EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Il-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali

Il-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali

 

SOMMARJU:

Ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-pajjiżi tal-UE fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Dan għandu l-għan li jtejjeb u jissimplifika l-kooperazzjoni ġudizzjarja fost il-pajjiżi tal-UE u li jħaffef il-kumpilazzjoni ta’ xhieda fi proċedimenti legali f’materji ċivili jew kummerċjali.

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Ir-Regolament japplika f’materji ċivili jew kummerċjali fejn il-qorti ta’ pajjiż tal-UE:

 • titlob lill-qorti kompetenti ta’ pajjiż ieħor tal-UE biex tikseb xhieda;
 • titlob il-permess biex tiġbor xhieda hija nnifisha f’pajjiż ieħor tal-UE.

It-talba għandha ssir biex tinkiseb xhieda li hija maħsuba għal użu fi proċedimenti ġudizzjarji, mibdija jew ikkunsidrati.

Trażmissjoni diretta bejn il-qrati

Il-pajjiżi tal-UE għandhom ifasslu lista tal-qrati awtorizzati biex jiksbu xhieda u jindikaw il-ġurisdizzjoni territorjali jew speċjali tagħhom (bħal qorti speċjali li jista’ jkollha setgħat li tikkonfiska assi kriminali). It-talbiet jiġu trażmessi direttament mill-qorti li quddiemha jseħħu l-proċedimenti jew fejn huma ppjanati (il-“qorti rikjesta”) lill-qorti tal-pajjiż tal-UE li jiġbor xhieda (il-“qorti mitluba”).

Kull pajjiż tal-UE għandu jaħtar awtorità ċentrali responsabbli għal:

 • għoti ta’ informazzjoni lill-qrati;
 • is-sejba ta’ soluzzjonijiet għal diffikutajiet fir-rigward tat-trażmissjoni;
 • it-tressiq, f’każijiet eċċezzjonali, ta’ talba lill-qorti kompetenti.

Formola u kontenut tat-talba

It-talba għandha titressaq permezz ta’ formola speċifikata f’dan ir-Regolament. Din il-formola għandu jkun fiha ċerti dettalji, bħal:

 • l-isem u l-indirizz tal-partijiet għall-proċedimenti,
 • in-natura u s-suġġett tal-każ,
 • deskrizzjoni tal-kumpilazzjoni tax-xhieda li għandha ssir.

It-talbiet għandhom jiġu abbozzati bil-lingwa uffiċjali tal-pajjiż tal-UE tal-qorti mitluba jew bi kwalunkwe lingwa oħra li dak il-pajjiż jindika li jista’ jaċċetta.

Eżekuzzjoni

It-talbiet jiġu eżegwiti skont il-liġi tal-pajjiż tal-UE mitlub. It-talba għandha tiġi eżekwita fi żmien 90 jum minn meta tintlaqa’.

L-eżekuzzjoni ta’ talba tista’ tiġi rrifjutata biss jekk:

 • it-talba ma taqax fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (jekk, pereżempju, din tikkonċerna proċedimenti kriminali u mhux ċivili jew kummerċjali);
 • l-eżekuzzjoni tat-talba ma taqax fi ħdan il-funzjonijiet tal-ġudikatura;
 • it-talba ma tkunx sħiħa;
 • persuna li fir-rigward tagħha tkun intalbet seduta tinvoka dritt li tirrifjuta, jew projbizzjoni, milli tagħti xhieda;
 • parti ma tkunx ħallset id-depożitu jew il-ħlas bil-quddiem relatat mal-ispejjeż tal-konsulenza ta’ espert.

Meta tiġi rrifjutata talba, il-qorti mitluba għandha tinnotifika lill-qorti rikjesta fi żmien 60 jum minn meta tilqa’ t-talba.

Jekk ikun permess mil-liġi tal-qorti tal-pajjiż rikjest, ir-rappreżentanti tal-qorti ta’ dak il-pajjiż huma intitolati li jkunu preżenti meta l-qorti mitluba tagħmel l-att mitlub. Il-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom (jekk ikun hemm) ukoll jistgħu jkunu preżenti.

Ir-Regolament ma jeskludix 2 pajjiżi tal-UE jew aktar milli jikkonkludu jew jagħmlu ftehimiet biex titħaffef jew tiġi ssimplifikata l-eżekuzzjoni ta’ talba.

Rapport

Fl-2007, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament. Dan ikkonkluda li xorta kienu meħtieġa li jittieħdu ċerti miżuri biex jitjieb il-funzjonament tiegħu. Dawn kienu jikkonċernaw:

 • it-titjib tal-livell ta’ għarfien tar-Regolament tal-professjonijiet legali;
 • l-iżgurar li ssir konformità mal-iskadenza ta’ 90 jum stabbilita għall-eżekuzzjoni ta’ talbiet;
 • isir użu aħjar mit-teknoloġiji, speċifikament vidjo-konferenza.

Konsultazzjoni pubblika

F’Diċembru 2017, il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika dwar l-immodernizzar tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali fl-UE. Il-konsultazzjoni tkopri kemm ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz ta’ dokumenti kif ukoll ir-Regolament kopert f’dan is-sommarju.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ir-Regolament ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2004 ħlief għal:

 • l-Artikolu 19 (dwar manwal maħluq mill-Kummissjoni ta’ regoli ta’ implimentazzjoni).
 • l-Artikolu 21 (lista ta’ ftehimiet jew arranġamenti fis-seħħ bejn il-pajjiżi tal-UE li dawn għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni) u
 • l-Artikolu 22 (informazzjoni li l-pajjiżi tal-UE għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni dwar regoli li jirregolaw l-operazzjoni tal-qrati nazzjoni u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom),

li kollha kemm huma ilhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2001.

Id-Danimarka mhijiex tipparteċipa f’dan ir-Regolament.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, pp. 1-24)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1206/2001 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (COM(2018) 378 final, 31.5.2018)

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni — Valutazzjoni tal-Impatt — Li jakkumpanja d-dokument Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali SWD(2018) 285 final, 31.5.2018)

Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 14.05.2018

Top