EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Il-produzzjoni u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi

Il-produzzjoni u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Huwa jistabbilixxi qafas legali għall-prodotti organiċi. Huwa jinkludi l-objettivi bażiċi u l-prinċipji ġenerali għall-biedja organika u jispjega r-regoli dwar il-produzzjoni, it-tikkettar, il-kontrolli u l-kummerċ ma’ pajjiżi mhux tal-UE.

Fl-armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll ta’ prodotti organiċi, huwa jfittex li jiżgura li jkun hemm

 • kompetizzjoni ġusta bejn il-produtturi u
 • fiduċja akbar f’dawn il-prodotti fost il-konsumaturi.

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Il-qafas jirregola:

 • il-prodotti agrikoli (li jinkludu prodotti tal-akkwakultura), ipproċessati jew mhux ipproċessati u intiżi għall-konsum mill-bniedem;
 • l-għalf tal-annimali;
 • il-materjal ta’ propagazzjoni veġetattiva (eż. għeruq u tilqimiet) u żerriegħa użata għall-uċuħ tar-raba’;
 • ħmira użata bħala ikel jew għalf.

Objettivi u prinċipji

L-objettivi jiffukaw fuq agrikoltura sostenibbli u kwalità tal-produzzjoni, li għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-konsumaturi.

Il-prinċipji ġenerali jikkonċernaw, pereżempju, metodi ta’ produzzjoni speċifiċi, l-użu ta’ riżorsi naturali u restrizzjonijiet stretti fuq inputs kimiċi sintetiċi.

Dan jistipula wkoll prinċipji speċifiċi li jikkonċernaw il-biedja, l-ipproċessar ta’ ikel organiku u għalf tal-annimali organiku.

Regoli dwar il-produzzjoni

Skont ir-regoli ġenerali għall-produzzjoni organika, l-organiżmi ġenetikament modifikati (GMOs) huma pprojbiti fil-forom kollha tagħhom. Ir-regoli li jikkonċernaw it-tikkettar tal-ikel jippermettu lill-operaturi jiżguraw il-konformità ma’ din il-projbizzjoni. It-trattament permezz ta’ radjazzjoni jonizzanti wkoll huwa pprojbit.

Dawk li jixtiequ joperaw iż-żewġ tipi ta’ produzzjoni agrikola (organika u mhux organika) għandhom jiżguraw li l-annimali u l-art għal dawn iż-2 attivitajiet ikunu separati.

Il-produzzjoni tal-pjanti organika għandha tikkonforma ma’ ċerti regoli li jikkonċernaw:

 • it-trattament tal-art, li għandu jippreserva l-ħajja u l-fertilità naturali tal-art;
 • il-prevenzjoni tal-ħsara, li għandha tiġi bbażata fuq metodi naturali iżda li tista’ tuża numru limitat ta’ prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti awtorizzati mill-Kummissjoni Ewropea (l-Artikolu 16 tar-Regolament);
 • il-materjal għall-propagazzjoni taż-żrieragħ u tal-pjanti, li għandu jiġi prodott bl-użu ta’ metodi organiċi;
 • il-prodotti tat-tindif, li għalihom għandha tintalab awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni.

Pjanti selvaġġi li jinġabru f’xi żoni wkoll huma kklassifikati bħala prodotti organiċi jekk jikkonformaw ma’ ċerti kondizzjonijiet relatati mal-ħsad u l-provenjenza tagħhom (eż. il-post fejn dawn inġabru ma ġiex ittrattat bi prodotti li mhumiex awtorizzati għal tal-inqas 3 snin). L-alka wkoll tista’ titqies bħala prodott organiku sakemm iż-żona tal-produzzjoni u l-ħsad tagħha tkun konformi ma’ ċerti kondizzjonijiet.

Il-produzzjoni tal-bhejjem organika għandha tikkonfnorma ma’ ċerti regoli li jikkonċernaw:

 • l-oriġini tal-annimali — dawn għandhom ikunu twieldu u trabbew f’azjendi organiċi;
 • il-prattiki tal-kura u l-ġestjoni tal-bhejjem, li, fost l-oħrajn, huma marbutin ma’ ċerti karatteristiċi tal-akkomodazzjoni għall-annimali;
 • il-metodi għat-tnissil tal-annimali, ġeneralment naturali;
 • l-għalf tal-annimali, li għandu jkun organiku;
 • il-prevenzjoni tal-mard;
 • it-tindif u d-diżinfettar, li jinvolvu l-użu esklussiv ta’ prodotti awtorizzati mill-Kummissjoni.

Japplikaw regoli speċifiċi simili għall-annimali tal-akkwakultura.

Il-Kummissjoni tawtorizza l-użu ta’ numru limitat ta’ prodotti u sustanzi fil-biedja organika. Dawn il-prodotti jistgħu jkunu intiżi għall-kura tal-pjanti, għall-għalf tal-annimali u għat-tindif ta’ bini li jintuża għall-produzzjoni tal-pjanti u tal-bhejjem. Il-Kummissjoni tista’ tiffissa wkoll ċerti limiti u kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ dawn il-prodotti.

L-azjendi li jkunu ser jidħlu f’attività ġdida tal-biedja organika għandhom jikkonformaw ma’ perjodu ta’ konverżjoni — fażi ta’ tranżizzjoni li matulha għandhom jiġu rrispettati l-prattiki organiċi. Ir-Regolament jistipula regoli li jirregolaw dan il-perjodu ta’ konverżjoni.

Għalf ipproċessat organiku għandu jkun fih materja prima organika u ma jistax jiġi pproċessat bl-użu ta’ solventi kimiċi. L-ikel ipproċessat għandu jkun fih primarjament ingredjenti ta’ oriġini agrikola. Huma permessi ingredjenti oħrajn jekk tkun intalbet awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni. Il-ħmira organika għandha tiġi prodotta minn sottostrati organiċi u minn ingredjenti awtorizzati oħrajn.

Il-Kummissjoni tista’ tagħmel eċċezzjonijiet għad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-għanijiet, ir-regoli dwar il-produzzjoni u t-tikkettar. Dawn l-eċċezzjonijiet għandhom ikunu limitati fiż-żmien u għandhom japplikaw għal ċerti każijiet partikolari.

Tikkettar

It-tikkettar, ir-reklamar jew id-dokumenti kummerċjali jistgħu juażw termini bħal “eko” u “bijo” biex jiddeskrivu prodott organiku, l-ingredjenti tiegħu jew il-materja prima.

It-tikkettar ta’ prodott organiku għandu jkun viżibbli b’mod ċar fuq l-imballaġġ u għandu jinkludi referenza għall-korp ta’ kontroll li jiċċertifika l-prodott ikkonċernat.

Sa mill-1 ta’ Lulju 2010, kien obbligatorju l-użu tal-logo tal-UE fuq prodotti tal-ikel organiċi, bħalma kienet indikazzjoni tal-provenjenza tal-materja prima li ntużat fil-prodott. Din l-indikazzjoni għandha tintwera fl-istess post fejn ikun hemm il-logo tal-UE.

Kontrolli

Il-konformità mad-dispożizzjonijiet li fih dan ir-Regolament hija ggarantita minn sistema ta’ kontrolli bbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 u miżuri ta’ prekawzjoni u kontroll imfassla mill-Kummissjoni. Din is-sistema tiggarantixxi t-traċċabbiltà tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 178/2002.

Valutazzjoni tar-riskju ta’ ksur tiddetermina t-tip u l-frekwenza tal-kontrolli. Dawn jiġu organizzati mill-awtoritajiet maħturin mill-pajjiżi tal-UE. Taħt ċerti kondizzjoniijet, dawn l-awtoritajiet jistgħu jiddelegaw id-dmirijiet ta’ kontroll lil korpi akkreditati, iżda jibqgħu responsabbli għas-superviżjoni tal-kontrolli mwettqa u l-għoti tal-eżenzjonijiet. Il-pajjiżi tal-UE għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni regolarment dwar il-lista ta’ awtoritajiet u korpi ta’ kontroll.

L-awtoritajiet għandhom jikkontrollaw ukoll l-attivitajiet ta’ kull operatur involut fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott organiku qabel dan jitqiegħed fis-suq.

Wara dan il-kontroll, l-operatur jirċievi ċertifikazzjoni li jikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Jekk jiġu nnotati irregolaritajiet, l-awtorità għandha tiżgura li t-tikkettar tal-prodotti inkwistjoni ma jkun fih ebda referenza għall-produzzjoni organika.

Kummerċ ma’ pajjiżi mhux tal-UE

Il-prodotti minn pajjiżi tal-UE jistgħu wkoll jinbiegħu fis-suq tal-UE bħala prodotti organiċi sakemm dawn jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u jekk ikunu ġew soġġetti għal kontroll. Dan il-kontroll jista’ jsir jew minn korp rikonoxxut mill-UE, jew minn korp ta’ kontroll akkreditat.

Sorveljanza tal-kummerċjalizzazzjoni u statistika

Il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott organiku ma għandha tixxekkel b’ebda mod minn xi awtorità ta’ pajjiż tal-UE li ma tkunx l-awtorità li tkun spezzjonat il-prodott.

Il-Kummissjoni twettaq attivitajiet ta’ sorveljanza statistika abbażi tad-data pprovduta mill-pajjiżi tal-UE. Il-Kumitat Regolatorju dwar il-Biedja Organika jgħin lill-Kummissjoni fid-definizzjoni ta’ politiki għall-biedja organika.

Revoka

Ir-Regolament (UE) 2018/848 iħassar u jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 834/2007 bi dħul fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2021.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, pp. 1-23)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 834/2007 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (ĠU L 150, 14.6.2018, pp. 1-92)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, pp. 1-84)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 24.09.2018

Top