EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trażmissjoni ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji bejn il-pajjiżi tal-UE

Trażmissjoni ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji bejn il-pajjiżi tal-UE

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali

X'INHU L-GĦAN TA' DAN IR-REGOLAMENT?

Jimmira li jistabbilixxi proċedura ta' trażmissjoni rapida, sigura u standardizzata għal dokumenti ġudizzjarji* u extra-ġudizzjarji* fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali bejn partijiet li jinsabu f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea (UE).

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

 • Dan ir-regolament japplika għal kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali fejn huwa neċessarju li jiġu trażmessi dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji għat-trażmissjoni minn pajjiż wieħed tal-UE għal ieħor.
 • Huwa ma japplikax għal:
  • dħul,
  • dwana,
  • affarijiet amministrattivi jew
  • każijiet ta' responsabbiltà tal-Istat għal azzjonijiet jew ommissjonijiet fl-eżerċizzju tal-awtorità ta’ stat.
 • Ir-regolament ma japplikax fejn l-indirizz tal-persuna li lilha sejrin jintbagħtu d-dokumenti mhuwiex magħruf.

Titjib ulterjuri tas-servizz (trażmissjoni) tad-dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji

Ir-regolament, li jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 1348/2000 jintroduċi:

 • regola li tistipula li l-aġenzija li tirċievi għandha tieħu l-passi kollha neċessarji biex tittrażmetti d-dokument malajr kemm jista' jkun, u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar minn mindu tirċevih;
 • formola standard biex tinforma lid-destinatarji bid-dritt tagħhom li jirrifjutaw li jaċċettaw id-dokument li għandu jiġi servut — fil-mument li fih ikun ġie servut — jew billi jirritornaw id-dokument lill-aġenzija li tirċievi fi żmien ġimgħa;
 • regola li tistipula li l-ispejjeż li jirriżultaw minn rikors għal uffiċjal ġudizzjarju jew għal persuna kompetenti skont il-liġi tal-pajjiż tal-UE indirizzata għandhom jikkorrispondu għal ħlas fiss wieħed stabbilit minn dak il-pajjiż minn qabel, li jirrispetta l-prinċipji tal-proporzjonalità tan-nondiskriminazzjoni;
 • kundizzjonijiet uniformi għal servizz minn servizzi postali (ittra rreġistrata b'dikjarazzjoni li tkun waslet jew b'mezz ekwivalenti għal dan).

Aġenziji fi ħdan pajjiżi tal-UE jiżguraw it-trażmissjoni

 • Il-pajjiżi tal-UE jinnominaw l-aġenziji li huma responsabbli għat-trażmissjoni u r-riċeviment tad-dokumenti. Dawn għandhom jipprovdu lill- Kummissjoni Ewropea b'isimhom u bl-indirizzi tagħhom, iż-żoni ġeografiċi li għalihom japplikaw, u l-lingwi aċċettati tagħhom u l-mezzi tal-wasla tad-dokumenti.
 • Kull pajjiż tal-UE għandu wkoll korp ċentrali li għandu r-responsabbiltà li jipprovdi l-informazzjoni lill-aġenziji, li jsolvi kwalunkwe diffikultà li tista' tinqala' u li jwassal talbiet għas-servizz mill-aġenzija li tittrażmetti lill-aġenzija rilevanti li tirċievi f'ċirkostanzi eċċezzjonali.
 • Stat federali, wieħed fejn hemm diversi sistemi legali jew li għandu unitajiet territorjali awtonomi, jista' jsemmi aktar minn aġenzija waħda bħal din jew korp ċentrali. Id-deżinjazzjoni hija valida għal 5 snin u forsi tiġġedded f'intervalli ta' 5 snin.

Tħaffif tas-servizz ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji

 • L-applikant jibgħat dokumenti lill-aġenzija li titrażmetti u jassumi kwalunkwe spiża tat-traduzzjoni qabel it-trażmissjoni tad-dokument. L-aġenzija li titrażmetti hija meħtieġa li tinforma lill-applikant li, fil-każ li d-dokument ma jkunx f'lingwa li d-destinatarju jifhem jew fil-lingwa uffiċjali tal-pajjiż tal-UE fejn għandu jsir is-servizz, dan tal-aħħar jista' jirrifjuta li jaċċetta d-dokument.
 • Id-dokumenti għandhom jiġu trażmessi b'mod dirett u malajr kemm jista' jkun bejn l-aġenziji bi kwalunkwe mezz xieraq ta' trażmissjoni, sakemm ikunu leġibbli u fidili għall-oriġinali. Talba li tuża l-formola standard kif anness mar-regolament għandha tkun mehmuża f'waħda mil-lingwi aċċettati li jindikaw il-pajjiżi tal-UE. Id-dokumenti huma eżenti minn leġiżlazzjoni jew minn kwalunkwe formalità ekwivalenti. Għandha tintbagħat irċevuta fi żmien 7 ijiem mill-aġenzija li tirċievi. Din tal-aħħar għandha tikkuntattja lill-aġenzija li tittrażmetti malajr kemm jista' jkun fil-każ ta' informazzjoni nieqsa.

Jiġu servuti dokumenti skont il-liġi tal-pajjiż li jirċievi tal-UE fi żmien xahar.

 • L-aġenzija li tirċievi għandha jew isservi d-dokument innifsu jew tqabbad lil min iservih fi żmien xahar. Jekk dan ma jkunx possibbli, l-aġenzija li tirċievi għandha tinforma lill-aġenzija li tittrażmetti u tkompli tipporva sservi dan id-dokument. It-twassil iseħħ skont il-liġi tal-pajjiż tal-UE li jirċievi, jew b'metodu partikolari, jekk dan jiġi mitlub mill-aġenzija li titrażmetti u jkun konformi mal-liġi nazzjonali. Meta s-servizz ikun twettaq, għandu jitħejja ċertifikat tat-tlestija tal-formalitajiet involuti f'lingwa aċċettata mill-pajjiż ta' oriġini tal-UE u għandu jintbagħat lill-aġenzija li titrażmetti.
 • Id-data tas-servizz se tkun id-data li fiha d-dokument se jiġi servut, skont il-liġi tal-pajjiż tal-UE indirizzat, ħlief fejn għandu jiġi indirizzat fi żmien perjodu partikolari skont il-liġi ta' dak il-pajjiż. Is-servizz m'għandux iġarrab spejjeż jew taxxi fil-pajjiż tal-UE indirizzat, ħlief jekk kien hemm metodu partikolari ta' servizz jew rikors għal uffiċjal ġudizzjarju hemmhekk. F'dak il-każ, huwa l-applikant li jġarrab l-ispejjeż. Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiffissaw ħlas wieħed minn qabel, u jikkomunikawh lill-Kummissjoni.
 • Id-dokumenti jistgħu wkoll jiġu servuti b'mod dirett bl-użu ta' posta rreġistrata jew permezz tal-uffiċjali ġudizzjarji, uffiċjali jew persuni kompetenti oħrajn tal-pajjiż tal-UE indirizzat, jekk dan huwa permess mill-pajjiż inkwistjoni. F'ċirkostanzi eċċezzjonali, id-dokumenti jistgħu jintbagħtu lill-aġenziji ta' pajjiż ieħor tal-UE permezz ta' mezzi konsulari jew diplomatiċi.

L-infurmar lid-destinatarju dwar id-dritt li jirrifjuta d-dokumenti li se jiġi servut

 • L-aġenzija li tirċievi tinforma lid-destinatarju bid-dritt tiegħu li jirrifjuta d-dokument, jekk ma jkunx miktub f'lingwa li hu jew hi jifhmu jew fil-lingwa uffiċjali tal-pajjiż tal-UE fejn is-servizz iseħħ. Ir-rifjut għandu jseħħ fil-ħin tas-servizz jew billi d-dokument jiġi rritornat lill-aġenzija riċevitriċi fi żmien ġimgħa.
 • Jekk id-dokument ikun ċitazzjoni (ordni uffiċjali għal xi ħadd biex jidher fil-qorti) jew ekwivalenti għal din u l-konvenut ma jidhirx, ma tistax tiġi ppronunzjata sentenza sakemm ikun magħmul ċert li d-dokument ġie servut skont il-liġi domestika tal-pajjiż tal-UE, kien ikkunsinnjat u l-konvenut kellu żmien biżżejjed biex jippreżenta difiża. Madankollu, tista' tingħata sentenza jekk id-dokument ikun ġie trażmess b'wieħed mill-metodi stabbiliti fir-regolament, u jekk ikunu għaddew iżjed minn 6 xhur u ma jkun inkiseb l-ebda ċertifikat ta' kwalunkwe tip minkejja kull sforz raġonevoli mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tal-UE indirizzat. Jekk il-konvenut ma kienx jaf dwar id-dokument fil-ħin biex jidher, xorta huwa possibbli li japplika għal rimedju fi żmien raġonevoli wara li jkun sar jaf dwar is-sentenza.
 • Il-Kummissjoni għandha tipprovdi u taġġorna fuq bażi regolari manwal li jkun fih l-informazzjoni pprovduta mill-pajjiżi tal-UE. Sal-2011, u kull 5 snin sussegwentement, din għandha tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni tar-regolament, li jiffoka fuq l-effettività tal-aġenzija.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mit-13 ta' Novembru 2008, ħlief għall-Artikolu 23 (dwar il-komunikazzjoni tal-pajjii tal-UE u l-pubblikazzjoni ta' ċerta informazzjoni) li ilu japplika mit-13 ta' Awwissu 2008.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

* TERMINI EWLENIN

Dokument ġudizzjarju: dokument legali maħruġ fil-kors ta' kawża ċivili jew kummerċjali (pereżempju ċitazzjoni, mandat jew ġudizzju) li għandu jiġi servut lil parti)

Dokument extraġudizzjarju: dokument legali li jiġi servut iżda huwa barra l-fajl tal-każ (pereżempju, fattura jew avviż ta' evizzjoni).

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

Emendi suċċessivi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 16.08.2016

Top