Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Prevenzjoni tal-ħasil tal-flus permezz tas-sistema finanzjarja

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Prevenzjoni tal-ħasil tal-flus permezz tas-sistema finanzjarja

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

  • Hija tfittex li tipprevjeni s-setturi finanzjarji u ċertu setturi mhux finanzjarji milli jintużaw għall-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu f’konformità mal-istandards globali tat-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF)
  • Hi tistabbilixxi miżuri biex tistabbilixxi l-identità vera tal-klijenti, tirrapporta transazzjonijiet suspettużi u tistabbilixxi sistemi ta’ prevenzjoni fl-organizzazzjonijiet tagħhom.

PUNTI EWLENIN

Minbarra s-settur finanzjarju, id-direttiva tapplika għal ċerti setturi mhux finanzjarji inklużi avukati, nutara, accountants, aġenti tal-bejgħ tal-proprjetà, fornituri ta’ servizzi ta’ logħob tal-azzard, il-fornituri tas-servizzi ta’ trusts, u għall-fornituri kollha tal-oġġetti meta l-ħlasijiet isiru fi flus kontanti li jaqbżu l-€ 15,000.

Fost affarijiet oħra, dawk soġġetti għad-direttiva huma meħtieġa li:

  • jidentifikaw u jivverifikaw l-identità tal-klijent tagħhom (’diliġenza dovuta mal-klijent’) u tas-sid benefiċjarju*, u li jimmonitorjaw ir-relazzjoni kummerċjali tagħhom mal-klijent,
  • jirrapportaw suspetti ta’ ħasil tal-flus* jew tal-finanzjament terroristiku* lill-awtoritajiet pubbliċi, normalment l-unità nazzjonali tal-intelliġenza finanzjarja,
  • jiżguraw li l-persunal huwa mħarreġ kif suppost u li hemm stabbiliti politki u proċeduri preventivi interni xierqa.

Id-direttiva tintroduċi rekwiżiti u salvagwardji addizzjonali (’diliġenza dovuta msaħħa’) għal sitwazzjonijiet li jippreżentaw riskju ikbar ta’ ħasil tal-flus u finanzjament għat-terroriżmu, pereżempju, kummerċ ma’ banek korrispondenti li jkunu jinsabu barra mill-UE.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija daħlet fis-seħħ fil-15 ta’ Diċembru 2005. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali tagħhom sal-15 ta’ Diċembru 2007.

F’Ġunju tal-2015, l-UE adottat id-Direttiva (UE) 2015/849. Hija tirrevoka d-Direttiva 2005/60/KE mis-26 ta’ Ġunju 2017.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

TERMINI EWLENIN

* Sid benefiċjarju: il-persuna(i) li finalment tkun proprjetarja jew tikkontrolla l-klijent li f’isimha tkun qed titwettaq tranżazzjoni, pereżempju fil-każ ta’ kumpanija, il-proprjetarju ta’ perċentwal suffiċjenti tal-ishma jew voti.

* Ħasil tal-flus: il-qlib, b’mezzi varji, tar-rikavat mill-kriminalità f’apparentament ’flus nodfa’, pereżempju, billi tbiddel il-forma tagħha jew billi ċċaqlaq il-fondi għal post fejn huma inqas probabbli li jkunu taħt suspett.

* Finanzjament tat-terroriżmu: il-provvediment jew il-ġbir ta’ fondi użati biex jitwettqu kwalunkwe mir-reati definiti fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/JHA dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, bħat-tfassil ta’ dokumenti amministrattivi foloz u t-tmexxija ta’ grupp terroristiku.

ATT

Id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15–36)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2005/60 / KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE tal-1 ta’ Awwissu 2006 li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ “persuni esposti politikament” u l-kriterji tekniċi għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja mwettqa fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna (ĠU L 214 tal- 4.8.2006, p. 29–34)

Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73–117)

l-aħħar aġġornament 02.02.2016

Top