EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0105

2006/105/KE: Direttiva Kunsill 2006/105/KE ta' l- 20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttivi 73/239/KEE, 74/557/KEE u 2002/83/KE fil-qasam ta' l-ambjent, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

OJ L 363, 20.12.2006, p. 368–408 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 883–923 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 194 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/105/oj

31.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

883


DIRETTIVA KUNSILL 2006/105/KE

ta' l-20 ta’ Novembru 2006

li tadatta d-Direttivi 73/239/KEE, 74/557/KEE u 2002/83/KE fil-qasam ta' l-ambjent, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (1), u partikolarment l-Artikolu 4(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 56 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 56 ta' l-Att ta' Adeżjoni, fejn l-atti ta' l-istituzzjonijiet jibqgħu validi wara l-1 ta' Jannar 2007, u jeħtieġu adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa mhumiex previsti fl-Att ta' Adeżjoni jew fl-Annessi tiegħu, l-atti meħtieġa għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, sakemm il-Kummissjoni ma tkunx adottat l-att oriġinali.

(2)

L-Att Finali tal-Konferenza li fasslet it-Trattat ta' Adeżjoni indika li l-Partijiet Kontraenti Għolja kienu laħqu qbil politiku dwar sett ta' adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet li kienu meħtieġa minħabba l-adeżjoni u stieden lil-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw dawn l-adattamenti qabel l-adeżjoni, ikkompletati u aġġornati kif meħtieġ bix jittieħed kont ta' l-evoluzzjoni tal-liġi ta' l-Unjoni.

(3)

Id-Direttivi 79/409/KEE (2), 92/43/KEE (3), 97/68/KE (4), 2001/80/KE (5) u 2001/81/KE (6) għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttivi 79/409/KEE, 92/43/KEE, 97/68/KE, 2001/80/KE u 2001/81/KE għandhom għalhekk jiġu emendati kif stipulat fl-Anness.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mid-data ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandu jkollhom riferenza għal din id-Direttiva jew tali riferenza għandha takkumpanjahom meta jkunu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-metodi ta' kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ soġġett għal u fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Novembru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.

(3)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

(4)  ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1.

(5)  ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22.


ANNESS

L-AMBJENT

A.   IL-PROTEZZJONI TAN-NATURA

1.

31979 L 0409: Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar salvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1) kif emendata bi:

11979 H: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ellenika (ĠU L 291, 19.11.1979, p. 17),

31981 L 0854: Direttiva tal-Kunsill 81/854/KEE tad-19.10.1981 (ĠU L 319, 7.11.1981, p. 3),

11985 I: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża (ĠU L 302, 15.11.1985, p. 23),

31985 L 0411: Direttiva tal-Kummissjoni 85/411/KEE tad-25.7.1985 (ĠU L 233, 30.8.1985, p. 33),

31986 L 0122: Direttiva tal-Kunsill 86/122/KEE tat-8.4.1986 (ĠU L 100, 16.4.1986, p. 22),

31990 L 0656: Direttiva tal-Kunsill 90/656/KEE tal-4.12.1990 (ĠU L 353, 17.12.1990, p. 59),

31991 L 0244: Direttiva tal-Kummissjoni 91/244/KEE tad-6.3.1991 (ĠU L 115, 8.5.1991, p. 41),

31994 L 0024: Id-Direttiva tal-Kunsill 94/24/KE tat-8.6.1994 (ĠU L 164, 30.6.1994, p. 9),

11994 N: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta’ l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

31997 L 0049: Direttiva tal-Kummissjoni 97/49/KE tad-29.7.1997 (ĠU L 223, 13.8.1997, p. 9),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 0807: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003 ta' l-14.4.2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36).

L-Annessi I, II/1, II/2, III/1 u III/2 jinbidlu b’dan li ġej:

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I –BILAG I — ANHANG I-I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I-I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

(a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 –BILAG II/1 — ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK II/1 — ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 — LIITE II/1 — BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 –BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 — LIITE II/2 — BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanita fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanita fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt paa de anfoerte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7 cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta’ l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta’ l-ispeci indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7°, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater, som enligt artikel 7,3, får tillåta jakt på de angivna artena.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 –BILAG III/1 — ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1 PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 — ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III/1 — PRÍLOHA III/1 — PRILOGA III/1 — LIITE III/1 — BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 –BILAG III/2 — ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2 PIELIKUMS — III/2 PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 — ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PRÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LIITE III/2 — BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora salvaġġi (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7), kif emendata bi:

11994 N: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta’ l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

31997 L 0062: Id-Direttiva tal-Kunsill 97/62/KE tas-27.10.1997 (ĠU L 305, 8.11.1997, p. 42),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1882: Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29.9.2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(a)

L-Artikolu 1(c)(iii) jinbidel b’dan li ġej:

“(iii)

eżempji attwali li jispikkaw tal-katatteristiċi tipiċi ta’ waħda jew aktar tad-disa reġjuni bijoġeografiċi li ġejjin: l-Alpin, l-Atlantiku, l-Baħar l-Iswed, il-Boreali, l-Kontinentali, l-Makaroneżjan, il-Mediterran, il-Pannoniku u l-Isteppiku.”

(b)

Fl-Artikolu 4(2), il-kelma “sebgħa” tinbidel bil-kelma “disgħa”.

(c)

L-Annessi I u II jinbidlu b’dan li ġej:

ANNESS I

TIPI TA' ĦABITAT NATURALI TA’ INTERESS KOMUNITARJU LI L-KONSERVAZZJONI TAGĦHOM TITLOB LI JIĠU DIKJARATI ŻONI SPEĊJALI TA' KONSERVAZZJONI

Interpretazzjoni

Gwida dwar l-interpretazzjoni ta’ tipi ta’ ħabitat tinsab fl-“Interpretation Manual of European Union Habitats” kif approvat mill-kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 20 (“Kumitat dwar il-Ħabitat”) u ppublikat mill-Kummissjoni Ewropea (*).

Il-kodiċi jikkorrispondi mal-kodiċi tan-NATURA 2000.

Il-marka “*” tindika tipi ta’ ħabitat prijoritarji.

1.   ĦABITAT KOSTALI U ALOFITIKU

11.   Żoni ta’ baħar miftuħ u ta’ marea

1110

Sikek tar-ramel li huma dejjem xi ftit mgħottija bl-ilma baħar

1120

* Mergħat tal-Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Estwarji

1140

Meded tat-tajn u tar-ramel li mhumiex mgħottija bl-ilma baħar meta l-baħar jofrogħ

1150

* Laguni mal-kosta

1160

Daħliet u bajjiet kbar b’ilma baxx

1170

Skollijiet

1180

Strutturi taħt il-baħar maħluqin minn gassijiet li jnixxu

12.   Irdum tal-baħar u xtajtiet biċ-ċagħaq jew ġeblin

1210

Veġetazzjoni annwali tad-drift lines

1220

Veġetazzjoni perenna ta’ sisien tal-ġebel

1230

Irdum tal-baħar ivveġetati tal-Kosti Atlantiċi u Baltiċi

1240

Irdum tal-baħar ivveġetati tal-kosti Mediterranji b’Limonium spp. endemiċi

1250

Irdum tal-baħar ivveġetati minn flora endemika tal-kosti Makaroneżjani

13.   Bwar salmastri u mergħat salmastri Atlantiċi u kontinentali

1310

Salicornia u speċi oħra annwali ta’ żoni bit-tajn u bir-ramel

1320

Mergħat ta’ Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Mergħat salmastri Atlantiċi (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Mergħat salmastri interni

14.   Bwar salmastri u mergħat salmastri Mediterranji u termo-Atlantiċi

1410

Mergħat salmastri Mediterranji (Juncetalia maritimi)

1420

Scrubs alofili Mediterranji u termo-Atlantiki (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Scrubs alo-nitrofili (Pegano-Salsoletea)

15.   Steppi interni salmastri u ġibsija

1510

* Steppi salmastri Mediterranji (Limonietalia)

1520

* Veġetazzjoni ġibsija Iberika (Gypsophiletalia)

1530

* Steppi salmastri u bwar salmastri Pannoniċi

16.   Arċipelagu, kosti u art merfugħa 'l fuq tal-Baltiku Boreali

1610

Gżejjer esker Baltiċi b’veġetazzjoni ta’ xtajtiet ramlin, tal-blat jew biċ-ċagħaq żgħir u b’veġetazzjoni sublittorali

1620

Gżejriet u gżejjer żgħar tal-Baltiku Boreali

1630

* Mergħat tal-kosta tal-Baltiku Boreali

1640

Xtajtiet ramlija tal-Baltiku Boreali b’veġetazzjoni perenni

1650

Daħliet dojoq tal-Baltiku Boreali

2.   GĦARAM TAR-RAMEL MAL-KOSTA U GĦARAM INTERNI

21.   Għaram tal-baħar tal-kosti Atlantiċi, tal-Baħar tat-Tramuntana u Baltiċi

2110

Għaram embrijoniċi li jitħarrku

2120

Għaram li jitħarrku ma’ xatt-il baħar b’Ammophila arenaria (“għaram bojod”)

2130

* Għaram konsolidati mal-kosta b’veġetazzjoni erbaċeja (“għaram griżi”)

2140

* Għaram konsolidati iddekalċifikati b’Empetrum nigrum

2150

* Għaram konsolidati iddekalċifikati Atlantiċi (Calluno-Ulicetea)

2160

Għaram b’Hippophaë rhamnoides

2170

Għaram b’Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Għaram bis-siġar tar-reġjun Atlantiku, Kontinentali u Boreali

2190

Dipressjonijiet umdi ta' bejn l-għaram

21A0

Machairs (* fl-Irlanda)

22.   Għaram tal-baħar tal-kosta Mediterranja

2210

Għaram tax-xtajta konsolidati ta’ Crucianellion maritimae

2220

Għaram bl-Euphorbia terracina

2230

Mergħat tal-għaram ta’ Malcolmietalia

2240

Mergħat tal-għaram ta’ Brachypodietalia bil-veġetazzjoni annwali

2250

* Għaram mal-kosta b’Juniperus spp.

2260

Dune scrubs ta’ isklerofilli bi Cisto-Lavenduletalia

2270

* Għaram bis-siġar b’ Pinus pinea u/jew b’Pinus pinaster

23.   Għaram interni, qodma u ddekalċifikati

2310

Dry sand heaths b’Calluna u Genista

2320

Dry sand Heaths b’Calluna u Empetrum nigrum

2330

Għaram nterni b’mergħat miftuħa b’Corynephorus u b’Agrostis

2340

*Għaram interni Pannoniċi

3.   ĦABITAT TA’ L-ILMA ĦELU

31.   Ilma qiegħed

3110

Ilmijiet oligotrofiċi ta’ pjanuri ramlija b’kontenut baxx ħafna ta’ minerali (Littorelletalia uniflorae)

3120

Ilmijiet oligotrofiċi b’kontenut baxx ħafna ta’ minerali li soltu jinstabu fuq art ramlija fil-Mediterran tal-Punent, b’Isoetes spp.

3130

Ilmijiet qegħda oligotrofiċi u mesotrofiċi b’veġetazzjoni ta’ Littorelletea uniflorae u/jew ta’ Isoëto-Nanojuncetea

3140

Ilmijiet oligo-mesotrofiċi kalkarji b’veġetazzjoni tal-qiegħ ta’ Chara spp.

3150

Lagi naturali ewtrofiċi b’veġetazzjoni tat-tip Magnopotamion jew Hydrocharition veġetazzjoni

3160

Lagi u għadajjar distrofiċi naturali

3170

* Għadajjar temporanji Mediterranji

3180

* Turloughs

3190

Lagi ta’ karst ġibsi

31A0

*Qatgħat tal-lotus tat-Transilvanja tan-nixxiegħat sħan

32.   Ilma ġieri — partijiet minn nixxiegħat ta’ l-ilma b’dinamika naturali jew semi-naturali (qigħan żgħar, medji u kbar) fejn il-kwalità ta’ l-ilma ma għandhiex sinjali ta’ deterjorazzjoni sinifikanti

3210

Xmajjar naturali tal-Fennoskandja

3220

Xmajjar Alpini u l-veġetazzjoni erbaċe matul xtuthom

3230

Xmajjar Alpini u l-veġetazzjoni għudija tagħhom b’Myricaria germanica

3240

Xmajjar Alpini u l-veġetazzjoni għudija tagħhom b’Salix elaeagnos

3250

Xmajjar għaddejjin bla waqfien Mediterranji b’Glaucium flavum

3260

Nixxiegħat ta’ l-ilma tal-pjanuri u tal-muntanji b’veġetazzjoni ta’ Ranunculion fluitantis u Callitricho-Batrachion

3270

Xmajjar bi xtut tat-tajn b’veġetazzjoni ta’ Chenopodion rubri p.p. u Bidention p.p.

3280

Xmajjar Mediterranji għaddejjin bla waqfien bl-ispeċi ta’ Paspalo-Agrostidion u Salix u Populus alba li jagħtu għal fuqhom

3290

Xmajjar Mediterranji għaddejjin b’mod intermettenti ta’ Paspalo-Agrostidion

4.   HEATH U SCRUB TEMPERATI

4010

Heaths niedja ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana b’Erica tetralix

4020

* Heaths niedja ta’ l-Atlantiku temperat b’Erica ciliaris u Erica tetralix

4030

Heaths niexfa Ewropej

4040

* Heaths niexfa mal-kosta ta' l-Atlantiku b’Erica vagans

4050

* Heath makaroneżjan endemiku

4060

Heaths Alpini u Boreali

4070

* Art b’Pinus mugo u r-Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Scrub sub-Artiku ta' Salix spp.

4090

Heaths oro-Mediterran endemiku bil-ġinestrun

40A0

* Scrub peri-Pannonika subkontinentali

40B0

Thickets ta' Potentilla fruticosa tal-Rhodope

40C0

* Thickets deċidwi Ponto-Sarmatiċi

5.   SCRUBS BL-ISKLEROFILLI (MAKKJA)

51.   Scrub sotto-Mediterranja u temperata

5110

Formazzjonijiet stabbli kserotermofili b’Buxus sempervirens fuq tlajja tal-blat (Berberidion p.p.)

5120

Formazzjonijiet muntanjużi ta’Cytisus purgans

5130

Formazzjonijiet ta’ Juniperus communis fuq heaths jew mergħat kalkarji

5140

* Formazzjonijiet ta’ Cistus palhinhae f’heath niedi tal-baħar

52.   Makkja arborexxenti Mediterranju

5210

Makkja arborexxenti b’Juniperus spp.

5220

* Makkja arborexxenti b’Zyziphus

5230

* Makkja aborexxenti b’Laurus nobilis

53.   Makkji baxxi termo-Mediterranji u pre-steppi

5310

Thickets ta’ Laurus nobilis

5320

Formazzjonijiet baxxi ta’ Euphorbia qrib l-irdum

5330

Scrub taż-żona termo-Mediterranja u ta’ qabel id-deżert

54.   Frigana

5410

Frigana ta’ fuq l-irdum tal-Mediterran tal-Punent (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Frigana Sarcopoterium spinosum

5430

Frigana endemiċi ta’ Euphorbio-Verbascion

6.   FORMAZZJONIJIET NATURALI U SEMI-NATURALI TA’ MERGĦAT

61.   Mergħat naturali

6110

* Mergħat kalkarji rupikuli jew basofiliċi ta’ Alysso-Sedion albi

6120

* Mergħat kalkarji ramlija kserofitiċi

6130

Mergħat kalaminarji tal-Violetalia calaminariae

6140

Mergħat ta’ Festuca eskia siliċiċi tal-Pirinej

6150

Mergħat siliċiċi Alpini u Boreali

6160

Mergħat ta’ Festuca indigesta oro-Iberjani

6170

Mergħat kalkarji Alpini u sub-Alpini

6180

Mergħat mesofiliċi Makaroneżjani

6190

Mergħat pannoniċi rupikoli (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali

6210

Mergħat niexfa u scrubland facies semi-naturali fuq substrati kalkarji (Festuco-Brometalia) (* siti importanti ta’ l-orkidi)

6220

* Psewdo-steppa b’ħaxix u annwali tat-Thero-Brachypodietea

6230

* Mergħat ta’ Nardus għonja fl-ispeċi, fuq substrati siliċiċi f’inħawi muntanjużi (u f’inħawi submuntanjużi fl-Ewropa Kontinentali)

6240

* Mergħat steppiċi sotto-Pannoniċi

6250

* Mergħat steppiċi Pannoniċi fuq il-loess

6260

* Steppa ramlija Pannonika

6270

* Mergħat Fennoskandjani niexfa u mesiċi, għonja fl-ispeċi f’altitudni baxxa,

6280

* Alvar Nordiku u flatrocks kalkarji tal-Pre-Kambrijan

62A0

Mergħat niexfa tas-subMediterran tal-Lvant (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Mergħat serpentinofiliċiċi ta’ Ċipru

62C0

* Imsaġar deċidwi Ponto-Sarmatiċi

62D0

Mergħat aċidofili oro-moesjani

63.   Foresti ta’ l-isklerofilli użati għall-mergħa (dehesas)

6310

Dehesas bil-Quercus spp. semprevivi

64.   Mergħat niedja semi-naturali ta’ ħaxix għoli

6410

Mergħat ta’ Molinia fuq art kalkarja, bil-pit, jew b’taħlita ta’ tafal u ħama (Molinion caeruleae)

6420

Mergħat niedja b’ħaxix għoli Mediterranji ta’ Molinio-Holoschoenion

6430

Kommunitajiet ta’ ħaxix għoli idrofili fit-truf ta’ pjanuri u ta’ livelli muntanjużi u alpini

6440

Mergħat alluvjali ta’ widien bix-xmajjar ta’ Cnidion dubii

6450

Mergħat alluvjali boreali tat-Tramuntana

6460

Mergħat tal-pit ta’ Troodos

65.   Mergħat mesofiliċi

6510

Mergħat ta’ ħuxlief f’altitudni baxxa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Mergħat ta’ ħuxlief fuq il-muntanji

6530

* Mergħat imsaġġra Fennoskandjani

7.   BOG GĦOLJIN U PANTANI U FEN

71.   Bog aċidużi ta’ l-Isphagnum

7110

* Bog attivi merfugħa 'l fuq

7120

Bog għoljin iddegredati li għadhom jistgħu jiġġeneraw ruħhom mil-ġdid b’mod naturali

7130

Bog ta’ l-għata (* jekk bog attiva)

7140

Bog baxxi tranżitorji u bog għoljin jiċċaqalqu

7150

Dipressjonijiet fuq sotto-strati tal-pit ta’ Rhynchosporion

7160

Għejjun għonja fil-minerali u springfens Fennoskandjani

72.   Fen kalkarja

7210

* Fen kalkarja b’Cladium mariscus u bl-ispeċi ta’ Caricion davallianae

7220

* Għejjun petrifikanti b'formazzjoni ta' tufa (Cratoneurion)

7230

Fen alkalina

7240

* Formazzjonijiet pijunieri Alpini ta’ Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Pantani baxxi Boreali

7310

* Pantani baxxi ta’ Aapa

7320

* Pantani baxxi ta’ Palsa

8.   ĦABITAT FIL-BLAT U FL-GĦERIEN

81.   Bċejjeċ ta’ ġebel

8110

Bċejjeċ ta’ ġebel siliċiku minn livelli muntanjużi sa dawk bil-borra (Androsacetalia alpinae u Galeopsietalia ladani)

8120

Bċejjeċ ta’ ġebel kalkarju u skistukalkarju mil-livelli muntanjanużi sa dawk alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Bċejjeċ ta’ ġebel tal-Mediterran tal-Punent u termofiliċi

8140

Bċejjeċ ta' ġebel tal-Mediterran tal-Lvant

8150

Bċejjeċ ta' ġebel ta’ l-Ewropa Ċentrali siliċi tar-reġjuni għolja

8160

* Bċejjeċ ta’ ġebel ta’ l-Ewropa Ċentrali siliċiku tal-livelli ta’ l-għoljiet u tal-muntanji

82.   Tlajja tal-blat b’veġetazzjoni kasmofitika

8210

Tlajja tal-blat kalkarji b’veġetazzjoni kasmofitika

8220

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8230

Blat siliċiku b’veġetazzjoni pijuniera tas-Sedo-Scleranthion jew tas-Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

* Pavimenti b’ħaġar tal-ġir

83.   Ħabitat ieħor tal-blat

8310

Għerien li mhumiex miftuħa għall-pubbliku

8320

Għelieqi tal-lava u taħfir naturali

8330

Għerien li jinsabu kompletament jew parzjalment taħt il-baħar

8340

Glaċieri permanenti

9.   FORESTI

Veġetazzjoni tal-bosk (sub)naturali li tinkludi speċi indiġeni li jiffurmaw foresti b’siġar għoljin, b'saff taħtani tipiku, skond il-kriterji li ġejjin: rari jew residwi, u/jew li jgħammru fih speċi ta’ interess Komunitarju

90.   Foresti ta’ l-Ewropa Boreali

9010

* Taïga tal-Punent

9020

* Foresti naturali antiki Fennoskandjani emiboreali b’siġar ħorfija b’weraq kbir (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) għonja fl-epifiti

9030

* Foresti naturali tal-fażijiet ta’ l-ewwel tas-suċċessjonijiet ta’ art merfugħa 'l fuq mal-kosta

9040

Foresti subalpini/subartiċi Nordiċi bil-Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Foresti Fennoskandjani għonja b’veġetazzjoni erbaċea Picea abies

9060

Foresti tal-koniferi fuq, jew konnessi ma’, esker glaċjofluvjali

9070

Mergħat Fennoskandjani imsaġġra

9080

* Art mistagħdra Fennoskandjana b’siġar ħorfija

91.   Foresti ta’ l-Ewropa Temperata

9110

Foresti tal-fagu Luzulo-Fagetum

9120

Foresti tal-fagu aċidofili Atlantiċi bl-Ilex u kultant bit-Taxus ukoll fis-saff taħtani (Quercion robori-petraeae jew Ilici-Fagenion)

9130

Foresti tal-fagu Asperulo-Fagetum

9140

Boskijiet tal-fagu subalpini medjo-Ewropej b’Acer u r-Rumex arifolius

9150

Foresti tal-fagu f’art ta’ ħaġar tal-ġir medjo-Ewropej ta’ Cephalanthero-Fagion

9160

Foresti tar-ruvlu jew tar-ruvlu karpin sub-Atlantiċi u medjo-Ewropej ta’ Carpinion betuli

9170

Foresti tar-ruvlu-karpin ta’ Galio-Carpinetum

9180

* Foresti ta’ Tilio-Acerion fuq art imżerżqa, bil-bċejjeċ tal-ġebel jew widien

9190

Boskijiet qodma aċidofili tar-ruvlu Quercus robur fuq pjanuri ramlija

91A0

Boskijiet qodma sessili tal-ballut b’Ilex u Blechnum fil-Gżejjer Brittanniċi

91B0

Boskijiet termofili ta’ Fraxinus angustifolia

91C0

* Foresta Kaledonjana

91D0

* Boskijiet tal-bog

91E0

* Foresti alluvjali b’Alnus glutinosa u l-Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Foresti tax-xatt b’taħlita ta’ Quercus robur, Ulmus laevis u Ulmus minor, Fraxinus excelsior jew Fraxinus angustifolia, f’xatt ix-xmajjar il-kbar (Ulmenion minoris)

91G0

* Boskijiet pannoniċi b’Quercus petraea u l-Carpinus betulus

91H0

* Boskijiet pannoniċi b’Quercus pubescens

91I0

* Boskijiet ta’ l-isteppa Ewro-Siberjana ta’ Quercus spp.

91J0

* Boskijiet ta’ Taxus baccata tal-Gżejjer Brittanniċi

91K0

Foresti ta’ Fagus sylvatica illiriċi (Aremonio-Fagion)

91L0

Foresti tar-ruvlu-karpin illiriċi (Erythronio-carpinion)

91M0

Foresti Pannoniċi-Balkaniċi tal-ballut Tork-ballut sessili

91N0

* Thickets ta’ l-għaram tar-ramel interni Pannoniċi (Junipero-Populetum albae)

91P0

Foresta taż-żnuber tas-Salib Imqaddes (Abietetum polonicum)

91Q0

Foresti kalċiċoli tal-Karpazji tal-Punent tal-Pinus sylvestris

91R0

Foresti ta’ l-arżnu ta’ l-Iskozja tad-Dolomiti Dinardi (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Foresti tal-fagu tal-Pontik tal-Punent

91T0

Foresti ta’ l-arżnu ta’ l-Iskozja likeni ta' l-Ewropa Ċentrali

91U0

Foresta ta’ l-arżnu steppika tar-reġjun Sarmatiku

91V0

Foresti tal-fagu Daċjani (Symphyto-Fagion)

91W0

Foresti tal-fagu Moesjani

91X0

* Foresti tal-fagu Dobrogani

91Y0

Foresti tal-ballut u tal-karpin Daċjani

91Z0

Boskijiet tal-lajm tal-fidda Moesjani

91AA

* Boskijiet ta' ballut abjad tal-Lvant

91BA

Foresti taż-żnuber abjad Moesjani

91CA

Foresti ta' l-arżnu ta’ l-Iskozja tar-Rodopidi u tar-Reġjun tal-Balkani

92.   Foresti deċidwi Mediterranji

9210

* Foresti tal-fagu ta’ l-Apennini b’Taxus u Ilex

9220

* Foresti tal-fagu ta’ l-Apennini b’Abies alba u foresti tal-fagu b’Abies nebrodensis

9230

Boskijiet tal-ballut Galizjo-Portugiżi bi Quercus robur u Quercus pyrenaica

9240

Boskijiet Iberiċi ta’ Quercus faginea u ta’ Quercus canariensis

9250

Boskijiet ta’ Quercus trojana

9260

Boskijiet ta’ Castanea sativa

9270

Foresti tal-fagu Elleniċi bl-Abies borisii-regis

9280

Boskijiet ta’ Quercus frainetto

9290

Foresti tal-Cupressus (Acero-Cupression)

92A0

Imsaġar tas-Salix alba u tal-Populus alba

92B0

Imsaġar ħdejn nixxiegħat intermittenti fil-Mediterran b’Rhododendron ponticum, Salix u oħrajn

92C0

Boskijiet ta’ Platanus orientalis u ta’ Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Galleriji u msaġar tax-xatt fin-Nofsinhar (Nerio-Tamaricetea u Securinegion tinctoriae)

93.   Foresti sklerofilliċi Mediterranji

9310

Boskijiet ta' Aġeani Quercus brachyphylla

9320

Foresti ta' Olea u Ceratonia

9330

Foresti ta' Quercus suber

9340

Foresti ta' Quercus ilex u Quercus rotundifolia

9350

Foresti ta’ Quercus macrolepis

9360

* Foresti tar-rand Makaronesjan (Laurus, Ocotea)

9370

* Msaġar tas-siġar tal-palm ta' Phoenix

9380

Foresti ta’ Ilex aquifolium

9390

* Scrub u veġetazzjoni baxxa tal-foresta b'Quercus alnifolia

93A0

Boskijiet ta’ Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Foresti tal-koniferi fil-muntanji bi klima temperata

9410

Foresti ta’ Picea aċidofili tal-livelli muntanjużi u dawk alpini (Vaccinio-Piceetea)

9420

Foresti Alpini ta’ Larix decidua u/jew Pinus cembra

9430

Foresti ta’ Pinus uncinata subalpini u muntanjużi (* jekk fuq il-ġibs jew il-ġir)

95.   Foresti Mediterranji u Makaroneżjani tal-koniferi fil-muntanji

9510

* Foresti ta’ Abies alba ta’ l-Apennini tan-Nofsinhar

9520

Foresti ta’ l-Abies pinsapo

9530

* Foresti ta’ l-arżnu (sub-) Mediterranji bl-arżnu iswed endemiku

9540

Foresti ta' l-arżnu Mediterran bl-arżnu Mesoġenew endemiku

9550

Foresti ta’ l-arżnu endemiċi tal-Kanarji

9560

* Foresti endemiċi bi Juniperus spp.

9570

* Foresti ta’ Tetraclinis articulata

9580

* Boskijiet Mediterranji ta’ Taxus baccata

9590

* Foresti ta’ Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Foresti ta' l-arżnu għoljin oro-Mediterranji

ANNESS II

SPEĊI TA’ ANNIMALI U TA’ PJANTI TA’ INTERESS KOMUNITARJU LI L-KONSERVAZZJONI TAGĦHOM TITLOB LI JIĠU DIKJARATI AREI SPEĊJALI TA’ KONSERVAZZJONI

Interpretazzjoni

(a)   L-Anness II ikompli mill-Anness I għat-twaqqif ta’ network konsistenti ta’ arei speċjali ta’ konservazzjoni

(b)   L-ispeċi mniżżlin f’dan l-Anness huma ndikati:

bl-isem ta’ l-ispeċi jew sub-speċi, jew

bl-ispeċi kollha li jappartjenu għal xi taxon ogħla jew xi parti deżinjata ta' tali taxon.

It-taqsira “spp.” wara l-isem ta’ familja jew ġeneru tindika l-ispeċi kollha li jappartjenu għal dik il-familja jew ġeneru.

(c)   Simboli

L-asterisk (*) qabel l-isem ta’ xi speċi jindika li hija speċi prijoritarja.

Il-biċċa l-kbira ta’ l-speċi f’dan l-Anness huma wkoll imniżżlin fl-Anness IV. F'każ li speċi tidher f'dan l-Anness la tidher fl-Anness IV u lanqas fl-Anness V, l-isem ta' l-ispeċi jkollu warajh is-simbolu (o); f'każ li speċi li tidher f'dan l-Anness tidher ukoll fl-Anness V iżda ma tidhirx fl-Anness IV, l-isem tagħha jkollu warajh is-simbolu (V).

(a)   ANNIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii