EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0629

Regolament (KE) Nru 629/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' April 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għal membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 Test b'relevanza għaż-ŻEE.

ĠU L 114, 27.4.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/629/oj

27.4.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT (KE) Nru 629/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' April 2006

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għal membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Waqt li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 42 u 308 tiegħu,

Waqt li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Waqt li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Bid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 631/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 dwar l-alinjament tad-drittijiet u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri (3), ġew simplifikati l-proċeduri għall-kisba ta' l-aċċess għall-benefiċċji ta' mard mhux fi flus waqt soġġorn temporanju fi Stat Membru ieħor. Huwa xieraq li l-proċeduri simplifikati jiġu estiżi għad-disposizzjonijiet dwar benefiċċji li jikkonċernaw inċidenti fuq xogħol u mard fuq xogħol li jinsabu fir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 (4) u Nru 574/72 (5).

(2)

Sabiex jittieħed kont tat-tibdil fil-leġiżlazzjoni ta' xi Stati Membri, b'mod partikolari fl-Istati Membri l-ġodda minn meta ntemmu n-negozjati dwar l-adeżjoni, l-Annessi għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jeħtieġ li jiġu addattati.

(3)

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72 għandhom għalhekk jiġu emendati f'dan is-sens.

(4)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali u sabiex jiġu mħarsa l-aspettazzjonijiet leġittimi tal-persuni affettwati, huwa meħtieġ illi jiġi previst li ċerti disposizzjonijiet li jimmodifikaw l-Anness III tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jkollhom effett retrospettiv mill-1 ta' Mejju 2004.

(5)

It-Trattat ma jipprovdix poteri minbarra dawk taħt l-Artikolu 308 biex jittieħdu miżuri xierqa fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal persuni minbarra persuni impjegati.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, II, IIa, III, IV u VI tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 għandhom jiġu emendati skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KEE) Nru 574/72 huwa b'dan emendat kif ġej:

1)

Fl-Artikolu 60, il-paragrafi 5 u 6 għandhom jiġu mħassra.

2)

L-Artikolu 62 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 62

Benefiċċji mhux fi flus f'każ ta' soġġorn fi Stat Membru minbarra mill-Istat kompetenti

1.   Sabiex tirċievi benefiċċji mhux fi flus taħt l-Artikolu 55(1) (a) (i) ta' dan ir-Regolament, persuna impjegata jew impjegata għal rasha għandha tippreżenta dokument maħruġ mill-istituzzjoni kompetenti li jiċċertifika li hija intitolata għall-benefiċċji mhux fi flus lill-persuna li tagħti l-kura. Dak id-dokument għandu jiġi mfassal skond l-Artikolu 2. Jekk il-persuna konċernata ma tistax tippreżenta dan id-dokument, għandha tikkuntattja lill-istituzzjoni tal-post tas-soġġorn li għandha titlob mill-istituzzjoni kompetenti dikjarazzjoni ċertifikata li tiċċertifika li l-persuna konċernata hija intitolata għall-benefiċċji mhux fi flus.

Dokument maħruġ mill-istituzzjoni kompetenti għad-dritt għall-benefiċċji skond l-Artikolu 55(1) (a) (i) ta' dan ir-Regolament, f'kull każ individwali konċernat, għandu jkollu l-istess effett, fil-konfront ta' min qed jagħti l-kura, ta' evidenza nazzjonali tad-drittijiet tal-persuna assikurata ma' l-istituzzjoni tal-post tas-soġġorn.

2.   L-Artikolu 60(9) tar-Regolament implimentattiv għandu japplika mutatis mutandis.”

3)

L-Artikolu 63(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“2.   L-Artikolu 60(9) tar-Regolament implimentattiv għandu japplika mutatis mutandis

4)

Fl-Artikolu 66(1), il-kliem “fl-Artikoli 20 u 21” għandhom jinbidlu bil-kliem “fl-Artikolu 21”.

5)

Fl-Artikolu 93(1), ”22b” għandha titħassar u ”34a jew 34b” għandha tinbidel b' ”jew 34a”.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Il-punt 5(a) (ii) sa (ix) u l-punt 5(b) (ii) u (iv) ta' l-Anness għandhom japplikaw mill-1 ta' Mejju 2004.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, nhar il- 5 ta' April 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 24, 31.1.2006, p. 25.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2005 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2006.

(3)  ĠU L 100, 6.4.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 647/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 117, 4.5.2005, p. 1).

(5)  ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2006 (ĠU L 36, 8.2.2006, p. 3).


ANNESS

L-Annessi għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 huma emendati kif ġej:

1.

Fl-Anness I taqsima II, il-punt “V. SLOVAKKJA” hu mibdul b’ dan li ġej:

“V. SLOVAKKJA

Għall-iskopijiet li jiġi determinat dritt għall-benefiċċji mhux fi flus skond id-id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 1 tat-titolu III tar-Regolament, ‘membru tal-familja’ tfisser mara/raġel u/jew tfal dipendenti kif definit mill-Att dwar l-allowance għat-tfal”.

2.

Fl-Anness II, taqsima I, il-punt “H. FRANZA” hu mibdul b’dan li ġej:

“H. FRANZA

1.

L-iskemi ta’ benefiċċji supplimentari għall-persuni impjegati għal rashom fin-negozju tas-snajja’, okkupazzjonijiet industrijali jew kummerċjali, jew il-professjonijiet ħielsa, skemi ta’ assikurazzjoni supplimentari ta’ età anzjana għall-persuni impjegati għal rashom fil-professjonijiet ħielsa li jkopru invalidità jew mewt, u skemi ta’ benefiċċji supplimentari ta’ età anzjana għal tobba u tobba awżiljari kuntrattati, kif imsemmija rispettivament fl-Artikoli L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 u L.723-14 tal-Kodiċi dwar is-Sigurtà Soċjali.

2.

Skemi supplimentari ta’ l-assikurazzjoni tal-mard u tal-maternità għall-persuni impjegati għal rashom fl-agrikultura, kif imsemmija fl-Artikolu L.727-1 tal-Kodiċi Rurali.”

3.

L-Anness II taqsima II huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt “E. ESTONJA” hu mibdul b’dan li ġej:

“E. ESTONJA

(a)

Allowance għat-twelid

(b)

Allowance għall-adozzjoni”

(b)

il-punt “L. LATVJA” hu mibdul b’dan li ġej:

“L. LATVJA

(a)

Għotja ta’ flus għat-twelid

(b)

Allowance għat-twelid tat-trabi”

(ċ)

il-punt “S. POLONJA” hu mibdul b’dan li ġej:

“S. POLONJA

Suppliment għat-twelid (Att tat-28 ta’ Novembru 2003 dwar benefiċċji għall-familja)”.

4.

L-Anness IIa huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt “D. ĠERMANJA”, il-kelma “xejn” hija mibdula b’:

“Benefiċċji biex ikopru spejjeż tas-sussistenza taħt il-provvediment bażiku għal min qed ifittex xogħol, kemm-il darba, rigward dawn il-benefiċċji, ir-rekwiżiti dwar l-eliġbilità għal suppliment temporanju wara rċevuta ta’ benefiċċju għall-qgħad (Artikolu 24 (1) tal-Ktieb II tal-Kodiċi Soċjali) huma sodisfatti”;

(b)

il-punt “L. LATVJA” hu mibdul b’dan li ġej:

“L. LATVJA

(a)

Benefiċċju tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-Istat (Liġi dwar Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-Istat ta’ l-1 ta’ Jannar 2003)

(b)

Allowance għall-kumpens ta’ spejjeż ta’ trasport għal persuni b’diżabilità b’mobbiltà ristretta (Liġi dwar Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali ta’ l-Istat ta’ l-1 ta’ Jannar 2003)”;

(ċ)

il-punt “S. POLONJA” hu mibdul b’dan li ġej:

“S. POLONJA

Pensjoni soċjali (Att tas-27 ta’ Ġunju 2003 dwar pensjoni soċjali)”;

(d)

il-punt “V. SLOVAKKJA” hu mibdul b’dan li ġej:

“V. SLOVAKKJA

Aġġustament mogħti qabel l-1 ta’ Jannar 2004 ta’ pensjonijiet bħala l-uniku għajn ta’ dħul.”

5.

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Parti A hija emendata kif ġej:

(i)

il-punti li ġejjin huma mħassra:

Punti 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

(ii)

l-enumerazzjonijiet li ġejjin huma mibdula kif ġej:

 

tal-punt BELĠJU-ĠERMANJA minn “3” sa “1”,

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA -IL-ĠERMANJA minn “26” sa “2”,

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA -ĊIPRU minn “33” sa “3”,

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA -IL-LUSSEMBURGU minn “36” sa “4”,

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA -L-AWSTRIJA minn “40” sa “5”,

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA -IS-SLOVAKKJA minn “44” sa “6”,

 

tal-punt ID-DANIMARKA-IL-FINLANDJA minn “67” sa “7”,

 

tal-punt ID-DANIMARKA-L-ISVEZJA minn “68” sa “8”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-IL-GREĊJA minn “71” sa “9”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-SPANJA minn “72” sa “10”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-FRANZA minn “73” sa “11”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-IL-LUSSEMBURGU minn “79” sa “12”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-L-UNGERIJA minn “80” sa “13”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-L-OLANDA minn “82” sa “14”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-L-AWSTRIJA minn “83” sa “15”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-IL-POLONJA minn “84” sa “16”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-IS-SLOVENJA minn “86” sa “17”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-IS-SLOVAKKJA minn “87” sa “18”,

 

tal-punt IL-ĠERMANJA-IR-RENJU UNITminn “90” sa “19”,

 

tal-punt SPANJA-IL-PORTUGALL minn “142” sa “20”,

 

tal-punt L-IRLANDA IR-RENJU UNIT minn “180” sa “21”,

 

tal-punt L-ITALJA -IS-SLOVENJA minn “191” sa “22”,

 

tal-punt IL-LUSSEMBURGU -IS-SLOVAKKJA minn “242” sa “23”,

 

tal-punt L-UNGERIJA -L-AWSTRIJA minn “248” sa “24”,

 

tal-punt L-UNGERIJA -IS-SLOVENJA minn “251” sa “25”,

 

tal-punt L-OLANDA-IL-PORTUGALL minn “267” sa “26”,

 

tal-punt L-AWSTRIJA -IL-POLONJA minn “273” sa “27”,

 

tal-punt L-AWSTRIJA-IS-SLOVENJA minn “275” sa “28”,

 

tal-punt L-AWSTRIJA-IS-SLOVAKKJA minn “276” sa “29”,

 

tal-punt IR-RENJU UNIT-IL-PORTUGALL minn “290” sa “30” u

 

tal-punti IL-FINLANDJA-L-ISVEZJA minn “298” sa “31”;

(iii)

fil-punt “2. IR-REPUBBLIKA ĊEKA –ĠERMANJA”, il-kliem “ebda konvenzjoni” huma mibdula b’dawn li ġejjin:

“Artikolu 39 (1) (b) u (ċ) tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tas-27 ta’ Lulju 2001;

Punt 14 tal-Protokoll Finali tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tas-27 ta’ Lulju 2001”;

(iv)

fil-punt “3. IR-REPUBBLIKA ĊEKA – ĊIPRU”, il-kliem “ebda konvenzjoni” huma mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 32 (4) tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tad-19 ta’ Jannar 1999”;

(v)

fil-punt “4. IR-REPUBBLIKA ĊEKA –LUSSEMBURGU”, il-kelma “xejn” hija mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 52 punt 8 tal-Ftehim tas-17 ta’ Novembru 2000”;

(vi)

il-punt “6. IR-REPUBBLIKA ĊEKA –SLOVAKKJA” hija hu mibdul b’dan li ġej:

“6. IR-REPUBBLIKA ĊEKA–SLOVAKKJA

Artikoli 12, 20 u 33 tal-Ftehim dwar Sigurtà Soċjali tad-29 ta’ Ottubru 1992”;

(vii)

fil-punt “18. ĠERMANJA-SLOVAKKJA”, il-kliem “ebda konvenzjoni” huma mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 29 (1) punti 2 u 3 tal-Ftehim tat-12 ta’ Settembru 2002

Paragrafu 9 tal-Protokoll Finali tal-Ftehim tat-12 ta’ Settembru 2002”;

(viii)

fil-punt “23. LUSSEMBURGU-SLOVAKKJA” il-kliem “ebda konvenzjoni” huma mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 50 paragrafu 5 tat-Trattat dwar Sigurtà Soċjali tat-23 ta’ Mejju 2002”;

(ix)

fil-punt “29. AWSTRIJA-SLOVAKKJA”, il-kliem “ebda konvenzjoni” huma mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 34 (3) tal-Ftehim tal-21 ta’ Diċembru 2001 dwar sigurtà soċjali”;

(b)

Il-Parti B hija emendata kif ġej:

(i)

Il-punti li ġejjin huma mħassra:

Punti 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

(ii)

L-enumerazzjonijiet li ġejjin huma mibdula:

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA – ĊIPRU minn “33” sa “1”,

 

tal-punt IR-REPUBBLIKA ĊEKA -L-AWSTRIJA minn “40” sa “2”,

 

tal-punt ĠERMANJA-L-UNGERIJA minn “80” sa “3”,

 

tal-punt ĠERMANJA- IS-SLOVENIJA minn “86” sa “4”,

 

tal-punt ITALJA-IS-SLOVENIJA minn “191” sa “5”,

 

tal-punt UNGERIJA-L-AWSTRIJA minn “248” sa “6”,

 

tal-punt UNGERIJA-IS-SLOVENIJA minn “251” sa “7”,

 

tal-punt AWSTRIJA-IL-POLONJA minn “273” sa “8”,

 

tal-punt AWSTRIJA-IS-SLOVENIA minn “275” sa “9” u

 

tal-punt AWSTRIJA-IS-SLOVAKKJA minn “276” sa “10”;

(iii)

fil-punt “1. IR-REPUBBLIKA ĊEKA – ĊIPRU ”, il-kelma “Xejn” hija mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 32 (4) tal-Ftehim dwar is-sigurtà Soċjali tad-19 ta’ Jannar 1999”;

(iv)

fil-punt “10. AWSTRIJA – IS-SLOVAKKJA ”, il-kliem “ebda konvenzjoni” huma mibdula b’dan li ġej:

“Artikolu 34 (3) tal-Ftehim tal-21 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà Soċjali”.

6.

L-Anness IV huwa emendat kif ġej:

(a)

Taqsima A hija emendata kif ġej,

(i)

fil-punt “B. IR-REPUBBLIKA ĊEKA”, il-kelma “Xejn” hija mibdula b’dan li ġej:

“Pensjoni għal diżabilità sħiħa għal persuni li d-diżabilità sħiħa tagħhom seħħet qabel ma laħqu t-tmintax-il sena u li ma kinux assikurati għaż-żmien meħtieġ (Taqsima 42 ta’ l-Att dwar l-Assikurazzjoni tal-Pensjoni Nru 155/1995 Coll.)”;

(ii)

fil-punt “X. L-ISVEZJA”, il-kelma “Xejn” hija mibdula b’dan li ġej:

“Il-leġiżlazzjoni dwar il-benefiċċji ta’invalidità fit-tul li għandhom x’jaqsmu mad-dħul (Kapitolu 8 ta’ Liġi 1962: 381 dwar assikurazzjoni ġenerali kif emendata)”;

(b)

It-Taqsima C hija emendata kif ġej:

(i)

It-Taqsima “B. IR-REPUBBLIKA ĊEKA” hija mibdula b’dan li ġej:

“B. IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Pensjonijiet ta’ l-invalidità (sħiħa u parzjali) u tas-superstiti (romol u orfni) fil-każijiet li mhumiex derivati mill-pensjoni ta’ l-età anzjana li għalihom id-deċedut ikun intitolat fil-ħin tal-mewt”;

(ii)

fil-punt “E. ESTONJA”, il-kelma “Xejn” hija mibdula b’dan li ġej:

“L-applikazzjonijiet kollha għall-pensjonijiet ta’ l-invalidità, ta’ l-età anzjana u tas-superstiti li għalihom

termini ta’ assikurazzjoni fl-Estonja ġew kompletati sal-31 ta’ Diċembru 1998

it-taxxa soċjali reġistrata individwalment ta’ l-applikant imħallsa skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-Estonja hija għall-inqas daqs it-taxxa soċjali medja għas-sena rilevanti ta’ l-assikurazzjoni”;

(ċ)

Fit-Taqsima D, il-punt 2) (g) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(g)

Pensjoni Slovakka ta’ l-invalidità u tas-superstiti derivata minnhom”.

7.

L-Anness VI, punt “Q. L-OLANDA” huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 4, punt (b) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(b)

Jekk, skond is-subparagrafu (a), il-persuna konċernata hija intitolata għal benefiċċju ta’ invalidità Olandiż, il- -benefiċċji kif imsemmi fl-Artikolu 46(2) tar-Regolament għandhom jiġu kalkolati:

(i)

skond id-disposizzjonijiet stabbiliti fil-WAO jekk, qabel l-okkorrenza ta’ l-inkapaċità għax-xogħol, il-persuna konċernata kienet l-aħħar imqabbda f’xogħol bħala persuna impjegata fis-sens ta’ l-Artikolu 1(a) tar-Regolament;

(ii)

skond id-disposizzjonijiet stabbiliti fl-Att dwar Assikurazzjoni ta’ l-Invalidità (Persuni Jaħdmu għal Rashom) (WAZ) jekk, qabel l-okkorrenza ta’ l-inkapaċità għax-xogħol, il-persuna konċernata kienet l-aħħar imqabbda f’xogħol f’kapaċità minbarra dik ta’ persuna impjegata fis-sens ta’ l-Artikolu 1(a) tar-Regolament”;

(b)

il-punt 7 huwa mibdul b’dan li ġej:

“7.

Għall-iskopijiet ta’ l-applikazzjoni tat-Titolu II tar-Regolament, persuna meqjusa bħala persuna impjegata fis-sens ta’ l-Att dwar it-Taxxa fuq il-paga ta’ l-1964 u li hija assikurata fuq dan il-bażi għall-assikurazzjoni nazzjonali, titqies li qiegħda tagħmel attivitajiet f’impieg imħallas”.


Top