EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0661-20150224

Consolidated text: Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/661/2015-02-24

2009R0661 — MT — 24.02.2015 — 003.002


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT (KE) Nru 661/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Lulju 2009

dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 200 31.7.2009, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 407/2011 tas-27 ta’ April 2011

  L 108

13

28.4.2011

 M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 523/2012 tal-20 ta’ Ġunju 2012

  L 160

8

21.6.2012

►M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015

  L 28

3

4.2.2015


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 337, 20.12.2011, p.  27 (661/2009)

►C2

Rettifika, ĠU L 308, 25.11.2015, p.  11 (661/2009)
▼B

REGOLAMENT (KE) Nru 661/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Lulju 2009

dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ( 1 ),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 2 ),

Billi:

(1)

Is-suq intern huwa magħmul minn żona mingħajr fruntieri interni li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment ħieles tal-prodotti, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital. Għal dan l-għan teżisti sistema komprensiva Komunitarja għall-approvazzjoni tat-tip għal vetturi bil-mutur stabbilita bid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva ta’ Qafas) ( 3 ).

(2)

Dan ir-Regolament hu regolament separat għall-finijiet tal-proċedura Komunitarja tal-approvazzjoni tat-tip prevista mid-Direttiva 2007/46/KE. Għalhekk, l-Annessi IV, VI, XI u XV għal din id-Direttiva għandhom jiġu emendati skont dan.

(3)

Dan ir-Regolament huwa bla ħsara għall-proċedura sħiħa tal-approvazzjoni tat-tip ta’ stadju wieħed u tat-tip imħallat stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2007/46/KE.

(4)

Ir-rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ ħafna elementi ta’ sikurezza u dawk ambjentali ġew armonizzati fil-livell Komunitarju sabiex jiġu evitati rekwiżiti li jvarjaw bejn Stat Membru u ieħor, u biex jiġi żgurat livell għoli ta’ sikurezza fit-triq u ta’ protezzjoni ambjentali fil-Komunità kollha.

(5)

Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu wkoll l-għan li jtejjeb il-kompetittività tal-industrija Komunitarja tal-vetturi filwaqt li jippermetti lill-Istati Membri li jeżerċitaw sorveljanza effettiva tas-suq biex tkun assigurata l-konformità mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni dettaljata tat-tip f’dan ir-Regolament f’dak li jirrigwarda t-tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati.

(6)

Hu xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti kemm dwar is-sikurezza ġenerali ta’ vetturi bil-mutur kif ukoll dwar il-prestazzjoni ambjentali tat-tajers, minħabba d-disponibilità tas-sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers li jtejbu fl-istess waqt is-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tat-tajers.

(7)

Fuq talba tal-Parlament Ewropew, ġie applikat approċċ regolatorju ġdid fil-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-vetturi. Dan ir-Regolament għandu għalhekk jistabbilixxi biss dispożizzjonijiet fundamentali dwar is-sikurezza ta’ vetturi u l-emissjonijiet tas-CO2 u ħsejjes minn tajers filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu stabbiliti b’miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ( 4 ).

(8)

B’mod partikolari l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi l-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, komponenti u unitajiet tekniċi separati; li tiddefinixxi b’mod aktar preċiż l-karatteristiċi li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala “tajer ta’ użu speċjali”, “tajer professjonali off-road”, “tajer imsaħħaħ”, “tajer extra load”, “tajer tax-xitwa”, “Spare tajer tip T għal użu temporanju” jew “traction tajer”; li tistipula r-rekwiżiti ta’ sikurezza għal vetturi intenzjonati għal ġarr ta’ merkanziji perikolużi fit-toroq bejn jew fl-Istati Membri; li teżenta ċerti vetturi jew klassijiet ta’ vetturi fi ħdan il-kategoriji M2, M3, N2 and N3 mill-obbligu li jinstallaw sistemi avvanzati ta’ brejking ta’ emerġenza u/jew sistemi ta’ twissija ta’ ħruġ mill-karreġġata; li temenda l-valuri ta’ limitu dwar ir-reżistenza tat-tidwir u l-ħsejjes tat-tidwir għal tajers bħala riżultat ta’ bdil fil-proċeduri tat-test, mingħajr ma jitbaxxa l-livell ta’ protezzjoni tal-ambjent; li tistabilixxi regoli dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-livelli ta’ ħsejjes fit-tajers; li tqassar iż-żmien għall-bejgħ ta’ tajers li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti l-ġodda stabbiliti f’dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; u li temenda l-Anness IV biex jinkludi r-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (Regolamenti tal-UNECE) li huma obligatorji skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta’ Novembru 1997 bil-għan li l-Komunità Ewropea taderixxi mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ewropa li tikkonċerna l-adozzjoni ta’ preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u parts li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta’ dawn il-preskrizzjonijiet ( 5 ). Billi dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi, inter alia, jissupplimentawh b’elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(9)

Barra l-inizjattiva attwali tal-Kummissjoni bil-għan li tiddefinixxi sistema ta’ gradazzjoni tat-toroq, il-Kummissjoni għandha, fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tressaq proposta dwar il-klassifikazzjoni tat-toroq tal-UE skont l-ammont ta’ storbju li jiġġeneraw li għandha tikkumplimenta it-tfassil ta’ mapep tal-istorbju fit-trasport bil-vetturi tal-mutur bil-għan li jiġu ffissati prijoritajiet xierqa u rekwiżiti tal-uċuħ tat-toroq u l-iffissar ta’ limiti massimi ta’ storbju fit-toroq.

(10)

Progress tekniku fil-qasam tas-sistemi avvanzati ta’ sikurezza għal vetturi joffri possibbiltajiet ġodda għal tnaqqis fin-numru tal-vittmi. Sabiex jiġi minimizzat l-għadd ta’ vittmi jeħtieġ li jiġu introdotti xi wħud minn dawn it-teknoloġiji ġodda rilevanti.

(11)

L-użu obbligatorju u konsistenti tal-aktar teknoloġiji moderni ta’ manifattura ta’ tajers u ta’ tajers b’resistenza baxxa għat-tidwir se jkun essenzjali għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra tat-traffiku bit-triq fis-settur tat-trasport, filwaqt li fl-istess ħin jiġu promossi l-innovazzjoni, l-impjiegi u l-kompetittività tal-industrija Komunitarja tal-vetturi.

(12)

Sabiex tiġi simplifikata l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip skont ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-Rapport finali tal-Grupp ta’ Livell Għoli CARS 21, ikun xieraq li jiġu mħassra diversi Direttivi mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta’ protezzjoni tal-utenti tat-triq. Ir-rekwiżiti definiti f’dawn id-Direttivi għandhom jitpoġġew f’dan ir-Regolament u għandhom jiġu sostitwiti, fejn xieraq, b’referenzi għal regolamenti korrispondenti tal-UNECE, kif inkorporati fil-liġi Komunitarja skont id-Deċiżjoni 97/836/KE. Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv tal-proċess tal-approvazzjoni tat-tip ikun xieraq li l-produtturi tal-vetturi jitħallew jagħmlu approvazzjoni tat-tip għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u, fejn ikun il-każ, direttament billi tinkiseb approvazzjoni skont ir-Regolament rilevanti tal-UNECE kif elenkat fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

(13)

Hu xieraq li vetturi jiġu disinjati, mibnija u montati b’mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta’ korriment għall-okkupanti tagħhom u l-utenti l-oħra tat-triq. Għal dan l-għan, hu neċessarju li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti f’dan ir-Regolament u fil-miżuri implimentattivi tiegħu. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati mal-integrità strutturali tal-vettura, sistemi ta’ għajnuna fil-kontroll tal-vettura mis-sewwieq, sistemi li jipprovdu lis-sewwieq viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u tal-inħawi madwar il-vettura, is-sistemi ta’ dwal tal-vetturi, is-sistemi ta’ protezzjoni tal-okkupant, il-parti esterna u l-aċċessorji tal-vettura, il-piżijiet u d-dimensjonijiet tal-vettura, it-tajers tal-vettura u s-sistemi avvanzati tal-vettura u aspetti varji oħra. Barra minn hekk, hu neċessarju li l-vetturi jikkonformaw ma’ dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma’ ċerti vetturi ta’ merkanzija u t-trejlers tagħhom, jew dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-karozzi tal-linja, skont il-każ.

(14)

L-iskeda taż-żmien għall-introduzzjoni ta’ rekwiżiti speċifiċi ġodda għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi għandha tieħu kont tal-fattibilità teknika ta’ dawn ir-rekwiżiti. B’mod ġenerali, ir-rekwiżiti għandhom inizjalment japplikaw biss għal tipi ġodda ta’ vetturi. It-tipi ta’ vetturi li diġà jeżistu għandhom jingħataw żmien addizzjonali biex jikkonformaw mar-rekwiżiti. Barra minn hekk, stallazzjoni mandatorja ta’ sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għandha inizjalment tapplika biss għall-vetturi tal-passiġġieri. Stallazzjoni mandatorja ta’ strumenti avvanzati oħra ta’ sikurezza għandha inizjalment tapplika biss għal vetturi kbar tal-merkanzija.

(15)

Il-Kummissjoni għandha tkompli tevalwa l-fattibilità teknika u ekonomika u l-maturità tas-suq ta’ karatteristiċi avvanzati oħra ta’ sikurezza, u tippreżenta rapport, inkluż, jekk ikun xieraq, proposti għal emendi ta’ dan ir-Regolament sal-1 ta’ Diċembru 2012, u wara, darba kull tliet snin.

(16)

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-fattibilità li testendi l-istallazzjoni obbligatorja ta’ sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, sistemi ta’ twissija ta’ ħruġ mil-karreġġata u sistemi avvanzati għall-brejking f’emerġenza, għal kategoriji oħra ta’ vetturi u, fejn xieraq, tipproponi emenda għal dan ir-Regolament.

(17)

Il-Kummissjoni għandha tevalwa kemm hu fattibbli li jissaħħu r-rekwiżiti tal-irbit fl-imxarrab għat-tajers, u jekk xieraq, tipproponi emenda għal dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw sorveljanza effettiva tas-suq.

(18)

Il-potenzjal kollu li tiżdied is-sikurezza, jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 u jonqos l-istorbju tat-traffiku jista’ jinkiseb biss flimkien ma’ skema tal-ittikettar bil-għan li l-konsumatur ikun infurmat dwar il-prestazzjoni tat-tajers.

(19)

Ikun xieraq li jiġu implimentati l-miżuri mħabbra fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta’ Frar 2007 bit-titolu “Ir-riżultati tar-reviżjoni tal-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief” li għandhom l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tajers. Dan it-tnaqqis għandu jintlaħaq billi jiġu kumbinati tajers b’resistenza baxxa ta’ tidwir mal-użu ta’ sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers. Fl-istess waqt, hu xieraq ukoll li jiġu definiti rekwiżiti bl-għan li jitnaqqsu l-ħsejjes tat-tajers u rekwiżiti għall-irbit fl-imxarrab li jiżguraw li jinżammu l-livelli tas-sikurezza tat-tajers. L-iskeda taż-żmien tal-implimentazzjoni relatata għandha tirrifletti l-livell tal-isfida biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti kollha. B’mod partikolari, minħabba l-isfida biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir u meta jiġi kunsidrat iż-żmien meħtieġ mill-industrija biex jiġu sostitwiti l-mudelli tat-tajers eżistenti, ikun xieraq li jingħata perjodu aktar fit-tul għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir fir-rigward ta’ tajers ġodda ta’ tipi eżistenti.

(20)

Ċerti kategoriji ta’ tajers, inklużi tajers professjonali off-road li huma suġġetti għal restrizzjoni ta’ veloċità u tajers intenzjonati biss għal vetturi reġistrati qabel l-1990, probabbilment jiġu prodotti fi kwantitajiet żgħar ħafna. Għalhekk, ikun xieraq li kategoriji ta’ tajers jiġu eżentati minn ċerti rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u fil-miżuri implimentazzjoni, fejn rekwiżiti ta’ dan it-tip huma inkompatibbli mal-użu tat-tajers, jew fejn il-piż addizzjonali impost minn dawn ir-rekwiżiti hu sproporzjonat.

(21)

F’dak li jirrigwarda t-tajers b’wiċċ ġdid, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni xierqa ta’ dan is-settur ta’ negozju, billi tinvolvi l-partijiet interessati u tevalwa jekk hemmx xi ħtieġa li jkun adattat ir-reġim regolatorju.

(22)

Ikun xieraq li jiġu stabbiliti eċċezzjonijiet fir-rigward ta’ xi valuri ta’ limitu ta’ reżistenza għat-tidwir jew tal-ħoss tat-tidwir għal ċerti kategoriji speċifiċi ta’ tajers, sabiex jitqiesu l-karatteristiċi tagħhom tad-disinn u l-prestazzjoni. B’mod partikulari, ikun xieraq li jiġu stabbiliti eċċezzjonijiet għat-tajers maħsuba biex ikollhom prestazzjoni mtejba fit-traction u fil-brejking f’kundizzjonijiet severi ta’ borra.

(23)

Tajers ta’ użu speċjali huma użati fuq vetturi li jidħlu f’siti ta’ kostruzzjoni, fejn isir qtugħ ta’ siġar u attivitajiet tal-minjieri u għalhekk huma mfassla sabiex jagħtu prestazzjoni off-road aqwa minn tajers maħsuba biss għall-użu fuq it-triq. Biex tinkiseb din il-prestazzjoni dawn it-tajers huma mmanifatturati b’materjali li jippermettulhom li jirreżistu għall-ħsara aktar minn tajers normali u jkollhom block tread pattern. Billi ż-żewġ elementi essenzjali fid-disinn jikkawżaw tajers ta’ użu speċjali jiġġeneraw ħoss aktar qawwi minn tajers normali, dawn għandhom jitħallew li jarmu aktar storbju minn tajers normali.

(24)

Is-Sistemi Elettroniċi tal-Kontroll tal-Istabbiltà, is-Sistemi Avvanzati għal Brejking f’Emerġenza u s-Sistemi ta’ Indikazzjoni ta’ Ħruġ mill-karreġġata għandhom potenzjal għoli li jirriżultaw fi tnaqqis konsiderevoli ta’ vittmi. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal sistemi ta’ din ix-xorta mill-Kummissjoni konformement mar-regolamenti tal-UNECE għal dawk il-kategoriji ta’ vetturi fejn l-applikazzjoni tagħhom tkun xierqa u li għalihom jintwera li jkunu se jtejbu l-livell ġenerali ta’ sikurezza. Qabel l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-rekwiżiti jeħtieġ li jingħata żmien biżżejjed li jippermetti li l-miżuri ta’ implimentazzjoni ikunu adottati u li sussegwentement isir l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ dawn it-teknoloġiji kumplessi fil-vettura.

(25)

B’effett mill-2011 għall-approvazzjonijiet tat-tip, u mill-2014 għall-vetturi ġodda, l-iskadenzi ta’ implimentazzjoni għat-tgħammir obligatorju ta’ sistemi elettroniċi ta’ kontroll fuq vetturi tqal għandhom isegwu d-dati stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(26)

Sakemm jiġu introdotti sistemi elettroniċi għall-kontroll tal-Istabilità, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri u tagħmel kampanji biex tipprovdi informazzjoni dwar l-effettività tagħhom u biex tippromwovi l-bejgħ tagħhom. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-iżviluppi tal-prezzijiet biex taċċerta li l-prezz ta’ vetturi ġodda ma jkunx qed jiżdied b’mod sproporzjonat b’riżultat tal-fatt li jkunu ġew mgħammra biex jilħqu l-istandards ġodda għas-sikurezza.

(27)

Miżuri futuri proposti fuq il-bażi ta’ dan ir-Regolament jew proċeduri li jkunu implimentati fl-applikazzjoni tiegħu għandhom jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Frar 2007 bit-titolu “Qafas Regolatorju Kompetittiv tal-Vetturi għas-Seklu 21”. Partikolarment, għall-finijiet ta’ regolamentazzjoni aħjar u ta’ simplifikazzjoni u sabiex ma jkunx hemm il-ħtieġa ta’ aġġornament kostanti tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar kwistjonijiet ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi, dan ir-Regolament għandu jagħmel referenzi għal standards u regolamenti internazzjonali eżistenti mingħajr ma jirrepetihom fil-qafas legali Komunitarju.

(28)

Hu importanti li l-ispare parts tas-sistemi koperti b’dan ir-Regolament ikunu soġġetti għal rekwiżiti ekwivalenti ta’ sikurezza u ta’ proċeduri ta’ approvazzjoni. Għalhekk ikun xieraq li tiġi prevista l-approvazzjoni ta’ spare parts u ta’ unitajiet tekniċi separati.

(29)

L-Istati Membri għandhom jistabilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u jiżguraw li jkunu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(30)

Dan ir-Regolament jirrigwarda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal tagħrif dwar it-tiswija tal-vetturi u dwar il-manutenzjoni ( 6 ), u r-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 li jiffissa standards ta’ emissjonijiet għall-vetturi l-ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-istrateġija integrata tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-CO2 minn vetturi ħfief ( 7 ). B’mod partikulari, il-miżuri ta’ dan ir-Regolament dwar it-tnaqqis tal-emmissjonijiet tas-CO2 għandhom ikunu marbuta kemm jista’ jkun mal-miżuri addizzjonali għall-ilħuq ta’ tnaqqis ulterjuri ta’ 10 g CO2 fuq il-bażi tal-mira ta’ 130 g emmissjonijiet tas-CO2.

(31)

Il-Kummissjoni għandha eventwalment tipproponi, bħala parti minn approċċ aktar integrat, emendi ulterjuri għal dan ir-Regolament jew tippreżenta proposti oħra skont studju komprensiv tal-impatt li jindirizza l-miżuri addizzjonali l-oħra kollha possibbli immirati lejn l-ilħuq tal-għanijiet mixtieqa ta’ emissjonijiet ta’ CO2, u li jkopri teknoloġiji oħra disponibbli fis-suq, inklużi teknoloġiji biex it-tajers iżommu l-pressjoni, titjib fl-uċuħ tat-toroq u kull teknoloġija ġdida oħra rilevanti, kif ukoll rekwiżiti rigward l-effiċjenza tal-arja kondizzjonata li għandhom jew jista’ jkollhom effett ċar fuq ir-reżistenza tat-tajers għat-tidwir u/jew fuq l-ekonomija tal-vettura f’termini ta’ fjuwil u fuq l-emissjonijiet ta’ CO2.

(32)

Għandu jiġi implimentat aproċċ koerenti u komprensiv biex tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju fit-toroq. Fir-rigward tal-kontribut sinifikanti tal-uċuħ tat-toroq għall-istorbju fit-toroq, bħalissa qed jiġi rivedut l-ISO 10844 u għandu jitqies f’dan il-kuntest mal-objettiv li l-uċuħ tat-toroq jittejbu ulterjorment. Sabiex itejbu l-uċuħ tat-toroq tagħhom l-Istati Membri għandhom jinvestu b’mod aktar sostanzjali fl-istandards ISO eżistenti. Barra minn hekk għandha tiġi żviluppata politika komprensiva dwar l-emissjonijiet ta’ ħsejjes li tkopri s-sistemi kollha ta’ trasport inkluż l-istorbju tal-avjazzjoni u l-istorbju ferrovjarju apparti l-istorbju tat-trasport bit-triq.

(33)

B’effett mid-dati tal-applikazzjoni għal vetturi ġodda, spare parts ġodda u unitajiet tekniċi separati tar-rekwiżiti rilevanti definiti f’dan ir-Regolament, għandhom għalhekk jiġu mħassra d-Direttivi li ġejjin:

 Id-Direttiva tal-Kunsill 70/221/KEE tal-20 ta’ Marzu 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-tankijiet ta’ karburant likwidu u mezzi ta’ protezzjoni tal-qiegħ fuq wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 8 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 70/222/KEE tal-20 ta’ Marzu 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-ispazju għall-immuntatura u t-twaħħil ta’ pjanċi ta’ reġistrazzjoni tan-naħa ta’ wara ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 9 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 70/311/KEE tat-8 ta’ Ġunju 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-tagħmir għall-kontroll tad-direzzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 10 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 70/387/KEE tas-27 ta’ Lulju 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw il-bibien ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 11 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 70/388/KEE tas-27 ta’ Lulju 1970 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar strumenti ta’ twissija akustika għall-vetturi bil-mutur ( 12 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 71/320/KEE tas-26 ta’ Lulju 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-mezzi tal-ibbrejkjar ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 13 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE tal-20 ta’ Ġunju 1972 dwar is-soppressjoni tal-interferenza radju prodotta minn magni spark-ignition mgħammra fuq vetturi bil-mutur ( 14 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 74/60/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1973 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-muntaġġi interni tal-vetturi bil-mutur ( 15 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 74/61/KEE ta’ 17 ta’ Diċembru 1973 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ mezzi li jipprevjenu l-użu mhux awtorizzat ta’ vetturi bil-mutur ( 16 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 74/297/KEE tal-4 ta’ Ġunju 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-muntaġġi interni tal-vetturi bil-mutur (l-imġiba tal-mekkaniżmu tal-isteering f’każ ta’ impatt) ( 17 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 74/408/KEE tat-22 ta’ Lulju 1974 dwar is-sitijiet, l-ankraġġi tagħhom u l-head restraints ( 18 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 74/483/KEE tas-17 ta’ Settembru 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ partijiet tal-vetturi bil-mutur li jisporġu 'l barra ( 19 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 75/443/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mar-rivers u mat-tagħmir tal-ispidomiter ta’ vetturi bil-mutur ( 20 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/114/KEE tat-18 ta’ Diċembru 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-pjanċi u l-iskrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u l-post fejn jitqiegħdu u l-metodu ta’ kif jitwaħħlu ( 21 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/115/KEE tat-18 ta’ Diċembru 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-punt fejn jitwaħħlu ċ -ċinturini tas-sigurtà ta’ vetturi bil-mutur ( 22 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-istallazzjoni ta’ mezzi ta’ dawl u ta’ sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 23 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/757/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrelataw għar-retro-reflectors għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 24 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/758/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-fanali li jimmarkaw l-end-outline, il-fanali ta’ pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), il-fanali ta’ pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb) u l-fanali tal-waqfien, il-fanali li jkunu mixgħula l-ħin kollu u l-fanali li jimmarkaw il-ġnub, għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 25 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/759/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-fanali indikaturi tad-direzzjoni għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 26 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/760/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw il-fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta’ wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 27 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/761/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-headlamps tal-vetturi bil-mutur li jiffunzjonaw bħala headlamps b’raġġ ewlieni u/jew raġġ “dipped” u għall-bozoz (bil-filament elettriċi inkandexxenti jew oħrajn) għal dawn il-headlamps, għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 28 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/762/KEE tat-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-fanali taċ-ċpar ta’ quddiem għal vetturi bil-mutur ( 29 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 77/389/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-mezzi ta’ rmunkar ta’ vetturi bil-mutur ( 30 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 77/538/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-fanali taċ-ċpar ta’ wara fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 31 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 77/539/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-fanali tar-rivers għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 32 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 77/540/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward ta’ lampi tal-parking ta’ vetturi bil-mutur ( 33 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 77/541/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar ċintorini tas-sigurtà u sistemi ta’ trażżin f’vetturi bil-mutur ( 34 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 77/649/KEE tas-27 ta’ Settembru 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-kamp viżiv tas-sewwieqa tal-vetturi bil-mutur ( 35 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 78/316/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1977 l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-muntaġġi interni ta’ vetturi bil-mutur (identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi) ( 36 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 78/317/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-sistemi li jneħħu s-silġ u l-fwar ta’ uċuh bil-ħġieġ ta’ vetturi bil-mutur ( 37 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 78/318/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mas-sistemi tal-wajper u tal-washer tal-vetturi bil-mutur ( 38 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 78/549/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1978 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tar-roti tal-vetturi bil-mutur ( 39 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 78/932/KEE tas-16 ta’ Ottubru 1978 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-“head restraint” tas-sedili ta’ vetturi bil-mutur ( 40 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/297/KEE tat-13 ta’ April 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrelataw mal-protezzjoni tal-ġenb ta’ ċerti vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 41 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE tas-27 ta’ Marzu 1991 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrelataw għas-sistemi li jrażżnu t-titjir ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 42 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/21/KEE ta’ 31 Marzu 1992 dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet ta’ vetturi bil-mutur tal-kategorija M1 ( 43 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/22/KEE tal-31 ta’ Marzu 1992 dwar il-ħġieġ tas-sikurezza fit-twieqi u l-materjali tal-ħġieġ Itas-sikurezza fuq vetturi bil-mutur u fuq it-trejlers tagħhom ( 44 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/23/KEE tal-31 ta’ Marzu 1992 li tirrigwarda t-tajers ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom kif ukoll għat-twaħħil tagħhom ( 45 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/24/KEE tal-31 ta’ Marzu 1992 relatata ma’ tagħmir li jillimita l-veloċità jew sistemi bħal dawn abbord li jillimitaw il-veloċità ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur ( 46 ),

 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/114/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 dwar oġġetti ħerġin 'il barra 'l quddiem mill-pannell ta’ wara tal-kabina ta’ vetturi bil-mutur tal-kategorija N ( 47 ),

 Id-Direttiva 94/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar il-mezzi mekkaniċi ta’ rmonk ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u t-twaħħil tagħhom ma’ dawk il-vetturi ( 48 ),

 Id-Direttiva 95/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-mod kif jinħarqu ċerti materjali użati fil-kostruzzjoni fuq ġewwa ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur ( 49 ),

 Id-Direttiva 96/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1996 dwar il-protezzjoni tal-okkupanti ta’ vetturi bil-mutur fil-każ ta’ ħabta mill-ġenb u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE ( 50 ),

 Id-Direttiva 96/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi bil-mutur fil-każ ta’ ħabta fuq quddiem u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE ( 51 ),

 Id-Direttiva 97/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 1997 dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE ( 52 ),

 Id-Direttiva 98/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 1998 dwar vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom maħsuba għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar it-tip ta’ approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ( 53 ),

 Id-Direttiva 2000/40/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li tirrigwarda l-mezz ta’ protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem ta’ vetturi bil-mutur u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE ( 54 ),

 Id-Direttiva 2001/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 dwar is-sistemi li jsaħħnu tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE u tabroga d-Direttiva tal-Kunsill 78/548/KEE ( 55 ),

 Id-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2001 li tirrigwardja d-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta’ passiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sits apparti s-sit tas-sewwieq, u li temeda d-Direttivi 70/156/KEE u 97/27/KE ( 56 ),

 Id-Diretiva 2003/97/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-approvazzjoni skont it-tip tal-viżjoni indiretta u tal-vetturi mgħammra b’dawn il-mezzi, li temenda d-Direttiva 70/156/KEE u tħasar id-Direttiva 71/127/KEE ( 57 ),

(34)

Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri t-twettiq tas-suq intern permezz tal-introduzzjoni ta’ rekwiżiti tekniċi komuni dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi bil-mutur u tat-tajers ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala tiegħu jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, i l-Komunità tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:KAPITOLU I

SUĠĠETT, AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti:

(1) għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom, fir-rigward tas-sikurezza tagħhom,

(2) għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur, fir-rigward tas-sistemi tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, fir-rigward tas-sikurezza, l-effiċjenza tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2 u, fir-rigward tal-indikaturi tal-qlib tal-ger, fir-rigward tal-effiċjenza tagħhom tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2; u

(3) għall-approvazzjoni tat-tip ta’ tajers maħdumin ġodda, fir-rigward tas-sikurezza tagħhom u tal-prestazzjoni tar-reżistenza tagħhom għat-tidwir u tal-emissjonijiet ta’ ħsejjes tat-tidwir tagħhom.

Artikolu 2

Ambitu

Dan ir-Regolament għandu japplika għal vetturi tal-kategoriji M, N u O u s-sistemi, l-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati tagħhom, kif definiti fit-Taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE bla ħsara għall-Artikoli 5 sa 12 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/46/KE.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) “kontroll elettroniku tal-istabbiltà” jfisser funzjoni ta’ kontroll elettroniku għal vettura li jtejjeb l-istabbiltà dinamika tal-vettura;

(2) “vettura M2 jew M3 tal-Klassi I” tfisser vettura M2 jew M3 li tesa’ aktar minn 22 passiġġier apparti s-sewwieq u li hija mibinja b’żoni għal passiġġieri bil-wieqfa, biex jitħalla li jkun hemm ċaqliq frekwenti tal-passiġġieri;

(3) “vettura M2 jew M3 tal-Klassi A” tfisser vettura M2 jew M3 li tesa’ anqas minn 22 passiġġier apparti s-sewwieq u li hija mibinja sabiex iġġorr passiġġieri bil-wieqfa; u li jkollha s-sedili u faċilitajiet għal passiġġieri bil-wieqfa;

(4) “sistema ta’ indikazzjoni ta’ ħruġ mill-karreġġata” tfisser sistema li tavża lis-sewwieq b’moviment mhux intenzjonat tal-vettura 'l barra mill-karreġġata li fih tkun qed tivvjaġġa;

(5) “sistema avvanzata għal ibbrejkjar f’emerġenza” tfisser sistema li tista’ awtomatikament tindika sitwazzjoni ta’ emerġenza u tattiva s-sistema tal-ibbrejkjar tal-vettura biex tnaqqas il-veloċità tal-vettura bl-għan li ħabta tiġi evitatat jew imnaqqsa;

(6) “indiċi tal-kapaċità ta’ tagħbija” jfisser numru jew tnejn li jindikaw il-piż li t-tajer jista’ jġorr kemm meta jkun singlu jew doppju bil-veloċità li tikkorrispondi mal-kategorija assoċjata tal-veloċità u meta jitħaddem skont ir-rekwiżiti li jiddefinixxu l-użu speċifikat mill-manifattur;

(7) “sistema għal monitoraġġ tal-pressjoni” tfisser sistema ffittjata f’vettura, li tkun tista’ tikkalkula l-pressjoni tat-tajers jew il-varjazzjoni tal-pressjoni matul il-ħin u li titrażmetti informazzjoni korrispondenti lill-utent waqt li l-vettura tkun tiġri;

(8) “tajer ta’ użu speċjali” jfisser tajer intenzjonat għal diversi użi, kemm fit-toroq jew le, jew għal użu speċjali ieħor;

(9) “tajer professjonali off-road” jfisser tajer għal użu speċjali prinċipalment f’kundizzjonijiet ta’ art imħarbta ħafna;

(10) “tajer imsaħħaħ” jew “tajer li jiflaħ piż miżjud” ifisser tajer pnewmatiku bl-istruttura ta’ C1 fejn il-qafas huwa ddisinjat biex iġorr piż akbar mit-tajer standard ekwivalenti;

(11) “tajer tax-xitwa” ifisser tajer li d-disinn tal-irfis, il-kompożizzjoni jew l-istruttura tiegħu huma primarjament iddisinjati li jwettqu f’kundizzjonijiet ta’ silġ prestazzjoni aħjar minn dik ta’ tajer normali f’dak li għandu x’jaqsam mal-bidu jew iż-żamma tas-sewqan tal-vettura;

(12) “spare tajer tip T għal użu temporanju” jfisser spare tajer għal użu temporarju disinjat għal użu bi pressjoni ta’ nefħa ogħla minn dik stabbilta għal tajers standard u rinforzati;

(13) “traction tajer” ifisser tajer tal-klassijiet C2 jew C3 bl-iskrizzjoni “M + S” jew “M.S.” jew “M&S” u maħsub li jiġi ffittjat mal-fus/ijiet tas-sewqan tal-vettura;

(14) “utent stradali mhux protett” ifisser nies mixjin fit-triq, ċiklisti u sewwieqa ta’ mutur;

(15) “indikatur tal-bdil tal-gerijiet” jew “GSI” ifisser indikatur viżibbli li jissuġġerixxi lis-sewwieq li jbiddel il-ger;

(16) “gerbox manwali” tfisser gerbox li tista’ titħaddem f’mod fejn it-tibdil bejn il-gerijiet kollha, jew uħud minnhom, huwa dejjem konsegwenza immedjata ta’ azzjoni tas-sewwieq, irrilevanti mill-mod kif inhi implimentata fiżikament; d in id-definizzjoni ma tkoprix is-sistemi fejn is-sewwieq jista’ biss jagħżel minn qabel ċerta strateġija ta’ tibdil ta’ gerijiet jew jillimita n-numru ta’ gerijiet disponibbli għas-sewqan, iżda t-tibdil attwali tal-gerijiet jirriżulta indipendement mid-deċiżjoni tas-sewwieq, skont ċerti xejriet tas-sewqan.KAPITOLU II

OBBLIGI TAL-MANIFATTURI

Artikolu 4

Obbligi Ġenerali

1.  Il-manifatturi għandhom juru li l-vetturi ġodda kollha mibjugħin, reġistrati jew mqegħda fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu.

2.  Il-manifatturi jistgħu jagħżlu li japplikaw għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tas-sistemi kollha, u l-istallazzjoni tal-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kollha koperti minn dan ir-Regolament, jew għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward ta’ waħda jew aktar mis-sistemi, u l-istallazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-komponenti jew waħda jew aktar mill-unitajiet tekniċi separati koperti minn dan ir-Regolament. L-approvazzjoni tat-tip skont ir-regolamenti UNECE elenkati fl-Anness IV għandhom jiġu kkunsidrati bħala approvazzjoni tat-tip KE skont dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu.

3.  Il-manifatturi għandhom juru li sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi ġodda kollha mibjugħin jew mqegħda fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu.

Artikolu 5

Rekwiżiti ġenerali u testijiet

1.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi jiġu disinjati, mibnija u montati b’mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta’ korriment għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti oħra tat-triq.

2.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti f’dan ir-Regolament u fil-miżuri implimentattivi tiegħu, inklużi r-rekwiżiti li għandhom x’jaqsmu ma’:

(a) l-integrità tal-istruttura tal-vettura, inklużi testijiet ta’ impatt;

(b) is-sistemi li jgħinu lis-sewwieq jikkontrolla l-vettura, inklużi l -isteering, l-ibbrekjar u s-sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-istabbiltà;

(c) is-sistemi li jipprovdu lis-sewwieq b’viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-karozza u ż-żona tal-madwar, inklużi l-ħġieġ, il-mirja u s-sistemi ta’ informazzjoni għas-sewwieq;

(d) is-sistemi ta’ dwal tal-vettura;

(e) il-protezzjoni tal-okkupanti tal-vettura, inklużi l-fittings ta’ ġewwa, fejn tistriħ ir-ras, iċ-ċintorini tas-sigurtà, it-twaħħil tal-“ISOfix” jew strumenti integrati għall-kontroll tat-tfal u bibien tal-vettura;

(f) l-estern u l-aċċessorji tal-vettura;

(g) il-kompatibilità elettromanjetika;

(h) l-apparat ta’ twissija li jinstema’;

(i) is-sistemi tas-sħana;

(j) tagħmir li ma jħallix użu mhux awtorizzat;

(k) is-sistemi ta’ identifikazzjoni tal-vettura;

(l) il-piżijiet u d-dimensjonijiet;

(m) is-sikurezza elettrika;

(n) indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet.

3.  Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw għall-vetturi u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi, kif speċifikat fl-Anness I.

Artikolu 6

Rekwiżiti speċifiċi relatati ma’ ċerti vetturi f’kategoriji N u O

1.  Barra r-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikoli 5, 8, 9, 10 u 12 u l-miżuri implimentattivi tagħhom, il-vetturi fil-kategoriji N u O għandhom, fejn rilevanti, jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti fil-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu u l-miżuri implimentattivi tagħhom.

2.  Il-vetturi fil-kategoriji N2 u N3 għandhom jinbnew b’mod li jiżguraw li, f’każ ta’ ħabta wiċċ imb’wiċċ ma’ karozza oħra, ir-riskju ta’ korriment għal okkupant ta’ vettura li tidħol taħt vettura akbar jiġi minimizzat.

3.  Il-vetturi fil-kategoriji N2, N3, O3 u O4 għandhom jinbnew biex jiżguraw li, f’każ li l-vettura tintlaqat mill-ġenb minn utent stradali mhux protett, jiġi minimizzat ir-riskju ta’ korriment għal dak l-utent stradali mhux protett minħabba li jista’ jidħol taħt il-karozza.

4.  Il-kabina tal-karozza jew l-ispazju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun b’saħħtu biżżejjed biex joffri protezzjoni lill-okkupanti f’każ ta’ impatt, filwaqt li jitqies ir-Regolament 29 tal-UNECE.

5.  Il-vetturi fil-kategorija N2, N3, O3 u O4 għandhom jinbnew biex jiġi minimizzat l-effett ta’ titjir ta’ ilma mill-vettura fuq il-viżibilità ta’ vetturi oħrajn fit-triq.

Artikolu 7

Rekwiżiti speċifiċi relatati ma’ vetturi f’kategoriji M2 u M3

1.  Barra r-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikoli 5, 8, 9, 10 u 12 u l-miżuri implimentattivi tagħhom, il-vetturi fil-kategoriji M2 u M3 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti fil-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu u l-miżuri implimentattivi tagħhom.

2.  Il-kapaċità ta’ ġarr ta’ vettura, inklużi passiġġieri bilqiegħda u bilwieqfa u l-utenti fuq wheelchair, għandha tkun adatta għall-massa, daqs u konfigurazzjoni tal-vettura.

3.  Ix-xasijiet tal-vetturi għandhom jiġu disinjati u mibnija biex jippermettu lill-vettura li topera b’mod sikur u stabbli, anki meta tkun mgħobbija kollha. Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu żgurati aċċess u ħruġ sikur mill-vettura partikolarment f’każ ta’ emerġenza.

4.  Il-vetturi ta’ Klassi I għandhom ikunu aċċessibbli għal persuni b’mobilità nieqsa inklużi l-utenti ta’ wheelchairs.

5.  Il-materjali użati fil-bini minn ġewwa tal-karrozzerija ta’ karozza tal-linja u coach għandhom kemm jista’ jkun possibbli jevitaw jew tal-anqas jittardjaw l-iżvilupp ta’ fjammi sabiex jippermettu lill-okkupanti li jevakwaw il-vettura f’każ ta’ nirien.

Artikolu 8

Klassifikazzjoni ta’ tajers

1.  It-tipi ta’ tajers għandhom jiġu klassifikati kif ġej:

(a)

Tajers tal-Klassi C1 - tajers primarjament iddisinjati għal vetturi tal-kategoriji M1, O1 u O2;

(b)

Tajers tal-Klassi C2 - tajers primarjament iddisinjati għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N, O3 u O4 b’indiċi ta’ kapaċità ta’ tagħbija f’formazzjoni singla ≤ 121 u bis-simbolu tal-kategorija ta’ veloċità ≥ “N”;

(c)

Tajers tal-Klassi C3 -

tajers primarjament iddisinjati għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N1, O3 u O4 ma’ wieħed mill-indiċijiet tal-kapaċità ta’ tagħbija li ġejjin:

(i) l-indiċi tal-kapaċità ta’ tagħbija f’forma singla ≤ 121 u bis-simbolu tal-kategorija ta’ veloċità ≤ “M”;

(ii) l-indiċi tal-kapaċità f’forma singla ≥ 122.

Tajer jista’ jiġi klassifikat f’aktar minn klassi waħda sakemm jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ kull klassi li fiha jiġi klassifikat.

2.  Għandhom japplikaw il-lista tal-indiċijiet tal-kapaċità ta’ tagħbija u l-massi korrispondenti tagħhom inklużi fir-Regolamenti Nru 30 u 54 u tal-UNECE.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mat-tajers ta’ vetturi, l-istallazzjoni ta’ tajers u sistemi tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers

1.  It-tajers kollha provduti bħala parti mit-tagħmir ta’ vettura, inkluż fejn adatt, kull spare tajer, għandhom ikunu adatti għal użu fuq il-vettura li għaliha kienu intenzjonati, partikolarment fir-rigward tad-dimensjonijiet, il-veloċità u l-karatteristiċi tal-prestazzjoni tat-tagħbija tagħhom.

2.  Il-vetturi fil-kategoriji M1 għandhom ikunu attrezzati b’sistema preċiża għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, li tkun kapaċi, jekk ikun meħtieġ, li tavża lis-sewwieq minn ġewwa l-vettura stess, meta jkun hemm xi telf ta’ pressjoni f’xi tajer, fl-interess tal-konsum tajjeb ta’ fjuwil u s-sikurezza fit-toroq. Sabiex jinkiseb dan, għandhom jiġu stipulati limiti xierqa fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, li barra minn hekk għandhom jippermettu li jkun hemm approċċ newtrali f’termini ta’ teknoloġija u effettiv f’termini ta’ spejjeż fl-iżvilupp ta’ sistemi ta’ monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers.

3.  It-tajers C1 kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-irbit fl-imxarrab inklużi fil-Parti A tal-Anness II.

4.  It-tajers kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar ir-reżistenza tat-tidwir inklużi fil-Parti B tal-Anness II.

5.  It-tajers kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar il-ħsejjes misjuba fil-Parti C tal-Anness II.

6.  Il-paragrafi 3, 4 u 5 ma għandhomx japplikaw għal:

(a) tajers li l-kategorija tal-veloċità tagħhom hija ta’ anqas minn 80 km fis-siegħa;

(b) tajers li d-dijametru nominali tar-rimm tagħhom ma jkunx aktar minn 254 mm jew ikun 635 mm jew aktar;

(c) Spare tajers tat-tip T għal użu temporarju;

(d) tajers disinjati biss biex jitwaħħlu fuq vetturi reġistrati għall-ewwel darba qabel 1 ta’ Ottubru 1990;

(e) tajers li jitwaħħlu ma’ strumenti addizzjonali biex tittejjeb il-ħila tal-qbid.

7.  Ir-rekwiżiti dwar ir-reżistenza tat-tidwir u l-ħsejjes tat-tidwir stabbiliti fil-Partijiet B u C tal-Anness II ma għandhomx japplikaw għal tajers professjonali off-road.

Artikolu 10

Sistemi avvanzati ta’ vetturi

1.  Suġġett għall-eżenzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 14(3)(a), il-vetturi fil-kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandu jkollhom sistema avvanzata għal brejking f’emerġenza li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu.

2.  Suġġett għall-eżenzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 14(3)(a), il-vetturi fil-kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandu jkollhom sistema ta’ twissija ta’ ħruġ mill-karreġġata li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu.

Artikolu 11

Indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet

Il-vetturi tal-kategoriji M1 b’massa ta’ referenza li ma taqbiżx l-2 610 kg u l-vetturi li għalihom l-approvazzjoni tat-tip hija estiża skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 li huma mgħammra b’gerbox manwali għandhom ikunu mgħammra b’indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri implimentattivi tiegħu.

Artikolu 12

Sistemi Elettroniċi tal-Kontroll tal-Istabbilità

1.  Il-vetturi tal-kategoriji M1 u N1 għandhom ikunu mgħammra b’Sistema Elettronika tal-Kontroll tal-Istabilità li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament u tal-miżuri implimentattivi tiegħu.

2.  Ħlief għall-vetturi “off-road”, kif definit fil-punti 4.2 u 4.3 tat-taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE, il-vetturi li ġejjin għandhom ikunu mgħammra b’sistema elettronika tal-kontroll tal-istabilità li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri implimentattivi tiegħu:

(a) vetturi fil-kategoriji M2 u M3, ħlief dawk li għandhom aktar minn tliet fusien, xarabanks u kowċis artikulati, u xarabanks tal-Klassi I u tal-Klassi A;

(b) vetturi fil-kategoriji N2 u N3, ħlief dawk li għandhom aktar minn tliet fusien, trakters għal semitrejlers b’massa grossa tal-vettura ta’ bejn it-3,5 u s-7,5 tunnellati, u vetturi ta’ użu speċjali, kif definit fil-paragrafi 5.7 u 5.8 tat-Taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE;

(c) vetturi fil-kategoriji O3 u O4 mgħammra b’suspension bl-arja, ħlief dawk li għandhom aktar minn tliet fusien, trejlers għat-trasport ta’ massa eċċezzjonali u trejlers b’żoni għal passiġġieri bilwieqfa.KAPITOLU III

OBBLIGI TAL-ISTATI MEMBRI

Artikolu 13

Approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati

1.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2011, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati mas-sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-istabbiltà, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ vetturi tal-kategoriji M1 u N1, li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

Wara d-dati ta’ implimentazzjoni stabbiliti fit-tabella 1 tal-Anness V, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati mas-sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-istabbiltà, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2, N3, O3 u O4, li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

2.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2012 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw li jagħtu, għar-raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti fl-Artikoli 5 sa 8, Artikolu 9(2) u Artikolu 11:

(a) approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ vetturi tal-kategoriji speċifikati f’dawn l-Artikoli u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tagħhom, meta tali vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; u

(b) approvazzjoni tat-tip ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-KE fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati intenzjonati għal tali vetturi meta tali komponenti jew unitajiet tekniċi separati ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

3.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2012, l-awtoritjajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal-raġunijiet relatati mal-oqsma tat-tajers koperti mill-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Anness II, bl-eċċezzjoni tar-resistenza tat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II, li jagħtu approvazzjoni tat-tip ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-KE li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

B’effett mill-1 ta’ Novembru 2013, l-awtoritjajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tat-tajers koperti mill-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Anness II, bl-eċċezzjoni tal-valuri tar-resistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II, li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ tipi ta’ vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

4.  Wara d-dati ta’ implimentazzjoni stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness V, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mas-sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-istabbiltà, jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M2, M3, N2, N3, O3 u O4, bħala mhux aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali vetturi, meta tali vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

5.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2014 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vettura u tat-tajers koperti mill-Artikoli 5,6,7 u 8, Artikolu 9(1) sa (4), Artikolu 11, Artikolu 12(1) u l-Partijiet A u B tal-Anness II, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu għal tajers C3 u l-valuri limitu ta’ reżistenza tat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II:

(a) jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f’dawk l-Artikoli bħala mhux aktar validi, għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali vetturi meta tali vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; u

(b) jipprojbixxu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali komponenti jew unitajiet tekniċi separati li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

6.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2016, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-ħsejjes tat-tidwir tat-tajers, u fir-rigward ta’ tajers C3, anke għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II:

(a) jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O bħala mhux aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali vetturi, meta tali vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; u

(b) jipprojbixxu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tajers ġodda intenzjonati għal tali vetturi, meta tali tajers ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

7.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2016 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE lill-unitajiet komponenti/separati tekniċi fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ tajers li ma jikkonformawx mal-valuri ta’ limitu tar-reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II.

8.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2017 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ vettura ġodda tal-kategoriji M, N u O, li ma jikkonformawx mal-valuri ta’ limitu tar-reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II.

9.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2018, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-valuri ta’ limitu tar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers C1 u C2 stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II:

(a) jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O, bħala mhux aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali vetturi, meta tali vetturi ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; u

(b) jipprojbixxu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tajers ġodda intenzjonati għal tali vetturi, meta tali tajers ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

10.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2020, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom:

(a) għal raġunijiet relatati mal-valuri ta’ limitu tar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers C3 stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II, jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O, bħala mhux aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali vetturi meta tali vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; u

(b) jipprojbixxu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tajers ġodda intenzjonati għal tali vetturi, meta tali tajers ma jikkonformawx mal-valuri ta’ limitu ta’ reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II.

11.  Tajers C1, C2 u C3 li kienu manifatturati qabel id-dati stabbiliti fil-paragrafi 5, 6, 9 u 10 u li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-Anness II, jistgħu jinbiegħu għal perjodu li ma jaqbiżx 30 xahar minn dawk id-dati.

12.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2013 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi koperti fl-Artikolu 10, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3, fejn dawn il-vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

13.  B’effett mill-1 ta’ Novembru 2015, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mas-sikurezza tal-vetturi koperti fl-Artikolu 10, jikkunsidraw ċertifikati ta’ konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O, bħala mhux aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ tali vetturi ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

14.  L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jippermettu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta’ vetturi, komponenti u unitajiet separati tekniċi b’approvazzjoni tat-tip qabel id-dati msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 u għandhom ikomplu jestendu l-għoti ta’ approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, komponenti u unitajiet separati tekniċi skont it-termini tal-att regolatorju li permezz tiegħu dawn kienu oriġinalment mogħtija, sakemm ir-rekwiżiti li japplikaw għal tali vetturi, komponenti u unitajiet separati tekniċi ma ġewx emendati jew ma żdidux rekwiżiti ġodda b’dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jippermettu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz u għandhom ikomplu jagħtu estensjonijiet lill-approvazzjonijiet tat-tip KE lill-komponenti ta’ bdil u lill-unitajiet separati tekniċi, bl-eċċezzjoni ta’ spare tajers, intenzjonati għal approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi qabel id-data msemmija fil-paragrafi 1,2 u 3 skont it-termini tal-att regolatorju li permezz tiegħu dawn kienu oriġinalment permessi jew mogħtija.

15.  Mingħajr ħsara għall-paragrafi 1 sa 14, u soġġett għad-dħul fis-seħħ tal-miżuri implimentattivi adottati skont l-Artikolu 14, jekk manifattur jitlob dan, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza ta’ vetturi u ta’ tajers koperti mill-Artikoli 5 sa 12:

(a) jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ġdid ta’ vettura jew li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip ta’ unitajiet komponent/separat tekniċi tal-KE lill-tip ġdid ta’ komponent jew unità separata teknika, meta tali vettura, komponent jew unita’ separata teknika tikkonforma ma’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu; jew

(b) jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fl-użu ta’ vettura ġdida, jew jipprojbixxu l-bejgħ jew t-tqegħid fis-servizz ta’ komponent jew unità separata teknika, jekk il-vettura, il-komponent jew l-unità separata teknika konċernati jkunu jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.KAPITOLU IV

IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 14

Miżuri implimentattivi

1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri implimentattivi li ġejjin:

(a) regoli dettaljati rigward il-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u komponenti u unitajiet tekniċi separati fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 5 sa 12;

(b) regoli dettaljati rigward rekwiżiti speċifiċi ta’ sikurezza għal vetturi intenzjonati għal ġarr ta’ merkanzija perikoluża fit-toroq fl-Istati Membri jew bejn Stat Membru u ieħor, filwaqt li jitqies ukoll ir-Regolament UNECE 105;

(c) definizzjoni aktar preċiża tal-karatteristiċi fiżiċi u tar-rekwiżiti ta’ prestazzjoni li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala “tajer ta’ użu speċjali”, “tajer professjonali off-road”, “tajer imsaħħaħ”, “tajer extra load”, “tajer tax-xitwa”, “Spare tajer tip T għal użu temporanju” jew “traction tajer” skont il-punti 8 sa 13 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 3;

(d) miżuri li jemendaw il-valuri ta’ limitu dwar reżistenza tad-tidwir u l-ħsejjes tad-tidwir stabbiliti fil-Partijiet B u C tal-Anness II safejn dan ikun meħtieġ bħala riżultat tat-tibdil fil-proċeduri tat-testijiet u mingħajr ma jitbaxxa il-livell tal-protezzjoni tal-ambjent;

(e) regoli dettaljati dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-livelli tal-ħoss imsemmija fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness II;

(f) miżuri li jemendaw l-Anness IV sabiex jinkludu r-Regolamenti UNECE li huma obbligatorji skont l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE.

2.  Il-miżuri imsemmija fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni ta’ dawk relatati mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10, għandhom ikunu adottati sal-31 ta’ Diċembru 2010.

Il-miżuri relatati mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10 għandhom ikunu adottati sal-31 ta’ Diċembru 2011.

3.  Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-miżuri implimentattivi li ġejjin:

(a) miżuri li jeżentaw ċerti vetturi jew klassijiet ta’ vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 mill-obbligu li jinstallaw is-sistemi avvanzati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 10, wara l-analiżi tal-ispiża/tal-benefiċċju u wara li jkun ikkunsidrati l-aspetti rilevanti kollha tas-sikurezza, l-applikazzjoni ta’ dawn is-sistemi turi li ma tkunx xierqa għall-vettura jew għall-klassi tal-vetturi konċernati;

(b) sal-31 ta’ Diċembru 2010, u fuq il-bażi ta’ analiżi tal-ispiża/tal-benefiċċju, il-miżuri tat-tqassir tal-perjodu stabbilit fl-Artikolu 13(11), li jistgħu jkunu differenzjati skont il-klassi jew il-kategorija tat-tajers kkonċernati.

4.  Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(2).

Artikolu 15

Il-Proċedura tal-Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Tekniku - Vetturi Motorizzati (TCMV) stabbilit mill-Artikolu 40(1) tad-Direttiva 2007/46/KE.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 16

Penali għan-nuqqas ta’ konformità

1.  Stati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur mill-manifatturi tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali ffissati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sal-20 ta’ Frar 2011 jew, kif xieraq, fi żmien 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta’ implimentazzjoni relevanti u għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

2.  It-tipi ta’ ksur li huma soġġetti għal penali għandhom jinkludu:

(a) dikjarazzjonijiet foloz matul il-proċeduri ta’ approvazzjoni jew il-proċeduri li jwasslu għal revoka;

(b) falsifikar tar-riżultati tat-test għall-approvazzjoni tat-tip;

(c) iż-żamma ta’ data jew speċifikazzjonijiet tekniċi li jistgħu jwasslu għal revoka jew irtirar tal-approvazzjoni tat-tip.

Artikolu 17

Ir-rappurtar

Sal-1 ta’ Diċembru 2012 u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li tinkludi, fejn ikun xieraq, proposti għall-emendament ta’ dan ir-Regolament jew ta’ leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti oħra rigward l-inklużjoni ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza oħra ġodda.

Artikolu 18

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

L-Annessi IV, VI, XI u XV tad-Direttiva 2007/46/KE għandhom jiġu emendati skont l-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Tħassir

1.  Id-Direttivi 70/221/KEE, 70/222/KEE, 70/311/KEE, 70/387/KEE, 70/388/KEE, 71/320/KEE, 72/245/KEE, 74/60/KEE, 74/61/KEE, 74/297/KEE, 74/408/KEE, 74/483/KEE, 75/443/KEE, 76/114/KEE, 76/115/KEE, 76/756/KEE, 76/757/KEE, 76/758/KEE, 76/759/KEE, 76/760/KEE, 76/761/KEE, 76/762/KEE, 77/389/KEE, 77/538/KEE, 77/539/KEE, 77/540/KEE, 77/541/KEE, 77/649/KEE, 78/316/KEE, 78/317/KEE, 78/318/KEE, 78/549/KEE, 78/932/KEE, 89/297/KEE, 91/226/KEE, 92/21/KEE, 92/22/KEE, 92/24/KEE, 92/114/KEE, 94/20/KE, 95/28/KE, 96/27/KE, 96/79/KE, 97/27/KE, 98/91/KE, 2000/40/KE, 2001/56/KE, 2001/85/KE, 2003/97/KE huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Novembru 2014.

2.  Id-Direttiva 92/23/KEE għandha tiġi mħassra b’effett mill-1 ta’ Novembru 2017.

3.  Ir-referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hu għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2011.

▼C1

L-Artikoli 13(15), l-Artikolu 14 u l-punti 1(a)(iii), 1(b)(iii) u (iv), 2(c), 3(a)(iii), 3(b)(iii), 3(c)(iii), 3(d)(iii), 3(e)(iii) u 3(f)(ii) tal-Anness III għandhom japplikaw mill-20 ta’ Awwissu 2009.

Il-punti 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i), 3(d)(i), 3(e)(i) u 3(f)(i) tal-Anness III għandhom japplikaw mill-1 ta’ Novembru 2014.

▼B

Il-punti 1(a)(ii), 1(b)(ii), 2(b), 3(a)(ii), 3(b)(ii), 3(c)(ii), 3(d)(ii), 3(e)(ii) u l-punt 4 tal-Anness III għandhom japplikaw mill-1 ta’ Novembru 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS IKamp ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5(1) u (2)

Suġġett

Applikabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Tankijiet tal-fjuwil/apparat protettiv posterjuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pjanċa ta’ reġistrazzjoni posterjuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sforz għad-dawrien tal-istering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lukketti u ċappetti tal-bibien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Twissija li tinstema’

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Apparat għall-viżjoni indiretta

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ibbrejkjar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aċċessorji ta’ ġewwa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparat kontra s-serq u immobilizzatur

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sistema li tipproteġi s-sewwieq mill-istering

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Saħħa tas-sijts

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sporġenzi esterni

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spidometru

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Pjanċi (statutarji)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ankraġġi għaċ-ċinturini tas-sigurtà

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Installazzjoni ta’ dwal u apparat ta’ sinjalazzjoni bid-dawl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Retrorifletturi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali “End-outline”, fanali anterjuri (fuq il-ġenb), fanali posterjuri (fuq il-ġenb), fanali tal-waqfien, fanali li jimmarkaw il-ġenb, fanali li jkunu mixgħula l-ħin kollu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indikaturi tad-direzzjoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni posterjuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali ta’ quddiem (inklużi l-bozoz)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Fanali taċ-ċpar anterjuri

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ganċijiet tal-irmunkar

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Fanali taċ-ċpar posterjuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali tar-rivers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali tal-parking

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta’ lqugħ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Kamp viżiv

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sistemi li jneħħu s-silġ u l-fwar minn fuq il-ħġieġ

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Sistemi ta’ ħasil/wajpers

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Sistemi tas-sħana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protezzjoni tar-roti

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagħmir biex iżomm u jipproteġi r-ras

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezzjoni laterali

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

▼M3

Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

▼B

Ħġieġ tas-sikurezza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tajers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistemi li jillimitaw il-veloċità

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Piżijiet u dimensjonijiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sporġenzi esterni tal-kabini

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Couplings

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

X

X

X

X

Fjammabilità

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Xarabanks u coaches

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Daqqa minn quddiem

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daqqa mill-ġenb

(5)

 

 

(5)

 

 

 

 

 

 

Vetturi maħsuba għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża

 

 

 

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

Protezzjoni tal-underrun ta’ quddiem

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

▼M3

Sikurezza elettrika

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼B

(1)   Vetturi ta’ din il-kategorija għandu jkollhom tagħmir ta’ ddefrostjar u ddemistjar tal-windskrin adegwat.

(2)   Vetturi ta’ din il-kategorija għandu jkollhom tagħmir ta’ ħasil u timsiħ tal-windskrin adegwat.

(3)   Biss għal vetturi mgħammra bil-kaplings.

(4)   Mhux aktar minn 2,5 tunnellati ta’ massa mgħobbija massima li hija teknikament permissibbli.

(5)   Applikabbli biss għal vetturi fejn il-“Punt ta’ Referenza tal-post ta’ bil-qiegħda (il-punt ‘R’)” tal-aktar sit baxx mhux aktar għoli minn 700 mm ‘il fuq mill-art. Il-punt “R” huwa ddefinit fir-Regolament 95 UNECE.

(6)   Biss meta l-manifattur japplika għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura intiża għall-ġarr ta’ merkanzija perikuluża.
ANNESS II

Rekwiżiti għal Tajers rigward l-irbit fl-imxarrab, ir-reżistenza tat-tidwir u l-ħsejjes tat-tidwir

PARTI A –   REKWIŻITI TAL-IRBIT FL-IMXARRAB

It-tajers tal-klassi C1 għandhom jissodisfaw r-rekwiżiti li ġejjin:Kategorija ta’ użu

Indiċi tal-irbit fl-imxarrab (G)

tajer tax-xitwa b’simbolu ta’ veloċità (“Q” jew taħt, eskluż “H”) li jindika veloċità massima permissibbli li ma tkunx aktar minn 160 km/s.

≥ 0,9

tajer tax-xitwa b’simbolu ta’ veloċità (“R” jew aktar, inkluż “H”) li jindika veloċità massima permissibbli aktar minn 160 km/s.

≥ 1,0

tajer normali (li jintuża fit-toroq)

≥ 1,1

PARTI B –   REKWIŻITI TAR-REŻISTENZA TAT-TIDWIR

Il-valuri massimi għall-koeffiċjenza tar-reżistenza tat-tidwir għal kull tip ta’ tajer, kalkulati skont l-ISO 28580, ma għandhomx ikunu aktar milli ġej:Tabella 1

Klassi tat-tajer

Valur Massimu (kg/tunnellata)

l-ewwel stadju

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0Tabella 2

Klassi tat-tajer

Valur Massimu (kg/tunnellata)

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

▼C1

Għat-tajers tax-xitwa, il-limiti fit-Tabella 1 u t-Tabella 2 għandhom jiżdiedu b’1 kg/tunnellata.

▼B

PARTI C –   REKWIŻITI TAL-ĦSEJJES TAT-TIDWIR

1.

Il-livelli tal-ħsejjes determinati skont il-proċedura speċifika fl-implimentazzjoni tal-miżuri għal dan ir-Regolament ma għandhomx ikun aktar mil-limiti indikati fil-punti 1.1 jew 1.2. It-tabelli fil-punti 1.1 u 1.2 jirrappreżentaw il-valuri kalkulati koreġuti għal temperatura, minbarra fil-każ tat-tajers C3, u t-toleranza tal-istrument u rrawndjati għall-eqreb valur sħiħ.

1.1.

It-tajers tal-Klassi C1, b’referenza għal wisa’ tas-sezzjoni nominali tat-tajer li ġie ttestjat:Klassi tat-tajer

Wisa’ nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f’dB(A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Fil-każ ta’ tajers tax-xitwa, tajers li jifilħu aktar piż u tajers imsaħħa, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta’ dawn il-klassifikazzjonijiet, il-limiti ta’ hawn fuq għandhom jiżidiedu b’1 dB(A).

1.2.

Il-klassi C2 u t-tajers C3, b’referenza għall-kategorija ta’ użu tal-firxa ta’ tajers:Klassi tat-tajer

Kategorija ta’ użu

Valuri limitu f’dB(A)

C2

Tajers normali

72

Traction tajers

73

C3

Tajers normali

73

Traction tajers

75

Għal tajers għal użu speċjali, il-limiti ta’ hawn fuq għandhom jiżdiedu b’2 dB(A). 2 dB (A) addizzjonali għandhom ikunu permessi għall tajers tax-xitwa fil-kategorija C2 tat-traction tajer. Għall-kategoriji l-oħra kollha ta’ tajers C2 u C3, 1 dB (A) addizzjonali għandu jkun permess għat-tajers tax-xitwa.
ANNESS III

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

Id-Direttiva 2007/46/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1) Il-Parti I tal-Anness IV għandha tiġi emendata kif ġej:

(a) It-Tabella għandha tiġi emendat kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:Punt

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

Referenza għall-Ġurnal Uffiċjali

Applikabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

(b) L-Appendiċi għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 u 54 tat-tabella għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 tat-Tabella għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied: 

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

Referenza għall-Ġurnal Uffiċjali

M1

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

P/A”

(iv) F’“ċavetta”, għandu jiżdied it-test li ġej:

“P/A : Dan ir-Regolament hu parzjalment applikabbli. L-iskop preċiż ta’ applikazzjoni hu stabbilit fil-miżuri ta’ implimentazzjoni għal dan ir-Regolament.”

(2) Fl-Appendiċi għall-Anness VI, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

(a) Il-punti 3 sa 10, 12 sa 38, 42 sa 45 u 47 sa 57 għandhom jitħassru;

(b) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(c) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied: 

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju (1)

Kif emendat bi

Applikabbli għall-verżjonijiet

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009”

 

 

(3) L-Anness XI għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) Fl-Appendiċi 1, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 u 54 għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:Punt

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A”

(b) Fl-Appendiċi 2, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:Punt

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A”

(c) Fl-Appendiċi 3, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 u 54 għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:Punt

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

M1

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

P/A”

(d) Fl-Appendiċi 4, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:Punta

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A”

(e) Fl-Appendiċi 5, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jitħassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jitħassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:Punt

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

Krejn mobbli ta’ kategorija N3

“63

Sikurezza ġenerali

Regolament (KE) Nru 661/2009

P/A”

(f) “Tifsira tal-ittri” għandha tiġi emendata kif ġej:

(i) Il-punti C, U, W5, u W6 għandhom jitħassru;

(ii) It-test li ġej għandu jiżdied:

“P/A : Dan l-att regolatorju hu parzjalment applikabbli. L-ambitu preċiż ta’ applikazzjoni hu stabbilit fil-miżuri ta’ implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”

(4) Fit-tabella fl-Anness XI, il-punt 46 għandu jitħassar.

▼M3
ANNESS IV

Lista tar-Regolamenti UNECE applikabbli fuq bażi obbligatorjaNumru tar-Regolament

Suġġett

Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU

Ir-referenza tal-ĠU

L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE

1

Fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ ta' dawl baxx u/jew raġġ ta' dawl tas-sewqan asimmetriku mgħammra b'bozoz bil-filament tal-kategorija R2 u/jew HS1

Serje 02 ta' emendi

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 1.

M, N (a)

3

Mezzi ta' retroriflessjoni għal vetturi motorizzati

Is-Suppliment 12 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 1.

M, N, O

4

Illuminazzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' wara tal-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 15 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 7.

M, N, O

6

Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom

Is-Suppliment 25 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 1.

M, N, O

7

Fanali ta' quddiem u ta' wara (ta' mal-ġnub), fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw il-kontorn tat-tarf għal vetturi awtomobilistiċi u t-trejlers tagħhom

Is-Suppliment 23 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Fanali ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 u/jew H11)

Serje 05 ta' emendi, rettifika 1 għar-Reviżjoni 4

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 71.

M, N (a)

10

Il-kompatibbiltà elettromanjetika

Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta ' emendi

ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1.

M, N, O

11

Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien

Is-Suppliment 2 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 1.

M1, N1

12

Protezzjoni tas-sewwieq mill-mekkaniżmu tal-istering jekk ikun hemm impatt

Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta ' emendi

ĠU L 89, 27.3.2013, p. 1.

M1, N1

13

Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers

Is-Suppliment 3 mas-serje 11 ta ' emendi

ĠU L 297, 13.11.2010, p. 183

M2, M3, N, O (b)

13-H

L-ibbrejkjar tal-karozzi tal-passiġġieri

Is-Suppliment 9 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 230, 31.8.2010, p. 1.

M1, N1 (c)

14

L-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza, is-sistemi ta' ankraġġ ISOFIX u l-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX

Is-Suppliment 1 mas-serje 07 ta ' emendi

ĠU L 109, 28.4.2011, p. 1.

M, N

16

Iċ-ċinturin tas-sigurtà, is-sistemi ta' trażżin, is-sistemi ta' trażżin għat-tfal u s-sistemi ta' trażżin għat-tfal ISOFIX

Is-Suppliment 1 mas-serje 06 ta' emendi

ĠU L 233, 9.9.2011, p. 1.

M, N (d)

17

Sedili, l-ankraġġ tagħhom u kull ilqugħ protettiv tar-ras

Serje 08 ta' emendi

ĠU L 230, 31.8.2010, p. 81.

M, N

18

Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Is-Suppliment 2 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Fanali ta' quddiem ta' kontra ċ-ċpar għall-vetturi li jaħdmu bil-magni

Is-Suppliment 6 mas-serje 04 ta' emendi

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 1.

M, N

20

Fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ għaddieni jew raġġ tas-sewqan asimetriku jew it-tnejn li huma mgħammra b'bozoz bil-filament bl-aloġenu (H4)

Serje 03 ta' emendi

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 170.

M, N (a)

21

Fittings ta' ġewwa

Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 188, 16.7.2008, p. 32.

M1

23

Fanali tar-rivers għall-vetturi li jaħdmu bil-magni u t-trejlers tagħhom

Is-Suppliment 19 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 1.

M, N, O

25

Trażżin għar-ras (headrests), kemm jekk ikunu inkorporati fis-sedili tal-vettura u kemm jekk le

Serje 04 ta' emendi, Rettifika 2 għar-Reviżjoni 1

ĠU L 215, 14.8.2010, p. 1.

M1

26

Partijiet sporġuti esterni

Is-Suppliment 1 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 215, 14.8.2010, p. 27.

M1

28

Apparati li jagħtu sinjali ta' twissija li jinstemgħu u sinjalar

Is-Suppliment 3 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33.

M, N

29

Protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali

Serje 03 ta' emendi

ĠU L 304, 20.11.2010, p. 21.

N

30

Tajers pnewmatiċi għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)

Is-Suppliment 16 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Fanali ta' quddiem issiġillati ta' vetturi mmotorizzati (SB) li jitfgħu raġġ ta' dawl baxx jew raġġ ta' dawl tas-sewqan Ewropew asimettriku jew it-tnejn

Is-Suppliment 7 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 185, 17.7.2010, p. 15.

M, N

34

Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-karburant likwidu)

Is-Suppliment 3 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 109, 28.4.2011, p. 55.

M, N, O (e)

37

Bozoz tal-filament għal użu f'unitajiet tal-fanali approvati għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 42 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 36.

M, N, O

38

Fanali taċ-ċpar ta' wara għal vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 15 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 20.

M, N, O

39

Tagħmir tal-ispeedometer inkluża l-installazzjoni tiegħu

Is-Suppliment 5 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 40.

M, N

43

Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza

Is-Suppliment 2 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 42, 12.2.2014, p. 1.

M, N, O

44

Tagħmir tat-trażżin għat-tfal li jirkbu bħala passiġġieri f'vetturi bil-magna (“Sistemi tat-Trażżin għat-Tfal”)

Corrigendum 4 għar-Rettifika 2 għas-serje 04 ta' emendi,

ĠU L 233, 9.9.2011, p. 95.

M, N

46

Tagħmir għall-viżjoni indiretta u l-installazzjoni ta' dan it-tagħmir

Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta ' emendi

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 24.

M, N

48

Installazzjoni ta' dwal u tagħmir ta' sinjalar bid-dawl fuq vetturi motorizzati

Serje 05 ta' emendi

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 46.

M, N, O

54

Tajers pnewmatiċi għall-vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)

Is-Suppliment 17 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 2.

M, N, O

55

Komponenti tal-akkoppjar mekkaniku ta' vetturi magħquda

Is-Suppliment 1 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 227, 28.8.2010, p. 1.

M, N, O (f)

58

Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)

Is-Suppliment 3 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 89, 27.3.2013, p. 34.

N2, N3, O3, O4

61

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-isporġenzi esterni tagħhom quddiem il-panew ta' wara tal-kabina

Is-Suppliment 1 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 164, 30.6.2010, p. 1.

N

64

Stepni għall-użu temporanju, tajers run-flat u/jew sistema run-flat u/jew sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers

Corrigendum 1 għas-serje 02 ta' emendi,

ĠU L 310, 26.11.2010, p. 18.

M1, N1

66

Il-qawwa tas-superstruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġeri

Serje 02 ta' emendi

ĠU L 84, 30.3.2011, p. 1.

M2, M3

67

Vetturi bil-mutur li jużaw gassijiet likwifikati miż-żejt

Is-Suppliment 7 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 72, 14.3.2008, p. 1

M, N

73

Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-merkanzija

Serje 01 ta' emendi

ĠU L 122, 8.5.2012, p. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Lampi tal-ipparkjar għal vetturi bil-mutur

Is-Suppliment 14 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 21.

M, N

79

Tagħmir tal-istering

Corrigendum Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta' emendi

ĠU L 137, 27.5.2008, p. 25.

M, N, O

80

Sedili ta' vetturi kbar għall-passiġġieri

Is-serje 03 ta' emendi tar-Regolament.

ĠU L 226, 24.8.2013, p. 20.

M2, M3

87

Fanali għal binhar għal vetturi bil-mutur

Is-Suppliment 15 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 24.

M, N

89

Apparat li jillimita l-veloċità

Is-Suppliment 2 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 25.

M, N (g)

90

Assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur għall-vetturi awtomottivi u t-trejlers tagħhom

Serje 02 ta' emendi

ĠU L 185, 13.7.2012, p. 24.

M, N, O

91

Il-fanali li jimmarkaw il-ġnub għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 13 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 27.

M, N, O

93

Tagħmir ta' protezzjoni kontra t-trikkib minn quddiem (TPTQ) ta' quddiem u l-installazzjoni tiegħu; protezzjoni kontra t-trikkib fuq quddiem (FUP)

Il-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 185, 17.7.2010, p. 56.

N2, N3

94

Il-protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' ħabta frontali

Is-Suppliment 2 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 254, 20.9.2012, p. 77.

M1

95

Il-protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' kolliżjoni laterali

Corrigendum Is-Suppliment 1 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 313, 30.11.2007, p. 1.

M1, N1

97

Sistemi ta' allarm għall-vetturi (SAV)

Is-Suppliment 6 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 122, 8.5.2012, p. 19.

M1, N1

98

Fanali ta' quddiem ta' vetturi awtomotivi mgħammra b'sorsi tad-dawl li jitfgħu il-gass

Is-Suppliment 4 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 176, 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Fontijiet ta' dawl bi skarikar tal-gass għall-użu f'unitajiet ta' fanali bi skarikar ta' gass approvati għal vetturi motorizzati

Is-Suppliment 9 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 35

M, N

100

Sigurtà mill-elettriku

Serje 01 ta' emendi

ĠU L 57, 2.3.2011, p. 54

M, N

102

Close-coupling device (CCD); it-twaħħil ta' tip ta' CCD approvat

Il-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 351, 30.12.2008, p. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Marki retroriflettivi (vetturi tqal u twal)

Is-Suppliment 7 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 75, 14.3.2014, p. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vetturi għat-trasport ta' oġġetti perikolużi

Serje 05 ta' emendi

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 30.

N,O

107

Vetturi M2 u M3

Serje 03 ta' emendi

ĠU L 255, 29.9.2010

M2, M3

110

Komponenti speċifiċi għas-CNG

Is-Suppliment 9 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 120, 7.5.2011, p. 1.

M, N

112

Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-mutur li jitfgħu raġġ tal-passaġġ u/jew raġġ tas-sewqan asimetriku u mgħammra b'bozoz tal-filament u/jew b'moduli b'dajowds li jarmu d-dawl (moduli LED)

Is-Suppliment 4 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 67.

M, N

116

Il-protezzjoni ta' vetturi awtomotivi kontra l-użu mhux awtorizzat

Is-Suppliment 3 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 45, 16.2.2012, p. 1.

M1, N1

117

Tajers fir-rigward ta' emissjonijiet tal-ħsejjes tat-tidwir, adeżjoni fuq uċuħ imxarrba u reżistenza għat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)

Corrigendum 3 għas-serje 02 ta' emendi,

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 3.

M, N, O

118

Il-mod kif jinħarqu ċerti materjali użati fil-kostruzzjoni fuq ġewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi awtomotivi

Il-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 263

M3

119

Rigward il-fanali

Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 89, 25.3.2014, p. 101.

M, N

121

Il-pożizzjoni u l-identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, is-sinjali u l-indikaturi

Is-Suppliment 3 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 290.

M, N

122

Sistemi tat-tisħin tal-vetturi

Is-Suppliment 1 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 164, 30.6.2010, p. 231.

M, N, O

123

Sistemi adattivi ta' dwal ta' quddiem (adaptive front-lighting system — (AFS)) għall-vetturi bil-mutur

Is-Suppliment 4 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 222, 24.8.2010, p. 1.

M, N

125

Il-firxa viżiva fuq quddiem

Is-Suppliment 2 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 200, 31.7.2010, p. 38.

M1

128

Sorsi tad-dawl b'dajowds li jitfgħu d-dawl (LED)

Is-Suppliment 2 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 162, 29.5.2014, p. 43.

M, N, O

Noti mat-tabella:

Minflok, id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolamenti UNECE elenkati f'din it-tabella, ħlief fejn dati alternattivi speċifiċi huma previsti f'dan ir-Regolament. Il-konformità mal-preskrizzjonijiet skont emendi sussegwenti għal dawk elenkati f'din it-tabella għandhom jiġu aċċettati wkoll.

Id-dati speċifikati fir-Regolamenti UNECE elenkati f'din it-tabella, fir-rigward tal-obbligi ta' Partijiet Kontraenti għall-“Ftehim Rivedut tal-1958” (Id-Deċiżjoni tal-Kummissoni tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ħsieb tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni tal-preskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu iffittjati ma' u/jew ikunu wżati ma' vetturi bir-roti u l-kondizzjonijet reċiproċi tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizzjonijet (“Ftehim Rivedut tal-1958”) (ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78)), marbut mal-ewwel reġistrazzjoni, id-dħul fis-servizz, li jagħmlu disponibbli fis-suq, il-bejgħ, u kwalunkwe dispożizzjonijiet simili, japplikaw fuq bażi obbligatorja għall-finijiet tal-Artikoli 26 u 28 tad-Direttiva 2007/46/KE minbarra fil-każ fejn dati alternattivi huma speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, li mbagħad għandu jittieħed minflok.

F'ċerti każijiet, ir-Regolament UNECE elenkat f'din it-tabella jipprovdi dispożizzjonijiet tranżitorji li minn data speċifikata, Partijiet Kontraenti għall-“Ftehim Rivedut tal-1958”, li japplika ċertu serje ta' emendi għal dak ir-Regolament tal-UNECE, ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw jew jistgħu jirrifjutaw li jaċċettaw, għall-iskop ta' approvazzjoni tat-tip nazzjonali jew reġjonali, tip approvat skont serje preċedenti ta' emendi, jew kliem b'intenzjoni u tifsira simili. Dan għandu jkun interpretat bħala dispożizzjoni vinkolanti għall-awtoritajiet nazzjonali biex jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità bħala mhux aktar validi għall-għanijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, ħlief fil-każ fejn dati alternattivi huma speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, li mbagħad għandu jittieħed minflok.

(a) Ir-Regolamenti UNECE Nri 1, 8 u 20 mhumiex applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vetturi ġodda.

(b) L-immuntar ta' sistema elettronika tal-kontroll tal-istabbiltà huwa meħtieġ skont l-Artikoli 12(1) u 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Anness 21 tar-Regolament UNECE Nru 13 hija obbligatorja għall-għanijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda. Madankollu, id-dati tal-implimentazzjoni li jikkonċernaw is-sistemi elettroniċi ta' kontroll tal-istabbiltà msemmija fl-Artikoli 13(1), 13(4) u 13(5) kif ukoll l-Anness V ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw minflok id-dati msemmija f'dak ir-Regolament UNECE.

(c) L-immuntar ta' sistema elettronika ta' kontroll tal-istabbiltà (“ESC”) huwa meħtieġ skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Parti A tal-Anness 9 tar-Regolament UNECE Nru 13-H hija obbligatorja għall-għanijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda. Madankollu, id-dati tal-implimentazzjoni li jikkonċernaw is-sistemi elettroniċi ta' kontroll tal-istabbiltà msemmija fl-Artokoli 13(1) u 13(5) ta'dan ir-Regolament għandhom japplikaw minflok id-dati msemmija f'dak ir-Regolament tal-UNECE.

(d) Tfakkira dwar iċ-ċinturin tas-sigurtà tas-sewwieq ma tkunx meħtieġa għal xi pożizzjoni mgħammra b'ċinturin biex jikkontrolla ċ-ċaqliq jew ta' ċinturin tat-tip S.

(e) Il-konformità mal-Parti II tar-Regolament UNECE Nru 34 hija obbligatorja.

(f) Kull meta manifattur ta' vettura jistqarr li vettura hija adatta biex tirmonka tagħbijiet (il-punt 2.11.5 tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE), l-ebda tagħmir tal-igganċjar mekkaniku attrezzat magħha ma għandu jgħatti (parzjalment) komponent tad-dwal (eż. il-fanal ta' wara ta' kontra ċ-ċpar) jew l-ispazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara, sakemm it-tagħmir tal-igganċjar mekkaniku ma jkunx jista' jitneħħa jew jiġi ripożizzjonat bla ma tintuża l-ebda għodda, inklużi ċwievet tar-rilaxx.

(g) Tagħmir li jillimita l-veloċità (SLD) u l-installazzjoni obbligatorja tal-SLD fuq vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 huma kkunċernati.
Appendiċi

Validità u estensjoni ta' approvazzjonijiet mogħtija skont id-Direttivi revokati minn dan ir-Regolament

Skont l-Artikolu 13(14) ta' dan ir-Regolament, iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE għall-vetturi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħruġa skont id-Direttivi elenkati hawn taħt jistgħu jintużaw biex juru konformità ma' Regolamenti UNECE rilevanti.Numru tar-Regolament

Suġġett

Id-Direttiva korrispondenti

Ir-referenza tal-ĠU

L-applikabilità

10

Il-kompatibilità elettromanjetika

Id-Direttiva 72/245/KEE

ĠU L 152, 6.7.1972, p. 15.

M, N, O, komponent, STU (a)

11

Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien

Id-Direttiva 70/387/KEE

ĠU L 176, 10.8.1970, p. 5.

M1, N1 (b)

12

Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering fl-eventwalità ta' impatt

Id-Direttiva 74/297/KEE

ĠU L 165, 20.6.1974, p. 16.

M1, N1 (a)

14

Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sigurtà — sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u ankraġġi top tether ISOFIX

Id-Direttiva 76/115/KEE

ĠU L 24, 30.1.1976, p. 6.

M (c)

18

Prevenzjoni tal-vetturi motorizzati kontra użu mhux awtorizzat

Id-Direttiva 74/61/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

M2, M3, N2, N3, komponent, STU

21

Muntaġġi interni

Id-Direttiva 74/60/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 2.

M1

26

Sporġenzi esterni

Id-Direttiva 74/483/KEE

ĠU L 266, 2.10.1974, p. 4.

M1, STU (d)

28

Strumenti u sinjali ta' twissija akustika

Id-Direttiva 70/388/KEE

ĠU L 176, 10.8.1970, p. 12.

komponent M, N

30

Tajers pnewmatiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)

Id-Direttiva 92/23/KEE

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 95

komponent (e)

34

Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-fjuwil likwidu)

Id-Direttiva 70/221/KEE

ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.

M, N, O (f)

39

Tagħmir tal-ispeedometer inkluż l-installazzjoni tiegħu

Id-Direttiva 75/443/KEE

ĠU L 196, 26.7.1975, p. 1.

M, N (g)

43

Materjali tal-ħġieġ tas-sigurtà

Id-Direttiva 92/22/KEE

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 11.

M, N, O, komponent

46

Mezzi ta' viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom

Id-Direttiva 2003/97/KE

ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.

M, N, komponent

48

L-istallazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur

Id-Direttiva 76/756/KEE

ĠU L 262, 27.9.1976, p. 1.

M, N,O

55

Komponenti mekkaniċi ta' igganċjar ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi

Id-Direttiva 94/20/KE

ĠU L 195, 29.7.1994, p. 1.

M, N, O, komponent

58

Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)

Id-Direttiva 70/221/KEE

ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.

M, N, O, STU

61

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-oggetti ħergin 'il barra 'l quddiem mill-pannell ta' wara tal-kabina

Id-Direttiva 92/114/KEE

ĠU L 409, 31.12.1992, p. 17.

N

73

Projezzjoni laterali ta' vetturi tal-merkanzija

Id-Direttiva 89/297/KEE

ĠU L 124, 5.5.1989, p. 1.

N2, N3, O3, O4

79

Tagħmir għall-kontroll tad-direzzjoni

Id-Direttiva 70/311/KEE

ĠU L 133, 18.6.1970, p. 10.

M, N, O (h)

89

Tagħmir li jillimita l-veloċità

Id-Direttiva 92/24/KEE

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 154.

M2, M3, N2, N3, STU

90

Assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur għall-vetturi awtomottivi u t-trejlers tagħhom

Id-Direttiva 71/320/KEE

ĠU L 202, 6.9.1971, p. 37.

STU (i)

93

Mezz ta' protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (FUP)

Id-Direttiva 2000/40/KE

ĠU L 203, 10.8.2000, p. 9.

N2, N3, STU

97

Sistemi ta' allarm għall-vetturi (SAV)

Id-Direttiva 74/61/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

M1,N1, komponent, STU

116

Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Id-Direttiva 74/61/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

M1, N1, komponent, STU

118

Kif igibu ruħhom fi ħruq certi materjali użati fil-kostruzzjoni minn gewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur

Id-Direttiva 95/28/KE

ĠU L 281, 23.11.1995, p. 1.

M3, komponent

122

Sistemi li jsaħħnu tal-vetturi

Id-Direttiva 2001/56/KE

ĠU L 292, 9.11.2001, p. 21.

M, N, O, komponent

125

Kamp viżiv 'il quddiem

Id-Direttiva 77/649/KEE

ĠU L 267, 19.10.1977, p. 1.

M1

Noti mat-tabella:

(a) Mhux applikabbli għal tipi ta' vetturi mgħammra bi propulsjoni elettrika.

(b) Mhux applikabbli għal tipi ta' vetturi f'każ ta' bidliet fid-disinn u/jew l-introduzzjoni ta' kwalunkwe u/jew bieba ta' wara tal-bieba li tiżżerżaq.

(c) Applikabbli biss għal vetturi kompluti għal għan speċifiku tal-kategorija M1, barra minn karavans bil-mutur, b'massa mgħobbija permissibbli li taqbeż iż-2,0 tunnellatti kif ukoll għal vetturi tal-kategoriji M2 u M3.

(d) Mhux applikabbli għal aerials tar-radju riċeventi jew trasmittenti kkunsidrati bħala unitajiet tekniċi separati.

(e) Applikabbli biss għal tajers ta' Klassi C1 manifatturati qabel, fi jew wara l-1 ta' Novembru 2014, biex jinbiegħu u jitqiegħdu fis-servizz wara l-1 ta' Novembru 2014 u jiġu identifikati permezz tal-ittra kodiċi “Z” impoġġija fl-għażla tad-daqs tat-tyre.

(f) Ma tkoprix il-Parti II tar-Regolament 34 UNECE.

(g) Ara l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 130/2012 (Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 130/2012 tal-15 ta' Frar 2012 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-aċċess u l-manuvrabbiltà tal-vettura u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 43, 16.2.2012, p. 6)).

(h) Mhux applikabbli għal tipi ta' vetturi mgħammra b'tagħmir tal-istering li fihom sistemi ta' kontroll elettroniku kumplessi.

(i) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2015/166 u mhux applikabbli għal diski u tnabar tal-brejk.

▼B
ANNESS V

Dati ta’ implementazzjoni tar-Rekwiżiti għas-Sistemi Elettroniċi għall-Kontroll tal-Istabilità fuq vetturi fil-kategoriji M2, M3, N2, N3, O3 u O4Tabella 1 —  Dati ta’ implementazzjoni għal tipi ġodda ta’ vettura

Kategorija ta’ vettura

Data ta’ implimentazzjoni

M2

fil-11 ta’ Lulju 2013.

M3 (Klassi III)

fl-1 ta’ Novembru 2011.

M3 < 16-il tunnellata (“pneumatic transmission”)

fl-1 ta’ Novembru 2011.

M3 (Klassi II u B (“hydraulic transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2013.

M3 (Klassi III) (“hydraulic transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2013.

M3 (Klassi III) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2014.

M3 (Klassi II) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2014.

M3 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2011.

N2 (“hydraulic transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2013.

N2 (“pneumatic control transmission” u

fil-11 ta’ Lulju 2014.

N2 (barra dawn t’hawn fuq)

fil-11 ta’ Lulju 2012.

N3 (Żwiemel b’2 fusijiet għas-semitrejlers)

fl-1 ta’ Novembru 2011.

N3 (Żwiemel b’2 fusijiet għas-semitrejlers bil-“pneumatic control transmission” (ABS))

fl-1 ta’ Novembru 2011.

N3 (3 fusijiet bl-“electric control transmission” (EBS))

fl-1 ta’ Novembru 2011.

N3 (2 u 3 fusijiet bil-“pneumatic control transmission” (ABS))

fil-11 ta’ Lulju 2012.

N3 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2011.

O3 (toqol tal-fus ikkombinat bejn 3,5 u 7,5 tunnellati)

fil-11 ta’ Lulju 2012.

O3 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2011.

O4

fl-1 ta’ Novembru 2011.Tabella 2 —  Dati ta’ implementazzjoni għal tipi ġodda ta’ vettura

Kategorija ta’ vettura

Data ta’ implimentazzjoni

M2

fil-11 ta’ Lulju 2015.

M3 (Klassi III)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

M3 < 16-il tunnellata (“pneumatic transmission”)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

M3 Klassi II u B (“hydraulic transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2015.

M3 (Klassi III) (“hydraulic transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2015.

M3 (Klassi III) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2016.

M3 (Klassi II) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2016.

M3 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

N2 (“hydraulic transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2015.

N2 (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)

fil-11 ta’ Lulju 2016.

N2 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

N3 (Żwiemel b’2 fusijiet għas-semitrejlers)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

N3 (Żwiemel b’2 fusijiet għas-semitrejlers bil-“pneumatic control transmission” (ABS))

fl-1 ta’ Novembru 2014.

N3 (3 fusijiet bl-“electric control transmission” (EBS))

fl-1 ta’ Novembru 2014.

N3 (2 u 3 fusijiet bil-“pneumatic control transmission” (ABS))

fl-1 ta’ Novembru 2014.

N3 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

O3 (toqol tal-fus ikkombinat bejn 3,5 u 7,5 tunnellati)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

O3 (barra dawn t’hawn fuq)

fl-1 ta’ Novembru 2014.

O4

fl-1 ta’ Novembru 2014.( 1 ) Opinjoni tal-14 ta’ Jannar 2009 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

( 2 ) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2009.

( 3 ) ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

( 4 ) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 5 ) ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78.

( 6 ) ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1.

( 7 ) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.

( 8 ) ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.

( 9 ) ĠU L 76, 6.4.1970, p. 25.

( 10 ) ĠU L 133, 18.6.1970, p. 10.

( 11 ) ĠU L 176, 10.8.1970, p. 5.

( 12 ) ĠU L 176, 10.8.1970, p. 12.

( 13 ) ĠU L 202, 6.9.1971, p. 37.

( 14 ) ĠU L 152, 6.7.1972, p. 15.

( 15 ) ĠU L 38, 11.2.1974, p. 2.

( 16 ) ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

( 17 ) ĠU L 165, 20.6.1974, p. 16.

( 18 ) ĠU L 221, 12.8.1974, p. 1.

( 19 ) ĠU L 266, 2.10.1974, p. 4.

( 20 ) ĠU L 196, 26.7.1975, p. 1.

( 21 ) ĠU L 24, 30.1.1976, p. 1.

( 22 ) ĠU L 24, 30.1.1976, p. 6.

( 23 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 1.

( 24 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 32.

( 25 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 54.

( 26 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 71.

( 27 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 85.

( 28 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 96.

( 29 ) ĠU L 262, 27.9.1976, p. 122.

( 30 ) ĠU L 145, 13.6.1977, p. 41.

( 31 ) ĠU L 220, 29.8.1977, p. 60.

( 32 ) ĠU L 220, 29.8.1977, p. 72.

( 33 ) ĠU L 220, 29.8.1977, p. 83.

( 34 ) ĠU L 220, 29.8.1977, p. 95.

( 35 ) ĠU L 267, 19.10.1977, p. 1.

( 36 ) ĠU L 81, 28.3.1978, p. 3.

( 37 ) ĠU L 81, 28.3.1978, p. 27.

( 38 ) ĠU L 81, 28.3.1978, p. 49.

( 39 ) ĠU L 168, 26.6.1978, p. 45.

( 40 ) ĠU L 325, 20.11.1978, p. 1.

( 41 ) ĠU L 124, 5.5.1989, p. 1.

( 42 ) ĠU L 103, 23.4.1991, p. 5.

( 43 ) ĠU L 129, 14.5.1992, p. 1.

( 44 ) ĠU L 129, 14.5.1992, p. 11.

( 45 ) ĠU L 129, 14.5.1992, p. 95.

( 46 ) ĠU L 129, 14.5.1992, p. 154.

( 47 ) ĠU L 409, 31.12.1992, p. 17.

( 48 ) ĠU L 195, 29.7.1994, p. 1.

( 49 ) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 1.

( 50 ) ĠU L 169, 8.7.1996, p. 1.

( 51 ) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 7.

( 52 ) ĠU L 233, 25.8.1997, p. 1.

( 53 ) ĠU L 11, 16.1.1999, p. 25.

( 54 ) ĠU L 203, 10.8.2000, p. 9.

( 55 ) ĠU L 292, 9.11.2001, p. 21.

( 56 ) ĠU L 42, 13.2.2002, p. 1.

( 57 ) ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.

Top