EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0095

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta' Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità

OJ L 14, 22.1.1993, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 188 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 188 - 194
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 204 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 204 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 5 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/oj

31993R0095Official Journal L 014 , 22/01/1993 P. 0001 - 0006
Finnish special edition: Chapter 7 Volume 4 P. 0188
Swedish special edition: Chapter 7 Volume 4 P. 0188


Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93

tat-18 ta' Jannar 1993

dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 84(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Billi hemm żbilanċ dejjem jikber bejn l-espansjoni tas-sistema ta' trasport bl-ajru fl-Ewropa u d-disponibbiltà ta' l-infrastruttura adegwata tal-ajruporti biex tlaħħaq ma' dik id-domanda; billi hemm, bħala riżultat, numru dejjem jikber ta' ajruporti b'konġestjoni fil-Komunità;

Billi l-allokazzjoni ta' slots fl-ajruporti b'konġestjoni għandha tkun ibbażata fuq regoli newtrali, trasparenti u mhux diskriminatorji;

Billi l-ħtieġa ta' newtralità hija l-aħjar iggarantita meta d-deċiżjoni biex jiġi kkoordinat ajruport tittieħed mill-Istat Membru responsabbli għal dak l-ajruport fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi;

Billi permezz ta' ċerti kundizzjonijiet, sabiex ikunu ffaċilitati l-operazzjonijiet, hu mixtieq li Stat Membru jkun kapaċi jinnomina ajruport bħala kkoordinat basta li l-prinċipji ta' trasparenza, newtralità u non-diskriminazzjoni jkunu osservati;

Billi l-Istat Membru responsabbli għall-ajruport ikkoordinat għandu jassigura n-nomina ta' koordinatur li ma jkun hemm l-ebda dubju dwar in-newtralità tiegħu;

Billi t-trasparenza ta' l-informazzjoni hi element essenzjali biex tiġi assigurata proċedura oġġettiva għall-allokazzjoni ta' slots;

Billi l-prinċipji li jirregolaw is-sistema eżistenti ta' allokazzjoni ta' slots tista' tkun il-bażi ta' dan ir-Regolament sakemm din is-sistema tevolvi f'armonija ma' l-evoluzzjoni ta' żviluppi ta' trasport ġdid fil-Komunità;

Billi hija l-politika tal-Komunità li tiġi ffaċilitata l-kompetizzjoni u li jkun inkoraġġit dħul fis-suq, kif inhu pprovdut fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar aċċess għal dawk li jagħmlu l-ġarr bl-ajru tal-Komunità f'rotot ta' l-ajru ġewwa l-Komunità [4], u billi dawn l-oġġettivi jeħtieġu appoġġ qawwi għall-dawk li jagħmlu l-ġarr li jkunu beħsiebhom jibdew operazzjonijiet fuq rotot ġewwa l-Komunità;

Billi s-sistema eżistenti tagħmel dispożizzjoni għal drittijiet sopra-paternali;

Billi għandu ukoll ikun hemm dispożizzjonijiet li jippermettu applikanti ġodda fis-suq tal-Komunità;

Billi hu meħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet speċjali, permezz ta' ċirkostanzi llimitati, għall-manutenzjoni ta' servizzi ta' l-ajru domestiċi adegwati għal reġjuni tal-Istat Membru kkonċernat;

Billi hu ukoll meħtieġ li jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn, minħabba nuqqas ta' slots disponibbli, il-benefiċċji ta' liberalizzazzjoni jkunu mqassma b'mod mhux ekwu u l-kompetizzjoni ma tkunx kif suppost;

Billi hu mixtieq li jsir l-aħjar użu mis-slots eżistenti sabiex jintlaħqu l-oġġettivi stabbiliti hawn fuq;

Billi hu mixtieq li pajjiżi mhux membri joffru lill-dawk tal-Komunità li jagħmlu l-ġarr trattament ugwali;

Billi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli ta' kompetizzjoni tat-Trattat, b'mod partikolari l-Artikoli 85 u 86;

Billi arranġamenti għal akbar kooperazzjoni dwar l-użu ta' l-ajruport ta' Ġibiltà kienu miftiehma f'Londra fit-2 ta' Diċembru 1987 mir-Renju ta' Spanja u mir-Renju Unit f'dikjarazzjoni konġunta mill-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin taż-żewġ pajjiżi, u dawk l-arranġamenti għadhom iridu jidħlu fis-seħħ;

Billi dan ir-Regolament għandu jkun irrivedut wara perjodu stabbilit ta' operazzjoni biex jevalwa t-tħaddim tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità.

2. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-ajruport ta' Ġibiltà hi mifhuma li hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta' Spanja u rar-Renju Unit għar-rigward il-kwistjoni dwar is-sovranità fuq it-territorju ta' fejn jinstab l-ajruport.

3. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għall-ajruport ta' Ġibiltà għandha tkun sospiża sakemm l-arranġamenti fid-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tar-Renju ta' Spanja u tar-Renju Unit fit-2 ta' Diċembru 1987 ikunu daħlu fis-seħħ. Il-Gvernijiet ta' Spanja u tar-Renju Unit għandhom jinfurmaw lill-Kunsill b'din id-data.

L-Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) "slot" tfisser il-ħin skedat għal wasliet u tluq disponibbli jew allokati għall-moviment ta' ajruplan f'data speċifika f'ajruport ikkoordinat skond it-termini ta' dan ir-Regolament;

(b) "applikant ġdid" tfisser:

(i) dak li jagħmel il-ġarrr bl-ajru li jitlob slots f'ajruport f'xi jum u li jkollu jew li jkunu ġew allokati lilu inqas minn erba' slots f'dak l-ajruport f'dak il-jum, jew,

(ii) trasportatur bl-ajru li jkun qed jitlob slots għal servizz bla waqfien bejn żewġ ajruporti tal-Komunità meta mill-inqas tnejn oħra mit-trasportaturi bl-ajru joperaw servizz dirett bejn dawn l-ajruporti jew sistemi ta' ajruporti f'dak il-jum u li jkollhom jew ikunu ġew allokati inqas minn erba' slots f'dak l-ajruport f'dak il-jum għal dak is-servizz bla waqfien.

Trasportatur bl-ajru li jkollu aktar minn 3% tas-slots kollha disponibbli fil-jum f'dak il-każ f'ajruport partikolari, jew aktar minn 2% tas-slots kollha disponibbli fil-jum f'dak il-każ f'sistema ta' ajruport li dwarha dak l-ajruport jifforma parti, m'għandux ikun meqjus bħala applikant ġdid f'dak l-ajruport;

(ċ) "servizz bl-ajru dirett" tfisser servizz bejn żewġ ajruporti inklużi waqfien waqt ir-rotta bl-istss ajruplan u bl-istess numru tat-titjira;

(d) "perjodu ta' skedar" tfisser jew l-istaġun tas-sajf jew tax-xitwa kif użat fl-iskedi ta' trasportaturi bl-ajru;

(e) "trasportatur bl-ajru Komunitarju" tfisser trasportatur bl-ajru li jkollu liċenzja għall-operar valida maħruġa minn Stat Membru skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar liċenzjar ta' trasportaturi bl-ajru [5];

(f) "ajruport ikkoordinat" tfisser ajruport fejn koordinatur ikun ġie maħtur biex jiffaċilita l-operazzjonijiet ta' trasportaturi bl-ajru li joperaw jew beħsiebhom joperaw f'dak l-ajruport;

(g) "ajruport ikkoordinat bis-sħiħ" tfisser ajruport ikkoordinat fejn, sabiex jillandja jew itir, matul il-perjodi li fihom ikun ikkoordinat bis-sħiħ, ikun meħtieġ għal trasportatur bl-ajru li jkollu slot allokat minn koordinatur;

(h) "sistema ta' ajruport" tfisser żewġ ajruporti jew aktar iggruppati flimkien biex iservu l-istess belt jew konurberazzjoni, kif indikat fl-Anness II tar-Regolament (KEE) Nru 2408/92.

L-Artikolu 3

Kondizzjonijiet għal koordinament ta' ajruport

1. Stat Membru m'għandu jkun taħt l-ebda obbligazzjoni li jagħżel xi ajruport bħala kkoordinat ħlief skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

2. Stat Membru jista', iżda, jipprovdi għal kull ajruport li jkun magħżul bħala ajruport ikkoordinat sakemm il-prinċipji ta' trasparenza, newtralità u non-diskriminazzjoni jkunu osservati.

3. (i) Meta trasportaturi bl-ajru li jirrappreżentaw aktar min-nofs ta' l-operazzjonijiet f'ajruport u/jew l-awtorità tal-ajruport jikkunsidraw li l-kapaċità ma tkunx biżżejjed għal operazzjonijiet attwali jew ippjanati f'ċerti perijodi jew

(ii) meta applikanti ġodda jiltaqgħu ma' diffikultajiet serji meta jiġu biex jagħmlu slots jew

(iii) meta Stat Membru jikkonsidra li jkun meħtieġ,

l-Istat Membru għandu jassigura li ssir analiżi profonda tal-kapaċità, meta wieħed jikkonsidra metodi rikonoxxuti b'mod komuni, malajr kemm jista' jkun fl-ajruport bil-għan li jiġu ddeterminati l-possibbiltajiet li tiżdied il-kapaċità f'perjodu f'termini fil-qasir permezz ta' tibdiliet infrastrutturali jew operazzjonali, u sabiex jiġi ddeterminat fil-qafas taż-żmien previst sabiex jiġu riżolti l-problemi. L-analiżi għandha tkun aġġornata perjodikament. Kemm l-analiżi u l-metodu li permezz tiegħu issir għandhom ikunu magħmula disponibbli lejn il-partijiet interessati.

4. Jekk, wara konsultazzjoni ma' trasportaturi bl-ajru li jużaw l-ajruport regolarment, l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, l-awtoritajiet ta' l-ajruport, awtoritajiet tal-kontroll tat-traffiku bl-ajru u organizzazzjonijiet tal-passiġġieri fejn dawk l-organizzazzjonijiet jeżistu, l-analiżi ma tindikax possibiltajiet li jiġu riżolti problemi serji f'qasir żmien, l-Istat Membru għandu jassigura li l-ajruport ikun innominat bħala kkoordinat bis-sħiħ għall-perjodi li matulhom jinħolqu problemi ta' kapaċità.

5. Meta kapaċità biżżejjed biex tagħmel operazzjonijiet attwali jew ippjanati tkun ipprovduta f'ajruport ikkoordinat bis-sħiħ, in-nominazzjoni tiegħu bħala ajruport fully coordinated għandha titneħħa.

L-Artikolu 4

Il-koordinatur

1. L-Istat Membru responsabbli għal ajruport ikkoordinat jew ikkoordinat bis-sħiħ għandu jassigura il-ħatra ta' persuna naturali jew legali b'tagħrif iddettaljat ta' koordinament ta' skedar ta' trasportaturi bl-ajru bħala koordinatur ta' l-ajruport wara li jkun ikkonsulta lit-trasportaturi bl-ajru li jużaw l-ajruport regolarment, l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom u l-awtoritajiet ta' l-ajruport.L-istess koordinatur jista' jinħatar għal aktar minn ajruport wieħed.

2. Stat Membru għandu jassigura li l-koordinatur jagħmel id-dmirijiet skond dan ir-Regolament b'mod indipendenti.

3. Il-koordinatur għandu jaġixxi skond dan ir-Regolament b'mod newtrali, mhux diskriminatorju u trasparenti.

4. Il-koordinatur għandu jipparteċipa f'dawk il-konferenzi ta' skedar internazzjonali ta' trasportaturi bl-ajru li jkunu permissibbli bil-liġi tal-Komunità.

5. Il-koordinatur għandu jkun responsabbli għall-allokazzjoni ta' slots.

6. Il-koordinatur għandu jissorvelja l-użu ta' slots.

7. Meta slots ikunu allokati, il-koordinatur għandu, fuq talba u fi żmien raġonevoli, jagħmel disponibbli għal reviżjoni lejn il-partijiet kollha interessati l-informazzjoni li ġejja:

(a) slots storiċi bil-linja ta' l-ajru, b'mod kronoloġiku, għal dawk it-trasportaturi bl-ajru kollha fl-ajruport,

(b) slots mitluba (sottomissjonijiet inizjali), minn dawk it-trasportaturi bl-ajru kollha u b'mod kronoloġiku, għal dawk it-trasportaturi bl-ajru kollha,

(ċ) is-slots kollha allokati, u talbiet ta' slots pendenti, elenkati individwalment f'ordni kronoloġika, minn trasportaturi bl-ajru, għal dawk it-trasportaturi bl-ajru kollha,

(d) slots disponibbli li jkun fadal,

(e) dettalji sħaħ dwar il-kriterji użati fl-allokazzjoni.

8. L-informazzjoni fil-paragrafu 7 għandha tkun magħmula disponibbli mill-inqas fil-ħin tal-konferenzi ta' l-iskedar relevanti u kif xieraq matul il-konferenzi u minn hemm 'il quddiem.

L-Artikolu 5

Kumitat ta' koordinament

1. Stat Membru għandu jassigura li f'ajruport li jkun ġie magħżul bħala li huwa kkoordinat bis-sħiħ li kumitat ta' koordinament ikun stabbilit biex jassisti, f'kapaċità konsultattiva, lill-koordinatur li hemm referenza għalih fl-Artikolu 4. Parteċipazzjoni f'dan il-kumitat għandha tkun miftuħa għal mill-inqas, it-trasportaturi bl-ajru u/jew l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom li regolarment jużaw l-ajruport(i), l-awtoritajiet ta' l-ajruport ikkonċernati u r-rappreżentanti ta' l-air traffic control. L-istess kumitat ta' koordinament jista' jinħatar għal aktar minn ajruport wieħed.

Ix-xogħol tal-kumitat ta' koordinament hu, inter alia, li jagħti parir dwar:

- possibiltajiet biex tiżdied il-kapaċità iddeterminata bi qbil ma' l-Artikolu 6,

- titjib f'kundizzjonijiet tat-traffiku li jkun jinsab fl-ajruport inkwistjoni,

- ilmenti dwar l-allokazzjoni ta' slots kif ipprovdut fl-Artikolu 8(7),

- il-metodi ta' sorveljar fl-użu ta' slots allokati,

- linji gwida biex jiġu allokati slots, meta wieħed jikkunsidra kundizzjonijiet lokali,

- problemi serji għal applikanti ġodda kif ipprovdut fl-Artikolu 10.

2. Il-paragrafu 1 jista' jiġi applikat għal ajurporti magħżula bħala kkoordinati permezz tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3.

L-Artikolu 6

Kapaċità ta' l-ajruport

1. F'ajruport fejn issir allokazzjoni ta' slot, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw il-kapaċità disponibbli għall-allokazzjoni ta' slots darbtejn fis-sena b'kooperazzjoni ma' rappreżentanti ta' l-air traffic control, awtoritajiet tad-dwana u ta' l-immigrazzjoni u trasportaturi bl-ajru li jużaw l-ajruport u/jew l-organizzazzjonijiet rappreżentanti tagħhom u l-koordinatur ta' l-ajruport, skond il-metodi li jkunu rrikonoxxuti b'mod komuni. Meta l-awtorità kompetenti ma tkunx l-awtorità ta' l-ajruport din għandha tkun ikkonsultata ukoll.

Dan l-eżerċizzju għandu jkun ibbażat fuq analiżi oġġettiva tal-possibiltajiet li jkun akkomodat it-traffiku ta' l-ajru, meta jittieħed akkont tat-tipi differenti ta' traffiku f'dak l-ajruport.

Ir-riżultati ta' dan l-eżerċizzju għandhom ikunu pprovduti lill-koordinatur ta' l-ajruport fi żmien xieraq qabel ma ssir l-allokazzjoni inizjali tas-slot għall-finijiet ta' konferenzi ta' skedar.

2. Il-paragrafu 1 jista' jiġi applikat għal ajurporti magħżula bħala kkoordinati skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3.

L-Artikolu 7

Informazzjoni għall-koordinatur

Trasportaturi bl-ajru li joperaw jew li beħsiebhom joperaw f'ajruport ikkoordinat jew ikkoordinat bis-sħiħ għandhom jippreżentaw lill-koordinatur l-informazzjoni relevanti mitluba mill-koordinatur.

L-Artikolu 8

Proċess ta' allokazzjoni ta' slots

1. (a) Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10, slot li jkun ġie operat minn trasportatur bl-ajru kif rilaxxat mill-koordinatur għandu jintitola lil dak it-trasportatur bl-ajru li jitlob l-istess slot fl-ewwel perjodu ta' skedar ekwivalenti.

(b) F'sitwazzjoni fejn it-talbiet kollha għal slots ma jistgħux ikunu akkomodati għas-sodisfazzjon ta' trasportaturi bl-ajru kkonċernati, għandha tingħata preferenza lis-servizzi tal-ajru kummerċjali u b'mod partikolari lis-servizzi skedati u servizzi pprogrammati mhux skedati.

(ċ) Il-koordinatur għandu ukoll jieħu akkont tar-regoli ta' prijorità stabbiliti mill-industrija ta' trasportaturi bl-ajru u jekk possibbli linji gwida addizzjonali rrakkomandati mill-kumitat ta' koordinament li jagħtu lok għal kundizzjonijiet lokali, sakemm dawk il-linji gwida jirrispettaw il-liġi tal-Komunità.

2. Jekk slot mitlub ma jistax ikun akkomodat, il-koordinatur għandu jinforma lit-trasportatur bl-ajru li jagħmel it-talba bir-raġunijiet għala dan u għandu jindika l-eqreb slot alternattiv.

3. Il-koordinatur għandu, f'kull ħin, ifittex li jakkomoda talbiet ad hoc għal slots ta' kull tip ta' avjazzjoni inkluża l-avjazzjoni ġenerali. Għal dan il-għan, l-islots disponibbli fil-ġabra imsemmija fl-Artikolu 10 imma li jkunu għadhom mhux allokata jistagħu jintużaw, kif ukoll slots rilaxxati b'avviż qasir.

4. Slots jistgħu ikunu mibdula liberament bejn trasportaturi bl-ajru jew ittrasferiti minn trasportatur bl-ajru minn rotta, jew tip ta' servizz, għal rotta oħra, bi ftehim reċiproku jew bħala riżultat ta' akkwist totali jew parzjali jew unilateralment. Dawn it-tibdiliet jew trasferimenti għandhom ikunu trasparenti u suġġetti għal konferma tal-prattiċità mill-koordinatur li:

(a) operazzjonijiet ta' l-ajruport mhumiex sejrin ikunu ppreġudikati;

(b) limitazzjonijiet imposti minn Stat Membru skond l-Artikolu 9 ikunu rrispettati;

(ċ) bidla fl-użu ma tinkwadrax fl-għan ta' l-Artikolu 11.

5. Slots allokati lil applikanti ġodda li joperaw servizz bejn żewġ ajruporti tal-Komunità ma jistgħux ikunu mibdula jew trasferiti bejn trasportaturi bl-ajru jew minn trasportatur bl-ajru minn rotta għall-oħra kif ipprovdut fil-paragrafu 4 għal perjodu ta' żewġ staġuni.

6. Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi, wara konsultazzjonijiet ma trasportaturi bl-ajru, mal-koordinaturi, u ma' l-awtoritajiet ta' l-ajruport, standards rakkomandati għas-sistemi awotmatiċizzati li huma użati mill-koordinaturi sabiex jassiguraw l-implimentazzjoni xierqa ta' l-Artikoli 4 u 7.

7. Meta jkun hemm ilmenti dwar l-allokazzjoni ta' slots, il-kumitat ta' koordinament għandu jikkonsidra l-materja u jista' jagħmel proposti lejn il-koordinatur f'attentat biex jirrisolvi l-problemi.

8. Jekk il-problemi ma jistgħux jiġu riżolti wara konsiderazzjoni mill-kumitat ta' koordinament, l-Istat Membru interessat jista' jagħmel provvediment għal medjazzjoni mill-organizzazzjoni rappreżentattiva ta' trasportaturi bl-ajru jew minn terza persuna oħra.

L-Artikolu 9

Servizzi reġjonali

1. Stat Membru jista' jirriserva ċerti slots f'ajruport li huwa kkoordinat bis-sħiħ għal servizzi skedati domestiċi:

(a) fuq rotta lejn ajruport li jkun iservi reġjun periferali jew ta' żvilupp fit-territorju tiegħu, meta dik ir-rotta tkun ikkunsidrata vitali għall-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun li fih l-ajruport ikun lokalizzat, bil-kondizzjoni li:

(i) s-slots ikkonċernati jkunu qegħdin jiġu użati fuq dik ir-rotta fil-ħin tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

(ii) trasportatur ikun jopera fuq ir-rotta;

(iii) l-ebda metodu ieħor ta' trasport ma jista' jipprovdi servizz adegwat;

(iv) ir-riserva ta' slots għandha tieqaf meta t-tieni trasportatur bl-ajru ikun stabbilixxa servizz skedat domestiku fuq ir-rotta bl-istess numru ta' frekwenzi bħall-ewwel trasportatur bl-ajru u jkun operah għal mill-inqas staġun;

(b) fuq rotot meta l-obbligazzjonijiet ta' servizz pubbliku jkunu ġew imposti permezz tal-leġislazzjoni tal-Komunità.

2. Il-proċeduri fl-Artikolu 4(1)(d) sa 4(1)(i) tar-Regolament (KEE) Nru 2408/92 għandhom ikunu applikati jekk trasportatur bl-ajru Komunitarju ieħor ikun interessat li jservi r-rotta u ma jkunx irnexxielu jakkwista slots fi żmien siegħa qabel jew wara l-ħinijiet mitluba mingħand il-koordinatur.

3. L-Istat Membru għandu jikkomunika lejn il-Kummissjoni lista ta' rotot li dwarhom slots ikunu ġew irriservati f'ajruport ikkoordinat bis-sħiħ. Dan għandu jsir l-ewwel mad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tippubblika studju ġenerali tar-rotot ikkonċernati fl-Ġurnal Uffiċċjali tal-Komunitajiet Ewropej mhux aktar tard minn xahrejn wara l-komunikazzjoni.

L-Artikolu 10

Ġemgħa ta' slots

1. F'ajruport fejn issir allokazzjoni ta' slot, għandu jistabbilixxi ġemgħa għal kull perjodu kkoordinat u għandu jkollu s-slots maħluqa ġodda, slots mhux użati u slots li jkunu ġew ċeduti minn trasportaturi bl-ajru matul, jew sa l-aħħar ta', l-istaġun jew li b'mod ieħor ikunu saru disponibbli.

2. Kull slot mhux utilizzat għandu jkun irtirat u mitfugħ fil-ġabra ta' slots kif xieraq sakemm in-nuqqas ta' l-utilizzazzjoni jista' jkun iġġustifikat permezz tar-raġunijiet ta' l-atterrar ta' tip ta' ajruplan, jew l-għeluq ta' ajruport jew l-spazju ta' l-ajru jew xi każ simili eċċezzjonali ieħor.

3. Slots li jkunu allokati lil trasportaturi bl-ajru għat-tħaddim ta' servizz skedat jew servizz ipprogrammat mhux skedat f'mument partikolari ta' xi jum u għall-istess jum tal-ġimgħa fuq perjodu rikonoxxibbli sa perjodu wieħed ta' skedar ma jintitolawx li trasportatur bl-ajru għall-istess serje ta' slots fil-perjodu ekwivalenti li jmiss, sakemm trasportatur bl-ajru ikun jista' juri għas-sodisfazzjon tal-koordinatur li dan ikun ġie operat, kif indikat mill-koordinatur, minn trasportatur bl-ajru għal mill-inqas 80 % tal-ħin matul il-perjodu li fih dawn ikunu ġew allokati.

4. Slots allokati lil trasportaturi bl-ajru qabel il-31 ta' Jannar għall-istaġun tas-sajf li jmiss, jew qabel il-31 ta' Awissu ta' l-istaġun tax-xitwa ta' wara, iżda li jkunu rilaxxati lejn il-koordinatur għal riallokazzjoni qabel dawk id-dati m'għandhomx jiġu kkunsidrati għall-finijiet tal-kalkulazzjoni dwar l-użu.

5. Jekk l-użu ta' 80 % tas-serje ta' slots ma jistax ikun muri, is-slots kollha li jikkostitwixxu dak is-serje għandhom ikunu mpoġġija fil-ġemgħa ta' slots, sakemm dak in-nuqqas ta' utilizzazzjoni jkun jista' jiġi ġġustifikat abbażi ta' xi wieħed mir-raġunijiet li ġejjin:

(a) każijiet mhux prevedibbli u irresistibbli barra mill-kontroll ta' trasportaturi bl-ajru li jwasslu għal per eżempju:

- atterrar tat-tip ta' ajruplan użat ġeneralment għas-servizz inkwistjoni, jew

- għeluq ta' ajruport jew spazju ta' l-ajru;

(b) problemi dwar il-bidu ta' servizz ta' passiġġieri skedat ġdid b'ajruplan li ma jkollux aktar minn tmenin siġġu fuq rotta bejn ajruport reġjonali u l-ajruport ikkoordinat u fejn il-kapaċità ma teċċedix 30000 siġġu kull sena, jew

(ċ) dannu finanzjarju serju għal dawk interessati li jitrasportaw bl-ajru tal-Komunità, li, bħala riżultat, l-għoti ta' liċenzja temporanja mill-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji sakemm issir riorganizzazzjoni finanzjarja ta' trasportatur bl-ajru bi qbil ma l-Artikolu 5(5) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92;

(d) interruzzjoni ta' serje ta' servizzi mhux skedati minħabba kanċellazzjonijiet minn operaturi ta' vjaġġi, b'mod partikolari barra mill-perjodu ewlieni tas-soltu, sakemm l-użu tas-slots b'mod ġenerali ma jinżilx inqas mis-70 %;

(e) interruzzjoni ta' serje ta' servizzi minħabba azzjoni maħsuba li taffettwa dawk is-servizzi, li tagħmilha prattikament u/jew teknikament impossibbli għal trasportatur bl-ajru li jagħmel l-operazzjonijiet kif ippjanati.

6. Jekk problemi serji jkomplu jeżistu għal applikanti ġodda, l-Istat Membru għandu jassigura li tissejjaħ laqgħa tal-kumitat ta' koordinament tal-ajruport. L-għan tal-laqgħa għandu jkun li jiġu eżaminati l-possibilitajiet biex tkun irrimedjata s-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tkun mistiedna għal dik il-laqgħa.

7. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2408/92, slots impoġġija f'ġemgħat għandhom ikunu ddistribwiti bejn trasportaturi applikanti. 50 % ta' dawn is-slots għandhom ikunu allokati lill-applikanti ġodda sakemm talbiet minn applikanti ġodda jkunu anqas minn 50 %.

8. Applikant ġdid li jkun ġie offrut slots fi żmien sagħtejn qabel jew wara l-ħin mitlub iżda li ma jkunx aċċetta din l-offerta m'għandux iżomm l-istatus ta' applikant ġdid.

L-Artikolu 11

Mekkaniżmu ta' salvagwardja

1. Meta ma tistax tinstab soluzzjoni skond il-paragrafu 2 u meta wieħed jikkunsidra li l-kompetizzjoni bejn trasportaturi bl-ajru li huma interessati m'għandhiex tiġi mxekkla, trasportatur bl-ajru m'għandux jitħalla li juża l-flessibiltà pprovduta fl-Artikolu 8(4) għall-finijiet li jiġu introdotti wieħed jew aktar frekwenzi fuq rotta bejn ajruport ikkoordinat bis-sħiħ ġewwa l-Komunità u ajruport fi Stat Membru ieħor, jekk trasportatur bl-ajru ieħor tal-Komunità, illiċenzjat minn Stat Membru ieħor, ma jkunx kapaċi, minkejja sforzi serji u konsistenti, li jakkwista slots għal atteraġġ u tluq li jistgħu jiġu użati b'mod raġonevoli biex jiġu pprovduti wieħed jew aktar frekwenzi fuq ir-rotta fi żmien sagħtejn qabel jew wara l-ħinijiet mitluba mill-koordinatur.

Din id-dispożizzjoni ma tapplikax jekk it-trasportatur bl-ajru li juża l-flessibiltà pprovduta fl-Artikolu 8(4) ma jeċċedix il-frekwenzi ta' trasportatur ieħor.

2. Meta jittieħed akkont li l-kompetizzjoni bejn trasportaturi bl-ajru kkonċernati m'għandhiex tiġi mxekkla, l-Istati Membri responsabbli għall-ajruport ikkoordinat bis-sħiħ imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jagħmlu minn kollox biex jiffaċilitaw ftehim bejn trasportaturi bl-ajru interessati.

Soluzzjoni alternattiva għall-problema għandha tiġi mfittxija bħal ma:

- sforzi biex jiġi assigurat li t-talba għal slots minn trasportatur bl-ajru illiċenzjat minn Stat Membru ieħor tkun akkomodata,

- l-użu raġonevoli minn trasportatur tal-flessibbiltà li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 8(4).

3. Stat Membru interessat jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu fi żmien xahrejn minn meta dak li jġorr bl-ajru jinforma lill-koordinatur bl-intenzjoni tiegħu li juża l-flessibbiltà li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 8(4).

L-Artikolu 12

Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Kull meta jidher li pajjiż mhux membru, għar-rigward ta' l-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti,

(a) ma jagħtix lil trasportaturi bl-ajru tal-Komunità trattament komparabbli għal dak mogħti minn Stati Membri lil trasportaturi bl-ajru minn dak il-pajjiż, jew

(b) ma jagħtix lil trasportaturi bl-ajru tal-Komunità de facto trattament nazzjonali, jew

(ċ) jagħtli lil trasportaturi bl-ajru ta' pajjiżi oħra mhux membri trattament aktar favorevoli milli lil trasportaturi bl-ajru tal-Komunità,

azzjoni xierqa tista' tittieħed biex tirrimedja s-sitwazzjoni għar-rigward ta' l-ajruport jew ajruporti interessati, inkluża s-sospensjoni kollha jew parzjali ta' l-obbligazzjonijiet ta' dan ir-Regolament għar-rigward ta' trasportaturi bl-ajru ta' dak il-pajjiż mhux membru, bi qbil mal-liġi tal-Komunità.

2. Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'xi diffikultajiet serji li jkunu ltaqgħu magħhom, fil-liġi jew fil-fatt, minn trasportaturi bl-ajru tal-Komunità sabiex jakkwistaw slots f'ajruporti ta' pajjiżi mhux membri.

L-Artikolu 13

Rapport u kooperazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lejn il-Parlament Ewropew u lejn il-Kunsill dwar l-operat ta' dan ir-Regolament tliet snin wara d-dħul tiegħu fis-seħħ. Dan ir-rapport għandu jkollu inter alia l-elementi li ġejjin:

(a) l-istruttura ta' l-industrija tal-linja ta' l-ajru;

(b) il-progress magħmul mill-industrija fit-tnaqqis tan-nuqqas ta' użu ta' slots;

(ċ) il-kobor tal-ġemgħa ta' slots, kif iddefinta fl-Artikolu 10(1), kull staġun f'ajruporti magħżula;

(d) il-volum ta' applikazzjonijet mhux aċċettati għal slots kull staġun f'ajruporti magħżula;

(e) in-numru ta' applikanti ġodda li japplikaw għal slots kull staġun f'ajruporti magħżula;

(f) l-użu ta' proċeduri ta' kontenzjoni stabbiliti skond it-termini ta' l-Artikolu 8.

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari għar-rigward tal-ġbir ta' l-informazzjoni għar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1.

L-Artikolu 14

Ir-reviżjoni

Il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar il-kontinwazzjoni jew ir-reviżjoni ta' dan ir-Regolament sa l-1 ta' Lulju 1997, abbażi ta' proposta mingħand il-Kummissjoni li għandha ssir sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 1996.

L-Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tletin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fl-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-18 ta' Jannar 1993.

Għall-Kunsill

Il-President

T. Pedersen

[1] ĠU C 43, tad-19.2.1991, p. 3.

[2] ĠU C 13, ta' l-20.1.1992, p. 446.

[3] ĠU C 339, tal-31.12.1991, p. 41.

[4] ĠU L 240, ta' l-24.8.1992, p. 8.

[5] ĠU L 240, ta' l-24.8.1992, p. 1.

--------------------------------------------------

Top