EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0295

2012/295/UE: Deċiżjoni Nru 1/2012 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura, imwaqqaf bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli tat- 3 ta’ Mejju 2012 dwar l-emenda tal-Anness 7 għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli

OJ L 155, 15.6.2012, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/295/oj

15.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 155/1


DEĊIŻJONI Nru 1/2012 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA, IMWAQQAF BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FIL-PRODOTTI AGRIKOLI

tat-3 ta’ Mejju 2012

dwar l-emenda tal-Anness 7 għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli

(2012/295/UE)

IL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera, dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli (1) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”), u b’mod partikulari l-Artikolu 11 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2002.

(2)

L-Anness 7 tal-Ftehim jimmira li jiffaċilita u jippromwovi l-kummerċ bilaterali tal-prodotti tas-settur tal-inbid.

(3)

Skont l-Artikolu 27(1) u (2) tal-Anness 7 għall-Ftehim, il-grupp ta’ ħidma dwar “il-prodotti tas-settur tal-inbid” għandu jeżamina kull kwistjoni marbuta mal-Anness 7 u mal-implimentazzjoni tiegħu, u għandu jfassal proposti għall-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura. Dan il-grupp iltaqa’ biex jeżamina, b’mod partikulari, il-ħtieġa li l-Anness 7 jiġi aġġornat, wara li l-leġiżlazzjoni tal-Partijiet kompliet żviluppat, u l-ħtieġa li dan l-Anness jiġi rristrutturat, sabiex isir koerenti mal-ftehimiet internazzjonali l-oħra li għandha l-Unjoni Ewropea b’rabta mal-prodotti tas-settur tal-inbid.

(4)

Jeħtieġ li l-Anness 7 tal-Ftehim jiġi adattat sabiex iqis kemm l-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-Partijiet kif ukoll ir-ristrutturar tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness 7 għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli u l-Appendiċi tiegħu għandhom jinbidlu bit-test mogħti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-adozzjoni tagħha mill-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura

Il-President u l-Kap tad-delegazzjoni tal-UE

Bruno BUFFARIA

Il-Kap tad-delegazzjoni Svizzera

Jacques CHAVAZ

Is-Segretarju tal-Kumitat

Jana KLÍMOVÁ


(1)  ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132.


ANNESS

ANNESS 7

DWAR IL-KUMMERĊ FIL-PRODOTTI TAS-SETTUR TAL-INBID

Artikolu 1

Għanijiet

Il-partijiet hawnhekk jaqblu, skont il-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni u tar-reċiproċità, li jiffaċilitaw u jippromwovu l-kummerċ ta’ bejniethom fil-prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fit-territorju tagħhom skont il-kundizzjonijiet imsemmija f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Ambitu

Dan l-Anness għandu japplika għall-prodotti tas-settur tal-inbid iddefiniti fid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi msemmija fl-Appendiċi 1.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ dan l-Anness, u minbarra fejn huwa espressament imsemmi mod ieħor fl-Anness:

(a)

“prodott tas-settur tal-inbid li joriġina fi”, segwit minn isem wieħed mill-Partijiet, tfisser prodott skont it-tifsira tal-Artikolu 2, maħdum fit-territorju tal-Parti msemmija, minn għeneb miġbur kollu kemm hu minn dan l-istess territorju jew minn territorju ddefinit fl-Appendiċi 2, f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness;

(b)

“indikazzjoni ġeografika” tfisser kull indikazzjoni, inkluża d-denominazzjoni tal-oriġini, skont it-tifsira tal-Artikolu 22 tal-Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ, mehmuż mal-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim TRIPS”), li hija rrikonoxxuta mil-liġijiet jew mir-regolamenti ta’ Parti minnhom għad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta’ prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li joriġina fit-territorju tagħha jew f’territorju ddefinit fl-Appendiċi 2;

(c)

“terminu tradizzjonali” tfisser isem użat tradizzjonalment li jirreferi, b’mod partikulari, għall-metodu ta’ produzzjoni jew għall-kwalità, il-kulur jew it-tip ta’ prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2, u li huwa rrikonoxxut mil-liġijiet u mir-regolamenti ta’ Parti minnhom għad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta’ dak il-prodott li joriġina fit-territorju ta’ dik il-Parti;

(d)

“isem protett” tfisser indikazzjoni ġeografika jew terminu tradizzjonali kif imsemmi fil-paragrafi (b) u (c) rispettivament, li huma protetti skont dan l-Anness;

(e)

“deskrizzjoni” tfisser l-ismijiet użati fuq it-tikketti, fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 waqt it-trasport, fid-dokumenti kummerċjali, b’mod partikulari l-fatturi u n-noti ta’ kunsinna, u fir-riklami;

(f)

“tikkettar” tfisser id-deskrizzjonijiet u r-referenzi, is-sinjali, id-disinji jew il-marki kummerċjali l-oħra kollha li jiddistingwu l-prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 u li jidhru fuq l-istess kontenitur, inkluż fuq it-tagħmir tas-siġill tiegħu jew it-tikketta mwaħħla miegħu, u fuq l-għata li tgħatti l-għonq tal-flixkun;

(g)

“preżentazzjoni” tfisser l-ismijiet użati fuq il-kontenituri u fuq it-tagħmir biex jingħalqu, fuq it-tikketti u fuq il-pakkett;

(h)

“ippakkjar” tfisser it-tgeżwir protettiv bħall-karti, it-tgeżwir tat-tiben ta’ kull tip, il-kartun u l-kaxxi, li jintuża matul it-trasport ta’ kontenitur wieħed jew iżjed u/jew meta dawn il-kontenituri jkunu qed jiġu ppreżentati lill-konsumatur aħħari biex jinbiegħu lilu;

(i)

“ir-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid” ifissru d-dispożizzjonijiet kollha stabbiliti f’dan l-Anness;

(j)

“awtorità kompetenti” tfisser kull awtorità maħtura jew dipartiment maħtur minn Parti waħda biex jara li jiġu applikati r-regoli dwar il-produzzjoni u l-kummerċ tal-prodotti tas-settur tal-inbid;

(k)

“awtorità ta’ kuntatt” tfisser il-korp uffiċjali jew l-awtorità kompetenti maħtura minn Parti waħda biex tiżgura li jkun hemm kuntatt xieraq mal-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti l-oħra;

(l)

“awtorità li tagħmel it-talba” tfisser l-awtorità kompetenti maħtura apposta minn waħda mill-Partijiet u li tippreżenta talba għall-għajnuna fl-oqsma koperti minn dan it-Titolu;

(m)

“awtorità li tirċievi t-talba” tfisser il-korp uffiċjali jew l-awtorità kompetenti maħtura apposta minn waħda mill-Partijiet u li tirċievi talba għall-għajnuna fl-oqsma koperti minn dan it-Titolu;

(n)

“ksur” tfisser kull ksur jew attentat ta’ ksur tar-regoli dwar il-produzzjoni u l-kummerċ tal-prodotti tas-settur tal-inbid.

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET LI JAPPLIKAW GĦALL-IMPORTAZZJONI U GĦALL-BEJGĦ

Artikolu 4

It-tikkettar, il-preżentazzjoni u d-dokumenti ta’ akkumpanjament

(1)   Il-kummerċ bejn il-Partijiet fil-prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 2 li joriġinaw fit-territorju rispettiv tagħhom għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet tekniċi stabbiliti f’dan l-Anness. “Dispożizzjonijiet tekniċi” tfisser id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-Appendiċi 3 marbutin mad-definizzjoni tal-prodotti tas-settur tal-inbid, mal-prattiki enoloġiċi, mal-kompożizzjoni tal-prodotti msemmija, mad-dokumenti ta’ akkumpanjament tagħhom u mar-regoli dwar it-trasport u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom.

(2)   Il-Kumitat jista’ jiddeċiedi li jemenda d-definizzjoni tad-“dispożizzjonijiet tekniċi” mogħtija fil-paragrafu 1.

(3)   Id-dispożizzjonijiet tal-atti msemmija fl-Appendiċi 3 marbutin mad-dħul fis-seħħ jew mal-implimentazzjoni tagħhom m’għandhomx japplikaw għall-għanijiet ta’ dan l-Anness.

(4)   Dan l-Anness m’għandux ikun ta’ ħsara għall-applikazzjoni ta’ regoli nazzjonali jew ta’ regoli tal-Unjoni Ewropea marbutin mat-tassazzjoni jew għall-miżuri ta’ kontroll marbutin magħhom.

TITOLU II

PROTEZZJONI REĊIPROKA TAL-ISMIJIET TAL-PRODOTTI TAS-SETTUR TAL-INBID IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

Artikolu 5

Ismijiet protetti

F’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea u fl-Isvizzera, l-ismijiet li ġejjin mogħtija fl-Appendiċi 4 huma protetti:

(a)

l-isem jew ir-referenzi għall-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea jew għall-Isvizzera minn fejn ikun ġej l-inbid;

(b)

it-termini speċifiċi;

(c)

id-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi;

(d)

it-termini tradizzjonali.

Artikolu 6

Ismijiet jew referenzi użati biex wieħed jirreferi għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew għall-Isvizzera

(1)   Għall-identifikazzjoni tal-oriġini tal-inbejjed fl-Isvizzera, l-ismijiet jew ir-referenzi għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jservu biex jirreferu għal dawn il-prodotti:

(a)

huma riżervati għall-inbejjed li joriġinaw fl-Istat Membru kkonċernat;

(b)

jistgħu jintużaw biss għal prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

(2)   Għall-identifikazzjoni tal-oriġini tal-inbejjed fl-Unjoni Ewropea, l-isem jew ir-referenzi għall-Isvizzera li jservu biex jirreferu għal dawn il-prodotti:

(a)

huma riżervati għall-inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera;

(b)

jistgħu jintużaw biss għal prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Isvizzera.

Artikolu 7

Termini oħrajn

(1)   It-termini “denominazzjoni protetta tal-oriġini” u “indikazzjoni ġeografika protetta”, u t-taqsiriet tagħhom “DPO” u “IĠP”, kif ukoll it-termini “Sekt” u “crémant” imsemmija fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 (1), huma riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Istat Membru kkonċernat u jistgħu jintużaw biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

(2)   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 10, it-terminu “denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata” u t-taqsira tiegħu “DOK” u t-terminu “inbid lokali”, imsemmija fl-Artikolu 63 tal-Liġi federali dwar l-agrikoltura, huma riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Isvizzera, u jistgħu jintużaw biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet tal-Isvizzera.

It-terminu “inbid tal-mejda”, imsemmi fl-Artikolu 63 tal-Liġi federali dwar l-agrikoltura, huwa riżervat għall-inbejjed li ġejjin mill-Isvizzera, u jista’ jintuża biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet tal-Isvizzera.

Artikolu 8

Protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi

(1)   Fl-Isvizzera, id-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni Ewropea mniżżlin fil-Parti A tal-Appendiċi 4:

I.

huma protetti u riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Unjoni Ewropea;

II.

jistgħu jintużaw biss għall-prodotti tas-settur tal-inbid tal-Unjoni Ewropea u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Fl-Unjoni Ewropea, id-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Isvizzera mniżżlin fil-Parti B tal-Appendiċi 4:

I.

huma protetti u riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Isvizzera;

II.

jistgħu jintużaw biss għall-prodotti tas-settur tal-inbid tal-Isvizzera u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Isvizzera.

(2)   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji, skont dan il-Ftehim, sabiex jiżguraw li jkun hemm protezzjoni reċiproka tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi mniżżlin fl-Appendiċi 4 u li jintużaw fid-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tal-inbejjed li joriġinaw fit-territorju tal-Partijiet. Kull Parti għandha ddaħħal fis-seħħ il-mezzi ġuridiċi x-xierqa sabiex tiżgura li jkun hemm protezzjoni effettiva u sabiex tevita li denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika mogħtija fil-lista fl-Appendiċi 4 tintuża biex tirreferi għal inbid li ma jkunx ġej mill-post li għalih tkun tirreferi dik id-denominazzjoni tal-oriġini jew dik l-indikazzjoni ġeografika.

(3)   Il-protezzjoni prevista fil-paragrafu 1 tapplika anke meta:

(a)

l-oriġini vera tal-inbid tiġi indikata;

(b)

id-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika tkun tradotta jew traskritta jew tkun ġiet trażletterata, jew meta

(c)

l-indikazzjonijiet użati jkollhom magħhom termini bħal “għamla”, “tip”, “stil”, “imitazzjoni”, “metodu” jew kliem simili ieħor.

(4)   Fil-każ li xi denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fl-Appendiċi 4 jkunu omonimi, għandha tingħata protezzjoni lit-tnejn li huma, sakemm dawn jintużaw bona fide u sakemm, bil-kundizzjonijiet prattiċi tal-użu stabbiliti mill-Partijiet kontraenti fil-qafas tal-Kumitat, ikun żgurat trattament ugwali tal-produtturi kkonċernati u l-konsumatur ma jiġix żgwidat dwarhom.

(5)   Jekk indikazzjoni ġeografika msemmija fl-Appendiċi 4 tkun omonima ma’ indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz, japplika l-Artikolu 23(3) tal-Ftehim TRIPS.

(6)   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness ma għandhom bl-ebda mod ifixklu d-dritt ta’ kwalunkwe persuna li, waqt il-kummerċ, tuża isimha stess jew l-isem tal-predeċessur tagħha, sakemm dak l-isem ma jintużax b’mod li jqarraq bil-konsumatur.

(7)   Xejn f’dan l-Anness ma jobbliga lil xi waħda mill-Partijiet tipproteġi denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika tal-Parti l-oħra li tkun imniżżla fl-Appendiċi 4 iżda li mhijiex, jew li m’għadhiex, protetta fl-Istat tal-oriġini tagħha, jew li m’għadhiex tintuża f’dak il-pajjiż.

(8)   Il-Partijiet jaffermaw li d-drittijiet u l-obbligi stabbiliti skont dan l-Anness ma jgħoddu għall-ebda denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika oħra ħlief għal dawk imniżżlin fil-lista fl-Appendiċi 4.

(9)   Mingħajr ħsara għall-Ftehim TRIPS, dan l-Anness jikkompleta u jiddeskrivi fid-dettall id-drittijiet u l-obbligi li japplikaw għall-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi f’kull waħda mill-Partijiet.

Madankollu, il-Partijiet iċedu d-dritt tagħhom li jużaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 24(4), (6) u (7) tal-Ftehim TRIPS sabiex jirrifjutaw li jagħtu protezzjoni lil xi isem tal-Parti l-oħra, ħlief fil-każ imsemmi fl-Appendiċi 5 għal dan l-Anness.

(10)   Il-protezzjoni esklużiva prevista f’dan l-Artikolu għandha tapplika għall-isem “Champagne” imniżżel fil-lista tal-Unjoni Ewropea mogħtija fl-Appendiċi 4 għal dan l-Anness.

Artikolu 9

Relazzjonijiet bejn id-denominazzjonijiet tal-oriġini, l-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-marki kummerċjali

(1)   Il-Partijiet kontraenti mhumiex obbligati jipproteġu denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika jekk, meta titqies ir-reputazzjoni jew il-fama ta’ marka kummerċjali li kienet diġà teżisti, il-protezzjoni x’aktarx li tiżgwida lill-konsumatur dwar l-identità vera tal-inbid ikkonċernat.

(2)   Ir-reġistrazzjoni ta’ marka kummerċjali għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika mniżżla fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnha, għandha tiġi rrifjutata, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta l-prodott ikkonċernat ma jkunx joriġina fil-post indikat mid-denominazzjoni tal-oriġini jew mill-indikazzjoni ġeografika.

(3)   Marka kummerċjali rreġistrata għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika mniżżla fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnha, m’għandhiex tibqa’ valida, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta dik il-marka tkun tirreferi għal prodott li ma jkunx konformi mal-kundizzjonijiet meħtieġa għad-denominazzjoni tal-oriġini jew għall-indikazzjoni ġeografika.

(4)   Marka kummerċjali li l-użu tagħha jikkorrispondi mas-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu ta’ qabel u li, jekk din il-possibbiltà tkun prevista fil-leġiżlazzjoni kkonċernata, tkun tressqet u ġiet irreġistrata bona fide, jew tkun ġiet stabbilita minħabba użu bona fide minn xi Parti (inklużi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea), qabel id-data tal-protezzjoni tad-denominazzjoni tal-oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika tal-Parti l-oħra skont dan l-Anness, tista’ tkompli tintuża minkejja l-protezzjoni mogħtija lid-denominazzjoni tal-oriġini jew lill-indikazzjoni ġeografika, dejjem jekk, fil-leġiżlazzjoni tal-Parti kkonċernata, ma teżisti l-ebda raġuni biex il-marka kummerċjali titħassar.

Artikolu 10

Protezzjoni tat-termini tradizzjonali

(1)   Fl-Isvizzera, it-termini tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea mniżżlin fil-Parti A tal-Appendiċi 4:

(a)

m’għandhomx jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Isvizzera;

(b)

jistgħu jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Unjoni Ewropea biss għall-inbejjed tal-oriġini u tal-kategorija indikata fl-Appendiċi u fil-lingwa korrispondenti mogħtija fih, u biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Fl-Unjoni Ewropea, it-termini tradizzjonali tal-Isvizzera mniżżlin fil-Parti B tal-Appendiċi 4:

(a)

m’għandhomx jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Unjoni Ewropea;

(b)

jistgħu jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Isvizzera biss għall-inbejjed tal-oriġini u tal-kategorija indikata fl-Appendiċi u fil-lingwa korrispondenti mogħtija fih, u biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regolamenti tal-Isvizzera.

(2)   B’applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li jkun hemm protezzjoni, skont dan l-Artikolu, tat-termini tradizzjonali mniżżlin fl-Appendiċi 4 u li jintużaw fid-deskrizzjoni u fil-preżentazzjoni tal-inbejjed li joriġinaw fit-territorji tal-Partijiet rispettivi. Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jiżguraw li jkun hemm protezzjoni ġuridika effettiva sabiex jevitaw li t-termini tradizzjonali msemmija jintużaw sabiex jiddeskrivu nbejjed li mhumiex intitolati jużaw dawn it-termini, anke meta dawn it-termini tradizzjonali jkollhom magħhom termini bħal “għamla”, “tip”, “stil”, “imitazzjoni”, “metodu”, jew kliem simili ieħor.

(3)   Il-protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali għandha tapplika biss:

(a)

għal-lingwa jew għal-lingwi li bihom it-terminu hu mogħti fil-lista fl-Appendiċi 4;

(b)

għall-kategorija tal-inbid li għaliha t-terminu huwa protett għall-benefiċċju tal-Unjoni Ewropea jew għall-kategorija tal-inbid li għaliha huwa protett għall-benefiċċju tal-Isvizzera, skont dak li hu indikat fl-Appendiċi 4.

(4)   Fil-każ li xi termini tradizzjonali msemmija fl-Appendiċi 4 jkunu omonimi, għandha tingħata protezzjoni lil kull wieħed minnhom, sakemm dawn jintużaw bona fide u sakemm, bil-kundizzjonijiet prattiċi tal-użu stabbiliti mill-Partijiet kontraenti fil-qafas tal-Kumitat, ikun żgurat trattament ugwali tal-produtturi kkonċernati u l-konsumatur ma jiġix żgwidat dwarhom.

(5)   Fil-każ li terminu tradizzjonali msemmi fl-Appendiċi 4 jkun omonimu ma’ isem użat għal prodott tas-settur tal-inbid li ma jkunx ġej mit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet, dan l-isem jista’ jintuża biex jiġi deskritt u ppreżentat prodott tas-settur tal-inbid, sakemm dan jintuża b’mod tradizzjonali u konsistenti, l-użu tiegħu għal dak il-għan ikun irregolat mill-pajjiż tal-oriġini u l-konsumaturi ma jiġux żgwidati dwar l-oriġini vera tal-inbid ikkonċernat.

(6)   Dan l-Anness ma għandu bl-ebda mod ifixkel id-dritt ta’ kwalunkwe persuna li, waqt il-kummerċ, tuża isimha stess jew l-isem tal-predeċessur tagħha, sakemm dak l-isem ma jintużax b’mod li jqarraq bil-konsumatur.

(7)   Ir-reġistrazzjoni ta’ marka kummerċjali għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha terminu tradizzjonali mniżżel fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnu, għandha tiġi rrifjutata, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta dik il-marka ma jkollhiex x’taqsam ma’ prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-post marbut ma’ dak it-terminu tradizzjonali.

Marka kummerċjali rreġistrata għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha terminu tradizzjonali mniżżel fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnu, m’għandhiex tibqa’ valida, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta dik il-marka ma jkollhiex x’taqsam ma’ prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-post marbut ma’ dak it-terminu tradizzjonali.

Marka kummerċjali li l-użu tagħha jikkorrispondi mas-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu ta’ qabel u li tkun tressqet u ġiet irreġistrata bona fide jew li tkun ġiet stabbilita minħabba użu bona fide minn xi Parti (inklużi l-Istati Membri tal-Unjoni), qabel id-data tal-protezzjoni tat-terminu tradizzjonali tal-Parti l-oħra skont dan l-Anness, tista’ tkompli tintuża jekk din il-possibbiltà tkun prevista fil-liġijiet ikkonċernati tal-Parti kkonċernata.

(8)   Xejn f’dan l-Anness ma jobbliga lill-Partijiet biex jipproteġu terminu tradizzjonali li jkun imniżżel fl-Appendiċi 4 iżda li mhuwiex, jew li m’għadux, protett fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu, jew li m’għadux jintuża fih.

Artikolu 11

Implimentazzjoni tal-protezzjoni

(1)   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li, f’każ li prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin miż-żewġ Partijiet ikunu esportati u kkummerċjalizzati ’l barra mit-territorju tagħhom, l-ismijiet ta’ xi Parti minnhom li jkunu protetti skont dan l-Anness ma jintużawx biex jiġu deskritti u ppreżentati t-tali prodotti li jkunu ġejjin mill-Parti l-oħra.

(2)   Safejn tippermetti l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Partijiet, il-protezzjoni mogħtija minn dan l-Anness għandha testendi għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi u għall-federazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, tan-negozjanti u tal-konsumaturi li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom fit-territorju tal-Parti l-oħra.

(3)   Jekk id-deskrizzjoni jew il-preżentazzjoni ta’ prodott tas-settur tal-inbid, b’mod partikulari fuq it-tikketti, fid-dokumenti uffiċjali jew kummerċjali jew fir-riklami, taffettwa d-drittijiet li joħorġu minn dan l-Anness, il-Partijiet għandhom japplikaw il-miżuri amministrattivi meħtieġa jew għandhom jibdew proċeduri legali b’mod partikulari sabiex jiġġieldu kontra l-kompetizzjoni inġusta jew biex jimpedixxu l-użu ħażin tal-isem protett bi kwalunkwe mod ieħor.

(4)   Il-miżuri u l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jittieħdu b’mod partikulari fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta fit-traduzzjoni tad-deskrizzjonijiet previsti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew tal-Isvizzera f’waħda mil-lingwi tal-Parti l-oħra tiddaħħal kelma li x’aktarx tiżgwida lil min jaqraha dwar l-oriġini tal-prodott tas-settur tal-inbid li jkun ġie deskritt jew ippreżentat b’dak il-mod;

(b)

meta, fuq il-kontenitur jew fuq il-pakkett, fir-riklami jew fid-dokumenti uffiċjali jew kummerċjali ta’ prodott li ismu jkun protett skont dan l-Anness, jintużaw indikazzjonijiet, marki kummerċjali, ismijiet, referenzi jew disinji li, direttament jew indirettament, jagħtu informazzjoni falza jew li tista’ tinftiehem ħażin dwar il-provenjenza, l-oriġini, it-tip jew il-karatteristiċi materjali tal-prodott;

(c)

meta l-kontenituri jew il-pakketti użati jagħtu idea ħażina dwar l-oriġini tal-prodott tas-settur tal-inbid.

(5)   Dan l-Anness japplika mingħajr ħsara għal kwalunkwe protezzjoni iktar estensiva li l-Partijiet jistgħu jagħtu, skont il-leġiżlazzjoni interna tagħhom, jew skont ftehimiet internazzjonali oħra, lill-ismijiet protetti skont dan l-Anness.

TITOLU III

KONTROLL U GĦAJNUNA REĊIPROKA BEJN IL-KORPI UFFIĊJALI TA’ KONTROLL

Artikolu 12

Għan u limitazzjonijiet

(1)   Il-Partijiet għandhom jgħinu lil xulxin bil-mod u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Titolu. Huma għandhom jiżguraw li r-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid jiġu applikati kif suppost, b’mod partikulari billi jgħinu lil xulxin, billi jixkfu l-ksur ta’ dawn ir-regoli u billi jinvestigaw it-tali ksur.

(2)   L-għajnuna prevista f’dan it-Titolu għandha tkun mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet li jiggvernaw il-proċeduri kriminali jew l-għajnuna ġudizzjarja bejn il-Partijiet f’każijiet kriminali.

(3)   Dan it-titolu għandu jkun mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali marbutin mal-kunfidenzjalità tal-investigazzjonijiet ġudizzjarji.

SOTTOTITOLU I

Awtoritajiet tal-kontroll u tal-għajnuna reċiproka u l-persuni li jsirulhom il-kontrolli u li jirċievu l-għajnuna reċiproka

Artikolu 13

L-awtoritajiet ta’ kuntatt

(1)   Meta Parti taħtar diversi awtoritajiet kompetenti, għandha tiżgura li l-attivitajiet tagħhom ikunu kkoordinati.

(2)   Kull Parti għandha taħtar awtorità ta’ kuntatt waħda. Din l-awtorità:

għandha tibgħat it-talbiet għall-kollaborazzjoni, bil-għan li jiġi applikat dan it-Titolu, lill-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti l-oħra;

għandha tirċievi talbiet ta’ din ix-xorta mill-awtorità msemmija u għandha tibgħathom lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti li hija tagħmel parti minnha;

għandha tirrappreżenta lil dik il-Parti fil-konfront tal-Parti l-oħra fil-kuntest tal-kollaborazzjoni msemmija f’dan it-titolu;

għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra bil-miżuri meħudin skont l-Artikolu 11.

Artikolu 14

L-awtoritajiet u l-laboratorji

Il-Partijiet għandhom:

(a)

jibagħtu lil xulxin il-listi li ġejjin, aġġornati b’mod regolari mill-Partijiet:

il-lista tal-korpi uffiċjali li għandhom il-kompetenza jistabbilixxu d-dokumenti tat-tip VI 1 u dokumenti oħra ta’ akkumpanjament li jintbagħtu mal-prodotti tas-settur tal-inbid meta dawn jiġu ttrasportati, b’applikazzjoni tal-Artikolu 4(1) ta’ dan l-Anness u tad-dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li huma rilevanti għall-Appendiċi 3(A);

il-lista tal-awtoritajiet kompetenti u tal-awtoritajiet ta’ kuntatt imsemmija fl-Artikolu 3(j) u (k);

il-lista tal-laboratorji li huma awtorizzati jwettqu l-analiżi skont l-Artikolu 17(2);

il-lista tal-awtoritajiet kompetenti tal-Isvizzera msemmija fil-punt numru 4 tad-dokument ta’ akkumpanjament li jintbagħat mal-prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-Isvizzera meta dawn jiġu ttrasportati, skont l-Appendiċi 3(B);

(b)

jikkonsultaw u jinfurmaw lil xulxin bil-miżuri li kull Parti tkun ħadet b’rabta mal-applikazzjoni ta’ dan l-Anness. B’mod partikulari, huma għandhom jibagħtu lil xulxin id-dispożizzjonijiet rispettivi tagħhom u s-sommarji tad-deċiżjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji li jkunu partikularment importanti għall-applikazzjoni tajba tal-Anness.

Artikolu 15

Il-persuni li jsirulhom il-kontrolli

Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, u l-gruppi ta’ persuni bħal dawn, li l-attivitajiet professjonali tagħhom jistgħu jsirulhom il-kontrolli msemmija f’dan it-Titolu, m’għandhomx ifixklu dawn il-kontrolli u għandhom dejjem jiffaċilitawhom.

SOTTOTITOLU II

Miżuri ta’ kontroll

Artikolu 16

Miżuri ta’ kontroll

(1)   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jkun hemm l-għajnuna prevista fl-Artikolu 12 permezz ta’ miżuri ta’ kontroll xierqa.

(2)   Dawn it-tipi ta’ kontrolli għandhom jitwettqu jew b’mod sistematiku jew permezz ta’ ċċekkjar ta’ kampjuni. Fil-każ tal-iċċekkjar tal-kampjuni, il-Partijiet għandhom jiżguraw li dawn il-kontrolli jkunu rappreżentattivi permezz tal-għadd, tat-tip u tal-frekwenza tagħhom.

(3)   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri x-xierqa biex jiffaċilitaw ix-xogħol tal-uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom, b’mod partikulari sabiex dawn:

ikollhom aċċess għall-vinji u għall-faċilitajiet tal-produzzjoni, tal-preparazzjoni, tal-ħżin u tal-ipproċessar tal-prodotti tas-settur tal-inbid, kif ukoll għall-mezzi tat-trasport ta’ dawn il-prodotti;

ikollhom aċċess għall-postijiet tal-bejgħ u għall-imħażen, kif ukoll għall-vetturi ta’ kull min iżomm prodotti tas-settur tal-inbid jew prodotti li jistgħu jintużaw fit-tħejjija tagħhom bil-għan li jbiegħhom, jikkummerċjalizzahom jew jittrasportahom;

ikunu jistgħu jwettqu inventarju tal-prodotti tas-settur tal-inbid u tas-sustanzi jew il-prodotti li jistgħu jintużaw fit-tħejjija tagħhom;

ikunu jistgħu jieħdu kampjuni ta’ prodotti tas-settur tal-inbid miżmuma sabiex jinbiegħu jew sabiex jiġu kkummerċjalizzati jew ittrasportati;

ikunu jistgħu jistudjaw id-dejta taż-żamma tal-kotba u dokumenti oħra ta’ użu fi proċeduri ta’ kontroll, u jagħmlu kopji tagħhom u jisiltu estratti minnhom;

ikunu jistgħu jieħdu miżuri protettivi xierqa b’rabta mal-produzzjoni, il-preparazzjoni, iż-żamma, it-trasport, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-esportazzjoni lejn il-Parti l-oħra u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-seuttur tal-inbid jew ta’ prodotti li jistgħu jintużaw fit-tħejjija tagħhom meta jkun hemm suspett raġonevoli ta’ ksur gravi ta’ dan l-Anness, u b’mod partikulari f’każ li jkun hemm tbagħbis qarrieqi fil-prodotti jew riskji għas-saħħa pubblika.

Artikolu 17

Kampjuni

(1)   L-awtorità kompetenti ta’ waħda mill-Partijiet tista’ titlob lil awtorità kompetenti tal-Parti l-oħra biex tieħu kampjuni skont id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dik il-Parti.

(2)   L-awtorità li tintalab tagħmel dan għandha żżomm il-kampjuni miġbura skont il-paragrafu 1 u għandha taħtar il-laboratorju li ġo fih għandhom jiġu analizzati l-kampjuni. L-awtorità li tkun talbet għall-kampjuni tista’ taħtar laboratorju ieħor biex jagħmel analiżi parallela tal-kampjuni. Għal dan il-għan, l-awtorità li tintalab tieħu l-kampjuni għandha tibgħat għadd xieraq ta’ kampjuni lill-awtorità li tkun talbitha tieħu l-kampjuni.

(3)   Jekk ikun hemm nuqqas ta’ qbil bejn l-awtorità li tkun talbet għall-kampjuni u l-awtorità li tkun intalbet tagħmel dan dwar ir-riżultati tal-analiżi msemmija fil-paragrafu 2, għandha ssir analiżi ta’ arbitraġġ minn laboratorju li jkun inħatar miż-żewġ awtoritajiet b’mod konġunt.

SOTTOTITOLU III

Il-proċeduri

Artikolu 18

Avveniment li jwassal għal azzjoni

Meta awtorità kompetenti ta’ Parti jkollha suspett raġonevoli jew issir konxja:

li prodott tas-settur tal-inbid ma jikkonformax mar-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid jew li qiegħda ssirlu azzjoni qarrieqa bil-għan li jiġi prodott jew ikkummerċjalizzat prodott ta’ dan it-tip, u

li dan in-nuqqas ta’ konformità huwa ta’ interess speċifiku għal Parti minnhom u jista’ jwassal għal miżuri amministrattivi jew għal proċedimenti legali, hija għandha tgħarraf minnufih lill-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti kkonċernata permezz tal-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti tagħha.

Artikolu 19

Talbiet għal għajnuna reċiproka

(1)   It-talbiet skont dan it-Titolu għandhom isiru bil-miktub. Għandu jkollhom magħhom id-dokumenti meħtieġa biex tkun tista’ tintbagħat tweġiba għalihom. It-talbiet li jsiru bil-fomm jistgħu jiġu aċċettati meta l-urġenza tas-sitwazzjoni tkun teħtieġ dan, iżda dawn għandhom jiġu kkonfermati minnufih bil-miktub.

(2)   It-talbiet magħmulin skont il-paragrafu 1 għandu jkollhom magħhom l-informazzjoni li ġejja:

isem l-awtorità li tkun qed tagħmel it-talba;

il-miżura mitluba;

l-għan jew ir-raġuni għat-talba;

il-leġiżlazzjoni, ir-regoli jew l-istrumenti legali l-oħra kkonċernati;

informazzjoni kemm jista’ jkun preċiża u sħiħa dwar il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkunu qed jiġu investigati;

sommarju tal-fatti rilevanti.

(3)   It-talbiet għandhom isiru f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Partijiet.

(4)   Jekk talba ma tissodisfax ir-rekwiżiti formali, l-awtorità li tkun qed tagħmilha tista’ tintalab tikkoreġiha jew tikkompletaha; madankollu, dejjem jistgħu jiġu ordnati miżuri protettivi.

Artikolu 20

Proċedura

(1)   Fuq talba tal-awtorità li tagħmel it-talba, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha tibagħtilha t-tagħrif kollu rilevanti sabiex tgħinha tiżgura li r-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid qed jiġu applikati sewwa, u b’mod partikulari dak it-tagħrif dwar il-ħidmiet eżistenti jew ippjanati li jiksru, jew li x’aktarx jiksru, dawn ir-regoli.

(2)   Fuq talba raġonevoli tal-awtorità li tagħmel it-talba, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha twettaq superviżjoni speċjali jew kontrolli li jgħinuha tilħaq l-għanijiet mixtieqa jew għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li superviżjoni jew kontrolli bħal dawn jitwettqu.

(3)   L-awtorità li tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tipproċedi daqslikieku kienet qed taħdem f’isimha stess jew fuq talba ta’ xi awtorità tal-pajjiż tagħha stess.

(4)   Bi qbil mal-awtorità li tirċievi t-talba, l-awtorità li tagħmel it-talba tista’ taħtar uffiċjali li jkunu jaħdmu magħha jew li jkunu jaħdmu ma’ awtorità kompetenti oħra tal-Parti li tirrappreżenta:

biex jiġbru, fil-bini tal-awtoritajiet kompetenti tal-Parti fejn hija stabbilita l-awtorità li tirċievi t-talba, tagħrif marbut mal-applikazzjoni tajba tar-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid jew mal-miżuri ta’ kontroll, u biex jagħmlu kopji tad-dokumenti tat-trasport u ta’ dokumenti oħra u siltiet mir-reġistri;

biex jieħdu sehem fil-miżuri mitlubin skont il-paragrafu 2.

Il-kopji msemmija fl-ewwel inċiż jistgħu jsiru biss bi qbil mal-awtorità li tirċievi t-talba.

(5)   Awtorità li tagħmel it-talba li tkun tixtieq tibgħat uffiċjal maħtur skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4 fil-Parti l-oħra biex jieħu sehem fil-proċeduri ta’ kontroll kif imsemmi fit-tieni inċiż ta’ dak is-subparagrafu għandha tgħarraf lill-awtorità li tirċievi t-talba fil-ħin dovut qabel ma jibdew it-tali proċeduri. L-uffiċjali tal-awtorità li tirċievi t-talba għandhom il-ħin kollu jibqgħu inkarigati mill-proċeduri ta’ kontroll.

L-uffiċjali tal-awtorità li tagħmel it-talba għandhom:

jipproduċu mandat bil-miktub li jagħti l-identità u l-pożizzjoni uffiċjali tagħhom;

igawdu, mingħajr ħsara għar-restrizzjonijiet li l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-awtorità li tirċievi t-talba timponi fuq l-uffiċjali tagħha fl-eżerċizzju tal-proċeduri ta’ kontroll ikkonċernati;

minn drittijiet ta’ aċċess kif previst fl-Artikolu 16(3);

minn dritt għall-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-kontrolli magħmula mill-uffiċjali tal-awtorità li tirċievi t-talba skont l-Artikolu 16(3);

jieħdu attitudni, matul il-kontrolli, li tkun taqbel mar-regoli u mal-imġiba li japplikaw għall-uffiċjali tal-Parti li fit-territorju tagħha tkun qed titwettaq il-proċedura ta’ kontroll.

(6)   It-talbiet raġonevoli msemmija f’dan l-Artikolu għandhom jintbagħtu lill-awtorità tal-Parti kkonċernata li tirċievi t-talba permezz tal-awtorità ta’ kuntatt ta’ dik il-Parti. L-istess proċedura għandha tapplika:

għat-tweġibiet għal talbiet bħal dawn;

għall-komunikazzjonijiet marbutin mal-applikazzjoni tal-paragrafi 2, 4 u 5.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, u sabiex ikun hemm kollaborazzjoni aktar mgħaġġla u aktar effettiva bejniethom, f’ċerti każijiet fejn ikun xieraq, il-Partijiet jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti:

jibagħtu t-talbiet raġonevoli jew il-komunikazzjonijiet tagħhom direttament lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra;

iwieġbu direttament għat-talbiet raġonevoli jew għall-komunikazzjonijiet li jkunu rċevew mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra.

F’dawn il-każijiet, dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħarrfu minnufih lill-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti kkonċernata.

(7)   L-informazzjoni li tinsab fil-bank tad-dejta analitika ta’ kull Parti, inkluża d-dejta miksuba mill-analiżi tal-prodotti tas-settur tal-inbid rispettivi tagħhom, għandha tkun disponibbli għal-laboratorji maħtura għal dan il-għan mill-Partijiet, meta dawn jitolbu dan. Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni għandha jkollha x’taqsam biss mad-dejta analitika rilevanti meħtieġa sabiex tiġi interpretata analiżi mwettqa fuq kampjun ta’ karatteristiċi u oriġini komparabbli.

Artikolu 21

Deċiżjoni dwar l-għajnuna reċiproka

(1)   Il-Parti li minnha tifforma parti l-awtorità li tirċievi t-talba tista’ tirrifjuta li tagħti l-għajnuna skont dan it-Titolu jekk din l-għajnuna tista’ tagħmel ħsara lis-sovranità, lill-ordni pubblika, lis-sigurtà jew lil interessi essenzjali oħrajn tagħha.

(2)   Jekk l-awtorità li tagħmel it-talba titlob għal għajnuna li hi stess ma tkunx tista tagħti jekk tintalab għaliha, għandha tiġbed l-attenzjoni għal dan il-fatt fit-talba tagħha. Għandha tkun imbagħad l-awtorità li tirċievi t-talba li tiddeċiedi kif għandha twieġeb għal talba bħal din.

(3)   Jekk l-għajnuna tiġi rrifjutata, id-deċiżjoni u r-raġunijiet għaliha jridu jintbagħtu minnufih lill-awtorità li tkun għamlet it-talba.

Artikolu 22

Informazzjoni u dokumenti

(1)   L-awtorità li tirċievi t-talba għandha tibgħat ir-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħha lill-awtorità li tkun għamlet it-talba fil-forma ta’ dokumenti, kopji ċċertifikati, rapporti u dokumenti simili.

(2)   Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinbidlu b’tagħrif kompjuterizzat prodott f’kull għamla għall-istess għan.

(3)   L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18 u 20 għandu jkollha magħha d-dokumenti rilevanti jew evidenza rilevanti oħra u dettalji dwar il-miżuri amministrattivi jew il-proċeduri legali kollha, u għandha tirrelata b’mod partikulari:

mal-kompożizzjoni u l-karatteristiċi organolettiċi tal-prodott tas-settur tal-inbid ikkonċernat;

mad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tiegħu;

mal-konformità mar-regoli li jkopru l-produzzjoni, il-preparazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu.

(4)   L-awtoritajiet ta’ kuntatt ikkonċernati bil-kwistjoni li minħabba fiha nbeda l-proċess ta’ għajnuna reċiproka msemmi fl-Artikoli 18 u 20 għandhom jgħarrfu lil xulxin minnufih dwar:

kif ikunu qed jiżvolġu l-investigazzjonijiet, b’mod partikulari permezz ta’ rapporti u dokumenti jew sorsi ta’ informazzjoni oħrajn;

kull azzjoni amministrattiva jew legali meħuda sussegwentement għall-proċeduri kkonċernati.

Artikolu 23

Spejjeż

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar li jsiru minħabba li jkun qed jiġi applikat dan it-Titolu għandhom jitħallsu mill-Parti li tkun ħatret lil uffiċjal għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 20(2) u (4).

Artikolu 24

Kunfidenzjalità

(1)   Kull informazzjoni kkomunikata fi kwalunkwe forma skont dan it-Titolu għandha tkun kunfidenzjali. Għandha tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali u għandha tgawdi mill-protezzjoni mogħtija lil informazzjoni simili mil-liġijiet li japplikaw għal dan il-qasam fil-Parti li tkun irċevietha jew mid-dispożizzjonijiet korrispondenti li japplikaw għall-awtoritajiet tal-Unjoni, skont il-każ.

(2)   Fejn il-leġiżlazzjoni jew il-prattiki amministrattivi ta’ Parti jagħmlu limiti iżjed stretti għall-protezzjoni tas-sigrieti industrijali u kummerċjali minn dawk stabbiliti minn dan it-Titolu, dan tal-aħħar m’għandux jobbliga lil dik il-Parti tipprovdi informazzjoni lill-Parti l-oħra jekk dik il-Parti l-oħra li titlob l-informazzjoni ma tiħux il-passi biex tikkonforma ma’ dawk il-limiti iżjed stretti.

(3)   L-informazzjoni miġbura għandha tintuża biss għall-għanijiet ta’ dan it-Titolu; ma tistax tintuża għal għanijiet oħra fit-territorju ta’ Parti sakemm ma jkunx hemm qbil bil-miktub minn qabel min-naħa tal-awtorità amministrattiva li tkun bagħtitha, u għandha tkun suġġetta għar-restrizzjonijiet imposti minn din l-awtorità.

(4)   Il-paragrafu 1 m’għandux jimpedixxi l-użu tal-informazzjoni fil-kuntest ta’ proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi li jkunu nbdew wara minħabba ksur tal-liġi kriminali ordinarja, dejjem jekk din l-informazzjoni tkun inkisbet permezz tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali.

(5)   Il-Partijiet jistgħu, fir-reġistrazzjonijiet tagħhom tax-xhieda, tar-rapporti u tat-testimonjanzi u fil-proċeduri u l-akkużi miġjuba quddiem il-qrati, jużaw bħala xhieda t-tagħrif miksub u d-dokumenti kkonsultati skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 25

Esklużjonijiet

(1)   It-Titoli I u II ma japplikawx għall-prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 2:

(a)

li jgħaddu mit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet biex jibqgħu sejrin xi mkien ieħor; jew

(b)

li joriġinaw fit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet u jiġu nnegozjati bejniethom fi kwantitajiet żgħar bil-kundizzjonijiet u skont l-arranġamenti stabbiliti fl-Appendiċi 5 għal dan l-Anness.

(2)   L-applikazzjoni tal-Iskambju tal-Ittri bejn il-Komunità u l-Isvizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-kontroll uffiċjali tal-inbejjed iffirmat fil-15 ta’ Ottubru 1984 fi Brussell, għandu jiġi sospiż sakemm dan l-Anness jibqa’ fis-seħħ.

Artikolu 26

Konsultazzjonijiet

(1)   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin jekk xi ħadd minnhom iqis li l-Parti l-oħra tkun naqset milli twettaq xi obbligu skont dan l-Anness.

(2)   Il-Parti li titlob għall-konsultazzjonijiet għandha tipprovdi lill-Parti l-oħra bl-informazzjoni kollha meħtieġa għal analiżi ddettaljata tal-każ ikkonċernat.

(3)   F’każijiet fejn xi skadenza jew dewmien jista’ jipperikola s-saħħa umana jew ifixkel l-effettività tal-miżuri tal-ġlieda kontra l-frodi, jistgħu jittieħdu miżuri provviżorji ta’ salvagwardja mingħajr konsultazzjoni minn qabel, dejjem jekk il-konsultazzjonijiet jinbdew minnufih wara li jittieħdu dawn il-miżuri.

(4)   Jekk, wara li jintemmu l-konsultazzjonijiet previsti fil-paragrafi 1 u 3, il-Partijiet jkunu għadhom ma qablux bejniethom, il-Parti li tkun talbet għall-konsultazzjonijiet jew li tkun ħadet il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3 tista’ tieħu l-miżuri protettivi x-xierqa sabiex ikun jista’ jiġi applikat sewwa dan l-Anness.

Artikolu 27

Grupp ta’ ħidma

(1)   Il-Grupp ta’ ħidma dwar “il-prodotti tas-settur tal-inbid”, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Grupp ta’ ħidma”, li ġie stabbilit bl-Artikolu 6(7) tal-Ftehim, għandu jeżamina kull kwistjoni marbuta ma’ dan l-Anness u mal-implimentazzjoni tiegħu.

(2)   Il-Grupp ta’ ħidma għandu jeżamina perjodikament l-iżvilupp tal-liġijiet u r-regoli interni tal-Partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness. B’mod partikulari, huwa għandu jfassal proposti, li mbagħad jibgħat lill-Kumitat, sabiex jiġu adattati dan l-Anness u l-Appendiċi tiegħu.

Artikolu 28

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

(1)   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 8(10), il-prodotti tas-settur tal-inbid li, meta jidħol fis-seħħ dan l-Anness, ikunu ġew prodotti, ippreparati, deskritti u ppreżentati b’mod li jkun konformi mal-liġijiet jew mar-regolamenti interni tal-Partijiet iżda li huwa pprojbit skont dan l-Anness, jistgħu jkomplu jinbiegħu sa ma jispiċċa l-istokk.

(2)   Sakemm il-Kumitat ma jadottax dispożizzjonijiet mod ieħor, il-bejgħ tal-prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġew prodotti, ippreparati, deskritti u ppreżentati skont dan l-Anness, iżda li l-produzzjoni, il-preparazzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tagħhom ma jibqgħux jikkonformaw miegħu wara li ssir xi bidla fih, jista’ jkompli għaddej sa ma jispiċċa l-istokk.

Appendiċi 1

Prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 2

Għall-Unjoni Ewropea:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 1234/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 11). Il-prodotti rilevanti bil-kodiċi tan-NM bin-numri 2009 61, 2009 69 u 2204 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

Għall-Isvizzera:

Il-Kapitolu 2 tal-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar ix-xorb alkoħoliku, kif emendata l-aħħar fil-15 ta’ Diċembru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 6391). Il-prodotti rilevanti bin-numri tat-tariffi doganali tal-Isvizzera 2009.60 u 2204.

Appendiċi 2

Dispożizzjonijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(a) u (b)

Denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata Genève (DOK Genève)

1.   Żona ġeografika

Iż-żona ġeografika tad-DOK Genève tinkludi:

it-territorju kollu tad-distrett awtonomu ta’ Ġinevra;

il-muniċipalitajiet Franċiżi kollha ta’:

Challex,

Ferney-Voltaire;

il-partijiet tal-muniċipalitajiet Franċiżi ta’:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois, u

Viry,

deskritti fid-dispożizzjonijiet tad-DOK Genève.

2.   Żona tal-produzzjoni tal-għeneb

Iż-żona tal-produzzjoni tal-għeneb tinkludi:

(a)

fit-territorju ta’ Ġinevra: il-meded li jagħmlu parti mir-reġistru tal-vinji skont it-tifsira tal-Artikolu 61 tal-Liġi federali dwar l-agrikoltura (RS 910.1) u li l-għeneb minnhom huwa maħsub biex jintuża fil-produzzjoni tal-inbid;

(b)

fit-territorju Franċiż: il-meded tal-muniċipalitajiet jew tal-partijiet mill-muniċipalitajiet imsemmija fil-punt 1, imħawlin bil-vinji jew li jistgħu jgawdu minn drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid, ta’ mhux aktar minn 140 ettaru.

3.   Żona tal-produzzjoni tal-inbid

Iż-żona tal-produzzjoni tal-inbid hija limitata għat-territorju Żvizzeru.

4.   Deklassifikazzjoni

L-użu tad-DOK Genève m’għandux ifixkel l-użu tad-denominazzjonijiet “inbid lokali” u “inbid tal-mejda Svizzeru” biex wieħed jirreferi għal inbejjed magħmulin minn għeneb li ġej miż-żona tal-produzzjoni ddefinita fil-punt 2(b) u li jkunu ġew iddeklassifikati.

5.   Kontroll tad-dispożizzjonijiet tad-DOK Genève

L-awtoritajiet tal-Isvizzera, b’mod partikulari dawk ta’ Ġinevra, huma responsabbli għall-kontrolli fl-Isvizzera.

Għall-kontrolli fiżiċi mwettqa fit-territorju Franċiż, l-awtorità Żvizzera kompetenti għandha tagħti mandat lil korp tal-kontroll Franċiż li jkun approvat mill-awtoritajiet Franċiżi.

6.   Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Il-produtturi li għandhom meded imħawlin bil-vinji li mhumiex inklużi fiż-żona tal-produzzjoni tal-għeneb iddefinita fil-punt 2(b), iżda li qabel kienu jużaw, b’mod legali, id-denominazzjoni tal-oriġini “DOK Genève”, jistgħu jkomplu jużawha sal-2013 u l-prodotti kkonċernati jistgħu jkomplu jiġu kkummerċjalizzati sa ma jispiċċa l-istokk.

Appendiċi 3

Lista tal-atti u d-dispożizzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 4 b’rabta mal-prodotti tas-settur tal-inbid

A.   Atti li japplikaw għall-importazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni fl-Isvizzera ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea

Testi leġiżlattivi li jservu ta’ referenza u dispożizzjonijiet speċifiċi:

1.

Id-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati [ppakkjati] minn qabel, li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17).

2.

Id-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks [il-marki kummerċjali] (Verżjoni kkodifikata) (ĠU L 299, 8.11.2008, p. 25).

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1989 dwar l-indikazzjonijiet jew il-marki li jidentifikaw il-lott li għalih jappartjieni oġġett tal-ikel (ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 92/11/KEE tat-3 ta’ Marzu 1992 (ĠU L 65, 11.3.1992, p. 32).

4.

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/36/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar il-kuluri għall-użu fl-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13), kif ikkoreġut permezz tal-ĠU L 259, 7.10.1994, p. 33, il-ĠU L 252, 4.10.1996, p. 23 u l-ĠU L 124, 25.5.2000, p. 66.

5.

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 95/2/KE tal-20 ta’ Frar 1995 dwar l-addittivi tal-ikel għajr kuluri u sostanzi li jagħtu ħlewwa (ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1), kif ikkoreġut permezz tal-ĠU L 248, 14.10.1995, p. 60, kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/69/UE tat-22 ta’ Ottubru 2010 (ĠU L 279, 23.10.2010, p. 22).

6.

Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [tal-]20 [ta’] Marzu 2000 fuq l-approsimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel (ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29), kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

7.

Id-Direttiva tal-Kunsill [tal-Kummissjoni] 2002/63/KE tal-11 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi metodi tal-Komunità ta’ teħid ta’ kampjuni għall-kontroll uffiċjali ta’ residwi ta’ pestiċidi ġo u fuq prodotti li joriġinaw mill-pjanti jew mill-annimali u li tħassar id-Direttiva 79/700/KEE (ĠU L 187, 16.7.2002, p. 30).

8.

Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju – Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

9.

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u [li] jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2011 tal-11 ta’ Awwissu 2011 (ĠU L 208, 13.8.2011, p. 23).

10.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

11.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 1234/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 11).

12.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2010 tal-1 ta’ Settembru 2010 (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 1).

13.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 tas-26 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 f’dak li jirrigwarda r-reġistru tal-vinji, il-prospetti [id-dikjarazzjonijiet] obbligatorji u l-istabbiliment ta’ tagħrif għall-monitoraġġ tas-suq, id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti u r-reġistri li għandhom jinżammu fis-settur tal-vinji tal-inbid (ĠU L 128, 27.5.2009, p. 15), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 173/2011 tat-23 ta’ Frar 2011 (ĠU L 49, 24.2.2011, p. 16).

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 24(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 436/2009, l-importazzjonijiet kollha lejn l-Isvizzera ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu suġġetti għall-preżentazzjoni tad-dokument ta’ akkumpanjament imsemmi fl-Artikolu 24(1)(a) tal-istess Regolament.

14.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 tal-10 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi [il-prattiki] enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 53/2011 tal-21 ta’ Jannar 2011 (ĠU L 19, 22.1.2011, p. 1).

15.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet [protetti] tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, [it-]termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60), kif emendat l-aħħar bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 670/2011 tat-12 ta’ Lulju 2011 (ĠU L 183, 13.7.2011, p. 6).

B.   Atti li japplikaw għall-importazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera

Atti msemmija:

1.

Il-Liġi federali tad-29 ta’ April 1998 dwar l-agrikoltura, kif emendata l-aħħar fit-18 ta’ Ġunju 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 5851).

2.

L-Ordinanza tal-14 ta’ Novembru 2007 dwar il-vitikultura u l-importazzjoni tal-inbid (l-Ordinanza dwar l-inbid), kif emendata l-aħħar fl-4 ta’ Novembru 2009 (il-Ġabra uffiċjali 2010 733).

3.

L-Ordinanza tal-Uffiċċju federali tal-agrikoltura tas-17 ta’ Jannar 2007 dwar il-lista tal-varjetajiet tal-għeneb approvati għaċ-ċertifikazzjoni u għall-produzzjoni ta’ materjal standard u dwar il-varjetà tal-varjetajiet tal-għeneb, kif emendata l-aħħar fis-6 ta’ Mejju 2011 (il-Ġabra uffiċjali 2011 2169).

4.

Il-Liġi federali tad-9 ta’ Ottubru 1992 dwar l-oġġetti tal-ikel u l-oġġetti li jintużaw kuljum (il-Liġi dwar l-oġġetti tal-ikel), kif emendata l-aħħar fil-5 ta’ Ottubru 2008 (il-Ġabra uffiċjali 2008 785).

5.

L-Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-oġġetti tal-ikel u l-oġġetti li jintużaw kuljum (l-Ordinanza dwar l-oġġetti tal-ikel), kif emendata l-aħħar fit-13 ta’ Ottubru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 4611).

6.

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar ix-xorb alkoħoliku, kif emendata l-aħħar fil-15 ta’ Diċembru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 6391).

B’deroga mill-Artikolu 10 tal-Ordinanza, ir-regoli dwar id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni għandhom ikunu dawk li japplikaw għall-prodotti impurtati minn pajjiżi terzi msemmija fir-Regolamenti li ġejjin:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 1234/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 11).

Sabiex jiġi implimentat dan l-Anness, ir-Regolament għandu jiġi adattat kif ġej:

(a)

b’deroga mill-Artikolu 118y(1)(a), l-ismijiet tal-kategorija għandhom jinbidlu bl-ismijiet speċifiċi mogħtija fl-Artikolu 9 tal-Ordinanza tad-DFI dwar ix-xorb alkoħoliku;

(b)

b’deroga mill-Artikolu 118y(1)(b)(i), it-termini “denominazzjoni protetta tal-oriġini” u “indikazzjoni ġeografika protetta” għandhom jinbidlu bit-termini “denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata” u “inbid lokali” rispettivament;

(c)

b’deroga mill-Artikolu 118y(1)(f), l-indikazzjoni tal-importatur tista’ tinbidel b’dik tal-produttur, tan-negozjant tal-inbid (li jaħżen u jbigħ l-inbid), tan-negozjant jew tal-bottiljatur Svizzeru.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet [protetti] tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, [it-]termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60), kif emendat l-aħħar bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 670/2011 tat-12 ta’ Lulju 2011 (ĠU L 183, 13.7.2011, p. 6).

Sabiex jiġi implimentat dan l-Anness, ir-Regolament għandu jiġi adattat kif ġej:

(a)

b’deroga mill-Artikolu 54(1) tar-Regolament, il-qawwa alkoħolika tista’ tingħata f’dieċmi ta’ punti perċentwali bil-volum;

(b)

b’deroga mill-Artikolu 64(1) u mit-Taqsima B tal-Anness XIV, it-termini “demi-sec” (xott mezzan) u “moelleux” (mezzan) jistgħu jinbidlu bit-termini “légèrement doux” (ftit ħelu) u “demi-doux” (ħelu mezzan) rispettivament;

(c)

b’deroga mill-Artikolu 62 tar-Regolament, l-isem ta’ varjetà waħda jew ta’ aktsr varjetajiet tal-għeneb jistgħu jintużaw jekk il-varjetà/il-varjetajiet imsemmija jkunu jirrappreżentaw mill-anqas 85 % tal-għeneb użat fl-inbid Svizzeru.

7.

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar it-tikkettar u r-riklamar tal-oġġetti tal-ikel, kif emendata l-aħħar fit-13 ta’ Ottubru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 4649).

8.

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-22 ta’ Ġunju 2007 dwar l-addittivi permessi fl-oġġetti tal-ikel (l-Ordinanza dwar l-addittivi), kif emendata l-aħħar fil-11 ta’ Mejju 2009 (il-Ġabra uffiċjali 2009 2047).

9.

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar is-sustanzi barranin u l-ingredjenti fl-oġġetti tal-ikel (l-Ordinanza dwar is-sustanzi barranin u l-ingredjenti), kif emendata l-aħħar fis-16 ta’ Mejju 2011 (il-Ġabra uffiċjali 2011 1985).

10.

Id-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati [ppakkjati] minn qabel, li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17).

11.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2010 tal-1 ta’ Settembru 2010 (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 1).

Sabiex jiġi implimentat dan l-Anness, ir-Regolament għandu jiġi adattat kif ġej:

(a)

L-importazzjonijiet kollha lejn l-Unjoni Ewropea ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera għandhom ikunu suġġetti għall-preżentazzjoni tad-dokument ta’ akkumpanjament stabbilit hawn taħt skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/9/KE tad-29 ta’ Diċembru 2004 (ĠU L 4, 6.1.2005, p. 12).

(b)

Dan id-dokument ta’ akkumpanjament jieħu post id-dokument tat-tip VI 1 imsemmi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2010 tal-1 ta’ Settembru 2010 (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 1).

(c)

Ir-referenzi fir-Regolament għal “Stat(i) Membru/i” jew “dispożizzjonijiet nazzjonali jew Komunitarji” (jew għal “regoli nazzjonali jew Komunitarji”) għandhom jinftehmu li japplikaw ukoll għall-Isvizzera u l-leġiżlazzjoni Svizzera.

(d)

L-inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera li jistgħu jitqabblu ma’ nbejjed b’indikazzjoni ġeografika li għandhom aċidità totali, espressa bħala aċidu tartariku, ta’ inqas minn 3,5 grammi għal kull litru iżda mhux ta’ inqas minn 3 grammi għal kull litru, jistgħu jiġu impurtati, dejjem jekk ikunu identifikati b’indikazzjoni ġeografika u jekk tal-anqas 85 % mill-għeneb li jintuża biex jiġu prodotti jkun għeneb ta’ waħda mill-varjetajiet tal-għeneb li ġejjin jew aktar: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir jew Merlot.

Dokument ta’ akkumpanjament  (2) li jintbagħat mal-prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-Isvizzera  (3) meta dawn jiġu ttrasportati

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 4

Ismijiet protetti msemmija fl-Artikolu 5

TAQSIMA A

Ismijiet protetti għall-prodotti tas-settur tal-inbid li ġejjin mill-Unjoni Ewropea

IL-BELĠJU

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

appellation d’origine contrôlée

DPO

bil-Franċiż

gecontroleerde oorsprongsbenaming

DPO

bl-Olandiż

Vin de pays

IĠP

bil-Franċiż

Landwijn

IĠP

bl-Olandiż


IL-BULGARIJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Асеновград, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Asenovgrad

Болярово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Bolyarovo

Брестник, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Brestnik

Варна, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Varna

Велики Преслав, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Veliki Preslav

Видин, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vidin

Враца, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vratsa

Върбица, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Varbitsa

Долината на Струма, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Struma valley

Драгоево, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Dragoevo

Евксиноград, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Evksinograd

Ивайловград, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Ivaylovgrad

Карлово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Karlovo

Карнобат, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Karnobat

Ловеч, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lovech

Лозицa, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lozitsa

Лом, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lom

Любимец, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lyubimets

Лясковец, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lyaskovets

Мелник, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Melnik

Монтана, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Montana

Нова Загора, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Nova Zagora

Нови Пазар, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Novi Pazar

Ново село, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Novo Selo

Оряховица, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Oryahovitsa

Павликени, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pavlikeni

Пазарджик, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pazardjik

Перущица, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Perushtitsa

Плевен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pleven

Пловдив, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Plovdiv

Поморие, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pomorie

Русе, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Ruse

Сакар, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sakar

Сандански, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sandanski

Свищов, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Svishtov

Септември, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Septemvri

Славянци, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Slavyantsi

Сливен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sliven

Стамболово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Stambolovo

Стара Загора, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Stara Zagora

Сунгурларе, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sungurlare

Сухиндол, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Suhindol

Търговище, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Targovishte

Хан Крум, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Han Krum

Хасково, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Haskovo

Хисаря, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Hisarya

Хърсово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Harsovo

Черноморски район, kemm jekk segwit mit-terminu Южно Черноморие, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Northern Black Sea Region

Шивачево, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Shivachevo

Шумен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Shumen

Ямбол, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Yambol

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Дунавска равнина

Terminu ekwivalenti: Danube Plain

Тракийска низина

Terminu ekwivalenti: Thracian Lowlands

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

DPO

bil-Bulgaru

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

DPO

bil-Bulgaru

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

DPO

bil-Bulgaru

Pегионално вино

(Regional wine)

IĠP

bil-Bulgaru

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Колекционно

(collection)

DPO

bil-Bulgaru

Ново

(young)

DPO/IĠP

bil-Bulgaru

Премиум

(premium)

IĠP

bil-Bulgaru

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

DPO

bil-Bulgaru

Премиум резерва

(premium reserve)

IĠP

bil-Bulgaru

Резерва

(reserve)

DPO/IĠP

bil-Bulgaru

Розенталер

(Rosenthaler)

DPO

bil-Bulgaru

Специална селекция

(special selection)

DPO

bil-Bulgaru

Специална резерва

(special reserve)

DPO

bil-Bulgaru


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Čechy, kemm jekk segwit mit-terminu Litoměřická, kif ukoll jekk le

Čechy, kemm jekk segwit mit-terminu Mělnická, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Mikulovská, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Slovácká, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Velkopavlovická, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Znojemská, kif ukoll jekk le

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

České

Moravské

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DPO

biċ-Ċek

aromatický sekt s.o.

DPO

biċ-Ċek

jakostní likérové víno

DPO

biċ-Ċek

jakostní perlivé víno

DPO

biċ-Ċek

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno odrůdové

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno s přívlastkem

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno známkové

DPO

biċ-Ċek

V.O.C

DPO

biċ-Ċek

víno originální certifikace

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem kabinetní víno

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem ledové víno

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem pozdní sběr

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem slámové víno

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem výběr z bobulí

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem výběr z cibéb

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem výběr z hroznů

DPO

biċ-Ċek

Víno origininální certifikace (VOC jew V.O.C.)

IĠP

biċ-Ċek

zemské víno

IĠP

biċ-Ċek

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Archivní víno

DPO

biċ-Ċek

Burčák

DPO

biċ-Ċek

Klaret

DPO

biċ-Ċek

Košer, Košer víno

DPO

biċ-Ċek

Labín

DPO

biċ-Ċek

Mladé víno

DPO

biċ-Ċek

Mešní víno

DPO

biċ-Ċek

Panenské víno, Panenská sklizeň

DPO

biċ-Ċek

Pěstitelský sekt (*)

DPO

biċ-Ċek

Pozdní sběr

DPO

biċ-Ċek

Premium

DPO

biċ-Ċek

Rezerva

DPO

biċ-Ċek

Růžák, Ryšák

DPO

biċ-Ċek

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

DPO

biċ-Ċek


IL-ĠERMANJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Ahr, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Baden, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Franken, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Hessische Bergstraße, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Mittelrhein, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Mosel, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Nahe, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Pfalz, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Rheingau, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Rheinhessen, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Saale-Unstrut, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Sachsen, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Württemberg, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), segwit minn:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

DPO

bil-Ġermaniż

Qualitätswein, kemm jekk segwit mit-taqsira b.A. kif ukoll jekk le

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Qualitätslikörwein, kemm jekk segwit mit-taqsira b.A. kif ukoll jekk le (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Qualitätsperlwein, kemm jekk segwit mit-taqsira b.A. kif ukoll jekk le (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Landwein

IĠP

bil-Ġermaniż

Winzersekt

DPO

bil-Ġermaniż

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Affentaler

DPO

bil-Ġermaniż

Badisch Rotgold

DPO

bil-Ġermaniż

Ehrentrudis

DPO

bil-Ġermaniż

Hock

DPO

bil-Ġermaniż

Klassik/Classic

DPO

bil-Ġermaniż

Liebfrau(en)milch

DPO

bil-Ġermaniż

Riesling-Hochgewächs

DPO

bil-Ġermaniż

Schillerwein

DPO

bil-Ġermaniż

Weißherbst

DPO

bil-Ġermaniż


IL-GREĊJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Αγχίαλος

Terminu ekwivalenti: Anchialos

Αμύνταιο

Terminu ekwivalenti: Amynteo

Αρχάνες

Terminu ekwivalenti: Archanes

Γουμένισσα

Terminu ekwivalenti: Goumenissa

Δαφνές

Terminu ekwivalenti: Dafnes

Ζίτσα

Terminu ekwivalenti: Zitsa

Λήμνος

Terminu ekwivalenti: Lemnos

Μαντινεία

Terminu ekwivalenti: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terminu ekwivalenti: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Terminu ekwivalenti: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Terminu ekwivalenti: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terminu ekwivalenti: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Terminu ekwivalenti: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Terminu ekwivalenti: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Terminu ekwivalenti: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Terminu ekwivalenti: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Terminu ekwivalenti: Naoussa

Νεμέα

Terminu ekwivalenti: Nemea

Πάρος

Terminu ekwivalenti: Paros

Πάτρα

Terminu ekwivalenti: Patras

Πεζά

Terminu ekwivalenti: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Terminu ekwivalenti: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Terminu ekwivalenti: Rapsani

Ρόδος

Terminu ekwivalenti: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terminu ekwivalenti: Robola of Cephalonia

Σάμος

Terminu ekwivalenti: Samos

Σαντορίνη

Terminu ekwivalenti: Santorini

Σητεία

Terminu ekwivalenti: Sitia

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Tοπικός Οίνος Κω

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Terminu ekwivalenti: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος jew Τοπικός Οίνος Θράκης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thrace-Thrakikos jew Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, li jistajkollu miegħu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Terminu ekwivalenti: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, li jistajkollu miegħu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Terminu ekwivalenti: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Evvia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, li jistajkollu miegħu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Terminu ekwivalenti: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Viotia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Evvia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας jew Ρετσίνα Κορωπίου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Kropia jew Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας jew Ρετσίνα Λιοπεσίου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Peania jew Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Evvia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Halkidiki

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(denominazzjoni tal-oriġini ta’ kwalità għolja)

DPO

bil-Grieg

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata)

DPO

bil-Grieg

Οίνος γλυκός φυσικός

(inbid ħelu naturali)

DPO

bil-Grieg

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(inbid naturalment ħelu)

DPO

bil-Grieg

ονομασία κατά παράδοση (denominazzjoni tradizzjonali)

IĠP

bil-Grieg

τοπικός οίνος

(inbid lokali)

IĠP

bil-Grieg

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Αμπέλι

(Ampeli)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

DPO/IĠP

bil-Grieg

Αρχοντικό

(Archontiko)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Κάβα

(Cava)

IĠP

bil-Grieg

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

DPO

bil-Grieg

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

DPO

bil-Grieg

Κάστρο

(Kastro)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Κτήμα

(Ktima)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Λιαστός

(Liastos)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Μετόχι

(Metochi)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Μοναστήρι

(Monastiri)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Νάμα

(Nama)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Νυχτέρι

(Nychteri)

DPO

bil-Grieg

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Πύργος

(Pyrgos)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

DPO

bil-Grieg

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

DPO

bil-Grieg

Βερντέα

(Verntea)

IĠP

bil-Grieg

Vinsanto

DPO

bil-Latin


SPANJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Abona

Alella

Alicante, kemm jekk segwit mit-terminu Marina Alta, kif ukoll jekk le

Almansa

Arabako Txakolina

Terminu ekwivalenti: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Terminu ekwivalenti: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Terminu ekwivalenti: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Terminu ekwivalenti: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Artesa, kif ukoll jekk le

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Les Garrigues, kif ukoll jekk le

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Raimat, kif ukoll jekk le

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Valls de Riu Corb, kif ukoll jekk le

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Terminu ekwivalenti: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, kemm jekk segwit mit-terminu Fuencaliente, kif ukoll jekk le

La Palma, kemm jekk segwit mit-terminu Hoyo de Mazo, kif ukoll jekk le

La Palma, kemm jekk segwit mit-terminu Norte de la Palma, kif ukoll jekk le

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Terminu ekwivalenti: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, kemm jekk segwit mit-terminu Ladera de Monterrei, kif ukoll jekk le

Monterrei, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Monterrei, kif ukoll jekk le

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Baja Montaña, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Alta, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Baja, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Tierra Estella, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Valdizarbe, kif ukoll jekk le

Pago de Arínzano

Terminu ekwivalenti: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Condado do Tea, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu O Rosal, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Ribeira do Ulla, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Soutomaior, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Val do Salnés, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Amandi, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Chantada, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Quiroga-Bibei, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribeiras do Miño, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribeiras do Sil, kif ukoll jekk le

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Cañamero, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Matanegra, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Montánchez, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Alta, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Baja, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Tierra de Barros, kif ukoll jekk le

Ribera del Júcar

Rioja, kemm jekk segwit mit-terminu Rioja Alavesa, kif ukoll jekk le

Rioja, kemm jekk segwit mit-terminu Rioja Alta, kif ukoll jekk le

Rioja, kemm jekk segwit mit-terminu Rioja Baja, kif ukoll jekk le

Rueda

Sierras de Málaga, kemm jekk segwit mit-terminu Serranía de Ronda, kif ukoll jekk le

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Terminu ekwivalenti: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Alto Turia, kif ukoll jekk le

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Clariano, kif ukoll jekk le

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Moscatel de Valencia, kif ukoll jekk le

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Valentino, kif ukoll jekk le

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, kemm jekk segwit mit-terminu Arganda, kif ukoll jekk le

Vinos de Madrid, kemm jekk segwit mit-terminu Navalcarnero, kif ukoll jekk le

Vinos de Madrid, kemm jekk segwit mit-terminu San Martín de Valdeiglesias, kif ukoll jekk le

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

D.O

DPO

bl-Ispanjol

D.O.Ca

DPO

bl-Ispanjol

Denominacion de origen

DPO

bl-Ispanjol

Denominacion de origen calificada

DPO

bl-Ispanjol

Vino de calidad con indicación geográfica

DPO

bl-Ispanjol

Vino de pago

DPO

bl-Ispanjol

Vino de pago calificado

DPO

bl-Ispanjol

Vino dulce natural

DPO

bl-Ispanjol

Vino generoso

DPO

bl-Ispanjol

Vino generoso de licor

DPO

bl-Ispanjol

Vino de la Tierra

IĠP

bl-Ispanjol

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Amontillado

DPO

bl-Ispanjol

Añejo

DPO/IĠP

bl-Ispanjol

Chacolí-Txakolina

DPO

bl-Ispanjol

Clásico

DPO

bl-Ispanjol

Cream

DPO

bl-Ispanjol

Criadera

DPO

bl-Ispanjol

Criaderas y Soleras

DPO

bl-Ispanjol

Crianza

DPO

bl-Ispanjol

Dorado

DPO

bl-Ispanjol

Fino

DPO

bl-Ispanjol

Fondillón

DPO

bl-Ispanjol

Gran reserva

DPO

bl-Ispanjol

Lágrima

DPO

bl-Ispanjol

Noble

DPO/IĠP

bl-Ispanjol

Oloroso

DPO

bl-Ispanjol

Pajarete

DPO

bl-Ispanjol

Pálido

DPO

bl-Ispanjol

Palo Cortado

DPO

bl-Ispanjol

Primero de Cosecha

DPO

bl-Ispanjol

Rancio

DPO

bl-Ispanjol

Raya

DPO

bl-Ispanjol

Reserva

DPO

bl-Ispanjol

Sobremadre

DPO

bl-Ispanjol

Solera

DPO

bl-Ispanjol

Superior

DPO

bl-Ispanjol

Trasañejo

DPO

bl-Ispanjol

Vino Maestro

DPO

bl-Ispanjol

Vendimia Inicial

DPO

bl-Ispanjol

Viejo

DPO/IĠP

bl-Ispanjol

Vino de Tea

DPO

bl-Ispanjol


FRANZA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, kemm jekk segwit mill-isem ta’ varjetà tal-għeneb u/jew mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru wara t-terminu Rosacker

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Brand

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Bruderthal

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Eichberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Engelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Florimont

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Frankstein

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Froehn

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Furstentum

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Geisberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Gloeckelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Goldert

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Hatschbourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Hengst

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kanzlerberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kastelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kessler

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kitterlé

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Mambourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Mandelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Marckrain

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Moenchberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Muenchberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Ollwiller

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Osterberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Pfersigberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Pfingstberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Praelatenberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Rangen

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Saering

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Schlossberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Schoenenbourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Sommerberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Sonnenglanz

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Spiegel

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Sporen

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Steinen

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Steingrubler

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Steinklotz

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Vorbourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Wiebelsberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Winzenberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Zotzenberg

Anjou, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Anjou Coteaux de la Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Anjou-Villages Brissac, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Arbois, kemm jekk segwit mit-terminu Pupillin, li warajh ikollu t-terminu‘mousseux’jew le, kif ukoll jekk le

Auxey-Duresses, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Bandol

Terminu ekwivalenti: Vin de Bandol

Banyuls, kemm jekk segwit mit-terminu‘Grand Cru’u/jew mit-terminu‘Rancio’, kif ukoll jekk le

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, kemm jekk segwit mit-terminu Bellocq, kif ukoll jekk le

Beaujolais, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le, u segwit mit-terminu‘Villages’jew le u mit-terminu‘Supérieur’jew le

Beaune

Bellet

Terminu ekwivalenti: Vin de Bellet

Bergerac, kemm jekk segwit mit-terminu‘sec’, kif ukoll jekk le

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages, kif ukoll jekk le

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Bordeaux, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’, ‘Rosé’, ‘Mousseux’jew‘supérieur’, kif ukoll jekk le

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Terminu ekwivalenti: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Chitry, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côte Chalonnaise, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côte Saint-Jacques, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côtes d’Auxerre, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côtes du Couchois, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Coulanges-la-Vineuse, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Épineuil, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Hautes Côtes de Beaune, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Hautes Côtes de Nuits, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar La Chapelle Notre-Dame, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Le Chapitre, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’jew‘Rosé’jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Vézelay, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini‘Clairet’, ‘Rosé’, ‘ordinaire’jew‘grand ordinaire’, kif ukoll jekk le

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar li qabilha jkollha t-termini‘Vins du’, ‘Mousseux du’, ‘Pétillant’jew‘Roussette du’jew le, kif ukoll jekk le, jewinkella jekk ikun segwit mit-termini‘Mousseux’jew‘Pétillant’li warajhom ikollhom l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar jew le, kif ukoll jekk le

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Cabernet de Saumur, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Beauroy segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Berdiot segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Beugnons, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Butteaux segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Chapelot segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Chatains segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Chaume de Talvat segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Bréchain segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Cuissy, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Fontenay segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Jouan segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Léchet segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Savant segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Vaubarousse segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte des Prés Girots segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Forêts segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Fourchaume segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu L’Homme mort segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Beauregards segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Épinottes segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Fourneaux segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Lys segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Mélinots segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Mont de Milieu segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Montée de Tonnerre, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Montmains segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Morein segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Pied d’Aloup segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Roncières segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Sécher segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Troesmes segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaillons segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vau de Vey segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vau Ligneau segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaucoupin segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaugiraut segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaulorent segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaupulent segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaux-Ragons segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vosgros segwit mit-terminu‘premier cru’jew le, kif ukoll jekk le

Chablis

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Blanchot, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Bougros, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Grenouilles, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Les Clos, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Preuses, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Valmur, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Vaudésir, kif ukoll jekk le

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages, kif ukoll jekk le

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages, kif ukoll jekk le

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, kemm jekk qablu jkollu t-terminu‘Vin de’, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Calvi li qablu jkollu t-terminu‘Vin de’jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux du Cap Corse li qablu jkollu t-terminu‘Vin de’jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Figari li qablu jkollu t-terminu‘Vin de’jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Porto-Vecchio li qablu jkollu t-terminu‘Vin de’jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Sartène li qablu jkollu t-terminu‘Vin de’jew le, kif ukoll jekk le

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune wara l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis segwit mill-isem tal-varjetà tal-għeneb

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Cabrières, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Vérargues/Vérargues, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Montpeyroux, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Quatourze, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Saint-Drézéry, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc,kemm jekk segwit mit-terminu Saint-Georges-d’Orques, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Saint-Saturnin, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Pic-Saint-Loup, kif ukoll jekk le

Coteaux du Layon, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire li warajh ikollu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar jew le, kif ukoll jekk le

Coteaux du Layon Chaume, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux du Loir, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Terminu ekwivalenti: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Boudes, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Chanturgue, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Châteaugay, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Corent, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Madargue, kif ukoll jekk le

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, kemm jekk segwit mit-terminu Fronton, kif ukoll jekk le

Côtes du Frontonnais, kemm jekk segwit mit-terminu Villaudric, kif ukoll jekk le

Côtes du Jura, kemm jekk segwit mit-terminu‘mousseux’, kif ukoll jekk le

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, kemm jekk segwit mit-terminu Les Aspres, kif ukoll jekk le

Côtes du Roussillon Villages, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Terminu ekwivalenti: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Brem, kif ukoll jekk le

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Mareuil, kif ukoll jekk le

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Pissotte, kif ukoll jekk le

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Vix, kif ukoll jekk le

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, kemm jekk qablu jkollu t-terminu‘Muscat de’, kif ukoll jekk le

Fronton

Gaillac, kemm jekk segwit mit-terminu‘mousseux’, kif ukoll jekk le

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, kemm jekk segwit mit-terminu‘Rancio’, kif ukoll jekk le

Grand-Échezeaux

Graves, kemm jekk segwit mit-terminu‘supérieures’, kif ukoll jekk le

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Terminu ekwivalenti: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Juliénas

Jurançon, kemm jekk segwit mit-terminu‘sec’, kif ukoll jekk le

L’Étoile, kemm jekk segwit mit-terminu‘mousseux’, kif ukoll jekk le

La Grande Rue

Ladoix, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Lalande de Pomerol

Languedoc, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-termini‘Supérieur’jew‘Villages’jew le, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Clos de la Boutière, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu La Croix Moines, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu La Fussière, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Le Clos des Loyères, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Le Clos des Rois, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Les Clos Roussots, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-termini‘Côte de Beaune’jew‘Côte de Beaune-Villages’jew le, kif ukoll jekk le

Marcillac

Margaux

Marsannay, kemm jekk segwit mit-terminu‘rosé’, kif ukoll jekk le

Maury, kemm jekk segwit mit-terminu‘Rancio’, kif ukoll jekk le

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-terminu Val de Loire jew le, kif ukoll jekk le

Mercurey

Meursault, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Montlouis-sur-Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini‘mousseux’jew‘pétillant’jew le, kif ukoll jekk le

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Terminu ekwivalenti: Moulis-en-Médoc

Muscadet, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscadet-Coteaux de la Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscadet-Côtes de Grandlieu, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscadet-Sèvre et Maine, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Terminu ekwivalenti: Nuits-Saint-Georges

Orléans, kemm jekk segwit mit-terminu Cléry, kif ukoll jekk le

Pacherenc du Vic-Bilh, kemm jekk segwit mit-terminu‘sec’, kif ukoll jekk le

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Pessac-Léognan

Petit Chablis, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Pineau des Charentes

Terminu ekwivalenti: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Quarts de Chaume, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Quincy, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Rasteau, kemm jekk segwit mit-terminu‘Rancio’, kif ukoll jekk le

Régnié

Reuilly, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Richebourg

Rivesaltes, kemm jekk segwit mit-terminu‘Rancio’, li qablu jkollu t-terminu‘Muscat de’jew le, kif ukoll jekk le

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Saint-Péray, kemm jekk segwit mit-terminu‘mousseux’, kif ukoll jekk le

Saint-Pourçain

Saint-Romain, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Saumur, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini‘mousseux’jew‘pétillant’jew le, kif ukoll jekk le

Saumur-Champigny, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Saussignac

Sauternes

Savennières, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Savennières-Coulée de Serrant, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Savennières-Roche-aux-Moines, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Savigny-les-Beaune, kemm jekk segwit mit-terminu‘Côte de Beaune’jew mit-terminu‘Côte de Beaune-Villages’, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Savigny

Seyssel, kemm jekk segwit mit-terminu‘mousseux’, kif ukoll jekk le

Tâche (La)

Tavel

Touraine, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini‘mousseux’jew‘pétillant’jew le, kif ukoll jekk le

Touraine Amboise, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Touraine Azay-le-Rideau, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Touraine Mestand, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Touraine Noble Joué, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-termini‘mousseux’jew‘pétillant’jew le, kif ukoll jekk le

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini‘mousseux’jew‘pétillant’jew le, kif ukoll jekk le

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, kemm jekk segwit mit-terminu Mont Bouquet, kif ukoll jekk le

Charentais, kemm jekk segwit mit-terminu Ile d’Oléron, kif ukoll jekk le

Charentais, kemm jekk segwit mit-terminu Ile de Ré, kif ukoll jekk le

Charentais, kemm jekk segwit mit-terminu Saint Sornin, kif ukoll jekk le

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Champlitte, kif ukoll jekk le

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux du Termenès, kif ukoll jekk le

Hauterive, kemm jekk segwit mit-terminu Côtes de Lézignan, kif ukoll jekk le

Hauterive, kemm jekk segwit mit-terminu Val d’Orbieu, kif ukoll jekk le

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, kemm jekk segwit mit-terminu Marches de Bretagne, kif ukoll jekk le

Jardin de la France, kemm jekk segwit mit-terminu Pays de Retz, kif ukoll jekk le

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, kemm jekk segwit mit-terminu Vin de Domme, kif ukoll jekk le

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Chalosse, kif ukoll jekk le

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Côtes de L’Adour, kif ukoll jekk le

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Sables de l’Océan, kif ukoll jekk le

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Sables Fauves, kif ukoll jekk le

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Appellation contrôlée

DPO

bil-Franċiż

Appellation d’origine contrôlée

DPO

bil-Franċiż

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

DPO

bil-Franċiż

Vin doux naturel

DPO

bil-Franċiż

Vin de pays

IĠP

bil-Franċiż

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Ambré

DPO

bil-Franċiż

Clairet

DPO

bil-Franċiż

Claret

DPO

bil-Franċiż

Tuilé

DPO

bil-Franċiż

Vin jaune

DPO

bil-Franċiż

Château

DPO

bil-Franċiż

Clos

DPO

bil-Franċiż

Cru artisan

DPO

bil-Franċiż

Cru bourgeois

DPO

bil-Franċiż

Cru classé, kemm jekk segwit mit-termini Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, kif ukoll jekk le

DPO

bil-Franċiż

Edelzwicker

DPO

bil-Franċiż

Grand cru

DPO

bil-Franċiż

Hors d’âge

DPO

bil-Franċiż

Passe-tout-grains

DPO

bil-Franċiż

Premier Cru

DPO

bil-Franċiż

Primeur

DPO/IĠP

bil-Franċiż

Rancio

DPO

bil-Franċiż

Sélection de grains nobles

DPO

bil-Franċiż

Sur lie

DPO/IĠP

bil-Franċiż

Vendanges tardives

DPO

bil-Franċiż

Villages

DPO

bil-Franċiż

Vin de paille

DPO

 


L-ITALJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Aglianico del Taburno

Terminu ekwivalenti: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige segwit mit-terminu Colli di Bolzano

Terminu ekwivalenti: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige segwit mit-terminu Meranese di collina

Terminu ekwivalenti: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige segwit mit-terminu Santa Maddalena

Terminu ekwivalenti: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige segwit mit-terminu Terlano

Terminu ekwivalenti: Südtirol Terlaner

Alto Adige segwit mit-terminu Valle Isarco

Terminu ekwivalenti: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige segwit mit-terminu Valle Venosta

Terminu ekwivalenti: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Terminu ekwivalenti: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige jew dell’Alto Adige, kemm jekk segwit mit-terminu Bressanone, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige, kemm jekk segwit mit-terminu Burgraviato, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, kemm jekk segwit mit-terminu‘spumante’jew jekk qablu jkollu t-terminu‘Moscato di’, kif ukoll jekk le

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Terminu ekwivalenti: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Astiani o Astiano, kif ukoll jekk le

Barbera d’Asti, kemm jekk segwit mit-terminu Nizza, kif ukoll jekk le

Barbera d’Asti, kemm jekk segwit mit-terminu Tinella, kif ukoll jekk le

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Terminu ekwivalenti: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Terminu ekwivalenti: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, kemm jekk segwit mit-terminu Sassicaia, kif ukoll jekk le

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Terminu ekwivalenti: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Terminu ekwivalenti: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Capo Ferrato, kif ukoll jekk le

Cannonau di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Jerzu, kif ukoll jekk le

Cannonau di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Oliena/Nepente di Oliena, kif ukoll jekk le

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Terminu ekwivalenti: Piglio

Cesanese di Affile

Terminu ekwivalenti: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Terminu ekwivalenti: Olevano Romano

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Aretini, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Fiorentini, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Senesi, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colline Pisane, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Montalbano, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Montespertoli, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Rufina, kif ukoll jekk le

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, kemm jekk segwit mit-terminu Costa da Posa, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, kemm jekk segwit mit-terminu Costa de Campu, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, kemm jekk segwit mit-terminu Costa de Sera, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Terminu ekwivalenti: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Colline di Oliveto, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Colline di Riosto, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Colline Marconiane, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Monte San Pietro, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Serravalle, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Terre di Montebudello, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Zola Predosa, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Terminu ekwivalenti: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, kemm jekk segwit mit-terminu Fregona, kif ukoll jekk le

Colli di Conegliano, kemm jekk segwit mit-terminu Refrontolo, kif ukoll jekk le

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, kemm jekk segwit mit-terminu Cialla, kif ukoll jekk le

Colli Orientali del Friuli, kemm jekk segwit mit-terminu Rosazzo, kif ukoll jekk le

Colli Orientali del Friuli, kemm jekk segwit mit-terminu Schiopettino di Prepotto, kif ukoll jekk le

Colli Orientali del Friuli Picolit, kemm jekk segwit mit-terminu Cialla, kif ukoll jekk le

Colli Perugini

Colli Pesaresi, kemm jekk segwit mit-terminu Focara, kif ukoll jekk le

Colli Pesaresi, kemm jekk segwit mit-terminu Roncaglia, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Gutturnio, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Monterosso Val d’Arda, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Val Trebbia, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Valnure, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Vigoleno, kif ukoll jekk le

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Terminu ekwivalenti: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, kemm jekk segwit mit-terminu Furore, kif ukoll jekk le

Costa d’Amalfi, kemm jekk segwit mit-terminu Ravello, kif ukoll jekk le

Costa d’Amalfi, kemm jekk segwit mit-terminu Tramonti, kif ukoll jekk le

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Terminu ekwivalenti: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Terminu ekwivalenti: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Terminu ekwivalenti: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, kemm jekk segwit mit-terminu Pachino, kif ukoll jekk le

Erbaluce di Caluso

Terminu ekwivalenti: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Terminu ekwivalenti: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Terminu ekwivalenti: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Terminu ekwivalenti: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Terminu ekwivalenti: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, kemm jekk segwit mit-terminu Campi Taurasini, kif ukoll jekk le

Ischia

Lacrima di Morro

Terminu ekwivalenti: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Terminu ekwivalenti: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, kemm jekk segwit mit-terminu Oltre Po Mantovano, kif ukoll jekk le

Lambrusco Mantovano, kemm jekk segwit mit-terminu Viadanese-Sabbionetano, kif ukoll jekk le

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Terminu ekwivalenti: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Terminu ekwivalenti: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Terminu ekwivalenti: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, kemm jekk segwit mit-terminu Bonera, kif ukoll jekk le

Menfi, kemm jekk segwit mit-terminu Feudo dei Fiori, kif ukoll jekk le

Merlara

Molise

Terminu ekwivalenti: del Molise

Monferrato, kemm jekk segwit mit-terminu Casalese, kif ukoll jekk le

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Terminu ekwivalenti: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Casauria/Terre di Casauria, kif ukoll jekk le

Montepulciano d’Abruzzo, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Terre dei Vestini, kif ukoll jekk le

Montepulciano d’Abruzzo, kemm jekk segwit mit-terminu Colline Teramane, kif ukoll jekk le

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Terminu ekwivalenti: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Terminu ekwivalenti: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Gallura, kif ukoll jekk le

Moscato di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Tempio Pausania, kif ukoll jekk le

Moscato di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Tempo, kif ukoll jekk le

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Terminu ekwivalenti: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, kemm jekk segwit mit-terminu Bertinoro, kif ukoll jekk le

Parrina

Penisola Sorrentina, kemm jekk segwit mit-terminu Gragnano, kif ukoll jekk le

Penisola Sorrentina, kemm jekk segwit mit-terminu Lettere, kif ukoll jekk le

Penisola Sorrentina, kemm jekk segwit mit-terminu Sorrento, kif ukoll jekk le

Pentro di Isernia

Terminu ekwivalenti: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Terminu ekwivalenti: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Terminu ekwivalenti: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, kemm jekk segwit mit-terminu Albenga/Albengalese, kif ukoll jekk le

Riviera ligure di ponente, kemm jekk segwit mit-terminu Finale/Finalese, kif ukoll jekk le

Riviera ligure di ponente, kemm jekk segwit mit-terminu Riviera dei Fiori, kif ukoll jekk le

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Terminu ekwivalenti: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, kemm jekk segwit mit-terminu Canusium, kif ukoll jekk le

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Terminu ekwivalenti: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Terminu ekwivalenti: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Terminu ekwivalenti: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, kemm jekk segwit mit-terminu Mogoro, kif ukoll jekk le

Savuto

Scanzo

Terminu ekwivalenti: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Terminu ekwivalenti: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Scaligeri, kif ukoll jekk le

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Terminu ekwivalenti: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Terminu ekwivalenti: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, kemm jekk segwit mit-terminu Isera/d’Isera, kif ukoll jekk le

Trentino, kemm jekk segwit mit-terminu Sorni, kif ukoll jekk le

Trentino, kemm jekk segwit mit-terminu Ziresi/dei Ziresi, kif ukoll jekk le

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, kemm jekk segwit mit-terminu Suvereto, kif ukoll jekk le

Val Polcèvera, kemm jekk segwit mit-terminu Coronata, kif ukoll jekk le

Valcalepio

Valdadige, kemm jekk segwit mit-terminu Terra dei Forti, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Terminu ekwivalenti: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Arnad-Montjovet, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Blanc de Morgex et de la Salle, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Chambave, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Donnas, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Enfer d’Arvier, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Nus, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Torrette, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valpolicella, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Valpantena, kif ukoll jekk le

Valsusa

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Grumello, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Inferno, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Maroggia, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Sassella, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Valgella, kif ukoll jekk le

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Terminu ekwivalenti: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Terminu ekwivalenti: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Terminu ekwivalenti: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Terminu ekwivalenti: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Terminu ekwivalenti: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Terminu ekwivalenti: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Terminu ekwivalenti: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel.

Terminu ekwivalenti: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Terminu ekwivalenti: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Terminu ekwivalenti: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Terminu ekwivalenti: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Terminu ekwivalenti: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Terminu ekwivalenti: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Terminu ekwivalenti: Weinberg Dolomiten

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

D.O.C

DPO

bit-Taljan

D.O.C.G.

DPO

bit-Taljan

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

DPO

bit-Taljan

Denominazione di Origine Controllata

DPO

bit-Taljan

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

DPO

bil-Ġermaniż

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

DPO

bil-Ġermaniż

Vino Dolce Naturale

DPO

bit-Taljan

Indicazione geografica tipica (IGT)

IĠP

bit-Taljan

Landwein

IĠP

bil-Ġermaniż

Vin de pays

IĠP

bil-Franċiż

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Alberata jew vigneti ad alberata

DPO

bit-Taljan

Amarone

DPO

bit-Taljan

Ambra

DPO

bit-Taljan

Ambrato

DPO

bit-Taljan

Annoso

DPO

bit-Taljan

Apianum

DPO

bit-Taljan

Auslese

DPO

bit-Taljan

Buttafuoco

DPO

bit-Taljan

Cannellino

DPO

bit-Taljan

Cerasuolo

DPO

bit-Taljan

Chiaretto

DPO/IĠP

bit-Taljan

Ciaret

DPO

bit-Taljan

Château

DPO

bil-Franċiż

Classico

DPO

bit-Taljan

Dunkel

DPO

bil-Ġermaniż

Fine

DPO

bit-Taljan

Fior d’Arancio

DPO

bit-Taljan

Flétri

DPO

bil-Franċiż

Garibaldi Dolce (jew GD)

DPO

bit-Taljan

Governo all’uso toscano

DPO/IĠP

bit-Taljan

Gutturnio

DPO

bit-Taljan

Italia Particolare (jew IP)

DPO

bit-Taljan

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DPO

bil-Ġermaniż

Kretzer

DPO

bil-Ġermaniż

Lacrima

DPO

bit-Taljan

Lacryma Christi

DPO

bit-Taljan

Lambiccato

DPO

bit-Taljan

London Particolar (jew LP jew Inghilterra)

DPO

bit-Taljan

Occhio di Pernice

DPO

bit-Taljan

Oro

DPO

bit-Taljan

Passito jew Vino passito jew Vino Passito Liquoroso

DPO/IĠP

bit-Taljan

Ramie

DPO

bit-Taljan

Rebola

DPO

bit-Taljan

Recioto

DPO

bit-Taljan

Riserva

DPO

bit-Taljan

Rubino

DPO

bit-Taljan

Sangue di Giuda

DPO

bit-Taljan

Scelto

DPO

bit-Taljan

Sciacchetrà

DPO

bit-Taljan

Sciac-trà

DPO

bit-Taljan

Spätlese

DPO/IĠP

bil-Ġermaniż

Soleras

DPO

bit-Taljan

Stravecchio

DPO

bit-Taljan

Strohwein

DPO/IĠP

bil-Ġermaniż

Superiore

DPO

bit-Taljan

Superiore Old Marsala

DPO

bit-Taljan

Torchiato

DPO

bit-Taljan

Torcolato

DPO

bit-Taljan

Vecchio

DPO

bit-Taljan

Vendemmia Tardiva

DPO/IĠP

bit-Taljan

Verdolino

DPO

bit-Taljan

Vergine

DPO

bit-Taljan

Vermiglio

DPO

bit-Taljan

Vino Fiore

DPO

bit-Taljan

Vino Novello jew Novello

DPO/IĠP

bit-Taljan

Vin Santo jew Vino Santo jew Vinsanto

DPO

bit-Taljan

Vivace

DPO/IĠP

bit-Taljan


ĊIPRU

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Terminu ekwivalenti: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Terminu ekwivalenti: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού, kemm jekk segwit mit-terminu Αφάμης, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού, kemm jekk segwit mit-terminu Λαόνα, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Terminu ekwivalenti: Laona Akama

Πιτσιλιά

Terminu ekwivalenti: Pitsilia

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Λάρνακα

Terminu ekwivalenti: Larnaka

Λεμεσός

Terminu ekwivalenti: Lemesos

Λευκωσία

Terminu ekwivalenti: Lefkosia

Πάφος

Terminu ekwivalenti: Pafos

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Οίνος γλυκύς φυσικός

DPO

bil-Grieg

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

DPO

bil-Grieg

Τοπικός Οίνος

IĠP

bil-Grieg

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

DPO/IĠP

bil-Grieg

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Μοναστήρι

(Monastiri)