EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0117

Id-Direttiva tal-Kunsill ta' l-10 ta' Frar 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa

ĠU L 45, 19.2.1975, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2009; Imħassar b' 32006L0054

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/117/oj

31975L0117Official Journal L 045 , 19/02/1975 P. 0019 - 0020
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0078
Greek special edition: Chapter 05 Volume 2 P. 0042
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0078
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 2 P. 0052
Portuguese special edition Chapter 05 Volume 2 P. 0052


Id-Direttiva tal-Kunsill

ta' l-10 ta' Frar 1975

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa

(75/117/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 100 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Billi l-implimentazzjoni tal-prinċipju li rġiel u nisa għandhom jirċievu paga ndaqs kif jinsab fl-Artikolu 119 tat-Trattat hija parti integrali mit-twaqqif u l-iffunzjonar tas-suq komuni;

Billi hija primarjament ir-responsabbiltà ta' l-Istati Membri li jassiguraw l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju permezz ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi xierqa;

Billi r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Jannar 1974 [3] li għandha x'taqsam ma' programm ta' azzjoni soċjali, li l-għan tiegħu hu li jagħmel possibbli l-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet ta' għajxien u ta' xogħol waqt li t-titjib jibqa' jinżamm u li jwassal għal żvilupp soċjali u ekonomiku bilanċjat fil-Komunità, irrikonoxxiet li għandha tingħata prijorità lil azzjoni meħuda f'isem in-nisa fejn jirrigwarda aċċess għall-impjieg u taħriġ vokazzjonali u avvanz, u għar-rigward ta' kondizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-paga;

Billi huwa mixtieq li jiġu nfurzati l-liġijiet bażiċi b'livelli li l-għan tagħhom hu li jiffaċilitaw l-applikazzjoni prattika tal-prinċipju ta' l-ugwaljanza b'tali mod li l-impjegati kollha fil-Komunità jistgħu jiġu protetti f'dawn il-materji;

Billi fl-Istati Membri varji differenzi jkomplu jeżistu minkejja l-isforzi magħmula biex tkun applikata r-riżoluzzjoni tal-konferenza ta' l-Istati Membri tat-30 ta' Diċembru 1961 dwar paga ndaqs għall- irġiel u għan- nisa u billi, għalhekk, id-dispożizzjonijiet nazzjonali għandhom jitressqu lejn xulxin fir-rigward ta' l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ndaqs.

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Il-prinċipju ta' paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa deskritt fil-qosor fl-Artikolu 119 tat-Trattat, 'il quddiem imsejjaħ "prinċipju ta' paga ndaqs", ifisser, għall-istess xogħol jew għal xogħol li għalih huwa attribwit valur indaqs, it-tneħħija ta' kull diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess għar-rigward ta' l-aspetti kollha u kondizzjonijiet ta' ħlas.

Partikolarment, fejn sistema ta' klassifikazzjoni ta' impjiegi hija użata biex tistabbilixxi paga, għandha tkun ibbażata fuq l-istess kriterji kemm għall-irġiel u għan-nisa u hekk imfassla li teskludi kull diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess.

L-Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jintroduċu fis-sistemi legali tagħhom nazzjonali dawk il-miżuri li huma meħtieġa biex jagħmlu possibbli li l-impjegati kollha li jikkonsidraw li sar nuqqas kontra tagħhom minħabba li ma ġiex applikat il-prinċipju ta' paga ndaqs li jsegwu l-pretensjonijiet tagħhom bi proċess ġudizzjarju wara li possibbilment jirrikorru lejn awtoritajiet oħra kompetenti.

L-Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom ineħħu għal kollox kull diskriminazzjoni bejn irġiel u nisa li toħroġ minn liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi, li huma kuntrarji għall-prinċipju ta' paga ndaqs.

L-Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li dispożizzjonijiet li jidhru fi ftehim kollettiv, skali ta' paga, ftehim fuq pagi jew kuntratti ta' impjieg individwali li huma kuntrarji għall-prinċipju ta' paga ndaqs għandhom jew jistgħu jiġu dikjarati nulli u bla effett jew jistgħu ikunu emendati.

L-Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipproteġu l-impjegati kontra tkeċċija minn min jimpjega bħala reazzjoni għal ilment ġewwa l-impriża jew għal kwalunkwe proċedura legali li l-għan tagħha hu li tesiġi l-konformità mal-prinċipju ta' paga ndaqs.

L-Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom, skond iċ-ċirkostanzi nazzjonali u sistemi legali tagħhom, jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li l-prinċipju ta' paga ndaqs ikun applikat. Huma għandhom jaraw li mezzi effettivi huma disponibbli biex jieħdu ħsieb li dan il-prinċipju ikun osservat.

L-Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li d-dispożizzjonijiet adottati skond din id-Direttiva, flimkien mad-dispożizzjonijiet diġà fis-seħħ, huma miġjuba għall-attenzjoni ta' l-impjegati bil-mezzi kollha xierqa, per eżempju fuq il-post tax-xogħol tagħhom.

L-Artikolu 8

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex iħarsu din id-Direttiva fi żmien sena min-notifika tagħha u għandom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni bihom.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jadottaw fl-isfera li taqa' taħt din id-Direttiva.

L-Artikolu 9

Fi żmien sentejn mill-iskadenza tal-perjodu ta' sena msemmi fl-Artikolu 8, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-Kummissjoni biex tkun tista' tfassal rapport fuq l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva biex tgħaddih lill-Kunsill.

L-Artikolu 10

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-10 ta' Frar 1975.

Għall-Kunsill

Il-President

G. Fitzgerald

[1] ĠU C 55, tat-13.5.1974, p. 43.

[2] ĠU C 88, tas-26.7.1974, p. 7.

[3] ĠU C 13, tat-12.2.1974, p. 1.

--------------------------------------------------

Top