Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regoli għall-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) tal-UE

Regoli għall-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) tal-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI: aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża mill-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE u mill-Europol

SOMMARJU

X'TAGĦMEL DIN ID-DEĊIŻJONI?

Is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) hija għodda li tappoġġja l-implimentazzjoni tal-politika komuni tal-UE dwar il-viża. Hija tippermetti lill-Istati tax-Schengen jiskambjaw dejta dwar il-viża. Hija tikkonsisti f’sistema tal-IT ċentrali u infrastruttura ta’ komunikazzjoni li tgħaqqad din is-sistema ċentrali mas-sistemi nazzjonali.

Id-deċiżjoni tippermetti l-użu tal-VIS għall-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u reati kriminali serji oħrajn.

Hija tagħti ċ-ċans lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi maħtura (bħall-awtoritajiet responsabbli għall-indirizzar tat-terroriżmu jew ta’ reati kriminali serji, eż. it-traffikar tad-droga jew it-traffikar tal-bnedmin) fil-pajjiżi taż-Żona Schengen u lill-Europol jiksbu aċċess għall-VIS.

L-awtoritajiet nazzjonali maħtura għandhom isegwu proċedura sabiex jiksbu aċċess għall-VIS ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha għall-aċċess.

Id-deċiżjoni tistabbilixxi wkoll regoli li jipproteġu d-dejta personali tad-detenturi tal-viża.

PUNTI EWLENIN

Il-VIS tgħaqqad il-konsulati f’pajjiżi terzi u l-punti tal-qsim tal-fruntieri esterni kollha tal-Istati fiż-żona Schengen. Hija tipproċessa d-dejta u d-deċiżjonijiet relatati mal-applikazzjonijiet għal viżi għal perjodu ta’ żmien qasir għall-persuni li jridu jżuru jew jgħaddu miż-Żona Schengen. Il-VIS tipprevjeni l-abbużi frodulenti tad-dokumenti tal-viża billi tgħin lill-gwardji tal-fruntieri meta jiġu biex jivverifikaw li min għandu fil-pussess tiegħu viża huwa d-detentur leġittimu tagħha.

L-aċċess għad-dejta fi ħdan il-VIS japplika fuq bażi ta’ każ b’każ b’talbiet raġunati magħmula bil-miktub jew b’mod elettroniku.

L-awtoritajiet maħtura jistgħu jikkonsultaw biss il-VIS jekk dan ikun neċessarju jew jekk ikun hemm bażi raġonevoli għaliex wieħed jemmen li tali tfittxija tgħin sostanzjalment fil-prevenzjoni, il-kxif jew l-investigazzjoni ta’ kriminalità serja. Dan jista’ jsir, pereżempju, f’każijiet ta’ terroriżmu jew fir-rigward ta’ persuni marbuta direttament jew indirettament ma’ reati terroristiċi jew reati kriminali serji oħrajn.

L-Europol jista’ jikseb aċċess għall-VIS biss fil-limiti tal-mandat tiegħu u meta dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Tipi ta’ tfittxijiet fil-VIS

It-tfittxijiet fil-VIS huma limitati għal dejta speċifika, pereżempju:

il-kunjom, l-isem, is-sess u d-data, il-post u l-pajjiż tat-twelid;

in-nazzjonalità attwali u n-nazzjonalità mat-twelid tal-applikant għall-viża;

it-tip u n-numru tad-dokument tal-ivvjaġġar;

l-iskop tal-ivvjaġġar u d-data maħsuba tal-wasla u t-tluq;

il-fruntiera maħsuba tal-ewwel dħul jew ir-rotta ta’ tranżitu;

il-marki tas-swaba’;

it-tip ta’ viża u n-numru tal-istiker tal-viża;

id-dettalji tal-persuna li ħarġet stedina għall-applikant għall-viża, eċċ.

Jekk it-tfittxija li tuża kwalunkwe mid-dejta msemmija hawn fuq tkun suċċess, l-awtoritajiet jistgħu jiksbu wkoll aċċess għal dejta oħra, bħal ritratti.

Il-protezzjoni tad-dejta personali u s-sigurtà tad-dejta

Meta jipproċessa d-dejta personali skont din id-deċiżjoni, kull pajjiż tal-UE għandu jiggarantixxi livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta.

Huwa biss f’każijiet urġenti u għall-fini tal-prevenzjoni u l-kxif ta’ reati serji li d-dejta personali tista’ tiġi ttrasferita lil pajjiżi terzi jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali. Madankollu, f’każijiet bħal dawn, għandu jinkiseb il-kunsens tal-pajjiżi tal-UE li jkunu daħħlu d-dejta.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiggarantixxu wkoll is-sigurtà tad-dejta aċċessata fil-VIS matul it-trasmissjoni tagħhom lill-awtoritajiet maħtura.

META TAPPLIKA DIN ID-DEĊIŻJONI?

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1956 iffissat l-1 ta’ Settembru 2013 bħala d-data li fiha kellha tidħol fis-seħħ id-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI.

SFOND

Il-VIS ġiet stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE tat-8 ta’ Ġunju 2004. Fis-7 ta’ Marzu 2005, il-Kunsill adotta konklużjonijiet li jiddikjaraw li l-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE għandhom jiġu garantiti aċċess għall-VIS sabiex jiġġieldu kontra t-terroriżmu u reati kriminali oħrajn.

ATT

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI tat-23 ta’ Ġunju 2008 li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħrajn (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 129–136)

ATTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta’ data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (ir-Regolament VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60–81)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 767/2008 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija għal referenza biss.

l-aħħar aġġornament 23.11.2015

Top