EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Politika industrijali integrata għall-era ta’ globalizzazzjoni

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Politika industrijali integrata għall-era ta’ globalizzazzjoni

L-industrija hija fil-qalba tal-mudell ta’ tkabbir il-ġdid għall-ekonomija tal-UE kif ġie stipulat fl-Istrateġija Ewropa 2020. Għaldaqstant, din il-komunikazzjoni tipproponi approċċ ġdid għall-politika industrijali li sejjer isaħħaħ il-kompetittività tal-UE, jipprovdi tkabbir u impjiegi, u jippermetti li ssir it-tranżizzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.

ATT

Komunikazzjoni tat-28 ta’ Novembru 2010 mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni Il-Kompetittività u s-Sostenibilità fix-Xena Prinċipali (COM (2010) 614 finali - mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

SOMMARJU

Din il-komunikazzjoni tipproponi approċċ ġdid għall-politika industrijali, billi tqiegħed fil-qalba l-kompetittività u s-sostenibilità tal-industrija tal-Unjoni Ewropea (UE). Għal dan il-għan, huwa importanti li wieħed jikkunsidra l-politika industrijali fis-sens usa’ tagħha, inklużi dawk il-politiki li jħallu impatt fuq l-ispejjeż, il-prezz u l-kompetittività innovattiva tal-industrija u s-setturi individwali, iżda anki billi jiġu kkunsidrati l-effetti tal-kompetittività tal-inizjattivi politiċi kollha l-oħrajn li jista’ jkollhom influwenza importanti fuq l-ispejjeż, il-prezz u l-kompetittività innovattiva. Dan ma jinkludix biss il-politiki tas-suq uniku u tal-kummerċ, iżda anki l-politiki tat-trasport, tal-enerġija, tal-ambjent jew tal-protezzjoni soċjali u tal-konsumaturi.

L-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni lejn il-politika industrijali huwa kkaratterizzat minn dan li ġej:

  • jibqa’ jiġi applikat approċċ imfassal b’mod speċifiku għas-setturi kollha u, fl-istess ħin, jiġu kkoordinati r-risponsi politiċi Ewropej hekk kif gradwalment qed jgħib il-kunċett ta’ setturi nazzjonali fil-kuntest tal-globalizzazzjoni;
  • jiġu kkunsidrati kemm il-valur sħiħ kif ukoll il-katina tal-provvista, mill-aċċess għall-enerġija u l-materja prima għas-servizz ta’ wara l-bejgħ u r-riċiklaġġ tal-materjali. Hekk kif ċerti partijiet ta’ din il-katina jaqgħu barra mill-UE, l-industriji kollha jrid ikollhom rifless ta’ globalizzazzjoni;
  • rapportar regolari mill-Kummissjoni dwar il-kompetittività u l-politiki u l-prestazzjoni industrijali tal-UE u tal-pajjiżi tal-UE.

Il-politiki tal-UE jridu jaħdmu kollha flimkien fl-istess direzzjoni sabiex jipprovdu l-aħjar kundizzjonijiet ta' qafas għall-industrija fl-Ewropa. Għaldaqstant, fi ħdan il-qafas tal-proċess ta’ valutazzjoni tal-impatt, il-Kummissjoni żviluppat verifika tal-kompetittività, jiġifieri, kunsiderazzjoni speċjali tal-kompetittività industrijali li għandha tiġi applikata fl-oqsma politiċi kollha. B’mod parallel, huma proposti verifiki speċifiċi tal-rendiment sabiex jiġi żgurat li l-effett kumulattiv tal-leġiżlazzjoni eżistenti ma jkunx ta’ piż għall-industrjia.

L-innovazzjoni hija xprun ewlieni għall-produttività, l-effiċjenza miżjuda fl-użu tal-enerġija u tal-materjali, il-prestazzjoni mtejba tal-prodotti u s-servizzi u l-ġenerazzjoni ta’ swieq ġodda. Politika tal-innovazzjoni industrijali ġdida sejra tkun qed tħeġġeġ l-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni mħeffa tal-prodotti u s-servizzi, u tiżgura li d-ditti tal-UE jkunu minn ta’ quddiem fis-suq globali, u b’hekk tiżdied il-kompetittività tagħhom. Teknoloġiji implimentattivi ewlenin jistgħu jipprovdu l-pedament għal firxa ta’ proċessi u prodotti u servizzi ġodda, inkluż l-iżvilupp ta’ industriji ġodda fil-ġejjieni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tipproponi li jiġu promossi ulterjorment l-iskjerament u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ teknoloġiji ewlenin ta’ appoġġ.

Il-modernizzazzjoni tal-bażi tal-ħiliet tal-Ewropa sejra tappoġġja l-bażi industrijali tal-Ewropa billi ttejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol tal-UE u tiżgura li l-forza tax-xogħol tal-UE jkollha l-ħiliet xierqa. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni sejra tħeġġeġ l-iffurmar ta’ netwerking tal-parteċipanti relevanti sabiex jaqsmu t-tagħrif u l-aħjar prattiki bejn il-pajjiżi tal-UE u jipproponu prinċipji ta’ gwida dwar il-kundizzjonijiet qafas għall-ħolqien tal-impjiegi.

Sabiex jinkisbu l-aqwa benefiċċji tal-globalizzazzjoni, il-Kummissjoni sejra tiżviluppa inizjattivi regolatorji internazzjonali bil-għan li tiżviluppa regoli u standards kompatibbli fuq livell globali u sejra tipprova tikseb integrazzjoni ekonomika aktar mill-qrib mal-pajjiżi ġirien tal-UE billi testendi l-benefiċċji tas-suq uniku Ewropew f’oqsma magħżula permezz tal-Politika Ewropea tal-Viċinat. Din il-komunikazzjoni tagħraf anki l-isfidi li l-SMEs iħabbtu wiċċhom magħhom meta jsiru internazzjonali; fi tmiem l-2011, ġiet imnedija strateġija għall-internalizzazzjoni tal-SMEs. Il-forniment tat-tagħrif xieraq u appoġġ supplementari lill-SMEs fis-swieq barra l-UE huwa fost il-prijoritajiet ewlenin.

Din il-komunikazzjoni tirrikonoxxi li l-industrija tal-UE trid tħaffef it-tranżizzjoni tagħha għal ekonomija b’livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija, li tista’ twassal għal tnaqqis fl-ispejjeż u impatt iżgħar fuq l-ambjent. Fl-20 ta’ Settembru 2011, il-Kummissjoni Ewropea nediet il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi li jipprovdi qafas sabiex tinkiseb il-firda ambizzjuża tal-użu tal-karbonju u tar-riżorsi mit-tkabbir ekonomiku. B’konformità mal-pjan direzzjonali tal-UE għal ekonomija b’livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju sal-2050, il-Kummissjoni sejra tiżviluppa strateġiji u politiki industrijali u settorjali fit-tul meħtieġa sabiex jassistu t-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija.

Il-komunikazzjoni teħtieġ governanza aktar effettiva tal-politika industrijali b’koordinazzjoni u kooperazzjoni akbar bejn il-pajjiżi tal-UE. Il-Komunikazzjoni tal-2011 Industrial Policy: Reinforce Competitiveness tal-14 ta’ Ottubru 2011 issegwi dan l-aspett tal-politika.

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Industrija Ewropea Aktar B’saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali [ COM (2012) 582 final tal-10.10.2012 - mhux ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali].

Din il-komunikazzjoni tenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-investiment f'teknoloġiji ġodda sabiex l-Ewropa tingħata vantaġġ kompetittiv fir-rivoluzzjoni industrijali l-ġdida. Tistabbilixxi mira ta' 20% bħala s-sehem tal-manifattura tal-PDG tal-UE sal-2020. Biex tintlaħaq din il-mira, il-Kummissjoni tipproponi fokus konġunt, mal-pajjiżi membri tal-UE u l-industrija fuq l-investiment u l-innovazzjoni fuq 6 linji ta' azzjoni prijoritarji: teknoloġija avvanzata fil-manifattura, teknoloġiji implimentattivi ewlenin, prodotti fuq bażi bio, politika sostenibbli dwar l-industrija u l-kostruzzjoni u l-materja prima, vetturi nodfa, grids intelliġenti. Se jkun hemm task forces li sejrin jidderieġu t-triq għal kull linja ta' azzjoni.

Tisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li jkun hemm kundizzjonijiet tas-suq aħjar: aċċess imtejjeb għas-suq intern, kif ukoll għas-swieq internazzjonali jgħin fl-irkupru tat-tkabbir ekonomiku. Azzjonijiet imbassra jinkludu t-tħaddin tal-intraprenditorija, użu akbar tal-istandardizzazzjoni, il-protezzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, it-titjib tal-aċċess għall-materja prima, aċċess aħjar għall-finanzi u l-kapital u investiment akbar fil-kapital uman.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew [ COM(2014) 14 final tat-22.1.2014 - mhux ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali].

Din il-komunikazzjoni tisħaq fuq l-importanza tal-industrija li tiżgura l-felħan ekonomiku. Minħabba li fis-sajf 2013, il-kontribuzzjoni tal-manifattura għall-PDG tal-UE waqgħet għal 15.1%, hija tenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kompetittività tal-industrija tal-Ewropa.

Dan jista' jintlaħaq b'diversi modi fosthom:

  • l-iżviluppar tal-infrastrutturi neċessarji;
  • li jiġi offrut qafas regolatorju ssimplifikat sabiex jiġu mħeġġin l-intraprenditorija u l-innovazzjoni;
  • integrazzjoni aħjar tas-swieq kapitali;
  • taħriġ fil-ħiliet;
  • enerġija affordabbli u materja prima;
  • l-integrazzjoni progressiva tad-ditti, b'mod speċjali SMEs, fil-ktajjen tal-valur globali, u
  • aktar self għal proġetti innovattivi u industrijali.

L-aħħar aġġornament: 17.06.2014

Top