EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proċedura għal deċiżjoni preliminari - rakkomandazzjonijiet għall-qrati nazzjonali

Proċedura għal deċiżjoni preliminari - rakkomandazzjonijiet għall-qrati nazzjonali

 

SOMMARJU TA’:

Rakkomandazzjonijiet għall-qrati nazzjonali dwar l-użu tal-proċedura għal deċiżjoni preliminari

Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET U TAL-ARTIKOLU 267 TAT-TFUE?

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jispjegaw lill-qrati u lit-tribunali fil-pajjiżi tal-UE, l-iskopijiet ta’ proċedura, li skont l-Artikolu 267 tat-TFUE, tintitolahom jirreferu għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (QtĠ) għal sentenza preliminari. Din il-proċedura tintuża f’każijiet fejn l-interpretazzjoni jew il-validità ta’ liġi tal-UE hi inkwistjoni, u:

 • fejn ikun hemm bżonn ta’ deċiżjoni biex qorti nazzjonali tagħti sentenza; jew
 • fejn ma jkun hemm l-ebda rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali.

Ir-rakkomandazzjonijiet jiddeskrivu wkoll l-ambitu tal-proċedura u l-forma li biha l-qrati nazzjonali għandhom jissottomettu r-rinviju tagħhom.

Dawn jissupplimentaw l-Artikoli 93 sa 118 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-QtĠ-UE.

PUNTI EWLENIN

Sinifikat tal-proċedura għal deċiżjoni preliminari

Din il-proċedura hi kkunsidrata utli meta, f’każ quddiem qorti nazzjonali, titqajjem kwistjoni ta’ interpretazzjoni li hi ġdida u ta’ interess ġenerali għall-applikazzjoni tal-liġi tal-UE b’mod uniformi, jew fejn il-każistika eżistenti ma tidhirx li tagħti l-gwida neċessarja biex tiġi indirizzata sitwazzjoni legali ġdida.

Struttura tar-rakkomandazzjonijiet

Sett ta’ rakkomandazzjonijiet japplika għat-talbiet kollha għal deċiżjoni preliminari u sett ieħor japplika speċifikament għal proċeduri mħaffa* jew proċeduri urġenti*.

Min jagħmel it-talba għal deċiżjoni preliminari?

Il-qorti jew tribunal nazzjonali li tkun inġiebet disputa quddiemu jieħu r-responsabbiltà unika biex jiddetermina kemm il-ħtieġa għal talba għal deċiżjoni preliminari kif ukoll ir-rilevanza tal-mistoqsijiet li dan jissottometti lill-QtĠ-UE.

Il-qrati li jissottomettu rinviju għandhom fost affarijiet oħra:

 • ikunu stabbiliti b’liġi u jkunu permanenti;
 • ikollhom ġurisdizzjoni obbligatorja;
 • japplikaw l-istati tad-dritt; u
 • jkunu indipendenti.

Suġġett u ambitu

 • Importanti li rinviju għandu jirrigwarda l-interpretazzjoni jew il-validità ta’ liġi tal-UE mhux ta’ liġi nazzjonali u lanqas ta’ kwistjonijiet ta’ fatt imqajma fil-proċeduri prinċipali.
 • Il-QtĠ-UE tista’ tagħti sentenza biss jekk il-liġi tal-UE tapplika għall-każ fil-proċeduri ewlenin.
 • Il-QtĠ-UE ma tapplikax il-liġi tal-UE hi stess għal tilwima minn Qorti tar-rinviju billi r-rwol tagħha hu li tgħin biex din tiġi riżolta; ir-rwol tal-qorti nazzjonali hu li tislet il-konklużjonijiet mid-deċiżjoni tal-QtĠ-UE.
 • Is-sentenzi preliminari huma vinkolanti kemm fuq il-qorti tar-rinviji kif ukoll għall-qrati kollha fil-pajjiżi tal-UE.

Il-ħin tar-rinviju u s-sospensjoni tal-proċedimenti nazzjonali

 • Rinviju għandu jsir hekk kif ikun ċar li jkun hemm bżonn ta’ deċiżjoni mill-QtĠ-UE biex qorti nazzjonali tagħti sentenza u meta tkun tista’ tiddefinixxi b’biżżejjed dettall il-kuntest fattwali u legali tal-każ u tal-kwistjonijiet legali mqajma minnu.
 • Il-proċedimenti nazzjonali għandhom jiġu sospiżi sakemm il-QtĠ-UE ma tkunx tat id-deċiżjoni tagħha.

Forma u kontent tar-rinviju

 • Ir-rinviju għandu jinkiteb b’mod sempliċi, ċar u preċiż billi dan irid jiġi tradott biex il-pajjiżi l-oħra tal-UE jkunu jistgħu jissottomettu l-osservazzjonijiet taghom.
 • L-Artikolu 94 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-QtĠ-UE jispeċiifka l-kontenut tat-talba li għandha takkumpanja l-mistoqsijiet tal-qorti tar-rinviju, li l-punti essenzjali tiegħu huma mqassra fl-anness tar-rakkomandazjonijiet.
 • Ir-rinviji kollha għandhom jiġu ddatati, iffirmati u mibgħuta b’posta reġistrata lir-reġistru tal-QtĠ-UE fil-Lussemburgu.

Kostijiet u għajnuna legali

Il-proċedura għal deċiżjoni preliminari quddiem il-QtĠ-UE hi bla ħlas. Fejn ikun neċessarju, il-qorti tar-rinviju tieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż imġarrba mill-partijiet.

Ir-rwol tar-Reġistru tal-QtĠ-UE

 • Ir-reġistru jikkoordina mal-qorti tar-rinviju matul il-proċedimenti u jibgħatilha kopji tad-dokumenti proċedurali u tat-talbiet għal informazzjoni.
 • Fl-aħħar tal-proċedimenti, ir-reġistru jibgħat id-deċiżjoni tal-QtĠ-UE lill-qorti tar-rinviju. Il-qorti tar-rinviju għandha żżomm lir-reġistru infurmat bi kwalunkwe azzjoni li ttieħdet u bid-deċiżjoni finali tagħha dwar il-każ.

Rinviji mħaffa u urġenti

 • Skont l-Artikoli 105-107 tar-Regoli ta’ Proċedura tagħha, il-QtĠ-UE tista’ tiddeċiedi li xi rinviji għandhom jiġu mmaniġġjati permezz ta’ proċedimenti mħaffa jew urġenti.
 • L-iskadenzi huma iqsar, pereżempju biex jippermettu lill-pajjiżi tal-UE jissottomettu l-osservazzjonijiet fil-każ ta’ rinviji mħaffa.
 • Il-qorti tar-rinviju trid tiġġustifika l-urġenza, u telenka r-riskji potenzjali jekk tiġi segwita l-proċedura ordinarja.
 • It-talbiet għal proċedura mħaffa jew urġenti jistgħu inizjalment jintbagħtu b’posta elettronika jew b’faks lir-reġistru tal-QtĠ-UE.

META JAPPLIKAW IR-RAKKOMANDAZZJONIJIET?

Dawn jissostitwixxu rakkomandazzjonijiet preċedenti maħruġa fl-2012 u japplikaw mill-25 ta’ Novembru 2016.

TERMINI EWLENIN

Proċedura mħaffa: proċedura fejn in-natura tal-każ u ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jirrikjedu li dan jiġi trattat b’mod mgħaġġel.
Proċedura urġenti: proċedura li tapplika biss f’każijiet li jinvolvu kwistjonijiet relatati mal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja. B’mod partikolari, din tillimita n-numru ta’ partijiet awtorizzati li jissottomettu osservazzjonijiet bil-miktub u, f’każijiet ta’ urġenza estrema, tippermetti li l-istadju tal-kitba tal-proċedura jitħalla barra quddiem il-QtĠ-UE.

DOKUMENT EWLIENI

Rakkomandazzjonijiet għall-qrati u t-tribunali nazzjonali fir-rigward tal-bidu tal-proċedura għal deċiżjoni preliminarja (ĠU C 439, 25.11.2016, pp. 1-8)

Verżjoni kkonsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - Parti Sitta — Instituzzjonijiet u provvisti finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 5 — Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 267 (eks-Artikolu 234 Kunsill Ekonomiku Transatlantiku) (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 164)

DOKUMENTI RELATATI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea — Titolu III — Dispożizzjonijiet dwar l-istituzzjonijiet — Artikolu 19 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 27)

Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja (ĠU L 265, 29.9.2012, pp. 1-42)

Emenda għar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja (ĠU L 173, 26.6.2013, p. 65)

l-aħħar aġġornament 31.10.2017

Top