EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Armonizzazzjoni teknika globali tal-vetturi

Armonizzazzjoni teknika globali tal-vetturi

 

SOMMARJU TA’:

Deċiżjoni 97/836/KE — l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li jikkonċerna l-adozzjoni tal-preskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu ffittjati u/jew ikunu użati ma’ vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta’ dawn il-preskrizzjonijiet (“Ftehim Rivedut tal-1958”)

Deċiżjoni 2000/125/KE — il-konklużjoni tal-Ftehim li jikkonċerna l-istabbiliment ta’ regolamenti, tekniċi globali għall-vetturi bir-roti, apparat u partijiet li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw f’vetturi bir-roti (“Ftehim Parallel”)

Ftehim li jikkonċerna l-istabbiliment ta’ regolamenti, tekniċi globali għall-vetturi bir-roti, apparat u partijiet li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw f’vetturi bir-roti

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONIJIET?

 • Id-Deċiżjoni 97/836/KE tawtorizza lill-UE biex issir membru tal-ftehim tal-1958 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) li jarmonizza l-istandards tekniċi għall-vetturi bir-roti*, it-tagħmir jew il-partijiet tagħhom. L-għan huwa li jitneħħew l-ostakli tekniċi għall-kummerċ fil-vetturi bil-mutur bejn pajjiżi li ffirmaw il-ftehim.
 • Id-Deċiżjoni 2000/125/KE tagħti l-approvazzjoni tal-UE għal ftehim parallel, iffinalizzat f’Ġunju 1998. L-għan tagħha huwa li tistabbilixxi regolamenti tekniċi globali dwar is-sigurtà, il-protezzjoni ambjentali, l-effiċjenza fl-enerġija u l-prestazzjoni kontra s-serq ta’ vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet.
 • L-involviment tal-UE fiż-żewġ ftehimiet jiżġura l-konsistenza fl-attivitajiet ta’ armonizzazzjoni differenti tagħhom.

PUNTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni 97/836/KE:

 • telenka r-regolamenti tan-NU/KEE (aktar minn 100) li se timplimenta l-UE. Dawn ivarjaw minn fanali ta’ quddiem u brejkijiet sa ċinturini tas-sigurtà u apparat għal kontra s-serq;
 • tgħid li l-UE tista’ tirtira minn, jew tiffirma għal, regolament kif tixtieq;
 • tistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi għall-involviment tal-UE fil-ħidma tan-NU/KEE, kemm dwar regolamenti kif ukoll dwar prijoritajiet ġodda għall-programm ta’ ħidma tal-organizzazzjoni;
 • tikkonferma li l-pajjiżi tal-UE li jiffirmaw għar-regolamenti tan-NU, li għalihom l-UE kollha kemm hi mhijiex parti, jistgħu japplikawhom sakemm dawn ma jkunux inkompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-approvazzjoni tat-tip* għall-vetturi bil-mutur.

Il-ftehim tal-1958 tan-NU/KEE:

 • jistabbilixxi kumitat amministrattiv b’rappreżentanti mill-pajjiżi firmatarji kollha biex iħejju r-regolamenti tekniċi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet;
 • jistipula l-kompożizzjoni u r-regoli ta’ proċedura tal-kumitat amministrattiv:
  • kworum jirrikjedi li jkunu preżenti tal-anqas nofs il-pajjiżi;
  • hija meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ terzi biex regolament ġdid jiġi approvat jew biex emenda tkun adottata;
  • regolament jidħol fis-seħħ 6 xhur wara li jkun ġie adottat, sakemm ’il fuq minn terz tal-membri ma jaqblux;
 • jistipula li r-regolamenti jkopru:
  • vetturi bil-mutur, tagħmir u partijiet;
  • rekwiżiti tekniċi;
  • rekwiżiti għall-metodi ta’ ttestjar għar-rendiment;
  • kundizzjonijiet għall-għoti ta’ approvazzjoni tat-tip;
  • data tad-dħul fis-seħħ;
 • jistabbilixxi proċeduri biex ikun żgurat li l-vetturi u l-partijiet jissodisfaw l-istandards meħtieġa qabel jirċievu l-approvazzjoni tat-tip;
 • jippermetti lill-pajjiżi firmatarji biex jagħtu approvazzjoni tat-tip għal vetturi, tagħmir u partijiet li jissodisfaw ir-regolamenti u jikkonferma li dawn għandhom jaċċettaw dawk maħruġa mill-imsieħba tagħhom;
 • jirrikjedi li kwalunkwe tilwim bejn il-membri jissolva b’negozjar u, fin-nuqqas ta’ dan, b’arbitraġġ.

Il-Ftehim Parallel:

 • jistabbilixxi kumitat eżekuttiv biex jimplimenta l-ftehim;
 • jistabbilixxi l-kriterji li r-regolamenti tekniċi għandhom jissodisfaw;
 • jipprovdi żewġ proċeduri, minflok ir-rikonoxximent reċiproku tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip, biex jintlaħaq ftehim dwar regolamenti tekniċi globali ġodda:
  • li jarmonizzaw ir-regolamenti jew l-istandards nazzjonali eżistenti inklużi f’kompendju bħala kandidati għall-ftehim globali;
  • li jfasslu regolamenti ġodda li jkunu elenkati f’reġistru globali;
 • jikkonferma li l-Kummissjoni Ewropea tirrappreżenta l-UE:
  • fl-adozzjoni u n-notifika ta’ regolamenti tekniċi globali;
  • fil-parteċipazzjoni fis-soluzzjoni tat-tilwim;
  • fl-emenda tal-ftehim.

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

L-UE saret parti kontraenti mill-ftehim tal-1958 fl-24 ta’ Marzu 1998.

Il-ftehim parallel tal-1998 daħal fis-seħħ fil-25 ta’ Awwissu 2000.

SFOND

Iż-żewġ ftehimiet jikkontribwixxu għall-għanjiet tal-politika kummerċjali komuni tal-UE billi jeliminaw l-ostakli tekniċi għall-kummerċ u jgħinu fl-aċċess għas-swieq li mhumiex tal-UE.

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Vettura bir-roti: vettura li timxi fuq ir-roti u li normalment ikollha kontenitur biex tittrasporta persuni jew oġġetti.
Approvazzjoni tat-tip: il-proċess applikat mill-awtoritajiet nazzjonali biex jiċċertifikaw li mudell ta’ vettura jissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-UE rigward is-sigurtà, l-ambjent u l-konformità tal-produzzjoni qabel jawtorizzawh biex jitqiegħed fis-suq tal-UE.

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta’ Novembru 1997 bil-ħsieb tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni tal-preskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti,tagħmir u partijiet liema jistgħu ikunu iffittjati ma’ u/jew ikunu wżati ma’ vetturi bir-roti u l-kondizzjonijet reċiproċi tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta’ dawn il-preskrizzjonijet (“Ftehim Rivedut tal-1958”) (ĠU L 346, 17.12.1997, pp. 78-94)

Emendi suċċessivi għad-Deċiżjoni 97/836/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/125/KE tal-31 ta’ Jannar 2000 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jistabbilixxi regolamenti, tekniċi globali għall-vetturi bir-roti, apparat u partijiet li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw f’vetturi bir-roti (“Ftehim Parallel”) (ĠU L 35, 10.2.2000, pp. 12-13)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Il-Ftehim li jistabbilixxi regolamenti, tekniċi globali għall-vetturi bir-roti, apparat u partijiet li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw f’vetturi bir-roti - Kompożizzjoni u regoli ta’ proċedura tal-kumitat eżekuttiv (ĠU L 35, 10.2.2000, pp. 14-27)

l-aħħar aġġornament 23.07.2019

Top