Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) Nru 1305/2013 — l-appoġġ għall-iżvilupp rurali

X'INHU L-GĦAN TA' DAN IR-REGOLAMENT?

Dan ir-regolament:

 • jistabbilixxi kif il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jimmira li jiżviluppa s-settur tal-agrikoltura matul il-perjodu 2014-2020 biex ikun:
  • aktar ibbilanċjat mil-lat ġeografiku u ambjentali u favur il-klima
  • reżiljenti, kompetittiv u innovattiv;
 • jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw l-appoġġ tal-UE għall-iżvilupp rurali, iffinanzjat mill-FAEŻR.
 • jispjega l-objettivi tal-FAEŻR u kif jaħdem.

PUNTI EWLENIN

Objettivi

Il-FAEŻR għandu l-għan li:

 • itejjeb il-kompetittività fl-agrikoltura;
 • jiżgura li r-riżorsi naturali jiġu ġestiti b’mod sostenibbli u li l-miżuri intiżi biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima jiġu implimentati b’mod effettiv;
 • jiżgura li ż-żoni rurali madwar l-UE jirċievu appoġġ għall-iżvilupp, li jinkludi l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda u l-protezzjoni ta’ dawk eżistenti.

Prijoritajiet

L-UE tappoġġja azzjoni sabiex tissodisfa 6 objettivi ta' prijorità :

 • 1.

  iż-żieda fit-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni;

 • 2.

  settur agrikolu aktar kompetittiv u foresti ġestiti b'mod sostenibbli;

 • 3.

  organizzazzjoni aħjar tal-katina tal-ikell, inklużi l-ipproċessar, il-kummerċjalizzazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji;

 • 4.

  ekosistemi rrestawrati, ippreservati u mtejba;

 • 5.

  effiċjenza mtejba fl-użu tar-riżorsi u tranżizzjoni bla xkiel lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju; u

 • 6.

  żieda fl-inklużjoni soċjali, tnaqqis fil-faqar u żvilupp ekonomiku aħjar fiż-żoni rurali.

Il-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE jistgħu jiffokaw ukoll fuq kwistjonijiet ta' importanza partikolari fiż-żona tagħhom, bħal

 • il-bdiewa żgħażagħ
 • l-irziezet żgħar
 • iż-żoni muntanjużi
 • in-nisa fiż-żoni rurali
 • it-tnaqqis ta’ / l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-bijodiversità
 • ktajjen tal-provvista qosra. (jiġifieri s-sekwenza ta' proċessi involuti fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti tal-irziezet).

Baġit

 • Il-baġit tal-FAEŻR għall-perjodu kien stabbiliet għal €99.3 biljuni fl-2015. Mill-inqas 30 % ta’ dan għandu jintuża għal miżuri intiżi biex jipproteġu l-ambjent u jiġġieldu t-tibdil fil-klima, u 5 % huwa riżervat għall-iżvilupp ta’ strateġiji lokali.
 • Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/791 jirrevedi t-tqassim tal-appoġġ tal-UE għal programmi ta' żvilupp rurali (Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

Implimentazzjoni

Ir-regolament jitlob li l-politika għall-iżvilupp rurali tkun konsistenti ma’ politiki oħrajn f’dan il-qasam. Ir-regoli u l-ftehimiet fil-livell tal-UE bejn il-pajjiżi tal-UE huma fis-seħħ sabiex jiżguraw li l-finanzjament tal-UE jintuża b’mod effettiv u jnaqqas id-duplikazzjonijiet u l-inkonsistenzi.

META JAPPLIKA DAN IR-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

SFOND

Il-FAEŻR huwa wieħed minn 2 fondi li jipprovdu flus sabiex tiġi implimentata l-politika agrikola komuni tal-UE. Huwa jappoġġja l-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 billi jinkoraġġixxi l-iżvilupp rurali madwar l-UE kollha, billi jaħdem flimkien ma’ inizjattivi oħrajn f’dan il-qasam bil-għan li jiġi żgurat l-użu effettiv tal-flus tal-UE.

Aktar tagħrif ara:

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487–548)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta' valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320–469)

Ara l-verżjoni konsolidata

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 807/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jintroduċi dispożizzjonijiet tranżitorji (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 1–17)

Ara l-verżjoni konsolidata

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 tas-17 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 18–68)

Ara l-verżjoni konsolidata

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 tas-17 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, tal-miżuri tal-iżvilupp rurali u tal-kundizzjonalità (ĠU L 127, 31.7.2014, p. 69–124)

Ara l-verżjoni konsolidata

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/791 tas-27 ta' April 2015 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (ĠU L 127, 22.5.2015, p. 1–4)

l-aħħar aġġornament 31.08.2016

Top