Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Taxxa fuq id-dħul mit-tfaddil

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Taxxa fuq id-dħul mit-tfaddil

L-Unjoni Ewropea (UE) għandha l-ħsieb li tippermetti li l-imgħaxijiet mit-tfaddil riċevuti f’pajjiż wieħed tal-UE minn persuni fiżiċi li għandhom ir-residenza għal raġunijiet ta’ taxxa tagħhom f’pajjiż ieħor tal-UE jiġu intaxxati b’mod effettiv b’konformità mad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi ta’ dan l-aħħar pajjiż.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar tassazzjoni ta’ riżervi fuq id-dħul fil-forma ta’ pagamenti ta’ imgħax.

SOMMARJU

Bħala parti mill-pakkett fiskali mmirat sabiex jiġġieled il-kompetizzjoni fiskali ta’ dannu, fl-2003 l-UE adottat Direttiva biex tnaqqas it-tgħawwiġ eżistenti fit-tassazzjoni effettiva tad-dħul mit-tfaddil fil-forma ta’ pagamenti ta’ imgħax.

Id-Direttiva għandha l-għan li tippermetti li dan l-imgħax imħallas f’pajjiż tal-UE wieħed lil persuni fiżiċi li għandhom ir-residenza tagħhom f’pajjiż ieħor (sidien benefiċċjali), jiġu intaxxati b’mod effettiv b’konformità mal-liġijiet tal-pajjiż.

Ambitu

L-ambitu tad-Direttiva huwa limitat għat-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta’ ħlas ta’ imgħaxijiet fuq pretensjonijiet ta’ djun, bl-esklużjoni ta’ kwistjonijiet marbuta mal-intaxxar ta’ pensjonijiet u ta’ benefiċċji mill-assigurazzjoni. Fil-livell territorjali, id-Direttiva tapplika għal imgħaxijiet imħallsa minn attur li jħallas, jiġifieri operatur ekonomiku (pereżempju istituzzjoni finanzjarja, bank jew fond ta’ investiment) li jħallas l-imgħax jew jiggarantixxi l-pagament tagħhom lil sidien benefiċjali, stabbilit ġewwa t-territorju tal-UE. Kwalunkwe entità bħal din stabbilita f’pajjiż tal-UE li lilha jkun tħallas l-imgħax jew ġie ggarantit għall-benefiċċju tas-sid benefiċċjali hija meqjusa attur li jħallas fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva. B’hekk, l-attur li jħallas huwa l-aħħar ħolqa fil-katina ta’ intermedjarji li jħallas l-imgħax direttament lis-sid benefiċċjali.

IS-SISTEMA ĠENERALI: SKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI

Rapportar ta’ informazzjoni mill-attur li jħallas

Meta l-benefiċjarju effettiv tal-imgħaxijiet ikun resident f’pajjiż tal-UE ieħor li mhuwiex dak fejn huwa stabbilit l-attur li jħallas, id-Direttiva teħtieġ li dan tal-aħħar jikkomunika lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-UE fejn huwa stabbilit dwar kontenut minimu ta’ informazzjoni bħall-identità u r-residenza tal-benefiċjarju effettiv, l-isem jew l-isem ewlieni u l-indirizz tal-attur li jħallas, in-numru tal-kont tal-benefiċjarju effettiv jew, fin-nuqqas ta dan, l-identifikazzjoni tad-dejn li qed jiġġenera l-imgħaxijiet u l-informazzjoni li tikkonċerna l-pagament tal-imgħaxijiet.

L-ammont minimu tal-informazzjoni li għandu jiġi trasmess mill-attur li jħallas irid jagħmel distinzjoni bejn it-tipi ta’ mgħaxijiet elenkati fid-Direttiva. Madanakollu, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jillimitaw dan il-kontenut minimu ta’ informazzjoni għal ammont minimu ta’ informazzjoni, pereżempju, għal ammont totali ta’ imgħax jew dħul.

Skambju awtomatiku ta’ informazzjoni

Skont id-Direttiva, l-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-UE tal-attur li jħallas għandha tikkomunika, tal-inqas darba fis-sena, lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-UE ta’ residenza tas-sid benefiċjarju effettiv. Din il-komunikazzjoni għandha sseħħ fi żmien sitt xhur mit-tmiem tas-sena fiskali tal-pajjiż tal-UE tal-attur li jħallas.

IR-REGOLI ĠODDA APPLIKABBLI MILL-1.1.2016

Deher li ċerti strumenti finanzjarji ekwivalenti għal garanziji li jġorru l-imgħax u ċerti mezzi indiretti ta’ żamma ta’ dawn il-garanziji ma kinux koperti mid-Direttiva 2003/48/KE. Konsegwentament, ġiet adottata Direttiva ġdida, id-Direttiva 2014/48/UE li jkollha tiġi trasposta fil-pajjiżi tal-UE sal-1.1.2016 sabiex tirranġa din is-sitwazzjoni.

L-għan tad-Direttiva huwa li:

  • issaħħaħ ir-regoli eżistenti dwar l-iskambju ta’ informazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil bil-għan li l-pajjiżi tal-UE jiġġieldu aħjar il-frodi u l-evażjoni fiskali;
  • tippromwovi approċċ trasparenti bbażat fuq obbligu għal diliġenza dovuta għall-klijenti li timpedixxi lil individwi milli jaħarbu d-Direttiva billi jużaw entità ġuridika fin-nofs (pereżempju, fondazzjoni) jew arranġament (pereżempju, trust) li tkun tinsab f’pajjiż barra mill-UE li ma tiżgurax li ssir it-tassazzjoni effettiva ta’ din l-entità ġuridika/arranġament fuq id-dħul kollu tagħha mill-prodotti finanzjarji koperti mid-Direttiva;
  • ttejjeb ir-regoli mmirati lejn il-prevenzjoni ta’ individwi milli jaħarbu d-Direttiva bl-użu ta’ entità ġuridika fin-nofs (fondazzjoni) jew arranġament ( trust) li tkun tinsab f’pajjiż ieħor tal-UE. Dawn ir-regoli jimplikaw in-notifikazzjoni minn din l-entità ġuridika jew arranġament;
  • l-ambitu ta’ din id-Direttiva jiġi estiż sabiex jinkludi prodotti finanzjarji li jippreżentaw karatteristiċi simili għar-riċevibbli (pereżempju, garanziji b’rata ta’ redditu fiss/iggarantita u ċerti prodotti tal-assigurazzjoni tal-ħajja), iżda li mhumiex ikklassifikati legalment bħala tali;
  • li jitiqies id-dħul kollu mill-fondi ta’ investiment riċevuti fi ħdan jew barra l-UE apparti d-dħul mill-impriżi għal investiment kollettiv f’garanziji trasferibbli awtorizzati skont id-Direttiva 85/611/KEE (UCITS) li diġà jinsabu fid-Direttiva attwali.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2003/48/KE

16.7.2003

31.12.2003

ĠU L 157 tas-26.6.2003, p. 38-48

Att(i) emendatorji

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2014/48/UE

15.4.2014

1.1.2016

ĠU L 111 tal-15.04.2014, p. 50-78

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2003/48/KE ġew integrati fit-test oriġinali. Il-verżjoni kkonsolidata hija għal referenza biss.

L-aħħar aġġornament: 25.01.2015

Top