali li trid tittieħed mill-persuni li jmissu prodotti bħal dawn u jamministrawhom jew jimpjantawhom fil-pazjenti, flimkien ma’ kwalunkwe prekawzjoni li trid tittieħed mill-pazjent,

4.5.   interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjonijiet,

4.6.   użu waqt it-tqala u t-treddigħ,

4.7.   effetti fuq l-abbiltà għas-sewqan u tħaddim ta’ magni,

4.8.   effetti mhux mixtieqa,

4.9.   doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza).

Proprjetajiet farmakoloġiċi:

5.1.   propjetajiet farmakodinamiċi,

5.2.   proprjetajiet farmakokinetiċi,

5.3.   data dwar sigurtà pre klinika.

Partikolaritajiet dwar kwalità:

6.1.   lista ta’ eċċipjenti, inklużi sistemi preservattivi,

6.2.   inkompatibilitajiet,

6.3.   tul ta’ skadenza, fejn huwa meħtieġ wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali jew meta l-imballaġġ immedjat jinfetaħ għhall-ewwel darba,

6.4.   prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna,

6.5.   in-natura u l-kontenut tal-kontenitur u l-għodda speċjali għall-użu, l-amministrazzjoni jew l-impjantazzjoni, jekk meħtieġ bi tpinġijiet u stampi spjegattivi,

6.6.   prekawzjonijiet speċjali u struzzjonijiet għall-maniġġ u r-rimi ta’ prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata użat jew skart li jirriżulta minn tali prodott, jekk ikun japplika, u, jekk meħtieġ, bi tpinġijiet u stampi spjegattivi.

7.   Detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

8.   Numru(i) ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

9.   Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni jew tiġdid ta’ l-awtorizzazzjoni.

10.   Data tar-reviżjoni tat-test.


ANNESS III

Tikkettjar ta’ l-imballaġġ ta’ barra/immedjat imsemmi fl-Artikolu 11

(a)

L-isem tal-prodott mediċinali u, jekkk huwa xieraq, indikazzjoni ta’ jekk hux intenzjonat għat-trabi, tfal jew adulti; l-isem internazzjonali mhux proprjetarju (INN) għandu jiġi inkluż, jew, jekk il-prodott m’ għandux INN, l-isem komuni;

(b)

Deskrizzjoni tas-sustanza(i) attiva(i) f’termini kwalitattivi u kwantitattivi, anke, fejn il-prodott fih ċelluli jew tessuti, id-dikjarazzjoni “Dan il-prodott fih ċelluli ta’ oriġini umana/annimali [kif japplika]” flimkien ma’ deskrizzjoni qasira ta’ dawn iċ-ċelluli jew tessuti u l-oriġini speċifika tagħhom, inklużi l-ispeċijiet ta annimali f’każijiet ta’ oriġini mhux umana;

(ċ)

Il-forma farmaċewtika u, jekk japplika, il-kontenuti skond il-piż, il-volum jew skond in-numru ta’ dożi tal-prodott;

(d)

Lista ta’ eċċipjenti, inklużi sistemi preservattivi;

(e)

Il-metodu ta’ l-użu, l-applikazzjoni, l-amministrazzjoni jew l-impjantazzjoni u, fejn meħtieġ, ir-rotta ta’ amministrazzjoni. Jekk japplika, għandu jitħalla spazju biex fih tiġi indikata d-doża preskritta;

(f)

Twissija speċjali li l-prodott mediċinali għandu jintrefa’ fejn ma jilqħux u ma jarawhx it-tfal;

(g)

Kwalunkwe twissija speċjali meħtieġa għall-prodott mediċinali partikulari;

(h)

Id-data ta’ l-iskadenza f’termini ċari (xahar u sena; u jum jekk japplika);

(i)

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna, jekk ikun hemm;

(j)

Prekawzjonijiet speċifiċi konnessi mar-rimi ta’ prodotti mediċinali mhux użati jew skart li jirriżulta minn prodotti mediċinali, fejn hu xieraq, u wkoll referenza għal kull sistema xierqa ta’ ġbir eżistenti;

(k)

L-isem u l-indirizz tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u, fejn japplika, l-isem tar-rappreżentant maħtur mid-dententur biex jirrappreżentah;

(l)

In-numru ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(m)

In-numru tal-lott tal-manifattur u l-kodiċi uniċi tad-donazzjoni u l-prodott imsemmija fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2004/23/KE;

(n)

Fil-każ ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata għal użu awtologu, l-identifikatur tal-pazjent uniku u d-dikjarazzjoni: “Għal użu awtologu biss”.


ANNESS IV

Fuljett fl-imballaġġ imsemmi fl-Artikolu 13

(a)

Għall-identifikazzjoni tal-prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata:

(i)

l-isem tal-prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata u, jekk ikun xieraq, indikazzjoni ta’ jekk hux intenzjonat għat-trabi, tfal jew adulti. L-isem komuni għandu jkun inkluż;

(ii)

il-grupp jew it-tip ta’ attività terapewtika f’termini li l-pazjent jista’ jifhimhom faċilment;

(iii)

fejn il-prodott fih ċelluli jew tessuti, deskrizzjoni ta’ dawk iċ-ċelluli jew tessuti u ta’ l-oriġini speċifika tagħhom; inkluża l-ispeċi ta’ annimal f’każijiet ta’ oriġini mhux umana;

(iv)

fejn il-prodott fih mezzi mediċi jew mezz mediku impjantabbli attiv, deskrizzjoni ta’ dawk il-mezzi u ta’ l-oriġini speċifika tagħhom;

(b)

L-indikazzjonijiet terapewtiċi;

(ċ)

Lista ta’ informazzjoni meħtieġa qabel ma l-prodott mediċinali jittieħed jew jintuża, inklużi:

(i)

kontra-indikazzjonijiet;

(ii)

prekawzjonijiet xierqa għall-użu;

(iii)

forom ta’ interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni (e.g. alkoħol, tabakk, ikel) li jistgħu jaffettwaw l-azzjoni tal-prodott mediċinali;

(iv)

twissijiet speċjali;

(v)

jekk japplika, effetti possibbli fuq l-abbiltà ta’ sewqan u tħaddim ta’ makkinarju;

(vi)

l-eċċipjenti, li l-għarfien tagħhom huwa importanti għall-użu sigur u effettiv tal-prodott mediċinali u li huma inklużi fil-gwida dettaljata skond l-Artikolu 65 tad-Direttiva 2001/83/KE.

Il-lista għandha tikkunsidra wkoll il-kondizzjoni partikulari ta’ ċerti kategoriji ta’ utenti, bħal m’huma t-tfal, in-nisa waqt tqala jew li jkunu qed ireddgħu, l-anzjani, persuni b’kondizzjonijiet patoloġiċi speċifiċi;

(d)

L-istruzzjonijiet neċessarji u tas-soltu għall-użu kif suppost, u b’mod partikulari:

(i)

il-pożoloġija;

(ii)

il-metodu ta’ l-użu, applikazzjoni, amministrazzjoni jew impjantazzjoni u, jekk meħtieġ, ir-rotta ta’ amministrazzjoni;

u, jekk japplika, jiddependi min-natura tal-prodott;

(iii)

il-frekwenza ta’ l-amministrazzjoni, bl-ispeċifikazzjoni, jekk meħtieġa tal-ħin xieraq li fih jista’ jew għandu jiġi amministrat il-prodott mediċinali;

(iv)

il-perjodu tat-trattament, fejn għandu jiġi limitat;

(v)

l-azzjoni li trid tittieħed f’każ ta’ doża eċċessiva (bħal m’huma sintomi, proċeduri ta’ emerġenza);

(vi)

informazzjoni dwar x’irid isir meta doża waħda jew aktar ma jkunux ittieħdu;

(vii)

rakkomandazzjoni speċifika biex jiġi kkonsultat it-tabib jew l-ispiżjar, kif ikun xieraq, għal kull kjarifika dwar l-użu tal-prodott;

(e)

Deskrizzjoni dwar ir-reazzjonijiet ħżiena li jistgħu jinqalgħu f’sitwazzjoni ta’ użu normali tal-prodott mediċinali u, jekk meħtieġ, l-azzjoni li għandha tittieħed f’ din is-sitwazzjoni; il-pazjent għandu jiġi mitlub espressivament biex jikkomunika kull reazzjoni ħażina li mhix imsemmija fil-fuljett fl-imballaġġ lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħu;

(f)

Referenza għad-data ta’ l-iskadenza indikata fuq it-tikketta, ma’:

(i)

twissija kontra l-użu tal-prodott wara dik id-data;

(ii)

fejn hu xieraq, prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna;

(iii)

jekk meħtieġ, twissija dwar ċerti sinjali viżibbli ta’ deterjorament;

(iv)

il-kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva kompluta;

(v)

l-isem u l-indirizz tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u, fejn japplika, l-isem tar-rappreżentanti maħtura tiegħu fl-Istati Membri;

(vi)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur;

(g)

Id-data ta’ meta saret l-aħħar reviżjoni tal-fuljett fl-imballaġġ.


Top