EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) — kif l-UE tirregola s-sustanzi kimiċi

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) — kif l-UE tirregola s-sustanzi kimiċi

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 1907/2006 — dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Ir-regolament REACH (ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi) jipprovdi qafas leġiżlattiv komprensiv għall-manifattura u l-użu ta’ sustanzi kimiċi fl-Ewropa. Dan ineħħi r-responsabbiltà minn fuq l-awtoritajiet pubbliċi u jgħaddiha lill-industrija biex tiżgura li s-sustanzi kimiċi li jiġu prodotti, importati, mibjugħin u li jintużaw fl-UE jkunu sikuri. Barra minn hekk, dan:

  • jippromwovi metodi alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali,
  • joħloq suq uniku għas-sustanzi kimiċi,
  • jimmira li jrawwem l-innovazzjoni u l-kompetittività fis-settur,
  • jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA).

PUNTI EWLENIN

  • Il-leġiżlazzjoni tapplika għas-sustanzi kimiċi kollha: manifatturati, importati, mibjugħin, użati waħedhom, f’taħlitiet jew fi prodotti. Ħafna minnhom jistgħu jinstabu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum bħala prodotti tat-tindif, żebgħa jew f’apparat elettriku.
  • Il-kumpaniji jeħtiġilhom jirreġistraw f’bażi tad-data ċentrali s-sustanzi kimiċi kollha li jimmanifatturaw jew jimportaw fi kwantitajiet ta’ tunnellata jew aktar fis-sena. L-ECHA jeħtiġilha tivverifika l-informazzjoni preżentata fir-reġistrazzjonijiet.
  • Il-kumpaniji jeħtiġilhom jidentifikaw u jimmaniġġjaw kull riskju marbut mas-sustanzi li jimmanifatturaw u jikkumerċjalizzaw fl-UE. Huma jeħtiġilhom juru kif wieħed għandu juża l-prodotti tagħhom b’mod sikur u jinfurmaw lill-utenti dwar kwalunkwe miżura tat-tnaqqis tar-riskji li jenħtieġ li jieħdu biex jiżguraw użu sikur tul il-katina tal-provvista.
  • L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jirrestrinġu l-manifattura jew l-użu ta’ ċerti sustanzi jekk huma jqisu li r-riskji ma jkunux ġestiti b’mod adegwat.
  • Il-leġiżlazzjoni timmira li tissostitwixxi l-aktar sustanzi perikolużi b’alternattivi aktar sikuri, fejn huma disponibbli.
  • Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għal ċerti gruppi ta’ sustanzi (eż. dawk li huma radjuattivi jew taħt is-superviżjoni tad-dwana) jew għall-iskart, minħabba li dawn huma diġà regolati estensivament taħt leġiżlazzjoni oħra.

Fl-2013, il-Kummissjoni Ewropea vvalutat l-ewwel 5 snin tar-regolament REACH u kkonkludiet li qabel l-iskadenza tal-1 ta’ Ġunju 2018 għar-reġistrazzjoni ta’ ċerti sustanzi, mhi meħtieġa l-ebda riforma maġġuri.

MIN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Ġunju 2007.

SFOND

L-industrija tal-kimika hija waħda mill-akbar setturi tal-manifattura fl-UE. Hija għandha rwol ċentrali fil-ħajja tagħna ta’ kuljum u fil-kompetittività ġenerali tal-ekonomija. L-UE stabbilixxiet leġiżlazzjoni li tippermetti lill-industrija tal-kimika (kif ukoll l-industrija tal-manifattura usa’ li tuża s-sustanzi kimiċi) tiżviluppa u tkun innovattiva, filwaqt li fl-istess ħin tiżgura li l-prodotti tagħha huma sikuri għan-nies u għall-ambjent.

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 136, 29.5.2007, pp. 3-280)

Emendi u bidliet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u l-Annessi tiegħu ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha skop dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru  771/2008 tal-1 ta’ Awwissu 2008 li jistipula r-regoli ta’ organizzazzjoni u proċedura tal-Bord tal-Appell tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ĠU L 206, 2.8.2008, pp. 5-13)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta’ ttestjar skond ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 142, 31.5.2008, pp. 1-739)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 340/2008 tas-16 ta’ April 2008 dwar il-ħlasijiet u l-ispejjeż dovuti lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skond ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) (ĠU L 107, 17.4.2008, pp. 6-25)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1238/2007 tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar l-istipular ta’ regoli fir-rigward tal-kwalifiki tal-membri tal-Bord tal-Appell tal-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (ĠU L 280, 24.10.2007, p. 10)

l-aħħar aġġornament 06.04.2018

Top