EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Settembru 2003 li jadatta għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE id-dispożizzjonijiet dwar kumitati li jassistu lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha stabbiliti fi strumenti suġġetti għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat tal-KE

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882Official Journal L 284 , 31/10/2003 P. 0001 - 0053


Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tad-29 ta' Settembru 2003

li jadatta għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE id-dispożizzjonijiet dwar kumitati li jassistu lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha stabbiliti fi strumenti suġġetti għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat tal-KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175(1), 179, 285 u 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali [2],

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [4] ssostitwiet id-Deċiżjoni 87/373/KEE [5].

(2) Konformement mad-dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni [6] fuq id-Deċiżjoni 1999/468/KE, id-dispożizzjonijiet dwar kumitati li jassistu lilll-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha, previsti fl-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 87/373/KEE, għandhom jiġu adattati sabiex jinġiebu konformi mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(3) Id-dikjarazzjoni fuq imsemmija tindika l-metodi biex jiġu adattati l-proċeduri ta' kumitat, proċess li hu awtomatiku sakemm dan ma jaffettwax in-natura tal-kumitat previst fl-att bażiku.

(4) Il-limiti ta' żmien stabbiliti fid-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu adattati għandhom jibqgħu fis-seħħ. Kull fejn ma jkunx hemm limitu ta' żmien speċifiku għall-adozzjoni ta' miżuri ta' implimentazzjoni, l-limitu ta' żmien għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' l-istrumenti li jipprovdu għar-rikors għall-proċedura ta' kumitat tat-tip I stabbilita bid-Deċiżjoni 87/373/KEE għandhom għalhekk jiġu sostitwiti b'dispożizzjonijiet li jirreferu għall-proċedura konsultattiva stabbilita fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' l-istrumenti li jipprovdu għar-rikors għall-proċeduri ta' kumitat tat-tip IIa u IIb stabbiliti bid-Deċiżjoni 87/373/KEE għandhom jiġu sostitwiti bid-dispożizzjonijiet li jirreferu għall-proċedura ta' amministrazzjoni prevista fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjioni 1999/468/KE.

(7) Id-dispożizzjonijiet ta' l-istrumenti li jipprovdu għar-rikors għall-proċeduri ta' kumitat tat-tip IIIa u IIIb stabbiliti bid-Deċiżjoni 87/373/KEE għandhom jiġu sostitwiti bid-dispożizzjonijiet li jirreferu għall-proċedura regolatorja prevista fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(8) Dan ir-Regolament jirrigwarda biss l-allinjament ta' proċeduri ta' kumitat. L-ismijiet tal-kumitati li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-proċeduri ġew, fejn xieraq, emendati,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-istrumenti elenkati fl-Anness I u li huma suġġetti għall-proċedura ta' konsultazzjoni għandhom jiġu adattati, skond dak l-Anness, għad-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 2

L-istrumenti elenkati fl-Anness II u li huma suġġetti għall-proċedura ta' amministrazzjoni għandhom jiġu adattati, skond dak l-Anness, għad-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 3

L-istrumenti elenkati fl-Anness III u li huma suġġetti għall-proċedura regolatorja għandhom jiġu adattati, skond dak l-Anness, għad-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 4

Referenzi għal dispożizzjonijiet ta' l-istrumenti fl-Annessi I, II u III jinftiehmu li huma referenzi għal dawk id-dispożizzjonijiet adattati b'dan ir-Regolament.

Referenzi f'dan ir-Regolament għall-ismijiet ta' qabel ta' kumitati jinftiehmu li huma referenzi għall-ismijiet ġodda.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fid-29 ta' Settembru 2003.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

G. Alemanno

[1] ĠU C 75 E, tas-26.3.2002, p. 385.

[2] ĠU C 241, tas-7.10.2002, p. 128.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Settembru 2003 u Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' April 2003 (ĠU C 153 E, ta' l-1.7.2003, p. 1).

[4] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[5] ĠU L 197, tat-18.7.1987, p. 33.

[6] ĠU C 203, tas-17.7.1999, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS I

PROĊEDURA KONSULTATTIVA

Lista ta' strumenti suġġetti għall-proċedura konsultattiva u adattati għall-proċeduri korespondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE bi qbil ma l-emendi ta' hawn taħt:

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-21 ta' Diċembru ċ989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw l-apparat tal-protezzjoni temporanja [1].

L-Artikolu 6(2) huwa mibdul b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti stabbilit bl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 98/37/KE [2], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

Dan jista jkun ikkonsultat, skond il-proċedura referuta f'dan il-paragrafu, dwar kwalunkwe materja li dwarha l-implementazzjoni u l-applikazzjoni prattika ta' din id-Direttiva jistgħu jitolbu.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [3] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

2) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta' l-20 ta' Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirigwardjaw l-apparati attivi mediċinali li jkunu impjantati [4].

L-Artikolu 6(2) huwa mibdul b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Permanenti (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

Dan jista jkun ikkonsultat, skond il-proċedura referuta f'dan il-paragrafu, dwar kwalunkwe materja li dwarha l-implementazzjoni u l-applikazzjoni prattika ta' din id-Direttiva jistgħu jitolbu.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [5] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

3) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/377/KEE tad-29 ta' Ġunju 1990 li tikkonċerna proċedura tal-Konumità sabiex ittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet tal-gass u l-elettriku li għandhom ikunu mitluba minn għand l-utenti industriali finali [6].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Għall-adozzjoni ta' l-emendi referuti fl-Artikolu 6, il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [7] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

4) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91 tas-17 ta' Diċembru 1991 dwar il-preżentazzjoni ta' statistika dwar il-qabda nominali tal-ħut mill-Istati Membri li jistadu fl-Atlantiku tal-Grigal [8].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [9] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

5) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar l-aċċess tal-ġarrara bl-ajru tal-Komunità għar-rotot ta' l-ajru intra-Komunitarji [10].

L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Il-Kumitat għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 9 u 10.

3. Il-Kumitat jista, aktar minn hekk, ikun ikkonsultat mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe materja li tikkonċerna l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

4. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [11] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

5. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

6) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 dwar apparati mediċi [12].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

Kumitat dwar Standards u Regolamenti Tekniċi

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 5 tad-Direttiva 83/189/KEE, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [13] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

7) Id-DEċiżjoni tal-Kunsill 93/704/KE tat-30 ta' Novembru 1993 dwar il-ħolqien ta' database tal-Komunità dwar l-inċidenti tat-toroq [14].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Programm tal-Istatistika, stabilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [15] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

8) Id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Marzu 1994 dwar l-approsimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-apparat u s-sistemi protettivi intiżi għall-użu f’atmosferi potenzalment splussivi [16].

L-Artikolu 6(3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Permanenti (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [17] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

9) Id-Direttiva 94/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrigwardjaw is-sengħa tar-rekreazzjoni [18].

L-Artikolu 6(3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Permanenti (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [19] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

10) Id-Direttiva 95/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1995 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw il-liftijiet [20].

L-Artikolu 6(3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Permanenti (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [21] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

11) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-15 ta' Ottubru 1996 dwar l-aċċess tas-suq tal-faċilitajiet fl-art fl-ajruporti tal-Komunità [22].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

Kumitat Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Il-Kumitat għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 9.

3. Il-Kumitat jista, aktar minn hekk, ikun ikkonsultat mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe materja li tikkonċerna l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

4. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [23] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

5. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

12) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/75/KE tad-19 ta' Novembru 1996 dwar is-sistema tal-kiri u l-prezzijiet tat-trasport fuq kanali nterni kemm nazzjonali u internazzjoni fil-Komunità [24].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit bid-Direttiva 91/672/KEE (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [25] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

13) Id-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Mejju 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw apparat tal-pressjoni [26].

L-Artikolu 7(2) u (3) għandu jkun mibdul b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Permanenti (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

Il-Kumitat għandu jfassal ir-regoli tal-proċedura tiegħu.

3. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [27] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.".

14) Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar l-apparati mediċi tad-dianjosi vitro [28].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

Kumitat dwar Standards u Regolamenti Tekniċi

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KEE, (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [29] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

15) Id-Deċiżjoni Nru 283/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Jannar 1999 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-attivitajiet tal-Komunità favur il-konsumaturi [30].

L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Fid-definizzjoni tal-kriterja għall-għażla ta' l-attivitajiet u proġetti referuti fl-Artikolu 2(b) u (c) u fl-għażla ta' dawn l-attivitajiet u proġetti, il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn kumitat.

2. l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [31] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. B'żieda, fil-bidu ta' kull sena, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Kumitat b'informazzjoni dwar l-attivitajiet finanzjati permezz ta' l-Artikolu 2(a).

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

16) Id-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 1999 dwar apparat tar-radju u apparat terminali tat-telekommunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom [32].

L-Artikoli 13 u 14 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 13

Il-Kostituzzjoni tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat ta' l-Assessjar u tas-Sorveljanza tas-Suq dwar il-Konformità tat-Telekommunikazzjonijiet (TCAM), minn hawn il-quddiem referura bħala "il-Kumitat"..

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 14

Il-proċedura tal-Kumitat konsultattiv

1. Il-Kumitat għandu jkun ikkonsultat dwar il-materji koperti bl-Artikoli 5, 6(2), 7(4), 9(4) u l-Anness VII (5).

2. Il-Kummissjoni għandha perjodikament tikkonsulta lil-Kumitat dwar id-doveri tas-sorveljanza li jirrigwardjaw l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, u, meta xieraq, tfroni linji ta' gwida dwar din il-materja.

3. l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [33] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

4. Il-Kummissjoni għandha perjodikament tikkonsulta tar-rapreżentanti tal-fornituti tan-networks tat-telekommunikazzjonijiet, mal-konsumaturi u mal-manifatturi. Għandha tqis li l-Kumitat ikun informat regolarment dwar l-eżitu ta' tali konsultazzjonijiet.".

17) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13.KE tal-11 ta' Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' komponenti volatili organiċi minħabba l-użu ta' solventi organiċi f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet [34].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [35] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

18) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/382/KE tas-26 ta' April 1999 li tistabbilixxi it-tieni fażi tal-programm ta' azzjoni tal-Komunità dwar it-taħriġ vokazzjonali "Leonardo da Vinci" [36].

L-Artikolu 7(5) u (6) għandu jkun mibdul b'dan li ġej:

"5. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jikkonsulta mal-Kumitat dwar il-materji l-oħrajn kollha xierqa li jikkonċernaw l-implementazzjoni ta' dan il-programm. l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [37] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

6. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

19) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 li tirrigwardja t-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi u temenda d-Direttiva 93/12/KEE [38].

L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

Kumitat Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [39] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

[1] ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 96/58/KE (ĠU L 236, 18.9.1996, p. 44).

[2] ĠU L 207, 23.7.1998, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 98/79/KE (ĠU L 331. 7.12.1998, p. 1).

[3] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[4] ĠU L 189, 20.7.1990, p. 17. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 93/68/KEE (ĠU L 220, 30.8.1993, p. 1).

[5] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[6] ĠU L 185, 17.7.1990, p. 16. Id-Direttiva kif l-aħħar emendat bl-Att ta' l-Adezzjoni 1994.

[7] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[8] ĠU L 365, 31.12.1991, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1637/2001 (ĠU L 222, 17.8.2001, p. 20).

[9] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[10] ĠU L 240, 24.8.1992, p. 8. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bl-Att ta' l-Adeżjoni tal-1994.

[11] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[12] ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2001/104/KE (ĠU L 6, 10.1.2002, p. 50).

[13] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[14] ĠU L 329, 30.12.1993, p. 63.

[15] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta’ l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[16] ĠU L 100, tad-19.4.1994, p. 1.

[17] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[18] ĠU L 164, 30.6.1994, p. 15.

[19] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[20] ĠU L 213, 07.09.1995, p. 1.

[21] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[22] ĠU L 272, 25.10.1996, p. 36.

[23] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[24] ĠU L 304, 27.11.1996, p. 12.

[25] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[26] ĠU L 181, 9.7.1997, p. 1.

[27] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[28] ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1.

[29] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[30] ĠU L 34, 9.2.1999, p. 1. Id-Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/219/KE (ĠU L 72, 14.3.2002, p. 27).

[31] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[32] ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10.

[33] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[34] ĠU L 85, 23.3.1999, p. 1.

[35] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[36] ĠU L 146, 11.6.1999, p. 33.

[37] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[38] ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13

[39] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

--------------------------------------------------

ANNESS II

PROĊEDURA TA' L-AMMINISTRAZZJONI

Lista ta' strumenti suġġetti għall-proċedura amministrattiva u adattati għall-proċeduri korespondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE bi qbil ma l-emendi ta' hawn taħt:

1) It-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 tad-29 ta' Frar 1988 rigward l-organizzazzjoni ta' stħarriġijiet fil-Komunità dwar l-istruttura ta' l-impriżi agrikoli bejn l-1988 u l-1997 [1].

L-Artikolu 15 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 15

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [2] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

2) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/130/KEE, Euratom tat-13 ta' Frar 1989 dwar l-armonizzazzjoni tal-kumpilazzjoni tal-prodott gross nazzjonali fil-prezzijiet tas-suq [3].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [4] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 tad-29 ta' Mejju 1989 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizjoni u l-preżentazzjoni tax-xorb spirituż [5].

L-Artikoli 13 u 14 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Kumitat ta' l-Implementazzjoni għal Xorb Spirituż, għandu jkun stabbilit, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 14

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [6] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.".

4) Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trasmissjoni tad-dettalji bla ħsara għall-kunfidenzalità tal-istatistika lejn l-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej [7].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Kumitat dwar il-Kunfedenzalità tal-Istatistika għandu jkun stabbilit, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [8] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

5) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 tad-9 ta' Ottubru 1990 dwar il-klassifika tal-istatistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea [9].

L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [10] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

6) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb bażat fuq inbid aromatizzat u cocktails minn prodotti ta' l-inbid aromatizzat [11].

L-Artikoli 12 u 13 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Kumitat ta' l-Implementazzjoni tax- Xorb referut f'dan ir-Regolament għandu jkun stabbilit, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 13

Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [12] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu li hemm provvediment dwaru fl-Artikolu 4 (3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu ta' xahar wieħed.".

7) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3330/91 tas-7 ta' Novembru 1991 dwar l-istatistika li tirrigwardja l-kummerċ ta' l-oġġetti bejn l-Istati Membri [13].

L-Artikolu 30 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 30

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar l-Istatistika li tirrigwardja l-kummerċ ta' oġġetti bejn l-Istati Membri, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Id-disposizzjonijiet meħtieġa għal-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 3.

3. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [14] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.".

8) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad-19 ta' Diċembru 1991 dwar l-istabbeliment ta' stħarriġ Komunitarju tal-produzzjoni industrijali [15].

L-Artikoli 9 u 10 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 9

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Programm tal-Istatistika, stabbilit bid-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Il-proċeduri għall-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri għall-aġġustament lejn il-progress tekniku li jikkonċerna l-ġbir tad-data u l-ipproċessar tar-riżultati, għandu jkun stabbilit mill-Kummissjoni b'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 10

Proċedura

Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [16] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.".

9) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE tat-23 ta' Diċembru 1991 li tistandardizza u tirrazzjonali r-rapporti dwar l-implementazzjoni ta' ċerti Direttivi relatati ma l-ambjent [17].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [18] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

10) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/51/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 dwar it-tieni sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' l-edukazzjoni t-taħriġ profesjonali, li tissuplementa d-Direttiva 89/48/KEE [19].

L-Artikolu 15 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 15

1. Il-lista ta' korsijiet edukattivi u ta' taħriġ elenkata fl-Annessi C u D tista tkun emendata fuq il-bażi ta' talba b'raġunijiet xierqa minn għand xi Stat Membru kkonċernat lejn il-Kummissjoni. L-informazzjoni xierqa kollha u partikolarment it-test tad-disposizzjonijiet relevanti tal-liġi nazzjonali għandhom jakkumpanjaw it-talba. L-Istat Membru li jressaq it-talba għandu wkoll jinforma lil-Istati Membri l-oħrajn.

2. Il-Kummissjoni għandha teżamina il-kors edukazzjonali u tat-taħriġ f'dan il-każ u dawk meħtieġa fi Stati Membri oħrajn. Għandha tivverifika, partikolarment, jekk il-kwalifika li tirriżulta mill-kors f'dan il-każ tkun tikkonferixxi fuq id-detentur:

- livell ta' edukazzjoni jew taħriġ professjonali ta' livell għoli komparabbli ma dak tal-kors post-sekondarju referut fil-punt (i) tat-tieni inċiż ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 1(a), u

- livell simili ta' responsabbiltà u attività.

3. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [20] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn

5. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru ikkonċernat dwar id-deċiżjoni u għandha, meta xieraq, tippubblika il-lista emendata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

6. L-emendi magħmula għal-listi tal-korsijiet edukazzjonali u tat-taħriġ elenkati fl-Annessi C u D fuq il-bażi tal-proċedura stabbilita hawn fuq għandhom immedjetament ikunu applikabli fil-jum stabbilit mill-Kummissjoni.".

11) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/109/KEE ta' l-14 ta' Diċembru 1992 dwar il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' ċerti sustanzi użati mil-manifattura illeċita tad-drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi [21].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 10 tad-Direttiva 3677/90/KEE, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

Il-Kumitat għandu jeżamina kwalunkwe materja li tikkonċerna l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [22] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2 għandha tkun segwita partikolarment dwar:

(a) id-determinazzjoni, meta xieraq, tal-kondizzjonijiet li jirrigwardjaw id-dokumenti u l-ittikkettjar ta' taħlitiet u preparazzjonijiet ta' sustanzi fil-kategorija 2 ta' l-Anness I kif hemm provvediment dwar dan fl-Artikolu 2;

(b) l-emenda għall-Annessi ta' din id-Direttiva, fil-każi ta' meta t-tabelli ta' l-Anness tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti jkun emendati;

(c) l-emenda għall-għetiebi speċifikati fl-Anness II.".

12) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta' Marzu 1993 dwar l-unitajiet ta' l-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema tal-produzzjoni fil-Komunità [23].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Programm tal-Istatistika, stabbilit bid-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [24] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

13) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar l-armonizzazzjoni tad-disposizzjonijiet li jirrigwardjaw it-tqegħid fis-suq u s-superviżjoni ta' l-esplossivi għal użu ċivili [25].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

Il-Kumitat għandu jeżamina kwalunkwe materja li tikkonċerna l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [26] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2 għandha tkun segwita partikolarment billi jkunu meqjusa xi emendi futuri għar-rakkommandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti.".

14) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/16/KEE tal-5 ta' April 1993 li tiffaċilita l-moviment ħieles ta' tobba u tar-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, ċertifikatu u evidenza oħra tagħhom tal-kwalifiki formali [27].

L-Artikolu 44a (3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [28] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

15) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 tat-22 ta' Lulju 1993 dwar il-kordinazzjoni Komunitarja fit-tfassil ta' reġistri tan-negożju għall-skopijiet tal-istatistika [29].

L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

Proċedura

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Programm tal-Istatistika, stabilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [30] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

16) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 tad-29 ta' Ottubru 1993 dwar il-klassifika statistika tal-prodotti skond l-attivita (CPA) fil-Komunità Ekonomika Ewropea [31].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [32] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

17) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 tat-22 ta' Mejju 1995 dwar l-istatistika li għandha x'taqsam mal-kummerċ ta' l-oġġetti mill-Komunità u l-Istati Membri tagħha ma' pajjiżi mhux Membri [33].

L-Artikolu 21 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 21

1. Id-disposizzjonijiet meħtieġa għal-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [34] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.".

18) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi f'dak li jirrigwardja l-ipproċessar tad-data personali u tal-moviment ħieles ta' tali data [35].

L-Artikolu 31 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 31

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [36] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

19) Id-Direttiva tal-Kunsill 95/57/EKE tat-23 ta' Novembru 1995 dwar il-ġbir ta' l-informazzjoni statistika fil-qasam tat-turiżmu [37].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [38] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

20) Ir-Regolament tal-Kunsill 95/64/KE tat-8 ta' Diċembru 1995 dwar ir-rapporti statistiċi rigward il-ġarr ta' l-oġġetti u passiġġieri bit-triq [39].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Programm tal-Istatistika, stabilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [40] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

21) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet għall-akkwist taċ-ċertifikat nazzjonali għall-kaptani tad-dgħajjes dwar il-ġarr ta' oġġetti u passiġġieri fuq il-kanali nterni fil-Komunità [41].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna fl-applikazzi ta' l-Artikolu 11 mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 7 tad-Direttiva 91/672/KEE, (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [42] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

22) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 788/96 tat-22 ta' April 1996 dwar is-sottomissjoni mill-Istati Membri tal-istatistika dwar il-produzzjoni mill-akwakultura [43].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [44] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

23) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 li jirrigwarda l-għajnuna umanitarja [45].

L-Artikolu 17(3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [46] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.".

24) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1292/96 tas-27 ta' Ġunju 1996 dwar l-istrateġija ta' l-għajnuna mogħtija f'ikel u l-maniġġjar ta' l-għajnuna mogħtija f'ikel u operati speċjali li jappoġġaw is-siġurta fl-ikel [47].

L-Artikolu 27 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 27

Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [48] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn".

25) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-Istatistika tal-Komunità [49].

L-Artikolu 20(2) u (3) għandu jkun mibdul b'dan li ġej:

"2. l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [50] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

26) Id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti bioċidjali [51].

L-Artikolu 28(1) u (2) huwa mibdul b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar il-Prodotti Bioċidjali, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat"..

Il-Kumitat Permanenti għandu jadotta r-regoli tal-Proċedura tiegħu.

2. Dwar il-materji referuti lejn il-Kumitat Permanenti bis-saħħa ta' l-Artikoli 4, 11(3), 15, 17, 18, 19, 27(1)(b), 29 u 33 u dwar il-kompilazzjoni tad-data speċifika bit-tip tal-prodott referuta fl-Anness V, li għandha tkun miġbura mill-Annessi III A u III B u, skond kif xieraq, mill-Annessi IV A u IV B, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [52] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħhom.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.".

27) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 tal-25 ta' Mejju 1998 dwar ir-rapporti statistiċi rigward il-ġarr ta' l-oġġetti bit-triq [53].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika (minn referut bħala "il-Kumitat".).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [54] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

28) Ir-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 1658/98 tas-17 ta' Lulju 1998 dwar operati ta' ko-finanzjament ma' l-organizzazzjonijiet mhux governmentali Ewropej, tal-iżvilupp (NGO) f'oqsma ta' interess għall-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw [55].

(a) L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [56] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

(b) L-Artikoli 9 u 10 huma mħassra u r-referenzi għal dawk l-Artikoli għandhom jinqraw bħala referenzi għall-Artikolu 8.

29) Id-Direttiva tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 198 dwar il-kwalità ta' l-ilma intiż għal konsum uman [57].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [58] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

30) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2836/98 tat-22 ta' Diċembru 1998 dwar l-integrazzjoni tal-kwistjonijiet dwar il-ġeneru fil-koperazzjoni għall-iżvilupp [59].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ġeografikament-determinat kompetenti għall-iżvilupp (minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [60] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

31) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/382/KE tas-26 ta' April 1999 li tistabbilixxi it-tieni fażi tal-programm ta' azzjoni tal-Komunità dwar it-taħriġ vokazzjonali "Leonardo da Vinci" [61].

L-Artikolu 7(1) u (3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

3. Meta ssir riferenza għal dan il-paragrafu 2, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn"

32) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/297/KE tas-26 ta' April 1999, li tistabbilixxi infrastruttura ta' l-informazzjoni tal-istatistika tal-Komunità relatata ma l-industrija u s-swieq tas-setturi awdjovissivi u dawk relatati magħhom [62];

L-Artikolu 4 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 4

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika (minn referut bħala "il-Kumitat".).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [63] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.".

[1] ĠU L 56, 2.3.1988, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 143/2002 (ĠU L 24, 26.1.2002, p. 16).

[2] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[3] ĠU L 49, 21.2.1989, p. 26.

[4] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[5] ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 3378/94 (ĠU L 366, 31.12.1994, p. 1).

[6] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[7] ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 322/97 (ĠU L 52, 22.2.2004, p. 1).

[8] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[9] ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 29/2002 (ĠU L 6, 10.1.2002, p. 3).

[10] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[11] ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2061/96 (ĠU L 277, 30.10.1996, p. 1).

[12] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[13] ĠU L 316, 16.11.1991, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1624/2000 (ĠU L 187, 26.7.2000, p. 1).

[14] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[15] ĠU L 374, 31.12.1991, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bl-Att ta' l-Adezzjoni 1994.

[16] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[17] ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48.

[18] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[19] ĠU L 209, 24.7.1992, p. 25. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2001/19/KE (ĠU L 206, 31.7.2001, p. 1).

[20] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[21] ĠU L 370, 19.12.1992, p. 76. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/8/KE (ĠU L 39, 9.2.2001, p. 31).

[22] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[23] ĠU L 76, 30.3.1993, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bl-Att ta' l-Adeżjoni tal-1994.

[24] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[25] ĠU L 121, 15.5.1993, p. 20.

[26] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[27] ĠU L 165, 7.7.1993, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.

[28] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[29] ĠU L 196, 5.8.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bl-Att ta' l-Adezzjoni 1994.

[30] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[31] ĠU L 342, 31.12.1993, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni Nru. 204/2002 KE (ĠU L 36, 6.2.2002, p. 1).

[32] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[33] ĠU L 118, 25.05.1995, p. 10. Regolament kif l-aħħar emendata bir-Regolament Nru. 374/98 KE (ĠU L 48, 19.2.1999, p. 6).

[34] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[35] ĠU L 281, 23.11.1999, p. 31.

[36] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[37] ĠU L 291, 6.12.1995, p. 32.

[38] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[39] ĠU L 320, 30.11.1996, p. 25. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/363/KE (ĠU L 132, 5.6.2000, p. 1).

[40] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[41] ĠU L 235, tas-17.9.1996, p. 31.

[42] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[43] ĠU L 108, 1.5.1996, p. 1.

[44] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[45] ĠU L 163, 2.7.1996, p. 1.

[46] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[47] ĠU L 166, 5.7.1996, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1726/2001 (ĠU L 234, 1.9.2001, p. 10).

[48] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[49] ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1.

[50] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[51] ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

[52] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[53] ĠU L 163, 6.6.1998, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2691/1999 (ĠU L 326, 18.12.1999, p. 39).

[54] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[55] ĠU L 213, 30.7.1998, p. 1.

[56] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[57] ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.

[58] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[59] ĠU L 354, 30.12.1998, p. 5.

[60] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

[61] ĠU L 146, 11.6.1999, p. 33.

[62] ĠU L 117, 5.5.1999, p. 39.

[63] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23)

--------------------------------------------------

ANNESS III

PROĊEDURA REGOLATORJA

Lista tal-istrumenti suġġetti għall-proċedura regolatorja u adattati għall-proċeduri korespondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE b'konformità ma l-emendi ta' hawn taħt:

1) Id-Direttiva tal-Kunsill 75/42/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar l-iskart [1].

L-Artikolu 18 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [2] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tieghu."

2) L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 79/267/KEE tal-5 ta' Marzu 1979 dwar il-kordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardjaw il-bidu u s-segwiment tan-negozju ta' l-assigurazzjoni diretta dwar il-ħajja [3].

L-Artikolu 32b(6) huwa mibdul b'dan li ġej:

"6. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [4] għandhom ikunu applikabli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 357/79 tal-5 ta' Frar 1979 dwar l-istħarriġ tal-istatistika ta' l-oqsma bid-dwieli [5].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [6] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

4) Id-Direttiva tal-Kunsill 80/777/KEE tal-15 ta' Lulju 1980 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membru li jirrigwardjaw l-esplojtazzjoni u l-marketing ta' ilmijiet minerali naturali [7].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [8], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [9] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

5) Id-Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE tat-30 ta' Ġunju 1982 li tikkonċerna ċerti prodotti użati fin-nutriment ta' l-annimali [10].

L-Artikoli 13 u 14 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [11], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [12] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 14

Meta issir riferenza għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jkunu kunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tiegħu.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal 15 jum."

6) Id-Direttiva tal-Kunsill 85/591/KEE ta' l-20 ta' Diċembru 1985 li tikkonċerna l-introduzzjoni ta' metodi tal-Komunità tal-kampjunar u l-analiżi għall-monitoraġġ ta' l-oġġetti ta' l-ikel intiżi għal konsum uman [13].

L-Artikolu 4 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 4

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [14], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [15] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

7) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 dwar it-tagħmir tar-rekordjar fit-trasport bit-triq [16]

L-Artikolu 18 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [17] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

8) Id-Direttiva tal-Kunsill 88/320/KEE tad-9 ta' Ġunju 1988 dwar l-ispezzjoni u l-verifika tal-Prattika Tajba tal-Laboratorju (GLP) [18].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [19] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

9) Id-Direttiva tal-Kunsill 88/34/KEE tat-13 ta' Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-estrazzjoni ta' solventi użati fil-produzzjoni ta' oġġetti ta' l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel [20].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [21], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [22] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

10) Id-Direttiva tal-Kunsill 88/388/KEE tat-22 ta' Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw it-togħmiet użati fl-oġġetti ta' l-ikel u l-materjali sorsi għall-produzzjoni tagħhom [23].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [24], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [25] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

11) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolament u disposizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrigwardjaw il-prodotti tal-kostruzzjoni [26].

L-Artikolu 20(3) u (4) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [27] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

12) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE ta' l-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-adittivi ta' l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel intiżi għal konsum uman [28].

L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [29], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [30] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

13) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/108/KEE ta' l-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-oġġetti ta' l-ikel iffriżati bil-ħeffa għal konsum uman [31].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [32], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [33] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit kif hemm provvediment dwaru fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

14) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/109/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardjaw il-materjali u l-oġġetti intiżi li jiġu f'kuntatt ma l-oġġetti ta' l-ikel [34].

L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [35], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [36] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

15) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 ta' Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw l-oġġetti ta' l-ikel intiżi għal użu nutrizzjonali partikolari [37].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [38], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [39] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

16) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 tad-29 ta' Mejju 1989 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizjoni u l-preżentazzjoni tax-xorb spirituż [40].

L-Artikolu 15 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 15

Meta issir riferenza għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jkunu kunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tiegħu.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur."

17) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuru sabiex jinkorraġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol [41].

L-Artikolu 17 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 17

1. Għal aġġustamenti purament tekniċi tad-Direttiva individwali li hemm provvediment dwarhom fl-Artikolu 16(1) sabiex ikunu meqjusa:

- l-adozzjoni tad-Direttivi fil-qasam ta' l-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni teknika, u/jew

- il-progress tekniku, tibdiliet fir-regolamenti jew l-ispeċifikazzjonjiet internazzjonali, u sejbiet ġodda,

il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [42] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

18) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 837/90 tas-26 ta' Marzu 1990 li jikkonċerna l-informazzjoni tal-istatistiku li għandha tkun formuta mill-Istati Membri dwar il-produzzjoni taċ-ċereali [43].

L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [44] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

19) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE tat-23 ta' April 190 dwar l-użu limitat ta' mikro-organiżmi ġenitikament modifikati [45].

L-Artikolu 21 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 21

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [46] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

20) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE ta' l-24 ta' Settembru 1990 dwar l-ittikkettjar tan-nutriment ta' l-oġġetti ta' l-ikel [47].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [48], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [49] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

21) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 li tikkonċerna t-trattament ta' l-ilma-skart urban [50].

L-Artikolu 18 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [51] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

22) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1382/91 tal-21 ta' Mejju 1991 dwar is-sottomissjoni tad-data dwar il-ħatt tal-prodotti mis-sajd fl-Istati Membri [52].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [53] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

23) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li jistabilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktail minn prodotti ta' l-inbid aromatizzat [54].

L-Artikolu 14 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 14

Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [55] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur."

24) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 dwar il-liċenzi tas-sewqan [56].

L-Artikolu 7b huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7b

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn Kumitat dwar il-liċenzi tas0sewqan, minn hawn il-quddiem referuta bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [57] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

25) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 li tikkonċerna l-protezzjoni ta' l-ilmijiet kontra t-tniġġiż ikkaġunat min-nitrati minn sorsi agrikoli [58].

L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (59) għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. [59]

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

26) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati nazzjonali tal-kaptani tad-dgħajjes għall-karreġjata ta' oġġetti u passiġġieri fuq il-kanali nterni [60].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [61] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

27) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/675/KEE tad-19 ta' Diċembru 1991 li tistabbilixxi kumitat ta' l-assigurazzjoni [62].

L-Artikoli 1 u 2 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 1

Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat ta' l-Asigurazzjoni, minn minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

Artikolu 2

1. Meta l-Kunsill, fl-atti li huwa jadotta fl-qasam ta' l-assigurazzjoni diretta mhux-tal-ħajja u l-asigurazzjoni diretta tal-ħajja, jikkonferixxi fuq il-Kummissjoni poteri għall-implementazzjoni tar-regoli li huma jistabilixxi, il-proċedura kif elenkata fil-paragrafu 2 għandha tkun applikabbli.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [63] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

28) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3925/91 tad-19 ta' Diċembru 1991 li jikkonċerna l-eliminazzjoni tal-kontrolli u l-formalitajiet applikabbli għall-bagalji tal-kabina u dawk stivati ta' persuni fuq titjiriet intra-Komunitarju u l-bagali ta' persuni li jgħamlu vjaġġi bil-baħar intra-Komunitarji [64].

(a) L-Artikolu 6(2) huwa mħasar.

(b) L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Id-disposizzjonijiet meħtieġa għal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati bi qbil mal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [65] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

29) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE tal-31 ta' Marżu 1992 dwar is-sigurtà minima u l-ħtiġiet tas-saħħa għal trattament mediku mtejjeb abbord il-vapuri [66].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn kumitat bil-għan ta' l-adattazzjoni strettament teknika ta' l-Annessi ta' din id-Direttiva fid-dawl tal-progress tekniku jew ta' tibdil fir-regolamenti jew l-ispeċifikazzjoni internazzjonali u s-sejbiet ġodda f'dan il-qasam.

2. l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [67] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

30) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 rigward il-konservazzjoni ta' l-abitat naturali u tal-fauna u l-flora ferjali [68].

L-Artikoli 20 u 21 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 20

Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

Artikolu 21

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [69] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

31 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/59/KEE tad-29 ta' Ġunju 1992 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodott [70].

L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [71] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal 15 jum.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

3. Kwalunkwe miżura adottata permezz ta' din il-proċedura għandha tkun valida għal mhux aktar minn tlett xhur. Dak il-perijodu jista jkun imtawwal skond l-istess proċedura.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtiġa sabiex jimplementaw id-deċiżjonijiet adottat permezz ta' din il-proċedura fi żmien anqas minn 10 tijiem.

5. L-Awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri responsabbli għat-twettieq tal-miżuri adottati pemezz tal-proċedura referuta fil-paragrafu 1 għandhom, fi żmien xahar wieħed, jagħtu lill-partijiet ikkonċernati l-opportunità li jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni kif meħtieġ."

32) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE tat-22 ta' Settembru 1992 dwar l-indikazzjoni bit-tikkettjar u l-informazzjoni standard tal-prodott fil-konsum ta' l-enerġija u riżorsi oħrajn mill-apparati domestiċi [72].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [73] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

33) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/578/KEE tat-30 ta' Novembru 1992 li tikkonċerna l-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-karreġġjata ta' oġġetti bit-triq u l-ferrovija [74].

L-Artikolu 4 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 4

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [75] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal erba' ġimghat.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

34) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta' Frar 1993 li jistabilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-kontaminanti fl-ikel [76].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [77], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [78] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

35) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/5/KEE tal-25 ta' Frar 1993 dwar l-għajnuna lill-Kummissjoni u l-koperazzjoni mill-Istati Membri fl-eżaminazzjoni xjentifika tal-kwistjonijiet li jirrigwardjaw l-ikel [79].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [80], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [81] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

36) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 dwar l-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji f'sustanzi eżistenti [82].

L-Artikolu 15 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 15

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [83] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

37) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 959/93 tal-5 ta' April 1993 li jikkonċerna l-informazzjoni tal-istatistika li għandha tkun fornuta mill-Istati Membri dwar il-prodotti ta' l-uċuh tar-raba apparti milli ċ-ċereali [84].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [85] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

38) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/23/KEE ta' l-1 ta' Ġunju 1993 dwar l-istħarriġ tal-istatistika li għandu jkun imwettaq fuq il-produzzjoni tal-majjali [86].

L-Artikolu 17 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 17

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [87] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

39) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/24/KEE ta' l-1 ta' Ġunju 1993 dwar l-istħarriġ tal-istatistika li għandu jkun imwettaq fuq il-produzzjoni ta' l-annimali tal-ifrat [88].

L-Artikolu 17 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 17

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [89] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

40) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/25/KEE ta' l-1 ta' Ġunju 1993 dwar l-istħarriġ tal-istatistika li għandu jkun imwettaq fuq il-merħliet tan-nagħaġ u l-mogħoż [90].

L-Artikolu 20 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 20

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (91) għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. [91]

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

41) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 li tikkonċerna l-apparati mediċi [92].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 90/385/KEE, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [93] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Il-Kumitat jista jeżamina kwalunkwe materja konnessa ma l-implementazzjoni ta' din id-Direttiva."

42) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/43/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel [94].

L-Artikolu 14 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 14

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [95], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [96] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

43) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/389/KEE ta' l-24 ta' Ġunju 1993 dwar il-mekkaniżmu tal-monitoraġġ tas-CO2 tal-Komunità u l-emissjonijiet l-oħrajn tal-gasijiet bl-effett tas-serra [97].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (98) għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. [98]

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

44) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2018/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika dwar il-qabda tal-ħut u dwar l-attivita ta' l-Istati Membri li jistadu fl-Atlantiku tal-Majjistral [99].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [100] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

45) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/65/KEE tad-19 ta' Lulju 1993 dwar id-definizzjoni u l-użu ta' l-ispeċifikazzjoni tekniċi kompatibbli għall-akkwista ta' l-apparat u s-sistemi tal-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru [101].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [102] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

46) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/77/KEE tal-21 ta' Settembru 1993 dwar il-ġuleppi tal-frott u ċeri prodotti simili [103].

L-Artikolu 15 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 15

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [104], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [105] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

47) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/99/KEE tad-29 ta' Ottubru 1993 dwar is-suġġett tal-miżuri addizzjonali li jikkonċernaw il-kontroll uffiċjali ta' l-oġġetti ta' l-ikel [106].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [107], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [108] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

48) Id-Direttiva 94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 1994 dwar il-materji tal-ħlewwa għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel [109].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [110], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [111] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

49) Id-Direttiva 94/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 1994 dwar il-materji tal-kulur għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel [112].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [113], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [114] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

50) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1734/94 tal-11 ta' Lulju 1994 dwar il-koperazzjoni finanzjarja u teknika max-Xatt tal-Punent u ta' l-Istrippa ta' Gaża [115].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat tal-Kodiċi td-Dwana stabbilit bl-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 1488/96 [116].

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [117] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

51) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2978/94 tal-21 ta' Novembru 1994 dwar l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.747 (18) dwar l-applikazzjoni tal-kejl tat-tunnellaġġ fl-ispazji għas-saborra f'vapuri-tankijiet taż-żejt bis-saborra segregata [118].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat. Il-kumitat għandu jiltaqa' skond l-istedina tal-Kummissjoni kull meta jkun meqjus meħtieġ għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [119] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

52) Id-Direttiva tal-Kunsill 94/42/KEE tas-16 ta' Diċembru 1994 dwar l-inċenerazzjoni tal-iskart perikoluż [120].

L-Artikolu 16 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 16

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

53) Id-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar l-ippakkjar u l-ippakkjar tal-iskart [].

L-Artikolu 21 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 21

Proċedura tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

54) Id-Direttiva 94/63/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 1994 dwar il-kontroll ta' l-emissjonijiet tal-kompost organiku volatili (VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u fid-distribuzzjoni tiegħu minn terminali lejn l-istazzjonijiet tas-servizz [].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Il-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

55) Id-Direttiva 95/2/KE tal-Parlamemnt Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Frar 1995 dwar l-adittivi ta' l-ikel apparti milli l-kuluri u l-ħlewwiet [].

L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

56) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-23 ta' Ottubru 1995 li jikkonċerna l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur [].

L-Artikolu 14 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 14

Proċedura

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

57) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2597/95 tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar is-sottomissjoni ta' statistika tal-qbid nominali tal-ħut mill-Istati Membri f'ċerti żoni apparti minn dawk ta' l-Atlantiku tat-Tramuntana [].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

58) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/16/KEE tad-19 ta' Marzu 1996 dwar l-istħarriġ statistiku tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib [].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permnenti dwar l-Istatistika Agrikola, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

59) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 li jikkonċerna l-għajnuna umanitarja [].

L-Artikolu 17(1) u (2) huwa mibdul b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

2. Meta ssir riferenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu kkunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed."

60) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-inter-operabbilità tas-sistemi tal-ferrovita b'voloċità għolja trans-Ewropea [].

L-Artikolu 21 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 21

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Il-Kumitat jista jiddiskuti kwalunkwe materja li tikkonċerna l-inter-operabbilità tas-sistema tal-ferrovija b'veloċità għola trans Ewropea.

5. Jekk jirriżulta li jkun meħtieġ, il-Kumitat jista jistabbilixxi gruppi ta' ħidma sabiex jgħinuh fit-twettieq tad-doveri tiegħu, partikolarment in vista tal-kordinazzjoni tal-korpi notifikati.

6. Il-Kumitat għandu jkun stabbilit malli din id-Direttiva tidħol fis-seħħ."

61) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 li tikkonċerna l-prevenzjoni u l-kontroll integrati kontra t-tniġġis [].

L-Artikolu 19 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 19

Proċedura tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

62) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 dwar l-assessjar u l-amministrar tal-kwalità ta' l-arja ambjentali [].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

Il-Kumitat u l-funzjonijiet tiegħu

1. L-emendi meħtieġa għall-adattazzjoni tal-kriterja u t-teknika referuti fl-Artikolu 4(2) għall-progress xjentifiku u tekniku, u ta' l-arranġamenti dettaljati għat-twassil ta' l-informazzjoni li għandhom ikunu ipprovduti permezz ta' l-Artikolu 11, u tad-doveri l-oħrajn speċifikati fid-disposizzjonijiet referuti fl-Artikolu 4(3), għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. Tali adattazzjonijiet m'għandhomx jaffettwaw il-modifika tal-valuri ta' limitu jew ta' l-għatbiet tat-twissija, la direttament u anqas inderettament.

2. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

3. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

63) Ir-Regulation (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 1996 li jistabbilixxi l-proċedura tal-Komunità għal-sustani tat-tgħoma wżati jew intiżi għall-użu fil-jew fuq l-oġġetti ta' l-ikel [].

(a) L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

(b) L-Artikolu 8 huwa mħassar.

64) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2258/96 tat-22 ta' Novembru 1996 dwar l-operati ta' rijabilitazzjoni u ta' rikostruzzjoni fil-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw [].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Ġeografiku relevanti, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

65) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 196 dwar il-kontroll tal-perikolu ta' inċidenti maġġuri li jinvolvu sustanzi perikolużi [].

L-Artikolu 22 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 22

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

66) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċji ta' fawna u flora ferjali billi jkun regolat il-kummerċ fihom [].

L-Artikolu 18 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur. F'dak li jirrigwardja id-doveri tal-Kumitat referuti fil-punti 1 u 2 ta' l-Artikolu 19, jekk, ma l-iskadenza tal-perijodu ta' tlett xhur mid-data tar-referemza lejn il-Kunsill, il-Kunsill ikun għadu ma aġixxix, il-miżuri proponuti għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

67) Id-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar ċerti metodi għall-analiżi kwantitattiva tat-taħlitiet tal-fibra binarja tessili [].

L-Artikoli 5 u 6 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kumissjoni għandha tkun mgħejjuna minn Kumitat dwar id-Direttivi li jirigwardjaw l-Ismijiet u t-Tikketti Tessili, minn hawn il-quddiem imsejjaħ "il-Kumitat".

2. Adatazzjonijiet għall-progress tekniku fil-metodi ta' l-analiżi kwanitattiva li hemm provvediment dwarhom fl-Anness II għandhom iseħħu b'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6.

Artikolu 6

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

68) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/96/KEE ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw it-testijiet tal-validità għal fuq it-triq ta' vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom [].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat dwar l-Adattazzjoni għall-Progress Tekniku tad-Direttivi dwar il-validità għal fuq it-triq ta' vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

69) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 ta' l-20 ta' Diċembru 1996 li jikkonċerna l-istatistika strutturali tan-negozju [].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Programm tal-Istatistika, stabbilit bid-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

70) Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlamwent Ewropew u tl-Kunsill tas-27 ta' Jannar 1997 li jikkonċerna l-ikel ta' barra mis-soltu u l-ingredienti ta' l-ikel ta' barra mis-soltu [].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

71) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-Istatistika tal-Komunità [].

L-Artikolu 19 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 19

1. Fil-każ referut fl-Artikolu 3(2)(b), il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. F'dan il-każ, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

72) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 550/97 ta' l-24 ta' Marzu 1997 dwar l-operati li għandhom x'jaqsmu mal-HIV/AIDS fil-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw [].

L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ġeografikament-determinat kompetenti għall-iżvilupp, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

73) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1484/97 tat-22 ta' Lulju 1997 dwar l-għajnuna għall-istrateġiji u l-programmi dwar il-popolazzjoni fil-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw [].

L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat kompetenti għall-iżvilupp, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Skambju ta' edejat għandui jseħħ darba fis-sena fuq il-bażi ta' preżentazzjoni mir-rapreżentant tal-Kummissjoni dwar il-linji ta' gwida ġenerali għall-operati l;i għandhom ikunu mwettqa fis-sena segwenti, fil-qafas ta' laqgħa konġunta tal-kumitati bis-saħħa tal-paragrafu 1."

74) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2046/97 tat-13 ta' Ottubru 1997 dwar il-koperazzjoni nord-sud fil-kampanja kontra d-droga u l-vizzju tad-droga [].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn kumitat geografikament-determinat kompetenti għall-iżvilupp.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Skambju ta' edejat għandui jseħħ darba fis-sena fuq il-bażi ta' preżentazzjoni mir-rapreżentant tal-Kummissjoni dwar il-linji ta' gwida ġenerali għall-operati l;i għandhom ikunu mwettqa fis-sena segwenti, fil-qafas ta' laqgħa konġunta tal-kumitati bis-saħħa tal-paragrafu 1."

75) Id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar ir-regoli komuni għall-iżvilupp fis-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u tat-tittjib tal-kwalità tas-servizz [].

L-Artikolu 21 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 21

Il-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

76) Id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti bioċidjali [].

L-Artikolu 28(3) huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Dwar il-materji referuti lejn il-Kumitat Permanenti bis-saħħa ta' l-Artikoli 10, 11(4), 16, 27(1)(a) u (2), u 32, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur."

77) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 448/98 tas-16 ta' Frar 1998 li jwettaq u jemenda r-Regolament (KE) Nru 2223/96 rigward l-allokazzjoni tas-servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla indirettament (FISIM) fi ħdan is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (ESA) [].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

78) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta' Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika f'terminu fil-qosor [].

L-Artikolu 18 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

79) Id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlamenet Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 1998 li tistabbilixxi network għal sorveljanza epidemoloġika u l-kontroll tal-mard kommunikabbli fil-Komunità [].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Għall-iskopijiet ta' l-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn Kumitat.

2. l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (176) għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. []

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

80) Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 198 li tirrigwardja l-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diesel u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE [].

L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

Proċedura tal-Kumitat

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

81) Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar l-apparati mediċi tad-dianjosi in vitro [].

L-Artikolu 7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 90/385/KEE.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

4. Il-Kumitat referut fil-paragrafu 1 jista jeżamina kwalunkwe kwistjoni konnessa ma l-implementazzjoni ta' din id-Direttiva."

82) Id-Deċiżjoni Nru 276/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Jannar 1999 li tadotta pjan ta' azzjoni multi-annwali tal-Komunità li jħeġġeġ użu aktar sigur tal-Internet u billi jiġġieled il-kontenut illegali u ta' ħsara fin-networks globali [].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

83) Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membru li jikkonċernaw l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel ittrattati b'radjazzjoni jonizzanti [].

L-Artikolu 12 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

84) Id-Direttiva 1999/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 1999 li tirigwardja l-estratti tal-kafé u l-estratti taċ-ċikwejra [].

L-Artikolu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [], minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

85) Id-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 1999 dwar apparat tar-radju u l-apparat terminali tat-telekommunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom [].

L-Artikolu 15 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 15

Il-proċedura regolatorja tal-kumitat

1. Il-proċedura stabilita fil-paragrafu 2 għandha tkun applikabbli fir-rigward tal-materji koperti bl-Artikoli 3(3) u 4(1).

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

86) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta' Marzu 1999 li jikkonċerna l-istatistka strutturali dwar il-qligħ ta' flus u l-ispejjeż tax-xogħol [].

L-Artikolu 12.huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

87) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 856/1999 tat-22 ta' April 1999 li jistabbilixxi qafas speċjali ta' għajnuna għall-pajjiżi tradizzjonali ACP li jfornu l-banana [].

L-Artikoli 6 u 8 huma mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn kumitat geografikament-determinat kompetenti għall-iżvilupp.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit bħala xahar wieħed.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn kumitat geografikament-determinat kompetenti għall-iżvilupp.

2. Meta issir riferenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (*) għandhom japplikaw, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

88) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KEE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'barrieri [].

L-Artikolu 17 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 17

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

89) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/1999 tad-29 ta' April 1999 li jistabilixxi l-ħtiġiet għall-implementazzjoni ta' l-operati ta' koperazzjoni għall-iżvilupp li jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali tal-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tad-de,mokrazzjoni u tar-regola tal-liġi u dwar ir-rispett tad-drittijiet umani u l-libertà fundamentali [].

L-Artikolu 13 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tad-Drittijiet Umani u d-Demokrazija, minn hawn il-quddiem referut bħala "il-Kumitat".

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

90) Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tikkonċerna l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-disposizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membru li jirrigwardjaw il-klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettjar ta' preparazzjonijiet perikolużi [].

L-Artikolu 20 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 20

1. Xi emendi meħtieġa għall-adattazzjoni ta' l-Annessi t' din id-Direttiva għall-progress tekniku għandhom ikunu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 29(4)(a) tad-Direttiva 67/548/KEE.

2. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

3. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

91) Id-Direttiva 1999/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 li tirigwardja d-disponabbilità ta' l-informazzjoni għall-konsumatur dwar l-ekonomija tal-karburanti u l-emissjonijiet CO2 fir-rigward tal-marketing ta' karozzi ġodda tal-pasiġġieri [].

L-Artikolu 10 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjunha minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [] għandhom ikunu applikabbli, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu."

[1] ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/350/KE (ĠU L 135, 6.6.1996, p. 32).

[2] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[3] ĠU L 63, 13.3.1979, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2002/12/KE (ĠU L 77, 20.3.2002, p. 11).

[4] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta’ l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[5] ĠU L 54, 5.3.1979, p. 124. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2329/98 (ĠU L 291, 30.10.1998, p. 2).

[6] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[7] ĠU L 229, 30.8.1980, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 96/70/KE (ĠU L 299, 23.11.1996, p. 26).

[8] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[9] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[10] ĠU L 213, 21.7.1982, p. 8. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 1999/20/KE (ĠU L 80, 25.3.1999, p. 20).

[11] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[12] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[13] ĠU L 372, 31.12.1985, p. 50.

[14] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[15] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[16] ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1360/2002 (ĠU L 207, 5.8.2002, p. 1).

[17] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[18] ĠU L 145, 11.6.1988, p. 35. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/12/KE (ĠU L 77, 23.3.1999, p. 22).

[19] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[20] ĠU L 157, 24.6.1988, p. 28. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 97/60/KE (ĠU L 331, 3.12.1997, p. 7).

[21] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[22] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[23] ĠU L 184, 15.7.1988, p. 61. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 91/71/KE (ĠU L 42, 15.2.1991, p. 25).

[24] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[25] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[26] ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 93/68/KEE (ĠU L 220, 30.8.1993, p. 1).

[27] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[28] ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27. Ir-Regolament kif emendat bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/34/KE (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 1).

[29] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[30] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[31] ĠU L 40, 11.2.1989, p. 34. Id-Direttiva kif emendat bl-Att ta' l-Adezzjoni tal-1994.

[32] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[33] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[34] ĠU L 40, 11.2.1989, p. 38.

[35] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[36] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[37] ĠU L 186, 30.6.1989, p. 27. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 1999/41/KE (ĠU L 172, 8.7.1999, p. 38).

[38] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1

[39] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[40] ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 3378/94 (ĠU L 366, 31.12.1994, p. 1).

[41] ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.

[42] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[43] ĠU L 88, 3.4.1990, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2197/95 (ĠU L 221, 19.9.1995, p. 2).

[44] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[45] ĠU L 117, 8.5.1990, p. 1. Id-Direttivakif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 2001/204/KE (ĠU L 73, 15.3.2001, p. 32).

[46] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[47] ĠU L 276, 6.10.1990, p. 40.

[48] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1

[49] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[50] ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/15/KE (ĠU L 67, 7.3.1998, p. 29).

[51] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[52] ĠU L 133, 28.5.1991, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-regolament (KEE) Nru 2104/93 (ĠU L 191, 31.7.1993, p. 1).

[53] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[54] ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2061/96 (ĠU L 277, 30.10.1996, p. 1).

[55] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[56] ĠU L 237, 24.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/56/KE (ĠU L 237, 21.9.2000, p. 45).

[57] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[58] ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.

[59] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta’ l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[60] ĠU L 373, 31.12.1991, p. 29. Id-Direttiva kif emendat bl-Att ta' l-Adezzjoni tal-1994.

[61] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[62] ĠU L 374, 31.12.1991, p. 32.

[63] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[64] ĠU L 374, 31.12.1991, p. 4.

[65] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[66] ĠU L 113, 30.4.1992, p. 19.

[67] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[68] ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata b'Direttiva 97/62/KE (ĠU L 305, 8.11.1997, p. 42).

[69] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[70] ĠU L 228, 11.8.1992, p. 24.

[71] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[72] ĠU L 297, 13.10.1992, p. 16.

[73] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[74] ĠU L 373, 21.12.1992, p. 26.

[75] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[76] ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1.

[77] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[78] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[79] ĠU L 52, 4.3.1993, p. 18.

[80] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[81] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[82] ĠU L 84, 5.4.1993, p. 1.

[83] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[84] ĠU L 98, 24.4.1993, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2197/95 (ĠU L 221, 19.9.1995, p. 2).

[85] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[86] ĠU L 149, 21.6.1993, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata b'Direttiva 97/77/KE (ĠU L 10, 16.1.1998, p. 28).

[87] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[88] ĠU L 149, 21.6.1993, p. 5. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/77/KE.

[89] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[90] ĠU L 149, 21.6.1993, p. 10. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/77/KE.

[91] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta’ l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[92] ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2001/104/KE (ĠU L 6, 10.1.2002, p. 50).

[93] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[94] ĠU L 175, 19.7.1993, p. 1.

[95] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1

[96] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[97] ĠU L 167, 9.7.1993, p. 31. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 1999/296/KE (ĠU L 117, 5.5.1999, p. 35).

[98] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[99] ĠU L 186, tat-28.7.1993, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1636/2001 (ĠU L 222, 17.8.2001, p. 1).

[100] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[101] ĠU L 187, 29.7.1993, p. 52. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/15/KE (ĠU L 95, 10.4.1997, p. 16).

[102] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[103] ĠU L 244, 30.9.1993, p. 23. Id-Direttiva kif emendat bl-Att ta' l-Adezzjoni tal-1994.

[104] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[105] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[106] ĠU L 290, 24.11.1993, p. 14.

[107] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[108] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[109] ĠU L 237, 10.9.1994, p. 3. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 96/83/KE (ĠU L 48, 19.2.1997, p. 16).

[110] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[111] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[112] ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13.

[113] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[114] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[115] ĠU L 182, 16.7.1994, p. 4. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2840/98 (ĠU L 354, 30.12.1998, p. 14).

[116] ĠU L 189, 30.7.1996, p. 1.

[117] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[118] ĠU L 319, 12.12.1994, p. 1.

[119] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[120] ĠU L 365, 31.12.1994, p. 34.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 365, 31.12.1994, p. 24.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2001/5/KE (ĠU L 55, 24.2.2001, p. 59.

[] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 257, 27.10.1995, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 270, 13.11.1995, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1638/2001 (ĠU L 222, 17.8.2001, p. 29).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 78, 28.3.1996, p. 27.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 163, 2.7.1996, p. 1.

[] ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 296, 21.11.1996, p. 55.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 299, 23.11.1996, p. 1.

[] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 306, 28.11.1996, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2476/2001 (ĠU L 334, 18.12.2001, p. 3).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 32, 3.2.1997, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 46, 17.2.1997, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/11/KE (ĠU L 48, 17.2.2001, p. 20).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 14, 17.1.1997, p. 7. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.

[] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 85, 27.3.1997, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 202, 30.7.1997, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 287, 21.10.1997, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2002/39/KE (ĠU L 176, 5.7.2002, p. 21).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

[] ĠU L 58, 27.2.1998, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 162, 5.6.1998, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 268, 3.10.1998, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta’ l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/71/KE (ĠU L 287, 14.11.2000, p. 46).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 33, 6.2.1999, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 66, 13.3.1999, p. 16.

[] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 66, 13.3.1999, p. 26.

[] ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 63, 12.3.1999, p. 6.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 108, 27.4.1999, p. 2.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 120, 8.5.1999, p. 1.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/60/KE (ĠU L 226, 22.8.2001, p. 5).

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

[] ĠU L 12, 18.1.2000, p. 16.

[] Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).

--------------------------------------------------

Top